0

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 32e jaargang mei 2017

Al 20 jaar uw haar onze zorg • Kleurenanalyse voor een passende haarkleur • Iedere woensdagmiddag kinderen knippen € 12,50 • Stempelkaart voor kortingen • Make-up • Gelpolish voor stevige nagels • Haaraccessoires en meer... De Finne 2, Mantgum Tel. (058) 250 15 75 Zie voor openingstijden www.kappershuis.nl studio Fitaal sinds 1994 YOGA PILATES BODYFLOW 5, 10 of 20 LESSENKAART STOELSHIATSU, YOGA- EN ONTSPANNINGSMASSAGE Master Jansenstrjitte 27 9022 AM Mantgum 06-42012203 www.studiofitaal.nl

INHOUDSOPGAVE Van de hoofdredacteur Nieuws van de Gielguorde Ferhúsberjochten Nieuws uit de Mariakerk Opbrengst collecte hartstichting Nieuws van de Jeu de Boulesvereniging ‘Hette jout de pinne oan’ Bericht van de oudercommissie van OBS De Gielguorde Weromblik op Tusken tsjerke en kroech 2017 Bericht van de wijkagent Gâns wat om it liif 3 5 5 7 7 9 10 15 18 23 24 Wjukkennieuws 29 Paasei zoeken WWC 30 Verenigingen 33 Activiteiten 34 Weekagenda 35 Instellingen 36 Witte jim ... dat??? 37 41 De Twadde Tak: Minsken, minsken!!! Opbrengst collecte Amnesty International AED apparaten De Bistedokter Verslagen korfbalvereniging WWC Gezellige middag in de “Tysker” Nieuws van het BijenFlinterLint Nij Baarderadeel Stukken ledenvergadering Doarpsmienskip Mantgum 2017 Afmetingen advertenties FOTO VOORKANT OMSLAG Broedende eend in een eendenkorf 42 43 45 45 45 47 51 53 55 56 68 68 Voorjaarsschoonmaak? 39 Fotocollage No Name Gezondheidscentrum in MFC ‘de Helling’ Duorsum Mantgum Politie 68 Colofon Het volgende nummer verschijnt voor 1 juni 2017. Kopij s.v.p. inleveren voor 15 mei 2017: mandeguod@gmail.com foto: Robert van den Bergh www.mantgum.com Mandeguod 1

2 Mandeguod

Van de hoofdredacteur Tijdens de milieuconferentie in Parijs zei Obama dat 2015 het warmste jaar ooit was. Nieuwsuur meldde dat 2016 nog warmer was. En de laatste dagen van maart 2017 waren opnieuw de warmste ooit. Ofwel, het was nog nooit zo warm als tegenwoordig. Dat komt, zo wordt aangenomen, door de toename van broeikasgassen en als we die niet tegengaan zal de zeespiegel voor Nederland desastreus stijgen. En, wordt betoogd, wetenschappers zijn het hier voor 97% mee eens. Juist dan gaan bij mij alle bellen rinkelen. Het systematisch registreren van de temperatuur doen we nog geen 300 jaar, terwijl de wereld 4,5 miljard jaar bestaat. Nederland was ooit subtropisch en kende een ijstijd. Het is alsof we op de laatste 12 centimeter van AmsterdamRome het hoogste punt onderweg bepalen en daarbij de Alpen vergeten. Dat broeikasgasstijging tot temperatuurstijging leidt zou blijken uit grafieken. Die tonen echter correlatie, maar geen oorzakelijkheid. Mogelijk veroorzaakt temperatuurstijging de toename van broeikasgas, ontstaan beide toenames door een andere onbekende oorzaak of is die samenhang gewoon toeval. Dat Nederland nooit meer verandert is een utopie. Duizend jaar geleden lag Mantgum aan zee, misschien ligt het over duizend jaar wel in zee zonder dat wij daar iets aan kunnen doen. Samengevat, het is momenteel hooguit het warmst sinds zo’n 300 jaar, dat een toename in broeikasgassen tot temperatuurstijging leidt is nooit overtuigend aangetoond en de wereld (Nederland) blijft niet zoals hij is. Sommigen noemen mij een klimaatscepticus, ik gebruik liever klimaatrealist. Sceptici ontkennen klimaatverandering, vaak om commerciële redenen. Realisten zijn op basis van wetenschappelijke argumenten niet overtuigd van de dominante menselijke invloed op die verandering. Het zou jammer zijn als onze achterachterkleinkinderen ontdekken dat de menselijke invloed op het klimaat kleiner is dan we nu denken en dat wij, door op één paard te wedden, de verkeerde oplossing kiezen. Misschien moeten we de Nederlandse economische centra naar veiliger locaties verplaatsen en moeten we Europa omarmen, zodat we een groter achterland hebben. Anders zijn onze achterachterkleinkinderen mogelijk de vluchtelingen die hopen dat ze elders op de wereld opgevangen worden. Maar er zijn genoeg andere redenen om het milieu te beschermen en naar duurzaamheid te streven. Daarom zit ik in de werkgroep ‘Duorsum Mantgum’ die de mogelijkheden voor een energieneutraal Mantgum onderzoekt. Ik nodig u uit voor de ledenvergadering van Doarpsmienskip op 11 mei a.s. in de Wjukken, waar studenten van hogeschool Van Hall-Larenstein de resultaten van hun enquête presenteren. Bram Brouwer Mandeguod 3

4 Mandeguod

Nieuws van de Gielguorde Het schoolplein van de Gielguorde is van oudsher een plek waar kinderen na schooltijd graag spelen en verblijven. In principe is het plein na schooltijd alleen toegankelijk voor kinderen in de basisschoolleeftijd, maar wij knijpen een oogje toe wanneer er oudere kinderen komen om te voetballen. Echter, de laatste tijd komt het voor dat jonge kinderen weggestuurd worden door oudere kinderen omdat die willen voetballen. Ook wordt er op het plein geblowd. Dat is in principe niet illegaal, maar niet echt wenselijk in de buurt van jonge kinderen. Ook vinden wij regelmatig op maandagochtend een groot aantal blikjes, pakjes en snoepverpakkingen op het plein, terwijl de grote afvalcontainer er praktisch naast staat. Voor ons als leerkrachten staat het welzijn van de basisschoolleerlingen voorop. Daarom vragen wij of u een oogje in het zeil wilt houden en ons op de hoogte wilt stellen van eventuele misstanden. Dan kan ik proberen in gesprek te gaan met de betreffende jongeren, of - in laatste instantie - de wijkagent erbij betrekken. Ik hoop niet dat dit laatste nodig zal zijn en dat het plein gewoon een plek kan blijven waar zowel jonge als oudere kinderen zich vermaken. Met vriendelijke groet, Patrick van der Veen Locatiecoördinator Gearwurkingsskoalle Dûbelspan en De Gielguorde Ferhúsberjochten Sa as oan alles in ein komt, bin ik nei rom 60 jier wenjen op 'e pleats op Tsjeintgum nr. 1, ferhuze nei Weidum. Fan grut nei lyts en fan bekend nei ûnbekend moast tige wenne mar no fiel ik mij thús no't de maitiid ek wer foar de doar stiet en de sinne mear skynt. In nij begjin! Tsjikke Stapenséa-Posthumus Myn nije adres: Skildyk 10-003 9024 EN Weidum til. 058-2501317 Mandeguod 5 Van “de Mielgong 19 in Mantgum” naar mijn nieuwe adres “Skildyk 10 app 16, 9024 EN Weidum”. Bij deze wil ik ook mijn lidmaatschappen beëindigen. Vriendelijke groet, Mevr. Jenny Muller Punter

6 Mandeguod

Nieuws uit de Mariakerk Pasen Bij het verschijnen van dit nummer van Mandeguod ligt Pasen al weer achter ons. Dankzij de inzet van enthousiaste vrijwilligers hebben we een zeer geslaagde Palmpasen gehad. Met het ingeleverde fruit en de royale bijdrage van Poeisz konden ruim 50 fruitschaaltjes worden gemaakt. Op zondagmorgen 9 april zijn een 25 tal kinderen met hulp van hun ouders druk bezig geweest met het versieren van de palmpasenstokken. Na een korte viering in de kerk ging het in optocht door het dorp en werden de fruitschaaltjes bij zieken/alleenstaanden/bejaarden bezorgd. De kerkenraad bedankt alle vrijwilligers en de gulle gevers van het fruit voor hun bijdrage. Skillaerd Vorig jaar telden we circa 25 nesten van roeken in de bomen rond het kerkhof. Kennelijk zijn veel eieren toen uitgekomen en kuikens groot gebracht. Onlangs telde ik maar liefst 45 nesten, dus bijna een verdubbeling. In dit tempo zouden er volgend jaar wel eens 100 nesten kunnen zitten. Het is mooi dat de natuur zijn gang gaat maar er zijn ook grenzen, de vraag is slechts hoe die grenzen gesteld kunnen worden. Behalve veel los slingerende takken (die kunnen wel opgeruimd worden en is het probleem ook niet) ligt de overlast in het achterlaten van de uitwerpselen, zeg maar stront op de grafzerken en op het toegangshek. Schoonmaken is dan een ondankbare bezigheid omdat het resultaat na een halve dag niet meer zichtbaar is. Wanneer op 4 mei de dodenherdenking weer wordt gehouden willen we er in ieder geval voor zorgen dat alles er netjes en schoon bij ligt. De kerkenraad Opbrengst collecte Hartstichting De collecte van de Hartstichting (in de week van 3 t/m 8 april) heeft in Mantgum een bedrag van € 570,03 opgebracht. Zowel de gevers als de collectanten worden hartelijk bedankt voor hun bijdragen. Roely van der Veen, Coördinator Hartstichting Mandeguod 7

8 Mandeguod

Nieuws van de Jeu de Boulesvereniging Kennis maken met Jeu de Boules: 30 april Het nieuwe buitenseizoen van onze jeu de boulesvereniging gaat weer van start en we willen alle Mantgumers uitnodigen om op zondag 30 april om 14.00 uur kennis te maken met deze gezellige sport. U hoeft zelf niet te beschikken over boules (metalen ballen) en er zijn geen kosten aan verbonden. Jeu de boules is leuk voor alle leeftijden. Natuurlijk zijn er die middag ervaren spelers aanwezig die de regels uitleggen en advies geven over de beste manier van spelen. Wij hopen u te treffen op de jeu de boulesbanen bij de Wjukken! Donderdagavond: competitie Elk jaar spelen we een voor- en najaarscompetitie. Elke donderdagavond om 19.30 uur starten we en meestal zijn we voor 21.00 uur klaar. Door middel van loting word je aan een medespeler gekoppeld en aan het einde van het seizoen is er van elke competitie een winnaar. Wie de beste is van beide competities is de ‘overall’ winnaar. Winnaar van het jaar 2016 was Inne Schots. Mocht u het een keertje willen proberen of alvast een keertje voor de zomervakantie willen oefenen dan bent u van harte welkom. Midzomertoernooi: 24 juni Op zaterdag 24 juni is er het jaarlijkse midzomertoernooi. We starten om 20.00 uur. Het zijn altijd bijzonder gezellige avonden waarbij natuurlijk ook fanatiek om de punten wordt gestreden. Zondagmiddagtoernooi: 20 augustus De meeste mensen zijn dan terug van vakantie en veel van hen hebben dan extra geoefend. We starten die middag om 14.00 uur. Open kampioenschap Littenseradiel: 9 september Ook dit jaar organiseren we weer het open kampioenschap Jeu de Boules van Littenseradiel. We starten op 9 september om 10.30 uur. Meer informatie over dit kampioenschap volgt later, maar u kunt deze datum alvast in uw agenda zetten. Herfsttoernooi: 24 september Op zondag 24 september wordt het herfsttoernooi gehouden. Dit is het laatste toernooi van het buitenseizoen. We starten dan om 14.00 uur. Het Jeu de Boulesbestuur Mandeguod 9

“Sa wie it doe” (diel V) Wy wennen sa’n 400 meter fan de strjitwei ôf en de molke waard mei hynder en wein nei de dyk ta brocht. De reed wie ferhurde mei sintels en de âlde molkwein mei izeren hoepen om de tsjillen, joech nochal wat lawaai. De âld swarte wie mak en net hastich. By de strjitwei oan kommen moast hynder en wein mei bussen, swaaid wurde op ’e dyk. Gjin drokke dyk dus en in kalm hynder. Dy swaaierij joech gjin inkeld probleem. De bussen fan 40 liter fan 'e wein ôf en de bussen mei waai en sûpe foar de kealtsjes dan wer op pleats ta. *De swarte (paard) gie mei in sjutteldrafke mei it hiele swikje wer nei de dyk ta, mar as er dan wer nei de pleats gyng, die se dat mei in lichte draf. As der simmersdeis yn dat lân molken wurde moast mei wein en hynder, dan die de swarte it de hinnereis kalm oan. Yn 'e reed siet in lichte slinger. As it dan ’s nachts snijd hie wie it foar ús soms muoisum om it goede paad nei de dyk ta te finen. De swarte hie dan gjin Molkbussen fan 40 liter inkelde muoite om de reed sûnder te mennen te finen. Mei mist en tsjuster waar wie dat in great genot. “De swarte”, wat wie it in snoad en leaf hynder! De *trekkers (tractoren) fan hjoed de dei, se kinne in hiele soad, mar se kinne net dat wat de swarte doe al koe. Ik wie noch op skoalle yn Raerd. Yn wêzen in lyts doarpke mar der wienen dêr in protte winkels. Bakker Tolsma, Bruinsma en Ganzinga. Ik wit noch dat de yn Mantgum bekende Ids van der Ende doedestiids bakkersfeint by Ganzinga 10 Mandeguod

wie. Hy kaam alhiel út Beets. Winkelmannen (kruideniers) wienen Donia, Heida, Japiks Anne, Siksma en frou Wytsma. De lêste hie in winkeltsje flak by skoalle. En mannich sint waard fersnobbe by frou Wytsma. Foar ús mem mochten wy ek graach in boadskipke dwaan by frou Japiks. Dêr krigen wy altyd te *snobjen. (snoepen). Der wienen 2 slachters, Sytsma en Felkers. Lêst neamde hie in kreaze dochter Anneke. De jonges fan de heechste klas strúnden doe al om har hinne en dat is jierren lang sa bleaun. Eade Postma hie in petroaljewinkeltsje mei oar lyts guod. Jappy Venema hie in klean- en bêdewinkel. Jappy kaam in pear kear yn it jier mei in pear koffers op 'e fyts by ús thús. Dy koffers waarden dan yn ’e hûs lege en dan wisten jo net wat der út kaam. Ik leau dat it measte frouljusguod wie mar der wie ek hast altyd wol wat foar ús by. Kleinhuis hie in fytssaak en wy hienen smidderijen. De hynders krigen nije hoefizers en dat rûkte sa lekker!....Smid Holtrop hie ek nije fytsen en Smid van der Meer koe elk *akkefysje (probleem) ferhelpe. Wy hienen ek 2 timmersaken yn Raerd. Jantsje Kuperus fan ’e iene timmerman siet by my yn 'e klasse. Har suster Ymkje siet in klasse heger. Kaam ik Hoefsmid okkerwyks yn Nij Dekema om wat jild út de automaat te heljen. Dêr komt in frou op my ta: “hoi Tsjerk!” wie it. Ik koe har earst net thús bringe mar har stim kaam my net ûnbekend foar. Dêr steane jo dan foar Pyt Snot. Doe ynienen die 'k in skot. “Bist sto misskien Ymkje?” en ja, it wie Ymkje! Se wie der net grutter op wurden, mar noch wol itselde kopke. Sels sakje ik ek wat nei de grûn, mar dat hawwe jo fan jo sels net yn 'e gaten. Inoarren yn 50 jier grif net sjoen. Wat is soks dan in moaie moeting! Ik moat noch mar ris nei Nij Dekema ta. Fansels hienen wy yn Raerd de brijkarre ek. Op de karre bussen mei molke, sûpe en sûpenbrij. De produkten waarden de *mingel (liter) ferkocht. Yn Easterwierrum wie Jan Wybes in lang skoft de brijboer. As jong feint hat hy in hiel skoft op 'e pleats lyts feint west. Yn Mantgum haw ik oars net as de Bylsma’s kinnen. Heit, soan en frou Bylsma brochten de Mantgumers en ek de Jorwerters harren suvelprodukten. (“melk de witte motor”) De Bylsma’s hienen harren hûs mei winkel oan de His fan Botnialeane, yn it hûs Jan Wybes Altenburg Mandeguod 11

wêr’t no de famylje Weijer wennet. De Bylsma’s wienen sympatike minsken. Eartiids gongen de doarpsminsken gauris nei de winkel ta om boadskippen. Bûten it doarp waard it winkelspul troch de winkelman brocht. Eltse dei hie men bakkers, winkelmannen en sa no en dan de fiskferkeapman of *negoasjeminsken (verkopers aan de deur) mei spjelden, nuddels en fiters oan de doar. En de slipers woenen ek graach skjirren en messen slypje. Yn ús omkriten koe men gauris Sjoerd Brattinga fan Boalswerd tsjin komme. Syn fyts wie fan foaren en fan efteren foltroppe mei tou en halsters. Hy gong by de boeren lâns om syn guod te ferkeapjen. Hy hie in pinne oan it eftertsjil. Dêr stapte Sjoerd op en plofte sa op it seal del. Sjoerd wie net sa great en syn holle seach krekt boppe it tou út. Wy koenen der eins net by hoe ’t dy man sa fytse koe. Mei hurde wyn rûn hy by syn fyts. Hy hie hâlden en kearen om de boel oerein te hâlden. It wie mei Sjoerd in begrutlike fertoaning. Der waard altyd wol wat fan him kocht. Mar men moast earst efkes tingje want Sjoerd wie oan de djoere kant. Hy krige lykwols wolris in hapke iten of drinken. Letter sei men dat Sjoerd de helte fan de Boalserter eigendommen yn syn besit hie. De Brattinga winkels binne der noch altyd. Om en de by de fjirtiger jierren wie it in minne tiid. Der wie wol ferlet fan minsken, mar de ferstjinsten wiene meager. De doarpswinkeltsjes krigen it ek dreech. Sjoerd Brattinga As men de legere skoalle trochrûn hie kaam de fraach: “wêr moat dy jonge hinne?” Ik wie in echte lêzer. Mei de knibbels op 'e grûn. Kranten en bibleteekboeken wie myn grutte hobby. “Dik Trom”, de Súdafrikaanske boereoarloch en folle oare boeken, ik friet se hast op. Broer Hink sloech altiten yn it bûthús om of bûtendoar. Hink wie dúdlik boeriger dan as ik wie. Hy koe de bisten allegear by namme en hie ek altyd tsjoege oer de bêstichheid fan de ko. Master Dústerhout liek it wol goed ta 12 Mandeguod

dat ik mar ris nei de MULO ta gie. Us heit en mem seagen dat boer wurden fan my ek noch net sa sitten. Wy wienen it meast op Snits oriïnteare en mei min waar koe de jonge ek noch wol mei de bus. It wie krekt oarloch. Us mem seach allerhande swierrichheden foar dy jonge yn de stêd. De skoalle stie op de âlde komerk. It wienen allegear bern mei in hiel soad kabaal. De fyts yn it fytshok en ik waard del setten yn in lokaal it tichtste by de strjitte. De namme “komerk” die my op dat momint goed. It wie eat eigens op dat momint. Ik wie al gjin grutte prater, it Snitser taaltsje (Snekers) moast ek tige wenne. Direkteur Meindersma wie in hiele grutte man en tagelyk in sympatyke leraar. Hy rêde it op dat de klasse wat rêstiger waard sa dat der les jûn wurde koe. Meindersma wie streng, mar benammen ien famke koe neat bedjêre. Se hie de mûle altyd yn twa hannen mar dan op in bliere wize. Wa wie dat famke? Margaretha Poiesz! Meindersma liet it earst wat gewurde mar makke wol inkelde opmerkingen oan har. Dan wie it: “och menearke, U mot sich niet so druk make om niks!”, en dan glimke Margreet wer, en nei in wike glimke Meindersma mei. Op ’e tiid serieus mar ek sa no en dan in grapke. Margreet wie de aktrise fan de klasse, wy wiene altyd slop om har. Der waard net straft, wy hienen in moaie klas, it koe wat lije. Meindersma en Margreet koenen 4 jier lang bêst oer de wei meielkoar. Doe 't de skoalle foarby wie, kaam Margreet gauris by de famylje Meindersma op besite. Likernôch tritich jier ferlyn hie de frouljusferiening in noflike jûn yn de âld skoalle. Sprekster wie Margreet. Ik de jûns der ek hinne. It gie oer lytse bern of sa. Ik seach Margreet yn de doar oan kommen. Hja seach efkes en doe stode se op my ta. “Tsjerk… Tsjerk…Tsjerk wat fijn datst der ek bist”. Se fleach my om 'e hals ta grutte ferbjustering fan de frouljusgroep. As ik no de Poiesz winkel fan Mantgum yn Mandeguod 13

kom ik Margaretha wer tsjin mei deselde blidens en deselde spontanens fan it persoaniel dêr 't myn Margaretha ek mei de oanjeier fan west hat. Yn de Ljouwerter krante fan 6 Jannewaris 2017 stiet in grut ferhaal fan Sytse de Vries oer de “Tragyk yn bryke setten” fan Hylkje Goïnga mei in grutte foto der by. Hiel tafallich hienen wy yn 'e earste klas op de MULO yn Snits in Hilly Goïnga. It wie in leaf kalm famke mei in moaie prúk hier. Har heit wie dokter yn Drylts en se koe goed leare. Hilly prate Nederlânsk en siet yn de foarste bank alhiel lofts. Se hat de MULO net ôf makke mar gie tuskentiids nei it Gymnasium ta. Letter yn de fyftiger jierren kaam ik yn 'e krante sa no en dan in column tsjin mei as skriuwster Hylkje. Oan de stikjes fûn ik net in soad oan, der siet net folle musyk yn mar se wiene yn it Frysk skreaun. Op in kear waard ik gewaar dat Hylkje yn Ysbrechtum wenne. Sa njonkenlytsen tocht ik: “soe dy Hiltsje fan Drylts ek in nicht wêze fan Hylkje út Ysbrechtum”. Soks makket men wolris faker mei. De lêste tiid hearde ik neat mear oer Hylkje. It bleaun stil. Soks doocht net. Tank oan it ferhaal fan Sytse de Vries. No wit ik Hylkje Goïnga yn ien kear in hiele protte oer har. De Hilly wie tagelyk de Hylkje. Gjin nichtespul mar wol bysûnder en tryst. Yn 1953 troude hja mei Anna Wadman, in skriuwer dy’t nijmoaderige Fryske boeken skreaun hat. Hylkje hie it grif net maklik, hie gauris brike setten, wie in rasfertelster, wie boartlik en tagelyk gaotysk. En de Hylkje wie tagelyk “Martha”, pseudonym by har stikjes yn de *Strikel fan de fyftiger en sechstiger jierren. Yn 2001 is hja ferstoarn. Hylkje hat foar my in bysûndere Friezinne west. * tiidskrift ferskynde tusken 1958 en 1994 fan de foarige ieu tenei mear 14 Mandeguod

Bericht van de oudercommissie van OBS De Gielguorde Meer actie(f) rondom school Heeft u het al gezien? Afgelopen dinsdag is Stedon BV begonnen met het aanleggen van het trapveldje op het schoolplein. Met subsidie van de provincie Fryslân, € 5.000 van Doarpsmienskip Mantgum en € 850 van de gemeente Littenseradiel hebben we dit kunnen realiseren! De omwonenden hebben vooraf bericht gekregen over de plaatsing van het trapveldje. Daarbij is toegezegd dat we op 18 mei a.s. een evaluatiemoment voor omwonenden op school houden. Het projectplan “Meer actie(f) rondom school” is te vinden op de website van de Gielguorde. (http://www.gielguordemantgum.nl/Ouders/326P-oudercommissie ) De knikkers rollen! Vorige week hebben we een brief van de provincie Fryslân ontvangen waarin een bedrag van € 24.632 voor het opknappen van het speelplein wordt toegekend. Naar aanleiding daarvan hebben juf Marjo, juf Ria, meester Patrick, Johan, Korrie en Siepieta woensdag jl. met Rien Hut van Stedon BV om de tafel gezeten om speeltoestellen uit te zoeken voor de onder- en de bouwbouw. Het blijft voorlopig spannend of het plaatsen van de speeltoestellen nog voor de zomervakantie lukt. Omdat de oude glijbaan niet meer verantwoord was, heeft meester Patrick deze alvast eigenhandig verwijderd! Stichting Albino heeft ons half maart blij gemaakt met € 1.000 voor Meer actie(f) rondom school! Mandeguod 15

Pizza Food Truck Onze pizza`s worden ter plekke bereid met verse ingrediënten en gebakken in een steenoven. Iedere donderdagmiddag in Mantgum (bij de Poiesz). Vanaf 17.00 uur. Telefonisch bestellen kan op nr. 06-538 77 841 (v.a. 11.00 uur) Pinnen is helaas niet mogelijk. Menu kaart Margherita: tomatensaus, kaas, mozzarella, basilicum Vegetariana: tomatensaus, kaas, mozzarella, paprika, champignons, ui e 8,00 e 10,00 Quattro Formaggi: tomatensaus, kaas, mozzarella, gorgonzola, parmezaanse kaas e 11,00 Funghi: tomatensaus, kaas, mozzarella, champignons Gorgonzola: tomatensaus, kaas, champignons, gorgonzola Quattro stagioni: tomatensaus, kaas, champignons, ham, olijven, artisjokken Salame: tomatensaus, kaas, salami Pollo: tomatensaus, kaas, kipfilet, champignons, paprika, ui Hawaii: tomatensaus, kaas, ham, ananas Carbonara: tomatensaus, kaas, ham, salami, spek Prosciutto: tomatensaus, kaas, ham, paprika Sambrini: tomatensaus, kaas, champignons, paprika, ham, salami, spek, ui Shoarma: tomatensaus, kaas, shoarmavlees Shoarma speciaal: tomatensaus, kaas, shoarmavlees, ui, paprika Pescatore: tomatensaus, kaas tonijn, paprika, ui Siciliana: tomatensaus, kaas, ansjovis, kappertjes, olijven e 9,50 e 10,50 e 11,50 e 9,00 e 11,50 e 10,00 e 10,50 e 10,00 e 12,50 e 12,00 e 13,00 e 12,00 e 12,00 Naar wens kan de pizza met verse knoflook worden belegd en/of de rand met knoflookolie worden ingesmeerd. Extra kaas, groente, olijven, ei e 0,50; extra vlees, gorgonzola e 1,00 / vis e 2,00 16 Mandeguod www.sambrinipizzas.nl

Meer ACTIE!! De Lege Flessenactie heeft al € 75 opgeleverd. Hartstikke goed van al die ijverige flessenspaarders! We hebben dan ook besloten de Lege Flessenactie tot 1 juli 2017 door te laten lopen. Sparen jullie mee voor de kinderen? In school staat een winkelwagen waar de flessen ingedaan kunnen worden. Vanuit school wordt nog een actie opgezet om de laatste euro’s voor het schoolplein op te kunnen halen. Martin en Johan van de oudercommissie hebben een spaarmeter gemaakt, zodat iedereen kan zien hoeveel geld er nog gespaard moet worden. De spaarmeter, in de volksmond Knikkerbaan genoemd, wordt bij elke nieuwe donatie verder aangevuld met knikkers. De knikkers hebben de afgelopen weken goed gerold. DE STAND is nu € 44.000! Oudercommissie: Susanne, Roelf, Martin, Wikje, Johan, Korrie, Siepieta, Ellen, Nynke Contact: OCgielguorde@gmail.com Mandeguod 17

Tusken Tsjerke en Kroech 2017 18 Mandeguod

Weromblik op Tusken tsjerke en kroech 2017. Wat in minsken en wat in waarme Griene rûte: reaksjes nei de tiid. Wat kin Mantgum der grutsk op wêze dat wy ien kear yn ’t jier sa’n evenemint ha dêr’t safolle minsken by belutsen binne: itensieders, spilers, muzikanten, lokaasjehâlders, dielnimmers, fotograven, gidsen, frijwilligers dy’t yn De Wjukken helpe, middenstanners dy’t ús rynsk stipe hawwe mei prizen of mei boadskippen foar de itensiederij, bestjoersleden en neam mar op. Sa wurdt ‘Tusken tsjerke en kroech’ fan ús allegear. Fanút it bestjoer wolle wy elkenien nochris tanksizze foar de meiwurking. Dit jier in soad nije gesichten, dat is hiel moai. Nije ûnderdielen en ûnderdielen op herhelling, mar dochs wer mei wat nijs, dat is ek prachtich. Der wie safolle ferskaat dit jier dat der echt foar elk wol in ûnderdiel by siet dat ta de ferbylding spriek. Wy kinne alfêst melde dat takom jier tusken tsjerke en kroech op sneon 7 april hâlden wurde sil! Hjirby in fotoferslachje. Dy’t mear foto’s besjen wol, riede wy oan om even op Facebook te sjen: www.facebook.com/frisia1874 Dêr binne trije albums te besjen; fan elke rûte ien! Lotnûmers Der binne noch wat prizen lizzen bleaun, ha jo de lotsjes mei de winnende nûmers? Ofhelje fan jo priis Mandeguod 19

kin nei telefoanysk oerlis, by Sien de Groot, His van Botnialeane 22 9022BM Mantgum, 058-2501108. Giele rûte: Etagère foar planten: blau 447 Wynljocht: Kapperspakket Bon fan An't werk: Bon Studio fitaal: Boek "In nije heit" Staafmixset: roze 430 roze 895 blau 439 giel 687 roze 492 roze 498 Ledegearkomste Wy soene it fantastysk fine as de leden fan Resitearkolleezje Frisia1874 op ús jierlikse bijienkomst, de ledegearkomste komme. Dy wurdt hâlden op 8 maaie. De wurklist wurdt persoanlik by de leden delbrocht. De itensieders-evaluaasje is om 19.30 en de ledegearkomste is om 20.00 yn De Wjukken. Fan herte wolkom. Gjin lid mar wolst wol meihelpe yn it bestjoer? Wy ha genôch (lytse) ûnderdielen wêr’t wy hiel graach help by brûke kinne, dus oppenearje dy foaral! Ek ast net yn it bestjoer wolst, mar ús inisjatyf wol sympatyk fynst. En mei nije leden binne wy ek hiel wiis! Wy wurkje der oan om fan al ús leden de e-mailadressen te krijen, sadat wy hiel maklik elk op ‘e hichte stelle kinne. Jo kinne jo namme maile nei frisia1874@gmail.com, dan ha wy daliks jo mailadres. Tige tank, Bestjoer Frisia1874 Bygeand foto’s fan ús fotograven op de ‘giele rûte:’ Jaap Jan Hemmes; ‘griene rûte:’ Frits Sieperda en de ‘reade rûte:’ Yeb Andela. 20 Mandeguod

Foar de leafhawwers is hjir ek de tekst fan in nij Mantgumer liet byfoege, skreaun troch Miranda van der Steen en troch Sanne de Heer fertolke tidens it optreden fan de Mantgumer talinten. Op de wize fan ‘Jolene’, fan Dolly Parton. Lear it mar gau út ‘e holle foar de merke of sa…. Reade rûte: Mantgum, Mantgum, Mantgum, Mantgum It doarp wer ik sa folle fan hâld Mantgum, Mantgum, Mantgum, Mantgum It doarp dêr’t ik sa folle fan hâld It doarp wer ik no ek by hear Ald en jong, se wenje hjir De âlde huzen en it romme sicht It spoor wat hjir al jierren rint En my oeral hinne bringt Dat is het moaie fan dit doarp Ik fiel my hjir op myn gemak Ja dat rop ik fan it dak Dat is wat Mantgum mei my docht Mantgum bringt my folle lok Want de stêd, dat is te drok Hjir bin ik sa hearlik fris en frij Refrein Lekker chille op it plein Yn de sinne of de rein Dat makket my sa blier Ik bliuw hjir noch sa lang ik kin Want Mantgum is wer’t ik no bin En dat jout my sa’n goed sin Refrein Mantgum, Mantgum…… Mandeguod 21

22 Mandeguod

Bericht van de wijkagent De laatste tijd krijgt de politie meldingen uit Mantgum over hangjeugd. Het schoolplein van De Gielguorde is een plek waar de jeugd vaak aanwezig is. Ook het treinstation en de speeltuin is een plek waar de jeugd regelmatig vertoeft. Soms gaat dit gepaard met vandalisme en vernieling. Lastige jeugd? De zomertijd is weer ingegaan. De temperatuur stijgt. We kunnen weer genieten van mooie voorjaarsdagen waarbij ook jongeren elkaar buiten opzoeken. Jongeren ontmoeten elkaar bij voorkeur in groepjes op straat, op een schoolplein of in een speeltuin, uit het zicht van hun ouders. Hoewel dat hangen misschien zinloos lijkt, heeft het wel degelijk een functie. Ze groeien op, zijn volop bezig hun identiteit te ontwikkelen en nieuwe contacten te leggen. Aanspreekbaar De meeste pubers hebben geen kwaad in de zin maar zoeken alleen een plek om samen te zijn. Ik begrijp heel goed dat dit voor omwonenden hinderlijk kan zijn, zeker als het gepaard gaat met luidruchtig of baldadig gedrag, herrie van muziek en brommers en afval op straat. Vaak wordt dan de politie gebeld, maar ik adviseer altijd om eerst zelf een praatje met ze te maken. Dat werkt veel beter. Het zijn veelal jongeren uit het eigen dorp. Mensen vinden zo’n groep soms bedreigend, maar de meeste jongeren zijn prima aanspreekbaar. Zo lang je ze op een respectvolle manier benadert, rustig uitlegt waar je last van hebt en ze vraagt om mee te werken aan een oplossing. Vindt u het lastig om dit alleen te doen? Misschien is er een buurman of buurvrouw die daarbij kan helpen. Lost dat niets op, dan kunt u contact opnemen met de gemeente die een jongerenwerker in kan schakelen. Grenzen Ook grenzen opzoeken hoort bij opgroeien. Maar als jongeren over de grens gaan en strafbare feiten plegen, zoals vernieling, mishandeling, diefstal en alcohol- of drugsmisbruik, moet duidelijk zijn dat we dit gedrag niet tolereren. Het is belangrijk dat we probleemgedrag bij jongeren in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren. Zo kunnen we samen (gemeente, jongerenwerk, ouders en politie) kijken hoe we kunnen voorkomen dat zo’n kind verder afglijdt. Ook u kunt daarbij helpen. Ziet u dat jongeren, al dan niet in groepsverband, zich schuldig maken aan strafbare feiten? Bel dan de politie en noteer signalementen en kentekens. Normaal gesproken belt u daarvoor 0900-8844, maar als u de dader(s) op heterdaad betrapt kunt u ook 112 bellen. Uw wijkagent Trinus Hoekstra Bereikbaar via 0900-8844 of e-mail: trinus.hoekstra@politie.nl Mandeguod 23

Gâns wat om it liif. Ien fan de froulju hie thús noch oan har man frege oft er ek mei woe. “Nou”, hied er grapjage, “alleen maar als ze úít de kleren gaan! Maar dat gaat vast niet gebeuren!” Hy hie gelyk: it gong dy jûns oer de bytiden wol fjouwer lagen rokken dy’t de froulju eartiids droegen. Alle jierren besiket de Kultuerkommisje in ôfwikseljend program yn De Wjukken te realisearjen, dat sadwaande hold Margriet Keizer fan de Kostúm Kommisje Fryslân op 6 april in nijsgjirrich ferhaal oer klean en drachten yn de lêste pear iuwen. En yndie, it publyk bestie út allegear froulju, op ien man nei. Plus de twa manlju dy’t ‘ambtshalve’ foar de Kultuerkommisje yn it spier wiene… Margriet Keizer begûn mei in stikmannich plaatsjes fan de útwrydske klean fan inkele manlju (ja, kloppet, út de hegere klasse) fan om-ende-by 1600, it wiene allegear strikken en rûsels. Fansels woe de keunster dy’t de man yn kwestje skildere der wat moais fan meitsje en sadwaande waard der doe ek al fotoshopt. Want sieten de hoazzen op it skilderij kreas strak om ‘e kûten, yn it echt sil it aardich slobbere ha: elastyk wie noch net útfûn, en it spul moast mei linten en strikken te plak holden wurde. De froulju koene der yn dy tiid ek wol wat mei: fjouwer lagen ûnder- en bopperokken wie gjin útsûndering. Mar och, moatst it ek yn dy tiid pleatse. It begûn al mei de enoarme ûnderhimden. Unbidige weefde linnense himden. It kaam de drager bytiden oan de knibbels ta. In probleem wie dat lykwols net: it sparre ommers faak in ûnderbroek út. Hawwe wy tsjintwurdich in kreas elastiken direktoirke ta ús geriif, dat wie in pear iuwen lyn gâns dreger. 24 Mandeguod

In ûnderbroek moast mei linten en bannen omheech holden wurde, en efkes út ‘e broek wie sa maklik noch net. No hie mefrou Keizer wol in pear sjarmante ûnderbroeken út dy tiid meinommen. Ek ien eksimplaar mei in iepen krúsnaad. Wol sa handich, netwier? Ien fan de oanwêzige froulju wist noch wol hoe’t de fiskersfroulju dat eartiids yn Delft diene. “Dan kwamen die vrouwen met aan elke arm een mand vol vis om te verkopen. Zo nu en dan gingen ze even op de hurken zitten, en als ze dan verder liepen, lag er een keurig plasje op straat.” Boetes foar wildplassen hiest doe lokkich noch net. Al dy linnen himden wiene doedestiids in bytsje goar-wyt. Koest se noch in bytsje ljochter krije troch se te blikken mei in bleekmiddsel dat altyd foarhannen wie: pis! En troch it wytguod yn ‘e sinne op de bleek te lizzen. Yn de doarpen hiene de minsken faak harren eigen túntsje dêr’st it waskguod op lizze koest te blikken, mar yn de stêden wiene dêr algemiene bleekfjilden foar. In protte stêden ha dan ek noch wol in Bleeklaan of in Blekerstraat – oantinkens oan earder tiden. Om dyn eigen himdsje tusken al dy oare himden op sa’n algemiene bleek makliker werom te finen, wie it handich datst dyn inisjalen op dyn himd borduerdest. Dan kaamst teminsten net mei buorfrou har négligéetsje thús. De letterlapen fan oerbeppe joegen foarbylden genôch om der in pear moaie letters op te bordueren. Fernuverest dy oer al dy lagen rokken dy’t de froulju oanhiene? Ferjit net dat it doedestiids yn ‘e hûs bytiden kwalik waarmer wie as bûtendoar. Dan is it wól sa noflik om flink wat lagen rokken om ‘e skonken te hawwen. Margriet hie ek allegear klean út dy tiid meinommen, materiaal dat elk yn de twadde helte fan de jûn ek even oanpasse en ‘hifkje’ koe. Sokke rokken woegen der trouwens yn: makke fan wol of linnen, en fansels sawat oan de ankels ta. Sa’n 400 jier lyn wiene alle wollen en linnen stoffen lykwols ienkleurich. Woest der kleur of fersierings op ha dan moast oan it naaien en bordueren slaan. Pas nei 1600, doe’t de VOC-skippen nei it Easten hinne en wer begûnen te faren, waarden op de weromreis kleurige katoenen stoffen út India, Yndonesië en Japan wei meinommen. Katoenen stoffen mei de prachtichste Mandeguod 25

26 Mandeguod

blommen en fantasij-figueren derop printe. Gjin wûnder dat dy stoffen yn de moade kamen. En ek nea wer út de moade rekke binne – it saneamde ‘sits’. De bekendste foarbylden fan dy moade wiene de Hylper froulju. In protte Hylper manlju waarden nammentlik kaptein foar de VOC-reders en hja foeren op it fiere Easten. Op de weromreis namen hja as hannelswaar in protte fan dy prachtige bedrukte katoenen stoffen mei. As dy Hylper kapteins wer oankamen yn Amsterdam nei sa’n fiere reis, opwachte troch harren froulju, en daliks útbetelle waarden troch harren reders, wat tochtst dan dat harren froulju kochten? Krekt ja, sokke moaie fleurich beprinte katoenen stoffen. Mei as resultaat de kleurige fleurige Hylper dracht. Margriet hie net allinne ûnderguod, rokken, mûtskes en earizers fan eartiids meinommen, ek in ‘modern’ foksebontsje wie ien fan de attributen. Keninginne Wihelmina koe der net sûnder! Mar it stie Ada ek keninklik! Krekt as it earizer dat Nynke-Rixt opset waard. Ja, har lange hier hie dan wol in koartknipt prúkje wurde moatten, want mei in earizer meist gjin hier sjen… Foksebontsje of earizer, it dragen dêrfan hat miskien net altyd praktysk of noflik west, mar moade is moade, dêr hoechst gjin wurden oer smoarch te meitsjen. En it ferhaal dat sokke foksebontsjes de fliën fan de draachster oanlutsen? Oft dat wier wie, is fansels tige de fraach. Ik ha Keninginne Wilhelmina der nea oer heard… Lys Scarse Mandeguod 27

28 Mandeguod

Wjukkennieuws Op zaterdagochtend 29 maart stond een flinke ploeg schoonmakers (m/v) paraat om ons multifunctioneel centrum de jaarlijkse schoonmaakbeurt te geven. De mannen van de bouwploeg hadden in de week ervoor al gezorgd dat de hoge spanten e.d. al afgestoft en van spinnenwebben ontdaan waren. De vrijwilligers kon dus in de lagere delen van het gebouw aan de slag. De best wel lange lijst van werkzaamheden is bijna helemaal afgewerkt en de keukens, de kelders, de kleedkamers maar ook de verschillende zalen en gangen zien er weer spic-en-span uit. De morgen was zomaar om en de koffie met gebak was heerlijk! Het is mooi te zien dat zo’n klus -voor de meeste mensen waarachtig niet het leukste werk- toch altijd weer gezamenlijk wordt opgepakt en goed uitgevoerd wordt. Vrijwilligers zeer bedankt! De Opsmukcommissie is bezig met de laatste loodjes van de opknapbeurt van de ‘Clincke’. Het wordt steeds mooier rondom de bar. De muren zijn in een lichte kleur geverfd (bouwploeg bedankt!), het ziet er allemaal weer fris uit. Omdat het steeds vaker behoorlijk problematisch is voor sommige vrijwilligersploegen de overdagbezettingen rond te krijgen is het bestuur zich aan het beraden op deze problematiek. Vaak moet er een beroep gedaan worden op de ‘zelfredzaamheid’ van de club of huurder, maar soms kan dat gewoon niet. Het systeem van vrijwilligers zoals dat jaren goed functioneerde Mandeguod 29

GEZONDHEIDSCENTRUM G.J. FOKKENS TE WINSUM Gezondheidscentrum G.J. Fokkens is een zeer modern en uitgebreid gezondheidscentrum en biedt naast reguliere fysiotherapie o.m. ook functionele osteopathie, nek-, schouder-, armtherapie, triggerpoint therapie, Marsman manuele therapie en medical taping. Tevens bieden wij gerichte begeleiding bij (revalidatie bij) (top)sporttrajecten. Riant aanbod van (beweeg)mogelijkheden Het gezondheidscentrum biedt tevens specifieke beweegprogramma’s aan die zijn afgestemd op Obesitas, Diabetes Mellitus Type 2, COPD/Astma, Oncologie en Fibromyalgie. Deze programma’s worden door de verzekeraar volledig vergoed en bieden 24 weken sport en educatie bij ons centrum. Daarnaast biedt het gezondheidscentrum medische fitness aan waarbij u op een doelgerichte en effectieve manier aan het herstel van uw blessure of beweegbeperking werkt. Ook dit medische fitness wordt voor een deel vergoed door uw zorgverzekeraar. Naast deze twee mogelijkheden kan er ook vrij gefitnesst worden op basis van een zelf gekozen abonnement die het best bij uw persoonlijke situatie past. Gezondheidscentrum G.J. Fokkens hecht veel waarde aan de persoonlijke begeleiding en aandacht tijdens uw trainingen en biedt iedereen daarom een trainingsschema passend bij ieders persoonlijke doelstelling. Toekomstplannen Meer beweegmogelijkheden voor verschillende doelgroepen, zoals: ▪ basisschoolkinderen; ▪ senioren; en ▪ zwangerschapsfitness. Health Check Gratis betrouwbare indicatie van uw huidige gezondheid. Op basis daarvan maken wij een trainingsschema op maat, zodat u effectief aan uw gezondheid kunt werken. Informatie en contact Telefoon: 0517 - 34 24 15 mail@gezondheidscentrumfokkens.nl Natuurlijk kunt u ook langskomen in ons Gezondheidscentrum aan de Skâns 12 in Winsum. Paasei zoeken WWC Oedsmawei 13, 9001 ZJ GROU tel. 0566 - 60 14 64 / 60 14 39 / 62 12 99 E-mail: info@dierenartsgrou.nl www.dierenartsgrou.nl en www.bistedokter.nl Telefonisch spreekuur voor het aanvragen van visites, het bestellen van medicijnen en informatie: maandag t/m zaterdag van 8.00 - 9.30 u. Open spreekuren gezelschapsdieren: Maandag t/m vrijdag: 13.00 - 14.30 en 17.00 - 18.00 u. Daarbuiten uitsluitend op afspraak. Openingstijden van de balie: Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 18.00 u. en zaterdag: 8.00 – 9.30 u. Voor spoedgevallen 24 u./7d. bereikbaar. 30 Mandeguod Hierbij de winnaars van het paaseieren zoeken in Mantgum op vrijdagmiddag 14 april. Van links naar rechts: Eke Kaastra, Sterre Vogelzang, Silke Stropsma, Stefan Roskam Iedereen gefeliciteerd met jullie prijzen. Het was een geslaagde middag en tot volgend jaar! Bestuur KV WWC

lijkt een beetje zijn langste tijd gehad te hebben. Mensen hebben het steeds vaker te druk of hebben andere bezigheden... We zijn enkele mogelijkheden aan het verkennen maar dé oplossing is nog niet gevonden. Doordat Littenseradiel in 2018 opgaat in de gemeente Leeuwarden verandert er ook een en ander met betrekking tot de subsidies voor verenigingen en dorpshuizen. Het bestuur oriënteert zich inmiddels op die wijzigingen. De beide betrokken gemeenten zorgen voor de nodige informatie maar wat de veranderingen precies gaan betekenen voor de ‘Wjukken’ zal de komende tijd duidelijk worden. Tot ziens in de ‘Wjukken’ Het bestuur. Mandeguod 31

32 Mandeguod

Vereniging Verenigingen Contactpersoon Biljartvereniging Mantgum Bridgeclub Doarpsmienskip Mantgum Fûgelwacht Mantgum Gymnastiekvereniging Weidum Harmonie en Malletband Weidum Herensociëteit Vriendenkring Iisclub De Twa Doarpen M. Dusselaar J. W. Verhoef S. Dijkstra E. van der Hem K. Bosma C. Punter S. Cnossen J. van der Werf Jeu de Boulesvereniging Wjukslach G. Kuperus Keatsferiening Jacob Klaver Korfbalvereniging WWC Loopgroep Runom Mantgum Mannenkoor Mantgumer Maten Mantgumer Tennisclub Merke Commisje Mantgum B. Stienstra G. van der Hem D. Lont P.R. van der Kooi A. Meijer A. Tymersma Ondernemersvereniging Mantgum W. Fopma Oudercommissie De Gielguorde Resitearkolleezje Frisia 1874 Soos 60+ Speeltuinvereniging De Pôle Stichting Freed Stichting Wjukken Tennisvereniging Uitvaartvereniging De Laatste Eer Voetbalvereniging Oosterlittens Werkgroep Historie Mantgum Wietwetterklup Volleybal VV Wytgaard R. Heida J. Nijboer P. Wijnja J. van der Valk Patricia Kuipers G. Terpstra D. Ottema R.W. Steensma T. Oosterbos Y. Duhoux Telefoonnummer (058) 253 16 11 (058) 250 18 13 (06) 423 242 06 (058) 251 96 81 (058) 251 93 93 (058) 251 92 64 (058) 250 15 97 (058) 250 11 44 (058) 251 97 17 (06) 130 43 474 (06) 156 37 637 (06) 512 21 165 (058) 250 15 02 (058) 250 15 29 (058) 250 20 26 ocgielguorde@gmail.com S. de Groot (058) 2501108 (058) 250 26 75 (058) 255 25 58 (06) 532 781 62 (06) 12 62 81 43 (058) 2502241 (058) 250 14 34 (058) 250 13 09 (058) 250 10 38 (058) 250 13 76 (06) 420 903 81 Mandeguod 33

Activiteiten Maand mei di 2 mei Plantenverkoop HWM zon 7 mei Kerkdienst, voorganger ds. H. Wagenaar zon 7 mei Keatsen, jongens t.i.l. zon 7 mei Jeu de boules, inloop 09.30 uur, Weidum 10.00 uur, keatsfjild bij Wjukken 14.00 uur, banen bij de Wjukken don 11 mei DMS Mantgum, ledenvergadering 20.00 uur, Wjukken do 11 mei Jeu de boules, voorjaarscompetitie 19.30 uur, baan bij Wjukken vrij 12 mei Danscursus zat 13 mei Opening waterseizoen zon 14 mei Kerkdienst, voorganger ds. W. Keuning zon 14 mei Jeu de boules, inloop za 20 mei Concert koor Blinder Pupillen famkes ôfdieling zon 21 mei Jeu de boules, inloop zon 21 mei Kerkdienst, voorganger ds. H. Wagenaar woe 24 mei Oud papier 14.45 uur, Wjukken 18.00 uur, Wjukken 09.30 uur, Mariakerk Mantgum 14.00 uur, banen bij de Wjukken do 18 mei Jeu de boules, voorjaarscompetitie 19.30 uur, baan bij Wjukken vrij 19 mei Danscursus 14.45 uur, Wjukken 20.00 uur, Wjukken zon 21 mei KNKB keatsen, Welpen famkes t.i.l. 10.00 uur, keatsfjild bij Wjukken zon 21 mei KNKB keatsen, 10.00 uur, keatsfjild bij Wjukken 14.00 uur, banen bij de Wjukken 09.30 uur, Bears Vanaf 18.00 uur, Mantgum do 25 mei Jeu de boules, voorjaarscompetitie 19.30 uur, baan bij Wjukken zon 28 mei keatsen, ledeparti junioren, geitewollensokken zon 28 mei keatsen, zon 28 mei Jeu de boules, inloop zon 4 jun Kerkdienst, voorganger ds. H. Wagenaar ma 5 jun Nijkleaster Pinksterpaad za 10 juni Keatsen, Federaasje, Alle kategoryen t.i.l zon 11 juni Garagesale 09.30 uur, Jellum 09.30 uur, Jorwert 13.00 uur, keatsfjild bij Wjukken Mantgum ledepartij senioren, Jonker Sikke 12.00 uur, keatsfjild bij Wjukken 14.00 uur, banen bij de Wjukken 10.00 uur, keatsfjild bij Wjukken Vanaf 18.00 uur, Mantgum 34 Mandeguod

Weekagenda zondag maandag instuifboulen bloedprikken huisartsenlaboratorium AMV fanfare ’Harmonie Weidum’ Mantgumer Maten zenmeditatie dinsdag lytse byb biljarten 60+ judo, 4 t/m 7 jaar judo, 7 t/m 8 jaar judo, 8 t/m 9 jaar judo, 10 jaar en ouder inloopspreekuur politie tossen tennis jeugd tossen tennis volwassenen woensdag peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ Kaartmiddag bodyfit pilates bodyshake donderdag pianoles Pizzabakker kids swing 4 t/m 7 jaar funky kids 7 t/m 10 jaar 09.00 - 09.15 uur, mfc Wjukken 15.30 uur, OBS de Gielguorde 19.30 - 21.00 uur, dorpshuis Weidum 20.00 uur, mfc Wjukken 19.45-21.30 uur, Dokter Fokkewei 14.00 - 16.00 uur, de Gielguorde (m.u.v. schoolvakanties) 14.00 - 16.00 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal 18.05 - 19.00 uur, gymzaal 16.30 - 17.30 uur, Gemeentehuis Wommels 18.30 - 20.00 uur, tennisbanen 20.00 - 23.00 uur, tennisbanen 08.15 - 11.45 uur, mfc Wjukken 14.00 uur mfc Wjukken 18.30 - 19.25 uur, gymzaal 19.30 - 20.15 uur, gymzaal malletband ‘Harmonie Weidum’ 19.30 - 21.30 uur, dorpshuis Weidum 20.20 - 21.20 uur, gymzaal 14.50 uur - 21.30 uur, mfc Wjukken 17.00 - 19.00 uur, bij Poisz 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal modern dance 10 jaar en ouder 17.15 - 18.05 uur, gymzaal ophalen oud papier v.a. 18.30 uur, laatste do. v.d. maand Mandeguod 35 14.00 uur, jeu de boulesbanen bij de Wjukken

Weekagenda jeu de boules competitie loopgroep Rûnom Mantgum yoga vrijdag peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ bridgen pilates vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) biljartcompetitie 19.30 uur, jeu de boulesbanen bij de Wjukken 19.30 uur, bij mfc Wjukken 19.00 uur én 20.00 uur, De Gielguorde 08.15 - 11.45 uur, mfc Wjukken 14.00 - 17.30 uur, mfc Wjukken 09.00 - 09.45 uur, gymzaal 09.15 -10.15 uur, mfc Wjukken 10.30 -11.30 uur, mfc Wjukken 19.30 uur, Café Bonnema Instellingen Instelling Telefoon Contactpersoon Buitenschoolse opvang De Vrijbuiters (088) 035 04 38 W. Lameris Diëtistenpraktijk Leuk op Gewicht Diëtistenpraktijk Mantgum Dokterswacht Friesland Fysiotherapiepraktijk Mantgum Huisartspraktijk Bergwerff Huisartspraktijk Lukkes Gastouderopvang It Swânnennest (0900) 112 71 12 (058) 250 14 14 (0517) 34 12 72 (058) 251 92 24 (058) 250 15 23 Gastouderopvang Seerôvers en Lânrotten (058) 250 19 52 Gastouderopvang Us Wouterkes Kinderopvang It Flinterke Logopediepraktijk Mantgum Studio Fitaal Peuteropvang ‘De Pukkewjuk’ J. Sybesma H.B. Bergwerff L.J. Lukkes G. van der Heide J. Wijnia (058) 250 13 63 R. van der Veen (088) 035 04 38 W. Lameris (06) 270 649 94 A. Wijnstra (06) 420 122 03 M. Ypma (058) 250 16 80 I. Bosma Protestantse Gemeente www.ruimgeloven.nl (0566) 65 36 35 Ds. G. Knol Sportcentrum Akkermans Tandartsenpraktijk Mantgum Mindfulnesstraining en zenmeditatie 36 Mandeguod (0515) 42 56 12 V. Akkermans (058) 250 17 81 (06) 128 227 12 Eef Heinhuis (06) 18 33 90 61 C. Bruinsma (0566) 65 33 88 T. Kuperus

Witte jim ….dat? In Mandeguod van april 2017 de enquête over de 60+ avond heeft gestaan? Doarpsmienskip Mantgum heel graag de mening van zoveel mogelijk 60-plussers wil horen? Daarom: heeft u de enquête nog niet ingevuld, de inzendtermijn is tot 1 juni 2017. U kunt de enquête ook vinden op www.mantgum.com. Doarpsmienskip Mantgum hoopt op veel reacties. Witte jim ….dat? de No Name groep 7 en 8 en de 1e klassers op zaterdag 8 april naar Oranjewoud zijn geweest? (zie ook fotocollage op pag. 41) Witte jim…dat? Er ook dit jaar weer een Massale Garage Sale is en dat deze gehouden wordt op zondag 11 juni 2017 van 10.00 tot 15.00 uur? Opgave tot 4 juni 2017 via e-mail aan garagesale.mantgum@hotmail.com of telefonisch 058-2502045. Zie voor verdere informatie het aprilnummer van de Mandeguod. Ook via www.mantgum.com Witte jim….dat? Wiet Wetter Klub op zaterdag 13 mei 2017 de opening van het watersportseizoen viert? Dit om 18.00 uur start bij mfc De Wjukken met een overheerlijk skippersmeal? Waarna om 19.00 uur ingescheept wordt voor een tocht naar de Swette? Zie voor verdere bijzonderheden het aprilnummer van de Mandeguod. Mandeguod 37

38 Mandeguod

Witte jim... dat? Us doarpgenoat Hiske Oosterwijk in chanson-concours wûn hat? Berjocht út de Ljouwerter krante fan 22 maart: Zangeres Hiske Oosterwijk uit Groningen, oorspronkelijk afkomstig uit Mantgum, heeft het Concours de la Chanson Alliance Française gewonnen. Dit concours wordt georganiseerd door de Alliance Française de Pays-Bas, voor vocalisten uit binnen- en buitenland. Er waren zeven finalisten, een uit Duitsland, een uit Frankrijk en de rest uit Nederland. Eerdere winnaars van dit concours, dat dit jaar de 33ste editie beleefde, waren Wende Snijders en Alderliefste. Hiske Oosterwijk is inmiddels voor een tournee in Rusland. Voorjaarsschoonmaak? Bent u al aan de voorjaarsschoonmaak begonnen? Mocht u kleding, speelgoed e.d. wegdoen? Wij zijn er heel blij mee! Net als voorgaande jaren gaan wij in de zomervakantie naar Hongarije om spullen te brengen bij diverse tehuizen. Het transport wordt betaald met de opbrengst van de speculaasactie die in november in Mantgum en andere dorpen is gehouden. Na aftrek van de kosten bleef er in totaal 1.620 euro over. Daarvoor onze hartelijke dank! Zo ongeveer alle textiel (mits schoon en heel natuurlijk) is welkom. Daarbij valt te denken aan dekens, lakens, dekbedden, gordijnen, handdoeken en uiteraard alle maten en soorten kleding (dus niet alleen kleding voor volwassenen, maar vooral voor kinderen). Maar ook schoenen, speelgoed (als je tenminste geen Nederlands hoeft te kennen om het te kunnen gebruiken) kinderledikantjes, kinder- en wandelwagens, naaimachines, centrifuges etc. (in een fatsoenlijke en werkende staat verkerend) zijn van harte welkom. Jelle en Renske van der Meer Swannedrift 28 - Tel. 058 2501044 Mandeguod 39

40 Mandeguod

Mandeguod 41

Gezondheidscentrum in Multifunctioneel Centrum (MFC) ‘de Helling’ Voor veel mensen uit Winsum en omgeving is het nog relatief onbekend, maar in het MFC ‘de Helling’ te Winsum is gezondheidscentrum G.J. Fokkens gevestigd. Eigenaar en fysiotherapeut Gerrit Fokkens heeft hier sinds vijf jaar zijn praktijk. Afgelopen halfjaar heeft het centrum een grondige verbouwing ondergaan waardoor er een grotere ruimte is gecreëerd met nog meer trainingsfaciliteiten. Gezondheidscentrum G.J. Fokkens is een zeer modern en uitgebreid gezondheidscentrum dat naast reguliere fysiotherapie verschillende specialisaties kent. Zo bieden onze therapeuten onder meer functionele osteopathie, triggerpoint therapie, nek-, schouder-, armtherapie, Marsman manuele therapie en medical taping. Hierdoor kunnen wij doelgericht en specialistisch vele problemen aan het beweegapparaat behandelen. Ook bieden wij gerichte begeleiding bij (revalidatie bij) (top)sporttrajecten. Naast de fysiotherapie heeft het centrum een groot aanbod van andere (beweeg)mogelijkheden. Zo biedt het gezondheidscentrum specifieke beweegprogramma’s aan, bijvoorbeeld voor Obesitas, Diabetes Mellitus Type 2, COPD/ Astma, Oncologie en Fibromyalgie. Deze programma’s worden door de verzekeraar volledig vergoed en bieden 24 weken sport en educatie bij ons centrum. Daarnaast biedt het gezondheidscentrum medische fitness aan waarbij u op een doelgerichte en effectieve manier aan het herstel van uw blessure of beweegbeperking werkt. Ook medische fitness wordt voor een deel vergoed door uw zorgverzekeraar. Bovendien kan er ook vrij gefitnesst worden op basis van een zelf gekozen abonnement die het best bij uw persoonlijke situatie past. Gezondheidscentrum G.J. Fokkens hecht veel waarde aan persoonlijke begeleiding en aandacht en biedt iedereen daarom een op maat gemaakt trainingsschema. Om welke reden u ook bij ons sport, u geniet altijd van deskundige begeleiding van één van onze Beweeg- en leefstijladviseurs. 42 Mandeguod

Toekomstplannen In de nabije toekomst willen we nog meer beweegmogelijkheden voor verschillende doelgroepen aanbieden. Zo zijn we van plan om dit jaar voor zowel basisschoolkinderen als senioren een vast beweegmoment te plannen zodat er in groepsverband effectief gewerkt kan worden aan de gezondheid. Ook werken we er hard aan zwangerschapsfitness aan ons aanbod toe te voegen. Health Check Al enkele jaren bieden wij gratis Health Checks aan. Bent u benieuwd hoe het is gesteld met uw gezondheid? Wij kunnen diverse belangrijke gezondheidswaarden nauwkeurig in kaart brengen. Op deze manier krijgt u een betrouwbare indicatie van uw gezondheid. Op basis van deze gegevens kunnen wij trainingsschema’s op maat aanbieden en handvatten aanreiken om u effectief aan uw gezondheid te laten werken. Mocht u vragen hebben of twijfelt u of wij u kunnen helpen, aarzel dan niet en neem contact met ons op via mail@gezondheidscentrumfokkens.nl of telefonisch op 0517-342415. Natuurlijk kunt u ook langskomen in ons gezondheidscentrum aan de Skâns 12 in Winsum. Wij hopen u snel te mogen begroeten! Duorsum Mantgum Op de door de studenten uitgezette enquête in Mantgum is goed gereageerd. Ongeveer 30% van de huishoudens reageerde. Als werkgroep zijn wij blij met zo’n respons. De studenten zijn ook met de werkgroep aan de slag geweest. De werkgroep moest bezig met windenergie. Wat is de opbrengst uit het vergisten van wilgentenen of suikerbieten? Een ander thema was hoe je zonnepanelen in het landschap zou kunnen inpassen. Al met al een leuke oefening om te voorkomen dat wij als werkgroep in onze eigen gedachten/oplossingen blijven hangen. Om er zeker van te zijn dat de lokaal opgewekte energie ook lokaal wordt gebruikt zal de werkgroep adviseren om de stroom te betrekken bij de NLD (Noordelijk Lokaal Duurzaam). In Littenseradiel zijn op dit moment zeven energie-coöperaties. Wij vragen ons af of het wel verstandig is een achtste coöperatie op te richten. Aansluiting bij een reeds bestaande energie- coöperatie voorkomt versnippering. Op 11 mei wordt de algemene ledenvergadering van Doarpsmienskip Mantgum gehouden. De studenten geven dan uitleg over de resultaten van de enquête en de werkgroep wil graag van gedachten wisselen over de vervolgstappen. Namens de werkgroep, Sijbren van der Heide Mandeguod 43

44 Mandeguod

De Twadde Tak: Minsken, minsken!!! Kippenvel en tranen! Wat een warme avond was 31 maart voor ons!! Al die cadeaus en lieve woorden!! Er is zelfs een speciaal lied voor ons gemaakt en gezongen. Een pastorale ode, en al die andere lieve woorden en gebaren, echt kippenvel. Wij kunnen terugzien op een super fijne periode die wij hebben gehad met de Twadde Tak. En jullie gaven ons de energie om nu weer verder te gaan met een nieuwe baan. Dank dat jullie er voor ons waren. Antsje en Anneke De Twadde Tak Opbrengst collecte voor Amnesty International De collecte van Amnesty International, die van 5 tot en met 11 maart 2017 werd gehouden in Mantgum heeft een bedrag van € 381,53 opgebracht. In heel Nederland werd dit jaar € 1.375.628,- opgehaald voor het werk van Amnesty. De organisatie dankt alle vrijwilligers voor hun geweldige inzet. Waar zijn in Mantgum AED’s aanwezig MFC Wjukken (dag en nacht) hoofdingang gebouw Poiesz Supermarkt, alleen tijdens openingstijden Fysiotherapie Jelle Sybesma, werkdagen 08.00 - 18.00 uur Wat te doen bij een incident: Eerst 112 bellen. Mandeguod 45

46 Mandeguod

Lentesymfonie Ik geniet weer volop van het vroege voorjaar. Onmiskenbaar klinkt het startsein daarvoor als ik bij het ontwaken aangenaam wordt verrast door een rijke schakering aan vogelgeluiden. Die golven vrolijk naar binnen door het openstaande slaapkamerraam en strelen je gehoor. Noem het de lentesymfonie. Eendenkorven en nestkastjes worden verkend, de mannetjesputters maken de vrouwtjes het hof en eieren laten niet lang meer op zich wachten. Het is diezelfde tijd dat de ‘lammerij’ aanbreekt. Een heerlijk onderdeel van ons vak waarbij het niet erg is om tijdens de dienst gestoord te worden. Als het de schapenboer niet lukt om de lammeren uit de ooi te verlossen, mag ik namelijk graag de helpende hand reiken. Vaak ligt een lam niet goed of soms is het bij meerlingen wat lastig om uit te vogelen welke pootjes bij het voorliggende lam horen. Het gebeurt echter ook geregeld dat de boer gewoon te ongeduldig is en dat ik nauwelijks ingrijpende handelingen hoef te verrichten. Onze eigen koppel is momenteel uiteraard ook volop aan het lammeren. Dat geeft niet alleen veel extra drukte; het is vooral ook leuk om de ooien daarbij te assisteren. Ik kan er geweldig van genieten hoe fraai de van oorsprong nestvlieders zo verschrikkelijk snel in de ranke beentjes komen. En onderwijl worden ze druk door moeders droog gelebberd. En hoe het instinct van de pasgeborenen de koppies daarna vaak al binnen een kwartier schuin omhoog drijft naar een strak staande tepel. Die zit bomvol energierijke biest, wat ook voor een goede weerstand zorgt. En als het staartje verraadt dat de moedertiet is gevonden, hoor je luid smakkend sabbelen en zuigen dat zich het best in het Frysk laat omschrijven als ‘sobje’. Ondertussen vindt er een uitwisseling van geuren en gemekker plaats die ooi en haar kroost de rest van het seizoen onlosmakelijk met elkaar verbindt. Laat een lam het niet wagen stiekem bij een andere moeder melk proberen te ‘stelen’, want dan is een behoorlijke opdoffer zijn deel! Schapen zijn zelden ‘gevaarlijk’. Maar bij sommige ooien moet je wel degelijk oppassen. Als onze hond even mee het hok inloopt, staan ze stampvoetend klaar hun nageslacht te beschermen. Je kunt je hond heel erg de schrik aanjagen door hem even bij zo’n stamper in het hok te zetten: meestal zal hij de Mandeguod 47

48 Mandeguod

rest van zijn leven het wolvee links laten liggen. Maar wees er dan wel op tijd bij, want een schaap is in staat een hond de dood in te stoten… Meestal zie je de lammetjes al na 2-3 dagen bokkensprongetjes maken van plezier. Dat betekent dat ze lekker in hun vel zitten en volop te drinken krijgen van de moederooi. Een beetje afhankelijk van het weer mogen ze al na een week naar buiten. Eerst even onwennig in het volle licht, maar al gauw scharrelen ze stijf tegen hun moeder aan de wei in. Binnen enkele dagen is er vriendschap gesloten met leeftijdgenootjes en rennen ze tijdens het speelkwartier gezamenlijk in het avondlicht hun loopjes over de polderdijk. Dat roept bij mij welhaast het ultieme lentegevoel op. Als het met de lammerij een keertje niet goed gaat wordt mij geregeld gevraagd wat daarvan de oorzaak is. Ik probeer natuurlijk een plausibele verklaring te geven. Maar niet zelden moet ook ik daarnaar gissen. Het moet mij echter van het hart dat ik bij menigeen nog wel eens de verwondering mis over al hetgeen juist wél volgens de wetten van Moeder Natuur zo prachtig verloopt. Gelukkig ben ik die zelfs na dertig jaar in mijn vak nog steeds niet kwijt. Laten we bovenal volop genieten van de lentesymfonie! menno@bistedokter.nl Mandeguod 49

50 Mandeguod

Kampioenswedstrijd WWC 1– Stadskanaal ‘74 1 Door het verlies van WWC 1 afgelopen zaterdag bij NQL 1 in Ferwert werd afgelopen zaterdag de kampioenswedstrijd WWC 1 – Stadskanaal ’74 1 in Easterein gespeeld. Stadskanaal ’74 stond nog 1 punt achter op koploper WWC. Bij winst kon Stadskanaal ’74 kampioen worden. WWC wist zich vandaag bij de belangrijke wedstrijd gesteund door een groot aantal mensen op de tribune. Stadskanaal begon scherp aan de wedstrijd. Elk schot van de Groningers was zuiver en WWC moest in de achtervolging. Het lukte in de eerste helft maar niet op gelijke hoogte te komen. In de rust werd de ploeg streng toegesproken door coach Joke Koldijk. Er moest een schepje bovenop. WWC probeerde door rustig en gedegen spel de achterstand weg te werken. Maar Stadskanaal ’74 schoot elke keer raak zodat WWC maar niet dichterbij kwam. Pas in het laatste deel van de wedstrijd kon WWC langszij komen en mede door goede invallers kon de winst worden verzilverd. Na het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter kon het kampioenschap eindelijk worden gevierd. WWC keert na een jaar afwezigheid terug in de derde klasse. Hidde Jonker 08-04 WWC 2 tegen KV Emmeloord Afgelopen zaterdag moesten WWC 1 en WWC 2 beide hun wedstrijd tegen KV Emmeloord in Mantgum spelen. Voor de verandering moest WWC 1 als eerste spelen om 11:00 uur en daarna WWC 2 om 12:30 uur. Doordat er geen scheidsrechter was heeft Sander Hageman de wedstrijd gefloten en heeft Joke Koldijk WWC 2 gecoacht. De wedstrijd begon in de opstelling Bregt Arendz, Anna Grunstra, Rutger Fopma en Wisse Arendz in de aanval en Janna-Nynke van der Berg, Marijke Keuning, Jelle Terpstra en Jouke Bonekamp in de verdediging. Emmeloord scoorde het eerste doelpunt en daarna ging de stand gelijk op tot de stand van 6-7 in de rust. In de pauze gaf Joke ons de aanwijzing om steunpunten onder de korf te creëren en verder bij elke bal een dreiging tot schot te creëren. Na de rust kwamen we door een mooi afstandsschot van Jelle op 10-9. Hier reageerde Emmeloord direct op met als resultaat een stand 10-12. D uiteindelijke stand is 11-12 geworden. In de 2e helft is Jouke Bonekamp gewisseld voor Tom Trentelman, Bregt Arendz voor Rixt Keuning en Jelle Terpstra voor Jelmer Jonker Marijke Keuning Mandeguod 51

52 Mandeguod

Gezellige middag in de “Tysker” De Zonnebloem afdeling Easterwierrum e.o. en zorgcentrum “Nij Dekema “ verzorgden een gezellige middag in dorpshuis de “ Tysker” in Easterwierrum. Hoewel de griep hier en daar heerste was de zaal nog aardig vol. Als welkom kregen we meteen al een kopje thee of koffie met wat lekkers erbij. Tevens konden we lootjes kopen. We werden welkom geheten door Griet Boersma. Op het podium stonden de smartlappen “ Kommer en Kwel” al klaar. Ze konden de sfeer er wel in krijgen. Ze zongen bekende liedjes van o.a de Jantjes, de clown van Ben Kramer en het Fryske hynder van Griet Wiersma, spiegelbeeld van Willeke Albertie en nog meer bekende liedjes. Tussendoor was er een pauze waar we een tweede kopje drinken kregen. De verloting kwam, waar veel prijsjes werden gewonnen. De smartlappen kwamen weer aan de beurt, waarbij er werd meegezongen en geklapt. Griet Boersma bedankte de smartlappen, hun begeleiders, de vrijwilligers en alle andere aanwezigen. Ze had nog een verzoek. De volgende dag zou meneer Van der Sloot 90 jaar worden; daar hebben we nog even voor gezongen. Geweldig was dat. Tot slot kregen nog een borreltje met een lekker hapje. Als toegift het gedicht “Voor ieder die geboren is voor 1945”, voorgedragen door Atsje Jorna. Dit verhaal is gevonden door een vrijwilligster bij haar moeder in het bejaardentehuis. Het gedicht gaat over tegenstellingen tussen jong en oud. Als je ouder bent moet je sterker in je schoenen staan dan ooit, want men zegt, Als de jeugd moe is, is zij aan vakantie toe. Als oudere mensen moe zijn zegt men “ze takelen af!’’. Als de jeugd iets vergeet hoor je, ‘’ik heb het ook zo waanzinnig druk” Als oudere mensen iets vergeten, zeggen ze “ hij of zij wordt dement” Het gedicht sluit af met: Maar wij oudjes hebben het overleefd! We zien terug op een hele gezellige en mooie middag. Twee gasten van Boazum. Mandeguod 53

54 Mandeguod

Nieuws van het BijenFlinterLint Nij Baarderadiel Een enthousiast burgerinitiatief, dat nu 14 dorpen en 150 km berm omvat, tussen Leeuwarden en Sneek, voor méér bloemen en biodiversiteit. • Pilots bij Húns, Baard en Weidum zijn geëvalueerd. Wij hebben bij de heer Haagsma, hoofd groen van de Gemeente Littenseradiel een kaart ingeleverd met daarop aangegeven waar wij tussen de dorpen van Nij Baarderadiel bloemrijke bermen zouden willen hebben. Onze wens is natuurlijk dat alle plekken dit jaar ingezaaid worden, maar of dat gaat lukken??? • Samenwerking is er met de vier dorpen, die Ecologisch Bermbeheer toepassen, Itens, Rien, Lutkewierum en Reahûs. Totaal zijn er nu dus 14 dorpen bij het project betrokken. • Op vrijdag 21 april, een dag voor De dag van de Aarde, is er met leerlingen van drie basisscholen, in Baard, Hylaard en Itens, een aantal meter berm ingezaaid met bij- en vlinder vriendelijk bloemenmengsel. • Er is goed contact tussen de initiatiefgroep, en de hoofden groen van gemeente Littenseradiel, Leeuwarden en SudwestFryslân. Op korte termijn is er een driehoeksoverleg tussen ons en de gemeente Leeuwarden en SudwestFryslân hoe verder in 2018 en daarna • Op zoek naar bondgenoten hebben we contact met Vogelwachten, Landschapsbeheer Friesland, Nederlandse BijenVereniging, afdeling Leeuwarden, Friese Milieufederatie. Wij hebben een pitch mogen geven op het Groen Café in Leeuwarden • Onze begroting tot en met 2018 is € 34.000. Kosten zijn er voor het zaaiklaar maken van de bermen, zaaigoed, bijen- en vlinderlessen op scholen, app, die vertelt welke bloemen er bloeien en geschiedenis van de dorpen, in 14 dorpen in 2018 een dorpsontbijt. Om dit dekkend te krijgen schrijven we verschillende fondsen aan, en ook vragen wij een kleine bijdrage van de Dorpsbelangen van de veertien dorpen (€ 250 per dorp). • Wij zijn een actie gestart op FB: Adopteer een meter bijenflinterlint! Eén meter kost € 3,50 ( meer meters mag!) NL 39 Rabo 0330 8049 52 tnv Plaatselijk Nut Weidum ovv BFL. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld • Meer informatie: spreek me aan, ik vertel ‘t u graag! Namens de burgerinitiatiefgroep BijenFlinterLint, Anna Christien Piebenga Mandeguod 55

Doarpsmienskip Mantgum Agenda Algemene Ledenvergadering 2017 Het bestuur van Doarpsmienskip Mantgum nodigt haar leden van harte uit voor deelname aan de Algemene Ledenvergadering op donderdag 11 mei 2017. Indien u vragen heeft of een onderwerp wilt toe voegen aan de agenda, dan verzoeken wij u vriendelijk dit vóór 8 mei 2017 te doen; schriftelijk (It Spyk 16) of per mail (doarpsmienskip@mantgum.com). Plaats: MFC Wjukken - Aanvang: 20.00 uur - Eindtijd: uiterlijk 22.30 AGENDA 1. Opening 2. Terugblik op 2016 3. Vooruitblik 3.1 Stroomweg 3.2 Gemeente Leeuwarden 4. Reactie op de notulen van 2016 5. Behandeling ingediende vraagstukken 6. Financiële verslagen 6.1 Doarpsmienskip Mantgum 6.2 Mandeguod 6.3 Wjukken 7. Bestuurssamenstelling 7.1 Aftredend, niet herkiesbaar Roelie Rozenberg 7.2 Kandidaat bestuursleden Vacature 8. Duorsum Mantgum: groene stroom van ons samen. Gastsprekers: studenten Hogeschool Van Hall Larenstein. Halverwege de vergadering gelast de voorzitter een korte pauze in. 56 Mandeguod

Doarpsmienskip Mantgum Jaarverslag 2016 Het jaarverslag 2016 bevat een terugblik op de gebeurtenissen in het jaar 2016. Begin 2016 heeft de gemeente haar reactie gegeven op de Dorpsvisie van Mantgum, waarbij door de gemeente is aangegeven welke punten wel en niet uitvoerbaar zijn. Er is met veel zorg gewerkt aan de Dorpsvisie en daarom zal vanuit het dorp aandacht moeten worden besteed aan het uitvoeren ervan. Doarpsmienskip legt hierbij de nadruk op het dorp. De nieuwe insteek is dat er meer van onderaf moet gebeuren en dat de inwoners niet alleen gestimuleerd worden, maar zich ook geroepen voelen om een doelstelling uit de Dorpsvisie op te pakken. Een initiatief dat daar goed bij aansloot, kwam van korfbalvereniging WWC met het verzoek aan Doarpsmienskip om de Fondsendisk aan te schaffen. Deze disk bevat een overzicht van fondsen waarop verenigingen en stichtingen een beroep kunnen doen voor de financiering van bijvoorbeeld evenementen. In het kader van de Dorpsvisie om de leefbaarheid van Mantgum en de verenigingen in stand te houden, heeft het bestuur besloten de disk aan te schaffen. Op verzoek is de disk beschikbaar voor gebruik. Voor het schoolplein is inmiddels al meer dan € 40.000,- aan fondsen binnengehaald. De moeite waard dus. Een ander voorbeeld van het stimuleren van de organisatie vanuit het dorp is de jaarlijkse 60+avond. Ieder jaar wordt op de laatste vrijdag van de maand een avond georganiseerd voor de 60-plussers van Mantgum, zo ook in 2016. Over het algemeen verlopen de avonden prima, maar er zal toch verandering moeten komen om de avond de komende jaren in stand te houden. Met de Dorpsvisie in gedachten heeft Doarpsmienskip dan ook besloten bij de doelgroep van de avond te inventariseren waar men behoefte aan heeft. Het doel is uiteindelijk de mensen te stimuleren om zelf deel uit te maken van de organisatie. Om door te gaan op dat laatste, is vanuit het dorp gebleken dat Mantgumers uitermate geschikt zijn om de organisatie van zaken aan te pakken. Doarpsmienskip heeft zich begin 2016 bezig gehouden met de vluchtelingenopvang, omdat de mogelijkheid bestond dat Mantgum als groot dorp aangewezen zou worden om een locatie voor de opvang van vluchtelingen te realiseren. Na contact met de gemeente is gebleken dat Mantgum vooreerst niet gevraagd zal worden een locatie open te stellen. Gelukkig kan Mantgum in kleine zin toch bijdragen aan het vormen van een nieuw thuis voor de nieuwe inwoners. Mantgum is sinds 2016 enkele gezinnen rijker en Doarpsmienskip heeft geconstateerd dat Mantgum de nieuwe inwoners met open armen heeft ontvangen en dat men beseft dat zij een verrijking vormen voor het dorp. Allemaal eigen initiatieven van onderop, waarbij de nieuwe bewoners wegwijs worden gemaakt in hun nieuwe woonomgeving. Ook het ontwikkelen van nieuwe evenementen gaat de Mantgumers goed af. In februari 2016 heeft de organisatie van Rûnom Mantgum aan Doarpsmienskip verzocht de Mandeguod 57

financiën van het evenement te beheren, omdat zij liever geen stichting of vereniging oprichten. Doarpsmienskip omarmt eigen initiatieven en heeft zich dan ook bereid getoond om Rûnom Mantgum hierbij te helpen. In juli 2016 is uiteindelijk de loop georganiseerd en is een groot aantal deelnemers aan de start verschenen. Toch vormen zich ook eigen groepen rond een onderwerp uit de Dorpsvisie. Een prachtig initiatief is Duorsum Mantgum waarbij een groep bewogen en betrokken dorpsbewoners de handschoen heeft opgepakt om Mantgum te verduurzamen. Voorlopig wordt deze activiteit onder de vleugels van Doarpsmienskip ontwikkeld, waarna de groep in de toekomst op eigen titel kan doorgaan. Doarpsmienskip hoopt dat meerdere onderwerpen uit de Dorpsvisie worden opgepakt vanuit het dorp. Doarpsmienskip is bereid hierin een begeleidende rol te spelen, maar wil niet de rol van kartrekker op zich nemen. Wel wordt vanuit het bestuur aandacht besteed aan de uitvoering van de Dorpsvisie en staat het onderwerp Wonen en woonklimaat geagendeerd voor komend jaar. Doarpsmienskip is onder andere van plan om middels een enquête te inventariseren waar de behoefte van de inwoners ligt en wenst in overleg te treden met andere dorpen over de wijze waarop initiatiefnemers daar uitvoering hebben gegeven aan dit onderwerp. Zoals bekend zal Mantgum vanaf 2018 deel uitmaken van de gemeente Leeuwarden. Doarpsmienskip streeft ernaar dat Littenseradiel de uitvoeringstaken in Mantgum tot de overgang voldoende blijft uitoefenen. In 2016 stond het bestuurlijk overleg en het ambtelijk overleg op de agenda, waarbij dit door Doarpsmienskip bij de gemeente kenbaar is gemaakt. Met de gemeente is onder andere gesproken over de trillingen in het dorp als gevolg van zwaar verkeer. De gemeente heeft toegezegd dit te onderzoeken, maar er zijn tot dusver geen resultaten bekend. Daarnaast is het landbouwverkeer aan de orde gekomen, vooral op het punt van veiligheid. Op welke manier dit in Mantgum georganiseerd zal worden is nog een punt van aandacht. Doarpsmienskip heeft hierover enkele ideeën, maar de uitvoerbaarheid hiervan is nog niet duidelijk. Aan de inwoners wordt wel verzocht om snelheidsovertredingen te melden, zodat hiertegen de nodige maatregelen getroffen kunnen worden. Naast de overleggen met de gemeente, spreekt Doarpsmienskip ook met andere verenigingen uit het dorp. Zo is Doarpsmienskip in overleg getreden met de Wiet Wetter Klup en zijn er afspraken gemaakt over het gebruik van.- en de ontwikkelingen rondom - de kades en het water. Doarpsmienskip en de Wiet Wetter Klup kunnen op deze manier de gang van zaken met elkaar bespreken en elkaar daar waar nodig ondersteunen. Tenslotte is aandacht besteed aan een aantal praktische zaken in en rondom Mantgum. Afgelopen jaar is de verkeerssituatie bij Mantgum veranderd en is de Hegedyk omgetoverd tot een voorrangsweg. Doarpsmienskip en de gemeente hebben daarnaast contact gehad over de werkzaamheden aan de riolering bij de His van Botnialeane en de Skillaerderdyk. Vanuit het dorpsbelang zijn aandachtspunten bij de gemeente neergelegd, bijvoorbeeld de bereikbaarheid van woningen en de toegankelijkheid van de wegen voor de brandweer. 2016. Een jaar met lopende zaken en nieuwe ontwikkelingen. En als inwoners van Mantgum mogen we allemaal een steentje bijdragen aan het leefbaar houden en nog mooier maken van onze omgeving. Mienskip, samen de mouwen opstropen. Samen de 58 Mandeguod

goede dingen onderhouden en nieuwe ontwikkelingen stimuleren. De jaren 2017 en 2018 zullen in het teken staan van Mantgum onder de vleugels van de gemeente Leeuwarden, verduurzaming en samenwerken aan de toekomst. Helpe jo mei?! Doarpsmienskip Mantgum Notulen Algemene Ledenvergadering 2016 Het bestuur van Doarpsmienskip Mantgum presenteert hierbij de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 19 april 2016. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De voorzitter maakt excuses voor de lichte vertraging en vertelt dat de agenda ook dit jaar volgens het nieuwe systeem is ingericht. Dit betekent: dat er voorafgaand aan de vergadering input kan worden ingezonden. 2. Wat u nog moet weten… * Op dinsdag 12 april 2016 hebben enkele dorpsbewoners meegedaan aan de Buurtmeter. Partoer uit Leeuwarden organiseert deze metingen waarbij getoetst wordt wat er allemaal in het dorp speelt en hoe men met elkaar omgaat. * De agenda is aangepast, namelijk: punt 2 en 4 van de agenda zullen worden gecombineerd. Daarnaast wordt er ruimte gecreëerd voor de Wjukken om verslag te doen van de ontwikkelingen. * Punt 6 zal worden verzorgd door twee leden van de oudercommissie van I.B.S. De Gielguorde. * Onderstaande punten zijn tijdens de vergadering door de voorzitter toegelicht: - 60+ avond: Deze avond wordt ieder jaar op de laatste vrijdag van januari georganiseerd. De voorzitter geeft aan dat het helaas niet mogelijk is om op dezelfde manier door te gaan met het organiseren van deze avond. Dit standpunt zal nader worden toegelicht bij de behandeling van het financieel verslag. Er wordt gewerkt aan een plan om te evalueren wat de deelnemers van de 60+avond vinden van de huidige organisatie. Op deze manier wil het bestuur bereiken dat er door iedereen wordt meegedacht. - Subsidie streekwurk voetbalkooi. Dit onderwerp zal bij punt 6 worden behandeld. De subsidie staat momenteel nog op de rekening van Doarpsmienskip bijgeschreven. De penningmeester heeft aangekondigd dat de aanvraag wordt verlengd, omdat de bouw nog niet is begonnen. - Op 23 februari 2016 is er een gesprek geweest over de parkeerplaatsen bij het station. Hierover vinden nog onderhandelingen plaats met Prorail. Wordt vervolgd. - Hein Mader. De collectie gaat naar Ooststellingwerf. Doarpsmienskip heeft contact gehad over de mogelijkheden om enkele beelden naar Mantgum te Mandeguod 59

60 Mandeguod

halen, echter er is geen overeenstemming bereikt. Dit komt met name vanwege de hoge huurprijs. De reservering voor Mader is inmiddels van de begroting gehaald. - Inbreiding in Mantgum. Er is een nieuw initiatief van Piet Gorter en Bouwbedrijf Lont voor de inbreiding in Mantgum. Meer informatie volgt en er zal een tweede bijeenkomst worden georganiseerd. Het dorp zal t.z.t. worden geïnformeerd over de plannen. - Aantal bestuursleden. Op grond van art. 10 van de statuten dient het bestuur van Doarpsmienskip Mantgum te bestaan uit 5 personen. Na vanavond zal weer worden voldaan aan het gestelde aantal. - Gastspreker. De voorzitter geeft aan dat de gastspreker beter aangekondigd had kunnen worden. Dit is niet gebeurd. Het bestuur neemt dit mee naar de vergadering van 2017. - Dorpsvisie. De vraagsteller vindt het jammer dat er geen agendapunt is gewijd aan de Dorpsvisie. De voorzitter geeft aan dat het aantal initiatieven, zoals Rûnom Mantgum, genoemd hadden kunnen worden. Het moet echter wel duidelijk zijn dat de initiatieven uit het dorp moeten komen en dat Doarpsmienskip deze initiatieven kan begeleiden. Het is alleen niet de bedoeling dat deze initiatieven ook worden gedragen door Doarpsmienskip. Kort om: Doarpsmienskip is geen kartrekker. 3. Terugblik op 2015 Verslag door Hette van der Wal. Gepubliceerd in Mandeguod van juni 2016. 4. Reactie op de notulen van 21 april 2015 Onder 9. De datum van de vergadering dient te worden aangepast. Daarnaast is er een vraag over het stuk waarin de notulist wordt bedankt door de leden. Hierbij wordt opgemerkt dat de notulen niet direct goedgekeurd dienen te worden door de vergadering. De voorzitter licht toe dat het bestuur ervoor kiest de notulen wel door te nemen met de leden. Wat betreft het jaarverslag heeft het bestuur ervoor gekozen dit op deze manier voor te laten dragen door een Mantgumer en lid. Er staat niet duidelijk beschreven dat het jaarverslag aan bepaalde eisen moet voldoen. Dat het verslag niet is gepubliceerd is een slordigheid. Het bestuur zal ervoor waken dat dit komend jaar niet opnieuw gebeurt. Onder 10. Het stuk over de bewegwijzering is aangepast. Doarpsmienskip toont geen initiatief meer om dit te verwezenlijken. Vraagsteller vindt dat Doarpsmienskip Mantgum tekortschiet in het vermelden van bezigheden en ontwikkelingen in Mandeguod. 5. Highlights en vragen 5.1 Doarpsmienskip Mantgum * Financieel verslag 2015: Gepubliceerd in Mandeguod. De penningmeester geeft een toelichting, waarbij wordt aangegeven dat de post voor de AED relatief hoog is. De reden hiervan is de vervanging van materialen. Daarnaast is Doarpsmienskip kasbeheerder van Pukkewjuk geworden, waardoor ook deze financiën worden getoond. Meer informatie hierover is te lezen in het verslag van de penningmeester. Mandeguod 61

62 Mandeguod

* De kascommissie verleent decharge aan het bestuur. Sybren van der Heide (2e ronde) en Bjinse van der Zwaag (1e ronde) vormen de kascommissie. * Begroting Doarpsmienskip: De grote afwezige is het beeld van Mader. Het is ondanks alle moeite helaas niet gelukt om een beeld naar Mantgum te halen. Het bedrag dat hiervoor gereserveerd was, is inmiddels weer teruggestort in de spaarpot van Doarpsmienskip. Daarnaast is er een groot bedrag beschikbaar gesteld voor de pannakooi. Dit onderwerp zal bij punt 6 worden besproken. Een andere grote uitgavenpost is de 60+avond. De penningmeester geeft aan dat er een verandering zal moeten komen om de avond in de toekomst nog te kunnen realiseren. Het initiatief van Doarpsmienskip Mantgum is onder andere om enquêtes uit te delen om te inventariseren welke mogelijkheden er zijn om de avond aantrekkelijk te maken voor een grote groep en hoe de kosten omlaag kunnen worden gebracht. 5.2 Mandeguod * Financieel verslag 2015: Positief resultaat. In 2015 is er een positief resultaat van € 141,- behaald. * De kascommissie, bestaande uit Hette van der Wal en Pieter van der Kooi, heeft de kascontrole uitgevoerd en decharge verleend aan het bestuur. Momenteel bestaat de redactie van Mandeguod uit zeven leden. Er wordt aangegeven dat Hotze Bonnema het erg goed doet als penningmeester en dat dit absoluut een compliment waard is. Hette van der Wal geeft aan dat hij volgend jaar niet langer de kascontrole kan doen, omdat hij zelf is toegetreden tot de redactie. De kascommissie van Doarpsmienskip zal in het vervolg ook de kascontrole van Mandeguod uitvoeren. Voor 2017 bestaat de kascommissie uit Bjinse van der Zwaag en Sybren van der Heide. * Begroting Mandeguod 5.3 Wjukken * Algemeen. Mathijs de Groot namens MFC Wjukken. * Financieel De verslagen zijn te vinden op www.mantgum.com. Tip: In 2018 komen we bij Leeuwarden en daar zijn beheerders soms wel in dienst van de gemeente. Op 24 mei kan geïnventariseerd worden welke mogelijkheden de Wjukken heeft. 6. Plan herindeling schoolzone Presentatie door Siepita en Korrie. In 2014 is het idee ontstaan om een pannakooi te realiseren voor de jeugd. Het oorspronkelijke idee was om deze op het grasveld tegenover de supermarkt te plaatsen. Deze optie is besproken en tijdens deze gesprekken zijn de school, de gemeente en de omwonenden in de gelegenheid gesteld om eventuele bezwaren kenbaar te maken. Al snel werd duidelijk dat de omwonenden niet erg content waren met het plan. Dit heeft ertoe geleid dat er enige tijd niets met het plan is gedaan. In 2015 zijn de gesprekken opnieuw opgestart en is ook de speeltuinvereniging erbij betrokken. Hierdoor is een nieuw plan ontstaan, namelijk: het realiseren van Mandeguod 63

64 Mandeguod

een pannakooi en het plaatsen van speeltuintoestellen op het schoolplein. Voor het aanpassen van de speeltuin, het kleuterplein en het schoolplein is een schets gemaakt door Nico Kloppenburg. Op 9 maart 2016 is er een gesprek geweest met de omwonenden en is de eerste schets getoond. Hierbij is aangegeven dat eventuele nieuwe ontwikkelingen teruggekoppeld worden naar de omwonenden. Het plan dat tijdens de vergadering wordt getoond is het plan zoals het uiteindelijk gerealiseerd zal moeten worden. De pannakooi wordt op deze manier een multifunctioneel toestel met baskets en voetbalnetten, waardoor alle doelgroepen hier veel plezier aan kunnen beleven. De gemeente is welwillend en hoeft in beginsel alleen toestemming te geven voor de grond. Indien er een omheind sportveld wordt gerealiseerd (dat hoger is dan 1.40 m), dan is er sprake van een bouwwerk en is wellicht een vergunning nodig. Dit wordt door de directie onderzocht. 7. Bestuurssamenstelling 7.1 Aftredend en niet herkiesbaar * Anne Muller Na zes jaar neemt Anne afscheid als voorzitter en bestuurslid van Doarpsmienskip Mantgum. Namens het Doarpsmienskip wordt hem een aandenken aangeboden. 7.2 Kandidaat bestuursleden Wij streven ernaar u tijdens de Algemene Ledenvergadering twee nieuwe leden te presenteren. Het bestuur heeft zich enorm moeten inspannen, maar het is uiteindelijk gelukt om twee enthousiaste kandidaten te vinden. De kandidaten zijn Sipke Dijkstra en Wilant Steenhoek en beide kandidaten zijn tot het bestuur toegetreden. Zij stellen zich beide kort voor. In Mandeguod zal na het eerste jaar een uitgebreide voorstelronde plaatsvinden. 8. Wat verder ter tafel is gebracht Geschrapt. 9. Rondvraag - Vanuit de vergadering wordt een vraag gesteld over de snelheidscontrole in het dorp. Enkele weken heeft in het dorp een meter gehangen waarop een smiley te zien is als de maximumsnelheid wordt gerespecteerd. Het bestuur geeft aan hierover contact te hebben gehad met de gemeente. De gemeente heeft aangegeven dat er 1 à 2 meters beschikbaar zijn in de gemeente en dat deze rouleren tussen de dorpen. - Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat de verslagen die de afgelopen twee jaar door Hette zijn voorgelezen niet voldoen aan de vormvereisten van een jaarverslag. Hierbij wordt aangegeven dat de vergadering een verslag wenst over de bezigheden van Doarpsmienskip. 10. Lezing gastspreker Jaap Koen Bijma Mandeguod 65

Doarpsmienskip Mantgum Financieel jaarverslag Doarpsmienskip 2016 Er wordt hier volstaan met het vermelden van alleen de tabellen uit de financiële jaarverslagen van Doarpsmienskip en Mandeguod. De volledige verslagen kunt u terugvinden op de webside van Doarpsmienskip: http://www.mantgum. com/agenda-verslagen. Mocht u niet over een computer beschikken dan kunt u hiervoor terecht bij een van de bestuursleden van DMS. Saldi rekening courant, spaarrekening en kas 66 Mandeguod

Mandeguod 67

Afmetingen advertenties hele pagina halve pagina kwart pagina staand kwart pagina liggend Colofon 180 x 128 mm 128 x 87,5 mm 87,5 x 61,5 mm 128 x 41,25 mm Iedere advertentie heeft standaard een rand. Behalve als het design van de advertentie dit niet toelaat. Aanleveren advertenties en afbeeldingen Aanleveren van een advertentie kan in elk gewenst grafisch formaat zoals bijvoorbeeld BMP, TIFF, JPG, JPEG, PNG, etc. Aanleveren van een advertentie in WORD is ook mogelijk. U loopt dan wel de kans dat er afwijkingen optreden, met name in de fonttypes en fontgrootte. Mandeguod is een uitgave van Doarpsmienskip Mantgum en verschijnt 11 keer per jaar. Doarpsmienskip Mantgum Sipke Dijkstra, voorzitter. Dayna de Boer, secretaris. Geert-Jan Goedhart, penningmeester. Roelie Rozenberg, bestuurslid. E-mail: doarpsmienskip@mantgum.com Website: www.mantgum.com Redactie Mandeguod Bram Brouwer hoofdredacteur, Frits Sieperda vormgever, Sita Wijnia eindredacteur, Jan de Vries, redigeerwerk, Hette van der Wal redacteur, Anna Christien Piebenga redacteur Financieel beheer Hotze Bonnema, penningmeester. Bankrekening Mandeguod: NL77 INGB 0005 0727 04 Verslaggevers Siebolt Dijkstra (en korrektor fryske teksten), Lys Scarse, Hette van der Wal. Verspreiding Yme en Ary Meintema coördinator. Verspreiding door veel vrijwilligers uit Mantgum. Druk Copy Service Leeuwarden Tarieven Mandeguod www.mantgum.com Jaaradvertentie (binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 150,e 77,50 e 43,50 Eenmalige advertentie (alleen binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 24,e 13,e 9,Politie Service Centrum (0900) 88 44 Buurtagent: trinus.hoekstra@friesland.politie.nl © MANDEGUOD Overname van artikelen en foto’s alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de redactie van Mandeguod. 68 Mandeguod Verenigingsmededelingen (alleen binnenwerk) Jaarbijdrage Oplage e 26,500 exemplaren. Inleveren kopij, uiterlijk de 15e van elke maand mandeguod@gmail.com. Algemeen Uw bijdrage dient voorzien te zijn van naam, adres en telefoonnummer. De redactie behoudt zich het recht voor om uw tekst te redigeren, zo nodig in te korten of om uw bijdrage eventueel niet te plaatsen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van stukken die zijn geschreven door niet-redactieleden. e-mailadres mandeguod@gmail.com

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
Home


You need flash player to view this online publication