0

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 32e jaargang april 2017

Al 20 jaar uw haar onze zorg • Kleurenanalyse voor een passende haarkleur • Iedere woensdagmiddag kinderen knippen € 12,50 • Stempelkaart voor kortingen • Make-up • Gelpolish voor stevige nagels • Haaraccessoires en meer... De Finne 2, Mantgum Tel. (058) 250 15 75 Zie voor openingstijden www.kappershuis.nl studio Fitaal sinds 1994 YOGA PILATES BODYFLOW 5, 10 of 20 LESSENKAART STOELSHIATSU, YOGA- EN ONTSPANNINGSMASSAGE Master Jansenstrjitte 27 9022 AM Mantgum 06-42012203 www.studiofitaal.nl

INHOUDSOPGAVE Van de hoofdredacteur Nieuws uit de Mariakerk Nieuws van de Jeu de boulesvereniging Het Royal Opera House in Friesland Paaseieren zoeken! ‘Hette jout de pinne oan’ Nieuws van de Cultuurcommissie Doarpsmienskip Mantgum Nijs fan de Wiet Wetter Klup NL Doet 2017 Nieuws van de Gielguorde Duorsum Mantgum Nieuws van de Kaatsvereniging Filmhuis Mantgum 3 5 7 9 9 10 17 19 21 23 25 26 27 28 Verenigingen 31 Activiteiten 32 Enquête DMS (middenpagina’s uitneembaar) Weekagenda 33 Instellingen 34 Witte jim ... dat??? Winterwille op’e iisbaan yn Mantgum 35 37 Peaskepuzzel 39 Nieuws uit de artsenpraktijken Plantenverkoop (HWM) Rûnom Mantgum Nieuws van de tennisvereniging Oudijzeractie WWC Muziekvereniging Harmonie Weidum e.o. Thuiswedstrijden korfbalvereniging WWC Wedstrijdverslagen WWC Stichting Berne-iepenloftspul Easterwierrum Afmetingen advertenties FOTO VOORKANT OMSLAG Frisian Flag 2017 van 27 maart t/m 7 april 2017 op vliegbasis Leeuwarden. 42 49 51 53 55 56 59 59 63 64 Politie 64 Colofon 64 Het volgende nummer verschijnt voor 1 mei 2017. Kopij s.v.p. inleveren voor 15 april 2017: mandeguod@gmail.com foto: Frits Sieperda www.mantgum.com Mandeguod 1

2 Mandeguod

Van de hoofdredacteur Mandeguod van maart meldde dat de gemeente Littenseradiel de dorpskrantredacties de cursus ‘Skriuw mar Frysk’ had aangeboden. Hoewel ik mijn stukjes niet in het Fries wil gaan schrijven, wilde ik als hoofdredacteur mijn mede redactieleden wel vergezellen en doe voor spek en bonen mee. Dat leidt tot andere observaties dan bij degenen die druk doende zijn met de ’Fryske stavering’. Zoals dat vaak op het Nederlands wordt teruggegrepen om de Friese spelling te verklaren. Dat leidde bij mij tot de vraag of het Fries toch niet ‘gewoon’ een dialect van het Nederlands is. De reactie was alsof iedereen tegelijk door een wesp werd gestoken. Dat ik zo’n vraag zelfs maar durfde te stellen. Ik bleef zitten met twee vragen: ‘Hoe verhouden het Fries en het Nederlands zich?’ en ‘Wat is het verschil tussen een taal en een dialect?’. Zowel het Fries als het Nederlands zijn Indo-Europese talen en komen beiden voort uit het West-Germaans. In grove lijnen ontwikkelde het Fries zich via het Anglo-Fries (Ingvevoons) en het Oud Fries tot ons huidige Fries. Het Nederlands ontwikkelde zich grofweg via het Nederfrankisch, het Oud-Nederlands en het Midden-Nederlands tot ons huidige Nederlands. Tijdens het MiddenNederlands had vrijwel ieder gehucht zijn eigen taal. Een belangrijk verschil in beide ontwikkelingen is dat het Fries geen Midden-Friese periode heeft gekend en daardoor meer archaïsche (ouderwetse) woorden bevat. De oudste Nederlandse zin ‘Hebban olia vogala nestas hagunnan…’ (alle vogels zijn met hun nest begonnen…) dateert uit circa 1100 en er zijn Friesche teksten uit 1345 gevonden. Het Fries en het Nederlands hebben dus dezelfde oorsprong en hebben zich globaal sinds de 12e eeuw zelfstandig ontwikkeld. InfoNu.nl noemt drie criteria voor een taal: (1) er moeten historische teksten zijn, (2) er moet standaardisering zijn (woordenboeken) en (3) de sprekers moeten vinden dat het een taal is. Het Fries en het Nederlands voldoen daar zeker aan, maar bijvoorbeeld het Limburgs ook. Waarom is het Limburgs dan geen taal? In de Volkskrant van 10 maart 2017 geeft taalkundige en algemeen secretaris (directeur) van de Nederlandse Taalunie het antwoord: ’’Het onderscheid [taal vs. dialect] is taalkundig onzinnig. Want een dialect is al een taal. Het Nederlands is het Hollands dialect met Vlaamse invloeden. Daar zat de regering, dus dat werd de standaard taal. Als de regering in Friesland was gaan zitten, hadden we een Fries-Nederlandse standaardtaal gekregen.” Bram Brouwer Mandeguod 3

4 Mandeguod

Nieuws uit de Mariakerk Palmpasen Ook dit jaar vieren we weer Palmpasen. Palmpasen valt dit jaar op 9 april. Iedereen die dat wil doen kan op zaterdag voor Palmpasen van 14.30 u. tot 16.00 u. fruit naar de kerk brengen. Daar maken wij mooie fruitbakjes van. Zoals gebruikelijk versieren de kinderen zondagmorgen een Palmpasenstok. Daarna, rond 10 uur, is er een korte viering waarin ds. Wagenaar voorgaat. Vervolgens lopen de kinderen met hun Palmpasenstok door het dorp waarbij ze de fruitbakjes naar mensen brengen die wel wat steun kunnen gebruiken. Iedereen is van harte welkom. De kinderen krijgen via de school nog een uitnodiging. Mocht u iemand kennen die gewoonlijk geen fruitbakje krijgt maar er dit jaar wel een kan gebruiken, geef dat dan door aan Aukje Dijkstra (tel. 058-2501429). Namens de kerkenraad van de Mariakerk, Esther Langedijk Tsjerkehimmeljen Op 10 en 11 maart zijn we met een aantal vrijwilligers flink aan het werk geweest in de kerk om alle eikenhout (en dat is in ruime mate aanwezig) in de bijenwas te zetten en ook weer uit te wrijven. Dit om te voorkomen dat de kerkgangers strepen in hun zondagse kleren krijgen. De vrijwilligers die meegeholpen hebben met deze klus worden hartelijk bedankt, fijn dat een aantal vaste vrijwilligers ieder jaar weer bereid is om gezamenlijk de handen uit de mouwen te steken. Een aantal jaren geleden was onze Mariakerk, tezamen met de St.Jan in Den Bosch en de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes onderdeel van een grootschalig onderzoek naar de instandhouding van het kerkinterieur. Uit dit onderzoek is onder meer gebleken dat regelmatig onderhoud met (bijen)was een gunstige uitwerking heeft op het voorkomen van aantasting door o.a. de bonte knaagkever en andere insecten, met andere woorden een goede manier van conserveren. Mandeguod 5

6 Mandeguod

Ons in originele opstelling gebleven interieur (Louis XVI stijl) behoort tot het cultureel erfgoed en is inmiddels bijna 240 jaar oud. Zoals wellicht bekend is de maker ervan de Leeuwarder houtsnijder Hermannes Berkenbijl, de overgrootvader van Mata Hari. In het kader van de Kulturele Hoofdstad 2018 zal dat vast en zeker nadere aandacht krijgen. Gecombineerde kerkdienst op 30 april Na de ontbinding van de vorige combinatie zijn diverse gesprekken gevoerd met kerken uit de buurt. Naast de samenwerking met Westerwert is met een aantal van die kerken afgesproken om vier keer per jaar op de vijfde zondag van de maand gezamenlijke diensten te houden. Afwisselend zullen deze vieringen worden gehouden in Jorwert, Mantgum, Húns/Leons en Hilaard. Op 30 april zijn wij gastheer/vrouw van deze kerken. Mogelijk is dit een opstap naar verdere samenwerking in de toekomst. Omdat onze vaste organist Take Beukema met vakantie is zal Truus de Vries uit Leeuwarden op deze zondag op orgel en piano voor de muzikale begeleiding van de samenzang zorgen. Truus is voor ons geen onbekende. Dit multitalent brengt ook regelmatig door haar zelf gecomponeerde muziek ten gehore. Mogelijk dat haar partner Rob du Jardin ook meekomt; dan kunnen we ook genieten van zijn viool- en trompetspel. Deze bijzondere dienst begint om 09.30 uur en zal worden geleid door ds. H.Wagenaar uit Jorwert. Nieuws van de Jeu de boulesvereniging Ledenvergadering Jeu de boulesvereniging Datum: 11 April 2017 Plaats en tijd: 20.00 uur in MFC de Wjukken Start voorjaarscompetitie Jeu de boules Datum: 27 april 2017 Plaats en tijd: 19.30 uur banen bij de Wjukken Mandeguod 7

8 Mandeguod

Het Royal Opera House in Friesland Opnieuw leek de zaal bij de prachtige uitvoering van het ballet de Sleeping Beauty voller dan gemiddeld. Daar ben ik blij om, omdat dan de kans toeneemt dat de voorstellingen vanuit Londen het volgende seizoen ook doorgaan. Op 30 maart staat de opera Madama Butterfly van Giacomo Puccini op het programma. Een dramatisch verhaal over een Amerikaanse luitenant die zijn Japanse echtgenoot verwaarloost, terwijl zij trouw blijft aan haar grote liefde. Mogelijk leest u dit nog net op tijd. Op 11 april wacht het ballet Jewels van George Balanchine uit 1967, dat een tijdloos beeld oproept van briljante en sprankelende SMARAGDEN, ROBIJNEN en DIAMANTEN. De recensies van dit ballet zijn zeer lovend. Dus ik mag aannemen dat ons een mooie avond te wachten staat. Daarna moeten we tot juni wachten voor de volgende voorstelling. Mogelijk ontmoeten we elkaar in de pauze bij de hapjes en drankjes in Chine Sneek. Voor meer informatie zie www.cinesneek.nl of www.roh.org.uk/cinemas. Kort voor de voorstelling vindt u op de laatste site een sheet in het Nederlands met informatie over de voorstelling, waaronder de precieze aanvangstijden en duur. Bram Brouwer Paaseieren verstopt op sportveld Mantgum! Op vrijdag 14 april zijn er op het sportveld in Mantgum weer honderden paaseieren verstopt. Alle kinderen van 0 tot en met groep 6 mogen ze komen zoeken. De activiteit wordt georganiseerd door korfbalvereniging WWC in Mantgum/Wiuwert. Wanneer: Waar: Tijd: vrijdag 14 april sportveld Mantgum vanaf 14.00 uur Voor zowel de kinderen tot en met groep 3, als voor de kinderen van groepen 4 t/m 6, zijn er een GOUDEN en een ZILVEREN ei verstopt. Voor de vinders hiervan is er een leuke prijs te winnen! Om het voor alle kinderen zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, mogen de ouders niet meehelpen met zoeken. Wil je een vriendje, vriendinnetje, neefje of nichtje meenemen? Dat mag gerust! Mandeguod 9

“Sa wie it doe” (diel IV) Sa njonkenlytsen siet dizze man yn de 7e klasse. De âlde skoalmaster hie in sike frou dat fan lesjaan kaam net folle terjochte. Wy hawwe it op skoalle altyd tige nei ‘t sin hân. Der waard thús besprutsen en beslúten dat dizze skriuwer mar nei de MULO yn Snits moast. Boer wurde like elkenien noch net sa goed ta. Nei de lânbouskoalle koe altyd noch. Op de fyts nei Snits, wat in feroaring. Fansels moast it earst wol wat wenne. As it strie min waar wie, koenen wy mei de LAB bus. Dizze reade bussen rieden hinne en wer fan en nei Snits. Der wienen gjin bushaltes. Men koe de hân efkes omheech stekke. De bus stoppe en men koe yn stappe. Wie men mei de fyts ûnderweis en it begûn te reinen? Gjin probleem. Men skûle efkes efter in beam. Rillegau wie de LAB der wol wer. Hannen omheech de sjauffeur út de bus, mei it treppentsje boppe op ‘e bus, wy de fyts oan rikke en de fyts waard yn it fytsrek boppe op de bus stutsen. Mei hurde wyn fleach de sjauffeurspet ek wolris ôf. Wy wienen net te min om dy wer op te sykjen. Eltse bus hie in aardige konduktrise mei kaartsjes. Wy kenden de sjauffeurs en konduktrises by de namme. Moarns en jûns wie it LAB bus 10 Mandeguod

dan echt gesellich yn ‘e bus. Elts koe elts sa’ n bytsje en men krige de yndruk gauris dat men leaver mei de bus gie as op ‘e fyts. Mei min waar sette de LAB in twadde folchbus yn sadat elts op tiid op skoalle wêze koe. As ús mem nei Ljouwert ta woe mei de bus, dan rûn se oer de wite brêge (Syltsjesleat) nei de Easterwierumer hoeke. In buskaartsje wie dêr in dûbeltsje goedkeaper. It wie gjin súnigens mar elts dûbeltsje wie doe moai meinommen. As de direkteur (de Waard) fan de LAB dan ek noch efter it stjoer siet, wie de dei foar ús mem goed. Wat in busservice foar dy tiid! Der komt noch by, dat wannear wy efter yn it lân oan it wurk wienen, altyd wisten hoe let it wie. Horloazjes hiene wy net. Mar de LAB joech de tiid oan. Se hienen ferskillende bussen lyts en great mar allegear read. As it klupke nei Snits ried om 11 oere moarns, dan seagen wy dit buske trije kertier letter oan de oare kant fan Dearsum al wer oan kommen. Dan sei ik: “Ik sjoch it klupke mannen, it is iterstiid!” En dan komt dy nacht dat wy wekker wurde fan it brommen fan fleanmasines. Heit en mem komme by ús op ‘e sliepkeamer om te sizzen dat it oarloch is. De Dútsers komme der oan. Fan it sliepen komt net folle mear. Under it teedrinken kriget ús heit post dat hy him melde moat op it Gemeentehûs en syn soldateklean mei nimme moat. Us mem is oerstjoer. Hoe moat dit allegear en hoe komt it allegear. Der wurdt oerlein mei de faam en de beide feinten yn it bûthús. Heit is net sa hastich om fuort te gean. En dan om 10 oere op ’e nij in brief mei it berjocht dat heit net mear op it gemeentehûs hoecht te kommen. It blykte dat de Dútsers sa hurd kamen dat de organisaasje fan it leger der net op berekkene wiene. Dy deis hawwe wy grif net nei skoalle ta west. Dat it oarloch wie, ik fûn it ferskriklik. En wy allegear fansels. Mar wat wiene wy bliid dat ús heit wer thús wie. De hiele oarloch lang haw ik lêst fan spanningen hân. Jo wisten net wat je boppe de holle hong en wat der allegear spile. Us âlde radio op in akku, kreake der noch wol berjochten út mar al hiel gau kamen der Dútske berjochten troch. De Ljouwerter krante waard hyltiid tinner. De earste dagen fan de oarloch wie de Snitser strjitwei besiedde mei kollonnes fan Dútske soldaten dy’t al sjongende, de moed al rinnende der yn hâlden. Dêr tusken yn it hynstefolk mei groepen hynders, auto’s, motors en oar materiaal. Wy hienen noch nea safolle drokte op ‘e dyk sjoen. Wy hearden ek al gau dat dizze legerkollonnes nei de ôfslútdyk giene en dêrnei fan doel wiene nei Hollân te gean. Dútse Luftwaffe fleanmasines Mandeguod 11

Ferdidiging ôfslútdyk Bunker op ‘e ôfslútdyk De bunkers op ‘e ôfslútdyk wienen in rare bariêre foar de Dútsers. Wy hearden de kanonnen bolderjen, mar al gau krigen de oanfallers yn ‘e gaten dat sy de ynname fan de ôfslútdyk wol ferjitte koenen. Doe setten de Dútsers de oanfal yn op de saneamde Hollânske wetterliny wêr mei oare troepen nei de Utertske Heuvelrêch. En dat mei help fan de luftwaffe. Der wie gjin kearen oan. En ús regear wie doe sa ferstannich om it mar op te jaan. Ik bin en wie doe ek bliid dat men mei fjochtsjen op hâlde. Dit beslút hat in hiel soad libbens besparre en it joech my ek in sekere rêst. Ik sil de iennigste net west ha, dy’t sa tocht hat. Stadichoan waarden de problemen dêrnei grutter en grutter. Wy hawwe mei makke dat in groep Dútske soldaten dy’t boer wienen by ús yn it bûthús stiene te gûlen doe ‘t se seagen hoe moai wy it noch hienen. Dat ien man makke hie, dat dizze oarloch ûntstean koe mei al syn ferskriklike dingen. Hitler hat in great loeder west. Mear in dom bist as in minske. It lêste winterskoallejier dat ik op de legere skoalle siet, ferjit ik nea wer wat de winter oanbelanget. It koe doe tige winterje. De greate swarte kachels yn ús skoallelokalen moasten goed opstookt wurde om it yn skoalle waarm te krijen. As wy moarns yn skoalle kamen, wie sa’n kachel wolris gloeiend read fan it fjoer. Der siet in stek om hinne foar de feiligens. As der dan wer ris snie kommen wie, waarden der klompen, learzens, jassen, wanten en mûtsen om it kachelstek hinne lein. Master Duisterhout wie net te beroerd om dat saakje sa no en dan wat om te kearen. Der waard stookt mei kooks. (grutte koalen) De warmtegolven seagen je wol boppe de kachel útkommen. It wie sa wol smûk yn it lokaal. Ik leau net dat wy dan kâld wienen. As wy dan al sa wat learende yn de skoalbanken sieten en wy seagen de snieflokken dwarreljen, dan hiene wy wer sin oan it frije kertier. Dêrnei hiene de famkes hantwurkjen. In skofte siet ik as ienichste jonge allinne mei de famkes yn de klasse. Myn kameraden (maten) wienen siik of mei it turfskip fuort. Juffer sei: “Do kinst wol mei de famkes hantwurkje”. Sa sein sa dien. De keunst fan it sokstopjen haw ik my doe oan leard. Anneke Bloem (no myn buorfrou frou van der Ende) wie ien fan 12 Mandeguod

de sokkestoppers op skoalle. Wy gongen fansels op ‘e fyts nei skoalle ta. Us mem woe ha, dat ik in mûtse op die. Ik hie in aardich kúfke hier op ‘e kop en sei dat ik net in mûtse hoechde. Ik hie gjin kâlde earen. Dat lêste wie fansels net alhielendal wier. Ik hie de hannen ek wolris oan ‘e earen. It wie fansels in spultsje fan “eigenwiis” wêze. Ik haw it lang fol hâlden sûnder mûtse. Tritich jier ferlyn begongen myn earen te skilferjen. En dan benammen yn de simmer mei sinneskyn waar. Nei de dokter en dy stjoerde my nei it sikehûs ta. De spesjalist trof kankerplakken oan. Der moast operearre wurde. Ik hie lokkich greateftige earen. De eardokter hat de ferkearde stikjes út de earen wei nommen, de boel wat rjocht knipt en my warskôge foar de sinne. Fan de bern haw ik in hoed krigen en fan Sypersma autobedriuw in mûtse. Ik haw de spesjalist net ferteld dat ik by it winter altyd eigenwiis wie. sokstopjen It wie net allinnich de kachel yn ‘e skoalle dy ‘t ferskate winters fûl brâne moast om it in bytsje behaachlik te meitsjen. By ús thús midden yn de keamer stie in moaie greate brúne kachel. Boppe op ’e kachel koe in tsjettel of in panne stean. Dizze waarmtemakker wie fan stien en moai glêd. In lange skoarstienpiip ferdwûn yn ‘e muorre. De brânstof wie antrasyt dy ‘t turfskipper Tiemersma by it hjerst yn ‘e skuorre brocht. By fûle winter bleaun de kachel ’s nachts in bytsje troch brânen mar moarns moast hy (de brúne) wer los. Sinne hiene wy net yn ‘e hûs mar wol grutte rúten. Dyselde rúten wiene iterstiid noch altyd bedutsen mei iis. (blommen op ’e rúten) Soms kaam der yn de rin fan de middei in lyts gatsje yn ‘e blommen. De brúne koe soms in hiele wike lang gjin gatsje yn it iis krije. It fielde as sieten wy dan yn it tichthûs. Noflik sil it net altyd west hawwe mar elkenien wie oan it wurk en dan hâldt men it lang út. As it sterk iis wie bleaun de fyts yn de skuorre stean en gong it op redens de Snitserâldfeart del nei skoalle ta. Wy koene ús efter hûs opbine. Mar mei in Snitserâldfeart Mandeguod 13

Pizza Food Truck Onze pizza`s worden ter plekke bereid met verse ingrediënten en gebakken in een steenoven. Iedere donderdagmiddag in Mantgum (bij de Poiesz). Vanaf 17.00 uur. Telefonisch bestellen kan op nr. 06-538 77 841 (v.a. 11.00 uur) Pinnen is helaas niet mogelijk. Menu kaart Margherita: tomatensaus, kaas, mozzarella, basilicum Vegetariana: tomatensaus, kaas, mozzarella, paprika, champignons, ui e 8,00 e 10,00 Quattro Formaggi: tomatensaus, kaas, mozzarella, gorgonzola, parmezaanse kaas e 11,00 Funghi: tomatensaus, kaas, mozzarella, champignons Gorgonzola: tomatensaus, kaas, champignons, gorgonzola Quattro stagioni: tomatensaus, kaas, champignons, ham, olijven, artisjokken Salame: tomatensaus, kaas, salami Pollo: tomatensaus, kaas, kipfilet, champignons, paprika, ui Hawaii: tomatensaus, kaas, ham, ananas Carbonara: tomatensaus, kaas, ham, salami, spek Prosciutto: tomatensaus, kaas, ham, paprika Sambrini: tomatensaus, kaas, champignons, paprika, ham, salami, spek, ui Shoarma: tomatensaus, kaas, shoarmavlees Shoarma speciaal: tomatensaus, kaas, shoarmavlees, ui, paprika Pescatore: tomatensaus, kaas tonijn, paprika, ui Siciliana: tomatensaus, kaas, ansjovis, kappertjes, olijven e 9,50 e 10,50 e 11,50 e 9,00 e 11,50 e 10,00 e 10,50 e 10,00 e 12,50 e 12,00 e 13,00 e 12,00 e 12,00 Naar wens kan de pizza met verse knoflook worden belegd en/of de rand met knoflookolie worden ingesmeerd. Extra kaas, groente, olijven, ei e 0,50; extra vlees, gorgonzola e 1,00 / vis e 2,00 14 Mandeguod www.sambrinipizzas.nl

skrale wyn út it easten wiene it moarns betiid soms drege ritjes. Broer Hink stie stabiler op it iis as myn persoan. Ik hie in soad lêst fan skuorren yn it iis en Hink dy fleach mar raak. Soms lei der in soad snie. Ien winter hawwe wy mei makke, dat alle sleatten fol leine mei snie. Dy snie wie hurd fêrzen. Wy koenen wiken lang skean oer nei skoalle ta. Gjin greppels gjin sleatten it wie ien wite flakte. Wy wisten doe fan gjin skyen, oars wiene wy grif op skys nei skoalle ta gien. De Snitserfeart wie muoisum te beriden troch sniebroei. Dy broei wie gefaarlik. Dat hat Raerd witten. It lytse famke Aly Boersma boarte op ‘e snie op de Aldfeart en is troch de broeisnie sakke en ferdronken. In ramp trof Raerd. Aly wie in kammeraatske fan myn suske Sjoerdtsje. Yn ien kear wie de moaie winterwille oer. It wie begjin Maart noch allegearre snie en doe, yn in pear dagen tiid wie de measte snie fuort. It lân kaam grien ûnder de snei wei. Wy moasten wenne oan it begjin fan in nije maitiid. In maitiid sûnder lytse Aly. Yn it begjin fan de oarloch feroare der by ús net sa folle. Stadichoan kamen dy feroaringen wol. Alle nachten wienen der fleanmesines yn ‘e loft. De fleantugen goaiden alumium lintsjes út harren tastellen. It lei somtiden besaaid op it lân. Earst wisten wy net wat dat ynhâlde. Letter sei men dat it in soarte fan radar wie. De gefolgen fan dy lintsjes soe wêze kinne, dat de piloaten it paad bjuster rekken. De petroalje en bensine waarden earst krap. Yn it bûthús hienen wy petroalje lampen. Sûnder petroalje gjin ljocht. Der kamen karbidlampen yn’e hannel en dy krigen wy ek. Wy hienen wer wat ljocht mar it wie wol in hiel gesoademiter mei dy dingen. Jûns en moarns moast der nije karbid yn. De âlde karbidbrij moast dus twa kear deis út de lampen helle wurde en de pitten moasten gauris trochstutsen wurde. Mei it wetterkraantsje op sa’n lampe moast men de wetterdrip regelje. Tefolle wetter dan fersûpte de karbid. Te min wetter, in skiterich ljochtsje. It wie gauris myn putsje om te soargjen dat der oeral wat ljocht yn ‘e pleats wie. Der siet noch al wat tiid yn om alles wat yn it ljocht te krijen en te hâlden. Men moat wol betinke dat wy gjin elektrysk hiene en dat dizze sitewaasje de hiele oarloch duorre. Men stonk de hiele dei sa’ n bytsje nei karbid. tenei mear Mandeguod 15

16 Mandeguod

Nieuws van de Cultuurcommissie In april kunt u twee keer naar een voorstelling in MFC Wjukken, namelijk op 6 en 20 april. Op woensdagavond 6 april geeft Margriet Keizer een interactieve lezing over Friese kostuums met de titel: “Wat heeft staal met mode te maken? Hoe wereldgebeurtenissen invloed hadden op onze kleding” Margriet Keizer is van huis uit lerares naaldvakken; haar hele leven hebben textiel en kostuums haar interesse gehad. Zij bezocht colleges kostuumhistorie, was vrijwilliger bij het depot van het Fries Museum en werkte mee aan meerdere tentoonstellingen. Zij is voorzitter van de Kostumkommisje Fryslân. In de lezing op 6 april maakt zij duidelijk dat de toepassing van staal niet alleen invloed op de scheepsbouw en architectuur had, maar ook op de wijdte van de rokken. Verder legt zij het verband tussen de opkomst van de chemie en de prachtig gekleurde sitsen (op dit moment in Fries Museum: Sits, katoen in bloei). Ook werd de mode beïnvloed door de komst van de trein. En waarom droegen Friese vrouwen oorijzers? En waar kochten zij hun kleren? En bij welke gelegenheden droegen de mannen hoge zijden hoeden? Hierop en eventueel op nog andere vragen zal zij proberen antwoord te geven. Daarnaast zal zij kledingstukken en stoffen meenemen om zelf te kunnen betasten. Het belooft voor zowel mannen als vrouwen een interessante avond te worden. MFC Wjukken, 6 april 2017 Aanvang: 20.00 uur - € 7,50, inclusief pauzedrankje Reserveringen: cultuurcommissie@wjukken.nl of bel 058 – 250 14 58 (Kees van der Bijl) Mandeguod 17

18 Mandeguod

Op 20 april zal dorpsgenoot Ad Joosse een korte inleiding geven op de film: “Levenslied van een Friese veteraan” van filmmaker Rob Busquet en zoon Frank. Vrijwel elk voorjaar komt de herinnering aan de oorlog en de bevrijding weer bij ons boven en realiseren wij ons wat een groot voorrecht het is om in vrede te mogen leven. Ad Joosse is een van de negen Friese oorlogsveteranen van diverse generaties, die in de documentaire aan het woord komen in het echte verhaal over leven en dood. Ze vertellen over hun missies naar onder meer Nederlands-Indië, Nieuw Guinea, Irak, Afghanistan, Cambodja en Joegoslavië. Als soldaat, generaal of aalmoezenier, bij de landmacht, luchtmacht of marine. Deze veteranen vochten en vechten in vreemde gebieden zodat wij in een iets veiliger wereld kunnen leven. “Wanneer hij ’s ochtends zijn ogen opent, hoort hij op Bevrijdingsdag het geluid van de klokken in het Friese dorp waar hij is geboren. Wanneer hij zijn ogen ’s avonds sluit hoort hij ontploffingen van bermbommen, geratel van vuurwapens en geschreeuw van gewonden: zomaar een dag in een oorlogsgebied in een ver land” Op een andere plek in deze Mandeguod kunt u een interview met Ad Joosse lezen. MFC Wjukken, 20 april 2017 - Aanvang: 20.00 uur - € 5,50, inclusief pauzedrankje Reserveringen: cultuurcommissie@wjukken.nl of bel 058 – 250 14 58 (Kees van der Bijl) DOARPSMIENSKIP MANTGUM Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering 2017 Het bestuur van Doarpsmienskip Mantgum nodigt hierbij haar leden van harte uit voor deelname aan de Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering van Doarpsmienskip Mantgum vindt dit jaar plaats op donderdag 11 mei 2017 om 20.00 uur in MFC Wjukken. Normaliter wordt de vergadering eind april gehouden, maar vanwege de meivakantie en andere activiteiten in MFC Wjukken is ervoor gekozen de vergadering enkele weken later te houden. Dit bericht is slechts een vooraankondiging om de leden te informeren. De officiële uitnodiging, de agenda en bijbehorende verslagen worden in de Mandeguod van mei geplaatst. Mandeguod 19

20 Mandeguod

Nijs fan de Wiet Wetter Klup Feestelijke opening watersport-seizoen 2017 met verrassende onthulling Zaterdag 13 mei 2017 viert de Wiet Wetter Klub zijn eerste opening van het watersportseizoen als vereniging. Het programma begint om 18.00 uur bij mfc De Wjukken met een feestelijk ontvangst door de Mantgumer maten . Te samen nuttigen wij dan eerst een overheerlijk skippersmeal met een typisch slokje/drankje. Waarna we met een volle maag om 19.00 uur inschepen om naar de Swette te varen. Daar zal de onthulling plaatsvinden van een prachtig “kunstwerk”. Om 19.30 uur varen we rustig de zonsondergang tegemoet terug naar De Wjukken, waar om 20.00 uur de afterparty zal beginnen. Ook dan wordt u getrakteerd op een smakelijke borrel. Iedereen is welkom. Voor het programma vragen we een kleine vergoeding van vijf euro per persoon. Aan de kinderen wordt natuurlijk ook gedacht. Graag opgeven voor 1 mei bij Pieter van der Kooy: 058-2101562/06-16238280 of per email via prvanderkooy@gmail.com Wij zien u graag tegemoet op 13 mei! Met vriendelijke groet, het bestuur van de vereniging WWK Nijs Der is in Frysk ferske dat begjint mei de wurden: De maaitiid is te rûken oan gers en grien en blomt. De maaitiid is der, ek de WWK set wer mei nije moed útein. .De “fingers” yn it nijbouplan Mantgumerfeart I en II wurde dizze hjerst baggere, sa hat de gemeente Littenseradiel ús witte litten. Fingers dat binne de wetters wer't de oanwenjenden yn swimme kinne en in boat foar de wâl lizze kinne. De djipten hawwe wy (WWK) metten en it die bliken dat dizze wetters te ûndjip binne. De gemeente hat dat nei metten en hat op grûn dêr fan en op ús oanfraach besletten te baggerjen. Dat bart noch dit jier! Mandeguod 21

22 Mandeguod

Us oprop om lid te wurden fan 'e WWK hat noch neat opsmiten mar it kin fansels altyd noch wol. Der binne oant no ta 30 leden mar der kinne mear by om sterker te wurden mei aksjes foar ferbettering fan de wettersport yn de breedste sin. Op sneom 15 april hâlde wy wer himmeldei op it wetter yn Mantgum, Mantgumerfeart en Swette. Wa't mei helpe wol kin him as har opjaan by de bekende bestjoersleden. As der ien as twa roeiboatsjes te brûken binne soene wy dat tige op priis stelle. We starte om 10 oere. De iepening fan it wettersportseizoen is op 13 maaie, lês der fierder yn dit blêd oer. As jo lid wurde wolle fan ús feriening, in lisplakje foar jo boat sykje lyts as great: Skilje as mail dan nei ús nije skriuwer Rinse de Groot, tel. 06-51968990, e-mail rsdegroot@terphus.nl. Mei mear stipe fan leden kinne we mear dwaan foar Mantgum. De (no noch) skriuwer Teake Oosterbos NL Doet 2017 Op sneon 11 maart hat keatsferiening Jacob Klaver meidien oan NL Doet. Mei help fan frijwilligers út Mantgum binne de keatsbanken en tillegrafen op ‘e nij yn ‘e ferve setten. Mandeguod 23

24 Mandeguod

Nieuws van de Gielguorde De Massale Mantgumer Garage Sale Wegens groot succes in de afgelopen jaren is er ook dit jaar, voor de tiende keer, een Massale Garage Sale! Datum: zondag 11 juni 2017 van 10.00 tot 15.00 uur Op zondag 11 juni 2017 van 10.00 tot 15.00 mag iedereen, die zich opgeeft, zijn spullen in de garage of op de oprit verkopen. Natuurlijk is het ook mogelijk om andere activiteiten in de garage of op de oprit te organiseren zoals schminken, spelletjes, muziek maken en workshops geven. Dit laten wij graag over aan ieders creativiteit. Op een plattegrond geven we aan op welke plaatsen iets te koop is of iets te beleven valt. Deze plattegrond komt op onze website, facebook en twitter te staan. Op zondag 11 juni is deze plattegrond te verkrijgen bij alle deelnemers van de Garage Sale en bij de school. Centraal punt van de garage sale is het schoolplein waar een (warm) hapje en een drankje te verkrijgen zijn. Wilt u meedoen? Meld u aan via een e-mail aan garagesale.mantgum@hotmail.com of telefonisch op 058-2502045. Opgeven kan tot 4 juni 2017. De deelnamekosten zijn € 8,00. De Massale Mantgumer Garage Sale gaat alleen door bij minimaal 25 deelnemers. Namens de oudercommissie van de Gielguorde - Roelf Vogelzang Kijk ook eens even op onze website http://massalegarage-salemantgum. jouwweb.nl/ of volg ons via Facebook of Twitter. Mandeguod 25

Duorsum Mantgum De werkgroep “Duorsum Mantgum” is eind vorig jaar opgericht. Deze werkgroep valt onder Doarpsmienskip Mantgum en bestaat uit de volgende personen: Oebele Anema, Bram Brouwer, Sipke Dijkstra, Agnes Driessen, Willem van Eif, Wilco Fopma, Sijbren van der Heide, Jan Reitsma, Rob Mangnus, Herbert Schaap, Rinse Westerdijk, Albert van Zadelhoff. Na de eerste vergadering waren er meer vragen dan antwoorden. Nu, na drie maanden, gaan vijf personen naar een cursus over de regelgeving voor het opwekken van groene energie. De opgewekte energie zal ook verkocht moeten worden. Daar zal waarschijnlijk een klein groepje mee aan de slag gaan. Zoals u hebt kunnen lezen in Mandeguod van maart zijn vijf studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden voor ons aan het werk. Zij zoeken het één en ander uit voor de werkgroep. Om erachter te komen hoe de inwoners van Mantgum denken over het opwekken van groene energie hebben zij een enquête in Mantgum gehouden. De uitkomst van de enquête wordt op 22 maart met de werkgroep besproken. Om niet het wiel opnieuw uit te vinden hebben wij overleg met de zeven energiecoöperaties in Littenseradiel. Al met al een veelbelovende start, maar er moeten nog veel stappen worden gezet. Wij houden u op de hoogte. Voor vragen kunt u altijd een commissielid aanschieten. Met vriendelijke groet, Sijbren van der Heide 26 Mandeguod

Nieuws van de kaatsvereniging Wedstrydaginda Keatsferiening Jacob Klaver 2017 Datum Tiid Partij Snein Snein Snein 30 april 30 april 7 maaie Snein 21 maaie Snein 21 maaie Snein 28 maaie Snein 28 maaie Sneon 10 juny Freed Freed Snein Snein Sneon Tiisdei Freed Snein 16 juny 16 juny 25 juny 25 juny 1 july 4 july 7 july 16 july Moandei 17 july Freed Snein Freed Freed Sneon Snein Snein 21 july 23 july 12.00 Ledepartij Senioaren 13.30 Ledepartij Jeugd 10.00 KNKB 10.00 KNKB 10.00 KNKB 12.00 Ledepartij Senioaren 10.00 Ledepartij Jeugd 13.00 Federaasje 18.30 Ledepartij Senioaren 16.00 Ledepartij Jeugd 12.00 Ledepartij Senioaren 12.00 Ledepartij Senioaren J 10.00 KNKB 18.00 Ledepartij Jeugd 18.30 Ledepartij Senioaren 10.00 Ledepartij Jeugd Barbecuepartij Barbecuepartij Jonges t.i.l. Pupillen famkes ôfdieling Welpen famkes t.i.l. Jonker Sikke partij Geitewollesokke Alle kategoryen t.i.l Famyljekeatsen Pankoekpartij Keetpartij 50+ partij ong Fammen partij Strjittekeatsen Strjittekeatsen Freontsje en Freondintsje partij 16.00 Diplomakeatsen jeugd Diplomakeatsen 18.30 Ledepartij Senioaren 10.00 Iepen Kampioenskip Buertsjekeatsen Pearketeatsen 2 septimber 09.00 Jeugd 2 septimber 11.00 Senioaren 9 septimber 10.00 KNKB 10 septimber 13.30 Ledepartij Senioaren 10 septimber 10.00 Ledepartij jeugd Merkekeatsen Merkekeatsen Lytse PC Ids van der Ende partij Alder Bern keatsen Mandeguod 27

Filmhuis Mantgum Documentaire: Levenslied van een Friese veteraan Onder grote belangstelling, o.a. van onze burgemeester Johanneke Liemburg, ging in november vorig jaar in Slieker Film, het voormalige filmhuis in Leeuwarden, de documentaire “Levenslied van een Friese veteraan” in première. In de film komen negen Friese veteranen aan het woord, die in eveneens negen hoofdstukken hun ervaringen als veteraan vertellen. Een van hen is onze tachtigjarige dorpsgenoot Ad Joosse. Daarom heeft de cultuurcommissie van De Wjukken deze film voor 22 april a.s. geprogrammeerd. Een veteraan heeft als militair voor zijn land gediend in oorlogssituaties en/en bij vredesmissies. Dit artikel beschrijft Ad’s ervaringen nadat hij in juni 1961 naar Nieuw Guinea vertrok om de Nederlandse kleuren aldaar te verdedigen. Voor de bijna vierentwintigjarige jongeman lonkte het avontuur en hij wilde daar, ondanks bezwaren van zijn moeder, wel naar toe. Het zou echter nog maanden duren voordat ze werkelijk vanaf vliegveld Ypenburg via Tokio naar Biak op Nieuw Guinea vlogen. Zeer slecht weer maakte het laatste deel van de reis beangstigend en toen ze in Biak uit het vliegtuig stapten leek het of ze in Nederland terug waren, maar dan wel met palmbomen. Tijdens zijn verblijf aan de andere kant van de wereld had Ad weinig contact met thuis. Door de Indonesische infiltraties werd de situatie in Nieuw Guinea destijds steeds dreigender en als antwoord stuurde Nederland bijna 10.000 militairen. Er vielen vele doden, ook Nederlandse. Buiten een cursus tropische hygiëne, waarin ze van alles over tropische ziekten leerden, waren de Nederlandse militairen nauwelijks voorbereid op wat hun daar te wachten zou staan. Dat werd bij latere vredesmissies beter geregeld, mede door de ervaringen van de NieuwGuinea-veteranen. In Nieuw Guinea moest Ad de vliegtuigen van de Nederlandse Luchtmacht onderhouden, zoals de beroemde Dakota. Hij vertelt over zijn avontuur met een vrijgezelle zuster. Met haar wilde Ad wel corresponderen. Zij wilde dat ook wel en dat zou uitlopen op een huwelijk dat nu al 52 jaar standhoud. Van hogerhand werd geadviseerd contact met de plaatselijke bevolking zoveel mogelijk te vermijden. Dat was te riskant. Het tegendeel bleek, want hun verstandhouding 28 Mandeguod

met de Papoea’s was zeer goed. ‘We deelden alles met ze’, zegt Ad. ‘Het waren fijne mensen, die we als onze gelijke behandelden en ze waren trouw tot in de dood. Dat was geheel anders dan de Javanen, van wie je nooit wist wat je aan ze had.’ Hoewel ze aan de vliegbewegingen merkten dat er iets aan de hand was, kregen ze weinig mee van de internationale druk op Nederland om Nieuw Guinea aan Indonesië over te dragen. Toen die overdracht in 1962 plaatsvond voelden de Nederlandse militairen zich door de politiek verraden. Ze vroegen zich af wat het nut van hun aanwezigheid daar was geweest. Nadat de overdacht formeel was beklonken, kregen de Nederlanders het gevoel dat ze die rotzooi zo snel mogelijk wilden verlaten. Maar ze vonden ook dat ze de Papoea’s in de steek lieten. Hun was onafhankelijkheid beloofd en dat kregen ze niet. Volgens Ad is er na de overdracht door de Indonesiërs genocide onder de Papoeabevolking gepleegd en hij denkt dat dat nog steeds gebeurt. Dat leidt hij af uit het steeds kleiner wordende aandeel Papoea’s dat nog op het voormalige Nederlandse deel van het eiland leeft. Het verbaast hem dat de Papoea’s geen enkele rancune koesteren tegen Nederland en de Nederlanders. De overgang tijdens de terugreis was groot. Stapten ze in Nieuw Guinea met 42 °C in het vliegtuig, vierentwintig uur later stapten ze er op Schiphol uit bij -2 °C. In een militaire vrachtauto werden ze thuis afgezet en daarmee basta. De eerste dagen thuis werden ze geleefd en waren ze in gedachten nog daar. Maar al snel was het ‘business as usual’. Ze moesten weer aan het werk, alsof er niets gebeurd was. ‘Bek houden en aan het werk’ was de opdracht. Ad vertelt over een collega die in Nieuw Guinea een onderbeen verloor. Thuisgekomen kreeg deze de rekening gepresenteerd voor zijn onherstelbaar beschadigde broek. Het zou 25 jaar duren voordat ze toestemming kregen een reünie te organiseren. Prins Bernhard, Relus ter Beek (oud Minister van Defensie en oud Commissaris van de Koningin in Drenthe) en oud verzetsman en generaal Ted Meines (een van de veteranen in de documentaire) hebben er voor gezorgd dat de veteranen sinds het begin van deze eeuw de erkenning krijgen die ze verdienen. Meinens overleed op 24 december jl. op 95 jarige leeftijd. Bij de veteranen uit de documentaire, die in Nieuw Guinea waren, valt op dat ze nog steeds heimwee naar dat land hebben. Het moet voorwaar een bijzonder land zijn. Bram Brouwer Mandeguod 29

30 Mandeguod

Vereniging Verenigingen Contactpersoon Biljartvereniging Mantgum Bridgeclub Doarpsmienskip Mantgum Fûgelwacht Mantgum Gymnastiekvereniging Weidum Harmonie en Malletband Weidum Herensociëteit Vriendenkring Iisclub De Twa Doarpen M. Dusselaar J. W. Verhoef S. Dijkstra E. van der Hem K. Bosma C. Punter S. Cnossen J. van der Werf Jeu de Boulesvereniging Wjukslach G. Kuperus Keatsferiening Jacob Klaver Korfbalvereniging WWC Loopgroep Runom Mantgum Mannenkoor Mantgumer Maten Mantgumer Tennisclub Merke Commisje Mantgum B. Stienstra G. van der Hem D. Lont P.R. van der Kooi A. Meijer A. Tymersma Ondernemersvereniging Mantgum W. Fopma Oudercommissie De Gielguorde Resitearkolleezje Frisia 1874 Soos 60+ Speeltuinvereniging De Pôle Stichting Freed Stichting Wjukken Tennisvereniging Uitvaartvereniging De Laatste Eer Voetbalvereniging Oosterlittens Werkgroep Historie Mantgum Wietwetterklup Volleybal VV Wytgaard R. Heida J. Nijboer P. Wijnja J. van der Valk Patricia Kuipers G. Terpstra D. Ottema R.W. Steensma T. Oosterbos Y. Duhoux Telefoonnummer (058) 253 16 11 (058) 250 18 13 (06) 423 242 06 (058) 251 96 81 (058) 251 93 93 (058) 251 92 64 (058) 250 15 97 (058) 250 11 44 (058) 251 97 17 (06) 130 43 474 (06) 156 37 637 (06) 512 21 165 (058) 250 15 02 (058) 250 15 29 (058) 250 20 26 ocgielguorde@gmail.com S. de Groot (058) 2501108 (058) 250 26 75 (058) 255 25 58 (06) 532 781 62 (06) 12 62 81 43 (058) 2502241 (058) 250 14 34 (058) 250 13 09 (058) 250 10 38 (058) 250 13 76 (06) 420 903 81 Mandeguod 31

Activiteiten Maand april za 1 apr St. Freed: No-Name za 1 apr Tusken tsjerke en kroech 6 zon 2 apr Jeu de boules, inloop zon 2 apr Kerkdienst, voorganger ds H. Wagenaar don 6 apr Lezing Margriet Keizer: Kostuum Kommisje Fryslân za 8 apr Fruit inleveren zon 9 apr Jeu de boules, inloop zon 9 apr Opening tennisseizoen di 11 apr Ledenvergadering jeu de boules vrij 14 apr Paaseieren zoeken (WWC) zon 16 apr Paasdienst, voorganger ds H. Wagenaar zon 16 apr Jeu de boules, inloop di 18 apr Vrouwen van Nu: filosofie woe 19 apr Vrouwen van Nu do 20 aprl Vrouwen van Nu: filosofie vrij 21 apr Oudijzeractie za 22 apr Kinder kledingbeurs zon 23 apr Jeu de boules, inloop wo 26 apr Oud papier zon 30 apr Kerkdienst, voorganger ds. H. Wagenaar zon 30 apr Keatsen: zon 30 apr Keatsen: ledepartij senioaren (BBQ partij) ledepartij junioaren (BBQ partij) di 2 mei Plantenverkoop HWM zon 7 mei Kerkdienst, voorganger ds. H. Wagenaar zon 7 mei Keatsen, jongens t.i.l. don 11 mei DMS Mantgum, ledenvergadering zat 13 mei Opening waterseizoen za 20 mei Concert koor Blinder woe 24 mei Oud papier 32 Mandeguod Freedkelder, Wjukken 16.30 - 17.00 uur inloop, Mariakerk Mantgum 14.00 uur, baan bij Wjukken 09.30 uur, Weidum 20.00 uur, Wjukken 14.30 - 16.00 uur, Mariakerk Mantgum 14.00 uur, baan bij Wjukken Vanaf 10.30 uur, Wjukken zon 9 apr Palmpasen: stok versieren aansl. kerkdienst. Voorganger ds H. Wagenaar 09.00 uur, Mariakerk Mantgum 20.00 uur, Wjukken 14.00 uur, sportveld bij Wjukken 09.30 uur, Jorwert 14.00 uur, baan bij Wjukken 13.30 uur, Wjukken 20.00 uur, Wjukken do 20 aprl Cultuurcie Mantgum: documentaire ‘levenslied van de Friese veteraan’ 20.00 uur, Wjukken 13.30 uur, Wjukken Mantgum 10.00 - 12.00 uur, Wjukken 14.00 uur, baan bij Wjukken Vanaf 18.00 uur, Mantgum do 27 apr Jeu de boules, start voorjaarscompetitie 19.30 uur, baan bij Wjukken zon 30 apr Jeu de boules, inloop 14.00 uur, baan bij Wjukken 09.30 uur, Mariakerk Mantgum 12.00 uur, keatsfjild bij Wjukken 13.30 uur, keatsfjild bij Wjukken Vanaf 18.00 uur, Mantgum 09.30 uur, Weidum 10.00 uur, keatsfjild bij Wjukken 20.00 uur, Wjukken 18.00 uur, Wjukken 20.00 uur, Wjukken Vanaf 18.00 uur, Mantgum

2 Mandeguod

DOARPSMIENSKIP MANTGUM Enquête 60+avond Tot nu toe organiseerde Doarpsmienskip Mantgum jaarlijks de 60+avond. Vanwege te geringe belangstelling is deze avond dit jaar helaas niet doorgegaan. Daarom is het bestuur van Doarpsmienskip Mantgum benieuwd naar uw mening over de 60+avond. Wij waarderen het zeer als u onderstaande vragen invult. De enquête kan anoniem worden ingeleverd op It Spyk 16 te Mantgum. 1. Bent u al eens eerder aanwezig geweest bij een 60+avond? Zo ja, wanneer voor het laatst? o Ja, in o Nee, maar heb het wel overwogen. o Nee, ik heb er geen behoefte aan, omdat: 2. Wat vindt u van de 60+avond zoals die georganiseerd werd? Kruis aan. o Ik vind de avond goed zoals hij is en beleef er veel plezier aan. o Ik voel mij verplicht om te gaan. o Ik vind dat de huidige organisatie voor verbetering vatbaar is (graag aangeven bij vraag 7) o Ik heb geen behoefte aan een 60+avond. 3. Wat moet de 60+avond volgens u bevatten? Kruis aan. o Gezamenlijk eten en een activiteit. o Alleen gezamenlijk eten (sla vraag 4 over) o Alleen een activiteit. 4 Mandeguod

4. Welke activiteiten zou u leuk vinden? Meerdere antwoorden mogelijk. o Cabaret o Muziek o Toneel o Spreker of (voor)lezer o Spelletjes o Anders, namelijk 5. Het organiseren van de 60+avond kost geld. Door een daling van het aantal deelnemers is de huidige eigen bijdrage van € 25,- p.p. niet meer kostendekkend voor het organiseren van een diner en activiteit. a. Wat vindt u van de huidige eigen bijdrage van € 25,- p.p.? Kruis aan. o Ik vind de eigen bijdrage te hoog. o Ik vind de eigen bijdrage in verhouding staan tot het aanbod. o ik vind de eigen bijdrage te laag. b. Als u zou moeten kiezen, welke situatie heeft dan uw voorkeur? Kruis aan. o Alleen gezamenlijk eten. o Alleen een activiteit. o Beide, plus een verhoging van de eigen bijdrage naar maximaal € 6. Bent u zelf bereid mee te helpen bij het organiseren van de 60-plusavond? o Ja. Naam: Adres: o Nee 7. Heeft u nog tips of opmerkingen? Vul in. Mandeguod 5

Mandeguod 3

Weekagenda zondag maandag instuifboulen bloedprikken huisartsenlaboratorium AMV fanfare ’Harmonie Weidum’ Mantgumer Maten zenmeditatie dinsdag lytse byb biljarten 60+ judo, 4 t/m 7 jaar judo, 7 t/m 8 jaar judo, 8 t/m 9 jaar judo, 10 jaar en ouder inloopspreekuur politie tossen tennis jeugd tossen tennis volwassenen woensdag peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ kaartmiddag bodyfit pilates bodyshake donderdag pianoles Pizzabakker kids swing 4 t/m 7 jaar funky kids 7 t/m 10 jaar 09.00 - 09.15 uur, mfc Wjukken 15.30 uur, OBS de Gielguorde 19.30 - 21.00 uur, dorpshuis Weidum 20.00 uur, mfc Wjukken 19.45-21.30 uur, Dokter Fokkewei 10 14.00 - 16.00 uur, de Gielguorde (m.u.v. schoolvakanties) 14.00 - 16.00 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal 18.05 - 19.00 uur, gymzaal 16.30 - 17.30 uur, Gemeentehuis Wommels 18.30 - 20.00 uur, tennisbanen 20.00 - 23.00 uur, tennisbanen 08.15 - 11.45 uur, mfc Wjukken 14.00 uur, mfc Wjukken 18.30 - 19.25 uur, gymzaal 19.30 - 20.15 uur, gymzaal malletband ‘Harmonie Weidum’ 19.30 - 21.30 uur, dorpshuis Weidum 20.20 - 21.20 uur, gymzaal 14.50 uur - 21.30 uur, mfc Wjukken vanaf 17.00 uur (bij de Poiesz) 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal modern dance 10 jaar en ouder 17.15 - 18.05 uur, gymzaal ophalen oud papier v.a. 18.30 uur, laatste do. v.d. maand Mandeguod 33 14.00 uur, jeu de boulesbanen bij de Wjukken

Weekagenda jeu de boules stalcompetitie loopgroep Rûnom Mantgum yoga vrijdag peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ bridgen pilates vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) biljartcompetitie 19.30 uur, schuur Doeke Osinga 19.30 uur, bij mfc Wjukken 19.00 uur én 20.00 uur, De Gielguorde 08.15 - 11.45 uur, mfc Wjukken 14.00 - 17.30 uur, mfc Wjukken 09.00 - 09.45 uur, gymzaal 09.15 -10.15 uur, mfc Wjukken 10.30 -11.30 uur, mfc Wjukken 19.30 uur, Café Bonnema Instellingen Instelling Telefoon Contactpersoon Buitenschoolse opvang De Vrijbuiters (088) 035 04 38 W. Lameris Diëtistenpraktijk Leuk op Gewicht Diëtistenpraktijk Mantgum Dokterswacht Friesland Fysiotherapiepraktijk Mantgum Huisartspraktijk Bergwerff Huisartspraktijk Lukkes Gastouderopvang It Swânnennest (0900) 112 71 12 (058) 250 14 14 (0517) 34 12 72 (058) 251 92 24 (058) 250 15 23 Gastouderopvang Seerôvers en Lânrotten (058) 250 19 52 Gastouderopvang Us Wouterkes Kinderopvang It Flinterke Logopediepraktijk Mantgum Studio Fitaal Peuteropvang ‘De Pukkewjuk’ J. Sybesma H.B. Bergwerff L.J. Lukkes G. van der Heide J. Wijnia (058) 250 13 63 R. van der Veen (088) 035 04 38 W. Lameris (06) 270 649 94 A. Wijnstra (06) 420 122 03 M. Ypma (058) 250 16 80 I. Bosma Protestantse Gemeente www.ruimgeloven.nl (0566) 65 36 35 Ds. G. Knol Sportcentrum Akkermans Tandartsenpraktijk Mantgum Mindfulnesstraining en zenmeditatie 34 Mandeguod (0515) 42 56 12 V. Akkermans (058) 250 17 81 (06) 128 227 12 Eef Heinhuis (06) 18 33 90 61 C. Bruinsma (0566) 65 33 88 T. Kuperus

Witte jim .... dat? Alle tongersdeitejûnen 14 minsken harren bêst dogge om de Fryske stavering te learen? Hast de folsleine redaksje fan de Mandeguod hjir oan mei docht? De kursisten sa no en dan it swit op ’e kop hawwe? Dat foaral bart as se in diktee meitsje moatte? Sy dy diktees wol hiel aardich fine? Dy diktees skreaun wurde troch Hette van der Wal? Dêr allegearre wurden ynsteane dy’t yn de les behannele binne? Diktee Hette: Gaatske rûn yn in reade koarte broek en in giel blûske oer de keale dunen yn Appelskea. Under it kuierjen waard it wat kâlder en krige se it pikefel op ’e lea. Dêrom pakte se har sjammeloek, dy’t sy tafallich by har hie, út har rêchtas en sloech dy gau om har hinne. Nei in lyts kertier waard it har al wat nofliker oer de lea en joech sy har yn ’e lijte ûnder in beam yn it waarme sân del. Wat hearlik wie it hjirre, en wat floiten de fûgels moaie deuntsjes, it like wol in mearke. Sy dreamde stadichoan fuort en foel yn in djippe sliep, dat wie fansels net de bedoeling. Nei in goed oere skrok se wekker en gie as de wjerljocht op nei har auto ta. Fergeemje, se hie fergetten boaterhamwoarst, reade koal en toskboarstelersguod te heljen. By it ôfrekkenjen koe se har beurs net fine en krige se fan de spanning it swit op ’e kop. “Gaatske, Gaatske. Wekker wurde”, rôp har man, do dwylst, do dreamst! Witte jim .... dat? Oud papier Het oud papier in Mantgum in de maanden april en mei niet op donderdag, maar op woensdag wordt opgehaald? Dit komt omdat de laatste donderdagen in april en mei feestdagen zijn. Daarom wordt in april het oud papier opgehaald op woensdag 26 april. (27 april is Koningsdag.) In mei wordt het oud papier opgehaald op woensdag 24 mei. (25 mei is Hemelvaartsdag.) Roelf Vogelzang, namens de oudercommissie van de Gielguorde Tel. 058-2502045 Mandeguod 35

Witte jim. ….dat? De bern fan de Pukkewjuk tige wiis binne mei de printeboeken en de Tomke & Romke poppen dy’t wy keapje mochten fan it jild dat de redaksje fan de Mandeguod beskikber steld hie? Dit jild hie de redaksje wûn mei de twadde priis foar it bêste Frysktalige journalistike artikel yn doarpskranten yn Littenseradiel. Wy kinne no moai wer nije ferhalen foarlêze en mei de bern de aventoeren neispylje. Tige tank! - Juf Yke en juf Ida 36 Mandeguod

Winterwille op’ e iisbaan yn Mantgum Mandeguod 37

38 Mandeguod

Peaskepuzzel: Hjir is hy dan “de Peaskepuzzel” Jimme meie dizze kear lekker yn’ e hûs bliuwe want alles wat op de foto’s stiet is meast wol yn eigen hûs te finen. Fraach is allinne oft jimme it wurd fine kinne. Fansels binne der ek dizze kear moaie prizen te winnen. Oplossing kin foar sneon 13 maaije ynlevere wurde by Hette van der Wal, It Stalt 1, Mantgum. Wy winskje jimme in soad súkses! Paaspuzzel: Hier is hij dan “de Paaspuzzel”. Deze keer kunnen jullie lekker in huis blijven want alles wat op de foto’s staat is meestal in eigen huis te vinden. Vraag is alleen of jullie het woord kunnen vinden. Ook deze keer zijn er mooie prijzen te winnen. De oplossing kan voor zaterdag 13 mei worden ingeleverd bij Hette van der Wal, It Stalt 1, Mantgum. Wij wensen jullie veel succes! Sykje de letters: 2e letter fan foto 1: 2e letter fan foto 4: 4e letter fan foto 9: 3e letter fan foto 10 12e letter fan foto 16: 2e letter fan foto 15: 8e letter fan foto 7: 3e letter fan foto 17: 2e letter fan foto 12: 3e letter fan foto 16: De útkomst fan de puzzel is: De oplossing van de puzzel is: Prizen binne beskikber stelt troch /prijzen zijn beschikbaar gesteld door : Poiesz Supermarkt, Bakkerij Sybesma, De Twadde Tak en Klaversma schoenen Birkenstock, Kapsalon Nijsskjirrich, Schoonheidssalon Joke, ‘t Kappershûs, Studio Fitaal Mandeguod 39 Zoek de letters: 2e letter fan foto 1: 2e letter van foto 4: 4e letter van foto 9: 8e letter van foto 10: 11e letter van foto 16: 2e letter van foto 15: 8e letter van foto 7: 2e letter van foto 10: 7e letter van foto 15: 3e letter van foto 16:

3 1 2 5 4 7 6 8 10 11 9 40 Mandeguod peaskepuzzel

12 13 14 Oplossing fotopuzzel: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 15 16 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Oplossing puzzel: 17 Naam: Adres: Woonplaats: E-mail: Mandeguod 41

Nieuws uit de artsenpraktijken De huisartspraktijken Wirdum en Weidum verhuizen! Op 15 maart verhuist de praktijk van dokter Bartels in Wirdum naar It Kleaster in Wytgaard. Vervolgens verhuist de praktijk van dokter Lukkes in Weidum op 29 maart ook naar It Kleaster. Na 123 jaar huisartsvestiging in Wirdum en 129 jaar in Weidum gaan we met elkaar onder één dak verder in het nieuwe gezondheidscentrum It Kleaster. We denken dat dit een logische stap is naar behoud van de eerstelijnszorg op het platteland. Het belangrijkste onderdeel van een huisartspraktijk is dicht bij huis zorg bieden. Dat kan tegenwoordig alleen door de krachten te bundelen en de zorg samen aan te bieden. De fysiotherapie, de buurtzorg, het laboratorium en de apotheek doen met ons mee. “Door samen te gaan zullen ook jonge huisartsen in de toekomst hier graag komen werken.” Wij kijken uit naar het werken vanuit het nieuwe centrum in Wytgaard. Vanaf 15 maart en 29 maart 2017 heten we u van harte welkom in gezondheidscentrum It Kleaster in Wytgaard. Dré Bartels en Luit-Jan Lukkes 42 Mandeguod

Berichten uit de apotheekhoudende dokterspraktijk Bergwerff: een goed begin is het halve werk, durf te weten! Wist u dat onze praktijk deel uitmaakt van een HuisArtsenGROep (hierna: HAGRO) van vijf apotheekhoudende huisartspraktijken, die nauw met elkaar samenwerken en op meerdere plekken kleinschalige en toegankelijke eerstelijnszorg bieden op het platteland? De geleverde zorg beoogt hedendaags en innovatief te zijn en dicht bij de mensen. De naam van deze HAGRO is Sapere Aude, dat uit het Latijn vertaald de betekenis heeft van ‘Durf te weten’. Sapere Aude dringt door in de aderen van de praktijken, door vooruitstrevend en vernieuwend te zijn, daarbij open te staan voor elkaar EN van elkaar te leren. De insteek is natuurlijk dat u als patiënt hier wèl bij vaart. De vijf praktijken zijn die uit Easterein, Wommels, Winsum, Witmarsum en Makkum. Wist u al dat dokter Bergwerff sr. op woensdagavond spreekuur houdt in het medisch centrum in Winsum? Voor diegenen die overdag door hun werk niet op het reguliere spreekuur kunnen komen. Overlegt u even met de doktersassistente wanneer u hiervoor ingepland wilt worden. Wist u al dat u online - via www.huisartswinsum.nl - zelf een afspraak kunt maken voor het spreekuur? Er zijn blokjes in de agenda vrij gehouden waar u gebruik van kunt maken. Wist u al dat dokter Doornweerd ons in juni gaat verlaten na 5 jaar? Zij krijgt haar eigen huisartspraktijk in Albergen. Wij wensen haar heel veel succes en hopen dat zij en haar gezin snel zullen aarden in Twente. We zullen haar gaan missen! Wist u al dat er drie jonge dokters zijn, die ons team (zijn) komen versterken? Dokter Urff werkt al enkele maanden zowel bij ons als in Workum. Dokter Bergsma is nu werkzaam in de praktijk in Dronrijp en zal in juni bij ons beginnen. Dokter Snoek komt vanaf de zomer bij ons werken. Wij hopen dat zij het naar hun zin hebben/zullen krijgen. Wist u dat - bij wijze van proef - de tijd is verruimd om medicijnen op te halen? Op woensdag kunt u tot 18.00 terecht in het Medisch Centrum Winsum aan de Skans 4. Als blijkt dat deze service voldoet dan kunnen we mogelijk op meer dagen langer open blijven. In Winsum kunt u iedere werkdag na 16.00 uur de bestelde medicijnen ophalen. In Mantgum kan dat van maandag tot en met donderdag van 16.00 tot 17.00 uur. Op vrijdag kunt u de medicijnen laten bezorgen of ophalen in Winsum. Mandeguod 43

Waar zijn in Mantgum AED’s aanwezig MFC Wjukken (dag en nacht) hoofdingang gebouw Poiesz Supermarkt, alleen tijdens openingstijden Fysiotherapie Jelle Sybesma, werkdagen 08.00 - 18.00 uur Wat te doen bij een incident: Eerst 112 bellen. 44 Mandeguod

Wist u dat de apothekersassistentes u voorlichting geven bij het ophalen van uw medicatie? U kunt dan denken aan het gebruik van nieuwe medicijnen of de combinatie van nieuwe en bestaande recepten. Soms maakt het tijdstip van inname verschil voor de effectiviteit van uw medicijn. Ook het gebruik van zogenoemde handverkoop kan uw reguliere medicijngebruik beïnvloeden. Uw apotheek kan u daarbij van informatie voorzien. Wist u dat er personen zijn die in de loop van de winter steeds somberder worden door het gebrek aan zonlicht? Ook al lijkt de winter voor het grootste deel voorbij, toch wil de praktijk binnenkort starten met lichttherapie ter behandeling van winterdepressies. Indien u hiervoor in aanmerking wilt komen dan kunt u contact opnemen met Marion Halman, praktijkondersteuner GGZ. Zij kan u hierover meer informatie verschaffen. Wist u dat onze praktijk gewoon open is voor nieuwe patiënten? En hoe ideaal, alles voor uw gezondheid in één keer geregeld! Bij voorkeur na het bezoek aan de huisarts direct uw medicijnen meenemen. Wanneer u dit alles (nog) niet wist, dan weet u het nu! Geheel volgens ons motto: sapere aude! Met hartelijke groet uit de huisartsenpraktijk en apotheek, namens ons team, Aukje Bergwerff- de Boer Ps. Het volledige citaat van de Romeinse dichter Horatius luidt: Dimidium facti qui coepit habet: sapere aude! Help! Stampertje heeft epilepsie! Apart. Niemand schijnt ervaring te hebben met een konijn met epilepsie, zelfs de specialisten in den lande niet. Dan zelf dus maar wat bedenken. Bij honden en katten geven we tweemaal daags medicatie, maar een konijn is wat lastig te pillen… Stampertje is een vondeling. Een wild konijntje dat door de ouders waarschijnlijk al binnen een paar weken uit het nest is verstoten, omdat ie ‘raar’ deed. Zijn nieuwe ‘moeder’ Erica heeft zich op een mooie zomeravond over hem ontfermd. De eerste nacht zou hij wel niet doorkomen, zo dacht Erica. Maar wonMandeguod 45

46 Mandeguod

der boven wonder, hij leefde de volgende ochtend nog. Met heel veel liefde en zorg werd het verloren krummeltje met een flesje groot gebracht, samen met een teddybeertje waar Stamper zich lekker tegen aan kon vlijen. Het viel op dat ie soms wat ‘raar’ deed. De motoriek klopte niet altijd. Dat werd gaandeweg wat beter, totdat Stamper toevallen kreeg. Erica heeft eerder zowel een hond als een kat met epilepsie gehad en herkende de symptomen meteen. Haar zelfgemaakte filmpje overtuigde mij ook direct. Epilepsie is een akelige aandoening. Ik leg het meestal aan de eigenaar uit als ‘kortsluiting in het koppie’. Soms is er een oorzakelijke factor aan te wijzen, maar meestal niet. En hoe jonger het zich bij een dier voordoet, hoe groter de kans dat er een erfelijke factor in het spel is. En hoe slechter de prognose… Ik informeerde hier en daar, maar bij konijnen schijnt erg weinig ervaring te zijn met deze vervelende kwaal. Het zou geassocieerd kunnen worden met een protozoaire parasiet (infectie met een eencellige), maar dat lijkt hier niet het geval te zijn. Vaak zie je dan namelijk ook problemen in het evenwichtsorgaan met een scheef koppie als gevolg. Dat is bij Stamper niet aan de orde. Ik moest dus zelf een therapie bedenken. Bijsluiters werden nageplozen en internet werd geraadpleegd. Het hielp me niet verder en er zat niets anders op dan maar wat te proberen. Gelukkig werd ik geholpen door de vindingrijkheid van Erica, want die is zo goed als onbegrensd. Ze vermaalde de tabletten met een vijzel en vermengde het poeder met wat honing. Zonder problemen neemt het konijntje zelf de medicatie tot zich, al likkend van haar vingertop! Na driemaal bijstellen hadden we een dosering uitgedokterd die werkte. In plaats van een cluster van 4 à 5 toevallen elke 7 tot 10 dagen gaat het nu al weken goed met Stamper! Stamper kwam deze maand in de puberteit. En zijn mannelijkheid zat ’m zodanig in de weg dat hij begon te rijden op alles wat voor zijn kleine stampertje kwam… We bespraken de risico’s van opereren die er ontegenzeglijk zijn met een kwaal als die van Stamper. Vorige week is ie met succes onder het mes geweest. En na een kleine stagnatie huppelt ie weer vrolijk door de kamer bij de beestenboel van Erica. Volledig in zijn sas tussen honden en katten. Meer lezen of foto’s zien? Kijk dan verder op www.bistedokter.nl Mandeguod 47

48 Mandeguod

2 - 5 - 2017 PLANTENVERKOOP HoxWiersterMerk (HWM) Tiisdei 2 maaie 2017 giet it wer oan: de planteferkeap fan de HoxWiersterMerk! (Tink der om, it is dit jier op in tiisdei, der wie eins gjin tongersdei mear frij yn ferbân mei oare eveneminten.) Fan 18.00 oere ôf komme de frijwilligers wer by de doarren lâns foar de tradisjonele planteferkeap. Der binne geraniums te keap – net allinne hingjende mar ek steande geraniums – en fansels kinne jo ek kieze út allegear soarten beltsjeblommen (fuchsia’s). Alles yn de moaiste kleuren! Ferline jier hat de ferkeap fan planten fan de HWM krap € 1.500,opsmiten. Dit jier sil de opbringst ek bestimd wêze foar MFC Wjukken: in part fan it jild sil noch bestege wurde oan keamerskermen (in oanfolling op it doel fan ferline jier) en in part sil yn de takomst brûkt wurde foar nije flierbedekking yn de grutte seal. Soene jo op 2 maaie de jûns net thús wêze, en jo wolle dochs graach planten keapje – jo hawwe fêst wol in pear aardige buorlju dy’t efkes wat foar jo regelje wolle! Foar aktuele ynformaasje sjoch: www.mantgum.com E-mail: hwm.mantgum@gmail.com HWM-commissie, Ruerdtsje Kuperus (058-251 9717 Maaike de Groot Lys Scarse (058-254 2051) (058-250 1479) Mandeguod 49

50 Mandeguod

Rûnom Mantgum Wil je beginnen met hardlopen, of het hardlopen weer oppakken? Of loop je al en wil je onder deskundige leiding aan je looptechniek werken? Kom dan van de bank af – en meld je aan voor de clinic ‘Beginnen met Hardlopen’ van Rûnom Mantgum. Wat leer je bij de clinic? Je leert op een verantwoorde manier hardlopen: in je eigen tempo en met aandacht voor looptechniek. De bedoeling is dat je aan het einde van de clinic ongeveer een half uur onafgebroken kunt hardlopen. Zo krijg je een mooie basis om te blijven trainen en word je bovendien zomerfit! Wanneer en waar is de clinic? De clinic start op donderdag 6 april en duurt twaalf weken. De trainingen zijn op donderdag 6, 13, 20 april, dinsdag 2 mei, donderdag 11, 18 mei, dinsdag 23 mei, donderdag 1, 8, 15, 22 juni en dinsdag 27 juni. Om 19:30 uur verzamelt de groep bij De Wjukken in Mantgum. Interesse? Op de website runom.mantgum.com vind je meer informatie en kun je je aanmelden. Je kunt ook telefonisch contact opnemen met Rûnom Mantgum via 06 5122 1165. De organisatie van Rûnom Mantgum bestaat uit Marian Sterk, Anne Dijkstra, Dick Lont en Mirjam Boomsma. De trainingen worden gegeven door Jildou Oosterhof. De loop Rûnom Mantgum Op zondag 2 juli wordt de loop Rûnom Mantgum gehouden. Een gezellig hardloopevenement dat begint met een kidsrun van 1 kilometer. Daarna starten de 2½, 5, 10 en 15 kilometer voor de oudere jeugd en volwassenen en natuurlijk de deelnemers aan de clinic. Voor de loop hebben we op 2 juli veel helpende handen nodig. Dus als je niet gaat hardlopen ben je van harte welkom als vrijwilliger! Mandeguod 51

52 Mandeguod

Nieuws van de tennisvereniging In april gaan de buitenlessen van de Mantgumer Tennis Club weer van start! Wil jij kennismaken met de tennissport of jouw technieken verbeteren? Geef je dan op voor 18 lessen op ons mooie tennispark achter de Wjukken! Het is ook mogelijk om vijf proeflessen te nemen voor 30 euro. Voor rackets en ballen wordt gezorgd. De lessen worden gehouden op maandag en donderdag van 17.30 u. tot 22.00 u. Prijzen: volwassenen: 162 euro (maximaal 9 per groep,18 lessen) jeugd tot 18 jaar: 115 euro (maximaal 9 per groep,18 lessen) privéles: op aanvraag Lesdata April Mei Juni Juli Maandag 3,10,17 Lesdata Donderdag April 6,13,20 1,8,15,22,29 Mei 12,19,26 3,10,17 September 4,11,18,25 4,11,18,25 Juni 1,8,15,22,29 Juli 6,13,20 Augustus 7,14,21 Opening tennisseizoen Met vereende krachten is het gelukt om het tennis voor het komend seizoen te organiseren. In december van het afgelopen jaar zag het er somber uit:;we hadden geen bestuur meer en er was weinig zicht op een nieuw bestuur. Om toch door te gaan hebben we tijdens een bijeenkomst met het oude bestuur én een aantal leden alle taken verdeeld. Omdat dit is gelukt gaan we dat op 9 april met elkaar vieren! Bij de opening ontvangen we graag zoveel mogelijk mensen; natuurlijk alle leden, maar een ieder die nieuwsgierig is naar onze tennisvereniging is van harte welkom. Mandeguod 53

54 Mandeguod

Om 10.30 uur is er een vrolijke ontvangst. Daarna gaan de jongeren aan de slag met tennis. De volwassenen wordt een actieve Mantgumer verrassing voorgeschoteld. Tussen 12.00 u. en 13.00 u. lunchen we met elkaar Van 13.00 u. tot 14.30 u. kunnen de volwassenen zich op een actieve manier inslaan. Voor iedereen die komt ligt er een herinnering klaar die je niet wilt missen!! Geef uiterlijk 1 april aan dat je meedoet. Dat kan door Patricia Kuipers te belllen (06-31289920) of Agnes Driessen( 06-25056820). Je kunt je ook aanmelden via email: tennismantgum@gmail.com Tot 9 april, Bjinse van der Zwaag (voorzitter), Leo Bij de Leij (penningmeester), Jolle Jelle de Vries (algemeen bestuurslid), Tjepko Jansen (algemeen bestuurslid en sponsoring), Patricia Kuipers (secretaris) en een heleboel actieve leden Oudijzeractie Omdat de oudijzeractie vorig jaar weer een groot succes was, vragen wij u ook dit jaar weer om zoveel mogelijk oud ijzer te bewaren en/of te verzamelen. Ook spullen van lood en koper zijn van harte welkom. Dit jaar houdt KV WWC de jaarlijkse oudijzeractie op 21 april 2017. Namens Korfbalvereniging WWC alvast hartelijk dank voor uw bijdrage aan deze actie. mantgum.com Mandeguod 55

We hebben 2016 afgesloten met een succesvolle oliebollenactie. Iedereen bedankt voor de koop van die lekkere bollen, gebakken door bakker Sybesma in Boksum. Voor dit jaar staat deze actie ook zeker weer in de planning. In januari zijn we met een groepje van de fanfare en malletband langs geweest bij een AMV-les in Mantgum. De kinderen konden verschillende instrumenten bekijken, beluisteren en uitproberen. In februari en maart hebben onze koperdocent Andries en onze malletband-dirigent Martijn een paar muzieklessen gegeven op de basisscholen in Mantgum en Jorwert. In beide scholen waren de kinderen heel enthousiast. Op 11 en 12 februari was het dan zover. Na veel repeteren door het B-orkest, onder leiding van Ria Fennema en de poppen/roekenspelers met verteller Jan Tiede Bouma, geregisseerd door Baukje Hiemstra, werd de muzikale poppenvoorstelling Rôversguod 3x gespeeld. Wat was het een succes! We kregen zeer positieve reacties. Op 19 maart ging de voorstelling nog een keer op herhaling in Wergea. Dit jaar mochten we weer meedoen met de jeugdsponsoractie van Poiesz. Deze actie verliep voor ons super. Bij de wekelijkse tussenstanden stond Harmonie steeds bovenaan en de koker moest geregeld geleegd worden. Geweldig al die steun. Voor de komende tijd staan er diverse activiteiten in de agenda. Op zaterdag 22 april houden we een rommelmarkt in het dorpshuis in Weidum, van 10.00 uur tot 12.30 uur. 56 Mandeguod

Op 30 april mag de fanfare spelen tijdens de Bangmapartij. Op 20 mei gaat de fanfare naar het Gouden Spiker Festival in Ureterp en op 10 juni gaat de malletband naar het festival in Elburg. Voor beide festivals wordt al druk gerepeteerd. Van onze concerten wordt u zoveel mogelijk op de hoogte gebracht d.m.v. posters. Bent u donateur? Dan krijgt u altijd een uitnodiging voor de concerten. Mensen die donateur of sponsor van onze vereniging willen worden, kunnen dat aangeven bij ondergetekende. Heeft uw kind interesse in muziek maken? Laat hem/haar eens een proefles volgen. Onze website is vernieuwd! Kijk op: www.harmonieweidum.nl. U kunt ons ook volgen op: Voor alle informatie of aanmeldingen kunt u terecht bij: Corina Punter Tel. 058-2519264 e-mail: folkert.corina@gmail.com Activiteiten voor de komende tijd: 22 april 30 april 20 mei 10 juni Rommelmarkt, 10.00 u.– 12.30 u. Bangmapartij Gouden Spikerfestival Festival Elburg ________________________________________________________________________ Sponsor Harmonie Weidum gratis! Koopt u wel eens online? Vergeet dan de volgende keer niet om eerst http://www.harmonieweidum.nl te bezoeken. Via de knop van SponsorKliks komt u uit bij ruim 100 winkels waar u precies hetzelfde betaalt maar met een commissie voor Harmonie Weidum. U sponsort dus gratis! Mandeguod 57

58 Mandeguod

Thuiswedstrijden korfbalvereniging WWC 1 april 12:00 WWC D1 - De Waterpoort D1 8 april 11:00 WWC 1 - Emmeloord 1 12:30 WWC 2 - Emmeloord 2 15 april 10:00 WWC C1 - Westergo C2 6 mei 10:15 WWC D1 - DTG D1 11:00 WWC C1 - Lemmer C2 11:15 WWC B1 - Westergo B1 12:30 WWC 3 - Harkema 4 14:00 WWC 2 - Thrianta 2 15:30 WWC 1 - Thrianta 1 20 mei 10:15 WWC D1 - Harich D1 11:15 WWC B1 - Kinea B1 12:30 WWC 3 - Pallas '08 4 27 mei 10:00 WWC C1 - Deinum C1 WWC 2 wint van DTL 3!! Afgelopen vrijdagavond kwart voor 8 startte de inhaal wedstrijd WWC 2 tegen DTL 3. Deze wedstrijd stond eerst op 17 december ingepland maar DTL had die dag niet genoeg spelers. Doordat een aantal spelers van WWC 2 vrijdag niet aanwezig konden zijn omdat ze op skivakantie waren speelden we met een aantal andere spelers. Ook Sander Hageman was op skivakantie daarom nam Joke Koldijk de taak als coach over. In de voorbespreking gaf Joke aan dat we snel acties op moesten zetten en niet te lang rond moesten spelen. Het aanvalvak met Jelle, Rutger, Anna en Bregt had hier goed naar geluisterd en er werd direct een beginbal opgezet. Helaas wist Bregt deze er niet in te gooien. In de verdediging startten Wisse, Jouke, Dieuwke en Marijke Sybrandy. Anna wist als eerste te scoren met een doorloopbal, hierna gooide Bregt er een afstandsschot in en werd er vervolgens gewisseld. Ook Marijke en Jouke wisten er beiden een Mandeguod 59 Wiuwert Wiuwert Mantgum Mantgum Mantgum Mantgum Wiuwert Mantgum Mantgum Wiuwert Wiuwert Mantgum Mantgum Mantgum Wiuwert 13:00 WWC B1 - Wêz Warber en Fluch B1 Mantgum 14:15 WWC 3 - OKO/BIES 4

60 Mandeguod

afstandsschot in te gooien. Hierna werd weer gewisseld en wisten Jelle en Rutger beiden een goal te maken. Vervolgens weet DTG ook te scoren en vrij snel nog 1. Er vallen nog aardig wat goals maar gelukkig vooral aan de kant van WWC en staat het in de rust 13-4. In de rust wordt aangegeven dat we vooral zo door moeten gaan en moeten proberen nog meer snelle acties op te zetten. In de tweede helft krijgen wij al vrij snel een goal tegen. Jouke weet daarna weer een goal te scoren en ook DTL. Dan staat het 14-6. WWC raakt weer even op dreef en wordt de stand naar 19-6 gebracht. Tussendoor wordt gewisseld en Fardau, Trees en Tom komen er in. Er vallen nog een aantal goals onder andere door Fardau en Trees. De eindstand wordt uiteindelijk 23-9. Jouke Bonekamp Spannende voorlaatste wedstrijd zaalseizoen NQL 1 tegen WWC 1 Een goede voorbereiding is de basis van een goede wedstrijd! Dus met zijn allen fanatiek trainen op de woensdag en op tijd vertrekken. Hierdoor waren we al rond 19 uur in Ferwert. De wedstrijd startte om 20.20 uur tegen de nummer 3 NQL 1. De vorige ontmoeting werd gespeeld in Grou en gewonnen door WWC 1 met 13 – 11. WWC 1 staat al geruime tijd bovenaan de ranglijst van poule 4B en heeft een marge van 3 punten op de nummer 2. Bij winst zouden we dus al vanavond kampioen kunnen worden. NQL 1 begon fel en gaf vanaf het begin veel druk op de aanvallers van WWC. Ook WWC 1 begon gretig en sterk aan de wedstrijd. Hoewel het schot moeilijk liep bleven de doelpunten vooral komen uit doorbraken en strafworpen. NQL 1 schoot makkelijker en kwam in het begin van de wedstrijd op een kleine voorsprong. Door geduldig te blijven aanvallen werd de achterstand omgebogen in een kleine voorsprong van 2 doelpunten. Helaas bleef NQL goed schieten en kwam weer langs zij. Bij rust stond de 10 – 10 op het scorebord. In de rust werd afgesproken om de aanvallen geduldig neer te zetten en de kansen te nemen. Het begin van de tweede helft liep stroef en na 10 minuten keek WWC tegen een achterstand van 3 doelpunten aan, 15 – 12. Maar WWC bleef koel en kon deze achterstand ombuigen in een voorsprong door 4 keer op rij te scoren, 15 – 16. Met inbreng van 2 wissels werd geprobeerd de voorsprong verder uit te breiden. Helaas bleef NQL goed schieten en pakte zelfs weer de voorsprong. Met nog een paar minuten op de klok en een stand van 17 – 19 was het uiterst spannend. Er werd nog een mooie strafworp versierd en benut. Ook in de laatste minuut waren er nog een paar kansen, maar het schot viel net niet goed. Met een eindstand van 18 – 19 hebben we helaas 2 punten ingeleverd op onze mooie voorsprong op de nummer 2. We kunnen wel concluderen dat we uiterst veerkrachtig zijn, koelbloedig in de afronding van de strafworpen (7 in deze wedstrijd) en bereid zijn tot het gaatje te gaan! Kortom vol vertrouwen op naar de laatste wedstrijd! Trees Fopma Mandeguod 61

62 Mandeguod

Stichting Berne-iepenloftspul Easterwierrum Pietje Bell en de Binde fan 'e Swarte Hân is de titel van het stuk dat de Stichting Berneiepenloftspul Easterwierrum dit jaar ten tonele brengt. In de dorpen tot ver in de omgeving van Easterwierrum drong tot de inwoners steeds meer door dat er iets op til was in de gemeente, want overal verschenen handafdrukken in schoensmeer op deuren en ramen van gebouwen en auto's. Het blijkt dat de 33 kinderen die sinds januari al aan het repeteren zijn, zich al helemaal lid van hun Binde fan 'e Swarte Hân voelen, ook buiten de repetities om! Het zijn voor het grote deel boeven, want tekst- en muziekschrijver Peter Sijbenga uit Reduzum nam wel de held van de bekende kinderboeken als basis, maar hij schreef een compleet nieuw stuk waarin nog veel meer jeugdhelden van het branieschopperige, creatieve type figureren. Oliver Twist, Pippi Langkous, Dik Trom en ook typisch Friese boefjes als Suske de Rat en Sietske en Hielkje. De regie is dit jaar voor het eerst in handen van Romke Gabe Draaijer en Sjoerd Blom. Joke Krist tekent voor het instuderen van de songs. Coco de Haas en Trieneke Verbeek zijn verantwoordelijk voor de dans. en Jan-Eric Venema en Wolly Prins voor het ontwerp van het decor, respectievelijk de kostuums. De première is op donderdag 22 juni. Meer informatie: www.berneiepenloftspul.nl Mandeguod 63

Afmetingen advertenties hele pagina halve pagina kwart pagina staand kwart pagina liggend Colofon 180 x 128 mm 128 x 87,5 mm 87,5 x 61,5 mm 128 x 41,25 mm Iedere advertentie heeft standaard een rand. Behalve als het design van de advertentie dit niet toelaat. Aanleveren advertenties en afbeeldingen Aanleveren van een advertentie kan in elk gewenst grafisch formaat zoals bijvoorbeeld BMP, TIFF, JPG, JPEG, PNG, etc. Aanleveren van een advertentie in WORD is ook mogelijk. U loopt dan wel de kans dat er afwijkingen optreden, met name in de fonttypes en fontgrootte. Mandeguod is een uitgave van Doarpsmienskip Mantgum en verschijnt 11 keer per jaar. Doarpsmienskip Mantgum Sipke Dijkstra, voorzitter. Dayna de Boer, secretaris. Geert-Jan Goedhart, penningmeester. Roelie Rozenberg, bestuurslid. E-mail: doarpsmienskip@mantgum.com Website: www.mantgum.com Redactie Mandeguod Bram Brouwer hoofdredacteur, Frits Sieperda vormgever, Sita Wijnia eindredacteur, Jan de Vries, redigeerwerk, Hette van der Wal redacteur, Anna Christien Piebenga redacteur Financieel beheer Hotze Bonnema, penningmeester. Bankrekening Mandeguod: NL77 INGB 0005 0727 04 Verslaggevers Siebolt Dijkstra (en korrektor fryske teksten), Lys Scarse, Hette van der Wal. Verspreiding Yme en Ary Meintema coördinator. Verspreiding door veel vrijwilligers uit Mantgum. Druk Copy Service Leeuwarden Tarieven Mandeguod www.mantgum.com Jaaradvertentie (binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 150,e 77,50 e 43,50 Eenmalige advertentie (alleen binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 24,e 13,e 9,Politie Service Centrum (0900) 88 44 Buurtagent: trinus.hoekstra@friesland.politie.nl © MANDEGUOD Overname van artikelen en foto’s alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de redactie van Mandeguod. 64 Mandeguod Verenigingsmededelingen (alleen binnenwerk) Jaarbijdrage Oplage e 26,500 exemplaren. Inleveren kopij, uiterlijk de 15e van elke maand mandeguod@gmail.com. Algemeen Uw bijdrage dient voorzien te zijn van naam, adres en telefoonnummer. De redactie behoudt zich het recht voor om uw tekst te redigeren, zo nodig in te korten of om uw bijdrage eventueel niet te plaatsen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van stukken die zijn geschreven door niet-redactieleden. e-mailadres mandeguod@gmail.com

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
Home


You need flash player to view this online publication