0

PROGRAMMA CD&V PLUS 2012-2018 1. INLEIDING Het programma van een politieke partij die deelneemt aan lokale verkiezingen is een belangrijk document. Het is immers de neerslag van 21 gemotiveerde kandidaten die de gemeente willen besturen tijdens de volgende zes jaar. Het programma van CD&V PLUS is tot stand gekomen na overleg in drie voorbereidende werkgroepen, die elk een aantal onderwerpen tot in detail heeft besproken. Alle medewerkers aan dit programma, zowel intern CD&V PLUS als extern, beschouwen dit werkstuk als de leidraad mocht CD&V PLUS van de kiezer het mandaat krijgen om de volgende zes jaar De Panne & Adinkerke te besturen. Zij zijn er zich echter allen van bewust dat de realisatie ervan op lange termijn moet gezien worden. Het realiseren ervan is immers afhankelijk van tal van factoren die zij niet allemaal in de hand hebben: de verkiezingsuitslag in de eerste plaats, de visie van een mogelijke coalitiepartner, de landelijke economie en daaraan gekoppelde financiële draagkracht van onze gemeente, … De verbintenis naar de kiezer vanwege CD&V PLUS behelst het streven naar een maximale realisatie van dit programma; zonder loze beloftes maar met een klare kijk op de gemeentelijke mogelijkheden. programma CD&V PLUS - pagina 1

2. ONDERNEMEN IN DE PANNE & ADINKERKE CD&V PLUS wil bijzondere aandacht schenken aan de ontwikkeling en ontplooiing van onze eigen bedrijven, van de kleinste kruidenier tot het beste hotel. De gemeente moet in samenwerking met andere actoren (bv POM, Unizo, Horeca...) een actief starterbeleid voeren. Een economieloket als gemeentelijke dienst is een eerste aanspreekpunt voor mensen met ondernemende plannen. Via de lokale economieambtenaar moet dit “eerste loket” ten volle haar rol spelen door aan de starter niet alleen de eigen regelgeving maar ook die van de hogere overheden duidelijk uit te leggen. Zeer veel informatie voor starters kan weergegeven worden op de site van de gemeente. Een systeem van “peterschap”, onder de hoede van de Schepen van lokale economie, kan startende bedrijven helpen en hen wijzen op de te verwachtende moeilijkheden. Een citymanager moet de krijtlijnen van het te voeren gemeentelijk beleid op economisch vlak, uitstippelen. Dit kan met eigen gemeentepersoneel, doch dit kan tevens werk zijn voor een externe dienst. Een citymanager heeft een zicht op alles wat reilt en zeilt binnen een gemeente op economisch vlak en treedt coördinerend op waar mogelijk. Eén van de taken van de citymanager is het koppelen van het aankoopbeleid van de gemeente aan het aanbod van handelszaken in De Panne & Adinkerke. Ondanks dat het realiseren van een ambachtelijke zone rond de gemeentelijke werkplaatsen in Adinkerke voor jarenlang als een utopie wordt aanzien, wil CD&V PLUS dit aloude dossier terug van onder het stof halen en het verdedigen bij de hogere overheden. Het kan dé oplossing zijn voor vele kleine bedrijven die in De Panne & Adinkerke geen of onvoldoende ruimte voorhanden hebben en die noodgedwongen naar andere gemeenten dienen te vluchten. Het zorgt tevens voor werk binnen eigen gemeente. CD&V PLUS wil een gestructureerd overleg starten met de lokale belangenverenigingen (Unizo, Horeca, CIB,…) om steeds de gevoeligheden te kennen en hierop in te spelen. De slagkracht van de belangenorganisaties dient te worden verhoogd door middel van een actief ondersteuningsbeleid. Ook nieuw op te richten organisaties dienen actief te worden ondersteund. Belangenorganisaties zijn een meerwaarde, geen ambetant gegeven, voor een bestuur! Tijdens een jaarlijkse nieuwe activiteit “de dag van de lokale economie” wordt aan de lokale handelaren uit de diverse branches voorgelegd welke initiatieven de gemeente op economisch vlak neemt. Bovendien houdt de gemeente zo de vinger aan de pols. Plopsaland is, na de gemeente zelf, de grootste werkgever in De Panne & Adinkerke. Heel wat lokale economie heeft aan Plopsaland of aan haar bezoekers een mooi programma CD&V PLUS - pagina 2

cliënteel. CD&V PLUS erkent het economisch belang van de NV Plopsaland en staat positief tegenover de verdere plannen van het park. Desalniettemin maakt CD&V PLUS enkele kanttekeningen bij de aanwezigheid en evolutie van het park:   We stellen vast dat maar weinig hoger opgeleiden de weg vinden binnen de Plopsagroep. Als gemeente dienen we proactief op zoek te gaan naar mogelijkheden om eigen bevolking in het park aan de slag te helpen. Ondanks de grote groei en de verhoogde lasten voor de gemeenschap (bvb het fileprobleem, geluidsoverlast, …) is de bijdrage vanwege het pretpark aan de gemeentekas de laatste jaren niet gewijzigd. Deze bijdrage, die momenteel 40 000 eur bedraagt, dient aangepast in functie van de bezoekersaantallen. te worden  We verwachten van het park een verdere constructieve instelling ten opzichte van de oplossing van het fileprobleem in en rond Adinkerke. Plopsaland zal in de toekomst zwaar moeten investeren in parkeerinfrastructuur, wij verwachten van hen ook bereidwilligheid daartoe.  Te weinig bezoekers aan het park beseffen hoe dicht ze wel van ons toeristisch centrum terechtkomen bij het volgen van hun GPS – toestel. Het is een opdracht van beide partners meer bezoekers van het park naar onze lokale economie te krijgen. Kort samengevat moeten we evolueren naar een toestand waar De Panne Plopsaland verkoopt en Plopsaland De Panne verkoopt. Ons commercieel centrum moet duidelijk afgebakend worden. Dit is een belangrijke opdracht voor het komende bestuur en dient te worden geïmplementeerd in het nieuw op te maken gemeentelijk bouwreglement. Zo dient duidelijk te worden gestipuleerd op welke plaatsen binnen het commerciële centrum gelijkvloerse bewoning al dan niet mogelijk is, gezien dit een anticommercieel effect heeft. Het commercieel centrum dient verder te worden uitgebouwd vanaf het Koningsplein tot aan zee, met inbegrip van Kasteelstraat, Markt, Bonzellaan, Sloepenlaan, beginstukken van Nieuwpoortlaan en Duinkerkelaan. Van de Markt kan een schitterend en verrassend plein gemaakt worden. Mits grondige infrastructurele maatregelen kunnen de grote mogelijkheden van de Markt geoptimaliseerd worden. Weinig badsteden kunnen beschikken over dergelijke open ruimte binnen het commerciële centrum, het is dan ook aan de gemeente om deze gigantische troef maximaal uit te spelen. De verdere renovatie van de Zeelaan is een cruciaal element in het betrekken van Zeelaan dorp bij het commerciële gebeuren. Dit is een belangrijke beleidsoptie waarvoor CD&V PLUS zich wil engageren. programma CD&V PLUS - pagina 3

De wekelijkse zaterdagmarkt dient binnen het commerciële centrum te worden gehouden. Ons inziens dient de Markt eerder uit te breiden binnen het commerciële centrum in plaats van op de omliggende bewonerswijk. Het Park in de Zeelaan dient danig te worden uitgebouwd zodat het geen onderbreking van het commercieel gebeuren in de Zeelaan impliceert, integendeel. De Bonzellaan en de Sloepenlaan zijn twee gezellige zijstraten van de Zeelaan waarvan de commerciële mogelijkheden niet mogen worden opgegeven. Initiatieven ter zake kunnen klein zijn, doch voor een verhoogde commerciële activiteit zorgen. CD&V PLUS heeft enerzijds vertrouwen in het heropleven van de lokale economie waardoor de leegstand binnen het commerciële centrum op middellange termijn zal afnemen. In de Zeelaan is deze trend nu reeds zichtbaar. Niet enkel dappere lokale handelaren hebben fors geïnvesteerd, maar er blijkt toch ook enig vertrouwen te zijn van grote winkelketens in de commerciële mogelijkheden van De Panne. Anderzijds dient de gemeente haar verantwoordelijkheid te nemen. Veel instrumenten om de leegstand binnen het commerciële centrum op budgettair verantwoorde wijze aan te pakken, heeft de gemeente niet in handen. Daarentegen kan de verhoging op de belasting op leegstaande handelspanden binnen het commerciële centrum een instrument zijn om de huurprijzen van handelszaken te normaliseren. Leegstaande panden dienen op kosten van de eigenaar te worden onderhouden, zij mogen nooit een slordige aanblik vertonen. Bij nieuwbouw of grote renovatieprojecten dienen de panden te worden voorzien van de meest economisch haalbare winkeloppervlaktes. De gemeente dient zich soepel op te stellen inzake bouwvergunningbeleid in deze. Initiatiefnemende ondernemers op de Zeedijk dienen enige vrijheid te hebben bij het innemen van het strand. De gemeente dient te waken over een hoogwaardige inname van de strandzone, met kwalitatieve en esthetische materialen. Hiertoe dienen strikte normen te worden gehanteerd. De mogelijkheden binnen het aangepaste PRUP “strand en dijk” dienen te worden gescreend aan de wensen van de uitbaters ter plaatse. Er zijn ondertussen meer dan voldoende nachtwinkels in De Panne & Adinkerke. Er dient een sluitend reglement te komen op de –meestal- slordige uitbatingen. Er kunnen geen nachtwinkels meer bijkomen; nachtwinkels waarvan kan worden aangetoond dat zij overlast veroorzaken dienen te worden gesloten, met gebruik van alle wettelijke middelen. De evolutie van de tabakshandel in Adinkerke dient nauwlettend opgevolgd te worden. Gezien er verondersteld wordt dat deze handel ooit wel eens aan z’n einde zal komen, dient nagedacht te worden over de nabestemming van de panden. Nieuwe initiatieven te Adinkerke moeten alle kansen krijgen, cfr. de nieuwe kinderboerderij. programma CD&V PLUS - pagina 4

De land- en tuinbouw verdient als belangrijke actor op en van het platteland bijzondere aandacht en ondersteuning. De agrarische bedrijven moeten verder ontwikkelingskansen krijgen, zowel economisch, als maatschappelijk. Er dient verder werk gemaakt worden van het PRUP “zonevreemde handel en horeca” waarbij agrarische bedrijven geheel of gedeeltelijk kunnen worden omgevormd of geregulariseerd naar andere commerciële bedrijvigheden, zoals B&B’s of andere verblijfsvormen. programma CD&V PLUS - pagina 5

3. WERKEN IN DE PANNE & ADINKERKE Gezien De Panne & Adinkerke weinig typerende economische activiteit heeft behalve de toeristisch – recreatieve sector, dient de gemeente er naar te streven om haar eigen bevolking maximaal in de streek aan werk te helpen, en dat niet enkel voor seizoenspersoneel. In aanvulling van de bestaande initiatieven van de VDAB en andere instanties, kan de gemeente actief op zoek gaan naar vacatures in de streek en ze koppelen aan de welwillende actieve bevolking. Via de gemeentelijke site kunnen deze vacatures worden gegroepeerd en bekendgemaakt. De gemeente zal participeren in alle acties die van hogerhand worden genomen. De nabijheid van de metropool Duinkerke en gezien enigszins geschoolde Vlamingen over het algemeen over een goeie talenkennis beschikken, dient de gemeente een initiatief te nemen om geschoolde Pannenaars aan te zetten om ook over de grens naar geschikt werk te zoeken. In Duinkerke is er immers heel wat transport- en havenactiviteit waarvoor talen nu eenmaal zeer belangrijk zijn. Grensarbeiders hoeven niet per se Fransen zijn die bij ons komen werken, afgezien van het eventuele fiscale nadeel. De braindrain (het wegtrekken van geschoolde bevolking richting grootsteden) is een drama voor de sociale mix in een gemeente en dient met alle mogelijke middelen te worden bekampt. Hiertoe heeft de gemeente maar zeer beperkte middelen. Het creëren van een gemeente waar het goed is om te leven en om een leven uit te bouwen, is een troef die de gemeente wel in handen heeft. We moeten er alles aan doen om jonge geschoolde mensen te overtuigen dat ’t waard is om in De Panne & Adinkerke te wonen, ondanks de verre afstand die moet worden afgelegd tot de werkplaats. Onze verbintenis om werkende bevolking te belonen met 0% aanvullende personenbelasting is een grote troef in deze. Er zijn echter te weinig gezinnen die dit in rekening brengen bij het kiezen van hun woonplaats en werkplaats. Aan de hand van concrete simulaties dient dit te worden gepromoot. Het OCMW zal een politiek voeren van maximale tewerkstelling door artikel 60 en 61. Personen die buiten het sociale vangnet vallen, kunnen door het OCMW met subsidiering tewerkgesteld worden tot zij terug in orde zijn met alle sociale verplichtingen. Dikwijls is dit voor die mensen de enige mogelijkheid om een vicieuze cirkel te doorbreken en terug een nieuwe kans te krijgen. Deze oplossing is bovendien veel goedkoper dan jarenlang financiële steun geven. programma CD&V PLUS - pagina 6

Franstaligen die in De Panne & Adinkerke komen werken, zijn van harte welkom. In de toeristische sector dienen de nodige incentieven te worden genomen zodat zij tenminste een basiskennis hebben van het Nederlands. Dit geldt ook voor het seizoenspersoneel. Een charter met de handelaren kan hiertoe een nobel streefdoel zijn. programma CD&V PLUS - pagina 7

4. TOERISME 4.1 Interne structuur van de VZW Dienst van Toerisme Een nieuw decreet voorziet de opheffing van alle gemeentelijke VZW’s tegen 1 januari 2013. Om een correctere democratische controle te krijgen, dienen de VZW’s zich transparanter te organiseren in een nieuwe structuur. Voor De Panne & Adinkerke kan dat de omvorming betekenen van VZW tot Extern Verzelfstandigd Agentschap. Gezien toerisme zo belangrijk is voor de lokale economie, dient deze lokale economie daadwerkelijk betrokken te worden bij het toeristisch beleid van de gemeente. Er dient gestreefd naar een evenwicht tussen politiek en mensen uit het werkveld: de middenstander die dagdagelijks met toeristen werkt, weet wat er moet gebeuren of wat er net niet gebeurt. Een gestructureerd, maandelijks overleg tussen de verschillende belangenverenigingen en de Schepen van Toerisme moet een leerrijke en dynamische werkgroep worden waar nieuwe ideeën en voorstellen kunnen worden uitgewerkt. Elke belangenvereniging kan op deze manier deel uit maken van de Raad van Bestuur, die maandelijks samen dient te komen. Het nieuw op te richten orgaan (EVA) dient vlotter te werken, met minder niveaus. Het dagelijks bestuur, dat de voorbije jaren geen enkele keer is samengekomen en eigenlijk enkel een aantal gecreëerde politieke postjes omvat, dient te worden geschrapt uit de organisatie. Het dagelijks bestuur wordt gevoerd door de Schepen en de directeur van Toerisme. 4.2 Verhuis van de Dienst van Toerisme / herinrichting balies gemeentehuis Momenteel huist de Dienst van Toerisme in het gemeentehuis, waar het beschikt over een aftandse infrastructuur en rommelige balie. Hoe vriendelijk de baliebedienden er ook zijn, de huidige balie en burelen zijn echt geen voorbeelden van een modern en klantgericht onthaal. De Dienst van Toerisme dient te worden verhuisd naar het hart van het commerciële centrum, zodat de bezoekers er zeer laagdrempelig kunnen binnenkomen. Het moet een luchtige en frisse omgeving worden, dat elke dag open is, ook buiten de zomermaanden. Momenteel wordt het aanbod van leegstaande of te herbouwen panden verkend, waardoor de verhuis van de Dienst van Toerisme relatief snel kan worden gerealiseerd. De verhuis kan de volledige dienst betreffen ofwel enkel de balie. Door de Dienst van Toerisme uit het gemeentehuis weg te halen, wordt ruimte gecreëerd voor de andere diensten binnen het gemeentehuis. Een aantal diensten werken er nog in vooroorlogse toestanden. De benedenverdieping van het gemeentehuis is door en door versleten en dient dringend te worden gerenoveerd. De inwoner van De Panne & Adinkerke dient er een klantgericht onthaal te krijgen. Ons programma CD&V PLUS - pagina 8

eigen personeel dient te beschikken over een open, moderne werkomgeving. 4.3 Bepalen van de opdrachten van de Dienst van Toerisme De Dienst van Toerisme dient een nieuwe opdrachtomschrijving te krijgen. Door de jaren heen is de Dienst van Toerisme uitgegroeid tot een dienst waar een beetje van alles wordt georganiseerd. De nieuwe opdrachtomschrijving is eigenlijk zeer bondig samen te vatten: “het aantrekken van bezoekers naar De Panne & Adinkerke én het verzorgen van een gevarieerd aanbod voor bezoekers én bewoners”. Een aantal activiteiten die door de Dienst van Toerisme worden georganiseerd, maar die an sich eigenlijk niets met toerisme hebben te maken, dienen te worden afgestaan aan andere gemeentelijke diensten. Hierdoor blijft er meer tijd, energie én centen over voor het eigenlijke toeristische werk. Een Sinterklaasfeest voor de kinderen van De Panne & Adinkerke of voor de senioren van De Panne & Adinkerke dient ingericht te worden door jeugddienst en seniorendienst. Dit kan uiteraard een geleidelijk proces zijn. 4.4 Profilering van De Panne & Adinkerke op toeristisch vlak Onze gemeente heeft zeer veel troeven. Maar we spelen die onvoldoende uit. Willen we ons product verkopen, dan moeten we ons diversifiëren van onze omliggende kustgemeenten. Onze belangrijkste troeven moeten zijn: natuur & sport, de kindvriendelijkheid van onze gemeente, Adinkerke 1000-jarige gemeente als poort naar de Moeren, de gastronomie, het centrum van De Panne met bijhorende Dumontwijk en het oorlogsverleden van De Panne & Adinkerke. Door ons te focussen op deze troeven, kunnen we ons onderscheiden van “de anderen”. In alle promotionele aandacht dient te worden gefocust op deze zes troeven. Uiteraard moeten we er dan wel voor zorgen dat deze troeven ook maximaal verzorgd worden. Zo kan je momenteel niet stellen dat de gemeente veel doet om van een kinderparadijs te spreken. Het uitwerken van deze troeven is één van de kerntaken van de Dienst van Toerisme en van het hele gemeentelijke bestuur. Zij dient erover te waken dat bezoekers immers waar voor hun geld krijgen. respectievelijk de en gezonde programma CD&V PLUS - pagina 9

4.5 Bezoekers aantrekken - promotie van De Panne & Adinkerke We moeten met ons merk De Panne & Adinkerke actief op de markt gaan staan. Een uitgekiende marketingstudie dient ons wijsheid te brengen over hoe we onze promotiemiddelen het best kunnen inzetten. We hebben in eigen huis voldoende wijsheid om deze studie te maken. Een belangrijke poot van de promotie van ons toeristisch aanbod is de deelname aan beurzen. Door de herhaaldelijke aanwezigheid op algemene of gediversifieerde beurzen kunnen we aantonen wat De Panne & Adinkerke te bieden heeft. De Dienst van Toerisme moet een samenwerking ontwikkelen met een aantal hotels of toeristische partners binnen onze gemeentegrenzen. Immers, heel wat hotels nemen momenteel elk apart deel aan beurzen in binnen- en buitenland, terwijl het beter zou zijn de krachten te bundelen en in een gezamenlijk initiatief te stappen. De Dienst van Toerisme dient deze taak op zich te nemen. Op vandaag wordt een groot stuk van het promotiebudget besteed aan publicaties in de regionale of nationale pers. In de regionale pers wordt vooral aandacht gegeven aan de aankomende evenementen, terwijl in de nationale pers eerder aandacht wordt gegeven aan de algemene troeven van onze gemeente. Deze publicaties kosten de Dienst van Toerisme veel geld, maar hebben zeker hun nut. In de toekomst moet er echter beter worden nagedacht op welke manier we maximaal profijt halen uit deze publicaties. Zo moet er jaarlijks worden gefocust op een welbepaalde regio. Het ene jaar richten we ons specifiek op bijvoorbeeld Luxemburg, terwijl het jaar nadien een Nederlandse regio kan worden bewerkt. De Dienst van Toerisme dient nauwer samen te werken met bestaande externe organisaties die nu reeds volk naar De Panne & Adinkerke trekken. Zij dienen maximaal worden ondersteund en de Dienst van Toerisme moet profiteren van deze organisaties om De Panne & Adinkerke bij de deelnemers te profileren. Een eerste stap hierin is het ontwikkelen van een nieuw concept “Company Days”, waarbij de Dienst van Toerisme voorziet in een aantal faciliteiten (bvb een tentendorp), terwijl een extern evenementenbureau grotere bedrijven of instanties kan aantrekken om hun personeelsfeest in De Panne & Adinkerke te laten doorgaan. Wie zelf op reis of weekend trekt, schuimt in eerste plaats het internet af. Daarom moet de Dienst van Toerisme volop de digitale kaart trekken. De nieuwe site dient zeer overzichtelijk te zijn en bezoekers in enkele klikken een duidelijk beeld te geven wat De Panne & Adinkerke te bieden heeft. De smartphones zullen binnen enkele jaren gemeengoed worden – voor zover dit nu reeds niet zover is. 3G en 4G zullen straks standaard bij elk abonnement behoren, waardoor mobiel surfen de meest gebruikte tool zal zijn om dagelijkse info over het toeristische aanbod te raadplegen. De bestaande sociale media dienen te worden toegepast om op snelle en leuke manier met bevolking en bezoekers te communiceren. programma CD&V PLUS - pagina 10

4.6 Vernieuwen van het aanbod voor bezoekers aan De Panne & Adinkerke Naast het uitspelen van de zes troeven die een algemeen beeld van De Panne & Adinkerke moeten weergeven, is het vernieuwen van het aanbod van groot belang, willen we niet achterblijven bij de ons omringende toeristische gemeenten. Hoewel er een aantal grote evenementen in onze gemeente plaatsvinden (oa. de VDK Driedaagse van De Panne – Koksijde, Festival aan Zee, de Leopoldsfeesten, de BeachEndurance) dienen we nieuwe evenementen naar onze gemeente te krijgen en moeten kleinere events de kans krijgen verder uit te groeien. Nieuwe events moeten vooral tijdens de moeilijke schoudermaanden voor en na de zomervakantie volk naar onze gemeente krijgen. Een aantal van onze huidige zomerevenementen kunnen gerust wat ambitieuzer worden aangepakt. Ze moeten dienen om onze gemeente op de toeristische kaart te zetten tijdens het zomerseizoen. Enerzijds kan binnen de eigen gemeente beroep gedaan worden op de creativiteit van de eigen diensten of de eigen bevolking. We moeten daarom privé- (commercieel) of semiprivé- (verenigingsleven) initiatieven met toeristisch karakter ten harte nemen en alle kansen geven zich te ontwikkelen. Initiatieven die niets met toerisme te maken hebben, moeten worden gesteund door andere diensten binnen de gemeente. Binnen de Dienst van Toerisme worden momenteel twee nieuwe, grote evenementen voorbereid voor 2013: een eendaags festival rond het thema “vuur” en een tweedaags internationale samenwerking inzake straatanimatie. Dit laatste is in studie bij een extern organisatiebureau. Anderzijds moet de Dienst van Toerisme actief op zoek om externe organisaties te overhalen om De Panne & Adinkerke te kiezen als locatie voor hun evenement. De gemeente moet zich voor deze externen profileren als perfecte gastheer. Er is binnen de gemeente nog geen enkel initiatief genomen om deel te nemen aan de herdenking van de eerste Wereldoorlog. Willen we nog op de kar springen, dan moeten we daar dringend werk van maken. De Panne & Adinkerke heeft enkele belangrijke troeven die kunnen worden uitgespeeld: we beschikken over het grootste Belgische militaire kerkhof en rond het veldhospitaal “L’Océan” zijn heel wat verhalen te vertellen. In vergelijking met onze omringende buurgemeenten organiseert de Dienst van Toerisme te weinig kleinere activiteiten tijdens de zomermaanden. We dienen er meer rekening mee te houden dat toeristen tijdens het zomerseizoen maximaal één week in De Panne & Adinkerke verblijven. programma CD&V PLUS - pagina 11

Het aanbod van kleinere activiteiten dient in dit kader wekelijks te worden herhaald. Het ontwikkelen van een sport- en activiteitenstrand is hiertoe een elementaire zaak. De activiteiten dienen zich voornamelijk te richten op gezinnen met kinderen in diverse leeftijdscategorieën. Een wekelijkse avondmarkt op de Esplanade wordt momenteel onderzocht, een wekelijkse brocante markt op het Koning Albertplein volgende zomer is reeds beslist. Ook een nieuwe planten- en bloemenmarkt wordt momenteel voorbereid door “de vrienden van de Dumontwijk”. Een openbare parkeerplaats voor kampeerwagens moet van De Panne & Adinkerke een gemeente maken waar kampeerwagens wél welkom zijn. Uiteindelijk moet het komen tot een situatie waar campings kunnen meeprofiteren van de profilering van de gemeente als “kampeerwagenvriendelijke” plaats. Aan de andere kant dient strenger worden opgetreden tegen kampeerwagens die zomaar in het wilde weg of in ’t midden van de Zeelaan overnachten, soms dagenlang. Samen met de politie moeten middelen gezocht worden. 4.7 All-weather aanbod binnen onze gemeente Niemand kan het weer veranderen – gelukkig maar. Je zal maar een weekje De Panne geboekt hebben en een week de zon niet zien. Zeer frustrerend. Veel activiteiten staan of vallen met mooi weer. Het is een gegeven waar we steeds rekening mee moeten houden. Bij slecht weer verhuizen een aantal activiteiten van de Dienst van Toerisme naar een binnenlocatie zoals bv. De Boare, wat direct een pak logistieke zorgen en minder volk betekent. Dit betekent uiteraard ook een pak centen en werkuren die niet of onvoldoende renderen. Het ontwikkelen van een overdekte activiteitenplaats dient te worden onderzocht. Er bestaan op de markt voldoende zeilsystemen die op korte termijn kunnen worden geopend zodat alle activiteiten hieronder kunnen doorgaan. Daarnaast dient de gemeente te investeren in mobiele infrastructuur die snel kan worden ingezet bij slechte weersvoorspellingen. Met de realisatie van het grensoverschrijdend fietsnetwerk tussen De Panne & Adinkerke en de Franse grens wordt onze gemeente de ideale uitvalsbasis voor een verkenningstocht doorheen de Moeren. Het ontwikkelen van een nieuw parcours doorheen De Moeren en langs de “schreve”, waarbij zoveel mogelijk lokale middenstand wordt betrokken (kinderboerderij, tea-rooms, …), geeft een nieuwe impuls aan het fietstoerisme binnen en rondom onze gemeente. Het toekomstige nieuwe zwembad van Plopsaland zal een zeer grote meerwaarde betekenen voor het toeristische aanbod. Het is een taak van de Dienst van Toerisme om dit zwembad uit te spelen als troef als het weer wat minder goed is. programma CD&V PLUS - pagina 12

In De Panne & Adinkerke is er maar een klein aanbod in musea of tentoonstellingen. Vernoemenswaardig zijn enkel de Scharbillie en het museum Cabour. Het ontwikkelen van een nieuw museum vraagt heel wat studiewerk. Een “museum van de kusttram” is een mogelijkheid en de informele contacten die werden gelegd dienen te worden geofficialiseerd. De vaart in Adinkerke biedt een brede waaier van mogelijkheden voor toerisme. Niet alleen dient de ontwikkeling van een kleine binnenhaven nieuw leven te worden ingeblazen, ook een aantal andere activiteiten kunnen op de vaart doorgaan: kanovaren, … De gemeente kan initiatieven nemen die later worden uitgebaat door de privésector. Met de spoorwegbedding tussen het station van Adinkerke en de Franse grens is ook één en ander te doen. Spoorwegfietsen kan hier een schitterende activiteit zijn. Ook hier dienen de mogelijkheden te worden onderzocht. Zoals eerder gesteld, bovenstaande voorstellen vragen heel wat studiewerk maar kunnen een enorme meerwaarde betekenen voor De Panne & Adinkerke. Het vraagt wat politieke moed om deze dossiers bij de hogere overheden te bepleiten. 4.8 Toerisme is meer dan de Dienst van Toerisme Een goed toeristisch beleid gaat hand in hand met een totaalvisie op onze gemeente. Een bezoeker op vakantie is namelijk zeer kritisch. Netheid, klantvriendelijkheid, een moderne straatinfrastructuur, een goeie bereikbaarheid, een grondige aanpak van de parkeerinfrastructuur, een bloeiend handelscentrum, enz. Het zijn allemaal factoren die een bepalende indruk kunnen nalaten bij onze bezoekers. programma CD&V PLUS - pagina 13

5. VEILIG VERKEER IN BEWEGING 5.1 bereikbaarheid van de gemeente CD&V PLUS ondersteunt actief het initiatief dat werd genomen betreffende de oplossing voor het verkeersinfarct in en rond Adinkerke. Dit infarct, grotendeels veroorzaakt door het pretpark Plopsaland, zal in de toekomst alleen maar erger worden gezien het pretpark niet alleen extra investeringen zal doen, maar ook meer en meer gedurende het hele jaar zal open zijn. CD&V PLUS wil ook in de toekomst blijven meewerken aan de verdere plannen omtrent de oostelijke omleidingsweg rond Adinkerke. Er zijn nog heel wat zware discussiepunten te voeren en CD&V PLUS zal alles in het werk zetten om een zo gunstig mogelijke oplossing voor het verkeersinfarct uit de brand te slepen. Hierbij zal CD&V PLUS maximaal de belangen van de omwonenden van het park verdedigen. Zo zal CD&V PLUS niet toelaten dat de treinoverweg te Adinkerke wordt gesloten. Gezien de plannen zich nog maar in een prematuur stadium bevinden en er in se nog geen enkele verbintenis is vanwege de Vlaamse Overheid tot effectieve uitvoering van de plannen, zal CD&V PLUS dit dossier actief bepleiten bij het kabinet van Minister Crevits. Gezien de verwezenlijking van bovenstaande plannen nog niet voor morgen is, dienen dringend een aantal milderende maatregelen getroffen te worden. Hiertoe is de bereidwilligheid nodig van alle betrokken partners (de gemeente, Plopsaland, het Vlaams Gewest, De Lijn en de NMBS). De gemeente zal hierin de drijvende kracht zijn. Een ondertunneling van de tramoverweg op de toegangsweg naar de parking van Plopsaland, is een eerste stap. Dit dient door alle partijen te worden gecofinancierd. Bij de NMBS dienen de dringende capaciteitsverhogingen op de lijn en in het station van Adinkerke te worden bepleit. Momenteel komt slechts een kleine fractie van de Plopsalandbezoekers met de trein. Elke maatregel, hoe klein ook, die bijdraagt tot een vlotter verkeer in en rond Adinkerke, dient prioritair te worden genomen. De Panne & Adinkerke kan trouwens enkel maar baat hebben bij de promotie van de goeie bereikbaarheid van de gemeente met het openbaar vervoer. CD&V PLUS zal tevens bij het kabinet de plannen omtrent de betere doorstroming op de A19 Ieper – Veurne blijven bepleiten. Deze betere verbinding is cruciaal voor het economische leven aan de Westkust. programma CD&V PLUS - pagina 14

5.2 De zwakke weggebruiker Via het Fietsfonds willen we inzetten op de bijkomende aanleg van veilige fietspaden. Door de sleutelverdeling van 60 % subsidie van het Vlaams Gewest aangevuld met 40% van de provincie West-Vlaanderen kunnen in onze gemeente op tal van wegen fietspaden ingepland en gerealiseerd worden. Bij het begin van de nieuwe legislatuur dient een fietspadenplan te worden opgesteld, met prioriteiten. Nieuwe fietspaden kunnen niet alleen een recreatief karakter hebben, doch moeten eerst en vooral de bestaande onveilige fietspaden veiliger maken. Als trekker van het project voor de aanleg van nieuwe fietspaden tussen De Panne & Veurne dient de gemeente de nodige stappen te ondernemen om dit aanslepende dossier terug te deblokkeren. De Oosthoek en het kruispunt Koksijdeweg - Veurnestraat dient in dit project te worden opgenomen; de fietspaden liggen er momenteel gevaarlijk bij en het is er bijzonder gevaarlijk oversteken. De realisatie van een fietspad aan de grens met de Oosthoekduinen, tussen Elisabethlaan en de sportzaal, dient te worden opgestart. Dit fietspad in verhard schelpenzand, is een oud voorstel en werd voorzien in de toenmalige herinrichtingsplannen van de Oosthoekduinen. Hierdoor wordt een veilige verbinding gemaakt tussen Oosthoek en de rustige Elisabethwijk, wat ten goede zal komen van de sporters in de nieuwe sportzaal maar ook van fietsende schoolgangers. CD&V PLUS zal nauwlettend waken over de prompte uitvoering van de herinrichting van de Duinhoekstraat met nieuwe fietspaden. Het dossier moet, na de onteigeningsprocedures, ten snelste worden uitgevoerd. In de Prins Albertlaan kunnen zonder problemen mooie fietspaden of fietssuggestiestroken worden aangelegd. De Stationsstraat is de gevaarlijkste straat voor fietsers binnen onze gemeente. De situatie is er verre van gemakkelijk, er is immers geen ruimte voor fietspaden zonder het opofferen van de nodige parkeerstrook. Een oplossing werd door CD&V PLUS voorgesteld door een veilige fietsverbinding te creëren achter de bewoning aan de Westkant (achter de “brouwerij”). Ook aan de Oostkant moet een veilige doorsteek gemaakt worden richting de nieuwe en bestaande wijken. Het tien jaar oude dossier rond een losliggend fietspad langsheen de Noordhoekstraat moet opnieuw van onder het stof worden gehaald. De Noordhoekstraat dient zijn functie van landbouwweg te behouden en dient in zijn totaliteit te worden gerenoveerd. programma CD&V PLUS - pagina 15

De Noordhoekstraat is een belangrijke verbindingsweg voor Adinkerke richting de sportinfrastructuur en andere voorzieningen in De Panne. Zwak verkeer dient hier absolute prioriteit te krijgen. Een actieplan kan worden opgesteld voor de herwaardering van enkele landbouwwegen, zodat ze hun plaats in het recreatieve fietsknooppuntennetwerk waard zijn. Een aantal recreatieve fietspaden of verbindingen worden momenteel aangelegd. Er zijn nog een aantal recreatieve mogelijkheden die de moeite waard zijn verder te onderzoeken, maar waar de gemeente grotendeels afhankelijk zal zijn van de welwillendheid van enkele andere partners. De realisatie van het brug (vaart Adinkerke)- tunnel (E40)- project biedt een unieke kans om een fietspad vertrekkend van het strand aan te leggen en te verbinden met het hinterland. De verbinding met de wandeldijk op het strand is een evidentie. CD&V PLUS is dan ook voorstander om in onderling overleg met ANB naar Nederlands model een fietsverbinding door het natuurgebied van de Westhoek aan te leggen. Een wandel- en fietspad in de Houtsaegerduinen, achter de bewoning van de Prins Albertlaan, kan een zeer mooie meerwaarde bieden. In samenspraak met Waterwegen & Zeekanaal kan een fietspad op het jaagpad langs de vaart Veurne-Duinkerke worden aangelegd. In Frankrijk start men op korte termijn met de aanleg van een fietspad langsheen de in onbruik geraakte spoorbedding. Ook hier kan een schitterende, grensoverschrijdende verbinding gemaakt worden. CD&V PLUS wil dat alle schoolomgevingen worden opgenomen in het OCTOPUS – programma, waarbij de juiste, kenmerkende signalisatie wordt geplaatst. Waar nodig dient de infrastructuur te worden aangepakt in functie van de verkeersveiligheid van de schoolgaande kinderen. De toestand van ons voetpadennet ergert terecht de burger en dit verbeteren is voor CD&V PLUS een speerpunt. De Panne & Adinkerke wil brede, onderhouden en veilige voetpaden. CD&V PLUS engageert zich bij elke heraanleg van wegenis en openbare infrastructuur te vertrekken vanuit het standpunt van de zwakke weggebruiker. Waar mogelijk en wenselijk dient de rijbreedte voor koning auto te worden verminderd of kan eenrichtingsverkeer plaats scheppen voor een breder en veiliger voetpad. Ook de parkeermogelijkheden moeten hierbij bekeken worden. Bij de aanleg van voet- en fietspaden moeten afgeschuinde borduren geplaatst worden die mensen het oprijden vergemakkelijken. Elke heraanleg van straten, pleinen en trottoirs moet tevens gezien worden door de bril van de rolstoelgebruiker. programma CD&V PLUS - pagina 16

Bij de aanleg van nieuwe speelpleintjes of ontmoetingsplaatsen moet steeds de veilige bereikbaarheid ervan worden gepland. Het aanleggen van betere voetpaden is een werkpunt, het onderhouden van de bestaande voetpaden is een absolute vereiste. Binnen de gemeente zijn tal van voorbeelden waar het voetpad in slechte staat is. Prioriteit dient te worden gegeven aan functionele wandelpaden, boven de recreatieve. CD&V PLUS stelt voor om een centraal meldpunt in te stellen om van hieruit de kleine mankementen aan het voetpadennet op te volgen en te herstellen. Dit kan met eigen gemeentepersoneel maar kan evengoed aanbesteed worden aan de privésector indien dit de herstellingstermijn kan inkorten. Een maximale herstellingstermijn moet duidelijk gecommuniceerd worden. 5.3 “de nette straat”, onze wegen CD&V Plus wil een duidelijke planning opmaken om jaar per jaar vast te leggen welke straten moeten aangepakt worden. In het begin van de legislatuur wordt de planning realistisch opgemaakt voor de volgende 6 jaar, waarop de administratie de nodige voorbereidingen kan opstarten. De bevolking en handelaars weten wanneer zij werken in de buurt mag verwachten en kan zich er op voorbereiden. Daarbij moet duidelijk zijn of het nu gaat om uitgebreide wegeniswerken met heraanleg van nutsleidingen en rioleringen of enkel wegeniswerken. Hiertoe is een nauw overleg benodigd met alle betrokken instanties. De renovatie van een wegdek of trottoir moet steeds in een breder kader worden gezien. Louter het vervangen van voetpaden of de rijweg heeft weinig zin als hiermee de inrichting van de straat niet in zijn geheel wordt bekeken. Het heraanleggen van een te smal of oncomfortabel voetpad is stupide. Van elke renovatie moeten we profiteren om de gehele omgeving op te fleuren. Dat hoeven daarom niet altijd grote projecten te zijn, door het plaatsen van een kunstwerk en andere accenten kan de leefbaarheid van de straat snel verhogen. Doordat de gemeente haar verantwoordelijkheid opneemt betreffende het openbaar domein, kan worden gesteld dat ook de bewoners zelve sneller geneigd zullen zijn hun woningen op te knappen; al is het maar door de mooie inrichting van een voortuin of een likje verf voor de façade. In nauw overleg met de plaatselijke bewoning dient te worden bepaald op welke manier een te renoveren straat zal worden aangepakt: autoluw, verkeersvrij, de rijrichting, parkeren … Het is uiteindelijk de gemeente die beslist, maar inbreng van de lokale bewoning is steeds van goud waard. Met de administratie van Minister Crevits zal worden onderhandeld over de heraanleg van de Veurnestraat met een veiligere inrichting ter hoogte van De Jutter en de inkom van De Panne ter hoogte van de voetbalterreinen. Aan de kruising Veurnestraat programma CD&V PLUS - pagina 17

- Decoussemaekerstraat wordt gepleit voor een rondpunt zodat het verkeer makkelijker uit het achterliggend centrum weg kan. De jarenlange inspanningen om de Duinhoekstraat te herinrichten moeten in de volgende legislatuur voltooid worden. Hiermee wordt een periode van 17 jaar onzekerheid voor de lokale bewoners eindelijk afgesloten. Het commerciële centrum van De Panne centraliseert zich in een T-structuur rond de Zeelaan, Zeedijk en het begin van de Duinkerke- en Nieuwpoortlaan, met inbegrip van de Kasteelstraat en de Sloepenlaan / Albertplein. De toegangspoort tot het commerciële centrum wordt het Koningsplein waar de bestaande parkeerinfrastructuur optimaal dient worden te benut of te worden heringericht. De Dumontwijk is één van onze belangrijkste troeven. De Dumontwijk is een beschermd stadsgezicht, de vele villas en de structuur van de wijk zijn een illustratie van ons rijk verleden. CD&V PLUS wil een totaalconcept ontwikkelen voor de Dumontwijk. Door het bannen van parkeergelegenheid kan gestreefd worden om de wijk autoarm te maken. Bewonerskaarten regelen de toegang tot de wijk – ook voor de enkele handelaars binnen de wijk kan een toegangssysteem worden uitgedacht. Voor particuliere huiseigenaars is een premiestelsel in voege. Hiertoe worden de eigenaars van woningen aangezet tot renovatie van deze woningen. CD&V PLUS zal er alles aan doen om dit premiestelsel te behouden, mocht dit onder druk komen te staan. Terwijl particulieren worden tot renovatie aangezet, dient de gemeente haar verantwoordelijkheid op te nemen en dienen in het kader van het totaalconcept de nodige infrastructurele maatregelen worden genomen. In nauw overleg tussen bewoners, Monumenten & Landschappen en de gemeente kan bepaald worden waar vuilbakken, zitbanken, beplanting worden ingepland. Infopunten in de wijk moet toelichting geven rond de villa’s en waar de mensen zich bevinden. Het platform “vrienden van de Dumontwijk” kan het overlegorgaan worden tussen bewoners en bestuur om elkaars noden te leren kennen. De villa ”Chalutier” moet gerenoveerd en bestemd worden. Een bestemming als ontmoetingsplaats voor kunstenaars of expositieruimte over de Dumontwijk kan een mogelijkheid zijn. De Zeelaan moet verder opgewaardeerd worden met vernieuwde voetpaden in het tweede gedeelte. De verdere renovatie van de Zeelaan is een cruciaal element in het betrekken van Zeelaan Dorp bij het commerciële gebeuren. Dit is een belangrijke beleidsoptie waarvoor CD&V PLUS zich wil engageren. De Zeedijk moet een grondige renovatiebeurt krijgen. Er dient op korte termijn beslist te worden of er al dan niet ondergrondse parking nodig is en onder welke structuur dit zal worden uitgevoerd. Onze fractie is voorstander van de verbreding van de Zeedijk, programma CD&V PLUS - pagina 18

doch heeft zware bedenkingen bij het huidige geraamde kostenplaatje van 9 miljoen euro (ter vergelijking, de renovatie van de Zeelaan kostte de gemeente ongeveer 3 miljoen euro). Voor ons is het geheel belangrijk: naast de bovenbouw van de Zeedijk zelf, moeten ook de gevels van nieuwe of te renoveren gebouwen, bestaande en nieuwe terrassen van handelszaken kaderen in een door de gemeente opgebouwde globale visie omtrent de Zeedijk. Het vernieuwde PRUP Strand en Dijk voorziet een aantal mogelijkheden tot betere en kwalitatievere inkleding van de bestaande terrasuitbatingen; de uitbaters dienen duidelijke richtlijnen te krijgen wat mag en wat kan. Uitbaters die wensen te investeren in nieuwe en innovatieve ideeën rond hun uitbating, dienen alle steun te krijgen vanwege het gemeentebestuur. Een aantal elementen op de huidige Zeedijk dienen op zeer korte termijn te worden aangepakt, in afwachting van de ontwikkeling van nieuwe plannen van garages, parking en heraanleg van de bovenbouw. Zo zijn onder andere een aantal verbindingen tussen Zeedijk en Nieuwpoortlaan / Duinkerkelaan in een erbarmelijke staat (trappenhuizen, kokers, afsluitingen, …). Kort samengevat dient voor de Zeedijk een allesomvattend concept te worden opgemaakt waarin parking/parkeergarages, bovenbouw en concessies worden vervat. Het Stationsplein moet voor treinende bezoekers aan of pendelaars van De Panne & Adinkerke een werkelijk aantrekkelijk plein worden, waarbij de mogelijkheid dient te worden voorzien voor bijkomende HORECA – infrastructuur. Een station heeft steeds een aantrekkingswaarde, hiervan moet maximaal geprofiteerd worden. Op het stationsplein dient een lichtkrant met de activiteiten binnen de gemeente te worden geplaatst. Het Stationsplein dient te fungeren als toegangsweg naar de Park and Ride, indien de keuze gemaakt wordt deze verder op deze manier te exploiteren. Het rondpunt aan de afrit van de autostrade vraagt, in afwachting van grotere werken, een opknapbeurt en moet ingericht worden als het eerste infopunt voor De Panne & Adinkerke. Ter hoogte van het kruispunt Stationsstraat – Noordhoekstraat – Dorpsstraat dient door een kleine asverschuiving in de Noordhoekstraat een veiliger oprijden van de Stationsstraat verwezenlijkt worden. CD&V PLUS wil actief de kleine, irriterende problemen op het openbaar domein aanpakken via een meld- en opvolgingssysteem binnen de administratie. Na evaluatie willen we komen tot een systeem waarin we garanderen binnen een vaste termijn na de melding tot een oplossing te komen. Dit kan door eigen diensten worden uitgevoerd of eventueel via onderhoudscontracten met de privésector. Het verkeersbordendoolhof dient te worden aangepakt en waar mogelijk deze zoveel mogelijk laten verwijderen. Dit is een taak voor de verkeerscel. programma CD&V PLUS - pagina 19

De bestaande oversteekplaatsen, trottoirs en het gehele straatbeeld dient te worden gescreend op de “rolstoelvriendelijkheid”. Waar nodig moeten op korte termijn de nodige aanpassingen worden gedaan. Het verkeer op de bekende sluipwegen (Noordhoekstraat, Elisabethlaan, Smekaertstraat, Veldstraat, …) moet verder worden ontmoedigd waardoor het oninteressant wordt om deze straten te gebruiken voor wie er niet moet zijn. 5.4 Parkeren in De Panne & Adinkerke De parkeerproblematiek is in de vorige legislaturen kortweg niet aangepakt. CD&V PLUS is zich bewust van het feit dat het huidige contract met Vincipark niet afloopt in de eerstkomende zes jaar. Toch willen we niet langer wachten en dient het sukkelsysteem van 30’ parkeren met de nummerplaathistorie te vereenvoudigen naar Koksijds model en meerdere keren per dag. Het zomer-winter regime dient te worden herbekeken, een lege straat geeft immers een verlaten indruk. Er werd in de voorbije legislatuur niet één parkeerplaats bij gecreëerd, integendeel. Met de heraanleg van de Zeelaan werden er tientallen plaatsen gesupprimeerd. Het principe moet hier zijn: een parkeerplaats afschaffen is er ergens anders één bij vormen. Vermits in woonwijken het parkeren zoveel mogelijk dient beperkt te worden tot de eigen bewoning, moeten bijkomende plaatsen gecreëerd worden. Het bij creëren van parkeerplaatsen wordt een belangrijke beleidsoptie, gezien dit niet te onderschatten financiële inspanningen zullen vereisen. CD&V PLUS engageert zich tot het bij creëren van nieuwe parkeerplaatsen. De locaties die zich hiertoe lenen zijn zeer beperkt. Er zijn in het verleden een aantal ideeën gelanceerd, maar meer dan ideeën zijn het nooit geworden. CD&V PLUS wil een duidelijke studie rond het bij creëren van parkings bestellen bij een gespecialiseerd bureau, die de voor- en nadelen van de diverse mogelijke locaties met elkaar zal vergelijken. De mogelijke pistes voor nieuwe parkeerplaatsen zijn de volgende: • Een ondergrondse parkeergarage onder het Koningsplein, waarbij de bovenbouw wordt ingericht als openbare, groene ruimte of waarop een privaat of gemeentelijk initiatief kan worden geplaatst. Dit past in het plaatje waarbij het Koningsplein de nieuwe toegangsweg wordt om De Panne in te rijden. Wie De Panne binnenrijdt vanuit Adinkerke wordt meteen de nieuwe parking ingeloodst; • Keesjesdreef ligt zeer dicht bij commerciële centrum. De voorgestelde plannen bij de opmaak van het GRUP d’Achte, waarbij parking wordt gecreëerd onder nieuw te bouwen bewoning, dient verder te worden bestudeerd; programma CD&V PLUS - pagina 20

• De participatie van de gemeente in private bouwwerken binnen het commerciële centrum – waarbij de gemeente één of twee ondergrondse verdiepingen inricht als openbare parking – kan, maar dient te worden getoetst aan de kostprijs van dergelijke constructies, gezien hierbij over het algemeen de promotor financieel baat heeft. Voornamelijk de HORECA in Zeelaan – Nieuwpoortlaan en Duinkerkelaan dient hier baat bij te hebben; • Tot op vandaag werd onder de Zeedijk enkel gepland om garages te bouwen. CD&V PLUS wenst dat wordt bestudeerd of een openbare parkeerplaats geen betere optie is. Deze optie is wellicht de meest rendabele (of de minst onrendabele), gezien hier in eigen grond kan worden gebouwd. De gemeente dient promotoren zwaarder te belasten indien zij geen of onvoldoende garages bouwen onder of bij hun complex. Momenteel bedraagt deze belasting per ontbrekende garage 1860 euro, terwijl dat in Nieuwpoort maar liefst 10 000 euro bedraagt. Men doet in De Panne & Adinkerke momenteel een koopje, dus. Op een aantal plaatsen binnen de gemeente is er ruimte voor tijdelijke parkings op topdagen. Hiervoor dient te worden onderhandeld met externe partners. Speelplaatsen van scholen kunnen overwogen worden, voor de desbetreffende oudercomités kunnen hier mooie centen te rapen liggen. De Dynastielaan kan worden hertekend waardoor het de grootste randparking kan worden. Kleine aanpassingen van de infrastructuur kunnen tientallen bijkomende plaatsen opleveren. De Park and Ride te Adinkerke wordt momenteel niet gebruikt. Er dienen duidelijke keuzes te worden gemaakt betreffende deze parking, uiteindelijk eigendom van de gemeenschap. Ofwel wordt de parking behouden en wordt hij gepromoot zoals het hoort (mét gratis tram tot in De Panne bij het parkeerbiljet), ofwel wordt het concept opgegeven en wordt een nieuwe bestemming aan de gronden gegeven. Bewonersparkeren moet kunnen volgens CD&V PLUS. In bepaalde wijken en straten dient absoluut voorrang te worden gegeven aan de eigen bevolking, die niet overal het slachtoffer mag zijn van de parkeerdrukte tijdens de zomermaanden of topweekends. Een concreet voorstel terzake betreft de Pannelaan, waar Plopsalandbezoekers momenteel weglopen met de beschikbare parkeerplaatsen. programma CD&V PLUS - pagina 21

5.5 Openbaar vervoer CD&V PLUS wil zoveel mogelijk bezoekers aan de gemeente kanaliseren via het openbaar vervoer. Gezien momenteel slechts een kleine fractie van de bezoekers aan Plopsaland met de trein het park bezoekt, ligt hier een belangrijke taak weggelegd voor het nieuwe gemeentebestuur. De onderhandelingen met de NMBS omtrent de verhoging en verlenging van de perrons én de verhoging van de capaciteit op de lijn dient op het hoogste niveau te worden bepleit. Adinkerke, en dan vooral ’t Veld, heeft een zeer slechte verbinding met De Panne. Een shuttledienst, die op welbepaalde tijdstippen bijvoorbeeld de zaterdagmarkt van De Panne bedient, moet worden ingelegd. programma CD&V PLUS - pagina 22

6. EEN GEZONDE EN TOEKOMSTGERICHTE GEMEENTE 6.1 Financiën CD&V Plus wil de huidige belastingtarieven behouden. Als voorstellers van het 0% tarief voor de opcentiemen op de personenbelasting in De Panne-Adinkerke blijven we voorstander hier niet aan te raken. Dit is immers de beste beloning voor de werkende bevolking van De Panne & Adinkerke. Onze gemeente beschikt momenteel over een mooie spaarpot en de gemeenteschuld is de laatste jaren gedaald, doordat er zeer weinig werd gerealiseerd tijdens de voorbije legislaturen. Elke ondernemer weet dat investeringen nodig zijn voor een goed draaiend bedrijf. De spaarpot van de gemeente De Panne bedraagt momenteel 21 000 000 euro. Een gemeente hoeft echt niet op dergelijke spaarpot te broeden. De grote uitdaging op financiën wordt de omschakeling van de begroting zoals die vandaag wordt voorgesteld als een opsomming van uit te geven gelden naar de zogenaamde ” budget” formulering. Dit impliceert dat een meerjarenplanning moet opgesteld worden waarin met concrete bedragen wordt vastgesteld wat in de komende jaren zal worden uitgegeven. Dit vraagt van het bestuur een concrete en realistische planning voor de komende zes jaar. Het programma voorgesteld door CD&V PLUS is ambitieus en zal een moeilijke financiële oefening vergen van het nieuwe gemeentebestuur. Gezien CD&V PLUS niet wil tornen aan de belasting voor de inwoners van de gemeente, moet heil gezocht worden naar economisering waar mogelijk. De personeelskost is vandaag meer dan 50% van de begroting. In samenspraak met de administratie moet bekeken worden waar kan bespaard worden, meer en meer zullen taken van het bestuur moeten uitbesteed worden aan externe partners. 6.2 Personeel ten dienst van de bevolking Een klantvriendelijk gemeentehuis ten dienste van de inwoners is onze doelstelling. Ieder personeelslid van gelijk welk niveau, staat ten dienste van onze bevolking. CD&V PLUS wil het personeel nauwer bij het beleid betrekken. De inbreng van alle 285 personeelsleden moet geoptimaliseerd worden, met als eerste doel een efficiëntere werking van onze diensten. Elke inbreng vanuit het personeel, dient gewaardeerd te worden. Van arbeider die een betere regeling voor de vuilkar uitdenkt tot de bediende programma CD&V PLUS - pagina 23

die een lucratief subsidiedossier opstelt, de goeie werking van de gemeente is afhankelijk van de inzet van het personeel. De fameuze personeelsstop is weliswaar een middel om de enorme personeelkost binnen onze gemeente op aanvaardbaar niveau te houden; ze dient echter te worden geëvalueerd. Immers, op een aantal vlakken laten we mogelijkheden onbenut doordat er geen tijd is voor essentiële taken van de desbetreffende diensten. Het kan niet zijn dat we ons openbaar domein laten verloederen doordat er onvoldoende personeel is. Bij de te maken beleidsopties voor de nieuwe legislatuur zal dus rekening moeten worden gehouden met de personeelsbezetting. In deze zal het nieuwe bestuur haar verantwoordelijkheid opnemen. Hiertegenover dient te worden gesteld dat prioritair de kerntaken van de desbetreffende diensten moeten worden uitgevoerd. Slaagt het gemeentebestuur er niet in om bepaalde taken niet of onvoldoende tot een goed einde te brengen, dan dient te worden onderzocht op welke domeinen taken kunnen worden uitbesteed aan externe partners. CD&V PLUS staat open voor samenwerking op intergemeentelijk niveau. Zo kan worden onderzocht of binnen de gemeente een gespecialiseerde ambtenaar wordt aangetrokken die op subsidie – jacht trekt voor de te realiseren projecten. De dienstverlening naar de bevolking moet meer op maat van de bevolking. De openingsuren van de loketten dienen te worden aangepast. De gemeentelijke diensten dienen zeker één namiddag en één avond per week open te blijven. Hierdoor kan de werkende medemens zijn verplichtingen nakomen zonder daarom een dag verlof te moeten nemen. De burelen en loketten op de gelijkvloerse verdieping van het gemeentehuis dienen dringend te worden gemoderniseerd. Sommige personeelsleden werken er immers in haast vooroorlogse toestanden. Willen we een gemotiveerd en meedenkend personeel, dan moeten we investeren in ergonomische, moderne en klantvriendelijke burelen. Gezien de plannen voor een eventuele verhuis van de Dienst van Toerisme naar een locatie buiten het gemeentehuis, kan ruimte gemaakt worden op de gelijkvloerse verdieping. Het onthaal van het gemeentehuis moet een open ruimte worden, waarbij elke bezoeker of bewoner een welkom en professioneel gevoel krijgt. De verschillende diensten kunnen worden ontwikkeld tot een front-office en een back-office, waarbij via één centraal loket diverse formaliteiten kunnen worden vervuld. Momenteel is het onthaal van het gemeentehuis niet meer dan niet minder dan een decor uit de populaire serie “de collega’s”. Door en door versleten, dus. Met de huisvesting van de diensten van het OCMW is het zo mogelijk nog slechter gesteld. De ambtenaren van het OCMW zitten als sardienen in een blikken doos op elkaar gepakt, de kantoren zijn allesbehalve ergonomisch uitgerust en het gebouw is totaal niet uitgerust voor minder mobiele mensen. CD&V PLUS opteert ervoor om de programma CD&V PLUS - pagina 24

diensten van het OCMW te centraliseren met de diensten binnen het gemeentehuis. Hiertoe dient een aanbouw aan het huidige gemeentehuis te worden onderzocht. Klanten van de diverse gemeentelijke loketten, dienen op een positieve manier te worden benaderd. Geen vraag is te dom, er dient op een constructieve manier te worden gezocht naar oplossingen voor moeilijke situaties. Of het nu een bouwvergunning is of een kopie van de geboorteakte, de burger moet tevreden het loket kunnen verlaten. Een gemotiveerd personeel is hiervoor onontbeerlijk. Aan de politiek om het personeel te motiveren. Burgers met klachten moeten terechtkunnen bij een ombudsdienst of klachtenloket waar op transparante wijze het verhaal kan worden gedaan. Behandelde klachten dienen te worden teruggekoppeld. Wat betreft de technische dienst moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden wat wel en wat niet tot het takenpakket van de dienst behoort. Hiervoor zal in het begin van de legislatuur een overleg georganiseerd worden tussen politiek, administratie en technische hoofden. De politiek verantwoordelijken nemen de beslissingen en overleggen over de praktische uitvoering ervan met de administratie en de diensthoofden. Zij staan in voor de uitvoering op het terrein. De “verrommeling” van bevoegdheden moet in samenspraak met de technische dienst bekeken en verbeterd worden. Takenpakketten moeten duidelijk omschreven worden met bindende afspraken rond realisatie. Van ieder werk moet een duidelijke financiële analyse gemaakt worden zodat duidelijk wordt of we in het vervolg werken beter zelf uitvoeren of beter uitbesteden. Rechtlijnige beslissingen hoe het moet, zijn essentieel. De politiek plant en zegt wat er moet gebeuren, de technische dienst voert uit. Een “vlinderploeg” binnen de technische dienst moet binnen een vooraf overeengekomen termijn klusjes en mankementen aan het openbaar domein oplossen. Via het meld- en opvolgingssysteem binnen de administratie wordt de bevolking op de hoogte gesteld wanneer de herstelling wordt uitgevoerd. Er wordt gestreefd naar een herstelling binnen een redelijke periode en voorzien daarvoor de nodige mankracht. Dit kan door eigen diensten worden uitgevoerd of eventueel via onderhoudscontracten met de privésector. De groendienst willen we hervormen via zone-indeling waarbij elke ploeg verantwoordelijk is voor een bepaalde zone. Gezien de beplantingsdienst zeer arbeidsintensief is en De Panne & Adinkerke zich wil blijven profileren als “bloemengemeente” moeten we op zoek naar minder arbeidsintensieve soorten en aanleg. Een draaiboek moet hiervoor de leidraad vormen. De soortenbeplanting gebeurt in functie van het onderhoud. programma CD&V PLUS - pagina 25

Voor alle gemeentepersoneel moet een systeem kunnen worden opgezet waarin binnen glijdende werkuren kan worden gewerkt. Dit systeem kan enkel de dienstverlening naar de bevolking én de motivatie van het personeel ten goede komen. Uiteraard dienen de desbetreffende diensten prioritair de dienstverlening naar de burger toe te waarborgen. Tot slot: het is duidelijk dat er van de 285 personeelsleden enige flexibiliteit wordt verwacht. CD&V PLUS vindt niet dat alle taken die vandaag door het personeel worden uitgevoerd ook in de volgende legislatuur dezelfde moeten zijn. Het takenpakket van een kustgemeente is zo uitgebreid en divers dat ieder personeelslid mits de nodige opleiding zijn of haar carrière binnen de gemeente moet kunnen uitbouwen; over de niveaus heen. programma CD&V PLUS - pagina 26

7. WONEN IN DE PANNE & ADINKERKE Voor CD&V PLUS is betaalbaar wonen in De Panne erg belangrijk. Onze jonge mensen trekken zo al vlug weg wegens het geringe arbeidsaanbod in deze gemeente. In Adinkerke dient het woonuitbreidingsgebied te worden geactiveerd, door er een woonzone van te maken. Dit is een werk van lange adem dat door de gemeente moet aangepakt worden. In Adinkerke-dorp moet de site van het vroegere gemeentehuis ontwikkeld worden. Er zijn tal van mogelijkheden, de juiste invulling van de gronden dient verder onderzocht te worden. In ieder geval dient het uitgangspunt Adinkerkenaars in eigen omgeving moeten kunnen blijven wonen. te zijn dat de oudere CD&V PLUS wil dat de bestaande wijkcomités beter worden ondersteund door de gemeente. Waar nodig kunnen initiatieven genomen worden om nieuwe wijkcomités op te richten. Hiervoor kan gemeentelijk personeel worden ingezet ofwel beroep worden gedaan op bijvoorbeeld de dienst Samenlevingsopbouw van de provincie. Deze persoon dient ook de verzuchtingen en suggesties van de Adinkerke leefgemeenschap tot in het gemeentehuis brengen. Wijkcomités zijn voor CD&V PLUS een belangrijke sleutel in het ontwikkelen van een sterk sociaal weefsel. In De Panne stellen we voor om de site van de Rijkswacht in de Brouwersstraat te kopen en te ontwikkelen. Ook hier zijn een aantal mogelijkheden. De gemeente dient werk te maken van een weldoordachte studie over de mogelijkheden van de site. Er hoeft echt niet gewacht te worden tot alle formaliteiten betreffende de aankoop zijn vervuld alvorens het denkwerk te starten. Bepaalde kankerplekken binnen De Panne & Adinkerke zouden via allerlei formules moeten opgewaardeerd worden. Eventueel kan worden overgegaan tot onteigening zodoende resultaten te bereiken. Op deze manier verfraait niet enkel het straatbeeld, maar wordt een stimulans gegeven aan de lokale bevolking voor het opknappen van de eigen woning. CD&V PLUS stuurt aan op een nauwere samenwerking met bouwmaatschappij IJzer en Zee. Het voorstel is dat zoveel mogelijk formules worden uitgewerkt om eigen mensen aan een zo laag mogelijke kostprijs aan een woning te helpen. Volgende formules kunnen onderzocht worden: - De gemeente ontwikkelt het gebied zelf en verkoopt de gronden tegen een lagere, betaalbare prijs; - De gemeente reserveert in nieuwe verkavelingen sociale kavels voor koopwoningen, te ontwikkelen door de bouwmaatschappijen; programma CD&V PLUS - pagina 27

- De gemeente ontwikkelt en behoudt de gronden maar geeft aan kandidaatbouwers een cijns van 99 jaar om een huis te bouwen ( formule zonder aankoop van grond voor de kandidaat-bouwer). Bij verkoop kan eventueel een verdeelsleutel gehanteerd worden zodat de meerwaarde deels voor de gemeente en deels voor de bewoner is. - De gemeente moet een onderzoek starten om een eigen woonregie op te richten die de ontwikkeling van de verloederde of minder mooie wijken als prioriteit heeft. Eventueel moeten kunnen overgegaan worden tot onteigening indien dat juridisch kan. - De gemeente kan via een eigen woonregie met het OCMW haar eigen huizenbestand eventueel verkopen. Voorkeur wordt gegeven om de bewoners zelf te laten kopen aan betaalbare prijzen. De verworven gelden zouden terug in het woonpatrimonium moeten geïnvesteerd worden. - Ook het Provinciale Woonfonds om in samenwerking met OCMW of bouwmaatschappij sociale koopwoningen te bouwen biedt kansen. - De gemeente moet energie steken in de aanpak van leegstand in de winkelwandelstraten en de eigenaars verplichten deze leegstand af te bouwen. Dit kan bv. via het RSVK die nadat de woongelegenheden in orde zijn gezet, huurt aan de eigenaar en de woongelegenheden dan verder onderhoudt en doorverhuurt aan potentiële huurders tegen een voor hen betaalbare prijs. - Door de gemeente wordt een studieopdracht gegeven die ons woonpatrimonium op basis van het voorgaande onderzoekt en met haalbare, betaalbare voorstellen naar de gemeente komt. De volledige gemeente wordt in kaart gebracht en voorstellen worden geformuleerd wat er waar zou kunnen afgebroken, gerenoveerd, vernieuwd of onteigend worden.. - De gemeente zet dus volledig in op een zgn. “inbreidingsbeleid”: strijd tegen leegstand en verkrotting, optimaal gebruik van bestaand woningenbestand via renovatie en herbouw, stimuleringsbeleid om onbebouwde percelen op de markt te brengen, aandacht voor kleiner woongelegenheden en voor het samenleven van meerdere generaties (zorgwonen of kangoeroewonen). De belasting op leegstaande panden dient te worden hervormd. Momenteel heeft deze belasting weinig of geen effect, gezien in het straatbeeld nog te veel panden jarenlang blijven leegstaan. Een duidelijk register van de leegstaande panden dient te worden opgemaakt en opgevolgd en mag zich niet enkel richten op de uiterlijke staat van de woning. Dit is een belasting die uiteindelijk ruimschoots de kostprijs van bijkomend personeel compenseert én uiteraard het straatbeeld verbetert. In sommige wijken binnen de gemeente dient men durven pleiten voor het verbod op samenvoegen van percelen. In de wijk d’Achte is hiertoe reeds aanzet gegeven, doch de uitvoering blijft op zich wachten. Door het samenvoegen van percelen wordt er meer gespeculeerd en verkleint het aanbod van eengezinswoningen voor onze eigen bevolking. programma CD&V PLUS - pagina 28

Er dient te worden onderzocht welke gemeentelijke gronden kunnen verkaveld worden. De bouwgrond (eigendom van de gemeente) kan dan aan voordelige prijzen worden aangeboden aan de eigen bevolking. Het nieuw op te stellen bouwreglement moet ook in die zin worden aangepast, het is gebaseerd op de Vlaamse wooncode. De GECORO is voor ons hét adviesorgaan om hier de sturende factor te zijn en moet voorstellen doen samen met de gemeentediensten aan het bestuur. De GECORO, die de voorbije legislatuur volledig monddoof werd gehouden dient nieuw leven te worden ingeblazen. In plaats van een “last” dient de GECORO als één van de meest waardevolle adviesraden van het gemeentebestuur te worden. programma CD&V PLUS - pagina 29

8. DE GEMEENTE ALS DIENSTVERLENER 8.1 SENIORENBELEID CD&V Plus streeft er naar de senioren zo lang als mogelijk zelfstandig te laten wonen en genieten van de welverdiende rust. Hiertoe moeten de nodige faciliteiten uitgebouwd worden. Voor de gemeente en het OCMW, samen met de seniorenraad en de seniorenverenigingen is hiervoor een belangrijke rol weggelegd: van inspraak tot plannen en uitvoering. Het OCMW heeft een grote waaier van diensten die hiervoor een oplossing kunnen bieden. Het actief opsporen en oplossen van deze seniorenbehoeften zien wij als een grondtaak van het OCMW. De mantelzorg moet verder uitgebouwd worden. Voor de huisvesting moet er een betaalbaar aanbod blijven maar moet ook een huisvesting op maat van de senior uitgewerkt worden. Het veiligheidsgevoel moet versterkt worden in samenspraak met de mensen van de politiezone en de seniorenverenigingen. Het tegengaan van de vereenzaming is voor ons een belangrijk punt door bv. bezoekjes te structuren, thuiszorg uit te bouwen, het actief ondersteunen van wijkwerking, … Wijkwerking kan een mogelijkheid zijn om ouderen langer thuis te laten blijven. “Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen” heeft reeds bewezen dat zij een kans bieden om wijkwerking te structureren en uit te bouwen met professionele begeleiders. CD&V PLUS wil deze werking terug starten en de voorstellen via de gemeente ook daadwerkelijk uitvoeren. De toegankelijkheid van de openbare gebouwen moet verzekerd worden. Onder meer het OCMW is een schrijnend voorbeeld hoe het niet moet. Het woon- en zorgcentrum St.-Bernardus moet gesteund worden bij de verdere uitbouw van het centrum. Via de opmaak van het GRUP moeten de kansen tot verdere uitbreiding mogelijk gemaakt worden. CD&V PLUS wil dat de diensten van het OCMW zo spoedig mogelijk verhuizen naar een nieuwe locatie. De huidige OCMW gebouwen komen daardoor vrij en kunnen bij voorkeur aangewend worden voor een uitbreiding van de huidige dienstverlening voor senioren. De seniorenverenigingen bieden een grote waaier van ontspanning aan de senioren. Meestal gaat het hier om actieve senioren die zelf de drijvende kracht van de vereniging vormen. De seniorendienst moet hier verder een ondersteunende en waar nodig duwende kracht zijn. 8.2 JEUGDBELEID programma CD&V PLUS - pagina 30

De jeugddienst ondersteunt iedere jeugdbeweging in hun eigen leefwereld en helpt de jeugdverenigingen bij het vervullen van hun formaliteiten of hun problemen op te lossen. De jeugddienst moet het contact zijn tussen het gemeentebestuur en de verenigingen. Een jeugddienst moet werken als de jeugd vrij is. Dit impliceert dus dat er ook in het weekend en op latere uren bv. in de vakantie een zekere permanentie moet zijn in de jeugddienst. De jeugdverenigingen draaien veelal op vrijwilligers en moeten dus vanuit het gemeentebestuur alle steun krijgen. Elk initiatief dat wordt genomen door een jeugdvereniging moet alle kansen krijgen. Waar nodig dienen de nodige incentieven genomen te worden door de jeugddienst om gesignaleerde problemen bij jeugdverenigingen door te communiceren of te verhelpen. De sportverenigingen hebben jeugdafdelingen. Wij vinden het belangrijk dat op hun vraag de jeugdwerking financieel, logistiek of via de infrastructuur kan ondersteund worden. De Panne profileert zich als kindvriendelijke gemeente. Inrichting van pleinen, straten en wijken moet gebeuren met aandacht voor het kind. Elke nieuwe infrastructuur dient de ‘kindvriendelijkheidstoets’ te doorstaan. In bepaalde wijken (Bosheide, Eglantierlaan, …) is vraag naar speelpleintjes. Er zijn nog heel wat plaatsjes waar een speelpleintje kan worden aangelegd. Waar gevraagd door de lokale bewoning én waar mogelijk kan een speelstraat ingericht worden: op bepaalde uren van de dag wordt de straat autovrij en volledig ter beschikking gesteld om er te ravotten. In de vakantieperiodes stellen we voor “spelen in de wijk” te lanceren. Onder begeleiding kan een aanbod gecreëerd worden voor kinderen om er ter plaatse te spelen, eventueel in combinatie met het vorig voorstel. Kinderopvang is een vaste waarde in het gemeentelijk aanbod. Waar nodig dient het aanbod te worden uitgebreid. In sommige gemeenten wordt kinderopvang voorzien op zaterdagavond, de gemeente dient hiervoor open te staan en de noodzaak hiervan te onderzoeken. De Jutter is een relatief nieuw gebouw dat gelegen is aan de drukke Veurnestraat. Vooral tijdens de donkere winterperiode is het er zeer gevaarlijk oversteken. De Jutter dient te worden voorzien van een elektronisch toegangssysteem, wat niet alleen de veiligheid van de er vertoevende kinderen zal verhogen, maar ook de administratieve rompslomp voor het personeel zal wegnemen. De Jutter dient meer mogelijkheden (dus budget – seizoenspersoneel) te krijgen om een uitgebreid zomerprogramma op poten te zetten, cfr De Ravotter maar dan voor jongere kinderen. programma CD&V PLUS - pagina 31

Alle initiatieven van kinderopvang (Jutter, Ravotter, …) dienen de kansen te krijgen om hun aanbod uit te breiden: zowel in tijd (extra vakanties, gevarieerder aanbod) als in begeleiding. De Jeugddienst voorziet een ruim aanbod van activiteiten zoals SWAP en Move-X. Het aanbod dient echter te worden gedemocratiseerd, want voor vele ouders wordt dit financieel moeilijk. Voor de dienst Toerisme voorziet dit programma een dagelijks aanbod voor hier verblijvende kinderen, op strand of ergens anders. Niets belet dat de gemeentelijke kinderopvang hierop inspeelt. Een samenwerking tussen de verschillende diensten kan hier bijzonder waardevol blijken. De Speelplaneet is een zeer waardevol project en kan gerust wat meer gepromoot worden. Indien zou blijken dat een betere locatie kan worden gevonden die meer mogelijkheden biedt, dan dient dit te worden onderzocht. We streven er naar om in samenwerking met een externe dienst een systeem op te zetten voor opvang van zieke kinderen teneinde de ouders naar hun werk te laten gaan. Er dient gezocht te worden naar voorbeelden bij andere gemeenten om dit te realiseren. Het culturele aanbod moet dichter bij de jongeren gebracht: dit kan door de eigen musea in het scholenaanbod op te nemen. Jeugdcultuur is ook cultuur; er is te weinig wisselwerking tussen de culturele dienst en de jeugddienst. CD&V PLUS is van mening dat fuiven binnen De Boare mogelijk moeten blijven, er kan wel gestreefd worden naar een betere begeleiding van de organisaties teneinde de overlast voor omwonenden te beperken. Inspraak van de jeugd is erg belangrijk. De jeugdraad is het platform waar de jeugd het gemeentebestuur ontmoet. Daarom wordt er een jeugdbeleidsplan opgesteld in 2013 i.s.m. de jeugdraad. De betuttelende houding vanwege het gemeentebestuur ten aanzien van de Jeugdraad dient op te houden. De voorstellen van de jeugdraad moeten beter opgevolgd worden en uitgevoerd of er moet geargumenteerd worden waarom iets niet kan worden uitgevoerd. Daarom moet de schepen aanwezig zijn op de jeugdraad, hij/zij verdedigt de belangen van de Jeugd bij de rest van het Schepencollege. Het OCMW moet jongeren actiever ondersteunen. Vele jongeren die soms té vroeg op eigen benen zijn terechtgekomen vinden niet de weg naar het OCMW. Het moet kenbaar gemaakt worden wat het OCMW voor jongeren kan doen: bv. veel kortingen zijn niet gekend, een proactief beleid bij het spotten van probleemsituaties, onderwijscheques kunnen gebruikt worden om vaste kosten van de scholen te betalen, jonge alleenwonende gasten kunnen genieten van verschillende diensten, … maar weten het meestal niet. programma CD&V PLUS - pagina 32

Over het algemeen worden jongeren te weinig als onze toekomst aanzien. Wie als jonge gast zich kan engageren bij een goed verenigingsleven, heeft er vaak veel voor over om ook zijn latere gezin in eigen gemeente te houden. De gemeente heeft er dus alle baat bij om kinderen, jongvolwassenen en schoolverlaters zo vroeg mogelijk in het sociaal weefsel van de gemeente vast te pinnen. 8.3 NATUUR, MILIEU- EN AFVALBELEID Onze gemeente bestaat voor 1/3 uit natuurgebied. Het is zondermeer onze belangrijkste troef als gemeente. Voor CD&V PLUS moet de toegankelijkheid van deze gebieden verbeterd worden met fiets- en voetpaden doorheen het gebied (naar Nederlands voorbeeld). Enkele mogelijkheden zijn reeds voorgesteld en dienen verfijnd, andere pistes dienen te worden uitgewerkt:    het mindermobielenpad moet verder worden uitgebouwd; fietspad tussen einde Elisabethlaan en de sportzaal; comfortabeler fietspad tussen de Duinhoekstraat en de Oosthoek via het Artiestenpad (in aanvulling van het mountainbikepad).    fiets- en wandelpad tussen Canadezenplein en Keesjesdreef aan de achterzijde van de woningen Prins Albertlaan; verbinding tussen het strand en de “Mol”; fiets- en wandelpad tussen de Marktlaan en St.-Idesbald. Het beheer moet ook beter gecommuniceerd worden naar de eigen bewoners zodat de mensen ook begrijpen waarom bepaalde ingrepen gebeuren. Sommige maatregelen kunnen absoluut niet op het begrip van de bevolking rekenen, hoewel ze soms wel nodig zijn in het belang van het gebied. Het Garzebekeveld te Adinkerke moet verder ontwikkeld en ontsloten worden voor inwoners van De Panne & Adinkerke als wandel- en fietsgebied. De vuile wei langs de afrit van de autostrade moet opgekuist en heringericht worden. Hier kan een bijkomend speelpleintje worden gemaakt. De natuurgebieden moeten kindvriendelijker worden en toelaten dat onze jeugd nog kan spelen. Wij zijn dus vragende partij voor minder omheiningen in het gebied, te beginnen met de Houtsaegerduinen thv. de Marktaan. Wij streven in het straatbeeld naar een mix van groen en bebloeming op basis van doorlevende planten die minder werkintensief maar niettemin mooi zijn voor het straatbeeld. Het is het diensthoofd en zijn dienst die met zin voor creativiteit hun rol moeten spelen zodat een aanvaardbaar eindresultaat wordt bekomen. Mooie en verzorgde aanplantingen mogen zich niet enkel beperken tot waar de toerist komt, ook de bevolking in residentiële wijken heeft recht op mooie plantsoenen. Het containerpark moet op dezelfde plaats blijven met aandacht voor de bestaande ongemakken voor de plaatselijke bewoners. Het containerpark kan uitbreiden op de programma CD&V PLUS - pagina 33

huidige site, indien nodig kan daartoe plaats gemaakt worden. De tarieven op het containerpark moeten kritisch bekeken worden; het vergt een evenwicht tussen financiële inspanning van de gemeente en de dienstverlening naar de bevolking. Het beleid moet verder focussen op sorteren van afval. De bevolking sorteert reeds veel maar we willen met een expert nagaan wat en waar nog moet gebeuren. De Provincie kan hier een stimulerende rol spelen. Voor het commercieel centrum dient een tweede karton ophaling te worden ingelegd, gelet op de vraag van de handelaars en het vele karton dat telkens wordt aangeboden. De bestaande privécontracten voor de ophaling van het bedrijfsafval dienen nauwlettend te worden opgevolgd, dit is ook in het gemeentelijke belang. Afvalophaling is en blijft het pijnpunt van onze gemeente. CD&V PLUS wil zich engageren om de netste kustgemeente te worden tijdens de volgende legislatuur. Hiertoe zijn doorgedreven maatregelen nodig. Het 1-eurosysteem in de betalende moloksen, die verblijvers na hun vakantie kunnen gebruiken om hun afval kwijt te raken buiten de ophaalmomenten, moeten overal in de gemeente terug te vinden zijn, deze kunnen bijvoorbeeld geplaatst worden ter hoogte van elke verbinding tussen Duinkerkelaan / Nieuwpoortlaan en de Zeedijk. De ondergrondse–gratis–moloks zijn zeer waardevol en het systeem moet verder worden uitgebouwd. Onze fractie is reeds jaren vragende partij voor bijkomende vuilbakken op diverse plaatsen in De Panne & Adinkerke, bv. op Keesjesdreef, de Dumontwijk, … Wie afval heeft, moet de kans krijgen het kwijt te raken! Tijdens de zomermaanden moet personeel flexibel kunnen worden ingezet om uiteindelijk te komen tot een proper straatbeeld. Het beeld van uitpuilende vuilbakken moet definitief weg! Ook op het strand moet nagegaan worden hoe afval niet langer in het zand wordt gedumpt. Op die manier kan de vraag van de milieuraad tot minder strandreinigen met de machine ingevuld worden. Permanente controle op hondenpoep en ander afval op straat moet blijvend gebeuren door de GAS-ambtenaren (Gemeentelijke Administratieve Sancties). Hun rol is eerst verwittigen, daarna beboeten. Wat betreft zwerfvuil en hondenpoep kan een absolute nultolerantie worden gehanteerd. GAS-ambtenaren moeten op diverse momenten tijdens de dag controles uitvoeren, ook voor en na de kantooruren! Waar nodig moet er onderzocht worden of er meer hondenpoepbuizen nodig zijn. Ook onze gasten moeten gestimuleerd worden om mee te stappen in ons preventief afvalbeleid. Via de verhuurkantoren kunnen zeer duidelijke richtlijnen met de huurders worden meegegeven. programma CD&V PLUS - pagina 34

Inspraak van de milieuraad voor de globale aanpak van de afvalproblematiek kan een aantal nieuwe impulsen geven, alsook het sensibiliseren van schoolgaande kinderen betreffende de milieu- en afvalproblematiek. CD&V PLUS engageert zich om te komen tot een groene energielevering voor onze bevolking. Er kunnen oplossingen aangeboden worden om energie via eigen installaties te produceren voor zoverre dit financieel interessant is voor gemeente en bewoners. Voor de bewoners stimuleren wij zoveel mogelijk het groene energiegebruik. Via de provinciale actie “samen gaan we groener” hebben onze bewoners de kans zo goedkoop mogelijk in de eigen energiebevoorrading te voorzien, de gemeente kan hiervoor inschrijven op de bestaande kanalen. Duurzaam bouwen, o.a. door bv. individueel advies dat door de Provincie aan kandidaat-bouwers wordt gegeven, dient te worden gepromoot. De gemeente geeft bij zijn eigen gebouwen steeds het goeie voorbeeld! CD&V PLUS wil het beheer van haar waterlopen verder laten gebeuren via de Polderbesturen. Wel stellen we voor om de zgn. "niet ingeschreven waterlopen" via een beurtrolsysteem te laten ruimen. Op die manier krijgen we voor een minimale prijs op korte termijn goed afvoerende waterlopen. Gelet op de meer voorkomende, intense regenbuien is dit een noodzaak voor een maximale waterafvoer. 8.4 CULTUURBELEID Cultuur is veel meer dan de tentoonstellingen die nu vooral het aanbod kenmerken. Het podiumaanbod dient te worden uitgebreid door naast de eigen mensen ook ruimte en middelen te voorzien voor het uitwerken van een aantrekkelijk cultureel programma waar de diverse cultuurstrekkingen aan bod komen. Op die manier wordt de feestzaal terug opgewaardeerd en bij uitbreiding het gemeentehuis terug een centrum van de gemeente. Scholen dienen actiever te worden betrokken bij het cultuuraanbod door bv. een geleid bezoek in onze musea voor de scholen te organiseren of toneel aan te bieden, dit in overleg met de verscheidene netten. De verplaatsing naar de locatie organiseert de gemeente. Kunst moet in het straatbeeld om op die manier het winkelen, leven, wonen,… aantrekkelijker te maken. Vanuit die visie dient elk jaar een budget te worden voorzien voor kunst in het straatbeeld. De cultuurraad is hiervoor het geschikte adviesorgaan, het schepencollege en gemeenteraad evalueert en beslist in functie van het beschikbare budget. Het cultuuraanbod moet door de dienst van toerisme duidelijk gepromoot worden, de diverse diensten moeten sowieso beter met elkaar samenwerken. programma CD&V PLUS - pagina 35

Er liggen in onze gemeente veel kansen om het culturele aanbod te optimaliseren: - Het Natuureducatie Centrum: de samenwerking met de gemeente moet verder geïntensifieerd. - Het huis Van den Eynde – Le Chalutier moet dringend verder gerenoveerd worden en een bestemming krijgen. Dit waardevolle pand wordt veel te weinig gebruikt. Zo kan er bv. een trefcentrum voor kunstenaars worden opgericht, … - Het museum Cabour moet verder ondersteund worden in zijn uitbouw en gepromoot worden in het kader van de herdenking van de oorlog. - De Scharbillie is en blijft de plaats voor permanente en tijdelijke tentoonstellingen. Er dienen nieuwe initiatieven worden genomen om meer bezoekers naar het pand te krijgen. - Private initiatieven zoals het museum van Jan Selschotter rond de “tv van toen” willen we in de kijker plaatsen zonder dat het voor de betrokkene zelf een last wordt. We werken hier ondersteunend om niets verloren te laten gaan. - De ontwikkeling van de oude tramstatie in overleg met De Lijn kan op termijn een grote troef zijn. De geschiedenis van de tram op permanente basis is voor ons een unieke kans voor het ontwikkelen van een museum rond de kusttram. CD &V PLUS betreurt dat door het huidige bestuur geen aandacht werd geschonken aan de mogelijkheid om te investeren in de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog (2014-2018). CD&V PLUS wil dit initiatief alsnog stimuleren door ons erfgoed in de kijker te zetten naar de bewoner en toerist: dit kan door bv. een erfgoedroute langs de verschillende sites te organiseren, door deel te nemen aan het project “lichtfront 1916”, door in het museum Cabour de situatie per jaar in De Panne voor te stellen, … Een wandelfietsroute op basis van ons oorlogsverleden kan makkelijk gerealiseerd worden. Daar moet dan ook het museum Cabour en de net gestarte kinderboerderij in verwerkt worden met aanduiding van de verschillende handelszaken op het traject. Nagegaan moet worden of na de gemiste subsidies op nationaal vlak, onze projecten nog in aanmerking komen voor de “Impulssubsidies voor projecten van WO I” van de Provincie. De Panne & Adinkerke beschikt over het grootste Belgische militaire kerkhof. CD&V PLUS wil dit als troef uitspelen om een groot evenement te organiseren in 2018, bij de afsluit van de herdenkingsperiode. CD&V PLUS wil eveneens werk maken van het opnemen van de laatste getuigenissen van mensen die nog WO II hebben meegemaakt: we willen hun verhaal opnemen, bewaren en verspreiden voor de toekomstige generaties. programma CD&V PLUS - pagina 36

De jaarlijkse herdenkingen van oud-strijdersverenigingen dienen nieuw leven te worden ingeblazen. Bovendien dient de gemeente erover te waken dat deze herdenkingen ook in de toekomst kunnen blijven bestaan, ook na wegvallen van de huidige generatie organisatoren. Ook van ons ander erfgoed, de visserij, kunnen de getuigenissen worden geregistreerd en openbaar gemaakt. Dit kan met een team van vrijwilligers onder impuls van de diensten van de gemeente. Zo bewaren we deze kennis voor onze kinderen. De reeds bestaande initiatieven omtrent de Panneboot P1 dienen te worden gesteund in dit kader. Door specialisten moet nagegaan worden welke gebouwen van De Panne & Adinkerke interessant zijn als bouwkundig erfgoed. Teveel waardevolle gevels en panden zijn reeds afgebroken, we moeten spaarzaam zijn met wat ons nog rest. Oude gevels kunnen eventueel behouden blijven met een nieuwbouw er achter. Dit betekent eveneens dat op die manier duidelijk wordt wat er niet interessant is en waar dus vrij kan gebouwd of gerenoveerd worden. Dit biedt voor iedere eigenaar meer rechtszekerheid. De rijke geschiedenis van onze gemeente moet door de toeristische dienst gebruikt worden als een extra aanbod naar de gast in onze gemeente. Bedoeling moet zijn in de minder drukke periodes een kwalitatief aanbod uit te werken voor de geïnteresseerde met als basis “iets leren, zien en daarna iets genieten in ons handelscentrum”. Tot slot wordt de noodzaak beklemtoond om het erfgoed inzake landbouwbedrijven, landschap De Moeren, natuurreservaten, stationsgebouw, Kerkpatrimonium, Dumontwijk, oorlogsrelicten, andere voorwerpen, curiosa en kunstvoorwerpen nader te bekijken en mits beperkte ingrepen aantrekkelijker te maken voor de inwoner en gast. 8.5 SPORTBELEID De bouw en inrichting van de nieuwe sporthal en de nieuwe surfclub zijn voor ons de belangrijkste zaken op sportgebied in de volgende legislatuur. Onze fractie heeft de bouw van de nieuwe infrastructuur voorgesteld en actief gesteund. Voor sporten die uit de boot zijn gevallen stelt CD&V PLUS voor om te zoeken naar een aanbod van huisvesting en inrichting van nieuwe of bestaande lokalen. De dagdagelijkse werking moet daarna door de club zelf worden behartigd. De samenwerking met het KTA moet blijven, de overeenkomst zorgt voor bijkomende ruimte op sportvlak. De sportzaal van de gemeenteschool in Adinkerke moet beschikbaar komen voor de bevolking en sportclubs in de niet-schoolse uren. programma CD&V PLUS - pagina 37

De herinrichting van de tennisterreinen “Armorial” moet door de gemeente gebeuren waarna de uitbating via concessie aan 1 of 2 sportclubs moet gegeven worden. De locatie is uniek in het sportland en moet ten volle worden benut. Het zeilwagenrijden is mede het uithangbord van onze gemeente en heeft de laatste jaren een enorme boost gekend. Het zeilwagencentrum is dit jaar 20 jaar oud en dient dan ook dringend aangepast te worden aan de huidige noden en waar nodig gerenoveerd te worden. De infrastructuur moet voldoen aan de vele activiteiten van zowel de zeilwagenschool (Lazef) als van de 2 clubs die er gevestigd zijn. Kleedkamers en douches zijn dringend toe aan renovatie en uitbreiding. Hiervoor kan beroep gedaan worden op subsidies van de Vlaamse Overheid. Er moet voor een oplossing worden gezorgd voor de mini voetbalpitch die door het vorig bestuur overhaast werd weggenomen uit Adinkerke en nu in de gemeentelijke werkplaatsen staat te verkommeren. CD&V PLUS is voorstander van de bouw van het nieuwe subtropische zwembad in samenwerking met de NV Plopsaland. De overeenkomst moet verder worden verfijnd in het voordeel van onze bevolking. De toegangsprijs voor het zwembad dient bewust zo laag mogelijk worden gehouden, ook al zal dit een zwaardere gemeentelijke inbreng vereisen. Ook betreffende parkeerfaciliteiten dienen te worden onderhandeld in het belang van onze inwoners. In de tussenperiode moeten de scholen kunnen zwemmen aan dezelfde voorwaarden als vandaag in de naburige gemeenten. De gemeente zorgt voor de organisatie en verplaatsing van de schoolgaande kinderen. De sportdienst dient het initiatief te nemen om een zwemclub op te richten. Op het strand stellen we voor om tijdens de zomermaanden een stuk te reserveren voor openlucht sportactiviteiten: beachvolley, voetbal, ... Deze activiteiten dienen open te staan voor bewoners, tweedeverblijvers én toeristen. Op die manier trekken we bezoekers naar een minder bezocht deel van ons strand. Ook dit kan kaderen in het doel om een dagelijkse dosis sport aan te bieden tijdens de zomermaanden, en kan in samenwerking met de Dienst van Toerisme verder uitgebouwd worden. programma CD&V PLUS - pagina 38

8.6 KERKHOVEN EN KERKFABRIEKEN Het onderhoud van het kerkpatrimonium is wettelijk geregeld en is een taak van de gemeente. Voor CD&V PLUS moet de herbestemming van kerkgebouwen bespreekbaar zijn, zolang hiertoe een voldoende breed maatschappelijk draagvlak kan worden gevonden. De uitbreiding en aanpassing van het kerkhof in De Panne zoals goedgekeurd in de gemeenteraad moet onverminderd uitgevoerd worden. In Adinkerke moet het kerkhof beter onderhouden worden. Mooie grafzerken moeten terug in ere hersteld worden en kunnen voor de bezoeker een bezoekje waard zijn. Voor kindjes jonger dan 26 weken zwangerschap willen we 8.7 ONDERWIJS CD&V PLUS kiest resoluut voor de verdere ontwikkeling van de gemeenteschool te Adinkerke. Toch kiezen we ervoor om de sportzaal van de gemeenteschool op gepaste tijden ter beschikking te stellen van de bevolking. De diverse onderwijsnetten binnen onze gemeente dienen op gelijke wijze te worden benaderd door het gemeentebestuur. Dit dient te gebeuren in functie van het kind en niet in functie van het desbetreffende net. In afwachting van de bouw van het nieuwe zwembad, dient de gemeente te voorzien in een alternatief voor het schoolzwemmen en dient de gemeente het vervoer van en naar het zwembad te voorzien. Bij het inrichten van gemeentelijke initiatieven, zoals toneelvoorstellingen, dient de gemeente in te staan voor het vervoer van en naar de school. 8.8 BURGER EN POLITIEK Het gemeentebestuur dient de bevolking beter bij het gevoerde beleid betrekken. CD&V PLUS streeft ernaar op open en heldere manier met de inwoner van De Panne & Adinkerke te communiceren. Door het gebruik van de moderne en sociale communicatiemiddelen, kan de geïnteresseerde burger zich terdege (laten) informeren. De gemeenteraad dient, bij zwakke agenda’s, gebruikt te worden om een open debat te voeren. 8.9 VEILIGHEID Inwoners van onze gemeente verdienen een veilige leefwereld. Onze gemeente maakt deel uit van de politiezone Westkust en is dus slechts deels baas in eigen huis. Binnen de eigen zone dienen de belangen van onze gemeente steeds te worden verdedigd. programma CD&V PLUS - pagina 39 een aparte “engeltjesweide”, zodat ouders van ongeboren kindjes indien gewenst op passende wijze afscheid kunnen nemen.

CD&V PLUS zal nauwgezet de bouw van het nieuwe politiecommissariaat opvolgen. Er is een groot verschil tussen een prestigieus korps en een efficiënt korps. Onze prioriteit ligt bij de politieman op straat. Veiligheid heeft uiteraard zijn kostprijs, maar het hoeft echt niet altijd het duurste van duurste te zijn. Het ontwerp van het nieuwe commissariaat kan op onze steun rekenen, hoewel wij ons hart vasthouden voor de uiteindelijke rekensom. De brandweerhervorming komt willens nillens op ons af. Voor onze gemeente wordt het vechten voor onze plaats in een groter geheel. CD&V PLUS wil de eigen ambulancedienst behouden. programma CD&V PLUS - pagina 40

9. INTEGRATIE EN SAMENWERKEN 9.1 MET ELKAAR De Panne & Adinkerke is een Vlaamse, gastvrije gemeente die solidair is met de medemens in nood. Elke nieuwe inwoner in onze gemeente dient te worden aangespoord om onze voertaal, het Nederlands, aan te leren. Op die manier wordt de integratie sterk bevorderd wat een prioriteit is voor ons beleid. CD&V PLUS maakt er geen probleem van dat anderstalige bewoners in hun taal kunnen worden geholpen. Bedoeling moet zijn dat iedereen mekaar beter leert kennen wat dikwijls al het begin van integratie inhoudt. Anderstalige kinderen dienen gestimuleerd te worden om hun schoolachterstand omwille van de taalbarrière in te halen. Reeds in het kleuteronderwijs moet dit worden opgespoord. Ouders integreren het best via hun spelende kinderen. De gemeente moet dan ook deze kinderen stimuleren om in een plaatselijke jeugdvereniging te gaan om op die manier de andere kinderen te leren kennen en dus ook vriendjes te maken. Op die manier gaan ook de ouders onze inwoners leren kennen. Ouders zouden moeten aangespoord worden om bv. in de wijkwerking of sportverenigingen te gaan om op een ontspannen manier te integreren. In de laatste week van de grote vakantie wil de CD&V PLUS “wiebelweken” organiseren om de kinderen hun kennis van het Nederlands op te frissen. De gemeente dient hiertoe de nodige initiatieven te nemen. Hoewel de taalproblematiek in De Panne & Adinkerke geen Brusselse proporties aanneemt, dient de gemeente wel te waken over het Nederlandstalige karakter van onze gemeente. Vooral in het straatbeeld dient werk te worden gemaakt van Nederlandstalige opschriften, namen van gebouwen, … Het zit ‘m vaak in kleine details. programma CD&V PLUS - pagina 41

9.2 MET ONZE BUURGEMEENTEN CD&V plus wil de bestaande samenwerkingsverbanden die momenteel bestaan, verder uitbouwen. Immers, samen staan we sterker. Voor nieuwe initiatieven ter zake dient de gemeente open te staan. Dit kan immers voor alle deelnemers enkel maar voordelen opleveren. Samenwerkingsverbanden tussen gemeenten op personeelsvlak moeten bespreekbaar zijn. Een concreet voorbeeld hiervan is bv. het installeren van een gezamenlijke ploeg voor onderhoud van de openbare toiletten. Ook van het Westhoekoverleg blijven we lid. Onze afgevaardigden in de intercommunales (WVI, IVVO, IKWV, IWVA, Gaselwest,…) worden verondersteld de belangen van de gemeente te behartigen. In de gemeenteraad dient door de gemeentelijke afgevaardigden verslag uitgebracht te worden van de werking en tevens onze bezorgdheden over te brengen naar de intercommunales. Op die manier worden de raadsleden ingelicht over de uitdagingen die in deze samenwerkingsverbanden leven. 9.3 MET HET BUITENLAND CD&V plus is vragende partij om met buitenlandse gemeenten projecten op te zetten (bv. Interegg). Internationale samenwerking is immers niet alleen leerrijk, er kunnen ook belangrijke subsidies mee worden gehaald. We willen hierbij ook volop gebruik maken van de dienst Externe Betrekkingen van de Provincie West-Vlaanderen die hier reeds jaren een trekkende rol speelt. De samenwerkingsverbanden moeten vooral gericht zijn op investeringen die voor de gemeente lonend zijn. Zo moet onderzocht of gedeelten van de renovatie van de Zeedijk of de wandeldijk tussen zeilwagencentrum en Franse grens niet in dit concept kunnen geïntegreerd worden en aldus het volledige project betaalbaarder maken. Ook het eventueel heropenen of een nieuwe functie geven aan de spoorverbinding naar Duinkerke moet via deze weg. De verhoudingen met de gemeenten waarmee we verbroederd zijn, willen we verder uitbouwen en verdienen alle steun. programma CD&V PLUS - pagina 42

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
Home


You need flash player to view this online publication