0

KerkContact Protestantse Gemeente Westervoort JAARBOEKJE seizoen 2021 - 2022

Dit boekje over de organisatie van de kerk is een uitgave van de Protestantse Gemeente Westervoort en wordt aan het begin van seizoen 2021-2022 verspreid onder alle leden van de gemeente. We hopen dat u dit boekje het komende jaar geregeld zult raadplegen. Informatie en foto’s Leden van de kerkenraad en medewerkers PGW (Eind)redactie en opmaak: Gonneke Ronner Foto voorzijde: Ronald Lubbers Kerkdiensten Iedere zondag is er een kerkdienst in de Werenfriedkerk. De diensten beginnen om 10.00 uur. Adres Werenfriedkerk Dorpstraat 61 6931 BD Westervoort Paalmanhuis Dorpstraat 63 6931 BD Westervoort Postadres Protestantse Gemeente Westervoort Postbus 63 6930 AB Westervoort Website www.werenfried.nl Kerkenraad Margreet de Bree, predikant predikant@pgwestervoort.nl 06 1025 5351 Frieda van Geest, ouderling/scriba scriba@prot-gem-westervoort.nl 06 4252 5243 David Bouman, notulist debouman@gmail.com Herman Rakers, pastorale raad hermanus.rakers@gmail.com Henk de Graaf, diaken/diaconale raad diaconie@prot-gem-westervoort.nl Hans Reusing, werelddiaken j.reussing1@chello.nl Anne van Bemmelen, pastorale raad anne.van.bemmelen@xs4all.nl 026 311 2523 Bernhard Rijpkema, diaken/diaconale raad bernhard.rijpkema@xs4all.nl Annie Jacobs, communicatie b.jacobs11@chello.nl Ard Rougoor, ouderling/college van kerkrentmeesters ardrougoor@hetnet.nl Willemien Dokter, raad van eredienst dokterwillemien@gmail.com Bas Rouwenhorst, kerkenraadslid bascor2000@gmail.com Hetty Alewijnse, kerkenraadslid hetty@prot-gem-westervoort.nl 026 311 9426 2

God samen met ons mensen. NIEUWE HORIZONS ZOEKEN EN ZIEN Jaarthema 2021-2022 Het afgelopen jaar is een onzeker jaar geweest. We kregen te maken met de coronacrisis die de samenleving en ons leven in een ander perspectief zette. Dingen die daarvoor vanzelfsprekend waren, vielen ineens weg. Hoe het zich verder gaat ontwikkelen, valt niet precies te voorspellen. Gelukkig zien we dat het, met schommelingen, wel de goede kant op gaat. Hopelijk zet deze tendens door. Naast de coronacrisis waar we mee te dealen hebben, kunnen we ons ook zorgen maken over het klimaat. Welke kant zal het opgaan? Maar ook vragen over migratie en vluchtelingen, die een nieuw heenkomen zoeken. Daarnaast kunnen we ook denken aan gebeurtenissen meer dichtbij. Mensen op wie we betrokken zijn en die onze aandacht nodig hebben. Of de gezondheid van een ander of jezelf. Midden in deze werkelijkheid kunnen we ons afvragen wat ons ruimte en perspectief geeft. Wie mogen we hierin zijn? Te midden van dit alles worden we uitgenodigd om steeds weer op zoek te gaan naar nieuwe horizons. Hierbij kunnen we ons laten inspireren door de weg van laten inspireren door de weg van God samen met ons mensen. In de bijbelse verhalen leren we de Levende kennen als een God van bevrijding die het goede met ons wil delen. Als tochtgenoten van elkaar mogen we zo samen optrekken, en nieuwe wegen van vriendschap en bevrijding zoeken en ontdekken. Als gemeenschap willen we dan ook een open plek zijn voor ontmoeting, verdieping en spiritualiteit, waarbij we een ieder de ruimte geven om dit op haar/zijn manier te beleven. Elke zondagochtend vindt er een viering plaats in onze historische kerk aan de Dorpstraat. Afgelopen jaar was het niet makkelijk om bezoekers te ontvangen. Gelukkig kan dit nu weer. Voor het komende jaar hopen we weer ‘normale’ vieringen te houden en dat we volop kunnen gaan zingen. Ook hopen we van het aanbod van het IBO gebruik te kunnen maken, zodat we elkaar kunnen ontmoeten in allerlei activiteiten. Er staat ons weer een mooi jaar te wachten. We mogen ons hierbij laten inspireren door wat het leven mooi en kostbaar maakt, en dat je dit kunt delen en uitstralen naar mensen om je heen. 3

DE KERKELIJKE ORGANISATIE Onze predikant Sinds maart 2021 ben ik werkzaam in de Protestantse Gemeente Westervoort. Daarvoor was ik predikant in de gemeente Gendt-Doornenburg waar ik negen jaar gewerkt heb. Voor 60% ben ik aangesteld in de gemeente Westervoort. Ik woon in Barneveld, in zorg-leefgemeenschap De Bondgenoot. Het is een plek waar mensen, die vastgelopen zijn in de maatschappij, een nieuwe start kunnen maken. Het afgelopen half jaar heb ik al kennis mogen maken met diverse mensen van de gemeente. Het was en is bijzonder, zo ervaar ik, om dichtbij mensen te staan en te horen wat er bij hen leeft. Ook vind ik het waardevol om samen te zoeken naar wat het leven zin en nieuwe inspiratie geeft. Hoe wil je er zijn? Wat geeft waarde aan je leven? Het zijn vragen die je aan jezelf en elkaar kan stellen. En door er met anderen over te praten, kan dit verdiepend en verbindend werken. Geregeld ga ik voor in de vieringen in Westervoort. Ik zie dit als een uitnodiging én uitdaging om een verbinding te maken tussen de verhalen van vroeger met de ervaringen van mensen nu. Welke betekenis kunnen deze verhalen voor ons hebben? En wat kan de betekenis zijn van geloven en spiritualiteit voor een ieder van ons, in deze tijd? Hierbij wil ik een voorganger zijn die vanuit een openheid naar het leven en de ander/Ander, met mensen in gesprek wil zijn. Ik vind het dan ook mooi om ervaringen en ontdekkingen van anderen en mijzelf in te brengen in de vieringen. Tenslotte wil ik zeggen dat ik het als fijn en bijzonder ervaar om predikant in jullie midden te zijn. In de komende tijd hoop ik (nader) kennis met u/jou te maken en elkaar te ontmoeten, in een viering of andere samenkomst, of bij u/jou thuis. Bereikbaarheid De dinsdag en donderdag zijn mijn vaste werkdagen. Ik ben dan aanwezig in mijn werkkamer in het Paalmanhuis of als u/je mij daar niet treft, breng ik bezoekjes bij mensen thuis. Buiten deze dagen werk ik nog twee tot drie dagdelen in Westervoort of thuis. Als u wil, kunt u me bellen of mailen (zie pag. 2). Hartelijke groet, Margreet de Bree 4

Pastoraat Als gemeente vinden we het belangrijk om naar elkaar om te zien. In betrokkenheid en vriendschappelijkheid willen we met elkaar onderweg zijn. Op mooie momenten, maar ook als het leven moeilijk aan kan voelen, kan het fijn zijn om iemand op te zoeken met wie je het kunt delen. Als u/je een keer een bezoek of gesprek wil hebben, dan kunt u/je contact opnemen met de predikant. Ook kunt u een ouderling, diaken of iemand van de bezoekgroep hiervoor benaderen. Voor zieken kan ook voorbede aangevraagd worden. Dit kan door een mail te sturen naar voorbede@pgwestervoort.nl of door het voorafgaand aan de kerkdienst in het schrift te schrijven in de gedachtenishoek. Ook kunt u de voorbede kenbaar maken aan de predikant en/of ouderling. Rond een overlijden Bij een overlijden kunt u contact opnemen met Margreet de Bree. U kunt een afspraak met haar maken om met elkaar te praten over uw naaste die heengegaan is, alsook over de afscheidsdienst. Steenlegging In overleg met de familie zal een week (of langere tijd) na de bekendmaking van het overlijden de overledene in de kerk herdacht worden. Bij deze gedachtenis spreekt de voorganger een kort in memoriam uit, waarna een kaars aangestoken wordt aan de paaskaars. De kaars en een steen met de naam van de overledene geeft de voorganger aan de nabestaande(n). Samen met een ouderling lopen ze naar de stiltehoek. Hier wordt de steen vervolgens gelegd in de palm van de hand, 5

en het lichtje op het plateau gezet. Een blad met de naam van de overledene zal ook toegevoegd worden aan het gedachtenisboek. In de gemeentebrief die aan het begin van de maand na de begrafenis of crematie uitkomt, zal een in memoriam worden geschreven. DE VIERINGEN De vieringen worden gehouden op zondagochtend om 10.00 uur in ons monumentale kerkgebouw. Hoewel tijdens de meeste diensten een min of meer vaste liturgische vorm wordt aangehouden, kennen we de laatste jaren toch een rijke variatie aan teksten en diensten. We staan open voor vernieuwing in de diensten, met nieuwe vormen, liederen, gedichten, etc. Kampdienst Aan het begin van het seizoen wordt een kampdienst gehouden. Deze dienst wordt voorbereid en uitgevoerd door de jongeren die met elkaar op kamp zijn geweest. Startzondag Aan het begin van het nieuwe seizoen vindt de startzondag plaats. Met deze viering maken we een start met de activiteiten vanuit onze gemeente. De startzondag wordt voorbereid door een groep gemeenteleden i.s.m. onze predikant. 6 Gedachtenisdienst Tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar (eind november) herdenken we allen uit onze gemeente die zijn heengegaan in het afgelopen jaar. Na deze dienst krijgen de nabestaanden de steen en de kaars mee naar huis. Vieringen in de Stille Week In de week vóór Pasen zijn er op maandag-, dinsdag- en woensdagavond korte momenten van inspiratie en bezinning. Zangdiensten De bekende dichter Willem Barnard zei over het zingen van liederen in de kerk dat het niet zozeer een uiting van geloof is, maar veeleer inning van geloof. ‘Als je zingt, zing je je het geloof te binnen.’

Misschien is dat wel de belangrijkste reden waarom we zo graag samen zingen, zeker in onze gemeente, in onze prachtige kerk met een mooie akoestiek. Een werkgroepje in onze gemeente bereidt elk jaar twee zangdiensten voor. Voor die dienst wordt een thema gekozen en vervolgens worden daarbij passende liederen en teksten gezocht. Die (bekende en minder bekende) liederen vinden we veelal in het Liedboek voor de Kerken, maar er kan ook gekozen worden voor liederen uit andere liedbundels. Bij het zingen wordt de gemeente ondersteund door ons eigen gelegenheidskoor of door een koor of musici die we speciaal voor deze dienst uitnodigen. De werkgroep is heel enthousiast en heeft veel ideeën, maar staat open voor suggesties vanuit de gemeente. Graag zelfs. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de keuze van liederen en teksten of suggesties voor muzikale ondersteuning. En als u een instrument bespeelt en graag eens wilt meewerken aan een dienst, weet dan dat u hartelijk welkom bent. Voor het seizoen 2021- 2022 staan de zangdiensten gepland op 10 oktober 2021 (als de coronamaatregelen dit toelaten) en 3 april 2022. Ze zullen worden aangekondigd in de gemeentebrief en op de website. Voor uw ideeën en suggesties kunt u contact opnemen met Willemien Dokter, Marius de Boer of Henk Bonnink. Diensten in de woonzorglocaties In samenwerking met de St. Willibrordusparochie worden er geregeld diensten georganiseerd in de woonzorglocaties Westerstaete/ Hamerstaete, de Wilgenpas en de Meridiaan. Helaas konden deze het afgelopen jaar niet doorgaan. Hopelijk kunnen ze in het nieuwe seizoen weer opgestart worden. In de diensten gaan afwisselend katholieke en protestantse voorgangers voor. Het zijn vaak korte bijeenkomsten van ongeveer 30 minuten. Een groep van voorzangers o.l.v. een organist verleent haar medewerking hieraan. Jeugdkerk Elke derde zondag van de maand is er jeugdkerk. Deze houden we samen met jongeren uit Westervoort en Duiven. We vieren de dienst 7

meestal in de kapel in Duiven. De voorbereidingsgroep probeert er iedere keer weer een dienst van te maken die aansluit bij de dagelijkse praktijk. We openen door het aansteken van de kaars, schrijven een kaart naar iemand die het kan gebruiken (felicitatie of opkikker). Veelal hebben we twee activiteiten waarbij we open met elkaar praten en iedereen aan het woord komt. Ook lezen we een stuk uit de bijbel. We hebben dit wel eens weggelaten maar de jongeren vinden dit een belangrijk onderdeel en vinden dat dit erbij hoort. De jeugdkerk is een veilige omgeving waar jongeren leren spreken over hun gedachten. Dit moet je trainen en onderhouden. Een veel gebruikte vorm is het luisteren naar muziek, hierin kan je zonder woorden soms uiting geven aan je gevoel. Daarnaast proberen we veel te lachen; een slechte grap van mij of een flauwe opmerking over iemand van de leiding. Tijdens het jaarlijkse kamp maken we een vergelijkbare dienst en deze is vaak deels in de daaropvolgende kerkdienst terug te horen en te zien. Werken met de jongeren is superleuk en we kunnen veel van ze leren. Namens de jeugdkerk, Bas Rouwenhorst ONDERSTEUNING DIENSTEN Preekvoorziening Regelmatig gaat Margreet de Bree, onze eigen predikant, voor in de eredienst. Op de overige zondagen gaat een gastpredikant voor. Eerst worden diverse gastpredikanten uitgenodigd om voor te gaan. Dat moet bijtijds gebeuren, want de agenda's van predikanten zijn snel gevuld. Het preekrooster voor volgend jaar is dan ook al in mei ingevuld. Tien dagen voordat een gastpredikant voorgaat wordt deze door de preekvoorziener per e-mail uitgenodigd. In dat bericht staan eventuele bijzonderheden over de dienst, en er wordt een voorbeeldliturgie bijgevoegd. Kent u een predikant die u graag als gastpredikant in Westervoort zou willen horen? Dan stellen we het op prijs als u de naam en contactgegevens aan ons doorgeeft. Wie weet, kunnen we hem of haar dan in de toekomst in onze kerk ontvangen. Anne van Bemmelen Zanggroep Voorheen noemden we dit de Zanggroep Nieuw Liedboek. Maar dit liedboek heeft acht jaar geleden al zijn intrede gedaan. Daarom spreken we nu over de Zanggroep. Dit is een gelegenheidskoor dat onder leiding staat van Marius de Boer. Hij bege8

leidt de zanggroep op piano of orgel. De zanggroep ondersteunt een aantal keren per jaar de gemeente bij de gemeentezang. Iedereen die van zingen houdt en graag een keer mee wil zingen zonder verdere verplichtingen, is van harte welkom. Op de vrijdagavond, voorafgaand aan de dienst waaraan de zanggroep haar medewerking verleent, wordt er geoefend van 19.30 – 21.00 uur in de kerk. We hopen dat de coronamaatregelen geen roet in het eten gooien en dat de zanggroep in het seizoen 2021- 2022 kan zingen op onderstaande, geplande zondagen: Datum 14 nov. 2021 5 dec. 2021 16 jan. 2022 13 feb. 2022 3 apr. 2022 Oefenen vrijdag 12 nov. vrijdag 3 dec. vrijdag 14 jan. vrijdag 11 feb. vrijdag 1 apr. Zangdienst Deze data worden t.z.t. ook vermeld in de gemeentebrief. Koffiedrinken na de dienst Om de week is er na de kerkdienst koffiedrinken. Deze dienst wordt door de koffiegroep verzorgd. De koffieschenkers zijn op tijd in het Paalmanhuis en zetten alles klaar voor het koffiedrinken. Het blijft iedere keer weer een uitdaging om in te schatten hoeveel mensen blijven, maar er is altijd genoeg en anders delen we met elkaar. De gedachte achter het koffiedrinken is dat we elkaar ontmoeten. Want door met elkaar te praten, leer je elkaar kennen en is het fijner om naar de kerk te komen. De groep van koffieschenkers is een leuke groep en uiteraard kunnen we altijd iemand gebruiken die ook zou willen meedraaien. Schiet één van de koffieschenkers aan en we voegen je toe. Uiteraard wordt na het koffiedrinken alles weer opgeruimd en is alles schoon voor de volgende keer. Namens de koffiegroep, Bas Rouwenhorst 9

De bloemengroet Elke zondag gaan de bloemen als groet van de gemeente naar iemand die dat kan gebruiken. De ene keer is zo’n bloemetje een bemoediging, een teken van meeleven. Een andere keer is het ter vergroting van de vreugde. U als gemeentelid kunt daar namen voor aandragen. Als u van iemand weet dat een bloemengroet op z’n plaats zou zijn, kunt u dat doorgeven aan één van de leden van de bezoekgroep. Dat mogen overigens ook mensen zijn die geen lid zijn van onze gemeente. De bezoekgroep: Anne van Bemmel, Margreet de Bree en Hetty Alewijnse een bloemstuk maken. Het bloemstuk kan een liturgische gedachte hebben. Het bloemstuk wordt na de dienst weggebracht naar iemand als groet vanuit de gemeente of bemoediging. Ook verzorgt deze groep (samen met extra hulp) de aankleding van de kerk rond Kerst. Speciale dagen worden extra belicht, denk aan advent en de gedachtenisdienst. Coördinator: Annelies Teunissen De taak van een organist In Westervoort zijn vier organisten werkzaam. Ieder doet op zijn manier zijn best om de gemeentezang te (bege)leiden. Voor en na de dienst spelen we muziek die al dan niet past bij de dienst. We vullen dat naar eigen smaak en mogelijkheden in. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor het historische orgel van meer dan 300 jaar oud. Als er onverhoopt iets met het instrument aan de hand zou zijn, zijn wij de eersten die dat moeten rapporteren aan de kerkenraad. De bloemstukken Elke zondag staat er een bloemstuk in de kerk. Dit wordt verzorgd door een zestal dames die bij toerbeurt 10 Zoals we nu functioneren, gaat alles naar wens. We zijn alle vier gemotiveerd en liefhebber van orgelspelen. We vullen elkaar aan en kunnen als er om gevraagd wordt, met elkaar samenwerken. Indien noodzakelijk kunnen en willen we elkaar vervangen. Een fijn team dus!

Bé Steenhuis, Herman Steenhuis, René van Langeveld en Marius de Boer De diensten kunnen tot een paar weken terug bekeken worden. Een enthousiaste groep maakt het mogelijk dat gemeenteleden en ook anderen, die niet bij de eredienst aanwezig (kunnen) zijn, toch op afstand de inspiratie en verbinding mee kunnen maken. Beeld en geluid doorbreken de muren van ons kerkgebouw! Het verzorgen van kerkTV en de verdere uitbouw daarvan is leuk, uitdagend en dankbaar werk, waarbij we nog hulp kunnen gebruiken. We hebben een speciaal e-mailadres: kerktv@pgwestervoort.nl. Hierop ontvangen we graag al uw reacties, met name ook uw gewaardeerde feedback en technische vragen. Contactpersoon: Herman Rakers Online/geluid/videoteam In december 2020 hebben we met de kerkTV-installatie een belangrijke stap gezet om onze erediensten op uw PC, laptop, tablet of mobiele telefoon beschikbaar te stellen. Daar vanaf streamen naar de tv geeft meestal het beste resultaat. Het live volgen van de wekelijkse eredienst gaat via de server van Kerkdienstgemist. De kostergroep De kostergroep bestaat uit in totaal zes mensen. Samen zorgen we voor de fysieke zaken in de kerk rondom de diensten. Zo openen en sluiten we de kerk, regelen we de verwarming en verlichting, zorgen we voor de juiste inrichting van de kerk bij de verschillende gelegenheden, richten de liturgietafel in (antependium, Heilig Avondmaal) en regelen we diverse andere kleine zaken. Met z’n zessen kunnen we de taken mooi verdelen: vele handen maken licht werk! 11

De kostercoördinator is hierbij het aanspreekpunt van de groep. Hij zorgt ook voor de overkoepelende zaken en taken, wat technische zaken en kleine reparaties, het vlaggen en het beheer van het buurtkastje. Coördinator: David Bouman ALGEMENE INFORMATIE Informatie uit de verschillende raden en werkgroepen Kerkenraad voor kerk en samenleving Als Protestantse Gemeente zijn wij een pluriforme gemeente. We zien naar elkaar om, leven met elkaar mee en hebben een groot aantal vrijwilligers. Hoewel het aantal gemeenteleden de laatste jaren is afgenomen, is de gemeente levensvatbaar! De kerkenraad bestaat uit twaalf leden en vergadert eenmaal per zes weken. In de kerkenraad zijn alle onderdelen van het kerkenwerk vertegenwoordigd, inclusief een communicatiemedewerker en een notulist. Raden die te klein werden zijn opgenomen in de kerkenraad. Niet iedereen in de kerkenraad is nu dus ouderling of diaken. We hebben ook een moderamen, dat bestaat uit de predikant en enkele kerkenraadsleden. Zij bereiden de kerkenraadsvergadering voor en verzorgen de algemene zaken. 12 Een groot gemis is nog dat we geen vaste voorzitter hebben. Heeft u interesse in deze functie, maar lijkt het u teveel werk, laat het ons dan weten. Samen kunnen we dan naar de vorm kijken. Een duobaan heeft bijvoorbeeld in het verleden goed gewerkt. Ons beleidsplan loopt tot 2023. Daarin staat o.a. dat we als kerk naar buiten toe zichtbaar willen zijn. Daarom sluiten we aan bij evenementen voor de Westervoortse gemeenschap. Denk hierbij aan deelname aan de braderie, waarbij de kerk en toren open zijn, de kerstmarkt, waar we lichtjes uitdelen en een gevarieerd kerstprogramma aanbieden in en om de kerk. Ook het project schuldhulpmaatje ondersteunen we via de diaconie. N.a.v. voorstellen op een gemeenteavond gaan we nog meer variatie in diensten oppakken, zoals Taizé diensten, een Elvisdienst, of een gezamenlijke dienst met de Roemeense kerk. Ook denken we na over ontmoetingen door samen voetbal of film te kijken. Dit jaar is de samenwerking met de Liemerse kerken verder ontwikkeld. We hebben een intentieverklaring ondertekend voor intensievere samenwerking. Vanwege de coronapandemie is dit proces wat vertraagd, maar de bedoeling is dat een

professional onder leiding van een stuurgroep dit jaar daarvoor een effectief plan maakt. U wordt daar als gemeente bij betrokken. De jaren 2020 en 2021 stonden helaas in het teken van de coronapandemie, waardoor de kerkgang een groot gedeelte van het jaar niet mogelijk was. Gelukkig konden we wel onlinediensten verzorgen. De kerkenraad had al lange tijd het live uitzenden van kerkdiensten op de wensenlijst. Corona heeft dit proces versneld. De camera-uitrusting is voor een groot deel in eigen beheer geïnstalleerd en we hebben nu een systeem en uitzendingen waar we trots op mogen zijn. Gebleken is dat deze digitale vieringen in een behoefte voorzien. De kerkdiensten, waarbij de gemeenteleden aanwezig zijn in de kerk en elkaar ontmoeten blijven uiteraard belangrijk. Henk de Graaf Diaconie, wat kunnen wij betekenen voor onze medemens? Als diaconie van de Protestantse Gemeente Westervoort bieden wij hulp aan mensen en organisaties die wel wat steun kunnen gebruiken, zoveel mogelijk door en met de leden van onze gemeente. Onze (beperkte) middelen zijn afkomstig van collectes en giften, zoals de collectes voor Kerk in Actie, maar we collecteren ook voor doelen dichter bij huis, zoals ons jaarproject. Dit jaar is dat de voedselbank in Arnhem. Een ander doel dicht bij huis waar we geld voor inzamelen is de zgn. ‘stille hulp’. Afgelopen twee jaar konden we zo inloophuis De Herberg ondersteunen met door onze gemeenteleden ingezamelde en met diaconaal geld gekochte gebruiksartikelen. Ook kunnen we dit jaar twee gezinnen op vakantie laten gaan die dat zelf niet kunnen betalen en die nog nooit op vakantie zijn geweest. Verder geven we d.m.v. boeketten aandacht aan verjaardagen voor oudere gemeenteleden en huwelijksjubilea. En worden er wekelijks bloemen bezorgd als ondersteuning en bemoediging bij bijvoorbeeld ziekte.

We merken dat er veel behoefte is aan ontmoeting rond de feestdagen. Daarom organiseren we eenmaal per jaar in samenwerking met de Passage het kerstfeest voor oudere gemeenteleden. Ook de oogstdienst in november is een voorbeeld van geven en denken aan de oudere gemeenteleden. Er wordt dan door onze gemeenteleden fruit gegeven en rondgebracht bij ouderen. Zo’n bezoekje wordt door de meeste mensen enorm gewaardeerd. Naast deze activiteiten ondersteunen we het landelijke project van de SchuldHulpMaatjes. Wij zijn verbonden aan SchuldHulpMaatjes Duiven Westervoort. Hierbij worden gezinnen ondersteund die op de een of andere manier in geldproblemen zitten. Deze ondersteuning is niet d.m.v. het geven van geld, maar het coachen hoe men beter met de ter beschikking staande middelen om kan gaan. U kunt hier meer over lezen op: www.schuldhulpmaatje.nl/ locatie/duiven-westervoort. Via de roosters die gemaakt worden om onze kerkelijke activiteiten door te kunnen laten gaan zien we hoeveel mensen er actief zijn voor diaconale activiteiten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bloemengroepen, ontvangstcommissie, opname kerkdienst, koffieschenkers e.d. We kunnen echter altijd extra mensen gebruiken voor deze groepen. Mocht u met één van deze activiteiten mee willen draaien, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Henk de Graaf College van Kerkrentmeesters Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor onderhoud en beheer van de gebouwen, het verzorgen van de ledenadministratie en de financiële administratie, de kerkelijke inzamelingen en nog diverse andere kleinere taken. Het college bestaat momenteel uit: Jan Henk Harkema - secretariële taken + tuingroep Rob de Waal - technische zaken Ard Rougoor - penningmeester Zonder de vele vrijwilligers is het voor ons onmogelijk om alle taken uit te voeren. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het vele werk wordt gedaan. Ook hier geldt: vele handen maken licht werk. De vrijwilligersgroep bestaat o.a. uit:  de ledenadministratie  de beheerder van de gebouwen  de wijkmedewerkers  de kosters  de organisten  de tuingroep 14

De pastorie, het Paalmanhuis en de kerk moeten worden onderhouden, zijn verzekerd en jaarlijks wordt de kerk, een monument, door Monumentwacht geïnspecteerd. Op basis van hun rapportage wordt om de zoveel jaar een groot onderhoudsplan opgesteld. Veelal wordt hier subsidie voor aangevraagd. De laatste jaren zijn nieuwe stoelen in de kerk aangeschaft en is een video-installatie gekocht om kerkdiensten rechtstreeks te bekijken via Internet. De kerk en het Paalmanhuis worden regelmatig verhuurd aan andere partijen zoals de Roemeens Orthodoxe Kerk en de gemeente Westervoort (bijv. uitreiking lintjes). De tuingroep zorgt er voor dat de tuin rondom de kerk en het Paalmanhuis wordt onderhouden en het gras wordt gemaaid. De ledenadministratie wordt al langere tijd door Klaaske Snoek verzorgd. Zij houdt de registraties bij van de gemeenteleden. De software die zij hiervoor gebruikt wordt door de landelijke PKN beschikbaar gesteld. De financiële administratie wordt gecoördineerd door Ard Rougoor en samen met administratiekantoor MKB de Liemers wordt de jaarrekening gemaakt. Daarnaast worden nog jaarlijkse of meerjarige begrotingen opgesteld. Deze worden ook gerapporteerd aan de landelijke PKN voor het financiële toezicht op de kerken. Mede hierdoor is de kerk een ANBI-instelling en zijn financiële bijdragen aftrekbaar als gift. Naast de diaconie organiseert ook de kerk diverse jaarlijkse acties om geld in te zamelen, te weten:  Kerkbalans, om de kosten van alle kerkelijke activiteiten te kunnen betalen;  solidariteitskas om bij te dragen aan andere PKN-kerken in Nederland;  eindejaarscollecte voor een speciaal goed doel in Westervoort of elders;  collecten tijdens de kerkdiensten voor de diaconie en de kosten van de kerk;  verstrekken van collectebonnen. Ook het college kan altijd extra hulp bij deze taken gebruiken. Interesse? Namens het College van Kerkrentmeesters, Ard Rougoor 15

ZWO geeft mensen weer hoop ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Als gemeente ondersteunen we ZWO-projecten in de hele wereld, met name in ontwikkelingslanden. De afgelopen periode hebben we financieel bijgedragen aan de volgende organisaties:  Stichting Mensenrechten voor Straatkinderen in Moldavië (opvang straatkinderen);  ActionAid Nederland (steunt mensen in ontwikkelingslanden om op te komen voor hun rechten);  Mercy Ships (zet ziekenhuisschepen in om levens te veranderen en landen te dienen). Daarnaast hebben we met de andere protestantse gemeenten in de Liemers een gezamenlijk partnerproject: Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana. We steunen dit project voor een periode van twee of drie jaar. We zijn gestart in 2020 en hebben met het streefbedrag € 14.500,voor het project hoog ingezet. Zo worden we uitgedaagd om met de gezamenlijke inzet van zoveel mogelijk enthousiastelingen een win-win situatie te creëren. Doet u met ons mee? Om u op de hoogte te houden informeren wij u regelmatig over de voortgang van het project. Andere activiteiten van de commissie zijn de decemberzendingsactie, een cadeau tijdens de kerstnachtdienst, in januari de actie Kerkbalans (een deel van de inkomsten hieruit dragen wij af aan KerkinActie) en de jaarlijkse paasgroetenactie voor gedetineerden. Mocht u een doel of project onder onze aandacht willen brengen, dan staan wij hier altijd voor open. U kunt een bericht sturen naar fam.roelofsen@hetnet.nl. Meer informatie over onze werkzaamheden kunt u op de website van onze kerk vinden. Rest ons u te vermelden dat wij als commissie blij zijn met de reacties die we vanuit de gemeente ontvangen. Dit geeft ons weer energie om door te gaan in de door ons gekozen weg. ZWO-commissie: Bert Frijlingh, Hans Reussing, Ton Roelofsen 16

Paaskaars Het werk van de Raad van Eredienst (RvE) omvat veel praktisch werk rond de kerkdienst. We denken mee en geven invulling aan zingen, tekst en muziek, soms komen we ook met een advies aan de kerkenraad om dingen te veranderen en te verbeteren. Het is ook belangrijk nieuwe vormen van vieren te stimuleren door zoekende moderne teksten te gebruiken, waar bemoediging de ruimte krijgt en waar je op zoek gaat naar verhalen die laten zien dat het kan, dat geloof zichtbaar wordt in het dagelijks leven. We noemen bijvoorbeeld de diensten in de Goede Week, de gedachtenisdienst, zangdienst en startdienst. Een praktische taak is de bestelling van de paaskaars en huispaaskaarsen ieder jaar. Tijdens de paaswake wordt de nieuwe paaskaars binnengebracht. Eén van de oudste tekens op de paaskaars is het Chi Rho-monogram. Chi is de letter X, Rho de letter P; de X en P zijn de eerste twee letters van het Griekse woord Christos. Het symbool werd vaak gebruikt als inscriptie in catacomben en graven. Hoewel het symbool geen letterlijk kruis is, refereert het er wel naar. Daaronder een duif op het medaillon, als teken van de geest die de blijde boodschap verspreidt dat de Heer is opgestaan, en we nieuwe kansen krijgen. Pasen kan je dan op een nieuwe wijze in het leven doen staan, het is een voorbode van de nieuwe tijd en we kunnen ons nieuwe mensen voelen Muziek en liturgie kunnen mensen met de Eeuwige en met elkaar verbinden. Dat inspireert… Een ontmoetingsplek…De kerk…Ongeacht gebouw of muren, in oude en nieuwe vormen, kunnen ons laten ontdekken dat God liefde is en nabij wil zijn. Willemien Dokter ONDERSTEUNING KERK EN ORGANISATIE De ledenadministratie Voor het goed functioneren van het kerkenwerk is het belangrijk dat adresgegevens van gemeenteleden up-to-date blijven. Dat geldt voor het pastoraat, maar ook voor geldwervingsactiviteiten. Alle mutaties die binnenkomen worden door mij verwerkt in het ledenregistratiesysteem en zo nodig 17

doorgegeven aan predikant, wijkcoördinator, etc. Op verzoek worden er (adres)lijsten aangevraagd voor o.a.:  de actie kerkbalans;  de kerstgroet voor de hele gemeente;  jeugdleden voor bijvoorbeeld kamp of eindexamenleeftijd;  jaarlijkse overzichten van alle leden: gedoopt, belijdenis, overleden, nieuw ingekomen, bedankt en vertrokken voor het archief van de kerk. De kerkenraad heeft aangegeven wie deze verzoeken mag doen. Daarnaast zijn er veel ad hoc vragen te beantwoorden vanuit de gemeente of bijvoorbeeld de predikant. Bezoek nieuw ingekomenen Nieuw ingekomen gemeenteleden worden bezocht door twee gemeenteleden die een welkomstbezoek brengen. De intentie is om wat te vertellen over onze gemeente; welke activiteiten er naast de kerkdiensten plaatsvinden en hierover ook schriftelijke informatie aan te bieden. Stelt men geen prijs op verder lidmaatschap, dan wordt hen gevraagd een verzoek om uitschrijving te ondertekenen, welke dan weer in de LRP verwerkt wordt. Klaaske Snoek ledenadministratie@prot-gemwestervoort.nl 18 Communicatie Informatie over de kerkdiensten en diverse activiteiten en onderwerpen staan op de website van onze gemeente: www.werenfried.nl. Daarnaast verschijnt wekelijks de gemeentebrief. Deze bevat naast informatie over de eredienst ook andere mededelingen; u wordt geïnformeerd over de bestemming van de collectes, wie de bloemengroet ontvangt, of er koffiedrinken is na de dienst en u leest actualiteiten uit de gemeente en de regio, landelijk kerkelijk nieuws, een inspirerende tekst e.d. Wilt u ook op de hoogte blijven en deze brief kosteloos ontvangen, stuur dan een bericht naar: gemeentebriefpgw@gmail.com. De gemeentebrief wordt op vrijdagochtend per e-mail verzonden. De eerste zondag van de maand is er voor gemeenteleden die geen beschikking hebben over internet (en dus ook geen digitale gemeentebrief kunnen ontvangen!) een papieren gemeentebrief beschikbaar. Neem daarvoor contact op met Klaaske Snoek: ledenadministratie@protgem-westervoort.nl. Wilt u een activiteit plaatsen in de gemeentebrief? Stuur dan een mail naar: gemeentebrief@gmail.com. De kopij ontvangen we graag voor woensdagavond 18.00 uur.

De kerk heeft ook een Facebookpagina: PKN Westervoort. Die pagina heeft serieuze berichten, is informatief maar ook vrolijk en gezellig. U kunt er lid van worden door een verzoekje te sturen. Gonneke Ronner Het archief Van de Protestantse Gemeente Westervoort bestaat een uitgebreid archief, waarin men de geschiedenis van de gemeente kan lezen. Die geschiedenis was tot 2006 gesplitst in 1. Hervormde Gemeente te Westervoort (t/m 1994); 2. Gereformeerde (Streek-)kerk van Westervoort (t/m 1994); 3. Gezamenlijke activiteiten van beide gemeenten (vanaf 1970) later in de 4. Samen-op-Weg Gemeente Westervoort (van 1994 t/m 2006); 5. Het digitale archief vanaf 1-12013. Sinds 2006 zijn we Protestantse Gemeente Westervoort. De archieven (tot 2013) hebben we niet meer direct tot onze beschikking. Ze liggen veilig opgeborgen in het gemeentelijke archief van Westervoort, en dat bevindt zich in het gemeentehuis van Duiven. Dit wordt beheerd door het Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg. De oudere archiefstukken bestaan veelal uit boeken (notulen-, doop-, lidmaten-) met een geschreven inhoud. Van de Gereformeerde Streekgemeente zijn gegevens van 1906 t/m 1994 te vinden, van de Hervormde Gemeente zijn de oudste stukken van 1772. De nóg oudere stukken worden in Arnhem bewaard, in het Gelders Archief. Vanaf 1-1-2013 wordt het archief van De Protestantse Gemeente Westervoort digitaal bijgehouden. Hebt u vragen over het archief? Het adres is archief@prot-gemwestervoort.nl. Thea van Schaik en Ada Oudkerk 19

Beheerder kerk/ Paalmanhuis Even voorstellen Mijn naam is Dick van Voorst. Wij wonen in Duiven en voelen ons thuis in Westervoort. Omdat ik wat ervaring heb met het beheer van gebouwen en ruimtes was het logisch dat ik de vraag kon verwachten om het beheer van de kerk en het Paalmanhuis over te nemen. Wat moet je doen als beheerder?  Zorgen dat elke groep van zowel binnen onze kerkgemeenschap als daar buiten terecht kan voor een vergadering, bloemschikken of op (dinsdagmorgen) koffiedrinken. Soms is het lastig als er meerdere groepen tegelijk gebruik willen maken van een ruimte. Dat maakt het spannend, maar het is meestal op te lossen.  Zorgen dat groepen naar binnen kunnen. De meeste groepen hebben zelf een sleutel.  Als er een storing is dit doorgeven aan de betreffende persoon zodat het opgelost kan worden.  Ook de zorg voor voldoende koffie/thee, toiletpapier en alle dingen die er zoal bij komen rust op mijn schouders.  Gelukkig heb ik goede hulp. Anniek Bouman zorgt voor de schoonmaak en Leo Uittenboogaard biedt een helpende hand bij o.a. het inrichten van de werkkamer voor onze predikant. Ook zorgt hij ervoor dat het vuilnis en oud papier afgevoerd worden.  Verder hebben we een publicatiebord waar ik een sleutel van heb. Ik draag er zorg voor dat wat nodig is hier komt te hangen. Dick van Voorst paalmanhuis@prot-gem-westervoort.nl REGIONALE SAMENWERKING Samenwerking zes protestantse kerken in de Liemers Als moderamina van de protestantse kerken in de Liemers zijn we al een paar jaar in gesprek om meer met elkaar te gaan samenwerken. In deze gesprekken is gebleken dat we als moderamina genoeg met elkaar gemeen hebben om die samenwerking nu verder te gaan uitbouwen. Als moderamina hebben we nu een projectopdracht goedgekeurd met het volgende doel: een duurzaam bestaan van de protestantse kerken in de Liemers bereiken. Ieder van de zes gemeenten behoudt zo lang mogelijk een eigen vier- en ontmoetingsplek en ruimte voor eigen beleid om een lokale vitale geloofsgemeenschap te zijn. We willen de bestuurskracht van de individuele gemeenten versterken en minder kwetsbaar maken. 20

We werken aan een visie op hoe we samen kerk in De Liemers willen zijn (een samenbindende droom) en een voorstel hoe de lokale identiteit van de lokale gemeenten vorm kan krijgen. Kerndoel: kerk te zijn in deze tijd en in de toekomst en daarmee de relatie met God, in de kerkelijke gemeente en met de wereld vanuit het protestantse gedachtegoed vorm te geven. Om dit te bereiken ligt er binnen een jaar na vaststelling van deze projectopdracht een breed gedragen plan voor een samenwerkingsverband van gemeenten dan wel een gefuseerde protestantse gemeente in de Liemers. Het plan wordt in twee fasen uitgewerkt: In fase 1, tot begin 2022, worden de voor- en nadelen en de eerste voorzet van de samenbindende droom uitgewerkt met de daarbij behorende mogelijke obstakels. Aan het eind van fase 1 wordt besloten over de uit te werken organisatievorm en wat nog aanvullend nodig is. Uitzicht krijgen op het perspectief (de gezamenlijke droom) is essentieel voor het plan. In fase 2 (indien nodig) worden in de eerste helft van 2022 de resterende vragen uit fase 1 uitgewerkt over organisatievorm en samenbindende droom. Medio 2022 kunnen definitieve besluiten worden genomen en vervolgstappen om het plan concreet uit te voeren. Voor het uitwerken van de verschillende fasen is er een externe begeleider aangetrokken. Deze externe begeleider wordt aangestuurd door een commissie, waarin alle Liemerse Didam Duiven Lathum Lobith Zevenaar Westervoort 21

gemeenten vertegenwoordigd zijn. Voor onze gemeente heeft Klaas Westerkerk plaatsgenomen in de commissie. De zes moderamina zijn de opdrachtgever. De externe begeleider stelt als eerste een plan van aanpak op ter uitwerking van deze projectopdracht. De communicatie met gemeenteleden zullen de kerkenraden zelf oppakken met hulp van de stuurgroep en de externe begeleider. Zo hopen we samen met u als Protestantse Gemeente Westervoort dat onze christelijke waarde behouden kan blijven voor de toekomst. Het moderamen van Protestantse Gemeente Westervoort ACTIVITEITEN De gespreksgroepen Westerstaetegroep Op de eerste maandagmiddag van de maand wordt de ouderenkring Westerstaete gehouden. In deze kring staan ontmoeting en gesprek met elkaar centraal. Onder het genot van een kopje thee met wat lekkers erbij is er veel ruimte om elkaar te ontmoeten en verhalen uit te wisselen. Daarnaast gaan we in gesprek over teksten uit de Bijbel of andere gedichten/teksten, om op zoek te gaan naar wat deze teksten voor ons kunnen betekenen. De kring wordt geleid door Margreet de Bree. Mocht u interesse hebben in de seniorengesprekskring, dan kunt u zich bij haar aanmelden. Nieuwe gespreksgroepen In het nieuwe seizoen is het de intentie om weer nieuwe gespreksgroepen op te zetten. In de gemeentebrief of op onze website kan u/je meer hierover lezen. U/je bent van harte uitgenodigd hieraan mee te doen! ’t Zoldertje Dit is de plek waar jongeren vanaf 12 jaar uit de gemeenten Westervoort en Duiven tweemaal per maand samenkomen voor gezamenlijke activiteiten zoals speurtochten, bowlen, zwemmen, spelletjesavonden en nog veel meer. Eenmaal per jaar organiseren we als opening van het nieuwe seizoen een kampweekend. Tijdens het 3-daagse kampweekend 22

zijn we samen voor sport- en spelactiviteiten en hebben we themaonderdelen. Voor iedere soos-ganger zijn de woorden: korte nachten, corvee, buikschuiven, kampdienst, ontmoetingen, weerwolven en het fuk-spel; tradities die we al vele jaren voortzetten! De soosavonden vinden plaats in een eigen ruimte in het Paalmanhuis bij de kerk in Westervoort. Deze zolder is omgebouwd tot een hangplek waar we films kunnen kijken, spelletjes spelen, bijkletsen en een drankje kunnen drinken. Om de soosavonden en het kampweekend te kunnen bekostigen, organiseren we opruimacties langs de rivieren (Rijnjutten) en organiseren we de Sinterklaasactie. De (hulp) Sinterklazen en Pieten komen dan langs voor huis- en schoolbezoekjes in de regio van Westervoort en Duiven. Afgelopen jaar zijn er helaas weinig activiteiten geweest, maar begin september staat het kampweekend weer in de agenda om het seizoen 2021-2022 af te trappen. Wij hebben er al zin in! ’t Soosbestuur zoldertje-westervoort@hotmail.com Inspiratie, Bezinning en Ontmoeting (IBO) Aan het begin van het kerkelijk seizoen reikt de IBO-werkgroep, in samenwerking met de predikanten, 23 elk jaar een nieuw jaarprogramma aan met diverse activiteiten die voor de gehele Liemers worden georganiseerd. De werkgroep wordt gevormd door leden van de Protestantse Gemeenten Westervoort, Duiven en Zevenaar. Doel is om mensen te inspireren, met elkaar in contact te brengen en ruimte te bieden voor bezinning. Afhankelijk van de situatie rondom corona zullen de activiteiten in de loop van dit jaar weer worden opgestart. Een greep uit de plannen: pelgrimswandelingen, muziekavonden, koffieochtenden, gesprekskringen, een avond over de klimaatproblematiek, een avond met een entertainer, enz. Zodra het programma definitief is vastgesteld, zal dat te zien zijn op de websites van de verschillende kerkelijke gemeenten. Daarbij staan ook datum, tijd en plaats vermeld en is te lezen wie de contactpersoon is als u zich wilt aanmelden of vragen heeft. Zie: www.werenfried.nl Voor meer informatie: Henk Bonnink habonnink@live.nl

PaalmanEethuis PaalmanEethuis is een groep enthousiaste mensen die het leuk vinden om met elkaar een maaltijd met thema te kunnen aanbieden aan gemeenteleden in het Paalmanhuis. Het is de bedoeling om twee keer per jaar een PaalmanEethuis te organiseren. Een uitnodiging voor een PaalmanEethuis komt in de gemeentebrief te staan waarna aanmelding mogelijk is. De volgende thema’s hebben de afgelopen jaren al plaatsgevonden: Indisch, Italiaans, Surinaams, Mexicaans, zomer, winter en een Country & Western buffet. Wij hopen dit jaar de 25e PaalmanEethuis-avond te kunnen gaan organiseren. Namens de PaalmanEethuis groep: Roel Buitenhuis, Rina van Langeveld, Ron von Schukkmann, Geeske Meurs en Meta Siahaan Bloemstuk maken Ongeveer zes keer per jaar komen we met een aantal dames bij elkaar om een (symbolisch) bloemstuk te maken. Aan de hand van een voorbeeld en zelf meegebrachte bloemen en bakje, maakt een ieder op zijn eigen tempo en niveau, en met hulp en tips van de anderen, een mooi bloemstuk om mee naar huis te nemen of aan iemand te geven. Op de volgende data is het Paalmanhuis voor ons gereserveerd: 6 oktober, 3 november en 22 december. De data in het voorjaar van 2022 komen tzt. We beginnen om 20.00 uur. Er wordt voor koffie met iets lekkers gezorgd. Hopelijk tot dan. Meta Siahaan meta_siahaan@yahoo.co.uk 24

De tuingroep Het aanzicht van het Werenfried kerkje is op zijn mooist in de lente als de tuin groen is en het gazon er strak bij ligt. Dat gaat niet vanzelf. Er werken drie groepen aan: a) een maaigroep van drie mensen maait bij toerbeurt het gazon, b) een opruimgroep van twee à drie mensen houdt voortdurend de paden en het grind vrij van onkruid en c) een groot onderhoud groep van vier à zes mensen, die tweemaal per jaar de hagen een snoeibeurt geeft en meteen ook de composthoop afvoert naar het afvalwegbrengstation in Arnhem. Daarnaast wordt ook de sloot achter de kerk tweemaal per jaar gemaaid om een goede afvoer van het hemelwater naar de sloot langs de brugweg te verzekeren. Het is leuk werk om het op eigen tempo en bij goede weersomstandigheden uit te voeren en bovendien is het goed voor de lichamelijke conditie. Jan Henk Harkema j.h.harkema@hccnet.nl OVERIGE ACTIVITEITEN Activiteiten ‘kerk naar buiten’ Koffieochtend Elke 2e dinsdag in de maand kunt u een kopje koffie of thee komen drinken in het Paalmanhuis. Zomaar, voor de gezelligheid, om even bij te praten, om nieuwe contacten te maken, om je thuis te voelen. Het wordt als heel plezierig ervaren zo’n ongedwongen moment aan het begin van de week. Komt u gerust eens langs. Het verplicht u tot niets. Het is niet alleen voor leden van de Protestantse Gemeente Westervoort, maar voor álle inwoners van Westervoort. Tijd: van 10.30 tot 12.00 uur. Plaats: het Paalmanhuis De koffieochtenden worden bekend gemaakt in de gemeentebrief, op de Facebook-pagina van de PGW en in het plaatselijke weekblad. Herdertjestocht – een verhaal voor iedereen Het is avond, donker en koud. Toch zijn er buiten opgewekte kinderstemmen te horen. Een stoet trekt voorbij. Sommige kinderen zijn ver

kleed. Het lijken wel herders, schapen en engelen... Wat doen die nu buiten op dit uur? En kijk, er lopen ook drie koningen bij… Ze wijzen naar een grote ster die duidelijk te zien is. Zijn ze op weg naar de levende kerststal bij de kerk? Mis het niet! Tijdens de kerstmarkt in Westervoort organiseren wij een herdertjestocht. Het lijkt op een speurtocht en gaat door een klein stukje van het dorp, waarbij je het verhaal van Kerst niet alleen hoort, maar vooral beleeft! Iedereen is welkom. De start is vanaf de kerstmarkt. Alle kinderen mogen verkleed komen als herder, schaap of engel. Hetty Alewijnse Lichtjesavond Al een aantal jaren organiseren wij op 2 november, Allerzielen, een lichtjesavond in onze kerk. Deze avond is voor alle inwoners van Westervoort. We stellen de kerk op deze avond open voor iedereen die iemand mist. We noemen de namen van de overledenen en steken een lichtje voor hen aan. De kerk is dan sfeervol verlicht met kaarslicht en aangekleed met passende bloemkunst. Er is mooie muziek te beluisteren, er worden gedichten voorgelezen en er is ruimte voor ontmoeting. We zorgen uiteraard voor koffie en thee. We hopen dat de lichtjesavond weer een troostvolle avond zal zijn. Ine Driesprong, Marjon Meulenbrugge, Annie Jacobs en Hetty Alewijnse Het buurtkastje Het doel van het buurtkastje is om voedselverspilling tegen te gaan. Hebt u iets over dat u niet meer gebruikt? Zet het dan in het buurtkastje! Voorwaarde is wel dat het houdbaar is en niet aangebroken. Voor het eruit halen is de enige regel: kun je het gebruiken? Neem het mee! Dus of je het nu financieel krap hebt, of juist niet: het doel is het tegengaan van verspilling. David Bouman 26

Stichting Vrienden van de Werenfriedkerk Terugblik op 2020 Helaas moesten we in maart 2020 meldden dat alle concerten geen doorgang konden vinden. De belangrijkste reden was dat afstand houden met 100 mensen in de niet al te grote Werenfriedkerk ons een onmogelijke opgave leek. Er moet wel uit volle borst gezongen kunnen worden, door de koren en door u. Ook het RIVM raadde af om koren te laten optreden i.v.m. de aerosolen die vrijkomen bij het zingen en mensen kunnen besmetten. Wij wilden dat risico niet lopen. Hoop voor 2e helft 2021 Maar wat graag hadden we u dit jaar voor onze vier geplande concerten willen uitnodigen. Maar helaas, net als vorig jaar, gingen zeker de twee concerten in de eerste helft van dit jaar niet door. Maar er is hoop dat er in het najaar van 2021 meer mogelijk is. En wat zou het fijn zijn als we u tijdens het kerstconcert zouden mogen begroeten. De doelstelling van de stichting Dat is het gebruik van het kerkgebouw aan de Dorpstraat 61 te Westervoort voor culturele doeleinden, enerzijds om te streven naar een breder gebruik van het kerkgebouw, anderzijds om een bijdrage te leveren aan de instandhouding van het historisch kerkgebouw, één en ander met inachtneming van de doelstellingen en het karakter van de Protestantse Gemeente Westervoort. Activiteiten We realiseren onze doelstelling door het organiseren van minimaal vier concerten per jaar in het kerkgebouw. De opbrengst van deze concerten komen, na aftrek van de kosten, geheel ten goede aan de Vriendenstichting. Ook staan we open voor andere activiteiten als tentoonstellingen en lezingen. Het doel is dat de activiteiten openbaar zijn. De jaarlijkse bijdrage U bent vriend/sponsor of kunt dat worden omdat u de historische dorpskerk van Westervoort een warm hart toedraagt. Meer nog: jaarlijks geeft u gul als vriend/sponsor uw bijdrage aan de instandhouding van het rijksmonument. Uw hulp blijft nodig omdat er de komende jaren, volgens het onderhoudsplan, een deel van het noorddak van de kerk moet worden gerestaureerd. Komende concerten Volg het programma van volgend jaar op onze website: www.vriendenwerenfriedkerk.nl Klaas Westerbeek, voorzitter mailons@vriendenwerenfriedkerk.nl 27

Wilt u op de hoogte worden gehouden van het wel en wee in de gemeente, de (zondagse) diensten en andere activiteiten? Meld u dan via gemeentebriefpgw@gmail.com aan voor de wekelijkse Gemeentebrief. Wij blijven graag met u en elkaar in contact! 28

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
Home


You need flash player to view this online publication