0

Basisprincipes Jenaplan 1. 2. Elk mens is uniek; met eigen waarde en waardigheid die onvervangbaar zijn. Elk mens heeft, ongeacht zijn ras, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociaal milieu, religie of levensbeschouwing het recht een eigen identiteit te ontwikkelen, die in ieder geval wordt gekenmerkt door zelfstandigheid, kritisch bewustzijn, creativiteit en gerichtheid op sociale rechtvaardigheid. 3. 4. 5. Elk mens heeft voor het ontwikkelen van een eigen identiteit persoonlijke relaties nodig met andere mensen, met de zintuiglijke waarneembare en de niet zintuiglijk waarneembare werkelijkheid. Elk mens wordt steeds als totale persoonlijkheid erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en aangesproken. Elk mens wordt als een cultuurvernieuwer erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en aangesproken. 6. Mensen moeten werken aan een samenleving, die ieders onvervangbare waarde en waardigheid respecteert. 7. Mensen moeten werken aan een samenleving, die ruimte en stimulansen biedt voor ieders identiteitsontwikkeling. 8. Mensen moeten werken aan een samenleving, waarin rechtvaardig, vreedzaam en constructief met verschillen en veranderingen wordt omgegaan. 9. Mensen moeten werken aan een samenleving, die respectvol en zorgvuldig de aarde en wereldruimte beheert. 10. Mensen moeten werken aan een samenleving, die de natuurlijke en culturele hulpbronnen in verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties gebruikt. 11. De school is een relatief autonome coöperatieve organisatie van betrokkenen. Ze wordt door de maatschappij beïnvloed en heeft er zelf ook invloed op. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. In de school hebben de volwassenen de taak de voorgaande uitspraken over mens en samenleving tot (ped)agogische uitgangspunt voor hun handelen te maken. In de school wordt de leerstof zowel ontleend aan de leef- en belevingswereld van de kinderen als aan de cultuurgoederen die in de maatschappij als belangrijke middelen worden beschouwd voor de hier geschetste ontwikkeling van personen en samenleving. In de school wordt het onderwijs uitgevoerd in pedagogische situaties en met pedagogische middelen. In de school wordt het onderwijs vorm gegeven door een ritmische afwisseling van de basisactiviteiten: gesprek, spel, werk en viering. In de school vindt overwegend heterogene groepering van kinderen plaats. In de school worden zelfstandig spelen en leren afgewisseld en aangevuld door gestuurd en begeleid leren. Dit laatste is expliciet gericht op niveauverhoging. In dit alles speelt het initiatief van de kinderen zelf een belangrijke rol. In de school neemt wereldoriëntatie een belangrijke plaats in, met als basis ervaren, ontdekken en onderzoeken, alleen en in groepen. In de groep vinden gedrags- en prestatiebeoordelingen van een kind zoveel waar mogelijk plaats vanuit de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van dat kind en in overleg met hem/haar. In de school worden veranderingen en verbeteringen gezien als een nooit eindigend proces. Dit proces wordt gestuurd door een consequente wisselwerking tussen doen en denken. Kindcentrum De Hoeve 2

Welkom! Samen met uw kind bent u van harte welkom op oecumenisch Jenaplan Kindcentrum De Hoeve. De Hoeve biedt goed onderwijs aan alle kinderen. De kwaliteit van het onderwijs staat dan ook centraal in onze visie en er wordt onder andere gewerkt vanuit de 20 Jenaplan basisprincipes, die u aantreft aan de binnenzijde van omslag. Als u in het kindcentrum bent, ervaart u het volgende: • Kinderen worden uitgedaagd en ondersteund om te laten zien wat ze kunnen en willen, afhankelijk van hun mogelijkheden. • Ontwikkelen en leren doet het kind zelf, niet alleen, maar in relatie tot anderen. We dagen kinderen uit om vanaf de eerste dag hier zichzelf als kritisch en verantwoordelijk te zien en als eigenaar van hun ontwikkeling. • De leerkracht en het kind zijn gelijkwaardige partners in leren. De een kan niet zonder de ander. Kinderen kunnen aangeven wat zij nodig hebben en leerkrachten begrijpen het kind en werken op basis van vertrouwen. • Onderwijs en opvoeding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. ‘Binnen de opvoeding vindt het onderwijs plaats’. Ouders en leerkrachten zijn gelijkwaardige partners. • De Hoeve is een leef- en werkgemeenschap waarin de verbondenheid met elkaar centraal staat. We respecteren elkaar om wie we zijn en geven vertrouwen aan elkaar, zoals we dat zelf ook ontvangen. Hierdoor ontstaat een open en veilige sfeer in de groep en in het kindcentrum. • Wereldoriëntatie is de kern van ons onderwijs. De Hoeve maakt deel uit van de samenleving en laat kinderen ervaren door de wereld in de organisatie te halen en er zelf op uit te gaan. Het leren in het kindcentrum is verbonden met de werkelijkheid buiten de organisatie. • De Hoeve is een lerende organisatie waarin kinderen, leerkrachten en ouders zelf willen weten hoe zij ervoor staan. De keuzes die we maken ten behoeve van het onderwijsproces en de resultaten die daaruit voortkomen, worden naar onszelf en naar belanghebbenden en de overheid verantwoord. De schoolgids is een document dat geraadpleegd kan worden door de ouders en verzorgers van kinderen van Kindcentrum De Hoeve en beantwoordt al uw vragen over de dagelijkse gang van zaken in de organisatie. U krijgt informatie over onze visie op onderwijs, de wijze waarop wij de week structureren en activiteiten organiseren. Daarnaast is deze schoolgids een informatiebron voor nieuwe ouders die belangstelling hebben voor De Hoeve voor de schoolkeuze van hun kind. Wij verwijzen u graag naar onze website www.dehoeveschool.nl voor meer uitgebreide en actuele informatie. U vindt daar ook het strategisch meerjarenplan 2019–2023 waarin we een toelichting geven op de manier waarop we de komende vier jaar inhoud geven aan het onderwijs, onze doelen willen bereiken en hoe we de kwaliteit van ons onderwijs meten en bewaken. Wilt u meer weten over ons kindcentrum? Neemt u dan contact op met onze directeur Nancy de Graaff. Mede namens het bestuur wensen wij u en uw kind een goede tijd op Kindcentrum De Hoeve! Het team van De Hoeve Kindcentrum De Hoeve 3

Inhoud Basisprincipes Jenaplan Welkom! 1. Over het kindcentrum 1.1 Geschiedenis 1.2 Onze identiteit: Oecumene 1.3 Het bestuur 1.4 Medezeggenschapsraad (MR) 1.5 Het managementteam 1.6 Nederlandse Jenaplan Vereniging 1.7 Stamgroepen 2. Over Jenaplan 2.1 Achtergrond en uitgangspunten 2.2 Waar het kindcentrum voor staat 2.3 Basisactiviteiten Samen spreken Samen spelen Samen werken Samen vieren 2.4 Ritmisch weekplan Jaargroep 2.5 Overige leer- en werkactiviteiten Wereldoriëntatie Nederlandse taal Schrijven Rekenen en Wiskunde Engelse taal Digitale vaardigheden Sociale vaardigheid Bewegingsonderwijs Kunstzinnige vorming Cursussen 2.6 Jenaplanavond 3. Ontwikkeling van kinderen 3.1 Het volgen van de ontwikkelingen van de kinderen Tussentijdse toetsen Registratie kindgegevens Rapfolio ‘Dit ben ik…’ Huiswerk Contact buiten de geplande gesprekken tussen leerkracht en ouders Ondersteuning Zorgstructuur Ontwikkelingsperspectief (OPP) 4 Kindcentrum De Hoeve 2 3 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 14 4.5 Vervanging leerkracht bij ziekte, verlof en scholing 4.5 Werkplekverdeling 5. Voor ouders Kennismakingsgesprekken Huisbezoeken Onderbouw informatieboekje Bezoek aan de groep Informatieplicht van ouders 3.2 Passend Onderwijs Zorgplicht Samenwerkingsverband Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Brede zorgschool Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 3.3 Externe partners Gebiedsteam Expertisecentrum Uniek Orthopedagoog Verwijsindex Veilig thuis 3.4 Vervolgonderwijs (VO) Schooladvies en adviesgesprekken achtstejaars Aanmelding VO Eindtoets Contacten met Voortgezet Onderwijs 3.5 Resultaten Opbrengstgerichte manier van werken Gewogen leerlingen Resultaten eindtoets Schooladvies en plaatsing VO 3.6 Nieuwsgierig geworden? Aanmelding Wachtlijst Eerste schooldag Stamgroepindeling 4. Het team 4.1 Samenstelling 4.2 Scholing 14 14 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 4.3 De begeleiding en inzet van stagiaires 4.4 RTC Transvita (Regionaal Transfer Centrum) 21 21 21 21 21 22 22 23 5.1 Contacten tussen ouders en het team 23 5.1.1 Kennismaking nieuwe ouders 23 23 23 23 23

5.1.2 Oudergesprekken 23 Oudergesprek over het rapfolio ‘Dit ben ik…’ 10-minuten-gesprek 5.1.3 Informatie aan ouders Nieuwsbrief Website 5.2 Ouderbetrokkenheid Ouderhulp Databank 5.3 Vrijwillige ouderbijdrage De ouderraad Algemene ledenvergadering (ALV) 5.4 Aansprakelijkheid Gevonden voorwerpen Waardevolle voorwerpen Verzekering Fietsen 5.5 Klachtenregeling Ongewenste omgangsvormen Vertrouwensinspecteur Onafhankelijk onderzoek Meldplicht seksueel geweld 6. Activiteiten 6.1 Vieringen 6.2 Projecten 6.3 Openingsfeest 6.4 Schooleinddag 6.5 Seizoensfeesten Sinterklaas Carnaval 6.6 Buitenschoolse activiteiten 6.7 Introductiedag 6.8 Afscheidsavond 6.9 Sportactiviteiten Avondvierdaagse Koningsspelen Overige sportactiviteiten 6.10 Beeldmateriaal 7. Kinderopvang 7.1 Over de voorschoolse opvang (VSO) 7.2 Over de buitenschoolse opvang (BSO) 7.3 Over de tussenschoolse opvang (TSO) TSO-toestemmingsformulier 23 24 24 24 24 24 24 25 25 25 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 30 30 30 31 31 31 32 32 7.4 Over de peuteropvang VVE 7.5 Wijzigingen 8. Praktische zaken 8.1 Openingstijden Onderwijs Ochtendpauze Lunchpauze BSO Feestdagen Vakantieregeling 8.2 Covid-19 8.3 Brengen en halen 8.4 Ziekte en afwezigheid Artsenbezoek 8.5 Verzuim Vakantieverlof Gewichtige omstandigheden Leerrechtambtenaar Schorsing en verwijdering 8.6 Bewegingsonderwijs Buiten gymmen Gymrooster Schooljudo 8.7 Schoolse zaken Koken in de kinderkeuken Fotograaf Kinderparlement Schoonmaakavond Verkeersexamen Snoep en traktaties Verjaardagen team Verkleden Wijzigingen Mobiele apparatuur Privacy Rookvrij gebied Zon 8.8 Handige links 9. Jaarkalender 10. Contactgegevens Kindcentrum De Hoeve Bestuur Medezeggenschapsraad Ouderraad 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 37 37 38 38 38 38 38 39 Sponsoring en commerciële activiteiten 39 Huisdieren 39 39 39 40 42 42 42 42 42 Kindcentrum De Hoeve 5

1. Over het kindcentrum 1.1 Geschiedenis Oecumenisch Jenaplan Kindcentrum De Hoeve staat sinds 1972 in de wijk Kantemars in Hoevelaken. Een wijk die qua bevolking breed is opgebouwd (sociaal, cultureel, financieel). In 2020 is het schoolwoonkamer-concept verder doorgevoerd in het gebouw. Het gebouw is toekomstbestendig gemaakt en er zijn drie ruimtes bijgekomen. De Hoeve wordt bevolkt door kinderen afkomstig uit midden en hogere inkomensgroepen. De Hoeve heeft een grensoverstijgende functie, kinderen uit de hele regio komen naar De Hoeve. We beschikken over vier stamgroepen in de onderbouw, de midden- en bovenbouw kennen elk vijf stamgroepen. Er start een instroomgroep halverwege het schooljaar, bij een grotere instroom van 4-jarigen. In het schooljaar 2020-2021 starten we peuteropvang voor 2-4 jarigen in samenwerking met onze partner Kinderopvang Jabadabadoe B.V. op onze locatie. 1.2 Onze identiteit: Oecumene De term ‘oecumene’, in engere zin, staat voor het streven naar eenheid binnen de christelijke kerken. In ruimere zin betekent oecumene ‘de bewoonde wereld’. Bewoonde wereld betekent voor ons voor alle mensen. De Hoeve conformeert zich niet aan een of meer kerkgenootschappen. Dit houdt in dat er op De Hoeve geen herkenbare uitingen zijn behorend bij een kerkgenootschap, zoals een lied van de week, een dagsluiting, beginnen en eindigen met gebed, of het zingen van psalmen. Wel zijn we dagelijks bezig met oecumene. Oecumene op De Hoeve bestaat uit drie pijlers, te weten • De omgang met elkaar en de wereld om ons heen • De kennis van en over wereldgodsdiensten en –overtuigingen • Filosoferen en nadenken over levensvragen Op onze website leest u over oecumene bij Over de school en vertellen wij hoe op De Hoeve deze drie pijlers worden vormgegeven. Gesprekken in de kring zijn verbonden met oecumene. Om een mening te vormen, om van elkaar te leren, om goed naar jezelf en de ander te kunnen kijken, moet je in gesprek gaan met elkaar. Daarnaast wordt er ook in de projecten aandacht 6 Kindcentrum De Hoeve besteed aan oecumene. In onze projecten gaan we uit van herkenbare leefsituaties. Van daaruit stellen we vragen en confronteren we kinderen met wat wijze mensen daarover te vertellen hebben. Zo leren kinderen op De Hoeve over zichzelf, over de wereld en de mensen om hen heen. Over de manier waarop mensen leven, geloven, werken en denken. Op deze manier krijgt oecumene vorm op De Hoeve. 1.3 Het bestuur Zoals bij elke bijzondere school vormt het bestuur formeel het bevoegd gezag van Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve. Vijf mensen zijn - op voordracht van het team, de medezeggenschapsraad of het bestuur zelf - voor vier jaar benoemd. Het bestuur bestaat uit een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB). Bestuursleden 2020-2021: Voorzitter (AB) Algemeen lid (AB) Voorzitter (DB) Penningmeester (DB) Secretaris (DB) Rob Harmsen Derk Jan Rozema Peter Meijer Carla Voskuilen Fiet Verdonck E-mail: bestuur@dehoeveschool.nl Eenmaal per maand komen de leden van het dagelijks bestuur bij elkaar. Bij die vergaderingen zijn de directeur en adjunct-directeur aanwezig. Verantwoording van het beleid vindt onder andere plaats middels het jaarverslag, het strategisch meerjarenplan en het jaarplan. 1.4 Medezeggenschapsraad (MR) Binnen De Hoeve vertegenwoordigt de medezeggenschap (MR) de ouders en het personeel richting het bestuur en directie. De MR heeft daarbij instemmingsen adviesrecht bij meerdere zaken met als doel om onderlinge samenwerking te bevorderen en te zorgen dat ouders en personeel worden betrokken in de formele besluitvorming binnen de organisatie. De MR bestaat reglementair uit 4 leden. Twee leden vertegenwoordigen het personeel en de andere twee de ouders. De oudergeleding wordt dit schooljaar vertegenwoordigt door Nick van Eijkelenburg en Anne

Looije. Petra Ruiter en Wendy Steinfort Schaap vertegenwoordigen de personeelsgeleding. 2. De belangen van de Jenaplanscholen van allen die daaraan meewerken te behartigen. Via mr@dehoeveschool.nl kunt u in contact komen met de leden van de MR. Verantwoording vindt plaats middels het jaarverslag. 1.5 Het managementteam Het managementteam van Kindcentrum De Hoeve bestaat uit de directeur en drie teamleiders. In nauw overleg met het bestuur vult de directeur de taken in die in het managementstatuut zijn beschreven. De directeur neemt deel aan bestuursvergaderingen, waardoor de lijnen kort zijn. 1.6 Nederlandse Jenaplan Vereniging De Hoeve is één van de ruim 220 scholen in Nederland die zijn aangesloten bij de Nederlandse Jenaplan Vereniging (NJPV). De NJPV is een samenwerkingsverband van verschillende openbare, katholieke, protestantschristelijke en algemeen bijzondere scholen die gezamenlijk de volgende doelen onderschrijven: 1. De uitgangspunten van het Jenaplanconcept te verbreiden, te actualiseren en in de praktijk te optimaliseren. 1.7 Stamgroepen Op De Hoeve werken we met stamgroepen. Dit betekent dat kinderen van verschillende leeftijden en leerjaren bij elkaar in de groep zitten. Het bijzondere aan stamgroepen is dat de rol van kinderen elk jaar verandert omdat zij het ene jaar de jongste zijn en een volgend jaar middelste of oudste. Het kindcentrum telt 14 stamgroepen. Vier in de onderbouw, vijf in de middenbouw en vijf in de bovenbouw. De onderbouwgroepen starten met ruim twintig kinderen en eindigen het schooljaar rond de 27 kinderen. Er start een instroomgroep halverwege het schooljaar, bij een grotere instroom van 4-jarigen. In de midden- en bovenbouw is de groepsgrootte rond de 27 kinderen. Voor een financieel gezond kindcentrum is het van belang het groepsgemiddelde zo rond dat aantal te hebben. Met de bekostiging per leerling, vanuit de overheid, kan er op De Hoeve kwalitatief goed onderwijs worden gegeven. 3. Het onderwijsbeleid van de overheid en van het onderwijs in het algemeen te beïnvloeden in een richting waarin de basisprincipes van het Jenaplanonderwijs in toenemende mate in scholen herkenbaar worden. Kindcentrum De Hoeve 7

2. Over Jenaplan 2.1 Achtergrond en uitgangspunten Het Jenaplanconcept werd al tussen 1920 en 1950 ontwikkeld door de Duitse pedagoog Peter Petersen op de Universiteitsschool in Jena. Het concept wordt voortdurend aangepast aan de omstandigheden in het onderwijs van nu. Petersen wilde van de school een echte leef- en werkgemeenschap maken. De persoonlijke ontwikkeling van het kind stond voor hem voorop. Hierbij stelde hij de volgende eigenschappen centraal: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, respect, sociale vaardigheid en creativiteit. De circa 220 Jenaplanscholen in Nederland hebben gezamenlijk twintig basisprincipes geformuleerd. Deze basisprincipes vormen het vertrekpunt voor de wijze waarop het onderwijs op De Hoeve wordt ingericht. Vanuit deze basisprincipes zijn de volgende zes kwaliteitscriteria ontstaan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ervaringsgericht Ontwikkelingsgericht Wereldoriënterend Kritisch Coöperatief Zinzoekend Vanuit deze kwaliteitscriteria zijn drie kernkwaliteiten benoemd: • De relatie van het kind met zichzelf • De relatie van het kind met de ander • En de relatie van het kind met zijn omgeving. 2.2 Waar het kindcentrum voor staat Een Jenaplan kindcentrum is een leef- en werkgemeenschap die bestaat uit kinderen, medewerkers en ouders. Ouders dragen een deel van de ontwikkeling van hun kinderen over aan het kindcentrum, maar spelen in ons onderwijs op allerlei niveaus een belangrijke rol. Met hun medewerking kan het kindcentrum veel extra’s leveren. De medewerkers mogen daarom een bewuste keuze van de ouders voor het Jenaplan kindcentrum verwachten. Het onderwijs is gericht op de ontwikkeling van kinderen en omvat veel meer dan het aanleren van basiskennis en vaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen. Het aanspreken van hoofd, hart en handen is hierbij uitgangspunt. Kinderen doen diverse ervaringen op vanuit de basisactiviteiten: gesprek, spel, werk en viering. Dit zien wij onder andere in het samenwerken, communiceren en creatieve oplossingen bedenken. Leerkrachten begeleiden dit proces op professionele wijze. Er worden ook stamgroepoverstijgende activiteiten georganiseerd, zoals onder andere de vieringen met alle stamgroepen, keuzecursussen en activiteiten bij projecten. De Hoeve organiseert jaarlijks een tentoonstelling naar aanleiding van een project. Dat kan voor het hele kindcentrum georganiseerd worden, maar kan ook door een (onder-, midden-, of boven-)bouw gedaan worden. We nodigen (groot-) ouders dan uit. Kinderen leiden hun gasten rond. De kinderen krijgen op die manier de kans om te vertellen over hun werk en te laten zien wat ze kunnen of gedaan hebben. 2.3 Basisactiviteiten Wij onderscheiden vier basisactiviteiten waarin kinderen leven en leren. Wij leren met hoofd, hart en handen. 8 Kindcentrum De Hoeve

Samen spreken Door in gesprek te zijn, kunnen wij elkaar informeren, leren begrijpen of elkaar aanspreken op gedrag. Als wij met elkaar praten, zitten wij in de kring. Dan kunnen wij elkaar goed zien en zijn wij meer bij elkaar betrokken. Kinderen vertellen over hun belevenissen. Soms nemen ze iets van huis mee dat ze aan anderen willen laten zien, soms hebben ze iets voorbereid. Deze momenten zijn aanleiding om verder te praten over een onderwerp dat iedereen aangaat of tot het houden van een leergesprek. De onderwerpen kunnen worden verwerkt in de lessen. Voorbeelden van kringen zijn: vertelkring, tekstkring, observatiekring, verslagkring, instructie- of introductiekring, verjaardagskring, evaluatiekring en spelkring. Samen spelen Spelen is leren en leren is spelen! Spel is een onmisbaar onderdeel in de ontwikkeling van kinderen. Pas als de wereld voldoende spelend ervaren is, kunnen kinderen overgaan tot het abstracte leren. Goed spelen bevordert het rijpen van de verbindingen tussen de beide hersenhelften. Tijdens spel krijgen kinderen de kans de wereld te ontdekken en te ervaren. Zij doen sociale ontdekkingen, imiteren, experimenteren, verkennen en herkennen de wereld om hen heen. Daarnaast leren zij creatief met hun leefwereld om te gaan. Spel maakt een wezenlijk deel uit van ons onderwijs en krijgt per ontwikkelingsfase een daarbij horend accent. Samen werken Op De Hoeve werken wij grotendeels in projectvorm. Deze projecten staan dicht bij de belevingswereld van de kinderen. Voor een deel wordt het project ingevuld door de kinderen zelf. Elk project bevat verplichte leerstof uit de verschillende vakken (rekenen, spelling, taal etc). Tevens zijn de tussendoelen en leerlijnen van wereldoriëntatie hieraan gekoppeld. Wij begeleiden kinderen bij het plannen van hun eigen werk, zodat zij dit in de toekomst zelfstandig kunnen. De nadruk ligt op samen. Elkaar helpen is een vanzelfsprekendheid. Kinderen van verschillende leeftijden helpen elkaar en vervullen verschillende sociale rollen. We bespreken regelmatig met elkaar hoe we nog beter kunnen samen werken. Samen vieren Vieringen zijn een wezenlijk onderdeel van onze leefen werkgemeenschap. Wij vieren zowel in de stamgroep als met de hele gemeenschap. Je kunt hierbij denken aan het openen en afsluiten van projecten, het vieren van jaarfeesten en het presenteren van werk en/of expressieactiviteiten. Door samen te vieren laten wij aan elkaar zien wat ons hoofd en hart bezig houdt. Wij delen ervaringen en belevingen. Bij de vieringen zijn ouders en verzorgers van harte welkom! Vieringen kennen, net als andere onderwijsactiviteiten een bepaalde ordening. Er is ruimte voor voorbereiding, voor de uitvoering en voor reflectie. We kijken in de eigen stamgroep op de vieringen terug om er van te leren. De vier basisactiviteiten wisselen elkaar af. Deze afwisseling is vastgelegd in het ritmisch weekplan. 2.4 Ritmisch weekplan Binnen De Hoeve werken we met een ritmisch weekrooster. In een ritmisch weekplan heb je afwisseling: in tijd en activiteit, door inspanning en ontspanning. Niet alle activiteiten duren even lang. Een activiteit stopt als de leerkracht merkt dat de groep geen aandacht meer heeft. Zo kan een kringgesprek 10 minuten duren maar ook meer dan een uur. We volgen het ritme van de groep. Er vindt ook een ritmische afwisseling plaats in activiteiten. Kinderen leren samen, leren sociaal en ook individueel. Het samen leren vindt plaats in vier sociale basisactiviteiten: spreken, spelen, werken en vieren. Het individueel leren vindt plaats in de drie individuele basisactiviteiten: nadenken en/of filosoferen, experimenteren, bidden en/of mediteren. Tijdens de werktijd werken de kinderen aan hun dagof weektaak. Hierdoor leren zij hun werk en tijd en zelfstandig in te delen en dus zelf verantwoordelijk te zijn voor hun werk. Tijdens het werktijd is het voor de leerkracht mogelijk een groepje kinderen individueel te instrueren of te ondersteunen. Jaargroep Iedere ochtend start van 8.45 tot 9.40 uur de rekeninstructie met behulp van de methode Pluspunt in de groepen 4 t/m 8. Hierdoor is het mogelijk kinderen in dezelfde jaargroep een interactieve rekenles te geven, waarna kinderen (op eigen niveau) de verwerking gaan maken. Op hetzelfde tijdstip krijgen de kinderen in groep 3 leesinstructie met behulp van de methode Veilig Leren Lezen. Een keer per week krijgen de kinderen van groep 4 t/m 8 begrijpend lezen in de jaargroep. De derdejaars krijgen op dat moment extra lees- en schrijfopdrachten. Na de lees- of rekeninstructie gaan alle kinderen weer terug naar hun stamgroep. Kindcentrum De Hoeve 9

2.5 Overige leer- en werkactiviteiten Schrijven In het strategisch meerjarenplan 2019 -2023 hebben we de wijze waarop wij inhoud geven aan wereldoriëntatie en de andere leer- en werkactiviteiten uitvoerig beschreven. Wereldoriëntatie Binnen het Jenaplanonderwijs is wereldoriëntatie een belangrijk vormingsgebied. Kinderen leren daarin om te gaan met de natuur en maatschappij om hen heen, de mensen dichtbij en verder weg. Dat doen ze door vaak het kindcentrum uit te gaan en omgekeerd, de wereld in het kindcentrum te halen. Kinderen gaan op excursie of nemen dingen mee. Ze luisteren naar verhalen, nemen zelf waar, onderzoeken, experimenteren, stellen vragen en gaan op zoek naar antwoorden in de bibliotheek, op internet en bij mensen met kennis en ervaring. De kinderen zijn tijdens wereldoriëntatie ontdekkend en onderzoekend bezig, vaak in de vorm van projecten. Zodoende wordt de wereld steeds groter en ruimer en leert het kind zelf een mening te vormen. Het leren op De Hoeve gebeurt in een sfeer waarin een kind zich veilig voelt. Het kind krijgt taken die uitdagend zijn en die het aankan, die het kind voldoende vrijheid laten voor een eigen invulling, maar die tegelijkertijd geen gelegenheid bieden voor vrijblijvend ‘meedoen’. Wereldoriëntatie integreert wat geleerd is bij het reken-, lees-, taalonderwijs en andere cursussen. Dat betekent dat kinderen meteen kunnen ontdekken wat je met deze vakken kunt doen, wat de zin er van is. Nederlandse taal In een rijke leeromgeving bij kinderen de drie taalfuncties, ordening, communicatie en expressie, helpen te ontwikkelen in functionele en echte situatie; dat zien wij als hoofddoel van ons taalonderwijs. Het taalonderwijs op De Hoeve bieden we betekenisvol aan en onze manier van werken is met behulp van ‘Dat’s andere Taal’ en ‘Taal in andere vakken’. Voor lezen wordt de ‘Bas-methode’ en ‘Veilig Leren Lezen’ gebruikt. Voor spelling werken we met ‘Spelling in Beeld’, voor begrijpend lezen met ‘Lezen in Beeld’. Bij ontleden werken we met ‘Puzzelen met taal- en redekundig ontleden’. Voor schrijven werken wij met de schrijfmethode “Novoskript”. De methode richt zich niet alleen op het schrijven maar ook op de ontwikkeling van de (grove en fijne) motoriek. Rekenen en Wiskunde Voor ons rekenonderwijs gebruiken we de realistische reken- en wiskundemethode ‘Plusplunt’ als leidraad in alle groepen. De oefenstof wordt zowel digitaal als schriftelijk aangeboden. Voor verbreding en verdieping worden methodes als ‘Rekentijgers’, ‘Rekenkundig’, ‘Somplex’ en ‘Wiskunde in de basisschool’ ingezet. Het rekenonderwijs wordt samenhangend gegeven in een context van wereldoriëntatie. Als het gaat om leren interpreteren en maken van tabellen en grafieken, dan biedt de leerkracht dit ook aan tijdens het project waaraan gewerkt wordt. Engelse taal Wij willen de kinderen graag in contact brengen met de Engelse taal, omdat deze taal in de samenleving een belangrijke rol speelt. Dat doen wij vanaf groep 6 in de bovenbouw. Wij maken gebruik van ‘Just do it’ voor de schrijf- en spreekvaardigheid en met de methode ‘Groove.me’ wordt de spreekvaardigheid geoefend aan de hand van Engelse songteksten. Engels wordt zowel als vak als keuzecursus aangeboden. Digitale vaardigheden Digitale apparatuur maakt een wezenlijk deel uit van onze leeromgeving. Kinderen leren om op een juiste wijze kennis te verwerven en informatie op te zoeken en opdrachten te verwerken. We leren kinderen vaardigheden die ze nodig hebben om zich in de digitale samenleving staande te houden en zichzelf te ontwikkelen. • Informatievaardigheden • Veilig online • Creatieve oplossingen bedenken (computational thinking) • Mediawijsheid • Programmeren Sociale vaardigheid Op De Hoeve werken we met ‘Kanjertraining’, een methodiek om kinderen sociaal vaardig en weerbaar te maken. Er vinden gedurende het schooljaar (elke twee weken)lessen en gesprekken plaats in de stamgroep waarin kinderen leren om gevoelens uit te spreken en elkaar aan te spreken op gedrag. In elke bouw zijn leerkrachten opgeleid om deze lessen te geven. Er vindt regelmatig (bij)scholing plaats. 10 Kindcentrum De Hoeve

Spelenderwijs worden diverse thema’s behandeld met als doel het welbevinden van elk kind op school te waarborgen. Bewegingsonderwijs Bij ons bewegingsonderwijs maken wij o.a. gebruik van de methode “Basislessen bewegingsonderwijs” en het Vakwerkplan. Hierin komen alle grondvormen van bewegen aan de orde in gymnastiek en spel. De gymlessen worden gegeven door de leerkrachten volgens een vastgesteld rooster. Voor onze pauzeactiviteiten gebruiken we de pleinspellen van de Gelderse Sport Federatie ‘Goed in Bewegen’. Kunstzinnige vorming In ons onderwijs hebben de expressievakken een duidelijke plaats. Binnen wereldoriëntatie komen deze vakken ruim aan bod, waarbij aangesloten wordt bij projecten, seizoenen of de actualiteit. Wij werken aan de volgende ontwikkelingsgebieden: beeldende vorming, drama, muziek en dans. Drie dagen in de week ondersteunt de ondersteuner Beeldende Vorming de lessen in de midden- en bovenbouwgroepen. Tijdens deze lessen worden de onderdelen tekenen, handenarbeid en textiel aangeboden, waardoor de kinderen kennismaken met allerlei technieken en materialen. We werken met een stappenplan tijdens de lessen beeldende vorming: • Kunst beschouwen • Instructie • Uitvoeren • Terugblikken/reflecteren In de onderbouw zorgt de leerkracht er zelf voor dat de verschillende technieken aangeboden worden. Naast dramalessen in de stamgroep zijn kinderen individueel of in groepjes bezig met het oefenen voor de midweekviering of voor een presentatie in hun stamgroep. Vanuit de wereldoriëntatie is er een koppeling naar muziek en dans. De digibordmethode ‘Eigen-wijs digitaal’ kan worden ingezet bij muziek en dans in de stamgroep. Cursussen Cursussen als lezen, taal en rekenen sluiten aan bij wereldoriëntatie in de stamgroep. De verschillende onderdelen worden als cursus apart ingeoefend, met als doel beter te begrijpen wat je met het geleerde kunt doen. Daarnaast kunnen kinderen cursussen kiezen. Als kinderen een presentatie moeten geven, kunnen ze bijvoorbeeld kiezen voor een cursus PowerPoint. Wil je meer leren over programmeren, dan kies je voor Scratch. Andere cursussen zijn bijvoorbeeld Woordenboek gebruiken, oefenen van de tafels, Topo Online of Engels. Kinderen kiezen de cursussen individueel, maar werken er ook samen aan. 2.6 Jenaplanavond Jaarlijks vindt de Jenaplanavond plaats waarop kinderen in de midden- en bovenbouw laten zien wat ze allemaal leren en ontdekken. U kunt de materialen bekijken die de kinderen gebruiken en uw vragen stellen aan de leerkracht(en). De Jenaplanavond voor midden- en bovenbouw vindt plaats op dinsdag 29 september 2020 van 18.30 – 19.30 uur. De onderbouwleerkrachten voorzien de nieuwe ouders en andere belangstellenden van 20.00 – 21.15 uur van belangrijke informatie over Jenaplan in de onderbouw. De leerkrachten vertellen over de dagelijkse gang van zaken, de werkwijze van ontwikkelingsmaterialen en er is tijd voor het stellen van vragen. De Jenaplanavond wordt ook gebruikt als een kennismakingsavond. De leerkrachten stellen het dan ook zeer op prijs als u deze avond aanwezig bent! Kindcentrum De Hoeve 11

3. Ontwikkeling van kinderen 3.1 Het volgen van de ontwikkelingen van de kinderen Tussentijdse toetsen De Hoeve hanteert een samenhangend stelsel van toetsen, het CITO-leerlingvolgsysteem, waarmee tweemaal per jaar vorderingen in kaart worden gebracht. Dat doen we in januari en juni. In groep 2 worden de toetsen ‘Taal voor kleuters’ en ‘Rekenen voor kleuters’ afgenomen. In het schooljaar 2020-2021 voeren we een nieuw leerlingvolgsysteem in voor de onderbouw. In de groepen 3 t/m 8 ‘AVI’, ‘DMT’, ‘Spelling (en Werkwoordspelling)’, ‘Rekenen en Wiskunde’ en ‘Begrijpend lezen’. De toetsen worden afgenomen en gecorrigeerd door de leerkracht. De uitkomsten worden in groepsoverzichten en foutenanalyses verwerkt. In de vergadering van leerkrachten van onder-, midden- of bovenbouw worden de resultaten besproken met de teamleider. Naar aanleiding hiervan kan besloten worden dat het kind in aanmerking komt voor ondersteuning in de groep. Het team heeft het CITO-leerlingvolgsysteem ingevoerd ter aanvulling op en ter ondersteuning van het eigen werk. Daarbij gaat het om de vragen: “Welke leerstof wordt door de groep of door het individuele kind voldoende of nog onvoldoende beheerst?” en “Welke vervolgstappen moeten er genomen worden om de groep en/of het kind te begeleiden?” De leerkracht ziet het kind elke dag en kan daarom de CITO-toetsuitslagen naast andere prestaties, observaties en methode gebonden toets resultaten naar juiste waarde schatten. Als de rapfolio’s worden geschreven en ingevuld, zal het aankruisen van de hokjes waarmee het niveau wordt aangegeven, mede gebaseerd zijn op de toetsuitslagen. We willen een kind graag als totale persoon zien en aanspreken. Daarom kijken we bij de beoordeling van kinderen naar de sociaal-emotionele, de verstandelijke en de lichamelijke ontwikkeling. Als we toetsuitslagen anders dan verwerkt in de rapporten bekend maken, benadrukken we op een eenzijdige manier de (verstandelijke) ontwikkeling en dat doet geen recht aan het welbevinden van het kind en/of de professionaliteit van de leerkracht. Registratie kindgegevens Informatie over een kind wordt op verschillende manieren bijgehouden. a) Tweemaal per jaar krijgen de leerlingen hun rapfolio ‘Dit ben ik’ mee naar huis. b) Van kinderen wordt een digitaal dossier bijgehouden. In dit dossier worden de groeps- en hulpplannen door de leerkracht, maar ook de eventuele handelingsplannen en onderzoeken van de remedial teachers en de begeleidingsplannen van de intern begeleiders bewaard. c) Verslagen van externe instanties die de ouders delen, worden in het digitale dossier bewaard. Hierbij moet gedacht worden aan verslagen van het audiologisch centrum, de orthopedagogische bureaus, de logopedist, de kinder- of schoolarts. d) Elke stamgroepsleid(st)er houdt een (digitale) stamgroepmap bij. Hierin worden observaties, korte acties en toets uitslagen n.a.v. het CITOleerlingvolgsysteem bijgehouden. e) Voor kinderen die op een of meerdere gebieden ondersteuning krijgen en de eindtermen van het basisonderwijs niet halen of overstijgen, wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Ouders worden op de hoogte gesteld van de inhoud waarna zij verzocht worden het OPP te ondertekenen. De documenten over uw kind, vermeld onder de punten b en d zijn bedoeld voor intern gebruik en moeten gelezen worden in de context van De Hoeve. Deze documenten zijn beschikbaar voor inzage. Het gereed maken voor de inzage duurt uiterlijk 1 maand. Rapfolio ‘Dit ben ik…’ Het rapfolio ‘Dit ben ik…’ is een map met daarin de resultaten en prestaties van het kind. In het rapfolio leest u over hoe het kind zich ontwikkelt, wat het aan leerstof beheerst, welke vaardigheden het al of niet onder de knie heeft, hoe de houding is tegenover de leerkracht en de medeleerlingen. Op het blad ‘Wat vind jij ervan?’ vragen we ook de lezers van het rapfolio ‘Dit ben ik’ iets in te vullen, zodat de kinderen zichzelf nog beter leren kennen. Tweemaal per jaar, voorafgaand aan het oudergesprek over uw kind, krijgen de kinderen hun rapfolio mee naar huis. De kinderen nemen de map uiterlijk de eerste week na de kerstvakantie weer mee terug. Het rapfolio van mei/juni wordt uiterlijk in de eerste week na de zomervakantie weer mee teruggenomen. Kinderen uit groep 2, 5 en 8 mogen hun rapfolio ‘Dit ben ik …’ dan houden. In elke bouw 12 Kindcentrum De Hoeve

krijgen de kinderen namelijk hun eigen nieuwe map. Hierdoor ontvangt een kind na 8 jaar onderwijs, drie mappen. Huiswerk De kinderen krijgen in de regel geen huiswerk. Om half vier hebben de kinderen er een hele werkdag opzitten. Wel vragen we ouders kinderen te helpen door voor te lezen of spelletjes te doen die de ontwikkeling bevorderen. Ook het luisteren naar het voorlezen van het kind vinden wij belangrijk om samen te doen in de thuissituatie. Kinderen verzinnen zelf regelmatig ‘huiswerk’. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor het werk dat ze maken in de groep en gaan dan ook in de thuissituatie aan het werk. Ze gaan op zoek naar informatie of willen een bezoek brengen aan de bibliotheek, stellen allerlei vragen of willen spullen meenemen van thuis. We hopen dat ouders deze initiatieven waarderen en ondersteunen. Hierdoor ontwikkelt het kind o.a. betrokkenheid, doorzettingsvermogen, discipline en een goede werkhouding. Als kinderen uit zichzelf thuis verder willen gaan met een oefening, onderzoekje of een werkstuk, is dat toe te juichen. In groep 8 maken de kinderen thuis een verplicht werkstuk, waarbij bezoek aan de bibliotheek gestimuleerd wordt. Sommige kinderen krijgen wel werk mee naar huis bijvoorbeeld wanneer er sprake is van dyslexie, dyscalculie, logopedische- en/of motorische achterstand. Dan wordt in overleg met ouders besloten om oefeningen mee te geven. Contact buiten de geplande gesprekken tussen leerkracht en ouders Wanneer een leerkracht een onverwachte ontwikkeling bespeurt, of er om andere reden contact met de ouder(s) wenselijk is, neemt de leerkracht contact op met de ouders. Andersom is het ook de bedoeling dat ouders bij zorgen of vragen over hun kind, of bijvoorbeeld een veranderde thuissituatie, contact opnemen met de leerkracht. Ondersteuning Binnen onze organisatie hanteren we een eigen visie op de begeleiding van (zorg)kinderen. Het is een manier van werken die past binnen het Jenaplanonderwijs en die gericht is op het professioneel begeleiden van (zorg)kinderen. We kijken niet alleen naar de onmogelijkheden of beperking van het kind, maar naar de mogelijkheden van het totale kind. Kinderen zijn kleine mensen die vele kwaliteiten hebben die ontwikkeld moeten worden. Elk kind wordt steeds als totale persoon erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en aangesproken (Jenaplanbasisprincipe 4). De handelingsgerichte aanpak van (zorg)kinderen kenmerkt zich door de individuele afstemming en de oplossingsgerichtheid. Dit betekent dat wij geen standaardaanpak hebben voor de begeleiding van een kind, maar iedere keer opnieuw kijken naar wat het kind nodig heeft. Wij hanteren wel vaste methodieken voor bijvoorbeeld de aanpak van dyslexie, dyscalculie, spelen of bij de begeleiding van (hoog)begaafde kinderen. Deze aanpak is vastgelegd in een protocol. Bijvoorbeeld: protocol dyslexie, protocol dyscalculie, protocol samenspelen en het protocol (hoog)begaafdheid. Deze protocollen zijn opvraagbaar bij het managementteam. Vanuit het Jenaplanonderwijs geloven wij in het verrijken van het onderwijs voor ieder kind. Dit kan betekenen dat kinderen die moeite hebben met bepaalde zaken extra hulp krijgen om hun ontwikkeling te stimuleren. Maar ook kinderen die heel gemakkelijk leren en zich snel zaken eigen maken, geven wij de aandacht die ze verdienen. Zij krijgen een eigen, uitdagender programma aangeboden. Compacten, verrijken en versnellen zijn instrumenten die hiervoor worden ingezet. Compacten is een manier om de tijd die er is effectiever te gebruiken. Het kenmerk van verrijkingsonderwijs is, dat het een wezenlijk andere leerstofaanbod betreft, waar kinderen daadwerkelijk iets van leren. Versnellen is het verkorten van de periode dat een kind normaliter doorbrengt op het kindcentrum. Maar versnellen is ook gecompliceerde stof vroegtijdig aanbieden zonder dat het kind in een hogere groep zit. Zorgstructuur Het zorgteam van het kindcentrum bestaat uit de directeur, de teamleiders/intern begeleiders, coach en de remedial teacher. Het zorgteam is dienstbaar aan het primaire proces op de werkvloer. Tijdens groepsbesprekingen worden de vragen die er leven bij leerkrachten besproken en er wordt geluisterd, doorgevraagd en samengevat, waardoor de hulpvraag wordt verhelderd. Daarna zet men gezamenlijk de hypothese op papier en wordt gekeken naar een mogelijk plan van aanpak. Als iedereen akkoord is met de stappen wordt het plan uitgevoerd in de groep. Mocht de uitkomst gunstig zijn, dan is het doel bereikt. Heeft het plan geen of weinig effect dan wordt opnieuw de procedure doorlopen. De Hoeve biedt kinderen ondersteuning zowel in als buiten de groep. Het doel van de ondersteuning op de werkvloer is de kinderen zo laagdrempelig mogelijk ondersteuning op maat te bieden. Aan wie de Kindcentrum De Hoeve 13

ondersteuning wordt gegeven, wordt bepaald door de leerkrachten in het bouwoverleg. Als ouders de ondersteuning niet wenselijk vinden, wordt dit opgeschreven in het dossier en besproken met de teamleider/intern begeleider. Ouders worden dan middels een brief op de hoogte gesteld van het beleid van De Hoeve. Als ouders ondersteuning structureel weigeren, kan De Hoeve zijn verantwoordelijkheid niet nemen. Een gesprek met de directeur is dan noodzakelijk. Ontwikkelingsperspectief (OPP) Uit onderzoek is gebleken dat kinderen met specifieke onderwijsbehoeften de meeste voortgang boeken als zij zo lang mogelijk bij het programma van hun groep gehouden worden, zo nodig aangevuld met extra oefening en verlengde instructie. Op De Hoeve zijn er meerdere kinderen die vanwege hun specifieke onderwijsbehoeften geheel of gedeeltelijk zijn losgekoppeld van het reguliere leerstofinhoud van de groep, en een eigen leerlijn hebben. Soms is dit een eigen leerlijn voor taal en rekenen, soms is dit een eigen leerlijn voor slechts één vak of ontwikkelingsgebied. Deze kinderen doen niet mee met de reguliere eindtoets en de reguliere tussentijdse toetsen die op bepaalde momenten in het schooljaar gelden voor hun groep. Soms kan een kind, al dan niet gedeeltelijk, wel mee doen. Het is belangrijk om aan te tonen (verantwoorden) dat deze kinderen als gevolg van beperktere of uitstekende capaciteiten een eigen leerlijn hebben en voldoende voortgang blijven boeken. Dat gebeurt in een OPP. Het leerrendement wordt gemeten door het afnemen van (Cito-)toetsen. Van het kind wordt het theoretische en het reële leerrendement vastgesteld. Het theoretische leerrendement wordt bepaald met behulp van de tabel uit het document ‘Analyse en waardering van opbrengsten’ van de Inspectie van Onderwijs (2016). Het reële leerrendement wordt bepaald op basis van drie toets momenten. Voor het onderbouwen van een ontwikkelingsperspectief is een psychologisch onderzoek of een pedagogisch-didactisch onderzoek in samenhang met het CITO-leerlingvolgsysteem nodig. Dit onderzoek wordt in overleg met ouders afgenomen door een orthopedagoog. Met de onderzoeksgegevens van de orthopedagoog of psycholoog wordt door de intern begeleider en de remedial teacher, bekeken of het opstellen van een ontwikkelingsperspectief wenselijk is. De onderzoeksgegevens worden met de ouders en de leerkracht besproken. Samen met de intern begeleider wordt besloten of het kind een ontwikkelingsperspectief krijgt. Het kind krijgt uitleg 14 Kindcentrum De Hoeve over de gang van zaken en wordt zo nodig begeleid in het acceptatieproces. Informatieplicht van ouders Ouders hebben informatieplicht, dat wil zeggen dat zij alle relevante gegevens moeten aanleveren die het team nodig heeft om de onderwijsbehoeften van het kind duidelijk te krijgen. Mocht uw kind ondersteuning nodig hebben, dan kunt u een afspraak maken met een van de teamleiders voor een gesprek. We bekijken dan voor welke ondersteuning uw kind in aanmerking komt. Het overleg moet ‘op overeenstemming gericht’ zijn: van beide kanten is bereidheid nodig om naar de beste oplossing voor het kind te streven. U wilt vanzelfsprekend dat uw kind het allerbeste onderwijs krijgt. Het is de verantwoordelijkheid van het team om daarvoor te zorgen. Dit doen we in overleg met u, zodat u ook kunt meedenken over een passende plek voor uw kind. Indien u besluit om onderzoeksverslagen niet te delen met de organisatie, dan kunnen wij niet het onderwijs bieden zoals wij dat nodig achten. Het besluit van de ouders wordt vastgelegd in het dossier van het kind. Ouders worden middels een brief op de hoogte gesteld van het beleid. Als ouders ondersteuning structureel weigeren, kan het team haar verantwoordelijkheid niet nemen. Een gesprek met de directeur is dan noodzakelijk. 3.2 Passend Onderwijs Passend Onderwijs verplicht scholen een passende onderwijsplek te bieden aan kinderen die ondersteuning nodig hebben. Alle kinderen met een handicap en/of leer- en/of gedragsproblemen hebben ook recht op een passende onderwijsplek. Dat kan in het speciaal basisonderwijs (sbo) of speciaal onderwijs (so) of met aanvullende begeleiding. Op De Hoeve ambiëren we alle kinderen een onderwijsaanbod te geven dat aansluit bij de mogelijkheden en talenten van het kind. In de stamgroep wordt een integrale aanpak aangeboden. We geven de kinderen de ruimte voor het leveren van (top)prestaties en we creëren een cultuur waarin die prestaties worden gewaardeerd. De Hoeve kan niet alle kinderen opvangen die extra behoeften hebben. Soms is de problematiek van een kind te complex om binnen het kindcentrum op te vangen. Dan kan er binnen het samenwerkingsverband Zeeluwe gezocht worden naar een andere plek die de benodigde ondersteuning wel biedt. Passend Onderwijs in het kort:

1. Scholen in de regio werken samen om alle leerlingen de beste onderwijsplek te bieden. 2. Het speciaal (basis) onderwijs blijft bestaan voor leerlingen die dat echt nodig hebben. 3. Scholen kijken naar wat een leerling wél kan, het liefst op een gewone basisschool in de buurt. 4. Er zijn geen bezuinigingen op extra ondersteuning aan leerlingen. Zorgplicht Wat is nu eigenlijk zorgplicht en welke gevolgen heeft het voor het kind, de ouders en De Hoeve? De zorgplicht is een verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag en geldt voor alle kinderen die aanvullende ondersteuning nodig hebben. Het begrip wordt in het kader van Passend Onderwijs gebruikt om aan te geven dat het bevoegd gezag de plicht heeft ieder kind de juiste begeleiding en ondersteuning (zorg) te bieden. Een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, moet een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. Dit kan zijn bij de basisschool van aanmelding of op een andere school binnen het samenwerkingsverband. De Hoeve heeft géén opnameverplichting. Als De Hoeve de ondersteuning niet kan bieden aan het kind dat aangemeld is, dan is het de verantwoordelijkheid van het team om (binnen het samenwerkingsverband Zeeluwe) een plek te vinden die wel een passend aanbod kan doen. Is het niet haalbaar om het kind binnen het regulier onderwijs te plaatsen, dan kan een aanbod naar het (voorgezet) speciaal onderwijs worden gedaan. Samenwerkingsverband De Hoeve is aangesloten bij het samenwerkingsverband Zeeluwe. Zeeluwe is een samenwerkingsverband van 38 schoolbesturen waarbinnen de aangesloten partijen afspraken maken om de onderwijszorg en jeugdzorg voor kinderen en jeugdigen van 4 t/m 23 jaar zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De afspraken hebben tot doel de kinderen en jeugdigen een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen laten volgen en voor hen Passend Onderwijs mogelijk te maken als dat nodig is. Schoolbesturen ontvangen van het samenwerkingsverband ondersteuningsmiddelen in euro’s. Hiermee kunnen de ondersteuningsactiviteiten bekostigd worden. Meer informatie over het samenwerkingsverband is te vinden op www.zeeluwe.nl. Contactgegevens: Gelreweg 22 3843 AN Harderwijk Telefoon: 0341-740007 E-mail: info@zeeluwe.nl Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Van alle scholen binnen het samenwerkingsverband Zeeluwe is een schoolondersteuningsprofiel (SOP) vastgesteld. Op deze wijze is in kaart gebracht hoe de ondersteuning aan kinderen is vormgegeven op alle scholen binnen het samenwerkingsverband. Het schoolondersteuningsprofiel is opgesteld door het team. In het profiel wordt aangegeven welke ondersteuning de organisatie kan bieden en welke ambities het team heeft voor de toekomst. Op basis van het profiel wordt geïnventariseerd welke expertise eventueel moet worden ontwikkeld en wat dat betekent voor het team. Leerkrachten en ouders hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad van de school. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van De Hoeve van 2017 staat o.a. het volgende: ‘De Hoeve heeft een hardwerkend en lerend team, een team met veel expertise en energie. De aansturing is rustig en duidelijk en het beleid is goed uitgewerkt in diverse beleidsplannen; de school weet wat ze wil, wat ze kan en waar ze wil verbeteren. De potentie binnen de school is groot. De audit heeft veel vertrouwen gegeven over de kwaliteit en mogelijkheden van De Hoeve.’ Het volledige schoolondersteuningsprofiel vindt u op onze website. Kindcentrum De Hoeve 15

Het samenwerkingsverband Zeeluwe legt alle profielen bij elkaar om te beoordelen of het daarmee een dekkend aanbod kan realiseren. Doel is immers dat alle kinderen een passende plek krijgen. Het samenwerkingsverband mag alleen afwijken van het schoolondersteuningsprofiel wanneer dat profiel voor het samenwerkingsverband, met het oog op de beschikbare ondersteuningsmiddelen, een onevenredige belasting vormt. Brede zorgschool Het team van De Hoeve heeft zich uitgesproken over haar ambitie. De Hoeve wil doorgroeien naar een brede zorgschool. De toekomst zal uitwijzen of deze rol in het samenwerkingsverband wordt toegewezen aan De Hoeve. Tot die tijd is De Hoeve te typeren als een smalle zorgschool met de ambitie voor het leveren van brede zorg. Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) De Hoeve heeft de ambitie om alle kinderen schoolnabij het juiste onderwijsaanbod te bieden. Dit betekent dat wij weinig tot geen kinderen doorverwijzen naar het speciaal basisonderwijs (sbao) of speciaal onderwijs (so). Mocht het kind zich niet ontwikkelen of er is sprake van ernstige problemen ten aanzien van het welbevinden van het kind, dan wordt in goed overleg met ouders een kind verwezen naar sbao of so. De Hoeve laat dan een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) opstellen. Twee externe deskundigen (orthopedagoog en/of psycholoog) tekenen de verklaring. De directeur van het samenwerkingsverband zal vervolgens de aanvraag toetsen. Deze procedure duurt ongeveer twee maanden. Als een kind niet wordt toegelaten tot een basisschool en de ouders het hier niet mee eens zijn, kunnen zij bezwaar aantekenen. De directie neemt binnen vier 16 Kindcentrum De Hoeve weken een besluit over het bezwaar. Alvorens te beslissen, gaat de directie in gesprek met de ouders. Kinderen die vier jaar worden en ondersteuning nodig hebben, worden aangemeld bij het samenwerkingsverband voor de zogenaamde Onderinstroom. Ook bij twijfel wordt het kind ingeschreven op De Hoeve met als opmerking richting ouders dat een observatieperiode van één jaar geldt. In dit jaar wordt op handelingsgerichte wijze ondersteuning geboden aan het kind. Er wordt een begeleidingsplan gemaakt en uitgevoerd. Mocht tijdens dit jaar blijken dat het kind meer gebaat is bij plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs, dan krijgt het kind alsnog een toelaatbaarheidsverklaring Onderinstroom. 3.3 Externe partners Gebiedsteam Wanneer ouders vragen of zorgen hebben over hun kind, dan kunnen ze terecht bij de leerkracht of intern begeleider. Samen met de ouders wordt dan bekeken wat het kind nodig heeft. Het is daarbij mogelijk het Gebiedsteam Hoevelaken in te schakelen. In de Gebiedsteams werken professionals vanuit verschillende organisaties samen. Als ondersteuning nodig is, zorgen de medewerkers van het Gebiedsteam dat de juiste hulp ingeschakeld wordt. De gemeente Nijkerk heeft hiervoor met verschillende zorgaanbieders contracten afgesloten. De gemeente is verantwoordelijk voor de vergoedingen van bepaalde onderzoeken als er sprake is van een leer- en/of gedragsstoornis, en voor de vergoeding van behandelingen. Ouders kunnen na overleg met de intern begeleider een aanvraag indienen bij het Gebiedsteam. Vaak moet het dossier van het kind worden opgestuurd. In overleg wordt besloten wie de informatie over het

kind verstuurt. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor een aanvraag bij het Gebiedsteam. Contact opnemen met het Gebiedsteam kan via telefoonnummer 14 033 of via aanmeldigingen@gtnijkerk.nl of loop binnen bij een van de spreekuren. Het adres van het Gebiedsteam: Henri Nouwenstraat 18 3863 HV Nijkerk Expertisecentrum Uniek Als een leerkracht en/of de intern begeleider ontwikkelingsproblemen signaleert bij een kind, maken zij dit kenbaar aan de ouders. In overleg kan besloten worden een doorverwijzing te vragen bij de huisarts of het gebiedsteam voor onderzoek en/of begeleiding van een specialist. Ouders kunnen kiezen voor een specialist die op De Hoevelocatie werkt. Expertisecentrum Uniek houdt vijf dagen in de week haar praktijk op De Hoeve. In deze praktijk werken specialisten die op De Hoeve diagnostisch onderzoek doen en advies en begeleiding geven aan kinderen, jeugdigen en volwassenen als ze vastlopen in hun ontwikkeling. De volgende specialisten zijn werkzaam in het expertisecentrum: kinder- en jeugdpsycholoog, logopedist, stottertherapeut, kinderfysiotherapeut, speltherapeut, remedial teacher en oudercoach. De aanmelding verloopt via www.expertisecentrumuniek.nl. Daar vindt u tevens meer informatie over de betrokken specialisten en de specifieke hulp die geboden kan worden. Orthopedagoog Als er sprake is van gedragsproblemen, leerproblemen of beide kan een psychologisch en/of een didactisch onderzoek aangevraagd worden. De uitkomsten van een psychologisch onderzoek geven o.a. duidelijkheid over de capaciteiten van uw kind. De uitkomst van een didactisch onderzoek vertelt in welke mate een kind specifieke leerproblemen en/of leerachterstanden heeft. Uit het onderzoek blijkt welke aanpak het beste bij uw kind past. Dat geldt voor zowel de thuis- als schoolsituatie. In de loop der jaren heeft De Hoeve veel ervaring opgedaan met verschillende bureaus en zelfstandig gevestigde psychologen/orthopedagogen. Uit deze verschillende contacten heeft De Hoeve een aantal orthopedagogische praktijken geselecteerd die voldoen aan onze eisen van professionaliteit. Het zijn: • Expertisecentrum Uniek - tel: 06-18689078 www.expertisecentrum-uniek.nl • Instituut Trudy Bron - tel: 06-10670665 info@praktijkopmaatgemaakt.nl • Zonlicht Op Gedrag tel: 06-34853302 www.zonlichtopgedrag.nl Het staat ouders vanzelfsprekend vrij te bepalen waar en door wie hun kind wordt onderzocht. Op de website staat de te volgen procedure op de pagina ‘Als uw kind wordt onderzocht’. Ook kunt u hier lezen of u in aanmerking komt voor een eventuele financiële bijdrage. Het declaratieformulier is te downloaden of vraagt u op bij de intern begeleider. U hebt tot uiterlijk zes maanden na het onderzoek de gelegenheid dit formulier in te dienen. Verwijsindex De Hoeve heeft het Samenwerkingsconvernant Verwijsindex Regio FoodValley ondertekend. De verwijsindex voor risicojongeren is een hulpmiddel voor de jeugdketen om signalen van professionals die bij het kind (0-23 jaar) zijn betrokken samen te brengen, zodat de hulpverlening adequaat kan plaatsvinden. Het maakt een uitwisseling mogelijk tussen professionals van hulpverlenende en gemeentelijke instanties. Het kind wordt dan niet uit het oog verloren bij bijvoorbeeld een verhuizing of wanneer ouders de hulp niet willen ontvangen. De intern begeleider meldt een kind aan bij de verwijsindex als de ontwikkeling van het kind in gevaar komt. Ouders worden op de hoogte gesteld van de melding. Veilig thuis Op De Hoeve wordt het protocol Meldcode kindermishandeling gehanteerd. Dit protocol kunt u opvragen bij het managementteam. Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld verwijzen wij u naar Veilig thuis midden Gelderland (het advies en meldpunt kindermishandeling) telefoonnummer 0800-2000. 3.4 Vervolgonderwijs (VO) Als de kinderen in groep 8 zitten, staan ouders en kinderen voor de keuze van het vervolgonderwijs. Om een goede afweging te kunnen maken, wordt een aantal stappen doorlopen. Schooladvies en adviesgesprekken achtstejaars Schooladvies is het advies dat De Hoeve leerlingen geeft voor het voortgezet onderwijs. In het najaar ontvangen de ouders van achtstejaars een brief met alle informatie over de te volgen procedure betreffende de keuze van een school voor het vervolgonderwijs. Kindcentrum De Hoeve 17

Dinsdag 8 december 2020 houden de teamleden van de bovenbouw adviesgesprekken met de ouders van schoolverlaters. Op deze avond vindt dan gelijk de bespreking over het rapfolio plaats. In een vijftien minuten durend gesprek geven de leerkrachten hun advies over de school voor het Voortgezet Onderwijs. Dit advies is mede gebaseerd op de gegevens van het CITO-leerlingvolgsysteem. In de week voorafgaand aan het adviesgesprek ontvangen ouders van achtstejaars een persoonlijke uitnodiging met het tijdstip waarop zij verwacht worden voor het adviesgesprek. Aanmelding VO Op de site www.vanbasisnaarbrug.nl staat een overzicht van de VO-scholen in onze regio, compleet met open dagen en informatieavonden. Daarnaast wordt een heldere uitleg gegeven over de procedure van aanmelding. Eindtoets Aan het eind van de basisschool maken alle kinderen een eindtoets, op De Hoeve is gekozen voor de CITOEindtoets. Dit is verplicht. Met de eindtoets kunnen kinderen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. 18 Kindcentrum De Hoeve De leerkracht geeft het kind een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort het kind op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, kinderen kunnen niet slagen of zakken. Contacten met Voortgezet Onderwijs Leerkrachten van de bovenbouw hebben in de maanden april, mei en juni contact met de coördinatoren van de scholen voor Voortgezet Onderwijs, waar uw kind is aangemeld. Ieder kind wordt besproken. We noemen dit de warme overdracht. Er is ook een administratieve overdracht. Voor elk kind wordt het onderwijskundig rapport (OKR) opgesteld met daarin opgenomen het schooladvies. Het OKR wordt door middel van digitale uitwisseling aan de VO-school toegestuurd. Ouders tekenen vooraf voor inzage van het OKR en de digitale gegevens uitwisseling. Gedurende (minimaal) een jaar worden wij op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van onze oud-leerlingen.

3.5 Resultaten inspectie naar het percentage kinderen dat in drie jaar tijd 1F of 1S/2F heeft gehaald. Opbrengstgerichte manier van werken Een meer opbrengstgerichte manier van werken, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de taal- en rekenprestaties. Daarom zijn sinds het schooljaar 2010-2011 referentieniveaus voor taal en rekenen ingevoerd, zowel in het primair, voortgezet als middelbaar beroepsonderwijs. Met behulp van de referentieniveaus voor taal en rekenen geeft De Hoeve invulling aan deze manier van werken. De referentieniveaus beschrijven wat een kind op een bepaald moment in zijn schoolloopbaan op het gebied van taal en rekenen moet beheersen. Hierdoor kunnen wij individuele prestaties van kinderen in kaart brengen. Doordat het niveau van het kind in elke fase van de opleiding gevolgd wordt, bevorderen de referentieniveaus bovendien een soepelere aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs en verder. Voor het primair onderwijs worden twee beheersingsniveaus onderscheiden: • niveau 1F: fundamenteel niveau, geeft aan waar kinderen op een bepaald niveau aan moeten voldoen • niveau 1S/2F: hoger streefniveau, geeft aan wat een kind dat meer kan, naar toe kan werken. Telt een school relatief veel kinderen met risico op een onderwijsachterstand, dan geldt een andere ondergrens en hoeven minder kinderen 1S/2F te halen. Telt een school weinig van deze kinderen, ligt de lat hoger. De inspectie noemt deze ondergrenzen signaleringswaarden. Iedere school kent dus een eigen, unieke signaleringswaarde. Gewogen leerlingen Een ‘gewogen leerling’ is een kind dat meer aandacht nodig heeft. Voor deze kinderen wordt meer ondersteuning ontvangen. De schoolweging wordt gegeven op basis van het opleidingsniveau van ouders, maar houdt ook rekening met andere factoren, zoals het land van herkomst en verblijfsduur in Nederland. Het Centraal Bureau voor de Statistiek ontwikkelde hiervoor een indicator. Heeft een school meer ‘gewogen leerlingen’, dan stelt de inspectie de ondergrens van deze school lager in. Het percentage ‘gewogen leerlingen’ voor De Hoeve in 2018/2019 is 1%. Resultaten eindtoets Om te kunnen bepalen af de Hoeve met de kinderen voldoende resultaat boekt en of dus voldoende kinderen de referentieniveaus beheersen, kijkt de Zo wordt De Hoeve in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van basisscholen in Nederland met een overeenkomende eindtoets en met 1% ‘gewogen leerlingen’. Landelijke ondergrens 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 535,2 535,2 535,2 535,2 535,2 535,2 535,2 535,2 - Gemiddelde score de Hoeve 537,7 538,6 536,8 536,1 534,6 539,2 537,4 536,4 - Gemiddelde resultaten CITO-eindtoets score Voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dit jaar vanwege het coronavirus geen eindtoets afgenomen in groep 8. Schooladvies en plaatsing VO Het schooladvies wordt vergeleken met de plaats in het voortgezet onderwijs waar de kinderen echt terecht zijn gekomen. De plaatsing van de leerlingen van De Hoeve wordt ook vergeleken met die van scholen die ongeveer even groot zijn. Voor het reguliere basisonderwijs telt ook het percentage gewogen leerlingen mee. Hieronder ziet u een tabel van de uitstroom naar het voortgezet onderwijs. In deze tabel kunt u zien naar welke vorm onderwijs de kinderen zijn uitgestroomd. De meeste kinderen stromen uit naar VMBO-T / HAVO niveau. Praktijkonderwijs VSO LWOO VMBO-Basis VMBO-Kader VMBO-Theoretisch VMBO-T / HAVO HAVO HAVO / VWO VWO TOTAAL VMBO-B VMBO-K VMBO-T 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2 1 1 1 5 12 5 4 3 9 43 2 1 1 9 2 5 7 5 32 Uitstroom naar het VO Voor meer specifieke gegevens van De Hoeve ten opzichte van de vergelijkingsgroep verwijzen we u naar Scholenopdekaart.nl. 4 2 8 2 9 5 2 32 1 3 1 13 7 9 6 7 47 2 2 1 4 10 3 6 7 3 38 Kindcentrum De Hoeve 19

3.6 Nieuwsgierig geworden? Wie geïnteresseerd is in De Hoeve kan een afspraak maken met de directeur voor een rondleiding en een vrijblijvend gesprek. Jaarlijks organiseren wij een open morgen op de laatste woensdag in januari. Belangstellenden kunnen dan zonder afspraak langskomen om kennis te maken met ons kindcentrum. Wanneer uw kind is ingeschreven, ontvangt u een bevestiging van inschrijving. Ongeveer een maand voordat uw kind vier jaar is, wordt er contact opgenomen door de leerkracht en worden er afspraken gemaakt om te komen wennen. Voor een goede planning is het van belang te weten op hoeveel kinderen we de komende jaren kunnen rekenen. We verzoeken u om uw kinderen voor hun tweede verjaardag aan te melden. Aanmelding Aanmeldingsformulieren zijn bij de directie verkrijgbaar. U kunt het formulier ook invullen via onze website www.dehoeveschool.nl. Zoals vastgelegd in het Privacybeleid van De Hoeve worden de ingevulde persoonsgegevens van leerlingen en ouders/verzorgers slechts verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: • Het bieden van onderwijs; • Het informeren van ouders en verzorgers; • Het beantwoorden van vragen; • Eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de persoonsgegevens. Met het ondertekenen van het aanmeldingsformulier heeft u uw voorkeuren aangegeven voor foto- en video-opnames en bent u automatisch lid van de oudervereniging van De Hoeve (Ouderraad). Wachtlijst Bij elke nieuwe aanmelding wordt gekeken of de groepen in de toekomst niet te groot worden. ls het aantal kinderen in een bouw gemiddeld boven de 27 uitgekomen, dan kan het kind op verzoek van ouders op een wachtlijst worden geplaatst. Inschrijving gebeurt in dat geval op volgorde van aanmelding. Jongere zusjes of broertjes van kinderen die De Hoeve al bezoeken, worden ingeschreven, mits zij voor hun tweede verjaardag zijn aangemeld. Inschrijving na het tweede jaar kan ook voor jongere zusjes of broertjes een plaats op de wachtlijst betekenen. Neemt u bij twijfel gerust vrijblijvend contact op met de directeur Nancy de Graaff. 20 Kindcentrum De Hoeve Eerste schooldag Op de dag dat uw kind vier jaar wordt, mag het hele dagen naar school. Het blijkt echter in de praktijk dat kinderen moeten wennen aan het dagritme. Ze doen natuurlijk heel veel nieuwe indrukken op. In overleg met de leerkracht kan besloten worden om het kind een tijdje halve dagen naar school te laten gaan. Voordat uw kind naar De Hoeve gaat, kan het samen met vader of moeder één of twee keer komen kijken in de nieuwe groep, zodat uw kind weet waar het aan toe is. Ouders kunnen daartoe contact opnemen met de leerkracht van de groep bij wie het kind is ingedeeld. Kleuters die na 19 juni 2021 vier jaar worden, moeten wachten tot het nieuwe schooljaar, dat begint op maandag 30 augustus 2021. Stamgroepindeling In de maand mei stelt het team de stamgroepen voor het nieuwe schooljaar samen. Het onderbouwteam begint met de verdeling van de nieuw aangemelde kinderen over de vier onderbouwgroepen. Daarna verdelen de leerkrachten de oudste onderbouwkinderen over de middenbouwgroepen. Het middenbouwteam verdeelt de vijfdejaars over de bovenbouwgroepen. De teams zoeken daarbij naar een evenwichtige verdeling tussen jongens en meisjes, makkelijk en moeilijk lerende kinderen evenals initiatiefrijke en meer afwachtende kinderen. Ook letten we erop dat het kind in de nieuwe groep goede aansluiting vindt bij andere kinderen uit de nieuwe groep. Vaak is het een kwestie van plussen en minnen, passen en meten. Na veel overleg slagen we er meestal in een redelijke indeling te vinden. Soms hebben ouders een voorkeur voor een leerkracht. Daar kunnen we geen rekening mee houden. Als ouders voor De Hoeve kiezen, kiezen ze voor een organisatie met een team, niet voor een individuele leerkracht. Een andere keer vragen ouders zich af of het team bij de groepsindeling wel voldoende achtergrondkennis heeft van een bepaald kind. “Weet de leerkracht wel dat mijn zoon en die andere jongen uit de buurt vrienden zijn?", of "Weten ze op school wel dat mijn dochter bang is voor dat ene meisje?", “Hopelijk houden ze daar bij de groepsindeling rekening mee?" Wij denken de sociale relaties van kinderen te kennen. Als u echter bepaalde zaken extra onder de aandacht van de leerkracht wilt brengen, doe dat dan vóór de maand mei, want als de nieuwe indeling vastgesteld is, zullen we die niet meer veranderen.

4. Het team 4.1 Samenstelling Jenaplan Kindcentrum De Hoeve werkt met een team van leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, invallers, stagiaires, een conciërge, een stafmedewerker/ICT-er en een managementteam bestaande uit de directeur en drie teamleiders. 4.2 Scholing Wij zijn een gecertificeerde Jenaplanschool en werken met goed opgeleide leerkrachten, en wij leren nog altijd bij. Door het jaar heen hebben wij diverse scholingen en studiedagen. De studiedagen van het team zijn gepland op de woensdagen. Deze dagen vindt u terug in onze jaarkalender. Het team verdiept zich deze dagen in veranderingsonderwerpen uit het strategisch meerjarenplan 2019 - 2023. De kinderen zijn deze dagen vrij; de BSO van Kinderopvang Jabadabadoe is deze woensdagen de hele dag geopend. 4.3 De begeleiding en inzet van stagiaires Wij kiezen ervoor om stagiaires op te leiden en te begeleiden. Ook dit schooljaar zijn er stagiaires verdeeld over de groepen. Daarnaast kunnen ook onderwijsassistenten hun stage op De Hoeve lopen. Tijdens de lessen van de stagiaire blijft de leerkracht verantwoordelijk voor de groep. 4.4 RTC Transvita (Regionaal Transfer Centrum) Het landschap van het Primair Onderwijs is volop in verandering. Ook op het vlak van arbeidsmarkt en hieraan gerelateerde wetgeving. De Hoeve is een van de oprichters van RTC Transvita. Deelname aan Transvita geeft ons de mogelijkheid ongewenste effecten van deze ontwikkelingen het hoofd te bieden. Dit kan alleen door met andere besturen samen te werken. Gezamenlijk bespreken we welke ontwikkelingen van belang zijn en hoe we gezamenlijke oplossingen kunnen ontwikkelen. Kindcentrum De Hoeve 21

Voor het vinden van invalkrachten op de korte en de lange termijn kan De Hoeve gebruik maken van de invalpool. Leerkrachten kunnen zich aanmelden bij de invalpool en worden dan opgeroepen voor kortdurende of langdurende vervangingen. Als de leerkracht, remedial teacher of intern begeleider wegens ziekte van een collega een groep moet overnemen, komt de hulp aan individuele kinderen op de betreffende dag(en) te vervallen. 4.5 Vervanging leerkracht bij ziekte, verlof en scholing Sommige leerkrachten werken vijf dagen, andere werken vier of drie dagen. Wij proberen het zo te regelen dat er niet meer dan twee verschillende leerkrachten voor een groep staan. Dat is niet altijd mogelijk. DI-dagen (Duurzame Inzetbaarheid) van fulltime leerkrachten worden ingevuld volgens een vast rooster. Onze eerste prioriteit is zorgen voor continuïteit in de groepen zodat alle kinderen les krijgen. Leerkrachten die niet voor de groep staan, worden ingezet in de vervanging van de leerkrachten als geen externe vervanging via de invalpool van RTC Transvita beschikbaar is. De werkzaamheden in de groep hebben dus voorrang op de individuele begeleiding, gesprekken met ouders of andere verplichtingen. Mocht zo’n periode lang duren, dan kan het gebeuren dat uw kind geen ondersteuning in of buiten de groep ontvangt. Vanzelfsprekend vinden wij dit een onwenselijke situatie waar we geen controle over hebben. We spreken dan van overmacht. Op het moment dat de leerkrachten hersteld zijn en weer voor de groep kunnen staan, worden de afspraken met ouders en kinderen ten aanzien van de ondersteuning hervat. Het vervangingsbeleid kunt u nalezen op onze website. 4.5 Werkplekverdeling Wie werkt waar en wanneer? Het actuele overzicht leest u op onze website bij Over de school/Personeel. 22 Kindcentrum De Hoeve

5. Voor ouders 5.1 Contacten tussen ouders en het team Wij vinden het belangrijk dat ouders weten wat er in het kindcentrum gebeurt, welke activiteiten er zijn en ook hoe hun kind zich opstelt. Andersom geldt dit ook: wat maakt het kind thuis mee en hoe zijn de kinderen in hun thuissituatie. 5.1.1 Kennismaking nieuwe ouders Kennismakingsgesprekken Om een goed beeld te krijgen van de nieuwe kinderen in de midden- en bovenbouwgroepen worden de ouders van de nieuwe kinderen uitgenodigd voor een gesprek. Ouders kunnen dan hun kind typeren en aangeven wat het kind nodig heeft in de begeleiding. We hopen deze avond beide ouders te ontmoeten, zodat de eerste basis voor een goede samenwerking in gang wordt gezet. Huisbezoeken Kinderen in de onderbouw krijgen een kennismakingsbezoek van hun stamgroepleerkracht. De leerkracht maakt dan een afspraak met de ouders en het kind om nader kennis te maken en het kind te zien spelen in zijn of haar eigen omgeving. Onderbouw informatieboekje Wanneer een kind start in de onderbouw is het fijn om te weten wat u kunt verwachten. In dit informatieboekje staat alle praktische informatie ten aanzien van de onderbouw-periode. Ze krijgen dit boekje mee naar huis in de eerste week. U vindt het informatieboekje digitaal op de website. Bezoek aan de groep Ouders kunnen desgewenst een kijkje komen nemen in de groep van hun kind(eren). Wilt u een groep bezoeken, maakt u dan een afspraak met de leerkracht. 5.1.2 Oudergesprekken Er worden gedurende het jaar verschillende contactmomenten voor ouders georganiseerd. In de jaarkalender vindt u alle data en activiteiten in een oogopslag. U wordt uitgenodigd voor de oudergesprekken van uw zoon of dochter voor een gezamenlijk gesprek. Het kan voorkomen dat de communicatie tussen beide ouders het niet toelaat om de oudergesprekken gezamenlijk te voeren of de juiste informatie tijdig door te spelen. In dat geval vragen wij u contact op te nemen met een van de teamleiders. Wij zullen dan met u de mogelijkheden bespreken. Wij kunnen ervoor zorgen dat een kopie van de inhoud van het rapfolio beschikbaar is voor het tweede adres. Tevens kan een aparte uitnodiging voor de oudergesprekken naar het tweede adres worden gestuurd. Wilt u in dat geval het tweede adres aan ons doorgeven? Oudergesprek over het rapfolio ‘Dit ben ik…’ Tweemaal per jaar krijgen de kinderen hun rapfolio ‘Dit ben ik’ mee naar huis. De donderdag of vrijdag voorafgaand aan het oudergesprek ontvangt u het rapfolio. Voor in de map staat de datum en het tijdstip genoteerd waarop u verwacht wordt voor het 15-minuten-gesprek op de Hoeve. Het rooster van de gesprekken wordt een week van tevoren gemaakt. Heeft u voorkeur voor een bepaald tijdstip, geeft u dit dan tijdig door. Onderbouw De ouders van de kinderen uit de onderbouw worden tweemaal uitgenodigd voor een oudergesprek, in december en juni. De jongste onderbouwkinderen krijgen in december nog geen, maar in juni wel hun rapfolio mee naar huis. Tijdens het oudergesprek eind groep 2 mogen de kinderen meekomen met de ouders. Het kind zal zelf het gesprek voeren en vertellen hoe hij de onderbouwperiode heeft ervaren en wat hij wilt gaan leren in de middenbouw. De gesprekken zullen plaatsvinden op maandag, dinsdag of donderdag middag (zie de jaarplanning). Via een intekenlijst kunt uw aangeven welk moment u schikt. Middenbouw Eind groep 5 nodigt het kind samen met de leerkracht de ouders uit voor een afsluitend gesprek van de middenbouwperiode. Aan de hand van het rapfolio vertelt het kind over wat hij heeft geleerd, waar hij goed in is en wat hij nog wil leren. Tevens licht het kind zijn prestaties toe in het rapfolio, zodat ouders op de hoogte zijn van de behaalde resultaten. Bovenbouw In de bovenbouw mogen kinderen meekomen met het oudergesprek. In groep 8 nodigt het kind zelf zijn Kindcentrum De Hoeve 23

ouders en de leerkracht uit voor een gesprek. Het kind vertelt dan over zijn talenten en welke doelen hij/zij heeft behaald. Ook wordt er vooruitgekeken en geeft het kind aan wat het op het Voortgezet Onderwijs wil leren en ontdekken. 10-minuten-gesprek In maart kunt u worden uitgenodigd voor een oudergesprek om te praten over de ontwikkeling van uw kind. Het gesprek duurt tien minuten. Voor deze gespreksavond wordt geen rapfolio meegegeven, dat volgt in mei of juni. Niet alle ouders worden op deze avond verwacht. Er zijn ouders die zeggen: “Ik weet wel hoe het met mijn kind gaat” of “Ik vind tien minuten wat krap, dus maak ik liever een afspraak voor een ander moment.” Als teamleden een gesprek met ouders wensen, worden de ouders door de leerkracht uitgenodigd. Via het antwoordformulier in de uitnodiging kunt u aangeven of u een gesprek wenst. De donderdag voorafgaand aan het oudergesprek ontvangt u de bevestiging van de afspraak met het tijdstip waarop u verwacht wordt. Het begin en einde van elk gesprek wordt met de bel aangegeven. Voor ouders van twee of meer kinderen worden de gesprekken meestal met een tussenpauze van tien minuten gepland. 5.1.3 Informatie aan ouders Er zijn kinderen waarvan de ouders niet bij elkaar leven. Wij vinden het belangrijk om beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind(eren). Alle informatie zoals deze schoolgids, het rapfolio, de uitnodiging voor de ouderavonden en overige informatie wordt aan uw kind(eren) meegegeven op het adres dat bij ons als “eerste adres” geregistreerd staat. U maakt dit zelf aan ons kenbaar. Normaal gesproken is dit het adres waar uw zoon of dochter de meeste tijd doorbrengt. Wij gaan ervan uit dat alle informatie die wij aan uw kinderen meegeven, door uzelf wordt doorgegeven aan de ouder op het tweede adres. Nieuwsbrief Regelmatig ontvangt u onze nieuwsbrief. U kunt zich aanmelden voor het ontvangen van digitale (nieuws)brieven via www.dehoeveschool.nl. Het emailadres dat u bij de aanmelding opgeeft, gebruiken wij voor het versturen van onze brieven. Nieuwsbrieven aan alle ouders vindt u terug op onze website, op de homepage vindt u de directe link naar ‘Nieuwsbrief’. Uitnodigingen die geschreven zijn door de kinderen ontvangt u op papier. Ook in onze schoolkrant Rondje Hoeve staat nieuws vermeld. Die 24 Kindcentrum De Hoeve berichten zijn gericht aan de kinderen. We stellen het op prijs als u die berichten samen leest. Website Op www.dehoeveschool.nl vindt u de website van De Hoeve. De website geeft alle informatie over de organisatie, voor ouders én voor kinderen. Op de website kunt u gegevens uit de schoolgids vinden, de jarigen worden vermeld, maar u vindt ook de verhalen uit de verschillende groepen met veel foto’s. U kunt uw kind via de site ziekmelden en uw vragen of opmerkingen rechtstreeks verzenden middels het contactformulier. Uw algemene vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar de directie via info@dehoeveschool.nl. De site wordt wekelijks bijgewerkt. 5.2 Ouderbetrokkenheid Op De Hoeve zijn ouders in alle geledingen vertegenwoordigd. Het bestuur, de medezeggenschapsraad, de ouderraad en het team bestaan helemaal of gedeeltelijk uit ouders van de school. Het team staat ten dienste van het kind en de ouder, met als pedagogisch doel de benadering van de kinderen thuis en op school op elkaar af te stemmen. De betrokkenheid van ouders heeft een positieve invloed op de ontwikkeling en het sociaal functioneren van kinderen. Binnen De Hoevegemeenschap zien we ouders als educatief partner voor opvoeding en onderwijs. Hiervoor is het nodig dat ouders en het team zich benaderbaar voor elkaar maken en zich op de hoogte stellen van elkaars achtergronden. De meningen en ervaringen worden onderling serieus genomen en indien nodig of nuttig, ook benut. We verwachten van ouders dat ze betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind(eren). Dat lijkt een open deur, maar het team hecht er grote waarde aan om samen met ouders in gesprek te zijn over hun kind(eren). In een periode van acht jaar ontstaat er wel eens een moment waarop je samen de zeilen bij moet zetten in de begeleiding van het kind. Dan kan het team niet zonder de betrokkenheid van de ouders. Ouderhulp Op verschillende manieren helpen ouders op De Hoeve: bij de uitleen van boeken in de bibliotheek, met excursiebegeleiding, bij leesgroepjes, als luisterouder of als luizenouders, bij feesten en bij het koken, vult u verder zelf maar in. Meestal zitten we om hulp verlegen, dus schroom niet u aan te melden bij een van de teamleden.

Dit is de enige financiële bijdrage die gevraagd wordt aan ouders. Met behulp van deze jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage kan de ouderraad financieel ondersteuning geven aan een aantal activiteiten voor de kinderen, zoals bij feesten, excursies en sportactiviteiten. Voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage ontvangt de ouderraad twee keer per jaar een aantal persoonsgegevens (NAW-gegevens, geboortedatum en inschrijfdatum) van uw kind. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van een brief waarin u wordt verzocht om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen en het bepalen van de hoogte van het bedrag indien kinderen later in het jaar instromen. De ouderraad is het door de leden gekozen bestuur van de oudervereniging van Kindcentrum De Hoeve, waarvan alle ouders automatisch lid zijn, zodra hun kind(eren) zijn ingeschreven als leerling bij De Hoeve. De namen van de leden van de ouderraad vindt u achterin deze gids. Naast het onderhouden van contacten met het team en de directie van de school coördineert de ouderraad een aantal werkgroepen waarbij ouders betrokken kunnen zijn. Verder int, beheert en besteedt de ouderraad de vrijwillige ouderbijdrage namens De Hoeve. De ouderraad Databank Tijdens de projecten leren de kinderen gebruik te maken van allerlei informatiebronnen. Kinderen kunnen een bezoek aan de bibliotheek brengen, zoeken op internet, vragen stellen aan hun klasgenootjes en/of leerkracht, op excursie gaan, iemand interviewen of een expert uitnodigen. We willen graag gebruik maken van de kennis en vaardigheden van ouders. Kinderen en/of leerkrachten kunnen u dan uitnodigen. Heeft u een beroep of een boeiende hobby? Vindt u het interessant om een bijdrage te geven aan onderwijsinhoud? Geef u dan op via de link op de website van de school onder ‘Voor ouders’. 5.3 Vrijwillige ouderbijdrage Aan het begin en/of halverwege het jaar krijgen alle ouders een brief van de ouderraad waarin verzocht wordt om de ouderbijdrage te betalen. Deze bijdrage is vrijwillig en bedraagt € 30,- per kind. Indien het kind later in het jaar instroomt, wordt een evenredig deel van dit bedrag gevraagd over te maken. Ouders kunnen deze vrijwillige bijdrage in een termijn of in delen betalen. De ouderraad ondersteunt het team waar nodig en denkt of helpt mee met de volgende taken: • versterken van de ouder-teamrelatie; • meedenken over het reilen en zeilen van de school; • signaleren van wensen van ouders; • ouderbetrokkenheid stimuleren; • waarborgen van goede communicatie tussen ouders en team; • verwijzen van ouders naar het team bij vragen, wensen of klachten; • informatieavond voor ouders organiseren; • gezond leven stimuleren; • de avondvierdaagse organiseren; • signaleren van de verkeers(on)veiligheid en bijdrage aan bewustwording; • helpen bij kerstmarkt, tentoonstelling en sportactiviteiten; • grabbelton voor verjaardagen; • inrichten van de feestcommissie. De ouderraad vergadert zesmaal per jaar. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. Verslagen van de vergaderingen zijn te lezen op www.dehoeveschool.nl bij Over de school. Vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar het secretariaat van de ouderraad via ouderraad@dehoeveschool.nl. Kindcentrum De Hoeve 25

Algemene ledenvergadering (ALV) De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de OR en MR vindt eind september/begin oktober plaats en wordt gepubliceerd op www.dehoeveschool.nl. Alle ouders zijn deze avond van harte welkom. 5.4 Aansprakelijkheid Gevonden voorwerpen Jassen, dassen, mutsen, handschoenen, gymschoenen en andere zaken die onbeheerd in het gebouw worden aangetroffen, worden verzameld bij de conciërge. Wie iets kwijt is, vindt het wellicht daar terug. Is het niet gevonden? Loopt u dan het gebouw nog eens door. De verloren spullen hangen meestal gewoon aan de verkeerde kapstok. Regelmatig worden de gevonden voorwerpen weggebracht. Het wordt geschonken aan organisaties die er nog iets zinvols mee kunnen doen. Waardevolle voorwerpen De Hoeve is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van voorwerpen zoals bijvoorbeeld mobieltjes, horloges en portemonnees. Verzekering De vraag of De Hoeve aansprakelijk is voor schade die uw kind oploopt of een ander toebrengt tijdens schooltijd, is niet zomaar te beantwoorden. Het gaat bij aansprakelijkheid om de vraag wat redelijk en billijk is. Met andere woorden, er zijn ook situaties waarin u als ouder aansprakelijk bent. In dat geval brengt uw eigen verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA-verzekering) meestal uitkomst. Het bestuur heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de organisatie als zij die actief zijn voor de organisatie (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dit verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. Ten eerste is het bestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door De Hoeve moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De Hoeve heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De organisatie (of zij die voor de organisatie optreden) moet dus tekort zijn geschoten in zijn rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Als bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal op de bril van een leerling terecht komt waardoor deze kapot is gegaan, dan valt die schade niet onder de aansprakelijkheidsverzekering. Ten tweede is De Hoeve niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. 26 Kindcentrum De Hoeve

Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens door De Hoeve georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Fietsen De Hoeve heeft weinig ruimte om fietsen te stallen. In het kinderparlement is afgesproken dat kinderen uit de wijk Kantemars lopend naar school komen. We willen ouders/verzorgers nadrukkelijk vragen hun kind(eren) ook attent te maken op deze regel. Kantemars wordt begrensd door de Veenwal, de Weidelaan, de Ooster- en Westerdorpsstraat én het Kerkepad. Voor het bezoek aan de sporthal is geen fiets nodig: daar gaan we immers groepsgewijs te voet heen! De Hoeve is niet aansprakelijk voor fietsen die na schooltijd op het schoolplein achterblijven. Gegevens schoolbestuur E-mail: bestuur@dehoeveschool.nl Gegevens Klachtencommissie Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) Postbus 85191 3508 AD Utrecht Telefoon 030-2809590. E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl Website: https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijkeklachtencommissie-onderwijs-lkc De volledige klachtenregeling in opgenomen in Hoevehandboek en is ter inzage beschikbaar. Ongewenste omgangsvormen Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders een beroep doen op de ondersteuning door de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is er voor u. Zij luisteren naar u, geven u informatie over mogelijke vervolgstappen en brengen u in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere ondersteuning. Gegevens vertrouwenspersonen De Hoeve: Naam: Hilde Visser E-mail: Hilde.Visser@dehoeveschool.nl Naam: Yvette van Keulen E-mail: yvette.van.Keulen@dehoeveschool.nl Buiten de rode lijn mag je op de fiets komen, vastgesteld door het kinderparlement. 5.5 Klachtenregeling Waar mensen samenwerken gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden zijn over de jaarplanning, de wijze waarop uw kind begeleid wordt, de communicatie, enz. We gaan er vanuit dat de meeste klachten in onderling overleg opgelost worden. U kunt bij ontevredenheid de leerkrachten en/of de directie aanspreken. Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt, of als naar uw mening de klacht niet naar behoren is opgelost, kunt u deze voorleggen aan het bestuur. Als dat ook geen oplossing biedt, kunt u de klacht voorleggen aan de onafhankelijke landelijke klachtencommissie. Vertrouwensinspecteur Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met de vertrouwensinspecteur. Centraal meldpunt: 0900-1113111 Onafhankelijk onderzoek Klachten over ongewenst gedrag, die u onvoldoende vindt opgelost, kunt u voorleggen aan de klachtencommissie. Eén van de vertrouwenspersonen begeleidt u in het klachtrecht. Meldplicht seksueel geweld Directie, contactpersonen en vertrouwenspersonen zullen een klacht van ouders/leerlingen zorgvuldig behandelen. Bij klachten van ouders en leerlingen over de organisatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is De Hoeve verplicht tot het doen van aangifte bij de officier van justitie, omdat mogelijk de veiligheid van meerdere kinderen in het geding is. Kindcentrum De Hoeve 27

6. Activiteiten 6.1 Vieringen Op woensdagmorgen om tien over half 12 is er een midweekviering in de grote zaal. De viering wordt verzorgd door een onder-, een midden- en een bovenbouwgroep. Op www.dehoeveschool.nl en op de beeldschermen die bij de ingangen hangen, staat elke week vermeld welke groep die week aan de beurt is. De kinderen laten op het toneel zien waar zij in hun groep mee bezig zijn. Wij stellen het op prijs als ouders daarbij willen zijn. Wij vragen u om op tijd aanwezig te zijn en niet tijdens de viering in en uit te lopen. Jongere broertjes en zusjes zijn welkom, maar ook van hen wordt verwacht dat ze zich houden aan de regels die ervoor moeten zorgen dat een viering ook werkelijk een viering wordt. Wilt u tijdens de midweekviering de gangen vrijhouden? Dit in verband met veiligheid. Een enkele keer vervalt de midweekviering, bijvoorbeeld na een vakantie. Op de woensdag om tien over half 12 beleven we dan op een andere manier de saamhorigheid: de oudere kinderen lezen de jongere voor. Na de viering gaan de kinderen nog even terug naar de stamgroepen, voordat ze naar huis gaan. 6.2 Projecten In het kader van de wereldoriëntatie wordt er gedurende het jaar een aantal projecten opgezet voor de gehele school, voor een bouw of voor een stamgroep. Regelmatig wordt er ook een uitstapje of excursie georganiseerd. 6.3 Openingsfeest We zijn gewend het jaar feestelijk te openen. Dit jaar vindt het Openingsfeest plaats op donderdag 10 september en vrijdag 11 september 2020. Ofschoon de kinderen uit de onderbouw op vrijdag altijd vrij hebben, worden ze op deze vrijdag toch op school verwacht. Bovendien zijn tijdens dit feest de tijden aangepast. De bovenbouwers zullen de nacht van donderdag op vrijdag niet thuis, maar met elkaar in het kindcentrum doorbrengen. Tijdens het openingsfeest staat een kinderboek of thema centraal. Het team speelt het boek (of thema) in grote lijnen na, zodat ook de jongste kinderen uit de onderbouw en de derdejaars de inhoud kennen en bij de activiteiten betrokken kunnen worden. Het openingsfeest is voor kinderen en de leerkracht een gelegenheid om elkaar nog beter te leren kennen. De leerkrachten introduceren allerlei werkvormen waardoor de groepsvorming tot stand komt. Ouders zijn welkom om dit feest met ons mee te beleven en worden gevraagd zich op te geven voor ouderhulp. Het feest wordt op vrijdag afgesloten met een feestelijke maaltijd. Om 13 uur is het tijd voor welverdiende rust! 6.4 Schooleinddag We kennen niet alleen een feestelijke opening, maar ook een feestelijke afsluiting. Op de laatste dinsdag van het jaar doen we met de kinderen en ouders spelletjes rondom het gebouw. Aan het begin van de middag kijken alle kinderen naar de afscheidsvoorstelling van de achtstejaars. Alle kinderen blijven deze dag over. Mocht het voor de jongste kinderen uit de onderbouw te veel worden, dan kunt u uw kind om 12.00 uur ophalen. Overlegt u dit met de leerkracht van uw kind? 28 Kindcentrum De Hoeve

6.5 Seizoensfeesten Blokfluit-, dwarsfluit-, keyboard- en pianoles is mogelijk. Tanya kan ook zangles geven. Ieder jaar wordt er ruim aandacht geschonken aan jaarlijks terugkerende feesten zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen. Wij maken ons er sterk voor om elk feest ieder jaar op een andere manier te belichten. Creatieve ochtenden tijdens de Kerst en Pasen, die bouw overstijgend zijn, geven altijd een saamhorigheidsgevoel en de speciale vieringen rondom deze feesten zijn heel bijzonder. Sinterklaas Donderdag 3 december 2020 vieren we het Sinterklaasfeest. Alle kinderen mogen deze dag verkleed komen. We starten de dag met een gezamenlijke opening in de grote zaal. De Sint komt namelijk meestal rond half 9 aan bij de onderbouwingang. Blijft u even kijken? Met financiële steun van de ouderraad bezorgt Sinterklaas een cadeautje bij de kinderen van onder- en middenbouw. De bovenbouwers trekken lootjes, kopen een cadeautje en verpakken dat tot een surprise met een gedicht erbij. Op deze dag gelden de normale openingstijden. Carnaval Woensdag 10 februari 2020 vieren we carnaval. De kinderen mogen dan verkleed komen. In alle groepen worden er deze morgen gezelschapsspelen gedaan. Als kinderen het gezellig vinden, kunnen ze dansen en hossen in de grote zaal. Vanaf 10.40 uur is er in de grote zaal de talentenshow waarvoor iedereen zich heeft kunnen inschrijven. Dit betekent dat kinderen de kans krijgen hun talent te laten zien. Kinderen die kunnen goochelen, zingen, dansen, toneelspelen, een instrument bespelen, sporten, schilderen, enz. kunnen zich aanmelden voor deze show. Ouders zijn van harte welkom om naar de talentenshow te komen kijken. Het geheel wordt georganiseerd en gepresenteerd door de achtstejaars. 6.6 Buitenschoolse activiteiten Er zijn ouders die dusdanig zijn opgeleid dat ze graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Tegen lage tarieven geven zij kinderen les. Dat gebeurt na schooltijd in het gebouw van De Hoeve. Kijk voor het actuele aanbod op de speciale pagina op onze website. Zo worden er kunstlessen gegeven en geeft Tanya van Dasselaar muziekles aan kinderen. Ze laat kinderen op diverse manieren ervaren hoe muziek gemaakt wordt en leert kinderen een muziekinstrument bespelen. 6.7 Introductiedag Op de introductiedag van woensdag 7 juli 2021 brengen we een ochtend door in de groepssamenstelling van het nieuwe jaar:. Zodoende weten de kinderen bij welke andere kinderen en bij welke leerkracht ze in de groep komen. Alle nieuwe kinderen op De Hoeve ontvangen voor deze feestelijke ochtend een uitnodiging van hun leerkracht. Alle jongste kinderen uit de onderbouw die op 10 september 2021 4 jaar zijn, worden deze dag om 9.00 uur verwacht. Zij worden om 11.30 uur weer opgehaald door hun ouders. De oudste onderbouwkinderen worden die dag door hun toekomstige groepsgenoten van de middenbouw feestelijk opgehaald bij de onderbouw. De kinderen van het vijfde leerjaar spelen voor een dagje dat ze bovenbouwers zijn en ook zij worden om kwart voor negen in de middenbouw door bovenbouwkinderen opgehaald. Om 12.00 uur gaat iedereen weer terug naar zijn eigen stamgroep. De achtstejaars zijn deze dag, voor zover ze niet op bezoek zijn bij hun school voor Voortgezet Onderwijs, vrij. 6.8 Afscheidsavond Op de laatste woensdagavond begint om 20.00 uur de afscheidsavond voor de achtstejaars. Zij verzorgen voor hun ouders en verzorgers de musical in de grote zaal. U ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging. De woensdagavond is alleen voor familie van de schoolverlaters bestemd. Deze woensdag is tevens de laatste dag op De Hoeve voor de achtstejaars. Andere familieleden en oud-leerlingen die de voorstelling graag willen zien, zijn welkom op maandagmiddag. 6.9 Sportactiviteiten De actuele jaarlijkse sportieve activiteiten waar De Hoeve aan deelneemt, zijn te vinden op onze site. Avondvierdaagse De Hoeve doet mee aan De Hoevelakense Avondvierdaagse. Kinderen vanaf het vijfde leerjaar kunnen meedoen aan de tien-kilometer onder verantwoordelijkheid van De Hoeve, mits zij zich ons aanmelden. Elke avond lopen er enkele teamleden en hulpouders mee. Kinderen van het derde, vierde en vijfde leerjaar kunnen onder leiding van de Kindcentrum De Hoeve 29

ouderraad de vijf-kilometer meelopen. Hulpouders kunnen zich opgeven voor het begeleiden van een groepje middenbouwkinderen bij de ouderraad. Enkele weken voordat de avondvierdaagse van start gaat, ontvangt u een brief waar in staat hoe uw kind zich voor de avondvierdaagse kan aanmelden, wat het kost en wat de regels zijn. Koningsspelen Op vrijdag voorafgaand aan Koningsdag (27 april), worden de Koningsspelen gehouden. behalve als die dag in een vakantie valt of op Goede Vrijdag. In dat geval worden de Koningsspelen een week eerder gehouden. Tijdens de Koningsspelen staan gezond eten en actief bewegen centraal. Voorafgaand aan de sportieve activiteiten wordt een gezamenlijk Koningsontbijt geserveerd. Overige sportactiviteiten Badmintontoernooi Badmintonclub Hoevelaken organiseert jaarlijks in juni het schoolbadmintontoernooi voor scholen uit Hoevelaken en Nijkerkerveen. In sporthal de Slag nemen de kinderen het in tweetallen tegen elkaar op. Korfbaltoernooi Jaarlijks wordt door de korfbalclub Telstar uit Hoevelaken op woensdagmiddag in het begin van het schooljaar een toernooi georganiseerd waar ook kinderen uit de bovenbouw namens De Hoeve aan meedoen. Schoolvoetbaltoernooi Het Hoevelakense schoolvoetbaltoernooi wordt elk jaar door SC Hoevelaken georganiseerd voor scholen in Hoevelaken en Nijkerkerveen. Kinderen uit de bovenbouw kunnen hieraan mee doen. Er zijn jongens- en meisjesteams. In de uiteindelijke finale is de winnaar het beste schoolvoetbalteam van de gemeente Nijkerk. 6.10 Beeldmateriaal Wij maken op school veel foto’s van activiteiten. Deze plaatsen wij op onze website www.dehoeveschool.nl en volgen daarin ons privacybeleid. Daarnaast gebruiken wij ze ook voor overige PR-activiteiten, zoals bijvoorbeeld scholenopdekaart.nl. We vragen bij de inschrijven toestemming voor het gebruik van foto- en beeldmateriaal. U kunt uw toestemming altijd wijzigen. 30 Kindcentrum De Hoeve

7. Kinderopvang telefoonnummer 033-2007020 en per e-mail via dehoeve@jabadabadoe.info. De coördinatie van de peuteropvang loopt via de locatie aan de Westerdorpsstraat. Voor overige vragen met betrekking tot tarieven, plaatsing en planning kunt u terecht bij Katja Griever. Zij is op maandag, woensdag en donderdag te bereiken via telefoonnummer 033-2538698 of per e-mail via kinderopvang@jabadabadoe.info. De Hoeve werkt samen met Kinderopvang Jabadabadoe uit Hoevelaken. Zij verzorgen zowel de tussenschoolse opvang (TSO), de voorschoolse opvang (VSO) als de buitenschoolse opvang (BSO). En vanaf september 2020 ook de peuteropvang in ons gebouw. Kinderopvang Jabadabadoe is een kleinschalige (particuliere) kinderopvang in Hoevelaken. De hoofdvestiging van Jabadabadoe is gevestigd aan de Westerdorpsstraat. Op deze locatie worden ook alle mogelijkheden voor kinderopvang aangeboden. Jabadabadoe beschikt over een professioneel en enthousiast team dat met veel plezier de kinderen begeleidt op hun “reis” naar groter groeien, in een veilige en geborgen omgeving. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de persoonlijke behoefte van het kind. Jabadabadoe beoogt een inspirerende en liefdevolle plaats te zijn voor kinderen en medewerkers om te ontwikkelen en te groeien. Jabadabadoe is een erkende kinderopvang, staat landelijk geregistreerd en voldoet aan alle wettelijke eisen. Meer informatie kunt u vinden op www.jabadabadoe.info. U kunt uw kind aanmelden voor de VSO, BSO, TSO en peuteropvang via de link op www.dehoeveschool.nl onder Voor ouders, BSOTSO-VSO-Peuteropvang. Hier vindt u ook de tarieven. Facturatie vindt plaats vanuit het kantoor van Jabadabadoe, telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 033-2538698 of via kinderopvang@jabadabadoe.info. Voor de BSO en TSO is Mariska van Drie de locatiecoördinator op De Hoeve; zij is contactpersoon tussen kinderen, ouders en het team. Zij is op maandag, dinsdag en donderdag te bereiken voor alle dagelijkse praktische zaken via 7.1 Over de voorschoolse opvang (VSO) Jabadabadoe verzorgt van 7.30-8.30 uur, van maandag tot en met vrijdag de voorschoolse opvang (VSO) op hun eigen locatie. Op de VSO kunnen de kinderen gezellig een spelletje doen of meedoen aan een activiteit, voordat ze naar school worden gebracht. De pedagogisch medewerkers brengen de kinderen met de bakfiets naar school en zorgen ervoor dat de kinderen op tijd in hun stamgroep aanwezig zijn. U kunt er voor kiezen om op vaste dagen gebruik te maken van de VSO, maar u kunt ook wisselende dagen afnemen. In verband met de personele bezetting dienen wisselende dagen minimaal 5 werkdagen voorafgaande aan de VSO-dag aangevraagd te worden. Vaste niet afgenomen VSO-dagen kunnen geruild worden. 7.2 Over de buitenschoolse opvang (BSO) De buitenschoolse opvang (BSO) heeft elke maand een nieuw programma dat gericht is op de verschillende leeftijdscategorieën en activiteitengebieden. De kinderen worden vanaf 15.30 uur in het gebouw van De Hoeve opgevangen in een eigen groep, te weten de Oranje, Paarse of Groene Stokstaartjes door een vast team van pedagogisch medewerkers. In vakantieweken worden gevarieerde en uitdagende programma’s aangeboden. Er worden bijvoorbeeld themaweken georganiseerd en activiteiten als theaterworkshops, judo clinic, streetdance, koken met kinderen, het verkennen van de natuur en nog heel veel meer avontuurlijks. Kindcentrum De Hoeve 31

Wij vinden gezonde voeding belangrijk, dus snoep, koek, chips, frisdrank en energiedrank zijn ook tijdens de tussenschoolse opvang niet toegestaan. U kunt als ouder kiezen tussen twee contracten: 1. Vast contract Elke week één of meerdere vaste dagen (uitgezonderd dagen dat er geen TSO is). 2. Flexibel contract Geen vaste dagen per week, maar incidenteel. Het maakt dus niet uit hoe vaak u uw kind aanmeldt voor de TSO. Dit product vervangt de strippenkaart. In de vakantie wordt ook samengewerkt met de BSO aan de Westerdorpsstraat om zo nog meer activiteiten voor kinderen van dezelfde leeftijdsgroepen te kunnen organiseren. Openingstijden De BSO is tijdens schoolweken geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 15.30 tot 18.30 uur. In vakanties of tijdens studiedagen van 8.00 tot 18.30 uur. Bij voldoende belangstelling (meer dan 4 kinderen) zullen ook op woensdag en vrijdag de deuren opengaan. Tot die tijd kan op woensdag en vrijdag BSO afgenomen worden op de andere locatie aan de Westerdorpsstraat. 7.3 Over de tussenschoolse opvang (TSO) Kinderopvang Jabadabadoe verzorgt van 12.0013.30 uur de tussenschoolse opvang (TSO) op De Hoeve met een team van vaste overblijfmedewerkers. Ervaring leert dat kinderen graag overblijven als daar zorg aan wordt besteed. Voldoende speelmateriaal en genoeg aanwezige vriendjes of vriendinnetjes maken het verschil. Overblijven is tenslotte vrije tijd van de kinderen. De overblijfmedewerkers letten erop dat er een goed evenwicht is tussen eten en spelen. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de sfeer en de gewoontes tijdens het overblijven aansluiten bij de identiteit van De Hoeve. De afspraken over het overblijven op De Hoeve kunt u vinden in de schoolspecifieke overblijfinformatie die op school verkrijgbaar is. Kinderen nemen zelf hun lunchpakken met eten en drinken van huis mee. Voor elke bouwgroep is een koelkast beschikbaar waar de overblijvers ’s morgens voor 8.30 uur hun eten en drinken in kunnen zetten. Wilt u de pakjes drinken en de doosjes met boterhammen voorzien van een naam? De actuele prijslijst vindt u op www.dehoeveschool.nl onder het kopje Voor ouders bij BSO – TSO. Er wordt achteraf gefactureerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat u begin februari de factuur van januari ontvangt. Deze wordt dan begin februari automatisch geïncasseerd. Voor het aanmelden van een incidentele of flexibele overblijfdag gaat u naar www.dehoeveschool.nl onder Voor ouders, BSO-TSO-VSO. U kunt hier ook (vóór 11.00 uur) terecht voor het afmelden van uw kind. Wanneer u afmeldt voor 11.00 uur wordt de TSO niet in rekening gebracht. Houdt u bij het opzeggen van de tussenschoolse opvang rekening met 1 week opzegtermijn? TSO-toestemmingsformulier Als een ouder toestemming geeft om elders te lunchen, moeten zij dit schriftelijk (met ondertekening) kenbaar maken aan de overblijfkracht of de directie van school. Kinderen krijgen geen toestemming om spontaan te gaan lunchen bij een ander kind zonder dat daar expliciet door de ouder toestemming voor is gegeven. Het TSO-toestemmingsformulier vindt u op www.dehoeveschool.nl bij Voor Ouders, BSO-TSOVSO. 32 Kindcentrum De Hoeve

7.4 Over de peuteropvang Vanaf het schooljaar 2020-2021 biedt De Hoeve een eigen peuteropvang aan, samen met onze samenwerkingspartner Jabadabadoe. Voor kinderen is naar de basisschool gaan een grote en spannende stap. Door uw kind naar de peuteropvang te laten gaan (of naar een kinderdagverblijf), bereidt u uw kind spelenderwijs al voor op deze stap. Uw kind leert onder andere al omgaan met andere leeftijdgenootjes, het leert delen, in een kring zitten, op zijn/ haar beurt te wachten, enzovoort. Ook maakt het kind kennis met een gestructureerde dagindeling. Bij kinderopvang Jabadabadoe staat altijd voorop dat peuters plezier beleven aan de peuteropvang. Dit betekent dat ‘het spelen’ voorop staat. Uiteraard worden de peuters tijdens zijn of haar verblijf op de peuteropvang actief begeleid en gestimuleerd in zijn of haar ontwikkeling. Zo kan de peuteropvang ook een preventieve functie vervullen bij vroegtijdige signalering in de ontwikkeling van het jonge kind. Peuteropvang is er voor peuters vanaf 2 jaar tot het moment dat ze 4 jaar zijn. VVE Kinderopvang Jabadabadoe is VVE (voor- en vroegschoolse educatie) gecertificeerd. Dat betekent dat zij een gecertificeerd VVE-programma aanbieden en dat het team is opgeleid en in het bezit is van een geldig VVE-certificaat. Soms kan een kind wat extra ondersteuning in zijn ontwikkeling gebruiken. Kinderen met verhoogd risico op een ontwikkelingsachterstand krijgen van het consultatiebureau een verklaring voor deelname aan VVE. Deze kinderen volgen hetzelfde programma als de andere kinderen, in samenwerking met de ouders aangevuld met extra stimulering voor de ontwikkeling. Dit gebeurt dan zowel op de peuteropvang als thuis. Kinderen die het VVE-programma volgen komen 4 ochtenden op de peuteropvang. 7.5 Wijzigingen Wanneer u verhuist of als er andere wijzigingen zijn, vragen wij u deze door te geven via kinderopvang@jabadabadoe.info. Kindcentrum De Hoeve 33

8. Praktische zaken 8.1 Openingstijden Het kindcentrum is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 – 18.30 uur, op woensdag van 8.00 - 17.00 uur. Onderwijs Maandag 8.30 – 12.00 uur en 13.30 – 15.30 uur Dinsdag 8.30 – 12.00 uur en 13.30 – 15.30 uur Woensdag 8.30 – 12.15 uur Donderdag 8.30 – 12.00 uur en 13.30 – 15.30 uur Vrijdag De onderbouwkinderen zijn op vrijdag vrij. Ochtendpauze De pauze voor de bovenbouw is elke ochtend van 9.40 tot 9.55 uur. De pauze voor de middenbouw is elke ochtend van 10.40 tot 10.55 uur. Vóór of na de ochtendpauze worden alle kinderen in de gelegenheid gesteld een gezonde versnapering te eten. Het is van belang uw kind iets mee te geven dat gezond is zoals een boterham, fruit en drinken. Wij verzoeken u geen snoep, koek met chocolade of koolzuurhoudende drankjes mee te geven. Lunchpauze De lunchpauze is van 12.00 -13.30 uur. Kinderen gaan naar huis of maken gebruik van de tussenschoolse opvang (TSO) op De Hoeve verzorgd door een vast team van overblijfmedewerkers van Kinderopvang Jabadabadoe. BSO De buitenschoolse opvang (BSO) is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 15.30 - 18.30 uur. Tijdens vakanties is de BSO op deze dagen de hele dag geopend. Feestdagen Een aantal dagen in het jaar hanteren we een continurooster. Op de vrijdag van het openingsfeest sluiten we het feest af om 13.00 uur. Op Koningsdag en op de schooleinddag zwaaien we de 34 Kindcentrum De Hoeve 8.30 – 12.00 uur en 13.30 – 15.30 uur kinderen om 14.00 uur uit. De TSO vervalt op deze dagen en de BSO start eerder. Vakantieregeling Bij het opstellen van het vakantierooster houden we rekening met het aantal uren dat voorgeschreven is door het Ministerie van Onderwijs en vastgelegd is in de Leerplichtwet. De Hoeve sluit zich aan bij de vakanties voor alle basisscholen in de gemeente Nijkerk. In de nieuwsbrief van april worden de data voor het nieuwe schooljaar onder voorbehoud bekend gemaakt. In de jaarkalender in deze schoolgids vindt u een overzicht van alle vrije dagen voor het schooljaar 2020-2021. U vindt de jaarkalender ook op onze website. 8.2 Covid-19 We hanteren de richtlijnen van het RIVM en het protocol voor het primair onderwijs als het gaat om het inrichten van het onderwijs en het veilig omgaan met betrekking tot de hygiëne. Het RIVM opereert op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Deze inzichten veranderen en kunnen effect hebben op de richtlijnen die wij hanteren in de organisatie. Dat vraagt om veel responsiviteit van ons allemaal en we hopen op begrip van alle betrokkenen. 8.3 Brengen en halen De veiligheid van kinderen vinden wij van groot belang. Daarom verzoeken wij iedereen, indien mogelijk, lopend of met de fiets naar school te komen. Ouders die hun kinderen met de auto brengen of ophalen, vragen wij te parkeren op de dichtstbijzijnde parkeergelegenheid, dat is het parkeerterrein van de AH (denk aan de parkeerschijf). Wanneer u parkeert tegenover de Lidl (60 meter verder dan de parkeerplaats van de AH) heeft u geen parkeerschijf nodig. Er is daar altijd plek. Voor De Hoeve is langs de Veenslagenweg een Kiss+Ride zone gemaakt. U kunt daar uw kind veilig laten uitstappen, waarna u wegrijdt. Het is niet de bedoeling dat u uw auto in deze zone parkeert en de auto verlaat.

Wilt u bij het ophalen van uw kinderen wachten op het Dokterspaadje? Vijf minuten voor de start mogen kinderen naar binnen. Onderbouwkinderen worden meestal door hun ouders tot in het lokaal gebracht. Na een kort afscheid gaat de ouder dan weer weg. Het is niet de bedoeling dat ouders in de kring gaan zitten. Kinderen van de middenbouw nemen afscheid op de gang. Derdejaars die daar nog moeite mee hebben, kunnen tot de herfstvakantie in het lokaal worden gebracht. Om 8.30 uur en om 13.30 uur gaat de bel en dan beginnen de lessen voor de kinderen. Bovenbouwers komen meestal zelfstandig naar De Hoeve. 8.4 Ziekte en afwezigheid Mocht uw kind wegens ziekte of familieomstandigheden plotseling en onverwachts niet kunnen komen, wilt u dat dan vóór het begin van de lessen (vóór 8.30 uur of 13.30 uur) telefonisch doorgeven aan de conciërge? U kunt ook vóór 8.30 uur via www.dehoeveschool.nl het digitale formulier ‘Uw kind ziekmelden’ onder het kopje Voor ouders invullen en verzenden. Artsenbezoek Wilt u schoolverzuim wegens een bezoek aan dokter of tandarts van te voren doorgeven aan de leerkracht(en) van uw kind(eren)? Alle andere verloven moet u aanvragen via de directie. 8.5 Verzuim Een kind van vier jaar is niet leerplichtig en daardoor niet verplicht de school regelmatig te bezoeken. Vanaf de eerste maand waarin uw kind 5 jaar is geworden, is uw kind leerplichtig en moet het iedere schooldag naar de basisschool. U bent zelfs strafbaar als uw kind niet naar school gaat. Voor sommige onderbouwkinderen kan een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend zijn. Dan is een vrijstelling mogelijk. Dit betekent dat u uw kind tot de zesde verjaardag 5 uur per week mag thuishouden. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de directeur. Als uw onderbouwkind het nodig heeft, kunt u de vrijstelling uitbreiden met maximaal 5 extra uren. U kunt uw kind dus maximaal 10 uren per week thuishouden tot de zesde verjaardag. Hiervoor heeft u wel speciale toestemming van de directeur nodig. Deze vrijstelling is alleen bedoeld om overbelasting van uw kind te voorkomen. Het is in het belang van uw kind dat het zo snel mogelijk went aan een volledige schoolweek. Want veel van wat uw onderbouwkind nu leert, is nodig om door te kunnen stromen naar groep 3. Kinderen verlaten de basisschool in ieder geval aan het einde van het schooljaar waarin zij de leeftijd van veertien jaar hebben bereikt. De meest gebruikelijke leeftijd is twaalf jaar. Als het kind dusdanig functioneert dat het geschikt is om de basisschool eerder te verlaten, kan daartoe worden besloten. Het Ministerie van Onderwijs stelt als regel dat de kinderen van groep één t/m vier in vier jaar 3520 uur naar school gaan. Dat is gemiddeld 880 uur per jaar. De kinderen van groep vijf tot en met acht moeten 4000 uur naar school. Dat is gemiddeld 1000 uur per jaar. Elk schoolbestuur mag zelf de verdeling van uren per leerjaar maken. Op De Hoeve volgt groep één t/m vier gemiddeld 900 uur per jaar les, groep vijf t/m acht 1000 uur. Ouders dienen zich te houden aan de regels van de Leerplichtwet. Die stelt duidelijk dat leerplichtige kinderen de school moeten bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Kinderen mogen dus niet zomaar van school wegblijven of regelmatig te laat komen. Hieronder vindt u de artikelen uit de Leerplichtwet op grond waarvan wordt bepaald of verlof wel of niet wordt verleend. Vakantieverlof Een verzoek om vakantieverlof op grond van art. 13 sub a van de leerplichtwet wordt alleen verleend indien: • de specifieke aard van het beroep van één der ouders het slechts mogelijk maakt buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. • een werkgeversverklaring wordt overlegd, waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is. Een aanvraag om vakantieverlof dient 8 weken van tevoren schriftelijk bij de directie te worden aangevraagd. Het vakantieverlof mag binnen bovenstaande voorwaarden eenmaal per jaar worden verleend, niet langer duren dan tien dagen en niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar. Gewichtige omstandigheden Verlof van maximaal 10 dagen per schooljaar kan worden verleend bij de volgende gewichtige omstandigheden: Kindcentrum De Hoeve 35

• het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden. • voor verhuizing voor ten hoogste één dag. • voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad voor één of ten hoogste twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de belanghebbende. • bij ernstige ziekte van de ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad, duur in overleg met de directeur. • bij het overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste vier dagen, van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste twee dagen, van bloed- of aanverwanten in de 3e en 4e graad voor ten hoogste één dag. • bij 25-, 40- en 50- jarige ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor één dag. • voor andere naar oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof. Extra vakantie is geen gewichtige omstandigheid. Het aanvragen van verlof op bovenstaande gronden dient één maand van tevoren schriftelijk bij de directie van de school te geschieden, uitgezonderd de verloven bij ziekte en overlijden. Voor het aanvragen van verlof kunt u op www.dehoeveschool.nl onder Voor ouders het formulier voor de verlofaanvraag downloaden, invullen en ondertekend indienen bij de directie. Leerrechtambtenaar Kinderen die ongeoorloofd afwezig zijn, worden gemeld bij de ambtenaar leerrecht. Het beleid van de gemeente Nijkerk is dat tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, proces verbaal wordt opgemaakt. Op onze website vindt u de folder ‘Verlof (vrijstelling van schoolbezoek)’ of kijk op www.nijkerk.eu. Schorsing en verwijdering Kinderen kunnen, in uitzonderlijke situaties, van school worden gestuurd. We streven ernaar, in samenwerking met u als ouder(s), om het uiteraard niet zo ver te laten komen. Mocht er sprake zijn van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht, dan treedt het protocol ‘Schorsing en verwijdering van leerlingen’ in werking. Het protocol is op te vragen bij de directeur. 8.6 Bewegingsonderwijs In de onderbouw gymmen de kinderen in de eigen speelzaal. Zij doen dit in hun ondergoed en op 36 Kindcentrum De Hoeve De midden- en bovenbouwers gymmen twee keer per week in de sporthal aan het Ridderspoor in Hoevelaken. Zij doen dit in een sportbroekje met Tshirt of gympakje. Gymschoenen zijn verplicht. De kinderen nemen de gymkleding telkens weer mee naar huis. Als kinderen op medische gronden niet mee kunnen doen met gymnastiek, zorgt het team voor vervangende activiteiten. Na de gymnastiekles krijgen de kinderen gelegenheid een boterham of fruit te eten en iets gezonds te drinken. Tijdens het sporten mogen kinderen, in verband met de veiligheid, geen sieraden dragen. Buiten gymmen Voor de herfstvakantie en na de meivakantie gymmen de midden- en bovenbouwgroepen bij droog weer buiten bij de school. Let u dan zelf op waar u uw kind moet ophalen? Gymrooster Het actuele gymrooster vindt u op onze website www.dehoeveschool.nl. Schooljudo Alle kinderen krijgen jaarlijks een serie van vier judolessen aangeboden. De judolessen worden gegeven tijdens de normale gymlessen. Een professionele judotrainer leert de kinderen niet alleen om fysiek goed te bewegen, maar ook mentaal weerbaarder te worden. De kinderen oefenen op echte judomatten en dragen judokleding. Het is handig als de kinderen gymschoenen. Deze schoenen blijven op school, alleen voor de zomervakantie geven we ze mee naar huis. Wilt u de naam op de schoenen vermelden?

makkelijke kleding aan hebben op de dag dat ze judo hebben. Kinderen die op judo zitten, mogen hun eigen judopak aan en worden uitgenodigd om tips te delen tijdens de lessen. Zo leren de kinderen samen het goede te doen. 8.7 Schoolse zaken Koken in de kinderkeuken Alle kinderen leren op school om gezonde, lekkere gerechten te bereiden. Dat doen ze in onze kinderkeuken op de eerste verdieping onder begeleiding van een ouder en/of leerkracht. Zo leren kinderen niet alleen hoe je iets lekkers kunt maken en proeven, maar ook hoe je een recept leest, De Hoeveelheid ingrediënten kunt aanpassen en hoe je kunt samenwerken. Iedere stamgroep kookt eens in de twee weken volgens een vast schema. De onderbouw kookt op dinsdagmiddag. Fotograaf Jaarlijks zal een externe fotograaf foto’s maken van de kinderen en hun groep. De pasfoto’s worden ook gebruikt voor het rapfolio ‘Dit ben ik’. De datum van het bezoek van de fotograaf vindt u in onze jaarkalender terug. De fotograaf vraagt of kinderen kleurige kleding aan willen doen. Na een aantal weken ontvangt u een fotokaart met een inlogcode waarmee u de foto’s online kunt bestellen. U bent niet verplicht de foto’s af te nemen. Kinderparlement In elke onder-, midden- en bovenbouwgroep is een vertegenwoordiger voor het kinderparlement gekozen. Zij stellen zich voor op onze website en doen verslag in de schoolkrant Rondje Hoeve. Eens in de vier weken vergaderen zij met een teamleider over kleine en grote zaken. Alle vertegenwoordigers nemen dan de ideeëndoos uit hun groep mee, zodat we de wensen van de kinderen of de groep kunnen bespreken. In de eigen stamgroep is er overleg over het voorgaande verslag en wordt er na de bijeenkomst terug gerapporteerd aan de groep. Zo betrekken we kinderen in de wijze waarop we werken en leren in de school. Kinderen ervaren door met elkaar in gesprek te gaan dat je mening er toe doet en dat je gezamenlijk veel kunt bereiken. In het kinderparlement wordt jaarlijks het goede doel gekozen voor de opbrengst van de speelgoedbeurs en andere acties. Schoonmaakavond Een keer per jaar wordt in elke bouw de grote schoonmaak gehouden. De schoonmaakavond voor de middenbouw is gepland op donderdag 18 februari 2020. De schoonmaakavond voor de onderbouw is gepland op donderdag 29 april 2020. In de bovenbouw helpen de kinderen in de groep met de grote schoonmaak. Al het meubilair en de materialen krijgen een sopje. Onder het motto ‘vele handen maken licht werk’ wordt ouders gevraagd hierbij te helpen. Rond deze tijd kan het ook zijn dat uw kind materiaal mee naar huis krijgt om thuis schoon te maken. Mocht u op andere tijden willen helpen met het schoonmaken van materialen, geeft u dat dan door aan de leerkracht van uw kind? Verkeersexamen In het voorjaar doen de zevendejaars (en dit jaar ook de achtstejaars) mee aan het theoretische en praktische verkeersexamen. Het schriftelijke examen wordt door de eigen leerkracht afgenomen. Het praktische examen wordt georganiseerd door VVN afdeling Nijkerk. Wilt u voor het praktische examen met uw kind de fietsroute nog een keer oefenen? Het geeft uw kind een steuntje in de rug waardoor het met meer plezier deelneemt. De kinderen worden door de leerkracht ruim van tevoren geïnformeerd over de gang van zaken voor en tijdens dit examen. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind een fiets heeft die aan de veiligheidseisen voldoet? Snoep en traktaties Geadviseerd wordt kinderen geen snoep, koek met chocolade en/of koolzuurhoudende frisdrank en/of energiedrank mee te geven. Dit geldt ook voor de versnaperingen na de bewegingslessen en tijdens het overblijven (TSO). Als uw kind jarig is, mag het de medeleerlingen en de leerkracht trakteren op een gezonde versnapering. Kort voor de pauze kan de jarige vergezeld van een vriendje of vriendinnetje de teamleden trakteren. Dat moet niet, het mag. Elke jarige mag een cadeautje grabbelen in de grabbelton, mede mogelijk gemaakt door de ouderbijdrage. Kindcentrum De Hoeve 37

Het administratiesysteem van De Hoeve ‘communiceert’ met DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) een landelijk administratiesysteem waarop de gemeentelijke basisadministratie is aangesloten. De Hoeve moet er dus voor zorgen dat de gegevens kloppen met de gegevens van de gemeente. Wij zorgen dat er zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan. Mobiele apparatuur Het wordt steeds normaler dat een kind een mobiele telefoon, een iPod, een Nintendo DS, of andere moderne apparatuur meeneemt. Het is voor de kinderen niet alleen een middel om bereikbaar te zijn voor ouders. Het is voor hen een medium om mee te spelen, foto’s te maken, afspraakjes te maken en te surfen op internet. Op De Hoeve is het kinderen niet toegestaan deze apparatuur van thuis tijdens schooltijd of tijdens de tussenschoolse opvang (TSO) te gebruiken. Wij stimuleren het spelen op het plein zonder digitale apparatuur. We leren kinderen hoe ze goed kunnen omgaan met het gebruik van de moderne apparatuur. Ongevraagd foto’s maken is onbeleefd en foto’s zomaar op internet zetten is strafbaar. Ook het pesten via bijvoorbeeld Twitter, Facebook of Instagram wordt besproken met de kinderen. Verjaardagen team Een keer per jaar vieren alle teamleden gezamenlijk hun verjaardag. De kinderen hoeven die dag geen cadeautje voor hun leerkracht mee te nemen, maar een tekening of andere knutsel wordt natuurlijk gewaardeerd. Het eten en drinken wordt door de feestcommissie verzorgd. Op deze dag gelden de normale tijden. Verkleden Op bijzondere dagen zoals het openingsfeest, het Sinterklaasfeest en met carnaval mag uw kind verkleed komen. Het mag, het hoeft niet. Heeft u vragen hierover, dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind. Wijzigingen U heeft een nieuw mobiel telefoonnummer. U gaat verhuizen. Er zijn wijzigingen in uw gezinssituatie. Hoe geeft u deze wijzigingen door? Op www.dehoeveschool.nl onder ‘Voor ouders’ kunt u via ‘Persoonsgegevens wijzigen’ de gewijzigde gegevens rechtstreeks aan de directie doorgeven. Privacy Het bestuur is juridisch verantwoordelijk voor het juiste gebruik van alle persoonsgegevens. Dit is met ingang van 25 mei 2018 geregeld in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De uitwerking van de wet is vastgelegd in het beleid en in een aantal documenten waaronder een privacyverklaring. Bij ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaren ouders (verzorgers) op de hoogte te zijn van de verwerking van de persoonsgegevens. Alle betrokkenen op De Hoeve zijn hierdoor op de hoogte van de juiste manier van werken met persoonsgegevens. Met de komst van de AVG hebben we als team meer verantwoordelijkheden om de persoonsgegevens van kinderen en van medewerkers goed te beschermen. Daartoe is het beleid aangepast en een functionaris gegevensverwerking (FG-er) en een privacycoach aangesteld. Onze FG-er is Jeannet Bruins en de privacycoach is Anne-Marie Straatsma. Die wet zegt ook dat softwareleveranciers ‘verwerkers’ worden als ze persoonsgegevens opslaan (bijvoorbeeld ‘in de cloud’) of delen (bijvoorbeeld met leveranciers van educatief materiaal). 38 Kindcentrum De Hoeve

De afspraken tussen softwareleveranciers en scholen over wat er wel en niet met persoonsgegevens mag gebeuren, zijn vastgelegd in zogehetenverwerkersovereenkomsten. De wet legt scholen daarbij een aantal voorwaarden op. Het werken met persoonsgegevens van kinderen gebeurt voor administratieve doeleinden, maar ook in lessen en digitaal lesmateriaal. Zo krijgen onze kinderen via Basispoort toegang tot online programma’s als Pluspunt, Ambrasoft, Spelling in Beeld en Veilig leren lezen. In MOO kunnen ze rechtstreeks naar andere online programma’s en ook ons administratiepakket Parnassys is webbased en deelt gegevens met externe partijen als BRON en OSO. E-mail en bestandsbeheer is op De Hoeve ‘in de cloud’ georganiseerd via Office 365. Steeds vaker verschijnen er foto’s en soms ook video’s op presentatiemateriaal. Kijk maar naar de schoolgids, de website of naar de beeldschermen bij de ingangen van het gebouw. Het doel hiervan is om met behulp van de moderne communicatiemiddelen snel en duidelijk veel informatie te verstrekken. Via de website bieden we kinderen van De Hoeve de mogelijkheid om (groeps)activiteiten, projecten e.d. te laten zien aan klasgenoten, familieleden en vrienden, dichtbij of ver weg. Bij de publicatie hiervan zullen alleen de voornamen van de kinderen genoemd worden. Om de privacy te beschermen worden er geen persoonlijke gegevens als telefoonnummers en adressenlijsten van kinderen of van hen die op een andere manier bij De Hoeve betrokken zijn, op de website en in de schoolgids geplaatst. Ouders mogen altijd de toestemming die ze hebben gegeven bij de aanmelding, weer intrekken. Persoonsgegevens worden niet langer dan 5 jaar bewaard, nadat het kind De Hoeve heeft verlaten. De privacyverklaring vindt u op onze website. Rookvrij gebied Het gehele schoolgebouw inclusief het schoolplein is een rookvrij gebied. Sponsoring en commerciële activiteiten Iedere dag worden er verzoeken vanuit het bedrijfsleven, particulieren of andere instanties gedaan aan de directie om mee te werken aan commerciële activiteiten. Om de kinderen te beschermen voor deze (verkapte) reclame doen wij niet mee aan deze initiatieven. Het bestuur voert geen actief sponsorbeleid. De verplichting van De Hoeve tot het leveren van een van tevoren vastgestelde tegenprestatie is het belangrijkste argument. Wel staat het bestuur open voor het ontvangen van bijdragen die de uitvoering van bepaalde onderwijsondersteunende activiteiten vergemakkelijken, waarbij opgemerkt moet worden dat sponsoring geen invloed mag hebben op het onderwijsprogramma. Het bestuur beschouwt dit dan als incidenteel en zal zich op dat moment uitspreken over de wenselijkheid ervan. Huisdieren Met huisdieren leren omgaan is erg leerzaam voor kinderen. Toch kunnen we in het gebouw, met uitzondering van vissen, geen huisdieren houden. Kinderen kunnen allergisch of bang zijn voor dieren. Het is daarom verboden om honden en katten het gebouw mee in te nemen. Mocht de leerkracht om onderwijsinhoudelijke redenen het bezoek van huisdieren aan de groep toestaan, dan wordt er ingeschat of dit problemen kan veroorzaken bij een van de kinderen uit de groep. Zon Op De Hoeve hanteren we voor de bescherming tegen de zon het zogenaamde ‘insmeerbeleid’. Aan ouders wordt gevraagd hun kind in te smeren voordat het naar ons toe komt. In iedere groep staat echter ook een flacon met zonnebrandcrème. In de onderbouw worden de kinderen ’s morgens ingesmeerd voordat ze gaan buitenspelen (als de ouders dit niet gedaan hebben). In de midden- en bovenbouw mogen de kinderen zichzelf insmeren. Het wordt niet verplicht gesteld. Tijdens de TSO is het insmeren doorgaans niet nodig, omdat de kinderen al zijn ingesmeerd. Het is altijd mogelijk kinderen met een gevoelige huid nog extra in te smeren. 8.8 Handige links www.zeeluwe.nl www.expertisecentrum-uniek.nl www.nijkerk.eu www.jenaplan.nl www.jabadabadoe.info www.zonlichtopgedrag.nl www.gezondtrakteren.nl www.avondvierdaagsehoevelaken.nl Kindcentrum De Hoeve 39

9. Jaarkalender 40 Kindcentrum De Hoeve

ZV HV KV MV VV Zomervakantie Herfstvakantie Kerstvakantie Meivakantie Voorjaarsvakantie algemene vakantie reguliliere schooldag werkdag team / kinderen vrij op deze dag gelden andere schooltijden * Kindcentrum De Hoeve 41

10. Contactgegevens Kindcentrum De Hoeve Veenslagenweg 17 3871 NA Hoevelaken Telefoon: 033-2536093 E-mail: info@dehoeveschool.nl Website: www.dehoeveschool.nl Bestuur Algemeen bestuur (AB) Voorzitter AB Leden AB Dagelijks bestuur (DB) Voorzitter DB Rob Harmsen Derk Jan Rozema Penningmeester DB Carla Voskuilen Secretaris DB Peter Meijer Fiet Verdonck E-mail: bestuur@dehoeveschool.nl Medezeggenschapsraad Oudergeleding Oudergeleding Personeelsgeleding Nick van Eijkelenburg Anne Looije Petra Ruiter Personeelsgeleding (vz) Wendy Steinfort Schaap E-mail: mr@dehoeveschool.nl Ouderraad Voorzitter Lynn van den Bosch Penningmeester Jeroen van der Woerd Secretaris Leden Wendelien Ruitenberg Martijn Borsje Daniëlle Matthes Marijke Brinkhuis (feestcommissie) Ellis Verbruggen (feestcommissie) E-mail: ouderraad@dehoeveschool.nl Managementteam info@dehoeveschool.nl Nancy de Graaff Directeur Sharon Pouw Teamleider onderbouw Rutger Smeenk Teamleider middenbouw Anne-Marie Straatsma Teamleider bovenbouw Ondersteuning Wendy Steinfort Schaap Taal- en rekencoach Jolien Bijvank Remedial teacher Bernadette van Elk DI Pepijn Bezembinder DI Jeannet Bruins Beleidsmedewerker en ICT Carmen Ruijters Ondersteuner Beeldende Vorming Hans van Rossum Conciërge 42 Kindcentrum De Hoeve

Jabadabadoe Peuteropvang Petra Koudstaal Directeur Mariska van Drie Locatiecoördinator kinderopvang@jabadabadoe.info Onderbouwteam Trudy Weijman Hamsters Janine van Daatselaar Hamsters Anna Mulder Hamsters hamsters@dehoeveschool.nl onderbouw@dehoeveschool.nl Lisa Keuning Woelmuizen Jolien Bijvank Lieveheersbeestjes Dicky van der Veer Lieveheersbeestjes Petra Ruiter Kikkers Yvette van Keulen Wasberen Bernadette van Elk Wasberen Trudy Meeuwesen Onderwijsassistent Middenbouwteam middenbouw@dehoeveschool.nl Yannick Kuipers Pinguïns Marijke Wiersma Vlinders Hilde Visser Dolfijnen Pepijn Bezembinder Dolfijnen Gaby Boersen Bevers Inge Schattenberg Bevers Lysanne Koeslag Egels Bovenbouwteam bovenbouw@dehoeveschool.nl Jorinde Veraar Tijgers René Huurdeman Flamingo’s Diane Noortman Vossen Mirjam Bresjer Vossen Amber Peters Panda’s Martine Overweg Uilen Femke Groosjohan Uilen Kindcentrum De Hoeve 43

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
Home


You need flash player to view this online publication