0

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 33e jaargang september 2018

Al 20 jaar uw haar onze zorg • Kleurenanalyse voor een passende haarkleur • Iedere woensdagmiddag kinderen knippen € 12,50 • Stempelkaart voor kortingen • Make-up • Gelpolish voor stevige nagels • Haaraccessoires en meer... De Finne 2, Mantgum Tel. (058) 250 15 75 Zie voor openingstijden www.kappershuis.nl studio Fitaal sinds 1994 YOGA PILATES BODYFLOW 5, 10 of 20 LESSENKAART STOELSHIATSU, YOGA- EN ONTSPANNINGSMASSAGE Master Jansenstrjitte 27 9022 AM Mantgum 06-42012203 www.studiofitaal.nl

INHOUDSOPGAVE Van de hoofdredacteur Garagesale 2018 Nieuws van de Mantgumer Maten WietWetterKlub (W.W.K.) Mantgum e.o. Grins wint 15e Jong Famme Partij (ferslag) Mantgum aktyf op de Freule (ferslag) Nijs fan De Gielguorde Jubileum juf Ida Nieuws van de Jeu de Boules Vereniging Filmhuis Mantgum 3 5 7 9 15 15 18 19 20 23 Verenigingen 27 Activiteiten 28 AED aanwezig 28 Weekagenda 29 Instellingen 30 Witte jim ...... dat??? Nieuws van de Cultuurcommissie Nijs fan Harmonie Weidum Rûnom Mantgum (verslag) De Famylje Bellier Nijs fan Doarpsmienskip De Bistedokter Frysk yn de Mandeguod Afmetingen advertenties 31 33 35 38 43 45 49 51 56 Politie 56 Colofon Omslag foto Royal de Luxe, de duiker is net ontwaakt en gaat op stap? Foto Frits Sieperda Het volgende nummer verschijnt voor 1 oktober 2018. Kopij s.v.p. inleveren voor 15 september 2018: mandeguod@gmail.com www.mantgum.com Mandeguod 1 56

2 Mandeguod

Van de hoofdredacteur Als u deze Mandegoud leest is uw vakantie weer afgelopen. Zo niet, dan wens ik u nog prettige dagen. Ook Mantgum had een warm mediterraan klimaat, dat door de aanhoudende droogte steeds beter te verdragen was. Volgens weersdeskundigen krijgen we dergelijke zomers vaker en dat is volgens velen rampzalig voor het milieu en de mensheid. Dat laatste is onzin. Sinds haar bestaan verandert de wereld voortdurend. De Utrechtse Heuvelrug ontstond in een ijstijd. Zo’n twaalfduizend jaar geleden was er zoveel ijs dat u naar Engeland kon lopen. Dat ijs smolt, waardoor de zeespiegel maar liefst 110 meter steeg. De nu verwachte stijging is dan peanuts. Fossiele vondsten bewijzen dat de Brabantse Peel ooit tropisch was en dat daar zelfs walvissen zwommen. Dus alleen al in Nederland is de variatie in temperatuur en milieu veel groter dan de veranderingen die wij nu willen tegenhouden. Die veranderingen zijn niet rampzalig voor het milieu, ze zijn het milieu. Ook voor de mensheid is twee graden temperatuurstijging geen probleem. Sinds de Homo Sapiens ontstond heeft hij, met aanpassingen, grotere temperatuurverschillen overleefd. Onze voorouders in de ijstijd waren waarschijnlijk banger voor het smeltende ijs en de zeespiegelstijging dan wij. Is er dan geen probleem? Jazeker wel. Bijvoorbeeld dat de moderne mens haar belangrijkste infrastructuur bouwde op plaatsen die bij zeespiegelstijging het kwetsbaarst zijn. Met haar narcistische neiging tot tunnelvisie denken wij dat we met het beperken van de CO2-uitstooot de globale temperatuurstijging en daarmee de zeespiegelstijging kunnen tegenhouden. Dat dat kan, zou blijken uit plaatjes waarin CO2-stijging en temperatuurstijging samengaan. Wetenschappers noemen dat correlatie. En 97% van de goede wetenschappers onderschrijft dat. Als dat laatste waar is, behoor ik tot de 3% zeer goede wetenschappers die zeggen dat correlatie niet bewijst dat CO2-stijging de globale temperatuurstijging veroorzaakt. Mogelijk is het andersom of is er sprake van toeval. Onze invloed op het milieu zou wel eens veel kleiner kunnen zijn dan wij met onze menselijke overmoed veronderstellen. Toch zetten wij met onze tunnelvisieblik al ons geld en al onze mogelijkheden op één paard: CO2-beperking. Misschien is dat de juiste, maar de kans is aanzienlijk dat later blijkt dat we fout zaten of dat het onvoldoende is. Daarna is het mogelijk te laat het roer alsnog om te gooien, bijvoorbeeld omdat de orang-oetangs dan, door ons toedoen, al zijn uitgestorven of omdat er te veel mensen zijn. Als de bevolkingsgroei zich doorzet zijn er in 2100 zeventien miljard mensen. Commentaar? Graag! (info@brambrouwer.nl) Bram Brouwer Mandeguod 3

4 Mandeguod

Garagesale 2018 groot succes. Op 24 juni 2018 was er alweer voor de elfde keer de garagesale in ons mooie Mantgum georganiseerd door de oudercommissie van de Gielguorde. Een record aantal deelnemers van 62 zorgde voor een grote diversiteit aan verkoopwaar. De bezoekers konden middels een mooie wandeling door ons dorp bij de diverse deelnemers langs. Ook bij school was er veel actie met schoolkinderen op het grasveld met hun eigen winkeltje. De biologische hamburgers van Stremler van De Him vonden gretig aftrek alsmede de broodjes knakworst, tosti’s, koffie en thee, etc. In het kader van het milieu en bewustwording werden de broodjes dit jaar geserveerd op biologisch afbreekbare bordjes. Het weer was ons goed gezind en vele bezoekers hebben Mantgum kunnen vinden. Het was een en al bedrijvigheid en dus een heel geslaagde dag. Een speciaal woord van dank aan alle vrijwilligers die bij de organisatie geholpen hebben, Poiesz Supermarkt voor het sponsoren van een deel van de boodschappen en Wiersma tentenverhuur & partyverhuur voor het beschikbaar stellen van een tent en bakplaat. Volgend jaar hopen wij er weer zo’n geslaagde dag met het hele dorp van te kunnen maken. Mandeguod 5

6 Mandeguod

Nieuws van de Mantgumer Maten De R zit weer in de maand Vroeger was de regel om als de letter R in de naam van de maand zit extra vitaminen te slikken. Die vitaminen zijn bedoeld om je weerstand op peil te houden. Voor de Mantgumer Maten vormen die maanden het zangseizoen. Voor hen is zingen dan een extra bijdrage voor het op peil houden van hun weerstand. Van september tot en met april zingen de Mantgumer Maten elke maandagavond van 20.00 tot 22.00 in mfc Wjukken. Dat doen ze uiteraard omdat ze zingen leuk vinden. Zingen in een koor is namelijk gezellig, ontspannend en levert een bijdrage aan het onderhouden van sociale contacten. Mannen die deze positieve effecten van zingen zelf willen ervaren zijn van harte welkom om eens vrijblijvend kennis te komen maken met de Mantgumer Maten en met hen mee te zingen. Dat kan vanaf 3 september om 20.00 uur. Als u die datum verhinderd bent, dan kunt u uiteraard op een andere maandagavond langskomen in het multifunctioneel centrum Wjukken. Wellicht zijn er ook oud-leden die weer zin krijgen in zingen of daar weer tijd voor hebben. Het repertoire van de Mantgumer Maten staat op www.mantgum.com/ doarpsmienskip, daarna aanklikken: Het dorp, verenigingen, Mannenkoor Mantgumer Maten. De lidmaatschapskosten bedragen € 10,-- per maand. Informatie bij de bestuursleden Joost Lottgering, telefoon 2501423, Jaap Noorman 2502082 of Pieter van der Kooy, 2501502. Mandeguod 7

8 Mandeguod

WietWetterKlub (W.W.K.) Mantgum e.o. Wietwetterklup en de man, dy’t hout dûnsje liet De Wietwetterklup hie minsken, dy’t yn it spier west hawwe foar de man, dy’t hout dûnsje liet, freed 6 july útnûge om in middei mei te farren fanút Terherne. Moai plan! Ik tocht by Wietwetterklup oan sloepen. Dus de earste ferrassing wie dat wy, Antsje Vogel, Fernanda Zwart en ik, te gast wiene op de Swannedrift. Dit skûtsje fart altiten Sinterklaas nei Mantgum ta en leit dernei yn de meast tjustere tiid fan it jier sa moai útljochte by de Wjukken. No wie it ek prachtich waar, mei in soad sinne en net te min wyn, dat wy sette gau ôf. Skipper Sytse Douwe van der Vegt, bemanning Dotinga, van der Kooy, Ernst en yn dûbelrol Wim van Eif (om’t hy ek gast wie) witte wat sy dwaan moatte en dat wie de twadde ferrassing - wy, froulju, hoege hielendal neat te dwaan, allinne mar genietsje. De slûs foarby wurde de silen hysd, motor út. Sa’n sprankeljend lûd fan it skip troch it wetter! Foar in lânrot is it dreech op it wetter koers te bepalen, fernimst wol allerhanne ‘landmarks’, mar dy lizze kompleet oars fan inoar as fanút it lân, sa liket it. Makket allegeare neat, de manlju witte it wol en wy sile troch de Dolte, Holle Grêft, Frijgerssleat en Gudzekop nei de Goaiingarypster Puollen. De sirkel is kompleet mei oer de Zoutepoelen en troch it Heerengat wer by de slûs út te kommen. It oanlizzen en te plak bringen fan alle tugaazje hawwe de manlju faker dien: yn in mum fan tiid is dat gebeurd. Efkes neisitte op it terras fan café Portunus mei bier en bitterballen en dan wer op hûs oan. Tige, tige tank manlju fan de Wietwetterklup – wy hawwe in machtige moaie middei hân!!! Mei út namme fan Antje Vogel en Fernanda Zwart, Anna Christien Piebenga Mandeguod 9

10 Mandeguod

Mystearje Mantgumerfeart oplost. As bestjûr fan de Wietwetterklup stienen we ôfrûne simmer foar in grut mystearje. Wat wie der dochs mei de Mantgumer feart oan de hân? Geandewei de simmer kaam it hieltyd faker foar, dat neidat we it “Mantgumer Hûske”passeard wienen, we in obstakel tsjin kamen ûnder wetter en dat dan tsjin de ûnderkant fan de boat oankaam. Ek de gasten dy't oernachten yn de passantenhaven njonken de “Wjukken” hienen der lêst fan en dienen harren beklach by de havenmeester. Tiid dus foar it bestjûr om aksje te ûndernimmen en út te finen wat dit wêze koe. Mei 215 jier libbensûnderfining, in hekkel en in protte nijsgjirrigens stapten ein july op in prachtige moandeitejûn trije bestjûrsleden yn ‘e boat om dat mystearje te ûndersykjen en mooglik op te lossen. Ûnderweis dêr nei ta, tige redenearjend wat it wêze koe, waarden alle senario’s út de kast helle. Der waard sels tocht oan mooglike sabotaazje, trochdat der miskien peallen ûnder wetter slein wienen, lykas yn Hollân ek barde dizze simmer. Oankommen op it plak dêr’t de problemen harren foardienen hearden we lykwols gjin gebonk ûnder de boat. Neidat we draaid hienen op de Swette kaam de hekkel yn aksje om ûnder wetter út te finen as we dêr ek it ien en oar tsjin komme soenen. Tige hoeden farden we al “hekkeljend” hin en wer. It risseltaat wie dat we in ûndjipte, in soarte fan richel yn’e feart fûnen, mar gjin peallen as oarsoarte obstakels. Dit foel ôf. Yn alle wiisheid en ienridigens waard der besletten om mar wer nei hûs te gean. Nei in lytse 100 meter rjochting Mantgum fard te hawwen, kamen we in driuwend stik hout tsjin. We wienen der no toch, dat der waard besletten om dit obstakel dan fuort mar mei te nimmen. Dat foel ôf, it die bliken dat it stik hout folle grutter wie dan dat we it sa yn’t earst besjen koenen. It wie in tige Mandeguod 11

12 Mandeguod

grutte stobbe dy’t foar mear as trijekwart ûnder wetter lei. Neidat we de stobbe goed besjûn hienen konkludearjen we dat we de “boosdoener” fûn hienen dy’t foar de argewaasje en de mooglike skea soarge hie. De stobbe wie “fersierd” mei allegear kleuren fan de ûnderkanten fan de ûnderskate skippen dy’t him rekke hienen. De konklúzje fan ús is dan ek, dat de stobbe achter de earder neamde ûndjipte hingjen bleaun wie, trochdat de wetterstân fanwege de droechte sa’n 15 centimeter leger wie as normaal. Dyselde moandeis hie it wetterskip de boezem wer op peil brocht en mooglik is de stobbe hjirtroch lossketten en begûn te driuwen. It mystearje wie oplost en de stobbe waard mei in strûp der omhinne achter de boat oan mei nei Mantgum ta sleept en by de trailerhelling opskuord en oan de kant lein. De trochfeart nei Mantgum ta kin wer sûnder hindernissen fearn wurde en it mystearje fan de Mantgumerfeart is foarearst oplost. Rinse de Groot iedere dinsdag bij de Poiesz in Mantgum van 15.30 tot 18.00 uur maand september 500 gr roerbak schotel voor 2 kabeljauw lekkerbek voor e 5,00 e 5,00 Mandeguod 13

14 Mandeguod

Grins wint 15e Jong Famme Partij De jubileumpartij fan de Jong Fammen yn Mantgum is wûn troch de studintes fan Grins. Anne Monfils, Hiske Zeinstra en Marrit Zeinstra hawwe de krânsen en it gouden klaverke mei nei hûs nommen. De twadde priis wie foar: Joanne Elise Broeders, Ineke en Trea van der Ploeg út Ried en de tredde priis is wûn troch it partoer fan Sexbierum-Pietersbierum besteande út Anna Ennema, Fiera de Vries en Hendrieke van der Schoot. Foto Rinse Westerdyk Jelle, Ignas en Gjalt pakke in knappe tredde priis op de Freule yn Wommels. Woansdei 8 augustus wie de Freule yn Wommels. De Freulepartij is de belangrykste keatspartij foar jongens fan 14 oant 16 jier. De partij waard foar it earst keatst yn 1903. Dielname oan dizze partij is foar jongespartoeren fan ôfdielingen fan’e KNKB. Eltse ôfdieling meie mei maksimaal ien partoer oan’e Freulepartij dielnimme. Mandeguod 15

Foar Mantgum diene Jelle Terpstra, Ignas Dijkstra en Gjalt Sjirk de Groot mei. Under lieding fan coach Oebele Anema. It partoer fan Mantgum wie dit jier ien fan de favoriten. Yn 1924 wûn Mantgum de Freule, soe dat dit jier ek wer barre kinne? 1e omloop: Yn de earste omloop naam Mantgum it op tsjin it partoer fan Bitgum. Dizze partij wûn it partoer frij ienfâldich mei 5-0 en 6-4 2e omloop: Yn de twadde omloop kaam Mantgum it partoer fan Wommels tsjin. Wommels dat yn de earste omloop favoryt Berltsum der ôf slein hie, kaam tsjin Mantgum al gau mei 5-1 efter. Mantgum makke in oantal fouten wertroch Wommels werom komme koe oant 5-3, mar op 6-6 pakte Mantgum it punt en wûn dizze partij mei 5-3 en 6-6. 3e omloop: Yn de tredde omloop koe Mantgum efkes bykomme, want se hiene hjir in steand nûmer. 16 Mandeguod

4e omloop: Yn de fjirde omloop kaam Mantgum it partoer fan Spannum tsjin. Yn dizze partij waard faak 6-6 keatst, mar Mantgum koe eltse kear op 6-6 it earst pakke en wûn dizze partij mei dúdlike sifers, 5-0 en 6-6. Heale finale: Yn de heale finale moast Mantgum it opnimme tsjin it partoer fan Anjum. In partoer wat dit jier noch net in soad prizen pakt hat op de ôfdieling, mar wol kâns hie om de Freule te winnen. It gie de hiele partij lyk op. Mantgum kaam ien kear in earst foar, mar koe dit spitich genôch net útwreidzje. Op de stân fan 5-4 en 6-2 pakte Anjum it punt en wûn de heale finale!! Anjum wûn ek de finale en dermei foar it earst de Freulepartij, twads waard Reduzum, de tredde priis gong nei de partoeren fan Mantgum en Eksmoarre Jelle, Ignas, Gjalt en coach Oebele lokwinske mei dizze prachtige tredde priis!! Histoarje Mantgum op de Freule: 1924: 1e priis: J. de Groot, A. Mulder en H. Jepma 1982: 7e priis: B. Tolsma, S. Tjepkema, A. Jepma 2001: 5/7 priis: B. van der Wal, S. Anema en B. de Bruin 2018: 3e priis: J. Terpstra, I. Dijkstra en G.S. de Groot Lyssa van der Ende Het bankje bij de brug is deze zomer weer veelvuldig gebruikt. Even pauze Foto’s: Robert van den Bergh Mandeguod 17

Nijs fan De Gielguorde As it in bytsje droech is, sjogge jo op it skoalplein omraak bern boartsjen. Se hingje yn 'e klimrekken, op de oare tastellen as se binne oan it fuotbaljen. Ja, op sneontemoarn hingje der sels wolris grutte minsken yn 'e tastellen! It doel fan de âlderkommisje is der mei tige slagge. De omwenjenden sille wy ynkoarten útnoegje om te hearen wat har ûnderfiningen binne. Oan it begjin fan it jier hat de âlderkommisje dwaande west mei it opstellen en fêstlizzen fan statuten. Dermei is de âlderkommisje no in offisjele feriening wurden. De namme bliuwt itselde en ek it doel "bevorderen van het primair onderwijs in Mantgum" sil net feroarje. Op freed 8 juny hat it bestjoer (Roelf, Ellen en Siepieta) nei notaris van der Hem yn Jorwert west foar de ûndertekening. Yn it foarste plak wie dit nedich om de taseine hege skinkingen fan bygelyks de Rabobank (€ 12.500,-) en Jantje Beton (€ 5.000,-) belestingfrij te ûntfangen. Finansjeel is it plan ôfdutsen.. Ek hopet de âlderkommisje dat mei dizze statuten omballingen by it primair ûnderwiis yn Mantgum breder lutsen wurde kinne. Hoe dat krekt komt sil yn de Algemiene Ledegearkomst úteinset wurde. Yn de maitiid is it trapfjildsje yn in griene coating set en is de fuotbalbelijning tafoecht. Ek de sânbak op it kleuterplein is opfrist mei in griene coatinglaach. Garagesale grut sukses! De garagesale op 24 juny wie foar de alfde kear wer in grut sukses. Der wiene 62 dielnimmers! It waar wie moai en der kamen in protte minsken nei Mantgum om te sjen as der ek wat gaadliks tusken alle spullen siet. Yn it kader fan miljeu en duorsumens binne der by skoalle dizze kear biologyske hamburgers fan Stremler, op de Him, ferkocht. En wol op biologyske ôfbrekkende boardjes. Jeu de Boules Skitterend hoe 't de jeu de boules-feriening "de Wjukslach" saken oplost. Wat wie it gefal? Der wiene skansearringen (beskadigingen) oan de banen trochdat bern der op west ha. En hoe losse wy dat yn ús doarp op? De feriening hat de skoalbern ûnder skoaltiid op besite hân foar in pot jeu de boules. En it mes 18 Mandeguod

snijt oan twa kanten. Bern begripe no dat we sunich op de banen wêze moatte, en der binne bern dy't wol ris faker jeu de boule wolle! De lêste skoaldei Tongersdei 19 july wie de lêste skoaldei en dat hawwe wy mei in spektakel fierd. Earst hawwe alle bern foksen sykje moatten (dat wiene de bern fan groep 8). Nei it pankoekiten kaam der in brânwachtauto, dy it trapfjildsje ûnder it skûm spuite. De bern (en learkrêften en âlders) koene om raak mâltjirgje yn it skûm. Dernei hawwe wy mei syn allen de groep-achters útswaaid. Groetnis fan de âlderkommisje Jubileum juf Ida Juf Ida: wie kent haar niet? Voor verschillende generaties in het dorp is zij een begrip. Al 35 jaar zet zij zich met hart en ziel in voor de peuters in Mantgum. In 1983 werd Ida Bosma juf Ida. Zij startte toen als peuterjuf in het oude dorpshuis naast de kerk. De peuterspeelzaal maakte sindsdien verschillende veranderingen door, van verhuizing tot reorganisatie. Al die tijd bleef juf Ida het vertrouwde gezicht voor de peuters en hun ouders – een gedreven juf, die plezier heeft in haar werk. Zij herinnert zich de namen en gezichten van alle kinderen die bij haar in de groep zaten. Tot op de dag van vandaag is zij enorm betrokken bij de peuters en haar werk voor de peuterspeelzaal. Juf Ida, namens alle ouders en peuters, van harte gefeliciteerd met het jubileum! Mandeguod 19

Nieuws van de Jeu de Boules Vereniging De Gielguorde aan het jeu de boulen Op dinsdag 3 juli was het een prachtige dag, de zon scheen en het was dan ook ideaal weer voor jeu de boulen. Als jeu de boulesclub hadden we besloten om de groepen zes, zeven en acht van o.b.s. de Gielguorde uit te nodigen om een keer kennis te komen maken met het prachtige spel. Om half negen stond de eerste groep paraat. Na een korte instructie werd er drie keer een spel gespeeld, telkens volgens loting met een nieuwe speler. Duidelijk was dat sommigen het al eens een keertje geprobeerd hadden of meer aanleg voor het spel hadden. Maar bij ieder was het plezier in het spelletje merkbaar. Om half elf was de volgende groep aan de beurt en ‘s middags om kwart over een kwam de laatste groep. Na afloop kregen alle deelnemers en juffen een waterijsje. Al met al een prachtige dag: zeker voor herhaling vatbaar! 20 Mandeguod

Open kampioenschap Littenseradiel. Nog maar even een herinnering aan het open kampioenschap jeu de boules Littenseradiel op zaterdag 8 september. U kunt zich nog opgeven per doublette voor donderdag 6 september bij Gjalt Kuperus: 058-2504097 of kgjalt@gmail.com. U kunt alleen deelnemen als u geen licentiehouder bent, spelers met licentie worden geweigerd. Start najaars-competitie Als u toevallig in de vakantie in aanraking bent gekomen met jeu de boulen en het lijkt u leuk dit ook in Mantgum een keertje te proberen: op donderdag 16 augustus starten we weer met de najaars-competitie en bent u van harte welkom om een balletje mee te gooien. Mandeguod 21

Biologische streekwinkel op De Him * vlees * kaas * eieren * aardappelen * brood Open op woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 13.00 tot 18.00 uur Zaterdags van 10.00 tot 18.00 uur Auke en Rennie Stremler 22 Mandeguod De Him 4 - Jorwert 0582501327 www.opdehim.nl

Filmhuis Mantgum Beste filmhuisbezoeker, Ook dit jaar gaan we weer films draaien. We hebben er weer ontzettend veel zin in en hopen op een groot aantal bezoekers. De opzet is íets anders. Namelijk 1 film per maand en in februari maar liefst 3 films met nog een surprise actie, hierover later meer. We hebben voor komend seizoen al de data voor de filmavonden die u alvast in de agenda kunt zetten. 14 september 5 oktober 9 november 14 december 11 januari 8 en 15 februari 22 februari film night 8 en 29 maart Op 14 september draaien wij LION (2016) Australië / Verenigde Staten / Verenigd Koninkrijk Drama / Biografie 120 minuten Geregisseerd door Garth Davis met Dev Patel, Rooney Mara en Nicole Kidman Een 5-jarige Indiase jongen raakt verdwaald in de straten van Calcutta, duizenden kilometers van huis. Hij overleeft vele uitdagingen waarna hij door een stel in Australië wordt geadopteerd. 25 jaar later besluit hij op zoek te gaan naar zijn verloren familie. Mandeguod 23

24 Mandeguod

Op 5 oktober draaien wij Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017) Verenigde Staten / Verenigd Koninkrijk Misdaad / Drama 115 minuten Geregisseerd door Martin McDonagh met Frances McDormand, Woody Harrelson en Sam Rockwell Nadat er maanden verstreken zijn in de moordzaak van haar dochter zonder de dader gevonden te hebben, maakt Mildred Hayes een gedurfde stap. Ze laat op drie billboards, die weggebruikers naar haar stadje leiden, een controversiële boodschap maken gericht aan William Willoughby, de sheriff van de stad. Als zijn hulpsheriff Dixon, een onvolwassen moederskindje met een voorliefde voor geweld, betrokken raakt, wordt de strijd tussen Mildred en Ebbings wetshandhavers alleen maar verergerd Entreeprijs: Aanvangtijd: Plaats: € 7.50 incl. consumptie 20.00 uur MFC de Wjukken te Mantgum Wij hopen u weer te kunnen ontmoeten en samen naar deze mooie films te kunnen kijken met een nazit. Tot ziens in de Wjukken, De filmcrew Anne, Durk, Karin, Leo, Wiebe en Christa. Mandeguod 25

26 Mandeguod

Vereniging Verenigingen Contactpersoon Biljartvereniging Mantgum Bridgeclub Doarpsmienskip Mantgum Fûgelwacht Mantgum Gymnastiekvereniging Weidum Herensociëteit Vriendenkring Iisclub De Twa Doarpen M. Visser J. W. Verhoef S. Dijkstra E. van der Hem K. Bosma Muziekvereniging Harmonie Weidum J. de Boer J. van der Werf Jeu de Boulesvereniging Wjukslach G. Kuperus Keatsferiening Jacob Klaver Korfbalvereniging WWC Loopgroep Rûnom Mantgum Mannenkoor Mantgumer Maten Mantgumer Tennisclub Merke Commisje Mantgum B. Stienstra G. van der Hem D. Lont P.R. van der Kooi A. Meijer A. Tymersma Ondernemersvereniging Mantgum W. Fopma Oudercommissie De Gielguorde Resitearkolleezje Frisia 1874 Soos 60+ Speeltuinvereniging De Pôle Stichting Freed Stichting Wjukken Tennisvereniging Uitvaartvereniging De Laatste Eer Voetbalvereniging Oosterlittens Werkgroep Historie Mantgum Wietwetterklup R. Heida J. Nijboer P. Wijnja J. van der Valk P. Kuipers G. Terpstra D. Ottema R.W. Steensma R. de Groot Telefoonnummer (06) 100 579 01 (058) 250 18 13 (06) 423 242 06 (058) 251 96 81 (058) 251 93 93 (058) 251 94 02 info@harmonieweidum.nl S. Cnossen (058) 250 15 97 (058) 250 11 44 (058) 250 40 97 (06) 130 43 474 (06) 156 376 37 (06) 512 21 165 (058) 250 15 02 (058) 250 15 29 (058) 250 20 26 ocgielguorde@gmail.com Frisia1874@gmail.com (058) 250 26 75 (058) 255 25 58 (06) 532 781 62 (06) 126 281 43 (058) 250 22 41 (058) 250 14 34 (058) 250 13 09 (058) 250 10 38 (058) 254 20 51 Mandeguod 27

Activiteiten Maand september zon 2 sep zon 2 sep zat 8 sep zon 9 sep zon 9 sep vrij 14 sep zon 16 sep zon 16 sep zon 30 sep zon 30 sep vrij 5 okt iedere dins Jeu de boules, inloop Kerkdienst, voorganger ds. A. Kobus Jeu de boules, Open kampioenschap van Littenseradiel voor niet licentiehouders Kerkdienst, voorganger ds. J. Strikwerda Kaatswedstrijd: Lytse PC Filmavond: Lion Rabobank ouder-kind tennistoernooi Kerkdienst, túnpreek, voorganger ds. W. Keuning Lûd fan de Middelsee, fytstocht Kerkdienst, regiotsjinst, voorganger ds. H. Strubbe Filmavond: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Visboer dond 30, vrij 31 aug en zat 1 sept 14.00 uur, banen bij Wjukken 09.30 uur, Weidum 10.30 uur Banen bij Wjukken 09.30 uur, Mariakerk Mantgum 10.00 uur, banen bij Wjukken 20.00 uur, Wjukken 09.30 uur, tennisbanen MTC bij Wjukken 10.00 uur, Notaristún Jorwert info@harmonieweidum.nl 11.00 uur, Húns-Leons 20.00 uur, Wjukken 15.30-18.00 uur, bij de Poiesz Merke Mantgum Waar zijn in Mantgum AED’s aanwezig? MFC Wjukken (dag en nacht) hoofdingang gebouw Poiesz Supermarkt, alleen tijdens openingstijden Fysiotherapie Jelle Sybesma, werkdagen 08.00 - 18.00 uur Wat te doen bij een incident: eerst 112 bellen. 28 Mandeguod

Weekagenda zondag Instuifboulen 14.00 uur, jeu de boulesbanen bij de Wjukken maandag Bloedprikken huisartsenlaboratorium 09.00 - 09.15 uur, mfc Wjukken AMV 15.30 uur, OBS de Gielguorde fanfare ’Harmonie Weidum’ Mantgumer Maten Yoga Zenmeditatie dinsdag Lytse byb Biljarten 60+ Judo, 4 t/m 7 jaar Judo, 7 t/m 8 jaar Judo, 8 t/m 9 jaar Judo, 10 jaar en ouder Tossen tennis jeugd Tossen tennis volwassenen woensdag Peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ Kaartmiddag Bodyflow, Studio Fitaal Pilates, Studio Fitaal Malletband ‘Harmonie Weidum’ donderdag Pianoles Pizzabakker Kids swing 4 t/m 7 jaar Funky kids 7 t/m 10 jaar Modern dance 10 jaar en ouder Ophalen oud papier Jeu de boules competitie Loopgroep Rûnom Mantgum Yoga Yoga, Studio Fitaal 19.30 - 21.00 uur, dorpshuis Weidum 20.00 uur, mfc Wjukken 19.00 - 20.30 uur, fysiopraktijk Sybesma 19.45-21.30 uur, Dokter Fokkewei 14.00 - 16.00 uur, basisschool De Gielguorde (m.u.v. schoolvakanties) 14.00 - 16.00 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal 18.05 - 19.00 uur, gymzaal 18.30 - 20.00 uur, tennisbanen 20.00 - 23.00 uur, tennisbanen 08.15 - 11.45 uur, mfc Wjukken 14.00 uur mfc Wjukken 18.45 - 19.40 uur, basisschool De Gielguorde 19.45 - 20.40 uur, basisschool De Gielguorde 19.30 - 21.30 uur, dorpshuis Weidum 14.50 uur - 21.30 uur, mfc Wjukken 17.00 - 19.00 uur, bij Poiesz 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal v.a. 18.30 uur, laatste do. v.d. maand 19.30 uur, jeu de boulesbanen bij de Wjukken 19.30 uur, bij mfc Wjukken 19.00 - 20.30 uur, fysiopraktijk Sybesma 20.00 - 21.00 uur, basisschool De Gielguorde Mandeguod 29

Weekagenda vrijdag Peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ Bridgen Pilates, Studio Fitaal 08.15 - 11.45 uur, mfc Wjukken 14.00 - 17.30 uur, mfc Wjukken 09.00 - 09.55 uur, gymzaal Vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) 09.15 -10.15 uur, mfc Wjukken Vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) 10.30 -11.30 uur, mfc Wjukken Biljartcompetitie 19.30 uur, Café Bonnema Instellingen Instelling Buitenschoolse opvang De Vrijbuiters Diëtistenpraktijk Leuk op Gewicht Dokterswacht Friesland Fysiotherapiepraktijk Mantgum Telefoon Contactpersoon (088) 035 04 38 (06) 18 33 90 61 (0900) 112 71 12 (058) 250 14 14 W. Lameris C. Bruinsma J. Sybesma Apotheekhoudende praktijk H.B.Bergwerff, huisarts 0517-341272/0517342726 H.B. Bergwerff praktijkbergwerff@ezorg.nl apotheekbergwerff@ezorg.nl (058) 763 45 13 Gastouderopvang It Swânnennest Gastouderopvang Seerôvers en Lânrotten Gastouderopvang Us Wouterkes Kinderopvang It Flinterke Logopediepraktijk Mantgum Studio Fitaal Peuteropvang ‘De Pukkewjuk’ Protestantse Gemeente: www.pkn-westerwert.frl Sportcentrum Akkermans Tandartsenpraktijk Mantgum Mindfulnesstraining en zenmeditatie Yoga-instituut Veronica Aukes 30 Mandeguod K.lycklemaennijeholt@upcmail.nl (058) 250 15 23 (058) 250 19 52 (058) 250 13 63 (088) 035 04 38 (06) 270 649 94 (06) 420 122 03 (058) 250 16 80 (06) 436 375 75 (0515) 42 56 12 (058) 250 17 81 (06) 128 227 12 (06) 471 390 27 G. van der Heide J. Wijnia R. van der Veen W. Lameris A. Wijnstra M. Ypma I. Bosma Ds. W.J. Keuning V. Akkermans Eef Heinhuis Veronica Aukes Gezondheidscentrum It Kleaster

Witte jim….dat? De redaksje fan de Mandeguod tige ferlet hat fan in nij redaksjelid? Foar de Mandeguod binne wy op syk nei in entûsjast persoan dy’t fan 1 jannewaris 2019 ôf ynsetber wêze wol as redaksjelid. Fierder sykje wy ek om in foarmjouwer dy’t by need ús fêste foarmjouwer ferfange kin. Reakjes kinne stjoerd wurde nei de redaksje fia e.mail: Mandeguod@gmail.com of til. 06 542 23 295 De redactie van de Mandeguod een nieuw redactielid nodig heeft? Voor de Mandeguod zijn wij op zoek naar een enthousiast persoon die vanaf 1 januari 2019 inzetbaar wil zijn als redactielid. Tevens zoeken wij ook om een vormgever die bij nood onze vaste vormgever kan vervangen. Reacties kunnen worden gestuurd naar de redactie via e.mail: Mandeguod@gmail.com of tel. 06 542 23 295 Witte jim?......dat Nij Stapert/Nij Dekema frijwilligers siket? Nij Stapert/Nij Dekama levert al vele jaren lang warme maaltijden in de gehele (voormalige) gemeente Littenseradiel. Voor het rondbrengen en transport van deze maaltijden zijn wij dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers die deze belangrijke taak op zich willen nemen. Maaltijden worden bezorgd vanuit Nij Stapert in Wommels. Er wordt gewerkt met vier verschillende routes en voor alle routes worden vrijwilligers gezocht. Neem voor meer informatie contact op door een email te sturen naar: receptie. nijstapert@patyna.nl of neem contact met ons op via telefoon 0515-334141. Mandeguod 31

32 Mandeguod

Nieuws van de Cultuurcommissie De warme en droge zomer van 2018 is bijna voorbij en dus begint binnenkort het nieuwe culturele seizoen van de Cultuurcommissie Wjukken. We hebben weer een zeer divers programma kunnen samenstellen met zowel muziek en theater als lezingen. In september valt de flyer van De Wjukken in uw brievenbus met daarin het complete overzicht aan film en cultuur in Mantgum voor het seizoen 20182019. We geven hier alvast even een kort overzicht van onze activiteiten in de komende maanden: Vrijdagavond 12 oktober is de openingsavond van het seizoen met een lezing van advocaat Wim Anker. Op zondagmiddag 18 november kunt u genieten van muziek van Wiltsje fan Peasens. Popkoor Blinder zorgt voor een kerstsfeer op zaterdag 15 december. Theatergezelschap Pier 21 komt vrijdag 25 januari 2019 naar de Wjukken met de voorstelling: It wie in moaie Simmerjûn. Voor een Lazy Sunday Afternoon kunt u zondagmiddag 10 maart komen luisteren naar CeCe. En in jan/feb zal Rudolf Nammensma weer een serie lezingen “Uit de schatkamers van de muziek” verzorgen. In de volgende edities van de Mandeguod volgt nadere informatie over de verschillende voorstellingen. We hopen van harte u te zien! De Cultuurcommissie cultuurcommissie@ wjukken.nl Mandeguod 33

34 Mandeguod

Nijs fan Harmonie Weidum Jubilarissen Wilens ús Simmerkonsert, freedtejûn 5 july, wie wat bysûnders oan de hân; der wiene dizze jûn mar leafst 5 jubilearjende muzikanten. Janneke de Boer is 25 jier lid, Johan de Boer en Coby Kirkenier binne beide 40 jier muzikant wylst Jan van Dijk en Wietske Wiersma beide al 60 jier de stjerren fan de himel spylje. Njonken de brûklike sulveren en gouden OMF insignes (colliers foar de froulju), blommen en oarkondes waarden Wietske en Jan ekstra yn it sintsje set. Ut namme fan muzykferiening Harmonie Weidum krigen beide leden in reissjek oanbean, mar boppe-al meie sawol Jan as Wietske harren no Earelid fan Harmonie Weidum neame. 60 jier musisearje; in grut applaus wurdich, fûnen sawol it bestjoer fan Harmonie Weidum as alle taskôgers! Grutsk! Op 30 juny diene wy mei oan Grutsk! In grut (-sk!) spektakel wilens CityProms yn Ljouwert. Op it grutte plein lieten ûnder oare ús malletbandleden it prachtige arranzjemint Stains on my Heart hearre, skreaun troch Martijn Oostra. Tegearre mei nimmen minder dan Elske DeWall. It megafestival, in inisjatyf fan it OMF, luts tsientûzenen besikers nei de Fryske haadstêd. Mandeguod 35

36 Mandeguod

Jeugdorkestenfestival Us B-Roeken giene op 30 juny ek op nei Ljouwert, nei it jierlikse jeugdorkestenfestival. Under lieding fan Ria Fennema ferrasten sy de sjuery mei harren boartlike foarstelling oer de ‘Bremer Stadsmuzikanten’. Mei solisten Kiki, Aaltsje, Lisa en Jimte en Marijke as ferteller + schmink en ferklaaiklean; in hiele moaie en komplete akt. Mei de kompliminten fan de sjuery! Ofskie Freed 29 juny namen Dokter Lukkes en frou Lukkes ôfskie fan harren kliïntêle; de jûn in krusing tusken in resepsje en in merkejûn wêr’t triennen rôlen, oantinkens ophelle waarden mar wêr’t benammen ek hiel hurd lake waard. Omstreeks 19:15 stie Harmonie Weidum oan it begjin fan de Skildyk, dêr’t de reade loper begûn. In langer ferhaal en mear foto’s fynst op weidum.eu Lûd fan de Middelsee Wy dogge as muzykferiening mei oan it LF2018 Under de Toer projekt Lûd fan de Middelsee. Yn gearwurking mei de 17 muzykferienings oansletten by de nije federaasje Samenwerkende Muziekverenigingen Leeuwarden presentearje wy ús 30 septimber wilens in skitterjende fytstocht. Mear ynformaasje oer de fytstocht en it bestellen fan kaarten fynst op www.sml.frl. Op de aginda: 30-09: Lûd fan de Middelsee, fytstocht Mear witte? Freegje dan ynfo by: Sepkje van der Vegt of Janneke de Boer info@harmonieweidum.nl 058 251 9402 Mandeguod 37

Roelof Oostra en Ylona Kruis snelsten op de langste afstand van Rûnom Mantgum Kidsrun Zondag 1 juli was er voor de vierde keer een hardloopwedstrijd in Mantgum, bestaande uit een kidsrun (4 tm 8 jaar en 9 tm 12 jaar), een 2,5 km, 5 km, 10 km en een 15 km. Het was warm en dat deed de organisatie de avond ervoor ertoe beslissen om drie extra waterpunten te mobiliseren. De kinderen beten het spits af en renden een blokje om basisschool de Gielguorde en weer terug naar de start alwaar ze finishten bij MFC De Wjukken. Na overhandiging van medailles voor alle kinderen en het drinken van ranja en water en het eten van fruit, was het de beurt aan de andere afstanden. Om 11.00 uur gingen de 15 kilometer lopers van start en al snel was duidelijk dat Mantgumer Roelof Oostra nog steeds in topvorm was na zijn goede tweede plaats in de Mar-athon Sneek een week eerder. Hij liep ver voorop en haalde in deze thuiswedstrijd een mooie overwinning met 54:58 seconden op de klok. Probeer maar eens uit te rekenen hoe snel die man dus is, je komt boven de 16 kilometer per uur. Veel 38 Mandeguod Roelof Oostra

Anke Cnossen en Kim v.d. Heuvel Klaasjan Jorna en Tjepko Jansen Mantgumers moeten daarvoor de elektrische fiets uit het hok halen. Roelof werd gevolgd door de eerste vrouw op de 15 kilometer, Ylona Kruis uit Heeg, de winnares van de Mar-athon, op de voet gevolgd door Pieter Talsma wat een mooi klassement maakt met twee Mantgumers op nummer 1 en 2 bij de heren. De 10 kilometerlopers liepen via de Swannedrift en Seerp van Galemawei en ’t Bosk richting de Swette en sloegen bij Easterwierrum weer terug naar Mantgum. Menno Mud kwam als eerste over de eindstreep. De eerste vrouw die over de streep kwam was Anita van Neijen. De 5 km lopers hadden dit jaar een andere route en mochten in plaats van het dorp nu voor een deel ook genieten richting de Swette en vlak na de bocht bij het Mantgumer Húske keerden ze terug en gingen via Hoxwier naar de finish bij De Wjukken. Menno Bakker uit Franeker mocht de afstand op zijn naam schrijven en Sietske Dijkstra uit Groningen deed dat bij de vrouwen. De 2,5 km was een mooie route door het dorp, langs het spoor bij de groentetuintjes richting Hoxwier en bij de witte brug naar MFC de Wjukken. Een mix van kinderen en volwassenen passeerden de finish wat volgens ons aangeeft dat hardlopen echt voor jong en oud is. Onderweg stonden er 24 vrijwilligers klaar om de 226 deelnemers in te schrijven, de goede kant op te sturen, op de foto vast te leggen, ze van water en sponzen te voorzien en om alles in goede banen te leiden. De organisatie kijkt terug op een geslaagde dag die ondanks de warmte door de extra waterpunten en het enthousiasme van toeschouwers en vrijwilligers goed te doen was. Mandeguod 39

40 Mandeguod

Uitslagen: 15 km: 1e Roelof Oostra Mantgum, 54:58 2e Pieter Talsma, Mantgum 1:06:42, 3e Rob de Bos, Midsland 1:07:21. Vrouwen: 1e Ylona Kruis, Heeg 1:06:14, 2e Stephanie de Linde, Leeuwarden 1:13:26, 3e Riena van der Gaast, Sneek 1:26:37 10 km: 1e Menno Mud Tytsjerk, 35:28, 2e Edwin de Neijs, Tilburg 37:00, 3e Jelle B Broersma, Wytgaard 39:14. Vrouwen: 1e Anita van Neijen, Emmeloord 50:44, 2e Henriette Oosterbaan, Goënga 53:48, 3e Patricia Oostra-Postuma, Mantgum 54:46. 5 km: 1e Menno Bakker, Franeker 20:23, 2e Sander van Hoorn, Leeuwarden 20:36, 3e Frank Hiemstra, Menaam 21:14. Vrouwen:1e Sietske Dijkstra, Groningen 22:17, 2e Liesbeth Hiddema, Jirnsum 23:19, 3e Dorota Eichstaedt, Leeuwarden 24:14. Ids Terpstra en Sietse Veenstra Foto`s: Rinse Westerdyk Mandeguod 41

42 Mandeguod

De Famylje Bellier - Iepenloftspul Jorwert Bram Brouwer Begin juli werd de Mandeguod redactie uitgenodigd voor de voorpresentatie van het jaarlijkse Jorwerter Iepenloftspul op het erf van de biologische boerderij van de Familie Stremler op De Him. We kregen een inkijkje in de voorstelling via een repetitie van het koor dat een belangrijke rol speelt in de voorstelling van 2018. In het jaar van Leeuwarden Culturele Hoofdstad wordt in de Jorwerter notaristuin een eigen bewerking opgevoerd van de Franse filmkomedie La Famille Bélier uit 2014. Als in een Netflix-serie vertelt de voorstelling in zeven episodes het verhaal van de familie Bellier, van hun dorpsgenoten en van het koor waarvan vrijwel iedereen in het dorp lid is. Buiten Famke, de oudste dochter, zijn alle Belliers doof. Voor de familie is zij dan ook dé onmisbare verbindende schakel met de horende buitenwereld, zowel bij het runnen van hun biologische boerenbedrijf als naar de overige inwoners van het dorp. Tegelijk droomt Famke van haar vrijheid en overweegt ze de boerderij te verlaten. Als Famke lid wordt van het dorpskoor blijkt ze een bijzonder goede zangeres te zijn, zodat de koordirigent haar adviseert daar iets mee te doen. De vraag is nu: waarvoor kiest Famke? Gaat ze voor haar eigen carrière als zangeres en laat ze haar familie in de steek of laat ze haar zangcarrière lopen en blijft ze de verbindende schakel tussen de Belliers en de sprekende wereld. Het verhaal gaat over het elementaire ethisch dilemma waar we op z’n tijd allemaal voor komen te staan. Kies ik voor mijzelf of kies ik voor de groep. Dat maakt Famke’s twijfels herkenbaar voor iedereen. Met dit thema lijkt de voorstelling, waarin dramatische en komische elementen elkaar afwisselen en muziek (o.a. van Ramses Shaffy en Liesbeth List), humor, drama en vernieuwing centraal staan, garant te staan voor een heerlijke avond entertainment. Voor kaarten kunt u terecht bij iepenloftspuljorwert.nl/kaartverkoop. Mandeguod 43

44 Mandeguod

Nijs fan Doarpsmienskip Duisternis Enkele jaren geleden hebben een stel "onverlaten" een deel van de verlichting uitgedraaid op het station van Mantgum. Het schijnt zelfs dat de politie aan één van deze "onverlaten" een bezoek heeft gebracht. Onverlaten… Zo zullen ze vast en zeker zijn genoemd. Recent is bericht dat ProRail op 400 stations de ouderwetse verlichting vervangt door ledverlichting. In een tijd waarin energiezuinigheid een grote rol speelt, kan ProRail natuurlijk niet achterblijven. Het is mede daarom dat ProRail de verlichting op het station van Mantgum heeft aangepast. Mantgum en omstreken (voormalig Littenseradiel) is wat licht betreft één van de minst vervuilde omgevingen op het vasteland van Nederland. Iets om trots op te zijn. Er was echter één jammerlijke uitzondering: station Mantgum. Ook wel bekend als een baken van licht dat al vanaf Hilaard te zien was. Menig bewoner van onze omgeving stoorde zich aan deze overvloed van licht. Licht dat ook ’s nachts, als er geen trein of passagier in de wijde omgeving was te bekennen, volop bleef branden. Eén van die bewoners besloot er werk van te maken en heeft ProRail dan ook uitgedaagd. Nynke-Rixt Jukema, initiatiefneemster van Feel the Night en zeer begaan met het donker in Friesland, heeft samen met een groep vrienden (samen "die onverlaten") de verlichting op het station deels uitgezet. Het resultaat hiervan is dat bij ProRail een energiezuinig lampje ging branden en het station Mantgum inmiddels is voorzien van ledverlichting. Het mooie van de nieuwe verlichting is dat deze schakelt van licht naar schemer zodra er geen activiteit op het station wordt waargenomen. Daarnaast wordt nu slechts het station verlicht, zonder de wijde omgeving daarbij te vervuilen. Een waardig licht in de duisternis. Mandeguod 45

46 Mandeguod

Ondanks het feit dat de eerste actie niet volgens het boekje is, heeft het wel de grote ergernis aan het licht gebracht. Hoe mooi is het om te zien dat één persoon een hele groep mensen en bedrijven weet te bewegen, en dat Mantgum daarbij dient als middelpunt van heel Nederland. Binnenkort wordt de nieuwe verlichting door ProRail en Nynke-Rixt feestelijk onthuld. Het is voor ons als dorpsbewoners iets waar we dankbaar voor mogen zijn, maar vooral trots. Trots op de nacht van Nynke-Rixt! Doarpsmienskip Mantgum Schouw Medewerkers van de verschillende afdelingen van de gemeente Littenseradiel kenden ons dorp waarschijnlijk tot in de kleinste details. En omdat we vanaf dit jaar bij de gemeente Leeuwarden horen, is een kennismaking van de medewerkers met ons fraaie dorp georganiseerd. Begin juni is er door een delegatie van de gemeente, waarbij ook een oudLittenseradielmedewerker zat, met DMS een ronde door het dorp gedaan. In een eerdere Mandeguod was al een oproep gedaan zaken te melden die voor verbetering vatbaar waren. Daar is de nodige respons op gekomen. Op basis van deze respons en op wat we tijdens de ronde tegenkwamen zijn de diverse zaken besproken. De ambtenaren waren overigens onder de indruk van ons mooie dorp! Inmiddels zijn de eerste punten afgewerkt. Of en hoe alle overige punten aangepakt worden is een kwestie van tijd en geld (en prioriteit). Uiteraard blijft het niet bij deze ene schouw. En niet alle zaken hoeven te wachten tot een volgende rondgang. Constateert u 'klein leed', zoals losse stoeptegels, defecte lantaarnpalen etc., meld dit dan telefonisch: 14058 of via de "MijnGemeente app". Heeft u suggesties voor de inrichting van wegen en omgeving, neem dan contact op met DMS. Doarpsmienskip Mantgum Mandeguod 47

48 Mandeguod

Wrafke (De nêsttiid) Myn namme is Afke. Folút ‘Afke fan it Fryske Wetterlân’. Berne yn it Ljouwerter Âldlân op 1 april fan dit jier en dat is gjin grapke. Ik bin d’r ien fan seis; ik haw fiif bruorren. Harren nammen binne ek like Frysk as dy fan my. Wy binne lykwols net fan it Fryske ras mar Labradors fan it jachttype. Us mem wennet by Pyt & Emmy-en-dy. Sy hawwe al wol faker ris wat oan fokkerij dien, mar wy wiene ús mem har earste nêst. Mem is swart as de nacht, heit haw ik nea sjoen, mar hy moat in grutte blonde âldfader weze. Ien mei sterke genen want wy binne alle seis blond. Giel stiet op myn stambeam mar dat is gewoan net wier, ik bin eins foksbrún. Folle moaier! Ik haw in gouden tiid hân by Pyt en Emmy. De earste twa wike krijsto d’r net sa folle fan mei want wy leine allinne mar wat by ús mem oan it jaar te sobjen en fierders in protte sliepe fansels. En nei njoggen dagen geane dy de lûkjes iepen, mar dan sjochsto noch gjin poat foar d’eagen. Pas nei trije wike kinsto wat omskarrelje en krijsto ek ris wat oars as memmetate. Us mem wie ferskuorrende wiis mei ús en wy groeiden as koal. It alderlekkerst fûn ik sliepe op in grutte bult boppe op myn bruorren. Hearlik! Mar ik fûn it ek prachtich at de lytse faam oer de flier kaam om te boartsjen. Foaral doe’t wy wat letter mei moai waar ek yn ‘e tún omslaan mochten. En baas Pyt? Och, hy hat wol wat de namme fan in gnoarrepôt, mar hy wie sa grutsk op ús! Hy hat geweldich op ús past. It wie altiten sûkerskjin en wy krigen net allinnich fan dat lytsehûnefretten. Faaks hie Pyt guozzefleis of soksawat; dan slikken wy mekoar de bek ôf! Mar hy jage ús sa no en dan wol de skrik oan. Fansels wiene wy dêr gau klear mei. No ja, allinne myn broerke Epke hat ienris in healoere fan’t hynder west doe’t Pyt mei dat grutte lawaaiding stie te gûcheljen en te blazen, mar fierders stiene wy syn fiten. Tsjin de besite sei er dan dat er al drok oan it ‘sosjalisearjen’ wie. Ja hear... Mandeguod 49

50 Mandeguod

Dy nêsttiid fljocht om. Doe’t wy seis wike wiene kaam de karmaster fan it Hûneferbûn. Dy besjocht dy en jout dy in dikke spuit yn ‘e nekke. Dan wurdsto in nûmer yn it grutte stambeamboek. In pear dagen letter krigen wy allegearre nochris in spuit fan myn nije baas. It sil wol goed foar ús wêze, mar om my hie dat net hoegd. Dernei hawwe wy noch in goed wike wakker wille meielkoar hân en mei Pinkster waard de iene nei de oare fan ús ophelle. Myn bruorren waard suver om tsierd, mar ik wie al fersein oan de frou fan de bistedokter. Har werkenbere stimme hie’k op 1 april al heard, doe moat se op kreambesite west wêze. Pyt hat har goedkard, oars hie hy my sels holden, sei er. En de bistedokter? Dy hat suver neat oan ús fertsjinne om’t wy út in sûn laach komme. Ik haw him dus allinne mar jild koste. Hy tinkt nammers dat er myn tinzen ferwurdzje kin. Hawar, ik lit him mar yn dy waan. Ik bin lykwols bang dat der mear ‘wrafkes’ folgje sille op www. bistedokter.nl Frysk yn de Mandeguod Mandeguod is in blêd dat foar en troch alle minsken yn Mantgum skreaun wurdt. Ferienings, ynstânsjes, de skoalle, it bernedeiferbliuw, de pjutten, privee persoanen: elkenien kin wat yn Mandeguod kwyt. Sa kin elk op ‘e hichte bliuwe fan útienrinnende saken dy’t yn en om Mantgum geande binne. Omdat Mantgum ek in doarp is mei ferskate minsken – en dêrtroch ek mei ferskate talen – stelle wy it op priis dat soks ek yn de Mandeguodstikjes nei foaren komt. Mei oare wurden: it is moai dat dy ferskate talen ek yn Mandeguod nei foaren komme. Allinne falt it ús hoe langer hoe faker op dat in protte artikels dy’t foar Mandeguod opstjoerd wurde yn it Nederlânsk skreaun binne. Spitich, want op dy wize komt de taal dy’t èk troch in protte minsken yn Mantgum sprutsen wurdt – it Frysk – net faak oan bod. Dêrom soe it moai wêze as jimme (diels) ek it Frysk brûke yn jimme artikels of nijsberjochten. En foar dyjinge dy’t bang is foar flaters: by de redaksje sitte goeie korrektors. Net allinne foar it Frysk, ek foar it Nederlânsk! Mandeguod 51

Oedsmawei 13, 9001 ZJ GROU tel. 0566 - 60 14 64 / 60 14 39 / 62 12 99 E-mail: info@dierenartsgrou.nl www.dierenartsgrou.nl en www.bistedokter.nl Telefonisch spreekuur voor het aanvragen van visites, het bestellen van medicijnen en informatie: maandag t/m zaterdag van 8.00 - 9.30 u. Open spreekuren gezelschapsdieren: Maandag t/m vrijdag: 13.00 - 14.30 en 17.00 - 18.00 u. Daarbuiten uitsluitend op afspraak. Openingstijden van de balie: Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 18.00 u. en zaterdag: 8.00 – 9.30 u. Voor spoedgevallen 24 u./7d. bereikbaar. 52 Mandeguod

Mandeguod 53

54 Mandeguod

Mandeguod 55

Colofon Afmetingen advertenties hele pagina halve pagina kwart pagina staand kwart pagina liggend 180 x 128 mm 128 x 87,5 mm 87,5 x 61,5 mm 128 x 41,25 mm Iedere advertentie heeft standaard een rand, tezij het design van de advertentie dit niet toelaat. Aanleveren advertenties en afbeeldingen Aanleveren van een advertentie kan in elk gewenst grafisch formaat zoals bijvoorbeeld BMP, TIFF, JPG, JPEG, PNG, etc. Aanleveren van een advertentie in WORD is ook mogelijk. U loopt dan wel de kans dat er afwijkingen optreden, met name in de fonttypes en fontgrootte. Mandeguod is een uitgave van Doarpsmienskip Mantgum en verschijnt 11 keer per jaar. Doarpsmienskip Mantgum Sipke Dijkstra, voorzitter. Dayna de Boer, secretaris. Geert-Jan Goedhart, penningmeester. E-mail: doarpsmienskip@mantgum.com Website: www.mantgum.com Redactie Mandeguod Bram Brouwer hoofdredacteur, Frits Sieperda vormgever, Sita Wijnia eindredacteur, Hette van der Wal redacteur, Anna Christien Piebenga redacteur. Financieel beheer Hotze Bonnema, penningmeester. Bankrek. Mandeguod: NL77 INGB 0005 0727 04 Verslaggevers Siebolt Dijkstra korrektor Fryske teksten, Lys Scarse, Hette van der Wal. Verspreiding Yme en Ary Meintema coördinatie. Verspreiding door veel vrijwilligers uit Mantgum. Druk: CSLdigitaal Tarieven Mandeguod Jaaradvertentie (binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 150,e 77,50 e 43,50 www.mantgum.com Eenmalige advertentie (alleen binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 24,e 13,e 9,Verenigingsmededelingen (alleen binnenwerk) Jaarbijdrage e 27,50 Oplage: 515 exemplaren. Inleveren kopij, uiterlijk de 15e van elke maand mandeguod@gmail.com. Algemeen Politie Service Centrum (0900) 88 44 © MANDEGUOD Overname van artikelen en foto’s alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de redactie van Mandeguod. 56 Mandeguod In uw mail met de bijdrage(n) dient u - voor eventuele vragen - uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden. De bijdrage moet - tenminste - voorzien zijn van de naam van de afzender. De redactie behoudt zich het recht voor om uw tekst te redigeren, zo nodig in te korten of om uw bijdrage(n) eventueel niet te plaatsen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van stukken die zijn geschreven door niet-redactieleden. Tevens dient u zich er rekenschap van te geven dat Mandeguod ook in pdf-formaat op www.mantgum. com geplaatst wordt. e-mailadres mandeguod@gmail.com

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
Home


You need flash player to view this online publication