0

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 31e jaargang juni 2016

Al 20 jaar uw haar onze zorg • Kleurenanalyse voor een passende haarkleur • Iedere woensdagmiddag kinderen knippen € 12,50 • Stempelkaart voor kortingen • Make-up • Gelpolish voor stevige nagels • Haaraccessoires en meer... De Finne 2, Mantgum Tel. (058) 250 15 75 Zie voor openingstijden www.kappershuis.nl sinds 1994

INHOUDSOPGAVE Van de hoofdredacteur Peaskepuzzel Dankbetuiging overlijden Jeltje Ernst-Swierstra Iepie Lindeboom verhuisd naar Drachtstercompagnie Mantgumer bern yn it Berne-iepenloftspul yn Easterwierum Vertrek ds. Knol Tusken tsjerke en kroech VI Mantgumer liet Flyer Berne-iepenloftspul 2016 3 5 7 7 9 12 12 13 15 Wjukkennieuws 17 Collecte Hartstichting 19 23 25 Rijbewijskeuringen 21 Kampioenen van de Gielguorde Pjuttekeatsen 25 Mooie opbrengst oudijzeractie KV WWC Verenigingen 27 Activiteiten 28 Weekagenda 29 Instellingen 30 Rûnom Mantgum 3 juli - loop- en wandeltocht Opbrengst Plantenverkoop HWM Uw bijdrage voor de Club van 50 Johan Vogelzang zesde bij voorronde NK Ultimate Tafeltennis AED apparaten BBQ-partij KF Jacob Klaver 8 maaie 2016 Nieuws Pukkewjuk Jierferslach Doarpsbelang Mantgum 2015/2016 `Tui-Na` en behandeling van pijn De bistedokter Tresoar geeft een stoomcursus, “Kleur voor KH 2018” Afmetingen advertenties FOTO VOORKANT OMSLAG Gezicht op Mantgum vanaf Tsjeintgum 31 33 33 35 35 37 39 40 45 47 51 56 Politie 56 Colofon Het volgende nummer verschijnt voor 1 juli/augustus 2016. Kopij s.v.p. inleveren voor 15 juni 2016 www.mantgum.com Foto: Hette van der Wal Mandeguod 1 56

2 Mandeguod

Van de hoofdredacteur Als ik dit opschrijf is het net een week geleden dat Mantgum wit kleurde door de hagel en nu kijk ik uit op een boom waarin de uitbottende blaadjes vechten om het mooiste plaatsje in de ochtendzon. Ze worden daarbij aangemoedigd door een koor van enthousiast kwetterende vogels. Met het uur kleurt de boom groener, een zacht pastelkleurig groen dat we alleen in het voorjaar zien. Als u dit leest staat de boom vrijwel zeker volledig in blad. Elders in ons prachtige dorp bloeit de natuur uitbundig en ’s nachts maken de kikkers elkaar weer luidruchtig het hof. Het wettig en overtuigend bewijs is geleverd: het voorjaar is gearriveerd. Ik prijs me gelukkig in zo’n prachtig dorp te wonen, in de veiligste gemeente van Nederland. Dat maakt ons mogelijk enigszins naïef, maar dat heb ik er graag voor over. Die veiligheid wordt geïllustreerd door het belangrijkste geschilpunt tijdens de jaarvergadering van Doarpsmienskip Mantgum. Hette van der Wal hield een prachtige jaarrede, waarin hij ondermeer kritisch terugkeek op de activiteiten rond Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Volgens Joost Lotgering echter droeg deze speech niet bij aan de geschiedschrijving van Mantgum, een belangrijke functie van jaaroverzichten. Ik steun Joost daarin en pleit voor een combinatie, een feitelijk jaaroverzicht vooraf gepubliceerd op de website Mantgum.com, geschikt voor toekomstige geschiedschrijving’ en bijna een ‘hamerstuk’ op de vergadering. Daarnaast de gloedvolle jaarrede van Hette. Maar zoals gezegd, als de conflicten niet groter zijn? Het verhaal van de Vardanovs in de vorige Mandeguod laat zien dat niemand beter dan zij kunnen weten hoe bevoorrecht wij zijn te wonen in een van de veiligste gemeenten in een van de veiligste landen ter wereld. Veiligheid in het kwadraat. Maar dat was nog geen 75 jaar geleden anders. Ik behoor tot de eerste generatie Europeanen die in zijn leven geen directe oorlog heeft ervaren en denk dat de Europese eenheid daar belangrijk voor is geweest. Ik ben echter bezorgd over allerlei nationalistische bewegingen die terug willen naar een separatistisch Europa, omdat dat Europa veel slechts levert. Dat er in Europa veel mis is onderschrijf ik, maar dat betekent niet dat Europa mis is. Tot slot nog even terug naar de jaarvergadering van Dorpsmienskip, waarin Anne Mulder na vijf jaar afscheid nam als voorzitter van Doarpsmienskip Mantgum. Anne, bedankt voor je inzet. Bram Brouwer Mandeguod 3

4 Mandeguod

Peaskepuzzel: Hoefolle minsken oan de Peaskepuzzel mei dien hawwe is net bekind mar dúdlik is wol, dat it ek dizze kear in súkses wie. De foarige kear hiene wy meardere winners dy’t in pryske krigen hawwe mar foar dizze kear hawwe wy miend út alle goede ynstjoerings ien priiswinner te lûken. Dat binne Wietze en Jitske Geertsma oan de Grêft 20 yn Mantgum. Ien fan de redaksjeleden hat by harren in moaie taart oan hûs brocht. Bijgeand in foto fan it briefke fan de famylje Geertsma mei de útkomsten. Nochris Lokwinske! De redaksje Paaspuzzel: Hoeveel mensen aan de Paaspuzzel hebben meegedaan is niet bekend maar duidelijk is wel dat het ook deze keer een succes was. De vorige keer hebben meerdere winnaars een prijsje in ontvangst genomen. Maar voor deze keer hebben wij uit alle goede inzendingen één winnaar getrokken. Dat zijn Wietse en Jitske Geertsma aan de Grêft 20 in Mantgum. Eén van de redactieleden heeft een mooie taart bij hun thuis gebracht. Bijgaand een foto met het briefje met de oplossingen van de familie Geertsma. Nogmaals gefeliciteerd! Bijlage een foto van het briefje van de familie Geertsma met de oplossingen. De redactie Mandeguod 5

6 Mandeguod

Hjirby wolle wy eltsenien tanksizze foar alle bliken fan mei libjen yn de perioade fan har siik wêzen, en nei it ferstjerren fan myn leave frou, ús soarchsume mem en grutske beppe. Jeltje Ernst – Swierstra It hat ús goed dien. Gerrit Henk Swannet en Pieter Marrit Renze Iepie Lindeboom verhuisd naar Drachtstercompagnie Na 15 jaar op Hoxwier 3 te hebben gewoond zijn wij per 29 april verhuisd naar Drachtstercompagnie. Daar hebben wij de boerderij van een oom van Gjalt gekocht met negen hectare grond. Gjalt zal hier vanaf oktober verder gaan met het fokken van pinken voor een andere boer. Mijn werk als uitvaartverzorger blijft gelijk. Ik werk namelijk in heel Friesland. Ik blijf ook in Mantgum komen. Onze kinderen Tryxt en Wilco zijn ook meegegaan. Tryxt werkt momenteel in Franeker bij De Witte bloem en in Leeuwarden bij Subway. Wilco volgt de opleiding tot onderwijsassistent in Leeuwarden. Het was fijn om in Mantgum te hebben gewoond. Mochten jullie een keer in Drachtstercompagnie komen: kom gerust een keertje langs op de Goudberch 5. Op Hoxwier 3 zijn Tom en Mieke Peenstra komen wonen met hun twee kinderen. Wij hopen dat zij zich daar net zo thuis zullen voelen als wij dit hebben gedaan. Een warme groet van Gjalt, Iepie, Tryxt en Wilco Lindeboom. Goudberch 5, 9222 LL, Drachtstercompagnie Mandeguod 7

vlnr: Pien van Eerde, Jente Dirk Heddema, Tara de Puijsselaar, Sanne de Heer Mantgumer bern yn it Berne-iepenloftspul yn Easterwierrum Jimme witte fansels al dat yn Mantgum jong toanieltalint op it stuit hiel hurd oan it groeien is: Jente Dirk Heddema, Pien van Eerde, Sanne de Heer en Tara de Puijsselaar dogge dit jier mei oan it Berne-Iepenloftspul yn Easterwierrum. Tegearre mei noch tritich oare bern oefenje sy moannelang, twa kear yn 'e wike, oan in nij stik, spesjaal foar dit jier skreaun troch Peter Sijbenga, mei de titel De Geast Fan Spultsjelittens. Der binne seis foarstellings yn juny; de premjère is op 16 juny. De kaartferkeap giet 16 april los op www.berneiepenloftspul.nl. Op 'e site fine jimme mear ynformaasje en foto's. Hjir stelle de bern út Mantgum - dy’t meidogge oan it berne-iepenloftspul - har sels efkes foar: 8 Mandeguod

1. Wa bist do? Ik bin Jente Dirk Heddema en bin berne en opgroeid yn Mantgum. Ik wenje op it Spyk mei myn âlders en broer Rudmer. Nei welke skoalle giest en yn welke klas sitst do? No gean ik nei de Gielguorde yn Mantgum en ik sit yn groep 8. Hjirnei gean ik nei it Comenius te Ljouwert. Sprekst en skriuwst neist it Nederlânsk ek yn it Frysk? It Frysk kin ik wol goed prate en lêze, mar it skriuwen is dreger. Hoe bist by it “berne-iepenloftspul” kommen? Ik ha it berne-iepenloftspul in pear kear sjoen en doe ha ik my fia skoalle opjûn. Hast ek noch oare leafhebberijen neist it toanielspyljen en welke bin dat dan? Graach help ik mei op de pleats fan famylje Kamphorst ticht by Dearsum. Ik bin der kaam omdat Boukje Kuipers ferkearing hat mei soan Leo. It fuotbaljen by VV Oosterlitters yn de D2 fyn ik ek machtich moai. Dochtst ek wat oan muzyk, bespilest in ynstrumint? En welke muzyk fynst moai? Ik spylje gitaar, allinne is dat no mei BIS wat minder. Ik krij hjirfoar les fan Sytse Haaima út Weidum. Ik hâld tige fan de hits út 2016 en fan dancemuzyk. Wolst oars ek noch wat fertelle? Oars ha ik neat te fertellen. 2. Wa bist do? Ik bin Sanne de Heer en wenje yn Mantgum mei myn âlders. Ik ha altyd yn Mantgum wenne. Nei welke skoalle giest en yn welke klas sitst do? Ik gean op skoalle de Gielguorde fan Mantgum en sit yn groep 8 Sprekst en skriuwst neist it Nederlânsk ek yn it Frysk? Ik praat wol Frysk, mar skriuw it net. Mandeguod 9

Hoe bist by it “bene-iepenloftspul” kommen? Ik die foarich jier ek al mei en derfoar siet ik altyd by BIS op de tribune. Hast ek noch oare leafhebberijen neist it toanielspyljen en welke binne dat dan? Ik hâld tige fan fuotbaljen. Dochst ek wat oan muzyk, bespilest in ynstrumint? En welke muzyk fynst moai? Myn stim! Ik sjong graach en spylje piano. Einliks fyn ik alle muzyk wol in bytsje moai. Wolst oars ek noch wat fertelle? Ik fyn it super leuk dat ik yn Mandeguod kom! 3. Wa bist do? Ik bin Pien van Eerde en ik bin 9 jier. Ik wenje op de Seerp van Galemawei 33 mei myn suske Iris en myn broer Nieck en mei myn mem Marjan en myn hûn Boris. Ik ha altyd yn Mantgum wenne mei myn famylje. Nei welke skoalle giest en yn welke klas sitst do? Ik sit op de Gielguorde yn groep 7. Sprekst en skriuwst neist it Nederlânsk ek yn it Frysk? Ik skriuw en sprek fansels noch wol op skoalle Frysk mar thús en by freondintsjes net. Hoe bist by it “berne-iepenlofspul” kommen? No, ik sit sels op toanielspyljen yn Snits en de freondinne fan myn sus dy die ek mei dat ik tocht it is grif wol leuk. Hast ek noch oare leafhebberijen neist it toanielspyljen en welke binne dat dan? No, ik dûnsje graach en ik sjong mar ik tekenje ek en fyts en kuierje mei myn famylje. Dochst ek wat oan muzyk, bespilest in ynstrumint? En welke muzyk fynst moai? Ik bespylje net in ynstrumint mar sjongen fyn ik wol leuk. Ik hâld fan popmuzyk lyk as Ariana Grande of Lil'kleine. 10 Mandeguod

Wolst oars ek noch wat fertelle? Myn freondinne docht ek mei oan BIS en ek freonen fan myn toanielskoalle, en we fytse hast altyd nei BIS mei ús trijen of ik gean allinne. 4. Wa bist do? Ik bin Tara de Puijsselaar en ik wenje oan de Kolmar 1 mei myn mem Tineke van der Schaaf, twa broers Bas en Nik en Pyter Terpstra. Ik ha altyd wol yn Fryslân wenne mar earst altyd yn Minnertsgea en no hast twa jier yn Mantgum. Nei welke skoalle giest do en yn welke klas sitst do? Ik sit yn groep 7 fan de Gielguorde Sprekst en skriuwst neist it Nederlânsk ek yn it Frysk? Wy prate thús Frysk en by ús heit Nederlânsk. Hoe bist by it “berne-iepenloftspul” kommen? Gewoan troch de audysjes hinne kommen! Hast ek noch oare leafhebberijen neist it toanielspyljen en welke bin dat dan? Ik sit op it berne-muzykteater yn Snits en op it keatsen. Dochst ek wat oan muzyk, bespilest in ynstrumint? En welke muzyk fynst moai? Nee, ik bespylje gjin ynstrumint. Ik hâld fan Arianne Grande, Zara Lartson en Littlemix. Wolst oars ek noch wat fertelle? Ik bin 10 jier en ha der in hiele protte sin oan. Yn de flyer - ek yn dizze Mandeguod te finen - binne de datums en de gearfetting fan it stik opnommen. Oant juny yn Easterwierrum! repetitie foto’s zijn van Peter Sijbenga, grote foto Fits Sieperda Mandeguod 11

Vertrek ds. Knol. Sinds 2003 is Gerard Knol als predikant verbonden aan de hervormde kerk in Mantgum. Mantgum vormt een combinatie met de gemeentes Dearsum, Húns/Leons en Ingwert (Raerd en omstreken). Sinds 2009 delen we hem met de combinatie Reduzum/Friens/ Idaard. Onder dominees is het gebruikelijk om de zoveel jaar naar een andere gemeente over te stappen. Gerard is nu achter in de vijftig en hij vond dat hij, als hij voor zijn emeritaat nog iets anders wilde dat niet te lang moest uitstellen. Daarom heeft hij gesolliciteerd toen de gemeente Bierum/Holwierde/Krewerd vacant kwam. Deze gemeente ligt boven Delfzijl. Hij is beroepen. Dat betekent dat hij hier weggaat. Zijn officiële afscheid is op 12 juni om 14.00 in de Laurentiuskerk van Raerd. In Mantgum gaat hij nog voor op zondag 22 mei om 9.30 uur en op 5 juni om 11.00 uur hier in de Mariakerk. Voor mensen die niet in de gelegenheid zijn naar het officiële afscheid te komen is er dan gelegenheid hem een hand te geven en nog even persoonlijk met hem te spreken. Namens de kerkenraad, Esther Langedijk Tusken tsjerke en kroech VI Op tiisdei 10 maaie hat Frisia de jiergearkomste hân en dêr is besletten om de folgjende edysje op sneon 8 april 2017 te hâlden, dus set it alfêst mar yn jimme telefoan of skriuw it op de kalinder. Der is fan twa tige warbere bestjoersleden ôfskied nommen: Frans Rodenburg en Yme Meintema. Fan dit plak ôf ek nochris tige tank foar jimme monsterachtige ynset foar Frisia! Wy binne hiel bliid mei twa nije bestjoersleden: Miranda van der Steen en Liuwe van der Meer. Dan binne wy wer mei syn fjouweren. It soe hiel moai wêze om der noch ien of twa bestjoersleden by te hawwen, foaral sa tsjin ‘e ein, mei it helpen fan praktyske dingen foar ‘Tusken tsjerke en kroech’. Dus, ast it in moai evenemint fynst, en hast it foar ús doarp oer, sjit ús oan en help ús. Sa helpt Ada Middelweert ús as koördinator fan it itensieden; sy sit net offisjeel yn it bestjoer, mar helpt wol mei! En wy ha minsken dy’t helpe mei de kaarten lotteferkeap en mei kollektes: goud wurdich! Nei ôfrin fan ‘Tusken tsjerke en kroech’ ha wy yn De Wjukken it Mantgumer liet song, betocht en útfierd troch Hans de Boer. Hjirby de tekst, sadat wy it (mei de merke?) allegear meisjonge kinne in folchjende kear. Fan ’t winter hearre jimme wer fan ús, earst fakânsje! Ut namme fan it bestjoer fan Frisia1874, Wieke de Haan. 12 Mandeguod

Mantgumer liet In mûts op ‘e kop myn kraach stiet omheech 't libben yn 'e stêd dat falt my sa dreech De dagen bin hjir lang it lûd stjert hjir net Fan efkes by dy te wêzen Ha 'k o sa'n ferlet As ik nei myn hotel rin nei in te drokke dei dan fiel ik djip yn myn broeksbûse ús kaai (1) En ik rin hjir allinne yn in te drokke stêd nea hie'k sa’n langstme nei myn eigen bêd (2) En de minsken mar prate it lûd stjert hjir net en dan tink ik oan Mantgum, want dêr leit myn hert (lyts tuskenstikje - kazoo) Ik mis hjir de waarmte fan ús doarpskafee de útspraak fan minsken mei in hurde G Tusken Tsjerke en kroech, giet it soms wat healwiis mar bin ik yn Mantgum fiel ik my echt in Fries (tuskenstikje - kazzo: 1 koeplet) de greiden, it keatsen aaisykje potstro mar it moaiste oan Fryslân bisto, dat bisto (1 en 2) En ik rin hjir allinne yn in te drokke stêd nea hie'k sa’n langstme nei myn eigen bêd En de minsken mar prate it lûd stjert hjir net en dan tink ik oan Mantgum, want dêr leit myn hert (1 en 2) La la la ...... en dan tink ik oan Mantgum, want dêr leit myn hert it noarden mei wyn de greiden mei kij dêrom fiel ik my it bêste by dy (1 en 2) En ik rin hjir allinne yn in te drokke stêd nea hie 'k sa’n langstme nei myn eigen bêd En de minsken mar prate it lûd stjert hjir net en dan tink ik oan Mantgum, want dêr leit myn hert Mandeguod 13

14 Mandeguod

Mandeguod 15

16 Mandeguod

Wjukkennieuws Het is al weer enige tijd geleden dat het laatste Wjukkennieuws in Mandguod te lezen was; vaak is geen nieuws goed nieuws maar nu is wel nieuws óók goed nieuws. Even leek het erop dat het zwangerschapsverlof van Jantina v/d Valk, die alweer een hele poos de reserveringen voor de Wjukken verzorgt, een onoverkomelijke hobbel zou vormen. Vanaf begin mei geniet Jantina van haar verlof. Het leek er even op dat er niemand te vinden zou zijn voor deze belangrijke taak. Op het allerlaatste moment hebben we Antsje Vogel bereid gevonden de reserveringstaken op zich te nemen. Daar zijn we heel blij mee. Antsje moet natuurlijk nog ingewerkt worden, maar gelukkig is het de komende maanden vrij rustig. We wensen Jantina (en Jelmer) een voorspoedige zwangerschap toe en Antsje veel succes met de reserveringen. De ene Antsje komt en de ander Antje gaat… Antje Kuipers heeft na heel veel Wjukkenjaren besloten nu meer tijd voor andere zaken in te ruimen. Heel begrijpelijk maar wel een aderlating voor de Wjukken. We gaan niet opnoemen wat Antje de afgelopen jaren allemaal gedaan heeft voor de Wjukken want dan gaat de Mandeguodredactie schrappen, maar wat heeft ze níet gedaan? Een van de taken die ze nu overdraagt aan Sybren v/d Heide is het bijhouden van de baromzet, bezoekersaantallen, etc. Cruciale taken om inzicht te krijgen in de gang van zaken bij ons MFC. Prachtig dat Sybren deze taken wil overnemen. En Antje: ‘Tige, Tige, Tank Foar Dyn Ynset Yn Al Dy Drokke Wjukken-jierren!’ In oktober zitten de bestuursperioden voor Jelle Anema en Jurriaan Hoekstra erop. Zij hebben dan vijf Wjukkenjaren achter de rug. Heel vervelend voor het bestuur natuurlijk om zulke mannen kwijt te raken maar zo werkt dat nu eenmaal. Gelukkig is Reinder Wiedijk bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur. Dat is heel mooi maar dan is er nog een vacature voor een bestuursfunctie: wie voelt zich geroepen? Mandeguod 17

18 Mandeguod

Na een wat onrustige periode wat de samenstelling van enkele vrijwilligersgroepen betreft is een en ander weer in rustiger vaarwater gekomen. Met een flinke vrijwilligersaanvulling in groep 1 is die nu ook weer op ‘oorlogssterkte’. Mooi dat er toch steeds weer vrijwilligers zijn die zich aanmelden! Minder goed nieuws is het faillissement van SiSa-kinderopvang. In de laatste week van april kwam het bericht dat de huurder van de Kinderopvang-vleugel en Peuterspeelzaal de ”Pukkewjuk” zijn financiële verplichtingen niet meer kan nakomen. Een hele schrik want zonder deze huurder kan ons MFC niet draaien! Gelukkig is er een overname op handen door kinderopvangbedrijf Kids First COP. Deze partij heeft onder andere locaties in Leeuwarden. Inmiddels komt het overleg met dit bedrijf op gang; binnenkort beginnen de gesprekken over huurcontracten en dergelijke. Het kinderopvangbedrijf heeft te kennen gegeven zoveel mogelijk locaties ‘overeind’ te willen houden maar kon tot nu toe niets garandere De ‘blomke-aksje’ van de Hoxwierster Merke was weer een mooi succes met een opbrengst van maar liefst € 1.529,54. Dit bedrag wordt gebruikt voor de aanschaf van lichtgewichttafels en opbergschermen. Bloemenverkopers en kopers!: zeer bedankt! Het mooie weer van de laatste dagen lijkt een opmaat voor de zomer en dat betekent dat aan de meeste activiteiten in de Wjukken een einde komt. We wensen alle bezoekers en vrijwilligers van de Wjukken een mooie zomer toe en graag tot ziens na de vakantie! Het Wjukkenbestuur, Ellen, Margriet, Mathijs, Jelmer, Jurriaan, Jelle, Henk Collecte De collecte van de Hartstichting (in de week van 18 t/m 23 april) heeft in Mantgum € 554,17 opgebracht. Zowel de gevers als de collectanten hartelijk dank hiervoor. Roely van der Veen Coördinator Hartstichting Mandeguod 19

20 Mandeguod

Rijbewijskeuringen Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar en/of heeft u een medische keuring nodig voor het verlengen van uw rijbewijs B/E? C/D/E? code 95? Maak een afspraak voor een (goedkope) keuring in Terherne. Locatie: Dorpshuis De Buorkerij, Buorren 29, 8493 LC Terherne Afspraak maken Wilt u meer informatie over deze rijbewijskeuring of wilt u een afspraak maken? Neem contact op met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 of 06-14716543 Online afspraak maken: www.goedkoperijbewijskeuringen.com Ook vindt u hier alle benodigde informatie. Inwoners uit Mantgum zijn ook in Terherne welkom. Mandeguod 21

22 Mandeguod

Kampioenen van de Gielguorde Vlnr: Jente Dirk Heddema, Sahak Mnatsjekanjan, Ruben Kauffman, Nanne Dijkstra, Nik de Puijsselaar, Niek de Krijger, Jurjan (coach), Maurice Quak, Hendrik Jan (coach), Rowan Huizinga Tijdens het jaarlijkse voetbaltoernooi op Koningsdag in Easterlittens is een team van de Gielguorde kampioen geworden. Op 27 april hebben we voor school gevoetbald. `s Ochtends was het slecht weer. Toen we moesten voetballen werd het beter. Onze coaches waren Hendrik Jan en Jurjan. Onze eerste wedstrijd ging niet zo goed. Maar toch hebben wij met 2-0 tegen Easterwierrum/Boazum gewonnen. De eerste paar minuten werd er mooi gevoetbald daarna was het pruts voetbal. De tweede wedstrijd wonnen we met 3-1 van Jorwert/Weidum en alle vier de goals werden door ons gemaakt. Deze wedstrijd ging dan ook echt beter maar nog niet super goed. De derde wedstrijd hebben we gewonnen met 1-0 van Reahûs. Dat was een moeilijke wedstrijd. Het begon toen ook te regenen. De kruisfinale tegen Easterlittens was het moeilijkst. Deze wedstrijd hebben wij uiteindelijk gewonnen met penalty`s. En toen de finale! Dat was voor ons de grootste overwinning: 3-0 op de Winsummers. Die waren dan ook nogal teleurgesteld. We kregen een grote wisselbeker en een trofee voor op school. Mandeguod 23

24 Mandeguod

Pjuttekeatsen Op 9 maaie wie de earste kear pjuttekeatsen. It wie in grut sukses! Moai mei de bal boartsje en leuke spultsjes dwaan! Wat in wille! Mooie opbrengst oudijzeractie KV WWC Vrijdagavond 22 april zijn de huizen van heel Mantgum, Wiuwert en Britswert een stuk opgeruimder geworden. Veel spullen van oud ijzer, koper, zink, lood, aluminium en dergelijke zijn aan de kant van de weg gezet en opgehaald door leden en vrijwilligers van KV WWC. De opbrengst Deze jaarlijks terugkerende actie heeft onze vereniging € 850 opgeleverd! Net zoals vorig jaar weer een zeer welkom bedrag waar wij erg blij mee zijn. Zo helpen wij u aan een opgeruimd huis en u helpt ons aan extra inkomsten. Verzamel uw oud ijzer dus voor volgend jaar, dan komen wij het weer ophalen! Vanaf volgend jaar zijn ook oude apparaten van harte welkom… Vrijwilligers, leden en natuurlijk alle inwoners van Mantgum, Wiuwert en Britswert: BEDANKT! Bestuur Korfbalvereniging WWC Mandeguod 25

26 Mandeguod

Vereniging Verenigingen Contactpersoon Biljartvereniging Mantgum Bridgeclub Doarpsmienskip Mantgum Fûgelwacht Mantgum Gymnastiekvereniging Weidum Harmonie en Malletband Weidum Herensociëteit Vriendenkring Iisclub De Twa Doarpen M. Dusselaar J. W. Verhoef A. Muller E. van der Hem K. Bosma C. Punter S. Cnossen J. van der Werf Jeu de Boulesvereniging Wjukslach G. Kuperus Keatsferiening Jacob Klaver Korfbalvereniging WWC Loopgroep Rûnom Mantgum Mannenkoor Mantgumer Maten Mantgumer Tennisclub Merkekommisje Mantgum B. Stienstra G. van der Hem D. Lont P.R. van der Kooi A. Meijer A. Tymersma Ondernemersvereniging Mantgum W. Fopma Oudercommissie De Gielguorde Resitearkolleezje Frisia 1874 E. Langes Soos 60+ Speeltuinvereniging De Pôle Stichting Freed Stichting Wjukken Tafeltennisclub MTV’14 Uitvaartvereniging De Laatste Eer Voetbalvereniging Oosterlittens Werkgroep Historie Mantgum Wietwetterklup Volleybal VV Wytgaard S. de Groot R. Heida J. Nijboer P. Wijnja J. Anema J. Vogelzang G. Terpstra D. Ottema R.W. Steensma T. Oosterbos Y. Duhoux Telefoonnummer (058) 253 16 11 (058) 250 18 13 (058) 250 14 41 (058) 251 96 81 (058) 251 93 93 (058) 251 92 64 (058) 250 15 97 (058) 250 11 44 (058) 251 97 17 (06) 130 43 474 (06) 156 37 637 (06) 512 21 165 (058) 250 15 02 (058) 250 15 29 (058) 250 20 26 (058)-288 32 98 (058) 2501108 (058) 250 26 75 (058) 255 25 58 (06) 532 781 62 (058) 250 17 50 (058) 289 44 32 (058) 250 14 34 (058) 250 13 09 (058) 250 10 38 (058) 250 13 76 (06) 420 903 81 Mandeguod 27

Activiteiten Maand juni wo 1 juni wo 1 juni do 2 juni do 2 juni vrij 3 juni zo 5 juni zo 5 juni zo 5 juni zo 5 juni di 7 juni vrij 10 juni zo 12 juni vrij 17 juni zo 19 juni vrij 24 juni zo 26 juni zo 26 juni vrij 1 juli za 2 juli zo 3 juli zo 3 juli vrij 8 juli Bestuursvergadering MFC Wjukken Competitie MA1, Tennis Jeu de pelote, Easterlittens-Mantgum 4 Jeu de pelote, Weidum 2-Easterwierrum Kompetysjekeatsen Ledepartij Jeugd, pankoekpartij keatsen Jeu de boules, instuif 20.00 uur, Wjukken 18.30 uur, Wjukken 19.00 uur 19.00 uur Sportfjild bij de Wjukken 10.00 uur, sportfjild bij de Wjukken Ledepartij Senioaren, Jonker Sikkepartij keatsen 12.00 uur, sportfjild bij de Wjukken 14.00 uur, bij de Wjukken Laatste dienst in Mantgum met voorganger ds. Knol (Mariakerk Mantgum) 11.00 uur Bestuursvergadering DMS Kompetysjekeatsen Jeu de boules, instuif Kompetysjekeatsen Jeu de boules, instuif Ledepartij Senioaren, buertsjekeatsen Ledepartij Jeugd, freontsje & freondintsje partij keatsen Jeu de boules, instuif Kompetysjekeatsen Jong Famme Partij, KNKB keatsen Rûn om Mantgum Ledepartij Senioaren, keetpartij keatsen Kompetysjekeatsen Vakanties 2016 huisarts Boazum - Hornstra 2 - 24 juli 10 - 18 sept 31 dec - 8 jan Zomer Herfst Kerst Foarstellings Berne-iepenloftspul Easterwierrum do 16 juni: Premjére vrij 17 juni, 14.30 uur za 18 juny zo 19 juni wo 22 juni vrij 24 juni zat 25 juni wo 22 juni do 23 juni, 20.30 uur do 23 juni, 20.30 uur zon 26 juni, 14.30 uur zo 26 juni 28 Mandeguod 20.30 uur, neist MFC de Tysker yn Easterwierrum 20.30 uur, neist MFC de Tysker yn Easterwierrum 14.30 uur, neist MFC de Tysker yn Easterwierrum 15.30 uur, neist MFC de Tysker yn Easterwierrum 20.30 uur, neist MFC de Tysker yn Easterwierrum 20.30 uur, neist MFC de Tysker yn Easterwierrum 12.00 uur, sportfjild bij de Wjukken Sportfjild bij de Wjukken 19.30 uur, Wjukken Sportfjild bij de Wjukken 14.00 uur, bij de Wjukken Sportfjild bij de Wjukken 14.00 uur, bij de Wjukken 18.30 uur, doarp Mantgum 10.00 uur, sportfjild bij de Wjukken 14.00 uur, bij de Wjukken Sportfjild bij de Wjukken 10.00 uur, sportfjild bij de Wjukken

Weekagenda zondag maandag instuifboulen bloedprikken huisartsenlaboratorium AMV fanfare ’Harmonie Weidum’ Mantgumer Maten Tafeltennisclub MTV’14, 12 t/m 18 jaar volwassenen zenmeditatie dinsdag lytse byb biljarten 60+ judo, 4 t/m 7 jaar judo, 7 t/m 8 jaar judo, 8 t/m 9 jaar judo, 10 jaar en ouder inloopspreekuur politie tossen tennis jeugd bridgen tossen tennis volwassenen bodyfit pilates donderdag pianoles kids swing 4 t/m 7 jaar funky kids 7 t/m 10 jaar 09.00 - 09.15 uur, mfc Wjukken 15.30 uur, OBS de Gielguorde 19.30 - 21.00 uur, dorpshuis Weidum 20.00 uur, mfc Wjukken 18.30 - 20.00 uur, mfc Wjukken 20.00 - 21.30 uur,mfc Wjukken 19.45-21.30 uur, Dokter Fokkewei 10 peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 13.15 - 15.30 uur, mfc Wjukken viskraam 11.00 - 18.00 uur, De Dobbe 14.00 - 16.00 uur, de Gielguorde (m.u.v. schoolvakanties) 14.00 - 16.00 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal 18.05 - 19.00 uur, gymzaal 16.30 - 17.30 uur, Gemeentehuis Wommels 18.30 - 20.00 uur, tennisbanen 20.00 - 23.00 uur, mfc Wjukken 20.00 - 23.00 uur, tennisbanen woensdag peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 08.30 - 10.45 uur, mfc Wjukken verlengde opvang ‘de Pukkewjuk’ 10.45 - 11.45 uur mfc Wjukken soos 60+ 14.00 uur mfc Wjukken 18.30 - 19.25 uur, gymzaal 19.30 - 20.15 uur, gymzaal malletband ‘Harmonie Weidum’ 19.30 - 21.30 uur, dorpshuis Weidum bodyshake 20.20 - 21.20 uur, gymzaal 14.50 uur - 21.30 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal modern dance 10 jaar en ouder 17.15 - 18.05 uur, gymzaal Mandeguod 29 14.00 uur, jeu de boulesbanen bij de Wjukken

Weekagenda ophalen oud papier jeu de boules competitie loopgroep Rûnom Mantgum yoga vrijdag v.a. 18.30 uur, laatste do. v.d. maand 19.30 uur, jeu de boulesbanen bij de Wjukken 19.30 uur, bij mfc Wjukken 19.00 uur én 20.00 uur, De Gielguorde peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 08.30 - 10.45 uur, mfc Wjukken verlengde opvang ‘de Pukkewjuk’ 10.45 - 11.45 uur mfc Wjukken pilates vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) biljartcompetitie 09.00 - 09.45 uur, gymzaal 09.15 -10.15 uur, mfc Wjukken 10.30 -11.30 uur, mfc Wjukken 19.30 uur, Café Bonnema Instellingen Instelling Telefoon Contactpersoon Buitenschoolse opvang De Vrijbuiters (088) 035 04 38 W. Lameris Diëtistenpraktijk Leuk op Gewicht Diëtistenpraktijk Mantgum Dokterswacht Friesland Fysiotherapiepraktijk Mantgum Huisartspraktijk Bergwerff Huisartspraktijk Lukkes Gastouderopvang It Swânnennest (0900) 112 71 12 (058) 250 14 14 (0517) 34 12 72 (058) 251 92 24 (058) 250 15 23 Gastouderopvang Seerôvers en Lânrotten (058) 250 19 52 Gastouderopvang Us Wouterkes Kinderopvang It Flinterke Logopediepraktijk Mantgum Studio Fitaal Peuterspeelzaal De Pukkewjuk J. Sybesma H.B. Bergwerff L.J. Lukkes G. van der Heide J. Wijnia (058) 250 13 63 R. van der Veen (088) 035 04 38 W. Lameris (06) 270 649 94 A. Wijnstra (06) 420 122 03 M. Ypma (058) 250 16 80 I. Bosma Protestantse Gemeente www.ruimgeloven.nl (0566) 65 36 35 Ds. G. Knol Sportcentrum Akkermans Tandartsenpraktijk Mantgum Mindfulnesstraining en zenmeditatie 30 Mandeguod (0515) 42 56 12 V. Akkermans (058) 250 17 81 (06) 128 227 12 Eef Heinhuis (06) 18 33 90 61 C. Bruinsma (0566) 65 33 88 T. Kuperus

Rûnom Mantgum 3 juli – loop- en wandeltocht Op zondag 3 juli wordt de loop Rûnom Mantgum gehouden over 2½, 5, 10 en 15 kilometer. En voor de wandelaars een mooie en originele tocht van 25 kilometer van Sneek naar Mantgum. Start en finish van de loop zijn bij MFC De Wjukken. Om 11 uur is de start voor de afstanden 2½, 5, 10 en 15 kilometer. Voor de basisschoolkinderen start om kwart over tien de kidsrun. Na afloop krijgen alle kinderen een medaille! Ter voorbereiding organiseert Rûnom Mantgum, in samenwerking met de Gielguorde, kidsrunclinics tijdens de gymnastieklessen. Tijdens de loop is Om ’e Terp bij de Wjukken afgesloten voor het verkeer. Andere straten worden af en toe voor korte tijd afgesloten. Vertrekpunt van de wandeltocht is het station in Mantgum waar je met de trein naar Sneek gaat. Via een mooie route door de stad, met een bezoekje aan het scheepvaartmuseum(!), wandel je naar het Sneekermeer. Vervolgens door een aantal dorpen. Het laatste stuk van de tocht gaat door de weilanden van Easterwierrum naar Mantgum over een oud kerkepad, waarvan het tweede deel voor deze gelegenheid éénmalig gebruikt mag worden. Onderweg is er cultureel en muzikaal entertainment. Inschrijven en meer informatie via runom.mantgum.com. Doe je niet aan hardlopen of wandelen? Kom dan langs en moedig de hardlopers aan. Publiek langs de route en bij start en finish maakt het een mooi evenement voor de lopers en voor het dorp. Wij gaan er bij de Wjukken een feestelijke boel van maken. Vrijwilligers gevraagd Voor de loop Rûnom Mantgum zijn er nogal wat taken zoals tijdwaarnemen, stempelen, wegwijzen, slotfietser, video of foto’s maken, parkeerwacht, inschrijven en startnummers verstrekken, medailles uitdelen, parcours uitzetten, water en sponzen aangeven, enzovoort. Je raadt het al: daarvoor hebben we vrijwilligers nodig. Wil je ons helpen om van deze feestelijke dag in Mantgum een succes te maken? Laat het ons dan weten via runommantgum@mantgum.com of 06 5122 1165. Mandeguod 31

32 Mandeguod

Opbrengst PLANTENVERKOOP HoxWiersterMerk (HWM) Op de zonnige donderdagavond 21 april jongstleden heeft de 12e editie van de HoxWiersterMerk (Plantenverkoop) zo’n € 1500,- opgebracht. Een zeer goede verkoop met een goede opbrengst, hoewel we de nodige planten overhielden. Veel dorpsgenotenwaren helaas niet thuis. Gelukkig zijn er door sommige vroege vogels vooraf al planten besteld én zijn er na 21 april ook nog enkele planten verkocht in de Wjukken. De overgebleven planten zijn in de bloembakken bij de Wjukken gepoot wat een gezellige en fleurige uitstraling biedt. Inmiddels weten nagenoeg alle dorpsgenoten dat de planten (via onze vaste leverancier D. Boonstra) van goede kwaliteit zijn en dat we dit voor het goede doel doen. Dit zien we terug in de opbrengst, waarvoor onze grote dank. Deze opbrengst wordt door MFC Wjukken besteed aan nieuwe kamerschermen en tafels. Alle vrijwilligers bedankt voor jullie inzet! HWM-commissie, Ruerdtsje Kuperus, Maaike de Groot, Miranda v.d. Poel Uw bijdrage voor de Club van 50 De jaarlijkse bijdrage voor de Club van 50 betreft € 50,-. Dit bedrag kunt u overmaken op NL09 RABO 0354 7003 75 t.n.v. Korfbalvereniging WWC. De jaarlijkse verloting onder de leden van de Club van 50 blijft in ere en zal ook dit jaar weer plaatsvinden tijdens de seizoensafsluiting. Dit jaar zal er een dinercheque van € 75,- voor restaurant Jonker Sikke worden verloot. Bestuur KV-WWC Mandeguod 33

34 Mandeguod

Johan Vogelzang zesde bij voorronde NK Ultimate Tafeltennis LEEUWARDEN – Tafeltennisser Johan Vogelzang uit Mantgum is zaterdag 14 mei 2016 zesde geworden bij de voorronde van het Nederlands kampioenschap Ultimate Tafeltennis in de zaal van DOV Leeuwarden. Johan werd tweede in zijn poule, onder andere dankzij een overwinning op tweede divisiespeler Bram Parlevliet uit Leeuwarden. Zijn gemiddelde gamescore was net niet hoog genoeg om verder te komen in dit toernooi. Alleen de beste nummer twee ging door naar de halve finale en dat was in dit geval Leon Knol uit Groningen. Tweede divisiespeler Thomas Kuijer uit Hoogezand won het toernooi en mag op 25 juni in Berkel en Roderijs met het NK meedoen in deze nieuwe tak van de tafeltennissport. Kevin Baron uit Oosterwolde werd tweede en gedeeld derde en vierde werden Peter Zwama uit Assen en Leon Knol uit Groningen. Ultimate Tafeltennis wordt gespeeld op een tafel van vier normale wedstrijdtafels. Het is als Tafeltennis 2.0, als Tafeltennis Meets Tennis. Veertien tafeltennissers uit het hele Noorden waren op deze primeur voor Noord Nederland afgekomen, om zich achter en naast de joekels van tafels eens even lekker in het zweet te werken: het tennisgevoel achter tafeltennistafels. Een mooie korte film van dit evenement vind je op https://www.youtube.com/ watch?v=Pb0VzmY_HKU. Het werd georganiseerd door Mantgumer tafeltennisvereniging MTV’14 in samenwerking met DOV uit Leeuwarden, in de zaal van DOV aan het Kalverdijkje. Gezien de positieve reacties van de tafeltennissers is de kans heel groot dat deze voorronde volgend jaar weer wordt gehouden en dat er vaker toernooien en wedstrijden in deze nieuwe tak van sport worden georganiseerd. Waar zijn in Mantgum AED’s aanwezig MFC Wjukken (dag en nacht) hoofdingang gebouw Poiesz Supermarkt, alleen tijdens openingstijden Fysiotherapie Jelle Sybesma, werkdagen 08.00 - 18.00 uur Wat te doen bij een incident: Eerst 112 bellen. Mandeguod 35

36 Mandeguod

BBQ-partij KF Jacob Klaver 8 maaie 2016 Wat in fantastysk waar op dizze BBQ-partij, likernoch 25 graden dan kin sa'n dei slochtwei net stikken. Út de opjeften foar it keatsen en barbecuen koene jo opmeitsje dat eltsenien der in protte sin oan hie. Baukje en Lyssa hiene de partoeren yndield yn in Manlju’s klasse (10 partoeren, 27 manlju) en in Froulju’s klasse (5 partoeren,10 froulju). Op de barbecue wienen sa’n 100 man! It wie in aardichheid sa moai at der keatst waard, leden dy’t dizze dei net oanwêzich wiene in oanrieder: kom it oare jier ek, sa’n barren wolle jimme net misse. Foar de bern wie der fansels ek wer in springkessen, de hiele dei ha hja dêr yntinsyf gebrûk fan makke. Fan sa'n dei tige warber te wêzen wurde jo hartstikke roppich, dat der waard in protte fleis, slaadsjes ensafuorthinne nei binnen wurke, alles ûnder it geniet fan in “blonde rakker”. Spitich dat Pier sa gau ôfheakke. De barbecue en de tinte binne ek dit jier wer fersoarge troch ús sponsor Wiersma Tentenverhuur-Partyverhuur-Catering. Ek no wer wie it tige by tige. Priiswinners: Manlju’s Klasse: 1e priis: Jelmer Jonker en Jesse Cuperus. 2e priis: Jan Heida, Rutger Fopma (jr) en Jurian Tolsma. 3e priis: Johannes de Jong, Jouke Bonekamp en Pieter Klaversma. Froulju’s Klasse: 1e priis: Elaine Reitsema en Lineke Fopma. 2e priis: Baukje Stienstra en Hinke Fopma. Jeugd: 1e priis: Tjitte Reitsma en Thyme Jonker 2e priis: Andries Geertsma en Hilde van der Zwaag Mandeguod 37

38 Mandeguod

Nieuws Pukkewjuk Eind april is stichting Sisa failliet verklaard en zijn alle leidsters ontslagen, dus ook Ida en Yke van peuterspeelzaal de Pukkewjuk. Alle peuters moesten opnieuw ingeschreven worden bij de nieuwe organisatie Kids First COP Groep. Voor 1 juni moet duidelijk worden hoe het verder gaat. We zijn positief ingesteld en gaan ervan uit dat voor de peuterspeelzaal veel blijft zoals het was. In maart zijn we bij u langs de deuren geweest voor Jantje Beton. Dit heeft in totaal 381 euro opgebracht waarvan de helft voor de peuterspeelzaal is. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Ook de kinderkleding- en speelgoedbeurs van 9 april heeft gezorgd voor extra inkomsten. De opbrengst wordt gebruikt voor nieuwe duplo, een hijskraan en een bezoek op 1 juli aan de kinderboerderij in Sneek. Vrijdag 1 april (geen grap!) hebben de peuters een bezoek gebracht aan de lammetjes op de boerderij van de familie Klaverboer. Dit staat al jaren met veel succes op het programma. Vooral het flesjes geven valt goed in de smaak bij de peutertjes! Het jaarlijkse voorleesontbijt vindt plaats op vrijdag 10 juni. De kinderen mogen in pyjama komen en gezamenlijk ontbijten. Er wordt natuurlijk een nieuw verhaal voorgelezen. Door wie is nog een verrassing... Mandeguod 39

Doarpsmienskip Mantgum Jierferslach Doarpsbelang Mantgum 2015 / 2016 Al wer in jier foarby. Ik haw it gefoel dat ik net iens fan dit plak ôf west haw. Dan tink ik…”haw ik dat allinne mar? Of soene oaren dêr no ek lêst fan hawwe?.... Eins raar. Of net. Hoe sit dat eins mei jimme? Hawwe jimme dat gefoel ek wolris? Oh… lokkich mar. Ik begûn hast in bytsje oan myn sels te twifeljen. Myn lêste wurden út it ferslach fan ferline jier wiene: “Partisipearje, no litte wy dat dan mar dwaan. Dan komt it grif goed! Libje yn in partisipaasjemaatskippij… ja dat hat wol wat. It jout my wol moed foar de takomst. Mar litte wy foaral út ús sels wei tinke en net tefolle de regels fan de opdrachtjouwers folgje. Wy Mantgumers, binne neffens my folwoeksen en ferstannich genôch om ús sels op’e rails te hâlden en dêrmei tagelyk ús doarp op’e kaart!” Fraach is dan: binne wy dêr dan it ôfrûne jier yn slagge. Dogge wy wol dat wat wy dwaan wolle, of litte wy ús dochs oanstjoere troch regels. Kinne wy wol dat dwaan wat wy eins foar eagen hawwe? Frjemd eins, dat foar alle plannen dy’t d’r makke wurde, wol nei ús miening frege wurdt mar sadra de kniper op’e skine komt, it net mear nedich is. Sizze wy nee, dan wurdt it ja! En sizze wy ja, dan hawwe wy in te lege oplieding hân om yn it proces “mienskiplik meitinke te kinnen”. Ja soks stie okkerdeis yn lytse letterkes te lêzen yn in meitink kampanje… Wie’t net Kulturele Haadstêd? It giet faak oer beslissings dy’t mei in hiele protte jild te krijen hawwe. Jild dat allinne mar út lucht bestiet mar wêr’t al bûsenfol fan út jûn wurdt. Frjemd net? Fonteinen sa wol mei wetter as yn iis, folle net genôch. Oeral kinne se wol del skiten wurde. Troch de betinkers wurdt gauris allinne mar yn greate bedragen tocht en de lytse dinkjes dogge der net ta. Fraach is ek… Is dit eins wol kultuer. Of is dat wat krekt makke is daliks al in ikoan. Hoe no?... 40 Mandeguod

Sjoch mar ris nei Ljouwert. Oan it Stasjonsplein is in prachtich moaie brûnzen byldsje fan in jonkje, (yn de jierren santich fan de foarige ieu oan de stêd skonken troch de ek al net mear besteande Friese Bondsspaarbank). It byld is rûch út de grûn skuord. Wêr is it bedarre? Ik kin it jim net sizze. It die my oan de flechtelingen tinken. Wat hie dit in moai symboal wêze kinnen, foar al dy earme minsken, dy’t sûnder wurk, iten en drinken op’e dyk steane en nei de itensbanken ta moatte om te oerlibjen. En foar alle flechtelingen, dy’t om in feilich hinnekommen sykje moatte. It Europaplein ek sa’n foarbyld. Foar de measte omwenjenden en gebrûkers hoecht it plein net feroare te wurden mar ûndertusken binne alle beammen kapt. de prachtige Fenix (yn de sechstiger jierren fan de foarige ieu by de iepening fan it plein skonken troch de net mear besteande Súvelbank) fuort helle… Kulturele Haadstêd?… wêr hawwe se it oer. De kultuer wurdt letterlik en figuurlik gewoan / sûnder fierder op of om te sjen fan de sokkels reage. No wurdt troch de gemeente oanjûn dat al dizze monuminten wer op harren plak werom komme. Wy sille it sjen mar ik tink dat foar 2018 dizze ikoanen net op harren sokkel stean te pronkjen en dat d’r Suske en Wiske iisfonteinen foar werom komme. Dat soe dochs prachtich wêze net?…. dy nije kultuer. No wit ik net hoe’t ik it haw en oars moatte jimme d’r mar wat fan sizze mar ik krij fan my sels de yndruk dat ik oan it troch slaan bin. Ik mei my wol efkes yn de wangen knipe. Dream ik dit of belibje ik dit werklik en slaan ik wartaal út? Ik tink dat it foar my en ek foar jimme ferstanniger is, dat ik dit wurk net mear doch. Wat moatte je no mei sokke healwize negativelingen. Dêr kinne je ommers neat mei. Of mei’k bliuwe en troch gean..… jimme sizze it mar hear........ ik bin sa fuort! No bin ik oer it generaal net sa negatyf hear…… begryp my goed. Ik sjoch noch wol de sinne skinen. Mar it bliuwt frjemd dat d’r fan alles betocht wurdt sûnder dat d’r eins nei de miening fan de minsken frege en harke wurdt. No wit ik ek wol, al dy mieningen kinne de útfiering fan plannen ek behoarlik blokkearje, mar dochs. Yn in demokratyske mienskip, meie wy dochs mei tinke en beslúten nimme? Mandeguod 41

42 Mandeguod

No is it fansels ek sa…dat yn dizze digitale wrâld ek bûten de wurklikheid om, bytiden frjemde dingen dien wurde. En dan is it mar krekt wat jo hjir mei dogge. It hinget folslein ôf fan jo eigen ynteresse nei dy digitale informaasje ta en as jo dizze ynformaasje tsjin komme, ek lêze en brûke wolle. Sa kaam ik okkerdeis yn petear mei in (kin ik wol sizze) in aardich yn it sâltbebiten Mantgumer. Ik frege: “Soest do wol ris wat yn de Mandeguod skriuwe wolle ûnder it kopke “Hette jout de pinne oan?” De reaksje wie (en dat hie ik ek fan dizze Mantgumer ferwachte) posityf. Myn folgjende fraach wie: “Wolst, as’t it klear hast, dat dan nei myn emailadres stjoere?” It antwurd wie: “Dêr doch ik net oan!” Ik frege: “wêrom net?” Ynienen waard der in timmermanspotlead út de bûse wei tsjoend. “Sjoch Hette”, wie de reaksje, “dit is myn emailpotlead. Ik doch neat digitaals want dan reitsje ik it kontakt mei de wiere minske kwyt”. “Dy digitale wrâld dat is my neat wurdich. Der wurdt fan alles skreaun mar men sjocht elkoar net mear yn’e eagen. Boppedat ferslappet hjirmei ek it sosjale libben!” “Dan silst do ek wol gjin facebook hawwe?” wie myn fraach. “Facebook?” wie de reaksje. “Ja”, sei ik. “Hjirmei kinne jo fan allehande minsken útnoegje om elkoar te fertellen wat harren dwaande hâldt om dit dan wer mei oaren te dielen”. “Sjoch, dat bedoel ik no”, wie de reaksje. “Al dat kompjûterjen is in ferearming foar de mienskip. As jo de bewenners út it doarp persoanlik oansprekke, hat dat folle mear effekt”. Ik gie by my sels te rie en tocht: “dit is in punt, dit is folslein wier!” Der bin grif mear minsken dy’t der sa oer tinke. Fraach bliuwt wol, kinne en moatte wy it keare? Ik leau it net, en tink ek net dat wy dat wolle moatte. Want dan bliuwt de tiid stil stean. It is no ien kear sa. Dit is it nije netwurkjen. Wurdt d’r tsjinwurdich wat yn’ e hûs of ûnderweis belibbe dan wurdt dat mei in filmke yn de digitale wrâld dield sadat de minsken it meielkoar beprate en oerlizze kinne. En fansels harren miening jaan kinne. No… dan is dat fansels ek wer foarútgong. Mar oft it allegear better is? Ien ding is wis, alle plannen en beslúten dy’t hjoed de dei oan de oarder komme, moatte wol op dizze wize behannele wurde, oars rinne wy efter de saken oan, en dat sil grif net de bedoeling wêze. Mantgum moat him ek op dizze wize fierder ûntwikkeljen bliuwe en presentearje! Oars binne wy aanst net mear op de kaart te finen en dat sil dochs net de bedoeling wêze. Dan dochs mar de digitale mienskiplike sneldyk op? No…. litte wy dêr dan mar ien op nimme: “Tsjoch!” April 2016 Hette van der Wal Mandeguod 43

44 Mandeguod

‘Tui-Na’en behandeling van pijn Tui-na, wat is dat eigenlijk? Tui-na is een eeuwenoude therapie uit China, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de traditionele Chinese geneeskunst. ‘Tui’ betekent ‘duw’ en ‘na’ betekent ‘greep’. Tui-natherapie bestaat uit het geven van massages waarbij gevarieerde manipulatietechnieken worden gebruikt. Tui-na wordt al eeuwenlang gebruikt in Chinese ziekenhuizen. Ook in het westen dringt deze therapie steeds meer door. Maak eens kennis met deze bijzondere behandelvorm! Tui-na brengt lichaam en geest in balans Tui-na wordt al meer dan 2000 jaar toegepast in China. Er wordt onder andere gebruikgemaakt van ritmische druktechnieken langs de energiebanen en op de energiepunten van het lichaam om ervoor te zorgen dat Qi (levensenergie) op een evenwichtige manier door het lichaam stroomt om lichaam en geest in balans te brengen. Er wordt diep ingewerkt op de positieve energie van het lichaam om de zelfhelende kracht van het lichaam aan te spreken. Voorkomen en verlichten van vele gezondheidsklachten Bijzonder aan de Tui-natherapie is dat het zowel een ontspannende als vitaliserende werking heeft. Tui-na is een therapie die heel goed ingezet kan worden als preventieve behandelwijze. Terwijl de focus van de westerse geneeskunst ligt op het genezen van ziektes, ligt binnen de oosterse traditionele geneeskunst de nadruk op het voorkomen van ziektes en het gezond houden van lichaam en geest. Tui-na wordt ingezet voor zowel het voorkomen van ziektes als het verlichten van diverse specifieke gezondheidsklachten. Welke klachten kan je met tui-na verzachten? Tui-na is een zeer effectieve methode voor het behandelen van gewrichtsklachten, artritis, ischias, spierpijn, pijn in de nek, schouders en rug. Verder is deze behandelwijze ook aangewezen voor het behandelen van stress-gerelateerde klachten als slapeloosheid, spanningshoofdpijn, spijsverteringsproblemen en ademhalingsproblemen. Eventueel kunnen de behandelingen gecombineerd worden met acupunctuur of Chinese kruiden. De behandelingen worden vergoed door de verzekeraar vanuit de aanvullende verzekering. Owen van de Ridder praktijk voor Chinese geneeskunde Mantgum. Telefoon: 0618258510 Mandeguod 45

46 Mandeguod

De opvolgers De lammerij is weer achter de rug. Bij ons eigen koppel is dat uitstekend verlopen: één eenling, een drieling en de rest van de ooien bracht twee lammeren. Een prima gemiddelde! Na het verlies van ‘Betty’, het Zwartbles schaap tussen onze Texelaars, hebben we in december een tweetal jonge drachtige ooien gehaald uit Wytgaard: Stippel en Bles. Dat ging nog niet zonder slag of stoot, want de dames wilden eigenlijk niet weg bij hun soortgenoten. Stippel jumpte gewoon uit ons karretje zodat het stel met de paardentrailer moest worden gehaald. In de winterperiode konden ze aan hun nieuwe omgeving wennen en maakten we ze tam. Ze aten al vrij snel de biks uit de hand. Volgens fokker André moesten ze ongeveer half april lammeren, de exacte dekdatum was echter niet bekend. In ieder geval ruim na onze Texelaars. Nu kun je het moment van lammeren redelijk aan het uier ‘aflezen’, maar daar mocht ik van beide dames niet aankomen. Hoe onbetamelijk! Het is onvoorstelbaar wat voor verontwaardigde blikken mij dat opleverde. Natuurlijk, het is onoorbaar om aan het voorkomen van aanstaande moeders te zitten, maar ik kan het uier door hun lange vacht helaas niet zien. Er zat dus niets anders op dan de dames goed in de gaten te houden. Op 13 april bracht Stippel twee rammen, een flinke en een miezertje. Die laatste had veel moeite om op gang te komen. En och, wat was die ooi wijs met de tweeling. Ze liet mij zelfs gedwee het kleintje aan haar uier aanleggen, als ie dat niet kon vinden. De ander deed het prima, Mandeguod 47

48 Mandeguod

maar die kleine groeide niet. Wilde ook niet uit de fles drinken en werd slapper en ellendiger met de dag. Na 4 dagen heb ik besloten het in te laten slapen. Een dag heeft Stippel onrustig gezocht… Bijna twee weken moest Bles jaloers toekijken, toen was zij aan de beurt. Midden in de nacht kwam haar rijkewolvewens uit. Zij bracht een ‘spantsje’, oftewel een rammetje en een ooitje. Stippel kon veel eerder met haar lam naar buiten, maar dat was geen succes. Ze blèrden voortdurend naar elkaar; dan maar weer samen in het hok… Nu lopen ze tussen de andere schapen met alle lammeren. Grappig, de Zwartblessen zoeken elkaar steeds weer op. Zowel de moeders als de lammeren. Integreren is dus blijkbaar niet alleen bij mensen een probleem. Het zal wellicht nog wat tijd vergen, maar ik ben ervan overtuigd dat deze opvolgers uiteindelijk net zo in de koppel worden opgenomen als Betty ooit is opgenomen. En de enige nazaat van Betty? Blacky bracht twee witte ooitjes. Hun genen verloochenen zich niet want zij zijn het meest nieuwsgierig naar het zwarte grut. Want ja, moeders is immers ook donker. Waarom zij dat niet zijn? Wel, daar schrijf ik niet opnieuw een prijsvraag over uit! Mandeguod 49

50 Mandeguod

Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar geeft een stoomcursus, “Klear voor KH 2018”. Tresoar gaat op tournee! Door de hele provincie Fryslân wil Tresoar langskomen om de Friezen klaar te maken voor 2018. In het jaar dat Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa is, komen er veel gasten naar Leeuwarden, en naar Fryslân. Die gasten willen de rijke Friese geschiedenis van stad en platteland meemaken. Het kunnen cultuurtoeristen het zijn, maar ook nazaten van Friese emigranten die op zoek zijn naar hun ‘roots’. Zijn de bewoners van Fryslân erop voorbereid om die mensen te ontvangen? En hun vragen te beantwoorden? Hoe staat met de kennis van de Friezen over de geschiedenis en cultuur van Fryslân? Hoe zit het eigenlijk met de Friese Vrijheid? Wanneer was de slag bij Warns? Wat was de betekenis van de Franeker Universiteit voor Fryslân? Wie was Menno Simons? Welke pareltjes van geschiedenis en cultuur geven kleur aan eigen dorp en streek? De Tresoar-stoomcursus kan aangevraagd worden door groepen van geïnteresseerden. Bijvoorbeeld historische verenigingen, personeelsgroepen, scholen, bibliotheken, kerken of dorpshuizen, vrouwenverenigingen, maar de cursus kan ook een element zijn op voorbeeld een dorpsfeest. Tresoar is, vanaf september 2016, bereid om, gratis, bij alle groepen langs te gekomen. Wat houdt de Tresoar-stoomcursus “Klear voor KH2018” in? In een tijdsbestek van anderhalf uur presenteert het Tresoar- team een luchtig programma met vijf onderdelen: • Een kort verhaal over de geschiedenis van Fryslân Mandeguod 51

52 Mandeguod

• Een kort verhaal over de geschiedenis van eigen dorp of streek • Een historisch filmpje uit het Fries Film Archief • Een verwijzing naar de collecties van Tresoar • Een quiz waar de deelnemers hun culturele kennis over dorp en streek mee kunnen testen Deelnemers zijn na afloop van de cursus klaar om de gasten voor KH2018 te woord te staan en verder te helpen. Iedereen krijgt het certificaat “Klear voor KH2018”. De stoomcursus is niet individueel te boeken. Meer informatie is te vinden op http://www.tresoar.nl Tresoar jout in stoomkursus, “Klear foar KH 2018”. Tresoar sil on tour! Rûnom yn de provinsje wol Tresoar delkomme om de Friezen ree te meitsjen foar 2018. Yn it jier dat Ljouwert kulturele haadstêd fan Europa is, komme der in soad gasten nei Ljouwert, en nei Fryslân. Dy gasten wolle de rike Fryske skiednis fan stêd en plattelân ûnderfine. It kinne kultuertoeristen it wêze, mar ek neiteam fan Fryske emigranten dy’t sykje nei harren ‘roots’. Binne de bewenners fan Fryslân derop taret om dy minsken te ûntfangen? En harren fragen te beäntwurdzjen? Hoe stiet mei de kennis fan de Friezen oer de skiednis en kultuer fan Fryslân? Hoe sit it eins mei de Fryske Frijheid? Wannear wie de slach by Warns? Wat wie de betsjutting fan de Frjentsjer Universiteit foar Fryslân? Wa wie Menno Simons? Hokker peareltsjes fan skiednis en kultuer jouwe kleur oan eigen doarp en streek? De Tresoar-stoomkursus kin oanfrege wurde troch groepen ynteressearren. Bygelyks histoaryske ferienigingen, personielsgroepen, skoallen, biblioteken, tsjerken of doarpshuzen, frjouljusferienigings, mar de kursus kin ek in elemint wêze op bygelyks in doarpsfeest. Tresoar is, fan septimber 2016 ôf, ree om, fergees, by alle groepen del te kommen. Wat hâldt de Tresoar-stoomkursus “Klear foar KH2018” yn? Yn in tiidsbestek fan oardel oere presintearret it Tresoar- team in luchtich programma mei fiif ûnderdielen: • In koart ferhaal oer de skiednis fan Fryslân Mandeguod 53

54 Mandeguod

• In koart ferhaal oer de skiednis fan eigen doarp of streek • In histoarysk filmke út it Frysk Film Argyf • In ferwizing nei de kolleksjes fan Tresoar • In kwis dêr’t de dielnimmers har kulturele kennis oer doarp en streek mei teste kinne Dielnimmers binne nei ôfrin fan de kursus klear om de gasten foar KH2018 te wurd te stean en fierder te helpen. Elk krijt it sertifikaat “Klear foar KH2018”. De stoomkursus is net yndividueel te boeken. Mear ynformaasje is te finen op http://www.tresoar.nl Foar mear ynformaasje/ voor meer informatie: Siem van der Woude 058-7890789 s.vanderwoude@tresoar.nl of ynfo@tresoar.nl http://www.tresoar.frl http://www.tresoar.nl/Pages/stoomkursus.aspx Mandeguod 55

Afmetingen advertenties hele pagina halve pagina kwart pagina staand kwart pagina liggend Colofon 180 x 128 mm 128 x 87,5 mm 87,5 x 61,5 mm 128 x 41,25 mm Iedere advertentie heeft standaard een rand. Behalve als het design van de advertentie dit niet toelaat. Aanleveren advertenties en afbeeldingen Aanleveren van een advertentie kan in elk gewenst grafisch formaat zoals bijvoorbeeld BMP, TIFF, JPG, JPEG, PNG, etc. Aanleveren van een advertentie in WORD is ook mogelijk. U loopt dan wel de kans dat er afwijkingen optreden, met name in de fonttypes en fontgrootte. Mandeguod is een uitgave van Doarpsmienskip Mantgum en verschijnt 11 keer per jaar. Doarpsmienskip Mantgum Anne Muller, voorzitter. Dayna de Boer, secretaris. Geert-Jan Goedhart, penningmeester. Roelie Rozenberg, bestuurslid. E-mail: doarpsmienskip@mantgum.com Website: www.mantgum.com Redactie Mandeguod Bram Brouwer hoofdredacteur, Frits Sieperda vormgever, Sita Wijnia eindredacteur, Jan de Vries, redigeerwerk, Hette van der Wal redacteur, Anna Christien Piebenga redacteur Financieel beheer Hotze Bonnema, penningmeester. Bankrekening Mandeguod: NL77 INGB 0005 0727 04 Verslaggevers Siebolt Dijkstra (en korrektor fryske teksten), Lys Scarse, Hette van der Wal. Verspreiding Karelien van Sluis coördinator. Verspreiding door veel vrijwilligers uit Mantgum. Druk Copy Service Leeuwarden Tarieven Mandeguod www.mantgum.com Jaaradvertentie (binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 150,e 77,50 e 43,50 Eenmalige advertentie (alleen binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 24,e 13,e 9,Politie Service Centrum (0900) 88 44 Buurtagent: trinus.hoekstra@friesland.politie.nl © MANDEGUOD Overname van artikelen en foto’s alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de redactie van Mandeguod. 56 Mandeguod Verenigingsmededelingen (alleen binnenwerk) Jaarbijdrage Oplage e 26,500 exemplaren. Inleveren kopij, uiterlijk de 15e van elke maand mandeguod@gmail.com. Algemeen Uw bijdrage dient voorzien te zijn van naam, adres en telefoonnummer. De redactie behoudt zich het recht voor om uw tekst te redigeren, zo nodig in te korten of om uw bijdrage eventueel niet te plaatsen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van stukken die zijn geschreven door niet-redactieleden. e-mailadres mandeguod@gmail.com

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
Home


You need flash player to view this online publication