0

Doarpskrante sûnt 1982 Itens | Hinnaard | Lytsewierrum | Rien Jannewaris 2024 | 42ste jiergong | nûmer 3

Op de voorpagina Stoere zwemmers bij de Nieuwjaarduik op 1 januari om 12.00 uur in Rien Yn de folgjende Diggeloer in eksklusyf ynterview mei Jan en Nel de Boer. Sy hawwe nei 53 jier harren fertroude wenning oan de Hearedyk ynruile foar in oanleunwenning fan Nij Stapert yn Wommels. De Ljip Fan Itens is wer thús! Folgjende edysje mear dêroer 2

Agenda Jannewaris en febrewaris 2024 Alle activiteiten vinden plaats in het dorpshuis De Lytse Fjouwere, tenzij anders vermeld. Jannewaris 5 Priiskaarten foar elkenien 6 FDD Winterwille 11 Fjoerkoertoer Súdwest Fryslân yn Wommels (de Terp) 11 Itenser rûnte Ruud Bartlema, Martinitsjerke 13 Muzykkafee 19 Pizza Drive in Itens 19 Kompetysjekaarten 20 Filmclub 25 Avond jeugd Fjouwer doarpen met dorpsbelang 26 Peuterochtend de Romte 27 FDD High wine 28 Tsjerketsjinst Martinitsjerke Itens Febrewaris 2 Kompetysjekaarten 3 FDD bierproeverij 9 Bingo Fûgelwacht 10 Deadline kopij Diggeloer maart-april 10 Muzykkafee 14 FDD ouderenmiddag 16 Pizza Drive in Itens 16 De Lies partij (foar leden) 17 Iepen kafee en film 22 Itenser rûnte Willem Tjerkstra, Martinitsjerke 25 Tsjerketsjinst Martinitsjerke Itens Rectificatie geheugensteun - begrafenisverenigingen De verenigingen zijn niet meer actief. 20.00 uur 17.00 uur 17.30 uur 20.00 uur 21.00 uur 17.15 uur 20.00 uur 20.00 uur 19.30 uur 9.00 uur 20.00 uur 10.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 21.00 uur 14.00 uur 17.15 uur 20.00 uur 17.00 uur 20.00 uur 10.00 uur Hawwe jim Fokje Altenburg herkend op dizze foto? En wa is dit leave jonkje? 3

Agenda Inhoud van deze Diggelfjoer 3 Fan de redaksje De Filmclub - Hongerig naar avontuur Nieuws van SBS De Romte Kidspagina - tekening Fjouwer Doarpen Docht - programma BSO en Peuter van De Romte Fan de feestkommisje - Van de feestcommissie Nijs fan toanielferiening ‘Nim it sa ‘t is’ Oproep volkstuin Itens Gemeente SWF - Opening van het nieuwe jaar Iepen Kafee Kidspagina - puzzel en kerstwensen Itenser Rûnte DoarpsWurk - voor verenigingen Jeannet van Ommen is vrijwiliger in een hospice Slachtemarathon 2024 Feriening yn byld - Muzykkafee Nieuws van FDD Nieuws van Dorpsbelang - organogram Tiden hawwe tiden 5 6 8 9 11 11 13 15 18 20 20 25 26 27 29 32 34 37 39 41 Let op: 9 februari => Bingo Fûgelwacht! Kolofon Doarpskrante sûnt 1982 foar Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum Ferskynt rûn 1 jannewaris, 1 maart, 1 maaie, 1 july, 1 septimber, 1 novimber Kopij stjoere nei diggeloer@live.nl foar de 10e fan 'e foarige moanne; ek foar famyljeberjochten en alle fragen en kommentaar Redaksje Elisabeth - Esther - Watse - Hans Abonneminten foar âld ynwenners ensfh.: € 19,80 it jier. Adfertinsjes: 5 x swart-wyt + 1 x kleur: 6 x kleur: 1/4 pagina - 1/2 pagina - 1/1 pagina - € € € 55,00 103,00 199,00 € € € 72,00 134,00 242,00 De tariven wurde alle jierren yndeksjearre mei de CBS-priisindeks Frijwillige bydrage wurdt tige op priis steld en kinne jo oermeitsje nei: Bankrekken Dorpsbelang / Diggeloer: IBAN NL 33 RABO 0349 5031 68 ûnder fermelding fan: Donaasje Diggeloer Dorpsbelang “de Fjouwer Doarpen”: dorpsbelang@de4doarpen.nl 4

Fan de redaksje Troch Esther Bomfol stiet ‘r: dizze Diggelfjoer. Mei allegear wer prachtige en ferbinende ferhalen fan minsken út ús Fjouwer Doarpen. Watse hat ferhalen oer de nije aventoeren yn de kroech en de alde aventoeren yn kroegen fan eartiids. Elisabeth socht de toanielminsken op om wer in tal spilers foar te stellen en Hans wie op syk nei nije advertearders en subsydzje . Iksels ha op besite west by Jeannet van Ommen oer har frijwilligerswurk yn in hospice. Stik foar stik wurde dÕr moaie ferhalen ferteld. De Fjouwer Doarpen binne de lêste tiid goed op de kaart set. Mei in slingerdyk wiene wy sels ‘hotnewsÕ yn it Jeugdsjoernaal. DÕr wurde op mear plakken moaie ferhalen ferteld. Op it stuit hat Diggelfjoer in wiere ‘evenknieÕ fûn yn de persoan fan “De Ljip fan Itens”. Hawwe jimme de ljip de leste moanne ek folge op de socials? De ljip wit prachtige ferhalen te fertellen en set ús fjouwer doarpen fantastysk op de kaart by in hiel protte minsken. En dat is no krekt wat de Diggelfjoer ek besiket, dus wat ús oan belanget: Ljip fan Itens do bist fan herte wolkom yn de redaksje! As redaksje binne wy de lêste moannen dwaande west mei it sykjen fan nije stipers, want de parse fan Van der Eems rint net op sûkerlarjemunten. Wy binne tige wiis mei in subsydzje fan de gemeente SWF yn it ramt fan mienskipstimulans en mei mar leawst fjouwer nije adferteerders: Jumbo Wommels, Wouter Plantinga Klussen en Huiswerkondersteuning, AbnAmro en Theunis Hofstee. Mei dizze stipe slagget it ús ek yn 2024 6x in Diggelfjoer te meitsjen. Watse, Hans, Elisabeth en ik winskje elkenien alle goeds foar 2024 en hoopje jim wer in soad lesnocht te bringen yn in nije jier! Warme groetnis, Esther Rectificatie geheugensteun - AED - van Johan Postmus Na de laatste Diggelfjoer is er met betrekking tot privacy enige ophef ontstaan over de lijst met AED-gebruikers. We hebben geregeld dat de oude lijst met namen en adressen, die nog te vinden was op google, inmiddels verwijderd is. Het bestuur is nu van mening dat de lijst met AED-gebruikers nergens meer vermeld wordt. Want: AED NODIG? BEL 112!!! Al onze AED-gebruikers zijn aangemeld bij http://Hartslag.nu. Zij krijgen automatisch een oproep als er een noodsituatie bij hen in de buurt is. 5

De Filmclub: hongerig naar avontuur Ooit een escort besteld? Je zal maar op leeftijd zijn en behoefte hebben aan gezelschap, contact en wie weet… avontuur en spanning. Op 20 januari vertoont de Filmclub een verhaal over zelfvertrouwen krijgen, over intimiteit, met goede gesprekken en overgoten met de nodige humor. Geïnteresseerd? Kijk vanaf begin januari op de appgroep van de Filmclub voor meer details over de film en een link naar de trailer. Nog geen lid van de app-groep? Stuur een appje naar Jeannet, Irma, Corrie of Thijs (zie hieronder) of bel, en we voegen je toe. In de week voor de filmavond sturen we in de app-groep nog een herinnering. In februari hebben we een mooie samenwerking tussen de Filmclub en Fred’s Iepen Kafee diner. Fred stemt de maaltijd af op de film die later op de avond wordt gedraaid. Agatha vertelt in dit nummer van de Diggelfjoer meer over de invulling van deze editie van Iepen Kafee. Daarna volgt een aangrijpende Nederlandse film over een zoekgeraakt kind. Wie had de verantwoordelijkheid? Is het kind nog terug te vinden? En wat doet die onzekerheid en schuldvraag met je relatie, ook vele jaren later? Vanaf begin februari staat de link naar de filmtrailer op de Filmclub-app. Ook zo benieuwd wat Fred met dit thema gaat doen? Vergeet niet de datum in je agenda te zetten: 17 februari. De Filmclub Jeannet 06-55933722 – Irma 06-10180813 – Corrie 06-28194839 – Thijs 06-24696231 6

Presteert je Bosch Powerpack E-bike accu niet meer voldoende? Na een revisie bij DeGroeneAccu werkt hij weer als nieuw (en in veel gevallen zelfs beter)! Loek Bergmans - tel 0657529568 DeGroeneAccu.nl service@degroeneaccu.nl 7

Nieuws van SBS DE Romte Door Regina Postma Op het moment van schrijven hebben de Kerstige sferen zijn intrede gedaan. De school is weer mooi versierd en er brandt een open haard op het digibord. We kijken terug op een top Sinterklaasfeest. Op 5 december waren de kinderen lekker in de sneeuw op het schoolplein aan het spelen en kwam Piet in paniek het schoolplein oplopen. Sinterklaas was foetsie.. Wij gingen meehelpen met zoeken en vonden de staf bij buorman Sjoerd. Sinterklaas wilde even horen hoe het met buorman ging daarna hebben de peuters t/m groep 4 het feest in de klas gevierd. De kinderen van groep 5 t/m 8 hadden lootjes getrokken en moesten gedichten en surprises maken. De meeste kinderen hebben er veel tijd in gestoken want er zaten erg mooie creaties tussen. Woensdag 6 december kregen we nog een afscheidscadeau van de Sint. Er stond die ochtend een MEGA pak op het schoolplein met een gedicht. Er bleek een grote big back zand in te zitten voor de zandbak. De kinderen zijn 2 dagen zoet geweest met het verslepen van het zand. Fantastisch, Danku Sinterklaasje! Er zijn nieuwe ontwikkelingen bij ons op De Romte want zo staat er een nieuwe glijbaan op het schoolplein. Dit is mede mogelijk gemaakt door de Steunstichting die wij zeer dankbaar zijn. 8

De samenwerking van school met de peuters is erg fijn. Zo gaan de peuters mee naar de muziekles, spelen we lekker samen buiten of als er prentenboeken worden voorgelezen dan buurten we even bij elkaar. Er is nog ruimte bij de peuters, het zou fijn zijn dat er nog een aantal peuters de groep komt versterken. De Komst Do Boartsjen ochtenden zijn ook een succes. Er zijn weer nieuwe data’s gepland voor na de kerstvakantie. Zie hiervoor op de flyer. Kerst vierden we dit schooljaar samen met de kinderen en ouders. We hadden een gezellige ‘krystkuier’ uitgezet waarna er na afloop een warme kop Snert met broodjes knakworst op ons wachtte. De viering is afgesloten met een gala achtige disco. Het team van SBS de Romte wenst u een fijn en een verbindend 2024! U bent van harte welkom om eens te komen kijken bij ons op school. 9

Fabrykswei 1, 8734 HV Easterein - info@theunishofstee.nl Bellen 0515 331280 - Whatsapp 06 28414529 “LYTS BEGIN” LYTSEWIERRUM Alles wordt duurder en maar wij houden de prijzen laag. Bildstar, Irene’s en Borger/Eigenheimmers: 10 kilo 20 kilo € € Jellie’s 10 kilo Uien 5 kilo 10 kilo € € € 12,50 22,50 10,00 4,00 7,00 NU OOK KAKELVERSE EIEREN Doosje 10 stuks € 2,50 Voor uw paard, geit of konijn: HEERLIJKE VOERWORTELS 1 zak 20 kilo 3 zakken voor € € 4,00 10,00 Altijd kleinere hoeveelheden mogelijk! Voor alles geldt: voor donderdag besteld = in het weekend in huis! LANGSKOMEN KAN NATUURLIJK OOK! BEL/APP HOFSTRA - 06-205 62 566 Buorren 2 - LYTSEWIERRUM 10

Fjouwer Doarpen Docht - Programma Opgeven voor activiteiten kan via fddocht@live.nl Januari 6|zaterdag WINTERWILLE: ontmoeten, eten, samen zijn | voor alle inwoners van de 4 doarpen | 17.00 uur | tegen een kleine vergoeding stamppot en snert eten | opgeven voor deze activiteit is niet nodig 27|zaterdag HIGH WINE: gezellig wijn proeven met lekkere hapjes|vanaf 18 jaar| 20.00 uur| café | €15,- |opgeven t/m 13 januari Februari 3|zaterdag BIERPROEVERIJ: gezellig bier proeven met lekkere hapjes|vanaf 18 jaar| 20.00 uur| café | €15,- |opgeven t/m 20 januari 14|woensdag OUDERENMIDDAG: vanaf 60 jaar|gezellig samen een bakje koffie/ thee drinken, bijkletsen, een spelletjes doen enz. | vanaf 14.00 uur | café Maart 2| zaterdag KINDERDISCO: voor basisschooljeugd | 19.00-20.00 uur | dorpshuis | €2,- (incl. 1 drankje en wat lekkers) 9| zaterdag COUNTRYLINE DANCE AVOND: vanaf 16 jaar | 20.00 uur | dorpshuis |€7,50 | opgeven t/m 2 maart => Volg ons voor het laatste nieuws via Facebook/FDDocht => Voor de activiteiten Bloemschikken en Kinderknutselen geldt opgeven = meedoen. Kom je niet dan brengen wij wel de kosten in rekening omdat wij per persoon inkopen => Deelnemen aan onze activiteiten is op eigen risico, wij zijn niet aansprakelijk voor evt. schade BSO en Peuter Yn a Romte We zijn alweer even onderweg met de peuters in Itens en wat is het altijd een gezellige bedoeling. De peuters voelen zich dan ook al erg thuis in de school. Samen met de kinderen van de school spelen op het plein is altijd gezellig. We mochten zelfs mee naar de kinderboerderij, wat was dat een geslaagde morgen. Afgelopen 5 december mochten we samen met de onderbouw de verjaardag van Sint vieren. Piet kwam in paniek aan op school, zonder de Sint die was hij kwijt. Samen met alle kinderen gingen we op zoek naar Sinterklaas. Na heel wat speurwerk vonden we de Sint bij de buurman in huis. Daarna met zijn allen op school de verjaardag van Sint gevierd. Voor de kinderen van de BSO had de Piet ook nog wat verstopt in het lokaal, dat was een fijne verrassing. We gaan naar het nieuwe jaar en hopen dat we nog meer kinderen mogen verwelkomen in onze peutergroep, hoe meer zielen hoe meer vreugde. 11

Groot assortiment aan Compleet onderhoud van uw Harley Davidson Schade taxatie en schade herstel Harley Davidson motoren Bagger ombouw en custom verbouw waaronder spuitwerk en special paint Verhuur van Harley Davidson Dealer van KessTech - MCS - Zodiac - Parts Europ Verkoop met lease plan en Financiering mogelijk Prof Zernikestraat 7 - 8606 JS Sneek - 0515 413462 Whatsapp: 06-27015399 - frankysmotorcycles@gmail.com 12

Fan de feestkommisje / Van de feestcommissie Troch / Door Watse Ek de feestkommisje winsket elkenien in sûn, lokkich en foaral feestlik 2024 ta! In protte minsken sille rûn dizze tiid wiz en seker in nije aginda yn gebrûk nimme. Wat ús oanbelanget it perfekte momint om dan fuortdaliks de data fan it kommende doarpsfeest op te skriuwen. 12, 13 en 14 july! Wis en seker dan sil it heve! Het thema is bekend! Om er zeker van te zijn dat iedereen onze berichten goed meekrijgt ga ik even verder in het Nederlands. We hebben als feestcommissie een thema gekozen voor het komende dorpsfeest. Het thema is het warme bad waar we al onze activiteiten in onderdompelen. De komende dorpsfeesten krijgen als thema: De Epische Spelen Met een vette knipoog naar de Olympische Spelen natuurlijk die een paar weken na onze dorpsfeesten beginnen. Het belooft dus in alle opzichten een sportief weekend te worden. Maar we gaan zeker ook rekening houden met de inwoners die iets minder sportief zijn aangelegd. Het begrip ‘episch’ is een woord dat wij graag toelichten. Daarom een korte uitleg over de betekenis van deze term. Volgens het woordenboek heeft ‘episch’ o.a. de volgende betekenissen: ‘groots, meeslepend, prachtig, legendarisch, opwindend en gedenkwaardig. Allemaal betekenissen die wat ons betreft precies laten zien welke kant we graag op willen. Met een beetje fantasie zou je kunnen zeggen dat Episch misschien wel de overtreffende trap is van Olympisch. We gaan het feestterrein dus omdopen tot Olympisch dorp en natuurlijk heel veel linkjes leggen met ons kleine broertje de Olympische Spelen. Zo geldt ook voor de Epische Spelen dat ‘meedoen natuurlijk veel belangrijker is dan winnen!’ Wie wordt de opvolger van Rien? Vorig jaar hebben we voor het eerst een buurt-competitie element toegevoegd aan het dorpsfeest en gemerkt dat dit voor veel plezier en onderlinge verbinding heeft gezorgd. Dus daar gaan we beslist een vervolg aan geven. Dat is zeker! De vrijdag zal in het teken staan van een landenwedstrijd met de 6 verschillende dorpen/buurten als de deelnemende landen. 13

Zoals bij elke Olympische spelen starten wij natuurlijk met een intocht van de deelnemende landen. Als deelnemend land betreden jullie lopend de arena met zoveel mogelijk inwoners van jullie dorp of buurt. Het moet een soort van alternatieve optocht worden en er zal ook een beroep gedaan worden op jullie creativiteit. Jullie intocht/optocht wordt beoordeeld door een onafhankelijke jury. En kan door jullie uniek gemaakt worden door bijvoorbeeld specifieke of dezelfde kleding te dragen of door in perfecte marcheer pas het veld te betreden. Het is ook de bedoeling dat 1 van jullie inwoners onherkenbaar is uitgedost als jullie mascotte en mee wordt gevoerd in jullie mars. Hij/zij mag zelf meelopen, maar ook door jullie worden voortgeduwd of worden getrokken op een (mooie) kar. Hijs iemand in een (zelf gemaakt) pak en probeer zijn of haar identiteit voor die avond zo lang mogelijk geheim te houden… Ook jullie mascotte zal beoordeeld worden door de jury. Als alle landen binnen zijn gaan we ons opmaken voor de landenwedstrijd. Waarbij de beste atleten van de 6 deelnemende landen het tegen elkaar op gaan nemen in een aantal verschillende spel onderdelen. Een aantal van deze spellen kunnen we nu alvast toelichten. Er is natuurlijk een krachtonderdeel. Dat zal worden ingevuld door een potje touwtrekken tussen de sterkste mannen en vrouwen van iedere buurt. Het denk/kennis onderdeel bestaat uit een mini/quiz. Waarbij één van de vragen zal zijn: Wie er verkleed zijn als mascotte. Het laatste onderdeel wat we nu al vast kunnen verklappen is een teampresentatie, die ook weer beoordeeld zal worden door onze onafhankelijke jury. Op het veld en tegenoverstaande van de jury en de andere deelnemers mogen jullie een korte act opvoeren die indruk gaat achterlaten bij de toeschouwers en tegenstanders. Denk bijvoorbeeld aan een ingestudeerde Haka naar Nieuw Zeelands of IJslands voorbeeld. Of aan veel vlagvertoon, acrobatiek, een (draken)dans, een flash-mob op muziek of perfecte Noord-Koreaanse symmetrie in beweging. Zien jullie het al een beetje voor je? Wij hopen het. Jullie hebben in ieder geval iets om naar uit te kijken en om alvast mee aan de slag te gaan! Want oefening baart kunst natuurlijk. Wie vragen heeft kan ze het beste aan ons stellen door een email te sturen naar: ouwerdoarpendorpsfeest@hotmail.com In het volgende Diggeloer laten wij natuurlijk opnieuw van ons horen. Tot die tijd wensen we jullie veel voorpret toe. Feestkommisje de Fjouwer Doarpen. 14

Nijs fan toanielferiening ‘Nim it sa’t is’ Yn de doarpskrante fan novimber-desimber hawwe jimme al wat ferteld oer it stik wat wy yn maart foar jim spylje sille. Wy hawwe 3 spilers oan jimme foarsteld en yn it koart út de doeken dien wêr it stik oer giet. Dit kear in lyts foarpriuwke oer de klean en it dekor… Yn de sechstjinde iuw waard de moade foar rike en aadlike froulju karakterisearre troch in nau lyfke, folumineuze mouwen en meardere rokken oerelkoar. Kostbere stoffen waarden opsierd mei borduersels, pearels en kant en dêrneist droegen froulju faak in (wite) ploaikraag, ek wol mûnestien neamd. De moade foar adellike en rike manlju waard karakterisearre troch it trochknippen fan de mouwen by de earmtakke om de bewegingsfrijheid te fergrutsjen. De broek wie koart en ballonfoarmich en foarsjoen fan strakke pipen of in maillot (men yn tights ). Sjogge jimme it al foar jim? Wat it dekor betreft: It stik spilet him ôf op strjitte foar it hûs fan Baptista Minola yn Padua en yn it hûs fan Petruchio yn Verona. It dekôr azemet de sfear fan in âld Italiaansk stedsje. Sponsoaren Dit jier binne wy ek op syk nei sponsoaren. Us ferieniging sponsorje kin finansjeel, mar ek yn in oare foarm; bygelyks troch it sponsorjen fan in priis by de ferlotting, it beskikber stellen fan dekôrstikken, klean, neam mar op! Wolle jim ús sponsorje? Lit it mar witte. Mear ynformaasje oer it sponserjen folget. Foarferkeap Yn it nije jier komme wy fansels wer by de duorren lâns om kaarten te ferkeapjen. Donateurs kinne 2 kaarten yn de foarferkeap keapje foar € 15,- (€ 7,50 it stik). Kaarten sille oan de doar € 10,- kostje. Donateur wurde fan ús toanielferiening? Dat kin gelyk by ús oan wy by jimme oan de doar steane! Spilers, bestjoer en meiwurkers fan Nim it sa’t is Hâlde jimme 22 en 23 maart frij yn de aginda?! En ek dizze kear litte wy jim op de folgjende siden yn ‘e kunde komme mei in pear personaazjes….. graach stelle wy dizze kear jimme foar oan in pear spilers út ús ploech. 15

Wa bist, wêr wennest en wat dochst yn it deistich libben? Myn namme is Ronald Postma, ik wenje sûnt 1995 yn Rien. Yn myn deistich libben bin ik op it momint, yn geef Frysk sein, “in between jobs”. Hoe bist by de toanielferiening telâne kaam en wêrom dochst mei toaniel yn Itens e. o.? Neidat ik in pear jier yn Rien wenne, frege Agnes Zeinstra op in kear as ik miskien ek wol toaniel spylje woe. Sy hie krekt Derk Smids ree fûn om by Nim it sa it is te regissearjen en sy sochten benammen manlju foar it stik wat sy op it each hienen. Sa bin ik begong by ‘Nim it sa is’ en dêr bin ik by bleaun oant no ta. Hjir en dêr ha ik wol in jier oerslein. Hoe faak hast al meidien en wat wie dyn favorite rol? Hoe faak ik echt spile ha, soe ik sa net mear witte. Ik ha goeie herinnerings oan in rol as fereale muzikant mei in kuttepiel (ik wit net mear hoe it stik hjitte, mar Janny Bootsma wie myn tsjinspiler), de misleare sjonger Ronnie yn “Chez Dolly”, de grimmitige ferpleger yn “Ien fleach oer it koekkoeksnêst”, mar ek oan it kobbeljende beekje yn “Midsimmersnachtdream”. Hokker rol hast dit jier tadield krigen (tipke fan de ‘sluier’)? De rol fan dit jier is in rol yn in rol wêrby myn rolfiguer prebearret syn freon te helpen yn de leafde. Wy spylje al wêr mei in moaie ploech, wy ha in soad wille en jouwe inoar in soad enerzjy. Wat binne dyn ambysjes op toanielgebiet? Mei in moaie ploech, hoopje ik noch lang mei te dwaan oan de aktiviteiten fan ‘Nim it sa it is’. Want toaniel prikkelet, kinst er safolle ynstopje asto kwyt wolst en jout my altyd it groepsgefoel fan in teamprestaasje. Hokker ‘gouden’ tip kinst jaan oan minsken, dy ’t oerwage om in kear mei te dwaan? De drompel by 'Nim it sa it is' is net heech. Elk jier begjint er mei dat er ynventariseare wurdt wa allegear mei dwaan wolle en oan de hân dêrfan wurdt it plan foar it kommende seizoen makke. Asto ek mei dwaan wolst, meldt dy dan foar de simmerfakânsje by immen fan it bestjoer fan 'Nim it sa it is'. Wie ben je, waar woon je en wat doe je in het dagelijks leven? Jos van der Woude, geboren 16 mei 1957 te (sorry) Sneek. Levend in de schaduw van Judy. Samen hebben we twee fijne zonen, die allebei in Canada wonen. Nog maar een kleinkind, maar dat is dan wel een pracht. Ik ben sinds ongeveer anderhalf jaar met prepensioen, maar heb het druk genoeg. Judy en ik wonen in Rien. 16

Hoe ben je bij de toneelvereniging terecht gekomen? Agnes vroeg mij ooit op een verjaardagfeestje in Rien. Ik dacht dat ze buiten zinnen was, want ik kan nog niet de tekst van een half lied onthouden, hoe zou ik dan…. Zij had er wel vertrouwen in, meer dan ikzelf. Hoe vaak heb je meengedaan en wat was jouw favoriete rol? Mijn favoriete rol was eigenlijk wel de dokter in One Flew Over The Cuckoo’s Nest. De rol was mooi, maar ook de hele setting en opbouw van het toneel. Maar weet je, het is eigenlijk de reis naar de uitvoering, die alles bijzonder maakt. In het toneelstuk “No even net & No even wol” speelden de mannen voor de pauze en de vrouwen na de pauze. Bijkans alle oefenavonden onder de regie van Margje waren regelrechte feestjes. En dan natuurlijk de kleine dingen: een Klaas Oldenburger, die op de hem bekende wijze kan lachen, stralen en genieten van de wijze waarop zijn medespelers hun rol spelen. Welke rol heb je dit jaar gekregen (tipje van de sluier)? Hortensio, een wat oudere en rijke man op zoek naar een groen blaadje. Een man met meerdere gezichten (volgens mij, hahaha): wijs, maar ook naïef, hoffelijk, maar ook weer een beetje een viezerik. Wat zijn jouw ambities op toneelgebied? Ik heb geen enkele ambitie op toneelgebied. Welke ‘gouden’ tip kun je geven aan mensen, die overwegen om een keer mee te doen? We groeien het meeste als we af en toe buiten onze comfortzone treden. Toneelspelen is absoluut een manier om dat te doen. Zelfs als je meent geen teksten te kunnen onthouden. Oproep volkstuin Itens In de volkstuin aan de Draversdyk vlakbij Itens richting Rien, zijn 2 tot 3 ekers grond vrijgekomen i.v.m. de opzegging van 1 van de 3 huidige gebruikers. Heb je zin om te tuinieren en je eigen groenten te verbouwen? Neem dan contact op met de kerkenraad Itens-Hennaard of stuur een mailtje naar info@kerkitenshennaard.nl voor 1 februari 2024. Kerkenraad Itens-Hennaard, Anke Strikwerda, Sebastiaan Schippers, Johannes vd Brug, Harrie Draaijer, Ans Booy 17

Informatiepunt Digitale Overheid Steeds vaker moeten we dingen regelen op de computer. Om deze digitale zaken te kunnen regelen is het belangrijk dat je kan omgaan met een computer en de DigiD. - Wil je iets regelen via de computer en kun je hier hulp bij gebruiken? Kom dan langs in de Bibliotheek en stel je vraag aan een van onze medewerkers. - Het Informatiepunt Digitale Overheid is gratis voor iedereen, ook als je geen lid bent van de Bibliotheek. Je bent welkom zonder afspraak. - Bij de Bibliotheek bieden we allerlei cursussen aan. De cursus ‘Leren Computeren’ leert je omgaan met een computer, tablet en internet. De cursus ‘DigiSterker’ leert je omgaan met websites van de overheid en de DigiD. - Ben je tussen de 14 en 21 jaar? Dan krijg je te maken met digitale zaken die je moet regelen bij verschillende organisaties. Op Digidingen-desk.nl vind je alle informatie die je nodig hebt. Meer informatie en hulp nodig? Kom dan naar de Bibliotheek en stel je vraag aan een medewerker. Lees meer over het Informatiepunt Digitale Overheid op onze website www.bmf.nl/ido 18 2.

19

Fan de gemeente Súdwest Fryslân Under it genot fan selsmakke snert, stamppot, glühwein, waarme poeiermolke én muzyk fan Popduo Weima & vd Werf, liede wy it nije jier yn! Jo binne fan herte wolkom! Data en locaties Van 17:30 tot 19:00 uur op alle locaties. 8 Januari – Woudsend, parkeerterrein MFC De Driuwpôlle 9 januari – Makkum, aan de Markt 10 januari – Sibrandabuorren, voor de Sint Maartenskerk 11 januari – Wommels, de Terp Iepen Kafee Troch Agatha Flier Wat wie it in gesellige drokte op 10 novimber yn “de Lytse Fjouwere” by it troch FDD en ús organisearre 60+ diner. SaÕn rom 30 gasten mochten we ferwolkomje, de Riensters wienen as earsten presint en fûnen in moai plakje om de rûne tafel. Mar ja, foardat it sop útservearre waard, moast elk oanÕe hân fan in spylkaart, in oar plakje sykje. En dat letter foar it toetje nochris, hilariteit alom, sa buorkje je ek ris mei in oar no!. Fred hie in hearlik menu yn elkoar draaid mei Oosterske gerjochten, wer ris wat oars as jirpels mei griente en in gehaktbal. It smakke tige by tige en dat wie te sjen oan de hast lege skalen, dy”t wer nei de keuken werom gongen. Elk is mei in foldien gefoel wer op hûs oangongen. Wy ha der nei ôfrin ek ien op nommen en seinen tsjin elkoar “dit kin wol wer ris”. As it om Fred kin, organisearje we dan ek as team fan it Iepen Kafee op freed 8 maart wer in 60+ diner, dat kin dus fêst opÕe kalinder fan 2024 skreaun wurde. Mar earst is der op 17 febrewaris yn gearwurking mei de Filmklub in Iepen Kafee. Fanôf 17.00 oere gesellich in drankje dwaan, dan lekker ite en sa rûn 20.00 oere mei-elkoar genietsje fan in moaie Nederlânske film. Yn de app fan de filmklub sil tsjin dy tiid mear bekend makke wurde oer de film en it opjaan foar it iten. Oant sjen by it Iepen Kafee yn 2024! 20

21

Nieuws van FDD Het seizoen van FDD is alweer in volle gang, vanaf begin oktober zijn wij al weer bezig met het organiseren van diverse activiteiten. Op 11 oktober waren als eerste de kinderen van de basisschool aan de beurt met de Kinderknutselmiddag, zij hebben een vogelverschrikkerhoofd gemaakt van een boomschijf, versierd met herfstspullen. Hierna was het bloemschikken weer aan de beurt op 27 oktober. Deze keer hebben wat anders gemaakt dan een bloemstuk. We hebben pompoenen gevild en een krans gemaakt van schapenwol, opgemaakt met herfstpullen. Op vrijdag 10 november hebben we in samenwerking met het team van Iepen Café een 60+ middag in combinatie met een diner georganiseerd. Er werd bijgekletst onder het genot van een kopje koffie of thee en om 17.30 konden de gasten genieten van het heerlijke eten, gemaakt door Fred. En toen kwam onze jaarlijkse Kwisjûn op zaterdag 18 november. Het dorpshuis zat weer vol met teams, de vragen werden weer gemaakt en de sfeer was gezellig. Er werd fel gestreden om de eerste plek en de einduitslagen zaten heel dicht bij elkaar, uiteindelijk was de uitslag: zie pagina 2. 1e Diggelfjoer (sorry, red.) 2e De Buurtjes 3e Wier-Post-Veld De poedelprijs ging naar de Yogaclub De 2e Kinderknutselmiddag stond gepland op 13 december. De kinderen hebben deze keer 2 dingen voor de Kerst geknutseld: een Kersthuisje gemaakt van ijscostokjes en een Kerstman gemaakt van een verfkwast. Ook mochten de bloemschikkers dit jaar nog een keer los. Op vrijdag 15 december hebben we met hen een Kersttoef gemaakt voor de Kerst. 22

FDD Kwisjûn; met de klok mee: 1e Diggelfjoer, 2e De Buurtjes, 3e Wier-Post-Veld, de poedelprijs ging naar de Yogaclub 23

FDD 60+ middag D 24

Kerst wensen Van Thys, groep 6 en Jort & Dean, groep 7 Wat wil ik later worden. Thys: Uitvinder Jort: Profvoetballer. Dean: Ik wil een hele goede tekenaar worden. Wat wil ik hebben. Thys:Keeperhanschoenen. Jort: Nieuwe mooie voetbalschoenen. Dean: Meer tekenspullen. 25 Wat wil je op school hebben. Thys: Nieuwe voetballen Jort: Panakooi Dean: Grotere voetbal goals Ons gekke kerst wens. Thys: Een onderbroek van een voetbal Jort: een wc-pot op mijn slaapkamer Dean: een wc op de slaapkamer

Itenser Rûnte 2023 - 2024; 23e Troch Douwe Willemsma Oanfulling by it eardere program fan de Itenser Rûnte. Troch omstannichheden binne der wat feroarings yn it program kommen. Dat hat mei data en mei sprekkers te krijen. Sa’t it no liket sjocht de rest fan it programma der sa út. 11 jannewaris Ruud Bartlema La Paix (makke troch Chagall) Yn Lotharingen hat Chagall it grutste glês yn lead rút makke. It is makke as teken fan fersoening tusken Dútslân en Frankryk. Yn dit wurk is in hiel protte te sjen fan Chagall enhoe’t hy yn it libben stie. Neffens Bartlema sit der in hiel ferhaal achter dat hy fertelle sil. Hy giet ek koart yn op syn libbenmar herhellet net wat hy ús earder al ferteld hat. Ruud Bartlema ,1944, studeerde theologie aan de Universteit van Amsterdam. Daarnaast bekwaamde hij zich als kunstenaar aan de Vrije Akademie en volgde lessen in beeldhouwen en schilderen van Maarten Krabbé. Tot zijn 62e was hij predikant en nu werkt hij als beeldend kunstenaar en docent Joodse Mystiek in Amsterdam. De sprekbeurt fan Dr Janneke Stegeman komt dit jier te ferfallen. 22 febrewaris Willem Tjerkstra In Fryske Odyssee De syktocht nei de sin fanit libben duoret libbenslang. “In Fryske Odysse” is dêr in foarbyld fan. De reade tried troch de 27 boeken hinne is de fiktive biografy fan Bouke Blomhof, biologyske boer yn It Heidenskip. Trettjin romans binne op de iene of oare wize ferweve mei de reade tried. De auteur reizget fan deiene libbensskôging nei de oare om as plakferfanger fan de Heidenskipster boer de sin fan it libben te ûntdekken. Op it lêst komt er ta de konklúzje dat.............. Notearje alfêst: 21 maart Ds Jan Kroon De namiddag van het christendom Kerkenraad Itens-Hennaard zoekt schoonmaak(st)er! Voor de doopsgezinde kerk ‘De Fermanje” in Itens, zijn wij op zoek naar een schoonmaakster. Het gaat om 1 x per maand, voor ca. 2 uren per keer. Werkzaamheden bestaan uit spinraggen/stofvrij houden van kerkgedeelte en het schoonmaken van de keuken, toiletten en voorste ruimte. Heb je interesse? Graag een berichtje naar: Ans Booy, 06-23535591, namens Kerkenraad Itens-Hennaard. 26 jier

Voor vereningen in de Fjouwer Doarpen Maak kennis met Doarpswurk Wist u dat er een organisatie is, die zich inzet voor de groei en bloei van onze prachtige dorpen en gemeenschappen in Fryslân? Maak kennis met Stichting Doarpswurk, een onafhankelijke stichting t.b.v. lokale ontwikkeling! Onze missie is om de kracht van gemeenschappen te versterken en om de levenskwaliteit in onze dorpen te ondersteunen. Hoe doen we dat? Dat leggen we u graag uit. Wat doet Doarpswurk? Stichting Doarpswurk biedt onafhankelijke ondersteuning niet alleen aan besturen van dorpshuizen en dorpsbelangen, maar ook aan verenigingen en initiatiefgroepen in heel Fryslân. Of het nu gaat om het organiseren van evenementen, het opzetten van duurzame projecten, het ontwikkelen van dorpsvisies en dorpsplannen, of het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken, wij staan klaar om te helpen. Hoe kunnen wij u helpen? - Advies en Ondersteuning: Heeft u een idee voor een project en weet u niet waar te beginnen? Wij bieden advies en begeleiding om uw plannen tot bloei te brengen. - Subsidies en Financiering: Wij helpen u bij het vinden van passende subsidies en financieringsmogelijkheden voor uw lokale initiatieven. - Netwerken en Samenwerken: Stichting Doarpswurk brengt mensen bij elkaar. Wij helpen bij het opzetten van samenwerkingsverbanden en het leggen van waardevolle contacten in de regio. - Training en Workshops: Wij organiseren trainingen en workshops om uw vaardigheden te vergroten en u te inspireren voor nieuwe initiatieven. - Nieuwsbrief: Wilt u op de hoogte blijven van Doarpswurk? Meld u aan voor de nieuwsbrief vol informatie, interviews en voorbeelden van projecten in heel Fryslân; www.doarpswurk.frl/nieuws/ Uw ideeën en vragen zijn welkom! Heeft u een idee voor een buurtproject, wilt u een vereniging starten, of heeft u hulp nodig bij een lokaal vraagstuk? Aarzel niet om contact met ons op te nemen! Stichting Doarpswurk is er voor u en samen maken we onze dorpen nog mooier en levendiger. Contactgegevens Doarpswurk: DOARPSWURK, BUORREN 28, 9012 DH RAERD 0566 – 62 50 10 - info@doarpswurk.frl - hps://www.doarpswurk.frl/ Met vriendelijke groet, Het Team van Stichting Doarpswurk 27

28

Jeannet van Ommen is vrijwilliger in een hospice. Door Esther Ik ben er al langer door geïntrigeerd: het vrijwilligerswerk van Jeannet van Ommen uit Itens. Zij werkt als zorgvrijwilliger in een hospice in Sneek. Wat brengt iemand er toe om deze - lijkt mij zware - vrijwilligerstaak op zich te nemen en hoe houd je zoiets vol? Jeannet wil we me er wel over spreken en heeft hiervoor vooraf toestemming gevraagd aan de mensen van de Kime, het hospice in Sneek, waar ze sinds 2018 zo’n 4-8 uren per week wordt ingezet als zorgvrijwilliger. Hospice de Kime - een bijna als thuis-huis - is een gastvrije plek voor mensen die terminaal ziek zijn. Als de zorg thuis niet meer lukt kunnen zij hulp, gastvrijheid en verzorging bieden aan mensen voor wie genezing niet meer mogelijk is. Het hospice bevindt zich in een woonwijk in Sneek en wordt omringd door een grote tuin. Elke gast beschikt over een ruime kamer met eigen keukentje, royale badkamer. Bij iedere kamer hoort een terras. Verder kunnen gasten gebruik maken van een gemeenschappelijke huiskamer, bibliotheek of stiltekamer, samen met hun naasten. Ze hebben een eigen keuken waar ze de maaltijden bereiden. Er kunnen maximaal vier gasten tegelijkertijd verblijven in De Kime. Jeannet: “Er werken ongeveer 100 (!) vrijwilligers voor het hospice, waarvan ca. 75 zorgvrijwilligers zoals ik. Daarnaast is er nog een kookgroep die alle maaltijden bereiden, een tuingroep en een groep maakt schoon. Elke dag worden er 4x2 zorgvrijwilligers ingezet en we draaien vervolgens in duo’s shifts van (ca.) vier uren. De vrijwilligers zijn er tussen 7:00 en 23:00 uur. Daarnaast is er nog Thuiszorg die de verpleegkundige zorg verricht rondom de gasten.” Want dat is hoe ze genoemd worden: ‘gasten’. De gasten in het hospice zijn nadrukkelijk geen patiënt voor de zorgvrijwilligers en de zorgvrijwilliger in het hospice verricht nadrukkelijk geen verpleegkundige of (zorgtaken): “Wij zijn er voor het maken van een praatje, het voorlezen van de krant, ondersteunen bij eten of drinken of gewoon ‘er zijn’, maar helpen tevens de verpleegkundige bij de dagelijkse zorg. Mensen kunnen op een bel drukken als ze ons nodig hebben en dan komen we om de gast te ondersteunen.” Jeannet vertelt verder: “Dat kan echt van alles zijn. Dat mág ook van alles zijn. Echt, hoor. Bijna niks is onmogelijk. Afgelopen zomer is er nog een trouwceremonie in het hospice georganiseerd, zodat een moeder toch bij het huwelijk van haar dochter kon zijn.” 29

Tja, en dat lijkt me juist zo zwaar. Mensen bijstaan op zulke momenten. De gasten zitten allemaal in hun laatste levensfase. Jeannet: “Dat klopt inderdaad. Gasten die bij ons in het hospice komen, hebben in de regel een levensverwachting van drie maanden of korter, maar het werk is zo dankbaar. De zorgvrijwilligers in het hospice nemen de mantelzorgtaak over van partners, vrienden of familie. Vaak hebben deze laatste partijen een tijd lang voor hun geliefde gezorgd en zijn ze langzaam in een verzorgende rol ‘geduwd’. In het hospice kunnen partners weer partners zijn en kinderen weer zoon-van of dochter-van. De gast staat echt centraal en wij staan volledig ten dienste van de gast”. Wat heeft jou er toe bewogen om naast je betaalde werk bij de speel-o-theek ook dit vrijwilligerswerk te gaan doen? “De trigger om ‘iets’ in een hospice te gaan doen, ligt voor mij zo’n tien jaar terug. In 2013 heb ik mijn ernstig zieke moeder een tijd lang verpleegd. Dat leverde zoveel voldoening op. Ik zag dat je echt van waarde kunt zijn in de laatste fase van iemands leven door alleen al er-te-zijn.” Toch duurde het nog vijf jaar voordat Jeannet zich meldde bij De Kime als zorgvrijwilliger: “Ik heb er echt goed over nagedacht en het paste steeds niet in mijn leven. Ik had nog allerlei andere zaken aan de hand, reizen, betaald werk, gezin etc. In 2018 stopte echter een deel van mijn betaalde werk en nog geen maand later zag ik een vrijwiligersvacature van De Kime via Facebook. Het moest zo zijn. Ik heb me vervolgens gemeld bij De Kime en ben na een interne training vrij vlot gestart.” Tot op de dag van vandaag heeft Jeannet er geen moment spijt van. Sterker nog: “Achteraf denk ik zelfs dat ik veel eerder had moeten beginnen. Ik zou dit werk liefst nog heel lang willen, maar het houdt een keer op”, lacht ze, “de zorgvrijwilligers gaan op hun 80ste ‘uit dienst’.” Kom je nooit met een zwaar gemoed thuis bij Guus (red. partner van Jeannet)? Jeannet: “Nee, vrijwel nooit. Natuurlijk is het soms confronterend als we een gast te gast hebben, die een leeftijdsgenoot van je is of waarmee je je op een andere manier identificeert, maar je moet niet denken dat we de hele dag zware of diepgravende gesprekken voeren met de gasten. Daar hebben sommige gasten helemaal geen behoefte aan. De gast staat echt centraal en we sluiten aan bij wat de gast wil. Of dat nu een slokje water met ijsblokjes is of even ondersteunen bij een stukje opschuiven in het bed omdat dat nét even lekkerder ligt. De glimlach die je dan soms krijgt van een gast, is het meest fantastische om dankbaar voor te zijn”. Jeannet: “Het werk is soms ontroerend. In een enkel geval neem ik, in overleg, mijn hond Kaja mee naar het hospice, omdat ik te lang van huis ben. Kaja is een lieve hond, maar wel wat eigenzinnig. Thuis bij ons ligt hij altijd in z’n mand en zoekt ons nooit op. Ik had nu eens een gast gevraagd of hij het op prijs stelde dat ik Kaja naar hem mee nam. De gast was een hondenliefhebber en vond dat een goed idee. Nadat ik bij de gast in de kamer was, vleide Kaja zich vrijwel meteen neer aan zijn voeten. Dat gebeurt thuis nooit. 30

31

Kaja bleef lange tijd bij de gast en week niet van zijn zijde. Toen de gast even uit de kamer was, bleef Kaja wachten en bij terugkomst zocht de hond de gast direct weer op. Het was echt bijzonder om te zien. Deze ervaring kon ik later delen met de nabestaanden van deze gast en was erg troostend voor hen. Dat ontroerde me erg.” Ook bedrijven laten zich soms van een kant zien, die ontroert. Jeannet: “Er was een tijd terug een gast die trek had in een visje. Ik trok mijn jas aan en fietste naar de Urker Vishal in Sneek. Ik vertelde daar met welk doel ik een visje kwam halen en wilde afrekenen, waarop de eigenaar van de Vishal daar persé niks van wilde weten. Sindsdien halen we met regelmaat een visje op voor gasten, waarvoor de Urker Vishal steevast niks in rekening wil brengen. Zo zijn er wel meer verhalen van gulle gevers. Dat is echt mooi om te zien”. Jeannet heeft altijd goede moed om naar het hospice te gaan, voelt zich nooit bezwaard en verlaat het pand vrijwel nooit met een zwaar hart: “Dat komt omdat, naast het feit dat je er iets brengt, ook elke keer iets haalt.” Jeannet eindigt het gesprek met een grote lach op haar gezicht. Dit klinkt als een ‘work-match made in heaven’. De Kime steunt vrijwel volledig op vrijwillige donaties, giften van particulieren of bedrijven en subsidies. Het grootste deel van het werk dat er wordt verricht is vrijwillig. Er zijn drie betaalde krachten in dienst van de stichting. Giften zijn welkom, neem een kijkje op hun website www.vptz-zwf.nl Bron: Algemeen - Hospice De Kime (vptz-zwf.nl) Stichting Vrienden van Palliatieve Terminale Zorg Zuidwest Friesland. Doch mei! Word onderdeel van het Slachtemarathon dorpenteam op 15 juni 2024 Eén keer in de 4 jaar gebeurt er iets bijzonders op en om de eeuwenoude Slachtedyk. Ruim 15.000 wandelaars en hardlopers maken een tocht van 42 kilometer over deze voormalige dijk. Ze genieten onderweg van kunst, cultuur en het landschap om hen heen. Op 15 juni 2024 komen al deze wandelaars en hardlopers langs jouw dorp. Hiervoor kunnen wij wel een handje bij gebruiken! Het wordt een fantastische ervaring waarbij we met elkaar bouwen aan een groot uniek evenement. Samen zetten we iets moois neer voor niet alleen de deelnemers maar ook voor het dorp. Lijkt het je leuk om samen met andere dorpsbewoners jouw dorp op de kaart te zetten en de Slachtemarathon gebruiken als podium voor je dorp? Schrijf je dan nu in als vrijwilliger bij: Jan Hofstra - 0620 161432 - Hofstra_j@online.nl 32

Schilderwerken Knevelman in Itens - 06-43231940 - Info@schilderwerken33

Feriening yn byld Troch Watse Dizze rubryk is foar de redaksje faak de meast lestige om yn te foljen. Dat komt ienfâldichwei omdat jo op in gegeven momint alle ferienings en organisaasjes wol in kear hân ha. Hoe moai is it dan dat der op iens in nij selskip binnen de mienskip ûntstiet. Geweldich dochs? Ik ha ôfpraten mei de mannen efter it muzykkafee inisjatyf. In relatyf nij idee fan ouwer rockers út de ouwer doarpen. It binne: Bouwe Jan Huisman, Reinder de Jong, Tiede van de Velde en Eddy de Boer. No wennet dy lêste al jierren yn Easterein mar hy groeide op oan de kaai yn Rien. It is dus net foar neat dat wy him hjir in protte sjogge as der wat te rêden is. Miskien is syn hert wol nea hielendal ferhuze út de ouwer doarpen. Mannen wat in geweldich inisjatief fan jimme om wer live muzyk nei it doarpshûs te heljen. Hoe binne jimme sa op dat idee kaam? Eddy: “Reinder en Tiede binne mei it earste idee op de proppen kommen.” Tiede: “Eins is it al begûn noch yn de koroana-krisis. Reinder hat midden yn de koroanatiid twa kear in konsert by himsels yn ‘e tún organisearre. Dat wie al in sukses en hat ús yn petear brocht.” Reinder: “Ja, en Eddy hat hjir eartiids altyd wenne en ús, ik wit net hoe faak, ferteld oer it ferline en de muzyk jûntsjes dy ’t troch Egbert en Richt van der Weide yn it âlde kafee organisearre waarden”. Eddy: “Ja, dat wie doe echt wol spesjaal. De seal wie der doe noch net. It spile him dus allegearre ôf yn it kafee gedielte. Der stie dan in komplete band te spyljen op it plak dêr’t no de trochgong is nei de seal. En de term ‘útferkocht’, dy like destiids net echt te bestean. It wie faak ôfladen fol. Mar ek beare gesellich.” Is it jimme ambysje om dy sfear en drokte wer werom te bringen? Eddy: “No de sfear fan doe wie geweldich, mar dat wie doe en dit is wer in oare tiid. Ik soe no echt net mear yn sa’n fol kafee stean wolle.” We ha ferline jier in hartstikke moai earste seizoen hân en we geane moai sa troch. Wy sjogge wol wer’t wy bedarje. Mar it is al wat skande dat de Golden Earring stoppe is.” Tiede: “No sa presys. Mar it is beslist al sa dat wy troch de belangstelling dy’t wy oant no ta krigen ha, al omsjen kinne nei bands út in wat djoerder segmint. Wy ha ûnderling al ôfpraten dat we gjin gedoch wolle. As der in kear heibel ûntstiet of immen leit ús op dat wy befeiligers nedich ha of soksawat dan hâlde wy der wer mei op.” 34

Ik begryp dat der nei de Callahan Clearwater Rivial tributeband ek al wat ‘gedoe’ ûntstien is. De ljip fan de fûgelwacht is troch immen fan de aaikast helle en dy strúnt sûnt dy tiid wat op Facebook om dochs? Eddy: “Ja, dat wie efkes net foarsjoen. Mar we ha al in oprôp pleatst en goede hoop dat de ljip fan Itens meikoarten wer op syn aaien sit. Of witsto der soms mear fan Watse?” “Ik wit fan neat Eddy. Sjochtsto my wolris op Facebook omfladderjen dan?” Eddy: “Oh no we sille it sjen. Hast my noch net oertsjûge. Wy wachtsje it mar ôf en oant hy wer werom is spylje wy mar wat yn op de populariteit fan de ljip fan Itens. Sa kinne wy foar it kommende jûntsje in wiere Merchandise lijn oankundigje. In prachtich T-shirt, gehiel yn styl fan de ljip! It is in limitearre oplage, dus ik soe der beslist by wêze as ik jimme wie. Wat stiet ús dit seizoen, útsein de merchandise, eins noch mear te wachtsjen? Reinder: “Wy ha as earste it plaatsje draaien, op 13 jannewaris. Dat wie ferline jier ek ús alderearste jûntsje. Dit jier roppe we elkenien op om yn in âld (tour) shirt fan in favorite band nei de Lytse Fjouwere te kommen. It leafst in hiele âlde, om my mei gatten deryn. As der mar in moai ferhaal oer te fertellen is. Op 10 febrewaris sil de band Paardenkooper wer optrede yn Itens. Dat wie de alderearste band dy’t wy nei Itens helle ha. De gitarist fan dy band is beslist ien fan de bêste bluesgitaristen fan Nederlân. Dus dat is echt wol de muoite wurdich om (noch) in kear mei te meitsjen. Op 30 maart slute we dit seizoen dan ôf mei de band Farsk. Dat is de band dêr’t Tiede yn spilet, dus dy kin dêr fêst better oer fertelle as my”. Tiede: “Wy spylje in protte covers fan ferneamde artysten lykas: Neil Young, Nothing but Thieves en the Foo Fighters, mar dan wol op ús eigen wize. We ha de teksten oersetten yn it Frysk en ek it tempo en de wize soms bewurke. Fan in rêstich nûmer meitsje wy dan bygelyks in snel en hurd nûmer of krekt oarsom. Mar we ha ek it programma fan it folgjende seizoen al grutendiels rûn. Dêr ha wy no al sin oan want we ha in echte top tributeband binnen helle: de Stevie Ray Vaughan Undercoverband. Dat beloofd echt wat bysûnders te wurden.” Ik ha dy noch net heard Bouwe Jan. Wat is dyn rol eins binnen dizze ploech? Bouwe Jan: “Ik bin de koerier en koudbier manager. Met de muzyk bemoei ik mij einlyks niet. Mag trouwens ook niet van hun hoor. Dus dat laat ik mooi aan die mannen over. Laat mij maar mooi de andere dingen wat regele ju. Dat vind ik wel su moai. Laatst binne we met syn allen even naar Rammstein weest. Super gesellich en as wy fergadere dan zorg ik vaak voor de catering. Nau su wat. Eddy: “Ja, Rammstein moasten wy efkes ‘scoute’ foar de Lytse Fjouwere no”. Dat makket my wol wat nijsgjirrich. Hoe sit it dan mei de eigen muzikale foarkar? Bouwe Jan: “Ik vind fan alles wel moai. Mar om my konden we wel in ABBA tributeband naar Itens toe hale.” Eddy: “No dêr binne wy noch net oan ta no”. 35

Tiede, hoe sit it tsjintwurdich mei dyn muzikale foarkar? Tiede: “Ik bin muzikaal omnivoor”. Fan de oare beide mannen wit ik it neffens my wol. Eddy do bist wei fan de band Idles dochs? Eddy: “Ja kloppet”. En Reinder do bist fansels wei fan Rory Gallagher. Reinder: "Jawis. Mar wy ha allegearre in brede muzyk smaak hear.” No mannen ik ha eins noch mar ien praktyske fraach. Hoe kinne de ynwenners fan de ouwer doarpen en de lêzers fan it Diggeloer kaarten keapje of mei jimme yn kontakt komme? “No wy hawwe eins allinnich in bankrekkennûmer en it wurket hiel ienfâldich, fine wysels. Wa’t de yntree oermakket, dy komt op de vip-guestlist te stean en is fersekere fan tagong. Wy ha oant no ta beslist gjin klaaien oer de belangstelling, mar wy soene wol graach noch wat mear ynwenners út de eigen doarpen lûke wolle. Der komme no somtiden best wol in protte minsken fan bûtenút en dat is fansels ek prima. Mar de ynset wie foaral ek om de eigen ynwenners in pear gesellige jûnen te besoargjen.” Eddy: “Yn it foar in kaartsje betelje kin beslist handich wêze, want we ha oant no ta ek al twa kear útferkocht west. En it wurket net mear sa as eartiids by Egbert en Richt. Fol is fol”. Geweldich dat jimme dit inisjtief nommen ha mannen en ik soe sizze ‘keep on rockin!’ 36

37

Rienk Rispens Voor al uw tuinwerk Verhuur van - hoogwerker - houtklover - klepelmaaier - minikraan - sloophamer - stenenknipper - stobbenfrees - stoomreiniger - takkenversnipperaar - trilplaat en trilblok - tuinfrees - verticuteermachine 38

Nieuws van Dorpsbelang Door Johan Postmus Op veler verzoek het organogram van Dorpsbelang Of: Wie Doet Wat? Of: Wie kan je benaderen over Wat? Algemeen contact: dorpsbelang@de4doarpen.nl Goede ideeën Doarpswurk krijgt regelmatig vragen van dorpsbewoners die goede ideeën, vragen of spullen hebben die ze graag ‘ergens kwijt willen’. Ideeën en kennis ter inspiratie, of om andere dorpen verder te helpen met hun vraagstuk of initiatief. Spullen weggeven of ruilen om anderen blij te maken en omdat het delen of weggeven duurzaam is. Daarom is er nu een digitaal prikbord, bedoeld voor dorpen, dorps- en buurthuizen en andere dorpsinitiatieven. U kunt als dorpsbewoner zelf een bericht (post) op de pagina zetten met uw idee, vraag- en aanbod van spullen of diensten. https://www.facebook.com/groups/doarpswurkprikboerdfoarfryskedoarpen Reserveren dorpshuis De Lytse Fjouwere Aanvragen kan alleen nog via de mail. Ons mailadres: delytsefjouwere@gmail.com Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen en eenmaal per week verwerkt. 39

40

Tiden hawwe tiden Troch Watse De Hinnaarderhoeke. Hy leit der al jierren like fredich by. Soms skarrelje der in pear hoannen of kninen om dêr’t in oar graach fan ôf woe, mar fierder komt der net folle nijs fan de hoeke ôf, dy’t mei de komst fan de dyk nei Britswert eins feroare is yn krusing ynstee fan in echte hoeke. Mar Eartiids wie de Hinnaarderhoeke hjir echt it plak om Ald en Nij te fieren! Sa tusken Kryst en Ald en Nij waard dêr op de hoeke in grutte brânbult opboud, dy’t op 1 jannewaris flak nei middernacht feroare yn in wier ynferno. Miskien foel it ek wol wat ta mei dy flammensee, mar ik wie doe in jier as 8 en dus makke it fansels in protte yndruk op my. De minsken rûnen of fytsten út de doarpen wei nei de hoeke ta om inoar te moetsjen en in lokkich nijjier ta te winskjen. As ik no lâns de hoeke kom en weromtink oan de bulte en it fjoer, dan freegje ik my wolris ôf hoe't it kin dat der noch sa'n grutte beam stiet. De brânbult sil tink ik dochs wat minder grut west ha as it my heucht. Dat, of it is wol in hiele ‘taaie rakker’. De bulte waard grutdiels opboud troch de jongerein út de Fjouwer Doarpen. Se hellen rûnom guod wei. As it mei in protte benzine brâne woe, dan wie it al gau geskikt om op ’e bulte te smiten. In protte minsken, dêrûnder ek myn eigen heit, spilen sels yn op de komst fan de jongkeardels. Nei de Kryst waard by ús thús de skuorre en it hok opromme en gie der dernei altyd wol in karre fol rjochting de hoeke. En sa wiene der neffens my in hiele protte. It slepen hie foar de belutsen jongelju ek noch in soarte fan kompetysje-elemint, want ek yn de doarpen om ús hinne waard in brânbult opboud. Wa hat de grutste en wa kriget it guod fan minsken dy’t tusken twa brânbulten ynwenje? Mits jierren 80 soarge dizze kompetysje sfear foar in wiere rel tusken de bouwers fan Easterein en dy fan de Fjouwer Doarpen. Twa nachten foar de jierwiksel gie de bulte fan Easterein samar yniens yn flammen op. No wie dat úteinlik fansels ek de hiele bedoeling, mar dochs wiene de Eastereinders tige min te sprekken oer it feit dat immen harren bulte te betiid oanstutsen hie en sy giene op syk nei de dieders. Se kamen út by twa jongemannen út de Fjouwer Doarpen dy’t dyselde nacht mei in protte wille en lawaai troch Eas41

terein kaam wiene. It wiene twa jongkeardels dy’t ek belutsen wiene by it bouwen fan de bulte op de Hinnaarderhoeke. Sa kamen de Eastereinders ta de konklúzje dat harren bult oanstutsen wie troch dy ferdraaide Itenzers en Riensters. De Eastereiners sinden op wraak. Each om each, bulte om bulte! It waard de jongelju út de Fjouwer Doarpen dúdlik makke dat harren bulte dy lêste nacht foar de jierwiksel net feilich wie en dus namen sy drastyske maatregels. Befeiliging! De bult waard tenei gjin tel mear út it each ferlern. Nachts waard in auto parkearre njonken de bulte en sa hâlden sy de wacht. En it die fertuten. De bulte koe sparre wurde om presys op it goeie momint as noch te feroarjen yn in bulte jiske en reek. No bliuwt fansels de grutte fraach oer oft dy mannen yndied de brânsteapel fan Easterein oanstutsen hiene… Ik ha se der geregeld nei frege en altyd kaam fuortdaliks itselde antwurd. “Wol nee juh. Wy hiene by Tsjerkje op de Kliuw west en wiene dêr moai smoar wer weikommen. We sieten tegearre op ien fyts mar ûnderweis nei hûs sakken wy dwerstroch it eftertsjil. Dêrom kamen wy ek rinnend en mei in protte wille en lawaai troch Easterein. Immen út Easterein hat ús blykber rinnen sjoen en tocht dat wy wille hiene omdat wy krekt derfoar harren bulte oanstutsen hiene, mar dêr wie hielendal neat fan wier. Wy hawwe hielendal gjin each hân foar harren bult.” In part fan de tradysje soe om my best wol wer werom komme meie. Want der falt ûnder de jierwiksel meastentiids net al te folle te belibjen yn ús doarpkes en dêr by it fjoer moeten jo it hiele doarp. Boppedat soarge it ek foar bining en mienskipssin ûnder de jongerein. Mar fierder is dit stikje beslist gjin oprop om kommend jier wer in brânbult op te bouwen, want wat it opbrânen fan al dy rotsoai oanbelanget, bin ik wol bliid dat eltse tiid, syn tiid hat’. Folle lok en sûnens tawinske yn 2024! 42

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
Home


You need flash player to view this online publication