0

In dit nummer o.a. • Wim van Hattum zwaait af • Aa-landen, een wijk in beweging • Jubileumconcert Meander Bigband Maart 2023

Een nieuwe visgraatvloer? Of meer weten over de diverse visgraatpatronen? Bel voor vrijblijvend advies. Dubbel Driedubbel Vierkant A 1 Papaverweg 108, 8042 EK Zwolle (Westenholte) - 038 421 63 33 - www.antonekkerparket.nl 50 jaar maatwerk in houten vloeren 50 JAAR S K 6 I W 8 L T D 9 E N I T S I

Rectificatie Douchekop winnen? Slogan verzinnen! In het artikel van de klimaatburgemeesters in Zwolle nodigt burgemeester en Aa-lander Jean Frantzen de lezer uit om door het inzenden van een slogan over energiebesparing kans te maken op het winnen van de luxe douchekop ‘Kiri MK2 Low Chrome Handset’. Hierbij is niet het volledige e-mailadres genoemd waar dat naar toegestuurd moet worden, waardoor ook de inlevertijd wordt verlengd. Uw slogan moet voor 14 april a.s. worden gestuurd naar info@klimaatburgemeesterzwolle.nl Wethouder Arjan Spaans wordt gevraagd om de douchekop aan de winnaar uit te reiken. Voor geïnteresseerde bewoners die de “belevenissen” van de vier klimaatburgemeesters op de voet willen volgen, verwijst Jean Frantzen u naar de website van de klimaatburgemeersterzwolle. Martin Bos, redactie Aakwaa Wijkmanager Wim van Hattum zwaait af Na een dertig jarig dienstverband bij de gemeente Zwolle, waarvan vijftien jaar als wijkmanager van Zwolle-Noord, zwaait Wim van Hattum vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd af. Al die jaren droeg Wim zorg voor de leefbaarheid en veiligheid van de wijk(en) in de brede zin van het woord. Als afscheid nog even bijpraten. Wijkmanager Zwolle-Noord Het werkterrein stadsdeel Zwolle-Noord behelst niet alleen Aa-landen, maar ook Holtenbroek, Langenholte, Haerst en Tolhuislanden vallen daar onder. Op de website van de gemeente omschrijft Wim van Hattum het werkterrein en de activiteiten als volgt: De wijkmanager verbindt en werkt samen met bewoners, organisaties (in een wijk) en afdelingen binnen de gemeente aan het op orde houden van de leefbaarheid in de wijk. Bij leefbaarheid gaat het niet alleen om de openbare ruimte, maar ook om de sociale samenhang en de veiligheid in de wijk. Ideeën en initiatieven van bewoners zijn daarbij van groot belang. De praktijk en de wijk Aa-landen Aakwaa: Hoe is jouw kijk op onze wijk na vijftien jaar wijkmanager te zijn geweest en vele jaren wijkbewoner? 3

Wim van Hattum: “Door de groei van Zwolle zijn er na de start van Aa-landen in de loop van 60 jaar nieuwe wijken bijgekomen. Meebewegend met die ontwikkelingen is ook Aa-landen een wijk in verandering met een meer gemêleerde bevolking en meerdere leefstijlen geworden. Dat vraagt permanent de vinger aan de pols houden, je moet signalen oppakken voor het fout gaat. Vanuit de gemeente Zwolle verbinden en overleggen binnen uitvoeringsteams, zoals de Sociale Wijkteams (in Noord uit circa 40 medewerkers bestaand), Politie, Travers, Scholen, Woningcorporaties en voor Aa-landen ook de wijkvereniging S.W.A. Er is niet alleen veel aandacht voor de openbare ruimte en het tegengaan van verloedering daarvan, maar zeker ook voor mensen in onze samenleving die het moeilijker hebben, op financieel en sociaal gebied, hulpverlening. Ik zie daar ook veel positieve veranderingen. Op een laagdrempelige manier diverse (groepen) wijkbewoners en instellingen ontmoeten, subsidies verstrekken voor activiteiten helpen allemaal mee voor een prettiger woon- en leefklimaat, zoveel mogelijk voor iedereen.” Aakwaa: Hoe staat het ermee wat de Aa-lander zelf voor zijn of haar wijk kan betekenen? Wim van Hattum: “Ik vind dat de kracht van de wijk Aa-landen en zijn bewoners. Qua vrijwilligers die in de wijk actief zijn steekt Aa-landen er wel bovenuit. Met een prettige samenwerking met de actieve wijkvereniging S.W.A. waar wij samen thema-avonden organiseerden en in de toekomst nog gaan regelen. De motivatie om samen iets te doen in de wijk, de buurt, de straat vertaalt zich in diverse, vele actieve bewonersgroepen. Allerlei tuintjes (straat-moes-boomspiegel) worden enthousiast met gesubsidieerde medewerking van gemeente en ROVA aangelegd. Ik vind Aa-landen nog steeds de groenste wijk van Zwolle, met zijn groene long waar je kunt wandelen en recreëren, van groot belang voor de gezondheid en leefbaarheid. Houd het groen en aantrekkelijk, want haal je het groen eruit, dan gaat Aa-landen onderuit! Burendag wordt in veel straten en buurten gezamenlijk gevierd. Ook in diverse 4 verenigingen en clubs zijn nog veel vrijwilligers actief. Het vrijwilligerswerk moeten wij ontzorgen voordat de vrijwilliger wegloopt. Het eerdere wijkplatform, een overleg tussen verschillende instanties en haar bewoners binnen de wijk, is inmiddels niet meer van toepassing. De wijkbewoners weten ons met hun vragen en ideeën op diverse andere manieren wel te bereiken, waarbij wij ze kunnen helpen of op het goede spoor naar anderen kunnen zetten. Om dat kenbaar te maken gebruiken wij graag de media, maar zeker de week- en de wijkbladen. Voor Aalanden is het wijkmagazine Aakwaa het beste medium, zeker als het huis-aan-huis in de bus wordt gestopt. Iedere bewoner of een (buurt) groep kan een beroep op ons doen of wij iets kunnen regelen of faciliteren. Maak gebruik van het wijkservicepunt (zie achterin de Aakwaa de colofon voor de gegevens- red.). Onze wens is een jeugd- en ontmoetingscentrum Noord, dus gezamenlijk met Holtenbroek, voor jongeren tussen 12 en 16 jaar, om ze van de straat af te halen. Daarbij hoort ook de gedachte dat sport voor iedereen haalbaar moet zijn.” Aakwaa: Moeten wij voor jou bang zijn voor het zwarte gat? Wim van Hattum: “Nee, zeker niet. Eigenlijk was mijn officiële pensioendatum 1 december jl. maar heb ik de laatste drie maanden besteed om mijn opvolger Charlotte van der Gun de paden die ik heb bewandeld en al die mensen en instanties, mijn netwerk, waar ik in al die jaren mee te maken heb gehad, kennis te laten maken. Op 1 maart a.s. doe ik werkelijk de deur achter mij dicht. Ik ben als vrijwilliger nog betrokken bij de kindervoorstellingen in schouwburg Odeon en heb in Zwolle-Zuid waar ik woon een groentetuin. Verder sport ik op mijn racefiets, tennis nog en heb onlangs weer mijn oude hobby basketball bij de Hammers opgepakt. Dus genoeg te doen om van mijn pensioen te genieten. Het ga u allen goed!” Interview Martin Bos en Ank Pot (foto), redactie Aakwaa

5

Ervaar je onrust? Zo doorgaan gaat niet, maar wat wel werkt weet je ook niet? Je gelooft in God, maar ziet Hem ook even niet in je onrust? Christelijke coach l Persoonlijke benadering l Nieuwe richting l Energie l Identiteit l Levensvragen 06 282 585 26 herman@yourney.nl www.yourney.nl Sterrenkroos 52 8043 NX Zwolle 0382100107 info@fysiotherapievandervegt.nl Samen werken aan herstel -Fysiotherapie -Manueel therapie -Dry needling -Oefentherapie -Medical taping -Echografie - Shockwave -Revalidatie -Diëtetiek 6

Mysterieuze vogel van de duisternis: de ransuil Uilen spreken tot de verbeelding van veel mensen: ze houden er een verborgen leefwijze op na, zijn ’s nachts actief en maken geen geluid. De ransuil is daarvan een mooi voorbeeld. Ook in Aa-landen wordt hij waargenomen. Zeker in het winterseizoen is de kans groot een ransuil te zien. Van oktober tot maart overnachten ze (bij uilen noemen we dat ‘roesten’) in groepen, bij voorkeur in dichte bomen. Soms zitten er tientallen uilen in zo’n boom. Bij andere vogelsoorten zijn uilen niet echt geliefd: een uil die open en bloot op een boomtak zit, wordt steevast gepest door andere vogels. Naaldbomen of coniferen hebben vaak de voorkeur als rustplaats. Daarin zijn uilen onzicht baar voor andere vogels. In de diepe schemering verlaten de uilen hun roestplaats om op zoek te gaan naar voedsel. Ruim voor zonsopkomst keren ze terug in hun roestboom om slapend en soezend hun dag door te brengen. Ransuilen kun je in verschillende soorten landschappen aantreffen, maar ze mijden meestal grootschalige, open landschappen en grote, aaneengesloten bossen. Ook steden genieten niet hun voorkeur als broedgebied. Ransuilen zijn te herkennen aan de ‘oortjes’ op hun kop: twee veerpluimen die sterk aan oren doen denken, maar die geen functie hebben voor het gehoor. De echte oren liggen onder het verenkleed. De oren zijn goed aangepast aan de manier van jagen van de uil: omdat de oren aan beide kanten van de uilenschedel op verschillende hoogte liggen, zijn uilen in staat alleen op geluid een prooidier te vinden. Van sneeuw uilen, een arctische uilensoort die ons land ’s winters af en toe met een bezoek vereert, is bekend dat ze met hun gehoor een prooi zelfs onder de sneeuw kunnen lokaliseren. Op hun beurt maken uilen tijdens het vliegen geen geluid: hun veren zijn zodanig gebouwd dat ze geluidloos vliegen. Een uil verrast zijn prooi dus in volstrekte stilte. De ransuil jaagt vooral in open gebied en op plekken als wegbermen en open plekken in het bos. Muizen, vooral veldmuizen, vormen zijn belangrijkste prooi, maar ook kleine vogels zoals mussen of vinken kunnen op de dodelijke belangstelling van de ransuil rekenen. Ze zijn redelijk plaatstrouw: een paar ransuilen kan een aantal jaren achtereen een nest in dezelfde omgeving gebruiken. Dat hoeft niet per se hetzelfde nest te zijn. Ze gebruiken oude kraaien- en eksternesten als broedplaats; nesten op de grond komen minder voor. De grootte van het legsel hangt af van het voedselaanbod: in jaren met veel veldmuizen legt het vrouwtje vier tot zes eieren en in jaren met een groot voedselaanbod zijn dat er een of twee meer. Meestal is er een legsel per jaar. Jonge ransuilen blijven een week of drie op het nest en daarna schar relen ze een week of twee door de boomkruin. Daarna zijn ze vliegvlug. Jonge rans uilen kun nen tot honderden kilometers van hun geboorteplek uitzwermen. De ransuil staat als bedreigde soort op de rode lijst. Hun aantal wordt nu geschat op 2-3000, een flinke afname ten opzichte van de jaren ’80. Zoals bij veel vogel soorten het geval is, zijn de aantallen ’s winters groter doordat vogels uit Noord- en Oost-Europa hier verblijven of doortrekken. Tekst en foto’s: Warner Bruins Slot 7

Eén leverancier voor al uw drukwerk SIMON STEVINWEG 12 | 8013 NB ZWOLLE | TEL. 038 - 465 72 22 | INFO@COENRADI.NL | WWW.COENRADI.NL VERPAKKINGEN DRUKWERK LABELS Kwaliteit bij leven en afscheid met compassie en oog voor detail Stap voor Stap UIT V AARTBEGELEIDING Wilma Bouwmeester Dag en nacht bereikbaar: 06-182 837 61 Aangesloten bij Eerlijke Uitvaarten.nl U bent vrij om mij te bellen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Kijk voor meer informatie op www.stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl AUTO’S Vegro is jouw zorgwinkel voor het lenen, huren en kopen van hulpmiddelen. Waar kun je ons vinden? Vegro zorgwinkel Zwolle Vechtstraat 104, 8021 AZ Telefoon: 0900 – 288 77 66 8 OP VOORRAAD In alle prijsklassen met KMen onderhoudshistorie Autobedrijf Bert Wieten WWW.BERTWIETEN.NL HET ALTERNATIEF VOOR DE DEALER SALES BARISTA VERSIE AUGUSTUS 2017 COMPLETE AND PARTIAL DOCKING SYSTEMS FOR MAINTENANCE, REPAIR AND OVERHAUL Spars & Rigging carbon een fijne, warme kerst!Wij wensen u POWERFUL PERFORMANCE TAIL DOCK A380 / B747 /A330 / A340 TAIL DOCK A380 B747 A330 A340 79,75 m NIJL AIRCRAFT DOCKING 2.0 B.V. T: +31 382 028020 COMPLETE AND PARTIAL DOCKING SYSTEMS FOR MAINTENANCE, REPAIR AND OVERHAUL INFO@AIRCRAFTDOCKING.COM THE NETHERLANDS AIRCRAFTDOCKING.COM NCAGE CODE: H2BL2 Aircraft Docking Systems AIRCRAFTDOCKING.COM Schuttelaar SELECTIE 2017 Onze showroom bevindt zich aan de Curieweg 1, 8013 RA Zwolle en is op afspraak te bezoeken. T: (038)4215196 kerstgeschenken@schuttelaarbv.nl schuttelaarkerstgeschenken.nl Graag tot ziens! KB 2017_SWG.indb 20 02-06-17 13:12 KB 2017_SWG.indb 1 02-06-17 13:11 9.4/10 feedback company In de ban van broadway een grootse en geniepige zomermusical THEATER Deze productie wordt mede mogelijk gemaakt door Ende Foundation ds UITNODIGING PREMIERE ZATERDAG 4 JUNI 2016 19.30 UUR TNODIGING_DEF01.indd 1 80 27,00 m In dit nummer: • Scharnieren in allerlei vormen • Getijdenboek Maria van Gelre • Katernen op stokjes, Sün Evrard • Paul Johnson, een interview (3).indd 1 SHB_2017_01(3).indd 2 Zwinhoeve Zeeland ekreek Pekelinge 9 Scheldeoord 10 Westhove 11 Wijde Blick 12 Zeeuwse Kust 13 Zwinhoeve ; sportief en natuurlijk! 1 2 1 2 4 8 4 2 6 5 3 5 Een heerlijke vakantie aan het strand! g; onvergetelijk en mooi! r gratis www.ardoer.com/zwinhoeve

Gezocht Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen is op zoek naar: Uitbreiding telefonistenteam Buurthulp Als wijkbewoners hulp vragen, krijgen zij allereerst contact met het telefonistenteam. Het huidige team wil er graag een nieuwe collega bij. Op maandag- en woensdagmorgen zijn wij tussen 10.00 en 11.30 uur in De Bolder aanwezig. Mensen kunnen ons bezoeken en bellen. Ook behandelen we dan de e-mailberichten. Voor de hulpvraag benaderen we de vrijwilliger die het beste bij de hulpvraag past. In goed overleg worden er dan afspraken gemaakt en neemt de vrijwilliger contact op met die wijkbewoner. Het is altijd fijn om te horen dat de werkzaamheden naar tevredenheid zijn uitgevoerd. Met z’n allen staan we klaar voor de Aa-landers. De telefonisten hebben hierin een coördinerende functie. Het rooster wordt gezamenlijk vastgesteld. Momenteel toegespitst voor extra medewerking op de maandagochtenden, bv. 1 x in de 14 dagen. Informatie: Sini Wit, telefoon: (038) 4536221, e-mail: jkwit@xs4all.nl Vrijwilligers voor Kookclub voor jongens en meisjes van 8 – 11 jaar Al vele jaren is de kookclub voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 11 jaar een vast onderdeel van het activiteitenprogramma van de SWA. Om deze leuke club voor kinderen te behouden zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Heeft u tijd en zou u er plezier in hebben om op woensdagmiddag in de keuken van Wijkcentrum De Bolder een paar uurtjes met een kleine groep kinderen te bakken en/of te kokkerellen, dan maken wij graag kennis met u. Aanmelden kan bij de infobalie SWA, Dobbe 29, tel. (038) 4539813, mailadres: infobalie@wijkemeenschapaalanden.nl Hulp voor de Aa-weide Nog steeds zoeken wij iemand die één zondag in de maand onze weide van 15.00 tot 16.30 uur wil openstellen voor bezoek. Gewoon aanwezig zijn en een oogje in het zeil houden op een mooie plek met leuke dieren en een kopje thee of koffie. Lijkt dat je wat? Mail, bel, app, chat of dm ons! Tevens zijn wij nog op zoek naar iemand die het dak van het bijgebouwtje aan de stal kan vervangen en naar een elektricien om onze elektra opnieuw en veilig aan te leggen (uiteraard gewoon tegen betaling). Bent of kent u een kundig en betrouwbaar iemand? Dan horen we graag van u! E-mail: aaweide@wijkgemeenschapaalanden.nl tel: 06 229 955 54 9

10

Buren maken kennis tijdens ‘Walking Dinner’ in Aa-landen Burendag wordt al twee jaar met succes samen met het Loodiep en Meppelerdiep gevierd. Dit jaar werd ook het Drostendiep aan het lijstje toegevoegd en een stukje Rijnlaan. Dat succes mondde uit in een nieuw initiatief, maar dan voor de donkere wintermaanden: een Walking Dinner. Een Walking Dinner betekent dat je eerst inventariseert wie mee wil doen en daarna een route maakt. Elk adres maakt één gerecht en tussendoor wissel je van huis op een specifiek tijdstip. Je kunt al een Walking Dinner organiseren met drie adressen en er is geen maximum aantal. Op 28 januari was het zover, 11 adressen uit het Loodiep en Meppelerdiep deden mee. Vanwege het aantal was het mogelijk om bij elk gerecht in een andere samenstelling kennis te maken met buurtgenoten. We maakten kennis met bewoners die met veel plezier 41 jaar al in Aa-landen wonen en met hen die pas twee jaar in Aa-landen wonen. Tijdens de gesprekken aan tafel maakten we kennis, want de meeste deelnemers kenden elkaar niet voor deze avond. Toch kwamen we ook vaak achter gebeurtenissen, werkplaatsen of mensen die we gemeen bleken te hebben. Bovendien was het ontzettend leuk om eens achter de voordeur in onze wijk te kijken. De avond werd gezellig afgesloten met een koffie bij één van de huizen met zijn allen. Vanwege het succes is het voornemen om dit in het voorjaar weer te organiseren. Zou je dit in jouw straat of buurt willen organiseren, dan willen de organisatoren, Ingrid Bloemink en Amanda van Dijk, graag helpen door hun ervaringen te delen. Mail dan naar info@bepavandijk.com. Tekst en foto’s: Ingrid Bloemink en Amanda van Dijk 11

Het wilgenlied Meezingen op de melodie van Toon Herman’s ‘24 Rozen’ Dertien wilgenbomen met een kale kop En drie naaste buren met een kruin er op Vele soortgenoten in de wij…h…ijk Geven heelmaal niets van kaalheid blij…h…ijk Maar er is nog niemand die daar over zeu…h…eurt Wachten op het botten Dan gaan ze weer knotten Elke wilg krijgt juist op tijd zijn beurt Lalalalalalalalaaa Martin Bos Voor en.... ....na het knotten 12

Van de Nestkastengroep Op 19 januari stond er in de Stentor een berichtje met betrekking tot gif in hondenharen en het verzoek om geen hondenharen meer in de natuur achter te laten, in verband met vogels die de haren gebruiken voor hun nesten. Als coördinator van de nestkastengroep in onze wijk, voel ik me geroepen om hier eens verder in te duiken. Er zijn heel wat hits op internet als je hier naar zoekt. Het betreft het gif dat een paar jaar geleden in het nieuws was i.v.m. het massaal weggooien van eieren die besmet waren met fipronil. Het middel was gebruikt om hun stal schoon te maken en te ontdoen van bloedluis. Het middel is verboden om te gebruiken bij dieren die voor menselijke consumptie zijn. Fipronil schijnt in Europa verboden te zijn en Imidacloprid mag niet meer op gewassen gebruikt worden omdat deze bijdraagt aan bijensterfte. Tot mijn stomme verbazing zijn deze giffen wel te vinden in anti-vlooien en anti-teken middelen voor huisdieren! Omdat deze middelen verboden zijn in de land- en tuinbouw, maar wel in behoorlijke hoeveelheden in het oppervlaktewater aangetroffen werden, werd hier onderzoek naar gedaan. Zo kwam men op het spoor van deze giffen in de anti-vlooien middelen. Het onderzoek werd uitgevoerd door Ivo Roessink onderzoeker bij de researchtak van de Universiteit Wageningen. Het gif zit in heel de hond of kat en door hun urine en haren komt het verboden gif in hun omgeving. Bijvoorbeeld in het oppervlaktewater waar de honden zwemmen (met hun vlooienband om), waarna er een flinke daling in waterinsecten is waar te nemen. Maar dus ook in hun haren, die heel vriendelijk achtergelaten worden voor de vogels om er een warm nestje van te maken. Het gif komt in contact met de eitjes en naakte jongen die geen van beide enige bescherming hebben tegen deze middelen. Met als gevolg dat we dus regelmatig nesten met volle legsels en overleden jongen aantreffen in onze kastjes. Nu zullen er vast ook andere redenen zijn (een paar jaar geleden was dat het gif spuiten tegen de buxusmot) of verstoring door specht, kat of wat voor reden dan ook. Maar het bericht dat een verboden gif als ‘dierengeneesmiddel’ in de handel toegelaten is, doet mij in de pen klimmen. Het is niet aan de hond en de hondenbezitter, maar aan de overheid om hier een eind aan te maken! Er zijn natuurlijke alternatieven genoeg, ook hier zijn behoorlijk wat hits op het internet te vinden…..zit wel een prijskaartje aan of is wat tijdrovend) Maar als het verboden is komt er vast een goed veilig middel ‘bovendrijven’, dat wel betaalbaar is voor een ieder. Maar voor nu inderdaad, ruim honden- en kattenharen op als deze dieren bloot staan aan onze reguliere ‘dierengeneesmiddelen’ tegen vlooien en teken! En vraag eens aan je politieke partij hoe die in deze staat). We gaan weer genieten van het voorjaar! Tekst en foto’s: Loes Lodder-Bijl, coördinator nestkastengroep S.W.A. 13

BODYLIFEPLAN GEEFT TRAINING IN HET WESTERVELDSE BOS. DINDAG EN DONDERDAG 8.15 EN 9.00 UUR. DINSDAG EN DONDERDAG 10.00 UUR WANDELCOACHING. www.bodylifeplan.nl 0616010281 Praktijk voor houdings- en bewegingsanalyse, langdurige pijnklachten en slaapproblematiek Oefentherapie Cesar T M E W 038 - 465 53 15 06 - 11 97 12 70 info@oefentherapieflorijn.nl www.oefentherapieflorijn.nl AA-LANDEN Dobbe 72a 8032 JX Zwolle ZWOLLE-ZUID van der Capellenstraat 137 8014 VW Zwolle 14

Van zaadje tot boom De leerlingen van groep 7 en 8 van IKC de Wieden deden mee aan het project Van zaadje tot boom. De leerlingen hebben een aantal maanden elk voor een boompje gezorgd en daarbij de ontwikkeling van het boompje gevolgd. De leerlingen hebben daarnaast geleerd over de wondere wereld van bomen en het belang van bomen. Dit project is ontwikkeld door Natuur en Milieu Overijssel. Om bij te dragen aan het doel van provincie Overijssel om voor elke inwoner een boom te planten. Ze hebben ook gekeken naar hoe de bomen eruit zien en wat voor verschillen er zijn tussen de bomen. Zoals de schors, de lengte, de takken en de bladeren. Verder gingen de lessen over wat bomen nodig hebben, hoe bomen leven en groeien, en hoe bomen met hun omgeving samenwerken. Voor het project “van zaadje tot boom” worden vooral inheemse boomsoorten geplant, zoals de eik, beuk en hazelaar. Deze inheemse soorten zijn een bron van voedsel én een schuilplek voor veel diersoorten in Nederland. Eén boom biedt een plek voor meer dan zevenduizend beestjes. Op 25 januari hebben twee leerlingen (Tuana Günes en Milan Boer) de boompjes geplant bij de Kolksteeg. In het stuk bosplantsoen zijn de boompjes hard nodig om bij te dragen aan de biodiversiteit. Het planten ging hartstikke “Hoi, Wij zijn Tuana Günes en Milan Boer. Wij hebben bomen geplant, bij het Westerveldse Bos. In juli 2022 hebben wij als klas de bomen gekregen, wij hebben de bomen verzorgd en water gegeven. Ook hebben wij een keer les gehad over bomen, toen moesten wij bomen meten en water geven. Een paar maanden later, 25 Januari 2023 gingen wij samen de bomen planten. Het waren ongeveer 15 à 20 bomen. We vonden het leuk om te doen! Het lijkt ons ook leuk om het later weer terug te zien.” Tuana en Milan 15 goed door de sterke en enthousiaste leerlingen en de hulp van de ROVA en gemeente Zwolle. Er zijn in totaal ongeveer 40 bomen geplant. De leerlingen kunnen hun boompjes nu in hun eigen omgeving nog groter zien groeien. Inge de Jong

Psycholoog in Aa-landen    Irena van den Berg 06 18 76 54 47 Geen wachtlijst Gratis kennismaking Geen verwijzing nodig Rijnlaan 37 Iets in te binden? We�e�i�k�e 1 o� 1 b�g�l�i�i�g DE BOEKBINDERIJ.NL Zwemmer 37, 8032 XD Zwolle Ook voor reparatie van je boek kun je bij mij terecht. De mogelijkheden zijn eindeloos. info@deboekbinderij.nl The 1:1 Diet met Sa�d�a Sm�t T 06 28 36 18 20 | Welle 7 | Zwolle www.slankmetsan.nl bij afvallen en op gewicht blijven! www.bergkompas.nl De 1 mm dunne elektrische infrarood vloerverwarming die een heel huis duurzaam verwarmt! ZWOLLE • Geschikt voor renovatie en nieuwbouw • Uitstekend duurzaam alternatief voor gas • Ideaal i.c.m. zonnepanelen • Elke ruimte afzonderlijk te bedienen • Toepasbaar onder elke vloer • Compleet inclusief advies en installatie Bel voor een afspraak of meer informatie naar 038 - 8521857 of kijk op www.speedheat.nl 16 Me�r d�n a�l�e� e�n d�e�t!

Samen Taalkrachtig verbinden met de inzet van tekstloze prentenboeken op Vivente school CBS Het Stroomdal Basisschool CBS Het Stroomdal, Botlek 56 te Zwolle, doet samen met Hogeschool KPZ, twee andere basisscholen en Travers Welzijn mee met het Taalstimuleringsprogramma “ Tel mee met Taal”. Hierbij wordt gebruik gemaakt van tekstloze prentenboeken. Vanaf oktober 2022 zijn wij dit gezamenlijke project gestart. In het project ontwikkelen wij samen een aanpak waarbij tekstloze prentenboeken in de schoolen thuisomgeving ingezet worden, om het educatief partnerschap met de ouders te versterken en bij te dragen aan de taalstimulering op school en thuis. Onderdelen van de aanpak zijn tutorlezen (samen verhalen maken) en herhaald lezen in meerdere talen. Wij doen hieraan mee, omdat er veel gezinnen zijn waar Nederlands niet de eerste taal is. Wij werken samen met Hogeschool KPZ. Zij heeft expertise op het gebied van tekstloze prentenboeken. Het gaat hierbij om boeken zonder tekst, maar wel met een verhaallijn. Deze boeken zijn heel geschikt om in te zetten in zowel de onderwijssituatie als de thuissituatie. Kinderen worden door deze boeken uitgelokt tot gesprek en dit is goed voor de mondelinge taalvaardigheid en woordenschat. Vooral het leesplezier willen we voorop zetten. Daarnaast verhogen we het inlevingsvermogen en versterken we de leesmotivatie. Dit draagt ook bij aan het goed kunnen begrijpend lezen. De ambitie is de taal van alle ouders en kinderen te ontwikkelen door de verschillende leefwerelden van kinderen te verbinden (school - thuis) en de taal- en leesomgeving thuis te vergroten vanuit een positieve houding ten opzichte van meertaligheid. Deze meertaligheid benutten en zo de taalontwikkeling van alle betrokkenen te versterken. Op deze wijze wordt recht gedaan aan de identiteit van kind en ouder, dit zijn belangrijke voorwaarden voor het leren van een nieuwe taal. Inmiddels hebben wij al 50 tekstloze prentenboeken binnen de school die ingezet worden in de groepen, maar ook thuis samen lezen stimuleren. Graag willen wij als school zo verbinden met thuis en vanuit meertaligheid de kinderen helpen in hun taalontwikkeling en taalbegrip. Zo hebben wij als spreuk: ‘door boeken gaat er een wereld voor je open‘. Tekst en foto: Taalcoördinator CBS Het Stroomdal Anita Mensinga 17

18

Schoorsteenbrand De afgelopen maanden was het een paar keer raak in onze wijk, de brandweer moest komen om een schoorsteenbrand te blussen. Aakwaa vond de volgende informatie over het ontstaan, het voorkomen en het doven van dit gevaar. Wat is een schoorsteenbrand Het klinkt als een zware storm in het rookafvoerkanaal. Anderen hebben het over ‘een loeiend geluid’. Van buiten af zie je de vlammen uit de schoorsteen opstijgen. Het loeiende geluid in de schoorsteen is de zuurstof die een schoorsteenbrand aantrekt. Een schoorsteenbrand ontstaat doordat de aanslag in de schoorsteen vlam vat. Die aanslag kan roet zijn maar ook het zeer brandbare creosoot. Nat of rot hout veroorzaakt creosoot in het rookkanaal. Dit zijn onverbrande brandstofdeeltjes die zich tegen de schoorsteenwand afzetten en kunnen aankoeken tot een dikke laag teerachtige substantie. Creosoot ontbrandt bij circa 500°C. Een temperatuur die in het rookkanaal makkelijk wordt behaald. Smoren Creosoot kan ook ontstaan als een vuur in een kachel ‘gesmoord’ wordt. ‘Smoren’ is als de luchttoevoer van de kachel wat afgeknepen wordt. Er komt dan dus minder zuurstof bij de verbranding. Zo wordt de hitte van de kachel wat getemperd. Alleen ontstaat zo wel een onvolledige verbranding, waardoor creosoot meer kans krijgt. Een schoorsteenveger schraapt met een stalen borstel de wand van de schoorsteen schoon. Als de creosoot erg vast zit, is een ‘ramoneur’ nodig waarmee de creosoot van de wand wordt verwijderd. De Zwitserse methode Genieten van je kachel of haard en tegelijkertijd het risico op brand verkleinen, kan door te stoken volgens de omgekeerde methode. Dit wordt ook wel de Zwitserse methode genoemd. Deze stookmethode zorgt voor minder aanslag in de schoorsteen. Ga als volgt te werk: • Open de luchttoevoer van je kachel. • Leg in de lengterichting grote blokken hout • Dwars erbovenop leg je blokken van dezelfde grootte • Hier bovenop leg je in de lengterichting blokken van ongeveer drie centimeter dik • Dwars bovenop de vorige laag leg je weer blokken van ongeveer drie centimeter dik • Vervolgens plaats je in de lengterichting blokken an twee centimeter dik • Plaats aanmaakblokjes tussen de laatste twee lagen • Dek de stapel af met wat sprokkelhout • Nu kun je de aanmaakblokjes aansteken Door het vuur van boven naar onder te geleiden, komen er minder schadelijke stoffen vrij. Houd de luchttoevoer open, ook als het vuur uit is. Pas als de blokken niet meer zichtbaar gloeien, kan de luchttoevoer dicht. Goed onderhoud is niet alleen belangrijk om schoorsteenbrand tegen te gaan, maar ook om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen. Wanneer een schoorsteen verstopt raakt door een vogelnest, specie of stenen is er te weinig of geen ‘trek’ meer. Trek is een natuurkundig effect dat ervoor zorgt dat de rook in een schoorsteen omhoog beweegt. Als er geen trek is, slaat de rook terug in de kamer. Hierdoor ontstaat er risico op koolmonoxidevergiftiging. Plaats daarom in de ruimte van de haard of de kachel een CO-melder aan het plafond. Voorkom schoorsteenbrand Zo voorkom je schoorsteenbrand: • Laat je schoorsteen minimaal jaarlijks vegen door een bedrijf dat is aangesloten bij Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond (ASPB) • Zorg voor een emmer met zand naast de open haard/kachel/schoorsteen • Gebruik aanmaakhoutjes bij het aansteken (nooit benzine of spiritus!) • Stook volgens de Zwitserse methode Wat te doen bij een schoorsteenbrand? • Hoor je een loeiend geluid in het rookkanaal? Kom direct in actie! • Blus nooit met water! • Doof snel het vuur in de haard met zand of zout, om rook in huis te voorkomen. • Sluit direct hierna de schoorsteenklep • Sluit de luchttoevoer van de kachel, of bij een open haard de deurtjes • Bel 1-1-2 • Ventileer direct na het doven van het vuur de ruimte. Er zou koolmonoxidevorming kunnen plaatsvinden. Plaats bij de kachel of haard daarom een CO-melder aan het plafond. 19

(advertentie) Praktijk Ik Ben Zijn Transformatie | Stervensbegeleiding | Levenseinde Rituelen Per 1 januari 2023 niet meer actief. Dit is het laatste artikel. Sterven – de diepst menselijke ervaring, die het Leven is Ieders stervensproces is persoonlijk en uniek. Het leert ons elkaar voor altijd anders vast te houden. Dienstbaar aanwezig zijn bij een stervende leert je wie je ten diepste Bent. Ik wil sterven niet mooier maken of idealiseren. Je gaat je anders voelen, je gaat loslaten, je gaat anders ruiken en het is vaak niet mooi. Of juist wel. Maar denk eens aan een geboorte en de overeenkomsten hierin. Sterven – het proces in 5 elementen: aarde, water, vuur, lucht en ether Verschillende culturen leven naar en vertalen geboorte en sterven naar de vijf elementen: Aarde Ons skelet en botten. Stabiliteit en stevigheid. Als dit element zich terugtrekt, verliezen we gewicht, neemt de lichaamskracht af. Materie: het afscheid van onze aardse bezittingen. Water We bestaan uit 80% water. Als dit element zich terug trekt, verliezen we controle over ons lichaamsvocht door incontinentie, zweten, een loopneus of loopoor. Emoties, gevoelens worden losgelaten. Stervenden worden afstandelijker. Alleen intimi komen nog op bezoek. Vuur Symboliseert de verterings- en omzettingsprocessen. Als dit oplost, trekt warmte zich terug uit benen, armen, het puntje van je neus. Vuur is ook passie en de wil om te leven. Lucht Reikte de adem eerst tot aan de buik, vervlakt deze en reikt steeds hoger. Er kan afscheiding in de keel komen, wat een rochelend geluid geeft. Daar heeft de stervende geen last meer van. Het ademen wordt onregelmatig. Je weet: nu duurt het niet lang meer. Ether Na de laatste uitademing gebeurt er nog veel. Subtiele energieën lossen zich op. IJl, zonder vorm, onzichtbaar – al kun je het wel ervaren. Er is ‘iets’. Zoals de stilte en rust als je naar binnen keert in meditatie. Dit na-ijlen duurt ongeveer 3 dagen, weten we nu. Een stervensproces is vooral moeilijk voor de naasten als het maar duurt en duurt. Het is emotioneel zwaar en de levende wereld wil door. Vaak hoor je naasten dan keer op keer zeggen ‘dat het zo goed is, ga maar’. Een stervend sterft op zijn eigen moment. Eén keer zeggen volstaat, op het juiste moment. Dat voel je. Zeg liever: ik ben bij je. Verklaar je liefde, vergeving, dankbaarheid en respect. Of blijf in stilte in hartsverbinding aanwezig. Het Leven is Nu! Kun je het Leven niet vieren? Voel je dat er meer is, maar kun je er niet bij? Ben je bang om iemand aan de Dood te verliezen? Of om zelf te sterven? Wil je even praten n.a.v. dit artikel? Bel me dan voor een vrijblijvend gesprek van mens tot mens op 06 – 1999 8 339. Van Hart tot Hart, Marianne Bulder | mariannebulder@outlook.com | 06 – 1999 8 339 Dankbaar ben ik voor de inspiratie van deze tekst door mijn opleiding bij het Landelijke Expertisecentrum Sterven en de bijdragen door het tijdschrift Drempel. 20

Compostactie Stichting Afrika Ook dit jaar houden wij onze compostactie in Aa-landen. Wilt u de tuin ook weer voorzien van een vers laagje compost? Gaat u de bloemetjes buiten zetten, of moet het gazon nodig een oppepper met korrelmest? Wij leveren van het merk Florentus en leveren het bij u thuis af. Bestellen kan op onderstaande manieren. Mail uw bestelling naar: afrika2007zwolle@hotmail.com. U mag bellen naar telefoonnummer 06-19796025. Esther gaat u dan te woord staan. Of bestel via de website www.afrika2007zwolle.nl Vermeld a.u.b duidelijk WAT u wilt hebben en op WELK ADRES. Van woensdag 8 maart tot woensdag 22 maart kunt u bestellen en wij komen het bij u bezorgen. De prijzen zijn € 5,00 voor 40 liter potgrond, € 5,50 voor 40 liter compost en € 7,00 voor 5 kg gedroogde koemestkorrels. Aa-landen is een mooie groene wijk, laten we dat zo houden! Met de opbrengst van deze actie krijgen nog eens 500 kwetsbare vrouwen in Malawi training om weerbaarder te worden, zich te ontwikkelen. 250 jongeren leren een vak, waardoor uiteindelijk al deze mensen in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Ook dit jaar wordt dit project gesteund door de Wilde Ganzen. Sini’s Haiku Haiku: Sini Wit, foto: Ank Pot 21

(advertentie) 22

(advertentie) Grote Peuter Dag op Kindcentrum De Wieden en Kindcentrum De Werkschuit Plaats: Kindcentrum De Wieden, Beulakerwiede 4, 8033 CS Zwolle Kindcentrum De Werkschuit, Rijnlaan 200, 8032 TK Zwolle Datum: vrijdagochtend 14 april 2022 Tijd: 9.00 uur - 11.30 uur Kom kijken & spelen op school! “Is uw kind al bijna toe aan school? Een grote peuter die wil rennen en klimmen, samen met andere kinderen? Heerlijk met de neus in de prentenboeken. Met de hele klas zingen en mooie tekeningen maken? De eerste cijfers en letters leren? Zichzelf en andere kinderen leren kennen? Voor je er erg in hebt is het al zover en gaat uw kind naar groep 1 van de basisschool. Een grote stap! Wat gaat hij daar allemaal ontdekken en leren? En wat is een fijne en goede school die helemaal bij uw kind past? Dit kunt u vrijdag 14 april ontdekken tijdens de Grote Peuter Dag!” Maak kennis met Kindcentrum De Wieden en Kindcentrum De Werkschuit! Vrijdagochtend 14 april, tussen 9.00 en 11.30 uur, zijn peuters en ouders/verzorgers van harte welkom op de Grote Peuter Dag op Kindcentrum De Werkschuit en Kindcentrum De Wieden. Op deze ochtend kunnen peuters beleven hoe het is om straks naar de basisschool te gaan. Met de Grote Peuter Dag laten we graag zien dat goed en fijn onderwijs meer is dan cijfers! Peuters kunnen ontdekken, spelen en creatief bezig zijn in en rondom de scholen. Ouders, verzorgers kunnen de school bekijken en vragen stellen aan leerlingen, leerkrachten en directie. Op de Grote Peuter Dag kunnen zij zich zo uitgebreid laten informeren waardoor er een fijne en goede school gekozen kan worden die helemaal bij het kind past. Een belangrijk moment dus voor peuters en hun ouders die op zoek zijn naar een basisschool! Grote Peuter Dag en Speelochtend Op De Wieden en De Werkschuit wordt tijdens de Grote Peuter Dag een Speelochtend voor kinderen van 0 tot 4 jaar georganiseerd. Op Kindcentrum de Wieden kunnen peuters en hun ouders een kijkje nemen in de kleuterklas, meedoen met de gymles en een kijkje nemen in de onderbouwbibliotheek. Voor ouders zijn er rondleidingen en is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan leerlingen, ouders en leerkrachten. Taal en cultuur zijn speerpunten op de school. Dit betekent dat er heel veel wordt (voor)gelezen uit mooie boeken, dat er muziek- en kunstlessen worden gegeven door echte kunstenaars en dat theaters en musea worden bezocht. De Wieden is daarnaast een KiVa-school, met een bewezen anti-pestprogramma door de hele school. In de pauze wordt extra aandacht aan bewegen besteed met behulp van een pauzebeweegpakket. Op Kindcentrum De Werkschuit kunnen kinderen met ouders spelen in de kleutergroepen, knutselen, gymmen in het speellokaal of lekker dansen. De kinderen kunnen een bloemzaadje planten in een potje, als aandenken aan de school. Er worden ook rondleidingen gegeven deze ochtend, ook door leerlingen. De Werkschuit is een BiologiePlusschool. Het is een school waar de natuur, duurzaamheid en een gezonde levensstijl belangrijk zijn. In alle groepen worden Rots en Waterlessen gegeven. Taal staat centraal in de school. Zo wordt er in alle groepen veel gelezen door kinderen en de leerkrachten lezen veel (thematisch) voor. In onze schoolbibliotheek staan prachtige boeken. Daarnaast organiseren we veel culturele activiteiten zoals bijvoorbeeld stadswandelingen, zanglessen, een bezoek een Hedon en tekenlessen. ‘Op de Werkschuit is de wereld het klaslokaal!’ De Werkschuit is een reguliere basisschool, maar dan nét even wat anders. Meer informatie IKC De Wieden, Beulakerwiede 4, 8033 CS Zwolle. 038-4542762 Directie: Judith Pool Site: www.ikcdewieden.nl IKC De Werkschuit, Rijnlaan 200, 8032 TK Zwolle. 038-4533873 Directie: Arjan Wierenga Site: www.dewerkschuit.nl Meer informatie over de Grote Peuter Dag: Website: www.grotepeuterdag.nl Facebook: https://www.facebook. com/GrotePeuterDag Twitter: https://twitter.com/ GrotePeuterDag 23

Onze specialismen zijn onder andere; Hart-, vaat- en longrevalidatie Psychosomatische fysiotherapie Beweegprogramma: diabetes / obesitas Valpreventie Oncologie fysiotherapie Algemene fysiotherapie Bekkenfysiotherapie Claudicatio intermittens Dry needling Echografie Shockwave Medical taping Sportfysiotherapie Manuele therapie Kinderfysiotherapie www.dedobbe.nl 038 - 454 15 11 info@dedobbe.nl

Meedoen in de wijk op 10 en 11 maart De grootste vrijwilligersactie van Nederland is NLdoet. Elk jaar steken vrijwilligers en wijkbewoners de handen uit de mouwen om hun buurt leuker, mooier, groener, speelser of veiliger te maken. Wil je ook wat organiseren samen met je buren op 10 en 11 maart? Op MijnWijk kun je ideeën opdoen voor een buurtactiviteit, ook na Nldoet. Groendag Maak van NLdoet-dag een groendag. De buurt groener maken kan al met een gevel- of boomtuintje. Ligt er een stuk grond in de buurt dat wel wat meer kleur en groen kan gebruiken? Misschien kun je samen de grond van de gemeente adopteren en inrichten. Een groene buurt is niet alleen gezellig, het is ook beter bestand tegen hittestress, hevige regenbuien en goed voor de biodiversiteit. www.zwolle.nl/zelf-doen-in-het-groen Kinderstraat Wil je iets gezelligs organiseren met de buren? Maak op Nldoet-dag van je straat een Kinderstraat. De straat sluit je voor één dag af voor al het verkeer, zodat kinderen veilig op straat kunnen spelen. Een mooi moment om er een gezellige straatdag van te maken voor alle bewoners. Er zijn wel spelregels. www.zwolle.nl/kinderstraat Opruimactie Zwerfafval verdwijnt niet door ergernis, wél door samen opruimen. Dat vinden veel bewoners. Zij komen in actie op NL Doet-dag en ruimen het zwerfafval op. Bij het Wijkservicepunt Noord van de gemeente kun je afvalzakken ophalen en grijpers lenen. wijkservicepuntnoord@zwolle.nl Veilige wijk Misschien niet het leukste onderwerp, maar wel belangrijk. Nodig je buren uit om samen koffie te drinken en bespreek de mogelijkheid om een WhatsApp-groep voor buurtpreventie. Dat is een van de manieren om je buurt veiliger te maken en inbrekers, onruststokers, vandalen en andere lastpakken af te schrikken. www.zwolle.nl/buurtpreventie Contact Heb je nog geen plan voor Nldoet? Gebruik NLdoet om samen met je buren ideeën te bespreken voor verbetering in de buurt. Plaats daarna jullie initiatief op MijnWijk. Zo krijg je contact met de wijkregisseur Robert Jansen. www.zwolle.nl/mijnwijk Een goed idee is geld waard Heb je een goed idee voor de buurt en wil je daarvoor ook zelf de handen uit de mouwen steken? Dan kom je misschien in aanmerking voor de eenmalige bijdrage: Premie op Actie. www.zwolle.nl/wijkbudget 25

Luchtfoto gemaakt door Antoine Megens 26

Post van de Minister-president! Vandaag werden Kiki en Sam uit mavo 3 verrast met een wel heel bijzondere brief uit Den Haag. Minister-president Rutte complimenteerde hen met de wijze waarop zij het slavernijverleden d.m.v. een filmpje in beeld hadden gebracht. De brief was in antwoord op een schrijven van deze leerlingen, hun klasgenoten en docent levensbeschouwing Ida Verwoert, waarin ze aandacht vroegen voor dit onderwerp. In de periode voor de kerstvakantie werd door de derde klassers van het Meander College tijdens het vak levensbeschouwing nagedacht over verschil en ongelijke behandeling. Om vervolgens, aan de hand van een praktische opdracht, verband te leggen tussen het Nederlandse slavernijverleden en het huidige maatschappelijke debat over onder andere excuses maken, white privilege en institutioneel racisme. Ook werd in de klas gesproken over het nieuws dat het kabinet op 19 december 2022 op meerdere plaatsen in de wereld slavernijexcuses zou maken, waarop het idee ontstond om het kundig gemaakte, informatieve filmpje te delen met de minister-president. In reactie hierop schreef Rutte: “We kunnen het verleden niet veranderen, maar wel onder ogen zien. Jullie presentatie draagt hier aan bij en daar wil ik jullie hartelijk voor bedanken.” Benieuwd naar het filmpje? Neem dan een kijkje op de homepage van het Meander en klik op Keti Koti. Of ga naar: https://youtu.be/ LqGToBvrBfA In memoriam Aukelien Kuizenga Eind januari bereikte ons het bericht dat na een kortdurend maar zeer ernstig verlopen ziekbed onze vrijwilliger Aukelien Kuizenga is overleden. Aukelien heeft zich de afgelopen tien jaar ingezet voor de Buurthulp van onze wijk waarvoor zij coördinerend werk deed. Tevens was zij namens de Buurthulp contactpersoon voor het bestuur. Ons medeleven gaat uit naar haar familie en vrienden. 27

nagelbeugel orthese voetreflex voor totale voetverzorging • Schimmelnagels • Likdoorn • Ingegroeide nagels • Eeltvorming 28

29

(advertentie) 40 JAAR SIONSKERK 1983-2023 De eerste steen werd gelegd in februari 1983. Het is vreemd om te vieren dat je kerkgebouw 40 jaar bestaat terwijl we midden in de aardbevingsramp zitten, waarin duizenden gebouwen instorten in Turkije en Syrië. Toch willen we samen met u dankbaar zijn voor onze huizen in de Aa-landen en ook voor onze kerk. Samen bidden op 8 maart Van harte uitgenodigd om samen te bidden op “Biddag”, woensdag 8 maart van 19.30-20.15 uur. Thema is: Wat is van waarde? Jezus spreekt ons aan Door wie word jij aangesproken? Wie heeft invloed op je leven. Jezus spreekt ons erg aan. In de maand maart is dit het thema in de Sionskerk. Je bent welkom in de kerkdienst voor Jong & Oud op 12 maart, 10.00 uur. Aansluitend lunchen we samen. Open Deurdienst zondag 12 maart Ook op zondag 12 maart wordt in de Sionskerk weer een opendeurdienst gehouden. Het doel van deze dienst is om iedereen kennis te laten maken met de blijde boodschap. Een opendeurdienst is een laagdrempelige dienst, dus ook geschikt voor mensen die weinig of niet bekend zijn met de kerk. Veel muziek en zang en een korte overdenking, lezing en gedicht. De dienst is bedoeld als hartverwarmend en wordt duidelijk dat iedereen zich geliefd mag voelen. De overdenking deze avond zal in handen zijn van ds. Hélène Evers uit Zwolle. Zij zal een uiteenzetting geven van het gekozen thema. Het koor El Shaddai uit Wezep o.l.v. Wim Rouw zal voor muzikale medewerking zorgen. Zij zingen o.a. gospels, praise- en aanbiddingsliederen; zowel Engels als Nederlandstalig. Organist is Gert Hendriks. Vanaf 18.45 uur beginnen we alvast met zingen en om 19.00 uur vangt de dienst aan. WEES WELKOM en neem gerust iemand mee !! Passiedienst Op 19 maart 2023, 10.00 uur: Deze Passiedienst staat in het teken van muziek. Het koor Kavoca uit Kampen zal voor ons een aantal liederen zingen. 20- & 30-ers geloofsgesprekgroep Zou je wel eens willen kennismaken met het christelijk geloof? Of met leeftijdsgenoten spreken hoe het is om met Jezus te leven? Je bent van harte welkom op dinsdag 21 maart en 9 mei 19:45-21.15 in de Sionskerk. Kliederkerk 26 maart van 16.00 – 17.30 uur. Thema: Jezus verschijnt aan de Emmausgangers. Kliederkerk is een speciale ‘kerkdienst’ op zondagmiddag waar je samen van alles beleeft rondom een thema uit de Bijbel. Dus niet je kind naar de oppas en jij in de kerk, maar alles samendoen. Kijk eens op de website kliederkerk.nl. Doelgroep: ouders en kinderen van 0-10 jaar. Op zondagmiddag in de Sionskerk van 16.00-17.30 uur. 26 maart 2023: Jezus is Opgestaan uit de dood. Hij wandelt mee met de Emmaüsgangers. Knabbelen en babbelen Als het weer het toe laat hopen we met de knabbel en babbel wagens er weer te zijn op: woensdag 8 maart aan de Dollard, vrijdag 17 maart aan de Biesbosch vrijdag 24 maart aan de Dollard, woensdag 29 maart aan de Biesbosch en op woensdag 5 april aan de Dollard. U/jij bent van harte welkom tussen 15.00 en 17.00 uur voor een hapje en een praatje. The Passion op het kerkplein op donderdag 6 april, 18.00 uur. Een kaarsje branden bij het kruis? Welkom om stil te staan bij het leed in de wereld of je eigen verdriet. Kinderdienst om 19.00 uur, thema: Wie, wat en waar? Op zoek naar Wie Jezus is. Zo gaan we op weg naar Pasen, het feest dat Jezus is opgestaan uit de dood. 30

Energie Mede door de hoge energieprijzen, komt er meer aandacht voor elektrische verwarmingsapparaten zoals een elektrische heteluchtkachel, een stralingspaneel en een elektrische deken. Maar zijn dit ook voordelige keuzes? Energiecoach Johannes neemt je in vogelvlucht mee. toch een comfortabel gevoel. Geschikt om bijvoorbeeld alleen je werkplek te verwarmen, zonder de overige grote ruimtes mee te verwarmen. Johannes: “Als je kijkt naar de prijs, is een kuub gas ongeveer 3,5 keer zo duur als een kWh elektra. Rekeninghoudend met het prijsplafond betaal je € 1,45 voor een m3 gas en € 0,40 voor een kWh elektra. Maar uit een kuub gas haalt een cv-ketel ongeveer 8 a 9 kWh warmte. Daarmee is warmte uit een elektrische heteluchtkachel 2,5 keer zo duur als uit een gasketel. Een elektrische heteluchtkachel van 2000W kan handig zijn voor kortstondig gebruik van maximaal een half uur, maar is relatief duur voor langduriger gebruik. Het stralingspaneel is een zuiniger elektrische variant. De lucht wordt hiermee niet opgewarmd, maar je hebt hiermee lokaal in een ruimte Lokale warmte creëer je ook met een elektrische deken van 120W. Vooral een fijne oplossing als je op de bank tv kijkt of een boek leest.” Energieadvies op maat? De energiecoach van Groene Aa kijkt graag met je mee. Groen Weet je het nog? Afgelopen zomers waren warm en droog, waardoor veel groen verdorde. De oplossing: meer water in de tuin en in de buurt vasthouden, en daar waar mogelijk vergroenen. Nu is een goed moment. Plaats bijvoorbeeld een regenton, haal tegels uit de tuin, leg een groen dak aan. Goed nieuws, want daar zijn ook subsidiemogelijkheden voor. Groene Aa werkt hierbij samen met IVN Zwolle-Steenbreek. Meer informatie? Kijk op www.groeneaa. nl. Of neem contact op via mail: steenbreek@ivnzwolle.nl of info@groeneaa.nl. Tekst en foto: Groene Aa Energiecoach Johannes 31

Waarmee kunnen wij u helpen: • Volledig kunstgebit (boven en/of onder) • Frame en partiële prothese • Implantaat protheses (het klikgebit) • Opvullen van loszittend kunstgebit (rebasen) • Alle reparaties, scheuren en breuken in uw kunstgebit Uw Zorgmaatje aan Huis maakt het leven makkelijker en prettiger Uw Zorgmaatje aan Huis is o.a. voor: Hulp bij lichte huishoudelijke taken Samen boodschappen doen, samen koken Samen winkelen of een museum bezoeken Een fijne wandeling Gezelligheid en gezelschap Begeleiding naar arts, therapeut, ziekenhuis, kapper, club of bijeenkomst Lichte tuinwerkzaamheden Een Zorgmaatje aan Huis iets voor u? Ik vertel u graag meer www.tpp4dental.nl Spui 325 • 8032 VS Zwolle • 088-321 11 11 zorgmaatjeaanhuis.nl Yvonne van der Veer - Regio Zwolle 06 83 40 73 07 - zwolle@zmah.nl 24 uur per dag bereikbaar op 06-109 669 39 Rijnlaan 25 | 8032 JZ Zwolle www.marjannestaal.nl 32 EXTRA ONDERSTEUNING THUIS Kennis makingsgesprek

Repair Café Aa-landen Ladder ……. We zitten allemaal wel ergens op een ladder, bijvoorbeeld de maatschappelijke ladder of de sociale ladder. Wij van Repair Café zitten ook op een ladder, namelijk de R-ladder voor circulaire economie. De R-ladder geeft aan hoe efficiënt grondstoffen, materialen en energie gebruikt worden voor het vervaardigen van een product. Hoe hoger op de ladder, hoe minder energie en grondstoffen gebruikt worden en hoe langer het product meegaat. Hieronder staan de 6 treden van de ladder, te beginnen met de hoogste trede: R1. Refuse en Rethink (afwijzen en heroverwegen) Heel simpel, een product NIET kopen als je het niet echt nodig hebt. R2. Reduce (verminderen) Koop je een wasdroger of een waslijn? R3. Repair, Refurbish, Remanufacture (repareren, opknappen en reviseren) Dit is ons plekje op deze R-ladder: Repair Café! R4. Re-use (hergebruiken) Kringloop, Marktplaats, Weggeefhoek. Een tas gemaakt van oude dekzeilen. R5. Recycling (materialen verwerken tot grondstoffen) Plastic bij plastic, papier bij papier, batterijen bij batterijen enz. Onze eerstvolgende bijeenkomsten vinden plaats op vrijdag 17 maart, 14 april en 19 mei van 12.00-16.00 uur. Contactpersoon: Riet Poppe Mail: repaircafe@wijkgemeenschapaalanden.nl Facebook: Repair Café Aa-landen R6. Recover (terugwinnen) Verbranden van materialen met energieterugwinning. Dus hebt u een defect apparaat of een kapot kledingstuk en wilt u niet onderaan de ladder van de circulaire economie bungelen, kom dan de 3e vrijdag van de maand bij ons en wij proberen u weer hoger op de ladder te krijgen. Namens Repair Café Aa-landen: Bert van Laar 33

(advertentie) Partner verloren? Hoe nu verder? Bent u uw partner verloren en kunt u een steuntje in de rug goed gebruiken om uw leven weer invulling te geven? Dan is het project De draad weer oppakken van WijZ iets voor u. Middels de inzet van vrijwilligers die bij u thuiskomen is er alle tijd om uw verhaal te vertellen en te delen wat lastig voor u is. Naast een luisterend oor kan het ook fijn zijn om samen weer activiteiten te ondernemen of iets praktisch op te lossen. We sluiten aan bij wat u nodig hebt. Belangstelling? Neem dan contact op met Wilma Wildeboer van WijZ Bel (038) 8515700 of mail naar w.wildeboer@wijz.nu. Tot gauw!! Vacature Vitaal & Veilig Thuis Vrijwillige planners gezocht in Aa-landen Na je zeventigste zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, dat willen we allemaal. Bij veel mensen gaat dit goed, maar soms is daar ook wat extra ondersteuning voor nodig. Het belangrijkste is om zo lang mogelijk vitaal te blijven. Zowel op fysiek, psychisch als sociaal vlak. Vitaal en Veilig Thuis, een project vanuit WijZ Welzijn, helpt hierbij en doet dit samen met vrijwilligers. Op dit moment hebben wij plek voor nieuwe vrijwillige planners in de wijk Aa-landen. Lien belt aan Wat gaat u doen? Voorafgaand aan het huisbezoek door de adviseurs worden door de planners aankondigingbrieven in de wijk rondgebracht waarna er een afspraak aan de deur wordt ingepland voor de adviseurs in Aa-landen. Vervolgens gaat de adviseur op huisbezoek bij 70 plussers in Zwolle om met de wijkbewoner in gesprek te gaan. Tijdens het huisbezoek staat de veiligheid in- en om huis centraal, evenals het welzijn van de wijkbewoner. Hoe zit iemand erbij, heeft men een sociaal netwerk, zijn de financiën op orde, heeft men behoefte aan ondersteuning of kan men alles zelf nog? Dit zijn enkele voorbeelden die bijdragen aan het zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Na het huisbezoek brengen de vrijwillige postbodes de adviesrapporten rond en wordt er door het belteam contact opgenomen met de mensen die zijn bezocht. Bekijk op www. vitaalenveiligthuis.nl de video voor een goed beeld van de werkwijze. Waar zijn wij naar op zoek? Vindt u het leuk om nieuwe contacten en ervaringen op te doen? We hebben regelmatig vrijwilligersbijeenkomsten. Kunt u makkelijk een gesprek voeren en met een tablet werken? Bent u minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar? Dan willen we graag kennismaken! Dus neem gauw contact op met WijZ Welzijn via tel. (038) 851 57 00 of via info@vitaalenveiligthuis.nl. 34

Carnavalsweek op KBS De Wilgenburg In de week van 13 februari was er op De Wilgenburg de carnavalsweek. Elke dag stond in het teken van iets geks: op maandag was het gekkeharendag, op dinsdag liefdesdag, op woensdag pyjamadag, op donderdag hoedjes/petjesdag en op vrijdag was het echte Carnaval. Gekke harendag flamingo Op deze dag hadden de groepen hun eigen carnavalsnaam. Zo heette een groep ‘’De Sappige Worstenbroodjes’’ en een andere groep heette ‘De Heksen’. ’s Morgens stelde elke groep zich voor aan de hand van een zelfgemaakt vaandel en een zelfbedachte yell. Natuurlijk werd er ook nog gedanst en de polonaise gedaan. De dag werd afgesloten met de officiële Prinses Carnaval, haar adjudanten, de Raad van Elf, de vorst en de dansmariekes van carnavalsvereniging ‘’de Eileuvers’’. Tekst: Alfred Stegeman (leerkracht groep 3) eigen foto’s Gekke harendag regenboog 35

Feest Meander Bigband 25 jaar Een feestavond in theater de Spiegel gaf op zaterdagavond 18 februari een spetterende muzikale kleur aan het 25-jarig bestaan van de Meander Bigband. Redactieleden van de Aakwaa mochten dit feest met vele bezoekers die avond meeluisteren, meegenieten en meevieren. Broken Brassband Kwarteeuw muziek op het Meander College De geschiedenis en ontstaan van de Bigband van het Meander College is al in diverse vormen, verhalen en artikelen in de media verteld. De enthousiaste en ambitieuze Albert Dam, student aan het Zwolse conservatorium, die voor zijn afstudeerscriptie over schoolorkesten als muziekdocent stage liep bij het Meander. Zijn voorstel om met een schoolorkest het vak muziek een flinke push omhoog te geven, vond bij de toenmalige directeur van de school, Janpieter Boudens, een meer dan gewillig oor. Meander Bigband Albert Dam staat als (mede)grondlegger, oprichter, aankondiger en dirigent de volle kwarteeuw voor “zijn” band en heeft in de loop van die jaren zijn wensenlijstje behoorlijk kunnen afvinken. Groene vinkjes kwamen er voor: eigen shirts, optredens onder schooltijd, voordelen voor de leerlingen, TV optredens, een eigen vrachtwagen en reizen gecombineerd met optredens in binnenland en ver over de grens in Amerika, Shanghai en Zuid-Afrika. Suriname staat in de agenda. In het kielzog van de grote band zijn er broertjes/ zusjes bijgekomen: de Meander JUNIOR Bigband, het 36

Junior Bigband Vuurvogel Jeugdsymfonieorkest en Meander Vocaal. Jonge al musicerende scholieren, maar ook die zonder muziekervaring hebben op het Meander bij de Bigbands de verdere of eerste muzikale stappen gezet naar een later succesvol muziekleven en zelfs beroepscarrière in binnen- en buitenland. Losgaan op het jubileumconcert Op de feestavond zelf gooiden de diverse Meander orkesten de remmen, of om in het jargon van de school en de wijk te blijven de trossen los. Van een rustig slingerend, kabbelend tochtje was geenszins sprake. In volle vaart voerden de muzikanten en zangeressen van de bands het publiek in de volle theaterzaal langs 25 jaar muziekhistorie van het Meander en recht op het doel af: een ‘professionele’ show over het voetlicht brengen waar de vonken van afvliegen en tonen waar de muzikale schoolambities toe kunnen leiden. De Meander JUNIOR Bigband met koor o.l.v. Jasper van der Deen opende de avond. De musici uit de 1ste en 2e klas van de school lieten overtuigend horen dat ze zorgeloos de volgende stap naar de grote bigband Reunion Bigband kunnen maken, zodra hun oudere schoolgenoten het Meander hebben verlaten. Die hadden zich verzameld in de Meander REUNION Bigband, het volgende programmaonderdeel, waar de muzikanten en zangeressen duidelijk lieten horen dat het niet bij alleen de schoolperiode leuk muziek maken is gebleven. Velen gingen verder op amateur maar ook professionele basis. Na door de koperblazers en slagwerkers van BROKEN BRASS op een energieke manier te zijn meegevoerd naar een plaats zoals New Orleans, was het slot van de avond voor de Meander Bigband aangevuld met het Vuurvogel String Orchestra (kamerorkest). Deze en de Reunion band onder de bezielende leiding van de man van het allereerste uur Albert Dam, die in ambitie maar ook als showy orkestleider met één woord (citaat slotspreker Tineke) te omschrijven is: tomeloos! Aan het einde van deze sprankelende avond kon Albert weer een groen vinkje op zijn lijstje zetten: in het vakje ‘schitterende 25 jaar jubileumshow’. Tekst: Martin Bos, foto’s: Ank Pot, redactie Aakwaa 37

38

Uitnodiging Ontwikkeling Winkelcentrum en Omgeving Verkeer De gemeente Zwolle gaat starten met een gebiedsverkenning winkelcentrum en omgeving. In dat kader heeft de gemeente Zwolle met medewerking van een extern bureau gesprekken gevoerd met vastgoedeigenaren in dit gebied. Daarnaast ontwikkelt de gemeente een visie op mobiliteit en bereikbaarheid in de stad. Dit heeft ook betrekking op de verkeerssituatie Zwartewaterallee en Rijnlaan In dit verband heeft de gemeente ook onderzoek laten verrichten. Zie de artikelen “Aa-landen in beweging” in deze en de vorige AAKWAA van Aart Karssen. Om u in algemene zin te informeren over de stappen die de gemeente denkt te zetten in het ontwikkelproces en de visie van de gemeente op bereikbaarheid en mobiliteit organiseert de SWA in samenwerking met de gemeente Zwolle een Informatie en gespreksavond Wanneer: donderdag 20 april Tijd: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) Locatie: De Bolder Adres: Dobbe 29, 8032 JW Zwolle · Aanmelden: Naam en Email-adres graag voor 1 april (in verband met organisatie) Persoonlijk: infobalie SWA tijdens openingsuren Per telefoon: (038) 4539813 tijdens openingsuren infobalie Per E-mail: infobalie@wijkgemeenschapaalanden.nl Namens de gemeente zal onder andere wethouder Gerdien Rots aanwezig zijn. 39

40

Aa-landen, een wijk in beweging Om onze wijkbewoners te informeren over ruimtelijke visies en plannen van de gemeente en anderen schrijf ik twee artikelen in deze en de vorige AAKWAA. Ter voorbereiding heb ik met veel betrokkenen gesproken. In de vorige AAKWAA ben ik ingegaan op de Omgevingsvisie en onderzoeken rond de verkeerssituatie. Nu gaat het over de Visie Zwartewaterallee en het winkelcentrum en omgeving. destijds op verzoek van de gemeente - door een van de eigenaren in het gebied getrokken. Inmiddels is duidelijk geworden dat het gebied door de verschillende belangen in het gebied (onder andere commercieel, wonen, onderwijs, maatschappelijk, sport, mobiliteit, energietransitie en klimaatadaptatie) veel complexer is dan de andere vier deelgebieden. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente heeft besloten om de regie op de gebiedsontwikkeling Centrum Aa-landen weer op zich te nemen. Visie Zwartewaterallee De Gebiedsvisie Zwartewaterallee bestaat uit vijf deelgebieden: Stadskade, Stadsknoop, Hoven aan de Zwartewaterallee, Dobbe aan het water en Centrum Aa-landen. De eerste vier liggen globaal tussen de Zwartewaterbrug en de Rijnlaan. De gemeenteraad heeft destijds ingestemd met deze vier deelgebieden. Daar worden nu plannen voor uitgewerkt, die straks in uitvoering komen. Met het belangrijke deelgebied centrum Aa-landen heeft de gemeenteraad niet ingestemd. Dat laatste is bij sommige inwoners van Aa-landen niet overgekomen. De gemeenteraad heeft met betrekking tot Centrum Aa-landen besloten dat er, voordat er een gebiedsvisie kan worden vastgesteld, samen met de eigenaren en belanghebbenden binnen dit gebied moet worden verkend welke ontwikkelmogelijkheden er zijn. Het proces met betrekking tot het opstellen van de gebiedsvisie voor het Centrum Aa-landen werd – 44 41 Winkelcentrum en omgeving Het centrum van Aa-landen vervult een belangrijke functie in de wijk. We hebben een fijn winkelcentrum dat een opwaardering in functie en uitstraling verdient, een betrokken en actief wijkcentrum (De Bolder) dat graag met andere maatschappelijk betrokken organisaties vanuit één gebouw zou willen samenwerken en een populaire school (Meander) die graag zou willen vernieuwen. Daarnaast is er grote behoefte aan woningen. Ook die zouden een plek moeten kunnen krijgen in het gebied. Dit alles biedt kansen om het centrum tot een toekomstbestendig en multifunctioneel hart van de wijk te transformeren. Hoe dat zou kunnen zal de komende periode onder regie van de gemeente, samen met belanghebbenden en betrokken eigenaren in het gebied verkend worden. Voor de verkenning van de verschillende mogelijkheden heeft de gemeente een projectmanager benoemd en een extern bureau (Getting to We) aangetrokken. Informatie- en gespreksavond De SWA organiseert op 20 april een informatie avond en heeft de gemeente uitgenodigd om u zowel een algemene toelichting te geven op haar visie op de mobiliteit en bereikbaarheid in de stad als de processtappen die in het algemeen worden gezet om tot de realisatie van een gebiedsontwikkeling te komen (waaronder ook Centrum Aa-landen). Verantwoordelijk wethouder Gerdien Rots zal hier ook bij aanwezig zijn en wat heel belangrijk is: u kunt vragen stellen en uw mening en ideeën delen. Zie voor nadere informatie over deze avond elders in deze AAKWAA. Aart Karssen

Wijkblad Aakwaa uitgave maart 2023 53e jaargang, nummer 9 S.W.A. Uw wijkvereniging Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen Dobbe 29, 8032 JW Zwolle Telefoon: 453 98 13 Rekeningnr.: NL23INGB 0002 0328 23 Website: www.wijkgemeenschapaalanden.nl E-mail: info@wijkgemeenschapaalanden.nl Infobalie S.W.A. openingstijden Ma t/m do: 9.30 - 12.00 uur en 13.30 – 16.00 uur E-mail: infobalie@wijkgemeenschapaalanden.nl Wijkpost Buurthulp Aa-landen Ma en wo: 10.00 - 11.30 uur. Telefoon: 453 98 13 E-mail: buurthulp@wijkgemeenschapaalanden.nl Buurtweide Aa-weide Contactpersoon: Leonie Klein Telefoon 06 229 955 54 Feestdagen gesloten E-mail: aaweide@wijkgemeenschapaalanden.nl Nestkastengroep Voor meldingen over nestkasten in het openbaar groen kunt u bellen met Loes en John Lodder 038 454 38 91 Repair café Elke 3e vrijdag van de maand van 12.00 - 16.00 uur E-mail: repaircafe@wijkgemeenschapaalanden.nl DE BOLDER Uw wijkcentrum Multifunctioneel centrum “De Bolder” Dobbe 29, 8032 JW Zwolle Beheer: Stichting Wijkcentrum Aa-landen Beheerder: Karlo Tuten Assistent beheerders: Silvia Scheffer, Marion van Oostende Telefoon: 453 98 67 E-mail: debolder@bolder.nl Stadkamer Aa-landen Dobbe 23, 8032 JW Zwolle, tel. 425 72 50 E-mail: aalanden@stadkamer.nl Uitleen: di/wo/do/vr 13.30-16.30 uur Zaterdag 10.00-13.00 uur Disclaimer redactie wijkblad Aakwaa Alle informatie in wijkblad Aakwaa is met de grootste zorg samengesteld. De stukken welke zijn aangeleverd door derden vallen buiten de aansprakelijkheid van de redactie van wijkblad Aakwaa. Eigen stukken zijn herkenbaar aan de vermelding: redactie Aakwaa. Niets uit deze uitgave van wijkblad Aakwaa mag zonder toestemming van de redactie in andere media worden opgenomen. 42 Wijkblad AAKWAA Redactie: Martin Bos, Ank Pot, Renate Verheule Redactie-adres: Dobbe29, 8031 JW Zwolle E-mail: aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl Contactpersonen: Advertentie: Pierre Meurs Tel. 0613395753 advertentieaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl Redactie: Ank Pot Tel. 4539916 aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl Bezorging: Infobalie S.W.A. Tel. 453 98 13 bezorgingaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl Uitgave: Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen Dobbe 29, 8032 JW Zwolle Foto voorpagina: Ank Pot Druk en vormgeving: Drukkerij Coenradi, Zwolle Volgende uitgaven: 10-05-2023 GEMEENTE ZWOLLE Wijkzaken Postbus 10007, 8000 GA Zwolle Servicelijn Wijkzaken: 140 38 Wijkservicepunt Noord Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle, Tel. 06 150 158 52 Wijkmedewerker: Vanessa Sahetapy Wijkregisseur: Robert Jansen Wijkmanager: Charlotte van der Gun Wijkwethouder: Dorrit de Jong Email: postbus@zwolle.nl Politie Zwolle Koggelaan 8, 8017 JN Zwolle, Tel. 0900 - 8844 Wijkagenten: Johan Koetsier en Nienke Leij Spreekuur: woe. 09.30-10.30 uur in M.F.C. De Bolder E-mail: Johan.koetsier@politie.nl / nienke.leij@politie.nl Twitter: @WA_ZwolleNoord wijkagenten_zwollenoord Sociaal Wijk Team – Noord Inloopspreekuur in M.F.C. De Bolder op di. van 09.00-12.00 uur. Telefoon: 498 99 80 April 05-04-2023 Mei Kopij inleveren voor: 17-03-2023 21-04-2023

Gefeliciteerd! iedere jariGe job 20% korting op vers gebak Spelregels: Jumbo.com/verjaardag Jumbo, Zwolle, De Dobbe 3

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
Home


You need flash player to view this online publication