0

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 30e jaargang februari 2015

M-februari 2015

INHOUDSOPGAVE Doarpskrante Jellum, Bears en Weidum wint priis bêste Frysktalige doarpssjoernalistyk 2014 3 Moaie opbringst út ferkochte oaljekoeken 5 Doarpsgenoaten 7 De Mienskip Mantgum 8 Beste inwoners van Mantgum Opbrengst de Grote Clubactie Oproep: Verkiezing Provinciale Staten 14 Leuk toernooidebuut Mantgumer tafeltennissers 17 Nieuws van de Cultuurcommissie 19 21 21 Verenigingen 23 Activiteiten 24 Weekagenda 25 Instellingen 26 Love on top yn Weidum Programma korfbal (februari) festi Valentijn Biljartvereniging Mantgum ‘79 Filmhuis Nieuws Collecte Amnesty International Itensiede foar Mantgum Fries kaartenkabinet online de Bistedokter Amaryllis FOTO VOORKANT OMSLAG Tuinvogeltelling op 17 en 18 januari 2015! Pimpelmees op de schutting. foto: Frits Sieperda Kopij s.v.p. inleveren voor 15 februari februari 2015 Mandeguod 1 Het volgende nummer verschijnt voor 1 maart 2015. Leeuwarder Courant: 1951 (Uit eigen gewest) Advertentie tarieven 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 48 Colofon 48

onderhoud verbouw restauratie renovatie nieuwbouw advies Dr. Fokkewei 2, Mantgum telefoon: 058 250 16 19 2 www.klaversma.nl bouwbedrijf@klaversma.nl

Doarpskrante Jellum, Bears en Weidum wint priis bêste Frysktalige doarpssjoernalistyk 2014 Op de Nijjiersresepsje fan de gemeente Littenseradiel hat boargemaster Johanneke Liemburg in priis fan € 250,00 útrikt oan de redaksje fan doarpskrante Rûnkranter út Jellum, Bears en Weidum foar de bêste Frysktalige bydrage oan de 'doarpssjoernalistyk' yn 2014. De twadde priis waard ek wûn troch de Rûnkranter; doarpskrante Mandeguod út Mantgum wûn de tredde priis. Karkommisje De ‘Karkommisje Frysktalige doarpssjoernalistyk Littenseradiel’ dy’t alle bydragen besjoen hat, bestie út Djoke Kooijmans út Wommels, Sjoerd Bottema út Weidum en Jan Schotanus út Easterwierrum. Yn totaal waarden der 161 stikken ynstjoerd nei de kommisje, dy’t de swiere taak hie dêr de trije bêsten út te sykjen. Goede kwaliteit Sjueryfoarsitter Jan Schotanus: “It is moai om te sjen dat it nivo fan de stikjes omheech giet. De trije stikken dy’t nominearre wienen, fûlen op trochdat se de lêzer echt meinimme yn it ferhaal troch in persoanlike noat.” Top trije It stik 'Blik op it ferline - In wiidferneamd stasjon' út De Rûnkranter wûn de priis foar bêste Fryske doarpssjoernalistyk. It stik ‘Wat jonges dogge...’ út dyselfde doarpskrante waard twadde en it stik 'De propeller' út Mandeguod wûn de tredde priis. Sûnt dit jier wurdt it prizejild fan € 500,00 ferdield oer de trije winners. B&W hat dêrta besletten omdat ien priis gjin rjocht die oan de oare moaie Fryske stikken dy’t ferskine. De winner fan de earste priis krige in jildbedrach fan € 250,00, de twadde priis wie € 150,00 wurdich en de tredde priis € 100,00. It sjueryrapport It folsleine sjueryrapport fine jo (fanôf tiisdei 6 jannewaris) op de webside fan de gemeente, www.littenseradiel.nl. februari 2015 Mandeguod 3

‘ELTS MINSKE IS OARS ELTS ÔFSKIE IS OARS’ www.uitvaartzorgbijlsma.nl 4 Anna Bijlsma Jorwert 06 10 33 03 37

Moaie opbringst út ferkochte oaljekoeken Op âldjiersdei 2014 gienen op ferskillende adressen de ljochten ier en betiid oan; it wie wer tiid om mei de tradisjonele oaljekoekaksje jild binnen te heljen foar KF Jacob Klaver en KV WWC. Ferskillende jongeren fan it keatsen en kuorbaljen ha al in oantal jierren oan it oefenjen west en nimme no sa stadichoan it stokje oer fan de âldere generaasje oaljekoekbakkers. Baasmiksers as Pier Fopma en Sjirk de Groot mochten dit jier lizzen bliuwe, want it miksen waard moarns om 5.45 oere troch de hearen Reinder en Jouke Bonekamp en Wisse Arendz op gong brocht. In oere letter kaam de earste groep bakkers. Nei alle tips en trúks foar de lekkerste en minst fette oaljekoek trochnommen te hawwen gie it los. Sa folgen al gau moai rûne, goed kleure en super lekkere oaljekoeken! Earst waarden de oaljekoeken foar Wiuwert en Britswert bakt, sadat dizze om goed 09.00 oere ophelle wurde koenen. Ek yn Mantgum waarden de measte oaljekoeken dit jier betiid rûnbrocht. De measte minsken út Mantgum helje de oaljekoeken sels op. Se sjogge dan dat op in gesellige wize oan it goede doel wurke wurdt. Ek ha je dan fansels hearlik waarme oaljekoeken. Om 12.00 oere kaam in nije ploech bakkers, sadat it Sinezen dit jier net troch gie. It binne lange dagen en de jeugd wol op âldjiersdei ek noch graach oare dingen dwaan. Om 16.30 oere waard der meiïnoar opromme, wer nei’t in lyts drankje nuttige waard op in tige slagge dei. De opbringst is oan it ein fan ’e dei faak noch net bekend, mar wy kinne no melde dat de opbringst foar de feriening in lytse e 500 is. Dat is wat minder as foargeand jier, mar beide ferieningen kinne dat jild goed brûke. Dêrom wolle wy Tom Trentelman, Remmelt Fopma, Jouke en Reinder Bonekamp, Wisse Arendz, Marijke Sybrandy, Maaike Faber, Rixt Kuperus, Petra Dijkstra, Janna Nynke van der Berg, Jennie Terpstra, Janna Fopma, Bregt Arendz, Marijke Keuning, Amarins de Groot, Fardau van der Mark, Gjalt de Groot, Jelle Terpstra en Thomas en Matthijs van Keulen tige betankje foar de hearlike oaljekoeken. Net ûnbelangryk: wy wolle alle oaljekoek-iters fan Mantgum, Wiuwert, Britswert en fiere omkriten betankje foar harren stipe! Graach oant oar jier! Ut namme fan KF Jacob Klaver en KV WWC Baukje Stienstra februari 2015 Mandeguod 5

6 Mandeguod februari 2015

Doarpsgenoaten, De Doarpsfisy Mantgum 2015-2020 is op alle adressen yn Mantgum yn de brievebus kaam. Op 15 desimber ha wy as bestjoer fan Doarpsmienskip Mantgum dit dokumint oanbean oan boargemaster Liemburg fan ús gemeente. Mei it oanbieden fan de doarpsfisy is de klus net klear fansels. Wy sjogge wol mei nocht werom op krapoan twa jier kreatyf gearwurkjen mei in protte doarpsgenoaten. Dizze kreativiteit fan út it doarp sille wy faker in berop op dwaan. Oer de ynfolling fan de algemiene ledefergadering wurdt jimme input of miening frege, sa stiet yn dizze Mandeguod te lêzen. Ek foar de ynfolling fan de saneamde “60-plus jûn” sille wy takom jier jimme freegje om mei te tinken. Wy binne nijsgjirrich wat it opsmite sil. Krekt foar Sinteklaas binne der yn it winkel sintrum in soad parkearplakken by kommen. Moai dat der no mear parkear romte is. Oant healwei it jier hiene wy noch in sprankje hoop om in plein oan de Dobbe te krijen. Mar it is no dúdlik dat dit plein der net komt. Oer net al te lange tiid wurdt ek it tal parkearplakken by it stasjon flink útwreide. It hat wat duorre mar it paad fan ôf it heech hout by Hoxwier nei it spoar leit dr no kreas by. It beton is hurd en elk kin no in moai rûntsje om it doarp rinne. Tegearre mei de MR fan de Gielguorde is it bestjoer fan DMS mei de gemeente yn petear om te besjen of der mooglikheden binne om in fuotbal- of panna fjildsje by de skoalle oan te lizzen. By in panna-koai soene de stekken te heech wurde mar mei stekken fan heech út ien meter of in knappe hage kinne wy miskien ek wol wat moais meitsje. Wy sille ús bêst dwaan om jimme dit jier sa no en dan wer yn Mandeguod by te praten oer wer ’t wy mei dwaande west ha. Anne Muller foarsitter Doarpsmienskip Mantgum februari 2015 Mandeguod 7

De Mienskip Mantgum It hat lêst oktober 1999 west doe´t de feestlike iepening fan it nije doarpshûs wie. Dat is no goed 15 jier lyn. It ferhaal hoe´t de Wjukken troch mienskip ta stân kommen is, sil ik prebearje út te lizzen. Dêrfoar gean ik nochal wat jierren werom yn ´e tiid sûnder eksakte data te neamen. Om 1960 hinne doe´t it sportfjild noch lei foar de ruten fan it timmerbedriuw fan de Groot, letter Adema en noch krekt lyn Klaversma, no gjin timmerbedriuw mear. Doe is der in houten hokje boud fan 5 x 8 meter mei in rûge betonflier. Der koene kuorren en sitbanken yn opburgen wurde fan kuorbalklup W.T.E.F. en kleatsklup Jacob Klaver. Foar it ¨hokje¨ (ûnthâld de namme) stie in fêste sitbank. Dat alles makke en delset troch in ploechje frijwilligers yn mienskip. Yn de santiger jierren waard der in nije skoalle boud. De no leechsteande legere skoalle waard ferboud troch frijwilligers út Mantgum yn mienskip ¨de Wjuk¨. Stifting Freed dy´t de jeugd plak joech en oare doarpsaktiviteiten sa as frouweferiening, jeugdklub, fergaderingen, sjonge en noch mear, draaide op frijwilligers. Om 1975 hinne waard it sportfjild útwreide, it stik fjild ¨de folkstunen¨ waard by it sportfjild lutsen. Beammen der omhinne, in drainage en klear wie it, mar noch net folslein. It ¨hokje¨ hinge skeef en de planken ferrotten, der moast wol wat barre. Keats- en kuorbalklup stutsen de koppen byelkoar en der moast in nij ¨hokje¨ boud wurde oan de noardkant fan it nije sportfjild. Klupminsken en oare doarpsgenoaten meldden har oan en it hiele doarp die mei: yn mienskip! It kaam klear, subsydzje fan de gemeente en provinsje, in tekening en bouwe! Twa klaai-keamers mei dûsen, in skiedsrjochtershokje, berging, w.c. en in kantine great 7 x 14 meter: klear. Namme? It hokje!. Iepening yn 1979. Yn it âlde doarpskafee fan fam. Jellema giene de saken syn gong al wie der ek yn al dy jierren net in folsein bestean yn te krijen. De soas, de biljertklup, fergaderingen, toanielútfierings en oefenjûnen, plattelânsfroulju en oerdei wat losse kaartspilers faak fjouwer man oan ´e rûne tafel yn ´e hoeke deun by de kachel. Nei Jellema kaam Hartmans, ek dy hie in bybaan as postrinner. Hartmans 8 Mandeguod februari 2015

hâlde op en waard opfolge troch J.P. Postma. Ek Job Pierre hie in bybaan: krantebesoarger. It earste jier wie it bêste, it koe net op, as dochs wol?. It rommele wat: de saak ticht en wer iepen mei Reen. Iepen ticht, iepen ticht. Doe letter kaam Bonnema, foarhinne boer op Jeth, dy´t de saak oernaam. Ek de aktiviteiten feroaren net bot. ¨It hokje¨ op it sportfjild wie alkohol frij, want sa tocht men yn de sportklups doe, sport en alkohol heart net byelkoar.´Wa´t drinke wol giet mar nei de kroech nei it dûsen om de fochthúshâlding op peil te bringen. De jeugd en ek de âlderein dy´t fanút de Wjuk nei kafee Bonnema giene moasten dêr foar âlven binnen wêze oars koe der net mear besteld wurde. De Wjuk en Bonnema wie net in goed houlik, ek ôfspraken meitsje mei boer Bonnema oer it leverjen fan drank oan de Wjuk , dêr wie net oer te praten. Yn it lêst fan de tachtiger jierren wie der in ploechje minsken út de mienskip dy´t it plan opfette om de Wjuk te fernijen en wat mear by de tiid te bringen; dûsen foar de tennisklup, w.c. by de tiid bringe, gruttere seal ensfh. Arsjitekt G. Brouwer waard frege in plan te meitsjen. Dit plan waard presintearre oan it doarp en elts wie út de skroeven, in moai gebou mei in ¨moai kosteplaatsje¨. It die bliken dat de eksploitaasje net rûn te krijen wie en de opdracht waard werom jûn oan doarpsbelang. It bleau wat rommeljen tusken kroech en Wjuk, mei dûnsklup, toaniel en net wolkomme besikers fan it kafee. It siet doarpsbelang net lekker en yn 1994 waarden in pear minsken út Mantgum benadere om ris te ûndersykjen as de ek mooglikheden wiene op in oare basis dochs in doarpshûs te realisearjen. It ¨hokje¨ op it sportfjild waard ek al wat te lyts: te min plak foar materiaal, te min klaairomte, net in goede kantine, te lyts en folle net genoch. Dat gegeven plus de doarpshûswinsk wie in goede opstapper nei in lokaasjeûndersyk mei fjouwer mooglikheden fan bouwen. De foarkar krige it plak op it sportfjil en de tennisklup ek op dizze nije lokaasje, bestjoer en leden binne foar. Arsjitekt Brouwer wurdt benadere om in plan te meitsjen mei sa mooglik in ûntwerp yn de trant fan ¨ de Wjuk¨. Brouwer makket in ûntwerp en de dan te beneamen boukommisje besteande út 7 persoanen út de mienskip presintearret dit oan Mantgum. Unanym is elts fan betinken dat dizze plannen nei in folgjende fase moatte. Hoe komt it mei de eksploitaasje en de needsaaklike subsydzjes. februari 2015 Mandeguod 9

KOM JIJ OOK! A&B in 1 jaar TurboB&C VakantieTurbocursussen 10 Owen van de Ridder

Nei in soad ¨massaazje¨ fan de politike partijen wurdt de oanfraach honoreare, dêr komme de provinsje en inkele oare fûnsen noch by. Der sille wy as mienskip ek in behoarlik part oan selswurksumens oan leverje moatte. Timmerman Klaversma wurdt in priis frege, mar sit te heech yn ´e beam en ek in twadde oanbod is troch de kommisje net te behappen. De kommisje kiest der dan foar om de hiele rezjy sels te hâlden en as oannimmer te wurkjen. Nei berekkeningen en oanbiedingen blykt dat it kin. De kommisje leit de plannen yn 1997 noch ien kear foar oan it doarp, elk is optein, ek de sportklups. We kinne los. In skoftke der foar stie der in stikje yn de krante oer de fersmoarge lucht yn it bernedeiferbliuw boppe de drukkerij. Op ien as oare wize ûntstiet der kontakt mei de direksje fan de berne-opfang en de boukommisje, mar it is wier wol tige urgint. It beslút waard nommen dat de berne-opfang in plak krije kin yn it nije gebou. Wol soe der noch in jier oerbrêge wurde moatte. Yn novimber 1998 stie in advertinsje yn de Ljouwerter Krante: In sportkantine dy´t mobyl makke wurde koe stie te keap. Nei´t in pear minsken der hinne west binne om te sjen waard de keap sletten. Mei in kraan waard it hiele spul op in djiplader takele en delset yn Mantgum en fierder geskikt makke op it parkearplak efter ¨it hokje¨. Tusken Kryst en Nijjier wie it klear. Yn de efterkant fan in klaaiboks waard in doar makke en ek de w.c.´s wiene brûkber. It wie foar de kommisje fan tige great belang dat it bernedeiferbliuw by ús gebou yn komme soe. It makke in slutende eksploitaasje mooglik. Doe´t dan ek yn ´e simmer fan 1999 it earste diel fan de Wjukken iepene waard, waard it bernedeiferbliuw as earste yn gebrûk nommen. februari 2015 Mandeguod 11

12

De skema´s fan frijwilligers dy´t al sûnt 1997 brûkt waarden moasten noch ien simmer en hjerst rieplachte wurde. Hûnderten Mantgumers hawwe in see fan frije tiid stutsen yn it wurkjen oan in eigen doarpshûs. It hiele doarp die mei oan dizze boppeslach, in ûnderkommen dy´t oan alle Mantgumer klups plak biede soe want, doe´t de baas fan it spul dhr Bonnema it fanwege de sûnens net mear behappe koe en letter nei ik skoftsje siikwêzen weirekke gie it kafee ticht. De sportklups dy´t ek by it ûntwikkeljen fan de plannen fan de Wjukken in moaie kantine krigen en riante klaaiboksen stimden der allegear yn mei om de opbringst fan ¨it hokje¨ yn te bringen. De boukommisje koe alles net út de kontbûse betelje. Dus moast ek de bank byspringe. It gebou Wjukken is dus net allinne fan de Mantgumers mar ek foar in part fan de Rabobank. De stifting kin eltse moanne noch betelje en skriuwt yn swarte sifers. Ek hjir hat eltse brûker fan it gebou in oandiel yn, sa´t dat yn 1997 oerienkommen wie. Dat moatte en kinne ek de klups net ferjitte, ek dat is mienskip. Ofrûne jier 2014 is it âlde kafee hiel moai opknapt troch de soan fan Bonnema, it hat Mantgum wer in stikje moaier makke. In gouden stikje partikulier inisjatyf, in plak wer´t ek wer biljerten wurde kin en fergadere. Dat inkele klups dêr hurddravend nei 6 jier Wjukken hinnegien binne fanwege de ¨gesellichheid¨ is harren rjocht. Mei mienskip hat dat net folle te krijen. Bliuwt fansels de opjefte meielkoar de tinte draaiende te hâlden en dit helpt net. As de nije bewenner it oer in skoftsje net mear opbringe kin ferkeapet hy it oan de meast biedende en is it mooglik gjin kafee mear. (sjoch wat der bygelyks yn Menaam bard is). Wy hawwe mei de Wjukken in gebou foar de mienskip en meielkoar oparbeidzje is mienskip. Net efteromsjen en âld sear meinimme yn dizze nije tiid mar gearwurkje fersterket de mooglikheden fan ús mienskip. Pak it beet!! Teake Oosterbos februari 2015 Mandeguod 13

Doarpsmienskip Mantgum NEDERLANDS Beste inwoners van Mantgum, De afgelopen jaren hebben wij ervaren dat de jaarvergadering niet naar behoren verloopt. De opkomst van leden loopt terug. Naar verluidt ligt de oorzaak in de onderwerpen en de langdradigheid van de vergadering. Als bestuur van Doarpsmienskip Mantgum, het dorpsbelang van Mantgum, willen wij hier graag wat aan doen. Doarpsmienskip Mantgum heeft tot doel om de belangen van de inwoners van Mantgum te behartigen. Een jaarvergadering is verplicht zo staat in onze statuten. Het betreft de belangen van het dorp en zijn inwoners. Het dorp leeft absoluut en de contributie wordt ieder jaar keurig betaald, maar dit geld willen wij graag op een juiste manier besteden. Initiatieven en feedback zijn van harte welkom. Wij vinden het daarom erg belangrijk dat u zich als inwoner tijdens de jaarvergadering laat zien en horen. Wij zijn benieuwd naar de manier waarop Doarpsmienskip Mantgum er volgens u voor kan zorgen dat de jaarvergadering aantrekkelijker wordt voor de inwoners van Mantgum. Moet de tijd en datum worden aangepast of wilt u een jaarvergadering als aftrap van de Mantgumer Merke? Ziet u meer in het inkorten van de jaarvergadering en een aankleding met een hapje en een drankje? Misschien bent u geïnteresseerd in een jaarlijkse inloop dag waarop DMS zich kan presenteren met allerlei andere verenigingen? Kortom: Wanneer kunnen wij u op de jaarvergadering verwachten? Hebt u de gouden tip? Dan kunt u deze doorgeven via doarpsmienskip@mantgum.com of op It Spyk 16 te Mantgum. Laten we er gezamenlijk iets moois van maken! Vriendelijke groet, Bestuur Doarpsmienskip Mantgum 14

Doarpsmienskip Mantgum FRYSK Bêste ynwenners fan Mantgum, De ôfrûne jierren hawwe wy fernommen dat de jiergearkomste net ferrint sa’t it heart. De opkomst fan leden rint werom. It blykt dat de oarsaak leit yn de ûnderwerpen en de langtriedderigens fan de gearkomste. As bestjoer fan Doarpsmienskip Mantgum, it doarpsbelang fan Mantgum, wolle wy hjir graach wat oan dwaan. Doarpsmienskip Mantgum hat as doel om de belangen fan de ynwenners fan Mantgum te befoarderjen. In jiergearkomste is ferplicht sa stiet yn ús statuten. It giet om de belangen fan it doarp en de ynwenners. It doarp libbet abslút en de kontribúsje wurdt elk jier kreas betelle, mar dit jild wolle wy graach op in krekte manier besteegje. Ideeën en feedback binne fan herte wolkom. Wy fine it dêrom slim wichtich dat jo as ynwenner wilens de jiergearkomste oanwêzich binne. Wy binne benijd nei de manier wêrop Doarpsmienskip Mantgum neffens jo derfoar soargje kin dat de jiergearkomste oantrekliker wurdt foar de ynwenners fan Mantgum. Moat de tiid en datum oanpast wurde of wolle jo in jiergearkomste as begjin fan de Mantgumer Merke? Sjogge jo mear yn it ynkoartsjen fan de jiergearkomste en in ôfslúting mei in hapke en in drankje? Of binne jo ynteressearre yn in jierlikse ynrin dei wêrop DMS him presinteare kin mei allegear oare ferieningen út Mantgum? Koartsein: Wannear kinne wy jo op de jiergearkomste ferwachtsje? Ha jo de gouden tip? Dan kinne jo dizze trochjaan fia doarpsmienskip@mantgum.com of op It Spyk 16 yn Mantgum. Litte wy der wat moais fan meitsjen! Freonlike groetnis, Bestjoer Doarpsmienskip Mantgum 15

16 Mandeguod februari 2015

Leuk toernooidebuut Mantgumer tafeltennissers De jonge Mantgumer tafeltennisclub MTV'14 debuteerde vrijdagavond 2 januari met volwassen deelnemers aan een toernooi. In MFC It Joo in Oudega Súdwest Fryslân zetten Robert Postma en Bujar Zogaj de eerste schreden op het wedstrijdpad en dat smaakte naar meer. Bij de Open Oudegaaster kampioenschappen - waar in vier niveauklassen 80 Friese tafeltennissers meededen - waren ze ingedeeld in de B-klasse en beide Mantgumers waren de enigen op dat niveau zonder competitie-ervaring. Pittig dus. Ze keken af en toe de ogen uit bij het zien van de effectvariaties van de tegenstanders, maar pasten zich goed aan. In alle 6 duels in hun poule kwamen ze goed mee, werden niet weggeslagen, en beiden wisten zelfs eenmaal te winnen! Robert versloeg Willem Hoekstra van ODI uit Oudega en Bujar won van Jelmer Venema van YOS uit Ysbrechtum. MTV'14-trainer Johan Vogelzang is 'iets' meer ervaren, hij debuteerde al in 1986 voor de Oudegaaster tafeltennisclub ODI, en kwam bij dit toernooi in de A-klasse uit. In zijn poule werd hij tweede en won de kwartfinale. Omdat hij zijn halve finale met 11-9 in de vijfde game verloor, werd hij uiteindelijk gedeeld derde. Het was een geslaagde avond. februari 2015 Mandeguod 17

18

Nieuws van de Cultuurcommissie Op woensdag 4 februari komen Jan Arendz en Marijke Geertsma [J&Mteaterwurk] naar de Wjukken met de voorstelling 'It Jubileum'. Deze voorstelling gaat over het wel en wee van een acteursechtpaar in- en ook buiten de schijnwerpers. Jan en Marijke zijn al 40 jaar in de Friese beroepstoneelwereld (Tryater) te zien en bijna even lang getrouwd. Naast een schat aan informatie over wat de acteurs op het toneel hebben meegemaakt, gaat hun voorstelling ook over de drukke werkzaamheden in combinatie met kinderen. Maar ook het thema ‘ouder worden’ en de verandering die daar mee gepaard gaat, komt aan de orde. In de voorstelling 'It Jubileum' willen Jan en Marijke niet hun 40 jarig jubileum vieren, maar samen met het publiek het 60 jarig jubileum. Door er nog 20 jaar bij op te tellen, putten zij niet alleen uit eigen ondervinding, maar laten zij ook nog een licht schijnen over de toekomstige 20 jaar. Toekomstjaren waar niemand nog van kan weten, wat er zal gebeuren… Woensdag 4 februari 2015; aanvang 20.30 uur. Toegangsprijs incl. pauzedrankje: € 16,50 Reserveren via de inschrijfmap in MFC Wjukken of via cultuurcommissie@ wjukken.nl Of bel (058) 2501458 (Kees v.d. Bijl); (058) 2501128 (Cathy v.d. Berg). Hierbij vast de vooraankondiging van maar liefst twee voorstellingen in maart, namelijk: - 7 maart: ‘Rijk en Beroemd’ [cabaret] van Tseard Nauta - 14 maart: TRY-out: ‘De Feteranen’ [toneel] van Pier21 Met vriendelijke groet, Cultuurcommissie MFC Wjukken februari 2015 Mandeguod 19

20 Mandeguod februari 2015

Opbrengst de Grote Clubactie 2014 Bedankt voor uw aankoop van deze loten. 80% van het lot is naar KV WWC gegaan. In totaal heeft de actie ons € 800,- in de clubkas weten te brengen. In tegenstelling tot andere jaren kunt u uw lotnummer invoeren op www.clubactie.nl. De trekking van de Grote Clubactie 2014 vond plaats op 27 november. Check nog snel uw lot want naast de hoofdprijs van € 100.000,- zijn in de loterij nog vele mooie prijzen te winnen. Op de site vindt u ook het prijzenpakket voor de actie. Veel geluk! Geartsje vd Hem OPROEP: Verkiezing Provinciale Staten Op woensdag 18 maart 2015 vindt de verkiezing plaats van de leden van de Provinciale Staten van de provincie Fryslân en van leden van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân. Hiervoor zijn wij op zoek naar stembureauleden, plaatsvervangend stembureauleden, reserve leden en tellers. De stembureaus zijn geopend van 07.30 tot 21.00 uur en er wordt gewerkt in twee groepen. In de ochtend van 07.00 tot 12.30 uur, zal groep 1 aanwezig zijn. Van 12.30 tot 20.30 uur worden de plaatsvervangende stembureau leden (groep 2) verwacht. De eerste groep zal vanaf 20.30 uur tot het eind van de werkzaamheden aanwezig zijn. Begin maart zal een training worden georganiseerd voor de stembureauleden (ook voor de plaatsvervangende). Indien u zich graag wilt aanmelden, stuurt u dan vóór 7 februari 2015 de volgende gegevens naar doarpsmienskip@mantgum.com: Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer: Mailadres: Voorkeur voor: stembureaulid, plaatsvervangend stembureaulid, reserve lid of teller. februari 2015 Mandeguod 21

22 Mandeguod februari 2015

Vereniging Verenigingen Contactpersoon Âldereinsoas Biljartvereniging Mantgum Bridgeclub Doarpsmienskip Mantgum Fûgelwacht Mantgum Gymnastiekvereniging Weidum Harmonie en Malletband Weidum Herensociëteit Vriendenkring Iisclub De Twa Doarpen R. Heide M. Dusselaar J. W. Verhoef A. Muller E. van der Hem K. Bosma C. Punter S. Cnossen J. van der Werf Jeu de Boulesvereniging Wjukslach G. Kuperus Keatsferiening Jacob Klaver Korfbalvereniging WWC G. Oostra M. Kuipers Mannenkoor Mantgumer Maten Mantgumer Tennisclub Merke Commisje Mantgum P.R. van der Kooi K. Kuipers J. van der Valk Ondernemersvereniging Mantgum W. Fopma Oudercommissie De Gielguorde Contactpersoon Oud papier Resitearkolleezje Frisia 1874 Speeltuinvereniging De Pôle Stichting Freed E. Langes H. de Ruiter Stichting Wjukken Tafeltennisclub MTV’14 Uitvaartvereniging De Laatste Eer Voetbalvereniging Oosterlittens Werkgroep Historie Mantgum Wietwetterklup L. Weijer-Nutma J. Arendz P. Wijnja J. Anema J. Vogelzang G. Terpstra D. Ottema R.W. Steensma T. Oosterbos Telefoonnummer (058) 250 26 75 (058) 253 16 11 (058) 250 18 13 (058) 250 14 41 (058) 251 96 81 (058) 251 93 93 (058) 251 92 64 (058) 250 15 97 (058) 250 11 44 (058) 251 97 17 (058) 250 17 12 (06) 144 11 680 (058) 250 15 02 (058) 850 65 15 (06) 126 281 43 (058) 250 20 26 (058)-288 32 98 (058) 250 25 83 (058) 850 63 92 (058) 250 12 75 (06) 532 781 62 (058) 250 17 50 (058) 289 44 32 (058) 250 14 34 (058) 250 13 09 (058) 250 10 38 (058) 250 13 76 februari 2015 Mandeguod 23

Activiteiten zo. 1 febr. wo. 4 febr. vr. 6 febr. vr. 6 febr. vr. 13 febr. za. 14 febr. zo. 15 febr. vr. 20 febr. Volgende maand vr. 6 maart vr. 20 maart Kerkdienst It Jubileum (toneel), Marijke Geertsma en Jan Arendz Knutselclub groep 7 FestiValentijn, Harmonie Weidum Concert Mantgumer Maten en Middelseesjongers Filmhuis: Something in the air Filmhuis: Modiglian Filmhuis: Philomenia 20.00 uur, MFC Wjukken 20.00 uur, MFC Wjukken 20.00 uur, MFC Wjukken 11.00 uur, Mariakerk 20.30 uur, MFC Wjukken 19.00 uur, Freedkelder Filmhuis: The Killing Fields 20.00 uur, MFC Wjukken Knutselclub groep 8 19.00 uur, Freedkelder 21.00 uur, Dorpshuis Weidum 15.00 uur Uniastate / kerk Bears 24 Mandeguod februari 2015

Weekagenda maandag fanfare ’Harmonie Weidum’ Mantgumer Maten Tafeltennisclub MTV’14, 12 t/m 18 jaar volwassenen dinsdag 19.30 - 21.00 uur, dorpshuis Weidum 20.00 uur, mfc Wjukken 18.30 - 20.00 uur, mfc Wjukken 20.00 - 21.30 uur,mfc Wjukken peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 13.15 - 15.30 uur, mfc Wjukken lytse byb 14.00 - 16.00 uur, de Gielguorde (m.u.v. schoolvakanties) biljarten 60+ judo, 4 t/m 7 jaar judo, 7 t/m 8 jaar judo, 8 t/m 9 jaar judo, 10 jaar en ouder inloopspreekuur politie Gemeentehuis Wommels tossen tennis jeugd loopgroep bridgen tossen tennis volwassenen 14.00 - 16.00 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal 18.05 - 19.00 uur, gymzaal 16.30 - 17.30 uur, 18.30 - 20.00 uur, tennisbanen 20.00 uur, bij mfc Wjukken 20.00 - 23.00 uur, mfc Wjukken 20.00 - 23.00 uur, tennisbanen woensdag peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 08.30 - 10.45 uur, mfc Wjukken verlengde opvang ‘de Pukkewjuk’ 10.45 - 11.45 uur mfc Wjukken âldereinsoos bodyfit pilates bodyshake donderdag pianoles AMV kids swing 4 t/m 7 jaar funky kids 7 t/m 10 jaar 14.00 uur mfc Wjukken 18.40 - 19.25 uur, gymzaal 19.30 - 20.15 uur, gymzaal malletband ‘Harmonie Weidum’ 19.30 - 21.30 uur, dorpshuis Weidum 20.20 - 21.20 uur, gymzaal 15.30 uur, mfc Wjukken 16.10 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal modern dance 10 jaar en ouder 17.15 - 18.05 uur, gymzaal ophalen oud papier v.a. 18.30 uur, laatste do. v.d. maand februari 2015 Mandeguod 25

Weekagenda jeu de boules yoga vrijdag 19.30 uur, jeu de boulesbanen 19.00 uur én 20.00 uur, De Gielguorde peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 08.30 - 10.45 uur, mfc Wjukken verlengde opvang ‘de Pukkewjuk’ pilates 10.45 - 11.45 uur mfc Wjukken 09.00 - 09.45 uur, gymzaal vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) zondag vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) biljartcompetitie jeu de boules 09.15 -10.15 uur, mfc Wjukken 10.30 -11.30 uur, mfc Wjukken 19.30 uur, Café Bonnema 14.00 uur, jeu de boulesbanen Instellingen Instelling Dokterswacht Friesland Fysiotherapiepraktijk Mantgum Huisartspraktijk Bergwerff Huisartspraktijk Lukkes Gastouderopvang It Swânnennest Buitenschoolse opvang De Vrijbuiters (088) 035 04 39 Diëtistenpraktijk Mantgum Telefoon Contactpersoon M. Bruinsma (0566) 65 33 88 T. Kuperus (0900) 112 71 12 (058) 250 14 14 (0517) 34 12 72 (058) 251 92 24 (058) 250 15 23 J. Sybesma H.B. Bergwerff L.J. Lukkes Gastouderopvang Seerôvers en Lânrotten (058) 250 19 52 Gastouderopvang Us Wouterkes Kinderopvang It Flinterke Logopediepraktijk Mantgum Studio Fitaal Peuterspeelzaal De Pukkewjuk G. van der Heide J. Wijnia (058) 250 13 63 R. van der Veen (088) 035 04 38 M. Bruinsma (06) 270 649 94 A. Wijnstra (06) 420 122 03 M. Ypma (058) 250 16 80 I. Bosma Protestantse Gemeente www.ruimgeloven.nl (0566) 65 36 35 Ds. G. Knol Sportcentrum Akkermans Tandartsenpraktijk Mantgum 26 Mandeguod (0515) 42 56 12 V. Akkermans (058) 250 17 81 februari 2015

Love on top yn Weidum Gjin standert falentynskonsert fan Harmonie Weidum dit jier, mar in wiere ûnderfining. As taskôger wurdst meinaam lâns tema’s as ferealens, lust en drama op lokaasje. Sa kuierest fan doarpshûs nei tsjerke wêr’t op lokaasje ynteger en útbundich ôfwiksele wurde. It festiValentijn is in lytsskalich opsetten festival ta eare fan de leafde yn al har fasetten en in gearwurking tusken Malletband en Fanfare. Dizze koöperaasje is in útdaging foar de 117 jierrige muzykferiening mar skept ek nije mooglikheden. Sawol muzykleafhawwers as libbensgenieters sille dizze jûn mei in protte niget ûndergean. Yn it gefariearde program hearst in grut ferskaat oan nûmers foarby kommen. Bygelyks in klassiker as ‘Too much love will kill you’ fan Queen, de hit ‘Mag ik dan bij jou’ fan Claudia de Breij of it betsjoenende ‘1000 years’ fan Christina Perri. Alle muzyk is spesjaal foar it festiValentijn arranzjearre troch Ria Fennema en Martijn Oostra. Yldau Bijlsma, Jasmin Lukkes en Wybo Smids nimme de sang foar harren rekken. Sjoerd en Tsjerk Bottema liede dy lâns muzyk, poëzij en tema’s mei as reade tried in leafdesferhaal, skreaun troch Annemiek Schuurman, wat jin net ûnoandien lit. Kaarten ynklusyf konsumpsje kostje €15,- en binne te krijen fia www. harmonieweidum.nl. It festiValentijn start op 14 febrewaris om 21:00 oere yn it doarpshûs fan Weidum. www.mantgum.com 27

28

Programma februari 2015 korfbalvereniging WWC Zaterdag 31 januari 09:00 WWC E1 - Vlug & Vaardig (G) E2 10:00 WWC A1 - LDODK/AH Gorredijk A3 11:10 WWC 3 - Harich 4 11:55 DFD B1 - WWC B1 12:20 WWC 2 - Lemmer 2 13:30 WWC 1 - Pallas ‘08 1 14:00 De Waterpoort C1 - WWC C1 Zaterdag 07 februari 10:00 DOW F1 - WWC F1 12:00 DFD E3 - WWC E1 15:25 WWC C1 - LDODK/AH Gorredijk C3 16:00 Flamingo’s 2 - WWC 2 16:25 WWC B2 - De Granaet B3 16:45 OKO/BIES 4 - WWC 3 17:10 Flamingo’s 1 - WWC 1 17:25 WWC A1 - Wêz Fluch/Wêz Warber A1 18:00 De Pein B1 - WWC B1 Zaterdag 14 februari 09:00 Frigro F1 - WWC F1 10:00 DTL E1 - WWC E1 14:15 WWC B2 - Wêz Fluch/Wêz Warber B1 17:15 WWC A1 - Pallas ‘08 A1 18:30 WWC 3 - DTG 3 19:40 WWC 2 - It Fean 2 20:50 WWC 1 - It Fean 1 Zaterdag 21 februari 09:00 WWC C1 - De Waterpoort C1 11:00 WWC 3 - TDK 3 Zaterdag 28 februari 13:00 WWC F1 - Boelenslaan F2 14:00 WWC 3 - De Hoeve 5 februari 2015 Easterein, De Greidhoeke Easterein, De Greidhoeke Easterein, De Greidhoeke De Hege Fiif, Hardegarijp Easterein, De Greidhoeke Easterein, De Greidhoeke Sneek, Schuttersveld Gymzaal, Eastermar Oenkerk, De Hege Walden Easterein, De Greidhoeke Buitenpost, De Houtmoune Easterein, De Greidhoeke Opende, De Veste Buitenpost, De Houtmoune Easterein, De Greidhoeke Houtigehage, Dunoard Buitenpost, De Houtmoune Holwerd, De Ynset Easterein, De Greidhoeke 15:15 WWC B1 - Mid Fryslân/Jansma Burdaard B1 Easterein, De Greidhoeke 16:15 WWC C1 - Udiros C2 Easterein, De Greidhoeke Easterein, De Greidhoeke Easterein, De Greidhoeke Easterein, De Greidhoeke Easterein, De Greidhoeke Easterein, De Greidhoeke Easterein, De Greidhoeke Easterein, De Greidhoeke Easterein, De Greidhoeke Mandeguod 29

30

februari 2015 Mandeguod 31

Ambachtsbakker Sybesma * Mantgumer Preamke, een heerlijk lekkernij maar ook een leuke tip als kado. * Kadomand gemaakt terwijl u wacht, in de zomer kunt u koffie of thee krijgen op ons terrasje. Openingstijden Mantgum: Dinsdag t/m donderdag: 8.30 - 18.00 uur Vrijdag: 8.00 - 18.00 uur Zaterdag: 8.00 - 16.00 uur www.ambachtsbakker.nl / email: bakkerijsybesma@hetnet.nl Mantgum tel.: 058-2502070 / Boksum tel.: 058-2541323 / 06-38770942 * Suiker of krentenbrood in elk cijfer welke u maar wilt. * Reklame’s staan in de Skille vermeld. * Ontbijtservice. * `s Maandags kunt u gebak afhalen op bestelling in onze winkel te Boksum. * Ook kunt u `s ochtends vroeg altijd in Boksum terecht om uw gebak af te halen of mee te nemen naar uw werk bijvoorbeeld. 32

Biljartvereniging MANTGUM `79 Biljartclub na 5 jaar terug op het oude nest. Onze biljartclub is in 1979 opgericht, in de voorloper van café Bonnema, door de toenmalige kroegbaas, Jop Postma, met een aantal enthousiaste biljarters. In februari 1983 werd Hotze Bonnema kroegbaas te Mantgum. Jaren lang hebben wij, met groot genoegen, onze sport in het café mogen beoefenen. Door een afnemende gezondheid sloot het café voor het publiek en was het café alleen nog geopend voor het biljarten op dinsdag avond en de O.L.C. feesten. Wij zijn hem daar nog steeds erg dankbaar voor maar ook hieraan kwam een eind, het ging niet meer en het café sloot definitief de deuren. Nu waren wij aangewezen op de Wjukken om onze sport te beoefenen. Daar hebben wij gelijk aangegeven dat, als er een nieuwe kroeg zou komen met een biljart, wij terug zouden gaan en daar had men geen moeite mee. Na het overlijden van Bonnema brak er voor ons, in het dorp, een lange tijd van onzekerheid aan. Wat zou er met het café gebeuren? Na veel speculatie, over en weer, kwam het verlossende bericht dat de familie Wiebe Bonnema het café ging voortzetten in de geest van Hotze Bonnema. Wij bedanken, bij deze, de Wjukken voor de vijf jaar gastvrijheid. Op vrijdag 19 september mochten wij ons biljartseizoen open met onze jaarvergadering en vanaf 26 september biljarten wij weer met heel veel genoegen op het oude stee, CAFE BONNEMA. Door het spelen op het ons zo vertrouwde biljart komen veel spelers weer terug op hun oude gemiddelden. Om het heugelijke feit van de heropening te vieren heeft de biljartclub, gesponsord door onze kersverse kroegbaas Wiebe Bonnema, op zaterdag 27 december een reünie biljartpartij georganiseerd. Dit was een zeer geslaagde avond. Zoals jullie hebben kunnen lezen biljarten wij op vrijdagavond, kom eens langs. Frans Rodenburg februari 2015 Mandeguod 33

34

FILMHUIS NIEUWS Op 6 februari om 20.00 uur in de Wjukken. The Killing Fields (1984) Rolland Joffé - Drama geschiedenis Sydney Schanberg (Sam Waterston) is een journalist en maakt een reportage over de Cambodjaanse oorlog voor de krant New York Times. Samen met zijn vriend en plaatselijke correspondent Dith Pran (Haing S. Ngor) behandelen zij de tragedie en waanzin van de oorlog. Wanneer het Amerikaanse leger Cambodja verlaat, stuurt Dith Pran zijn familie met hen mee, maar blijft zelf achter om Schanberg te helpen met zijn reportage. Omdat de Rode Khmer steeds meer macht krijgt in Cambodja, moet Schanberg niettemin het land verlaten, maar dat geldt niet voor zijn Cambodjaanse vriend Dith Pran. Op 20 februari om 20.00 uur in de Wjukken. Something in the air (2012) door Olivier Assayas - Drama Deze verkwikkende semi-autobiografische film die zich afspeelt in de vroege jaren 1970, weerstaat gemakkelijk nostalgie, met de nadruk in plaats daarvan op de turbulentie van iemands late tienerjaren en vroege twintigers. Een middelbare school student genaamd Gilles werd te laat geboren om deel te nemen aan de opstanden van mei 1968, maar is nog steeds verbruikt met revolutionaire elan. 35

36

‘GEEF OM VRIJHEID’: COLLECTE VAN AMNESTY INTERNATIONAL Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 2015 voor de dertiende maal een landelijke collecte. In de Mantgum zullen de collectanten in de week van 1 t/m 7 maart 2015 de straat op gaan. Voorgaande jaren was de collecte altijd in februari. Vanaf 2015 in maart. Met de slogan ‘Geef om vrijheid’ wil Amnesty duidelijk maken dat vrijheid niet in alle landen vanzelfsprekend is en dat er geld nodig is om de vrijheid van mensen te waarborgen. Wereldwijd doet Amnesty International onderzoek en voert actie voor een menswaardig bestaan voor iedereen. Amnesty komt op voor mensen die worden mishandeld, verkracht of vermoord om wat ze zeggen of doen of alleen maar omdat ze vrouw zijn. Amnesty strijdt voor de vrijlating van gewetensgevangenen, voor mensen die gemarteld worden of ter dood veroordeeld zijn. Amnesty voert actie voor een schoon leefmilieu, schoon drinkwater, gezondheidszorg en een dak boven je hoofd. Amnesty International doorbreekt de stilte, geeft slachtoffers een stem en roept op tot wereldwijde naleving van de mensenrechten. WAAROM COLLECTEREN? Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Voor onderzoeken en acties ontvangt de organisatie geen geld van overheden of van politieke groeperingen. Bijdragen van leden en giften, zoals tijdens de collecte, maken het werk van Amnesty blijvend mogelijk. Amnesty’s werk blijft helaas nodig. Schendingen van mensenrechten vinden nog steeds wereldwijd plaats. In een groot aantal landen worden gevangenen gemarteld. Ook kinderen worden het slachtoffer van gruwelijke vormen van geweld en mishandeling. Gewetensgevangenen krijgen vaak oneerlijke processen en de doodstraf wordt nog steeds uitgevoerd. februari 2015 Mandeguod 37

38

Itensiede foar Mantgum Sneon 11 april is it wer ‘Tusken tsjerke en kroech’ yn Mantgum. Teater yn tsjerke en dan mei syn allen waarm ite yn De Wjukken en dêrnei wer op paad lâns ferskate lokaasjes yn Mantgum. It is tradysje dat it iten klearmakke wurdt troch doarpsbewenners. De minsken dy’t ferline jier itensean ha, wurde troch ús benadere, mar wy sykje ek wer nije minsken dy’t itensiede wolle. Wat is de bedoeling? Betink in gerjocht en sied dat dan foar 10 minsken. Jo krije dêr in fergoeding foar. Op de ôfprate tiid bringe jo dat iten nei De Wjukken ta. Omdat jo dan de iepenings-act yn tsjerke net sjen kinne, omdat jo om dy tiid oan it itensieden binne, noegje wy jo út foar de generale repetysje yn de wike foarôfgeand oan de foarstelling. It jûnsprogramma kinne jo wol gewoan folgje fansels op 11 april. Koördinator Wy sykje noch in persoan (of in duo) dy’t it yn ûntfangst nimmen fan it iten yn goede banen liede wol op sneon 11 april. Dêr ha wy in draaiboek foar. Ynformaasje en opjefte graach by Frans Rodenburg: 06 – 511 20 121 We zoeken nog koks die een menu voor 10 personen willen koken tegen een vergoeding op zaterdag 11 april. Mensen die vorig jaar hebben gekookt worden door ons benaderd. U hoeft niet bang te zijn iets te missen van de voorstellingen, want u wordt voor de generale repetitie uitgenodigd in de week voorafgaand aan het evenement. Het avondprogramma kan wel gewoon gevolgd worden. Bovendien zoeken we nog een coördinator die de logistiek in goede banen wil leiden aan de hand van een draaiboek. Informatie en opgave : Frans Rodenburg 06 – 511 20 121. februari 2015 Mandeguod 39

Anne de Jong Uitvaar tzorg Zorgvuldig en met aandacht 0566 - 602922 Dag en nacht bereikbaar www.dejonguitvaartzorg.nl Buorren 23 • 9012 DK Raerd 40 T 0566 - 60 29 22 Dag en nacht ber

Fries kaartenkabinet online Fries kaartenkabinet online, 7.000 Friese kaarten en bouwtekeningen nu online beschikbaar vanuit ‘Wurkje foar Fryslân’ Vanaf vandaag is het Fries Kaartenkabinet beschikbaar. Het gaat hierbij om een website www.frieskaartenkabinet.nl) met bijna 7.000 kaarten en bouwtekeningen uit de vijftiende tot en met de twintigste eeuw uit de collectie van Tresoar. De nadruk ligt op materiaal uit de achttiende en negentiende eeuw. De collectie geeft een gedetailleerd en vaak verrassend beeld van de Friese dorpen, steden en landschappen in het verleden, maar is ook voor de huidige discussie over de inrichting van openbare ruimte, architectuur en landschap van groot belang. Het kabinet groeit naar zo’n 10.000 kaarten in 2015. Het Fries Kaartenkabinet is het eerste zichtbare resultaat van het Deltaplan Digitalisering. In 2014 stelde de provincie Fryslân vanuit het project ‘Wurkje foar Fryslân’ 5 miljoen euro beschikbaar voor het digitaliseren en online presenteren van cultureel erfgoed uit de Friese erfgoedinstellingen. Het project draagt bij aan de creatie van het virtuele Fryslân dat in 2018 door iedereen, waar ook ter wereld bezocht kan worden. Het project levert niet alleen digitale informatie, maar in de komende jaren ook werkgelegenheid voor tientallen mensen. Vanaf februari komen alle projecten op gang en komt er steeds meer materiaal beschikbaar uit de musea en archieven, maar ook uit bijvoorbeeld de omvangrijke collectie van Omrop Fryslân. Vogelvlucht-plattegrond van Sloten uit 1616 door graveur Nicolaas Geilkercken (kaartnr. 13473) februari 2015 Mandeguod 41

42 Mandeguod februari 2015

Piekeren De eerste volle week van het nieuwe jaar verliep niet bijster florissant wat betreft het doel dat wij in onze praktijk nastreven. Dat doel is uiteraard dieren gezond houden of beter te maken. Een viertal honden is ons ontglipt op een leeftijd dat het er nog niet aan toe was. Er was zelfs een pup bij van nog geen half jaar. En dat maakt je diep bedroefd. Nu besef ik terdege dat dit bij mensen net zo goed voorkomt en dat je soms in de rouwadvertentie leest: … op veel te jonge leeftijd is ontvallen onze dierbare… Maar het blijft wrang dat het gebeurt. Van twee van onze patiënten was de diagnose duidelijk en infaust. Lang dokteren was zelfs zinloos. Als er een lijdensweg dreigt is in laten slapen echt een uitkomst. Maar die andere twee stemden ons nog meer bedroefd omdat we geen oorzaak konden vaststellen. Het was evident dat ze uit hun lijden verlost moesten worden omdat je zag dat het niet goed zou komen. Maar dat er geen vinger achter te krijgen was waarom, dat maakt je machteloos en verdrietig. Overigens: als we het zelf niet meer weten sturen we in overleg altijd door naar de specialist. Het is des te frustrerender dat ook die geen antwoord kon geven. De zeer schrale troost is dat we noch onszelf, noch ons doorverwijsadres een verwijt kunnen maken. Alles wat er gedaan kon worden is gedaan. Wel levert het vaak een nacht piekeren op: wat had er toch nog beter of anders gekund; hebben we mogelijk iets over het hoofd gezien? Dat duurt gelukkig nooit langer dan één nacht. Na een slapeloze nacht moet je de volgende dag gewoon weer aan de bak en dat maakt je zo moe dat je de avond daarop slaapt als een blok. Bovendien is het vaak dusdanig druk met andere patiënten die jouw aandacht volledig opeisen, dat je de zinnen wel moet verzetten. Resteert uiteindelijk de conclusie in alle nederigheid te moeten vaststellen dat we niet overal een goed antwoord op hebben en dat niet elke patiënt te genezen is. Daarvan moet zowel ik als dierenarts mij, als ook het baasje zich terdege bewust zijn. Je ne suis pas le bon Dieu. Nee, gelukkig niet. En dan rest mij slechts troost te bieden aan de baas of bazin. menno@bistedokter.nl februari 2015 Mandeguod 43

* Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke artikelen * Speelgoed en schrijfwaren * Gereedschap * Verf en hout * Tuinartikelen * Veehouderijbenodigdheden * Diervoeders en -accessoires * Werkkleding en schoeisel * Schaatsen KLEASTERDYK 46, WINSUM TEL. 0517-341556 DE WINKEL VOOR ALLES EN ... 44

LC 1951 - Uit eigen gewest Veertig jaar op hetzelfde dorp Op 1 januari heeft de heer W. Bosch te Mantgum er 40 PTT-jaren in zijn woonplaats opzitten. Veertig jaar is op zichzelf al een bijzonderheid, maar zo’n lange periode in hetzelfde dorp is dat wel in dubbele mate. De heer Bosch kent dan ook iedere Mantgumer en diens handschrift en iedere Mantgumer kent de kantoorhouder, die als jongetje van 4 jaar uit Deinum naar Baarderadeels hoofddorp verhuisde, bij de boer diende, timmermansleerling werd en tenslotte op 1 Jan. 1912 in dienst van de P.T.T. kwam als hulpbesteller voor Mantgum, Schillaard en Oosterwierum. Op 1 Juli 1915 volgde zijn aanstelling als vaste besteller, terwijl hij op 1 Juli 1921 tot kantoorhouder promoveerde. Toen wij hem deze dagen opzochten, wierp Oud en Nieuw reeds zijn postale schaduwen vooruit, want mevr. Bosch was ijverig bezig met een schaar elastiekjes te knippen van een oude binnenbad. Buitenstanders dienen te weten, dat er een hele voorraad van deze dingskes vóór eind december gereed moeten liggen, omdat elk stapeltje nieuwjaarskaartjes van meer dan vijf stuks tot een bundeltje wordt verenigd. Mevr. Bosch heeft haar man trouwens wel vaker geholpen, want vijftien jaar lang heeft zij de telefoon behandeld. Daarvoor is nu een telefoonjuffrouw aanwezig, want er worden per dag altijd nog tussen de 50 en 160 gesprekken gevoerd en Mantgum is nog niet automatisch. De heer Bosch heeft een besteller en een hulpbesteller onder zich, die – dat is ons wel gebleken – hun chef een warm hart toedragen. Dat doen trouwens alle Mantgummers en zij zullen daaraan uiting geven op een “great”feest, dat Nieuwjaarsdag wordt gehouden en nu in alle stilte wordt voorbereid. En wy hiene it stilhâlde wollen”, zei mevr. Bosch. februari 2015 Mandeguod 45

Bootsma Bouwbedrijf B.V. Voor al uw: Onderhoud Agrarische bouw Verbouwingen Restauratie Woningbouw Utiliteitsbouw Werkplaats/kantoor: Doarpsstrjitte 8 9021 CL Oosterwierum Tel. (058) 250 13 25 Fax (058) 250 14 15 info@bootsmabouwbedrijf.nl www.bootsmabouwbedrijf.nl 46

UW ADRES VOOR: FiEtSEn nieuw en gebruikt · ElEktRiSchE ScOOtERS · SERVicE En REpARAtiE (ook aan huis) · FiEtSVERhUUR · FitnESS tOEStEllEn · SlEUtElSERVicE · FiEtSVERzEkERingEn · FiEtSklEDing · hEEl VEEl AccESSOiRES De iisbaan 2 · 8731 DW Wommels · Tel. 0515 - 332 565 www.tweewielersdejong.nl 47

Advertenties hele pagina halve pagina kwart pagina staand kwart pagina liggend Colofon 180 x 128 mm 128 x 87,5 mm 87,5 x 61,5 mm 128 x 41,25 mm Iedere advertentie heeft standaard een rand. Behalve als het design van de advertentie dit niet toelaat. Aanleveren advertenties en afbeeldingen Aanleveren van een advertentie kan in elk gewenst grafisch formaat zoals bijvoorbeeld BMP, TIFF, JPG, JPEG, PNG, etc. Aanleveren van een advertentie in WORD is ook mogelijk. U loopt dan wel de kans dat er afwijkingen optreden, met name in de fonttypes en fontgrootte. Mandeguod is een uitgave van Doarpsmienskip Mantgum en verschijnt 11 keer per jaar. Doarpsmienskip Mantgum Anne Muller, voorzitter. Dayna de Boer, secretaris. Geert-Jan Goedhart, penningmeester. Roelie Rozenberg, bestuurslid. Nynke-Rixt Jukema, bestuurslid. E-mail: doarpsmienskip@mantgum.com Website: www.mantgum.com Redactie Mandeguod (vacature) hoofdredacteur. Frits Sieperda, vormgever. Trudy Post, eindredacteur en waarnemend hoofdredacteur. Anna Christien Piebenga, redactielid. Financieel beheer Hotze Bonnema, penningmeester. Bankrekening Mandeguod: NL77 INGB 0005 0727 04 Verslaggevers Siebolt Dijkstra (en korrektor fryske teksten), Lys Scarse, Hette van der Wal. Verspreiding Karelien van Sluis, coördinator. Verspreiding door veel vrijwilligers uit Mantgum. Druk Copy Service Leeuwarden Tarieven Mandeguod www.mantgum.com Jaaradvertentie (binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 150,e 77,50 e 43,50 Eenmalige advertentie (alleen binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 24,e 13,e 9,Politie Service Centrum (0900) 88 44 Buurtagent: trinus.hoekstra@friesland.politie.nl © MANDEGUOD Overname van artikelen en foto’s alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de redactie van Mandeguod. 48 Mandeguod Verenigingsmededelingen (alleen binnenwerk) Jaarbijdrage Oplage e 26,500 exemplaren. Inleveren kopij, uiterlijk de 15e van elke maand Trudy Post, It Hiem 25, 9022 CG Mantgum, mandeguod@gmail.com. Algemeen Uw bijdrage dient voorzien te zijn van naam, adres en telefoonnummer. De redactie behoudt zich het recht voor om uw tekst te redigeren, zo nodig in te korten of om uw bijdrage eventueel niet te plaatsen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van stukken die zijn geschreven door niet-redactieleden. e-mailadres mandeguod@gmail.com februari 2015

M-februari 2015

M-februari 2015

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
Home


You need flash player to view this online publication