0

Jeugdbeleidsplan NOK-Bakhuizen Onze jeugd heeft de toekomst

Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1 1.2 1.3 2.2 AANLEIDING VAN DIT BELEIDSPLAN DOELSTELLINGEN SAMENWERKING SCOPE VAN HET DOCUMENT 2. MISSIE EN VISIE 2.1 MISSIE VISIE 3. DOELSTELLING BELEIDSPLAN 3.1 KERNWAARDEN 4. ORGANISATIE 4.1 4.2 ORGANOGRAM AFSPRAKEN 4.2.1 TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN 4.2.2 SPORTIEVE AFSPRAKEN 4.2.3 BELEID 4.3 COMMUNICATIE 4.3.1 OVERLEGSTRUCTUUR 4.3.2 INFORMATIEVOORZIENING 5. KADER 5.1 WAT VERSTAAN WE ONDER KADER 5.2 WAT HEBBEN WE NODIG 5.3 WAT VRAGEN WE VAN TRAINERS 5.4 WAT VRAGEN WE VAN COACHES/LEIDERS 5.5 WAT VRAGEN WE VAN EEN VOETBALKADERCOACH 5.6 HOE WERVEN WE KADER 5.7 WAT GAAN WE DOEN AAN DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING 5.8 BIJEENKOMSTEN MET KADER 6. VOETBAL AANBOD 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 VELDVOETBAL ZAALVOETBAL TOERNOOIEN OVERIG 7. VOETBALLEN BIJ NOK-BAKHUIZEN 7.1 ALGEMEEN VISIE OP LEREN VOETBALLEN 7.2.1 DOELSTELLINGEN PER LEEFTIJDSCATEGORIE 7.2.2 TEAMTAKEN EN SUBDOELSTELLINGEN 7.2.3 VOETBALTECHNISCHE VAARDIGHEDEN 7.2.4 ALLES MET DE BAL EN WEDSTRIJD ECHT TRAINEN 7.2.5 TRAININGSMETHODIEK 7.2.6 FYSIEKE CONDITIE 7.3 LEREN VOETBALLEN PER LEEFTIJDSCATEGORIE 7.3.1 LEEFTIJDSSPECIFIEKE KENMERKEN 7.3.2 O06 T/M O12-PUPILLEN 7.3.3 O13 T/M O16-JUNIOREN 7.3.4 O17 T/M O19-JUNIOREN 8. SELECTIEBELEID EN DOORSTROMING 8.1 8.2 SELECTIEBELEID JEUGDTEAMS NOK-BAKHUIZEN DOORSTROMING NAAR SENIOREN 8.3 MEESPELEN VAN O19 SPELERS MET DE SENIOREN 9. AFSLUITING BIJLAGE 1 – DOELSTELLINGEN PER LEEFTIJDSCATEGORIE BIJLAGE 2 – SHEETS PER LEEFTIJDSCATEGORIE 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 14 14 14 15 16 17 18

1. Inleiding 1.1 Aanleiding van dit beleidsplan In 2017 zijn de voetbalbesturen van de verenigingen SV NOK en RKVV Bakhuizen gestart met samenwerking in het jeugdvoetbal. Beide verenigingen hadden moeite om volwaardige teams samen te stellen in de junioren categorie (O13 t/m O19). Na een succesvolle proefperiode werd in 2020 de wens uitgesproken om de samenwerking een structureler karakter te geven. Dit was de aanleiding om een samenwerkingsovereenkomst op te stellen. Als vervolgstap is dit jeugdbeleidsplan opgesteld. 1.2 Doelstellingen samenwerking Doel van dit beleidsplan is om structuur te bieden aan kader, leden en besturen van beide verenigingen m.b.t. het jeugdbeleid van de samenwerking. Met dit beleidsplan wordt duidelijk gemaakt wat kader en jeugdleden kunnen verwachten en wordt duidelijk gemaakt hoe we dit willen organiseren. 1.3 Scope van het document Vanwege omvang en tevens het beperken van doorlooptijd is besloten om de prioriteit te leggen op een eerste versie van dit document, met daarin de belangrijkste onderwerpen zoals vooraf geïnventariseerd. Onderwerpen die buiten de scope van de eerste versie zijn gehouden: • Keeperstraining • Spelbegeleiders/scheidsrechters • Talentontwikkeling • Jaarplanning • Sheets per leeftijdscategorie, met daarin: • Ontwikkeldoelen • Spelerskenmerken • De training/wedstrijd • De trainer/coach • Leerdoelen • Voetbaltechnische vaardigheden • Gezamenlijk tenue en uitstraling/presentatie team Deze onderwerpen zullen na publicatie van de eerste versie spoedig een vervolg krijgen. Acties gekoppeld aan de inhoud van dit document zullen terugkomen in de jaarplanning.

2. Missie en Visie 2.1 Missie RKVV Bakhuizen en VV NOK zijn twee sportieve amateurverenigingen waarbij iedereen kan voetballen op het niveau dat bij het lid past. Plezier en ontwikkeling staat hierbij centraal. Naast plezier en ontwikkeling willen we een plaats zijn waar iedereen zich thuis en betrokken voelen. 2.2 Visie Als samenwerkingsclub hebben we het doel om een solide junioren tak neer te zetten. De spelers met plezier op hun eigen niveau te laten voetballen, uit te dagen en goed voorbereid door te laten stromen naar een hoger niveau. Tevens willen we door een gedegen organisatie en het faciliteren van een sportieve en veilige voetbalomgeving zorgen voor minder afvloeiing. Daarnaast zijn we ons bewust van de regiofunctie die wij vervullen. 3. Doelstelling beleidsplan Dit jeugdbeleidsplan is een middel om de voetbaltechnische visie achter het samenwerkingsverband bij de junioren te beschrijven. Daarbij ontkomen er niet aan om zo nu en dan ook naar de pupillen te verwijzen; met dit beleidsplan werken we toe naar een rode draad door de hele jeugdopleiding. Het doel is; met plezier presteren op ieders eigen niveau. 3.1 Kernwaarden Kernwaarden zijn belangrijk voor de identiteit. Ze verschaffen houvast en bepalen het gedrag en houding. • Een klimaat creëren waar iedere speler of speelster zich thuis voelt en waar plezier voorop staat. • Iedere speler of speelster krijgt de kans zich te ontwikkelen op zijn of haar niveau. • Respect en sportiviteit staan bij ons hoog in het vaandel. • Gelijkheid, geen speler of speelster is gelijk, maar iedereen verdient gelijke kansen en dient op een identieke manier behandeld te worden De basis van deze kernwaarden is een veilige sportcultuur en een positief sportklimaat. Jeugdbeleidsplan NOK-Bakhuizen Versie 1.0 4

4. Organisatie 4.1 Organogram De jeugdbesturen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de juniorenteams. In principe wordt er iedere maand vergaderd met gezamenlijke jeugdbesturen. Binnen de jeugdbesturen worden de taken onderling verdeeld. De jeugdbesturen kunnen ervoor kiezen om een subcommissies in te stellen die bepaalde taken uitvoeren. 4.2 Afspraken 4.2.1 Trainingen en wedstrijden De combinatie teams trainen 2 keer per week; 1 keer in Oudemirdum en 1 keer in Bakhuizen. De thuiswedstrijden worden 1 seizoenshelft in Oudemirdum en 1 seizoenshelft in Bakhuizen gespeeld. De seizoenshelften zijn als volgt gedefinieerd: 1 juli t/m 31 december en 1 januari t/m 30 juni. Vereniging shirts zijn evenredig verdeeld over de teams naar vereniging. Er wordt het gehele jaar in hetzelfde tenue gespeeld. Het streven is een gezamenlijk tenue. Jeugdspelers worden verwacht scheenbeschermers te dragen tijdens zowel wedstrijden als trainingen. Aanvangstijden worden elk seizoen opnieuw bepaald. Hierbij is het vaak zo dat de oudere jeugd aan het einde van de ochtend voetbalt en de jongere jeugd in het begin van de ochtend. Teamindelingen, speellocaties en aanvangstijden moeten voor 1 juni bekend zijn bij de wedstrijdsecretaris. 4.2.2 Sportieve afspraken Specifiek wordt er gestreefd om de jeugd zo lang mogelijk in een jeugdelftal te laten voetballen. Bij uitzonderlijk talent is vervroegde doorstroming bespreekbaar. Zowel voor jongens als meisjes. Voor meer details zie hoofdstuk 8 - selectiebeleid en doorstroming. 4.2.3 Beleid De combinatie werkt met een door beide verenigingen goedgekeurd voetbaltechnisch jeugdbeleidsplan. Tevens zorgen we voor een veilige sportcultuur en hebben beide clubs een protocol ongewenst gedrag1 en wordt van uit beide SV’s een VOG vereist. Tijdens de jeugdwedstrijden wordt roken niet gewenst. Net als dat er tot 14.00uur geen alcohol wordt geschonken op de complexen. 4.3 Communicatie 4.3.1 Overlegstructuur Er wordt door een afvaarding van de hoofdbesturen en jeugdbesturen, tenminste 2 keer per jaar gezamenlijk vergaderd over de samenwerking. De jeugdbesturen vergaderen in principe elke maand gezamenlijk. 4.3.2 Informatievoorziening De informatievoorziening van de jeugdbesturen is terug te vinden op de websites van de beide verenigingen. 1 https://www.rkvvbakhuizen.nl/450/protocol-ongewenst-gedrag/ https://www.svnok.nl/487/protocol-ongewenst-gedrag Jeugdbeleidsplan NOK-Bakhuizen Versie 1.0 5

5. Kader 5.1 Wat verstaan we onder kader In dit beleidsplan wordt de visie op voetballen voor de NOK/Bakhuizen combinatie gegeven. Om deze visie handen en voeten te geven is kader nodig. Onder kader verstaan we: • Een jeugdbestuur of jeugdcommissie die het hele jeugdvoetbal coördineert en ook verantwoordelijk is voor de uitvoering van dit jeugdbeleidsplan • Trainers die de wekelijkse trainingen verzorgen • Coaches/leiders die de begeleiding bij wedstrijden verzorgen 5.2 Wat hebben we nodig • O17-19: Juniorentrainer/coach, waar mogelijk in bezit van juniorentrainer diploma en/of UEFA-C youth diploma. • O13-16: Trainer met assistent, bij voorkeur in bezit van juniorentrainer diploma. • O6-12: Trainer met assistent, bij voorkeur in bezit van pupillentrainer diploma. • O11-19: Keeperstrainer, bij voorkeur in bezit van goalkeepercoach C diploma. • Voor elk team één of meerdere leiders. Wanneer de trainer ook de rol van coach vervult kan worden volstaan met minimaal één leider. Voor de overige teams is het uitgangspunt dat elk team minimaal 2 leiders heeft. • Bij voorkeur een jeugdcoördinator/voetbalkadercoach/hoofd-opleidingen (in de rest van dit document voetbalkadercoach genoemd), die zorg draagt voor de uitvoering van het jeugdbeleidsplan en de ondersteuning van trainers en coaches. • Spelbegeleiders/scheidsrechters voor het leiden van de jeugdwedstrijden. 5.3 Wat vragen we van trainers Uitvoering van jeugdbeleidsplan We verwachten van de trainers dat ze de leeftijdsspecifieke kenmerken kennen en oefenstof aanbieden die past binnen de visie op leren voetballen zoals weergegeven in dit jeugdbeleidsplan. Rinus, de trainingsapp van de KNVB, zal hier als middel bij ingezet worden. Wanneer in alle categorieën van de jeugd volgens deze uitgangspunten wordt gewerkt ontstaat er een doorgaande en consistente lijn in het leren voetballen en het omgaan met het voetbal. Uiteindelijk moet dit leiden tot een beter lopende organisatie en duidelijkheid voor spelers over wat er op voetbalgebied van hen wordt verwacht en wat zij van de club kunnen verwachten. Deelnemen aan bijeenkomsten Gedurende het seizoen worden er bijeenkomsten/kennissessies specifiek voor trainers georganiseerd. We verwachten dat trainers bij deze sessies aanwezig zijn. 5.4 Wat vragen we van coaches/leiders Algemeen Van de leiders/coaches verwachten wij dat ze alle activiteiten van zijn/haar team begeleiden en hier leiding aan geven. De leider neemt tijdens wedstrijden en andere activiteiten de verantwoordelijkheid voor zijn/haar team en voor de individuele spelers van zijn/haar team. We verwachten van onze leiders dat ze een voorbeeldfunctie vervullen en de naam van hun club op een positieve wijze uitdragen. Verder let de leider erop dat de teamleden zich volgens normale Jeugdbeleidsplan NOK-Bakhuizen Versie 1.0 6

fatsoensregels gedragen, zowel binnen als buiten het veld. Bij ongewenst gedrag neemt de leider gepaste maatregelen eventueel in overleg met de jeugdcommissie. Coaching De leiders/coaches zorgen voor positieve coaching van spelers tijdens de wedstrijd. Dit houdt op hoofdlijnen in: • De leider/coach heet de tegenstander van harte welkom op onze sportparken voorafgaand aan de wedstrijd. • De leider/coach zorgt voor een degelijke warming-up voorafgaand aan de wedstrijd, zoals dynamische rek- en strekoefeningen2 en het spelen van een positiespel. • Coach de spelers tijdens de wedstrijd ook persoonlijk door specifieke complimenten en tips te geven en moedig ze vooral aan. • Tijdens de pauze is de leider/coach aanwezig in de kleedkamer en zorgt voor eventuele tactische aanwijzingen en orde. Benoem wat er goed gaat en geef concrete complimenten gericht op inzet in plaats van resultaat. • Na de wedstrijd wordt er een korte nabespreking gehouden, waarbij er zorg wordt gedragen voor de kleding en materialen en netjes achterlaten van de kleedkamer(s), ook bij uitwedstrijden. • Bij de junioren wordt er bij het verlaten van de laatste speler uit de kleedkamer een controle uitgevoerd of de gedelegeerde taken goed zijn uitgevoerd door de aangewezen spelers. Verder zorgt de leider/coach ervoor dat alle spelers gemiddeld even veel speeltijd krijgen en zoveel mogelijk plezier aan het voetbal beleven. Van de leider/coach verwachten we dat hij/zij regelmatig overleg pleegt met de trainer en af en toe een training bezoekt, om af te stemmen waarop is getraind en hoe de doelstellingen doorgetrokken kunnen worden tijdens de wedstrijd. Uitvoering van jeugdbeleidsplan De leiders werken volgens de uitgangspunten van dit jeugdbeleidsplan. De visie op voetballen en op het leren voetballen wordt actief toegepast. Bij voorkeur zien we daarom dat trainers die een team door de week trainen tevens aanwezig zijn als coach in het weekend, zodat er een doorgaande en consistente lijn in het leren voetballen en het omgaan met het voetbal ontstaat. Uiteindelijk moet dit leiden tot een beter lopende organisatie en duidelijkheid voor spelers over wat er op voetbalgebied van hen wordt verwacht en wat zij van de club kunnen verwachten. Deelnemen aan bijeenkomsten Gedurende het seizoen worden er bijeenkomsten/kennissessies specifiek voor leiders georganiseerd. We verwachten dat leiders bij deze sessies aanwezig zijn. 5.5 Wat vragen we van een voetbalkadercoach Algemeen De voetbalkadercoach houdt zich met drie kerntaken bezig: het maken van een jaarplanning, het verzorgen van scholingen en het begeleiden van trainers en coaches tijdens trainingen en wedstrijden. Op dit laatste zal de meeste nadruk liggen. De VKC focust zich dus op de uitvoering van het jeugdvoetbalbeleid en wil de trainers (nog) verder ontwikkelen, zodat alle kinderen met veel plezier en in veilige omgeving kunnen voetballen. Indien er geen voetbalkadercoach actief is binnen de vereniging dan zullen deze activiteiten belegd worden bij de jeugdcommissie. 2 https://www.hierhebikpijn.nl/voetbal/warming-up/rekoefeningen Jeugdbeleidsplan NOK-Bakhuizen Versie 1.0 7

Jaarplanning De voetbalkadercoach zal zich in het begin van het seizoen buigen over de jaarplanning; wanneer worden bijeenkomsten georganiseerd, inplannen van scholingsbehoeften, acties vanuit het jeugdbeleidsplan, wanneer vinden beoordelingsmomenten plaats, etc. Verzorgen van scholingen/bijeenkomsten Tenminste driemaal per seizoen organiseert de voetbalkadercoach bijeenkomsten met het kader (zie ook paragraaf 5.8: bijeenkomsten met kader): • Voor de start van het seizoen: kick-off nieuw seizoen • Halverwege het seizoen: evaluatie en kennisdeling • Einde van het seizoen: terugblik op het seizoen en alvast vooruitkijken naar het nieuwe seizoen Verder is de voetbalkadercoach verantwoordelijk voor inventarisatie scholingsbehoeften van het voetbalkader, het organiseren van praktijksessies op het veld (aftrapmodule), sessies positieve coaching/ de vier inzichten van trainerschap en overige kennissessies. Begeleiding kader De voetbalkadercoach verzorgt begeleidingsmomenten op het veld, waarbij er vooraf met de trainer wordt gesproken over doelstellingen, er geobserveerd zal worden tijdens het geven van de training en er na afloop tips en tops worden uitgewisseld. 5.6 Hoe werven we kader We proberen oudere jeugdspelers te betrekken bij het jeugdvoetbal. Bevorderen dat ze opgroeien met het geven van training en het (mede)leiden van een jeugdteam. Uitstralen dat het leuk is om bij NOK/Bakhuizen te voetballen bevordert niet alleen de binding van spelers maar vergemakkelijkt het ook om kader te vinden en te behouden. Daarbij is het belangrijk dat het organisatorisch allemaal goed is geregeld. Daarnaast willen we stimuleren dat senioren voetballers een rol bij het jeugdvoetbal spelen als trainer, spelbegeleider/juniorenscheidsrechter of als leider. Met name selectiespelers worden door jonge voetbal(st)ers gezien als grote voorbeelden en kan de sportdeelname bevorderen. 5.7 Wat gaan we doen aan deskundigheidsbevordering Jeugdtrainers worden in de gelegenheid gesteld om de cursus pupillentrainer of juniorentrainer bij de KNVB te volgen. We streven ernaar om trainers zelf op te leiden met als doel eens per 3 jaar een nieuwe trainer met diploma. Voor leiders wordt de gelegenheid geboden om de cursus jeugdvoetballeider te volgen. De kosten hiervan worden door de club gedragen, hier kunnen voorwaarden aan zitten. Opleiden van trainers vinden we belangrijk, we streven er daarom naar dat er elke drie jaar een trainer een diploma haalt. We hebben het hier over de volgende opleidingen: • UEFA-C Youth (O19) • Juniorentrainer (O13 t/m O17) • Pupillentrainer of module pupillentrainer (O07 t/m O12) • Opleiding binnen de club (OBC), onder begeleiding van de voetbalkadercoach en met ondersteuning van de Rinus app/trainingswijze Daarnaast organiseren we elk seizoen (praktijk)bijeenkomsten waarbij we specifieke onderwerpen aan de orde laten komen en bieden we e-learnings aan. Jeugdbeleidsplan NOK-Bakhuizen Versie 1.0 8

5.8 Bijeenkomsten met kader Door de voetbalkadercoach of jeugdcommissie worden driemaal per jaar bijeenkomsten met leiders en trainers georganiseerd. Dit om te evalueren, informatie uit te wisselen en de mogelijkheid te creëren om onderwerpen breder te bespreken. Bij de seizoenstart wordt een aftrapbijeenkomst georganiseerd voor alle kader betrokken bij het jeugdvoetbal. We staan tijdens deze bijeenkomst stil bij een goede voorbereiding en het werken met Rinus, de trainingsapp van de KNVB. In de winterstop worden er korte gesprekken georganiseerd waarbij de huidige stand van zaken wordt besproken met de desbetreffende leiders en trainers van de teams, waarbij het van groot belang is dat er tenminste een vertegenwoordiger aanwezig is. Op het einde van het seizoen is er uiteindelijk nog een bijeenkomst om te evalueren en vooruit te kijken naar het volgende seizoen. 6. Voetbal aanbod 6.1 Veldvoetbal Met alle teams wordt deelgenomen aan de KNVB-veldvoetbal competitie. Afhankelijk van de beschikbare spelers per leeftijdscategorie kunnen dit zowel jongens-, meiden- of gemengde teams zijn. 6.2 Zaalvoetbal De juniorenteams nemen deel aan het zaalvoetbal georganiseerd door de vereniging. Voor de pupillenteams wordt er door de ZWH-commissie of KNVB-toernooien georganiseerd en worden er op enkele zaterdagen in de winterstop een eigen zaalvoetbaltoernooi georganiseerd. 6.3 Toernooien Deelname aan toernooien laten we over aan leiders/coaches van het betreffende team. Vanuit de jeugdcommissie wordt gestimuleerd om aan één of enkele toernooien deel te nemen. 6.4 Overig Naast het bovengenoemde aanbod wordt per seizoen nagegaan welke overige activiteiten voor de jeugd worden georganiseerd. Dit kan variëren van voetbalclinics, de penaltybokaal of overige activiteiten in teamverband. Jeugdbeleidsplan NOK-Bakhuizen Versie 1.0 9

7. Voetballen bij NOK-Bakhuizen 7.1 Algemeen Voetballen bij NOK-Bakhuizen staat gelijk aan gelijke kansen. We hebben over het algemeen niet de luxe om per generatie meerdere teams op de been te brengen, dit betekent dat er veelal gemengd voetbal wordt gespeeld en dat teams dus niet worden ingedeeld op basis van sekse of niveau maar op basis van (voetbal)leeftijd. Dit heeft als voordeel dat kinderen samen met ‘gelijkgestemden’ spelen en dat is uiteindelijk goed voor hun ontwikkeling. Zo beleven alle spelers en speelsters plezier aan de sport en is iedereen in staat zijn of haar persoonlijke top te bereiken. Bij voldoende meisjes uit dezelfde leeftijdscategorie wordt onderzocht of het realistisch is om een meisjes team te vormen en in de competitie te brengen. Voor alle teams zijn er dezelfde materialen tot de beschikking en alle kinderen trainen even veel. Plezier en ontwikkeling staat bij ons centraal. Plezier in sport is het fundament voor een leven lang sporten en bewegen. Winnen en verliezen horen bij de sport en dat kan leiden tot spanningen. Dit mag echter nooit ten koste gaan van het plezier van de sporter. Veilig sportklimaat Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Ongewenst of niet integer gedrag past niet binnen de sport, en daarmee ook niet binnen het voetbal. Er is een protocol ongewenst gedrag3 actief binnen onze vereniging, er is een gedragscode4 opgesteld voor alle leden, we maken afspraken met de spelers en we spreken elkaar erop aan of maken er melding van als er iets gebeurt. Ook wordt er van de begeleiders een VOG gevraagd. Fairplay Sportiviteit en dus fairplay is een belangrijke waarde. Uitgangspunt is voetballen binnen de spelregels. Gedrag ten opzichte van de tegenstander en scheidsrechter moet te allen tijde respectvol zijn. Als een overtreding wordt begaan is acceptatie van de sanctie (vrije trap c.q. boeking) het uitgangspunt. Discussie met de scheidsrechter/grensrechter door de aanvoerder is geoorloofd mits dit op een respectvolle wijze gebeurd. Van de kaderleden wordt verwacht dat hierin het juiste voorbeeld wordt gegeven. 7.2 Visie op leren voetballen 7.2.1 Doelstellingen per leeftijdscategorie In onze visie op leren voetballen volgen we de algemene doelen die door de KNVB voor elke leeftijdscategorie zijn uitgeschreven. Elke keer als spelers doorgroeien naar een volgende leeftijdscategorie, komt er een doel bij. De doelen zijn afgestemd op de leeftijd van de kinderen, maar kunnen tegelijkertijd in één oefening trainbaar zijn. • O6 & O7: beheersen van de bal; • O8 & O9: doelgericht handelen met de bal; • O10 & O11: doelgericht samenspelen; • O12 & O13: spelen vanuit een basistaak; • O14 & O15: afstemmen basistaken binnen het team; • O16 & O17: spelen als een team; • O18 & O19: presteren als een team in de competitie. 3 https://www.rkvvbakhuizen.nl/450/protocol-ongewenst-gedrag/ https://www.svnok.nl/487/protocol-ongewenst-gedrag 4 https://www.rkvvbakhuizen.nl/406/gedragscode/ Jeugdbeleidsplan NOK-Bakhuizen Versie 1.0 10

7.2.2 Teamtaken en subdoelstellingen Naast de algemene doelen, zijn er per leeftijdscategorie ook subdoelstellingen geformuleerd op basis van veelvoorkomende wedstrijdsituaties: • Opbouwen • Scoren • Verstoren van de opbouw • Doelpunten voorkomen • Omschakelmomenten (vanaf Onder 13) In de bijlage is een overzicht van deze subdoelstellingen per leeftijdscategorie te vinden. Deze komen ook terug op de sheets voor alle leeftijdscategorieën, die we parallel aan dit jeugdbeleidsplan beschikbaar stellen voor trainers en leiders. 7.2.3 Voetbaltechnische vaardigheden De basisvaardigheden voor het voetbal - balbehandeling, acties en bewegingen en baltechniek - zijn volgens onze visie de rode draad in het leren voetballen. We praten hier over dribbelen, gevoel en controle, tweebenigheid, snel voetenwerk, passeren, kappen, draaien, passen en trappen. Deze basisvaardigheden voor het voetballen horen in elke training terug te komen in verschillende trainingsvormen. Met name (kleine) partijvormen lenen zich goed om het geleerde uiteindelijk in de praktijk uit te voeren. Een speler die dit op jonge leeftijd aanleert, heeft er zijn hele (voetbal)leven plezier van. Zelfs bij de senioren zullen we hier als verenigingen nog van profiteren. In de sheets per leeftijdscategorie komen de voetbaltechnische vaardigheden ook terug, zodat voor kader, spelers en ouders duidelijk is op welke leeftijd iets aangeboden hoort te worden. 7.2.4 Alles met de bal en wedstrijd echt trainen Binnen alle trainingsvormen wordt zoveel mogelijk met een bal gewerkt om de balvaardigheid zoveel mogelijk te stimuleren. Verder stellen we als eis dat oefenvormen zoveel als mogelijk een wedstrijd echt karakter horen te hebben, dus: afgebakende ruimtes, posities benoemen, duidelijke richting, veel herhaling en met medespelers/tegenstanders. 7.2.5 Trainingsmethodiek Vanuit bovenstaande visie willen we de komende jaren het leren voetballen verder uitwerken. Rinus, de trainingsapp van de KNVB, gebruiken we hierbij als belangrijk middel. Hierin komen dezelfde doelstellingen per leeftijdscategorie en uitgangspunten terug. Er wordt van de trainers en leiders verwacht om zoveel mogelijk deze wijze te volgen, wat uiteindelijk tot een bepaalde structuur en rode draad in de trainingen zal resulteren gedurende de gehele jeugdopleiding. Verder heeft de voetbalkadercoach (indien beschikbaar) een rol in de ondersteuning van trainers en het aanbieden van de juiste oefenstof. Volgens een jaarplanning zou er in bepaalde periodes van het seizoen voor een specifieke doelstellingen gekozen kunnen worden, hoewel we trainers vooral ook vrijheid en verantwoordelijkheid willen geven. 7.2.6 Fysieke conditie In onze visie op leren voetballen is er in trainingen geen specifieke aandacht noodzakelijk voor de fysieke conditie van de spelers, zeker niet bij de jongste jeugd. Door de juiste oefenvormen in de reguliere trainingen en het spelen van wedstrijden verbetert de fysieke conditie van de spelers dusdanig dat er geen gerichte fysieke trainingsvormen noodzakelijk zou moeten zijn. Bij de junioren geven we trainers de vrijheid om eventueel een kwartier eerder te starten met motorische vaardigheden die in de Rinus app te vinden zijn onder `Voetbalfit`. Jeugdbeleidsplan NOK-Bakhuizen Versie 1.0 11

7.3 Leren voetballen per leeftijdscategorie 7.3.1 Leeftijdsspecifieke kenmerken Elk kind en dus ook elke jeugdspeler is uniek. Veel factoren spelen een rol in de ontwikkeling van jeugdspelers, waardoor deze nooit met een rechte lijn omhoogloopt. De verschillen tussen de jeugdspelers kunnen groter of juist kleiner worden met de tijd. Deze verschillen hebben gevolgen voor de wijze waarop de spelers het spel (kunnen) spelen, beleven en ook hoe ze zich gedragen. Naast dat er individuele verschillen zijn, zijn er zeker ook overeenkomsten tussen jeugdspelers. Door goed naar de spelers te kijken en luisteren, ga je deze overeenkomsten ook herkennen. Bovenstaande is van groot belang voor begeleiders om te bepalen hoe te handelen. Van trainers en leiders verwachten we dan ook dat die de leeftijdsspecifieke kenmerken5 kennen. 7.3.2 O06 t/m O12-pupillen • Techniek De aandacht bij kinderen in de leeftijd van 5 tot 11 jaar is vooral gericht op de techniek; het passen, het trappen, het aannemen van de bal, het in het bezit houden van de bal en ook het pingelen. In de trainingen ligt het accent op het leren omgaan met de bal in basisvormen, waarbij er veel met kleine aantallen wordt geoefend (bijv. 3 tegen 1, 3 tegen 2, 1 tegen 1, 5 tegen 2 en allerlei variaties daarvan). • Samen doen In deze leeftijdscategorie wordt voornamelijk aandacht besteed aan het aanvallen, maar uiteraard leren kinderen ook om te verdedigen, want als je de bal niet hebt probeer je die zo snel mogelijk weer terug te krijgen. En - zeker bij O11/12-pupillen - leren ze dat ook steeds meer samen te doen. Ook komen voorkeuren voor posities langzaam meer tot uiting, de één zal beter uit de verf komen als verdediger, de ander is meer een aanvallend type. In deze leeftijdscategorie willen we nog niet met vaste posities spelen, spelers horen op diverse posities ingezet te worden zodat ze zelf kunnen ontdekken wat het beste bij hun past. 7.3.3 O13 t/m O16-junioren • Inzicht Vanaf de O13 ontwikkelen de spelers inzicht in het spel 11 tegen 11, leren omgaan met een groot speelveld, spelregels en het spelen in een opstelling. Dit betekent voor de training dat er meer aandacht komt voor de veldbezetting, spelen met linies en de verschillende teamtaken die er per linie en per positie zijn. • Accenten Zeker bij de O13 kan het voetballen nog vaak geoefend worden met kleine aantallen, waarbij accenten kunnen worden gelegd op het aanvallen of het verdedigen. Als de spelers ouder en vaardiger zijn, zal vaker gekozen kunnen worden voor meer complexe vormen. Het partijspel 4 tegen 4 (zonder of met keepers) blijft een goed leermiddel, maar in 6 tegen 6, 7 tegen 7 of 8 tegen 8 in allerlei variaties (wel/ geen keepers, overtal/ ondertal) kan meer aandacht worden besteed aan het positiespel en de samenwerking tussen de linies. • Communicatie Bij het spelen op een groot veld gaat ook de communicatie (elkaar coachen) in het veld een belangrijke rol spelen. Vanaf de O15-junioren kan hier tijdens trainingen aandacht aan worden besteed. 5 https://rinus.knvb.nl/infopage/informatie/het-team/kenmerken-per-leeftijdscategorie Jeugdbeleidsplan NOK-Bakhuizen Versie 1.0 12

7.3.4 O17 t/m O19-junioren • Wedstrijden Bij deze categorie wordt toegewerkt naar het spelen van wedstrijden als doel. De afgelopen en de eerstkomende wedstrijd worden belangrijker als uitgangspunt van de training. Spelers moeten leren het rendement van hun taakuitvoering te verbeteren, sneller te handelen en zich te specialiseren in de teamtaken waarin ze het best zijn. Daar hoort ook bij het ondergeschikt maken aan het teambelang en het leren omgaan met spanning en de druk van de wedstrijd. • Voetbalconditie De trainingen zullen bij O17 en O19 nog meer wedstrijdgericht zijn, waarbij het team en de spelers individueel zich stap-voor-stap ontwikkelen in het verbeteren van het aanvallen, verdedigen en omschakelen. Door middel van het op een gestructureerde wijze opbouwen van de voetbaltraining (periodiseren) wordt enerzijds gewerkt aan het beter aanvallen, verdedigen en omschakelen en daarnaast door het spelen van voetbalvormen aan het verbeteren van de voetbalconditie van de spelers. Dit krijgt betekenis voor de spelers vanuit hun teamtaak en individuele basistaak. • Spelregelbewijs Alle junioren krijgen als ze 17 worden de verplichting vanuit de KNVB om hun spelregelbewijs te halen Om zo goed op de hoogte te zijn van alle regels die bij het voetbal gelden. Jeugdbeleidsplan NOK-Bakhuizen Versie 1.0 13

8. Selectiebeleid en doorstroming 8.1 Selectiebeleid jeugdteams NOK-Bakhuizen Voor selectiebeleid is het belangrijk om de volgende instructies/richtlijnen/criteria te volgen, om zo altijd eerlijk en transparant te zijn. • In de tweede seizoenshelft wordt de start gemaakt met de teamindelingen voor volgend seizoen. Beide clubs zorgen ervoor dat de jeugdledenlijsten actueel zijn en de vereiste informatie bevatten om een realistische analyse te kunnen maken. • Op de lijst moeten geen jeugdspelers voorkomen die vast bij de senioren spelen (zowel jongens als meisjes). Dit om verwarring te voorkomen. Ook is het wenselijk om de lijsten te vergelijken met de huidige indelingen, zodat er geen spook- of gestopte leden worden ingedeeld. Mochten deze nog wel op de lijst staan, dit graag aan de betreffende vereniging melden. • Ieder seizoen wordt beoordeeld of het realistisch is om een meisjes team in competitie te brengen. Nadat de eerste opzet van de teamindelingen bekend is, vindt afstemming plaats met de besturen en technische commissies over de eventuele doorstroming van spelers naar de senioren, met als uitgangspunt de spelers zolang mogelijk bij de junioren te laten voetballen. Begin april wordt via de leider en trainers van elk team geïnventariseerd wie van de spelers doorgaat en stopt met voetballen. Na 1 mei wordt weer gekeken naar de teamindelingen en eventueel nog aangepast. Criteria voor de teamindelingen: • Combinatieteams vanaf de O12; In principe worden combinatieteams pas samengesteld vanaf de O12. In de lagere jeugdteams gaan we ervan uit dat beide verenigingen zelfstandig één of meerdere teams per leeftijdscategorie kunnen samenstellen. • Leeftijd; Bij de KNVB wordt de jeugd ingedeeld op geboortejaar welke gekoppeld is aan een bepaalde leeftijdscategorie. Leeftijd is daarom ook het belangrijkste aspect bij de teamindelingen. Per team mogen maximaal 3 dispensatie spelers spelen. Dit houdt in dat een speler die 1 (geboorte)jaar ouder is in een lager team mag spelen. • Lukt het binnen één vereniging wel om een eigen team in een leeftijdscategorie samen te stellen maar bij de ander niet, dan worden één of meerdere combinatieteams gemaakt. Clubbelang is daarbij ondergeschikt aan het belang van de samenwerking en het belang van individuele voetballers. • Voetbalkwaliteit van de spelers; vanuit de samenwerking stimuleren wij dat iedereen de mogelijkheid krijgt om te voetballen op zijn eigen niveau. Bij het selectiebeleid speelt het niveau van spelers een rol, maar is beslist niet het belangrijkste criterium. Talent en voetbalkwaliteit kan een overweging zijn om een speler in een team in een hogere leeftijdscategorie in te delen. Deze beslissing wordt genomen in overleg met beide besturen en in overleg met de speler (en ouder(s)/verzorger(s), tot op zeker hoogte). 8.2 Doorstroming naar senioren Ieder jaar zullen een aantal spelers door kunnen of moeten stromen naar het seniorenvoetbal. Dit kan zijn omdat ze de leeftijd hebben bereikt waarop ze niet meer tot de junioren behoren, maar het kan ook zijn dat ze vanwege voetbalkwaliteiten in aanmerking komen voor de seniorenselectie. Ook hiervoor kunnen geen harde criteria worden vastgesteld maar zal ieder jaar op basis van maatwerk Jeugdbeleidsplan NOK-Bakhuizen Versie 1.0 14

worden gekeken hoe met name een O19 juniorenteam kan worden samengesteld in samenhang met de doorstroming naar de senioren. Criteria die hierbij een rol spelen: • Doel is om een volwaardig O19 juniorenteam samen te stellen; Continuïteit met een volwaardig O19-juniorenteam is van belang voor de aanwas bij de seniorenelftallen. Het belang hiervan wordt door beide verenigingen onderkent. Ook het met dispensatie langer bij de O19-junioren houden van spelers wordt hierin meegewogen. • Doorstroming jeugd naar senioren halverwege het lopende seizoen; Er vindt geen doorstroming van jeugd naar de senioren halverwege (na indeling) het seizoen plaats. Doorgang van juniorenwedstrijden dienen niet in gedrang te komen door krapte bij senioren. Daarnaast wordt van jeugdspelers niet verwacht dat ze twee wedstrijden in een weekend spelen. • Spelerskrapte bij senioren (bij aanvang nieuw seizoen); Wanneer bij één van de seniorenteams, met name de 1e selectie, van de moederverenigingen sprake is van krapte in spelers, om wat voor reden dan ook, kan dit aanleiding zijn om in overleg één of meerdere spelers eerder, zoal dan niet tijdelijk door te laten stromen naar de senioren. Hierbij moet het belang van het behoud van een volwaardig O19 juniorenteam nadrukkelijk worden meegewogen. Een volwaardig O19 juniorenteam bestaat uit 16 á 17 spelers. • Overschot aan O19-junioren; Wanneer er sprake is van een overschot aan O19-junioren bestaat de mogelijkheid om één of enkele spelers vervroegd door te laten stromen naar de senioren. Wel zal er in dit geval gekeken moeten worden naar het aantal spelers in de O17 en zal er afgewogen moeten worden of er gekeken wordt naar leeftijd of talent. • Transfers jeugdspelers; Er wordt vanuit beide voetbalverenigingen niet aan elkaars jeugdspelers gevraagd om bij een van de andere clubs komen te voetballen in de vertegenwoordigde elftallen, bij welke club de jeugdspeler staat ingeschreven die heeft het recht om de speler te vragen voor het vertegenwoordigde elftal om daarin te spelen. Communicatie en overleg Bij het indelen van de jeugdteams, en dan met name de O19-junioren, wordt door de jeugdbesturen contact gelegd met de trainers en afstemming gezocht met de technische commissies van beide moederverenigingen. De knelpunten en mogelijkheden worden daarbij op een rijtje gezet en in constructief overleg wordt naar oplossingen gezocht. De jeugdcommissie maakt een afweging op basis van de hierboven genoemde criteria en na afstemming met de moederverenigingen en heeft de eindverantwoordelijkheid in het bepalen welke spelers doorstromen naar de seniorenteams. 8.3 Meespelen van O19 spelers met de senioren Indien er gedurende het seizoen door krapte en blessures bij de seniorenspelers van O19 gevraagd worden om mee te spelen, gelden de volgende regels: • De trainer/coach van de senioren en/of technische commissie speelt dit altijd via de leider(s) van de O19. • O19 spelers gaan in principe alleen als 13e of 14e speler mee; een O19 speler start dus niet in de basis als er voldoende senioren aanwezig zijn voor het vormen van een elftal, ook gaat hij/zij niet mee als er minimaal 14 senioren beschikbaar zijn. Dit om (over)belasting bij onze jeugdspelers te voorkomen, tijdens de wedstrijden van de O19 wordt er namelijk al veel van het lichaam gevraagd. • De leider van de O19 bepaalt wie er eventueel mee kunnen, in principe gaan de spelers op roulatiebasis mee met de senioren, dit om iedereen gelijke kansen te bieden maar belangrijker om de belasting gedurende het seizoen te beperken. Jeugdbeleidsplan NOK-Bakhuizen Versie 1.0 15

9. Afsluiting Met de besturen en jeugdbesturen van RKVV Bakhuizen en VV NOK is dit jeugdbeleidsplan opgesteld. In eerste instantie om een gezamenlijke voetbalvisie en alle bijkomstige aspecten te beschrijven. Aangezien dit document in de toekomst aangepast dient te worden, omdat er ander inzicht en veranderingen kunnen plaatsvinden, is het advies om het jeugdbeleidsplan jaarlijks te beoordelen of het nog voldoende actueel is. Mochten er vragen zijn over dit jeugdbeleidsplan, dan kunnen de besturen er verdere informatie over verstrekken. Auteurs: Pieter Kramer (VV NOK), Agnes Engelsma (VV NOK), Andre van der Weij (RKVV Bakhuizen), Geert de Ridder (RKVV Bakhuizen) Versiehistorie Datum 11/05/2022 29/05/2022 11/07/2022 21/08/2022 25/08/2022 10/10/2022 03/11/2022 06/12/2022 Versie 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 1.0 Wijzigingen / opmerkingen Eerste concept versie Feedback Geert en Marten verwerkt Feedback KNVB verwerkt Feedback Ayelt verwerkt Hoofdstuk 7 andere titel gegeven, paragraaf 7.1 herschreven en leeftijdsspecifieke kenmerken verhuist naar 7.3. Organogram en bijlagen toegevoegd Laatste feedback van kader verwerkt + toegevoegd de hoofdstukken 1.3 (scope document) en 5.5 (voetbalkadercoach) Paragraaf 8.3 toegevoegd Feedback Raymond en Pieter verwerkt Jeugdbeleidsplan NOK-Bakhuizen Versie 1.0 16

Bijlage 1 – Doelstellingen per leeftijdscategorie Aanvallen Verdedigen Jeugdbeleidsplan NOK-Bakhuizen Versie 1.0 17

Bijlage 2 – Sheets per leeftijdscategorie Deze zullen in een toekomstige versie van dit document beschikbaar komen. Jeugdbeleidsplan NOK-Bakhuizen Versie 1.0 18

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
Home


You need flash player to view this online publication