0

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 30e jaargang maart 2015

M-maart 2015

INHOUDSOPGAVE Wiet Wetter Klup Bericht van de huisartsenpraktijk van H.B. Bergwerff Nieuws van Huisartsen laboratorium Geschiedenis van Mantgum: Seerp van Galemawei 15 Nieuws van huisartsenpraktijk van dokter Lukkes Yn petear mei: Café Bonnema - Als het om sfeer gaat Dierenartsenpraktijk Reduzum-Grou Gastgezinnen gezocht! Geef je op voor tennisles bij de Mantgumer Tennisclub! Oud ijzer actie Mantgumer tafeltennisclub MTV’14 zet zich op de kaart 3 5 7 8 15 16 18 21 23 24 25 Verenigingen 29 Activiteiten 30 Weekagenda 31 Instellingen 32 Nieuws van de Cultuurcommissie Romte foar feroaring Filmhuis Nieuws Rûnom Mantgum Winterfietselfstedentocht voor de doorgewinterde fietsers! Poiesz Jeugdsponsoractie 2015 60+ jûn Nijs fan Frisia Kinne jo fraaie Fryske ferhalen of fersen skriuwe? Palmpasen 29 maart 2015 de Bistedokter Senioren Platform Littenseradiel: Wie de dichter wil verstaan, moet ‘s dichters land bereizen Krant van Toen (LC) Advertentie tarieven Colofon FOTO VOORKANT OMSLAG Rûnom Mantgum Een nieuwe impuls voor het hardlopen in en om Mantgum zie ook blz 39 foto’s: Cor Kloostra Het volgende nummer verschijnt voor 1 april 2015. Kopij s.v.p. inleveren voor 15 maart www.mantgum.com maart 2015 Mandeguod 1 33 35 37 39 41 45 47 49 53 55 57 58 59 60 60

onderhoud verbouw restauratie renovatie nieuwbouw advies Dr. Fokkewei 2, Mantgum telefoon: 058 250 16 19 2 www.klaversma.nl bouwbedrijf@klaversma.nl

Wiet Wetter Klup It is begjin febrewaris, it is in bytsje winter mar sil it trochsette of net, dat is de fraach. Ien ding is wis: it wurdt wer maaitiid! Nei ús winteraktiviteit, it ferljochtsjen fan it skûtsje fan Peter de Koe, werfoar tank en it meitsjen fan in oanfarringsskot yn 'e brêge fan Mantgumersyl kin it oer in hoartsje wer oan gean mei it farren. De Mantgumerfeart is oeral wer op djipte fan 1.40 m. brocht. De trochfeart by de Mantgumersyl is fan 3.90 m. nei 4.10 m. brocht, troch selswurksumheid van leden fan de WWK. De “fingers” tusken de húzen by de nijbou wurde elts jier 4 cm !!!! ûndjipper, no al is de djipte op plakken mar 1 m. Der moat troch de oanwenjenden sa gau as mooglik aksje komme nei de gemeente. Ek wy as WWK wolle graach fan jimme witte wat jimme der mei wolle, sadat wy as WWK dan mei de gemeente prate kinne oer in oplossing op koarte termyn. Om't de modder en wâlen fan it baggerjen fan de Mantgumerfeart der no noch binne en benut wurde kinne. Wy hawwe fan 't maaitiid 2 aktiviteiten op priemen: Op freedtejûn 24 april hawwe wy wer in feestlike iepening fan it wettersportseizoen 2015; dat wurdt trekskuit lûke. It moat in happening wurde fan it hiele doarp. Yn Mandeguod fan april komme we der op werom. Derneist wolle we ferieniging wurde. Ek dêr is mear oer te lêzen yn it april nûmer fan Mandeguod. Wy freegje fan jimme as doarpsgenoaten by jimme sels nei te gean as jimme farre en wetter nei oan it hert lizzen hawwe, mei rjochting oan jaan wolle yn ús no noch aksjegroep. Mar as it giet sa as wy graach wolle, straks in ferieniging. Foar it behâlden fan ús/jimme far- en swimwetter is ferjonging fa sa'n klup fan 60+ in must. Jou jimme no al op sadat jimme alfêst wat yn 'e sfear komme fan dizze wurksume en tige ynspirearjende ploech. De skriuwer Teake. maart 2015 Mandeguod 3

‘ELTS MINSKE IS OARS ELTS ÔFSKIE IS OARS’ www.uitvaartzorgbijlsma.nl 4 Anna Bijlsma Jorwert 06 10 33 03 37

“Een nieuwe Lente en een nieuw geluid!” zijn de eerste dichtregels van Herman Gorter’s gedicht ‘Mei’. Zover is het echter nog niet en met een beetje goede wil wordt het nog winter, maar feit is dat de kop van het nieuwe jaar af is. Ook is de kop van de nieuw praktijklocatie aan de Wide Hoeke 10B in Mantgum af en veel patiënten zijn daar al op het spreekuur geweest. We hopen dat de warme uitstraling van het kleurgebruik u een welkom gevoel heeft gegeven. Geleidelijk aan wordt de praktijk in Mantgum door andere zorgverleners in gebruik genomen, niet alleen de medewerkers van Bergwerff houden er spreekuur maar de verloskundigen van de praktijk Swanneblom hebben er ook zitting. Zoals u waarschijnlijk weet neemt ook onze praktijk deel aan een kwaliteitstraject: we willen de geboden zorg van de huisartsenpraktijk toetsen aan de regels van onze beroepsgroep. Ook de apotheek doet al vele jaren mee aan een certificeringstraject. We zijn trots op onze gediplomeerde apothekersassistentes, die al jaren dit kwaliteitskeurmerk waarborgen. In het kader van deze kwaliteitsverbetering wilden wij de informatie naar onze patiënten toe verbeteren. Bij een enquête bleek namelijk dat veel patiënten niet op de hoogte waren van de praktijkregels. En hoe doe je dat nou? Wij hebben destijds gekozen voor een wachtkamerscherm waarop een doorloop te zien is van onze website. Op de website van onze praktijk kunt u veel informatie vinden over de organisatie van de praktijk. Simpele dingen als waar bevindt zich de praktijk, hoe laat kun je er terecht, wanneer kun je medicijnen halen, wie werken er. Ook kunt u iets lezen over de historie van de praktijk in Baard, al twee eeuwen zit er een dokter in Baard. In Winsum hangt een dergelijk wachtkamerscherm en in Mantgum komt er op korte termijn ook een, zodat de bezoekers van onze locatie in Mantgum niet van praktische informatie verstoken blijven. En wellicht dat u dan ook eens denkt: ik wil daar iets meer over weten, ik bezoek de praktijk even op het internet (www.huisartsbaard.nl). Dichter bij u thuis kunnen we niet komen…! Wat staat er nog meer op de agenda: in Winsum is het dak aan vervanging toe, bij de laatste zware storm vlogen de singles van het dak. De vloerbedekking in het MCW is daarna aan de beurt: door de verwarmingsbuizen is de onderlaag van het tapijt aangetast en daardoor zijn er strepen ontstaan in de vloerbedekmaart 2015 Mandeguod 5

6 Mandeguod maart 2015

king. Erg vervelend vinden wij dit en we hopen de aanblik spoedig te verbeteren. Tevens willen we in de loop van dit jaar de bestrating voor het gebouw aanpakken, aardig wat straatstenen zijn verzakt. Na deze huishoudelijke mededelingen ook nog een stuk visie op de toekomst. Kenmerk van de huisartsenzorg op het platteland is de integrale (alles bij elkaar) zorg dicht bij de mensen, en hieronder valt ook de farmaceutische zorg. Het gebied was vroeger niet aantrekkelijk voor apothekers vanwege de afstanden tussen de dorpen en daardoor werden geneesmiddelen in de huisartsenpraktijk bereid. De patiënten konden bij die apotheekhoudende huisarts vaak dezelfde dag hun medicijnen krijgen, of direct tijdens het spreekuur. De continuïteit van deze integrale zorg in onze regio staat nu onder druk. Sommige artsen besluiten hun apotheek los te laten en gaan een samenwerkingsverband aan met een apotheker. In onze praktijk kiezen wij ervoor onze dienstverlening te continueren en denken dat alle partijen daarbij gebaat zijn. Het beleid moet er op gericht zijn dat apotheekhoudende huisartspraktijken op het platteland dichtbij de doelgroep werkzaam zijn. Samenwerking van huisartsen onder één dak was vroeger het toverwoord, een ‘hoed’ constructie, nu is een ‘hoes’ constructie een nieuwe benadering: huisartsen onder een samenwerkingssysteem: huisartsen werken in meerdere vestigingen samen wat betreft ICT, personeel en kwaliteitsbewaking. Het woord ‘hoes’ lijkt op het Friese ‘hûs’, patiënten voelen zich daar thuis, veilig en vertrouwd. Want voor ons blijft als een paal boven water staan: De apotheekhoudende huisarts is uw specialist op het platteland. Baard, februari 2015 A. Bergwerff- de Boer Nieuws van het Huisartsen laboratorium. Met ingang van februari 2015 kan er ook in Mantgum bloed afgenomen worden. Tijdstip is maandagochtend tussen 09.00 en 09.15 uur. Plaats van handeling: MFC de Wjukken, Om’e Terp 21, 9022 BD te Mantgum. Komt u vooral op tijd, als zij klaar zijn rijden de laborantes door naar een volgend afname punt. 7

WERKGROEP HISTORIE MANTGUM Geschiedenis van Mantgum: Seerp van Galemawei 15 In 1882 werd ons huis betrokken door burgemeester Kornelis Ritskes Velstra en zijn vrouw Antje Jans Bosma. Voordat hij burgemeester werd was hij boer aan de Hegedyk en liet het huis, als laatste in de rij van neo-classicistische huizen in het dorp bouwen. In 1883 werd er achter het huis nog een stuk land aangekocht dat wordt omschreven als grond waarop nog een tuin aangelegd zou worden. K. R. Velstra A. J. Bosma Uit verhalen blijkt dat vooral de vrouw van de burgemeester graag tot de notabelen van het dorp wilde behoren. Ze zou graag zoals de vrouw van de dominee en de dokter als “mevrouw”of die van de meester als “juffrouw” aangesproken willen worden. Om dit te bereiken moest het huis zo rijk mogelijk versierd worden en als het even kon mooier dan alle andere huizen in het dorp worden. Zo werden er zonneluiken rondom het hele huis aangebracht, balustrades in de dakgoten aan de voorkant, stonden er op het dak boven het balkon 3 stenen palmetten, 1 op elke hoek en 1 in het midden en kreeg het huis een royale entree, een bordes met aan beide zijden een trapopgang met gietijzeren leuningen met daarboven een op consoles rustend balkon ook met gietijzeren hek. Binnen waren 2 trappen, 1 voor de bewoners van het huis en 1 voor het dienstmeisje. De 2e trap ging naar de keukenzolder en in het verlengde daarvan lag het meidenkamertje. Boven was geen verbinding tussen deze ruimtes en die voor de familie. Plattegrond Seerp van Galemawei 15 (1915) 8 Mandeguod maart 2015

Op de benedenverdieping had elk vertrek een bel waarop gedrukt kon worden en dan kon het dienstmeisje in de keuken op een paneel zien in welke kamer ze moest verschijnen. Aan de achterkant van het huis werd in 1910 een veranda met serre gebouwd. Aan de tuin werd veel aandacht besteed en sinds 2010 weten we dat Gerrit Vlaskamp de ontwerper hiervan is. Deze Engelse landschapstuin heeft nog steeds haar oorspronkelijke contouren. Waarschijnlijk tot haar grote teleurstelling werd Mevrouw Velstra nooit als “mevrouw” aangesproken en bleef ze voor de dorpelingen gewoon “frou”. Nadat ze weduwe was geworden heeft ze in 1910 het huis verkocht aan Bouwe Douwes Kalma. In de koopakte staat het huis vermeld als “eene heerenhuizinge met wagenhuis, tuin en erf cum annexis aan de Kunstweg in Mantgum. In 1913 werd de tuin achter het huis verkocht aan Sybren Sjoerds van de Hem als tuingrond of bouwland onder de door Mevrouw Velstra gestelde voorwaarden. Deze voorwaarden staan overigens nog steeds in het huidige koopcontract. “Van het perceel mag geen aarde worden af- of uitgegraven, terwijl op hetzelfde geen arbeidershuis of arbeiders huizen mogen worden gesticht. De bestaande gebouwen mogen ook niet als arbeiderswoning of arbeidersmaart 2015 Mandeguod 9

woningen worden gebruikt of ingericht. Bij elke overtreding van dit een of ander moet de kooper of opvolgende eigenaar dadelijk als boete vier duizend gulden betalen aan de verkoopster of hare rechtverkrijgenden, in gangbare Nederlandsche Munt”. P. J. Pieterzen Kalma en Van der Hem hielden het huis en de tuin tot 1917 in bezit en verkochten toen het geheel aan Pieter Jan Pieterzen, die het op zijn beurt in 1932 waarschijnlijk moest verkopen op een openbare veiling. Willem Jan Twijnstra, “strijkgeldschrijver” bleef met het huis, inmiddels een renteniershuizinge met schuur, wagenhuis, sier- en moestuin, zitten. Ook nu is er een opvallende bepaling aan het koopcontract toegevoegd, van de verkoper neemt hij over: “de electrische geleidingen en alle vaste lampen, acht groote glasraamhorren, twee gaasdeuren, het groote kippenhok met ren en ongeveer vijf en dertig ramen plat glas”. In 1946 kocht mijn grootvader Job Santema het huis, nu aan de Villalaan, maar wel een burgerhuizinge geworden. In 1947 betrokken mijn ouders Wieger Jans Postma en Jantje Santema het huis, in 1960 kochten zij het van mijn grootvader en in 1982 kwam het in ons bezit. In de loop der tijden is er het een en ander veranderd. De balustrades in de dakgoten en de zonneluiken zijn verdwenen, het vergde een enorm onderhoud en in de jaren vijftig was er bijna niets meer van over. In de loop der tijd zijn de palmetten boven het balkon langzaam verbrokkeld en naar beneden gevallen en uiteindelijk helemaal verdwenen. Het enorme kippenhok, even groot als een arbeidershuis, is met een grote storm omgewaaid en niet meer herbouwd. Wel liggen de fundamenten nog in de tuin en hebben we er een composthoop van gemaakt. Het gietijzeren toegangshek is in de jaren vijftig met een handelaar in oud ijzer meegegeven. Mijn vaders auto’s werden steeds groter en breder, het hek was min of meer vervallen en niet breed genoeg voor een Chevrolet, dus opgeruimd stond netjes. 10 Mandeguod Job Santema en Tjerkje Louwenaar maart 2015

Het oorspronkelijke rieten prieel was vervallen en in 1948 heeft mijn vader het prieel dat zijn moeder had laten maken en dat in Jorwert bij de ouderlijke boerderij stond, naar Mantgum gebracht en geplaatst op de plek van het eerste prieel. In 1961 volgde een behoorlijke verbouwing, de oude keuken werd gesloopt en daarvoor in de plaats kwam een kantoor, de bijkeuken werd de ingang van het kantoor, 1 van de slaapkamers beneden werd keuken en Jantje Santema en Wieger Jan Postma boven werden er van 1 zolder 3 slaapkamers gemaakt en van een 2e zolder nog 2 slaapkamers. Het gedeelte boven voor het personeel werd verbonden met de rest van de bovenverdieping. De trap voor de dienstbode verdween en de ingang naar de kelder kwam in de gang. De punt van de tuin werd verkocht aan de gemeente en er werd een nieuwe rechte sloot ter afscheiding gegraven. Voorheen hadden we uitzicht op de weilanden, sinds eind jaren vijftig is daar de His van Botnialeane aangelegd zodat we inmiddels 10 buren hebben. Toen we in 1982 in Mantgum kwamen wonen had het huis al 4 jaar leeg gestaan, het was crisistijd, de huizen waren onverkoopbaar. Er moest veel groot onderhoud verricht worden. Het dak was een punt van zorg. Indertijd was het zinken dak er met een storm gedeeltelijk afgewaaid. De verzekering wilde niets vergoeden. Toen bleek dat het oude zink evenveel opbracht als een nieuw bitumen dak moest kosten, was het niet moeilijk een beslissing te nemen. Het dak bezorgde ons veel verdriet, om de haverklap lekte het op weer verschillende plekken. Toen het huis rijksmonument werd in 1999 was een nieuw roevendak van zink het eerste wat we hebben laten aanbrengen. Een van de zolders hebben we in ere hersteld en er onze slaapkamer van gemaakt. Wat eens de bijkeuken was is in oude stijl teruggebracht. Het hekwerk en de dam zijn weer zoals ze eens waren. De toegang is 19e eeuws smal, er wordt door bezoek dan ook vaak geklaagd. Verder proberen we onze hoogstamfruitbomen in ere te herstellen en te onderhouden. De moestuin is meestal het kind van de rekening. Het verfwerk is een voortdurend punt van zorg. De laatste grote restauratie betrof de stoep en de marmeren gang. Het marmer lag op schelpenzand, zakte naar het midden en veroorzaakte steeds meer scheuren. In de loop der tijden klonk de bodem in en zakten de stoep en het huis mee. Aan de stoep is aan beide kanten een trede toegevoegd om dat probleem te verhelpen en is het gietijzeren hek zo verankerd dat eventuele roest geen scheuren kan veroorzaken. maart 2015 Mandeguod 11

KOM JIJ OOK! Start volgende mindfulnesstraining 16 april Steeds meer werkgevers en ziektekostenverzekeraars vergoeden deze trainingen Gekwalificeerd categorie 1 trainer mindfulness MBSR & MBCL 8je praktijk voor mindfulness Dokter Fokkewei 10 - 9022 BS Mantgum - T: 0612822712 - www.8je.nl A&B in 1 jaar TurboB&C VakantieTurbocursussen 12 Owen van de Ridder

In 1998 waren de neo-classicistische huizen in Mantgum monument van de maand. Peter Karstkarel en Bauke Boersma maakten daar een boekje van: “Notabele woningen in Mantgum”. Tenslotte citeer ik hier een paar passages van Karstkarel over ons huis: “Het huis is groot en heeft een mooie entree. De tuin is aangelegd in Engelse landschapstijl en ademt een romantische sfeer uit. De karakteristieke vijver, het witte achtzijdige tuinhuisje aan de oostzijde en het slingerpaadje verkeren in originele staat. Het huis staat op een eiland door de mini-gracht die er omheen loopt. De woning heeft een voorgevel met twee vensters aan weerzijden van de iets uitspringende en tot twee lagen uitgebouwde middenpartij. De woning heeft een zeer lage, afgeknotte schildkap, slechts 6 pannen hoog. Binnen de niet omlijste portiek staat de dubbele deur met ijzeren roosters en met boven- en zijlichten: een geheel open pui die omlijst is. Er zijn geen hoekpilasters maar op de hoeken van vleugels en middenpartij zijn overhoeks geplaatste lisenen met verdiepte, gestucte velden aangebracht. Een bewegelijke en weinig voorkomende oplossing. De getoogd gesloten vensters hebben fraai decoratieve wenkbrauwen met kuifstukken. De kroonlijst is verlevendigd met sierstucvakken. Op het dak liggen blauw geglazuurde platte Friese pannen en staan vier hoekschoorstenen, die op de hoeken afgesnoten zijn, voorzien van borden met pinakels.” Jan Willem Verhoef en Tjerkje Postma maart 2015 Mandeguod 13

14

Nieuws van de huisartsenpraktijk van dokter Lukkes Dependance op de Wide Hoeke 12 in Mantgum geopend. Vanaf 1 januari zijn we gestart met onze spreekuren in Mantgum. We zijn blij met de lovende reacties en de grote belangstelling. Het is voor sommigen nog even zoeken maar het went al. Op maandag, woensdag en vrijdag zijn er spreekuren van dokter Lukkes. Ook onze praktijkondersteuners Muike (woensdag) en Angelic (dinsdag en vrijdag) doen er spreekuur. Pedicure Clara is ook van start gegaan met haar nieuwe praktijk op dinsdag en woensdag. Voor afspraken op het spreekuur bij dokter Lukkes belt u gewoon met onze assistentes Alie, Gerrie of Mirjam in Weidum via het normale praktijknummer 058 2519224. Geef dus bij het maken van de afspraak wel even goed aan waar u op het spreekuur wilt komen. Gezondheidscentrum it Kleaster in Wytgaard in aanbouw. Op 24 december 2014 is de koopakte van it Kleaster in Wytgaard getekend. De bekende architecten Vonk en Landstra uit Grou hebben de eerste tekeningen voor de inrichting van it Kleaster als gezondheidscentrum reeds gemaakt. We verwachten medio 2015 met de verbouwing te kunnen starten, we hopen eind dit jaar te kunnen gaan verhuizen naar Wytgaard. In het gezondheidscentrum it Kleaster te Wytgaard komen twee huisartsenpraktijken (Weidum en Wirdum), een apotheker, een fysiotherapeut en de Buurtzorg. Vanaf 1 januari werken we al samen met apotheek Buitenhove. Na de opening van het centrum in Wytgaard vestigt zich ook een servicepunt van deze apotheek in it Kleaster. Naast dit servicepunt komen er uitdeelposten in Weidum, Wirdum, Mantgum, Deinum, Zuiderburen en Zuidlanden. De dagelijkse bezorging blijft gehandhaafd en als u wenst kunt u zich nu ook opgeven voor de automatische medicijnen herhaal service. Fysiotherapeut Bennert Beeksma zal zich vestigen in it Kleaster en elke dag spreekuur doen. Het team van de Buurtzorg uit Grou zal zich dan ook vestigen in it Kleaster. Kijk op onze website www.huisartsweidum.nl voor het laatste nieuws en straks als de bouw echt gaat beginnen gaan we u extra op de hoogte houden via onze speciale Facebook pagina. maart 2015 Mandeguod 15

Café Bonnema – Als het om sfeer gaat Nadat café Bonnema gedurende een periode van 5 jaar gesloten was geweest na het overlijden van uitbater Hotze Bonnema heeft het café zowel van binnen als van buiten een ware metamorfose ondergaan en wordt de scepter gezwaaid door Wiebe en Henriëtte Bonnema. Sinds ruim 4 maanden is het café annex snackbar weer geopend voor publiek. Voor het zover was is er heel wat water door de Mantgumerfeart gestroomd. Vooraf wil de familie zich graag aan u voorstellen. Wiebe werd op steenworp afstand van Mantgum geboren 16 december 1961 op de ouderlijke boerderij op Jeth. Na de lagere school in Wiuwert werd achtereenvolgens de Mavo in Sneek bezocht, gevolgd door de Middelbare en later de Hogere Landbouwschool in Leeuwarden. Omdat de boerderij een te geringe omvang had om t.z.t. zijn vader op te volgen heeft Wiebe een andere koers genomen. Na een periode van drie jaar bij accountantskantoor AVM gewerkt te hebben kreeg hij in 1989 een functie bij de toenmalige Rabobank Heeg-IJlst. Door schaalvergroting volgden meerdere fusies en in 1990 werd Wiebe agrarisch relatiebeheerder bij de Rabobank Sneek e.o. Deze baan zou hij ruim 23 jaar uitoefenen, de laatste anderhalf jaar als ZZP’er. De levensloop van Henriëtte is bijna een kopie van die van Wiebe. Zij werd ook op een veehouderijbedrijf geboren in het Noord-Hollandse Hippolytushoef. Ook zij bezocht de Middelbare Landbouwschool en later ook de Hogere Landbouwschool in Leeuwarden. Evenwel niet gelijk met Wiebe want zij is een paar jaar jonger (een dame vraag je niet naar haar leeftijd). Het is wel zo dat zij elkaar getroffen hebben op een reünie van deze school en zo is het gekomen dat ze na verloop van tijd getrouwd zijn. Na haar opleiding heeft Henriëtte gewerkt op het laboratorium van de Condens op de afdeling microbiologie. Uit het huwelijk werden 3 zonen geboren. Hotze (de stamhouder) is 18 jaar en volgt de opleiding agrarische bedrijfskunde aan het van Hall Instituut (de vroegere HLS); Dirk is 16 jaar en volgt op de Friese Poort de opleiding mechatronica; Cornelis is 14 jaar en doet Mavo op de Bogerman. 16 Mandeguod maart 2015 yn petear mei

Belangstelling voor de horeca Toen heit Bonnema in 1983 het café in Mantgum overnam heeft hij tezamen met Wiebe de vereiste cursussen zoals Sociale Hygiëne en Cafébedrijf gevolgd. In de loop der jaren groeide de belangstelling voor het horecavak bij de echtelieden en een jaar of vijf geleden werd het voorlopige besluit genomen om t.z.t. hierin verder te gaan. Henriëtte werkte intussen bij het net geopende van der Valk hotel-restaurant in Sneek en was belast met de ontbijt- en lunchservice. Dit viel goed te combineren met de thuissituatie met 3 schoolgaande kinderen. Intussen had ze ook de opleiding Sociale Hygiëne, Cafébedrijf en Restaurantbedrijf gevolgd. Zelfstandig ondernemerschap Na het overlijden van heit kregen de plannen vastere vormen en werden de eerste stappen ondernomen om zelf het bedrijf te gaan exploiteren. Om het pand aan de eisen destijds te brengen moest er heel veel gebeuren. Aandachtig de oude wijsheid “heal wurk is gjin wurk” werd de verbouwing direct grondig aangepakt. Met zoveel mogelijk inschakeling van de plaatselijke middenstand werd het interieur nagenoeg volledig gestript en gemoderniseerd maar met als uitgangspunt om de originaliteit zo weinig mogelijk geweld aan te doen. maart 2015 Mandeguod 17

18 Mandeguod maart 2015

De slijterij verdween en de buitenkant werd grondig gerenoveerd, de snackbar werd totaal vernieuwd. Deze hadden ze graag iets groter willen hebben maar dat stuitte op bezwaar van Hûs en Hiem. Ook de bovenzaal werd aangepakt, hier werden slaapkamers voor 2 van de zonen gemaakt waardoor de zaal wel kleiner is geworden maar hierdoor ook “smûker”, en nog steeds geschikt is voor partijen en vergaderingen tot wel 80 personen. Ook worden hier koude en warme buffetten verstrekt. Alle schilderwerk is door Wiebe zelf uitgevoerd, de kleuren zijn met zorg uitgezocht, met name het oud donker rood beantwoordt aan de opzet om het geheel de indruk te geven van een sfeervol bruin café. Niet vergeten mag worden dat het behangplakken van het fraaie behang grotendeels door Henriëtte is gedaan. Van meet af aan was het echtpaar er van doordrongen dat deze exercitie alleen zou kunnen slagen wanneer ze er beide voor de volle 100% achter zouden staan. Ze geven zichzelf een aantal jaren de tijd om volledig in het vak te groeien en de onderneming rendabel te maken, ze willen er echt wat van maken. Uitdrukkelijk wordt gekozen voor kwaliteit en kwaliteitsproducten. Het concept is een bruin café waar je plates en snacks kunt eten. Ook is er sprake van een zekere taakverdeling: Henriëtte doet voornamelijk de snackbar en de plates en Wiebe het café. Wanneer de bovenzaal open is kunnen de echtelieden altijd een beroep doen op de jongens (onder het motto jong geleerd oud gedaan). De zaak is geopend van woensdag tot en met zondag vanaf vijf uur 's middags. Het ligt wel in de bedoeling om in de zomermaanden, in verband met de aanwezigheid van een terras de openingstijden ruimer te gaan stellen. Met de komst van de Bonnema's naar Mantgum heeft de korfbalvereniging er 3 leden bij gekregen, daarvoor speelden de jongens bij Waterpoort in Sneek. Wiebe, in zijn jeugdjaren zelf ook actief korfballer, is ook al shirtsponsor van de korfbalclub. Nogmaals werd onderstreept dat voor hen sfeer heel belangrijk is, de tekst op het visitekaartje maakt dit duidelijk: Café Bonnema – Als het om sfeer gaat. Siebolt Dijkstra maart 2015 Mandeguod 19

20 Mandeguod maart 2015

Gastgezinnen gezocht! Voor het wereldkampioenschap korfbal onder de 19 jaar Het is dit jaar alweer de 20e keer dat de Junior World Cup korfbal wordt georganiseerd. Het toernooi vindt plaats van donderdagavond 1 april tot en met zondagavond 5 april. De organisatie is in handen van het Noordelijke korfbaldistrict samen met KV Mid-Fryslân uit Reduzum en KV Leeuwarden. Ook korfbalvereniging WWC uit Mantgum/Wiuwert helpt een handje mee. Het toernooi De Junior World Cup is het wereldkampioenschap voor korfballers onder de 19 jaar. Er doen 12 teams mee uit 11 landen. Naast Nederland doen onder andere ook Chinees Taipei, Roemenië en nieuwkomer Nieuw-Zeeland mee. Ook Brazilië, Marokko en China doen mogelijk nog mee. De gastlanden verblijven bij gastgezinnen in Friesland. Bij deze dan ook de vraag: Lijkt het u leuk om één, twee of meer buitenlandse korfballers in huis te hebben? Meld u dan aan als gastgezin! Het gaat om korfballers uit Brazilië. Het is nog niet zeker of dit land mee doet, maar de kans is wel groot. Vorig jaar hebben zij ook mee gedaan aan het toernooi en het zijn zeer dankbare gasten. Ze sliepen toen in Grou, bij Stayokay. Dit jaar willen ze graag nog beter integreren in de Friese cultuur. Dit kan natuurlijk prima bij de gastgezinnen van WWC. Wat verwachten wij van het gastgezin? De Brazilianen verblijven van woensdag 1 april tot en met maandag 6 april (onder voorbehoud) bij het gastgezin. U biedt ze een slaapplek aan. Zorgt voor ontbijt en geeft ze voldoende eten mee voor de hele dag. Overdag zijn de gasten aan het korfballen. ’s Avonds worden er verschillende activiteiten voor ze georganiseerd. U bent van harte welkom bij zowel het toernooi als bij de activiteiten. Ze waarderen uw support heel erg! De taal Het is misschien goed om te weten dat er een Nederlandssprekende contactpersoon aanwezig is. Zij spreekt Portugees en kan dus met de spelers en de trainer communiceren. Vanuit de organisatie is er een host aanwezig; Wiesje van der Velde, die de ploeg begeleidt tijdens het toernooi en bij activiteiten in de avond. Met ‘handen en voeten’ en Engels komt u trouwens ook een heel eind. Voor vragen, aanmelding of informatie kunt u contact opnemen met Wiesje van der Velde, wvangorkum@hetnet.nl of met Maaike Kuipers, 06-14411680. Om een indruk te krijgen van het toernooi neem even een kijkje op www.u19kwc.com. maart 2015 Mandeguod 21

22

Geef je op voor tennisles bij de Mantgumer Tennisclub! Nu de zonnestralen de eerste voorjaarswarmte afgeven, begint ons tennishart weer sneller te kloppen. In april start het nieuwe tennisseizoen en gaan we de buitenbaan weer op. Hoog tijd dus voor het indelen van de tennislessen. Actieve lessen: Wil je leren tennissen? Of speel je al jaren tennis en wil je je spel verbeteren? Geef je dan snel op voor de tennislessen van de Mantgumer Tennisclub. Tennis is voor iedereen van jong (vanaf 6 jaar) tot oud. Vanaf april tot oktober staan onze trainers weer klaar om wekelijks actieve lessen te verzorgen waarin gefocust wordt op het aanleren/verbeteren van techniek en tactisch tennisspel. Het plezier in het spel staat natuurlijk voorop. Lesdagen: De lessen zijn op maandag of donderdag, waarbij rekening wordt gehouden met schoolvakanties en feestdagen. Jeugdtennislessen voor kinderen vanaf 6 jaar 18 lessen van 50 minuten 6 euro per les Tennislessen voor volwassenen 18 lessen van 60 minuten 9 euro per les Meer mogelijkheden: • Nieuwe lessers mogen 8 keer op proef en kunnen daarna beslissen of ze doorgaan met lessen en lid worden van de vereniging • In overleg met de trainer zijn er mogelijkheden voor: • een proefles • privé of semi-privéles • Speciale wensen? Vragen staat vrij. Voor vragen en/of aanmelden: tennismantgum@gmail.com Voor meer informatie over de tennisclub: www.mantgumertennisclub.nl maart 2015 Mandeguod 23

Oud ijzer actie Ook dit jaar houdt KV WWC de jaarlijkse oud ijzer actie. Omdat deze actie vorig jaar een groot succes was, vragen wij u weer om zoveel mogelijk oud ijzer te bewaren en/of te verzamelen. Ook spullen van lood en koper zijn welkom. Dit jaar vindt de actie rond mei plaats. De exacte datum volgt nog. Namens Korfbalvereniging WWC alvast hartelijk dank. 24

Mantgumer tafeltennisclub MTV’14 zet zich op de kaart De kersverse Mantgumer tafeltennisvereniging MTV’14 is nog maar sinds oktober vorig jaar actief en is volop in beweging. De leden krijgen wekelijks training van Johan Vogelzang, waarbij hij iedereen laat ervaren welke effecten je met het balletje kunt slaan om je tegenstander uit te dagen, te verschalken, te verslaan. De jeugdleden hebben afgelopen maanden al twee keer mee gedaan aan toernooien. Bij een toernooi in december won Joost Wilks de eerste prijs in de C-klasse. Bij de Friese kampioenschappen in januari waren er nog geen jeugdprijzen. Trainer Johan won er wel een prijs, hij werd tweede bij de D-licentiespelers. Ook de nieuwe volwassen leden van de club gaan een uitdaging aan. Ze hebben tijdens de Open Oudegaster kampioenschappen in januari al kunnen proeven aan de wedstrijden. Vanaf september vormen Bujar Zogaj, Robert Postma en Johan Vogelzang een team en gaan ze mee doen aan de competitie van de NTTB. Omdat we het mooi vinden als één groep naar buiten te treden en er goed bij te lopen, presenteren we binnenkort ons clubtenue. Ook op het gebied van materiaal willen wij ons verder verbeteren. Wij hebben nu nog twee tafels tot eind 2015 gratis in bruikleen van NTTB afdeling Noord, die moeten we voor het eind van dit jaar hebben vervangen door eigen wedstrijd- en trainingstafels. Hiervoor is natuurlijk geld nodig. Het komend half jaar gaan we samen met de leden acties bedenken om geld in te zamelen. Het is mooi om te zien dat niet alleen de leden enthousiast zijn, maar ook de ouders denken met de club mee. Er hebben zich twee bedrijven gemeld om MTV’14 te gaan sponsoren, hun logo wordt op de polo’s gedrukt. Dat zijn Mark Bosma van 2MobileConsultancy (www.2mobileconsultancy.nl) en útfeartbegelieder Iepie Lindeboom-Hospes (www.iepielindeboom-hospes.nl). Mark zijn bedrijf komt op het clubshirt van de jeugd, bij de volwassenen komen beide bedrijven gezamenlijk op het clubshirt. Dank Mark en Iepie! MTV’14 is begonnen met vijf volwassenen en inmiddels hebben we er zes: vier mannen en twee vrouwen. Daar kunnen nog best een paar enthousiaste mensen bij! Aanmelden of informatie kan via tafeltennismantgum@gmail.com of 058-2894432. Meer informatie kun je ook vinden op onze website www.mtv14. 25

26 Mandeguod maart 2015

wordpress.com. Ook bij de jeugd is er nog ruimte voor enthousiaste tafeltennissers. We hebben momenteel zes jeugdleden, daar kunnen nog wel vier tot zes bij. Iedereen die geïnteresseerd is mag tweemaal gratis op proef mee komen trainen. Wel vooraf aangeven dat je komt, dan zorgt trainer Johan dat er voldoende tafeltennisbatjes klaarliggen om mee te slaan. Voorlopig trainen/spelen we eenmaal per week, op de maandagavond in MFC Wjukken. Van 18.30 tot 20.00 uur de jeugd van 12 tot en met 18 jaar en vanaf 20.00 tot 21.30/22.00 uur de volwassenen. Volgend seizoen, vanaf september, komt daar de thuiswedstrijd van het eerste seniorenteam op vrijdagavond bij, meestal eenmaal per twee weken. Dan huren we de hele zaal van de Wjukken en kan er aan de zijkanten of op het podium door de andere leden van de club vrij gespeeld worden. Van het bestuur van de Wjukken weten we dat er op de woensdagavond ook ruimte is om te kunnen tafeltennissen, dus als er mensen zijn die niet op maandagavond kunnen maar wel op de woensdag: meldt het bij ons en we doen er gewoon een extra tafeltennisavond bij! Tafeltennis is ook een uitstekende sport voor ouderen om fit mee te blijven, zowel lichamelijk als geestelijk omdat je bij deze snelle balsport alert en snel moet kunnen reageren. Dat houdt je jong en fit. En het is een blessurevrije sport. Oftewel: iedereen vanaf plusminus twaalf jaar tot ……… is bij ons van harte welkom! Achter v.l.n.r: Bujar Zogaj, Kees Herder, Amedee Aukes, Robert Postma en Johan Vogelzang. Voor v.l.n.r: Milan Bosma, Matthijs Postma, Joost Wilks, Fransisca Vogelzang-Nijholt en Iepie Lindeboom-Hospes. Reinoud Ypma en Ferdinand Aukes waren verhinderd. maart 2015 Mandeguod 27

28 Mandeguod maart 2015

Activiteiten zo. 1 maart di. 3 maart vr. 6 maart za. 14 maart zo. 15 maart di. 17 maart do. 19 maart do. 19 maart vr. 20 maart vr. 20 maart do. 26 maart vr. 27 maart za. 28 maart zo. 29 maart zo. 29 maart Volgende maand: za. 4 april za. 11 april za. 11 april vr. 24 april ? do. 30 april maart 2015 Kerkdienst SPL: 11.00 uur, Mariakerk Cursus Luisteren naar Muziek 13.30 uur, MFC Wjukken Filmhuis: Modiglian 20.00 uur, MFC Wjukken za. 7 maart Tseard Nauta: Rijk en Beroemd 20.00 uur, MFC Wjukken vr. 13 maart Knutselclub, groep 5/6 Kerkdienst SPL: Senioren Platform: voordracht over poëzie Jiergearkomste K.F. Jacob Klaver Mantgum Knutselclub, groep 7 Filmhuis: Philomenia Oud papier Knutselclub, groep 8 Jeu de boules ver. de Wjukslach: Koersbaltoernooi Palmpasen, versieren palmpaasstok + kerkdienst Palmpasen, optocht door het dorp Kindervoorstelling theater Ithaka: Ludo de Ridder Kinderkleding- en speelgoedbeurs Tusken tsjerke en kroech 19.00 uur, Freedkelder Pier21: Feteranen (Freark Smink, Joop Wittermans) 20.00 uur, MFC Wjukken 09.30 uur, Mariakerk Cursus Luisteren naar Muziek 13.30 uur, MFC Wjukken 13.30 uur, MFC Wjukken 20.00 uur, MFC Wjukken 19.00 uur, Freedkelder 20.00 uur, MFC Wjukken uiterlijk 18.30 uur aan de weg zetten 19.00 uur, Freedkelder 20.00 uur, MFC Wjukken 09.30 uur, Mariakerk 11.00 uur, Mariakerk volgt 10.00-12.00 uur, MFC Wjukken Mariakerk, Wjukken ensf. Feestlike iepening Wettersportseizoen 2015 Start hardloopclinic Oud papier uiterlijk 18.30 uur aan de weg zetten Mandeguod 29

Vereniging Âldereinsoas Biljartvereniging Mantgum Bridgeclub Doarpsmienskip Mantgum Fûgelwacht Mantgum Gymnastiekvereniging Weidum Harmonie en Malletband Weidum Herensociëteit Vriendenkring Iisclub De Twa Doarpen Mannenkoor Mantgumer Maten Mantgumer Tennisclub Merke Commisje Mantgum Verenigingen Contactpersoon M. Dusselaar R. Heide J. W. Verhoef A. Muller E. van der Hem K. Bosma C. Punter S. Cnossen J. van der Werf Jeu de Boulesvereniging Wjukslach G. Kuperus Keatsferiening Jacob Klaver Korfbalvereniging WWC G. Oostra M. Kuipers P.R. van der Kooi K. Kuipers J. van der Valk Ondernemersvereniging Mantgum W. Fopma Oudercommissie De Gielguorde Contactpersoon Oud papier Resitearkolleezje Frisia 1874 Speeltuinvereniging De Pôle Stichting Freed E. Langes H. de Ruiter Stichting Wjukken Tafeltennisclub MTV’14 Uitvaartvereniging De Laatste Eer Voetbalvereniging Oosterlittens Werkgroep Historie Mantgum Wietwetterklup L. Weijer-Nutma J. Arendz P. Wijnja J. Anema J. Vogelzang G. Terpstra D. Ottema R.W. Steensma T. Oosterbos Telefoonnummer (058) 250 26 75 (058) 253 16 11 (058) 250 18 13 (058) 250 14 41 (058) 251 96 81 (058) 251 93 93 (058) 251 92 64 (058) 250 15 97 (058) 250 11 44 (058) 251 97 17 (058) 250 17 12 (06) 144 11 680 (058) 250 15 02 (058) 850 65 15 (06) 126 281 43 (058) 250 20 26 (058)-288 32 98 (058) 250 25 83 (058) 850 63 92 (058) 250 12 75 (06) 532 781 62 (058) 250 17 50 (058) 289 44 32 (058) 250 14 34 (058) 250 13 09 (058) 250 10 38 (058) 250 13 76 30 Mandeguod maart 2015

Weekagenda maandag bloedprikken huisartsenlaboratorium fanfare ’Harmonie Weidum’ Mantgumer Maten Tafeltennisclub MTV’14, 12 t/m 18 jaar volwassenen dinsdag 09.00 - 09.15 uur, MFC Wjukken 19.30 - 21.00 uur, dorpshuis Weidum 20.00 uur, mfc Wjukken 18.30 - 20.00 uur, mfc Wjukken 20.00 - 21.30 uur,mfc Wjukken peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 13.15 - 15.30 uur, mfc Wjukken lytse byb biljarten 60+ Markt judo, 4 t/m 7 jaar judo, 7 t/m 8 jaar judo, 8 t/m 9 jaar judo, 10 jaar en ouder inloopspreekuur politie tossen tennis jeugd loopgroep bridgen tossen tennis volwassenen 14.00 - 16.00 uur, mfc Wjukken 14.00 - 17.30 uur, de Dobbe 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal 18.05 - 19.00 uur, gymzaal 16.30 - 17.30 uur, Gemeentehuis Wommels 18.30 - 20.00 uur, tennisbanen 20.00 uur, bij mfc Wjukken 20.00 - 23.00 uur, mfc Wjukken 20.00 - 23.00 uur, tennisbanen woensdag peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 08.30 - 10.45 uur, mfc Wjukken verlengde opvang ‘de Pukkewjuk’ 10.45 - 11.45 uur mfc Wjukken âldereinsoos bodyfit pilates bodyshake donderdag pianoles AMV kids swing 4 t/m 7 jaar funky kids 7 t/m 10 jaar maart 2015 14.00 uur mfc Wjukken 18.40 - 19.25 uur, gymzaal 19.30 - 20.15 uur, gymzaal malletband ‘Harmonie Weidum’ 19.30 - 21.30 uur, dorpshuis Weidum 20.20 - 21.20 uur, gymzaal 15.30 uur, mfc Wjukken 16.10 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal Mandeguod 31 14.00 - 16.00 uur, de Gielguorde (m.u.v. schoolvakanties)

Weekagenda modern dance 10 jaar en ouder 17.15 - 18.05 uur, gymzaal ophalen oud papier v.a. 18.30 uur, laatste do. v.d. maand jeu de boules yoga vrijdag 19.30 uur, jeu de boulesbanen 19.00 uur én 20.00 uur, De Gielguorde peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 08.30 - 10.45 uur, mfc Wjukken verlengde opvang ‘de Pukkewjuk’ 10.45 - 11.45 uur mfc Wjukken pilates 09.00 - 09.45 uur, gymzaal vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) zondag vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) biljartcompetitie jeu de boules 09.15 -10.15 uur, mfc Wjukken 10.30 -11.30 uur, mfc Wjukken 19.30 uur, Café Bonnema 14.00 uur, jeu de boulesbanen Instellingen Instelling Dokterswacht Friesland Fysiotherapiepraktijk Mantgum Huisartspraktijk Bergwerff Huisartspraktijk Lukkes Gastouderopvang It Swânnennest Telefoon Contactpersoon Buitenschoolse opvang De Vrijbuiters (088) 035 04 38 W. Lameris Diëtistenpraktijk Mantgum (0566) 65 33 88 T. Kuperus (0900) 112 71 12 (058) 250 14 14 (0517) 34 12 72 (058) 251 92 24 (058) 250 15 23 J. Sybesma H.B. Bergwerff L.J. Lukkes Gastouderopvang Seerôvers en Lânrotten (058) 250 19 52 Gastouderopvang Us Wouterkes Kinderopvang It Flinterke Logopediepraktijk Mantgum Studio Fitaal Peuterspeelzaal De Pukkewjuk G. van der Heide J. Wijnia (058) 250 13 63 R. van der Veen (088) 035 04 38 W. Lameris (06) 270 649 94 A. Wijnstra (06) 420 122 03 M. Ypma (058) 250 16 80 I. Bosma Protestantse Gemeente www.ruimgeloven.nl (0566) 65 36 35 Ds. G. Knol Sportcentrum Akkermans Tandartsenpraktijk Mantgum 32 Mandeguod (0515) 42 56 12 V. Akkermans (058) 250 17 81 maart 2015

Nieuws van de Cultuurcommissie In maart staat niet één maar staan twee voorstellingen op het programma van de cultuurcommissie. Een cabaret/ liedjesprogramma en een toneelvoorstelling. Tseard Nauta (1962) uit Baard staat al jaren op de planken; als vakkundig begeleider en muzikale duizendpoot en als bedenker of drijvende kracht achter tal van muziek- en theatervoorstellingen. Toch klinkt zijn naam niet bekend in de oren van de gemiddelde Fries. Maar daar gaat nu verandering in komen, met zijn eerste soloprogramma is hij hard op weg om alsnog Rijk en Beroemd te worden. Tseard Nauta, de multi-instrumentalist, zanger en mede-oprichter van Di Gojim komt nu met zijn eigen Nederlands talige programma ‘Rijk en Beroemd’ op zaterdagavond 7 maart 2015 naar MFC Wjukken. Eén man, één piano en een verzameling eigenzinnige liedjes, aangereikt door het leven zelf. Liedjes met een kwinkslag, een knipoog, of op zijn minst een verrassende wending. Dus, kom luisteren en overtuig uzelf. Al was het alleen maar om later te kunnen zeggen dat u hem hebt gehoord toen hij nog niet beroemd was. ‘Rijk en Beroemd’ (cabaret/ luisterliedjes) door Tseard Nauta Zaterdag 7 maart 2015, aanvang 20.00 uur Kaarten: € 7.50 (inclusief pauze-consumptie) Vanaf maart 2015 speelt Pier21 haar nieuwe voorstelling: Feteranen. Een week voor de première in de Lawei in Drachten is deze voorstelling (try-out) te zien in Mantgum. Twee oude veteranen hebben altijd gevochten voor de vrijheid van Fryslân. Tegen wie of wat die ook maar bedreigde. En als het moet doen ze het meteen weer! De één wil nog altijd niet voor de ander onder doen. Met uniformen vol medailles zijn ze herdenking na herdenking present. Hoe lang nog? De twee Fryske acteerkanonnen Freark Smink en Joop Wittermans spelen beide veteranen in deze voorstelling, waarin hilariteit en breekbaarheid, herkenbaarheid en overdrijving elkaar afwisselen. Bouke Oldenhof schreef de tekst; Jos Thie regisseert. maart 2015 Mandeguod 33

34

‘Feteranen’ door Pier 21; spelers: Freark Smink en Joop Wittermans Zaterdag 14 maart 2015, aanvang 20.00 uur Kaarten: € 14,00 (inclusief pauze-consumptie) Voor beide voorstellingen kunt u kaarten reserveren via de inschrijfmap in MFC Wjukken of via cultuurcommissie@wjukken.nl. Bellen kan ook: 058- 2501458 (Kees v.d. Bijl) of 058-2501128 (Cathy v.d. Berg). Tot slot een vooraankondiging van een kindervoorstelling. Op zaterdagmiddag 4 april komt Theater Ithaka met de voorstelling ‘Ludo de Ridder’ naar Mantgum. Met vriendelijke groet, Cultuurcommissie MFC Wjukken Romte foar feroaring Romte hawwe wy hjir yn Mantgum 25 jier lyn by de fleet krigen op ‘e Searp van Galamawei 2 en dy romte wolle en sille wy wer werom/trochjaan. It kin om ús wol in toskje minder. Mantgum hat ús de rike romte jûn om ússels te wêzen en te dwaan wat wy woenen. It wenjen, it sliepen, it wurkjen en it libjen. It hat ús drokte en rêst brocht; twifel mar ek sekerheid. Dêr binne wy tige bliid mei. As jo sa werom sjogge (mar oars ek) hat it in moaie tiid west en dêr wol ik Mantgum en jimme allegearre tige tank foar sizze. Per april jouwe wy ús hûs troch oan’e famylje De Vries út Mantgum en wy winskje dat sy fan it hûs like folle wille krije meie as wy derfan hân hawwe! Wy hawwe in nije romte fûn yn Ljouwert en wa wit sjogge wy inoar dêr! ADRES: Vredeman de Vriesstraat 23 Romte foar in ôfskiedsboarrel(tsje) is der op 15 maart, fan trije oant seis oere by ús thús. Jimme binne tige wolkom! Cor Kloostra (corkloostra@zonnet.nl) Ingrid Winterdijk - Jelte - Lisa. maart 2015 Mandeguod 35

36

FILMHUIS NIEUWS MFC Wjukken Programma maart 2015. Aanvang 20.00 uur, prijs van een kaartje € 7,50 dit is inclusief pauzedrankje. Vrijdag 6 maart Modigliani (2004) Drama met Andy Garcia als de joodse Italiaanse kunstenaar Modigliani, een rivaal van Picasso, die een romance had met een katholieke vrouw Parijs, 1919. Amedeo Modigliani (Andy Garcia), een flamboyante Italiaanse kunstenaar van joodse afkomst, is een grote rivaal van Pablo Picasso. Naast zijn liefde voor de kunst en de drank, begeert Modigliani ook de mooie katholieke vrouw Jeanne Hébuterne. Ze krijgen samen een kind, maar Jeanne’s vader stuurt de baby naar een klooster omdat hij het niet kan verdragen dat de religies van beide ouders niet overeenkomen. Parijs bereidt zich op dat moment voor op de jaarlijkse kunstcompetitie. Om hun kind te redden besluit Modigliani mee te doen aan deze competitie, waarop ook Picasso zich meteen inschrijft. De strijd tussen de twee mannen barst los... De film werd geschreven en geregisseerd door de Schot Mick Davis die in 1999 debuteerde met ‘The Match’. De Franse actrice Elsa Zylberstein speelt Modigliani’s geliefde Jeanne en Pablo Picasso wordt gespeeld door de Brit Omid Djalili (‘Sky Captain and the World of Tomorrow’). Vrijdag 20 maart, de laatste avond van dit filmsiezoen. Philomena (2013) Drama - geregisseerd door Stephen Frears met Judi Dench, Steve Coogan en Neve Gachev Philomena Lee raakt als tiener in 1952 zwanger in Ierland. Ze wordt naar een klooster gestuurd om verzorgd te worden. Wanneer haar kind een peuter is wordt hij door de nonnen voor adoptie naar Amerika gestuurd. Philomena gaat de daaropvolgende 50 jaar op zoek naar hem. Wanneer ze Martin Sixsmith, een vermoeide, cynische journalist, ontmoet vertrekken ze samen naar Amerika om hem te zoeken. Graag tot ziens op 6 en 20 maart. 37

Ambachtsbakker Sybesma * Mantgumer Preamke, een heerlijk lekkernij maar ook een leuke tip als kado. * Kadomand gemaakt terwijl u wacht, in de zomer kunt u koffie of thee krijgen op ons terrasje. Openingstijden Mantgum: Dinsdag t/m donderdag: 8.30 - 18.00 uur Vrijdag: 8.00 - 18.00 uur Zaterdag: 8.00 - 16.00 uur www.ambachtsbakker.nl / email: bakkerijsybesma@hetnet.nl Mantgum tel.: 058-2502070 / Boksum tel.: 058-2541323 / 06-38770942 * Suiker of krentenbrood in elk cijfer welke u maar wilt. * Reklame’s staan in de Skille vermeld. * Ontbijtservice. * `s Maandags kunt u gebak afhalen op bestelling in onze winkel te Boksum. * Ook kunt u `s ochtends vroeg altijd in Boksum terecht om uw gebak af te halen of mee te nemen naar uw werk bijvoorbeeld. 38

Rûnom Mantgum Een nieuwe impuls voor het hardlopen in en om Mantgum. Hardloopgroep Mantgum (in oprichting) gaat hardloopclinics, -trainingen en een jaarlijkse hardloopwedstrijd organiseren: Rûnom Mantgum Er zijn best veel mensen die wel willen hardlopen, maar juist de eerste stap is soms de moeilijkste. “Kan ik dat wel, hoe moet ik beginnen, ik heb nog nooit gesport, krijg ik dan blessures?” Voor een goed begin en om te ervaren wat hardlopen voor jou is start in april 2015 een clinic voor beginnende hardlopers. De clinic wordt gegeven door een hardloopinstructeur en is ideaal om te beginnen met hardlopen. We zijn nu nog bezig alles te organiseren, dus de precieze informatie over tijden, kosten, aanmelding en dergelijke is nog niet bekend. Let daarvoor op het aprilnummer van Mandeguod of kijk op http://runommantgum.mantgum.com. Op zondag 28 juni organiseren we Rûnom Mantgum; een loop over verschillende afstanden. Voor de nieuwe hardlopers wordt dat hun debuut. Voor de ervaren hardlopers is het een nieuw en wat ons betreft gezellig, kleinschalig en aantrekkelijk evenement op de jaarlijkse hardloopagenda. Op die dag zullen we een flink aantal vrijwilligers nodig hebben, dus als je wilt meehelpen horen we dat graag via runommantgum@mantgum.com. Na de zomervakantie willen we starten met een wekelijkse trainingsgroep. De beginners kunnen zo doorgaan met de wekelijkse groepstraining en de andere hardlopers worden uitgenodigd om zich er bij aan te sluiten. Want trainen in groepsverband met goede begeleiding is leuk, gezellig en stimulerend. Je traint gevarieerder dan in je eentje en krijgt ook nog eens handige tips. Deelnemers uit omliggende dorpen zijn natuurlijk ook hartelijk welkom. De organisatie bestaat uit Marian Sterk, Anne Dijkstra, Dick Lont en Mirjam Boomsma in samenwerking met buurtsportcoach Lammert Harkema van de gemeente Littenseradiel. maart 2015 Mandeguod 39

40

Winterfietselfstedentocht voor de doorgewinterde fietsers! Al enkele jaren wordt er op zondagochtend door een enthousiaste groep Mantgumers gefietst. Meestal een rondje van zo’n 60 kilometer. Tijdens deze ritten worden de plannen gemaakt voor de grotere en uitdagendere fietstochten. Al jaren wordt de Elfstedentocht op de tweede Pinksterdag gefietst. In 2014 was het hoogtepunt het rondje IJsselmeer, 340 kilometer op 1 dag. Voor dit jaar staat voor een zevental fietsers de Marmotte op het programma. Een zware cyclo-tocht door de Franse Alpen. Bij het maken van het trainingsschema viel het oog op de Winterelfstedentocht. Een initiatief van Friesland Beweegt waar 500 fietsers aan konden deelnemen. Op zondag 8 februari was het dan zo ver. Wim Kramer, Jan Nijboer, Klaas Aalbers en Jolle Jelle de Vries vertrokken om 6.45 uur vanuit Mantgum naar de start in Leeuwarden. Want een goede traditie van de Elfstedentocht is dat we vanuit huis starten. Het was flink donker, dus de lampjes op de fiets. Het weer was guur en er stond een stevige wind, windkracht 6. In Leeuwarden stond onze buitendorpse fietsmaat JanJaap Betten ons al op te wachten. En niet onbelangrijk, ook zijn vrouw Henriëtte was aanwezig die ons de hele dag van eten en drinken zou voorzien. Om 7.30 uur klinkt het startschot en vertrekken we richting Sneek. Net buiten Leeuwarden slaat het noodlot toe. Bij een plotselinge rembeweging raakt Klaas met zijn voorwiel verstrikt in het achterwiel van Wim. Gevolg is dat Wim niet verder kan. We nemen met weinig woorden afscheid en fietsen rustig door. De lol is er een beetje vanaf. In Sloten hebben we de eerste pitstop. Henriëtte staat er klaar met warme koffie, stroopwafels, fruit en vitaminepillen. Een gemiste oproep van Wim, dus snel terug bellen! Hij heeft een ander achterwiel in Mantgum geregeld en is bezig met een sprint van 40 kilometer om ons weer bij te halen. We wachten op hem en vertrekken als laatste van de 500 deelnemers uit Sloten. Tot Stavoren hebben we de snelheid er goed in. Dit is ook gemakkelijk met de wind in de rug. We maken al plannen hoe we de wind zullen bedwingen tussen Stavoren en Dokkum. In Stavoren gaan onze gedachten even terug naar 3 weken geleden. Toen hadden we op zaterdagmiddag de laatste fietstocht in het bijzijn van onze fietsmaat Reinold Idzinga. We hadden toen een gezellige koffiestop in het havencafé van Stavoren. We vervolgen de tocht, ruim 100 kilomaart 2015 Mandeguod 41

42

meter tegen de wind in. We trekken ons eigen plan. Niet zoals gewoonlijk twee aan twee fietsen, maar allemaal achter elkaar aan en regelmatig verwisselen van koppositie. We gebruiken soms de hele weg om te “waaieren”. In Workum hebben we weer even een korte pauze. Nu met lekkere warme bouillon. Vanaf Workum naar Bolsward wisselen we elkaar regelmatig af maar begint de vermoeidheid bij sommigen al aardig te komen. Gelukkig hebben we dan altijd onze kopman Jan Nijboer bij ons die dan gewoon wat langer op kop doortrapt alsof er geen wind aanwezig is. Gaandeweg de dag halen we aardig wat andere deelnemers in die soms lekker even in het café zitten op te warmen of bij te komen. Het is dan inmiddels een uur of 4 als we richting Dokkum fietsen. De wind gaat wat liggen en zo nu en dan zien we het zonnetje zelfs even. Langs de Dokkumer Ee is er geen ruimte voor inhalen en dus fietsen we even lekker achter een groepje. Even heerlijk bijkomen voor sommigen van ons. In Dokkum besluiten we even lekker op het terras te zitten en genieten we van een beker warme chocolademelk. We wisselen nog snel even de bezwete kleren in voor een nieuw droog pak en vertrekken richting Leeuwarden. De wind is dan wat gedraaid waardoor de verwachte wind in de rug wat tegenvalt. Ieder van ons zit inmiddels wel wat in de reserves. Omstreeks half 6 bereiken we de finish. Trots nemen we het kruisje in ontvangst. Snel even een kop snert en dan de laatste 15 kilometer naar Mantgum. Exact 12 uren na ons vertrek arriveren we, met 230 kilometer op de teller, weer in Mantgum. We hebben genoten, het was zwaar, maar een prachtige ervaring! Speciale dank aan Henriëtte die ons voortreffelijk heeft verzorgd. Wat ons betreft een jaarlijks terugkerend evenement. Lijkt het je ook leuk om iedere zondagochtend mee te fietsen, meld je dan gratis aan bij de Whatsapp groep “Fietsers van Mantgum” door contact op te nemen met Foppe Tinga, 06-27024004 of Jolle Jelle de Vries, 06-52611346. Jolle Jelle de Vries Foto’s: Humphrey Paap (Huis aan Huis) maart 2015 Mandeguod 43

44

Poiesz Jeugdsponsoractie 2015 Ook dit jaar mag K.F. Jacob Klaver deelnemen aan de Poiesz Jeugdsponsoractie. K.F. Jacob Klaver gaat het 112e kaatsseizoen in. Wij hebben nog een aantal zaken op het verlanglijstje staan waarvan wij aan het eind van dit kaatsseizoen graag enkele weg willen strepen. We zijn dan ook erg blij dat we mee mogen doen met deze sympathieke actie en zullen er alles aan doen om er een groot succes van te maken. POIESZ Supermarkten viert het 10-jarig jubileum van de Jeugd Sponsor Actie. Een goede reden om er een extra feestelijke editie van te maken. De kaatsvereniging heeft de laatste jaren, mede dankzij de jeugdsponsoractie, (wedstrijd)kleding kunnen kopen. We willen nu graag nieuw materiaal aanschaffen om de trainingen en competitie uitdagender en aantrekkelijker te maken. Als eerste gaan we nieuwe kaatsballen die zachter zijn, speciaal bestemd voor de jeugd, bestellen. Perklijnen en kaatsproppen zijn aan vervanging toe. Plannen om een keetpartij te organiseren worden werkelijkheid. Jeugd uit omringende dorpen zal worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit kaatsgebeuren. Welke jongeren mogen hun keet in 2015 opsieren met de overwinningskrans? De jeugdsponsoractie is op 2 februari begonnen en eindigt op zaterdag 28 maart Vorig jaar werden de munten gespaard met de Voordeel Clubpas. Dit systeem sloeg echter minder aan dan dat de munten naar eigen inzicht in de kokers gedeponeerd konden worden. Daarom is besloten weer met munten te gaan werken. Wekelijks zijn er speciale Jeugd Sponsor Aanbiedingen waar de klant van kan profiteren. Deze staan vermeld in de wekelijkse Poiesz folder die u elke zaterdag in de brievenbus krijgt. Activiteit bij de Poiesz: Elke zaterdag presenteert een deelnemer aan de Poiesz jeugdsponsor actie zich 21 maart is de zaterdag dat wij voor Jacob Klaver een actie mogen organiseren. Het is de bedoeling dat we mee gaan helpen met de verkoop van een sponsor product (een speciale bakkerij aanbieding) dat de betreffende week in de aanbieding is. maart 2015 Mandeguod 45

Anne de Jong Uitvaar tzorg Zorgvuldig en met aandacht 0566 - 602922 Dag en nacht bereikbaar www.dejonguitvaartzorg.nl Buorren 23 • 9012 DK Raerd 46 T 0566 - 60 29 22 Dag en nacht ber

Met de Facebook winactie zijn extra sponsormunten te winnen. - - De 50 best online presterende verenigingen winnen 500 sponsormunten De klant maakt elke week kans op 1 van de volgende prijzen: • 1e prijs: iPad • 2e prijs: 1 van de 10 Poiesz waardebonnen van € 25,• 3e prijs: 1 van de 10 Poiesz waardebonnen van € 15,Op de Facebook pagina van Poiesz wordt bovenstaande winactie gecommuniceerd. Om kans te maken op een prijs vult de deelnemer zijn/haar gegevens in en kiest de deelnemer in een keuzemenu de vereniging die hij/zij wil steunen. De 50 verenigingen die het meest genoemd zijn aan het eind van de actie ontvangen 500 extra sponsormunten Blijf op de hoogte van de Jeugdsponsoractie op: http://www.facebook.com/poieszsupermarkten Natuurlijk steunen we met zijn allen K.F. Jacob Klaver om bovenstaande doelen te halen! 60+ jûn De lêste freedtejûn fan jannewaris is al mear as 30 jier de jûn foar de 60 plussers yn Mantgum. It bestjoer fan Doarpsmienskip Mantgum docht al dy jierren har bêst hjir in aardige en fariearde jûn fan te meitsjen. De iene kear slagget dit better as de oare kear, net elkenien hat de selde ynteresse. Dit jier hie Doarpsmienskip foar it organisearjen fan de 60+ jûn in finansjele meifaller. De reden hjirfan wie minder aardich, it reisselskip 55+ is opheven troch gebrek oan belangstelling. It reisselskip hat it jild dat noch yn kas wie, oerdien oan de 60+ jun. Hjirtroch hiene wy dit jier wat mear finansjele earmslach en koe it muzykselskip Hy&Sy optrede foar ús. Dizze suggestje wie nei foaren kaam út it 55+ reisselskip. Neffens ús wie it wer in tige slagge jûn. Mei lekker iten en in prachtich optreden! Wy merke lykwols wol, dat de belangstelling foar de 60+ jûn stadichoan wat werom rint, dêrom wolle wy de 60 plussers yn Mantgum freegje hoe it better of oars organiseare wurde kin, sa dat de 60+ jûn noch jierren bestean bliuwe kin. Reaksjes binne tige wolkom! Doarpsmienskip Mantgum Roelie Rozenberg maart 2015 Mandeguod 47

48 Mandeguod maart 2015

Nijs fan Frisia Tusken tsjerke en kroech program klear (11 april) De rûtes fan ‘Tusken tsjerke en kroech’ binne bekend! Noch even koart hoe’t it ek alwer wurket: kaartsjes bestelle fia mail of oer de telefoan en dêrby de kleur fan de rûte trochjaan. Tusken 16.30 en 17.00 ynrin yn de Mariatsjerke; kaartsjes ôfhelje en betelje; ferkeap fan lotsjes 17.00 iepeningsfoarstelling yn tsjerke. 17.50 nei De Wjukken 18.00 waarm ite yn De Wjukken 18.50 op reis nei it earste ûnderdiel mei in gids nei de lokaasjes 19.00 earste ûnderdiel 19.45 twadde ûnderdiel 20.30 tredde ûnderdiel 21.15 neiprate yn De Wjukken en ferlottingsprizen ôfhelje De rûtes: Read: Toaniel: Frjemde Fûgels. It publyk wurdt útnoege om allegear frjemde fûgels dy’t yn Mantgum omstrune te bewûnderjen, mar of dat feilich genôch is? Jongeren út Mantgum soargje foar muzyk, humor en slapstick. Betocht en regissearre troch Symen Sjoerd de Vries en Trudy de Vos. Spilers binne: Hinke Fopma, Marco Fopma, Marijke Fopma, Ytsje Koops, Geert Reitsma, Jan Terpstra, Ynte van der Veen en Lennard Weijer. Muzyk: Wouter van der Wal mei in ferhalende muzikale foarstelling. In program oer dreamen, tiid, fantasy en werklikheid. Muzyk: Folkpolitie besteande út Sien en Bauke de Groot, Greetje Wiersma en Hinke Wolthuizen. Sy sjonge Ierske folk, mar sy meitsje ek in omwei nei Nederlân en Fryslân. Giel: Kabaret: Lucinda Weijer-Nutma en oaren mei in foarpriuwke út it nije kabaretstik fan Griene Sjippe 49

50 Mandeguod maart 2015

Muzyk: Lytskoar út Easterlittens mei lieten yn alle talen Film: Wim van Eijff lit bylden fan Mantgum sjen: steane jo der ek op? Blau: Toaniel: Twastriid, twa susters treffe inoar by de notaris yn de wachtkeamer en wat der dan bart? Spilers: Anneke Fierstra, Anja Steegstra en Age Kleinhuis Muzyk: ‘De jonge Mozart’, stikjes út brieven en muzyk op klavecimbel en fioele fan it Wûnderbern Mozart, mar de muzyk is bepaald gjin bernewurk! De muzyk wurdt spile troch Liuwe van der Meer en Ceciel van Gent. Muzyk: Sjonger Andries Kobus en pianist Jan van Erp, sille in seleksje bringe út harren nije cd: ‘Van weemoed en andere genoegens’. Kaarten bestelle foar Tusken tsjerke en kroech? Oantal kaarten en de kleur fan de rûte trochjaan, mei jo namme en adres en oanjaan of jo lid binne fan Frisia of net. Foar leden is de tagong € 5,00; net leden € 15,00 Dat is ynklusyf in waarm miel iten yn doarphûs De Wjukken. Oer de mail fia: Frisia1874@gmail.com of telefoanysk opjaan; dat kin jûns tusken 19.00 en 21.00 by Sien de Groot: 058- 2501108 Itensieders frege Wy sykje noch entûsjastelingen dy’t foar tsien minsken iten siede kinne. Wat is jo leavelingsresept? Meitsje it klear op sneon 11 april en ferwen jo doarps-genoaten der mei! Ynfo: Frans Rodenburg 06 – 511 20 121 of: f.m.rodenburg@hetnet.nl Graach oant sjen by ‘Tusken tsjerke en kroech! Folgje ús ek op Twitter @Frisia1874 of op Facebook www.facebook.com/ frisia1874 Peasaaikes En as lêste nijtsje: yn maart komme wy mei peasaaikes by jo oan ‘e doar. Sa stadichoan in lekkere tradysje yn Mantgum. Wy hoopje dat jo ús stypje wolle. Bestjoer Frisia 1874 maart 2015 Mandeguod 51

* Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke artikelen * Speelgoed en schrijfwaren * Gereedschap * Verf en hout * Tuinartikelen * Veehouderijbenodigdheden * Diervoeders en -accessoires * Werkkleding en schoeisel * Schaatsen KLEASTERDYK 46, WINSUM TEL. 0517-341556 DE WINKEL VOOR ALLES EN ... 52

Kinne jo fraaie Fryske ferhalen of fersen skriuwe? Doch dan mei oan de Rely Jorritsma Fûns priisfraach. De bêste Fryske bydragen wurde beleanne mei in jildbedrach. Rely Jorritsma fûns Yn syn testamint skreau Rely Jorritsma dat der alle jierren in priisfraach útskreaun wurde moat foar de bêste fiif Fryske gedichten en de bêste fiif koarte ferhalen. Sûnt 1952 wurdt syn winsk noch hieltiten útfierd, yntusken troch de gemeente Littenseradiel. It kolleezje fan boargemaster en wethâlders foarmje it bestjoer fan it Rely Jorritsma Fûns. By de fyftichste jierdei fan de Rely Jorritsma-priis waard der ek in priis foar jongerein ynsteld, de Junior Rely. Dit jier wurdt de priisfraach foar de sechtichste kear útskreaun. Wat kin der wûn wurde? In bekroand fers wurdt honorearre mei in jildbedrach fan € 200,- en foar in winnend ferhaal is de priis in bedrach fan € 800,-. Boppedat hat de sjuery de mooglikheid om in ‘blyk fan wurdearring’ oan in fers of in ferhaal ta te kennen. It bestjoer wol foaral ek begjinnende skriuwers stimulearje. Wat binne de spulregels foar de Rely Jorritsma priisfraach? Yn ’e beneaming komme oarspronklike gedichten en koarte ferhalen yn it Frysk. De ferhalen meie 2000 oant 5000 wurden telle en kinne ek ornearre wêze foar bern. - Op de slúf oanjaan oft it om in G(edicht) of in F(erhaal) giet; - De bydrage moat typt en yn fjouwerfâld opstjoerd wurde; - De priisfraach is anonym en bliuwt dat foar dyjingen dy’t gjin priis winne. Dêrom moat der op de bydrage sels dúdlik in motto/pseudonym fermeld wurde; - It motto/pseudonym mei jo namme, adres, wenplak en biografyske gegevens op in A4 skriuwe en der by ynslute; - It wurk mei net earder ferspraat of publisearre wêze, op ynternet stien ha, earne foarlêzen wêze of op in oare wize nei bûten ta brocht wêze; - Net mear as ien gedicht en/of ien ferhaal ynstjoere; - De bydrage moat fóár 1 maaie 2015 ynstjoerd wêze. Jo bydrage wurdt net weromstjoerd; Oer de útslach kin net korrespondearre wurde. maart 2015 Mandeguod 53

UW ADRES VOOR: FiEtSEn nieuw en gebruikt · ElEktRiSchE ScOOtERS · SERVicE En REpARAtiE (ook aan huis) · FiEtSVERhUUR · FitnESS tOEStEllEn · SlEUtElSERVicE · FiEtSVERzEkERingEn · FiEtSklEDing · hEEl VEEl AccESSOiRES De iisbaan 2 · 8731 DW Wommels · Tel. 0515 - 332 565 www.tweewielersdejong.nl 54

Opstjoeren bydragen Wa’t meidwaan wol oan de priisfraach fan it Rely Jorritsma Fûns moat syn of har bydrage fóár 1 maaie 2015 ynstjoere nei: Rely Jorritsma Fûns - Gemeente Littenseradiel - Postbus 1 - 8730 AA Wommels De sjuery De sjuery wurdt foarme troch Marga Claus (foarsitter), Ulke Brolsma en Jacobus Q. Smink. Publikaasjerjocht It earste publikaasjerjocht fan de bekroande ynstjoerings komt oan it bestjoer fan de Stichting Rely Jorritsma fûns, sûnder dat der apart noch wer foar betelle wurdt. As it bestjoer net binnen it jier nei de publikaasje fan de útspraak fan de sjuery fan dat rjocht gebrûk makket, ferfalt it wer oan de skriuwer. Mear ynformaasje Mear ynformaasje kinne jo krije by Toke Bijsterbosch, tillefoan: (0515) 334412 of e-mail: t.bijsterbosch@littenseradiel.nl. PALMPASEN 29 maart 2015 Op deze zondag lopen kinderen in verschillende plaatsen in Nederland in optocht met palmpaasstokken. Dat doen wij ook al jaren in Mantgum. Kinderen van 4 t/m 12 jaar kunnen zich opgeven (d.m.v. een briefje via de basisschool). We versieren de palmpaasstokken in de kerk van 9.30 tot 10.30 uur. Voor alle kinderen is er een broodhaantje en enkele versieringen. We luisteren naar een verhaal en zingen liedjes en om ongeveer 11 uur starten we met de optocht door het dorp. Dit jaar gaan we de fruitbakjes voor de ouderen en zieken tijdens de optocht langs brengen! Wij lopen de volgende route door het dorp: Bij de kerk rechts af, over de brug naar De Grêft, De Golle, in stukje Skuorrereed, over de brug, De Wide Hoeke, De Jister, De Finne, Gibbeflecht, Seerp van Galamawei, Skillaerderdyk, His van Botnialeane en weer terug naar de kerk. In de kerk is er na afloop limonade voor de kinderen en voor de ouders thee/koffie. Het fruit voor de fruitbakjes kunt u zaterdag 28 maart tussen 15.00-16.00 uur brengen in de kerk. Hartelijk dank daarvoor ! maart 2015 Mandeguod 55

Bootsma Bouwbedrijf B.V. Voor al uw: Onderhoud Agrarische bouw Verbouwingen Restauratie Woningbouw Utiliteitsbouw Werkplaats/kantoor: Doarpsstrjitte 8 9021 CL Oosterwierum Tel. (058) 250 13 25 Fax (058) 250 14 15 info@bootsmabouwbedrijf.nl www.bootsmabouwbedrijf.nl 56

Groot changement in onze praktijk In januari was het weer eens tijd om de balans op te maken. En dat bedoel ik niet alleen boekhoudkundig. Je loopt na wat er naar tevredenheid gaat en wat er voor verbetering vatbaar zou kunnen zijn. We oefenen tenslotte een beroep uit met een hoge mate van dienstbaarheid in het vaandel. Zo hadden we al enige tijd het plan de openingstijden van de praktijk behoorlijk uit te breiden. Ook namen we de spreekuurtijden onder de loep. Bovendien willen we meer op afspraak gaan werken. Wat goed is moet je niet veranderen. Maar wat beter kan, moet je aan durven passen. Wat dat betreft is de kogel door de kerk: na Pasen worden de open avondspreekuren van 18.30 – 19.00 uur uitgebreid en vervroegd naar 17.00 – 18.00 uur. Daarnaast zal vanaf 7 april de praktijk de hele dag van 8.00 – 18.00 uur geopend zijn voor het maken van afspraken en het ophalen van medicatie, vlooienmiddelen en dieetvoeding etc. Op deze manier hopen we vooral tegemoet te komen aan de wensen van onze clientèle. Er is binnen onze dierenartsenpraktijk nog een heel ingrijpende verandering en wel in de personele bezetting. Na een periode van maar liefst 38 jaar heeft Lolke Kalsbeek in verband met zijn pensionering de maatschap verlaten. Kees Uil is zijn opvolger. Kees is al ruim anderhalf jaar werkzaam in onze praktijk en zijn inzet wordt beloond met een plaats in onze viermansmaatschap. In 2015 zal Lolke overigens op parttime basis betrokken blijven bij de praktijk om diverse werkzaamheden uit te voeren op de melkveebedrijven. Lolke’s vrouw Jantsje is wel gestopt met haar werkzaamheden in onze praktijk. Bovendien is per 1 januari Daniëlle Keekstra onze praktijk komen versterken. Daniëlle is in 2011 afgestudeerd als dierenarts en heeft in de afgelopen jaren bij verschillende praktijken elders gewerkt. Naast de vertrouwde gezichten zult u ook bij de balie en aan de telefoon een nieuwe dame aantreffen. In maart is Janet Bakker namelijk als dierenartsassistente in onze praktijk gestart. We zien de inbreng van beide nieuwe gezichten met vertrouwen tegemoet. Indachtig ons logo zal het hele team van de Dierenartsenpraktijk Reduzum-Grou z’n uiterste best blijven doen om uw huisdier(en) gezond te houden of beter te maken! www.dierenartsgrou.nl info@dierenartsgrou.nl maart 2015 Mandeguod 57

Wie de dichter wil verstaan, moet 's dichters land bereizen Op 19 maart houdt de bekende Friese poëziekenner Hylke Tromp een voordracht over honderd jaar poëzie in Nederland. Het belooft een verrassende middag te worden, waarin niet alleen klassieke hoogtepunten aan de orde komen, maar ook onbekend gebleven juweeltjes. Wanhopige liefdes, felle protesten en ontroerende ontboezemingen staan op het programma, evenals Oosterse filosofie en oer-Hollandse nuchterheid. Bij dat alles zal de humor zeker niet ontbreken. Waar Datum Tijd Kosten : Mantgum “De Wjukken”, Om ‘e Terp 21, 9022BD : 19 maart 2015 : 13.30- 15.30. : € 6,50 incl. een kopje koffie of thee, ter plekke te betalen. Aanmelden : Voor 5 maart 2015 Voor deze cursus kunt u zich aanmelden bij: info@seniorenlittenseradiel.nl 058-2501303 Ook kunt onderstaand strookje opsturen naar: Senioren Platform Littenseradiel T.a.v. Mevr.N.H.Bijma- Marra It Stalt 14 9024BX Mantgum -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam : Adres : Postcode+ woonplaats : Telefoonnr. : 58 Mandeguod maart 2015

maart 2015 Mandeguod 59

Advertenties hele pagina halve pagina kwart pagina staand kwart pagina liggend Colofon 180 x 128 mm 128 x 87,5 mm 87,5 x 61,5 mm 128 x 41,25 mm Iedere advertentie heeft standaard een rand. Behalve als het design van de advertentie dit niet toelaat. Aanleveren advertenties en afbeeldingen Aanleveren van een advertentie kan in elk gewenst grafisch formaat zoals bijvoorbeeld BMP, TIFF, JPG, JPEG, PNG, etc. Aanleveren van een advertentie in WORD is ook mogelijk. U loopt dan wel de kans dat er afwijkingen optreden, met name in de fonttypes en fontgrootte. Mandeguod is een uitgave van Doarpsmienskip Mantgum en verschijnt 11 keer per jaar. Doarpsmienskip Mantgum Anne Muller, voorzitter. Dayna de Boer, secretaris. Geert-Jan Goedhart, penningmeester. Roelie Rozenberg, bestuurslid. Nynke-Rixt Jukema, bestuurslid. E-mail: doarpsmienskip@mantgum.com Website: www.mantgum.com Redactie Mandeguod (vacature) hoofdredacteur. Frits Sieperda, vormgever. Trudy Post, eindredacteur en waarnemend hoofdredacteur. Anna Christien Piebenga, redactielid. Financieel beheer Hotze Bonnema, penningmeester. Bankrekening Mandeguod: NL77 INGB 0005 0727 04 Verslaggevers Siebolt Dijkstra (en korrektor fryske teksten), Lys Scarse, Hette van der Wal. Verspreiding Karelien van Sluis, coördinator. Verspreiding door veel vrijwilligers uit Mantgum. Druk Copy Service Leeuwarden Tarieven Mandeguod www.mantgum.com Jaaradvertentie (binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 150,e 77,50 e 43,50 Eenmalige advertentie (alleen binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 24,e 13,e 9,Politie Service Centrum (0900) 88 44 Buurtagent: trinus.hoekstra@friesland.politie.nl © MANDEGUOD Overname van artikelen en foto’s alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de redactie van Mandeguod. 60 Mandeguod Verenigingsmededelingen (alleen binnenwerk) Jaarbijdrage Oplage e 26,500 exemplaren. Inleveren kopij, uiterlijk de 15e van elke maand Trudy Post, It Hiem 25, 9022 CG Mantgum, mandeguod@gmail.com. Algemeen Uw bijdrage dient voorzien te zijn van naam, adres en telefoonnummer. De redactie behoudt zich het recht voor om uw tekst te redigeren, zo nodig in te korten of om uw bijdrage eventueel niet te plaatsen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van stukken die zijn geschreven door niet-redactieleden. e-mailadres mandeguod@gmail.com maart 2015

M-maart 2015

M-maart 2015

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
Home


You need flash player to view this online publication