0

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 30e jaargang september 2015

M-september 2015

INHOUDSOPGAVE Jou it troch: / Zeg het voort: De 65-ste Lytse P.C. Op ‘e trappers foar Make a Memory Wie weet de herkomst? Finnamic-dag bij Klaversma Schoenen in Mantgum ‘Hette jout de pinne oan` Tweedehands Kinderkleding & Speelgoedbeurs Mantgum Briefkaart van Oud Mantgum Mantgum yn Bedriuw Beste redactie Filmhuis nieuws Nieuws van de Cultuurcommissie Zeven Giletjes Mantgum bedankt September activiteiten Jeu de Boules Soos 60+ Skûtsje Journaal (de Yde) 3 4 5 8 9 10 Verhuizing 14 Loop Rûnom Mantgum smaakt naar meer 15 16 17 19 19 21 23 24 25 25 25 26 Verenigingen 31 Activiteiten 32 Weekagenda 32 Instellingen 33 Rûnom Mantgum start met wekelijkse trainingen Keatsferiening Jacob Klaver Journaal De Bistedokter WWC: September programma Mantgumermerke 2015 (Back to the 70`s!) Recept van Tusken Tsjerke en Kroech Vegetarische Kerrieragoût 35 37 47 49 50 63 Advertenties 64 Politie 64 Colofon 64 FOTO VOORKANT OMSLAG Mantgumer Merke: een moment van het bubbelvoetbal Het volgende nummer verschijnt voor 1 oktober 2015. Kopij s.v.p. inleveren voor 15 september 2015 foto: Frits Sieperda www.mantgum.com september 2015 Mandeguod 1

onderhoud verbouw restauratie renovatie nieuwbouw advies Dr. Fokkewei 2, Mantgum telefoon: 058 250 16 19 2 www.klaversma.nl bouwbedrijf@klaversma.nl

Jou it troch: Om ús doarpsblêd sa goed en aktueel mooglik te hâlden, is it winslik, dat alle aktiviteiten oan ús trochjûn wurde. It falt ús de lêste tiid op, dat guon ferienings út ús doarp aktiviteiten organiseare dy’t by de redaksje fan Mandeguod net oanmeld binne. Dat is spitich. Want it leit yn de bedoeling dat de aginda yn ús blêd aktueel is en bliuwt. Dit blykt lang net altyd sa te wêzen. Dêrom dizze oprop oan alle ferienings en ynwenners fan ús doarp en der bûten. Wurde d’r aktiviteiten op tou set?..Lit it ús witte. Dan is Mandeguod wer folslein by! Fierder in oprop oangeande it oanleverjen fan bydrages. Der sille by 't soad minsken wêze dy’t wat te melden hawwe. It kinne fakânsjebelibbenissen wêze mar ek hiele oare nijsgjirrichheden. Skriuw ris in ferhaaltsje of lit it ús efkes witte. It is dochs prachtich dat jimme dit moaie blêd al jierren op’e matte krije? It soe och sa spitich wêze, dat wy troch te min oanlevering, ophâlde moatte te bestean? It fuortbestean fan Mandeguod leit foar in great part ek yn jimme hannen. Fierder sykje wy ek noch altyd om nije redaksjeleden. Liket it dy moai om redaksjoneel wurk te dwaan en wolst graach diel út meitsje fan in entûsjast team? Lit it ús witte! De Mandeguod Redaksje Zegt het voort: Om ons dorpsblad zo goed en actueel mogelijk te houden, is het wenselijk, dat alle activiteiten aan ons worden doorgegeven. Het valt ons de laatste tijd op, dat sommige verenigingen uit ons dorp activiteiten organiseren welke niet aan ons zijn doorgegeven. Dat is jammer. Want het is de bedoeling dat de agenda in ons blad actueel is en blijft. Dit blijkt lang niet altijd zo te zijn. Daarom deze oproep aan alle verenigingen en inwoners van ons dorp en daar buiten. Worden er activiteiten georganiseerd: laat het ons weten. Dan is Mandeguod weer helemaal bij de tijd! Verder een oproep betreffende de inlevering van bijdrages. Er zullen genoeg mensen zijn, die wel eens wat te vertellen hebben. Het kan over vakantiebelevenissen gaan maar misschien ook wel over hele andere bijzonderheden. Schrijf eens een verhaaltje, of laat het ons weten. Het is toch prachtig dat dit mooie blad al jaren bij U op de mat valt? Het zou toch jammer zijn dat wij vanwege te weinig aanlevering met ons blad moeten stoppen? Het voortbestaan van Mandeguod ligt voor een groot deel ook in uw handen. Tevens zoeken wij nog altijd naar redactieleden. Lijkt het je leuk om redactiewerkzaamheden te doen en wil je graag deel uit maken van een enthousiast team? Laat het ons weten! De Mandeguod Redactie september 2015 Mandeguod 3

4 Mandeguod september 2015

Op ‘e trapers foar Make a Memory 19 septimber sil it trio Jeltsje Kramer-Tamminga, Sepkje van der Vegt-Tamminga en Laura Cook de berch Mont Ventoux betwinge. Dizze keale en steile berch beklimme je net samar; kriich, kondysje en benammen de winsk de klim ta sawol in letterlik as figuerlik hichtepunt te bringen binne tige wichtich. De fytsende froulju beklimme de berch foar Make a Memory. Dizze stifting hat him ta doel steld om op fersyk fan âlders, of mei tuskenkommen fan soarchprofesjonals, earnstich sike, stjerrende of ferstoarne berntsjes yn de âldens fan 23 wike (swierens) oantemei santjin jier te fotografearjen. De top fan Kale Berg, sa ‘t er ek wol neamd wurdt, leit op 1912 meter hichte. Hielendal boppe stiet in waarstasjon mei in opfallende stjoermêst. Renommearre fytswedstriden, lykas de Tour de France, hawwe de berch guon jierren op ‘t program stean hân yn ferbân mei de hege muoilikheidsgraad en it keale moannelânskip. Der is mar ien wei om boppe te kommen: stevich trochtraapje. Om dat te berikken hat it trio al hiel wat oeren oan it spinnen west. Mar ek toertochten waarden fytst en alle wiken lytsere ôfstannen fan sa’n 40 kilometer. Lytse kwaaltsjes waarden ferholpen mei in massaazje fan de Jorwerter sportmasseuze Karin Schaper. Stifting Make a Memory organisearret elts jier dizze tocht nei september 2015 Mandeguod 5

6 Mandeguod september 2015

boppen. Fan de dielnimmers wurdt ferwachte dat sy elts tûzen euro sponsorjild bydrage, dizze sinten wurde brûkt om it wurk fan de stifting fuortsette te kinne. Under de namme Op ‘e trapers foar Make a Memory binne de froulju al in goed jier dwaande de stipersbydrage by elkoar te garjen. In Benefiet’S’concert, de ferkeap fan wyn, it ynsammeljen fan lege staasjejild flessen, in âld izer aksje, in fytscleanic en in moaie Memorywalk binne it ôfrûne jier al foarby kaam. Fjouwer septimber sil de ôfslúting fan alle aksjes plakfine. Fanfare Ons Ideaal fan Easterwierrum set him belangeleas yn mei har Make a Memory Concert. De besiker sil muzyk yn ferskate tema’s hearre; Fytse, Frankryk en fansels Memories binne de reade tried fan dit unike konsert. Boppedat meitsje Jeltsje, Sepkje en Laura bekend watfoar bedrach sawat in jier lang aksjefiere opsmiten hat. Sechtjin septimber reizgje de froulju ôf nei de Mont Ventoux, de njoggentjinde sille sy de berch opfytse. It plan is dat sy tweintich septimber wer oankomme yn Weidum. Jo kinne harren aventoeren folgje op harren facebookside Op ‘e trapers foar Make a Memory. Mochten jo dizze aksje en de stifting stypje wolle; dat kin noch altyd. Meitsje jo donaasje dan oer nei: NL62RABO0192392328 op namme fan J.Tamminga/L.Cook. september 2015 Mandeguod 7

Wie weet de herkomst? Bij de zolderopruiming van een dorpsgenoot werd deze afbeelding gevonden. De afbeelding zou volgens onze dorpsgenoot gebruikt zijn tijdens een van de Merke activiteiten op de Gibbeflecht. Zijn er mensen die dit fraaie kunstwerk herkennen en/of weten wie dit gemaakt heeft, dan is een belletje welkom bij Pieter van der Veen op (058) 2501363. Mvg, Pieter van der Veen ‘ELTS MINSKE IS OARS ELTS ÔFSKIE IS OARS’ www.uitvaartzorgbijlsma.nl 8 Anna Bijlsma Jorwert 06 10 33 03 37

Schoenen die u makkelijk verder brengen Finnamic-dag bij Klaversma Schoenen in Mantgum Schoenen, die u helpen om langer lekker te lopen zonder vermoeid te raken. Een utopie? Nee dus. Het Duitse pasvormschoenenmerk FinnComfort heeft een innovatieve schoenenlijn ontworpen met de naam Finnamic, die de afwikkeling van de voeten tijdens het wandelen gemakkelijker maakt. Iedere stap kost daardoor minder energie. Het geheim zit in de speciaal gevormde zool, die aan de voor- en de achterkant een uitgekiende ronding heeft, maar in het midden vlak is. Let wel, het zijn dus geen ‘wiebelschoenen’, maar stabiele stappers, ontwikkeld op basis van orthopedische kennis. Omdat ook hier de juiste lengte- en breedtemaat van het grootste belang zijn om optimaal comfort te kunnen garanderen, vraagt dat om deskundig pasvormadvies. Daarom organiseert Klaversma Schoenen op donderdag 17 september een speciale FinnComfort-dag, die helemaal in het teken staat van deze Finnamic-lijn. Iedereen kan dan zelf ervaren hoezeer deze schoenen het lopen vergemakkelijken. Naast de eigen vakkundige medewerkers is er op die dag ook een expert van de FinnComfort-importeur aanwezig, die veel kleuren, modellen en maten meebrengt, waardoor er extra veel keus is. Hij of zij geeft bovendien graag alle gewenste informatie over de uitzonderlijke eigenschappen van deze schoenen. In het kort komt het erop neer, dat de voeten bij elke stap als vanzelf afrollen. De vernuftig vormgegeven zool is bovendien gemaakt van een extra stevig materiaal, waardoor energie wordt bespaard. Vergelijk het maar met een hard opgepompte bal, die veel hoger stuitert dan een zacht exemplaar. FinnComfort Het schoenenmerk FinnComfort is in de jaren tachtig van de vorige eeuw ontwikkeld op basis van medische inzichten en wordt nog steeds geheel in Duitsland geproduceerd. Het merk richt zich met name op consumenten, die comfortabel en gezond willen lopen. Alle dames- en herenschoenen zijn van zeer hoge kwaliteit en hebben een verwisselbaar, kurken voetbed, zodat ook de eigen steunzool in de schoenen kan. Voor vrijwel elke voet zijn er unieke leesten, die de voeten optimale steun en de tenen volop bewegingsvrijheid bieden. Voor alle FinnComfort-kopers is er op deze dag een passende attentie. september 2015 Mandeguod 9

"Jullie wilden toch ooit een klushuis? Als jullie dan van het station naar rechts lopen dan het tweede huis aan de rechter kant. Moet je daar maar eens kijken, is echt wat voor jullie!" De enthousiasme van Nynke-Rixt is vaak aanstekelijk dus gingen we kijken. We troffen in Tsjeintgum een verwaarloosd huis met een rare hoge schuur met een enorme roldeur. Het halve hectare terrein was bijna compleet verhard met beton maar desondanks bijzonder groen. Lange bamboe-achtige planten met grote bladeren schoten uit bulten aarde die lang geleden op het beton waren gestort. Overal sporen van ijzer en steen en werktuigen om dat te bewerken. Her en der stond nog een beeld of een onderdeel daarvan. We staken ons vinger in een kozijn en besloten, “nee, dit is echt te gek!” Zes weken pasten we op het huis van Nynke-Rixt en Sjoerd, bijna drie jaar geleden. We maakten kennis met het mooie en levendige dorp Mantgum. En dat bijzondere plekje in Tsjeintgum, dat wekte toch onze nieuwsgierigheid. Nog maar eens kijken. Het was een mooie avond, windstil, zomers. Het beton met tussen de naden strookjes gedroogd gras straalde nog warmte uit, vogels floten uitbundig en paarden sjokten en scheurden gras van het weiland er naast. Je hoorde ze kauwen en ademen. De plek straalde een bijzondere rust uit, als een oase in de grote vlakte van de Friese weilanden met maar één kleur groen. De bomen om het perceel boden beschutting terwijl ze zachtjes ruisden in het zomerbriesje. Het huis stond er wat verloren bij met de klimop die het langzaam overwoekerde. We keken naar binnen en zagen een interieur van iets wat jaren geleden al oud was. Bruine vloerbedekking, ongeschilderde binnenkozijnen, een plafond zoals je die in oude zwembaden aantreft, met van die dikke vezels. Als je hier wil wonen dan moet je álles aanpakken. “Nee, dit is te groots!” 10 Mandeguod september 2015

En toch, en toch. De plek liet ons niet los. De eindeloze mogelijkheden, van meubels ontwerpen en maken, van een keuken met glas in plaats van de grote roldeur, van boomhutten en enorme schommels, van een eigen stuk grond (beton) - een postzegeltje op Google Maps. We kregen het niet uit ons hoofd. "weet je wat, we bellen gewoon, dan horen we dat we het niet kunnen betalen en kunnen we het uit ons hoofd zetten" Maar we kregen een rondleiding en konden het waarschijnlijk wél betalen. Eerst maar eens wat onderzoeken, dan zouden we zien we dat we het toch niet moeten doen. Maar het bodemonderzoek viel mee en de bouwkundige keuring leverde ons een rapport op waar we niet echt van schrokken. Misschien waren we naïef, of al een tikkeltje verliefd… We waren inmiddels bereid om het avontuur aan te gaan. Het was 2013 en banken hadden het moeilijk (voor zover banken het moeilijk kunnen hebben). Ons huis had een 'bedrijfsbestemming met dienstwoning’ en daar zochten we een hypotheek bij. Maar banken wilden liever geen zakelijk vastgoed financieren, dat vonden ze maar spannend en zeker in deze staat van onderhoud. Een lastige situatie dus, hoe konden we dit anders betalen dan met een hypotheek? Het bestemmingsplan wijzigen naar woonbestemming? Na een gesprek met de wethouder bleek al: dat zou te lang gaan duren en kostbaar zijn. We herinnerden ons een tip van een vriend: de Familiebank. Dat is een constructie waarbij je bij familie en vrienden geld kunt lenen voor bijvoorbeeld je huis. Dat bleek de oplossing. Nu hebben we bij 5 mensen een hypotheek, onder voor alle partijen gunstige voorwaarden! Een soort crowdfunden dus. Met de sleutel in ons hand stonden we ongelovig voor de deur van een soort serre-achtig hokje dat ooit aan óns huis was gebouwd en waar, zo leek het, sindsdien nooit meer iets aan gedaan was. We wisten heel weinig van het huis maar zagen aan alles dat er een bijzondere man had gewoond. In het huis troffen we een droge worst nog hangend in de keuken. In een voorraadkast bijna honderd potten en flessen met ingemaakt fruit, in een slaapkamer hing een oude witte badjas en een rollator stond in de hoek. Een houten werkbank en wat trappen en ladders behoorden ook tot de overgenomen inventaris. Onderdeel september 2015 Mandeguod 11

12 Mandeguod september 2015

van de overeenkomst, om het de in het westen wonende erfgenamen van de overleden bewoner makkelijker te maken. Het project kon beginnen, eerst maar eens schoonmaken. We zouden eerst in het huis gaan wonen om plannen te maken voor de renovatie. Nu wonen we er ongeveer twee jaar. We werken allebei full-time en in de tijd die overblijft klussen we vaak, natuurlijk het liefst met vrienden. Zo hebben we vorige zomer het complete dak vervangen en geïsoleerd. Dat konden we alvast doen zonder tijdelijk ergens anders te moeten wonen. Nu het nieuwe ontwerp bijna klaar is hebben we een tijdelijke woning gekocht en kunnen we het grondig aanpakken. Het echte werk. Van het soort dat we onze vrienden mailen dat we te druk zijn met verbouwen om op verjaardagen te komen. Dat we na ons werk snel wat eten en dan tot bedtijd klussen. Dat onze handen zo droog zijn dat het vuil niet meer uit de kloofjes te verwijderen valt. We kijken er nu al naar uit. Want wat is het leuk om iets mooi te maken en wat geeft het een voldoening als het lukt. Deze bijzondere plek verdient onze liefdevolle aandacht en zorg. Het was al 'af' toen we het kochten… we maken het alleen nóg mooier. We genieten al van de vleermuizen die over ons hoofd scheren als we in ons houtgestookte buitenbad zitten, het roepen van een uil. Dat we de rode luchten van een zonsondergang precies door de kerktoren van Jorwert kunnen zien en de schapen met de poten in de 'witte wieven' ervoor. september 2015 Mandeguod 13

Verhuizing Na 16 jaar met veel plezier in Mantgum te hebben gewoond zijn wij begin augustus naar Leeuwarden verhuisd. Voor zover we dat nog niet hebben gedaan zeggen wij hierbij alle lidmaatschappen op. Wij wensen iedereen het allerbeste Met vriendelijke groet, Douwe Heeringa Sio van der Haring 14

Loop Rûnom Mantgum smaakt naar meer De eerste editie van Rûnom Mantgum, die op zondag 28 juni werd gehouden, trok 224 deelnemers en daar waren we dik tevreden mee. Dankzij wel dertig vrijwilligers – wat is Mantgum toch een fijn dorp als je mensen vraagt om te helpen – liep de organisatie op rolletjes. De loop over drie afstanden werd voorafgegaan door een kidsrun. En hoewel er vooral recreatieve lopers startten werd er ook fel gestreden om de eerste plaatsen. De route van tien kilometer ging over het twee jaar geleden geopende fietspad langs de Zwette naar Easterwierrum. Mantgumer Roelof Oostra wilde zijn thuiswedstrijd graag winnen en nam vanaf het begin de kop met Erik Bouma uit IJlst. Geruime tijd ging het gelijk op, maar op de terugweg naar Mantgum versnelde Bouma en won met een halve minuut marge. Bij de dames won Femke Hemstra uit Weidum de tien kilometer met maar liefst drie minuten voorsprong. De vijf kilometer was een dubbele ronde om Mantgum over het nieuwe betonpad langs de Mantgumervaart, waar de bloemrijke bermen aan schilderijen van Monet doen denken. Triatlete Charissa Zijlstra uit Lekkum versloeg Samantha Kouwenhoven uit IJlst met slechts acht seconden. Dat was ook het verschil waarmee winnaar Paul Steen uit Damwoude de Sneker Marco van Meerveld achter zich liet. Op de 2½ kilometer spurtten de broers Jelmer (12) en Hidde van der Weij (10) uit Weidum naar de eindstreep waar Jelmer één seconde eerder aankwam. De Mantgumer zwemster Tessa Quak (12) Janneke Nijman (nr 63, 5 jaar) met haar vader tenslotte, hield de eerste prijs in het eigen dorp door met overmacht de 2½ kilometer bij de dames te winnen. september 2015 Mandeguod 15

16

Rûnom Mantgum verzorgde in juni hardlooplessen op de Gielguorde en er deden maar liefst 64 kinderen mee aan de kidsrun. Voorafgegaan door een levensgrote haas sprinten, renden en huppelden de kinderen van vier tot twaalf jaar over het parcours van 1 kilometer. Met dit feestelijke en vertederende openingsnummer was al na tien minuten duidelijk dat Mantgum dit hardloopevenement nooit meer wil missen. Ids Terpstra (220), Nyckle Vollema (260) en Frits Feddema (255) bij het verlaten van Mantgum. (foto’s Jolt van der Veen. Briefkaart van Oud Mantgum De drukker heeft iets meer briefkaarten afgedrukt dan de oplage van Mandeguod groot is, dus wij hebben er een paar over! Mocht u er belangstelling voor hebben, dan graag even reactie naar mandeguod@gmail.com. Wie ‘t eerst komt, ‘t eerst maalt en op = op! Redactie Mandeguod september 2015 Mandeguod 17

18

Mantgum yn Bedriuw Mantgum bruist op veel plaatsen; op het sportveld, in het dorp, in de Wjukken en in het café. Maar is het ook bekend dat Mantgum bruist in ondernemerschap? Dat er meer dan 100 ondernemers in Mantgum zijn? Dat wist u vast niet, laat staan dat u weet wat al die ondernemers doen. En daarom organiseert de ondernemersvereniging Mantgum op zaterdag 24 oktober 2015 een bijzondere wandeling langs de Mantgumer ondernemers onder de vlag “Mantgum yn Bedriuw”. Noteer alvast in uw agenda Datum : zaterdag 24 oktober 2015 Tijd : van 14.00 tot 17.00 uur In de volgende Mandeguod meer over Mantgum yn Bedriuw Tot ziens op 24 oktober De ondernemersvereniging Mantgum PS: Bent u ondernemer en wilt u ook mee doen, stuur dan een mail naar Jant van Dijk: jant@jantevenementen.nl of bel 06-20494345 voor meer informatie. Beste redactie, Onderstaande mail kreeg ik van mijn zus in Tasmanië waar ik de mooie kaart met oude beelden naar toe heb gestuurd vanaf Jeth. Christa Brak Wat ontzettend leuk om zo'n prachtige foto van oud Mantgum te ontvangen voor mijn verjaardag! (Enne....ik ben en al 'n ouwe JET hoor!!! ). Maar nu is er dus 'n stukje van Mantgum helemaal aan de andere kant van de wereld! Aan 't pronken! Geweldig hoor! Ik zelf vind 't 'n heel mooi dorp en heb wat vrienden in Nederland die er ook zo over denken. Al die prachtige oude villa's.......jullie moeten er wel trots op zijn. Hopelijk blijft het zo'n mooi plekje. september 2015 Mandeguod 19

20

Filmhuis Nieuws Op vrijdag 18 september gaat het filmhuis weer van start. We beginnen om 20.00 uur. De entree is net als voorgaande jaren € 7,50, dit is inclusief pauzedrankje. Dit seizoen draaien we in de schoolvakanties géén films en dat betekent dat er wat minder filmavonden zijn dan voorgaande jaren. Aan het eind van het seizoen horen we graag van U of dit een goede keuze is geweest. De filmnight is dit jaar op 22 januari. Die is wat anders van opzet, we hebben ervoor gekozen om één lange film te draaien en eten dan in de pauze. Er is weer een mooi en gevarieerd programma samengesteld. Titel Draaidatum The Grand Budapest Hotel The Help Brozer Still Alice Wild Turist Boyhood Selma Het Diner 12 Years a Slave De openingsfilm ‘The Grand Budapest Hotel’ vertelt het verhaal van een legendarische hotelmanager (Ralph Fiennes) van een beroemd Europees hotel. Tussen de oorlogen in raakt hij bevriend met een jonge medewerker (Tony Revolori) die een vertrouweling van hem wordt. Het verhaal draait om de diefstal van een onbetaalbaar schilderij uit de Renaissance, de strijd om een enorm familiefortuiendeomwentelingen die Europa transformeren in de eerste helft van de 20e eeuw. Graag tot ziens in het filmhuis van MFC Wjukken. 21 18 september 2015 2 oktober 2015 13 november 2015 27 november 2015 11 december 2015 8 januari 2016 22 januari 2016 5 februari 2016 19 februari 2016 18 maart 2016 Filmnight - 165 min. film Openingsfilm

Start volgende mindfulnesstraining 20 augustus Steeds meer werkgevers en ziektenkostenverzekeraars vergoeden deze trainingen Zenmeditatie wekelijks vanaf 7 september Gekwalificeerd categorie 1 trainer mindfulness MBSR & MBCL 8je praktijk voor mindfulness Dokter Fokkewei 10 - 9022 BS Mantgum - M: 0612822712 - www.8je.nl 22 Owen van de Ridder

Nieuws van de Cultuurcommissie In oktober gaan we van start met het nieuwe seizoen. We hebben weer een zeer divers programma kunnen samenstellen met verschillende soorten muziek, theater en een interessante lezing. In september valt huis aan huis de flyer van De Wjukken in de bus met daarin het complete overzicht aan film en cultuur in Mantgum voor het seizoen 20152016. We geven hier alvast even een kort overzicht van onze activiteiten: Vrijdag 9 oktober 20.00: Feestelijke opening seizoen. Wiebe Kaspers en band spelen theaterconcert “It frije lân”: speelse popmuziek met Friestalige teksten die hout snijden Donderdag 5 november 20.00: Sterk staaltsje. In fertelfoarstelling fol ferhalen en anekdotes door J&M theaterproducties Zaterdag 28 november 20.00: Di Gojim. Een feest van vocale kleinkunst en instrumentaal vuurwerk in de nieuwe voorstelling “Gein” van dit professionele klezmerorkest. Zondag 17 januari 11.00: Zanger Andries Kobus en pianist Jan van Erp. Ze maakten de cd “Van weemoed en andere genoegens”: van jazzy en blues tot chansons en poëzie Donderdag 4 februari 20.00: Tryater: Heimwee nei Hurdegaryp. Een nostalgische trip over verlangen naar een thuisgevoel, met na afloop Café Heimwee, om het gevoel nog éven vast te houden... Zondag 6 maart 15.00: Lenteconcert: Trio Dionysus. Een fusion van tango, klassieke muziek en wereldmuziek. Concert in samenwerking met Senioren Platform Littenseradiel Donderdag 7 april 20.00 Lezing: Trekschuiten en beurtschepen – 300 jaar Friese binnenvaart. Verzorgd door Meindert Seffinga – directeur van het Fries Scheepvaartmuseum In de volgende edities van de Mandeguod volgt nadere informatie over de verschillende voorstellingen. We hopen van harte u te zien! De Cultuurcommissie cultuurcommissie@wjukken.nl september 2015 Mandeguod 23

ZEVEN GILETJES Bij een optreden dragen de leden van het mannenzangkoor de Mantgumer Maten een blauwe spijkerbroek, een blauw overhemd en een giletje, blauw-grijs verticaal gestreept. Een giletje is een mouwloos vest dat oorspronkelijk werd gedragen als onderdeel van een driedelig pak. Wat is het jammer dat liefst zeven giletjes niet meer worden gebruikt. De dragers daarvan hebben helaas om uiteenlopende redenen hun zangcarrière bij de Mantgumer Maten beëindigd. Alweer achttien jaar repeteren de Mantgumer Maten van medio september tot en met april elke maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in mfc Wjukken. Na afloop worden aan de stamtafel sociale contacten onderhouden en versterkt. De Mantgumer Maten treden af en toe op voor publiek. Het repertoire bevat alle soorten muziek, zoals volksliedjes, ballades, shanties, zeemansliedjes, populaire nummers, of gewoon mooie songs: in het Fries, Nederlands, Engels en Duits. Een volledige lijst van ons repertoire staat op www.mantgum.com/ doarpsmienskip, daarna aanklikken: dorpsleven, onder verenigingen: Mannenkoor Mantgumer Maten. De Mantgumer Maten hebben nu zestien leden. Zij komen uit dorpen in en buiten onze gemeente. Wat zou het mooi zijn als de zeven ongebruikte giletjes weer dragers krijgen. Zingen is leuk, ontspannend en gezond. Veel mensen denken dat ze niet kunnen zingen. Onderschat je zelf niet. Doe dus wat je leuk vindt, kom eens vrijblijvend kennis maken en ga meezingen. Dat kan vanaf 14 september tot eind april van 20.00 tot 22.00 uur elke maandagavond in mfc “Wjukken”. De lidmaatschapskosten bedragen € 120,-- per jaar. Als zingen bij de Mantgumer Maten u leuk lijkt en u wilt meer informatie, neem dan contact op met Joost Lottgering, telefoon 058 2501423, Jaap Noorman 058 2502082 of Pieter van der Kooy 058 2501502. 24 Mandeguod september 2015

Mantgum bedankt. Bedankt Mantgumers voor het apart zetten van de flessen. Ik heb er maar liefst 160 weggehaald uit het doosje bij de glasbak. We hebben de flessen met bloemen gevuld en opgehangen in de tent en in de boom. Met als resultaat een hele feestelijke trouwlocatie. Ada Middelweerd September activiteiten Jeu de Boules Zaterdag 5 september is op de baan bij MFC Wjukken het Open Kampioenschap van Littenseradiel. Voor meedoen dit jaar is het te laat, de inschrijving is al gesloten, maar even komen kijken kan natuurlijk ook op deze altijd gezellige dag. We starten om 10.30 uur. Zondag 27 september is het Herfsttoernooi. Ook al is de najaarscompetitie nog volop aan de gang, dit is het laatste toernooi buiten. We hebben toch wel een prachtige zomer gehad. De opkomst was dan (en is dat nog), ook steeds erg groot geweest, wat de gezelligheid zeer ten goede is gekomen. Anke van Eif SOOS 60+ De mooie zomer nadert gestaag zijn einde. Daarom denken wij al weer een beetje aan het winterseizoen. Het bestuur van de soos wil dan graag weer beginnen met klaverjassen. Wij willen weer starten op woensdagmiddag 7 oktober 2015 in de Wjukken middags om 14.00 uur. Houdt U van klaverjassen dan bent U welkom bij de soos. september 2015 U kunt zich opgeven bij één van de bestuursleden. Namens het bestuur: Roelie Heida voorzitster (058) 2502675 Nel Bootsma secretaresse (058) 2501457 Minze Zijlstra penningmeester (058) 2501527 Mandeguod 25

Skûtsje De Yde 2e in de C-Klasse van de IFKS en gepromoveerd naar de B-Klasse!!!!! Vrijdagavond 31 augustus begon de belangrijkste week van het jaar voor het team van de Yde, de IFKS. Na een jaar waarin we een omslag hebben gemaakt in het trainen en de boothandeling begon nu, na een goed voorseizoen, het echte werk. Op zaterdag 1 augustus was de eerste wedstrijd in Hindeloopen. Ons volgschip was afgeladen met familie, vrienden en donateurs en lag naast het wedstrijdveld om ons tijdens onze eerste wedstrijd aan te moedigen. Een slechte start pakte uit in een enorm voordeel. Doordat we achter de rest lagen besloten we een mooie slag naar stuurboord te maken richting het IJsselmeer. Dit bleek een goede keus te zijn en we kwamen als tweede bij de eerste ton aan. Hierna begon het zenuwslopende verdedigingsspel op de rest. Dit hebben we de hele wedstrijd vol kunnen houden en uiteindelijk kwamen net iets te kort om zelfs nog een eerste plek te kunnen pakken. Enorm tevreden en trots werden we 2e in deze eerste wedstrijd. Op zondag is de gebruikelijke rustdag. Deze hebben we gebruikt om middels sprintwedstrijdjes met een aantal andere skûtsjes de start en het kruisrak te optimaliseren en het wedstrijdwater van de dag erna goed te verkennen. Op maandag in Stavoren hadden we grote moeite met de golfslag wat resulteerde in een 7e plek. Op zich in de middenmoot, maar na het mooie resultaat van zaterdag toch net wat jammer. Dinsdag in Heeg was het een zware wedstrijd, veel regen en meer wind dan de dagen ervoor. Hard geknokt en uiteindelijk als 6e gefinisht. Omdat de concurrentie ook wisselend aan het varen was stonden we nog steeds in de top 5 van het klassement, met alle uitzicht op een hogere positie. 26 Mandeguod september 2015

Woensdag in Sloten hadden we een mooie windkracht 3, licht vlagerig, daar houden we van. Na een mooie wedstrijd waarin we zowel goed aangevallen als verdedigd hebben werden we 3e!! Voor de tweede keer op het podium deze week! Uiteraard smaakte dit naar meer, zeker omdat het podium van het eindklassement steeds dichterbij kwam. Donderdag in Echtenerbrug was er heel weinig wind. Er werd gestart en na een bloedmooie start lagen we op koppositie. We gingen stuurboord voor het hele veld langs richting de boventon, maar helaas….de wind hield er mee op en de wedstrijd werd afgelast. Heel jammer als je op kop ligt, aan de andere kant enorm motiverend omdat je weet dat we het dus wel kunnen!! De wedstrijd zou vrijdag aan het einde van de dag ingehaald worden op Lemmer. Vrijdag op Lemmer moesten we ons dus klaar maken voor 2 wedstrijden. De normale wedstrijd in de ochtend en de inhaalwedstrijd in de middag. In de ochtend was er wederom weinig wind. Na enige tijd uitstel konden we dan toch starten. Ook nu hadden we weer een hele mooie start en kwamen we als eerste bij de boventon. De rest van het veld lag op een kluitje elkaar dwars te zitten bij de boventon terwijl wij al om de tweede ton waren en richting de derde ton gingen. Opnieuw besloot de wedstrijdleiding de wedstrijd af te lasten omdat de wind te onvoorspelbaar was…zo frustrerend om 2 dagen achter elkaar op koppositie uit de wedstrijd gehaald te worden! Boos en gefrustreerd gingen we terug naar de haven voor de lunch. Hierna hebben we knop omgezet en gezegd…3x is scheepsrecht! En het lukte ook nog!! Na een mooie start lagen we in de kopgroep. Richting boventon was er een akkefietje met de Woeste Anne, zij vonden dat we ze geen ruimte voor de wal gaven en hesen de protestvlag. Op een tweede positie gingen we uiteindelijk het laatste voor de windse rak in, na de onderton zochten we een mooie windbaan op waarna we met een noodgang richting finish gingen. De nummer 1 werd ingehaald en eindelijk kwamen we dan echt als eerste over de finish!!! Helemaal feestvieren konden we nog niet , het protest moest nog uitgevochten worden bij de protestcommissie. Na een zenuwslopende anderhalf uur kwam het verlossende woord… we hadden het protest gewonnen en waren dagwinnaar!!! Door de winst van vrijdag stonden we ineens gedeelde 2e in het klassement. De top 5 stond echter zo dicht bij elkaar dat iedereen nog kampioen kon worseptember 2015 Mandeguod 27

Anne de Jong Uitvaar tzorg Zorgvuldig en met aandacht 0566 - 602922 Dag en nacht bereikbaar www.dejonguitvaartzorg.nl Buorren 23 • 9012 DK Raerd 28 T 0566 - 60 29 22 Dag en nacht ber

den, maar ook iedereen nog 5e. En alleen de nummers 1, 2 en 3 promoveren dus er was een grote strijd te verwachten zaterdag. Gespannen en gefocused gingen we het water op. Er stond een goede wind, 3 a 4 Bft met dikke vlagen. Na werkelijk een briljante start kwamen we als eerste bij de ton met de rest van de top 5 in ons kielzog. We konden onze positie het hele rondje verdedigen tot we opnieuw het kruisrak ingingen. Door een omgeslagen skûtsje kozen we ervoor om een andere kant op te gaan waardoor we ineens 3e bij de boventon lagen. Nog steeds prima, maar niet wat we wilden! In de rondjes erna hebben we zowel verdedigd als aangevallen en voordat we het laatste kruisrak ingingen lagen we 2e. We kwamen nog best dicht bij nummer 1, maar dat redden we net niet. We werden 2e die wedstrijd, waardoor we ook 2e werden in het eindklassement!!! Super blij, juichend en springend kwamen we over de finish!!!! Enorm trots hebben we genoten van de intocht in Lemmer en de huldiging ’s avonds. De veranderingen die we het afgelopen jaar hebben toegepast hebben effect gehad. Het trainen iedere donderdagavond op Heeg, proberen het schip zo goed mogelijk in de trim te krijgen, jezelf vergelijken met andere schepen, het heeft geloond. We hebben deze week 4x op het podium gestaan en ook het eindpodium gehaald met de daarbij behorende promotie! In 2016 zal de Yde dus in de B-klasse varen van de IFKS. Ook komend jaar zullen we door moeten op de weg die we dit jaar zijn ingeslagen om ons te kunnen handhaven in de B-klasse. Ook zullen we deze winter weer het nodige onderhoud aan het skûtsje moeten verrichten. Daarnaast moeten we onze website www.deyde.nl nieuw leven inblazen. Wilt u helpen met dit terugkerend onderhoud en investeringen voor de toekomst om het Mantgummer skûtsje in goede wedstrijdconditie te houden? Word dan vriend, sponsor of donateur van de Stichting de Yde. U kunt contact opnemen via skutsjedeyde@gmail.com of kijk op www.deyde.nl voor meer informatie. Ook zijn de te vinden op Facebook (Skûtsje de Yde) en twitter (@SkutsjeYde). september 2015 Mandeguod 29

30 Mandeguod september 2015

Vereniging Verenigingen Contactpersoon Âldereinsoas Biljartvereniging Mantgum Bridgeclub Doarpsmienskip Mantgum Fûgelwacht Mantgum Gymnastiekvereniging Weidum Harmonie en Malletband Weidum Herensociëteit Vriendenkring Iisclub De Twa Doarpen R. Heide M. Dusselaar J. W. Verhoef A. Muller E. van der Hem K. Bosma C. Punter S. Cnossen J. van der Werf Jeu de Boulesvereniging Wjukslach G. Kuperus Keatsferiening Jacob Klaver Korfbalvereniging WWC Loopgroep Rûnom Mantgum Mannenkoor Mantgumer Maten Mantgumer Tennisclub Merke Commisje Mantgum D. Lont P.R. van der Kooi A. Meijer A. Tymersma Ondernemersvereniging Mantgum W. Fopma Oudercommissie De Gielguorde Resitearkolleezje Frisia 1874 Speeltuinvereniging De Pôle Stichting Freed E. Langes Stichting Wjukken Tafeltennisclub MTV’14 Uitvaartvereniging De Laatste Eer Voetbalvereniging Oosterlittens Werkgroep Historie Mantgum Wietwetterklup september 2015 L. Weijer-Nutma J. Arendz P. Wijnja J. Anema J. Vogelzang G. Terpstra D. Ottema R.W. Steensma T. Oosterbos B. Stienstra M. Kuipers Telefoonnummer (058) 250 26 75 (058) 253 16 11 (058) 250 18 13 (058) 250 14 41 (058) 251 96 81 (058) 251 93 93 (058) 251 92 64 (058) 250 15 97 (058) 250 11 44 (058) 251 97 17 (06) 130 43 474 (06) 144 11 680 (06) 512 21 165 (058) 250 15 02 (058) 250 15 29 (058) 250 20 26 (058)-288 32 98 (058) 850 63 92 (058) 250 12 75 (06) 532 781 62 (058) 250 17 50 (058) 289 44 32 (058) 250 14 34 (058) 250 13 09 (058) 250 10 38 (058) 250 13 76 Mandeguod 31

Activiteiten vr. 4 sept za. 5 sept za. 5 sept zo. 6 sept za. 12 sept za. 12 sept zo. 13 sept zo. 13 sept vr. 18 sept zo. 20 sept volgende maand vr. 2 okt zo. 4 okt vr. 9 okt zo. 18 okt za. 24 okt Concert Make a Memory, Fanfare Ons Ideaal Open kampioenschap Jeu de Boules (Doublettes) Tsjerkepaad, kerk open Kerkdienst Tsjerkepaad, kerk open/ Nationale Orgeldag Keatsen: Lytse PC, sen. f.f. ûnbeheind Ledepartij jeugd, Geite-wolle-sokke partij Ledepartij senioaren, Ids van der Ende partij Filmhuis: the Grand Budapest Hotel Kerkdienst 20.00 uur, mfc Wjukken 09.30 uur, Mariakerk 20.00 uur, de Tysker Easterwierrum 10.00 uur, Jeu de Boulesbaan 13.00 - 17.00 uur, Mariakerk 11.00 uur, Mariakerk 10.00 -17.00 uur, Mariakerk 11.00 uur, Sportveld 10.00 uur, Sportveld 12.00 uur, Sportveld Filmhuis: the Help Kerkdienst 20.00 uur mfc Wjukken 11.00 uur, Mariakerk Feestelijke opening cultureel seizoen Kerkdienst Mantgum yn bedriuw 20.00 uur mfc Wjukken 09.30 uur, mfc Wjukken 14.00 - 17.00 uur, wandeling Waar zijn in Mantgum AED aanwezig : MFC Wjukken (dag en nacht) hoofdingang gebouw Poiesz Supermarkt, alleen tijdens openingstijden Fysiotherapie Jelle Sybesma, werkdagen 08.00 - 18.00 uur Wat te doen bij een incident: Eerst 112 bellen. 32 Mandeguod september 2015

Weekagenda maandag bloedprikken huisartsenlaboratorium fanfare ’Harmonie Weidum’ Mantgumer Maten Tafeltennisclub MTV’14, 12 t/m 18 jaar volwassenen dinsdag lytse byb biljarten 60+ judo, 4 t/m 7 jaar judo, 7 t/m 8 jaar judo, 8 t/m 9 jaar judo, 10 jaar en ouder inloopspreekuur politie tossen tennis jeugd bridgen tossen tennis volwassenen 09.00 - 09.15 uur, MFC Wjukken 19.30 - 21.00 uur, dorpshuis Weidum 20.00 uur, mfc Wjukken 18.30 - 20.00 uur, mfc Wjukken 20.00 - 21.30 uur,mfc Wjukken peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 13.15 - 15.30 uur, mfc Wjukken viskraam 13.00 - 18.00 uur, De Dobbe 14.00 - 16.00 uur, de Gielguorde (m.u.v. schoolvakanties) 14.00 - 16.00 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal 18.05 - 19.00 uur, gymzaal 16.30 - 17.30 uur, Gemeentehuis Wommels 18.30 - 20.00 uur, tennisbanen 20.00 - 23.00 uur, mfc Wjukken 20.00 - 23.00 uur, tennisbanen woensdag peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 08.30 - 10.45 uur, mfc Wjukken verlengde opvang ‘de Pukkewjuk’ 10.45 - 11.45 uur mfc Wjukken âldereinsoos (vanaf 7 okt) bodyfit pilates bodyshake donderdag pianoles AMV kids swing 4 t/m 7 jaar funky kids 7 t/m 10 jaar 14.00 uur mfc Wjukken 18.30 - 19.25 uur, gymzaal 19.30 - 20.15 uur, gymzaal malletband ‘Harmonie Weidum’ 19.30 - 21.30 uur, dorpshuis Weidum 20.20 - 21.20 uur, gymzaal 15.30 uur, mfc Wjukken 16.10 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal modern dance 10 jaar en ouder 17.15 - 18.05 uur, gymzaal ophalen oud papier v.a. 18.30 uur, laatste do. v.d. maand september 2015 Mandeguod 33

Weekagenda jeu de boules (competitie) loopgroep Rûnom Mantgum yoga De Gielguorde vrijdag peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 08.30 - 10.45 uur, mfc Wjukken verlengde opvang ‘de Pukkewjuk’ 10.45 - 11.45 uur mfc Wjukken pilates 09.00 - 09.45 uur, gymzaal vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) biljartcompetitie zondag groepstraining hardlopen jeu de boules (instuif) 09.15 -10.15 uur, mfc Wjukken 10.30 -11.30 uur, mfc Wjukken 19.30 uur, Café Bonnema 10.00 uur 14.00 uur, jeu de boulesbanen 19.30 uur, jeu de boulesbanen 19.30 uur, bij mfc Wjukken 19.00 uur én 20.00 uur, Instellingen Instelling Dokterswacht Friesland Fysiotherapiepraktijk Mantgum Huisartspraktijk Bergwerff Huisartspraktijk Lukkes Gastouderopvang It Swânnennest Telefoon Contactpersoon Buitenschoolse opvang De Vrijbuiters (088) 035 04 38 W. Lameris Diëtistenpraktijk Mantgum (0566) 65 33 88 T. Kuperus (0900) 112 71 12 (058) 250 14 14 (0517) 34 12 72 (058) 251 92 24 (058) 250 15 23 J. Sybesma H.B. Bergwerff L.J. Lukkes Gastouderopvang Seerôvers en Lânrotten (058) 250 19 52 Gastouderopvang Us Wouterkes Kinderopvang It Flinterke Logopediepraktijk Mantgum Studio Fitaal Peuterspeelzaal De Pukkewjuk G. van der Heide J. Wijnia (058) 250 13 63 R. van der Veen (088) 035 04 38 W. Lameris (06) 270 649 94 A. Wijnstra (06) 420 122 03 M. Ypma (058) 250 16 80 I. Bosma Protestantse Gemeente www.ruimgeloven.nl (0566) 65 36 35 Ds. G. Knol Sportcentrum Akkermans Tandartsenpraktijk Mantgum 34 Mandeguod (0515) 42 56 12 V. Akkermans (058) 250 17 81 september 2015

Rûnom Mantgum start met wekelijkse trainingen Eind juni was de zeer geslaagde loop Rûnom Mantgum, met in de weken daarvoor een clinic voor beginnende hardlopers. In september gaan we van start met wekelijkse trainingen op donderdagavond. De aanvangstijd is 19.30 uur en de trainingen duren 1 tot hooguit 1½ uur. Ons motto is: gezellig en verantwoord hardlopen onder leiding van een gediplomeerde hardlooptrainer. Mirjam Boomsma heeft dit jaar haar papieren als hardlooptrainer gehaald en verzorgde voor de clinic al de zondagmorgentrainingen. De trainingen sluiten aan bij de clinic, dus enige hardloopervaring is gewenst. Maar we beginnen net na de vakantie en het programma bouwt geleidelijk weer op. Nieuwe hardlopers kunnen dus nog wel aansluiten en de trainer houdt rekening met verschillende niveaus. De contributie is 60 euro voor 30 trainingen. Inbegrepen in de contributie is het lidmaatschap van Dutch Runners. Dat is een servicepakket van de Atletiekunie voor de individuele hardloper met onder meer online ondersteuning en advies, verzekeringen en korting op hardloopproducten. Op een rijtje • De eerste training is op donderdagavond 3 september om 19.30 uur • De contributie is 60 euro voor 30 trainingen van september tot en met maart • Lidmaatschap van Dutch Runners is inbegrepen in de contributie • Informatie en aanmelden via de website runom.mantgum.com • Of bel met 06 5122 1165 Heb je zin in hardlopen? Meld je aan bij Rûnom Mantgum! De organisatie bestaat uit Marian Sterk, Anne Dijkstra, Dick Lont en Mirjam Boomsma in samenwerking met buurtsportcoach Lammert Harkema van de gemeente Littenseradiel. september 2015 Mandeguod 35

36

Mantgum rint út foar kening fan de PC Noch noait hat de keningspriis foar Mantgum sa belangryk west as woansdei 29 july 2015. Nije ynwenner Gert Anne van der Bos koe samar ris foar in feestje soargje kinne. Mei syn partoermaten Daniël Iseger en Teake Triemstra winne hja de PC! Spanning oant Johannes Westra, foarsitter fan de PC, it befrijende wurd bringt: Gert Anne kriget acht punten en is dêrmei kening fan de 162e PC. Foar it earst yn it 112 jierrich bestean fan K.F. Jacob Klaver wint in Mantgumer de PC. Fuortendalik komt it keatsbestjoer yn aksje: frywilligers foar de Wjukken, muzyk fan Gerrit Poortinga, hynder en wein fan Ruurd Hoekstra en blommen foar winners en coach. Oant betiid yn de moarn de huldiging fan de winners mei in fantastysk feest yn M.F.C. de Wjukken. It wie foar Gert-Anne de fiifde oerwinning op de PC. Twa kear earder, yn 2009 en 2010 waard er ek útroppen ta kening. Ferline jier gong de keningspriis nei Daniël Iseger. september 2015 Mandeguod 37

38 Mandeguod september 2015

Hank Dussen Dit jier fûn it NK Famkes op sneon 13 juny yn Dussen plak, organisearre troch de jubilearjende keatsferiening HDKC (Hank Dussen Kaats Club) In NK yn Noard Brabân. Jennie Terpstra, Bregt Arendz en Amarins de Groot fertsjintwurdigje K.F. Jacob Klaver. De famkes begûnen goed en winne mei 5-1 6-4 fan Minnertsgea. Yn de twadde omloap wie Ried de tsjinstanner. It begjin wie wat stroef, Mantgum kaam mei 1-3 en 4-6 achter. Op dizze stân kaam de ommekear. Jennie sloeg de bal oer alles hinne en op 6-6 pakten hja it earst. It begûn te rinnen, Ried krige gjin buordsje mear. Suksescoach Albert Reitsema hie it partoer wer op de rit! Bregt, Amarins en Jennie koene harren no tariede op de tredde omloop. In wichtige omloop want by winst, wie d’r in steand nûmer en de beleaning in finale plakje. Mantgum gong tsjin Hallum mei faasje útein. D’r waard goed keatst en yn in omsjoch stie Mantgum mei skjinne fiif earsten foar. Mar doe begûn it keatsmoterke wat te haperjen. D’r waard wat minder mei it kopke keatst en sa behelle Hallum samar in spul. Mar fierder lieten de Mantgumer froulju it net komme en waard wûn mei 5-2 en 6-6. Yn de finale wie it twatal fan Goaiïngea de tsjinstanner. It earste buordsje wie, troch goed werom slaan fan Bregt, foar Mantgum. Letter die bliken dat it by dit buordsje bliuwe soe. Mantgum kaam nea yn de wedstriid, tsjinoer in deeglik keatsend partoer waarden d’r tefolle fouten makke. Op september 2015 Mandeguod 39

40

de stân 5-1 en 6-4 moast Mantgum beliez jaan en wie it twatal Andrea Kroes en Sanne Hijlkema fan Goaiïngea de terjochte winner. Nettsjinsteande in 2e priis op in NK foar Jennie, Bregt en Amarins. Takom jier meie hja nochris meidwaan yn dizze kategory. Ferline jier waard de tredde priis behelle, dit jier de twadde, takom jier ………….. NK Skoaljonges yn Minnertsgea Oebele Anema is no twa jier de begelieder fan it skoaljonges partoer Gjalt Sjirk de Groot, Ignas Dijkstra en Jelle Terpstra fan Mantgum. Fiif á seis kear it jier geane hja d’r op út. Ferline jier meastal yn de earste omloop d’r ôf, soms koenen hja twa potsjes keatse. Ek de earste twa partijen fan dit keatsseizoen lefere gjin pryske op. Mar by de tredde ôfdielingswedstriid yn Dronryp sieten hja by de priiswinners, it waard in fjirde priis. In wike letter op sneon 20 juny it NK yn Minnertsgea. Meiinoar mei Oebele yn de auto d’r hinne. Yn de earste omloop waard d’r keatst tsjin Hommerts-Jutryp. Gjalt de Groot efter yn it perk en foar bêst op, foaryn Jgnas Dijkstra en Jelle Terpstra foar minst op. Mei deeglik keatsspul wûn Mantgum dizze partij mei 5-1 en 6-4. De twadde omloop wie Niawier/Mitselwier/Easternijtsjerk de tsjinstanner. Ek dit wie net al te dreech, in regelmjittige oerwinning, it waard 5-2 en 6-2. Trainingspak oan, hapke iten en de rêst bewarje. De coach hat it goed yn ’e hân. De tredde omloop, tsjinstanner Menaem, de favoryt foar de einoerwinning. It waard de bêste partij fan de Jacob Klaver boys. Mantgum koe frij út keatse, hja hiene neat te ferliezen, allinne mar te winnen. september 2015 Mandeguod 41

42

It earste buordsje wie foar Mantgum. Mantgum keatste hiel konstant. Sûnder oaren te koart te dwaan wie dit foaral de wedstriid fan Gjalt. Ek taktysk siet it goed yn mekoar. D’r waard faak yn it perk wiksele, dit hong ôf fan waard by Menaem oan de opslach stie. Ek oan de opslach waard d’r wol wiksele, dan sloeg Ignas foar minst op. Mantgum rûn fia 4-2 út nei 5-2. Menaem kaam noch ien kear werom en hellet it tredde buordsje binnen. Mar op 5-3 en 6-4 wie Menaem d’r ôf en stie Mantgum bij de lêste fjouwer. De coach seach mear mooglikheden en moast it partoer skerp hâlde. De fjirde omloop, tsjinstanner Kimswert. Kimswert hie yn de twadde omloop ûnferwachts fan Anjum (ek in kânshawwer) wûn. Karel Monfils is de sterke man by Kimswert, d’r moast om him hinne keatst wurde, wat goed slagge. Mantgum wûn op 5-3 en 6-6. Yntusken hie it goeie keatsen fan Gjalt, Ignas en Jelle Mantgum ek berikt. Supporters fanút Mantgum setten op nei Minnertsgea, hja woenen d’r by wêze. De stjinstanner wie it sterk keatsende partoer fan Eksmoarre. Eksmoarre krige yn de foargeande fjouwer partijen mar seis tsjinearsten. In wike earder hie Mantgum noch in hiele spannende partij tsjin Eksmoarra keatst, d’r wiene dus kânsen. Earst waard it Frysk folksliet foar de finalisten spile en doe gong it los. Eksmoarre keatse foaral in taktysk sterke finale. Mantgum komt in spul achter, komt werom ta 1-2, mar de folgjende buordsjes geane nei de tsjinstanner. Uteinliks giet Mantgum stridend ta ûnder en ferlize hja mei 5-2 en 6-4. Nettsjinsteande meie Gjalt, Ignas, Jelle en coach Oebele, grutsk wêze op dizze geweldige prestaasje. Snein 12 july Pearke Teatsen yn Mantgum Pearke keatsen om it iepen kampioenskip fan de gemeente Littenseradiel, foar de njoggende kear organisearre troch K.F. Jacob Klaver. Wa’t de wiken foarôfgeand fan it Teatsen op facebook of twitter fan Jacob Klaver sjoen hat, hat der grif wat fan meikrigen. It wie suver in soarte fan spam, it oandacht freegjen en lobbyen foar it pearketeatsen, troch foaral Baukje en Lyssa de grutte promotors fan dit barren. It die fertuten want mei 59 partoeren op de list hiene we in prachtige keatslist. D’r wurdt spile mei in winners en ferliesers omloop. Under lieding fan Sjirk en Jelle binne d’r njoggen teatsfjilden útlein. Hjirfoar moatte jo hegere wiskunde studearre hawwe, oars slagget it nea! De wedstriidieding waard fersoarge troch Geart en it waard wer in prachtige teatsdei. Tsjin sawn oere foel de lêste teatsslach en waarden de prizen útrikt. De winst gong nei it sterke Spannumer duo Richtsje Srikwerda en Duko Harkema. It wie lange tiid noch ûnrêstich yn, en op it terras fan, de Wjukken, dêr’t op de klanken fan “live” muzyk fan Jan Nota noch in moai feestje wie. september 2015 Mandeguod 43

44

Sneon 12 septimber, 10.00 oere de 65e Lytse PC yn Mantgum De Lytse PC, in tradysje, in keatsklassieker, in keatswedstriid frije formaasje 1e klas manlju In dei mei ferskate hichtepunten, sa as: - in prachtige keatserij - in lotterij mei moaie prizen - in oersjoch fan winners fan 64 jier Lytse PC - de útferkiezing fan trouste supporter fan 1e klasse keatspartijen - op nivo ôfskie nimmende keatsers wurde yn it sinsje set - in moai feest mei live muzyk yn de Wjukken ta ôfsluting It bestjoer fan K.F. Jacob Klaver noeget eltsenien út om dizze dei op it sportfjild fan Mantgum te kommen. It keatsen begjint om 10 oere, de muzyk spilet fanôf 17.00 oere Allegeare dus sneon 12 septimber nei it sportfjild en de Wjukken, de tagong is fergees! september 2015 Mandeguod 45

Bootsma Bouwbedrijf B.V. Voor al uw: Onderhoud Agrarische bouw Verbouwingen Restauratie Woningbouw Utiliteitsbouw Werkplaats/kantoor: Doarpsstrjitte 8 9021 CL Oosterwierum Tel. (058) 250 13 25 Fax (058) 250 14 15 info@bootsmabouwbedrijf.nl www.bootsmabouwbedrijf.nl 46

Frequenties ‘Ik denk dat mijn pup doof is.’ ‘Hoezo?’, vraag ik. ‘Nou, hij luistert helemaal niet. Hij komt gewoon niet als ik roep!’ Een klap met het kastdeurtje achter de nieuwe aanwinst doet het beestje verschrikt opzij springen. Dat bevestigt mijn vermoeden dat hier meer sprake is van een communicatieprobleem tussen zender en ontvanger dan van een gehoorgestoordheid. Precies hetzelfde als met die baas die een hondenfluitje had aangeschaft. Had ie bij een gehoorzaamheidscursus gezien. Daar kon je een hond prachtig mee laten stoppen en zitten of nog ingewikkelder commando’s geven. Hij was blijkbaar in de veronderstelling dat zijn eigen hond daarop voorgeprogrammeerd was, maar helaas luisterde ook deze viervoeter totaal niet naar zijn fluitsignalen… Bij ons mensen is het precies eender. Neem ik wederom ons spreekuur als voorbeeld. Ik betrap mezelf er geregeld op dat ik blijkbaar iets te snel mijn verhaal doe en dwing me dientengevolge steeds vaker te vragen of mijn uitleg goed is begrepen. Soms met een grapje daarbij dat je de zalfflacon goed moet schudden voor gebruik en niet de hond. Dan onthoudt men het vaak veel beter. Andere baasjes proberen je antwoorden te ontlokken die ze graag willen horen: ‘Droef is nu ondertussen al zo oud, die hoeven we toch niet meer elk jaar te enten?’ Juist wel, want de weerstand neemt af. Vergelijk het met de griepprik bij oudere of kwetsbare personen. Nog erger: ‘Dat enten hoeft van mij helemaal niet. Deden we vroeger ook nooit. Werden de hondjes ook nooit ziek.’ Natuurlijk. En nog veel vroeger liepen we hier in een berevel en hadden we wel wat anders aan ons hoofd dan aan de Ziekte van Weil te denken. Gelukkig luisteren de meeste diereigenaren wel naar de dierenarts en halen zelfs dit jaar netjes een tweede prik, omdat de vaccins zijn verbeterd. Die tweede enting doen we overigens zonder consult. Toch blijkt dat sommige baasjes alleen maar hebben opgevangen wat ze het liefst willen horen. ‘Die tweede enting was gratis, zei u de vorige keer!’ Dat is niet zozeer een gevalletje van niet goed luisteren. Ik vrees dat zender en ontvanger in dezen op totaal verschillende frequenties hebben gebivakkeerd… menno@bistedokter.nl september 2015 Mandeguod 47

* Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke artikelen * Speelgoed en schrijfwaren * Gereedschap * Verf en hout * Tuinartikelen * Veehouderijbenodigdheden * Diervoeders en -accessoires * Werkkleding en schoeisel * Schaatsen KLEASTERDYK 46, WINSUM TEL. 0517-341556 DE WINKEL VOOR ALLES EN ... 48

September programma WWC Zaterdag 05 september 15:30 14:00 11:15 10:00 11:00 10:00 WWC 1 - Elko/SSC 1 WWC 2 - Elko/SSC 2 12:30 WWC 3 - Veenwouden 2 WWC B1 - Drn/vdWiel B2 WWC B2 - VIOS (Nij) B1 WWC D1 - Pallas’08 D1 WWC E1 - Kinea E2 09:00 WWC E2 - WIK ‘34 E1 Vrijdag 11 september 19:00 Vlug & Vaardig E1 - WWC E2 Zaterdag 12 september 15:30 14:00 WWC 1 - De Granaet 1 WWC 2 - De Granaet 2 12:30 WWC 3 - ODIS 2 10:15 09:00 10:25 11:00 Westergo B1 - WWC B2 VKC/AROB D2 - WWC D1 Drn/vdWiel E2 - WWC E1 Zaterdag 19 september 15:30 14:00 Wiuwert, Sportcomplex Wiuwert, Sportcomplex Wiuwert, Sportcomplex Wiuwert, Sportcomplex Wiuwert, Sportcomplex Mantgum, Sportcomplex Mantgum, Sportcomplex Mantgum, Sportcomplex Garyp, Sportcomplex Wiuwert, Sportcomplex Wiuwert, Sportcomplex Wiuwert, Sportcomplex LDOK/AH Gorredijk B1 - WWC B1 Gorredijk, Kortezwaag Bolsward, Sportcomplex Siegerswoude, De Ynrin Drachten, Sportlaan 15:30 ODIS 2 - WWC 3 11:45 10:00 09:00 Emmeloord/Marknesse 1 - WWC 1 Emmeloord, De Boskamp Emmeloord/Marknesse 2 - WWC 2 Emmeloord, De Boskamp Elsloo, Elzenhagen 10:30 WWC B2 - Westergo B1 WWC D1 - VKC/AROB D2 Zaterdag 26 september 15:30 14:00 WWC 1 - Pallas’08 1 WWC 2 - Pallas’08 2 12:30 WWC 3 - DTL 3 11:15 10:00 11:00 WWC B1 - Mid Fryslan B1 WWC B2 - Marknesse B1 WWC D1 - Harich D2 10:00 WWC E1 - DTG E1 09:00 september 2015 WWC E2 - Mid Fryslan E1 WWC B1 - LDOK/AH Gorredijk B1 Wiuwert, Sportcomplex Wiuwert, Sportcomplex Mantgum, Sportcomplex Mantgum, Sportcomplex WWC E2 - Vlug & Vaardig E1 Wiuwert, Sportcomplex Wiuwert, Sportcomplex Wiuwert, Sportcomplex Wiuwert, Sportcomplex Wiuwert, Sportcomplex Mantgum, Sportcomplex Mantgum, Sportcomplex Mantgum, Sportcomplex Mandeguod 49

Mantgumermerke 2015 Back to the 70’s! Dit jaar voor de tweede keer Merke vieren op donderdag, vrijdag en zaterdag. De weersverwachtingen voor 13, 14 en 15 augustus waren goed, het zou prachtig weer worden. Hier volgt het verslag van de Merke 2015: Donderdagavond, muzikale opening met een DISCOPARADE door het dorp. Douwe reed voorop met zijn pick-up en achterin ging de Merkecommissie uit zijn dak op muziek uit de jaren zeventig. Er waren dit jaar weer prachtige creaties, zoals; ‘de bicycle queen’, hippies met ‘love, peace and joy’op hun t-shirt en nog veel meer disco, glitter en flowerpower. Uiteindelijk werd de tweede prijs gewonnen door ‘Lily’s Disco Koets’. De eerste prijs is gewonnen door de 50 Mandeguod september 2015

jeugd van de Keet. Zij hadden met z’n allen een wagen versierd in de sfeer van de 70’s. Wat een mooie opkomst dit jaar, een zeer geslaagde en feestelijke optocht. Om kwart over acht opende de Merkecommissie met het Fries volkslied. Hierna volgde een voorstelling van het theaterduo ADYRF, bestaande uit Liuwe en Andrea van der Meer uit Jirnsum. Tijdens hun voorstelling ‘Tinzen’ deelden zij hun gedachten met het publiek over thema’s als sport, de jeugd en ouder worden. Dit werd afgewisseld met Friese en Nederlandse liedjes en verschillende sketches en personages. Later op de avond muziek met feestband ‘Beware’. Er werd gedanst tot in de late uurtjes. Vrijdag, om negen uur REN-JE-ROT oftewel kaatsen voor de kinderen. De bekers werden gesponsord door Wilco Fopma en Jan Watse Wiersma. De uitslag van het REN-JE-ROT keatsen (lytse klasse): 1. Tyme Jonker 2. Hilde v/d Zwaag De uitslag van het bernekeatsen (grutte klasse): 1. Nik de Puijsselaar Hessel Jonker 2. Tjitte Reitsma Andries Geertsma september 2015 Mandeguod 51

Ambachtsbakker Sybesma * Mantgumer Preamke, een heerlijk lekkernij maar ook een leuke tip als kado. * Kadomand gemaakt terwijl u wacht, in de zomer kunt u koffie of thee krijgen op ons terrasje. Openingstijden Mantgum: Dinsdag t/m donderdag: 8.30 - 18.00 uur Vrijdag: 8.00 - 18.00 uur Zaterdag: 8.00 - 16.00 uur www.ambachtsbakker.nl / email: bakkerijsybesma@hetnet.nl Mantgum tel.: 058-2502070 / Boksum tel.: 058-2541323 / 06-38770942 * Suiker of krentenbrood in elk cijfer welke u maar wilt. * Reklame’s staan in de Skille vermeld. * Ontbijtservice. * `s Maandags kunt u gebak afhalen op bestelling in onze winkel te Boksum. * Ook kunt u `s ochtends vroeg altijd in Boksum terecht om uw gebak af te halen of mee te nemen naar uw werk bijvoorbeeld. 52

Om tien uur begon het Petsjebaljen, een vast onderdeel van de Merke. Het zonnetje scheen en de stemming zat er goed in. Onze oudgedienden Jelmer en Mathijs waren dit jaar toch weer van de partij als spelleiders van het Flower Power Petsjebaljen. Wij snappen wel dat helemaal afscheid nemen van de Merkecommissie niet meevalt. De winnares van de eerste prijs was: Jennie Terpstra De winnaar van de tweede prijs was: Jurriaan Hoekstra. De derde prijs ging naar: Lyssa v/d Ende. Na het Petsjebaljen was er dit jaar weer kaatsen voor volwassenen, ‘WIE VAN DE DRIE’. De commissie heeft dit jaar opnieuw haar best gedaan om leuke prijzen in te slaan. Ook dit jaar werden de kransen verzorgd door: Anneke Oosterbos, Aaltsje Odinga, Wieb de Vries, Baukje Boersma, Tryxt Lindeboom, Roelie Rozenberg, Corrie Zwerver, Jetty Cnossen, Gerbrich Wiersma, Doete Anema en Maria Molenbuur. We willen hun ontzettend bedanken voor hun creatieve inzet. Om twee uur begon de 70’s kinderbingo voor kinderen van de basisschool. Geheel in stijl liet quizmaster Stefan zich van zijn beste kant zien, onder toeziend oog van zijn assistentes Marian en Julia. Dit jaar helaas geen valse bingo, maar wel veel leuke prijzen! Wij waren erg blij met de grote opkomst! september 2015 Mandeguod 53

54

Om twee uur ‘HIPPIE batse - Jeu de boules voor 50+ers’. Uitslag Jeu de Boules: 1. Frits Sieperda en Jetty Cnossen 2. Geart Fopma en Gjalt Kuperus 3. Elske Veenstra en Catrinus Jepma Rond vier uur draaide DJ Frans, van Hinnehok FM. Degenen die vroeg uitgekaatst of uitgebatst waren, konden onder het genot van een drankje hun verlies toelichten. Daarna volgde de prijsuitreiking van het kaatsen. De winnaars van het kaatsen waren: Froulju A-klasse: 1. Rianne Nutma Lyssa v/d Ende 2. Amarins de Groot Marijke Keuning B-klasse: 1. Anneke v/d Sluis Fardau v/d Mark Tessa Brouwer 2. Jolanda Terpstra Janna Nynke vd Berg Hinke Fopma september 2015 Mandeguod 55 3. Ant Fopma Ytsje Koops Margriet Miedema

UW ADRES VOOR: FiEtSEn nieuw en gebruikt · ElEktRiSchE ScOOtERS · SERVicE En REpARAtiE (ook aan huis) · FiEtSVERhUUR · FitnESS tOEStEllEn · SlEUtElSERVicE · FiEtSVERzEkERingEn · FiEtSklEDing · hEEl VEEl AccESSOiRES De iisbaan 2 · 8731 DW Wommels · Tel. 0515 - 332 565 www.tweewielersdejong.nl 56

Manlju A-Klasse: 1. Sjirk de Groot Skelte Anema Wilco Fopma 2. Jelmer Jonker Rutger Fopma Bote Strikwerda B-Klasse: 1. Jan Reitsma Arjen Talsma Wisse Arendz 2. Anne Terpstra Sander Hageman Jesse Heida 3. Jelle Anema Ignas Dykstra Remmelt Fopma C-Klasse: 1. Johannes Arendz Menno Bonekamp Gerrit Terpstra 2. Klaas van de Veen Reinder Bonekamp Hendrik Jan Bonsma 3. Jouke Bonekamp Ynte v/d Veen Marijke Abma september 2015 Mandeguod 57

58 Mandeguod september 2015

Vanaf tien uur was er muziek van de coverband Spijcker. De band, bestaande uit drie bevriende muzikanten, gaf een verrassende eigen draai aan zowel oude als recente hits. Een feest der herkenning voor het publiek. Tijdens de eerste pauze van de band werd de ABBA quiz gespeeld. Deelnemers moesten binnen vijf seconden in het juiste vak staan: ‘JA’ of ‘NEE’. Aan het eind van deze afvalronde bleven er twee kandidaten over: Jesse Heida en Remmelt Fopma. Deze laatste zong bijna feilloos de tekst van het nummer ‘Dancing Queen’ en was daarmee de winnaar. Zaterdag Stuif es in- dit jaar een gezellige opkomst bij het ontbijt. Er kon een goede bodem worden gelegd voor de rest van de dag. Croissants, krentenbollen, suikerbrood en zelfs een gekookt eitje ontbraken niet. Iedereen was er op tijd bij, de meesten hadden kennelijk enorme trek. Anne-Piet, sorry dat de eieren op waren. Voor jou volgend jaar een eitje extra. Na het ontbijt begon rond half elf de ’TTT’ oftewel het Tita Tovenaar Tippen. En ook dit jaar had Rintje van der Heide de verste slag met 42.78 meter. Vorig jaar sloeg hij 45.20 meter. De barometer ging naar Menno Bonekamp. 1. Menno Bonekamp en Meinte Bonekamp 2. Wilco Fopma en Rutger Fopma Bij de dames gingen de prijzen naar: 1. Houkje Fopma en Lyssa v/d Ende 2. Anneke v/d Sluis en Hinke Wolthuizen De verste slag was van Tessa Brouwer met 22.02 meter. Feest in Fabeltjesland oftewel het Kindermatinee begon dit jaar iets later. Poppa P. wist de jonge toehoorders al snel te boeien met zijn stem en zijn muziek. De liedjes waren vrolijk en soms serieus. Er werd met de kinderen een race gedaan wie het snelst kon afwassen. De spanning steeg toen Poppa P. onder een groot wit laken rond ging spoken door de zaal. De kinderen waren prachtig verkleed en de mooiste werd beloond met een bowlingspel. Deze prijs werd gewonnen door Jimte Tilma. Samen met zijn vader was hij van top tot teen uitgedost in een flower power creatie, inclusief bloemetjesbroek en hoofdband. Vlak voor de voorstelling konden de kinderen worden geschminkt. Met dank aan Hanneke Hempenius, Sylvia Bosma, Debby Nijman en Dayna de Boer. En daarna volgde ‘OP LOSSE GROEVEN- mei Grytz en Grize’, het matinee voor ‘de volwassenen’. Mede door het heerlijke weer besloot de band om buiten op te treden. Wat zat het daar ‘smûk’ op het terras, de sfeer zat er goed in en er werd lekker gedanst en gezongen. Het was een fantastische middag! september 2015 Mandeguod 59

Het na-matineespel, bubbelvoetbal, was dit jaar een groot succes. Na de lage opkomst van vorig jaar mochten we nu zeker niet klagen. Het was een hilarisch spel waarbij iedereen elkaar omver liep en over het veld rolde. Voor de kijkers was het een groot vermaak en zowel jong als oud deed fanatiek mee. ‘s Avonds was het dan alweer de laatste avond van een zeer geslaagde Merke. Om acht uur was er een stoere demonstratie met politiehonden. Dit vond plaats op het sportveld, achter het bord ‘Verboden voor honden.’ Het publiek kon zien hoe een politiehond razendsnel de boef opspoorde en te pakken kreeg. De man werd flink te grazen genomen want de hond liet niet zomaar los. De politie heeft verschillende situaties in scene gezet en daarmee laten zien hoe ze te werk gaan. Wij vonden het erg spannend, de kinderen aan de kant konden er de humor wel van inzien. 60 Mandeguod september 2015

Om tien uur, SATURDAY NIGHTFEVER met feestband LOST SHOT, de afsluiter van de Merke! Een jonge top 100-band bestaande uit vijf top muzikanten met een breed repertoire, van ABBA tot Andre Hazes. Deze band trok met zijn sexy zangeres vele mannen op de dansvloer. Tijdens de pauze werd de uitslag van de ‘Babyquiz’ bekend gemaakt. De leden van de Merkecommissie hebben hun mooiste babyfoto laten afdrukken in het Merkeboekje. De bedoeling was om de juiste naam met de goede foto te verbinden. De prijs, een babypakket, ging naar: Lucinda Weijer. De uitslag van de quiz was als volgt: 1 = H 2 = F 3 = G 4 = C 5 = I 6 = E 7 = B 8 = A 9 = D Tijdens de verloting werden er mooie prijzen uitgedeeld. De prijzen waren uitgestald en te bezichtigen in de Wjukken. De 1ste prijs- ‘een platenspeler’ is gewonnen door de familie van Blanken. De 3e prijs- ‘een vuurschaal’ is gewonnen door Debby Nijman. Een aantal prijzen moeten nog worden opgehaald: Wit 635 Geel 257 - 2e prijs: Een reiskoffer Roze 596 - Feestverlichting Geel 102 Blauw 499 - 3 windlichten Wit 302 - Poiesz boodschappenpakket. - Bakkerspakket Sybesma - ‘It Kappershus’ kadobon t.w.v. 15,Deze prijzen kunnen opgehaald worden bij Aukje Tymersma. Deze Merke was weer goed geslaagd! We willen de familie Bonnema bedanken voor hun geweldige inzet en de fijne samenwerking. Het is ons goed bevallen. Ook willen we alle vrijwilligers en sponsoren bedanken voor hun inzet en bijdrage. Graag tot volgend jaar!!! Voor de foto’s van de Mantgumermerke kunt u terecht op de site: www.mantgumermerke.nl en like ons facebookpagina. Merke Commissie Mantgum Aukje Tymersma, Sybren van der Meer, Iepie Lindeboom, Stefan Feenema, Marian Ypma en Julia Vellinga, Lennard Weijer, Margreet Lutgendorff en Do september 2015 Mandeguod 61

62 Mandeguod september 2015

Recept van Tusken Tsjerke en Kroech Vegetarische Kerrieragoût Ingrediënten: 4 uien 4 eetl boter of margarine 250 gr champignons 25 gr bloem 2 eetl kerriepoeder verse ananas in stukje gesneden (sap opvangen) of groot blik ananas(uitlekken en sap opvangen) vegetarisch bouillonblok 150 gr rozijnen 4 hardgekookte eieren Bereiden: snipper de uien en fruit ze in 3 eetl boter of margarine zachtjes glazig maak intussen de champignons schoon en snijd ze in grove stukken of plakjes bak de champignons even mee neem de uien en champignons uit de pan en doe nog 1 eetl boter in de pan fruit hierin de bloem met de kerriepoeder giet het sap van de ananas beetje bij beetje onder goede roeren bij de bloem tot een dikke saus eget(eventueel aanvullen met wat water) voeg het bouillontablet toe, de kleingesneden ananas en de rozijnen roer er dan ook het ui-champignonmengsel door en maak de ragoût op smaak met peper en zout. Serveer er de hardgekookte eieren bij. Lekker met een bak sla. Eet smakelijk. Noot: als je de ragoût niet vegetarisch wilt doe er dan 400 gram in blokjes gesneden en gebakken kipfilet doorheen. Is ook erg lekker. september 2015 Mandeguod 63

Advertenties hele pagina halve pagina kwart pagina staand kwart pagina liggend Colofon 180 x 128 mm 128 x 87,5 mm 87,5 x 61,5 mm 128 x 41,25 mm Iedere advertentie heeft standaard een rand. Behalve als het design van de advertentie dit niet toelaat. Aanleveren advertenties en afbeeldingen Aanleveren van een advertentie kan in elk gewenst grafisch formaat zoals bijvoorbeeld BMP, TIFF, JPG, JPEG, PNG, etc. Aanleveren van een advertentie in WORD is ook mogelijk. U loopt dan wel de kans dat er afwijkingen optreden, met name in de fonttypes en fontgrootte. Mandeguod is een uitgave van Doarpsmienskip Mantgum en verschijnt 11 keer per jaar. Doarpsmienskip Mantgum Anne Muller, voorzitter. Dayna de Boer, secretaris. Geert-Jan Goedhart, penningmeester. Roelie Rozenberg, bestuurslid. E-mail: doarpsmienskip@mantgum.com Website: www.mantgum.com Redactie Mandeguod (vacature) hoofdredacteur. Frits Sieperda, vormgever. Trudy Post, eindredacteur en waarnemend hoofdredacteur. Anna Christien Piebenga, redactielid. Financieel beheer Hotze Bonnema, penningmeester. Bankrekening Mandeguod: NL77 INGB 0005 0727 04 Verslaggevers Siebolt Dijkstra (en korrektor fryske teksten), Lys Scarse, Hette van der Wal. Verspreiding Karelien van Sluis, coördinator. Verspreiding door veel vrijwilligers uit Mantgum. Druk Copy Service Leeuwarden Tarieven Mandeguod www.mantgum.com Jaaradvertentie (binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 150,e 77,50 e 43,50 Eenmalige advertentie (alleen binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 24,e 13,e 9,Politie Service Centrum (0900) 88 44 Buurtagent: trinus.hoekstra@friesland.politie.nl © MANDEGUOD Overname van artikelen en foto’s alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de redactie van Mandeguod. 64 Mandeguod Verenigingsmededelingen (alleen binnenwerk) Jaarbijdrage Oplage e 26,500 exemplaren. Inleveren kopij, uiterlijk de 15e van elke maand Trudy Post, It Hiem 25, 9022 CG Mantgum, mandeguod@gmail.com. Algemeen Uw bijdrage dient voorzien te zijn van naam, adres en telefoonnummer. De redactie behoudt zich het recht voor om uw tekst te redigeren, zo nodig in te korten of om uw bijdrage eventueel niet te plaatsen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van stukken die zijn geschreven door niet-redactieleden. e-mailadres mandeguod@gmail.com september 2015

M-september 2015

M-september 2015

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
Home


You need flash player to view this online publication