0

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 32e jaargang januari 2017

Al 20 jaar uw haar onze zorg • Kleurenanalyse voor een passende haarkleur • Iedere woensdagmiddag kinderen knippen € 12,50 • Stempelkaart voor kortingen • Make-up • Gelpolish voor stevige nagels • Haaraccessoires en meer... De Finne 2, Mantgum Tel. (058) 250 15 75 Zie voor openingstijden www.kappershuis.nl studio Fitaal sinds 1994 YOGA PILATES BODYFLOW 5, 10 of 20 LESSENKAART STOELSHIATSU, YOGA- EN ONTSPANNINGSMASSAGE Master Jansenstrjitte 27 9022 AM Mantgum 06-42012203 www.studiofitaal.nl

INHOUDSOPGAVE Van de hoofdredacteur Intocht Sinterklaas fotocollage Jaarlijkse 60+ avond Mantgum is op 27 januari Ferhúzing De Twadde Tak `Hette jout de pinne oan` Nieuws uit de Mariakerk Filmhuis Mantgum 3 5 7 7 9 10 17 19 AED-apparaten 20 Nieuws van de tennisvereniging 23 Verenigingen 25 Activiteiten 26 Weekagenda 27 Instellingen 28 Witte jim ... dat??? Aksje by Tusken tsjerke en kroech Nieuws van de kaatsvereniging Nieuws van de cultuurcommissie Het Royal Opera House in Friesland Nieuw seizoen klassieke muziek Nieuws van de Gielguorde Nieuws van Dorpsbelang Mantgum (DMS) Opbrengst collectes De bistedokter 29 31 33 35 37 39 40 41 43 45 Gedicht 49 Recept 51 Afmetingen advertenties 52 Politie 52 Colofon 52 FOTO VOORKANT OMSLAG Gezicht op de Mantgumervaart en Hoxwier Het volgende nummer verschijnt voor 1 februari 2017. Kopij s.v.p. inleveren voor 15 januari 2017: mandeguod@gmail.com Foto: Hette van der Wal www.mantgum.com Mandeguod 1

2 Mandeguod

Van de hoofdredacteur Gefeliciteerd, als u dit leest heeft u 2016 (bijna) overleefd en wens ik u, mede namens alle redactieleden van Mandeguod, het beste voor 2017. Ik hoop over een jaar hetzelfde te kunnen doen, maar daar ben ik voor het eerst niet gerust op. Over dertig jaar zien we 2016 mogelijk als het begin van het einde van een tijdperk, waarin, zeker na de val van de muur, het neoliberalistische gedachtengoed dominant was. Een evenwichtige zelfregulerende markt, gebaseerd op Ayn Rands theorie van De deugd van het egoïsme, waarin iedereen met iedereen concurreert, zou tot Utopia leiden. Die evenwichtige markt bestaat echter niet en in sommige maatschappelijke segmenten is er zelfs geen markt. Toch had men bij iedere strubbeling slechts één oplossing: meer markt, ook in segmenten waarin die markt niet bestaat. In werkelijkheid leidde de voortdurende tot een gespleten maatschappij van economisch ‘succesvollen’ versus economische ‘losers’, hoe maatschappelijk nuttig die laatsten ook zijn. Wat niet in economische eenheden uitgedrukt kon worden, telde niet mee. Dat leidde tot privatisering van vrijwel alle voor de samenleving belangrijke collectieve instituties en tot schaalvergrotingen waarin de menselijke maat verdween. Die aanhoudende competitie leverde een onzekere ‘wantrouwensamenleving’ op, waarin voortdurende controles onze productiecapaciteit grotendeels opsouperen. De economie is er niet meer voor de mens, maar de mens is er voor de economie. Minister Dijsselbloem gaf de banken de schuld. Die veroorzaakten met hun onverantwoorde beleid de crises niet alleen, maar zetten dat beleid gewoon weer voort toen de crises weer enigszins herstelde. Dijsselbloem vergat erbij te vertellen dat het utopische politieke geloof in de zelfregulerende markt, zelfs binnen zijn PvdA, de banken hiervoor alle vrijheid gaf. Dat leidde tot veel boze mensen die door populistische bewegingen gebruikt, of zo u wilt misbruikt worden. Dergelijke bewegingen schuiven dé waarheid gemakkelijk opzij voor hun waarheid en verengen ingewikkelde socio-economische problemen tot 144 tekens of een ongenuanceerde ja/nee vraag. Zelfs gefundeerde wetenschappelijke bevindingen worden weggezet als ook maar een mening en dat alles wordt versterkt door de sociale media. Zo is het denkbaar dat de Brexit het begin inluidt van het uiteenvallen van Europa. Daar moet ik niet aan denken. Met alle kritiek die ook ik op Europa heb, leef ik dankzij Europa al bijna 70 jaar in een oorlogsvrij continent. Dat kwam eerder zelden of nooit voor. Kortom, ik ben bezorgd. Bram Brouwer Mandeguod 3

4 Mandeguod

Intocht Sinterklaas 2 december 2016 foto’s: Susanne Baart en Geert-Jan Goedhart Mandeguod 5

6 Mandeguod

Rectificatie Jaarlijkse 60+ avond Mantgum is op 27 januari. Zoals al jaren gebruikelijk, wordt er op de laatste vrijdag in januari een 60+ middag/avond georganiseerd door Doarpsmienskip. Ook in het nieuwe jaar doen we dat graag, en wel op vrijdag 27 januari 2017 van ongeveer 17.00 tot 21.00 uur. Het plan is om eerst samen te eten en daarna… dat verklappen we nog niet. Wilt u met dorps- en generatiegenoten een leuke avond? Samen eten, plezier maken, lachen en ….? Geef u dan snel op door uw bijdrage in de kosten van e 25,00 p.p. over te maken op rekeningnummer NL49RABO033.08.55.212 t.n.v. Doarpsmienskip Mantgum. Voor deze avond hebben we minimaal 40 aanmeldingen nodig. Dus trek vrienden en vriendinnen over de streep! Bij minder dan 40 deelnemers kan de 60+ avond niet doorgaan. Als er te weinig aanmeldingen, dan krijgen degenen die zich wel hebben opgegeven, uiteraard hun geld terug. U kunt zich opgeven tot 13 januari, dit is tevens de peildatum. Vriendelijke groet, Doarpsmienskip Mantgum Ferhúzing Nei’t wy goed 30 jier mei in protte nocht en wille yn Mantgum wenne ha, binne wy no ferhúze nei Snits. Wy winskje jim allegearre in lokkich nijjier en alle goeds foar de takomst. Hjirby sizze wy alle lidmaatskippen by de Mantgumer ferienings op. Groetnis fan Sjoerd Herrema en Nynke de Groot. Mandeguod 7

8 Mandeguod

De Twadde Tak MEDEDELING Na negen jaar een droom te hebben gehad Komt er een einde aan een prachtige tijd Het was een moeilijk en zwaar besluit Maar op 1 april 2017 Trekken wij de stekker er uit. Uw cadeaubonnen kunt u inleveren tot 1 maart Op 31 maart 2017 van 19.30 -22.00 uur nemen wij afscheid met een hapje en een drankje. Antsje en Anneke Mandeguod 9

Om in byld te krijen oer it libben fan doe en no, wurdt de pinne dizze kear oan ien fan ús âldere ynwenners fan Mantgum oerlange. Wilens in tal besites oan hûs en ûnder it geniet fan in bakje tee mei wat lekkers der by, kamen de ferhalen oer tafel. De ferteller wol graach ûnder de namme “Tsj. B” yn 'e Mandeguod komme. It hat allegear te krijen mei it feit dat hy wol in bytsje fan riedsels hâldt. Der sille grif minsken wêze dy’t foar it ferstân hawwe by hokker persoan ik oanskood bin. En sa net?, alhiel net slim want it sil oan syn skiednis neat feroarje. En dat is wêr’t it hjir om giet. It giet om in tiidsbestek fan goed 80 jier. Dat der yn in koart skoft tiid in protte feroare is kin elkenien wol begripe. Dy ûntwikkelingen geane wol troch. “De tiid hâldt gjin skoft”. Om’t it oer in frij great tiidsbestek giet wurdt it ferhaal oer de kommende útjeften fan Mandeguod ferspraat. Mei de titel “Sa wie it doe” Tsj. B syn ferhaal Fan de earste pear bernejierren wit ik net folle, ja wol dat der gauris kâlde winters wiene. Fanwege dy kjeld krigen je jûns in krúk mei op bêd. Dy waard foar it op bêd gean ûnder de tekkens lein om it bêd foar te ferwaarmjen. Ja, der moast goed op it jonkje past wurde en fansels ek op de oare bern. It wie bytiden sa kâld dan hongen moarns by it wekker wurden de iispegels oan de tekkens. Hjoed de dei kinne jo it je amper mear foarstelle. Pake Tjerk mei my 10 Mandeguod Ik bin berne op in buorkerij ûnder Raerd. Twa jier letter krige ik der in bruorke by, Hink. Om ûngelokken foar te kommen waarden wy op it hiem gauris oan it tou setten. Earst wy oan’t

tou en dan de katten. Ien fan de katten hjitte Sypke wit ik noch. Op de pleats wie fan alles te dwaan. Heit, mem, faam, arbeider lytsfeint elts hie syn wurk. Ek doe stie feilichheid foarop. Der moast de bern neat oerkomme. In pjutterskoalle wie der net. Doe’t ik 6 jier wie, gie ik nei de iepenbiere skoalle yn Raerd. In skoalle mei trije klassen. Sa’ n 60 bern sieten der op, werûnder ek de bern út Poppenwier. Moarns 2 km rinne en middeis nei pake en beppe te iten. Sy wennen oan de Slotsdyk yn Raerd. Beppe Tryntsje hie gauris stikjes âlde bôle wjekke yn molke en bestruid mei sûker en kaniel. Wat wie dat lekker, ja wat waarden wy bedoarn. Oan skoalle stie ûnder oaren juffer Skoalle yn Raerd Jeltsma. Sy hold fan regels en wie tige streng. Fatsoenlik yn de banken sitte mei de hannen op’e rêch. Dat wie in opdracht. Yn elke bank siet in bakje mei inkt. Dêr stipten wy de pinne yn en dan koene je skriuwe. It joech ek wolris flekken en oare griemerij. Fansels wie der wol in doekje om ien en oar fuort te wurkjen. Yn de earste klas waard mei potlead wurke. Lêzen en skriuwen waard leard mei it brûken fan it lêsplankje “aap, noot mies” ensafuorthinne. De measte âlderen sille it grif noch út de holle witte. Yn de tredde klasse sieten wy mei 3 jonges en 3 famkes. Ien fan de famkes wie Anneke Bloem. Sy wennet ek yn Mantgum. Ferskate jierren hat sy mei har man Ids van der Ende in bakkerij oan de Master Jansenstrjitte yn Mantgum hân. Ien fan myn freonen wie Tjitse Heida. Syn heit en mem Wytse en Janke Heida hiene in skip. Sy wennen yn Raerd yn’e buorren. Winterdeis giene se nei de minsken ta om turf te bringen. (Turf waard brûkt om de kachels mei te stoken) Tjitse en syn suster Lolkje wiene net altyd op skoalle mar giene bytiden mei op it skip. Yn it skuorke njonken harren hûs waard in winterfoarried oanlein. Maaitiids waard it skip laden mei polderdyksgrûn fan ús heit syn lân. Yn de modder sieten fosfaten. (*terpmodder ôfgroeven) Fosfaten ferbetteren it lân. It wie fruchtbere grûn. It wie tige dreech om it skip hjirmei te laden. Mei in kroade oer in planke, dy’t troch de wiete grûn sa glêd as sjippe waard. (*Terpmodder ôfgrave om it wetter te kearen. Letter kamen der gemalen en wetterskippen en wie dat net mear nedich) Mandeguod 11

As it skip fol wie, waard de lading nei de feangrûngebieten brocht. Mei it seil op it skip gie it wol aardich flot mar gauris stie der alhiel gjin wyn. Dan krige skippersfrou Janke de beage om en moast se rinnend oer de wâl it skip lûke. Tige swier wurk. As der oaren by wiene, diene se dat meast mei har twaën. De manlju stiene meastal oan it roer. As men it doel berikt hie, waard de grûn der út skept en oer it lân *ferstruid. (*Dat waard dien mei hynder en wein. Der waarden bultsjes fan makke om it dêrnei mei de skeppe oer it lân te smiten) As de Heida’s nei in goed wike wer thús kamen, giene wy der gau op ta. Wy wiene dan gauris yn it roefke fan it skip te finen. It wie in pracht en tagelyk moai skûlplak foar ús. Somtiden kaam Lolkje mei molke en in stik koeke del. Wy wiene faak bûtendoar te finen en hellen dan fan alles út. Maitiids moast it fee nei bûten. Dat gie by tiden frijwat mâl. De bisten wiene it skerpe sinneljocht net mear wend. Guon rekken dan ek yn’e sleat. Ek de keallen moasten nei bûten. Der waarden twa keallen oanelkoar fêst setten sadat se net yn’e feart fleane koene. Dat slagge fansels net altyd. It oanelkoar fêst setten hie as doel dat de bisten harren enerzjy kwyt reitsje koene. Dan wiene je dat mar foar. In hiele ferdivedaasje dus. Wie de stâl leech, dan moast de boel fansels skjin makke wurde. Dit waard dien troch de feint, arbeider en ús heit. Wetterlieding wie der net. Op souder stie in greate wetterbak. Twa man pompten it wetter yn 'e bak. Dat wie tige swier wurk. Faak begûnen se te switten as in oandrager. As de bak fol wie kamen de amers ûnder de kraan en dêrnei koene wy mei blikjes de boel wiet smite. Wy fûnen dat prachtich om te dwaan. De overall oan en dan mei helpe fansels. As it moai waar wie, kamen ûnder iten ús wiete klean yn de sinne te lizzen om te droegjen fansels. Hjirnei wiene de keallebarten út de skuorre oan bar. (dêr stiene de bisten op) Jim sille grif begripe dat dizze dingen swier fan stront en jarre wiene. De skutten waarden daliks yn’e feart smiten. It skjin meitsjen fan de barten wie dreech en smoarch wurk. Earst waard de strieboel sa folle mooglik der ôf helle/skrabe en dêrnei giene ek dizze dingen de feart yn. Wy boarten der dan mei en dan dienen de skutten tsjinst as boat. Wy hiene der Tryntsje oan it melken 12 Mandeguod

dan in flot fan makke en giene der mei te farren. Somtiden gie it net hielendal goed. Ek wit ik noch dat wy in seil op it flot hiene. Ik tink dat it makke wie fan âlde jassen of soksawat. It wie in hiele ferdividaasje. Gefaar wie der eins net by om’t de feart net djip wie. Tryntsje mei kammeraatske Wat my ek yn’t sin sjit is dat yn de Syltsjesleat (dit wie in feart tusken de Swette en de Aldfeart) in houten boatsje mei in kajút lei. Dêr húsmanne altyd in man “âlde Freark” om. It wie in apart persoan. Wat hy by’t ein hie, wie net alhiel dúdlik. Ien ding is wis, hy seach der net al te fersoarge út. Hy kaam wolris op’e pleats om molke te heljen. Us mem brocht him ek wolris iten. Op in kweade moarntiid liek it boatsje fuort te wêzen. Nei ûndersyk die bliken dat it boatsje sonken wie en Freark mei ferdronken is. Noch sjoch ik in tal manlju rinnend en sjouwend mei him op in barte it hiem op kommen. Hy waard op in wein lein. En efkes letter mei in hynder der foar, fuort brocht. Ien ding is wis, “soks bliuwt je altyd by”. It fee is bûtendoar. No komt der wer lânwurk. Goaitsen de feint is it oan it jarjen. Hy hat de swarte foar de jarrebak. 700 liter ynhâld (no 7000 ynhâld). De swarte is al âld en hat gjin sin om te avesearjen. De weromreis mei de lege bak docht er yn in draf. Dan rattelt it noch alhiel wat mei de lege bak op’e wein. Goaitsen hoecht it hynder de weromreis hast net te mennen. It is in snoad bist dy’t it paad nei de pleats goed kin. Goaitsen pakt de jarrepomp wer beet en begjint op’ e nij te pompen. It húske (it toilet) stie meastentiids op’e jarrekolk en sa no en dan kaam Richtsje lâns dy’t dan gebrûk makke fan it húske. Goaitsen rôp: “bist der no al wer?, sa bliuw ik oan it pompen!” De Swarte stutst de holle dan omheech en jo koene sjen dat it bist oan dy heibel tusken Goaitsen en Richtsje neat fûn. Dat jarjen hie men dagen wurk mei. As de kolk leech wie, kaam de ljedder der yn en waard de lêste stront nei de pomp skood. It wie in gefaarlik en fiis putsje. (der moast jarre op it wetter komme en de kolk moast ek skjin) dêr binne ûngemakken mei bard. En dan mar hoopje dat de bui ek oerkaam. De earste keunstdong kaam ek oer it lân. (in feroaring) De kerrelkeunstdong waard mei amer en hân struid. As men dat in dei dien hie, wie men aardich bek ôf en smoarch. Der wie ek in sto-keunstdong. Dêrfoar brûkten wy in keunstdongemesine op 2 tsjillen mei in gatsje yn it midden sadat de keunstMandeguod 13

Pizza Food Truck Onze pizza`s worden ter plekke bereid met verse ingrediënten en gebakken in een steenoven. Iedere donderdagmiddag in Mantgum (bij de Poiesz). Vanaf 17.00 uur. Telefonisch bestellen kan op nr. 06-538 77 841 (v.a. 11.00 uur) Pinnen is helaas niet mogelijk. Menu kaart Margherita: tomatensaus, kaas, mozzarella, basilicum Vegetariana: tomatensaus, kaas, mozzarella, paprika, champignons, ui e 8,00 e 10,00 Quattro Formaggi: tomatensaus, kaas, mozzarella, gorgonzola, parmezaanse kaas e 11,00 Funghi: tomatensaus, kaas, mozzarella, champignons Gorgonzola: tomatensaus, kaas, champignons, gorgonzola Quattro stagioni: tomatensaus, kaas, champignons, ham, olijven, artisjokken Salame: tomatensaus, kaas, salami Pollo: tomatensaus, kaas, kipfilet, champignons, paprika, ui Hawaii: tomatensaus, kaas, ham, ananas Carbonara: tomatensaus, kaas, ham, salami, spek Prosciutto: tomatensaus, kaas, ham, paprika Sambrini: tomatensaus, kaas, champignons, paprika, ham, salami, spek, ui Shoarma: tomatensaus, kaas, shoarmavlees Shoarma speciaal: tomatensaus, kaas, shoarmavlees, ui, paprika Pescatore: tomatensaus, kaas tonijn, paprika, ui Siciliana: tomatensaus, kaas, ansjovis, kappertjes, olijven e 9,50 e 10,50 e 11,50 e 9,00 e 11,50 e 10,00 e 10,50 e 10,00 e 12,50 e 12,00 e 13,00 e 12,00 e 12,00 Naar wens kan de pizza met verse knoflook worden belegd en/of de rand met knoflookolie worden ingesmeerd. Extra kaas, groente, olijven, ei e 0,50; extra vlees, gorgonzola e 1,00 / vis e 2,00 14 Mandeguod www.sambrinipizzas.nl

dong oer it lân struide. De âld swarte luts dat apparaat. Hy stie dan tusken de stokken. Men koe der ek op sitte. Der siet in langwerpige bak op en dy waard oanskodde troch in oandriuwend meganisme. Sa no en dan in tongerbui en dan brûsde it gêrs der út. Net allinne gêrs mar ek de hynsteblommen, pinksterblommen, bûterblommen en de soerstâl diene mei oan it kleurenpalet. (De Swetteblommen lâns de Swette hawwe oandiel west oan in rom foarsitterskip fan de ruilferkaveling) Witte jimme wol, dat hoe mear fan dizze blommen, hoe minder de kwaliteit fan de grûn is? Hynsteblommen en stikels jouwe in goeie grûn oan. Begjin maaie wie it yn Fryslân in hiele folksferhúzing fan lânarbeiders, feinten en fammen. Dy krigen gauris in oare boer of boerinne. Dat wie net om’t se net meielkoar oer wei koene mar mear fan “verandering van spijs doet eten.” Myn heit en mem mochten graach oer it personiel út Easterwierrum. Men koe altyd goed meielkoar oerwei. As der yn maaie feroaring kaam dan wie it ornaris ien fan de Altenburger’s, de Boersma’s en Hoogma’s dy’t presint wiene om it wurk op de pleats oan te pakken. (it gie faaks om greate húshâldings) Dy wisten faak fan oanpakken. In útsûndering wie Jan Prakken. Wy wiene dwaande mei it meitsjen fan in kuilbult. Dêr kaam Jan út Appelskea oan fytsen mei in reiden kofferke efter op’e fyts. Hy koe ek bêst mei de Easterwierrumers oerwei. Dat hie gefolgen, want Jan moette Trynke (fan skipper Freark Hoekstra) en krige ferkearing mei har. Doedestiids hiene wy lange en strenge winters. Dat it barde dat skipper Hoekstra mei it skip yn Ossensyl fêst kaam te lizzen yn it iis. Yn de wykeinen frege Jan ús heit om frij te kinnen. Dat koe wol. Jan pakte de fyts mei it reiden kofferke en fytste mei fûle froast nei Ossensyl ta. (hinne en wer 60 km) Hy kaam moandeitemoarns wer op’e pleats. Foar leafde dienen jo alles. Jan en Trynke binne troud. Jan is letter wurksum west by it Wetterskip Easterwierrumer Aldfeart. It wetterskip en Jan Prakken wiene ien! It turfskip waard troch wynkrêft oandreaun mar troch mankrêft as trekschuit wurdt ferfolge Mandeguod 15

16 Mandeguod

Nieuws uit de Mariakerk Op 27 september en 8 december jl. zijn de lidmaten geïnformeerd over de nabije toekomst van onze kerk. De huidige combinatie met Ingwert, Dearsum en Húns/Leons wordt per 31-12-2016 ontbonden. In de jaarstukken van 1972 werd al vermeld dat toenadering gezocht zou kunnen worden met de naburige kerkgemeenschap Westerwert (Jorwert, Weidum, Jellum en Bears). Dit voornemen heeft nu, 44 jaar later, zijn beslag gekregen. Met vooreerst behoud van de economische zelfstandigheid zal nauw samengewerkt worden met Westerwert. Een groep van vier personen heeft als beroepingscommissie de opdracht gekregen op zoek te gaan naar een pastoraal medewerker, dan wel een emeritus predikant. In het vervolg zullen de diensten steeds op de eerste zondag van de maand in één van de kerken van Westerwert worden gehouden, op de tweede zondag in Mantgum en op de derde zondag wordt een zogenaamde Nijkleastertsjinst in Jorwert gehouden. Om verwarring te voorkomen zullen alle diensten om 09.30 uur beginnen. Het is uiteraard de bedoeling dat de gemeenteleden over en weer elkaars kerken zullen bezoeken. Wat eveneens verandert is dat de Tsjerkestim niet meer in Mantgum zal verschijnen. Jaarlijks zal een gezamenlijk informatieboekje worden verspreid waarin beide kerken hun informatie opnemen. Verder zullen de gemeenteleden via een digitale nieuwsbrief en via Mandeguod worden geïnformeerd. Leden zonder computer kunnen de nieuwsbrief uiteraard op papier ontvangen. Inmiddels heeft u kunnen zien dat de kerk in deze donkere dagen voor Kerst ‘s avonds weer baadt in het licht. We hebben ledlampen aangeschaft en hopen zo op de energierekening te besparen. Een en ander is georganiseerd door Johannes Arendz, waarvoor hartelijk dank. De kerkenraad Mandeguod 17

18 Mandeguod

Filmhuis Mantgum Film night vrijdag 20 januari vanaf 18.00 uur MFC de Wjukken in Mantgum Het filmhuis begint het nieuwe jaar met de film night op 22 januari. Voor deze film night hebben we gekozen voor de Bollywood film ‘My name is Khan’. Bollywood films worden gemaakt in India in tegenstelling tot de meeste Amerikaanse films die in Hollywood worden geproduceerd. Over het algemeen zijn Bollywood films in het Westen niet erg populair. “My name is Khan” is echter wereldwijd uitgebracht en de hoofdrolspeler Shah Rukh Khan kreeg alom waardering voor zijn rol als Rizwan Kahn, die lijdt aan het Asperger syndroom, een vorm van autisme. Omdat deze film 2,5 uur duurt is gekozen voor één film. De kosten van een kaartje zijn € 20,-- te betalen bij binnenkomst. U krijgt hiervoor een glas wijn én een voorgerecht. In de pauze is er een heerlijk hoofdgerecht en na de pauze neemt u het toetje mee de zaal in. De inloop is vanaf 18.00 uur, de film begint om 18.45 uur. U kunt zich opgeven tot 14 januari via filmhuis.mantgum@gmail.com of intekenen op de lijst bij de kassa van het filmhuis. Tip: kaartje als cadeau geven. Heeft u dieetwensen dan kunt u die doorgeven. Graag tot vrijdagavond 20 januari. My name is Khan Rizwan Kahn, een moslim, woont samen met zijn moeder en broer in een wijk van Mumbai. Hij heeft het syndroom van Asperger. Van lawaai wordt hij onrustig, hij heeft een hekel aan de kleur geel en lichamelijk contact vindt hij vreselijk. Hij is erg handig en kan van alles repareren. Na het overlijden van zijn moeder volgt de inmiddels volwassen Rizwan (Shah Rukh Khan) zijn broer naar Amerika. Hij krijgt een baantje in het bedrijf van zijn broer als vertegenwoordiger van schoonheidsproducten. In die hoedanigheid komt hij ook in de kapsalon Karma, waar de mooie Mandira (Kajol) werkt. Zij valt voor zijn eerlijkheid en z’n charmes en ze worden vrienden. De Hindoestaanse Mandira staat er met de zorg voor haar Mandeguod 19

Waar zijn in Mantgum AED’s aanwezig MFC Wjukken (dag en nacht) hoofdingang gebouw Poiesz Supermarkt, alleen tijdens openingstijden Fysiotherapie Jelle Sybesma, werkdagen 08.00 - 18.00 uur Wat te doen bij een incident: Eerst 112 bellen. 20 Mandeguod

zoontje Sam alleen voor. Rizwan wil haar hier bij helpen en vraagt haar ten huwelijk. Mandira zegt niet zomaar ja, maar daagt Rizwan uit om haar een plek in de stad (San Fransisco) te laten zien die zij niet kent. Rizwan neemt de uitdaging aan en wint! Hij trouwt met Mandira en kan het ook erg goed vinden met Sam, die de naam Khan aanneemt. Alles lijkt goed te gaan, tot de terroristische aanslagen van 9/11, die de wereld op z’n kop zetten. Na de aanslagen lijken alle moslims potentiële terroristen. Het leven van Rizwan en Mandira zal nooit meer hetzelfde zijn. Rizwan begint een reis door de Verenigde Staten om President Obama te ontmoeten. Hij hoopt op deze manier zijn naam te kunnen zuiveren. Enkele recensies . . . . Fantastische film die de hele tijd boeit. Uiteraard dien je er een beetje rekening mee te houden dat het een Bollywood film is, want regelmatig wordt er overdreven geacteerd en is het verhaal ‘over the top’. Maar dat maakt in deze film niet uit, want het gaat over de diepere gedachte achter de film en die is super. Vond het een beetje een serieuzere versie van Forrest Gump en een luchtige versie van die film met dat autistische meisje op een koeienfarm. Mooie emotionele film met achterliggende boodschap. De acteurs zijn erg geloofwaardig. Enige minpunt is dat de tweede helft van de film wat ‘over the top’ is. Maar zeker een film die de moeite waard is om te bekijken. Een mooie kennismaking met Bollywood. Prachtige film over een autistische man, geweldig, geloofwaardig acteerwerk van Shah Rukh Khan, die een opmerking van zijn echtgenote - ook een goede rol van de beeldschone Kajol - wel heel letterlijk neemt en op zoek gaat naar de president van Amerika; een zoektocht met vele tegenslagen, maar Khan volhardt in zijn missie. Een film, die mij niet onbewogen heeft gelaten en boeiend was tot de laatste minuut. Vijf sterren meer dan waard! Een prachtige film met een boodschap; beoordeel mensen niet op hun geloof, huidskleur of uiterlijke verschijning. Dit is een film die je tot nadenken zet. Niet elke moslim gelovige is een terrorist en dat probeert Rizwan Khan (gespeeld door Shahrukh Khan) duidelijk te maken aan de president van Amerika. Dit verhaal gaat over de reis die Rizwan maakt om de president te ontmoeten. Hij beleeft allerlei avonturen. Zo wordt hij gevangen genomen en onderworpen aan een tiranniek verhoor omdat hij voor terrorist wordt aangezien. Maar Rizwan geeft het niet op en zal koste wat het kost doorzetten om zijn boodschap over te brengen; MY NAME IS KHAN AND I AM NOT A TERRORIST. Ik wist niet zo goed wat ik van deze film moest verwachten, maar hoe langer je er naar kijkt, hoe meer dit verhaal je raakt. De film mag dan wel 2,5 uur duren, maar elke minuut is het waard om naar te kijken! Daarnaast gaat het niet zozeer over 11 september, maar wel over haat en liefde, religie en hoe een onschuldige man daarin verwikkeld raakt, terwijl hij er niet heel veel van lijkt te snappen. Maar aan het eind kom je er achter dat er niet veel voor nodig is om te snappen wat liefde is. Mandeguod 21

22 Mandeguod

Nieuws van de tennisvereniging Mantgumer Tennisclub start 2017 met een nieuw bestuur Samen spelen, samen de taken verdelen! Met trots presenteer ik het nieuwe bestuur van de tennisvereniging: - Bjinse vd Zwaag - Patricia Kuipers - Leo bij de Leij - Tjepko Jansen voorzitter secretaris penningmeester en ledenadministratie algemeen bestuurslid en sponsorcommissie - Jolle Jelle de Vries algemeen bestuurslid Wij zijn ontzettend blij dat we hiermee weer op sterkte zijn, de taken onder meer mensen kunnen verdelen én vooral kunnen blijven tennissen!! Naast het bestuur coördineert Pieter Heeringa het baanonderhoud, Kim Kuipers de Worldtour en Poiesz-actie voor de jeugd, maakt Herbert Schaap een plannetje om het hekwerk goed te houden en gaat Agnes Driessen aan de slag om een paar gezellige tennistoernooitjes te organiseren. De vereniging mag dit jaar meedoen met de Poiesz-jeugdsponsoractie, een mooie gelegenheid om ons in het dorp te presenteren. In het voorjaar gaat bij de volwassenen Heren1 weer aan de slag in de regionale voorjaarscompetitie. Dan starten ook weer de tennislessen buiten door onze trouwe trainer Ate de Jong. Vrij tennissen, competitie spelen of tennisles; het is allemaal mogelijk, van jong (vanaf 6 jaar) tot oud! Informeer bij de trainer, een van de bestuursleden of via tennismantgum@gmail.com naar de mogelijkheden! Sportieve groet namens het bestuur, Bjinse Mandeguod 23

24 Mandeguod

Vereniging Verenigingen Contactpersoon Biljartvereniging Mantgum Bridgeclub Doarpsmienskip Mantgum Fûgelwacht Mantgum Gymnastiekvereniging Weidum Harmonie en Malletband Weidum Herensociëteit Vriendenkring Iisclub De Twa Doarpen M. Dusselaar J. W. Verhoef S. Dijkstra E. van der Hem K. Bosma C. Punter S. Cnossen J. van der Werf Jeu de Boulesvereniging Wjukslach G. Kuperus Keatsferiening Jacob Klaver Korfbalvereniging WWC Loopgroep Rûnom Mantgum Mannenkoor Mantgumer Maten Merkekommisje Mantgum B. Stienstra G. van der Hem D. Lont P.R. van der Kooi A. Tymersma Ondernemersvereniging Mantgum W. Fopma Oudercommissie De Gielguorde Resitearkolleezje Frisia 1874 Soos 60+ Speeltuinvereniging De Pôle Stichting Freed Stichting Wjukken Tennisvereniging Uitvaartvereniging De Laatste Eer Voetbalvereniging Oosterlittens Werkgroep Historie Mantgum Wietwetterklup Volleybal VV Wytgaard R. Heida J. Nijboer P. Wijnja J. Anema P. Kuipers G. Terpstra D. Ottema R.W. Steensma T. Oosterbos Y. Duhoux Telefoonnummer (058) 253 16 11 (058) 250 18 13 (06) 423 242 06 (058) 251 96 81 (058) 251 93 93 (058) 251 92 64 (058) 250 15 97 (058) 250 11 44 (058) 251 97 17 (06) 130 43 474 (06) 156 37 637 (06) 512 21 165 (058) 250 15 02 (058) 250 15 29 (058) 250 20 26 ocgielguorde@gmail.com S. de Groot (058) 2501108 (058) 250 26 75 (058) 255 25 58 (06) 532 781 62 (058) 250 17 50 (o58) 250 22 41 (058) 250 14 34 (058) 250 13 09 (058) 250 10 38 (058) 250 13 76 (06) 420 903 81 Mandeguod 25

Activiteiten Maand januari vrij 6 jan Feest jeugd za 7 jan Koersbal zo 8 jan Kerkdienst, Ds. H.Wagenaar do 12 jan Vrouwen van Nu: levensverhalen schrijven vrij 1 3 jan Herensocieteit za 14 jan Culturele cie: Marjolein Meijers zo 15 jan Kerkdienst, ds J. Wagenaar di 17 jan Bijienkomst itensieders ‘Tusken tsjerke en kroech’ wo 18 jan Vergadering Passage wo 18 jan Vrouwen van Nu bijeenkomst vrij 20 jan Filmnight ‘Bollywood’ zo 22 jan Kerkdienst, Nijkleastertsjinst di 24 jan Luisteren naar muziek met R. Nammensma wo 25 jan Bijienkomst artysten ‘Tusken tsjerke en kroech’ do 26 jan Vrouwen van Nu: levensverhalen schrijven do 26 jan Leren filosoferen do 26 jan Provinsje Fryslân, Afsluitende bijeenkomst Ruilverkaveling (besloten bijeenkomst) 13.30 - 15.00 uur vrij 27 jan 60+ jûn vrij 27 jan Bijeenkomst Jacob Klaver za 28 jan Stichting Freed: No-Name zo 29 jan Kerkdienst, Ds. H.Wagenaar di 31 jan Luisteren naar muziek met R. Nammensma do 2 feb Leren filosoferen vrij 3 feb Filmhuis; inside out vrij 3 feb Herensocieteit Vakanties 2016 huisarts Boazum - Hornstra 31 dec - 8 jan Kerst 26 Mandeguod 17.00 - 21.00 uur (ongeveer), Wjukken 19.30 uur, Wjukken Freedkelder, Wjukken 9.30 uur, Weidum 13.30 uur, Wjukken 19.30 uur, Wjukken 20.00 uur, Wjukken 20.00 uur, Wjukken Freedkelder Wjukken 19.00 uur, Wjukken 9.30 uur, Mantgum 10.00 - 12.00 uur, Wjukken 20.00 uur, Wjukken 20.00 uur, Wjukken 9.30 uur, Jorwert 20.00 uur, Wjukken Wjukken 20.00 uur, Wjukken 18.00 uur, Wjukken 9.30 uur, Jorwert 13.30 uur, Wjukken 20.00 uur, Wjukken 10.00 - 12.00 uur, Wjukken 19.30 uur, Wjukken

Weekagenda zondag maandag instuifboulen bloedprikken huisartsenlaboratorium AMV fanfare ’Harmonie Weidum’ Mantgumer Maten zenmeditatie dinsdag peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ lytse byb biljarten 60+ judo, 4 t/m 7 jaar judo, 7 t/m 8 jaar judo, 8 t/m 9 jaar judo, 10 jaar en ouder inloopspreekuur politie tossen tennis jeugd tossen tennis volwassenen woensdag peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ kaartmiddag bodyfit pilates bodyshake donderdag pianoles Pizzabakker kids swing 4 t/m 7 jaar funky kids 7 t/m 10 jaar 09.00 - 09.15 uur, mfc Wjukken 15.30 uur, OBS de Gielguorde 19.30 - 21.00 uur, dorpshuis Weidum 20.00 uur, mfc Wjukken 19.45-21.30 uur, Dokter Fokkewei 10 13.15 - 15.30 uur, mfc Wjukken 14.00 - 16.00 uur, de Gielguorde (m.u.v. schoolvakanties) 14.00 - 16.00 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal 18.05 - 19.00 uur, gymzaal 16.30 - 17.30 uur, Gemeentehuis Wommels 18.30 - 20.00 uur, tennisbanen 20.00 - 23.00 uur, tennisbanen 08.00 - 11.45 uur, mfc Wjukken 14.00 uur mfc Wjukken 18.30 - 19.25 uur, gymzaal 19.30 - 20.15 uur, gymzaal malletband ‘Harmonie Weidum’ 19.30 - 21.30 uur, dorpshuis Weidum 20.20 - 21.20 uur, gymzaal 14.50 uur - 21.30 uur, mfc Wjukken vanaf 17.00 uur (bij de Poiesz) 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal modern dance 10 jaar en ouder 17.15 - 18.05 uur, gymzaal ophalen oud papier v.a. 18.30 uur, laatste do. v.d. maand 14.00 uur, jeu de boulesbanen bij de Wjukken Mandeguod 27

Weekagenda jeu de boules stalcompetitie loopgroep Rûnom Mantgum yoga vrijdag peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ bridgen pilates vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) biljartcompetitie 19.30 uur, schuur Doeke Osinga 19.30 uur, bij mfc Wjukken 19.00 uur én 20.00 uur, De Gielguorde 08.00 - 11.45 uur, mfc Wjukken 14.00 - 17.30 uur, mfc Wjukken 09.00 - 09.45 uur, gymzaal 09.15 -10.15 uur, mfc Wjukken 10.30 -11.30 uur, mfc Wjukken 19.30 uur, Café Bonnema Instellingen Instelling Telefoon Contactpersoon Buitenschoolse opvang De Vrijbuiters (088) 035 04 38 W. Lameris Diëtistenpraktijk Leuk op Gewicht Diëtistenpraktijk Mantgum Dokterswacht Friesland Fysiotherapiepraktijk Mantgum Huisartspraktijk Bergwerff Huisartspraktijk Lukkes Gastouderopvang It Swânnennest (0900) 112 71 12 (058) 250 14 14 (0517) 34 12 72 (058) 251 92 24 (058) 250 15 23 Gastouderopvang Seerôvers en Lânrotten (058) 250 19 52 Gastouderopvang Us Wouterkes Kinderopvang It Flinterke Logopediepraktijk Mantgum Studio Fitaal Peuterspeelzaal De Pukkewjuk J. Sybesma H.B. Bergwerff L.J. Lukkes G. van der Heide J. Wijnia (058) 250 13 63 R. van der Veen (088) 035 04 38 W. Lameris (06) 270 649 94 A. Wijnstra (06) 420 122 03 M. Ypma (058) 250 16 80 I. Bosma Protestantse Gemeente www.ruimgeloven.nl (0566) 65 36 35 Ds. G. Knol Sportcentrum Akkermans Tandartsenpraktijk Mantgum Mindfulnesstraining en zenmeditatie 28 Mandeguod (0515) 42 56 12 V. Akkermans (058) 250 17 81 (06) 128 227 12 Eef Heinhuis (06) 18 33 90 61 C. Bruinsma (0566) 65 33 88 T. Kuperus

Witte jim dat…? de oplossing fan de Krystpuzel út de foarige Mandeguod foar 5 jannewaris yn de brievebus fan Hette van der Wal oan it Stalt 1, Mantgum binnen wêze moat? Kom op puzelders, efkes de fuotten strekke om de fotolokaasjes op te sykjen. Boppedat binne der moaie pryskes te winnen. de oplossing van de Kerstpuzzel uit de vorige Mandeguod voor 5 Januari in de brievenbus van Hette van der Wal aan it Stalt 1, Mantgum binnen moet zijn? Kom op puzzelaars, even de benen strekken om de fotolokaties te zoeken. Bovendien zijn er mooie prijsjes te winnen. Witte jim dat…? de ‘Karkommisje Frysktalige doarpssjoernalistyk Littenseradiel 2016’ trije stikken nominearre hat út doarpskranten Ut ’e Buorfinne fan Wjelsryp, De Hiele Toer fan Jorwert en Mandeguod út Mantgum? Op de gemeentlike Nijjiersresepsje op moandei 2 jannewaris sil boargemaster Johanneke Liemburg de winner bekend meitsje. De trije stikken dy’t nominearre binne foar de priis binne ‘De Stienmurd’ út ‘e Buorfinne fan Wjelsryp, ‘Dweilstik’ út it De Hiele Toer út Jorwert en ‘Teater en Liturgy’ út de Mandeguod út Mantgum. It prizejild fan € 500,00 wurdt ferdield oer de trije nominearren. De winner fan de earste priis krijt in jildbedrach fan € 250,00, de twadde priis is € 150,00 wurdich en de tredde priis € 100,00. It jild is net foar de skriuwer fan it stik mar foar de krante, om sa de kwaliteit noch fierder ferbetterje te kinnen. Witte jim dat…? (Brekkend nijs!) De âlderkommisje fan de Gielguorde in cheque ûntfongen hat fan € 12.500,-fan Coöperatiefonds Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. Doel: it opfleurjen fan it skoalplein mei boarterstastellen. Mear hjiroer yn de folgjende útjefte fan de Mandeguod. De oudercommissie van de Gielguorde vandaag een cheque ontvangen heeft van € 12.500,-- van Coöperatiefonds Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. Doel: het opfleuren van het schoolplein met speeltoestellen. Mandeguod 29

30 Mandeguod

Witte jim dat…? By Wiebe en Diny de Vries oan de Grêft in iisfûgelsje tsjin it rút fleach en foar dea del foel? Nei it jaan fan in pear dripkes wetter kaam it wer by kennis en fleach de wide wrâld wer yn. Miskien wol deselde dy’t op de foarplaat fan de Mandeguod fan desimber stie…. Bij Wiebe en Diny de Vries aan de Grêft een ijsvogeltje tegen het raam gevlogen is en, door de klap, voor dood neer viel? Na een paar druppeltjes water kwam het weer bij kennis en vloog het de wijde wereld weer in. Misschien wel hetzelfde vogeltje dat op de voorplaat van de Mandeguod van december stond….. Aksje by Tusken tsjerke en kroech It nije jier is begûn en wy ha noch op ‘e kop ôf in fearnsjier (3 moanne) de tiid om alles foar elkoar te breidzjen: sneon 1 april is’t safier! Op 17 jannewaris is der yn mfc Wjukken in bijienkomst om de itensieders by te praten en om te oerlizzen wat der klearmakke wurdt. Hast gjin mailtsje hân, mar wolst wol hiel graach meihelpe? Dan kinst dy oanmelde by Miranda Van der Steen of by Ada Middelweerd fia: frisia1874@gmail.com. Kinst ek gewoan nei De Wjukken komme om 20.00 oere: wy binne hartstikke bliid mei dy! Foar de dielnimmers, de spilers fan Tusken tsjerke en kroech is der op 25 jannewaris in bypraatjûn yn De Wjukken. Wa docht wat, wannear wurde de generales ynplend en watfoar lokaasjes binne der beskikber? Datsoarte saken rinne wy even troch. Fansels ek om te witten wa’t allegear wat dogge mei Tusken tsjerke en kroech. Alfêst in oprop: wa hat in waarmhâldplaatsje te lien foar ús, dat wy 1 april brûke meie? Op stroom of mei waksineljochtsjes, (gjin ljochtsjes mei floeibere oalje). Graach in mailtsje nei frisia1874@gmail.com. Kokers opgelet: 17 januari informatieavond in de Wjukken, om 20.00 uur. Wie heeft er een warmhoudplaatje voor ons te leen op 1 april? Frisia1874@gmail.com Bestjoer Frisia Mandeguod 31

32 Mandeguod

Nieuws van de kaatsvereniging "Keatsen bliuwt moai wurk" It jeugdbestjoer fan keatsferiening Jacob Klaver noeget jo út mei te tinken oer de takomst fan it jeugdkeatsen. Op dizze jûn stiet der ien fraach sintraal wer’t we it graach mei jo oer ha wolle. Wat is der foar nedich dat it jeugdkeatsen yn Mantgum fierder ûntwikkelt? De gearkomste duorret heechút twa oeren en foar de leafhawwer stiet der nei de tiid in drankje klear. Wy hoopje as jeugdbestjoer mei jim in plan te meitsjen wer’t de stim fan it doarp yn meinaam wurdt. Hjirmei kin it jeugdbestjoer de koers wer fierder útsette. Wy organisearje dizze gearkomste net om’t it min giet mei it jeugdkeatsen, al merke wy lyk as oare ferienings wol dat it dreger wurdt. Wy binne op syk nei oare ideeën. It makket dizze jûn net út of ‘t jo lid binne as net, we binne op syk nei ideeën en dy kinne miskien wol út in ferrassende hoeke komme. “út de box” tinke sprekt ús oan. It is in gearkomste foar ien kear, meitinke is wat wy freegje. We binne net spesifyk opsyk nei bestjoersleden. In kear meielkoar neitinke oer de takomst liket ús in moaie manier om dizze geweldige sport wer in moai setsje te jaan. Wês wolkom! Wannear: Hoe let: Wêr: freedtejûn 27 jannewaris 2017 19.30 oere MFC de Wjukken Mantgum Mei freonlike groetnis, Jeugdbestjoer Jacob Klaver Baukje, Lyssa, Gerbrig en Ilse. Mandeguod 33

34 Mandeguod

Nieuws van de Cultuurcommissie Op zaterdagavond 14 januari is er een spetterend muzikaal optreden van Marjolein Meijers ‘Van Berini tot Solex’. Met dit programma treedt zij op in bijna alle theaters in Nederland. Haar muziek wordt steevast onthaald op lovende kritieken. De cultuurcommissie heeft kans gezien om haar muzikale show naar Mantgum te halen. In het programma ‘Van Berini tot Solex’ leidt Marjolein haar publiek door haar muzikale leven, samen met muzikanten Walter en Onno Kuipers. Het drietal brengt de allermooiste liedjes; afwisselend uitbundig en ingetogen, vrolijk en stemmig, goed gearrangeerd en mooi van eenvoud. En zoals we van Marjolein gewend zijn wordt alles verpakt met smeuïge verhalen, ontroerende achtergronden en een vette lach. Het belooft dus een mooie, afwisselende avond te worden…………………. Zang, bas en gitaar: Marjolein Meijers Viool, mandoline, bouzouki en doedelzak: Walter Kuipers Accordeon, trekzak en gitaar: Onno Kuipers Wjukken, 14 januari 2017 Aanvang: 20.00 uur € 14.00, inclusief pauzedrankje Reserveringen: cultuurcommissie@wukken.nl of bel 058 – 250 14 58 (Kees van der Bijl) Mandeguod 35

36 Mandeguod

Het Royal Opera House in Friesland Acht december jl. stond het ballet De Notenkraker van Pyotr Il’yich Tchaikovsky op het programma. Ik was deze keer zelf niet bij deze jaarlijks voor de kerst terugkerende voorstelling aanwezig. Maar uit voorgaande jaren weet ik dat het een fantastisch schouwspel is waarin de Muizenkoning in Clara’s droom de slag verliest en de toeschouwers via de toverlantaarn van Herr Drosselmeyer een muzikale wereldreis voorgeschoteld krijgen die zijn weerga niet kent. Voor dinsdag 1 januari staat de opera Il Trovatore gepland, waarvan de plot, gesitueerd in de Spaanse burgeroorlog, moeilijk kort weer te geven is. Operakenner Leo Riemens noemde het dan ook een “dramaturgisch monster”. Desondanks is het een van de meest populaire opera’s van Giuseppe Verdi. Ik ben erg benieuwd naar deze voorstelling met in de hoofdrollen Lianna Haroutounian, Gregory Kunde, Anita Rachvelishvili, Dmitri Hvorostovavsky, e.a. Voor februari staan er twee balletten op het programma, Woolf Works en The sleeping Beauty. Daar kom ik in de volgende Mandeguod op terug. Mogelijk ontmoeten we elkaar in Cine Sneek bij de hapjes en drankjes in de pauze. Voor meer informatie, zie http://www.roh.org.uk/cinemas. Kort voor de voorstelling vindt u hier een sheet in het Nederlands met informatie over de voorstelling, waaronder de aanvangstijden. Bram Brouwer Mandeguod 37

38 Mandeguod

Nieuw seizoen klassieke muziek Voor het vijfde jaar op rij organiseert het Senioren Platform Littenseradiel vijf middagen luisteren/kijken naar muziek met muziekwetenschapper en LC-recensent Rudolf Nammensma. Belichtte hij eerder ins en outs van bijvoorbeeld Bachs Matthäus Passion en leidde hij zijn publiek door de glansrijke carrière van sopraan Maria Callas, dit seizoen ontsluiert hij opnieuw op een begrijpelijke en aansprekende wijze de interessante wereld achter de klassieke muziek. Van intieme kamermuziek tot grotere orkestrale werken. Hij brengt een keur aan onderwerpen voor het voetlicht en behandelt steeds een thema per middag, royaal omlijst met beeld- en geluidsfragmenten. Ervaar de achtergronden, beluister vergelijkingen en ontdek wat u (nog meer) aanspreekt in de fascinerende wereld van de muziek. Waar Wanneer Tijd Kosten Rudolf Nammensma : Mfc Wjukken, Om’e Terp 21 te Mantgum : 24 en 31 januari, 7, 21 en 28 februari 2017 : 13.30 -15.30 : € 32,50, incl. een kopje koffie of thee. Aanmelden : vóór 18 januari 2017 Introducees zijn van harte welkom. Kosten per keer € 6,50, incl. een kopje koffie of thee. Voor deze cursus kunt u zich, onder vermelding van naam en adres, aanmelden bij: info@seniorenlittenseradiel.nl 058-2501303 Mandeguod 39

Nieuws van de Gielguorde Oud papier ophalen in 2017 Zoals bekend wordt oud papier op de laatste donderdag van de maand opgehaald. In 2017 wijken we daar niet alleen in december van af, maar ook in april en mei. Op Koningsdag en Hemelvaartsdag wordt er namelijk niet gereden. In april en mei wordt het oud papier op de laatste woensdag van de maand opgehaald. Hieronder hebben we de data op een rij gezet: donderdag 26 januari donderdag 23 februari donderdag 30 maart woensdag 26 april woensdag 24 mei donderdag 29 juni donderdag 27 juli donderdag 31 augustus donderdag 28 september donderdag 26 oktober donderdag 30 november donderdag 21 december De Oudercommissie OBS De Gielguorde 40 Mandeguod

Nieuws van Dorpsbelang Mantgum (DMS) DMS heeft op 3 oktober jl. een ambtelijk overleg gehad met de gemeente Littenseradiel. Tijdens dit overleg is onder andere gesproken over de samenwerking tussen DMS en de WietWetterKlup. Andere onderwerpen waarover gesproken is: - Het vernieuwen van de riolering aan de His van Botnialeane en de Skillaerderdyk. In dit verband heeft DMS aandacht gevraagd voor het aanrijden van de brandweer in relatie tot de bereikbaarheid van enkele percelen. - In augustus 2016 heeft de gemeente een intentieovereenkomst gesloten met bouwbedrijf Lont over het woningbouwproject aan de Seerp van Galemawei in Mantgum. Het bouwbedrijf onderzoekt momenteel de haalbaarheid van dit project. - Het schoolplein is uitgebreid. De school heeft een stuk ‘snippergrond’ in bruikleen ontvangen van de gemeente. Daarop zal een trapveldje gerealiseerd worden (10 bij 20 meter) met twee doeltjes. Zo kan er op een veilige manier gevoetbald worden door de jeugd. - Boomaanplanting: de gemeente heeft begin december 2016 bomen aangeplant op de Seerp van Galemawei. - DMS is momenteel een 60+avond aan het organiseren. Het bestuur haalt alles uit de kast om er weer een leuke en gezellige avond van te maken. Mandeguod 41

42 Mandeguod

Opbrengst collectes Collecte Multiple Sclerose in Mantgum Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is in Mantgum een bedrag van € 682,09 opgehaald. Deze opbrengst wordt besteed aan onderzoek voor een beter leven nu en een toekomst zonder MS, voor begeleiding en voorlichting. Dank aan alle gevers voor hun bijdrage en dank aan de collectanten, die eind november, gelukkig met goed weer, op pad zijn gegaan. Hebt u de collectant gemist en wilt u toch wat bijdragen, dan kunt u dat overmaken op rekening NL92INGB0000 00 5057 van het Nationaal MS Fonds. Joost Lottgering, collectecoördinator. Collecte Dierenbescherming 2016 De opbrengst van de collecte (elk jaar in de week van dierendag) van de Dierenbescherming heeft in Mantgum, Baard/Huins en Oosterwierum in totaal € 584,32 opgebracht. Een prachtig bedrag, waar de Dierenbescherming veel goeds mee kan doen. Collectanten en gulle gevers, mede namens de dieren heel erg bedankt. Miranda van der Poel Wijkhoofd collecte Mantgum e.o. Mandeguod 43

44 Mandeguod

Nieuwe dimensies In onze praktijk zijn we continu op zoek naar verbetering en vernieuwing. Wat dat betreft lijkt er het afgelopen jaar een stroomversnelling plaats te hebben gevonden. Vooral in de diagnostiek. Tot voor kort moesten we het meeste laboratoriumwerk uitbesteden. Kon je beter aan specialisten overlaten, was onze insteek. Maar ondertussen hebben we zelf heel veel opgepakt. Al langer onderzoeken we de plas en poep van onze patiënten. Urine wordt nader geanalyseerd en ook het sediment (bezinksel na centrifugeren) wordt uitgeplozen op cellen en kristallen. Ontlasting onderzoeken we op het voorkomen van wormeitjes en met sneltesten kunnen we besmettingen vaststellen dan wel uitsluiten. Al ruim een jaar doen we zelf ook bacteriologisch onderzoek. Eerst zoeken we uit welke ‘kleine diertjes’ verantwoordelijk zijn voor een ontsteking en daarna kijken we voor welke antibiotica deze wel of juist niet gevoelig is. Zo kunMandeguod 45

46 Mandeguod

nen we enerzijds gerichter de beste behandeling kiezen en anderzijds proberen te voorkomen dat er resistentie ontstaat. Sinds november hebben we de beschikking over een bloedanalyse-apparaat. Moesten we voorheen altijd bloedmonsters per koerier naar het lab sturen, nu kunnen we een groot aantal bepalingen zelf uitvoeren. Dat leidt sneller tot een diagnose en zo kan eerder begonnen worden met de juiste therapie. Belangrijk in deze nieuwe dimensie is dat we de kwaliteit bewaken. Via geregelde terugkoppeling naar gerenommeerde laboratoria worden uitslagen gecheckt en geborgd. Op deze manier doen we opnieuw een stapje voorwaarts om onze patiënten nog betere zorg te bieden. ‘Last, but not least’ is er ook nog een verandering in de personele bezetting: vanaf oktober hebben wij een nieuwe collega over de vloer uit ‘het land van Bartje’. Dat is Thijs Brands, geboren en getogen in Emmen. In korte tijd heb ik Thijs leren kennen als een zeer nieuws- en leergierige collega die zeer positief in het leven staat. Met groot enthousiasme is hij gestart en hij heeft er zin in om met al onze klanten kennis te maken. En het Fries verstaat ie al redelijk, ’want hy hat kunde yn Reduzum’. Bovendien een keurig opgevoede jongeman. In tegenstelling tot Bartje bidt Thijs namelijk wél voor ‘bruune boon’n’. Echter liever ‘nie veur bakte kippenleverties’, want daar houdt hij dan weer niet van… Kortom: onze praktijk is klaar voor 2017. Ook in het nieuwe jaar hopen wij uw geliefde huisdieren gezond te houden of beter te maken! menno@bistedokter.nl (www.bistedokter.nl of www.dierenartsgrou.nl) Mandeguod 47

48 Mandeguod

De bosk Ien beam noch te gean it soe maklik wêze kinne in pear sekonden en oer is it dit swalkjen troch de dagen hjir en dêr hâldfêst finend oan in dikke tûke Ik hingje der in tou yn slingerje mysels fan beam nei beam laitsjend foar salang it duorret oant de sinne sakket en de moanne mar net skine wol Ik meitsje yn de moarntiid in skommel foar it bern omdat de beam it fertsjinnet in bern ûnder har tûken te hawwen fan it begjin en net allinnich fan de ein ferslein ien beam noch te gean hjoed as moarn It famke laket as har fuotten de wolken hast reitsje it tou op syn strakst de wyn troch har hier de wrâld in boartersplak foar wa’t noch skommelje kin Pieteke de Boer Mandeguod 49

50 Mandeguod

1965 - 1967 SCHUIMACHTIGE NESSELRODEPUDDING Ingrediënten: - 25 gram krenten - 25 gram rozijnen - 1 dl. water - 25 gram amandelen - 2 eieren - ½ liter melk Bereiding: - krenten en rozijnen wassen en ± 15 min. zachtjes koken en laten uitlekken. - amandelen roosteren en fijn hakken - eieren scheiden, een klein beetje eiwit in de puddingvorm doen - dooiers met wat suiker uitroeren en verdunnen met een scheutje koude melk - de overige suiker in een gietijzeren pan laten carameliseren. De koude melk toevoegen en roeren tot de caramel is opgelost - scheutje hete melk bij het eimengsel doen, dit al roerende bij de rest van de melk gieten tot het mengsel dun gebonden is - van de plaat afnemen, de geweekte gelatine in de vla oplossen en onder af en toe roeren af laten koelen. Zodra de puddingmassa geleiachtig begint te worden deze met de marasquin vermengen en met het vulsel luchtig door het stijfgeklopte eiwit scheppen - de vorm met het eiwit bestrijken - zodra het vulsel niet meer zakt de puddingmassa in de vorm doen en stijf laten worden - storten en garneren met stijfgeklopte slagroom Lekker iete! Mandeguod 51

Afmetingen advertenties hele pagina halve pagina kwart pagina staand kwart pagina liggend Colofon 180 x 128 mm 128 x 87,5 mm 87,5 x 61,5 mm 128 x 41,25 mm Iedere advertentie heeft standaard een rand. Behalve als het design van de advertentie dit niet toelaat. Aanleveren advertenties en afbeeldingen Aanleveren van een advertentie kan in elk gewenst grafisch formaat zoals bijvoorbeeld BMP, TIFF, JPG, JPEG, PNG, etc. Aanleveren van een advertentie in WORD is ook mogelijk. U loopt dan wel de kans dat er afwijkingen optreden, met name in de fonttypes en fontgrootte. Mandeguod is een uitgave van Doarpsmienskip Mantgum en verschijnt 11 keer per jaar. Doarpsmienskip Mantgum Sipke Dijkstra, voorzitter. Dayna de Boer, secretaris. Geert-Jan Goedhart, penningmeester. Roelie Rozenberg, bestuurslid. E-mail: doarpsmienskip@mantgum.com Website: www.mantgum.com Redactie Mandeguod Bram Brouwer hoofdredacteur, Frits Sieperda vormgever, Sita Wijnia eindredacteur, Jan de Vries, redigeerwerk, Hette van der Wal redacteur, Anna Christien Piebenga redacteur Financieel beheer Hotze Bonnema, penningmeester. Bankrekening Mandeguod: NL77 INGB 0005 0727 04 Verslaggevers Siebolt Dijkstra (en korrektor fryske teksten), Lys Scarse, Hette van der Wal. Verspreiding Yme en Ary Meintema coördinator. Verspreiding door veel vrijwilligers uit Mantgum. Druk Copy Service Leeuwarden Tarieven Mandeguod www.mantgum.com Jaaradvertentie (binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 150,e 77,50 e 43,50 Eenmalige advertentie (alleen binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 24,e 13,e 9,Politie Service Centrum (0900) 88 44 Buurtagent: trinus.hoekstra@friesland.politie.nl © MANDEGUOD Overname van artikelen en foto’s alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de redactie van Mandeguod. 52 Mandeguod Verenigingsmededelingen (alleen binnenwerk) Jaarbijdrage Oplage e 26,500 exemplaren. Inleveren kopij, uiterlijk de 15e van elke maand mandeguod@gmail.com. Algemeen Uw bijdrage dient voorzien te zijn van naam, adres en telefoonnummer. De redactie behoudt zich het recht voor om uw tekst te redigeren, zo nodig in te korten of om uw bijdrage eventueel niet te plaatsen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van stukken die zijn geschreven door niet-redactieleden. e-mailadres mandeguod@gmail.com

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
Home


You need flash player to view this online publication