0

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 31e jaargang februari 2016

Al 20 jaar uw haar onze zorg • Kleurenanalyse voor een passende haarkleur • Iedere woensdagmiddag kinderen knippen € 12,50 • Stempelkaart voor kortingen • Make-up • Gelpolish voor stevige nagels • Haaraccessoires en meer... De Finne 2, Mantgum Tel. (058) 250 15 75 Zie voor openingstijden www.kappershuis.nl sinds 1994

INHOUDSOPGAVE Rint de Mariatsjerke leech? Clinic, loop en wandeltocht in 2016 Krystpuzzel / Kerstpuzzel Senioren Plaform SPL Littenseradiel: In Libbenlang taal en muzyk Filmhuis Nieuws Tryater - Heimwee nei Hurdegaryp IIspriis foar juf Gielguorde Mantgum 3 5 Verhuizen 5 Tafeltennisclub MTV’14: Milan en Reinoud in de prijzen 7 8 11 13 15 21 Verenigingen 23 Activiteiten 24 AED 24 Weekagenda 25 Instellingen 26 Bijenflinterlinten als verbinding tussen de tien dorpen van Nij Baarderadiel en Leeuwarden Ingezonden: 29 WORKSHOP Wim Hof methode Wel eens aan Yoga gedacht maar nog steeds de stap niet durven zetten? Poiesz jeugd sponsoractie WWC Oaljekoeken 2015 De grote Clubactie 2015 De Bistedokter ‘It libben is moai’ 33 33 35 37 39 41 45 Advertenties 48 Politie 48 Colofon 48 FOTO VOORKANT OMSLAG Hegedyk, Mantgum donkere wolken boven de twee bruggetjes over de Mantgumervaart Het volgende nummer verschijnt voor 1 maart 2016. Kopij s.v.p. inleveren voor 15 februari 2016 www.mantgum.com Foto: hette van der Wal Mandeguod 1

2 Mandeguod

Rint de Mariatsjerke leech? Werom sjen nei 2015. Wy kinne werom sjen nei in goed jier mei inkele hichtepunten, wer't de tsjerke goed beset wie. Ik tink dan bygelyks oan de 4 maaie betinkst, fan Tsjerke nei Kroech, Palmpeaske en Kryst. Net allinne dat. mar ek dat wy mei grutskens sizze kinne, dat de Mariatsjerke ien fan de hûndert moaiste ynterieurs fan Nederlân hat. No lies ik it folgjende stik yn de nijjiersrede fan Roel Sluiter (boargemaster fan Harns): De aanhoudende vluchtelingenstroom veroorzaakt bij sommige mensen de angst dat de Nederlandse cultuur op de achtergrond raakt. Hy joech it folgjende adfys: Laten we onze eigen cutuur dan versterken. Als je christelijk bent, protestants of katholiek ga dan vaker naar de kerk en versterk dat cultuurgoed in plaats van de kerken leeg te laten lopen. Hij ropt op: Laten wij met elkaar hard werken aan een samenleving waarin wij er allemaal toe doen, waarin iedereen belangrijk is en we ons samen met elkaar veilig weten. Een dergelijke samenleving zal sterk genoeg zijn om dat beetje islam te integreren. Doe't ik dat lies yn de LC fan 5 jannewaris 2016 tocht ik: Dit is wichtich! Dat wol ik publisearje yn ús doarpskrante Mandeguod. Dus oan jim in oprop: Lit ús tsjerke net leechrinne! Kom ek ris op in sneintemoarn del. It is wier, eltse snein as der yn Mantgum tsjerketsjinst is dan is der kofje en gelegenheid foar in praatsje. Oant sjen. Aukje Dijkstra Mandeguod 3

4 Mandeguod

Clinic, loop en wandeltocht in 2016 Sinds september traint op donderdagavond loopgroep Rûnom Mantgum. Voor 2016 hebben we weer het nodige in de planning om het hardlopen - en nu ook het wandelen – in Mantgum te organiseren. In april 2016 start Rûnom Mantgum de clinic Beginnen met Hardlopen. Hardlooptrainer Jildou Oosterhof uit Leeuwarden verzorgt een programma van tien weken dat toewerkt naar de loop Rûnom Mantgum op zondag 3 juli. Je leert hardlopen in je eigen tempo en op een verantwoorde manier. Na tien weken ben je zomerfit en je hebt een goede basis voor het hardlopen. De clinic is gericht op mensen die willen beginnen met hardlopen. Maar je kan ook meedoen als je al eerder hebt hardgelopen en het weer wil oppakken, of je bent voor jezelf begonnen en wilt onder deskundige leiding aan de basistechnieken werken. Op zondag 3 juli is de loop Rûnom Mantgum. Een gezellig hardloopevenement dat begint met een kidsrun van 1 kilometer. Daarna start de 2½, 5 en 10 kilometer voor de oudere jeugd en volwassenen en natuurlijk de deelnemers aan de clinic. Nieuw in 2016 is dat we er ook een wandeltocht bij gaan organiseren. We werken aan een mooie wandelroute zodat ook de niet-hardlopers kunnen genieten van Mantgum en omgeving. Voor de loop en de wandeltocht hebben we op 3 juli veel helpende handen nodig. Dus als je niet gaat wandelen of hardlopen ben je welkom als vrijwilliger om te helpen deze dag een succes te maken! Meer informatie en aanmelden via nummer 06 5122 1165 of via de website runom.mantgum.com. De organisatie van Rûnom Mantgum bestaat uit Marian Sterk, Anne Dijkstra, Dick Lont, Mirjam Boomsma en Anna Christien Piebenga. Verhuizen Na bijna 40 jaar met plezier in Mantgum gewoond te hebben, gaan we nu verhuizen. Ons te grote huis is verkocht en we verhuizen naar een seniorenwoning in Wolvega. Omdat we nog regelmatig in Mantgum zullen komen, zeggen we geen vaarwel, maar tot ziens. Rimmer en Sietske Koopmans Mandeguod 5

6 Mandeguod

Tafeltennisclub MTV'14: Milan en Reinoud in de prijzen Voor onze volwassenen start op 29 januari de tweede competitie als tafeltennisclub MTV'14: de voorjaarscompetitie. Wederom in de derde klasse, we hebben ons daarin gehandhaafd in de najaarscompetitie. Onze jeugd heeft het goed gedaan in december met een eerste plaats voor Milan Bosma in de B-klasse van een toernooi in Oudeschoot. Reinoud Ypma werd derde. In de A-klasse werd Kees Herder vijfde en Matthijs Postma achtste. Reinoud is inmiddels helaas voor ons verhuisd naar Oostenrijk. We hebben hem als cadeau een tafeltennisnet gegeven die hij op elke tafel vast kan klemmen, zodat hij ook in Oostenrijk overal verder kan gaan met tafeltennissen. Wij wensen hem, zijn broer en zus en ouders ontzettend veel plezier en succes in Klagenfurt. En wie weet: oant sjen! Voor meer nieuws, kijk gerust eens op onze website www.mtv14.wordpress.com Winnaar van de B-klasse van het Friese jeugd tafeltennistoernooi: Milan Bosma Mandeguod 7

Krystpuzzel Ja…en dêr lei d’r ynienen. In“Krystpuzzel.” In tal plaatsjes wiene fanút de stoel wei sa wol te betinken. Mar dan komt it. ”Hoe sit it mei dy oare plaatsjes?”.... Hâlde yn, dat jimme d’r dochs op út moasten. Boppedat alhiel net slim want it waar wie d’r ek wol nei om lekker efkes bûten te wezen. Foardat jo it troch hawwe, binne d’r dan samar in pear oerkes foarby. Wy witte net krekt hoefolle d’r oan mei dien hawwe mar wy hawwe dochs in tal binnen krigen. Foar al dy trochsetters hat ien fan ús redaksjeleden in priis oan hûs brocht en in foto makke. Ien ding is wis….wy dogge it nochris. Tige tank foar it meidwaan! Oplossing: 1 Seerp van Galemwei 13 2 De Wide Hoeke 14 3 Searp van Galemawei 17 D / Skillaerderdyk 2 4 Om’e Terp / de Dobbe 1 5 De Dobbe 3 6 Seerp van Galemawei 23 7 Swannedrift 1 8 Seerp van Galemawei 21 9 De Jister 8 10 Searp van Galemawei 10 11 de Finne 21 12 De Dobbe 3 13 It Bosk 3 14 De Dobbe 1 15 De Wide Hoeke 14 16 Dokter Fokkewei 10 Prizen binne beskikber stelt troch / prijzen zijn beschikbaar gesteld door : Poiesz Supermarkt, Bakkerij Sybesma, De Twadde Tak en Klaversma schoenen Birkenstock “Lokwinske allegear!” “Allemaal gefeliciteerd!” 8 Mandeguod

Kerstpuzzel Ja..zomaar lag hij daar. “Een Kerstpuzzel.” Een aantal plaatjes waren vanuit de stoel zomaar op te lossen. Maar dan? “Hoe zit dat met die andere plaatjes?....Hield in, dat jullie toch naar buiten moesten. Bovendien helemaal niet erg want het was best lekker weer om er even er op uit te gaan. Voordat je het weet, zijn er zomaar een paar uurtjes voorbij. Wij zijn niet op de hoogte van het aantal deelnemers maar wij hebben toch een aantal binnen gekregen. Voor al die doorzetters heeft één van onze redaktieleden een prijs aan huis gebracht en een foto gemaakt. Eén ding is zeker…wij doen het nog eens. Voor de deelname zeggen wij jullie hartelijk dank! Priiswinners binne: Prijswinnaars zijn: Fam de Jong, de Jister 8, Mantgum Fam. Bonekamp Tsjeintgum 3, Mantgum Joost Lottgering, Gibbelflecht 6, Mantgum Anneke van der Sluis, de Wide Hoeke 10, Mantgum Sien de Groot, His van Botnialeane 22, Mantgum Mandeguod 9

10 Mandeguod

In libbenlang taal en muzyk Under boppesteande titel komt Hindrik van der Meer yn de doarpsherberch fan Jorwert mei in tige ôfwikseljend programma fol mei muzyk, poëzy en ferhalen. Hy nimt ús fertellend, sjongend en spyljend mei yn in reis troch syn libben. Wy komme yn’e kunde mei syn grutte rippertwaar oan bernelieten, gedichten, musicals. Ek de literêre bustochten en de tiid dy’t frou Beitske en hy trochbrochten yn Papoea wurdt oanstipt en as fansels wurdt der ek mei elkoar songen. Plak : Café Herberg Het Wapen van Baarderadeel te Jorwert Datum : 11 febrewaris 2016 Tiid : 14.00 ûre De tagong is gratis. Yn ferbân mei de romte wol graach oanmelde foar 5 febrewaris 2016 . Dit kin mei de e-mail: info@seniorenlittenseradiel.nl 058-2501303 Ek kinne jo ûndersteand strookje opstjoere nei: Senioren Platform Littenseradiel T.a.v. Mevr.N.H.Bijma- Marra It Stalt 14 9024BX Mantgum Middei mei Hindrik v.d. Meer Namme : Adres : Tillefoan : Mandeguod 11

12 Mandeguod

Filmhuis Nieuws Op 5 februari draaien we de film Selma en op 19 februari kunt U Het diner bij ons bekijken. We beginnen om 20.00 uur. De prijs van een kaartje is € 7,50. Dit is inclusief een drankje in de pauze. Selma 5 februari Een historisch drama over de protestmarsen van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging in de jaren '60 onder leiding van dominee Martin Luther King. In 1965, ruim een eeuw na de Amerikaanse Burgeroorlog, barsten in de staat Alabama diverse protesten los. De Afro-Amerikaanse bevolking eist stemrecht voor minderheden in Amerika. De spanningen lopen hoger op na de dood van een jonge Afro-Amerikaan en de arrestatie van de Afro-Amerikaanse Annie Lee Cooper, en explodeert wanneer de protestmars van het stadje Selma naar de hoofdstad Montgomery eindigt met bruut geweld en de boeken ingaat als Bloody Sunday. Ze laten het er echter niet bij zitten. Onder leiding van Martin Luther King, Jr. ontstaat een van de grootste protestmarsen ooit. Het Diner, 19 februari Geregisseerd door Menno Meyjes met Jacob Derwig, Thekla Reuten en Daan Schuurmans Twee echtparen gaan een avond uit eten in een restaurant. Ze praten over alledaagse dingen, dingen waar mensen tijdens etentjes over praten: werk, de laatste films, de oorlog in Irak, vakantieplannen, et cetera. Maar ondertussen vermijden ze waar ze het eigenlijk over moeten hebben: hun kinderen. De twee vijftienjarige zoons van beide echtparen, Michel en Rick, hebben samen iets uitgehaald wat hun toekomst kan verwoesten. Tot dusver zijn alleen vage beelden van de twee in Opsporing verzocht vertoond en zit het onderzoek naar hun identiteit vast. Maar hoe lang nog? Twee mannen, twee vrouwen, twee zoons – wie durft een beslissing te nemen over de toekomst van zijn eigen kind? Wat het nog ingewikkelder maakt is dat de vader van een van de jongens de beoogde nieuwe minister-president van Nederland is. Voor in de agenda - 18 maart, 12 years a slave. Tot ziens in het filmhuis. Mandeguod 13

14 Mandeguod

Tryater - Heimwee nei Hurdegaryp A trip down memory lane Heimwee nei Hurdegaryp is wer werom! Nei suksesfolle foarstellingen op Oerol en yn it eigen gebou reizget Tryater no mei it stik troch Fryslân. Méi nei ôfrin Café Heimwee, om it gefoel fan doe noch éven fêst te hâlden...Jim kin dan jim eigen plaatjes oanfreegje! De rook fan krekt meand gers, it roppen fan bern op it skoalplein, it geloksgefoel fan sleatsjespringe, beltsjedrukke, in ferske fan doe: Hoe is it om de ferlerne tiid op ‘e nij mei te meitsjen? Om wei te wurden yn swiete oantinkens, pynlik langstme en de wyn waaie te litten as yn de tiid fan doe. Heimwee nei Hurdegaryp hellet in ferline út inoar dat inkeld noch mar bestiet as in tizeboel fan tinzen. Twa akteurs sette alle sintugen iepen, litte alle wissichheid los en ferkenne de úteinen fan har bewustwêzen. Mar binne oantinkens eins wol betrouber? Hoe wie it ‘echt’? In nostalgyske trip oer langstme nei in thúsgefoel, dêr’t werklikheid, oantinken, dream en yllúzje yn troch elkoar rinne. Mandeguod 15

16 Mandeguod

‘Oerolpareltje’- Volkskrant ‘It ûnderwerp – weromlangje nei de bernetiid – is fansels al mear troch teatermakkers as ûnderwerp nommen, mar noch nea earder yn sa’n fraaie, Fryske, plattelâns-oerferzje’ - LC regy en konsept: Tatiana Pratley, spul: Lourens van den Akker en Eelco Venema, foarmjouwing: Janne Sterke, muzyk: Laurens van der Meulen Dus ekstra: Café Heimwee, musyk nei ôfrin Woansdei 10 febrewaris 20.00 oere yn de Wjukken te Mantgum Entree: E 14,Freonen Tryater: e 12,50 CJP/CKV: e 10,Reserveringen en ynformaasje: mail naar cultuurcommissie@wjukken.nl of bel 058-2501458 foto’s: Saris & den Engelsman Mandeguod 17

18 Mandeguod

Ponyriders ûnder begelieding op in kâlde seontemoarn 16 Jannewarris 2016 foto: Hette van der Wal Mandeguod 19

20 Mandeguod

IIspriis foar juf Gielguorde Mantgum De âlderskommisje fan de iepenbiere basisskoalle De Gielguorde yn Mantgum hie moandeitemoarn wol in hiel bysûnder kadootsje foar juf Jantsje Kirkenier út Jorwert. Se krige in pak iis, slachreame en in pûde mei rolkoekjes. Doe’t de skoalle ferline wike fanwege de slimme izel ticht wie, gong juf Jantsje dochs nei De Gieguorde om dêr de bern fan wurkjende 131lders op te fangen. De âlders hawwe dit tige wurdearre en joegen har de iispriis foar har ynset. Tekst en foto zijn overgenomen uit Op é Skille Mandeguod 21

22 Mandeguod

Vereniging Verenigingen Contactpersoon Biljartvereniging Mantgum Bridgeclub Doarpsmienskip Mantgum Fûgelwacht Mantgum Gymnastiekvereniging Weidum Harmonie en Malletband Weidum Herensociëteit Vriendenkring Iisclub De Twa Doarpen M. Dusselaar J. W. Verhoef A. Muller E. van der Hem K. Bosma C. Punter S. Cnossen J. van der Werf Jeu de Boulesvereniging Wjukslach G. Kuperus Keatsferiening Jacob Klaver Korfbalvereniging WWC Loopgroep Runom Mantgum Mannenkoor Mantgumer Maten Mantgumer Tennisclub Merke Commisje Mantgum B. Stienstra G. van der Hem D. Lont P.R. van der Kooi A. Meijer A. Tymersma Ondernemersvereniging Mantgum W. Fopma Oudercommissie De Gielguorde Resitearkolleezje Frisia 1874 E. Langes Soos 60+ Speeltuinvereniging De Pôle Stichting Freed Stichting Wjukken Tafeltennisclub MTV’14 Uitvaartvereniging De Laatste Eer Voetbalvereniging Oosterlittens Werkgroep Historie Mantgum Wietwetterklup S. de Groot R. Heida J. Nijboer P. Wijnja J. Anema J. Vogelzang G. Terpstra D. Ottema R.W. Steensma T. Oosterbos Telefoonnummer (058) 253 16 11 (058) 250 18 13 (058) 250 14 41 (058) 251 96 81 (058) 251 93 93 (058) 251 92 64 (058) 250 15 97 (058) 250 11 44 (058) 251 97 17 (06) 130 43 474 (06) 156 37 637 (06) 512 21 165 (058) 250 15 02 (058) 250 15 29 (058) 250 20 26 (058)-288 32 98 (058) 250 11 08 (058) 250 26 75 (058) 255 25 58 (06) 532 781 62 (058) 250 17 50 (058) 289 44 32 (058) 250 14 34 (058) 250 13 09 (058) 250 10 38 (058) 250 13 76 Mandeguod 23

Activiteiten Maand februari vr. 5 februari Knutselclub, gr. 5 en 6a vr. 5 februari Selma, film zat. 6 februari Koersbal zo. 7 februari Kerkdienst wo. 10 februari Tryater Heimwee nei Hurdegaryp vr. 19 februari Knutselclub, gr. 6b en 7 vr. 19 februari Het diner, film zo. 21 februari Jeu de boules toernooi do. 25 februari Oud papier zat. 27 februari sponsoractie KV WWC 19.00 uur, Freedkelder 20.00 uur MFC Wjukken 20.00 uur MFC Wjukken 11.00 uur, Mariakerk 20.00 uur MFC Wjukken 19.00 uur, Freedkelder 20.00 uur MFC Wjukken 14.00 uur bij Doeke op Skillaert 18.30 uur bij de weg zetten Poiesz supermarkt Waar zijn in Mantgum AED aanwezig MFC Wjukken (dag en nacht) hoofdingang gebouw Poiesz Supermarkt, alleen tijdens openingstijden Fysiotherapie Jelle Sybesma, werkdagen 08.00 - 18.00 uur Wat te doen bij een incident: Eerst 112 bellen. 24 Mandeguod

Weekagenda maandag bloedprikken huisartsenlaboratorium AMV fanfare ’Harmonie Weidum’ Mantgumer Maten Tafeltennisclub MTV’14, 12 t/m 18 jaar volwassenen dinsdag lytse byb biljarten 60+ judo, 4 t/m 7 jaar judo, 7 t/m 8 jaar judo, 8 t/m 9 jaar judo, 10 jaar en ouder inloopspreekuur politie tossen tennis jeugd bridgen tossen tennis volwassenen 09.00 - 09.15 uur, mfc Wjukken 15.30 uur, OBS de Gielguorde 19.30 - 21.00 uur, dorpshuis Weidum 20.00 uur, mfc Wjukken 18.30 - 20.00 uur, mfc Wjukken 20.00 - 21.30 uur,mfc Wjukken peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 13.15 - 15.30 uur, mfc Wjukken viskraam 15.00 - 18.00 uur, De Dobbe 14.00 - 16.00 uur, de Gielguorde (m.u.v. schoolvakanties) 14.00 - 16.00 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal 18.05 - 19.00 uur, gymzaal 16.30 - 17.30 uur, Gemeentehuis Wommels 18.30 - 20.00 uur, tennisbanen 20.00 - 23.00 uur, mfc Wjukken 20.00 - 23.00 uur, tennisbanen woensdag peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 08.30 - 10.45 uur, mfc Wjukken verlengde opvang ‘de Pukkewjuk’ 10.45 - 11.45 uur mfc Wjukken soos 60+ bodyfit pilates bodyshake donderdag pianoles kids swing 4 t/m 7 jaar funky kids 7 t/m 10 jaar 14.00 uur mfc Wjukken 18.30 - 19.25 uur, gymzaal 19.30 - 20.15 uur, gymzaal malletband ‘Harmonie Weidum’ 19.30 - 21.30 uur, dorpshuis Weidum 20.20 - 21.20 uur, gymzaal 14.50 uur - 21.30 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal modern dance 10 jaar en ouder 17.15 - 18.05 uur, gymzaal ophalen oud papier v.a. 18.30 uur, laatste do. v.d. maand Mandeguod 25

Weekagenda jeu de boules loopgroep Rûnom Mantgum yoga vrijdag 19.30 uur, banen bij Doeke 19.30 uur, bij mfc Wjukken 19.00 uur én 20.00 uur, De Gielguorde peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 08.30 - 10.45 uur, mfc Wjukken verlengde opvang ‘de Pukkewjuk’ 10.45 - 11.45 uur mfc Wjukken pilates 09.00 - 09.45 uur, gymzaal vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) biljartcompetitie 09.15 -10.15 uur, mfc Wjukken 10.30 -11.30 uur, mfc Wjukken 19.30 uur, Café Bonnema Instellingen Instelling Telefoon Contactpersoon Buitenschoolse opvang De Vrijbuiters (088) 035 04 38 W. Lameris Diëtistenpraktijk Leuk op Gewicht Diëtistenpraktijk Mantgum Dokterswacht Friesland Fysiotherapiepraktijk Mantgum Huisartspraktijk Bergwerff Huisartspraktijk Lukkes Gastouderopvang It Swânnennest (0900) 112 71 12 (058) 250 14 14 (0517) 34 12 72 (058) 251 92 24 (058) 250 15 23 Gastouderopvang Seerôvers en Lânrotten (058) 250 19 52 Gastouderopvang Us Wouterkes Kinderopvang It Flinterke Logopediepraktijk Mantgum Studio Fitaal Peuterspeelzaal De Pukkewjuk J. Sybesma H.B. Bergwerff L.J. Lukkes G. van der Heide J. Wijnia (058) 250 13 63 R. van der Veen (088) 035 04 38 W. Lameris (06) 270 649 94 A. Wijnstra (06) 420 122 03 M. Ypma (058) 250 16 80 I. Bosma Protestantse Gemeente www.ruimgeloven.nl (0566) 65 36 35 Ds. G. Knol Sportcentrum Akkermans Tandartsenpraktijk Mantgum 26 Mandeguod (0515) 42 56 12 V. Akkermans (058) 250 17 81 (06) 18 33 90 61 C. Bruinsma (0566) 65 33 88 T. Kuperus

Foar Commisaris Jorritsma: Sneon it earste aai fan 2016 fûn. Oanwizing: Jo kinne skuon en pak oanhâlde en sa mei lotterskaal en al foarride. It laait oan de Dykstrjitte yn Frjentsjer. Mei freonlike groetnis Hette van der Wal Mandeguod 27

28 Mandeguod

Bijenflinterlinten als verbinding tussen de tien dorpen van Nij Baarderadiel en Leeuwarden In het verleden hadden vele boeren een paar bijenvolken op hun erf, goed voor bestuiving èn er kon in de zomer ook nog honing geoogst worden. Wat moeten in die tijd de weiden en bermen bloemrijk zijn geweest! Die bloemrijke, bij- en vlindervriendelijke bermen komen terug! Langs de Zwette natuurlijk, maar ook tussen Wommels en Easterein konden wij er afgelopen zomer al van genieten. Een aantal inwoners uit de tien dorpen van Nij Baarderadiel wil in 2018 heel graag ‘bijenflinterlinten’ van elk van de tien dorpen naar Leeuwarden laten lopen en deze inwoners hebben zich verenigd in een projectgroep. De tien dorpen zijn: Baard, Bears, Easterlittens, Hilaard, Hûns, Jellum, Jorwert, Leons, Mantgum en Weidum. Mantgum is vertegenwoordigd door Sybren van der Heide en Anna Christien Piebenga. Het doel van de bijenflinterlintgroep is dat we bouwen aan biodiversiteit, dat de tien dorpen in 2018, en lang daarna, een fleurig entree hebben waar hopelijk, naast de vele soorten bijen en vlinders, ook veel mensen van kunnen genieten. We hebben ons georiënteerd door gesprekken te voeren met de gemeenten Littenseradiel en Leeuwarden en de Fryske Milieu Federaasje. Ook hebben we ons plan uit de doeken gedaan op de informatieavond over Leeuwarden Culturele Hoofstad 2018 in het Dielshûs te Wommels. We hebben het tij mee. De gesprekken met de gemeente Mandeguod 29

30 Mandeguod

Littenseradiel hebben ertoe geleid dat er in dit voorjaar drie pilotplekken gerealiseerd worden. In Weidum, Hûns en Baard komen bij iedere ingang van de dorpen, ook bij de fietspaden, kleine linten, we noemen ze toefjes. De toefjes bloemrijke bermen worden 10-12 meter lang aan beide zijden van het pad en/of de weg. Hiervoor gaat de gemeente de grond zaai-klaar maken en inzaaien. De drie dorpsbelangen hebben schriftelijk ingestemd en verlenen hun medewerking. Inwoners van de dorpen wordt gevraagd de verzorging van de toefjes op zich te nemen. Dat betekent een kleine tijdsinvestering: in Hûns nemen de hondenuitlaters die zorg op zich, in Baard is al een bloemengroep actief. Eén keer per jaar is er bij de Kat een plantenruilochtend en de bloembakken worden bij de ingangen van het dorp onderhouden. Als het resultaat van de ‘pilot-toefjes’ goed is en de verzorging overzichtelijk, dan kunnen de zeven andere dorpen een zelfde entree krijgen. Namens de bijenflinterlintprojectgroep, Anna Christien Piebenga Mandeguod 31

32 Mandeguod

Ingezonden WORKSHOP Wim Hof methode: Zondag 28 februari 2016 13.00 – 17.00 uur € 115,= p.p. Lokatie: MFC De Wjukken in Mantgum Wat staat je te wachten? - ADEMHALINGSOEFENINGEN: oefeningen ter bevordering van het zenuwstelsel - YOGA: om lichaam en geest te ontspannen en voor te bereiden op het ijswater - FYSIOLOGIE: heldere uitleg wat zuurstof, koolzuur en koude kan betekenen voor je welzijn, uithoudingsvermogen en vatenstelsel - WIM HOF: beeldmateriaal en Evert vertelt over zijn ervaringen met “The Iceman” - MINDSET : we kunnen meer dan dat wij denken! - IJSBAD: trotseer het ijsbad, versterk je cardio vasculair systeem en train je mindset. Er is koffie, thee en een lichte versnapering. Draag loszittende kleding en neem badkleding en een handdoek mee. Deze workshop wordt verzorgd door: Evert Hettema van BOGA Europa en Marian Ypma Aanmelden via info@studiofitaal.nl / Maximaal 20 deelnemers Mandeguod 33 Wel eens aan Yoga gedacht maar nog steeds de stap niet durven zetten? Op woensdagavond 2 maart start ik met een introductiecursus Yoga in de gymzaal in Mantgum. Tien lessen lang leer je de basistechnieken en leer je door Yoga naar je lichaam te luisteren. Yoga verbindt krachtige houdingen met adem en meditatie. Je lichaam wordt flexibeler en sterker, je voorkomt dat spieren vast blijven zitten. Want wanneer je spieren en gewrichten niet beweegt, worden ze stijf. Ook topsporters gebruiken Yoga als onderdeel van hun training. Hardlopers kunnen door Yoga langere passen maken en boxers verbeteren door Yoga hun balans en houding. Je hoeft niet lenig te zijn. Man of vrouw, iedereen is welkom. De les is van 20.30 – 21.30 uur. Kosten voor deze introductiecursus inclusief Yogamat € 99,,Aanmelden via 06 42012203 of via info@studiofitaal.nl Max. 12 deelnemers

34 Mandeguod

Poiesz Jeugd sponsoractie WWC Dit jaar zijn wij ingeloot voor de Jeugdsponsoractie 2016 van de Poiesz supermarkt in Mantgum. Dus kom in actie! Euro’s voordeel voor u! Met de Voordeel Clubpas profiteert u van euro’s voordeel en tegelijkertijd sponsort u onze vereniging met sponsorpunten. Met de vernieuwde Jeugd Sponsoractie spaart u geen sponsormunten meer maar digitale sponsorpunten. U krijgt sponsorpunten bij iedere € 10,- aan boodschappen (exclusief statiegeld) en bij wekelijks geselecteerde Jeugd Sponsor Aanbiedingen. Bij het afrekenen aan de kassa hoeft u alleen maar uw Voordeel Clubpas te laten scannen. De sponsorpunten worden direct toegekend aan de club genoemd op uw Voordeel Clubpas. Tegelijkertijd worden de euro’s voordeel van de Jeugd Sponsor Aanbiedingen afgetrokken van uw kassatotaal. De voordeelpas is bij KV WWC verkrijgbaar Winst voor onze club Hoe meer sponsorpunten u verzamelt, hoe meer sponsorgeld we voor onze jeugd aan het einde van de actie van Poiesz krijgen uitgekeerd. Scoor snel een Voordeel Clubpas bij onze club! De actie loopt van 8 februari 2016 t/m 3 april 2016. Onze actiedag is gepland op zaterdag 27 februari 2016. Namens KV WWC Mandeguod 35

36 Mandeguod

Oaljekoeken 2015 Ek dit jier kamen der op âldjiersdei wer in ploech minsken betiid út bed om oaljekoeken te bakken foar keatsferiening Jacob Klaver en kuorbalferiening WWC. Om healwei seizen stiene der yn de Wjukken al drok minsken beslach te miksen, sadat om sân oere de oaljekoekbakkers gelyk los koene. It wie earst wer efkes sykjen, mar al gau waarden der al hearlike oaljekoeken bakt. Foar de kofje koene de minsken út Wiuwert/Britswert en Tsjeintgum/ Skillaerd al genietsje fan harren oaljekoeken. Nei de kofje waard it ek yn de Wjukken gesellich drok, eltsenien kaam harren oaljekoeken heljen. Mei in demonstraasje fan de brânwacht wie it in gesellige drokte yn en om de Wjukken. Rûn ien oere koene de bakkers genietsje fan Sinees, sadat se de lêste oerkes noch efkes trochbakke koene. Ek Mantgum koe foar fjouweren genietsje fan harren oaljekoeken en sa wie it in tige slagge dei. Nei it opromjen is der ôfslúten mei in ferstjinne borreltsje. De opbringst fan dizze aksje is noch net hielendal bekend, mar wol kinne we sizze dat beide ferienings rûn de € 450,- yn hun klubkas ferwachtsje kinne. Dit is wer in prachtich bedrach, wat beide ferienings goed brûke kinne. Wy wolle graach alle oaljekoekbakkers, rûnbringers, oprommers en oare frijwilligers tank sizze foar harren hulp dizze dei. Ek wolle wy fansels de oaljekoek leafhawwers tank sizze foar harren stipe! Oan’t takom jier! Út namme fan KF Jacob Klaver en KV WWC Lyssa van der Ende Mandeguod 37

38 Mandeguod

De Grote Clubactie 2015 De opbrengst van de Grote Club Actie was dit jaar maar liefst € 1620! € 705 door de senioren en maar liefst € 915 door de jeugd! De opbrengst van de jeugdleden zal worden aangewend voor de multikorf in Wiuwert en Mantgum. U kunt nog steeds uw lotnummer invoeren op www.clubactie.nl. De trekking van de Grote Clubactie 2015 vond plaats op 10 december 2015. Check nog snel uw lot want naast de hoofdprijs van € 100.000,- zijn in de loterij nog vele mooie prijzen te winnen. Op de site vindt u ook het prijzenpakket voor de actie. Veel geluk! Alle lotenkopers en verkopers bedankt! Namens KV WWC Mandeguod 39

40 Mandeguod

Puppyparty! M’n oudtante had gelijk. Ik mocht haar graag. Als Tante Hil kwam was het een beetje feest. Ze had een brede blik op de wereld en was altijd zeer belangstellend. Maar ze keek nooit in de kinderwagen. ‘Ik zie liever een pup’, zei ze dan. Inderdaad: hoe lelijk het ras ook moge zijn, puppy’s zijn áltijd leuk! Maar mollige snoetjes worden groot en dan zijn ze lang niet altijd meer zo makkelijk te hanteren. Zeker als de handenbindertjes aan het puberen slaan. Net zoals onze kinderen eerst naar de peuterklas gaan, zo is het verstandig met een jonge hond de puppycursus te bezoeken. Ik raad het altijd aan. Ook al heb je eerder honden gehad en zelfs opgevoed, puppy’s moeten socialiseren. Ze behoren de hondentaal die ze in het nest hebben opgedaan verder uit te bouwen. Daarnaast veranderen inzichten over opvoeding voortschrijdend. Diereigenaren krijgen altijd weer nieuwe handvaten aangereikt om een hond beter onder controle te krijgen en te houden. De cursusleider ziet de pups het liefst zo jong mogelijk op de hondenschool. Zelf geef ik de voorkeur aan een paar weekjes later als de entingen de weerstand op peil hebben gebracht. Voor beide is wat te zeggen; uiteraard geef ik de gezondheid voorrang… Mandeguod 41

42 Mandeguod

Als een pup voor de eerste keer bij ons op het spreekuur komt, is de dierenarts meteen een beetje de boeman. Het mondt immers vrijwel altijd uit in een prik. Ook al staan we daarna met een lekker brokje klaar ter compensatie; de pup zal een beetje een nare associatie met de spreekkamer houden. Daar gaan we wat aan doen! We gaan puppyklasjes maken om de pup aan de praktijk te laten wennen en baasjes kunnen dan tegelijkertijd allerlei informatie opdoen. Hoe maak ik het voor de pup leuker en hoe laat ik hem of haar wennen aan onderzoeken. Dat is voor de eigenaar zelf ook heel handig als deze later zelf bepaalde (be)handelingen moet verrichten. Verder zullen we allerlei zaken als (op) voeding, ontwormen, vlooien- en tekenbestrijding, vachtverzorging en wat de baasjes ook maar ter tafel brengen de revue laten passeren. We starten in februari. Belangstellenden kunnen terecht bij de balie en zich telefonisch of via de mail opgeven. Nadere informatie staat ook op de site www.dierenartsgrou.nl Tante Hil was altijd zeer uitgesproken. En een beetje van de oude stempel. Ik vind het jammer dat ik haar dit ‘lumineuze’ idee niet meer voor kan leggen. Toch weet ik vrijwel zeker hoe ze zou hebben gereageerd. ‘Puppyparty???’, zou ze bijna spellend hebben gevraagd. En daarna zou ze in schaterlachen zijn uitgebarsten zoals alleen Tante Hil dat kon. menno@bistedokter.nl Puppyparty Mandeguod 43

44 Mandeguod

‘It libben is moai’, Dat seit de Joadske pianiste Alice Herz-Sommer. Ien fan de try-outs fan de foarstelling oer har libben, waard sneon 9 jannewaris yn de grutte seal fan De Wjukken spile. Mear as 100 taskôgers kamen op dizze jûn ôf mei myzykteater of oars sein: toaniel mei pianomuzyk. Want in toanielstik oer in pianospylster sûnder de fertolking fan dy muzyk, dat kin fansels net. ‘Life is beautiful’: sa’n útspraak fan in âlde frou dy’t weromsjocht op har libben, ferwachtest net te hearren fan ien dy’t yn in konsintraasjekamp sitten hat. In frou dy’t oer it hawwen fan hûnger fan harsels en har soantsje, allinne mar kwyt wol: ‘music was our food’. Muzyk dus om hûnger te ferdriuwen, om te treasten en om nije enerzjy te jaan. It libbensferhaal fan dizze frou lit sjen hoe’t yn har gefal muzyk yn de foarm fan pianospul, har der trochskuord hat. Troch it libben en troch de oarloch. De foarstelling is trijetalich : Frysk, Ingelsk en Dútsk en wurdt spile troch Klaasje Postma, mei muzikale oanfolling fan de tige firtuoas muzisearjende Pauli Yap. Pianomuzyk fan Bach, Beethoven, Schumann en Chopin wurdt linich troch it stik hinne frissele. Oan de hân fan sprutsen ynformaasje, muzyk, bylden, boeken en ien belangryk mailtsje, krijt it publyk in ynsjoch yn it libben fan dizze bysûndere pianospylster Alice Herz-Sommer. Toanielspylster Klaasje Postma hat Alice yn 2014 in mailtsje stjoerd oer har niget oan dizze frou en hoewol’t dizze beide minsken inoar net yn ‘t echt troffen ha, is der dochs in sprankeljende foarstelling út fuortkaam. Wurdt it publyk earst oan ‘e hân naam troch Klaasje en Pauli, op in stuit krûpt Klaasje yn ‘e hûd fan Alice, dy’t mei har 110 (!) jier oer har libben fertelt. Dat docht sy tige oertsjûgjend, dêr’t it publyk de sympaty en ynfielingsfermogen net fan ûntgean kin. It publyk wie swier ûnder de yndruk, fan dizze bysûndere persoanlikheid, sa treflik ferbylde troch toanielspylster Klaasje Postma en sa ferrassend begelaat troch pianospyljen fan Pauli Yap. Tekst/spul: Klaasje Postma / Piano: Pauli Yap Regy: Gerard Wolters / Einregy : Jos Thie Grime: Arjen van der Grijn / Formjouwing: Hadewych ten Berge Kostúms: Lidwien van de Veer / Fotografy: Jan Bensliman Artwork: Bernard Roorda Dy’t it stik noch sjen wol kin op de webside www.pier21.nl de spyllist fine. Wieke de Haan. Mandeguod 45

46 Mandeguod

Mandeguod 47

Advertenties hele pagina halve pagina kwart pagina staand kwart pagina liggend Colofon 180 x 128 mm 128 x 87,5 mm 87,5 x 61,5 mm 128 x 41,25 mm Iedere advertentie heeft standaard een rand. Behalve als het design van de advertentie dit niet toelaat. Aanleveren advertenties en afbeeldingen Aanleveren van een advertentie kan in elk gewenst grafisch formaat zoals bijvoorbeeld BMP, TIFF, JPG, JPEG, PNG, etc. Aanleveren van een advertentie in WORD is ook mogelijk. U loopt dan wel de kans dat er afwijkingen optreden, met name in de fonttypes en fontgrootte. Mandeguod is een uitgave van Doarpsmienskip Mantgum en verschijnt 11 keer per jaar. Doarpsmienskip Mantgum Anne Muller, voorzitter. Dayna de Boer, secretaris. Geert-Jan Goedhart, penningmeester. Roelie Rozenberg, bestuurslid. E-mail: doarpsmienskip@mantgum.com Website: www.mantgum.com Redactie Mandeguod hoofdredacteur (vacature). Frits Sieperda, vormgever. Anna Christien Piebenga eindredacteur en waarnemend hoofdredacteur. Financieel beheer Hotze Bonnema, penningmeester. Bankrekening Mandeguod: NL77 INGB 0005 0727 04 Verslaggevers Siebolt Dijkstra (en korrektor fryske teksten), Lys Scarse, Hette van der Wal. Verspreiding Karelien van Sluis, coördinator. Verspreiding door veel vrijwilligers uit Mantgum. Druk Copy Service Leeuwarden Tarieven Mandeguod www.mantgum.com Jaaradvertentie (binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 150,e 77,50 e 43,50 Eenmalige advertentie (alleen binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 24,e 13,e 9,Politie Service Centrum (0900) 88 44 Buurtagent: trinus.hoekstra@friesland.politie.nl © MANDEGUOD Overname van artikelen en foto’s alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de redactie van Mandeguod. 48 Mandeguod Verenigingsmededelingen (alleen binnenwerk) Jaarbijdrage Oplage e 26,500 exemplaren. Inleveren kopij, uiterlijk de 15e van elke maand mandeguod@gmail.com. Algemeen Uw bijdrage dient voorzien te zijn van naam, adres en telefoonnummer. De redactie behoudt zich het recht voor om uw tekst te redigeren, zo nodig in te korten of om uw bijdrage eventueel niet te plaatsen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van stukken die zijn geschreven door niet-redactieleden. e-mailadres mandeguod@gmail.com

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
Home


You need flash player to view this online publication