0

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 31e jaargang maart 2016

Al 20 jaar uw haar onze zorg • Kleurenanalyse voor een passende haarkleur • Iedere woensdagmiddag kinderen knippen € 12,50 • Stempelkaart voor kortingen • Make-up • Gelpolish voor stevige nagels • Haaraccessoires en meer... De Finne 2, Mantgum Tel. (058) 250 15 75 Zie voor openingstijden www.kappershuis.nl sinds 1994

INHOUDSOPGAVE De Massale Mantgumer Garage Sale Op een mooie winterdag... Een minitennisbaan voor alle Mantgumer jeugd Oprjochtingsfergadering Wietwetterklup Tusken tsjerke en kroech V Filmhuis Nieuws Win een gratis MTC jeugdlidmaatschap U spreekt met de praktijk van dokter Bergwerff Nieuws van de Cultuurcommissie Grote Schoonmaak Mariakerk 3 5 7 8 11 17 19 21 Palmpasen 23 Loop je Fit! Clinic beginnen met Hardlopen 25 27 27 Verenigingen 29 Activiteiten 30 AED 30 Weekagenda 31 Instellingen 32 Biljartclub MANTGUM ‘79 ‘Heimwee nei Hurdegaryp’ Senioren Platform SPL Littenseradiel An’t Werk: ‘Shiatsumassage werkt zelfs tegen hooikoorts’ Muziekvereniging Harmonie: Memories of a nightclub ‘Geef om vrijheid’: Collecte van Amnesty Kom kennismaken met korfbal bij WWC! Jeugdsponsoractie Poiesz supermarkt weer begonnen! WWC 1 behaalt weer eens een punt! Degradatie in zicht Werkgroep Historie Mantgum: Het Mantgumer skûtsje 33 35 35 37 41 43 44 45 46 47 48 Advertenties 60 Politie 60 Colofon 60 FOTO VOORKANT OMSLAG Velduil Een aantal had een slaapplaatsje gevonden vlak bij het Mantgumerhûske in een weiland. Foto: Frits Sieperda Het volgende nummer verschijnt voor 1 april 2016. Kopij s.v.p. inleveren voor 15 maart 2016 www.mantgum.com Mandeguod 1

2 Mandeguod

De Massale Mantgumer Garage Sale Zondag 29 mei 2016 Wegens groot succes in de afgelopen jaren is er dit jaar opnieuw een Massale Garage Sale! Op zondag 29 mei 2016 van 10.00 tot 14.00 uur kan iedereen, die zich opgeeft, zijn spullen op de oprit/garage verkopen. Ook is het mogelijk om andere dingen zoals schminken, spelletjes, muziek maken, workshops geven enz.…… te organiseren op je oprit(je). Dit laten wij graag over aan ieders creativiteit. Wij maken een plattegrond waarop wordt aangegeven op welke plaatsen in het dorp iets te koop is of iets te beleven valt. Deze plattegronden liggen op zondag 29 mei 2016 klaar bij de deelnemende garages en bij school voor alle bezoekers aan de garagesale. Centraal punt deze dag is het schoolplein waar een hapje en een drankje te verkrijgen is. Wilt u meedoen? Stuur dan een e-mail naar garagesale.mantgum@hotmail.com. De deelnamekosten zijn € 8,00 (ook als u op de dag zelf nog mee doet en u zich niet heeft opgegeven). De Mantgumer Garagesale gaat alleen door bij minimaal 25 deelnemers. Opgeven is mogelijk tot 23 mei 2016 in verband met het maken van de plattegrond. Namens de oudercommissie van de Gielguorde: Suzan Rienstra tel. 058-2501130 (na 17.00 uur) Kijk ook op onze facebookpagina Mandeguod 3

4 Mandeguod

Op een mooie winterdag… Ja, het was écht een schitterende winterdag, er lag sneeuw en de zon scheen. Het was helemaal niet vervelend om van huis naar de Wjukken te lopen, het was zelfs bíjna jammer om er naar binnen te gaan. Het was zondag 17 januari tegen 11 uur. Ik ging naar een optreden van Andries Kobus en Jan van Erp, Andries zang en Jan piano. Het was allemaal een complete verrassing! De cultuurcommissie had haast geen reserveringen, rekende dan ook niet op een grote opkomst, had zelfs niet veel kaartjes bij de hand…. Rond het podium was een kleine ruimte afgeschermd voor het optreden. Maar het bleek veel te klein te zijn. De opkomst was geweldig, bijna 70 man, de kleine ruimte werd stampvol, ook op het podium stonden stoelen. Het programma droeg de naam: “Van weemoed en andere genoegens”. De weemoed was al meteen voelbaar in het eerste lied `Les feuilles mortes / Autumn leaves`, dat gedeeltelijk in het Frans en gedeeltelijk in het Engels werd gebracht. Heel stil en toch jazzy. Prachtig! En verder ging het met “Het is stil in Amsterdam” van Ramses Shaffy, gevolgd door een prachtig liedje “I have a house where I go…”, voor de zanger een verwijzing naar vroeger tijden bij pake en beppe in Dokkum, ook weer een combinatie van Engels en Fries (je merkte nauwelijks dat hij van de ene taal naar de andere overschakelde). Een lied van de 100 jaar geleden geboren Billy Holiday “God bless the child that has got his own”, liedjes van Baukje Wytsma, o.a. “Mare” en een chanson van Jacques Brel over vriendschap “Voir un ami pleurer” in de prachtige Nederlandse versie. Ik kan alles wel achter elkaar opnoemen, maar het was allemaal even mooi en sfeervol. Jan van Erp had van meet af aan mijn bewondering. Wat kan die man spelen! En alles uit z’n hoofd! Geweldig! Na de pauze kwamen we terug in een veel grotere zaal, de commissie had de wand verwijderd om het publiek wat meer ruimte te geven. Goed idee, maar van mij hadden de gordijnen open mogen blijven, dat had dan meer recht gedaan aan het bijzondere gevoel dat bij een koffieconcert hoort. Mandeguod 5

6 Mandeguod

Om me heen waren de toehoorders al even enthousiast als ik. Het is wel grappig dat ik de naam van het programma ánders in mijn hoofd had. Ik meende me te herinneren dat het “Van weemoed en andere gevoelens” heette. Dat was zo gek nog niet bedacht, want er kwamen allerlei verschillende gevoelens langs: weemoed, eenzaamheid, behoefte om alleen te zijn, vriendschap, liefde, heimwee naar de kindertijd, verdriet, gemis, tendresse, de vergankelijkheid van het bestaan, wanhoop…. Er is wat mij betreft nog één kleinigheidje op te merken. Als ik Franse les geef, en ik draai “Ne me quitte pas” van Jacques Brel, dan geef ik ook altijd de Nederlandse en de Friese vertaling erbij ”Laat me niet alleen” en “Leafste bliuw by my”. . Het zou voor Andries Kobus een koud kunstje zijn om het lied in die drie talen te brengen. Om een lang verhaal niet nog langer te maken: het was in één woord geweldig! Aukje J. Winsemius Poiesz - sponsoractie: Een minitennisbaan voor alle Mantgumer jeugd. We zijn ontzettend blij dat de Mantgumer Tennisclub ook dit jaar weer mee mag doen met de jeugdsponsoractie van de Poiesz Mantgum. Het sponsorbedrag dat we verdienen met het ophalen van de munten, willen we dit jaar besteden aan het afmaken van ons inslaghok. We hebben al een flinke slag geslagen door het schilderen van de inslagmuur. Komend seizoen zullen we lijnen op de oranje vloer schilderen waardoor een minitennisveld ontstaat. Het sponsorbedrag willen we dan gebruiken voor de aanschaf van een verrijdbaar hekwerk dat fungeert als tennisnet. Het inslaghok en straks ook ons minitennisveld zal toegankelijk zijn voor alle kinderen die een potje willen tennissen, lid of geen lid. Wij zien het vrijgeven van het inslaghok als een waardevolle aanvulling op de voorzieningen voor kinderen in het dorp en hopen de tennissport voor jeugd een extra boost te geven. Wilt u ons helpen een zo hoog mogelijk sponsorbedrag binnen te halen zodat wij onze ideeën kunnen verwezenlijken? Sportieve groeten namens de tenniskids van de Mantgumer Tennisclub Mandeguod 7

Oprjochtingsfergadering Wietwetterklup op tongersdei 10 maart 2016 om 20.00 oere yn de Wjukken. Doel: De oprjochting fan in feriening mei leden dy't yn de romste sin wettersport befoarderje wol op, oan en yn it wetter sa as fan 2004 ôf dien is. • baggerjen mei gemeente • steigers ûnderhâlde • skjinhâlde – ôffal • plak foar passanten • himmeldei – wetter • takomst – sjoch doarpsfisy • dûs – WC – wetter – stroom • publikaasjes • iepening wettersportseizoen • krystferljochting skûtsje • befoarderjen kuierpaad • snoeie knotwylgen • meane wâl • oanfarringsskot Mantgumersyl • boerd Mantgum by de Swette • buordsjes max. 6 km faargong Wy wolle graach dit soarte fan dingen foar Mantgum yn stân hâlde. Derfoar hawwe wy minsken nedich dy't ús útgongspunten stypje wolle mei rie en die en net benaud binne de hannen út de mouwen te stekken. Kom dus allegearre op tongersdei 10 maart nei de Wjukken. Praat mei, beslút mei en kom! It aksjeploechje de Wietwetterklup 8 Mandeguod

Oprichtingsvergadering Wietwetterklup op donderdag 10 maart 2016 om 20.00 uur in de Wjukken Doel is: De oprichting van een vereniging met leden welke in ruime zin watersport wil bevorderen op, in en rondom het water in Mantgum e.o. zoals vanaf 2004 heeft plaatsgevonden. • baggerwerk i.s.m. gemeente • Aanleg steigers + wal onderhouden • walkanten schoonhouden • passantenplaatsen beheren • himmeldei water • toekomstige ontwikkelingen • douche – water – stroom – afzuigpunt • publikaties • opening watersportseizoen • kerstverlichting skûtsje • bevorderen wandelpad Hoxwier • knotten van waterwilgen • maaien wallen • aanvaringsschot Mantgumersyl • richtingbord Mantgum bij de Swette • borden 6 km maximum vaarsnelheid Wij als WWK willen graag dit soort aktiviteiten voor Mantgum in stand houden en mogelijk uitbreiden. Daarvoor zoeken wij mede Mantgumers die deze uitgangspunten willen steunen en mogelijkerwijs ook met raad en daad ons terzijde willen staan. Kom dan allemaal op donderdag 10 maart a.s. naar de Wjukken Praat mee en/of beslis mee en doe mee met onze `mienskip` Het aktiecomité de Wietwetterklup Mandeguod 9

10 Mandeguod

Tusken tsjerke en kroech V Mantgumer en oar talint op 2 april te sjen en te hearren De sneon nei de Peaskedagen op 2 april is it safier. De fiifde kear ‘Tusken tsjerke en kroech’ komt tichterby. Edysje fiif, dat betsjut ûnderweis in fiifgonge menu!! Wy ha in ferrassend program foar jim yn petto. Dit jier ha wy om te begjinnen wer ferskate toaniel-, muzyk-, dûns en filmûnderdielen mei Mantgumer spilers en mei gastspilers. Sa as gebrûklik begjinne wy yn tsjerke, diskear mei: film, in foardracht, muzyk èn in amuse (dat is in tige lekker hapke!). It oare iten krije jimme ûnderweis, op hieltyd oare lokaasjes. Lit jimme ferrasse! Griene (fegetaryske) rûte: Toaniel: Swart is sa tryst, spile troch It Kritetoaniel fan Aldeboarn mei Grietsje Waringa, Tjikkie Toering en Bea Grotenhuis. Trije susters komme byelkoar yn it âlderlik hûs. Mem is ferstoarn en der moatte in tal saken regele wurde. Mar alles wat de iene regelje sil of wol, falt by de oare fuort ferkeard. Ien ding ha se gemien: it ôfskie moat in barren wurde om nea te ferjitten… Dûns: Ferdivedûnsje: is in orkest dat al 22 jier bestiet en repetearret yn Mantgum. It orkest bestiet út 7 leden dy’t inoar fûn ha yn de folksmuzyk. Ferdivedûnsje treedt gauris op mei de showgroep fan folksdûnsferiening Yduna. It wurdt in hark-optreden mei trije lytse dûnsyntermezzo’s fan Yduna út Itaalje, de Kaukasus en Nederlân. Muzyk: Folkpolitie: in âlde bekende fan ferline jier. Korpssjef Bauke de Groot mei syn agintes: Greetje Wiersma, Hinke Wolthuizen en Sien de Groot. Sy sjonge noch altyd folk, mar it is wol wat in rom begrip. Neist ferskes yn it Ingelsk en Nederlânsk ha sy no ek inkelde Fryske ferskes op it program. Giele rûte: Toaniel: ‘Belje dokter’mei: Nynke de Groot, Lucinda Weijer-Nutma, Bettie Bruijnzeel, Dennis Joosse en Tryntsje van der Galiën. In toanielferiening bestiet fiifensantich jier. It bestjoer wol dit jubileum net ûngemurken foarby gean litte. Jûn sil de earste gearkomste hâlden wurde by de nije foarsitter thús. Hoewol’t er him tige goed tared hat, falt it net ta om fjouwer froulike bestjoersleden yn de stringen te hâlden. As der ek noch in nij lid bykomt en it heft yn hannen nimt, binne de rapen gear…… Dûns: De Meisjes. Dûnsselskip ‘De Meisjes’fan Marlien Seinstra bestiet út tsien erfaren moderne dûnsers. Se spylje: ‘De perfekte frou’, in dûnsfoarstelling oer de fraach wannear’st in perfekte frou bist, wêr’st dan allegear oan foldwaan moatst. Gastspiler is Popke van der Zee. Muzyk: ‘In Bach yn Bückeburg’. Liuwe van der Meer spilet op in 18de iuwske piano en Jet van Leeuwen spilet traverso, in foarrinner fan ‘e moderne dwersfluit. Sy spylje muzyk fan Johann Christoph Friedrich Bach, de op ien nij jong Mandeguod 11

12 Mandeguod

ste soan fan ‘e âlde Bach. Dizze Johann hat fjirtich jier oan it hof fan Bückeburg wurke en hy wie in tiidgenoat fan Mozart. Sa’t wy wend binne fertelt Liuwe der fan alles omhinne Reade rûte: Toaniel: ‘Sipeltriennen’ troch Anja Steegstra. Martha libbet har eigen libben. Se wennet allinnich mar “it libben hat har in protte jûn”. Ien kear yn’ e wike siedt se hutspot. Alle wiken wer. Sels is Martha der noait sljocht op west. Se sit by de tafel en snijt sipels en woartels. Wylst se net iens sljocht is op hutspot. Mar Anne fûn it altyd sa lekker… fynt it altyd sa lekker… En dan komme de triennen. Binne it echte triennen of ‘sipeltriennen’ ? Muzyk: De Mantgumer Boys dy’t spylje as saksofoankwartet en as band! JenteSjoerd Seffinga; Rutger Mulder; Jolmer Terpstra en Niels Sibma en mei Lukas Rienstra, Thom Paternotte en Willem Reitsma. Muzyk: de Mantgumer maten. Diskear trede sy op in tige bysûndere lokaasje op dy’t alles te meitsjen hat mei boaten en wetter. De maten wurde begelaat troch Yvonne Koornstra en Lys Scarse op de akkordeon. Diriginte: Gebbien Braam. Program yn de Wjukken Oars as oare jierren komme wy om 21.00 oere (werom) yn De Wjukken. Dêr stiet de fiifde gong op jimme te wachtsjen. Dan folget der noch in geweldich Mantgumer muzykûnderdiel datst foar gjin goud misse wolst en dêr’t – tinke wy- noch lang oer neipraat wurde sil. Nei de ferlotting is der alle rûmte foar de swingende band Ananazz dy’t funky, jazzy, Afrobeat, Balkanbeat en Ska spilet, ûnder lieding fan Kees Romers! Mandeguod 13

14 Mandeguod

Kaarten bestelle: Yntree € 15,00; leden € 5,00 Sneon 2 april: 16.30 – 17.00 ynrin yn tsjerke 17.00 – start program yn tsjerke 18.00 – start fan de rûtes troch it doarp 21.00 – programma yn De Wjukken; muzyk nei! Reservearje Frisia1874@gmail.com Jou de rûte oan dy’st rinne wolst. (Grien, giel of read) 058-2501108 Sien de Groot By foarkar skilje tusken 19.00-21.00 oere; oars ynsprekke Kaarten ôfhelje oan ’e kassa yn tsjerke. Dy’t (noch) gjin lid is kin dat fansels ter plekke wurde! Twitter @frisia1874 - Facebook www.facebook.com/frisia1874 Tusken tsjerke en kroech belooft op zaterdag 2 april weer flink uit te pakken met drie verschillende soorten toneel, muziek- en dansonderdelen èn een vijfgangendiner. (Nieuw: een vega-route!) Start om vijf uur in de Mariakerk met Mantgumer filmfragmenten, een voordracht, muziek èn een amuse. In De Wjukken is na het volgen van de routes een knalfeest met een bijzonder Mantgumer muzikaal moment en de swingende band Ananazz. Put on your dancing shoes! Info kaartverkoop: zie hierboven. Heel graag tot ziens! Mandeguod 15

16 Mandeguod

Filmhuis Nieuws MFC Wjukken Mantgum Vrijdag 18 maart draaien we “12 years a slave” voor U, alweer de laatste film van dit seizoen. Zoals altijd beginnen we om 20.00 uur en is de prijs van een kaartje € 7,50, inclusief een drankje in de pauze. 12 years a slave. Historisch drama van Steve McQueen waarin Chiwetel Ejiofor in 1841 wordt gekidnapt en daarna twaalf jaar als slaaf moet werken In de 19e eeuw, voorafgaand aan de burgeroorlog, leeft de Afro-Amerikaanse violist en timmerman Solomon Northup als een vrij man met zijn gezin in New York. Hij wordt benaderd om te komen musiceren bij een reizend circus in Washington, maar deze goedbetaalde klus blijkt een gemene valstrik. Solomon wordt ontvoerd en verkocht als slaaf in het zuiden. Hier moet hij niet alleen vechten om te overleven, maar ook om zijn waardigheid te behouden. Als slaaf wordt hij geconfronteerd met de verschrikkelijke wreedheid van slaveneigenaar Epps. Twaalf jaar lang leeft Solomon in gevangenschap en onderdrukking. Dit historische drama is gebaseerd op de memoires van Solomon Northup en markeert de derde samenwerking tussen regisseur Steve McQueen en acteur Michael Fassbender. De film won drie Oscars, die voor Beste Vrouwelijke Bijrol, Beste Bewerkte Scenario en Beste Film. We hebben ook dit seizoen weer geprobeerd mooie films voor U uit te zoeken. Is er een film die U graag wil zien in het Filmhuis in Mantgum, laat het ons dan weten via filmhuis.mantgum@gmail.com Graag tot ziens op 18 maart in het Filmhuis. Mandeguod 17

18 Mandeguod

WIN EEN GRATIS MTC JEUGDLIDMAATSCHAP In april beginnen de tennislessen weer. Mocht je interesse hebben in deelname aan de tennislessen (april – oktober op maandag en/of donderdag), schrijf je dan snel in. Twijfel je nog? Dan kun je op maandag 4 of donderdag 7 april deelnemen aan een instuifles en proberen of de tennissport iets voor je is. Tennisrackets zijn aanwezig. Opgeven voor een instuifles of inschrijven voor een serie tennislessen kan via het mailadres: tennismantgum@gmail.com Voor de kinderen hebben we een leuke actie. Op de Gielguorde en de BSO zijn kleurplaten uitgedeeld. Hiermee kan een gratis jeugdlidmaatschap worden gewonnen. Hiervoor is het de bedoeling dat uw kind de kleurplaat zo mooi en origineel mogelijk inkleurt en u deze vervolgens vóór 20 maart inlevert bij Laura Koopmans op De Golle 3 (inscannen en mailen mag ook). Met het inleveren geeft u uw kind tevens op voor deelname aan een gratis instuif-tennisles in de eerste week van april. De lestijd is afhankelijk van het aantal deelnemers aan de instuiflessen en geven wij daarom nog door via uw mailadres. Tennislessen worden ingericht op leeftijd. Kinderen van 5 t/m 8 spelen met speciale rode kinderballen en doen meer oefeningen in spelvorm. Kinderen van 9 t/m 11 spelen op ¾ van het totale speelveld met oranje ballen die zachter zijn dan de gele tennisballen. Ook voor beginnende kids zijn voldoende rackets zijn aanwezig. Om de tennissport voor jeugd te stimuleren houden we lesgeld en lidmaatschap zo laag mogelijk. Wilt u meer informatie? Mail of bel dan gerust: tennismantgum@gmail.com 06-53554481 / 058-2128635 Mandeguod 19

20 Mandeguod

Geduld is een schone zaak: Dat zeg je wel als je ergens lang op moet wachten. En dat het wachten loont. Maar in de tussentijd kun je er wel raar van worden, wachten duurt altijd te lang. Dat gevoel zullen vele bellers ervaren hebben die de afgelopen tijd onze praktijk probeerden te bellen. Een nieuw systeem met een wachtrij, een keuzemenu, wachten, wachten en dan er alsnog uitgegooid worden. Geduld? Om gek van te worden! En natuurlijk niet de bedoeling van deze vernieuwingen. Op personeelgebied hebben we in de drukste uren tussen 8 en 10 uur twee doktersassistentes aan de telefoon zitten om uw (korte) vragen te beantwoorden en met u afspraken te maken. Voor uitslagen kunt u beter na 11 uur bellen. Onderling doorverbinden en zodoende ruggenspraak houden is ook nog lastig. Aan nieuwe toestellen moet iedereen wennen, en daarvoor geldt dan weer: geduld is een schone zaak. Natuurlijk wordt er achter de schermen hard gewerkt om de ochtendspits goed te laten verlopen. De assistentes doen geweldig hun best, maar de bereikbaarheid van de praktijk is op dit moment niet wat het geweest is en dit komt door het nieuwe telefoonsysteem. Wat wel als vooruitgang ervaren wordt is dat er binnen de praktijk naar en van Mantgum uit gebeld kan worden. Met ingang van februari is dokter Tjerk Hoekstra weer begonnen met spreekuur. Dokter Lennart Bergwerff - junior- werkt nu op de woensdagen; verder neemt hij waar in een praktijk in Workum. In de maanden december en januari verving hij dokter Hoekstra en draaide spreekuur in Mantgum. Sommigen van u kennen nog dat roodharige jochie van het kaatsveld, voetballen of het loonbedrijf waar hij in zijn vrije tijd werkte, nu is hij een serieuze beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Voor u is dat even wennen maar als ouders zijn wij natuurlijk ‘tige grutsk’ . Iedereen vraagt naar onze toekomstplannen, wij werken voorlopig door, zolang onze gezondheid dat toe staat. In april van dit jaar is het 35 jaar geleden dat mijn man zijn huisartsenbul ontving. En de plannen van onze zoon? Deze zijn nog niet helemaal duidelijk. Groot nieuws is de geboorte van Rosalinde Valerie: Debora is bevallen van haar derde kindje. Zij is tot september afwezig. Wij hebben twee vervangsters voor haar, nl. Janet de Groot en Jessica Rutten. Beide dames zijn doktersassistente en nemen de telefoon op om uw vragen te beantwoorden en de administratie te doen. Nog meer nieuws: per 1 maart verhuist het consultatiebureau van Winsum naar onze praktijkruimte in Mantgum. Zij gaan de ruimte voor een middagdeel huren en we zijn blij hen te mogen huisvesten. Vroeger behoorde de jeugdzorg bij het werk van de huisarts; nu komen ze weer terug in ‘de praktijk’. Om de ruimte kindproof te maken heeft Jaap Groen aanpassingen gemaakt in de spreekkamers en een prachtig hekje geplaatst bij de balie, het zijn drie kindMandeguod 21

22 Mandeguod

jes die hand-in-hand staan. Zijn het ‘ Horen, Zien en Zwijgen’? Vorige ‘Baarder Kat’ praatte ik u bij over de griep en het vaccinatieprogramma. Ook over het nut van de griepprik. Nu de winter aardig gevorderd is heeft de griep behoorlijk om zich heen gegrepen en vooral jongeren zijn flink ziek geweest. Er waren zelfs ziekenhuisopnames, met complicaties als longontsteking. De categorie die deelneemt aan het vaccinatieprogramma was ditmaal goed beschermd, dat mag ook wel eens gezegd worden. Een simpele maar effectieve voorzorgsmaatregel voor al die anderen is regelmatig je handen wassen. Het virus kan via je handen overgedragen worden via de deurknop, een zakdoek, een handdruk. Zo kan iedereen helpen de griepepidemie terug te dringen. Tenslotte: in de wachtruimte in Mantgum hangen nu schilderijen van mevrouw TineTerpstra –Langhout van Wjelsryp. Indien u belangstelling heeft voor een van haar werken kunt u contact opnemen met mevrouw Terpstra. Jeltje Osinga van Winsum heeft eerder met haar schilderijen de ruimte opgefleurd en zelfs enkele opdrachten gekregen. Wilt u ook eens exposeren in onze praktijk neemt u dan contact met ons op. Misschien moet u even wachten, maar u weet…Geduld is een schone zaak! Aukje Bergwerff- de Boer Palmpasen Vorig jaar hebben we de traditie gewijzigd. Dat is goed bevallen, dus dat houden we erin. Kinderen halen niet meer op Palmzondag fruit op om later de fruitbakjes rond te brengen. In plaats daarvan kan iedereen die fruit wil bijdragen dat op zaterdag voor Palmpasen van 14.30 tot 16.00 in de kerk brengen. Wij maken dan zaterdag de bakjes. Op zondagmorgen versieren de kinderen net als ieder jaar een palmpasenstok. Daarna is er een korte viering waarin ds. Knol voorgaat. Vervolgens lopen de kinderen met hun palmpasenstok door het dorp waarbij ze de fruitbakjes naar mensen brengen die wel wat steun kunnen gebruiken. Palmpasen valt dit jaar op 20 maart. Dus: zaterdag 19 maart kunt u tussen 14.30 en 16.00 fruit inleveren bij de kerk. Zondag 20 maart vanaf 9.00 palmpasenstok versieren en om 10.00 palmpasendienst. De kinderen krijgen via de school nog een uitnodiging, maar daarnaast zijn alle grote en kleine mensen welkom. Mocht u iemand kennen die gewoonlijk geen fruitbakje krijgt maar er dit jaar wel een kan gebruiken, geeft u dat dan door aan Aukje Dijkstra, 058-2501429. Namens de kerkenraad van de Mariakerk, Esther Langedijk Mandeguod 23

24 Mandeguod

Loop je Fit! Clinic Beginnen met Hardlopen Lekker buiten hardlopen! Je gaat je steeds fitter voelen en met elke kilometer verbrand je flink wat calorieën. Heb je altijd al willen hardlopen, maar kwam het er niet van? Of wil je opnieuw beginnen of hardlopen naast een andere sport? Meld je aan, ga lekker mee naar buiten en begin met hardlopen! In tien weken ga je opbouwen 1 naar 20 minuten hardlopen. Je krijgt een gevarieerd en verantwoord trainingsprogramma van hardlooptrainer Jildou Oosterhof uit Leeuwarden. Voor wie? Iedereen is welkom. Jong of oud, sportief of niet-actief, met of zonder loopervaring. De clinic biedt de mogelijkheid om in je eigen tempo het hardlopen op een verantwoorde manier op te bouwen. Loop je al regelmatig, maar lijkt het je leuk om aan te sluiten op donderdagavond? Dan kan je je ook aanmelden. Gezondheidsproblemen (hart, gewrichten, bloeddruk) kunnen een beletsel vormen. In die gevallen raden we aan de huisarts of een sportarts vooraf om advies te vragen. En verder… • De clinic begint op donderdagavond 14 april om 19.30 uur. • De kosten bedragen 30 euro voor de clinic en deelname aan de loop op 3 juli • Aanmelden kan via de website: runom.mantgum.com • Of bel met 06 5122 1165 Loop Rûnom Mantgum en wandeltocht op 3 juli Op zondag 3 juli organiseren we Rûnom Mantgum. Net zoals vorig jaar is er een kidsrun en een loop over 2½, 5 en 10 kilometer. Nieuw in 2016 is de 15 kilometer, een afstand die je in Friesland niet zo vaak in een wedstrijd kan lopen. En we werken dit jaar met elektronische tijdmeting zodat iedereen zijn exacte netto tijd krijgt. Verder komt er een bijzondere wandeltocht van 25 kilometer. Vertrekpunt is het station in Mantgum waar je met de trein naar het startpunt in Sneek gaat. Via een mooi route de stad uit en langs het Sneekermeer. Vervolgens door een aantal mooie dorpen en het slot van de tocht gaat door de weilanden van Easterwierrum naar Mantgum over een oud kerkepad, waarvan het tweede deel voor deze gelegenheid éénmalig gebruikt mag worden. Onderweg word je verrast door cultureel en muzikaal entertainment. Voor de loop en de wandeltocht hebben we op 3 juli veel helpende handen nodig. Dus als je niet gaat wandelen of hardlopen ben je welkom als vrijwilliger om te helpen deze dag een succes te maken! Meer informatie en aanmelden via nummer 06 5122 1165 of via de website runom.mantgum.com. Mandeguod 25

26 Mandeguod

Nieuws van de Cultuurcommissie Lenteconcert van Dionysys Op zondagmiddag 6 maart geeft het trio Dionysus een lenteconcert in MFC Wjukken. Het programma zal bestaan uit een mix van klassieke en populaire muziek. Dionysys zelf omschrijft haar muziek als een fusion van tango, klassieke muziek en wereldmuziek. Vaak is deze door het trio zelf gearrangeerd voor hun bezetting van accordeon, viool en piano. Op het programma voor deze middag staan in ieder geval werken van Bach, Katchaturian en uiteraard vertolkingen van de Tango Nuevo van Piazzolla. Met werken van de laatstgenoemde componist heeft het trio de afgelopen jaren een enthousiast en aandachtig publiek weten te veroveren. Dit concert wordt georganiseerd door de cultuurcommissie van MFC Wjukken in samenwerking met SPL, het Senioren Platform Littenseradiel. Het vormt de afsluiting van de lezingenserie “ Luisteren/Kijken naar Muziek” Zondag 6 maart 15:00 uur Entree €12,50 Reserveringen en informatie: mail naar cultuurcommissie@wjukken.nl of bel 058-2501458 Grote Schoonmaak Mariakerk Op de ochtenden van vrijdag 18 en zaterdag19 maart wordt het houtwerk van de Mariakerk weer in de was gezet. Ook zijn er andere klussen te doen. De kerk is vanaf 9.00 uur open en de koffie zal klaar staan. Bedenk: vele handen maken licht werk! Tot ziens! Vriendelijke groet, Aukje Dijkstra Mandeguod 27

28 Mandeguod

Vereniging Verenigingen Contactpersoon Biljartvereniging Mantgum Bridgeclub Doarpsmienskip Mantgum Fûgelwacht Mantgum Gymnastiekvereniging Weidum Harmonie en Malletband Weidum Herensociëteit Vriendenkring Iisclub De Twa Doarpen M. Dusselaar J. W. Verhoef A. Muller E. van der Hem K. Bosma C. Punter S. Cnossen J. van der Werf Jeu de Boulesvereniging Wjukslach G. Kuperus Keatsferiening Jacob Klaver Korfbalvereniging WWC Loopgroep Runom Mantgum Mannenkoor Mantgumer Maten Mantgumer Tennisclub Merke Commisje Mantgum B. Stienstra G. van der Hem D. Lont P.R. van der Kooi A. Meijer A. Tymersma Ondernemersvereniging Mantgum W. Fopma Oudercommissie De Gielguorde Resitearkolleezje Frisia 1874 E. Langes Soos 60+ Speeltuinvereniging De Pôle Stichting Freed Stichting Wjukken Tafeltennisclub MTV’14 Uitvaartvereniging De Laatste Eer Voetbalvereniging Oosterlittens Werkgroep Historie Mantgum Wietwetterklup S. de Groot R. Heida J. Nijboer P. Wijnja J. Anema J. Vogelzang G. Terpstra D. Ottema R.W. Steensma T. Oosterbos Telefoonnummer (058) 253 16 11 (058) 250 18 13 (058) 250 14 41 (058) 251 96 81 (058) 251 93 93 (058) 251 92 64 (058) 250 15 97 (058) 250 11 44 (058) 251 97 17 (06) 130 43 474 (06) 156 37 637 (06) 512 21 165 (058) 250 15 02 (058) 250 15 29 (058) 250 20 26 (058)-288 32 98 (058) 2501108 (058) 250 26 75 (058) 255 25 58 (06) 532 781 62 (058) 250 17 50 (058) 289 44 32 (058) 250 14 34 (058) 250 13 09 (058) 250 10 38 (058) 250 13 76 Mandeguod 29

Activiteiten Maand maart di. 1 mrt di 1 mrt wo 2 mrt zo 6 mrt do 10 mrt do 10 mrt ma 14 mrt di 15 mrt wo 16 mrt wo 16 mrt vrij 18 mrt vrij 18 mrt za 19 mrt zo 20 mrt Luisteren naar muziek Bestuursvergadering DMS Bestuursvergadering MFC Wjukken Culturele cie ism PSL: Lenteconcert Dyonisus Cursus filosofie Culturele Commissie Cursus filosofie Vrouwen van Nu Jaarvergadering Pukkewjuk Filmhuis Schoonmaken Mariakerk Schoonmaken Mariakerk Jeu de Boule-tournooi Vakanties 2016 huisarts Boazum - Hornstra 5 - 13 mrt 2 - 24 juli 10 - 18 sept 31 dec - 8 jan Voorjaar Zomer Herfst Kerst 13.30 uur, MFC Wjukken 19.30 uur, MFC Wjukken 19.30 uur, MFC Wjukken MFC Wjukken 13.30 uur, MFC Wjukken Oprichting WietWetterKlup 20.00 uur MFC Wjukken Vergadering 20.00 uur, MFC Wjukken 13.30 uur, MFC Wjukken 20.00 uur, MFC Wjukken of Jorwert 20.00 uur MFC Wjukken 20.00 uur, MFC Wjukken vanaf 9.00 uur vanaf 9.00 uur 14.00 uur, bij Doeke op skillaerd Waar zijn in Mantgum AED aanwezig MFC Wjukken (dag en nacht) hoofdingang gebouw Poiesz Supermarkt, alleen tijdens openingstijden Fysiotherapie Jelle Sybesma, werkdagen 08.00 - 18.00 uur Wat te doen bij een incident: Eerst 112 bellen. 30 Mandeguod

Weekagenda maandag bloedprikken huisartsenlaboratorium AMV fanfare ’Harmonie Weidum’ Mantgumer Maten Tafeltennisclub MTV’14, 12 t/m 18 jaar volwassenen zenmeditatie dinsdag 09.00 - 09.15 uur, mfc Wjukken 15.30 uur, OBS de Gielguorde 19.30 - 21.00 uur, dorpshuis Weidum 20.00 uur, mfc Wjukken 18.30 - 20.00 uur, mfc Wjukken 20.00 - 21.30 uur,mfc Wjukken 19.45-21.30 uur, Dokter Fokkewei peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 13.15 - 15.30 uur, mfc Wjukken viskraam 15.00 - 18.00 uur, De Dobbe lytse byb biljarten 60+ judo, 4 t/m 7 jaar judo, 7 t/m 8 jaar judo, 8 t/m 9 jaar judo, 10 jaar en ouder inloopspreekuur politie tossen tennis jeugd bridgen tossen tennis volwassenen 14.00 - 16.00 uur, de Gielguorde (m.u.v. schoolvakanties) 14.00 - 16.00 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal 18.05 - 19.00 uur, gymzaal 16.30 - 17.30 uur, Gemeentehuis Wommels 18.30 - 20.00 uur, tennisbanen 20.00 - 23.00 uur, mfc Wjukken 20.00 - 23.00 uur, tennisbanen woensdag peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 08.30 - 10.45 uur, mfc Wjukken verlengde opvang ‘de Pukkewjuk’ 10.45 - 11.45 uur mfc Wjukken soos 60+ bodyfit pilates 14.00 uur mfc Wjukken 18.30 - 19.25 uur, gymzaal 19.30 - 20.15 uur, gymzaal malletband ‘Harmonie Weidum’ 19.30 - 21.30 uur, dorpshuis Weidum bodyshake donderdag pianoles kids swing 4 t/m 7 jaar funky kids 7 t/m 10 jaar 20.20 - 21.20 uur, gymzaal 14.50 uur - 21.30 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal modern dance 10 jaar en ouder 17.15 - 18.05 uur, gymzaal Mandeguod 31

Weekagenda ophalen oud papier jeu de boules loopgroep Rûnom Mantgum yoga vrijdag v.a. 18.30 uur, laatste do. v.d. maand 19.30 uur, banen bij Doeke 19.30 uur, bij mfc Wjukken 19.00 uur én 20.00 uur, De Gielguorde peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 08.30 - 10.45 uur, mfc Wjukken verlengde opvang ‘de Pukkewjuk’ 10.45 - 11.45 uur mfc Wjukken pilates 09.00 - 09.45 uur, gymzaal vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) biljartcompetitie 09.15 -10.15 uur, mfc Wjukken 10.30 -11.30 uur, mfc Wjukken 19.30 uur, Café Bonnema Instellingen Instelling Telefoon Contactpersoon Buitenschoolse opvang De Vrijbuiters (088) 035 04 38 W. Lameris Diëtistenpraktijk Leuk op Gewicht Diëtistenpraktijk Mantgum Dokterswacht Friesland Fysiotherapiepraktijk Mantgum Huisartspraktijk Bergwerff Huisartspraktijk Lukkes Gastouderopvang It Swânnennest (0900) 112 71 12 (058) 250 14 14 (0517) 34 12 72 (058) 251 92 24 J. Sybesma H.B. Bergwerff L.J. Lukkes (058) 250 15 23 G. van der Heide Gastouderopvang Seerôvers en Lânrotten (058) 250 19 52 J. Wijnia Gastouderopvang Us Wouterkes Kinderopvang It Flinterke Logopediepraktijk Mantgum Studio Fitaal Peuterspeelzaal De Pukkewjuk (058) 250 13 63 R. van der Veen (088) 035 04 38 W. Lameris (06) 270 649 94 A. Wijnstra (06) 420 122 03 M. Ypma (058) 250 16 80 I. Bosma Protestantse Gemeente www.ruimgeloven.nl (0566) 65 36 35 Ds. G. Knol Sportcentrum Akkermans Tandartsenpraktijk Mantgum Mindfulnesstraining en zenmeditatie 32 Mandeguod (0515) 42 56 12 V. Akkermans (058) 250 17 81 (06) 128 227 12 Eef Heinhuis (06) 18 33 90 61 C. Bruinsma (0566) 65 33 88 T. Kuperus

Biljartclub MANTGUM `79 Oude tijden herleven. Nu wij met onze biljartclub MANTGUM`79 ons weer helemaal thuis voelen op de plaats waar het allemaal begonnen is, leek het ons mooi om in het geheel gerenoveerde café een biljartreünie te organiseren. Op 13 februari was het dan zover. In het voortraject hebben wij zoveel mogelijk oud-leden benaderd. Helaas zijn ons al veel oud-leden ontvallen. De verwachtingen waren hoog gespannen wie zouden wij vanaf vier uur mogen verwelkomen? Zo langzamer hand druppelden de bezoekers binnen, leden en oud-leden. Er waren enkele oud-leden van het eerste uur zoals Hans van der Marel, Germ van de Meer, Jop Postma (de oud-kroegbaas), Wieger van der Ploeg, Rutger Fopma en Douwe Aalbers. Maar boven alles was er ook ons langste lid, een van het eerste uur Anne Piet Tolsma. Na het gebruikelijke herinneringen ophalen werd er met zijn allen om prijzen gebiljart, gesponsord door de POIESZ Supermarkt en café Bonnema. De uitslag was: 1e) Sjoerd Binnema, 2e) Johan van de Werf, 3e) Lennard Weijer en 4e) Anne Piet Tolsma. Hierna gingen de liefhebbers nog kastje biljarten. Wij kunnen terug zien op een geslaagde reünie. Frans Rodenburg Mandeguod 33

34 Mandeguod

`Heimwee nei Hurdegaryp` Woansdei 10 febrewaris - Plak: de Wjukken We hawwe it stik fan Tryater yn de Wjukken besocht: `Heimwee nei Hurdegaryp`. Der sieten op dizze dei troch de wike sa'n 50 minsken op de tribunes, tribunes dy't it measte wei hiene sa't dy fan in jier as 15 lyn yn Jorwert brûkt waarden. Foar my ek in heimwee momintsje. It toaniel wie opboud mei izeren rûne buizen en in wetterbak. It seach der yndustrieel út mar it wie yn de rin fan it stik ek tige funksjoneel . Mei wetter, wyn en reek waard alles út de kast helle. De spilers, twa manlju dy't werom giene nei harren jonge jierren. Kij melke yn de molkkelder sûnder lûd en se reitsje dan yn harren bernskens en stadichoan wat âlder. Moai spile op profesjonele wize troch Lourens van den Akker en Eelco Venema. Fermaaklike sitewaasjes en bysûndere omstannichheden “makken” dizze foarstelling. Myn “heimwee” nei de moaie stikken dy't Tryater eartiids spile wurdt mei de dei grutter. Ek it publyk is like âld as pak 'm beet 10 jier lyn. Myn hope is dan ek dat men by Tryater ek wat “heimwee” hat nei dy goede tiid. Mei it each op de 60 minuten spyljen en de spultsjes letter op 'e Clincke kriget dizze foarstelling fan my trije stjerren op in skaal fan fiif. Teake Oosterbos Wite blommen draach ik oan Meikoarten kom ik wer nei Mantgum om oer gedichten te praten. Dit kear nim ik wite blommen mei, want ik wol it hawwe oer it ûnbeneambere yn ús bestean. Oer datjinge wat de dichter bedoelt, as er skriuwt: lees maar, er staat niet wat er staat. Ik hoopje alle minsken dy't ferline jier mei my op reis west hawwe troch it lân fan de poëzy wer te treffen foar in ynspirearjende middei. Mar nije belangstellenden binne ek tige wolkom. Dus graach oant sjen yn de Wjukken op tongersdei 17 maart 2016. Tiid: 13.30 -15.30 Hylke Tromp En o ja: mochten jimme sels in gedicht ynbringe wolle dat mooglik by it thema past: mail dat dan nei: info@seniorenlittenseradiel.nl Wa wit wat derfan komt. Kosten € 6,50 incl. kofje/thee, oan ‘e seal te beteljen. Oanmelde foar 14 maart e-mail: info@seniorenlittenseradiel.nl til.: 058-2501303 Mandeguod 35

36 Mandeguod

An’t Werk: ‘Shiatsumassage werkt zelfs tegen hooikoorts’ Wie Mantgum binnen rijdt vanaf de Hegedyk ziet bij het eerste huis, links van de weg, sinds kort een opvallend groen bord staan. ‘An’t Werk shiatsu- en massagetherapie’, staat er met grote letters op. Een passende naam voor de praktijk van Ant Fopma. Want stilzitten is niet aan haar besteed. In het dagelijks leven is Ant docent lichamelijk opvoeding op OSG Sevenwolden in Joure. Vanwege Ant haar interesse in sport en spieren, heeft ze in 2010 letterlijk de kneepjes van de sportmassage geleerd. Vier jaar later mocht ze zich ook nog officieel massagetherapeut noemen. Een leergierige vrouw met veel interesse voor sport en bewegen, zo blijkt. Om haar kennis toe te passen is ze in 2010 begonnen met een praktijk aan huis. Ze geeft hier diverse behandelingen die grotendeels gebaseerd zijn op de shiatsudenkwijze. Een term die je steeds vaker hoort. Maar wat dat nou precies is? En waar is het goed voor? ‘Dit klinkt tegenstrijdig, maar als je de uitleg hoort, is het eigenlijk heel logisch’ Shiatsu? Ant: ‘Shiatsu is een vorm van massage waarbij ik met mijn handen druk uit oefen op bepaalde lichaamspunten. Hierdoor kan het lichaam zichzelf beter herstellen als het vermoeid is, of bijvoorbeeld stress ervaart. Er zijn honderden verschillende drukpunten in je lichaam die effect hebben op een andere plek in je lichaam. Als mensen bij mij komen met bijvoorbeeld migraineklachten, masseer ik een punt bij het enkel en het hoofd`. Het klinkt alsof deze vorm van alternatieve massage goed is voor veel klachten. ‘Dat klopt’, vertelt Ant. Een tenniselleboog, hoofdpijn, maar ook hooikoorts zijn goed te verhelpen door Shiatsu.’ Hooikoorts ook? Hoe werkt dat dan? Mandeguod 37

38 Mandeguod

Anthistamine Ant legt uit dat de meeste hooikoortspatiënten oogdruppels, neusspray of pillen – ook wel `antihistaminica` genoemd - gebruiken om hun loopneus, niesbuien, dikke ogen en alle andere klachten te onderdrukken. Deze klachten ontstaan door de stof histamine. Dit stofje heeft ieder mens in zijn lichaam en zorgt bij sommigen voor een allergische reactie. Dit noemen we hooikoorts. Antihistamine zorgt ervoor dat histamine niet of minder wordt aangemaakt, waardoor de hooikoortsklachten kunnen verminderen. Met een shiatsubehandeling wordt de allergische reactie van histamine op het lichaam vermindert. Een natuurlijke manier van onderdrukken die beter is voor het lichaam. Histamine Ant: ‘Histamine speelt een belangrijke rol in het afweersysteem van ieder mens. Het is dan ook tegen natuurlijk dat je histamine in het lichaam blokkeert. Door bepaalde punten op de rug en de borst te masseren blijft de allergische reactie in het lichaam uit. Het gevolg is dat het zelf herstellend vermogen van je lichaam sterker wordt, waardoor je niet meer vatbaar bent voor alle pollen die in het voorjaar in de lucht hangen.’ ‘De behandeling wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed’ In het voorseizoen behandelen Als je het zo bekijkt, klinkt de shiatsudenkwijze best logisch. Ant: ‘Ik heb steeds meer mensen uit Mantgum en omgeving die voor een hooikoortsbehandeling bij mij komen. Bij acht van de tien patiënten, die drie tot vijf behandelingen hebben gehad, komt de hooikoorts in het voorjaar niet terug. Bij de overige twee zijn de klachten veel minder of ze hebben meer behandelingen nodig. Het is maar net hoe erg je hooikoorts hebt. Wel is het belangrijk om de shiatsubehandeling te ondergaan vóór dat het hooikoortsseizoen is geopend. Het beste is om je in februari, maart of april een aantal keren te laten behandelen. Het lichaam heeft dan genoeg tijd om zichzelf sterk te maken.’ Een fijne bijkomstigheid is dat de behandeling door de meeste zorgverzekeringen wordt vergoed. Aan Ant haar verhaal te horen hebben veel mensen baat bij deze behandeling. Ik zou dan ook zeggen: ‘De behandeling van Ant werkt!’ www.massagepraktijkantwerk.nl Tekst: Maaike Kuipers Mandeguod 39

40 Mandeguod

By dizze wolle wy jimme graach op 'e hichte bringe fan it fernijende 'Memories of a nightclub' konsert fan Harmonie Weidum. Memories of a nightclub: In âlderwetsk gesellige jûn fuort! Yn Weidum leit 12 maart de dûnsflier foar jo klear om te dûnsjen en te swingen op muzyk fan ûnder oare Jim Croce, Amy Winehouse, Glenn Miller Orchestra en Kyteman. Fanfare Harmonie Weidum besoarget jo in ûnferjitlike en âlderwetsk gesellige jûn út mei it unike ‘Memories of a nightclub’ konsert yn de folslein oanklaaide grutte seal fan it doarpshûs fan Weidum. Mei ‘Memories of a nightclub’ wurdt de taskôger de dûnsflier oplutsen troch de gelegenheids bigband dy ’t spesjaal foar dizze jûn foarme wurdt. Lit jo ferrasse troch ferskate gastmuzikanten lykas The Andrew Sisters, pianist Jan Stulp en sanger Wybo Smids dy ’t Frank Sinatra fertolket. Kaarten à €10,- it stik binne 12 maart oan de doar te krijen en fan 1 febrewaris ôf fia www.harmonieweidum.nl. De nachtclub iepent har doarren 20:30, om 21:00 is de kick-off. De 118 jierrige muzykferiening Harmonie Weidum bestiet út in malletband en in fanfare. De ôfrûne jierren hawwe beide ôfdielings al hiel wat besikers nei Weidum lutsen, ûnder oare mei de bernefoarstelling Hennie de Heks, mei de film Koperdieven en op fjirtjin febrewaris 2015, yn gearwurking mei de malletband, mei it festiValentijn. Under de besiele lieding fan dirigint Ria Fennema hat de fanfare fan ’t hjerst op it konkoers in 1ste priis mei promoasje behelle. Njonken de temakonserten is Harmonie Weidum ek te finen by keatspartijen, it iepenloftspul yn Jorwert, by trouwerijen en jubilea; in iverige en belutsen doarpsferiening dy ‘t altyd op syk is nei fernijing. Mei ‘Memories of a nightclub’ jit Harmonie Weidum it fenomeen korps yn in folslein nij jaske en bringt sy hafabra leafhawwers, dûnsfans en âlderwetske geselligens byinoar. Temakonsert fanfare Harmonie Weidum Memories of a nightclub 'in âlderwetsk gesellige jûn fuort' Yn gearwurking mei ferskate artysten, 12 maart 21:00 yn it Doarpshûs fan Weidum. Tagong: €10,Kontakt: Janneke de Boer, jannekedeboer1@hotmail. com, 06-10770165, 058-2519402 Mandeguod 41

42 Mandeguod

‘Geef om vrijheid’: Collecte van Amnesty International 13 t/m 19 maart Amnesty International houdt in 2016 voor de veertiende keer een landelijke collecte. Van 13 tot en met 19 maart 2016 gaan in heel Nederland duizenden vrijwilligers de straat op. In 2015 gingen in heel Nederland 25.000 vrijwilligers langs de deuren en werd 1,59 miljoen euro opgehaald voor het mensenrechtenwerk van Amnesty. Waarom collecteren? Met het geld dat tijdens de collecte wordt opgehaald, kan Amnesty haar werk blijven doen. Bijvoorbeeld voor Moses Akatugba. Moses Akatugba ‘Toen ik hoorde wat er allemaal voor me is gedaan door Amnesty International, was ik de gelukkigste man op aarde.’ Moses Akatugba was 16 jaar toen hij werd opgepakt op verdenking van een gewapende overval. Hij werd beschuldigd van het stelen van zo’n 650 euro en drie telefoons. Moses zegt onschuldig te zijn en er was ook geen bewijs. Maar na hevige marteling legde Moses toch een bekentenis af. Op grond van die bekentenis kreeg hij de doodstraf. Meer dan 800.000 mensen kwamen voor Moses Akatugba in actie, onder meer bij de Schrijfmarathon 2014. Kort daarna kwam hij vrij. Missie Amnesty Amnesty International is een onafhankelijke wereldwijde beweging van zeven miljoen mensen in meer dan 150 landen, die zich inzet voor slachtoffers van schendingen van mensenrechten. Hiervan steunen twee miljoen mensen Amnesty financieel als lid, donateur of vaste begunstiger. Amnesty Nederland is met 255.000 leden één van de grootste afdelingen. Mandeguod 43

Kom kennismaken met korfbal bij WWC! Vind jij het leuk om samen met je leeftijdsgenootjes actief bezig te zijn? Kom dan kennismaken met korfbal op: - vrijdag 11 maart en/of vrijdag 18 maart - van 16.00 tot 17.00 uur - in de sporthal in Mantgum Je kunt gewoon binnenlopen en samen met andere kinderen kijken of korfbal iets voor jou is. Ervaren korfballers leren jou spelenderwijs plezier te beleven aan deze leuke sport. Voor wie? Voor iedereen vanaf groep 1, dus ook groep 2 t/m 8 of nog ouder. Waarom korfbal? - sport in je eigen dorp, dichtbij huis! - het is een teamsport. - je leert samen te spelen met kinderen van je eigen leeftijd. - het is de enige sport waar jongens en meisjes samen sporten. - je wordt heel handig met een bal en ontwikkelt motorische vaardigheden. Neem gerust een vriendje, vriendinnetje, broertje of zusje mee! En vergeet je gymschoenen en sportkleding niet! Wil je meer weten? Neem dan contact op met Esther Langes, 06-30871171 of mail naar esther@kv-wwc.nl. 44 Mandeguod

Jeugdsponsoractie Poiesz supermarkt weer begonnen! Dit jaar mag KV WWC weer deelnemen aan de Jeugdsponsoractie van Poiesz supermarkten. De actie is begonnen op 8 februari, en eindigt op zaterdag 2 april. Bij elke €10 aan boodschappen krijg je als Poieszklant een Jeugd Sponsor Munt. Door deze munten in de koker van onze vereniging te doen, spaar je samen met ons voor een multikorf voor op het sportveld van Mantgum/Wiuwert. Maar er is meer! Door te stemmen op KV WWC via de Facebookpagina van Poiesz supermarkten, www.facebook.com/poieszsupermarkten, kunnen wij 500 extra sponsormunten verdienen. De 50 verenigingen met de meeste stemmen aan het eind van de Jeugd Sponsor Actie krijgen 500 sponsormunten extra! Dat is natuurlijk een enorme boost voor onze vereniging. Iedereen die stemt maakt bovendien kans op Poiesz waardebonnen. KV-WWC Mandeguod 45

WWC 1 behaalt weer eens een punt! Het heeft lang moeten duren maar afgelopen weekend was het dan eindelijk weer zo ver. WWC speelde haar thuiswedstrijd tegen het bekende Pallas uit Leeuwarden. De eerste ontmoeting in Leeuwarden werd met 15-10 verloren maar bevestigde wel dat tegen Pallas altijd punten gehaald konden worden. Dat het eerste team van WWC niet in haar beste doen is blijkt wel uit de resultaten in dit zaalseizoen. Eén schamele wedstrijd werd gewonnen en af en toe kreeg het team er helaas ook flink van langs. Het geluk zat het team echter ook niet altijd mee getuige twee verlieswedstrijden met 1 punt verschil. De wedstrijd tegen Pallas moest het startsignaal vormen voor de strijd tegen degradatie, punten moeten er komen. Het grote probleem voor WWC is het feit dat het te veel doelpunten tegen krijgt en simpelweg niet bij machte is om er vervolgens meer te scoren. Om deze reden heeft coach Fabian er voor gekozen om te starten met achter verdedigen. Dat dit tegen Pallas niet goed uitpakte kwam al zeer vlot op het scorebord tot uiting, in no-time liep WWC weer achter de feiten aan en stond het 3-8 achter. Wederom moest er een flinke inhaalslag gepleegd worden. Halverwege de eerste helft werd weer omgeschakeld naar “normaal” voorverdedigen en dit maakte het scoren voor Pallas direct veel lastiger. Dat dit vertrouwen gaf aan de spelers van WWC bleek snel uit het scoreverloop. WWC kwam middels afstandsschoten en goed verdedigend werk terug tot een achterstand van 2 doelpunten bij rust: 7-9. De tweede helft kenmerkte zich door een om en om scoreverloop, beide ploegen hadden de verdediging goed op orde en wisten nagenoeg alleen uit afstandsschoten te scoren. WWC kreeg verdedigend meer en meer grip op de gasten en wisten veel ballen te stelen. De gasten werden onrustig en elke aanval duurde weinig langer dan één doelpoging voordat WWC de bal weer had afgepakt. WWC zelf bleef moeite hebben met scoren maar kwamen uiteindelijk terug tot een gelijke stand van 14-14. Na een paar hectische momenten in de slotfase bleek dit tevens de eindstand. Pallas heeft misschien een puntje verloren maar WWC heeft op inzet zeker ook een punt gewonnen. Laat dit de opmars inleiden naar meer punten die het team zo hard nodig heeft om handhaving een feit te maken. Volgende week reist de equipe weer af naar het oosten en speelt het tegen Blauw Zwart uit Wierden, een van de ploegen waar zeker kansen liggen getuige de vorige wedstrijd die 14-15 werd verloren. Sander Hageman 46 Mandeguod

Degradatie in zicht Nadat vorige week een goede wedstrijd tegen Pallas werd gekorfbald. Stond 31 januari Blauw Zwart op het programma. De oude vertrouwde rode shirts werden van zolder gehaald, deze vielen een beetje groot uit. De wedstrijd begon na het zo geliefde voorstel rondje. De thuisploeg pakte een snelle 2-1 voorsprong. Wij waren hier niet om te verliezen en maakten de stand naar 2-4 in het voordeel van WWC. De stand ging hierna eigenlijk om en om, de ploegen waren aan elkaar gewaagd. Wat de stand in de rust bracht om 11-10 in het voordeel van Blauw zwart. WWC kwam eerst op gelijke hoogte en pakte daarna een 13-15 voorsprong. Boukje raakte geblesseerd en kon niet meer meespelen. Waarschijnlijk is het haar achillespees, afwachten hoe dit herstel gaat verlopen. We hopen dat ze snel weer kan korfballen want we kunnen eigenlijk geen dames missen in de selectie.! Als iemand dit leest en denkt ik wil WWC wel versterken: je bent van harte welkom. De wedstrijd was nog niet afgelopen want na de val van Boukje brak een goede aanvalperiode van Blauw-Zwart aan en kwamen we weer op gelijke hoogte. Rutger werd gewisseld voor Anne. De scheids had het niet zo staan op de aanvallende kunsten van Rutger en floot op alles wat hij ook maar deed. Het was voor Rutger spelen tegen de scheids en nee zelfs Rutger kan dat niet winnen. Hierna had Blauw-Zwart het spel in de macht en kon WWC er ook niks meer aan doen. De eindstand was 21-17. Wat wel erg opmerkelijk was dat er in totaal 10 doelpunten vanuit een strafworp zijn gemaakt. De terugreis naar huis. Gebrina bracht Boukje naar de eerste hulp om te kijken wat er precies met haar voet was. De andere 2 auto’s Jonker en Terpstra hebben een rondrit gemaakt door het mooie Ommen en omstreken. Jonker zijn mobiel was leeg van het navigeren naar Wierden en zoals Anne altijd zegt; ‘het komt allemaal goed, ik rijd wel voorop’ Nou dit hebben we geweten nadat we enkele keren zijn gekeerd en kleine weggetjes in gereden zijn, vertrouwde de auto van Jonker het niet meer en hebben zij hun eigen weg naar huis terug gevonden. De geruchten gaan dat de auto van Terpstra nog even langs de Wijk ging, naar Sandra’s kiekschuur. Volgende week moet WWC 1 weer lekker vertrouwd thuis spelen in Friesland. Anna Grunstra Mandeguod 47

WERKGROEP HISTORIE MANTGUM Het Mantgumer skûtsje De meeste inwoners zullen bij deze aanhef wel denken aan het skûtsje, dat de laatste jaren 's winters in Mantgum voor de kant ligt. Deze winter trouwens niet, het waarom hebben we kunnen lezen in de Mandeguod van december 2015. In ieder geval is er nu wéér een skûtsje dat Mantgum op de kont heeft staan. Dit is de Yde (gebouwd bij Barkmeijer, Briltil in 1910), waarmee dorpsgenote Noortje Goedhart afgelopen zomer een mooi resultaat heeft gehaald in de IFKS zeilwedstrijden. In dit verhaal gaat het echter om de Twee Gebroeders, het skûtsje, dat de oudere Mantgumers nog wel kennen en dat jarenlang, totdat het in 1957 werd verkocht, in Mantgum zijn thuishaven heeft gehad. Daarmee verdween dit skûtsje uit beeld en uit onze herinnering. Alleen de bekende foto van het skûtsje in de Mantgumer haven met daarop Eise Groeneveld aan het turf sorteren, houdt de herinnering aan dit schip levend. Niet al te lang geleden werd echter de Werkgroep Historie Mantgum via de Mantgumer website benaderd door mrs. Terrie Chatfield. Ze bleek de mede eigenaresse te zijn van een skûtsje, vroeger genaamd de Twee Gebroeders en hoopte via de werkgroep wat meer geschiedenis van het schip boven water te krijgen. De werkgroep is aan de slag gegaan en na onderzoek, gesprekken en uitwisseling van gegevens over en weer, zijn we in staat geweest een mooi stuk geschiedenis helder te maken. In 1854 wordt in Mantgum Durk Aise's Groeneveld geboren. Hij huwt op 17-51879 Aafke Jan's Roode (1855) en zij krijgen 6 kinderen. 3 jongens en 3 meis48 Mandeguod

jes. Eén van de broers overlijdt al op 6 jarige leeftijd, de 2 anderen, Jan (7-5-1883) en Eise (2-11-1900), groeien op tot varenslui. De Groenevelds woonden deels op de vaste wal. De ouders van Durk (Eise Groeneveld 1822-1898 en Maayke Bijlsma 18281931) verdienden de kost in de vaart. Eise als veerschipper en Maayke in het Veerhuys. Later varen ze zelf met een houten skûtsje. Ergens na 1890 woonden ze in het huis, dat we nu kennen als De Wal 3. Na het overlijden van Eise blijft Maayke daar wonen. Daarna woonden in dat huis kleinzoon Eise met zijn (weduwe) zuster Monskje. Na het overlijden van Monskje in 1963 trekt Eise bij zijn broer en nichtje in en koopt de familie v d Veen no 3. Vandaag de dag woont Eelkje er nog steeds. Durk en Aafke varen en wonen eerst met hun kinderen op een houten skûtsje en later op een Pekelder praam1 , daarna weten we niet zeker. Waarschijnlijk deels al op De Wal no 7. Wel weten we, dat zoon Jan en zijn vrouw Reinouw Jan's Rienks in 1910 in de Master Jansen strjitte 3 wonen (waar nu het huis van Wim en Feikje Vellinga staat) en dat rond 1920 De Wal 7 (waar Jan en Maria nu wonen) hun adres is. Durk is dus ook met een houten skûtsje begonnen. Daarna voer hij met zijn vrouw en 5 kinderen op een Pekelder praam van zo'n 30 ton. Zo rond 1922 wordt Durk eigenaar van een vrachtschip, een nieuwbouw schip, hij heeft goed gevaren de afgelopen jaren. De precieze datum van opdracht of koop weten we niet, maar wel blijkt uit de Liggers2 van de scheepsmeetdienst, dat: Op 21 juli 1922 in Hoogeveen een bolpraamschip3 van ijzer, met de naam "De Twee Gebroeders" wordt opgemeten. Gebouwd in Sappemeer in 1922. Groot 50,7 ton en voorzien van nummer Hz2166N. Eigenaar D. Groeneveld uit Mantgum. Het Mantgumer skûtsje is dus eigenlijk een bolpraamschip, maar we blijven haar toch maar een skûtsje noemen. Het was kennelijk al de bedoeling dat de broers Jan en Eise met dit schip de kost zouden gaan verdienen, waarom anders de naam "De Twee Gebroeders". Helaas heeft vader Durk dat niet lang meegemaakt, want op 13 okt. 1922 overlijdt hij. De broers Jan en Eise varen met het schip, Jan is schipper en Eise scheepsmaat en ze vervoeren van alles: terpaarde, stro, turf, aardappelen, suikerbieten enz enz. De latere jaren zijn ze eigenlijk helemaal overgegaan naar turf en kolen en daarmee de brandstofhandel. Mandeguod 49

50 Mandeguod

Waarschijnlijk eerst alleen met (klein) zeil, vaarboom en trekzeel, maar in 1927 blijkt uit de Liggers dat in Leeuwarden een hermeting heeft plaats gevonden. Waarschijnlijk door de plaatsing van een Deutz motor. Eise vertelt in 1980 dat de Deutz 30 jaar heeft dienst gedaan en omdat het schip rond 1957 is verkocht, klopt die 30 jaar wel aardig. De laadcapaciteit wordt wat minder door de motor en is nu 48,3 ton. De vraag dringt zich op, of vanaf dat moment de Groenevelds de zeilen definitief hebben opgeborgen. Opnieuw een hermeting in 1938. Ditmaal in Groningen, onder nummer G 4803 N. Het is niet duidelijk waarom dit is gedaan. Wel is merkwaardig dat de lengte nu 19,38 meter is, 18 cm langer. Niemand laat een schip met 18 cm verlengen, dus mogelijk een meetfout of foute notatie: 19,38 meter in het jaar 1938 ?? Volgens één van de kleinkinderen van Jan is het schip in het begin-, of vlak na de oorlog, met 1 à 1,5 mtr verlengd, dit zouden we zeker weten, als de huidige eigenaren eens het schip opmeten of de romp goed bekijken. Zeer merkwaardig is het "Brandmerk"4 dat ook in de Twee Gebroeders is aangebracht, 388B Leeuw 1954. Dit is een merkteken als een schip in het hypotheekregister wordt opgenomen. Aan het eind van hun schippersloopbaan nog een hypotheek ? We weten het niet. De schets is rond 1950 de situatie bij de Mantgumer haven aan het einde van de vaart en waarschijnlijk ten tijde van de foto met Eise aan het turf sorteren. Op no. 7 woont dan Jan Groeneveld met zijn dochter Afke en op no. 3 wonen Eise G. en zijn (weduwe) zuster Monskje. Op no. 5 woont dan de fam. Rijpstra De handel werd vanuit de huisjes no. 3 en 7 gedreven. Opslag in de schuurtjes achter de huisnummers 3 en 7 en natuurlijk ten dele op het schip. Volgens de eigen uitspraken van Eise Groeneveld rond 1980, hebben ze niet zo heel slecht gevaren. Alleen de crisisjaren met Colijn aan het bewind, waren In die jaren eindigde de Mantgumer vaart voor de deuren van de huizen op de Wal. De haven liep door tot vlak voor Cafe Bonnema. Pas omstreeks 1962 is de haven gedempt. De foto’s zijn te dateren als 1938 en 2012 Mandeguod 51

52 Mandeguod

echt slecht. Tijdens de eerste wereldoorlog werd er waarschijnlijk zo goed gevaren met turf en olie, dat Heit Durk toen het bolschip heeft kunnen kopen. Vooral de turf was volgens Eise een goede handel. Eigen inkoop,- transport, - opslag en zelf verkopen. Daar werd aan verdiend. Later, met de zwarte brand (kolen), werd dat minder. Deze handel leverde alleen wat commissie op. Tot rond 1957 hebben de Groenevelds het schip in eigendom gehad en toen is het verkocht aan B. de Vries. De brandstofhandel is tot ca 1956 voortgezet. Jan was al AOW'er en Eise ging in dienst bij de gemeente Baarderadeel, om nog wat pensioen op te bouwen. Mogelijk hebben de geluiden over aardgas het proces iets versneld en heeft ook het dempen van de haven een rol gespeeld? Jan Groeneveld is overleden in 1973. Jan en Reinouw (1885-1949) kregen 4 kinderen. Zoon Jan is de grote vaart opgegaan en later naar Canada geëmigreerd. Dochter Trijntje trouwde met Izaak de Haan en zij kregen 5 kinderen. 2 jongens en 3 meisjes. Een van de jongens, Jan, vernoemd dus naar zijn pake, is ook de grote vaart opgegaan. De mannelijke Groenevelds waren dus behoorlijk voorzien van varensbloed, of zoals Afke, een van de zusjes De Haan, zegt: "It runs in the family" Afke is getrouwd met Lieuwe van der Meer en zij wonen op de Mr Jansen str 4. Zij is dus de pakesizzer van turfschipper Jan Groeneveld. Eise is altijd vrijgezel gebleven, hij is in 1986 overleden. Jan's dochter Afke (1923-1996) is ook altijd ongehuwd gebleven en na het overlijden van haar moeder bij heit Jan ingetrokken. Mandeguod 53

54 Mandeguod

Afke ca 1970 Reisje vrouwenvereniging Eise ca 1966 Bejaardenreisje Jan ca 1966 Bejaardenreisje Jan Groeneveld was schipper en brandstofhandelaar, maar hij was ook een man van zekere "kwizekwânsje". Hij is o.m. voorzitter geweest van "It Reisselskip", De Bejaardensociëteit en de Merkecommissie. Op de foto, die we dateren rond 1932, staat hij met schipperspet op en de sigaar aan, de volksspelen leiding te geven. De vrouwen veelal met hoedje op, de mannen met pet of (stro)hoed, maar allen keurig gekleed. Het is immers feest! Hoe is nu verder met De Twee Gebroeders gegaan? Nadat in 1957 de handel in kolen en turf is geëindigd, is de Twee gebroeders verkocht aan Bauke de Vries in Grouw. Waarschijnlijk is het schip nog een aantal jaren voor vrachtvervoer gebruikt. Dit hebben we niet kunnen achterhalen. Vervolgens waren de nieuwe eigenaren Sietze van der Berg en Antje Havenman. Zij kopen het schip op 7-3-1989 en verkopen het aan Jaap Post uit Drachten op 1-7-2002. Hoe en waar ze met het schip gevaren hebben weten we niet. Jaap Post wilde er waarschijnlijk een woonschip of luxe motorschip van Merke ca 1932 Mandeguod 55

56 Mandeguod

Eise Groeneveld tijdens de Merke van (waarschijnlijk) 1981. Er wordt gezegd dat Eise met z’n rechteroog in de linker broekzak kon kijken en links in z’n rechter broekzak, maar dat dit hem er niet van weerhield om de kwaai regelmatig en goed te raken Eise ca 1980 maken, want hij stript de hele boot. Door omstandigheden moet hij de boot verkopen en dat doet hij in 2007 aan Phil Chatfield. Na o.a. een nieuwe motor, aanpassingen en noodzakelijk reparaties, die door het heen en weer reizen van de dan nog werkende Phil naar Engeland, een jaar duren, gaat de Twee Gebroeders op reis naar Brugge in België. Daar blijft het skûtsje 2 jaar. Veel wordt verbouwd, verbeterd en gevaren. Uiteindelijk krijgt het schip een nieuwe naam. De ervaring had n.l. geleerd dat Franstaligen (en Engelsen) toch wel heel veel moeite hebben met de uitspraak van "De Twee Gebroeders". De nieuwe naam wordt Mr. Pip, omdat Phil in zijn jeugd als koosnaam Pip heeft meegekregen. Niet toevallig, want Phils vader was een groot bewonderaar van Charles Dickens bekende boek "Great Expectations". De hoofdpersoon in dit boek heet Mr. Pip en van Phil naar Pip is maar een kleine stap. Thans vaart de Mr. Pip rond in Frankrijk. Een paar jaar in het Departement Aquitaine, Renneville en Canal du Midi, Stroomopwaarts de Rhone en Bourgondie. Het plan is met een paar jaar via België naar Friesland te komen. Mr Pip in een Frans kanaal. Mr Pip in het droogdok. Mandeguod 57

58 Mandeguod

Zoals op de foto's te zien is, zonder zwaarden, maar met een forse kajuit en stuurhuis. Een stuurhuis dat beduidend groter is dan het orginele, inklapbare, stuurhuis. Het is maar de vraag of de Mr Pip nog in Mantgum kan komen, want de maximale doorvaarthoogte is 2.5 m. Ondertussen waren Terrie en Phil wel nieuwsgierig naar de geschiedenis van hun schip. Met Jaap Post hebben ze nog contact, dus was al een deel geschiedenis bekend, maar ze wilden meer weten. Via de website van Mantgum kwamen ze bij de Werkgroep Historie en zo hebben we wat uitgezocht, met een paar oude Mantgumers gepraat en aan Afke de Haan gevraagd wat zij nog wist. De resultaten hebben we naar Phil en Terrie gemaild, waar ze blij mee waren. En zo, met de resultaten van onze onderzoeken en de gegevens, die Terrie en Phil ons toegezonden hebben, waren we in staat een aardig beeld te krijgen van het wel en wee van de eerste eigenaren van - en het Mantgumer skûtsje, in het verleden en tot aan de huidige dag. Februari 2016, Werkgroep Historie Mantgum, Willem van Eif Bronnen en foto’s: lys scarse de jong, eelkje van der veen jongstra, willem van eif, frits sieperda, afke de haan, leeuwarder courant, www.binnenvaart.nl, www.lvbhb.nl, phil en terrie chatfield, yme meintema, durk swierstra, www.aldmantgum. com. Noot 1) Pekelder praam, of ook wel Spitse Praam, is een zeilend vrachtschip, meestal van hout, met ronde vormen. Komt uit de Groninger veenkoloniën en werd daar ook wel Groninger aardappelpraam genoemd. Noot 2) De Liggers. Notitieboeken van de scheepsmeetdienst waarin (op volgorde van het meetbriefnummer) de belangrijkste gegevens van de gemeten vaartuigen opgenomen zijn. Een aanvulling op deze liggers vormen de zogenaamde binnenmeetbrieven. Ook de notitieboeken van het kadaster waarin onder meer de relatie tussen de meetbrieven en de brandmerken vastgelegd zijn, worden zo genoemd. Noot 3) Een Bolpraamschip, of Bolpraam, of Groninger bol. Dit scheepstype werd omschreven als: Bolpraamschip en is een bepaald type Groninger bol. Vrij lang, niet al te breed vaartuig, zonder berghout, geringe holte, achter een plaatsteven, voor een plaatsteven met loefbijter, een klein voor- en achterdek, meestal smalle gangboorden en een lage den (balk waar de luiken op liggen), een klein laag roefje, meestal zonder luikenkap, bestemd om gejaagd te worden, dus vaak zonder zwaarden en tuigage. De Bolpraam lijkt veel op een kleine Groninger tjalk of een Fries skûtsje. Alleen deskundigen zien het verschil, zoveel lijken deze scheepstypes op elkaar, m.n. de mooie bolle vormen van het voor- en achterschip. (Dit is eigenlijk wel bijzonder, want de IFKS heeft het skûtsje Nynke tot bolschip verklaard en uitgesloten. Er zou een rechtszaak komen ( zijn geweest), of dit schip nu een skûtsje of een bolpraamschip is en daarmee de vraag: wel of niet meedoen aan de wedstrijden. Het hoe en wat van een eventuele uitspraak is ons niet duidelijk geworden, maar de Nynke is uit de IFKS vloot verdwenen en staat ondertussen te koop). Noot 4) Brandmerk In een houten schip werd een nummer in het hout gebrand. Dit werd gedaan om het schip te kunnen identificeren als het opgenomen werd in het Hypotheek register. Ook het registratie nummer waarmee het schip in “De Liggers” wordt aangeduid, werd erin gebrand. Nu, met de ijzeren schepen worden de nummers erin gebeiteld, of opgelast. Het wordt echter nog steeds “Brandmerk” genoemd. Mandeguod 59

Advertenties hele pagina halve pagina kwart pagina staand kwart pagina liggend Colofon 180 x 128 mm 128 x 87,5 mm 87,5 x 61,5 mm 128 x 41,25 mm Iedere advertentie heeft standaard een rand. Behalve als het design van de advertentie dit niet toelaat. Aanleveren advertenties en afbeeldingen Aanleveren van een advertentie kan in elk gewenst grafisch formaat zoals bijvoorbeeld BMP, TIFF, JPG, JPEG, PNG, etc. Aanleveren van een advertentie in WORD is ook mogelijk. U loopt dan wel de kans dat er afwijkingen optreden, met name in de fonttypes en fontgrootte. Mandeguod is een uitgave van Doarpsmienskip Mantgum en verschijnt 11 keer per jaar. Doarpsmienskip Mantgum Anne Muller, voorzitter. Dayna de Boer, secretaris. Geert-Jan Goedhart, penningmeester. Roelie Rozenberg, bestuurslid. E-mail: doarpsmienskip@mantgum.com Website: www.mantgum.com Redactie Mandeguod Bram Brouwer hoofdredacteur; Frits Sieperda vormgever; Sita Wijnia eindredacteur; Hette van der Wal redacteur en Anna Christien Piebenga redacteur. Financieel beheer Hotze Bonnema, penningmeester. Bankrekening Mandeguod: NL77 INGB 0005 0727 04 Verslaggevers Siebolt Dijkstra (en korrektor fryske teksten), Lys Scarse, Hette van der Wal. Verspreiding Karelien van Sluis coördinator. Verspreiding door veel vrijwilligers uit Mantgum. Druk Copy Service Leeuwarden Tarieven Mandeguod www.mantgum.com Jaaradvertentie (binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 150,e 77,50 e 43,50 Eenmalige advertentie (alleen binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 24,e 13,e 9,Politie Service Centrum (0900) 88 44 Buurtagent: trinus.hoekstra@friesland.politie.nl © MANDEGUOD Overname van artikelen en foto’s alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de redactie van Mandeguod. 60 Mandeguod Verenigingsmededelingen (alleen binnenwerk) Jaarbijdrage Oplage e 26,500 exemplaren. Inleveren kopij, uiterlijk de 15e van elke maand mandeguod@gmail.com. Algemeen Uw bijdrage dient voorzien te zijn van naam, adres en telefoonnummer. De redactie behoudt zich het recht voor om uw tekst te redigeren, zo nodig in te korten of om uw bijdrage eventueel niet te plaatsen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van stukken die zijn geschreven door niet-redactieleden. e-mailadres mandeguod@gmail.com

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
Home


You need flash player to view this online publication