0

Beleidsplan 2019-2020 | 13e bestuur der S.V. Maslow Pagina 1 van 38

Beleidsplan 2019-2020 | 13e bestuur der S.V. Maslow Beleidsplan studievereniging Maslow Auteurs: Voorzitter: Ilse Jobing Secretaris: Nina Ringsma Penningmeester: Ilona Cats Commissaris intern: Floortje Radema Commissaris intern en media: Leon Gijzen Commissaris extern: Romy Vroom Groningen, september 2019 Pagina 2 van 38

Beleidsplan 2019-2020 | 13e bestuur der S.V. Maslow Voorwoord Geachte lezer, Met trots presenteren wij, als 13e bestuur der S.V. Maslow, het beleidsplan voor het collegejaar 2019-2020. In dit beleidsplan staat hoe wij ons gaan presenteren als het tweede zeskoppige bestuur en welke weg wij willen inslaan met de vereniging. Dit beleidsplan geeft ook aan welke doelen wij hopen te gaan halen en welke activiteiten wij willen organiseren voor onze leden. Wij willen in dit beleidsplan ook handvatten realiseren voor de bestuursfuncties en de eventuele commissies. Nieuw hierbij is dat er dit jaar een commissaris Intern en Media aangesteld is, zodat wij ons als vereniging meer kunnen profileren. Dit beleidsplan is tot stand gekomen door de inzet van het 13e bestuur der S.V. Maslow, met ondersteuning en adviezen van het 12e bestuur der S.V. Maslow. De richtlijnen zijn gezet vanuit de Raad van Toezicht. Wij willen hen hierbij bedanken voor de medewerking, zonder deze medewerking en ondersteuning was het niet gelukt. Het is een eer om dit jaar deze prachtige vereniging te mogen besturen en we kijken hier erg naar uit. Namens het 13e bestuur der S.V. Maslow, Ilse Jobing Voorzitter Pagina 3 van 38

Beleidsplan 2019-2020 | 13e bestuur der S.V. Maslow 1. INLEIDING 2. STUDIEVERENIGING MASLOW 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. De geschiedenis De organisatiestructuur Organogram Bestuursfuncties 2.4.1 Voorzitter 2.4.2 Secretaris 2.4.3 Penningmeester 2.4.4 Commissaris intern 2.4.5 Commissaris intern en media 2.4.6 Commissaris extern 2.5. 2.5.1. Commissies Activiteitencommissie 2.5.2 Almanakcommissie 2.5.3 Feestcommissie 2.5.4 PR-commissie 2.5.5 Reiscommissie 2.5.6 Symposiumcommissie 2.5.7 Wintersportcommissie 2.5.8 Workshopcommissie 2.5.9 De kascommissie 2.6 De leden 2.7 De externe partijen 2.8 De docenten 2.9 Sociale media ALGEMEEN BELEID 3.1 Algemeen beleid ten opzichte van bestuurlijke taken 3.2 Algemeen beleid ten opzichte van de commissies 3.3 Algemeen beleid ten opzichte van de leden 6 7 7 7 8 10 10 11 12 14 15 17 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 22 23 24 24 25 26 Pagina 4 van 38

Beleidsplan 2019-2020 | 13e bestuur der S.V. Maslow 3.4 Algemeen beleid ten opzichte van de externe partijen 4. DOELEN 2019-2020 4.1 Visie 4.2 Missie 4.3 Doelen Bevorderen positieve naamsbekendheid en een positief imago Inzicht in de mening over de visies op de vereniging Benaderbaar en herkenbaar Veelzijdigheid van de vereniging De leden 5. VOORTZETTING 2018-2019 5.1 Professionalisering 5.2 Leden 5.3 Docenten 6. JAARPLANNING 7. BEGROTING 27 28 28 28 29 29 31 31 32 32 34 34 34 35 36 38 Pagina 5 van 38

Beleidsplan 2019-2020 | 13e bestuur der S.V. Maslow 1. Inleiding In dit beleidsplan staan de doelen beschreven die wij hebben opgesteld voor het collegejaar 2019-2020. Ook is in dit beleidsplan te lezen hoe wij als 13e bestuur der S.V. Maslow ons zullen presenteren. In het eerste hoofdstuk staat de geschiedenis, de organisatiestructuur en het organogram centraal. Hierop volgend de functieomschrijving van de bestuursleden met de persoonlijke doelen per bestuurslid. Hierna volgt de uitleg over de commissies. In hoofdstuk drie staat het algemeen beleid beschreven. Dit is het algemeen beleid ten opzichte van bestuurlijke taken, commissies, leden en ten opzichte van de externe partijen. De missie en visie van de studievereniging Maslow kunt u terug vinden in hoofdstuk vier en wordt vervolgd door de opgestelde doelen voor het collegejaar 2019-2020. Deze doelen worden omschreven en uitgelegd. Na de omschrijving van de doelen is er vorig jaar een nieuw hoofdstuk geïntroduceerd in het beleidsplan namelijk: de voortzetting. De voortzetting is te vinden in hoofdstuk vijf en wordt onderverdeeld in de professionalisering, de leden, de docenten, de financiën en de sociale media. Het 13e bestuur der S.V. Maslow wil dit hoofdstuk voortzetten, omdat het belangrijk is om duidelijk te hebben wat wij willen behouden, voortzetten en veranderen ten opzichte van het collegejaar 2018-2019. Tot slot worden de jaarplanning en de begroting van 2019-2020 gepresenteerd. Pagina 6 van 38

Beleidsplan 2019-2020 | 13e bestuur der S.V. Maslow 2. Studievereniging Maslow 2.1. De geschiedenis In het jaar 2007 is de studievereniging Maslow opgezet door vier studenten. Deze studenten werden geselecteerd door de Hanze Studentenbelangen Vereniging (HSV). Het initiatief voor het opstarten van een studievereniging voor de opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (nu: Social Work) kwam voort uit een vraag naar studiegerelateerde activiteiten. Naast het reguliere onderwijs vonden er onvoldoende initiatieven plaats voor studie en niet-studiegerelateerde activiteiten. Het eerste Maslow bestuur heeft zich voornamelijk gericht op het opstellen van een beleidsplan en de documentatie van onder andere de statuten. Daarnaast hadden zij tevens de taak om een passende naam te bedenken voor de studievereniging. Uiteindelijk werd er gekozen voor de naam Maslow, naar een Amerikaanse klinische psycholoog genaamd Abraham Maslow. Hij publiceerde in 1943 een hiërarchische piramide met alle behoeften van de mens. De naam Maslow is gekozen omdat de bovenste trap van de piramide staat voor zelfontplooiing. De studievereniging staat voor het ondersteunen en bevorderen van de zelfontwikkeling van de studenten van de sociale studies MWD en SPH, nu Social Work. Per collegejaar 2017-2018 zijn de opleidingen MWD en SPH samengevoegd tot één opleiding: Social Work. 2.2. De organisatiestructuur Het 13e bestuur der S.V. Maslow van collegejaar 2019-2020 bestaat uit zes bestuursleden. Voorzitter: Ilse Jobing Secretaris: Nina Ringsma Penningmeester: Ilona Cats Commissaris intern: Floortje Radema Commissaris intern en media: Leon Gijzen Commissaris extern: Romy Vroom Onder het bestuur vallen acht commissies: Activiteitencommissie Almanakcommissie Feestcommissie PR-commissie Reiscommissie Symposiumcommissie Workshopcommissie Wintersportcommissie De leden van deze commissies worden bekend gemaakt. Pagina 7 van 38

Beleidsplan 2019-2020 | 13e bestuur der S.V. Maslow De raad van toezicht zal onze bestuurstaken bijhouden en voorzien van feedback. De RvT bestaat dit jaar uit 5 leden: - Marlies Dijkstra - Iris Kooke - Susanne van der Linden - Marlinde Smit - Sarah Versteegh De Kascommissie bestaat in het collegejaar 2019-2020 uit: - Vu Khang Mai - Arjan Zevenberg 2.3. Organogram Pagina 8 van 38

Beleidsplan 2019-2020 | 13e bestuur der S.V. Maslow S.V. Maslow bestaat uit verschillende lagen die op verschillende gebieden met elkaar samenwerken. In het organogram hierboven wordt weergeven hoe de verschillende lagen ten opzichte van elkaar staan. Vervolgens zullen de verschillende lagen nader worden beschreven. De Algemene Leden Vergadering vormt de bovenste laag van het organogram. Omdat S.V. Maslow om de leden van de studievereniging draait, staat S.V. Maslow niet boven hun leden, maar werkt zij in dienst van de leden. In het organogram worden de leden benoemd als ‘Algemene Leden Vergadering’. Tijdens de Algemene Leden Vergaderingen worden de leden gehoord. De kascommissie en de Raad van Toezicht vormen de tweede laag van het organogram. De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op het bestuur, waarbij zij de continuïteit van de vereniging en het bestuur waarborgen. Daarnaast adviseert de Raad van Toezicht het bestuur in haar beleid. De kascommissie controleert het financiële gedeelte van de studievereniging. De kascommissie werkt daarbij nauw samen met de penningmeester. Het bestuur vormt de derde laag in het organogram. Het 13e bestuur der S.V. Maslow bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, commissaris intern, commissaris intern en media en een commissaris extern. Het bestuur is verantwoordelijk voor het nakomen van de belangen van de leden van de studievereniging. De (overige) acht commissies vormen de vierde en laatste laag in het organogram. Deze commissies ondersteunen het bestuur in haar taken en zorgen voor de organisatie van de activiteiten van de studievereniging. Verderop in het beleidsplan worden de verschillende commissies beschreven. Pagina 9 van 38

Beleidsplan 2019-2020 | 13e bestuur der S.V. Maslow 2.4. Bestuursfuncties 2.4.1 Voorzitter De voorzitter is eindverantwoordelijke voor alles wat het bestuur doet. Zij is constant in contact met alle bestuursleden en hun bezigheden, taken en voortgang. Waar nodig springt zij bij en neemt ze over. De voorzitter zorgt ervoor dat de grote lijnen van het beleidsplan worden aangehouden, evenals de jaarplanning. Ook bewaakt de voorzitter het overzicht, bewaart de rust en zorgt ervoor dat het bestuur goed functioneert. Dit wordt gecontroleerd door middel van functioneringsgesprekken met ieder bestuurslid. De gesprekken worden gevoerd door de voorzitter. Daarnaast heeft ieder bestuurslid, inclusief de voorzitter, ook functioneringsgesprekken met de voorzitter van de Raad van Toezicht. Deze functioneringsgesprekken worden gehouden om de samenwerking onder de bestuursleden te bevorderen. Het is belangrijk dat de voorzitter weet waar haar bestuur mee bezig is. Dit doet zij door, voornamelijk in het begin, zo veel mogelijk mee te draaien en mee te kijken met de bezigheden van het bestuur. Op praktisch gebied leidt de voorzitter de vergaderingen. Zij bewaakt zowel de tijd als de agenda, en zorgt ervoor dat de secretaris tijdens het notuleren ook gehoord wordt en betrokken blijft. Dit geldt tevens voor alle bestuursleden. Hiernaast is zij ook, waar noodzakelijk, betrokken bij privé ontwikkelingen van de bestuursleden en is zij altijd een aanspreekpunt. De voorzitter is het gezicht van de vereniging. Zij onderhoudt hierbij in samenspraak met de secretaris het contact met de overkoepelende organen zoals de Dean, Opleidingsmanagers, etc., maar is ook een aanspreekpunt voor studenten en leden. De voorzitter is ook zo vaak mogelijk aanwezig op representatieve momenten. • Persoonlijke doelen: - Beter omgaan met feedback/ kritiek (van mijn medebestuursleden) en dit kunnen omzetten naar positieve doeleinden. - Goed en overzichtelijk plannen. Het eerste leerdoel wat ik wil nastreven is: Beter omgaan met feedback/ kritiek (van mijn medebestuursleden) en dit kunnen omzetten naar positieve doeleinden. Het is voor mij als voorzitter heel belangrijk dat ik goed kan omgaan met feedback/ kritiek. Het is belangrijk dat alle bestuursleden gehoord worden en dat ik dit kan omzetten naar positieve doeleinden voor het nog beter functioneren van het bestuur. Het is voor mij een leerdoel, omdat ik soms dingen te persoonlijk opvat en er lang over kan nadenken. Dit leerdoel is voor mij behaald als ik op een andere manier kan reageren op feedback en dit ook teruggekoppeld krijg van mijn mede bestuursleden. Het tweede doel heb ik opgesteld omdat planning heel belangrijk is. In mijn eerste twee jaar HBO heb ik geleerd om te plannen. Toen ben ik er ook achter gekomen dat dit niet mijn sterkste punt is. Soms ben ik hier slordig en ongestructureerd in. Mijn manier van plannen werkt voor mij prima, maar voor anderen is het soms onoverzichtelijk. Ik wil dit bestuursjaar een goede manier van plannen uitproberen die voor alle bestuursleden goed werkt. Dit jaar zal vol staan met allemaal leuke activiteiten en deadlines. Hierin is het belangrijk dat dit voor Pagina 10 van 38

Beleidsplan 2019-2020 | 13e bestuur der S.V. Maslow iedereen duidelijk en overzichtelijk is. Ik ga hieraan werken door een fysieke agenda voor mijzelf te gebruiken, en een online agenda op google drive voor het gehele bestuur. In de online agenda zullen alle bestuur gerelateerde activiteiten staan, maar ook alle persoonlijke activiteiten van mij. Hierdoor laat ik aan mijn bestuursleden zien waar ik mee bezig ben, en wanneer ze mij nodig hebben kunnen ze mij eventueel bereiken. Ilse Jobing 2.4.2 Secretaris De secretaris van een studievereniging is de rechterhand van de voorzitter. Zij is verantwoordelijk voor het vertegenwoordigen van de studievereniging in schrift. Zo onderhoudt zij het contact met de Dean en andere docenten, en is zij eindverantwoordelijk voor alle documentatie van S.V. Maslow. Een andere belangrijke functie van de secretaris is het bijhouden van de ledenadministratie. Dit wil zeggen dat de secretaris verantwoordelijk is voor het aanmelden en afmelden van de leden. Ook stuurt de secretaris e-mails namens de studievereniging en houdt zij de algemene e-mail en haar eigen e-mail dagelijks bij. Het postvak van de secretaris wordt drie keer per week gecontroleerd. Dit houdt in dat de nodige e-mails verstuurd en beantwoord worden. Ook is de secretaris verantwoordelijk voor het doorspelen van dergelijke informatie naar haar medebestuursleden. Verder is de secretaris verantwoordelijk voor het schrijven van de notulen tijdens vergaderingen zoals de wekelijkse bestuursvergaderingen, algemene ledenvergaderingen, evaluatie vergaderingen, etc. De notulen worden netjes in een bestand verwerkt en beschikbaar gesteld voor de overige bestuursleden. Ook is het van belang dat de notulen inzichtelijk zijn voor de Raad van Toezicht en, indien nodig, ook voor de leden van S.V. Maslow. Tijdens de wekelijkse bestuursvergaderingen houdt de secretaris ook een takenlijst bij. In deze takenlijst worden de uit te voeren taken per bestuurslid beschreven en wordt er een passende deadline bij deze taken genoteerd. De secretaris houdt wekelijks bij of deze taken door de bestuursleden zijn uitgevoerd. Naast al deze taken is de secretaris naast de voorzitter een aanspreekpunt van het bestuur. • Persoonlijke doelen: Allereerst wil ik mij bezig houden met het organiseren van mijn dag- en weekplanning. Zo wil ik een externe agenda aanschaffen voor al mijn bestuurstaken en een dagelijkse planning maken, zodat ik precies weet wat ik moet doen en wanneer ik dit moet doen. Op deze manier hoop ik mijn bestuursjaar goed te kunnen combineren met school, stage, werk en vrijetijdsbesteding. Ik heb dit doel bereikt als ik mijn dagelijkse taken makkelijk kan doen, zo min mogelijk lessen hoef te missen en één à twee keer in de week tijd heb om te sporten of iets leuks te doen met vrienden. Ten tweede wil ik ervoor zorgen dat het contact met docenten verbeterd wordt. Aangezien ik het aanspreekpunt ben vanuit de studievereniging voor de docenten, vind ik het erg belangrijk dat zij weten waar wij voor staan en wat wij allemaal organiseren voor de leden van de studievereniging. Door het verbeteren van het contact met docenten hoop ik dat docenten meer betrokken raken bij de studenten, en daardoor ook meer bereid zijn om deel te nemen aan activiteiten zoals lezingen, kroeg colleges, etc. Pagina 11 van 38

Beleidsplan 2019-2020 | 13e bestuur der S.V. Maslow Ten derde wil ik mij bezighouden met het ledental. Gezien het feit dat de studievereniging ieder jaar groter wordt en er steeds meer commissies bijkomen (voor het jaar 2019/2020 de Wintersportcommissie en de Workshopcommissie) is het natuurlijk erg belangrijk dat het ledental blijft groeien. Mijn streven is dan ook om zeker 300 nieuwe leden te werven. Een hoog ledental zorgt voor meer naamsbekendheid en een positief imago van de studievereniging. Ik ga hier aan werken door studenten aan te spreken en te vertellen wat de studievereniging allemaal voor hen kan betekenen. Ik hoop de studenten die ik aanspreek hier zodanig positief mee te verrassen dat zij lid willen worden van de vereniging. Als laatste wil ik mij bezighouden met het geven van feedback. Wanneer mij iets dwars zit of ik iemand ergens op wil aanspreken, ben ik al gauw geneigd om het maar achterwege te laten omdat ik bang ben dat dingen misschien verkeerd overkomen. Dit kan natuurlijk in mijn bestuursjaar niet. Een jaar lang moet ik samenwerken met de andere bestuursleden en er zullen vast en zeker momenten komen dat wij elkaar ergens op aan moeten spreken, goedschiks of kwaadschiks. Mijn streven is dan ook om me dit jaar bezig te houden met het geven van feedback, zodat ik dit niet meer zie als een obstakel en ik open over alle zaken kan spreken met mijn medebestuursleden. Ik ga hier aan werken door feedback te geven aan de hand van de sandwich-methode, dus eerst een positief punt van feedback te geven, daarna een minder positief punt van feedback, gevolgd door weer een positief punt van feedback. Nina Ringsma 2.4.3 Penningmeester De belangrijkste en voornaamste taak van de penningmeester is het letten op de inkomsten en uitgaven van S.V. Maslow. Om dit overzichtelijk te doen en te houden maakt zij aan het begin van het jaar een begroting. Deze begroting bewaakt zij gedurende het schooljaar door de inkomsten en uitgaven van S.V. Maslow bij te houden. De penningmeester waakt er gedurende het gehele jaar voor dat alle commissies en het bestuur binnen het gegeven budget blijven. Als een commissie of het bestuur over het vastgestelde budget gaat probeert de penningmeester dit weer in balans te brengen, en te compenseren waar mogelijk. Wanneer compenseren niet mogelijk is gaat zij in overleg met de betrokken partijen en het bestuur om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Het voornaamste doel is om de vereniging financieel gezond te houden. Daarnaast is het de taak van de penningmeester om de declaraties en de contributies bij te houden, en zorgt zij ervoor dat alle facturen op tijd betaald worden. Alle leden van het bestuur worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar alleen de voorzitter en de penningmeester zijn in het bezit van een bankpas. De penningmeester neemt hier dan ook het initiatief in en toont initiatief in het navragen en controleren van financiële situaties rondom (opkomende) activiteiten. Pagina 12 van 38

Beleidsplan 2019-2020 | 13e bestuur der S.V. Maslow • Persoonlijke doelen: Een goede dag- en weekplanning maken, zodat mijn bestuursfunctie goed te combineren valt met school, werk en andere activiteiten. - Feedback op het uitoefenen van mijn bestuursfunctie niet gelijk persoonlijk opvatten. - Wanneer ik iets niet begrijp of ergens niet uitkom, direct vragen om uitleg of hulp, en niet wachten tot het laatste moment. Ten eerste is mijn doel om een goede en overzichtelijke dag- en weekplanning te maken. Dit zodat ik mijn bestuursfunctie zo optimaal mogelijk kan vervullen, en daarbij ook mijn studievoortgang in de gaten houd, zodat ik naast mijn werk ook nog andere activiteiten kan blijven doen. Ik vind het belangrijk om mijn bestuursfunctie als penningmeester zo goed mogelijk te vervullen, maar daarbij wil ik ook graag alle ontbrekende punten halen voor mijn studievoortgang. Ook is het belangrijk om naast studie en bestuur nog andere activiteiten te kunnen doen. Bijvoorbeeld door dingen met vrienden buiten school om te doen. Persoonlijk vind ik dit heel belangrijk omdat ik niet wil dat er vriendschappen stuk gaan lopen omdat ik het te druk heb. Ik wil hier aan gaan werken door met een mobiele en een papieren agenda te werken, en zo inzicht te krijgen in mijn dag planning. Wanneer ik een moment vrij ben, en ik moet nog iets doen, zorg ik dat ik datgene dan ook ga en kan doen. Mijn tweede doel is voor mij persoonlijk een belangrijk leerpunt. Ik kan feedback die ik krijg op bijvoorbeeld mijn rol in een projectgroep, of mijn functie in het bestuur snel persoonlijk en negatief opvatten. Ik werk hier aan tijdens mijn therapiesessies, maar wil hier ook zeker aan proberen te werken tijdens dit bestuursjaar. Dit wil ik vooral doen door eerst de feedback op me in te laten werken, en wanneer ik de feedback niet begrijp of te vaag vind, ik dit op een normale en rustige manier aan kan geven en om uitleg kan vragen. Wel vind ik feedback krijgen belangrijk omdat ik hierdoor mijn functie en handelen kan verbeteren. In de afgelopen periodes heb ik in projecten of andere groepen vaak gehad dat ik niet helemaal het overzicht had van wat er moest gebeuren of wat mijn taak was. Wanneer ik dit niet wist, of er niet uitkwam, wilde ik het vaak zelf eerst proberen uit te zoeken. Het is natuurlijk goed dat ik dit zelf eerst wil uitzoeken voordat ik meteen anderen vraag, maar uit eigen ervaring vroeg ik vaak te laat om hulp wanneer ik iets niet snapte. Hierdoor ontstond vaak stress in de groep. Door deze ervaringen heb ik geleerd dat om hulp vragen niet verkeerd is, en al helemaal niet als je er zelf echt niet uit komt. Ik wil dit jaar op tijd om hulp gaan vragen, zodat het niet op het laatste moment hoeft en er geen onnodige stress ontstaat. Ilona Cats Pagina 13 van 38

Beleidsplan 2019-2020 | 13e bestuur der S.V. Maslow 2.4.4 Commissaris intern De commissaris intern is contactpersoon van activiteitencommissie, reiscommissie, symposiumcommissie, workshopcommissie en wintersportcommissie. Zij zijn verantwoordelijk voor het selecteren van de actieve leden en het invullen van de commissies. Ook stelt zij samen met de commissaris intern en media aan het begin van het schooljaar een jaarplanning op met alle activiteiten van de commissies en het bestuur. Zij controleert of binnen de commissies die onder haar vallen alles soepel verloopt, houdt daarbij overzicht en grijpt bij deze commissies in als dat nodig is. Tevens heeft zij goed contact met de voorzitters van de commissies, leest zij alle notulen en is zij periodiek aanwezig bij vergaderingen. Zij rapporteert de voortgang van de commissies aan het bestuur en koppelt de feedback terug naar de commissies. Om deze taken goed te kunnen vervullen is het belangrijk dat zij betrokken blijft bij de commissies en hun activiteiten, en zich toegankelijk en laagdrempelig opstelt tegenover hen. Zij is tevens ook contactpersoon vanuit het bestuur. • Persoonlijke doelen: - Nieuwe commissies opzetten, namelijk: de wintersportcommissie en de workshopcommissie - Commissie Handboek herschrijven en de richtlijnen per commissie erin verwerken. - Verschillende voortgangsgesprekken houden met de voorzitters van de commissies en de leden van de commissies. Het eerste doel is om twee nieuwe commissies op te zetten. De wintersportcommissie wil ik graag opzetten omdat ik merk dat hier behoefte aan is vanuit de leden. Ik verwacht ook dat een reis de leden dichter naar elkaar toe brengt. Hierdoor ontstaat een betere samenwerking en een vergroting van de netwerken. Dit geeft wel enige druk omdat we de wintersportreis graag in het voorjaar van 2020 willen organiseren. Dit is al snel en aangezien het voor het eerst is moet het wel goed geregeld worden. Ik hoop dat ik de commissie goed kan samenstellen met gemotiveerde, actieve leden die dit ook graag willen. Met de workshopcommissie willen wij S.V. Maslow nog meer een verlengde maken van de studie Social Work. Door deze commissie in te stellen ontstaat er meer ruimte om extra leermomenten te creëren voor de leden. Deze workshops kunnen gaan over de tentamenstof of andere vaardigheden. Zo kunnen wij de studie Social Work meer betrekken bij S.V Maslow. In de eerste periode geven de docenten een kroegcollege dat door mij wordt ondersteund. Dit omdat de eerste tentamenperiode al begin november is en de commissies pas midden oktober bekend zullen zijn. Ten tweede wil ik het Commissie handboek herschrijven en personaliseren voor de commissies. Er is vorig jaar begonnen met het schrijven van richtlijnen per commissie. Deze worden er uiteraard in verwerkt. Ik wil ook per commissie één commissie handboek uitdelen, die de voorzitter in bewaring houdt. Zo heeft elke commissie altijd de beschikking over het handboek. Ik zal ook in de vergadering het commissie handboek doornemen met de commissie. Het herschrijven is voor mij wel een uitdaging. Ik ben redelijk perfectionistisch en wil het graag goed doen, dit vergt veel tijd. Ook ben ik bang om niet volledig te zijn. Ik wil het Pagina 14 van 38

Beleidsplan 2019-2020 | 13e bestuur der S.V. Maslow commissie handboek graag af hebben voordat de commissies bekend zijn, zodat het dit jaar gelijk gebruikt kan worden. Ten derde wil ik graag verschillende voortgangsgesprekken houden. Vorig jaar is er alleen een voortgangsgesprek gehouden met de voorzitters van de commissies. Dit wil ik voortzetten en uitbreiden. Voor mij zijn voortgangsgesprekken totaal nieuw. Hier moet ik mijn eigen weg nog in vinden. Ik zou graag met alle actieve leden voortgangsgesprekken willen houden om elk actief lid de kans te geven om ervaringen te kunnen delen met mij, en zo ook met het bestuur. Dit wil ik rond februari doen, zodat er, indien nodig, aanpassing gedaan kunnen worden. Verder heb ik heel veel zin in deze nieuwe uitdaging. Twee commissies opzetten, herschrijven van commissie handboeken en voortgangsgesprekken houden zijn mijn voornaamste doelen. Ook hoop ik mij op het persoonlijke vlak te ontwikkelen en te bereiken wat ik voor ogen heb. Tevens wil ik mijn netwerk vergroten. Ik hoop er een mooi jaar van te maken voor iedereen. Floortje Radema 2.4.5 Commissaris intern en media De commissaris intern en media is samen met de andere commissaris intern de contactpersoon voor de commissies. De commissies die onder de commissaris intern en media vallen zijn de feestcommissie, almanakcommissie en de promotiecommissie. Voor deze commissie is hij ook de contactpersoon tussen het bestuur en de commissies. Samen dragen zij de verantwoordelijkheid voor het selecteren van actieve leden en het samenstellen van de commissies. Hierna controleert de commissaris intern en media of het soepel verloopt, houdt hij het overzicht en grijpt indien nodig in. Samen met de andere commissaris intern stelt hij de jaarplanning op. Hij rapporteert de voortgang van alle commissies aan het bestuur en koppelt de feedback van het bestuur terug naar de commissies. Om zijn taken goed te vervullen is het essentieel dat hij betrokken blijft bij de commissies en zich toegankelijk en laagdrempelig tegenover hen opstelt. Dit gebeurt door het lezen van alle notulen en door een keer per periode aanwezig te zijn bij vergaderingen, of vaker mocht dit nodig zijn. Hij functioneert als vertrouwenspersoon tegenover alle commissieleden. Het up to date houden van de week-deur zal onder de verantwoordelijkheid van de commissaris intern en media vallen. De commissaris intern en intern en media hebben één keer per week een vergadering. In deze vergadering vertellen zij de voortgang van hun commissies en welke vorderingen er gemaakt zijn. Ze overleggen over hun werkwijze in het aansturen van de commissies zodat bij alle commissies dezelfde lijn wordt aan gehouden. Als de internen het niet eens zijn over een onderwerp en ze komen er zelf niet uit, dan zullen zij dit tijdens de vergadering met het bestuur bespreekbaar maken. Samen met het bestuur wordt dan gekeken naar de beste oplossing voor het probleem, maar ook naar een oplossing, indien nodig, in de samenwerking tussen beide internen. Pagina 15 van 38

Beleidsplan 2019-2020 | 13e bestuur der S.V. Maslow Naast de taken als commissaris intern heeft hij ook de sociale media in beheer. Hieronder vallen de Facebook pagina’s, Instagram, Snapchat, LinkedIn en WhatsApp. Voor de promotie van alle activiteiten wordt een promotie-agenda opgesteld. Deze wordt gebaseerd op de jaarplanning en het promotiebeleid. Bij het opstarten van de commissies neemt de commissaris intern en media het commissie handboek door met de voorzitter van de commissie. • Persoonlijke doelen: - Het opstarten van nieuwe sociale media zoals WhatsApp. Dit voor promotie van activiteiten en als middel voor leden om vragen te stellen. Met de toevoeging van directe sociale media zoals WhatsApp, zullen onze leden een bericht krijgen wanneer er activiteiten zijn. Hiervoor kunnen zij zich dan opgeven. Daarnaast zal WhatsApp als vraag en antwoord platform dienen mochten de leden vragen hebben over de activiteiten of andere zaken binnen de vereniging. De antwoorden krijgen de leden binnen een dag. - Kijken naar mogelijkheden om de sociale media gestroomlijnd te maken tussen de verschillende platformen. Dit door het gebruik van een telefoon en een sociale media manager. Door het gebruik van een sociale media manager kunnen we onze digitale aanwezigheid als verenging stroomlijnen. Een sociale media manager is een programma dat alle sociale media beheert, waardoor je in één keer een post op alle media kan zetten. Een telefoon brengt de sociale media dichterbij het bestuur waardoor het makkelijker wordt om de leden op de hoogte te houden van lopende zaken en activiteiten. - Voortgangsgesprekken houden met de actieve leden uit mijn commissies. Ik wil graag met iedereen voortgangsgesprekken voeren. Dit wil ik op dezelfde manier aanpakken als de commissaris intern zodat de commissies op een lijn liggen. Deze gesprekken worden rond februari gevoerd. - Promotie richtlijnen maken voor komend jaar. Hierin moeten de regels staan waar rekening mee gehouden wordt op alle social media kanalen en de richtlijnen. De richtlijnen gaan over hoe vaak er op welk medium een post geplaatst kan worden. Dit is opgesteld om overbelasting van de kanalen te voorkomen. Kortom dit plan moet zorgen voor een eenduidige visie op onze sociale media kanalen. Voor het bestuur en de commissies zorgt dit voor duidelijkheid zodat ze weten wat er van hun verwacht wordt, maar ook wat zij van de promotie kunnen verwachten. Leon Gijzen Pagina 16 van 38

Beleidsplan 2019-2020 | 13e bestuur der S.V. Maslow 2.4.6 Commissaris extern De commissaris extern heeft voornamelijk te maken met zaken die zich bevinden buiten de vereniging en hierbij komen meerdere verantwoordelijkheden kijken. De eerste verantwoordelijkheden zijn onder andere het contact leggen met nieuwe sponsoren en het contact met deze (en al eerder geworven) sponsoren en andere partijen onderhouden. De tweede verantwoordelijkheid van de commissaris extern zijn de samenvattingen. Naast het zoeken van schrijvers zal zij ook afspraken maken met de schrijvers, en zal zij ervoor moeten zorgen dat de samenvattingen worden geprint en verkocht. Ten derde zal ze de verantwoordelijkheid hebben om samen met de voorzitter het contact met de Dean en de Teambegeleiders binnen het instituut te onderhouden. Verder is zij verantwoordelijk voor haar aanwezigheid bij de vergaderingen van het introductie-team over de organisatie van de introductieweek van de studie Social Work. • Persoonlijke doelen: - Een goede planning maken voor iedere periode wat betreft de samenvatting. - Minimaal twee nieuwe sponsoren en twee nieuwe samenwerkingspartners werven binnen één schooljaar. - Professioneel leren omgaan met externe partijen. Ten eerste wil ik een goede planning maken voor iedere periode wat betreft de samenvattingen. Ik heb gezien dat ik voor sommige vakken nieuwe schrijvers nodig heb. Ik wil in week 1 of 2 al schrijvers benaderen en eventueel een oproep op facebook zetten. Verder moet ik er voor zorgen dat deze geprint en verkocht worden. De verkoop van de samenvattingen moet altijd twee weken van te voren op school. Ik wil dan één week van te voren mijn bestuur en de studenten laten weten wanneer de samenvattingen te koop zijn. Ten tweede wil ik minimaal twee nieuwe sponsoren werven en twee nieuwe samenwerkingspartners in het schooljaar 2019/2010. Ik wil graag een sponsor werven die binnen ons werkveld ligt. Hiervoor ga ik mij oriënteren op internet en kijken wat de mogelijkheden zijn. Ik ga veel mailtjes sturen en als ik hier geen reactie op krijg ga ik bellen. Een nieuwe sponsor is voordelig voor de vereniging en voor de leden. Door een nieuwe sponsor kunnen wij de leden meer bieden. Ook wil ik een nieuwe samenwerkingspartner. Hier ga ik mij de komende tijd op oriënteren. Ten derde wil ik professioneel leren omgaan met externe partijen. Je gaat als commissaris extern langs bij bedrijven en hierbij is het belangrijk dat je representatief bent. Het is belangrijk dat er goede communicatie is. Ook is het belangrijk dat de partijen weten waar ze aan toe zijn en dat ik weet wat zij willen. Tevens denk ik dat het goed is om ook eens langs te gaan voor een gezellig praatje en zo te netwerken. Romy Vroom Pagina 17 van 38

Beleidsplan 2019-2020 | 13e bestuur der S.V. Maslow 2.5. Commissies S.V. Maslow beschikt momenteel over zes commissies, namelijk: ● Activiteitencommissie ● Almanakcommissie ● Feestcommissie ● PR-commissie ● Reiscommissie ● Symposiumcommissie Naast deze zes commissies wil S.V. Maslow dit jaar de volgende twee commissies introduceren: ● Wintersportcommissie ● Workshopcommissie Een aantal actieve leden zullen zich komend jaar ook weer inzetten voor de vereniging. Hier heeft de vereniging veel waardering voor en spreken wij onze dank over uit. De commissaris intern en de commissaris intern en media werken nauw samen met alle commissies. De samenwerking bestaat uit individueel contact met de voorzitters over hoe het gaat met de commissies en commissieleden. Hierdoor waarborgen de internen hun benaderbare en laagdrempelige karakter. Tevens proberen zij de commissies ruimte en vrijheid te geven, zodat zij hun eigen koers kunnen varen binnen het kader dat de vereniging hen biedt. Dit probeert zij vorm te geven door goed contact te houden met de commissieleden en niet te dominant aanwezig te zijn. De twee internen en de voorzitter zijn vertrouwenspersonen voor de studievereniging. De commissaris intern en intern en media zullen wekelijks samen vergaderen. De vergadering zal op maandag plaatsvinden. Het opstellen van de agenda wordt wekelijks afgewisseld tussen de internen. Op deze vergadering zullen alle commissies aan bod komen, ook zal er gesproken worden over de samenwerking en communicatie. Als er zich een probleem voordoet overleggen de internen samen en lossen ze het probleem samen op indien mogelijk. Dit zal teruggekoppeld worden naar het gehele bestuur. Als er iets is dat de twee commissarissen intern niet kunnen verhelpen wordt te allen tijde het bestuur er bij betrokken. Van het bestuur moeten er minimaal drie mensen aanwezig zijn bij een activiteit. Hieronder volgt een opsomming van de commissies, inclusief een korte beschrijving. Pagina 18 van 38

Beleidsplan 2019-2020 | 13e bestuur der S.V. Maslow 2.5.1. Activiteitencommissie De activiteitencommissie is verantwoordelijk voor vijf lezingen en twee rondleidingen van S.V. Maslow. Deze lezingen kunnen door de commissie zelf vorm worden gegeven binnen het budget. De activiteitencommissie werkt nauw samen met de commissaris intern. Ideeën over lezingen en rondleidingen kunnen na goedkeuring van de commissaris intern worden uitgevoerd. Deze commissie zal uit acht actieve leden bestaan. 2.5.2 Almanakcommissie De almanakcommissie is verantwoordelijk voor het ontwerpen en uitbrengen van het jaarboek van S.V. Maslow. De almanakcommissie zal de mooiste momenten uit het studiejaar bundelen, zodat studenten altijd terug kunnen kijken op hun jaar bij S.V. Maslow. Om dit goed te kunnen uitvoeren zal er zoveel mogelijk een lid van de almanakcommissie bij de activiteiten en evenementen aanwezig zijn. Deze commissie zal bestaan uit zes actieve leden. 2.5.3 Feestcommissie De feestcommissie is verantwoordelijk voor de niet studiegerelateerde activiteiten en evenementen van S.V. Maslow. Zij organiseert elke maand een borrel (de maandelijkse borrel), drie kroegentochten en enkele andere activiteiten of evenementen. De feestcommissie mag zelf invulling geven aan de borrels. Van tevoren worden de data van alle borrels en de hoeveelheid gratis drankjes door het bestuur vastgesteld. Verder mag de feestcommissie zelf invulling geven aan de activiteiten en feesten. Deze commissie zal uit acht actieve leden bestaan. 2.5.4 PR-commissie De PR-commissie is verantwoordelijk voor de promotie van de activiteiten van S.V. Maslow. De PR-commissie zal opdrachten voor posters van andere commissies en het bestuur ontvangen en (laten) ontwikkelen. Daarnaast is de PR-commissie ook vrij om zelf nieuwe manieren voor promotie te bedenken. Doordat de PR-commissie verschillende activiteiten en evenementen promoot, zal deze nauw samenwerken met de andere commissies. De taken van de pr- commissie zijn het bijwerken en bijhouden van de website van S.V. Maslow. Het 13e bestuur volgt hierin dezelfde lijn als vorig jaar, zodat de toegang tot de website en onderliggende onderdelen ervan alleen tot het nodige beperkt blijven. De commissaris intern en media gaat in overleg met de secretaris en de leden van de raad van toezicht om dit mogelijk te maken. De PR-commissie brengt ook driemaal per jaar ‘t Maslofje uit. Dit is het magazine van S.V. Maslow. Deze commissie zal bestaan uit zes actieve leden. 2.5.5 Reiscommissie De reiscommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de binnenlandse- en de buitenlandse reis van S.V. Maslow. De binnenlandse reis zal plaatsvinden in oktober 2019, gevolgd door de buitenlandse reis in mei 2020. De reiscommissie heeft een ander beleid dan Pagina 19 van 38

Beleidsplan 2019-2020 | 13e bestuur der S.V. Maslow andere commissies; het functioneert namelijk één kalenderjaar in plaats van één collegejaar. Dit betekent dat de reis van mei 2020 en oktober 2020 georganiseerd worden door een nieuwe commissie die momenteel wordt samengesteld. De reiscommissie organiseert alles betreffende de reis; het bepalen van de bestemming, het regelen van het vervoer, de activiteiten en het begeleiden van de reis zelf. Deze commissie zal uit zeven actieve leden bestaan. 2.5.6 Symposiumcommissie De symposiumcommissie is verantwoordelijk voor één lezing, ter voorbereiding op een symposium, en het opzetten en uitvoeren van een symposium, met aansluitend een lunch of diner. Zij regelen de gastsprekers, locatie en de maaltijd. Deze commissie is een parttime commissie. De commissie is verantwoordelijk voor maar twee activiteiten. Deze commissie zal bestaan uit zes actieve leden. 2.5.7 Wintersportcommissie De wintersportcommissie wordt dit jaar geïntroduceerd. Deze commissie is opgezet omdat er vanuit de studenten interesse voor is. Deze commissie is verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van een wintersportreis. Zij regelen de bestemming, vervoer, verblijf, skiverhuur en drie activiteiten gedurende de reis. Aangezien de wintersportreis in de periode van december tot februari is, betekent dit dat deze commissie ook een parttime commissie is. Deze reis mag buiten de schoolvakanties gehouden worden. Hierdoor is het voor de deelnemers wel hun eigen verantwoordelijkheid indien zij lessen missen. Deze commissie zal bestaan uit zeven actieve leden. 2.5.8 Workshopcommissie De workshopcommissie wordt dit jaar ook geïntroduceerd. Deze commissie is verantwoordelijk voor het houden van vier tentamen-workshops, dit kunnen kroegcolleges zijn. Hiermee houdt S.V. Maslow zich nog meer bezig met de inhoud van de studie Social Work. Deze workshops gaan over relevante tentamenstof. Met deze commissie hopen we meer te focussen op studie gerelateerde activiteiten. De kroegcolleges waren vorig jaar één van de best bezochte activiteiten en we hopen dit jaar datzelfde succes te behalen. Daarnaast is er ook ruimte voor het organiseren van andere soorten workshops. Deze commissie zal uit zes actieve leden bestaan. 2.5.9 De kascommissie De kascommissie is een controlerend orgaan dat aankomend jaar bestaat uit oudpenningmeesters Arjan Zevenberg en Vu Khang Mai. De kascommissie zal elke periode met de huidige penningmeester om tafel zitten om de financiën te controleren. De kascommissie heeft nauw contact met de penningmeester. Pagina 20 van 38

Beleidsplan 2019-2020 | 13e bestuur der S.V. Maslow 2.6 De leden De doelgroep van S.V. Maslow bestaat uit studenten uit alle leerjaren van de opleiding Social Work op de Hanzehogeschool te Groningen. De studievereniging wil door middel van verschillende activiteiten, zowel studie- als niet studie gerelateerd, het netwerk van de student vergroten. Zo zijn veel van de activiteiten zowel leuk als leerzaam. Daarnaast wil de studievereniging buiten de reguliere kaders van de opleiding, de studenten een gezellige tijd aanbieden door leuke uitstapjes en evenementen voor de studenten te organiseren en hen ook de kans te geven deze zelf te organiseren. De studenten kunnen tijdens hun tijd bij de studievereniging vriendschappen opbouwen, kennis opdoen, hun netwerk uitbreiden en voornamelijk een ontzettend leuke tijd beleven. Lidmaatschap bij S.V. Maslow is niet alleen mogelijk voor huidige studenten van de opleiding, maar ook voor studenten die al afgestudeerd zijn, namelijk de alumni. 2.7 De externe partijen Externe partijen zijn alle partijen die buiten de vereniging vallen. Dit zijn onder andere studieverenigingen waarin overlappende interesses liggen, maar ook de grotere overkoepelende partijen, zoals Hanze Studenten Vereniging (HSV), Lijst Student Erkent (STERK), Stichting Studenten Activiteiten (SSA) en de Onafhankelijke Studenten Raad (OSR). Daarnaast heeft S.V. Maslow een sponsorovereenkomst met De Brouwerij, die tevens als onze stamkroeg functioneert, en waar de maandelijkse borrels worden gehouden. S.V. Maslow heeft overeenkomsten met verscheidene restaurants (Cantina Mexicana, d’Oude Brandweer, El Txoko, Tapasco, ‘t Zwarte Schaap en Louis XIV). Bij alle restaurants krijgen leden 15% korting en bij de Tapasco en El Txoko kunnen ze door de week (zondag tot en met donderdag) tapas eten voor €18,50, en in het weekend (vrijdag en zaterdag) voor €22,50. S.V. Maslow heeft overeenkomsten met bedrijven als Shirt a la Minute/Print a la Minute waar leden 15% korting krijgen, onze hoofdsponsor Stichting Boeken Distributie en Verkoop (Stichting BVD) waar leden 10% korting krijgen, fietsenwinkel De Ganze waar alle leden van de vereniging 10% korting krijgen en onze sponsor Pouw Rent. Leden krijgen hier 10% korting als ze bij hen personenauto’s of lichte bedrijfsauto's huren. S.V. Maslow heeft een samenwerking met Sponsorkliks. Dit is een website waarbij je bij allerlei winkels (bol.com, mediamarkt, thuisbezorgd, etc.) wat kan bestellen. Leden kunnen op de website: www.sponsorkliks.nl aanklikken voor welk sponsordoel ze willen gaan. Hierbij hoeven zij niets extra’s te betalen. Tot slot heeft S.V. Maslow een samenwerking met AIESEC. AIESEC is een wereldwijd platform voor jongeren om hun leiderschapspotentieel te verkennen en te ontwikkelen. Het is een organisatie met locaties wereldwijd. Ze bieden vrijwilligerswerk en projecten aan (in het buitenland) en bieden hulp voor een stage in het buitenland. Zij geven één keer per jaar een training voor de leden. Pagina 21 van 38

Beleidsplan 2019-2020 | 13e bestuur der S.V. Maslow We zijn bezig met het ontwikkelen van een sticker die dient als bewijs van lidmaatschap, en die leden kunnen laten zien mochten ze deze bedrijven benaderen. We hebben hierbij een samenwerking met Print à la minute waar wij de stickers bestellen. De leden krijgen een kleine, groene sticker met het S.V. Maslow logo en het jaartal 2019-2020 erop. De sticker kan worden geplakt op de studentenpas of bijvoorbeeld op de telefoon. De bedrijven weten op deze manier dat je lid bent van S.V. Maslow zodat de korting gegeven kan worden. 2.8 De docenten De studievereniging vindt het onderhouden van relaties met docenten erg belangrijk. Het bestuur gelooft dat er door samenwerking met docenten kansen liggen om activiteiten meer verdieping te geven. Het streven is om extra aandacht te schenken aan het onderhouden en verbeteren van het contact en communicatie over en weer met de docenten. Dit wil het bestuur verwezenlijken door verschillende contactmomenten met docenten te organiseren. Hierbij valt te denken aan een docenten lunch, koffie uurtjes met docenten op kantoor en verschillende voortgangsgesprekken. In overleg met de opleidingsmanagers mag het bestuur ook stukjes schrijven in de docenten krant. In het eerste stukje zal een korte introductie gegeven worden over wie wij zijn, en wat wij willen doen dit collegejaar. Tevens zit hierbij een link naar de jaarplanning. Op deze jaarplanning zal komen te staan wanneer er een docenten koffie uurtje gehouden wordt, en wanneer de netwerkborrel zal zijn. Hier worden de docenten ook persoonlijk voor uitgenodigd. Het doel hiervan is om de docenten en studenten meer met elkaar in contact te brengen, maar ook met behulp van de kennis van docenten meer verdieping in de activiteiten aan te brengen. Het bestuur denkt dat de bijdrage van de docenten bij het organiseren van een tentamen workshop, cruciaal is voor het succes van deze workshop. Aankomend jaar wil het bestuur samen met de commissies kijken waar, en of het mogelijk is om docenten bij activiteiten te betrekken. Het doel is dan ook om de docenten op de hoogte te brengen van de inhoud van de activiteiten, in de hoop dat zij een samenwerking aan willen gaan. Pagina 22 van 38

Beleidsplan 2019-2020 | 13e bestuur der S.V. Maslow 2.9 Sociale media De sociale media staat volgend jaar onder de verantwoordelijkheid van Leon Gijzen de commissaris intern en media van het 13de bestuur der S.V Maslow. Facebook Op facebook promoot het bestuur onze evenementen en beantwoorden wij vragen. Dit zal net als vorig jaar gebeuren. Vorig jaar werd er een evenement gemaakt en er werden leden uitgenodigd, vervolgens werd het gedeeld op de pagina met de vrienden van S.V. Maslow. Dit zal op deze manier voortgezet worden, alleen valt deze taak nu onder de commissaris intern en media. Instagram Op Instagram promoot de commissaris intern en media de evenementen van S.V. Maslow. Daarnaast wil het bestuur dit jaar ook de leden meer op de hoogte te houden van wat er bij de evenementen gebeurt en wat het bestuur doet. Zo krijgen onze leden een beter beeld van wat er binnen de vereniging gebeurt. Er worden dus meer foto’s geplaatst van de activiteiten van S.V. Maslow, en de bezigheden binnen commissies van het 13de bestuur der Sv Maslow. Een richtlijn hiervoor is minimaal 1x per week een post of story over wat er binnen de vereniging gebeurt. Snapchat Snapchat gaat het bestuur gebruiken voor de promotie van activiteiten maar ook voor het op de hoogte houden van onze leden. Een sfeerimpressie van hoe onze activiteiten zijn of zijn verlopen en bezigheden binnen het bestuur of een commissie. Bijvoorbeeld leuke foto’s van een teambuilding of een vergadering. Dit gebeurt iedere activiteit en indien mogelijk vaker. Een foto met een sfeerimpressie of een foto van een activiteit waar een commissie of het bestuur mee bezig is proberen we minimaal eens per week te posten. We willen een verhouding aanhouden tussen posters en gewone foto’s op ons Instagram kanaal. Deze verhouding zal 50/50 zijn. WhatsApp Dit jaar introduceert het bestuur WhatsApp als actief platform om onze leden te bereiken. Tot nu toe waren er geen platforms om de leden actief te berichten over onze activiteiten. Met WhatsApp brengt het bestuur hierin verandering. De leden kunnen zich opgeven voor een kanaal op WhatsApp, zodra je in dit kanaal zit krijg je één keer per week bericht van de aankomende activiteiten. Dit kun je uit- en aanschakelen naar eigen wens. Dit is mogelijk door de gratis dienst WhatsApp business. Via WhatsApp wil het bestuur ook een laagdrempelige, snelle manier van vraag en antwoord creëren voor de leden. Voor dit alles zal er een apart S.V. Maslow- telefoonnummer in het leven geroepen worden. Dit is een prepaid nummer en zal alleen gebruikt worden zodat onze leden een nummer hebben waar ze naar toe kunnen appen. Dit nummer kunnen ze toevoegen om ons te bereiken op WhatsApp. Het bestuur zal de leden in het begin van het jaar eenmalig een bericht sturen of ze zich willen opgeven om in het kanaal te komen. Als de leden het niet willen krijgen ze geen berichten meer. Pagina 23 van 38

Beleidsplan 2019-2020 | 13e bestuur der S.V. Maslow Algemeen beleid 3.1 Algemeen beleid ten opzichte van bestuurlijke taken Het bestuur wordt samengesteld door de RvT en het huidige bestuur, waarna een aspirantbestuur wordt gevormd. Als dit is samengesteld kijkt het aspirant-bestuur mee met het huidige bestuur om een beeld te vormen van het takenpakket en bestuursleven. Het aspirant-bestuur is niet betrokken bij alle onderwerpen, enkel wanneer deze van belang zijn of invloed hebben op het eigen bestuursjaar. De officiële overdracht vindt in de laatste weken van de zomervakantie plaats, waarna het bestuur wel officieel als bestuur functioneert, maar nog niet als zodanig benoemd is. De Algemene Leden Vergadering is het moment waarop het aspirant-bestuur officieel ingehamerd kan worden. Op de ALV presenteert het huidige bestuur haar jaarverslag en het aspirant-bestuur haar beleidsplan. Beide besturen worden door de leden ter verantwoording geroepen op hun respectievelijke verslagen. Na goedkeuring van de leden wordt het huidig bestuur uitgehamerd en het aspirant-bestuur ingehamerd. Het nieuwe bestuur doorloopt haar collegejaar aan de hand van haar beleidsplan. Halverwege het jaar vindt de Halfjaarlijkse ALV plaats, de HALV. Hierin wordt de voortgang van de doelen uit het beleidsplan verantwoord en wordt er vormgegeven aan het resterende deel van het collegejaar. In maart wordt het sollicitatieproces voor een aspirant-bestuur in gang gezet. Belangrijk binnen het beleid ten aanzien van bestuurlijke taken is de rol van de RvT; deze heeft een overkoepelende functie en controleert de werkzaamheden van het bestuur. Tevens is zij een klachtenorgaan; mochten leden een klacht hebben over het bestuur, de vereniging of andere relevante onderwerpen, dan kunnen zij in eerste instantie bij het bestuur zelf terecht. Mocht dit niet genoeg zijn, dan kunnen zij te allen tijde bij de RvT terecht. Contactgegevens staan op de website onder het kopje ‘contact’. Het 13e bestuur heeft dit jaar ook weer een samenwerkingscontract opgesteld, waarin beleid ten aanzien van de bestuurlijke taken concreet naar voren komt. Deze is te vinden op het kantoor van S.V. Maslow. Onderwerpen die in dit contract terugkomen zijn onder andere gemaakte afspraken over het gebruik van de takentabel, de rol van de RvT, functioneringsgesprekken en open en eerlijke communicatie. Tevens komt het beleid terug in een functie gerelateerd overdrachtsdocument, welke ook te vinden is op het kantoor van S.V. Maslow. Mocht het voorkomen dat de taken van een bestuurslid niet naar toebehoren worden uitgevoerd, dan zal er een voortgangsgesprek komen met eerst alleen de voorzitter en indien nodig met het hele bestuur. Mochten zij hier niet uitkomen dan zal de RvT worden ingelicht. Komt het voor dat een bestuurslid vrijwillig wil stoppen, dan gaan er gesprekken plaatsvinden binnen het bestuur en de RVT hoe dit intern in te vullen. Pagina 24 van 38

Beleidsplan 2019-2020 | 13e bestuur der S.V. Maslow 3.2 Algemeen beleid ten opzichte van de commissies Aan het einde van het collegejaar 2018-2019 is er contact opgenomen met de commissieleden om te bepalen of zij nog een collegejaar door willen en in welke commissie dit dan zou zijn. Het bestuur wil een goede balans tussen zowel ervaren als onervaren, en tussen eerste en ouderejaars in de commissies. Om nieuwe actieve leden te werven zijn we mee op kamp geweest om te vertellen over de vereniging en de commissies. We zijn ook gestart met een grote wervingscampagne via Social media. Dit bestond uit verschillende posts op Social media, een filmpje op ons YouTube kanaal waarin werd verteld over commissies door actieve leden van vorig jaar, en een commissie keuzewijzer poster. Naast dit alles zijn we ook naar POB klassen toe gegaan om hier te vertellen over S.V. Maslow en de mogelijkheid om actief lid te worden. Nadat de nieuwe leden kans hebben gekregen om aan te geven dat zij actief lid willen worden zullen alle geïnteresseerden een mailtje krijgen. Hierin zal worden gevraagd om een enthousiaste motivatiebrief met de top 3 keuzes van commissies op te sturen. Dit vragen wij, om te kijken wat de drijfveer en motivatie van leden is, maar ook om in te schatten in welke commissie zij het beste tot hun recht komen. Nadat de geïnteresseerden hun motivatiebrief hebben gestuurd nodigen wij hen (per drie studenten) uit op het kantoor voor een kennismakingsgesprek van ongeveer een kwartier. We nodigen die studenten uit die dezelfde commissie als eerste voorkeur op hebben gegeven. Dit om direct een indruk van de sfeer in de groep te krijgen. Bij deze kennismakingsgesprekken zullen de twee internen aanwezig zijn. Na deze kennismakingsgesprekken zullen de internen de commissies indelen op basis van de indrukken die zij hebben gekregen vanuit de brieven en bij de gesprekken. Zodra de indeling bekend is zal er een informele avond volgen waarbij alle commissieleden zijn uitgenodigd om elkaar te leren kennen. Deze avond zal in teken staan van gezelligheid en binding. Als alle commissies zijn ingedeeld zullen de internen bij alle opstartvergaderingen van de commissies aanwezig zijn. Dit is om de commissies te ondersteunen met opstarten, het commissie handboek door te lopen en de vertrouwenspersonen vanuit het bestuur aan te wijzen. Ook worden er afspraken gemaakt met de commissies. Deze afspraken gaan over de samenwerking, de notulen, de Social Media en de rol van de internen. Al deze afspraken worden mondeling gemaakt, tevens in de eerste notulen opgenomen en nageleefd. Mochten er zich problemen of andere hindernissen voordoen, dan wordt een van de beide internen meteen betrokken en nemen zij, waar nodig in overleg met de commissie of het bestuur, een gepaste beslissing. Verder worden de functies van voorzitter, penningmeester, notulist en public relations verdeeld. Hierna zullen de internen weggaan. Na de eerste vergadering zal er nauw contact blijven tussen de internen met de voorzitters van de commissies over de stand van zaken. De internen blijven daarnaast de notulen lezen. Mocht een van de internen het idee krijgen dat het minder goed gaat, dan nodigt een van de internen de voorzitter uit om op gesprek te komen. De internen zullen regelmatig aansluiten bij een vergadering om te kijken of alles goed loopt. Dit om snel te kunnen reageren als er zich problemen voordoen. Mocht er een actief lid willen stoppen dan gaan de internen in overleg met het actieve lid om eerst te achterhalen waarom het lid wil stoppen. De internen gaan dan kijken met het lid of zij het probleem op een andere manier op kunnen lossen. Hierna volgt weer overleg met het actief lid om te kijken naar verdere stappen om te stoppen of mogelijk op een andere manier door te gaan. Mocht dit allemaal niet toereikend zijn dan wordt er overlegd met het bestuur. Dit gebeurt ook als het stoppen van het actief lid vergaande consequenties heeft voor de vereniging. Dit bepalen de internen in overleg met de voorzitter. Pagina 25 van 38

Beleidsplan 2019-2020 | 13e bestuur der S.V. Maslow De internen zullen periodiek bij een vergadering aanwezig zijn van een commissie, soms vaker als dit nodig is. Dit wordt in overleg gedaan met de voorzitter van de desbetreffende commissie. Voor de reiscommissie en de wintersportcommissie geldt dit niet. Bij deze commissies zal de commissaris intern bijna elke vergadering aanwezig zijn. 3.3 Algemeen beleid ten opzichte van de leden S.V. Maslow is aanvankelijk opgericht voor studenten van de opleiding Social Work op de Hanzehogeschool te Groningen. De studenten die lid willen worden van de studievereniging kunnen hun lidmaatschap afsluiten via een aanmeldformulier. De contributie van het lidmaatschap zal €10,00 betreffen. Leden die hun lidmaatschap op willen zeggen kunnen zich in het desbetreffende studiejaar afmelden vóór 1 juli. Het opzeggen van het lidmaatschap kan door een mail te sturen naar secretaris@maslowsv.nl. De leden die zich niet tijdig hebben afgemeld, betalen automatisch ook contributie voor het eerstvolgende studiejaar. Naast gewone leden heeft S.V. Maslow ook ereleden, alumni en donateurs. Ereleden zijn leden die op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging als zodanig door de algemene ledenvergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard. Alumni zijn gewone leden of ereleden die zijn afgestudeerd aan de opleiding ‘Maatschappelijk Werk en Dienstverlening’, ‘Sociaal Pedagogische Hulpverlening’ of ‘Social Work’ aan de Hanzehogeschool te Groningen. Daarnaast biedt S.V. Maslow externe studenten de mogelijkheid om betrokken te raken bij de studievereniging. Met externe studenten worden studenten bedoeld die niet deelnemen aan de opleiding Social Work. De externe studenten ervaren dezelfde ledenvoordelen als de gewone leden. Omdat de studievereniging graag de doelgroep van de vereniging wil behouden, mag slechts 10% van het totale aantal leden uit externe studenten bestaan. Donateurs zijn allen, die geen lid, erelid of alumnus zijn van de vereniging en die niet en/of niet meer deelnemen aan de opleiding Social Work aan de Hanzehogeschool te Groningen, maar jaarlijks vrijwillig bijdragen aan de geldmiddelen van de studievereniging. De minimale omvang van een donatie wordt door het 13e bestuur der S.V. Maslow vastgesteld en zal minimaal €10,- bedragen. Pagina 26 van 38

Beleidsplan 2019-2020 | 13e bestuur der S.V. Maslow 3.4 Algemeen beleid ten opzichte van de externe partijen Het is belangrijk om een goede band op te bouwen met alle externe partijen. Hieronder vallen onder andere de andere studieverenigingen en de studenten belangenverenigingen, te weten de Stichting Studenten Activiteiten (SSA), Hanze Studenten Vereniging (HSV) en Lijst Student Erkend (Lijst STERK). Samen met de hiervoor genoemde partijen vormen wij samen het verenigings landschap van de Hanzehogeschool Groningen, wat het des te belangrijker maakt goed en laagdrempelig contact met hen te hebben. Dit zal worden gerealiseerd door actief deel te nemen aan constitutieborrels, inloop en koffie uurtjes, workshops, kantoorbezoeken en andere contactmomenten. De volgende externe partijen vallen onder de Academie voor Sociale Studies (SASS), ook wel naar gerefereerd als het instituut, te weten; docenten, de Dean, de team- en eventmanagers en overige partijen. Zij vormen met S.V. Maslow het studielandschap van de opleiding. Het is belangrijk goed contact met hen te onderhouden en af te blijven stemmen op waar de behoeften van leden en studenten liggen. Wij kunnen het contact onderhouden door aan te schuiven bij docentenvergaderingen en hen te betrekken bij de netwerkmogelijkheden, zoals de netwerkborrel. Verder worden er met de Dean, team- en eventmanagers drie gesprekken per jaar gevoerd, namelijk een kennismakingsgesprek, een voortgangsgesprek en een evaluatiegesprek. Buiten deze officiële gesprekken om zullen zowel het bestuur als deze externe partijen vrij zijn om contact te leggen, mocht dit nodig zijn. Het bestuur zal zich hier altijd benaderbaar in opstellen. De officiële gesprekken zullen gevoerd worden door de voorzitter en de commissaris extern, eventueel aangevuld door de secretaris of andere belanghebbenden vanuit het bestuur. De secretaris zal het eerste aanspreekpunt voor de docenten, opleidingsmanagers en de Dean zijn via de mail. De secretaris zal deze mails altijd doorsturen naar de voorzitter, commissaris extern en indien nodig het hele bestuur. Er zijn ook bedrijven, instellingen en organisaties als externe partijen. Voor hen is een mondelinge of schriftelijke afspraak voldoende. Mocht er sprake zijn van een sponsorschap, dan wordt er een contract opgesteld dat vervolgens door hen, samen met de commissaris extern en de voorzitter, wordt ondertekend. De afspraken die in dit contract staan zullen moeten worden nageleefd, zo niet besproken worden. Het contract is een jaar geldig en zal bij elke nieuwe start van een collegejaar opnieuw moeten worden ondertekend. Het is belangrijk om financieel contact te onderhouden met sponsoren. Zonder de samenwerking met externe partijen worden de mogelijkheden van S.V. Maslow minder. Het contact zal formeel en op professionele wijze worden onderhouden. Het eerste contact verloopt altijd via de mail. Als er bijvoorbeeld een contract ondertekend moet worden of contact over eventuele samenwerking moet zijn dan verloopt dit altijd face to face. Het belang van de leden staat altijd op de eerste plaats in de afspraken rondom samenwerking met externe partijen. Pagina 27 van 38

Beleidsplan 2019-2020 | 13e bestuur der S.V. Maslow 4. Doelen 2019-2020 4.1 Visie Drijfveren van studievereniging Maslow zijn onder te verdelen in twee kernzinnen. - Handvaten bieden voor je carrière. In de toekomst willen wij ervoor zorgen dat zowel de onderwijstaken, het vergroten van de kennis en de gezelligheidstaken van onze studievereniging ervoor zorgen dat je genoeg bagage mee krijgt om van start te gaan in het werkveld. Wij hopen dan ook van harte dat deze bagage van belang zal zijn tijdens de gehele studieloopbaan van onze leden. - Meer naamsbekendheid in het werkveld voor Studievereniging Maslow. Een droom van studievereniging Maslow is waardering krijgen. Door middel van lidmaatschap bij onze studievereniging hopen wij op den duur dat wij bij kunnen dragen aan meer kans op een baan voor de leden. 4.2 Missie Het primaire doel van onze studievereniging is het bieden van een kader aan studenten van de Hanzehogeschool in Groningen met de opleiding Social Work. Dit kader willen wij bieden op drie verschillende manieren. Namelijk op het gebied van onderwijs, kennis en gezelligheid. Op het gebied van onderwijs richten wij ons op taken ter ondersteuning van de studie. Om kennis bij onze leden te vergroten richten wij ons op verdiepende en verbredende zaken die spelen in het werkveld. Daarnaast proberen wij het gat tussen werkveld en opleiding te verkleinen. Onder de gezelligheidstaken wordt het creëren van “binding” tussen de leden verstaan. Wij bieden onze leden een platform om het werkveld te ontdekken en daarnaast is er de mogelijkheid om in informele setting toekomstige collega’s te ontmoeten. Het sociale karakter van de vereniging staat voorop, dit houdt in dat iedereen optimaal kan studeren en de studie succesvol kan afronden! Pagina 28 van 38

Beleidsplan 2019-2020 | 13e bestuur der S.V. Maslow 4.3 Doelen Bevorderen positieve naamsbekendheid en een positief imago 1. In het collegejaar 2019-2020 wil het 13e bestuur der S.V. Maslow naamsbekendheid creëren door het dagelijks onderhouden van de sociale media kanalen en het opzetten van een WhatsApp, hiervoor is een Commissaris Intern en Media aangesteld door het vorige bestuur en de Raad van Toezicht. Dit jaar wil het bestuur op het sociale gebied graag actiever laten zien wat er allemaal gebeurt en te doen is binnen onze mooie vereniging. Als bestuur willen wij meer van onze vereniging laten zien door minimaal één keer in de week een post op Social Media te zetten waarin te zien is waar en hoe het bestuur bezig is voor de leden. Daarom is er dit jaar een commissaris intern en media aangesteld door de RvT en het oude bestuur. Hij zal zich bezig houden met het vergroten en verbreden van onze aanwezigheid op Social media. Er wordt getracht om elk evenement op Social Media te krijgen zodat de leden dit kunnen zien. Wel wordt hier rekening gehouden met het promotieplan. Ook binnen de commissies moet het actieve proces gepromoot worden. De leden krijgen zo een idee wat voor leuke dingen ze te wachten staat. Hierdoor zien de leden niet alleen hoe leuk S.V. Maslow is maar ook hoe gezellig en open de vereniging is. Hierdoor komen er mogelijk meer leden naar onze activiteiten. Met de toevoeging van WhatsApp wordt onze vereniging toegankelijker, en op de Social Media kanalen kunnen leden hun vragen of ideeën delen, maar ook bericht krijgen van alle activiteiten die dit jaar gepland staan. Ons doel hiermee is om actiever (minstens drie keer per week) te zien te zijn op Social Media. De website valt ook onder de verantwoordelijkheid van de commissaris intern en media. Daarnaast zal de commissaris intern en media een controlerende taak hebben bij onderhoud aan de website, bijvoorbeeld door de PR commissie. 2. In het collegejaar 2019-2020 wil het 13e bestuur der S.V. Maslow naamsbekendheid creëren door in het eerste semester maandelijks een kleine activiteit te organiseren in of rondom het kantoor. Het 13e bestuur der S.V. Maslow wil in het collegejaar 2019-2020 meer naamsbekendheid creëren door verschillende activiteiten te organiseren in en rondom het kantoor. Hiervoor is gekozen om de leden meer te betrekken bij de studievereniging. Het doel is om meer toegankelijkheid, openheid en verbondenheid te creëren door middel van verschillende gezelschapsspellen. Hierbij kan je denken aan een spel als ‘rad draaien’. Er vallen leuke prijsjes te winnen die zijn aangeboden door de verschillende externe partijen van S.V. Maslow. Hierdoor denken wij een positieve relatie te kunnen creëren met de leden en wat ontspanning te bieden tussen het drukke studeren door. Naast deze activiteiten zal MaslowTime gewoon blijven bestaan. Deze activiteit is dus een extra activiteit die wij als bestuur gaan uitvoeren. Pagina 29 van 38

Beleidsplan 2019-2020 | 13e bestuur der S.V. Maslow 3. In het collegejaar 2019-2020 wil het 13e bestuur der S.V. Maslow haar positieve imago bevorderen door in de eerste twee maanden van het nieuwe schooljaar bij de POB lessen langs te gaan om het lidmaatschap bij S.V. Maslow te promoten en hierdoor nieuwe (actieve) leden te werven. Het 13e bestuur der S.V. Maslow wil in de eerste twee maanden van het collegejaar 20192020 in tweetallen langs alle POB lessen van alle klassen van het eerste en tweede jaar gaan. Dit willen we doen om onze naamsbekendheid te bevorderen en meer leden te werven. Hoe vaker mensen horen van de studievereniging en de activiteiten en andere dingen die we te bieden hebben, hoe meer kans dat ze lid worden en mee gaan doen met deze activiteiten. Dit heeft hopelijk als gevolg dat we een nog positiever imago kunnen creëren dan we al hebben. We hopen dit te merken aan het leden aantal en de leuke verhalen over de activiteiten. Ons doel is behaald als we 1300 leden halen, en vaker verschillende leden zien op activiteiten in plaats van alleen de actieve leden. Wij houden ook bij hoeveel leden wij werven met de promotie bij de POB klassen. Hieruit kunnen wij aan het einde van dit collegejaar opmaken of het doel behaald is. 4. In het collegejaar 2019-2020 wil het 13e bestuur der S.V. Maslow groeien als vereniging door een ledenaantal te bereiken van 1300 of meer. Het streven is om dit jaar te groeien tot een ledenaantal van 1300 leden of meer. Deze groei staat in het teken van een positief groeiende vereniging. Op het introductiekamp en voornamelijk in de eerste weken van het collegejaar willen wij duidelijk maken wat de aantrekkelijke kanten van het lidmaatschap zijn. Het is ons doel dan ook om op het introductiekamp 300 leden te werven en begin van het collegejaar dit nog zoveel mogelijk uit te breiden. 5. In het collegejaar 2019-2020 wil het 13e bestuur der S.V. Maslow het contact met de docenten van de opleiding Social Work verbeteren. In dit collegejaar wil het bestuur het contact met de docenten verbeteren. Dit wil het bestuur doen door meer met de docenten te netwerken. Er wordt een speciale docenten lunch georganiseerd al semester en daarnaast worden er twee netwerkborrel georganiseerd. Elk blok (elke school periode) is er een voortgangsgesprek met de opleidingsmanagers en de voorzitter, secretaris en de commissaris extern. Deze afspraken staan al gepland. Daarnaast worden de docenten persoonlijk uitgenodigd voor de lunch, koffie uurtjes en de netwerkborrels om zo het persoonlijk contact ook te vergroten. Het bestuur krijgt ook de kans om elk blok een stukje te schrijven voor de docenten krant. Deze krant wordt gemaakt voor docenten. Hier zal het bestuur zich in de eerste editie zichzelf voorstellen en de komende activiteiten aankondigen. In de tweede editie zal het bestuur vertellen over de activiteiten die plaats gaan vinden en de activiteiten die al plaats hebben gevonden. Pagina 30 van 38

Beleidsplan 2019-2020 | 13e bestuur der S.V. Maslow Inzicht in de mening over de visies op de vereniging 1. In het collegejaar 2019-2020 wil het 13e bestuur der S.V. Maslow inzicht verkrijgen over het imago en de visie van de student op de studievereniging door bij klassenvertegenwoordigers langs te gaan en de klassenvertegenwoordigers met behulp van input van hun klas een enquête over de studievereniging in te laten vullen. Het 13 bestuur der S.V. Maslow wil bij het eerste klassenvertegenwoordigersoverleg langsgaan en vragen of zij hun klas willen stimuleren om in de tweede periode (na het tweede klassenvertegenwoordigersoverleg) een enquête in te vullen over de studievereniging. Hierin worden verschillende vragen gesteld over een aantal topics. Deze topics zullen gaan over de vereniging. Een paar voorbeelden: over activiteiten, benaderbaar zijn, frequentie van het benaderen van de leden, etc; Het bestuur heeft er specifiek voor gekozen om de enquête in de tweede periode af te nemen omdat veel van de studenten dan meer op de hoogte zijn van wat de studievereniging inhoudt. Uit deze enquête kan het bestuur een inzicht krijgen van wat haar leden van de vereniging vinden en hoe zij bepaalde dingen ervaren. Aan de hand van deze inzichten kan het bestuur in overleg gaan over eventuele veranderingen. Benaderbaar en herkenbaar 1. In het collegejaar 2019-2020 wil het 13e bestuur der S.V. Maslow meer benaderbaar zijn door het kantoor dagelijks open te hebben en dit te promoten. Het 13e bestuur der S.V. Maslow wil in het collegejaar 2019-2020 vaker het kantoor open hebben. Het bestuur vindt het belangrijk dat het kantoor een samenkom plek wordt voor zowel bestuur als de leden. Er is ondervonden dat sommige studenten die S.V. Maslow nog niet kennen het lastig vinden om zomaar een ‘vreemd’ kantoor binnen te stappen. Deze stap wil het bestuur makkelijker maken door informatie te verstrekken aan de studenten. Dit wil het bestuur verwezenlijken door meer promotie te maken. Eén van de ideeën is om in samenspraak met de conciërge bordjes te maken voor op de tafels in de aula. Op deze bordjes staat meer informatie over het kantoor, over de inhoud van S.V. Maslow en wat ze kan betekenen voor de student. Deze bordjes geven de studenten meer handvatten om ons te contacten via verschillende sociale media kanalen. Het bestuur hoopt op deze manier de stap richting kantoor toegankelijker te maken. Op de bordjes wordt ook het 06 nummer van de commissaris intern en media geplaatst. Hiervoor is gekozen, zodat studenten via dit medium makkelijk vragen kunnen stellen aan het bestuur en ook sneller een antwoord kunnen verwachten. Deze bordjes zullen worden afgedrukt op hard karton en geplastificeerd worden. Hierdoor kan het bestuur ze zelf plaatsen op de tafels en dit ook aan het einde van de dag opruimen. Pagina 31 van 38

Beleidsplan 2019-2020 | 13e bestuur der S.V. Maslow Veelzijdigheid van de vereniging 1. In het collegejaar 2019-2020 wil het 13e bestuur der S.V. Maslow drie nieuwe sponsoren werven. In het collegejaar 2019-2020 wil het 13e bestuur drie nieuwe sponsoren werven. Wij gaan ons in de eerste periode oriënteren op mogelijkheden voor nieuwe sponsoren. Wij hopen nieuwe studie gerelateerde sponsoren te werven. In het eerste jaar van de studie zijn er altijd werkveld carrousels. Hier komen bedrijven zoals Leger des Heils en Flinq Jeugd. De commissaris extern wil deze bedrijven benaderen voor een eventuele sponsoring in ruil voor promotie en eventueel vrijwilligerswerk. De commissaris extern wil voordat de werkveld carrousels beginnen, in periode twee, deze bedrijven al gemaild hebben. De commissaris extern wil ook in de binnenstad kijken voor mogelijkheden. Denk hierbij aan restaurants die ons kunnen sponsoren in ruil voor promotie. Door meer sponsoren kunnen wij de verenging meer bieden. Het doel is behaald als de commissaris extern twee sponsoren zelf heeft binnen gehaald en de derde met behulp van de overige bestuursleden, indien nodig. 2. In het collegejaar 2019-2020 wil het 13e bestuur der S.V. Maslow drie rondleidingen aanbieden bij externe bedrijven. Voor studenten is het belangrijk dat zij erachter komen wat zij leuk vinden in het werkveld. Als we rondleidingen geven bij verschillende externe bedrijven kunnen studenten vast een kijkje nemen in het werkveld. De eerstejaars studenten moeten een major keuze maken en het jaar daarna één dag op stage. Door een rondleiding aan te bieden kunnen zij zich hier alvast op oriënteren. Hetzelfde geldt voor tweedejaars die het jaar daarna op stage gaan. Voor derde- en vierdejaars die zich ook nog willen oriënteren op het werkveld is het ook gunstig. Wij willen voor iedere major: zorg, welzijn en samenleving en jeugd, een keer iets aanbieden wat voor de studenten interessant is. De rondleiding bij de van Mesdagkliniek is gepland in november. Naast dat wij voor elke major een rondleiding willen aanbieden, gaat het bestuur ook kijken naar een rondleiding waar van elke major een aspect in terug komt. Zo wil het bestuur de diversiteit van externe bedrijven laten zien. Dit besluit is genomen in overleg met de opleidingsmanagers. Dit doel staat tevens ook in het meerjarenplan van de studie vereniging Maslow. De leden 1. In het collegejaar 2019-2020 wil het 13e bestuur der S.V. Maslow alle commissies een herschreven commissie-handboek aanbieden met daarin alle benodigde informatie over de activiteiten. Deze wordt bewaard door de voorzitter van de commissie. Een handboek geeft handvatten voor de commissie. In het handboek komt informatie over alle commissies, financiën, documentatie en er komen een aantal formats in. Er is al twee jaar door besturen een commissie handboek geschreven. Het 13e bestuur wil het handboek Pagina 32 van 38

Beleidsplan 2019-2020 | 13e bestuur der S.V. Maslow personaliseren per commissie. Dit betekent dat er richtlijnen per commissie worden uitgeschreven en er komen een aantal tips in. 2. In het collegejaar 2019-2020 wil het 13e. bestuur der S.V. Maslow twee nieuwe commissies oprichten: de workshopcommissie en de wintersportcommissie. Het 13e bestuur der S.V. Maslow wil twee nieuwe commissies opzetten om het aantal actieve leden uit te breiden. Dit is niet de voornaamste reden. De workshopcommissie moet gaan dienen als een verlengstuk van de studie Social Work. De commissie organiseert voornamelijk workshops over tentamenstof. De wintersportcommissie wordt opgezet omdat er vanuit de leden veel vraag naar is. Ook geeft een reis veel saamhorigheid en de mogelijkheid tot netwerken. Als gevolg kan dit een betere samenwerking opleveren, zowel binnen onze vereniging als binnen de studie. 3. In het collegejaar 2019-2020 wil het 13e bestuur der S.V. Maslow elke periode een middag Maslow-Time houden op het kantoor. Het 13e bestuur der S.V. Maslow wil in het collegejaar 2019-2020 in elke periode een moment Maslow-Time houden op het kantoor. Dit willen we doen om de leden langs te laten komen op kantoor zodat ze op andere momenten ook makkelijker binnen komen. Ook willen we de leden deze momenten bieden omdat deze gratis zijn, en sommige leden niet bij activiteiten aanwezig kunnen zijn. Tijdens deze momenten verzorgen wij het drinken en een lekkernij, onder het genot van een muziekje en ons gezelschap. Hierdoor kunnen de leden niet alleen het bestuur, maar ook andere leden leren kennen. Naast het drukke studeren doen wij enorm ons best om een ontspannen sfeer te creëren. 4. In het collegejaar 2019-2020 wil het 13e bestuur der S.V. Maslow drie keer per jaar een ‘incassatie’ moment invoegen om zo betalingsachterstanden te voorkomen. Het 13e bestuur der S.V. Maslow heeft hiervoor gekozen omdat er door de leden toch regelmatig gestorneerd wordt of dat de contributie überhaupt niet betaald wordt. Wanneer dit te vaak gebeurt, moeten de leden worden uitgeschreven. Op deze manier verliest de studievereniging een hoop leden en loopt de vereniging geld mis. Door de incassatie van de contributie eerder te laten plaatsvinden en meerdere malen per jaar, hoopt het bestuur dit probleem te verhelpen. Het 13e bestuur zou graag drie incassatie momenten per jaar willen, waarbij de eerste incassatie vlak na de Algemene Leden Vergadering (ALV) in oktober zal plaatsvinden. Volgens het bestuur zou de eerst volgende incassatie in januari plaats moeten vinden en de laatste incassatie in april. Op deze manier heeft het bestuur voldoende tijd om ervoor te zorgen dat alle leden voor het einde van het studiejaar de contributie betaald hebben. Om te incasseren hebben we een PLUS-pakket nodig bij congressus. Door de helft van de tijd een START-pakket te hebben en de andere helft een PLUS-pakket, kunnen we vaker incasseren en het kost bij elkaar hooguit een paar euro meer dan het 12e bestuur der S.V. Maslow uit heeft gegeven aan congressus. Pagina 33 van 38

Beleidsplan 2019-2020 | 13e bestuur der S.V. Maslow 5. In het collegejaar 2019-2020 wil het 13e bestuur der S.V. Maslow twee netwerkborrels organiseren om de leden op deze manier meer handvatten te bieden voor de toekomst en om sociale contacten op te doen. Om de leden in contact te laten komen met bedrijven in ons vakgebied, wil het 13e bestuur der S.V. Maslow in het collegejaar 2019-2020, in totaal drie netwerkborrels organiseren. Dit is handig voor de leden, voor hun stage in het tweede of derde jaar, maar ook om te kijken naar de mogelijkheden in de toekomst voor een eventuele baan. Het 13e bestuur zal organisaties strikken die ook belang hebben bij jonge studenten voor een stage, of jongprofessionals die net afgestudeerd zijn. Het 13e bestuur heeft hier grondig naar gekeken en financieel gaat dit zeker lukken. We hebben gekozen voor twee netwerkborrels om zo meer studenten de kans te geven om te komen. 5. Voortzetting 2018-2019 5.1 Professionalisering Het 13e bestuur der S.V.Maslow is verantwoordelijk voor een netjes en opgeruimd kantoor. De aankleding is geordend en netjes, en de promotie is actueel en overzichtelijk. Het bestuur wil zoveel mogelijk bezetting op het kantoor om zichtbaar te zijn. Wij zijn tevreden met de indeling en opstelling van het kantoor en zullen hier alleen nog een weekplanner aan toevoegen zodat de leden en niet leden kunnen zien waar het bestuur zich mee bezighoudt. Hiernaast zullen wij geen toevoegingen meer doen. Het bestuur wil het gebruik van Congressus ook dit jaar aanhouden. De promotie wordt dit jaar gedaan door de aangestelde commissaris intern en media. Er wordt per activiteit een sneak peak geplaatst op de sociale media kanalen die dan de leden weer doorverwijst naar het fotoalbum op de S.V. Maslow site. Congressus geeft als platform tevens makkelijke toegang tot de mail van (actieve) leden en is overzichtelijk in gebruik voor de secretaris en de penningmeester. 5.2 Leden S.V. Maslow is en blijft een vereniging die veelal in het teken staat van haar leden. Het 13e bestuur der S.V. Maslow streeft ernaar om een eenheid te creëren waarin de vereniging en de leden met elkaar in verband staan. Dit doet het bestuur door met de grootte van de vereniging mee te groeien. Daarnaast vindt het bestuur het belangrijk om op het kantoor het open-deur-beleid voort te zetten zodat leden altijd langs kunnen komen voor vragen of gezelligheid. Ook streeft het 13e bestuur der S.V. Maslow ernaar om Maslow-Time voort te zetten. Maslow-Time zal één keer per schoolperiode, dus vier keer per jaar, plaatsvinden. Via ’t Maslofje, de promotie deur, de website en alle Social Media wil het bestuur in contact blijven met alle leden van Maslow, dus niet enkel de actieve leden. Ook wil het 13e bestuur der S.V. Maslow dit jaar bij zes maandelijkse borrels de eerste 75 drankjes gratis aanbieden, en bij de vier speciale borrels de eerste 100 drankjes gratis aanbieden. De vier speciale borrels zijn bij de bekendmaking van de commissies, de periode rond kerst, het voorjaar en de bekendmaking van het nieuwe bestuur. Wij hebben gezien dat de leden die later op de borrel kwamen geen gratis drankjes meer hadden. Daarom heeft het bestuur besloten, mede omdat het budget het toelaat, de vier speciale borrels voort te zetten. Pagina 34 van 38

Beleidsplan 2019-2020 | 13e bestuur der S.V. Maslow Dit jaar wil het bestuur der S.V. Maslow 4th edition het weekend, dat gehouden wordt aan het einde van het jaar opnieuw organiseren. Dit weekend staat in het teken van het bedanken van de actieve leden. Als bedankje krijgen de actieve leden aan het einde van dit weekend een presentje uitgereikt. Met het presentje dat de actieve leden krijgen willen wij het actieve lidmaatschap blijven benadrukken. Naast het voortzetten van Maslow 4th edition wil het bestuur dit jaar een introductie overnachting organiseren voor de actieve leden. Deze dag en nacht staan in het teken van de kennismaking met alle actieve leden en hun commissies. Wij willen ons door middel van feedback meer ontwikkelen in de richting waarvan de leden dat van ons wensen. Dit doen wij door proactief een beeld te creëren van de mening en visies van studenten, en door op de hoogte te blijven van de gedachten van leden rondom onze vereniging. Dit laatste gaan we realiseren door constant met de (niet-)leden in gesprek te blijven. Dit is tevens een manier om ook de niet actieve leden te betrekken. Ons kantoor staat zowel open voor leden als niet-leden en wanneer er vragen zijn willen wij iedereen te woord staan. Als laatste is het van groot belang dat de leden zien dat de studievereniging benaderbaar en toegankelijk is; zie hoofddoel 4. Daarnaast blijven we periodiek Maslow-Time organiseren en motiveren we de leden om gezellig op het kantoor binnen te komen wanneer zij hier behoefte aan hebben. 5.3 Docenten Kroegcolleges waren tot collegejaar 2017-2018 een populair item; echter heeft het 11e Bestuur der S.V. Maslow besloten om de kroegcolleges uit het programma te halen; er was onenigheid onder docenten over het doorzetten of afschaffen van de kroegcolleges. Om de goede banden te behouden hebben wij besloten de kroegcolleges in bestuursjaar 2018-2019 niet te herintroduceren. Het 13e Bestuur der S.V. Maslow heeft besloten om in bestuursjaar 2019-2020 toch de kroeg colleges te herintroduceren. Het bestuur heeft hiervoor de workshopcommissie opgericht, die iedere periode een kroegcollege zal organiseren. Om de banden met docenten te onderhouden heeft de commissaris extern contact met docenten door hen in de wandelgangen en periodiek op kantoor aan te spreken. De secretaris onderhoudt al het mailcontact met docenten en speelt dit door naar de voorzitter en de commissaris extern. Tevens houdt het bestuur drie gesprekken met de Dean, opleidings- en eventmanager; een kennismakingsgesprek, een voortgangsgesprek en een evaluatiegesprek. Docenten worden verder zeker betrokken bij de netwerkborrel, het symposium en het (diensten)uitwisselplatform. Pagina 35 van 38

Beleidsplan 2019-2020 | 13e bestuur der S.V. Maslow 6. Jaarplanning Pagina 36 van 38

Beleidsplan 2019-2020 | 13e bestuur der S.V. Maslow Pagina 37 van 38

Beleidsplan 2019-2020 | 13e bestuur der S.V. Maslow 7. Begroting Pagina 38 van 38

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
Home


You need flash player to view this online publication