0

{Alle Leuvenaars inbegrepen} Leuven staat op de kaart. CD&V is klaar voor het volgende level: Leuven terug aan de Leuvenaars geven! Leuvenaars zijn tevreden. Dat zegt niet het stadsbestuur, dat zeggen niet wij als bestuurders,… Dat zeggen de inwoners zelf zoals blijkt uit de stadsmonitor. We staren er ons niet blind op. Als je bij een computerspelletje goed scoort op een bepaald level, dan ga je over naar het volgende level. Wij staan klaar om het beleid in Leuven naar een volgend level te tillen. We leggen de lat hoger. Leuven staat op de kaart. Vandaag is het tijd om Leuven terug te geven aan de Leuvenaars. Bij ons krijgt u geen loze beloftes maar zeggen we u wat wij willen realiseren. En ook op welke manier we dat willen bereiken, wat we daarvoor zullen doen. Niet alleen voor u, maar nog liever samen met u. Ons programma is niet zomaar ons “to do”-lijstje. Het is een uitnodiging aan u om mee te werken aan een nog beter Leuven. Verkiezingsprogramma CD&V Leuven - Gemeenteraadsverkiezingen 14/10/2012

{Alle Leuvenaars inbegrepen} Inhoudsopgave Leeswijzer .................................................................................................................................................3 FAQ ...........................................................................................................................................................4 1. {Alle Leuvenaars inbegrepen} - Onze bestuursstijl .........................................................................5 Stand van zaken ....................................................................................................................................5 Onze visie ..............................................................................................................................................7 Wat willen we realiseren ......................................................................................................................8 2. Financiën en fiscaliteit .....................................................................................................................9 Stand van zaken ....................................................................................................................................9 Onze toekomstvisie ........................................................................................................................... 11 Wat willen we realiseren ................................................................................................................... 12 3. Ruimtelijke ordening en wonen ................................................................................................... 15 Stand van zaken ................................................................................................................................. 15 Onze toekomstvisie ........................................................................................................................... 16 Wat willen we realiseren ................................................................................................................... 17 4. Veiligheid ....................................................................................................................................... 22 Stand van zaken ................................................................................................................................. 22 Onze toekomstvisie ........................................................................................................................... 25 Wat willen we realiseren ................................................................................................................... 25 5. Mobiliteit en parkeerbeleid .......................................................................................................... 28 Stand van zaken ................................................................................................................................. 28 Onze toekomstvisie ........................................................................................................................... 31 Wat willen we realiseren ................................................................................................................... 32 6. Kinderopvang en jeugd ................................................................................................................. 38 Stand van zaken ................................................................................................................................. 38 Onze toekomstvisie ........................................................................................................................... 40 Wat willen we realiseren ................................................................................................................... 40 7. Cultuur, erfgoed en toerisme ....................................................................................................... 43 Stand van zaken ................................................................................................................................. 43 Onze toekomstvisie ........................................................................................................................... 47 Wat willen we realiseren ................................................................................................................... 48 8. Welzijn en sociale zaken ............................................................................................................... 55 Stand van zaken ................................................................................................................................. 55 Onze toekomstvisie ........................................................................................................................... 56 Wat willen we realiseren ................................................................................................................... 57 CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 1

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 9. Senioren ........................................................................................................................................ 60 Stand van zaken ................................................................................................................................. 60 Onze toekomstvisie ........................................................................................................................... 63 Wat willen we realiseren ................................................................................................................... 63 10. Duurzaamheid: groen, afvalbeheer en klimaat ........................................................................... 67 Stand van zaken ................................................................................................................................. 67 Onze toekomstvisie ........................................................................................................................... 69 Wat willen we realiseren ................................................................................................................... 69 11. Handel en HoReCa ........................................................................................................................ 73 Stand van zaken ................................................................................................................................. 73 Onze toekomstvisie ........................................................................................................................... 73 Wat willen we realiseren ................................................................................................................... 75 12. Landbouw en Economie ................................................................................................................ 80 Stand van zaken ................................................................................................................................. 80 Onze toekomstvisie ........................................................................................................................... 80 Wat willen we realiseren ................................................................................................................... 81 13. Sport.................................................................................................................................... 83 Stand van zaken ................................................................................................................................. 83 Onze toekomstvisie ........................................................................................................................... 83 Wat willen we realiseren ................................................................................................................... 84 14. Onderwijs ............................................................................................................................ 87 Stand van zaken ................................................................................................................................. 87 Onze toekomstvisie ........................................................................................................................... 88 Wat willen we realiseren ................................................................................................................... 89 15. Ontwikkelingssamenwerking ....................................................................................................... 90 Onze toekomstvisie ........................................................................................................................... 90 Wat willen we realiseren ................................................................................................................... 91 CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 2

{Alle Leuvenaars inbegrepen} Leeswijzer Dit verkiezingsprogramma is niet zomaar een “to do”-lijstje met allerhande borrel- en andere nootjes. Het is evenmin zomaar een vrome nieuwjaarsbrief met allerhande vrome beloften. In dit programma kan u lezen: wij gaan maar ook, , we daarmee willen en bovendien wij dat willen, op basis van een elijke analyse op basis van onze toekomst In de EERSTE PLAATS wordt er per thema een feitelijke analyse gemaakt van de huidige stand van zaken. We verbloemen daarbij niets: wat goed is komt aan bod, maar vooral waar nog maatschappelijk aan gewerkt moet worden. Het is toch immers dààrvoor dat u voor ons kiest. VERVOLGENS schetsen we per thema wat volgens ons een ideale situatie zou zijn, kortom onze toekomstvisie. Mocht het daarbij blijven zou het nogal dromerig overkomen, niet. Daarom verduidelijken we, TEN DERDE, wat onze doelstellingen terzake zijn en waar we concreet naar streven, waar mogelijk aan de hand van een indicator en streefdoel. TENSLOTTE zeggen we per doelstelling welke acties we zullen ondernemen om dat te realiseren. We hebben al een heleboel ideeën dat zal u wel merken. En toch, zijn deze acties niet exhaustief, want nieuwe, onverwachte situaties kunnen zich altijd voordoen. Maar in dat geval weet u alvast waar we naartoe willen, wat we willen bereiken. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 3

{Alle Leuvenaars inbegrepen} FAQ: Feit of fictie? Absoluut feit. Onze analyse wordt niet uit de duim gezogen of is niet gebaseerd op een zelf opgestelde enquête. De gegevens die we gebruiken zijn verzameld én gepubliceerd door onafhankelijke derden. We hebben ons in sterke mate geïnspireerd op de Stadsmonitor (http://www.thuisindestad.be/ startpagina-2010-stadsmonitor.html). Als u bij een bepaalde grafiek geen bronvermelding ziet, dan is die afkomstig uit deze stadsmonitor. Als de grafiek van een andere bron komt, dan wordt de bron vermeld. Een indi-watte? Een indicator is een cijfer of gegeven dat een indicatie of een beeld geeft van wat men bedoelt. Inderdaad, “slechts” een indicatie, de vlag dekt niet de ganse lading. Maar net zoals een kompas niet perfect het noorden aanwijst, geeft het toch een vrij goed beeld. Streefdoel of verkiezingsbelofte? Er zijn weinig zekerheden in het leven. Eén zekerheid is onze belofte dat wij ernaar zullen streven de doelstellingen in deze brochure te bereiken. Natuurlijk mag u ons er op afrekenen. Hou er wel rekening mee dat er voor veel maatschappelijke uitdagingen niet één (1) knopje is dat eenvoudigweg moet ingedrukt worden om het op te lossen. Betweter of verbeter? Verbeter. 200%. Begrijp ons niet verkeerd: wij zijn overtuigd van onze zaak. Daarom trachten we u daarvan te overtuigen, in persoonlijke contacten en met dit programma. Maar maatschappelijke uitdagingen willen wij niet eigenhandig vanuit een cockpit te lijf gaan. Dat doen we liever samen met u, hand in hand. Dit programma is dan ook een uitgestoken hand naar u. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 4

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 1. {Alle Leuvenaars inbegrepen} onze bestuursstijl 1 Stand van zaken 1.1 De Leuvenaars zitten in de top 3 wat betreft het vertrouwen in het stadsbestuur Ruim 43% van de Leuvenaars geven aan vertrouwen te hebben in het stadsbestuur. Enkel Hasselt en Gent doen het beter, zij het maar met en neuslengte. De gemiddelde tevredenheid over alle centrumsteden heen bedraagt ter vergelijking 32%. Dit kan niet zo spectaculair lijken, maar het ligt aanzienlijk hoger dan het vertrouwen in de federale of Vlaamse overheid. 1.2 Er is een grote bereidheid bij de Leuvenaars om mee te praten over de stad Op de Gentenaar en de Antwerpenaar na is niemand meer bereid dan de Leuvenaar om mee te praten over het beleid en de plannen van de stad. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 5

{Alle Leuvenaars inbegrepen} Hoewel de bereidheid van de Leuvenaar om mee te praten erg groot is, is deze tussen 2008 en 2011 met bijna 10%-punten afgenomen. 1.3 Bijna 60% van de Leuvenaars overweegt om actief mee te werken aan het samen-leven Het aandeel van de Leuvenaars die het voorbije jaar actief hebben meegewerkt aan het samen-leven, scoort slechts lichtjes hoger dan het gemiddelde van alle centrumsteden. Er is wel een groot potentieel aan Leuvenaars die dit zouden overwegen en het zou zien zitten om actief mee te werken, nl. ongeveer 58%. Actieve betrokkenheid veronderstelt meer dan louter zijn of haar zegje kunnen doen. 1.4 De Leuvenaars zijn vooral tevreden over de informatie en communicatie m.b.t. de activiteiten Globaal genomen is 65% van de Leuvenaars met de spreiding van informatie over en door de stad. Deze tevredenheid stijgt tot boven de 80% als alleen de communicatie over activiteiten binnen beschouwing wordt genomen. Met betrekking tot de communicatie omtrent de (totstandkoming van de) beslissingen zakt deze tevredenheid tot ongeveer 40%. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 6

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 2 Onze visie Net zoals verkiezingen essentieel zijn voor een democratie, zijn effectieve inspraak en participatie essentieel voor een samen-leving. Samenleven doen we elke dag opnieuw, inspraak en participatie kan dan ook niet gereduceerd worden tot één momentopname om de 6 jaar. Toch kan het er ook niet los van gezien worden: op dat 6-jaarlijkse moment duiden de mensen personen aan die volgens hen het beste kan begeleiden in dit samenleven. Dat geldt voor specifieke beleidspunten, maar dat geldt evenzeer voor de manier waarop deze gekozenen naar hen zullen luisteren en in dialoog zullen treden om dit samenleven continu gestalte te geven. Dat proces begeleiden, niet enkel in aanloop van de verkiezingen, maar gedurende 6 jaren, elke dag Participatie is geen modewoord opnieuw, vergt een nieuwe invulling van het begrip “leiderschap”. Als politieke partij willen we niet enkel uitleggen wat het beleid is waar we voor staan, we willen dat beleid maken in levendige dialoog met de Leuvenaars waar actief geluisterd wordt naar mekaars argumenten. Niet het gelijk halen is onze doelstelling, net zomin als andere gesprekspartners steeds gelijk zullen halen; maar we gaan wel steeds bij elke beslissing of probleem op zoek naar wat ons verbindt. Naar datgene waarmee we als Leuvenaars kunnen (samen)leven. Dit nieuwe leiderschap willen we als CD&V uitdragen en daarvoor zullen we onze verantwoordelijkheid opnemen. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 7

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 3 Wat willen we realiseren? 3.1 CD&V Leuven wenst een nieuwe stijl van leiderschap in te voeren waarbij (groepen van) Leuvenaars beschouwd worden als partner in het beleid. Streefdoel: We wensen de bereidheid van de Leuvenaars om mee te praten over de stad verhogen van 41% (in 2011) tot minstens 49.1 % (het niveau van 2008) in 2018. Streefdoel: We stimuleren het actief meewerken aan de samen-leving door de Leuvenaar zodat ze wat de actieve betrokkenheid van de burger in 2018 behoren tot de top 3 van de centrumsteden. Elke Leuvenaar is meer dan een klant alleen, het is een potentiële partner in het beleid. 3.2 CD&V Leuven wenst de Leuvenaars gericht te informeren, niet enkel over de activiteiten van de stad of de genomen beslissingen, maar evenzeer over op hand zijnde beslissingen. Streefdoel: De tevredenheid van de Leuvenaars over de communicatie m.b.t. (de totstandkoming van) beslissingen stijgt tot 60% tegen 2018. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 8

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 2. Financiën en fiscaliteit 1 Stand van zaken 1.1 De aanslagvoet voor de belastingen op de onroerende voorheffing ligt lager dan het gemiddelde van de centrumsteden. De opcentiemen op de onroerende voorheffing bedragen in Leuven 1400. Het gemiddelde van de centrumsteden bedraagt daarentegen 1522. Ondanks het feit dat de aanslagvoet lager dan gemiddeld ligt, brengt deze belasting per inwoner toch meer op dan het gemiddelde, nl. 391,69 € per inwoner versus 368 € per inwoner gemiddeld. 1.2 De aanslagvoet voor de aanvullende personenbelastingen ligt lager dan het gemiddelde van de centrumsteden. De opcentiemen op de onroerende voorheffing bedragen in Leuven 7,5. Het gemiddelde van de centrumsteden bedraagt daarentegen 7,54. Ondanks het feit dat de aanslagvoet lager dan gemiddeld ligt, brengt deze belasting per inwoner toch meer op dan het gemiddelde, nl. 345,21 € per inwoner versus 264 € per inwoner gemiddeld. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 9

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 1.3 De schuld per inwoner (in €) blijft grosso modo hetzelfde en ligt aanzienlijk lager dan in de andere provinciehoofdsteden. De schuld per inwoner (uitgedrukt in €) is in Leuven grosso modo gelijk gebleven tussen 2005 en 2008. In de andere provinciehoofdsteden en Oostende is deze schuld per inwoner in dezelfde periode gemiddeld gedaald met zo’n 13%. In absolute getallen blijft de schuld per inwoner uitgedrukt in € aanzienlijk lager dan het gemiddelde van de provinciehoofdsteden en Oostende, nl. 1599 € in Leuven tegenover 2063 € gemiddeld (gegevens voor 2008). CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 10

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 1.4 Per inwoner krijgt Leuven minder middelen uit het gemeentefonds en het stedenfonds dan vergelijkbare of kleinere steden. Naast de eigen belastingen en functioneel toegekende subsidies vormen de dotaties van het gemeentefonds en het stedenfonds een belangrijke bron van inkomsten voor Leuven en de andere centrumsteden. Per inwoner krijgt men echter niet evenveel. Zo kregen in 2007 Gent en Antwerpen voor elke inwoner bijna 3 keer zoveel middelen uit deze fondsen dan Leuven voor elke Leuvenaar. Maar ook bepaalde andere, kleinere of vergelijkbara steden krijgen meer per inwoner dan Leuven: Mechelen krijgt 8% meer, Genk 14%, Oostende 21% en Brugge 26% meer. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 11

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 2 Onze toekomstvisie Leuven is een financieel gezonde stad en dat moet zo blijven want daar kan de Leuvenaar maar goed bij varen. Met en dankzij een goed financieel beheer zijn belastingverhogingen niet nodig. Integendeel een bescheiden belastingverlaging is realistisch, ook de kostprijs voor bepaalde dienstverlening zou goedkoper kunnen worden voor Leuvenaars zonder dat de stadskas hieronder lijdt. Met een goed financieel rapport moeten we ook bij de hogere overheden op onze strepen gaan staan. De Leuvenaars zijn evenveel waard als inwoners van andere centrumsteden, dit moet ook blijken uit de dotaties uit de diverse fondsen. 3 Wat willen we realiseren? 3.1 CD&V Leuven zal een spaarzaam beleid voeren waarbij de belastingen niet verhoogd worden, en wil een realistische belastingverlaging doorvoeren. Streefdoel: De aanslagvoet voor de aanvullende personenbelastingen (7.5 in 2012) blijft lager dan de gemiddelde aanslagvoet van alle centrumsteden (7.54 in 2010). Streefdoel: De aanslagvoet voor de onroerende voorheffing (1400 in 2012) daalt ten belope van de indexering van het kadastraal inkomen. Streefdoel: De aanslagvoet voor de onroerende voorheffing (1400 in 2012) blijft lager dan de gemiddelde aanslagvoet van alle centrumsteden (1522 in 2010). 3.1.1 De aanslagvoeten van zowel de aanvullende personenbelasting en als van opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven onder het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden zoals vandaag ook het geval is. 3.1.2 De indexering van het kadastraal inkomen (KI) wordt gecompenseerd door lagere opcentiemen vast te stellen op de onroerende voorheffing op het KI. 3.1.3 Als stadsbestuur zullen we bij de hogere overheden aandringen voor een wettelijke basis om de opcentiemen van de onroerende voorheffing te kunnen differentiëren op basis van objectieve criteria zoals bijvoorbeeld kinderlast, socio-economische situatie,… 3.1.4 Leuven heeft een centrumfunctie en vele niet-inwoners genieten mee van onze dienstverlening die toch in belangrijke mate betaald wordt door de belastingen die de inwoners betalen. Waar mogelijk worden dan ook de tarieven voor de stedelijke dienstverlening gedifferentieerd zodat inwoners minstens 20% minder betalen dan nietinwoners. Retributiereglementen e.a. worden in die zin aangepast. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 12

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 3.2 CD&V Leuven wil dat de stad onverkort aandringt op een meer billijke verdeling van de centrale middelen voor alle centrumsteden. Daarnaast zal de stad zelf alle wettelijk voorziene instrumenten gebruiken om dit proces positief te beïnvloeden. Kencijfer: Het aantal officieel ingeschreven en gedomicilieerde inwoners stijgt tot 100.000. Streefdoel: Het aantal gedomicilieerde Leuvenaars die de tweedeverblijventaks verschuldigd is, is gelijk aan 0 (nul). 3.2.1 De stad dringt aan bij de Vlaamse overheid om de criteria van het gemeente- en het stedenfonds zo aan te passen dat de waarde van de dotatie per inwoner niet zo sterk onderling afwijken. Het is onbillijk dat een stad met bijna 100.000 permanente inwoners en een studentenpopulatie van grosso modo 50.000 een lager bedrag krijgt per inwoner dan verschillende, kleinere centrumsteden. Het is bijvoorbeeld onbillijk dat toeristen in kuststeden meegerekend worden voor de bepaling van de dotatie en studenten niet. 3.2.2 Met de tweedeverblijvenbelasting willen we de vele permanente inwoners van Leuven die hier echter niet gedomicilieerd zijn en bijgevolg geen belastingen betalen in de stad, dwingen om ervoor te kiezen zich hier te domicilieren. Op die manier komt het officiële inwonersaantal vermoedelijk kort of over de 100.000 inwoners zodat Leuven in een hogere categorie van het gemeentefonds terechtkomt. Op iemand die reeds gedomicilieerd is, kan per definitie nooit deze tweedeverblijventaks geheven worden. 3.3 CD&V Leuven zorgt voor een optimalisering van het budgettair, het boekhoudkundig en het schuldbeheer. Streefdoel: De gemiddelde jaarlijkse capaciteit voor schuldfinanciering wordt beperkt tot gemiddeld 15 miljoen €. Streefdoel: Het gewoon reservefonds bedraagt 15% van de totale uitgaven van het eigen dienstjaar van de laatst goedgekeurde begrotingsrekening. 3.3.1 De stad Leuven stapt mee in de nieuwe beleids- en beheerscyclus en maakt haar begroting op aan de hand van een doordacht, onderbouwd, duidelijk en kwaliteitsvol strategisch meerjarenplan. Hierbij wordt vanuit de filosofie van zero-based-budgetting, nagedacht over hoeveel middelen het bereiken van een bepaalde doelstelling waard is, eerder dan de allocatie te laten afhangen van de noodzakelijk geachte middelen. Er wordt een begroting opgesteld in functie van de gewenste resultaten en niet in functie van de gewenste middelen, kortom een prestatiebegroting. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 13

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 3.3.2 De stad gaat bij het opstellen van de jaarlijkse begroting minimaal uit van een evenwicht tussen de gewone uitgaven en de gewone ontvangsten van het eigen dienstjaar. Vanzelfsprekend mag een overschot geboekt worden. 3.3.3 De stad wil uitgaan van het principe dat de uitstaande schuld eigen aandeel gedurende deze legislatuur niet zal toenemen. De schuldfinanciering over een periode van zes jaar zal principieel gelijk zijn aan de schuldaflossingen over dezelfde periode. Concreet betekent dit dat de jaarlijkse capaciteit voor schuldfinanciering wordt beperkt tot gemiddeld 15 miljoen euro per jaar. 3.3.4 De stad wil een gewoon reservefonds aanhouden om de in- en uitgaande kassastromen op elkaar af te stemmen. Het gewoon reservefonds bedraagt 15% van de totale uitgaven van het eigen dienstjaar van de laatst goedgekeurde begrotingsrekening. (N.B. In het buitengewoon reservefonds bevinden zich fondsen die bestemd zijn voor specifieke investeringen (bv. centrale werkplaatsen, parkabdij,…) 3.3.5 De stad wil voor de financiering van het AGSL uitgaan van het principe van de cashpooling. De ‘volstorting’ van het onderschreven maatschappelijk kapitaal en het verstrekken van (doorgeef)leningen zullen worden gestort in functie van de financiële behoeften van het AGSL. Het AGSL bezorgt daarvoor aan de stad Leuven maandelijks een geactualiseerde thesaurie- en liquiditeitsplanning. De bijdrage in het exploitatietekort van het AGSL wordt door de stad Leuven jaarlijks bijgepast zoals bepaald in de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Leuven en AGSL. Dit principe moeten we in de volgende beleidsovereenkomst uitbreiden tot alle autonome gemeentebedrijven. 3.3.6 De totale leningskorf moet gediversifieerd zijn in looptijd, vast/variabel, leningen/thesauriebewijzen, … om het risico te spreiden. Op basis van een doorgedreven risicobeheer, wordt de leningskorf minstens 1 keer per jaar geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 14

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 3. Ruimtelijke ordening en wonen 1 Stand van zaken 1.1 De vastgoedprijzen zijn hoger dan in andere steden. Vooral een huis is erg duur in Leuven. Voor huizen was de gemiddelde prijs reeds in 2000 het hoogst van alle centrumsteden, voor appartementen waren enkele andere steden duurder. Deze situatie is in 2010 niet fundamenteel anders. Overal zijn de vastgoedprijzen gestegen, in Leuven meer dan in de meeste andere steden, maar er zijn ook steden die een grotere stijging laten optekenen. In absolute cijfers blijft Leuven de duurste stad om een huis aan te kopen.De gemiddelde aankoopprijs van een appartement is lichtjes sneller gestegen, maar blijft lager dan enkele andere steden. De gemiddelde kostprijs voor een appartement ligt 2,43% hoger in Leuven dan Vlaamse gemiddelde. De gemiddelde kostprijs voor een huis ligt daarentegen maar liefst 31,58% hoger dan het Vlaamse gemiddelde. 1.2 De stadsvlucht van de jonge gezinnen is erg groot. Het saldo van de immigratie en de emigratie van jonge gezinnen is in Leuven negatief. Er is m.a.w. sprake van een stadsvlucht van jonge gezinnen. Deze is in Leuven 7,5 keer groter dan gemiddeld in de centrumsteden. Gent, ook een studentenstad, heeft eveneens een grote stadsvlucht van jonge gezinnen doch deze is meer dan de helft kleiner dan in Leuven. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 15

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 2 Onze toekomstvisie De Leuvense woonmarkt staat sterk onder druk. Prijzen swingen de pan uit, zowel prijzen van bouwgronden, van woningen en appartementen, alsook van huurwoningen. Het beleid is niet bij machte om dat te bepalen, prijzen worden immers in essentie door vraag en aanbod bepaald. Er zijn echter wel een aantal instrumenten ontwikkeld om sturend te kunnen optreden. CD&V Leuven vraagt dat de volgende legislatuur ten volle gebruik wordt gemaakt van deze instrumenten Teveel Leuvenaars, vaak jonge gezinnen, worden “verdrongen” en dienen te gaan wonen buiten Leuven in de richting van Limburg of van Wallonië omdat het daar minder duur is, en/of omdat daar minder concurrentie is van kapitaalkrachtige eigenaars. Om leefbare wijken te behouden willen we een harmonieuze bevolkingsmix waarbij de verschillende sociale en leeftijdsgroepen kwaliteitsvol samenleven. Leuven staat op de lijst van de Vlaamse overheid in het kader van wonen in eigen streek. Dat betekent dat overdrachten van gronden in woonuitbreidingsgebied en woonreservegebied alleen maar kunnen plaatsvinden indien die overdracht gebeurt aan een natuurlijke persoon die een band heeft met de gemeente. CD&V vindt dit een goed principe. De oppervlakte van Leuven is eindig. Ook aan de bebouwde oppervlakte van Leuven zijn er grenzen. Toch is de bevolkingsdruk groot, en blijft er in Leuven een ware zoektocht naar woningen en studentenverblijven. Ook de druk op de nog resterende open ruimte in Leuven is groot. We constateren anderzijds dat er veel woningen in Leuven zijn die te groot zijn of geworden zijn voor de eigenaars. CD&V Leuven is van oordeel dat sommige vormen van samen-wonen vlot mogelijk moeten zijn of vlotter mogelijk moeten worden. Dit is het geval voor situaties waarin ouders en kinderen wensen samen te wonen, of familieleden wensen samen te wonen omwille van een zorgsituatie. Maar even goed moet het mogelijk zijn dat gezinnen een student een studentenverblijfplaats aanbieden, of dat alleenstaanden in één woning verblijven. De bevolkingsdichtheid van de binnenstad is vandaag reeds 5239 inwoners per km², zonder de studentenpopulatie in rekening te brengen. Daarom gaat CD&V uitdrukkelijk deze maatschappelijke discussie aan. Leuven-Centrum begint staan zijn limieten te bereiken. Deze in kaart brengen is een eerlijke oefening die we aan Leuven verplicht zijn. Alles heeft zijn grenzen, ook Leuven. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 16

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 3 Wat willen we realiseren? 3.1 CD&V Leuven wil betaalbaar wonen voor elke Leuvenaar Streefdoel: 1/5de van de nieuwe woningen in grote woonprojecten moeten sociale woningen zijn. Streefdoel: 1/5de van de nieuwe woningen in grote woonprojecten moeten betaalbare woningen zijn. Streefdoel: Het sociaal verhuurkantoor Spit verhuurt in Leuven 50 bijkomende woningen Streefdoel: Per woonproject is het aandeel van de grondgebonden woningen minstens 15% van het totaal aantal voorziene wooneenheden. 3.1.1 We vergroten het aanbod aan woningen, op maat van de mensen en hun inkomens. We werken niet via grote nieuwe aansnijdingen van open ruimte maar gaan niet zonder meer overal inbreiden, want Leuven moet leefbaar blijven. We voeren het structuurplan Leuven verder uit, en werken actief mee aan de Vlaamse afbakening van het regionaalstedelijk gebied Leuven om een gecontroleerde uitbreiding van bewoning in Leuven te realiseren. Via bestemmingsplannen zetten we dus resoluut in op bijkomende woningen. Daarbij wordt hoogbouw slechts toegestaan in de mate dat daardoor ook grondgebonden woningen mogelijk worden gemaakt. 3.1.2 Elk (woon)project dient minimaal 15% grondgebonden woningen te omvatten, zelfs bij projecten in de binnenstad. De RUPs worden in die zin aangepast. 3.1.3 Voor grote woonprojecten kiezen we uitdrukkelijk om de naburige eigenaars en andere belanghebbenden veel vroeger te betrekken. Een nieuw woonproject moet niet enkel de regels gevolgd hebben, het moet ook draagvlak vinden in de buurt waarin het neergepoot wordt. We moeten bovendien ook nadenken over nieuwe vormen van betrokkenheid, waarbij, naar het voorbeeld van Nederland en Duitsland, zelfs potentieel geïnteresseerden voor een woning in een nieuwe verkaveling actief mee betrokken worden en meewerken aan de realisatie van een nieuwe verkaveling. Zo wordt, in volle betrokkenheid met bewoners, een wijk op hun maat gecreëerd. CD&V pleit er voor dat in Leuven een aantal van deze wijken zouden worden ontworpen of gerealiseerd. CD&V Leuven vraagt dat hierbij ook aandacht wordt besteed aan principes van duurzaamheid en collectiviteit. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 17

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 3.1.4 Het grond- en pandendecreet heeft er voor gezorgd dat onze stad tegen 2020 doelstellingen te realiseren heeft op het vlak van sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels. CD&V Leuven vraagt dat deze doelstellingen ook tijdig zouden gerealiseerd worden, wat betekent dat er de komende legislatuur moet ingezet worden op bijkomende sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels. Op die manier zorgen we dat de minst begoede mensen ook in een betaalbare en kwalitatieve woning kunnen wonen. CD&V ziet er op toe dat de normen die gehanteerd worden in het grond- en pandendecreet om die doelstellingen te bereiken ook effectief gehanteerd worden. In elk groot woonproject 1/5e sociaal woonaanbod realiseren is een doelstelling die dient gehaald te worden. Een gemeentelijk reglement dient dit vast te leggen. 3.1.5 Het grond- en pandendecreet voorziet ook de realisatie van bescheiden woningen. Leuven heeft een traditie op het vlak van conventioneren van woningen in grotere woonprojecten. Heel wat alleenstaanden, maar ook eenverdienende gezinnen en zelfs tweeverdienende gezinnen en jonge gezinnen (zgn “starters”) komen (juist) niet in aanmerking voor een sociale woning, maar hebben het hoe langer hoe moeilijker een eigen woning te verwerven. Daarom moet, in uitvoering van het grond- en pandendecreet en in versterking van het tot nog toe gevoerde beleid, prioritair en versterkt ingezet worden op het bescheiden of betaalbaar wonen. Een streefdoel volstaat niet langer, afdwingbare instrumenten moeten ingezet worden. Een gemeentelijk reglement bescheiden wonen wordt hiervoor opgemaakt, met als doelstelling om 1/5de van de nieuwe woningen in grote projecten te reserveren voor het realiseren van “bescheiden en betaalbare woningen”. 3.1.6 De Vlaamse overheid heeft haar ondersteuning voor sociale verhuurkantoren recent vernieuwd. Dit moet voor het SVK Spit een stimulans zijn om haar werking in Leuven te versterken. Heel wat mensen zijn op zoek naar een betaalbare huurwoning die voldoet aan alle eisen van kwaliteit en comfort. CD&V Leuven vraagt dat de stad de werking van het Spit ondersteunt, zodat het SVK de komende legislatuur 50 extra huurwoningen in Leuven verhuurt in vergelijking met 2011. 3.1.7 CD&V Leuven vraagt extra inspanningen van de stad om bepaalde betaalbaarheidsproblemen waarmee beginnende bouwers te maken hebben, te onderzoeken en waar nuttig en mogelijk te zorgen voor ondersteuning. Vooral jonge gezinnen die een bouwgrond willen verwerven of een duurzame woning willen realiseren stoten op de limieten van betaalbaarheid van die bouwgrond of van de extra financiële inspanning voor het realiseren van die duurzame woning. Daarom is CD&V van oordeel dat de mogelijkheden moeten onderzocht worden van: o De oprichting van een rollend grondfonds, eventueel in samenwerking met banken, waarbij een deel van (de kosten van) een lening pas na een bepaalde periode wordt terugbetaald. o Het ter beschikking stellen – hetzij zelf, hetzij via banken – van een duurzame lening aan particulieren, waardoor de extra investeringskost voor het duurzaam maken van een woning (energie, water, toegankelijkheid, aanpasbaarheid) wordt terugbetaald a rato van het terugverdienen van die investering omwille van lagere kosten. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 18

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 3.2 Wonen in eigen streek maximaal benutten en zorgen dat voldoende mensen die een band met de gemeente hebben aan hun trekken komen op het vlak van wonen Streefdoel: Op 1 van de 10 overdrachten en op sociale huurovereenkomsten die plaatsvinden in Leuven wordt het principe toegepast van wonen in eigen streek. Streefdoel: Alle sociale huurwoningen worden verhuurd aan mensen die een band hebben met Leuven 3.2.1 Voor sociale huurwoningen In samenwerking met Dijledal en SWAL, alsook met de gemeenten die vertegenwoordigd zijn in de Raad van Bestuur van deze sociale huisvestingsmaatschappijen, bekomen dat in Leuven elke verhuur van een sociale huurwoning in de toekomst gebeurt aan een persoon die een band heeft met Leuven. CD&V vraagt dat de stad gesprekken zou aangaan met de naburige gemeenten om dit principe ook daar toepassing te laten vinden. 3.2.2 Een reglement wonen in eigen streek opgemaakt, binnen de grenzen van wat het decreet grond- en pandenbeleid juridisch toelaat, waardoor het mogelijk wordt om het toepassingsgebied dat decretaal is voorzien (woonuitbreidingsgebieden en woonreservegebieden) te verruimen. Op die manier proberen we er voor te zorgen dat bestemmingsplannen voor de realisatie van grote woonprojecten slechts worden toegestaan als minstens 1 op de 10 bijkomende woningen voorbehouden wordt voor Leuvenaars en Leuvense gezinnen. 3.3 Bepaalde vormen van samen-wonen (volwassen kinderen en ouders, familieleden, kotmadam 2.0, alleenstaanden) moet vergemakkelijkt worden. 3.3.1 Op dit moment wordt één en ander zwaar bemoeilijkt door allerlei regels. Vlaamse regels, maar ook Leuvense regels. Daarom pleit CD&V Leuven er voor om minstens de Leuvense regels aan een grondige screening te onderwerpen, en de bouwverordening drastisch aan te passen indien nodig. We moeten in Leuven af van de indruk dat projectontwikkelaars alles kunnen in Leuven. We willen in de eerste plaats uitblinken door een correcte en klantvriendelijke dienstverlening voor modale Leuvenaars en hun (ver)bouwplannen. 3.3.2 Door de versoepeling van de bouwverordening kunnen we ook werk maken van de herinvoering van het aloude systeem van de kotmadam aangepast aan de moderne tijden waarbij particulieren leegstaande kamers op overschot verhuren aan studenten. 3.3.3 CD&V Leuven pleit voor een sensibiliserings- en promotiecampagne om deze en andere vormen van samen-wonen te promoten. De stedelijke administratie wordt aangezet om actief de mensen te begeleiden naar oplossingen die dit mogelijk maken, eerder dan op plannen te zoeken naar redenen om dit af te wijzen. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 19

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 3.4 CD&V Leuven wenst een woonbeleid op mensenmaat te voeren waarbij een evenwichtige bevolkingsmix wordt nagestreefd. De prioriteit ligt bij maatschappelijke groepen die in het verleden onvoldoende aandacht kregen en onder druk kwamen te staan: gezinnen met kinderen. Streefdoel: Het migratiesaldo van jonge gezinnen (momenteel stadsvlucht) is maximaal het dubbele van het gemiddelde van de centrumsteden. Streefdoel: Het aandeel jonge gezinnen mag niet zakken onder het huidige niveau , nl. 26.6% (som van 0-9j en 30-39j). 3.4.1 Om het toekomstig woonbeleid beter te richten op de noden van de Leuvenaar, zal een woonbehoeftestudie plaats vinden. De bevindingen daarvan zullen de basis vormen van het woonbeleid van de toekomst: CD&V vindt dat de stad een strategisch woonbeleidsplan dient op te maken. Dit woonbeleidsplan dient op mensenmaat gemaakt te worden, op maat van alle Leuvenaars, en niet op maat van enkelen. 3.4.2 Voor elk nieuw gebouwd studentenkot dat gerealiseerd wordt dienen minstens evenveel gezinswoningen bij te komen in Leuven. De sociale last opgelegd via het Grond&Pandendecreet is daarbij een hulpmiddel. 3.5 Eeuwenoud, springlevend. Leuven moet grandeur uitstralen, zonder de grenzen aan de groei te verloochenen. Kencijfer: De bevolkingsdichtheid van de binnenstad is vandaag reeds 5239 inwoners per km², zonder de studentenpopulatie in rekening te brengen. 3.5.1 Stedenbouwkundig maken we expliciete keuzes. Ofwel zet de projectontwikkelaar in op vernieuwende architectuur ofwel op de bevestiging van het historisch kader met gebruik van de nieuwste bouwtechnieken die terzelfdertijd het tijdloos karakter van de Leuvense straten versterkt. 3.5.2 Hoogbouw is slechts toegestaan in de mate dat daardoor ook grondgebonden woningen mogelijk worden gemaakt. Bovendien mag de hoogbouw niet ten koste gaan van de kwaliteit van de bestaande woningen in de buurt en moet het historisch uitzicht zoveel mogelijk versterkt worden. 3.5.3 Om het tijdloos karakter van de Leuvense straten en gebouwen blijvend te vrijwaren, wordt er bijzondere aandacht gegeven aan de gevels. Deze hoeven niet noodzakelijk behouden te blijven. Om zo efficiënt mogelijk en zo energiezuinig als mogelijk te bouwen, kunnen de nieuwste technieken gebruikt worden op voorwaarde dat het vroegere uitzicht terug opgebouwd wordt, zonder in te boeten op energiezuinigheid en bouwefficiëntie. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 20

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 3.5.4 Daarom gaat CD&V uitdrukkelijk deze maatschappelijke discussie aan. Leuven-Centrum begint stilaan zijn limieten te bereiken. Deze in kaart brengen is een eerlijke oefening die we aan Leuven verplicht zijn. Alles heeft zijn grenzen, ook Leuven. Een bouwstop mag geen taboe zijn. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 21

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 4. Veiligheid 1 Stand van zaken 1.1 Het veiligheidsgevoel van de Leuvenaars is erg groot. Hoewel uit de politie-enquête toch wat hogere cijfers blijken in vergelijking met de resultaten van de stadsmonitor, blijkt het onveiligheidsgevoel bij de Leuvenaar erg laag te zijn. Dit blijkt zeker wanneer dit vergeleken wordt met de andere centrumsteden. Het onveiligheidsgevoel is het laagst in Leuven. Enkel in Brugge is het onveiligheidsgevoel ongeveer even klein. 1.2 De bewoners van het centrum ervaren de buurtproblemen scherper De politie-enquête bevroeg 27 mogelijke buurtproblemen. Vanzelfsprekend kunnen deze problemen zich verschillend stellen in de verschillende buurten van de stad. De top 15 van ervaren problemen in Groot-Leuven wordt grosso modo zowel door de centrumbewoners als de bewoners van de deelgemeenten zo ervaren. Echter ook binnen deze top 15 zijn er duidelijke verschillen. Problemen die aanzienlijk scherper worden ervaren door de centrumbewoner zijn bijv.: - Dronken mensen op straat - Mensen die urineren/overgeven in het openbaar - Vernieling en vandalisme aan wagens, huizen en -iets minder uitgesproken- aan straatmeubilair - Mensen op straat die geluidshinder veroorzaken CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 22

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 1.3 De geregistreerde delicten zijn tussen 2000 en 2009 flink gestegen Uit de gemeentelijke profielschets (ABB en SVR) blijkt dat het aantal geregistreerde delicten in Leuven aanzienlijk is gestegen tussen 2000 en 2009. De grootste stijging dateert van voor 2006. Sinds 2006 is het aantal geregistreerde misdrijven tegen eigendom met 32% gestegen, het aantal geregistreerde misdrijven tegen de lichamelijke integriteit met 26% en het aantal diefstallen met 12%. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 23

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 1.4 In vergelijking met de 6 grootste steden scoort Leuven gemiddeld m.b.t. het aantal geregistreerde delicten Ondanks de relatief gezien grootste stijging worden er in Leuven lichtjes minder dan gemiddeld misdrijven tegen de lichamelijke integriteit geregistreerd. Voor misdrijven tegen eigendom is de situatie juist andersom. Wat betreft aantal geregistreerde diefstallen scoort Leuven slechter dan gemiddeld in 2009. Dat jaar was dan ook een grote uitschieter in vergelijking met de relatief gestage stijging in de voorgaande jaren. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 24

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 2 Onze toekomstvisie Veiligheid is het resultaat van vele maatregelen waarbij de veiligheid maar ook de openbare orde, de leefbaarheid en netheid en het welzijn wordt verhoogd. Dat kan alleen door rekening te houden met de levende noden en behoeften op buurtniveau. Zo blijkt uit onderzoek dat niet zozeer criminaliteit in enge zin (kans op slachtofferschap) een impact heeft op het (on)veiligheidsgevoel. Het zijn eerder variabelen als overlast, buurtwanorde, vandalisme en andere uiterlijke tekenen van verloedering die een negatieve invloed hebben. CD&V Leuven kiest dan ook voor een brede benadering van veiligheid waarin verschillende actoren samen verantwoordelijkheid opnemen: het beleid, de politie maar ook al degenen die willen genieten van een veiligheidsgevoel. Juist omdat veiligheid zo een samenspel van vele factoren en actoren is, gelooft CD&V Leuven niet in een steekvlampolitiek waarbij plotklaps één bepaalde groep wordt beladen met alle zonder Israëls en waarbij één simpele maatregel zou leiden tot dé absolute veiligheid. CD&V Leuven staat voor een weloverwogen veiligheidsbeleid waarbij we streven naar een alomvattende aanpak die rekening houdt met zoveel mogelijk factoren en die zich richt op zowel incidenten (probleemgericht) als de achterliggende oorzaken (algemeen welzijn). Veiligheid, preventie en overlastbestrijding zijn grote uitdaging waar we als samenleving voor staan. CD&V Leuven vindt dan ook dat alle actoren - niet alleen de politie, maar diverse publieke en private diensten tot zelfs elke Leuvenaar – hieraan moet meewerken. U doet toch ook mee? 3 Wat willen we realiseren? 3.1 Zowel de overlast als de criminaliteit moeten zakken. CD&V Leuven wilt dat overlast hard aangepakt te wordt. Criminaliteit krijgt namelijk de kans daar waar overlast begint. Streefdoel: De gemiddelde score van de 15 scherpst ervaren buurtproblemen uit de politieenquête zakt voor Groot-Leuven met minstens 0,25 punten en voor het centrum met minsten 0,5 punten tegen 2018. Streefdoel: Het aantal geregistreerde delicten, m.n. misdrijven tegen lichamelijke integriteit, gewelddadige misdrijven tegen eigendom en diefstallen, zakken tegen 2018 minstens tot op het niveau van 2006. Kencijfer: Op te volgen: Verhouding tussen aantal geregistreerde delicten en interventies terplekke door de politie (die leiden tot registratie van voornoemde delicten). 3.1.1 Optimalisatie van de organisatie van de politie, met versterking van nabijheidspolitie. CD&V pleit voor een administratieve ontlasting van de politiezones zodat (wijk)agenten optimaal ingezet kunnen worden op het veld. Zij moeten zichtbaar en aanspreekbaar zijn op straat met het oog op een verbetering van de sociale cohesie in hun wijk. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 25

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 3.1.2 Ook op nachtelijke uren dienen er voldoende politieagenten aanwezig te zijn in de Leuven. Niet alleen om overlast te bestrijden (geluidsoverlast, vandalisme, wildplassen e.d.) maar ook om criminaliteit aan te pakken. 3.1.3 CD&V is ervan overtuigd dat Gemeentelijke Administratieve Sancties een nuttige tool voor lokale besturen kunnen zijn in de bestrijding van kleine criminaliteit wanneer dit kadert in een integraal veiligheidsbeleid. Zeker om overlast te bestrijden in het uitgaansleven dient hier gebruik van gemaakt te worden. 3.1.4 Het systeem van de veiligheidscamera’s beslaat een aanzienlijk deel van het totale politiebudget. Gelet op de noodzakelijke versterking van de nabijheidspolitie vindt CD&V Leuven dat we ook de budgettaire grenzen voor dit instrument bereikt hebben. Wij zijn niet tegen het gebruik van veiligheidscamera’s zolang dit past in een integraal veiligheidsplan en er uiteraard wordt voldaan aan de privacywet. De plaatsing, werking alsmede de effectiviteit van het camerasysteem moet periodiek geëvalueerd worden door het politiecollege en het lokale bestuur. Uit onderzoek moet blijken of het cameratoezicht proportioneel is met het beoogde doel en of verder gebruik van het cameratoezicht nog steeds gewenst is. 3.1.5 CD&V gelooft niet in een sluitingsuur, aangezien hier een groot deel van de eigen bevolking door wordt gestraft. We pleiten wel voor een repressiever beleid na 2 uur ’s nachts. 3.2 CD&V Leuven wilt het veiligheidsgevoel verhogen door een integraal veiligheidsbeleid waarbij diverse publieke en private actoren, tot de inwoners toe, betrokken wordt en waarbij zowel gewerkt wordt aan preventie als aan het repressief aanpakken van incidenten. Streefdoel: Het (gecumuleerde) percentage inwoners die zich volgens de politie-enquête altijd of vaak onveilig voelen zakt tegen 2018 tot maximaal 2.5%. Streefdoel: De aanwerving van een “coördinator integrale veiligheid”. Streefdoel: Het opzetten van een participatiestructuur voor publieke en privé partners die minstens 12x per jaar bijeen komen enerzijds, en het opzetten van minstens 2 dialoogmomenten per deelgemeente met de inwoners. Kencijfer: Op te volgen: de opname van een indicator m.b.t. het gevoel van de betrokkenheid bij de zorg voor de integrale veiligheid van zijn buurt in de politie-enquête. 3.2.1 Verscherpen en formaliseren van overleg tussen burgemeester, procureur, politie en partners (onderwijs, handelaars, jongeren, senioren, preventiemedewerkers, ziekenhuizen, De Lijn enz.). De burgemeester is voor CD&V de actieve regisseur van het veiligheidsbeleid. Ten eerste is het verzekeren van veiligheid één van de kernopdrachten van een burgemeester en ten tweede heeft de burgemeester op verschillende beleidsdomeinen een grote invloed. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 26

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 3.2.2 CD&V wil een coördinator integrale veiligheid aanduiden. Een veiligheidsbeleid kan alleen slagen wanneer er samengewerkt wordt met verschillende partners om te komen tot structurele oplossingen voor bepaalde leefbaarheids-en samenlevingsproblemen. De gemeente, en meer bepaald de burgemeester, krijgt hiervoor de regierol toegewezen. Een coördinator integrale veiligheid werkt onder de burgemeester continu aan het veiligheidsbeleid over verscheidene stadsdiensten heen. 3.2.3 Onderwijsinstellingen (vb. KUL) hebben als belangrijke spelers in Leuven een taak om samen met de stad een integraal veiligheidsbeleid te ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld door expertise ter beschikking te stellen inzake lokaal integraal veiligheidsbeleid of meer pedagogische ondersteuning te bieden aan studenten (recidivisten). 3.2.4 Overheden moeten toezien op de naleving van regels, maar kunnen niet altijd overal aanwezig zijn. Daarom dienen er ook initiatieven genomen te worden om de burgerzin te verhogen en de sociale cohesie tussen mensen te versterken. Daarom dient er meer te worden ingezet op burenbemiddeling. De wijkagent heeft hier een belangrijke coördinerende rol in te vervullen. 3.2.5 CD&V Leuven vindt dat er meer middelen dienen vrijgemaakt te worden voor alcohol en drugpreventie(in het uitgaansleven). Niet alleen voor jongeren tussen 16 en 18 jaar maar ook voor meerderjarigen dient hier een beleid voor worden opgesteld. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 27

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 5. Mobiliteit en parkeerbeleid 1 Stand van zaken 1.1 Het openbaar vervoer is populairder in Leuven dan gemiddeld, verrassend genoeg is het fietsbezit lager dan gemiddeld Het openbaar vervoer vindt in de Leuvenaar een trouwe klant: meer dan 60% bezit een abonnement, terwijl dat gemiddeld slechts 55% is. Het autobezit is dan weer 3%-punten lager dan gemiddeld. Opmerkelijk is dat in Leuven het bezit van een fiets het op 2 na laagst ligt, dit in tegenstelling tot het fietsimago van de stad. Het bezitten van een fiets is natuurlijk nog iets anders dan die effectief gebruiken, maar het is een eerste stap. 1.2 De tevredenheid over de staat van de wegen, fiets- en voetpaden is hoger dan gemiddeld in Leuven. Er is echter nog ruimte tot verbetering De Leuvenaar is meer dan gemiddeld tevreden over zowel de staat van de wegen als de staat van de fiets- en voetpaden. De tevredenheid over beide is ongeveer even groot waar traditioneel de tevredenheid over de staat van de fiets- en voetpaden over het algemeen groter is. Ondanks deze relatief hoge tevredenheid, blijft deze onder de 50%. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 28

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 1.3 In zijn vrije tijd verplaatst de Leuvenaar zich vrij veel met het openbaar vervoer (top 4) en ook het autogebruik ligt hoog. Ondanks het feit dat meer dan de helft van de Leuvenaars zich al eens te voet verplaatst in zijn vrije tijd, gebruiken wellicht nog meer Leuvenaars (combinatie chauffeur – passagier) de wagen in zijn vrije tijd. 1.4 Het aantal verkeersongevallen is de afgelopen 10 jaar gedaald. Het aantal verkeersongevallen is het afgelopen decennium opmerkelijk gedaald. De daling bij het aantal verkeersongevallen met fietsers is echter minder uitgesproken. Het aandeel van de verkeersongevallen met fietsers fluctueert van jaar tot jaar en mede gelet op de absolute daling van het aantal verkeersongevallen is het aandeel verkeersongevallen met fietsers groter dan 10 jaar geleden CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 29

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 1.5 De helft van de Leuvenaars is tevreden over het parkeeraanbod. In vergelijking met andere centrumsteden is dit weinig. De tevredenheid van de Leuvenaars over de parkeergelegenheid ligt laag in vergelijking met de andere centrumsteden. Alleen Antwerpen en Aalst doen het duidelijk nog slechter. 1.6 Het aandeel van auto’s met een gunstige ecoscore van 66 en meer is tussen 2008 en 2010 quasi verdubbeld tot 74%. De ecoscore geeft de mate van milieuvriendelijkheid weer van een wagen op een schaal van 100. Het houdt niet alleen rekening met de CO²-uitstoot maar ook met andere aspecten zoals bijv. de uitstoot van fijn stof. Het aandeel wagens die een betere ecoscore van meer dan 66 behalen, is gestegen van 37,9% in 2008 naar 74,1% in 2010. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 30

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 2 Onze toekomstvisie We wensen een duurzame mobiliteit in onze stad waarbij de nood aan relatief grotere verplaatsingen zoveel mogelijk vermeden wordt door een goede beschikbaarheid van verschillende leeffuncties (winkelen, scholen, ontspanning,...) binnen de verschillende woonwijken. We gaan resoluut voor een verhoogde mobiliteit door de flexibiliteit van de vervoersmiddelen te stimuleren. Op die manier kunnen mensen al naargelang hun verplaatsing hun route kunnen uitstippelen en daarbij snel en gemakkelijk kunnen overschakelen van het ene vervoersmiddel naar het andere. Ons doel is het realiseren van een veilige en comfortabele mobiliteit binnen onze stad op maat van de behoeften van de verschillende gebruikers. Met het STOP-principe (stappen, trappers, openbaar vervoer, persoonlijk vervoer) richten we ons op een verdere verhoging van de verplaatsingen te voet of per fiets. Het openbaar vervoer moet de andere mobiliteitsbehoeften van de mensen verder invullen. Autoverkeer is misschien een noodzakelijke aanvulling en verdient daarom eveneens aandacht. Het is van belang om ook een andere dan de traditionele invulling van het gebruik van de auto te bekijken waarbij zowel aandacht moet gaan aan comfortabel woonparkeren als aan mogelijks innovatieve toepassingen en ideeën. Cruciaal is de goede verkeersdoorstroming om de verschillende verkeersassen van de stad. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 31

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 3 Wat willen we realiseren? 3.1 CD&V Leuven wil het aandeel van de verplaatsingen te voet en per fiets drastisch verhogen, mede door de behoefte aan andere vervoermiddelen (bus, auto,…) zoveel mogelijk te beperken Streefdoel: Het aandeel Leuvenaars dat een fiets bezit stijgt tot minstens 90% tegen 2018 (87.3% in 2011). Streefdoel: De tevredenheid over de staat van fiets- en voetpaden moet stijgen tot minstens 60% in 2018 (van 43.9% in 2011). Streefdoel: De verplaatsingen tijdens de vrije tijd te voet en per fiets stijgt met minstens 5%punten tegen 2018: te voet, van 51.3% in 2011 naar 56.3% in 2018; per fiets, van 43.3% in 2011 naar 48.3% in 2018. 3.1.1 We richten een aantal centrumpleinen in tot autoluwe en gezellige ontmoetingsplaatsen, daarbij stimuleren we de vestiging van diverse kleinhandelszaken gericht op de directe buurtbewoners. We maken werk van de herinrichting van de Vismarkt, het Hogeschoolplein, het Herbert Hooverplein; de heraanleg van de gemeentepleinen van Wijgmaal en Heverlee en de realisatie van een gemeenteplein in Wilsele-dorp. 3.1.2 We stellen een mobiliteitsplan waarbij het STOP-principe (eerst stappers, dan trappers, openbaar vervoer en personenwagens) het leidend principe wordt bij alle mobiliteitskeuzes. Een fietscirculatieplan maakt hier integraal deel van uit. We zorgen hierbij voor betrokkenheid van diverse gebruikersgroepen zoals bijvoorbeeld de fietsersbond. Een nulmeting van het fietsgebruik in en om Leuven is aangewezen. 3.1.3 In eerste instantie zorgen voor een daadwerkelijk aangevoelde prioriteit voor voetgangers in de diverse woonkernen. We bouwen veilige en aantrekkelijke voetgangerszones uit. IN tweede instantie zorgen we ervoor dat de verschillende stads- of gemeentedelen vlot en veilig bereikbaar zijn via een fietsnetwerk en dat de fietser zich hier welkom voelt door middel van functionele en aantrekkelijke fietsvoorzieningen. 3.1.4 Alle stoepen moeten er goed begaanbaar bij liggen. Er wordt een planmatige aanpak inzake onderhoud en heraanleg van zowel stoepen en fietspaden als wegen geïntroduceerd. Op basis van een inventarisatie van het tijdstip van de aanleg in combinatie met de voorziene levensduur bij aanleg, wordt een preventief onderhoudsplan opgesteld. Voorziene werken van nutsbedrijven kunnen een aanleiding vormen voor een integrale herinrichting van een straat, maar mag geen excuus vormen om het nodige structurele onderhoud uit te stellen. 3.1.5 De subsidiëring van het “gratis” busvervoer voor studenten wordt stopgezet. Voor de weekenduittocht en –inkomst wordt gekeken of een alternatief kan ontwikkeld worden. De budgettaire ruimte die hierdoor vrijkomt wordt ingezet voor kwaliteitsvolle fietsvoorzieningen en sensibiliseringscampagnes voor fietsgebruik door studenten. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 32

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 3.2 Door een voortdurende waakzaamheid wordt de verkeersveiligheid in Leuven verder verhoogd. Streefdoel: De dalende trend van het aantal verkeersongevallen in Leuven moet zich verderzetten en het aantal verkeersongevallen mag hoogstens 500 per jaar bedragen (506 in 2009). Streefdoel: Het aandeel verkeersongevallen met fietsers daalt structureel tot onder de 25% van alle verkeersongevallen tegen 2018 (31,42% in 2009). Streefdoel: Het scherpst ervaren probleem inzake verkeer zoals blijkt uit de politie-enquête, is het item “bussen of vrachtwagens die rakelings voorbij fietsers reiken” met een gemiddelde 5.37 op 7. Tegen 2018 willen we dat dit met minstens 0.5 punten daalt. 3.2.1 Leuven dient de verkeersongevallenregistratie op een systematische manier te verwerken in een GIS-systeem. Een gedegen onderzoek van de zo verkregen gegevens geeft een beeld van het gedrag dat aan de oorsprong ligt van ongevallen en kan een belangrijk hulpmiddel zijn om de infrastructuur kritisch te evalueren. 3.2.2 Er wordt werk gemaakt van oplossingen voor reeds geïdentificeerde, zwarte punten zoals de Keizersberg, de Diestsepoort, de kruispunten op de ring, de Naamsesteenweg, het kruispunt van de Koning Boudewijnlaan en de Celestijnenlaan, de Aarschotsesteenweg, Koning Albertlaan, etc. 3.2.3 Bij de heraanleg van wegen wordt bijkomend geïnvesteerd in goed en veilig berijdbare fietspaden (cf. fietsvademecum). 3.2.4 Er wordt aandacht besteed aan uitgestippelde, veilige fietsroutes van en naar scholen. Er wordt nagegaan waar ook andere “kindlinten” waarlangs kinderen eventueel zelfstandig bepaalde trajecten op een veilige manier kunnen afleggen naar school of speeltuin, aangeduid en ingericht kunnen worden. 3.2.5 Het verkeersreglement is een belangrijk instrument in het kader van de verkeersveiligheid. Met dit voor ogen moet er zowel preventief als sanctionerend opgetreden worden om het naleven ervan te verbeteren. 3.2.6 CD&V wil er op toezien dat de aanwezigheid van bussen in het centrum de veiligheid van fietsers niet in gevaar brengt. CD&V wil daarom het busnetwerk herinrichten om ervoor te zorgen dat het intensieve busverkeer binnen de ring vermindert en dat een aantal bussen alternatieve routes krijgen bijvoorbeeld over de ring; CD&V Leuven wil graag over naar een systeem van kleinere, stillere en schonere bussen in de binnenstad terwijl de buslijnen voor langere afstanden de binnenstad ontzien. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 33

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 3.3 CD&V wil inzetten in een versterkte ontsluiting van Leuven voor onze bezoekers en een optimalisering van de verkeersstromen en de verkeersdoorstroming op maat van de buurt (zowel in de binnenstad als in de deelgemeenten). Streefdoel: 0 (nul) gelede bussen die door het stadscentrum rijden. Streefdoel: Het scherpst ervaren probleem inzake verkeer zoals blijkt uit de politie-enquête, is het item “bussen of vrachtwagens die rakelings voorbij fietsers reiken” met een gemiddelde 5.37 op 7. Tegen 2018 willen we dat dit met minstens 0.5 punten daalt. 3.3.1 Leuven is een belangrijk verkeersknooppunt in Vlaanderen: we hebben het derde grootste treinstation in Vlaanderen met 28.000 reizigers per dag, dagelijks rijden er 1200 bussen door het centrum en worden er 68.000 voertuigen in elke richting geteld aan het knooppunt van de E40 en de E314. Ook de secundaire gewestwegen ontsnappen niet aan de files. Als stad zullen we een stiefmoederlijke behandeling door de centrale overheden (wegens de nabijheid van Brussel) niet tolereren en actief lobbyen voor een rechtvaardige behandeling en een voldoende mobiliteitsinfrastructuur om al deze verkeersstromen op een comfortabele manier te laten verlopen. o Van de NMBS verwachten we  een hogere frequentie van treinen, minstens tijdens de spits, en een betere spreiding om overvolle perrons te vermijden;  een betere timing van doorrijdende (hogesnelheids)treinen zodat dit niet langer gebeurt langs een perron vol wachtende reizigers;  een internationale treinverbinding naar Aken en Keulen;  een vlotte treinverbinding naar Antwerpen. o Van De Lijn verwachten we  een herinrichting van het busnetwerk om ervoor te zorgen dat het intensieve busverkeer binnen de ring vermindert en dat een aantal bussen alternatieve routes krijgen bijvoorbeeld over de ring;  een transitie naar een systeem van kleinere, stillere en schonere bussen in de binnenstad terwijl de buslijnen voor langere afstanden de binnenstad ontzien;  het weren van de gelede bussen in de binnenstad. o Van Agentschap Wegen en Verkeer (Vlaanderen) verwachten we:  Een duidelijk streefbeeld voor de ring rond Leuven met een experiment rond “alles groen” voor fietser op de zwarte kruispunten. Ondergrondse kruisingen voor gemotoriseerd verkeer worden onderzocht, alleszins worden voetgangers noch fietsers onder de grond gestopt.  Een betere afstemming van de verkeerslichten op de kruispunten van de gewestwegen.  De aanleg van spitsstroken op de autostrade tussen Sterrebeek en Holsbeek.  De afwerking van het project Leuven-Noord met o.a. het Vuntcomplex.  De afwerking van de gewijzigde ontsluiting van Gasthuisberg. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 34

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 3.3.2 Naast deze oplossingen voor deze congestieproblemen wil CD&V Leuven dat er verder werk gemaakt wordt van een duurzame ontsluiting van de stad als centrumstad en provinciehoofdstad. o We vragen aan De Lijn dat haar mobiliteitsvisie 2020 voor Vlaams-Brabant wordt geactualiseerd. De tram is een stukje Leuvense geschiedenis en wellicht te log om opnieuw in te voeren in de binnenstad, maar naar de toekomst toe wordt onderzocht hoe de stad verder ontsloten en ontlast kan worden met nieuwe vormen van openbaar vervoer zoals bijvoorbeeld trams-nieuwe-generatie of “automated people movers” (automatisch bestuurde voertuigen zoals bijv. automatische busjes of monorails die rijden op een eigen infrastructuur). Tussen het station Leuven, de Gasthuisberg, de campus Heverlee en Haasrode is zo openbaar vervoer in eigen bedding wellicht mogelijk. o In afwachting daarvan worden de streeklijnen die door de binnenstad rijden teruggebracht tot een minimum en omgeleid via de ring. Voor gelede bussen zal een strikt verbod worden ingesteld om door de binnenstad te rijden. De binnenstad wordt verder bereikbaar door middel van kleine en frequente shuttlebussen, zowel vanuit de deelgemeenten als tussen het station, Gasthuisberg en andere randparkings. 3.3.3 CD&V Leuven wil werken aan de verdere reorganisatie van het autonetwerk, opgebouwd vanuit een aantal hoofdassen en met vrijwaring van verblijfsgebieden. Hierbij staat de verbetering van de doorstroming op bepaalde complexe punten voorop. Daarbij moeten de bestaande plannen voor volgende wegen gerealiseerd worden: Wakkerzeelsebaan, Aarschotsesteenweg, Koning Albertlaan, Tiensestraat,… 3.4 CD&V wil een daadkrachtig parkeerbeleid waarbij de occasionele bezoeker wordt afgeleid naar concentratieparkings en de buurtbewoner niet wordt weggepest. Streefdoel: De tevredenheid van de inwoners op het vlak van parkeergelegenheid stijgt tot 60% in 2018 (50.3% in 2011). 3.4.1 Het ruimtegebruik van wagens is zeer intensief. CD&V pleit er daarom bij het verlenen van stedenbouwkundige vergunningen voor grote, nieuwbouwprojecten de verplichting wordt opgelegd om meer inpandige/ondergrondse parkeerplaatsen te voorzien dan nodig voor het project zelf. Dit surplus aan parkeergelegenheid kan dan ter beschikking gesteld worden van de buurtbewoners. De stad voorziet een pre- of co-financiering ter realisatie van deze extra parkeerplaatsen. 3.4.2 CD&V pleit voor meer randparkings -ook in overleg met buurtgemeenten- in combinatie met publieke fietsen en frequente en performante busverbindingen met het stadscentrum d.m.v. kleine shuttle bussen van De Lijn. 3.4.3 Een bijkomende parking onder Den Bruul is een goed idee. Er is te weinig ruimte om voldoende capaciteit te voorzien met enkel en alleen randparkings. Een slim ingeplande bezoekersparking met doordachte toeleiding en afwikkeling van het parkeerverkeer, creëert geen overlast. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 35

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 3.4.4 CD&V wil werken aan afspraken met bedrijven/scholen om parkeerplaatsen ’s avonds en in het weekend voor een zacht prijsje te verhuren aan inwoners of bezoekers van je gemeente. Ook de parkings van de gemeentelijke diensten kunnen op die manier optimaal gebruikt worden. 3.4.5 CD&V wil verder werken aan de problematiek van bewonersparkeren. Het moet bijvoorbeeld mogelijk zijn om straten of zones in de nabijheid van het centrum volledig voor te behouden voor inwoners. Bezoekers en studenten die met de wagen komen moeten dan terecht in betaalparkings. 3.4.6 De IT-ondersteunde aanpak inzake de bewonerskaarten is de meeste kinderziekten ontgroeid. We evalueren de omvang van de verschillende zones op regelmatige tijdstippen. 3.4.7 Gekoppeld aan het mobiliteitsplan dat ook een fietscirculatieplan omvat, wordt een doordacht fietsparkeerbeleid uitgedacht. Hierbij zorgen we voor voldoende, comfortabele, diefstalveilige fietsenstallingen, verspreid over het hele grondgebied. Aangezien fietsen niet thuishoren op de stoepen, voorzien we minimaal om de 7 parkeerplaatsen een plaats voor fietsen. 3.5 Bij de realisatie van bovenstaande doelstellingen wordt het aspect “duurzame mobiliteit” expliciet gestimuleerd. Streefdoel: Tegen 2018 willen we dat het aandeel nieuw ingeschreven wagen met een ecoscore van 70 en meer stijgt tot 66% (35.7% in 2011). 3.5.1 CD&V wenst het elektrisch en duurzaam rijden te stimuleren en wil het aantal elektrische voertuigen in de stad doen toenemen 3.5.2 CD&V wenst oplaadeilanden en parkeerplaatsen voor elektrische wagens te voorzien. Op de park & ride plaatsen aan de rand van de stad moeten oplaadpunten voor elektrische voertuigen gecreëerd worden. Ook aan het station zou er laadinfrastructuur moeten komen waar de bestuurders van de elektrische voertuigen hun wagen of fiets kunnen opladen en hun reis met het openbaar vervoer kunnen verderzetten 3.5.3 Leuven moet werken aan een verdere uitbouw van een milieuvriendelijk wagenpark bij de eigen stadsdiensten en overleg met De Lijn, gericht op de uitbouw van een milieuvriendelijk wagenpark en omzetten van een deel van wagenpark van de stad naar elektrische voertuig 3.5.4 CD&V wil de multimodaliteit en het delen van verschillende typen voertuigen stimuleren door middel van: o een stijging van het autodelen, o het ontwikkelen van transitparkings waarbij de overgang van het ene naar het andere vervoersmiddel gefaciliteerd wordt, o het voorzien van mobiliteitshubs in het kader van de ruimtelijke planning, waar je vlot van het ene op het andere vervoermiddel kan overstappen de toekomst. Openbaar vervoer, fietsenstallingen, parkeerplaatsen (ook voor carpoolers), autodeelplaatsen, fietsdelen, oplaadpunten voor elektrische voertuigen (ook fietsen), een buggyverhuurdienst, boodschappenlockers… komen samen op één plaats. De CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 36

{Alle Leuvenaars inbegrepen} stationsomgeving is reeds op deze wijze uitgerust, maar ook kleinere mobiliteitshubs moeten worden uitgebouwd: Gasthuisberg, Wetenschapspark Arenberg, langs de ring,… o Op lange termijn moeten we streven naar een geïntegreerd vervoersnetwerk, waarbij je via de toekomstige smartcard van De Lijn ook de trein kan nemen, een parking betalen, een Cambiowagen reserveren, een fiets huren, een taxi nemen, enz. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 37

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 6. Kinderopvang en jeugd 1 Stand van zaken 1.1 De druk op de kinderopvang is groot en de tevredenheid is eerder laag. Tussen 2005 en 2010 zijn het aantal opvangplaatsen in de voorschoolse kinderopvang stabiel gebleven. In dezelfde periode is het aantal 0 tot 3-jarigen die wonen in Leuven, met zo’n 10% gestegen. Relatief gezien was er in die periode dus een achteruitgang. De tevredenheid over de kinderopvangplaatsen in de buurt ligt in Leuven relatief laag, zowel bij mensen met als bij mensen zonder kinderen. 1.2 De tevredenheid over speelvoorzieningen en geschikte plekken voor de jeugd is relatief hoog in Leuven De tevredenheid met de speelvoorzieningen is tussen 2008 en 2011 met meer dan 8%-punten gestegen tot bijna 69%. Ruim boven het gemiddelde van de centrumsteden dat 57% bedraagt. De tevredenheid over de plekken die geschikt zijn voor de jeugd ligt een stukje lager, nl. bijna 59% maar ook hier is er een aanzienlijke stijging tussen 2008 en 2011 met meer dan 6%-punten. De Leuvense score ligt ook hier ruim boven het gemiddelde dat 46% bedraagt. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 38

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 1.3 De Leuvenaar kan voor kinderopvang minder beroep doen op vrienden, kennissen of familie dan inwoners van andere centrumsteden. 1.4 Bijna 80% van de jongeren tussen 12 en 18 jaar heeft binnen de 1000 meter een overdekte jeugdruimte ter beschikking CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 39

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 2 Onze toekomstvisie Inzake de voorschoolse kinderopvang willen we vooral optimale kansen creëren voor het privaat gesubsidieerd initiatief. De eigen opvang initiatieven hebben op de eerste plaats een aanvullende functie. De stad is slechts geloofwaardig als coördinerende overheid als zij zich als initiatiefnemer strikt tot deze aanvullende functie beperkt. Voor de jongeren willen we vooral ondersteunen wat bij de jongeren leeft. Ook hier mag de stad enkel initiatieven nemen waar er hiaten zijn, nog beter stimuleert de stad ook dan jongeren of verenigingen om zelf initiatief te nemen. De belangrijkste vraag is : ‘Wat willen kinderen en jongeren van ons?‘ in plaats van ‘Wat gaan wij voor kinderen en jongeren doen?’ Inspraak en participatie van de jeugd is daarom belangrijk. Jongeren moeten ervaren dat ze zich hier kunnen ontplooien en kansen krijgen om hun eigen interesses te ontdekken en ontwikkelen. Enkel op die manier kan Leuven nog meer het imago krijgen van jongerenstad. Het stedelijke jeugdwerk en meer bepaald de speelplein- en grabbelpaswerking is een zeer belangrijk aanbod om kinderen te kunnen laten spelen, om ouders een betaalbare en kwaliteitsvolle opvangmogelijkheid te kunnen bieden in de vakanties, om een schat aan nieuwe, geëngageerde vrijwilligers zoals de animatoren te vormen… Het jeugdwerk steunt op een schat aan vrijwilligers. Dat vrijwilligerswerk moeten we blijven koesteren en ondersteunen. Daarom blijft CD&V vanzelfsprekend garant staan voor een degelijke ondersteuning van al het jeugdwerk: zowel in hun werking als voor hun benodigde infrastructuur. 3 Wat willen we realiseren? 3.1 De stad ijvert voor en ondersteunt een uitbreiding van de kinderopvangplaatsen in de buurt, eerder dan deze zelf te organiseren. Streefdoel: Het relatieve aanbod inzake kinderopvang wordt omgebogen zodat het aantal opvangplaatsen minstens evenveel stijgt als de aangroei van de groep 0 tot 3-jarigen. Streefdoel: De tevredenheid over de kinderopvang in de buurt stijgt van zo’n 50% in 2011 naar minstens het gemiddelde van de centrumsteden tegen 2018 (in 2011 was het gemiddelde zo’n 57%). 3.1.1 De stad zal alles in het werk stellen om de betaalbare opvang via gesubsidieerde crèches maximale kansen te geven daartoe zal intensief bij de Vlaamse regering worden aangedrongen om meer gesubsidieerde plaatsen in Leuven mogelijk te maken. 3.1.2 De stad zal samen met de gesubsidieerde opvanginitiatieven en ondersteund door de meest bekwame juristen terzake, onderzoeken welke maatregelen kunnen worden genomen om de gesubsidieerde opvangplaatsen voor te behouden aan kinderen die in Leuven woonachtig zijn, nadien aan kinderen van ouders die in Leuven werken en pas in derde orde aan andere kinderen. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 40

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 3.1.3 We organiseren of faciliteren en ondersteunen een kwaliteitsvolle opleiding van personen die onthaalgezin willen worden. We werken hiervoor samen met actoren die hierin expertise hebben zoals Familiehulp, Kind en Gezin en andere organisaties. 3.1.4 Als werkgever -als voorbeeld voor andere werkgevers- bekijken we systemen om gezinsvriendelijke en flexibele werktijden en -systemen te hanteren zodat kinderen op redelijke uren naar de opvang of naar school kunnen gebracht en gehaald worden. 3.2 Het eigen stedelijk jeugdwerk zorgt in co-regie met het plaatselijk (privaat) jeugdwerk voor een belangrijk aanbod, zeker met de speelplein- en grabbelpaswerking. 3.2.1 De speelplein- en grabbelpaswerking is een zeer belangrijk aanbod. Vele tweewerkende ouders zijn op zoek naar een kwaliteitsvolle vakantiewerking voor hun kinderen. Die werking blijft gespreid over de stad en groeit mee met de vraag en de demografische evolutie. o De grabbelpasuren worden aangepast aan de werkuren van de ouders. Speciale aandacht gaat uit naar doelgroepen die moeilijk bereikt worden. o We zorgen ervoor dat Leuvense kinderen niet worden afgewezen omdat verschillende van de beschikbare plaatsen reeds zijn ingenomen door niet-inwoners. Een gedifferentieerd tarief kan hiervoor nuttig zijn. 3.2.2 Er worden extra wervingscampagnes opgezet om kansengroepen te bereiken die vandaag nog te weinig bereikt worden. Vanzelfsprekend zorgen we bij elke promotiecampagne ervoor dat het aanbod voorafgaandelijk vergroot wordt om de te verwachten extra instroom te kunnen opvangen. 3.3 CD&V blijft garant staan voor een degelijke ondersteuning van al het jeugdwerk: zowel in hun werking als voor hun benodigde infrastructuur. Streefdoel: De gemiddelde score voor de staat van de gebouwen (jeugdwerkinfrastructuur) stijgt naar minimaal 75% tegen 2018 (momenteel is dat 71%). 3.3.1 Jeugdwerkverenigingen blijven financieel ondersteund via werkingstoelagen, via het projecten- en jeugdconcertenfonds en toelagen voor kadervorming. Daarnaast zijn er de toelagen voor papierophalingen en opruimacties. Ook logistieke steun blijft noodzakelijk : gratis kampvervoer, de hoeveelheid spelmateriaal dat uitgeleend kan worden, wordt uitgebreid na inspraak van de verenigingen. 3.3.2 Jeugdbewegingen krijgen de kans om hun activiteiten aan te kondigen op de elektronische infoborden van de stad. 3.3.3 De jeugdwerklokalen die een kwaliteitsscore halen van minder dan 65% worden prioritair aangepakt. De stad voorziet een extra ondersteuning voor deze lokalen. Het reglement ter ondersteuning van de renovaties, brandveilig maken en nieuwbouw wordt geëvalueerd en aangepast aan de nieuwe behoeften en normen. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 41

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 3.3.4 Een RUP jeugdlokalen moet de jeugdinfrastructuur een definitieve plaats in de stad geven. 3.3.5 Ook het niet-georganiseerde (en dus niet-erkende) jeugdwerk zoals Café Congé, Urban Woorden, de Hip Hop-scène, Escape, Dungeon, e.d.m. bieden een zinvolle bezigheid en verdienen evenzeer ondersteuning. Ook individuele jongeren willen we met aangepaste ondersteuning prikkelen tot verdere ontplooiing van hun creatieve en / of opbouwende projecten. De stad onderzoekt op welke wijze dit mogelijk is. 3.3.6 Het project “mijngoesting” dat jeugd en vooral +14-jarigen toe leidt naar cultuur wordt verder gezet, ook al stopt Vlaanderen met subsidiëring. 3.3.7 We zetten het beleid om de verschillende speelterreinen te renoveren en opnieuw in te richten verder. Het inspraakmodel zoals bij de realisatie van het Sint-Lambertusplein wordt hierbij onze leidraad. Pleinen die onder handen worden genomen of gerealiseerd worden zijn: het Conscienceplein en de Koksijdewijk, Toverberg, Diestseveld, Genadedal, Spaanse Kroon, Kwadenhoek, Belle Vue, Centrale Werkplaatsen, het Park Heuvelhof en het Park Michotte. We bekijken of een nieuw skatepark onder de E 314 in Wilsele haalbaar is. 3.3.8 Op maximaal 400 m wandelafstand realiseren we een speelvoorziening voor kinderen. Nieuwe en wijken met jonge kinderen krijgen prioriteit. 3.3.9 In samenwerking met politie en preventiedienst worden anti-drugscampagnes en drugcontroles opgezet in de scholen. 3.4 Jeugdbeleid moet ingevuld worden op basis van wat jongeren verwachten, eerder dan wat wij willen aanbieden. Om beide te matchen is inspraak en participatie belangrijk. 3.4.1 De jeugdraad krijgt de nodige ondersteuning om haar rol als spil van het participatieproces te blijven vervullen. Daarnaast wordt aan de hand van project- en themaparticipatie bekeken hoe de participatiewerking duurzaam kan uitgebreid worden naar de niet-georganiseerde jeugd. 3.4.2 Er wordt een jeugdparagraaf – al dan niet geïntegreerd met eventuele andere impactanalyses in functie van andere doelgroepen zoals bijv. ondernemers, armoede, gezinnen,… – ingevoerd waar dit nog niet van toepassing is. 3.4.3 Het projectenfonds en het jeugdconcertenfonds worden actiever gepromoot zodat meer jongeren die creatief willen experimenteren de weg hier naartoe vinden en ervan kunnen genieten. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 42

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 7. Cultuur, erfgoed en toerisme 1 Stand van zaken 1.1 De participatie aan het verenigingsleven in Leuven is hoger dan gemiddeld, ondanks een daling. 50% van de Leuvenaars participeert in het Leuvense verenigingsleven. Dat is de 2de hoogste participatiegraad van alle centrumsteden en zo’n 4,5 %-punten meer dan het gemiddelde. Spijtig genoeg is de participatie aan het verenigingsleven tussen 2008 en 2011 gedaald met 4 %punten. 1.2 Leuven heeft rekening houdend met het inwonersaantal, het grootste aantal amateurgezelschappen Per 10.000 inwoners telt Leuven zo’n 9,3 amateurgezelschappen. Dat is het hoogste aantal van alle centrumsteden en ligt ook hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Het relatief aantal amateurgezelschappen is ongeveer op hetzelfde niveau van 2004. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 43

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 1.3 De Leuvenaar gaat veel geregeld naar een bibliotheek. Meer dan 1/3de van de leners in de stadsbibliotheek komt van buiten Leuven. Bijna 56% van de Leuvenaars zijn in 2011 naar een bibliotheek (maar niet noodzakelijk de stadsbibliotheek) gegaan. De Leuvenaar gaat in vergelijking met andere stedelingen dus meer op bibliotheekbezoek, al is er wel een daling te bemerken met 5 %-punten in vergelijking met 2008. De stadsbibliotheek heeft in 2010 lichtjes minder actieve leners dan in 2008. In 2010 waren er net geen 28000 actieve leners, waarvan 17268 inwoner zijn van de stad. In 2010 bereikte de stadsbibliotheek dus 18% van de Leuvenaars. Actieve leners buiten Leuven Actieve leners GrootLeuven Bron: Jaarverslag 2010 Stad Leuven 108 03 184 66 108 26 176 09 105 12 172 68 2008 2009 2010 1.4 De Leuvenaar is het meest tevreden over het cultuuraanbod. Dat is dan ook relatief gezien groot in vergelijking met de andere centrumsteden. Bijna 92% van de Leuvenaars geeft aan tevreden te zijn over het cultuuraanbod. Dat is het hoogste tevredenheidspercentage van alle centrumsteden en een aanzienlijke stijging met 6,5%-punten in vergelijking met 2008. Het cultuuraanbod in Leuven is in verhouding tot het aantal inwoners dan ook erg groot. Bijvoorbeeld voor wat betreft het aantal podiumvoorstelling per 10000 inwoners moeten we enkel Gent laten voorgaan, voor wat betreft het aantal concerten per 10.000 inwoners enkel Gent en Antwerpen, en voor wat betreft het aantal filmvoorstellingen per 10.000 inwoners enkel Turnhout. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 44

{Alle Leuvenaars inbegrepen} Enkel voor wat betreft het aantal tentoonstellingen per 10.000 inwoners scoren we wat minder goed. 1.5 Ruim 2/3de van de Leuvenaars bezoekt een plein-, park- of zomerevenement. Bijna 70% van de Leuvenaars bezoekt een plein-, park- of zomerevenement. Dit is het hoogste percentage van alle centrumsteden en ruim boven het gemiddelde. Iets minder dan 30% van de Leuvenaars neemt deel aan een buurtactiviteit. Dit percentage lijkt laag maar is meer dan gemiddeld en de 3de hoogste score van alle centrumsteden. 1.6 Meer dan 90% van de Leuvenaars zijn tevreden met de uitstraling van de monumenten en gebouwen in de stad. Met een tevredenheidspercentage over de uitstraling van de monumenten en gebouwen in de stad van meer dan 90% zit Leuven in een kopgroep met Mechelen, Brugge en Gent. Ook wat betreft de fierheid over de stad in het algemeen zit Leuven in de kopgroep met Gent, Hasselt en Brugge; ook al is deze met bijna 5%-punten gedaald in vergelijking met 2008. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 45

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 1.7 Tussen 2007 en 2011 is zowel het aantal overnachtingen als het aantal aankomsten in Leuven met meer dan 2% per jaar gestegen. Hoewel Leuven voor zowel het aantal overnachtingen als het aantal aankomsten een gemiddelde jaarlijkse stijging van meer dan 2% laat optekenen, doen de andere kunststeden het vooral voor wat betreft het aantal aankomsten nog beter. Ook wat betreft de stijging van het aantal overnachtingen doen de andere kunststeden het beter, al zijn de verschillen kleiner. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 46

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 2 Onze toekomstvisie CD&V Leuven ziet cultuur als de wijze waarop we samenleven. Cultuur is dus veel rijker dan enkel en alleen kunst in al haar rijke gedaanten. Cultuur is ook veel actiever, beweeglijker dan enkel en alleen de prachtige, statige monumenten. Alle Leuvenaars maken samen deze cultuur. De Leuvense cultuur en de cultuur in Leuven moet beleefd kunnen worden door alle Leuvenaars en alle bezoekers van de stad. Nét dat maakt van cultuur, cultuur. De consequentie is voor CD&V Leuven dan ook dat er nog meer dan in het verleden moet geïnvesteerd worden in de mensen die cultuur maken en dat het cultuuraanbod in brede zin steeds nauw aansluiting moet vinden met de leefwereld van de Leuvenaars. Voor de ene zal dat ondersteuning van eigen kunstuitingen vergen, voor de andere een interessant spektakel om van te genieten. Mensen die in zichzelf niet zo’n cultureel type zien, moeten juist meer aangesproken worden om te ontdekken dat zij hoedanook mee onze cultuur maken of om hun nieuwsgierigheid hiervoor te prikkelen. Een positieve uitstraling, de lokale erfgoed- en andere troeven van Leuven zorgen er mee voor dat inwoners fier zijn op de stad. Maar het omgekeerde is evenzeer waar: een stad waar de inwoners fier op zijn is een troef voor de toeristische aantrekkingskracht ervan. CD&V wil dat het stadsbestuur ervoor zorgt dat de Leuvenaar fier kan zijn op zijn stad als een “thuis”, niet enkel door het uiterlijke maar door wat er te beleven valt. Er is al reden om fier te zijn. Leuven scoort in de stadsmonitor heel erg hoog qua tevredenheid over en participatie aan culturele activiteiten. In Vlaanderen is er geen enkele stad die in verhouding tot haar bevolkingsaantal meer culturele activiteiten telt dan Leuven. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 47

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 3 Wat willen we realiseren? 3.1 Het stedelijk cultuurbeleid moet nog meer gericht zijn op de leefwereld van de Leuvenaars: zowel de (socio-)culturele participatie en creatie als de culturele belevenis van alle Leuvenaars moeten prioritair gestimuleerd en ondersteund worden. Streefdoel: De participatie aan het Leuvense verenigingsleven (49,9 % in 2011) blijft boven het gemiddelde van de centrumsteden en stijgt minstens terug tot het niveau van 2008 (53,9 %) Streefdoel: Leuven behoudt haar koppositie wat betreft het aantal amateurgezelschappen per 10.000 inwoners. Het aantal (9,3 in 2011) blijft minstens stabiel. 3.1.1 De dienst cultuur volgt de planning van de diverse verenigingen actief op om pro-actief hiermee rekening te houden met de planning van bepaalde andere evenementen en dergelijke, maar vooral om te onderzoeken welke ondersteuning vanuit de stad kan aangeboden worden. Op die manier moet de ondersteuning meer op maat gemaakt worden inspelend op de concrete noden van de verenigingen. 3.1.2 De organisatie van evenementen door de stad (administratie en/of andere rechtspersonen die bestuurd worden door de stad) is subsidiair en complementair aan evenementen en activiteiten die door verengingen worden georganiseerd. Ook bij evenementen of activiteiten die zo door de stad worden georganiseerd, worden de verenigingen gestimuleerd hieraan te participeren. Om dit te realiseren wordt er overlegd met het Cultuurplatform Leuven, Leuvenement en de cultuurraad. 3.1.3 Buurt- en straatfeesten bevorderen de sociale cohesie, solidariteit en haalt mensen uit hun isolement. Het is ook gewoon leuk. De stad werkt een beperkt standaardaanbod ter ondersteuning uit dat toelaat om promotie hiervoor te maken en de inwoners te sensibiliseren. Het blijven natuurlijk initiatieven van de Leuvenaars zelf, de stad mag niet in de plaats treden, maar een extra aanmoediging kan het verschil betekenen. 3.1.4 Het diverse en succesvolle zomeraanbod (Beleuvenissen, M-Idzomer, Marktrock, Hapje Tapje, Picknick in het park, zondagmiddagconcerten, Zomer van Sint-Pieter,…) krijgen één gezicht zodat ze als één geheel kunnen gepromoot worden. Voor deze “Zomer vol Leuven” kan de vernieuwde vzw Leuvenement samen met de stadsdiensten een trekkende rol spelen. 3.1.5 In elke wijk zou er een lokaal moeten ter beschikking zijn voor activiteiten zowel van georganiseerde verenigingen als van informele clubs en bijeenkomsten. Wijkkantoren maar ook gebouwen van de universiteit en zelfs cafézaaltjes kunnen hiervoor in aanmerking komen. De stadsdiensten maken een overzicht van alle beschikbare vergader-, repetitie- en speelruimtes (ook van privé initiatieven) met daarbij een gemakkelijke aanvraagprocedure. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 48

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 3.1.6 Naar analogie met sociale verhuurkantoren moet er een creatief verhuurkantoor worden opgericht dat atelierruimte verhuurd aan wie creatief bezig wil zijn, zowel voor professionele als amateurkunstenaars. Op die manier kunnen we leegstaande gebouwen op zijn minst tijdelijk een zinvolle bestemming geven. Dergelijke flexibele werkplekken kunnen uitgroeien tot echte broeihaarden voor jonge creatievelingen. Een Leuvense versie van het Vlaamse Cultuurinvest kan beginnende creatieve bedrijven een zetje geven. 3.1.7 Ook wat betreft cultuur heeft Leuven een centrumfunctie die toch in belangrijke mate gefinancierd wordt door de belastingen die de inwoners betalen. Net zoals bij andere beleidssectoren worden ook hier waar mogelijk de tarieven voor de stedelijke dienstverlening gedifferentieerd zodat inwoners minstens 20% minder betalen dan nietinwoners. 3.1.8 De stadsbibliotheek, Museum M, en andere culturele diensten van de stad zetten (naast hun kernopdrachten) nog meer in op belevenisgerichte activiteiten gekoppeld aan hun kernopdrachten. Partnerschappen met verenigingen, instellingen,... zijn van cruciaal belang: niet alles moet 100% zelf uitgevoerd worden, in sommige gevallen kan bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van de infrastructuur volstaan. Een goede voorbereidende prospectie is wel cruciaal. De deelname aan deze belevenisactiviteiten worden gemonitord zowel wat betreft de institutionele (verenigingen, instellingen,...) deelname als de participatie aan deze activiteiten (deelnemers). CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 49

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 3.2 Cultuur als kunstbeleving wordt uitgespeeld ter versterking van het algemeen cultuur- en toerismebeleid van de stad. Kruisbestuivingen worden actief nagestreefd. Streefdoel: Leuven handhaaft haar positie in de top 3 van de centrumsteden met het meeste aantal cultuurevenementen per 10.000 inwoners (2de plaats in 2010 met 307 cultuurevenementen). 3.2.1 Binnen het cultureel-artistieke veld leeft de noodzaak aan een podiumkunstenzaal. o CD&V wil elk initiatief dat Leuven duurzaam op de culturele kaart plaatst mee ondersteunen en staat positief tegenover de verdere onderbouwing en concretisering van het degelijke verkenningswerk van de werkgroep culturele infrastructuur. o Realistisch gezien is de feitelijke realisatie pas mogelijk als de financieel-economische context stabiel is zodat de begroting dit op een duurzame manier kan opvangen. Hoe knap ook, meer prangende basisbehoeften mogen niet de dupe worden. o Ter voorbereiding wordt het plan voor een nieuwe podiumkunstenzaal verder uitgewerkt, waarbij een duidelijke invulling wordt gegeven aan onder andere volgende aspecten:  de verwevenheid en gedragenheid van de buurt waar deze zaal zou komen,  inzetbaarheid als multifunctioneel socio-cultureel centrum,  co-investering door privé-partners (zowel financieel als niet-financieel, zowel commercieel als niet-commercieel),  de toegankelijkheid voor alle Leuvenaars (fysiek en economisch),  een realistisch, bedrijfseconomisch onderbouwd exploitatieplan,  een concreet financieringsplan met integratie van de valorisatie van vrijgekomen onroerende goederen naar aanleiding van de multifunctionele integratie in dit project. 3.2.2 De bezoekersgegevens van allerhande culturele activiteiten (bibliotheken, podiumkunstenvoorstelling, museumbezoek, etc.) worden actief verzameld en bijeengebracht. In een cultuur van openheid maken we deze gegevens ook vrij toegankelijk voor klanten en belastingbetalers. 3.2.3 De opvolger van Kulturama (werktitel Amateurama) moet maximaal inzetten op het verhogen van de samenwerking tussen professionele en amateurkunstenaars. In M kan onderzocht om een 'Leuvenzaal' in te richten waar Leuvense kunstenaars kunnen tentoonstellen. 3.2.4 Als we alle Leuvenaars willen aanspreken om deel te nemen aan culturele activiteiten dan moet de programmatie van de stedelijke culturele instellingen verbreed worden. Ook locatieprojecten zoals het organiseren van voorstellingen in seniorenwijken zoals Ter Vlierbeke, Remy, de Wingerd, enz. kunnen de participatie van minder mobiele Leuvenaars verhogen. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 50

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 3.2.5 De maandelijkse krant Uit in Leuven is een interessante publicatie maar een digitale versie zou korter op de bal kunnen spelen en een nog groter publiek kunnen aanspreken voor het ruime aanbod aan culturele activiteiten in onze stad. Ook de Leuvense culturele sector is vragende partij voor een digitale overkoepelende cultuurommunicatie. 3.2.6 Na de evaluatie van het proefproject met de UIT-pas zou Leuven een interessante pilootstad kunnen zijn voor de uitrol van deze Vlaamse vrijetijdskaart. Ook de bijsturing van het instrument van de Cultuurbons waardoor ze kunnen gebruikt worden voor alle activiteiten in de stadsschouwburg en de uitbouw van een participatief sociaal-artistiek beleid zal meer culturele activiteiten toegankelijk maken voor iedereen. 3.2.7 Door de sluiting van de Studio-filmtheaters dreigt het aanbod van artistieke filmvoorstellingen te slinken. We wensen initiatiefnemers die dit aanbod in stand willen en kunnen houden, te ondersteunen. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 51

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 3.3 Het erfgoedbeleid moet de slogan “Eeuwenoud, Springlevend” realiseren: erfgoed wordt gekoesterd, niet bewaard om te bewaren. Streefdoel: De tevredenheid van de inwoners met de uitstraling van de monumenten en gebouwen in de stad blijft minstens op hetzelfde niveau als in 2011, nl. meer dan 90%. 3.3.1 Bij archeologische werken maken we van de nood een deugd. De opgravingswerken en de resultaten ervan moeten op toegankelijke wijze publiek gemaakt worden en uitgespeeld worden als een publicitaire troef in de vorm van voordrachten, expo’s, publicaties, werfbezoeken, en dergelijke meer. In dat opzicht moet bestudeerd worden of een beperkte archeologische dienst of specifieke know how in het kader van een samenwerkingsverband kan verzekerd worden. 3.3.2 Het stadsarchief heeft een rijke collectie en herbergt een geschiedenis die ook vandaag de mensen kan boeien. Samen met actoren zoals de erfgoedcel, de facebookpagina “Leuvense Historische Weetjes” de website “Leuven Weleer”, het Leuvens Historisch Genootschap en eventuele andere belangrijke actoren wordt nagegaan welke initiatieven en activiteiten kunnen opgezet worden om de rijke bronnen van het archief tot leven te brengen zodat de mensen onze geschiedenis meer kunnen beleven. 3.3.3 In de inventaris voor onroerend erfgoed zijn ruim 1500 “relicten” (soms meer dan 1 gebouw per relict) opgenomen. Deze relicten zijn echter niet beschermd en vele zullen dat wellicht nooit worden. Vanzelfsprekend moet behoedzaam omgesprongen worden hiermee, maar om een leefbare stad te behouden, is het niet wenselijk om zonder meer deze relicten te bewaren alsof ze beschermd zijn. Er wordt een verordening opgesteld die toelaat waardevolle gebouwen te beschermen en op basis waarvan -in het geval verwijdering van het relict wordt toegestaan- kan opgelegd worden dat het toekomstige project getuigt van een bijzondere meerwaarde voor de stad, de werken continu uitgevoerd moeten worden,… Het tijdelijk braak laten liggen van het zo vrijgekomen perceel moet bestraft worden. 3.3.4 De beschermde monumenten worden vanzelfsprekend in stand gehouden, maar CD&V wil meer dan dat. Bij renovatiewerken wordt er bestudeerd op welke verantwoorde wijze de monumenten ook een actieve aanwending kunnen krijgen. De nakende restauratie van de Sint-Donatustoren die tegelijk toegankelijk gemaakt zal worden inclusief een herontdekte torenkamer, is hiervan een mooi voorbeeld. 3.3.5 Bij de herbestemming van de vele leegstaande kerkelijke gebouwen moet er in samenspraak met het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (gevestigd in de Parkabdij) gezocht worden naar culturele en maatschappelijk waardevolle projecten. Een stille ruimte voor alternatieve afscheidsplechtigheden bij een overlijden is volgens daarbij een prioriteit. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 52

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 3.4 Leuven moet veel sterker op de toeristische kaart gezet worden: de beste promotiecampagne is dat alle Leuvenaars fier (kunnen) zijn op de stad. Meer dan bezienswaardigheden moet er ingezet worden op wat er te doen en te beleven valt binnen de setting van onze bezienswaardigheden. Streefdoel: Het aandeel inwoners die fier zijn op hun stad stijgt tegen 2018 van 76,2% in 2011 tot minstens 81,2%, d.i. het niveau van 2008. Binnen deze groep moet het aandeel mensen die aangeven “helemaal eens” te zijn (i.p.v. “eerder eens”) met de stelling “Ik ben echt fier op mijn stad” moet significant stijgen. Streefdoel: De jaarlijkse gemiddelde stijging van het aantal overnachtingen en het aantal aankomsten tussen 2012 en 2018 is minstens het gemiddelde van de kunststeden (Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Leuven en Mechelen). 3.4.1 Het stadhuis moet nog meer dan vandaag gepromoot worden als hét huis van Leuven. Het stadhuis moet het ganse jaar door het kloppend hart vormen van wie een gezellige dag in de stad of omgeving wil doorbrengen. o Naast ons schitterende museum M hebben we geen volledig stadsmuseum nodig zoals het STAM in Gent, maar het stadhuis kan een schitterend alternatief vormen als laagdrempelig museum van Leuven waarbij meteen enige toeristische info kan meegeven worden. o Daarnaast moet het uitgebouwd worden als startplaats voor een bezoek aan de stad en omgeving. 3.4.2 Een aantal must sees moeten verder uitgebouwd en actief gepromoot worden: o De schatkamer van Sint-Pieter heeft topstukken van wereldniveau zoals “Het Laatste Avondmaal” van Dirk Bouts en de “Edelherentriptiek” naar Rogier Vanderweyden. Dit moet de nodige luister krijgen. o In de kelderruimte van de Sint-Pieterskerk wordt een lapidarium over de stenen waarmee de kerk en het stadhuis zijn gebouwd, ingericht. o Buiten de ring moet bijv. de Abdij van Park uitgroeien tot een troef. o De binneninfrastructuur en meubilair van het anatomisch theater moet heropgebouwd worden en als publiekstrekker opengesteld worden. o Indien het Damiaanmuseum in Tremelo moet verdwijnen, is Leuven kandidaat om het museum in de stad onder te brengen. o Ons religieus en historisch patrimonium moet toeristisch verder als troef uitgespeeld worden door de kerken nog meer open te stellen, deel te nemen aan Open Kerkendag,… o … 3.4.3 Leuven moet zich profileren als kennis- en innoverende stad. De KULeuven is op dat vlak imagobepalend. De universitaire collecties en colleges moeten ontsloten worden zodat de toerist ondergedompeld wordt in de sfeer van kennis en innovatie. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 53

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 3.4.4 Er mag niet enkel gefocust worden op wat er te zien is in Leuven, maar ook op wat er te beleven valt. De voorstellen van CD&V voor het culturele beleid sluiten sterk aan bij deze belevingservaring. Dit moet ook als troef worden uitgespeeld op het toeristische front. Een belangrijk toeristisch project hiervoor is de realisatie van een bierbelevingscentrum waarbij niet alleen verwezen wordt naar de aanwezigheid van AB InBev maar refereert naar de rijke geschiedenis van huisbrouwerijen in de stad en inspeelt op het steeds populairder worden van kleine brouwerijen en zelfs eigen gebrouwen bieren. 3.4.5 Een divers aanbod aan overnachtingsmogelijkheden is belangrijk: van 4 sterren tot jeugdaccomodatie. Leuven bouwt parkeerplaatsen uit voor toeristen die met mobilhomes onze stad bezoeken. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 54

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 8. Welzijn en sociale zaken 1 Stand van zaken 1.1 Het aantal leefloontrekkers in Leuven is sinds 2009 sterk beginnen stijgen en piekt momenteel boven de 1200. 1.2 61% van de Leuvenaars heeft wekelijks contact met niet-inwonende familie, buren, vrienden of kennissen. De intensiteit van de contacten van de Leuvenaars is in het algemeen ongeveer zoals het gemiddelde. Wel lijken er minder Leuvenaars dan elders wekelijks contact te hebben met familie. Opmerkelijk is dat het aandeel van de bevolking dat wekelijks contact heeft met de buren, in geen enkele centrumstad hoger ligt dan 25%. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 55

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 1.3 De bevolkingstoename in Leuven is in belangrijke mate het gevolg van de externe migratie. 1.4 De Leuvenaar staat meer dan gemiddeld positief tegenover (mensen van) andere culturen 2 Onze toekomstvisie Wonen en leven in dezelfde stad creëert een band tussen mensen. Toch zijn er situaties die voor sommigen aan het oog ontglippen terwijl het voor anderen een harde realiteit vormt. Wij willen mensen in armoede en/of vereenzaming uit de nood helpen en deze problematieken tegelijkertijd ook meer onder de aandacht brengen van de andere mede-bewoners van de stad. Het is door mekaar te kennen dat er nog meer initiatieven en verenigingen in actie kunnen komen. De stad en het OCMW moeten deze “deken van een warme samenleving” zoveel mogelijk stimuleren en ondersteunen. Actief overheidsoptreden zal noodzakelijk zijn, en waar nodig zullen we een tandje moeten bijsteken, maar enkel samen met acties vanuit de samen-leving kan de dagelijkse strijd tegen vereenzaming of armoede doorbroken en uiteindelijk overwonnen worden. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 56

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 3 Wat willen we realiseren? 3.1 Leuven wil door een gelijke kansenbeleid de kansarmoede verminderen Streefdoel: Het aantal leefloon- en leefgeldtrekkers moet minstens gestabiliseerd worden op het niveau 2011-2012 door snellere toeleiding naar de reguliere arbeidsmarkt, door het organiseren van vakspecifieke opleidingen en door snellere taaltrajecten 3.1.1 De hulpverlening moet maatzorg zijn en in essentie “vraaggestuurd”. Er moet gekeken worden naar wat de betrokkene nodig heeft, eerder dan te vertrekken van het bestaande hulpverleningsaanbod. 3.1.2 Leuven stimuleert de tewerkstelling van de economische zwakkeren (laaggeschoolden, inwoners van buiten de EU, personen met een handicap en alleenstaanden met gezinslast) door specifieke tewerkstellingsprogramma’s en door het verder optimaliseren van de randvoorwaarden (kinderopvang, mobiliteit, talenkennis, woning) voor deze doelgroepen. 3.1.3 Samen met VVSG pleiten we ervoor dat de federale overheid een groter deel van het leefloon zou terugbetalen dan vandaag het geval is. Op die manier kunnen er meer middelen voor het OCMW vrijkomen om aan begeleiding te doen van de meest kwetsbaren die niet klaar zijn voor de arbeidsmarkt. 3.1.4 Om de kinderarmoede binnen de stad nog meer te bestrijden, trekken we de middelen voor het Leuvens Fonds ter bestrijding van de Kinderarmoede (LFBK) en voor socio-culturele en vrije-tijdsparticipatie op. 3.1.5 We willen het activeringsbeleid nog versterken zodat de personen die in artikel 60 tewerkgesteld worden sneller en duurzaam doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt door o.a. o meer (80) personen vakspecifieke opleidingen te laten volgen (horeca, diensten aan personen, bouw, metaal); o snellere taaltrajecten voor cliënten die naar de reguliere arbeidsmarkt overstappen o een warme overdracht van dossiers art 60 naar VDAB/arbeidsmarkt om op die manier een vlotte doorstroom te stimuleren. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 57

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 3.1.6 De huurprijs is een zware kost in Leuven en vormt een gevaarlijke armoede-val. We zorgen ervoor dat de OCMW-cliënten preventief begeleid worden zodat snel kan ingegrepen worden wanneer de eerste tekenen zich manifesteren dat de mensen hun huur niet meer kunnen betalen. 3.1.7 Ter bestrijding van de energiearmoede wordt er onder andere een energie-assistent aangeworven die de mensen kan sensibiliseren, informeren en ondersteunen bij het duurzaam en spaarzaam omgaan met de energie met inbegrip van de actieve verspreiding van de (financiële) steun en informatie die bij de stad, het OCMW en bij andere actoren (o.a. Pendule) te bekomen is. 3.1.8 Als er schulden zijn, moet een intake in schuldhulpverlening onmiddellijk kunnen. We zetten hier duidelijk op in. Immers als men moet wachten neemt de bereidheid om in schuldhulpverlening te stappen aanzienlijk af. 3.2 In de strijd tegen de vereenzaming wil CD&V een “warme samenleving” stimuleren. De overheid ondersteunt dit actief maar treedt niet in de plaats. 3.2.1 Samen met de vele verenigingen die Leuven rijk is, dienen we eenzame mensen nog intensiever op te sporen via gemeenschapswachten, maatschappelijke werkers, de wijkpolitie, tips uit de buurt,… 3.2.2 Na identificatie dient aan vereenzaamde mensen een aanbod op maat gedaan te worden: verenigingen, buurtcentra/wijkbureau’s, lokale dienstencentra, hulpverlening van thuiszorg,… 3.2.3 Er zijn in Leuven heel wat organisaties die zich bezig houden met de geestelijke gezondheid van de mensen. Stad en OCMW moeten dit aanbod nog veel ruimer bekend maken in samenwerking met andere partners. 3.2.4 De “dag van de buur” moet een maximale ondersteuning krijgen van stad en OCMW. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 58

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 3.3 Leuven wil door een specifiek beleid het discriminatiegevoel van bepaalde bevolkingsgroepen verminderen 3.3.1 Voor de integratie van onze allochtone stadsgenoten en nieuwkomers blijft het belang van het aanleren en het spreken van het Nederlands enorm belangrijk. Daarnaast willen we met de integratiedienst nog meer focussen op de contacten tussen de autochtone en de allochtone Leuvenaars. Zo willen we verenigingen die inspanningen leveren om mensen van vreemde origine te betrekken, stimuleren en belonen door bijvoorbeeld een extra subsidie. 3.3.2 In het algemeen streven we naar een volledige gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Genderneutraliteit moet een constante zijn in elk beleid. We denken dat er extra aandacht moet zijn voor de (sociale) veiligheid van vooral vrouwen. Daarnaast willen we ook bewustmaking rond gender-neutraliteit bij allochtone verenigingen ondersteunen. 3.3.3 Leuven wil optreden tegen alle vormen van discriminatie. De voorbije jaren waren er in België enkele incidenten ingegeven door homo-haat. Hier willen we zeer aandachtig voor zijn en pro-actief en preventief optreden. Mocht dit zich voordoen, zal onmiddellijk en kordaat worden opgetreden door politie. 3.3.4 We maken stad en OCMW integraal toegankelijk voor iedereen, nl. bekend, begrijpbaar, betaalbaar, bruikbaar, beschikbaar, betrouwbaar en bereikbaar. Er wordt dus eveneens rekening gehouden met bijzondere noden zoals deze van mensen met een handicap, senioren, , etcetera. Hiervoor zullen een toegankelijkheidsscan doen. 3.3.5 Als voorbeeldige werkgever zullen stad en OCMW inspanningen doen om personen uit de diverse kansengroepen te stimuleren deel te nemen aan wervingsselecties en hun functioneren op de diensten (aanpassingen voor mensen met een fysieke arbeidshandicap) te faciliteren. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 59

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 9. Senioren 1 Stand van zaken 1.1 Aandeel leeftijdsgroepen binnen de totale Leuvense bevolking In 2011 was 16% van de 97271 inwoners van de stad Leuven 65+. Op basis van de bevolkingsprojecties berekend door de Studiedienst van de Vlaamse Regering is een stijging met 6 procentpunten tegen 2030 te verwachten. 1.2 (Relatieve) spreiding van de 65+ers over de deelgemeenten Hoewel ongeveer 60 % van de totale bevolking ofwel in het stadscentrum ofwel in Kessel-Lo woont, woont “slechts” ongeveer 55% van de 65 plussers in deze deelgemeenten. Het zijn voornamelijk Heverlee, Wilsele en Korbeek-Lo die verhoudingsgewijs grijzer kleuren dan de rest van de stad. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 60

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 1.3 Interne vergrijzing ligt hoger in Leuven In 2006 woonde 93,7% van de senioren (60+) in hun eigen woning (bron: dienst welzijn van de Stad Leuven, geciteerd in het “Doelgroepenplan Senioren”). Tegelijk zien we dat het aandeel van de 80+’ers in de totale populatie van 60+’ers erg hoog is in Leuven in vergelijking met de rest van de regio. Er kan aangenomen worden dat deze groep zorgbehoevender zal zijn dan de relatief jongere senioren. 1.4 Residentiële ouderenzorg stijgt en is hoger dan gemiddeld In vergelijking met andere steden, en zelfs het globale Vlaamse gemiddelde, beschikt Leuven over relatief veel plaatsen in de “residentiële ouderenzorg”. In 2010 scoren enkel Kortrijk en Sint-Niklaas hoger. Het aantal plaatsen is in Leuven de voorbije 10 jaar gestegen waar de algemene tendens eerder een daling is. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 61

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 1.5 Uren gezinszorg is beter dan gemiddeld, maar stagneert Ook inzake de gezinszorg kan men vaststellen dat Leuven qua aanbod beter scoort dan het gemiddeld. Het betreft hier hulp- en dienstverlening in het thuismilieu in het algemeen en niet louter voor senioren. Het gaat dan ook niet enkel om verzorgende taken, maar thuishulp in het algemeen. In tegenstelling tot de residentiële ouderenzorg is er hier echter geen sprake van een gestage groei, maar eerder van een status quo. 1.6 Tevredenheid over zorgvoorzieningen scoort net onder het gemiddelde Hoewel de tevredenheid van de 55plussers over de zorgvoorzieningen in de buurt voor senioren in Leuven gestegen is met ongeveer 5 procentpunten in vergelijking met 2008 tot 65.4% tevredenen, scoort Leuven net iets onder het gemiddelde in vergelijking met de andere centrumsteden. Anderzijds is het aandeel “onbeslisten” relatief gezien groter zodat er kan gesteld worden dat de groep die niet tot de “tevredenen” behoren evenmin sterk uitgesproken negatief is. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 62

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 2 Onze toekomstvisie Nog meer dan louter universiteitsstad, provinciehoofdstad, economisch centrum voor de streek, wenst Leuven een leefstad te zijn voor haar inwoners. Een leefstad waar “samenwonen” en “samenleven” tussen diverse groepen naar afkomst, socio-economische achtergrond maar ook naar leeftijd hoog in het vaandel wordt gedragen. De huidige en toekomstige generaties “senioren” zorgen of zorgden tijdens hun beroepsleven voor de basis van de huidige welvaart. Ook na hun “opruststelling” vormen zij een onontbeerlijke toegevoegde waarde voor onze stedelijke samenleving, denk maar aan het vele werk dat zij in familiale context opnemen zoals bijv. het opvangen van de kleinkinderen zodat de ouders kunnen werken gaan, of aan de vele gepensioneerde vrijwilligers die dikwijls de motor vormen van een succesvol verenigingsleven. CD&V beschouwt de senioren daarom niet als een restgroep, zij zijn integendeel nodig voor een evenwichtige, Leuvense “stadssamenleving”. De huidige senioren zijn dikwijls erg levendige senioren die in grote mate mee de ambiance in het buurtleven verzorgen of animeren. Zij verdienen daarvoor de nodige ondersteuning, en, later, mochten ze wat minder levendig worden, wil CD&V Leuven dat zij kunnen blijven participeren aan het leven in Leuven, aan wat er leeft in de buurt. 3 Wat willen we realiseren? 3.1 We wensen de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van onze senioren zo hoog mogelijk te houden. Streefdoel: We wensen het aandeel van thuiswonende senioren op hetzelfde niveau te houden (93,7%) ondanks de sterke “interne vergrijzing” (groeiend aandeel 80+ers). 3.1.1 Thuiswonen is de beste keuze voor senioren, voor zover de leefomstandigheden een waardig wonen waarborgen. Maar thuiswonen moet ook betaalbaar blijven, en hieraan moet blijvende aandacht gegeven worden, onder meer door een waarborgen van de financiële zelfstandigheid van de senioren. 3.1.2 Om de Leuvenaars toe te laten zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen omgeving en dus thuis te wonen, wordt de eerstelijnszorg verbeterd onder meer door versterken van de thuiszorg (poetsdienst, karweihulp, oppashulp). Ook de sociale huisvesting kan een factor zijn om de leefwereld van deze groep te optimaliseren. 3.1.3 Aanpassingstoelagen De aanpassingstoelage helpt de senioren om hun woning aan te passen aan hun evoluerende behoeften en zo te zorgen voor een kwaliteitsvolle woonomgeving. De huidige aanpassingstoelage moet aangepast of uitgebreid worden zodat meer senioren hiervan gebruik kunnen maken. Ook een betere communicatie over deze subsidies is nodig. Momenteel zijn de voorwaarden te streng: door de koppeling aan het kadastraal inkomen (KI), voor de senior-huurder door de eisen t.a.v. de eigenaar,... Bovendien mag de regeling niet discriminerend zijn t.a.v. senioren die gaan wonen bij familie of andere mantelzorgers. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 63

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 3.1.4 Als tussenstap naar de residentiële seniorenzorg organiseert de stad activiteiten ten voordele van de minder mobiele senioren zodat deze volledig geïntegreerd blijven in het sociaal en cultureel leven van de stad. 3.1.5 Zelfstandige senioren nemen deel aan het maatschappelijk leven. Daarom mag openbare ruimte geen hinderpaal vormen en moet de inrichting hiervan dit integendeel stimuleren: - Alle stedelijke openbare gebouwen worden gescreend op hun toegankelijkheid en desgevallend wordt deze verbeterd door de aanleg van van bijv. hellende ingangen, leuningen e.d.m. - Bij heraanleg van straten, parken,... worden mogelijke obstakels zoals bijvoorbeeld hoge stoepranden of moeilijke oversteekplaatsen maximaal weggewerkt. 3.2 CD&V wenst een (bejaarden)zorg op maat waarbij de meest zorgbehoevenden (dikwijls 80+) vlotter toegang hebben tot residentiële ouderenzorg. De thuis- en gezinszorg moet uitgebouwd worden zodat de druk op de residentiële ouderenzorg door de relatief minder zorgbehoevende senioren vermindert. Streefdoel: De groei van de residentiële ouderenzorg blijft aangehouden (16,2 pl/100 75+ers) en het aanbod aan thuis- en gezinszorg wordt significant versterkt (2,96 uur per inwoners). 3.2.1 De stad moet ervoor zorgen dat de bejaardenzorg, door wie ze ook verstrekt wordt – mantelzorger, professionele zorgvertrekkers, welzijnszorgers of vrijwilligers – gecoördineerd en efficiënt verloopt. De stad moet herin een regierol spelen. 3.2.2 Voor CD&V is de mantelzorg een belangrijke en ondergewaardeerde pijler van de seniorenzorg die logistiek en financieel moet ondersteund worden. 3.2.3 Thuiszorg wordt voor senioren gezien als de eerstelijnszorg die met de nodige professionele ondersteuning wordt georganiseerd zodat senioren zo lang mogelijk in hun natuurlijke omgeving verankerd worden. Daartoe is een versterking van de thuiszorg nodig. 3.2.4 Gezien de maatschappelijke evolutie en de veranderende behoeften, en van de maatschappij, en van de senioren zijn experimenten van alternatieve woon- en leefgemeenschappen noodzakelijk. 3.2.5 Voor de groep van de 80+ is een woon- en zorgstrategie nodig waarin voor een aantal senioren de woon- en zorgcentra centraal staan. Rekening houdend met de bestaande vraag naar en de wachtlijsten voor, is de bouw van een bijkomend RVT, met private of gemeentelijke middelen nodig CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 64

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 3.3 De Leuvense senioren moeten op volwaardige manier kunnen participeren aan het sociaal, cultureel en economisch leven van de stad. Streefdoel: De tevredenheid over activiteiten voor senioren in de buurt (53% in 2011) stijgt tot minstens het gemiddelde van de centrumsteden (59,1% in 2011) tegen 2018. 3.3.1 Informatiekanaal: informatie is een essentiële voorwaarde zodat senioren kunnen participeren aan het sociaal en culturele leven van de stad. Naast moderne communicatiekanalen (website enz.) blijven meer klassieke infokanalen voor een aantal senioren nodig. 3.3.2 De stad moet de senioren die ongeveer 30 % van de Leuvense bevolking uitmaken, als een specifieke doelgroep zien door ondersteuning van de bestaande seniorenverenigingen, door het ter beschikking stellen van lokalen, het ondersteunen van lokale gezelschappen en het organiseren van een programmatie van culturele en sportieve evenementen aangepast aan de interesses en de mogelijkheden van de senioren. 3.3.3 Vanuit een optiek dat eenzaamheid dient bestreden te worden, is een versterking van dienstencentra en wijkbureaus aangewezen. 3.3.4 Een belangrijke factor voor het welzijnsgevoel van de senioren bestaat erin ervoor te zorgen dat senioren zo lang mogelijk mobiel kunnen blijven, en van deze mobiliteit kunnen gebruik maken om te participeren aan het leven van de stad. Dit houdt in dat senioren zich met het openbaar vervoer in goede omstandigheden moeten kunnen verplaatsen en dat de stadinrichting de veiligheidsvoorzieningen (duidelijke en veilige voersteekplaatsen, goede verlichting en goed onderhouden stoepen) voor senioren verder uitbouwt. 3.3.5 Een goed aanbod van toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer is een essentiële voorwaarde om mobiel te blijven en deel te nemen aan het sociaal-culturele leven van de stad. Indien aan senioren een bijdrage voor het gebruik van de lijn wordt gevraagd, dient dit te gebeuren in de vorm van een ‘laagprijzig basisabonnement’ sociaal gecorrigeerd door de stad. 3.4 Leuven wordt een dementievriendelijke stad door de levenskwaliteit van personen die lijden aan dementie te verbeteren. 3.4.1 Voor Leuvenaars die lijden aan beginnende vormen van dementie maar die toch nog thuis kunnen blijven wonen, wordt een systeem van buddy’s opgezet zodat ze de aansluiting op het sociaal-culturele leven blijft bestaan 3.4.2 Er wordt ernaar gestreefd om deze Leuvenaars zo goed mogelijk te interesseren aan hun vroegere belevingswereld. 3.4.3 Om hun mobiliteit te bevorderen worden aangepaste vormen van vervoer (vervoer vrijwilliger, met professioneel) georganiseerd. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 65

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 3.4.4 Om dementie zo goed mogelijk te voorkomen worden initiatieven genomen om vereenzaming tegen te gaan. Daartoe vergroot Leuven de toegankelijkheid van zorg en vrije tijdsinitiatieven voor deze doelgroep CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 66

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 10. Duurzaamheid: groen, afvalbeheer en klimaat 1 Stand van zaken 1.1 Leuven is een groene stad: zowel voor wat betreft de groenindruk als voor de bereikbaarheid van openbaar groen behoren we tot de top van de centrumsteden. Meer dan 3/4de van de Leuvenaars vinden dat er voldoende groen in de buurt is. Het gaat om “groen” in het algemeen: openbare groenruimten maar ook bijvoorbeeld tuinen. Meer dan 80% van de Leuvenaars wonen op 400 meter wandelafstand van een openbare groenruimte. 1.2 De Leuvenaar produceert aanzienlijk minder restafval (in kg). Het aandeel selectieve inzameling ligt boven het gemiddelde. Het selectief ingezamelde huisvuil is goed voor meer dan 70% van al het afval. Dat is beter dan het gemiddelde van alle centrumsteden. Genk en Hasselt doen het nog aanzienlijk beter. Het absolute gewicht van het overblijvende restafval is ongeveer 1/3 lager dan het gemiddelde van de provinciehoofdsteden en Oostende (dus beperktere groep dan de centrumsteden). CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 67

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 1.3 M.b.t. de tevredenheid over de netheid van de buurt en de netheid van de stad staat Leuven telkens op de 2de plaats van de centrumsteden. De Leuvenaar is dus erg tevreden over de netheid van de stad en de buurt. Alleen de Genkenaar is meer tevreden over de netheid van de buurt en alleen de Hasselaar is meer tevreden over de netheid van de stad. Gemiddeld genomen is de stedeling meer tevreden over de netheid van de buurt dan over de netheid van de stad. Voor de Leuvenaar is dat juist andersom. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 68

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 2 Onze toekomstvisie Leuven is een groene stad: een contrasterend bezoek aan het bezoekersplatform van het MAS in Antwerpen en de top van het nieuwe VAC-gebouw in Leuven zou dat zeer aanschouwelijk maken. De “groenindruk” van de Leuvenaar ligt dan ook bij de hoogste van de centrumsteden. We moeten dit bewaren en zelfs nog versterken en zeer kritisch staan tegenover het verder volbouwen van de nog beschikbare open (binnen)gebieden: ook al wordt bij nieuwe projecten een beperkt openbaar toegankelijk buurtgroen voorzien, mag dit niet ten koste gaan van onze netto-groenoppervlakte al is die particulier. CD&V wil niet alleen een groene stad, maar ook een propere, nette stad. Wij gaan al zeer bewust om met ons afval, maar we willen nog beter doen. In eerste instantie zetten we in op afvalpreventie. Ook onze straten willen we netjes houden, niet alleen in de binnenstad maar ook in de deelgemeenten. Hiervoor zullen bijvoorbeeld bijkomende veeg-rondes gehouden worden. CD&V steunt ten volle de ambitie voor een klimaatneutraal Leuven tegen 2030. We proberen bewoners en studenten samen in beweging te krijgen om het project mee uit te bouwen. Reeds de komende jaren moeten belangrijke stappen gezet worden op basis van nu reeds beschikbare en betaalbare technologie. De stad zal hierbij een voorbeeld vervullen op het vlak van energie, wonen, mobiliteit en voedsel. Hierbij gebruiken we de expertise van de aanwezige kenniscentra (KULeuven, Groep T, Imec). 3 Wat willen we realiseren? 3.1 CD&V Leuven wil de groenindruk bij de Leuvenaar verhogen door zowel het particuliere groen als het openbaar groen te stimuleren. Streefdoel: De groenindruk bij de Leuvenaar stijgt van 77,1% in 2008 naar 85% tegen 2018. Streefdoel: Het aandeel inwoners die op 400 meter wandelafstand van openbaar buurtgroen woont, stijgt van 80,1% in 2011 naar 85% tegen 2018. 3.1.1 In een groenstructuurplan wordt planmatig aangegeven waar men bijkomend groen kan en wil voorzien en van welke aard dat groen dient te zijn. Particuliere of privé stadstuinen krijgen een evenwaardige plaats in dit groenstructuurplan. Bijkomende openbare groenruimte mag niet tot gevolg hebben dat de netto-oppervlakte aan groen vermindert. 3.1.2 Niet alleen willen we meer groen, maar meer specifiek wensen we meer bomen te voorzien in de stad en de deelgemeenten. 3.1.3 Tegelijk kan er ingezet worden om bestaande parken en groenzones die momenteel niet in beheer of in eigendom zijn van de stad, in te richten en open te stellen voor het publiek. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 69

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 3.1.4 Bewoners worden gestimuleerd om hun privé-tuinen te delen. Voor buren die op die manier een grotere toegankelijke speel- en recreatieruimte willen vormen kan een subsidiereglement uitgewerkt worden. Voor ongebruikte tuinen kan gedacht worden aan een “garden-swap”-project waarbij bijv. buren deze ongebruikte tuin kunnen gebruiken om te tuinieren. 3.1.5 Bij elke herinrichting van een straat of wijk moet er groen geïntegreerd worden in het nieuwe project, ook al is dit beperkt. Ook bestaande zithoeken moeten verder vergroend worden. Dit creëert een aangename omgeving die kan uitgroeien tot een ontmoetingsplaats voor de buurt. 3.1.6 Er wordt een kader gecreëerd waarbij bewonersgroepen die voor groen willen zorgen op braakliggende delen van het openbaar domein dit kunnen doen mits een voorafgaandelijke toelating van de stadsdiensten. 3.1.7 Naast een volledig herbicidenvrij onkruidbeheer door de stad tegen 2015, worden sensibiliseringsacties terzake voorzien naar particulieren ter aanmoediging van het ecologisch tuinieren. 3.1.8 Er wordt uitgekeken naar een geschikte ruimte waarop een volkstuincomplex kan gerealiseerd worden. krijgen de particuliere stadstuinen een evenwaardige plaats. Er wordt onderzocht of en op welke wijze de Abdij van het Park en de omliggende velden hiervoor in aanmerking komen. 3.1.9 De kruidtuin moet de fraaiste kruidtuin van het land blijven. In eerste instantie moet de kruidtuin op ecologisch vlak excelleren, maar daarnaast wordt ook het belevenisaspect verder en sterker uit de verf komen. Hiervoor wordt samengewerkt met de dienst communicatie en de dienst toerisme van de stad. 3.1.10 Vanuit de expertise van de kruidtuin in het houden van bijen wordt ondersteuning gegeven aan stadsimkers. Tegelijk zullen er zaadpakketten voor bloemen die graag bezocht worden door bijen beschikbaar gesteld worden voor bewoners. In het verlengde daarvan kan een bebloemingswedstrijd worden uitgeschreven waaraan niet enkel individueel maar ook per straat of wijk kan ingeschreven worden. 3.1.11 Ook andere parken die nog niet gerenoveerd werden, worden verder onder handen genomen waarbij er aandacht besteed wordt aan zowel meer natuurlijk groen als aan nieuwe noden inzake recreatie en ontspanning voor de verschillende leeftijdsgroepen. Hierbij wordt maximaal gebruik gemaakt van de inspraak en ideeën van de buurtbewoners en –verenigingen. 3.2 CD&V Leuven wil een mooie propere stad Streefdoel: Het aandeel selectief ingezameld huishoudelijk afval stijgt van iets meer dan 70% in 2009 naar 80% tegen 2018. Streefdoel: Het restafval per inwoner in kilogram daalt van iets meer dan 130 kg in 2009 naar 100 kilogram of minder tegen 2018. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 70

{Alle Leuvenaars inbegrepen} Streefdoel: Zowel de tevredenheid over de netheid van de buurt (70,7 in 2009) als de tevredenheid over de netheid van de stad (73,7% in 2009) stijgen naar 80% tegen 2018. 3.2.1 De kwaliteit van de huisvuilzakken moet beter worden. Er wordt uitgekeken naar mogelijke nieuwe systemen ter vervanging van het huidige systeem. Indien er een beter systeem voorhanden lijkt te zijn, wordt dit eerst uitgetest in een experimenteerfase. 3.2.2 Zelfcompostering wordt sterk gepromoot en compostmeesters worden opgeleid als ambassadeurs. Bij het openbaar buurtgroen wordt er nagegaan of een gemeenschappelijke composthoop integreerbaar is zonder dat dit overlast teweeg brengt. 3.2.3 Het containerparkbeleid en de kostenstructuur worden geëvalueerd en transparant gemaakt. We moeten komen tot een coherent containerparkbeleid en tarifering waarbij we geen afvaltoeristen aantrekken, maar evenmin inwoners verjagen naar andere particuliere containerparken. Ook andere actoren kunnen ingeschakeld worden, zo zou het Spit een rol kunnen spelen in het recyclagebeleid van onderdelen uit elektrische toestellen. 3.2.4 Sluikstorten wordt nog meer door gecontroleerd en indien mogelijk onmiddellijk beboet met een Gemeentelijke Administratieve Sanctie naast een retributie om het afval te laten opruimen. 3.2.5 Het laten liggen van hondenpoep op de stoepen, maar ook op speelpleinen of in de bermen van de woongebieden is zeer storend en eigenlijk een vorm van sluikstorten. We willen een systeem waarbij mensen die een hondenpoepzakje bij zich dragen en gebruiken, beloond worden, en de anderen gesanctioneerd worden. Hoewel hondenloopzones evenmin hondentoiletten zijn, zouden deze een deel van de oplossing kunnen zijn. 3.2.6 Waar er veel sluikstorten aan glasbollen wordt vastgesteld, worden deze prioritair vervangen door ondergrondse glascontainers, ook in de deelgemeenten. In alle geval worden de veegrondes in de deelgemeenten verhoogd. 3.2.7 Het onderhoud van het bestaande groen, moet prioritair blijven. Eventueel kunnen boeren in geschakeld worden om de bermen te helpen onderhouden. In alle geval moeten “vergeten” stroken terug opgenomen worden in de planning van het onderhoud. 3.3 Leuven Klimaatneutraal mag niet iets blijven van grote verklaringen of conferenties. CD&V Leuven wil concrete en haalbare stappen op basis van de beste, beschikbare technologieën. 3.3.1 Nieuwe gebouwen opgericht door de Stad, OCMW of AGSL moeten vanuit een toekomstperspectief voldoen aan realistische maar vooruitstrevende normen, die gerust strenger kunnen zijn dan hetgeen opgelegd wordt in de huidige regelgeving. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 71

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 3.3.2 De energieprestaties van het bestaande gebouwenpatrimonium van de stad en de stedelijke instellingen moet verbeterd worden door – waar dit nog niet het geval is – het voorzien van dubbele beglazing en performante isolatie. Door een betere afregeling van de installaties moet het elektriciteit en energieverbruik van deze gebouwen verder dalen. 3.3.3 Verplaatsing te voet of per fiets moeten maximaal gestimuleerd worden; zowel bij de bewoners als bij de studenten. Het verder uitbouwen van veilige fietsinfrastructuur en het ontmoedigen van het busgebruik door studenten passen in dit kader. 3.3.4 De stad moet de bewoners sensibiliseren voor het aannemen van energiezuinigere gewoontes en hen ondersteunen in de verbetering van de energieprestaties van de private woningen. 3.3.5 De stad moet verder initiatieven nemen in het bevorderen van de afzet van de lokale boeren en kwekers in Leuven en omstreken. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 72

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 11. Handel en HoReCa 1 Stand van zaken 1.1 De tevredenheid over het HoReCa-aanbod is in Leuven het grootst van alle centrumsteden 1.2 Ook wat betreft de tevredenheid met het shoppingaanbod behoort Leuven tot de top 3 van de centrumsteden. 2 Onze toekomstvisie Uit de stadsmonitor weten we dat ongeveer 90% van de Leuvenaar zeer tevreden is over het aanbod van horeca-zaken. We nemen hiermee de eerste plaats in van alle centrumsteden. 91,5% van de Leuvenaars is tevreden over het shopping-aanbod, en leuven staat hier op een mooie derde plaats na Roeselare en Hasselt. Er worden hoge omzetcijfers gerealiseerd. Momenteel wordt in geheel Leuven een omzet gerealiseerd van ruim € 925 miljoen. Daarmee liggen de omzetcijfers per m² wvo aanzienlijk boven het Vlaams gemiddelde. De koopkrachtbinding is vergelijkbaar met andere steden. Dat wil zeggen dat gemiddeld circa 90 à 95% van de Leuvense bevolking zijn aankopen op het gebied van dagelijkse goederen ook daadwerkelijk in Leuven doet. Op het gebied van niet-dagelijkse goederen is dat circa 80%. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 73

{Alle Leuvenaars inbegrepen} Dat er ruimte is voor verbetering blijkt uit de analyse die in het detailhandelsplan werd gemaakt. Verzorgingsfunctie voor ruim 460.000 mensen De detailhandel in Leuven heeft een verzorgingsfunctie voor een regio die zich uitspreid op circa 20 à 25 kilometer rondom de stad Leuven. In dat verzorgingsgebied wonen momenteel ruim 460.000 inwoners. Dit aantal zal de komende jaren toenemen tot circa 470.000 inwoners. CD&V wil winkelvloeroppervlakte uitbreiden in stadsvernieuwingsprojecten. Positief imago Leuven kent als winkelstad in haar verzorgingsgebied een goed imago. Dit wordt vooral veroorzaakt door het aanwezige aanbod en de belevingswaarde van de omgeving (gezelligheid, veiligheid, sfeer, enz.). Ook de bezoekers die van buiten het verzorgingsgebied komen hebben een positieve waardering voor de beleving van het centrum, haar fraaiheid, het winkelaanbod, de knusheid, de warmte en de gezelligheid. CD&V wil het positieve handelsimago via “Liefst Leuven” en via samenwerkingsverbanden met handelsverenigingen uitdragen. Hoog aantal ketens Opvallend is ook dat Leuven in vergelijking met alle andere Vlaamse centrumsteden de hoogste filialiseringsgraad kent. Maar liefst 30% van alle winkels en circa 62% van het winkelvolume wordt geëxploiteerd door winkelketens. Het zelfstandig ondernemersschap is in vergelijking met andere centrumsteden in de minderheid. Nochtans zijn het de zelfstandige ondernemers die ons van andere steden onderscheiden. CD&V wil het zelfstandig ondernemerschap uitbreiden. Bijna de helft van het winkelaanbod is gelegen binnen de Ring Binnen de ring liggen in totaal circa 625 winkels met een gezamenlijk volume van circa 83.000 m² wvo. Dat komt overeen met circa 65% van het totaal aantal winkels en met circa 45% van het totaal winkelvolume. Binnen dit gebied is het kernwinkelgebied het belangrijkste winkelgebied. Het kernwinkelgebied bestaat uit de Bovenstad en de Benedenstad. Buiten de Ring worden vooral aan de steenwegen veel winkels aangetroffen. Met name gaat het hierbij om de Tiensesteenweg, de Diestsesteenweg, de Naamsesteenweg, de Brusselsesteenweg, de K. Begaultlaan en de Aarschotsesteenweg. CD&V wil het winkelaanbod concentreren in afgebakende zones van kernwinkelgebied en deelgemeentes Grote verschillen in de Bovenstad en de Benedenstad Van het totaal aantal winkels in het kernwinkelgebied is ¾ gevestigd in de Bovenstad; van het totaal metrage circa 85%. In het kernwinkelgebied zijn diverse trekkers gevestigd. Deze bevinden zich nagenoeg allen in de Bovenstad. In de Bovenstad zijn ook veel meer grote winkels gevestigd dan in de Benedenstad, terwijl ook de mate van filialisering in de Bovenstad veel groter is dan in de CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 74

{Alle Leuvenaars inbegrepen} Benedenstad. De Benedenstad ontleent haar trekkracht vooral aan haar aangename, historische verblijfsmilieu, de vele snuisterwinkels en de horeca. Opvallend is ook dat de bereikbaarheid en de parkeermogelijkheden in de Bovenstad aanzienlijk beter zijn dan in de Benedenstad. Een ander verschil is de mate van circuitvorming in de Bovenstad en in de Benedenstad. De Bovenstad trekt op de drukste locatie bijna eens zoveel bezoekers als de Benedenstad. CD&V wil stadsvernieuwing en bijkomende rotatieparkings in benedenstad Detailhandel heeft vrij traditioneel karakter Weliswaar zijn nagenoeg alle belangrijke ketens in Leuven aanwezig, is de verblijfsomgeving zeer uitnodigend, doch van dynamiek (vernieuwing) in de vorm van nieuwe winkelcentrumtypologieën, pilootwinkels, trendy en exclusieve zaken is nog te weinig sprake. CD&V wil aanbod van zaken en starters sturen waar het wenselijk is om commercieel evenwicht te bewaren. 3 Wat willen we realiseren? 3.1 We moeten de kwaliteit en de leefbaarheid van de handel en horeca versterken door te waken over de uitstraling van de handelspanden en de bereikbaarheid van de winkelstraten. De consument is terecht veeleisend. Als je geen kwaliteit biedt gaat hij gewoon in een andere stad winkelen. Streefdoel: Er worden gemiddeld 15 handelspanden per jaar vernieuwd met een gevelrenovatiepremie. Streefdoel: Het aantal passanten per winkelstraat neemt toe. Streefdoel: Er worden 15 stickers per jaar tegen leegstand aangebracht op leegstaande panden (En als jij hier nu eens uw winkel begon?) 3.1.1 Verderzetten van het systeem van gevelrenovatiepremie voor handelspanden en leegstaande handelspanden dat in 2013 afloopt. 3.1.2 Er wordt een bereikbaarheidsadviseur aangesteld die er over waakt dat handelszaken bereikbaar blijven tijdens grote werken en evenementen. 3.1.3 De passagetellingen worden twee keer per jaar uitgevoerd. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 75

3.2 We willen handel concentreren in winkel- en horecaconcentratiegebieden omdat dat {Alle Leuvenaars inbegrepen} leidt baanwinkelconcentratiegebieden. Streefdoel: De leegstand in de winkelconcentratiegebieden daalt onder de 8,5%. Streefdoel: Bijkomende rotatieparking in de Benedenstad Streefdoel: Herlocalisering van de Fakbars Streefdoel: Studies en start van aanbestedingsdossiers Vismarkt, Boutslaan, Brusselsestraat, tweede deel Mechelsestraat , Herbert Hooverplein, Sint-Jacobsplein, Damiaanplein en Van Arenberghplein. Streefdoel: Groep T heeft een eigen handelszone 3.2.1 Premies allerhande voor handelaars worden enkel gegeven voor handelsgebieden die in de afgebakende zones van het kernwinkelgebied en deelgemeentes liggen. 3.2.2 Bestrijden van hardnekkige leegstand met een begeleidingsplan voor eigenaars (bouwvergunning versoepelen/starters tijdelijk concept laten toepassen). Bij weigering van begeleidingsplan wordt leegstandsheffing verhoogd. 3.2.3 Inzetten op ruimtelijke verbetering concentratiegebieden (bereikbaarheid, parkeren, verblijfsklimaat, openbare ruimte): naast de Bruul moet er in een rotatieparking worden voorzien in Hertogendal. 3.2.4 Voor de benedenstad moet een coördinator worden aangesteld om het masterplan uit te voeren waarbij 1.de verbindingsmogelijkheden tussen de winkelstraten in de benedenstad worden uitgewerkt . 2. De winkelfunctie van de Vismarkt wordt versterkt door een autoluwe heraanleg 3. Het tweede deel van de Mechelsestraat deels autoluw wordt gemaakt. 4. Het Sint-Jacobsplein wordt heraangelegd. 5.Damiaanplein wordt heraangelegd 6. De stoepen in de Brusselsestraat en Dirk Boutslaan worden verbreed om winkelfunctie te stimuleren. 3.2.5 Fakbars moeten geherlocaliseerd worden in het horecagebied van de Oude Markt. 3.2.6 In Heverlee moet onderzocht worden om het Van Arenbergplein parkeervrij te maken om het verblijfsklimaat voor consument te verbeteren. Parking kan worden voorzien naast de spoorweg of onder het Van Arenberghplein. 3.2.7 De heropleving van het tweede deel van de Tiensestraat te realiseren via een snelle ontwikkeling van site Groep T met gemeenschaps- en handelsfuncties. tot mee aantrekkingskracht, meer bezoekmotieven, meer omzet, langere verblijfsduur en onnodige mobiliteit voorkomt. Leuven heeft reeds een classificatie gemaakt van haar winkelconcentratiegebieden zowel in de binnenstad als in de deelgemeentes als van haar CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 76

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 3.2.8 Het Herbert Hooverplein moet worden heraangelegd om de markt- en horecafunctie te verbeteren naast een groenzone. 3.3 We willen een divers winkel- en horeca-aanbod, daarom zullen we speciaalzaken aantrekken zodat Leuven zich nog meer kan onderscheiden. We willen de innovatie bij zelfstandigen stimuleren, en zetten in op vernieuwende winkel- en horecaconcepten. Streefdoel: Jaarlijks volgen 10 zelfstandige handelaars een commercieel innovatietraject (gebaseerd op succesvolle samenwerking tussen stad en UNIZO). Streefdoel: Het Centrummanagement begeleidt 50 starters (project VOKA-UNIZO) per jaar naar een succesvolle locatie. Streefdoel: Het aantal zelfstandigen stijgt. Streefdoel: Het aantal nachtwinkels vermindert. 3.3.1 We willen succesvolle concepten, zoals de Woonboulevaart, bij stadsvernieuwingsprojecten terug toepassen. Of zoals bij Groep T actief op zoek te gaan naar publiekstrekkers. Een stuurgroep aanbodsversterking moet actief worden op niveau van de stad (ontwikkelaars worden hier op uitgenodigd). 3.3.2 We willen zelfstandige handelaars een commercieel innovatietraject laten afleggen, financieel ondersteund door de stad 3.3.3 Nieuwe concepten van starters / kunstenaarsateliers gedurende een afgebakende periode laten uittesten in leegstaande panden (pop-upstores) of in een hersbestemd gebouw zoals de Sint-Jacobskerk. Vooral Brusselsestraat richten we ons op starters. 3.3.4 De succesvolle begeleiding van starters door het centrummanagement wordt verder ondersteund door het verschaffen van marktinformatie op maat van Leuven. 3.3.5 De inschrijvingskost bij de kruispuntbank voor ondernemingen wordt gesubsidieerd door de stad (75 euro) om een positief signaal te geven naar handelaars en zicht te krijgen op de starters. 3.3.6 We reiken jaarlijks een prijs uit voor beste starter. 3.3.7 We verzetten ons verder tegen U-Place, Neo, Just Under The Sky en andere megashoppingcentra die kernwinkelgebieden verzwakken en valse concurrentie beogen. 3.3.8 We evalueren het sterk uitgebouwde nachtwinkelbeleid. in de aanloopstraten Mechelsestraat, Tiensestraat en CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 77

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 3.4 We willen zelfstandig ondernemerschap en ondernemen stimuleren via administratieve vereenvoudiging. We willen de randvoorwaarden creëren die zelfstandig ondernemen mogelijk maken en ondersteunen. Streefdoel: Het loket voor ondernemers is geopend in het stadskantoor 3.4.1 Er moet een uniek loket voor ondernemers komen (cfr Kortrijk) die handelaars wegwijst en doorverwijst in bestaande steunmaatregelen, reglementeringen, vergunningen en toelatingen aan de stad. 3.4.2 De dienst middenstand moet uitbreiden (met oa verantwoordelijek horeca) om het uitgebreide takenpakket aan te kunnen. 3.4.3 Het Centrummanagement legt zich toe op startersbegeleiding , begeleidt en initieert innoverende handelsprojecten en actualiseert winkelmonitor (leegstandsontwikkeling, actueel inzicht koopstromenonderzoek). 3.4.4 We willen het detailhandelsplan en horecabeleidsplan verder uitvoeren en actualiseren waar nodig. 3.5 We willen Leuven verder blijven promoten als winkel- en horecastad samen met de nieuwe handelsvereniging om zo onze toppositie te behouden als winkel- en horecastad in Vlaanderen. Streefdoel: 90% van de Leuvenaars is tevreden over het winkel- en horeca-aanbod. 3.5.1 We ondersteunen de nieuwe handelsvereniging in haar ambitie om nieuwe concepten te ontwikkelen om nieuwe shoppers naar Leuven te halen en bestaande shoppers te entertainen tijdens topmomenten in het jaar . Hierover moet een jaarlijkse een financiele overeenkomst worden gesloten. 3.5.2 De boodschappencentra en buurtwinkels in de deelgemeentes verder laten groeien door de acties van de handelswijken te ondersteunen. 3.5.3 Koopavonden zijn nodig. Nuttig is om deze te evalueren en ook te voorzien bij bepaalde evenementen en in bepaalde periodes van het jaar. 3.5.4 Markten in Leuven verhogen gezelligheid en moeten ondersteund worden in commerciële uitstraling (bv Fonskesmet ea). Een uitgebreidere vlooienmarkt kan op Sint-Jacob. 3.5.5 We willen blijven overleggen via de middenstandsraad en centrummanagment met alle betrokken partijen zodat we kort op de bal kunnen blijven spelen. in aanbod, evaluatie koopbinding, passantentellingen, CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 78

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 3.6 We streven naar duurzame maatregelen – ecologisch, ruimtelijk, mobiliteit ook op vlak van handel. Streefdoel: Een City-depot zorg voor de belevering van minstens 50 winkels in het eerste jaar. Streefdoel: Elke grote woonwijk heeft minstens op 1 km afstand een buurtwinkel. 3.6.1 Slimme stadsdistributie zorgt voor een aangenamere stad door oplossingen van binnenstedelijke belevering van handelaars en ondernemers . Een City depot zorgt ervoor dat goederen aan de stadsrand worden geleverd en daarna bij de handelaars terecht komen wanneer zij dat willen. 3.6.2 We moedigen starters aan die zich vestigen in Wilsele-dorp en Egenhoven zodat mensen in eigen buurt kunnen boodschappen doen. 3.6.3 We ondersteunen de biomarkt van Leuven in de Diestsestraat CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 79

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 12. Landbouw en Economie 1 Stand van zaken 1.1 Leuven heeft het hoogste groeicijfer (4,2%) in heel Vlaanderen inzake de netto groei van ondernemening 2 Onze toekomstvisie Ondanks een stedelijke context hebben wij nog een 25-tal voltijdse landbouwbedrijven in Leuven. Nochtans is duurzame familiale landbouw weinig vanzelfsprekend vandaag de dag. De sociale en economische leefbaarheid van de land- en tuinbouwbedrijven moet erkend worden. Een gemeentelijk landbouwbeleid in zijn meerdere facetten zal bijdragen aan de bedrijfszekerheid en de rechtszekerheid van de bedrijven. CD&V wil via het stimuleren van de rechtstreekse aankoop van producten van de boer de voedselketen korter maken en boeren een betere en vooral eerlijke prijs geven voor hun producten. Voorbeelden van korte (voedsel-)keten initiatieven zijn hoeveverkopen, marktstanden van producenten, voedselteams, zelfoogstvelden en andere. Steden die een voedselstrategie ontwikkelen, dat is nog redelijk nieuw, maar voor CD&V een kwestie van termijndenken waar een strategie tegenover staat. Leuven wordt meer en meer de draaischijf van een grensoverschrijdende kennisregio. Geen wonder dat het aandeel werknemers in kennisintensieve en creatieve sectoren het hoogst is van heel Vlaanderen. Volgens CD&V Leuven dient onze stad hier verder op in te spelen. Durven ondernemen is noodzakelijk voor ons. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 80

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 3 Wat willen we realiseren? 3.1 De uitbouw van een netwerk van land- en tuinbouwers in de nabijheid van Leuven, die als objectief hebben om hun bedrijfsvoering omgevingsgericht uit te bouwen. Kencijfer: Het aantal vergaderingen van voedsel-en landbouwraad 3.1.1 De informele voedsel- en landbouwraad wordt geformaliseerd. 3.1.2 Er wordt een ambtenaar bevoegd voor landbouw aangesteld. 3.2 De uitbouw van een ontwikkelingsstrategie, waarbij gefocust wordt op 3 richtingen: (1) de levering van publieke groendiensten door landbouwers (agrarisch aannemingswerk), ter ondersteuning van de stedelijke groendienst; (2) het leggen van belevingseducatieve verbindingen tussen kinderen uit Leuven en het omliggende platteland.; (3) het ontwikkelen van een afzetstrategie voor hoeveproducten vanuit de directe nabijheid bij de Leuvense bevolking. Streefdoel: Het genereren en organiseren van 10 opdrachten van agrarisch aannemingswerk ter ondersteuning van de Leuvense Groendienst. Streefdoel: 1000 schoolkinderen bezoeken de veemarkt. Kencijfer: Het aantal horecazaken dat werkt met producten van de landbouwer uit de regio. Kencijfer: Peterschapsrelaties tussen scholen en boeren. 3.2.1 Het ontwikkelen van duurzame ‘peterschapsrelaties’ tussen Leuvense scholen en landbouwers. Onder deze term wordt verstaan dat er duurzame relaties worden uitgebouwd tussen een school en een landbouwer waarbij deze school op regelmatige basis op bezoek gaat bij de landbouwer zodat een intensieve belevingseducatie tot stand kan komen. 3.2.2 De versterking van de Leuvense jaarmarkt met activiteiten rond hoeveproducenten 3.2.3 De ontwikkeling van een promotie- en afzetstrategie voor regionale hoeveproducten in de stad (zowel rechtstreeks naar burgers als indirect naar horeca, enz.). 3.3 Zorgen voor een duurzame land- en tuinbouw die streeft naar kwaliteitsvolle productiemethodes die sociaal verantwoord, milieu- en diervriendelijk zijn en die aandacht hebben voor erosiebestrijding. 3.3.1 Verdere uitvoering van het erosiebestrijdingsplan 3.3.2 Promoten van beheersovereenkomsten CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 81

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 3.4 De stad wil voldoende agrarisch gebied behouden, waar de agrarische bedrijven rechtszekerheid, ontwikkelingskansen en voorrang op andere functies wordt geboden conform het gemeentelijk structuurplan. 3.4.1 CD&V wil bij de opmaak van een nieuw ruimtelijk structuurplan het huidig areaal landbouwgebied handhaven. 3.4.2 Vlotte ontsluiting van de in het RSL geselecteerde landbouwzones. 3.5 Als CD&V Leuven willen we blijven inzetten om onze regio uit te bouwen tot een kennispool van Vlaanderen. Streefdoel: Leuven behoudt in 2018 de koppositie inzake netto-groei van ondernemingen. 3.5.1 We moeten ruimte ter beschikking stellen om deze kennisregio verder te voorzien van de nodige ademruimte. Dat wil zeggen ruimte voor economische bedrijvigheid: De stad wil nieuwe bedrijventerreinen bij voorkeur in aansluiting met bestaande terreinen of uitbreidingsgericht aanleggen. 3.5.2 De stad moet jonge ondernemers ondernemingskansen bieden en in samenwerking met partners hen ondersteunen waar nodig. 3.5.3 Daarnaast dient de stad Leuven in samenwerking met de universiteit en andere relevante partners ervoor te zorgen dat een kenniscentrum voor sociale economie de nodige slaagkansen en aandacht verdient. Bijvoorbeeld door onderzoek te promoten naar innovaties op het vlak van productontwikkeling en productieprocessen die geschikt zijn voor de sociale economie. 3.5.4 Als historische universiteitsstad hebben we het voordeel dat kennis aanwezig is. Dit verder uitbouwen kan alleen door permanent overleg te organiseren tussen onze onderwijsinstellingen, spinoffs, bedrijfsleven en partners. Deze investering is noodzakelijk voor onze kennisregio. 3.5.5 De stad moet een goed ondernemersklimaat scheppen dat rekening houdt met externe factoren -zoals onderwijs, leefklimaat, groen en sport- die bedrijven en haar medewerkers in Leuven thuis doen voelen. 3.5.6 De stad moet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen promoten en hier als lokaal bestuur een voorbeeldfunctie in op te nemen. We blijven ondernemers en derden bewust maken van de leefwereld in waar ze ageren en functioneren. Het is onze taak om duurzaam denken te combineren met ondernemend doen. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 82

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 13. Sport 1 Stand van zaken 1.1 Qua sportparticipatie is de Leuvenaar wat sportiever dan andere stedelingen. 1.2 De tevredenheid over zowel de sport- als de recreatievoorzieningen is tussen 2008 en 2011 significant gestegen en behoort bij de top van alle centrumsteden. 2 Onze toekomstvisie Leuven wil in Vlaanderen een toonaangevend lokaal sportbeleid voeren en daarbij het sportieve hart van Vlaams-Brabant zijn. Om dit te bewerkstelligen willen wij sterk scoren op een aantal grote domeinen om uiteindelijk zoveel mogelijk Leuvenaars, uit alle lagen van de bevolking, te kunnen laten sporten in kwaliteitsvolle omstandigheden, liefst bij sportverenigingen. Het sportbeleid zal zo gevoerd worden dat maximale kansen geboden worden aan zowel topsport, competitiesport als recreatiesport. Een eerste focuspunt ligt op het ondersteunen van sportclubs en de buurtsport. Daarbij onderscheiden we de sport-voor-allen (recreatiesport), de competitiesport en de topsport. Hier CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 83

{Alle Leuvenaars inbegrepen} willen wij voor alle doelgroepen maximale kansen aanbieden met de jeugd als belangrijkste doelgroep. Een 2de onderscheid ligt hier in de georganiseerde (clubs) of de niet-georganiseerde sport (Fit-o-meter, finse pistes,…) Om deze doelstelling te bewerkstelligen komt een tweede focuspunt naar voren: ter beschikking stellen van sportinfrastructuur. Studies tonen aan dat goede sportinfrastructuur de bepalende factor is om veel mensen aan het sporten te krijgen. Hier willen wij op inzetten door enerzijds renovaties uit te voeren en anderzijds oog te hebben voor opportuniteiten die zich aanbieden om nieuwe infrastructuur uit te bouwen. Een derde focus ligt op de sportpromotie. Leuven wil zich profileren als een sporthoofdstad en zal daarvoor trachten lokale, nationale en internationale evenementen naar zich toe te trekken. In samenwerking met de clubs kan dit leiden tot kwaliteitsvolle sportevenementen. Een extra troef van Leuven, de universiteit, zal worden aangewend om het topsportbeleid te optimaliseren. Ondanks de goede resultaten uit de stadsmonitor 2011 waaruit blijkt dat maar liefst 87% van de Leuvense bevolking tevreden is over de sportinfrastructuur in Leuven willen wij verdergaan. 3 Wat willen we realiseren? 3.1 Sportinfrastructuur renoveren en uitbreiden om mensen de kans te geven om kwaliteitsvol te sporten Streefdoel: Consequent uitvoeren van renovatieplan sportinfrastructuur. Streefdoel: Nieuwe sportinfrastructuur uitbouwen op de door de stad recent aangekochte sportvelden. Kencijfer: het aantal aangelegde Finse Pistes en fitometerborden. 3.1.1 Een kwaliteitsvolle en eigentijdse sportinfrastructuur is dé basisvoorwaarde om te kunnen sporten. Het is dan ook een basisdienstverlening voor de bevolking. Sportspecifieke infrastructuur biedt kansen voor sportclubs om verder te groeien. Inzetten op kleinschalige buurtgerichte infrastructuur (Finse pistes etc.) of beweegvriendelijke openbare ruimtes draagt bij tot het sociale weefsel van wijken en deelgemeenten en dit met een minimale investering. 3.1.2 Stade Chomé aan de kazerne in Heverlee: verdere uitbouw zodat hockey verder kan groeien zowel op vlak van topsport als jeugdwerking en de wielerschool een uitvalsbasis heeft. 3.1.3 Uitbouwen van een vernieuwd, groter zwembad in Wilsele met recrea-gedeelte en een sporthal voor alle sporten. 3.1.4 Aanleg van het aangekochte voetbalveld in de Verbroederingstraat in Wilsele tot een omnisportveld. 3.1.5 Optimalisatie van de sportsite in Wijgmaal door het ontwikkelen van een masterplan. 3.1.6 Kunstgrasveld in Wijgmaal wordt aangelegd en Bruineveld en Kessel-lo moeten nieuwe kunstgrasvelden krijgen. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 84

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 3.1.7 Optimalisatie van voetbalsite Bruineveld door een uitbreiding van cafetaria en kleedkamers. 3.1.8 Bijkomende sporthal voorzien aan Redingenhof in co-financiering met de Topsportschool. 3.1.9 Renovatie van de Rijschool tot een eigentijdse sport- en feestzaal. 3.1.10 Samen met zwemclubs op zoek gaan naar locatie en financiering van 50meter-bad in VlaamsBrabant. 3.1.11 Vernieuwing van rolschaatspiste in Provinciaal Domein. 3.1.12 Verder uitwerken van het parcours van de Fit-O-City naar de deelgemeenten. 3.1.13 Behouden en in orde houden van de fit-O-meter in Heverleebos. 3.1.14 Aanleggen van Finse pistes en fitnesstoestellen in parken van de stad. 3.2 Sportparticipatie: meer Leuvenaars één keer per week doen sporten Streefdoel: 60% van de Leuvenaars doet één keer per week aan sport. 3.2.1 Iedereen met plezier aan het sporten krijgen en dit een leven lang zo houden is de algemene uitdaging. 51% van de Leuvenaars doet 1 keer per week aan sport.Voor ons komt het erop aan om vooral de niet-participanten toch aan het sporten te krijgen. In Leuven bedraagt deze groep nog 30% van de totale bevolking. Aandacht voor kansengroepen is hier een belangrijk punt. 3.2.2 Het subsidiesysteem werkt naar behoren (50-tal clubs met doelgroepenwerking) en boekt elk jaar meer resultaten waardoor dit systeem zeker behouden blijft en financieel moet uitbreiden, want steeds meer clubs komen in aanmerking en maken er gebruik van. 3.2.3 Voor degene die te weinig kansen krijgen om aan te sluiten bij een sportclub omwille van financiële redenen, wordt de drempel verlaagt en bieden wij sportcheques aan. Jaarlijks zien we nieuwe aansluitingen wat wijst op het veelvuldig gebruik hiervan. Bijkomende middelen voor sportchequesysteem zijn nodig. 3.3 Sportpromotie: Leuven zal nog meer internationale sportevenementen organiseren Streefdoel: 2 nieuwe internationale topsportevenementen naar Leuven halen. 3.3.1 Selectief ondersteunen van waardevolle topsportevenementen met uitstraling zodat inwoners ook op Leuvense bodem topsport kunnen bekijken maar ook participeren aan een opleiding of recreatief gedeelte gekoppeld aan het evenement. 3.3.2 Tofsportnacht verder uitbouwen als evenement met internationale uitstraling 3.3.3 Organisatie jaarlijkse veldcross 3.3.4 Organisatie EK badminton 3.3.5 Organisatie WK wielrennen CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 85

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 3.3.6 Organisatie van Belgische Special Olympics 3.4 Sportclubs kwaliteitsvol uitbouwen Streefdoel: aantal clubs die in aanmerking komen voor stersubsidiering neemt toe. 3.4.1 In de sportclub kan men terecht voor kwaliteitsvol en een tof sportaanbod. Het geeft een grote garantie voor levenslange sportbeoefening en bevat dan ook een onmiskenbaar maatschappelijk kapitaal. Via een gericht subsidiebeleid worden clubs gestimuleerd tot kwaliteitsvolle trainingen en competities. 3.4.2 Het subsidiesysteem zal in de toekomst worden gedigitaliseerd zodat de clubs alles gemakkelijk digitaal kunnen ingeven. Dit zal de verwerking hiervan ook vergemakkelijken. 3.4.3 Subsidiereglementen moeten meegroeien met de clubs. Indien 2/3de van de erkende sportclubs ervan gebruik maken, moeten deze worden uitgebreid. 3.5 Gezondheid en sport als middel om kansengroepen te integreren Streefdoel: De fitocity wordt actief aangewend in buurtcentra om mensen te doen bewegen. 3.5.1 Sport is meer dan een aangename vrijetijdsbesteding. Het draagt bij tot fitte en fysiek actieve kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Het kan ingezet worden om kansengroepen aan het sporten te krijgen en zo het integratiebeleid te helpen of toe te komen aan vakantieopvang, of de leefbaarheid van de buurt stimuleren door Buurtsport. Het is een middel om vele doelen te bereiken. 3.5.2 Buurtsport werkt rond sociale inclusie en tracht kansarme doelgroepen naar lifetime sportbeoefening te leiden. Drempelverlagende sportinitiatieven in samenwerking met deskundigen (kinesisten, dokters, …), sportclubs en professionelen moeten specifieke doelgroepen leiden naar meer bewegen. De Fitocity moet gepromoot worden bij huisartsen, buurthuizen, wijkgezondheidscentrum,… 3.5.3 Samenwerking met Bewegen op Voorschrift moet leiden naar meer sportparticipatie. 3.5.4 Buurtsport moet een werking opzetten om talent te scouten. 3.6 Doelgericht en deskundig: samenwerkingsverbanden tussen clubs, stad en universiteit Streefdoel: het Topsportplatform wordt een meerwaarde voor een efficiëntere werking van alle topsportclubs. 3.6.1 Een slagkrachtig sportbeleid is gebaseerd op een planmatige en strategische aanpak. Het krijgt vorm door deskundige medewerkers die over expertise in sportbeleid beschikken. Samenwerking kan daardoor een versterkend effect hebben. 3.6.2 De opportuniteiten van het topsportplatform moeten worden uitgebuit : gaande van gemeenschappelijk gebruik infrastructuur, ticketing, contacten en het organiseren van grootse evenementen. stad promoot nieuwe CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 86

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 14. Onderwijs 1 Stand van zaken 1.1 Leuven trekt zowel voor het basisonderwijs als voor het secundair onderwijs veel kinderen van buiten de stad aan. In het schooljaar 2010-2011 kwam 24% van de leerlingen in het kleuter- en lageronderwijs van buiten de stad. 7% van de Leuvense kinderen ging in een andere gemeente naar school. Voor het secundair onderwijs kwam 63% van de leerlingen van buiten de stad. 15% van de Leuvense kinderen gingen in een andere gemeente naar school. 1.2 In vergelijking met andere centrumsteden staat Leuven op de 2de plaats wat betreft de aantrekkingskracht van het secundair onderwijs. Alle centrumsteden hebben een sterke aantrekkingskracht om in het secundair onderwijs school te lopen in één van de scholen die daar gevestigd zijn. Er lopen met andere woorden veel meer kinderen school dan er woonachtig zijn in de stad. Enkel Antwerpen vormt hierop ietwat een uitzondering. Turnhout vangt 3 keer zoveel leerlingen op dan dat er kinderen wonen in de gemeente. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 87

{Alle Leuvenaars inbegrepen} Leuven staat op een tweede plaats met bijna 2,5 keer zoveel leerlingen dan dat er kinderen wonen in de stad. 2 Onze toekomstvisie Leuven is een onderwijsstad, niet enkel door de universiteit en de hogeschool, maar ook door het basis- en het secundair onderwijs. De stad heeft zelf geen grote taak in het aanbieden van onderwijs. De uitdaging bestaat erin om de bestaande onderwijsinstellingen van alle netten te ondersteunen in hun opdracht zonder daarbij een politieke agenda te hanteren. De onderwijsprojecten van elke instelling zijn op zich waardevol en moeten gerespecteerd worden. De stad kan een effectieve meerwaarde betekenen voor het onderwijs in de stad inzake de organisatie van de naschoolse kinderopvang en door de scholen te ondersteunen door capaciteitsproblemen onder invloed van de demografische evolutie te voorkomen. 3 Wat willen we realiseren? 3.1 CD&V wil de werking voor de binnenschoolse kinderopvang in de eigen vestigingen van de scholen verfijnen en vervolledigen, steeds in nauwe samenwerking met de schoolbesturen 3.1.1 De stad neemt het personeel over door de lopende contracten te bespreken, rekening houdend met de wensen van het huidige personeel. 3.1.2 We bieden opleidingstrajecten aan voor de huidige en nieuwe personeelsleden in samenspraak met de schoolbesturen, op basis van de wensen van de scholen, kaderend binnen en rekening houdend met de schoolcultuur en het pedagogisch project. 3.1.3 We breiden de opvang uit naar de scholen van de deelgemeenten: nu loopt het project nog enkel in het stedelijk gebied in een testfase. We willen dit zo gauw het mogelijk is uitbreiden naar alle kleuter- en lagere scholen van Groot-Leuven. 3.2 CD&V wil dat de capaciteitsproblematiek wordt opgevolgd ten einde de inschrijvingsproblematiek onder controle te houden en te verbeteren waar nodig. 3.2.1 De stad zal al het nodige doen om samen met de schoolbesturen de evolutie in het leerlingenaantal in de komende jaren te voorzien en op te volgen. Hiervoor worden prognoses aangelegd op basis van bestaand cijfermateriaal. 3.2.2 Aan de schoolbesturen wordt de kans gegeven beroep te doen op middelen bestemd voor capaciteitsuitbreiding. De stad zal de schoolbesturen informeren en helpen bij het indienen van dossiers. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 88

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 3.2.3 De stad helpt de scholen om een inschrijvingsbeleid te voeren waarbij de kinderen (op alle niveau’s van het onderwijs) ingeschreven kunnen worden op de voor dat kind beste plaats, nl. rekening houdend met de buurt, rekening houdend met het aanbod. Het Lokaal OverlegPlatform (LOP) wordt ondersteund in zijn taak dit proces te bewaken. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 89

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 15. Ontwikkelingssamenwerking 1 Toekomstvisie De Millenium Doelstellingen van de VN hebben de ontwikkelingsdoelstellingen voor 2015 vastgelegd. Leuven wil zich voor zijn ontwikkelingsbeleid in dat referentiekader inschrijven. Momenteel leven nog altijd meer dan 1 miljard mensen in extreme armoede door ondervoeding, en door een gebrek aan de meest elementaire medische zorgen. Milieuhinder en luchtvervuiling houden ook geen rekening met grenzen. Maar omgekeerd heeft wat onze stad doet, invloed op het Zuiden. Via zijn ontwikkelingsbeleid maar ook door acties, zoals aankoopgedrag en mobiliteit, kan en moet Leuven stappen zetten om een meer duurzame ontwikkeling te bevorderen. In Leuven kiezen wij dan ook voor een open en solidaire samenleving, voor een duurzame samenleving, voor een inclusieve samenleving. Het is de kapstok waaraan het lokale NoordZuidbeleid kan worden opgehangen. Vanuit die visie en missie moet in Leuven in zijn Noordwerking de klemtoon leggen op sensibilisatie en draagvlakversterking bij zijn burgers. Maar de werking in het Zuiden, moet zich prioritair richten op steun aan concrete projecten door Leuvens partners. Leuven heeft hiervoor een concreet initiatief genomen door het uitbouwen van de stedenband met Para. Leuven moet dus hààr verantwoordelijkheid blijven opnemen en inspanningen blijven leveren om mee te werken aan een rechtvaardige wereld. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 90

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 2 Wat willen we realiseren? 2.1 Erkende Leuvense NGO’s die in eigen gemeente aandacht vragen voor de Noord-Zuidproblematiek en internationale solidariteit verdienen ondersteuning. 2.1.1 De 3WRaad is een belangrijke partner in het Noord-Zuidbeleid van de stad 2.1.2 Leuven versterkt de band met zijn burgers door de werking van zijn ontwikkelingshelpers te ondersteunen. 2.1.3 Leuven ondersteunt financieel en logistiek projecten die door Leuvense Ngo's in het Zuiden worden uitgevoerd. Samen met de Vlaamse overheid stimuleert het de werking van de Leuvense Ngo's binnen de 4de pijlerorganisaties 2.1.4 Leuven neemt initiatieven om de bestaande expertisecentra van de lokale onderwijsinstellingen te valoriseren, ten voordele van projecten in het Zuiden, en ten voordele van vormings- en sensibiliseringsinitiatieven van de Leuvense burgers 2.1.5 Leuven zet een duurzame en structurele Zuidwerking op in deze ontwikkelingslanden waarvan de inwoners een significant deel uitmaken van de Leuvense bevolkingsgemeenschap. 2.1.6 Leuven wil de Noord-Zuid problematiek dichter bij zijn burgers brengen door periodieke positieve communicatiecampagnes via de lokale media (radio, Tv en pers, website). 2.2 Leuven moet naar de inwoners een voorbeeldfunctie opnemen door te kiezen voor een duurzaam beleid dat getuigt van solidariteit voor het zuiden. 2.2.1 Leuven zet voor het Zuiden een apart fonds op voor noodhulp bij catastrofes zoals aardbevingen, overstromingen, onlusten. 2.2.2 Daarnaast ondersteunt Leuven initiatieven voor inzamelacties of geeft het logistieke steun aan acties. 2.2.3 Door de aankoop van producten uit eerlijk handel zoals koffie, fruitsap en wijn met een FairTradelabel of door de aankoop van ‘schone kleren’ geeft Leuven een belangrijk signaal naar de bevolking toe als FairTradeGemeente. 2.2.4 Leuven overlegt regelmatig met organisaties die over een specifieke deskundigheid over de Noord-Zuid problematiek beschikken. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 91

{Alle Leuvenaars inbegrepen} 2.2.5 De stad ondersteunt financieel en logistiek initiatieven die ontwikkelingssamenwerking doen aansluiten op onderwijs, onder meer door het organiseren van workshops, klasbezoeken, inleefdagen enz. 2.3 Een stedenband kan het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking versterken bij de Leuvense bevolking. 2.3.1 Leuven wil de band van het Zuiden met zijn burgers bevorderen door de uitvoering van concrete projecten uitgevoerd door Leuvense Ngo's. Ook initiatieven zoals het aangaan een stedenband passen in dat kader. De evaluatie van de stedenband met Para in 2013, zal de stad toelaten om uit zijn realisaties interessante lessen te halen voor zijn verder ontwikkelingsbeleid. 2.3.2 Deze stedenband zou tastbaarder in het straatbeeld moeten komen en moet zich vooral focussen op goed lokaal besturen bv door het opleiden van ambtenaren en politici in Para. 2.3.3 Leuven blijft investeren in een goed opgeleide en een goed omkaderde dienst voor ontwikkelingssamenwerking. 2.4 Er moet een groeipad in het Leuvens budget voor ontwikkelingssamenwerking worden vastgelegd. 2.4.1 Leuven zal zijn begroting voor ontwikkelingssamenwerking jaarlijks met 10% optrekken. Het streefdoel is dat het jaarlijks budget voor ontwikkelingssamenwerking minimum 1 € per inwoner van Leuven bedraagt. De toename van dit budget wordt prioritair besteed voor de ondersteuning van projecten in het Zuiden en voor sensibiliserende Noord-Zuidactiviteiten opgezet door Leuvense NGO's. 2.4.2 Leuven evalueert en verbetert de subsidieprocedures voor de ondersteuning van de Noord en de Zuid initiatieven. 2.4.3 Leuven organiseert een kwaliteitsvol ondersteuningsaanbod voor verenigingen. 2.4.4 Leuven zet in op ethisch verantwoord handelen, en niet alleen op het vlak van Fair Trade. De stad verbindt er zich toe om ethisch te bankieren en zijn geldelijke middelen niet te beleggen in bankmiddelen die de mensenrechten, de arbeidsrechten en de kinderrechten niet naleven. 2.5 Verdere structurele humanitaire ondersteuning van de partners in het adoptiedorp Cristian (Roemenië). 2.5.1 Leuven gaat na welke de resultaten zijn van de structurele humanitaire ondersteuning van de partners in het adoptiedorp Christian in Roemenië. 2.5.2 Aan de hand van deze resultaten werkt de stad een referentiekader uit voor initiatieven van structurele humanitaire ondersteuning en past het eventueel de gedane keuzes aan. CD&V verkiezingsprogramma – Leuven – 14 oktober 2012 92

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
Home


You need flash player to view this online publication