0

ZIO jaarverslag 2019

2 Colofon Uitgave: Vormgeving: Fotografie: ZIO Zorg In Ontwikkeling R&R Communication Henry Peters, Paul Röling Maastricht, oktober 2020

Voorwoord Organisatie Stadspoli Huisartsenverwijsbureau TIPP Farmacie Pilot Blauwe Zorg in de wijk Blauwe GGZ Project PlusPraktijk Ketenzorgprogramma’s in huisartsenpraktijken Evaluatie en onderzoek Huisartsgeneeskundige GGZ Kwaliteit Scholing Facilitair Zorgvastgoed Bestuursadviescommissies (BAC’s) Communicatie en publicaties Jaarrekening Bijlagen I. II. III. Afkortingenlijst/verklaringenlijst 4 6 10 12 14 16 20 24 26 32 34 37 38 44 45 46 48 49 50 Leden Bestuursadviescommisies (BAC’s) en WDH Leden werkgroepen chronische zorg 3

Voorwoord De activiteiten van ZIO in 2019 hebben in het teken gestaan van het continueren van de ingeslagen weg. Wijk gebonden zorg, waarbij de huisarts een centrale plek inneemt, is de koers waar Nederland voor heeft gekozen en deze koers is tot op heden onveranderd. Dit betekent dat de eerste lijn steeds nadrukkelijker in een netwerk functioneert om deze wijk zorg vorm te geven. Of het nu gaat om ziekenhuis verplaatste zorg, GGZ, ouderenzorg of de zorg uit het gemeentelijke domein, de wijk is de grootheid waarin steeds meer wordt georganiseerd. En hierbij wordt de huisarts verondersteld, naast de zorg die zelf geleverd wordt, ook een centrale netwerkpartner voor al deze zorgsoorten te zijn. Dat voert de werkdruk op en levert allerlei uitdagingen op. 4 ZIO stelt zich ten doel de huisarts te ondersteunen binnen de praktijk van alledag én in het ondersteunen van een netwerk dat goed functioneert rondom de dagelijkse praktijk. De activiteiten in 2019 tonen beide aspecten: het ondersteunen van onderdelen van de huisartsenzorg, zoals de zorg voor patiënten met chronische aandoeningen, praktijkmanagement tot scholing en praktijkcertificering. Het andere aspect is het ondersteunen van de netwerkvorming door samenwerkingsafspraken binnen de ouderenzorg, pilots binnen het gemeentelijk domein en GGZ, tot specialistische consultatie via de Stadspoli. Deze activiteiten van ZIO worden vorm gegeven in nauwe samenspraak met de regionale huisartsen via werkgroepen, adviescommissies en bestuurlijke afstemming. De uitdaging was, en is, het vinden van een juiste balans tussen anticiperen op en meebewegen in de ontwikkelingen binnen de zorg en maatschappij en het tempo bewaken dat de hulpverleners kunnen blijven volgen. Het zoeken tussen de balans tussen wat de buitenwereld verwacht van huisartsen en de eerste lijn, en het bewaken van de kaders van huisartsengeneeskundige zorg. Een delicate balans tussen wat verlangd wordt en wat haalbaar of wenselijk is. Dit jaarverslag toont hoe ZIO in deze balans probeert zo goed mogelijk te handelen en maakt de inspanningen inzichtelijk die in 2019 zijn vormgeven. Wij hopen dat dit jaarverslag u goed informeert over de activiteiten van ZIO. Hierbij verwijzen wij u tevens naar de website www.zio.nl voor verdere informatie. Namens alle medewerkers en aangesloten zorgverleners, Guy Schulpen en Caro van Uden GUY SCHULPEN CARO VAN UDEN

5

Organisatie 6 ZIO is actief in de regio Maastricht-Heuvelland, met als gemeenten Maastricht, Margraten-Eijsden, Meerssen en Valkenburg a/d Geul. Het werkgebied van ZIO telt bijna 170.000 inwoners. Alle huisartsen gevestigd in deze regio zijn lid van de vereniging RHZ en aangesloten bij ZIO. Vanuit ZIO wordt ook ondersteuning geboden aan de vrijgevestigde fysiotherapeuten aangesloten bij stichting Fy’net, en aan de diëtisten aangesloten bij Die’net. De werkzaamheden van de mensen van ZIO bestrijken onder andere de ontwikkeling en evaluatie van ketenzorg, kwaliteit en scholing, facilitaire ondersteuning, advisering praktijkondersteuning en begeleiding betreffende zorgvastgoed. De laatste jaren heeft ZIO ook nadrukkelijk haar rol opgepakt binnen het gemeentelijk domein, de GGZ en Ouderenzorg. De organisatie wordt geleid door een tweekoppige directie. ZIO functioneert volgens het Raad van Toezicht model. Tussen de beroepsinhoudelijke verenigingen zoals de RHZ, Fy’net en Die’net enerzijds en de stichting ZIO anderzijds, zijn samenwerkingsconvenanten van kracht waarin de samenhang tussen beide entiteiten is beschreven. Statutair en binnen het samenwerkingsconvenant is verankerd dat de beroepsgroepen sturend blijven op de beleidslijn en activiteiten van ZIO met betrekking tot hun eigen discipline. Toetsing op de bedrijfsvoering van ZIO valt onder de verantwoordelijkheid van de onafhankelijke Raad van Toezicht. In deze opzet verzekert ZIO zich ervan dat de inhoudelijke beleidsontwikkelingen mede vormgegeven worden door de aangesloten beroepsgroepen (waar dat hen in de praktijkvoering raakt) en dat het toezicht op de bedrijfsvoering door een onafhankelijk orgaan, de Raad van Toezicht, is geborgd. Toetsing op de bedrijfsvoering van ZIO valt onder de verantwoordelijkheid van de onafhankelijke Raad van Toezicht.

Raad van toezicht GOVERNANCE CODE ZORG Het bestuur en de Raad van Toezicht van ZIO onderschrijft de Governance code zorg 2017 in zijn volle omvang en passen de 7 principes van de Governance code zorg toe. Het bestuur en de Raad van Toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie. Eenmaal per jaar wordt er een functioneringsgesprek door de Raad van Toezicht gehouden met de leden van de directie. Daarnaast wordt jaarlijks de samenwerking tussen de Raad van Toezicht en het bestuur geëvalueerd. TOEZICHTHOUDEND ORGAAN ZIO De Raad van Toezicht van ZIO bestaat uit 3 leden en is belast met toezicht houden op en adviseren over de taakuitvoering van ZIO. De Raad van Toezicht toetst of het bestuur bij zijn beleidsvorming oog houdt op het belang van de organisatie van de Stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting. In het bijzonder is de Raad van Toezicht bewust van de samenwerkingsrelatie tussen de Stichting en de Vereniging Regionale HuisartsenZorg (RHZ). Samenstelling van de Raad van Toezicht 2019 NAAM Dhr. B. Leerink AANDACHTSGEBIED Voorzitter en zorg (NEVEN-) FUNCTIES Hoofdfunctie: Partner bij IG&H Neven functies: • Lid raad volksgezondheid en samenleving • Lid van de adviesraad van Nextgen Ventures 2 fonds Dhr. R. van Leen Financiën Hoofdfunctie: Chief Innovation Officer en lid van het Executive Committee van Koninklijke DSM Nevenfuncties: • Voorzitter Raad van Commissarissen NV Industriebank LIOF • Bestuurslid van de Stichting Continuïteit Merus • Lid Raad van Commissarissen Houdstermaatschappij Zuid-Holland • Lid Raad van Commissarissen Avantium Dhr. L. Kliphuis Eerstelijnszorg Voorzitter RvC zorggroep Synchroon Voorzitter RvB Coöperatie Cohesie Voorzitter Netwerk Zorgorganisaties Leiden en omstreken Voorzitter Gezondheidscentra Zuid Nederland 7

Het reglement voor de Raad van Toezicht, voorziet in een rooster van aftreden. Alle leden van de Raad van Toezicht zijn in 2014 gestart en eenmaal herbenoemd. In het rooster van aftreden is rekening gehouden met het niet gelijktijdig aftreden van alle drie de leden, zodat kennis overdracht kan plaatsvinden en nieuwe leden voldoende ingewerkt kunnen worden. Het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht DATUM AANVANG 2014 2014 2014 8 De Raad van Toezicht vergaderde in 2019 4 keer. Eenmaal per jaar wordt de vergadering verlengd met een strategieoverleg. De Raad van Toezicht gaf goedkeuring aan de volgende documenten: • • • • De jaarrekening van 2018 De begroting en het activiteitenplan van 2020 Opstarten nieuwe GGZ entiteit Verkoop zorgvastgoed • De nevenactiviteiten van de directie (zie bijlage IIg) De Raad van Toezicht besloot tot: • • • Vaststellen evaluatie Governancecode Zorg 2017 Handhaving vergoeding voorzitter en leden Raad van Toezicht Decharge van dhr. R. van Leen • Werving en selectie van nieuw lid Raad van Toezicht met financieel profiel • Uitbreiding van transmurale activiteiten Eind 2019 is mw. R. Doedel benoemd tot lid van de Raad van Toezicht met aandachtsgebied financiën. Mw. Doedel zal per 1-1-2020 zitting nemen in de Raad van Toezicht. Op dat moment treedt dhr. R. van Leen terug als lid van de Raad van Toezicht. Dhr. B. Leerink NAAM Dhr. R. van Leen Dhr. L. Kliphuis TERMIJN Einde 2e termijn januari 2022 Einde 2e termijn januari 2020 Einde 2e termijn januari 2021 Het bestuur en de Raad van Toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie.

Personeel & organisatie De afdeling P&O levert een bijdrage op strategisch, tactisch en operationeel niveau voor de interne organisaties. Het aantal FTE in dienst van ZIO was eind 2019 63,9 FTE. Dit is een kleine afname van 1,8 FTE ten opzichte van begin 2019. Hiermee is de bezetting enigszins stabiel gebleven. Binnen ZIO Eerstelijnszorg zijn er 6 medewerkers in dienst getreden. Er zijn 4 mensen uit dienst gegaan. De uitbreiding had betrekking op de administratie en praktijkmanagement. Binnen de Ketenzorg Somatiek zijn 2 praktijkondersteuners uit dienst gegaan. Deze praktijkondersteuners zijn in een andere regio meer uren gaan werken. Hiervoor in de plaats zijn 2 nieuwe medewerkers in dienst getreden. 1 van deze nieuwe medewerkers is later uit dienst gegaan en is rechtstreeks bij de betreffende praktijk een arbeidsovereenkomst aangegaan. Bij het onderdeel ZIO GGZ zijn in de loop van het jaar per saldo 6 POH erbij gekomen. Zeven POH GGZ zijn uit dienst gegaan en 13 nieuwe POH GGZ zijn gestart. In de loop van het jaar zijn 5 zorgbemiddelaars uit dienst gegaan bij Tipp en 2 nieuwe zorgbemiddelaars gestart. Er zijn meer mensen uit dienst gegaan dan in dienst gekomen door het uit dienst treden van langdurige zieken, de efficiency in de werkzaamheden en door met de nieuwe in dienst medewerkers meer contracturen af te spreken. Het aantal verwijzingen bij Tipp is toegenomen. Het gemiddeld ziekteverzuim was in 2019 8,7 % ten opzichte van 9,5 % in 2018. Dit is nog steeds hoog als gevolg van een aantal langdurig ziektegevallen. Voor 2019 zullen we de onderstaande punten oppakken: 1. Arbeidsmarkt beleid De krapte op de arbeidsmarkt met name voor doktersassistentes, POH Somatiek en GGZ is blijvend. Afspraken op het gebied van efficiënter werven en interessant blijven voor sollicitanten is al nader uitgewerkt in 2019. Echter is gebleken dat het belangrijker is om ook de werkprocessen binnen de praktijken anders in te richten. Hiervoor is nadrukkelijk ingezet op het vergroten van betrokkenheid van de praktijkhouders om daadwerkelijke resultaten in de komende jaren te behalen. 2. Uitzenden Vervangingsvragen zijn aan de orde van de dag. Ook hier kunnen we steeds moeilijker invulling aan geven. Het is natuurlijk een klein onderdeel van het arbeidsmarkt beleid, maar zullen we parallel oppakken. 9 3. Nieuwe opzet jaargesprekken In 2019 is binnen ZIO een nieuwe vorm opgesteld waarbij meer nadruk ligt op facetten die het functioneren van medewerkers beïnvloeden, in plaats van alleen het harde functie profiel met competenties te beoordelen. De aanpak voor de bedrijfsonderdelen POH GGZ en Somatiek, Tipp en de Stadspoli wordt in 2020 aangepast en zal verschillen van de ZIO aanpak. Per bedrijfsonderdeel ziet de personeelsinstroom en uitstroom er als volgt uit: In dienst Uit dienst EERSTELIJNSZORG 6 4 TIPP 2 5 GGZ 13 7 POH S 2 3 K&S 0 1 TOTAAL 23 20

Stadspoli 10 In 2019 kon de patiënt op de Stadspoli terecht voor 15 specialismen.

De ontwikkeling van anderhalvelijnszorg vormt een speerpunt binnen de zorg. De voordelen van de Stadspoli, voor zowel de eerste als tweede lijn, worden steeds duidelijker. In de eerste lijn leidt dit tot steeds meer verwijzingen naar de Stadspoli en in de tweede lijn vinden steeds meer patiënten, via terug triage vanuit het ziekenhuis, hun weg naar de anderhalvelijnszorg. Hierdoor wordt de patiënt met laag complexe zorg uit het ziekenhuis gehouden en behandeld op de juiste plek. Uitbreiding van vakgroepen en spreekuren is in 2019 verder verkend en heeft geleid tot de start van Kindergeneeskunde, Revalidatiegeneeskunde en Orthopedie Voet en Enkel. Ook is er met de vakgroep Orthopedie gesproken over verdere doorontwikkeling op de Stadspoli. De uitwerking van dit concept zal in 2020 concreet worden uitgewerkt. In 2019 kon de patiënt op de Stadspoli terecht voor 15 specialismen te weten: CVA nazorg, Dermatologie, Gynaecologie, Gynaecologie Kaderarts, Kindergeneeskunde, KNO, MDL, Neurologie, Oogheelkunde, Orthopedie, Revalidatiegeneeskunde, Reumatologie, Rugpoli, Prep en Seksuologie. Circa 10.000 patiënten hebben de Stadspoli in 2019 bezocht. ONTWIKKELINGEN STADSPOLI 2020 Uitbreiding van vakgroepen en spreekuren blijft een belangrijk speerpunt. Met de vakgroep Orthopedie zal het concept “Beweeghuis” verder worden uitgewerkt. De vakgroep Gynaecologie op de Stadspoli zal worden uitgebreid met een echoscopiste en een arts anticonceptie. Vanuit de gedachte de juiste zorg op de juiste plek komen deze functionarissen de vakgroep versterken. Ook binnen de vakgroep Reumatologie wil men verder differentiëren en een Verpleegkundig Specialist gaan inzetten voor advies aan patiënten met Artrose en Fybromyalgie. Ook wordt er gekeken naar inrichting van een poli waar patiënten met blijvende klachten na Corona terecht kunnen voor een eenmalig consult. 11

Huisartsenverwijsbureau TIPP 12 Sinds 2012 zet Huisartsenverwijsbureau Tipp zich in voor persoonlijke patiëntbegeleiding van verwijzing naar vervolgzorg, voor het verbeteren van prestaties van zorgaanbieders en voor kostenreductie. Tipp bemiddelt patiënten tussen verwijzers en zorgaanbieders van verwijzing tot het inplannen van de afspraak. Kernbegrippen bij de uitvoering van dit proces zijn klantvriendelijkheid (inlevingsvermogen, flexibiliteit), integriteit, betrokkenheid (kwaliteit bewaken en handhaven), service gerichtheid en deskundigheid. Aan de kant van de verwijzers is het de bedoeling dat een verwijzing naar het verwijsbureau geen verstoring oplevert op het gebied van bestaande werkprocessen, uitsluitend verbetering. ONTWIKKELINGEN 2019 In 2019 hebben we bij Tipp 44.496 verwijzingen verwerkt, ten opzichte van 2018 is dit een groei van ruim 23%. Een enorme positieve ontwikkeling, het betekent dat vrijwel alle huisartsen uit onze regio Tipp weten te vinden voor verwijzingen in de Somatiek, GGZ en ELV. Om deze groei aan te kunnen moet Tipp continu kritisch kijken naar hun manier van werken. We zijn in 2019 stabiel gebleven met medewerkers. Het gaat om een team van 11 zorgbemiddelaars, 1 lokatiemanager en 1 accountmanager. Door de ervaring binnen dit team kunnen we verbeteringen in het proces doorvoeren zonder vertraging op te lopen in de dagelijkse taken. Sinds 2019 kunnen vrijwel alle huisartsen alle verwijzingen in sturen via de portal in het HIS. Nadat we al jaren een koppeling hebben in Tetra Bricks en CGM Mira, is in 2019 de koppeling met MicroHis gerealiseerd. De praktijken die met dit HIS werken kunnen nu ook de verwijzingen digitaal in het Tipp-format insturen. TIPP ZORGNAVIGATOR Sinds de start van Tipp in 2012 is het de wens geweest om patiënten informatie aan te kunnen bieden over o.a. wachttijden èn kwaliteit. In augustus 2018 is met steun van het ZorgInstituut Nederland gestart met het project ‘Gepast

Verwijzen’. In dit project werken we samen met Mediquest, ZorgBelang Limburg, Patientenfederatie, Syntein, CZ, VGZ, Zilveren Kruis en Menzis (www.gepastverwijzen.nl). Doel is om alle beschikbare en relevante informatie die patiënt en huisarts kan helpen bij het maken van een beslissing voor de juiste vervolgzorgaanbieder te verzamelen en centraal aan te bieden in de daarvoor ontwikkelde Zorgnavigator. De Zorgnavigator is geïmplementeerd in het verwijsproces en beschikbaar in de Tipp-verwijsmodule. Oktober 2019 is gestart met de eerste versie van deze Zorgnavigator. In de Zorgnavigator is informatie beschikbaar over wachttijd, reisafstand en kwaliteit (dit bestaat uit huisartsenopinie en objectieve kwaliteitsinformatie). De Tipp Zorgnavigator kan op 3 manieren worden geraadpleegd; • • • Huisarts samen met patiënt in de spreekkamer; Patiënt geheel zelfstandig thuis via een link per mail; Patiënt telefonisch samen met een Tipp-medewerker. In 2020 wordt de tweede versie van de Zorgnavigator geintroduceerd. Deze tweede versie zal meer informatie bevatten om nog beter te kunnen ondersteunen in het keuzeproces. Er komt dan ook informatie beschikbaar over gecontracteerde zorg per polis en de kwaliteitsbron wordt uitgebreid met patiënten opinie. De Tipp Zorgnavigator is beschikbaar voor verwijzingen naar de tweede lijn Somatiek, het is onze wens deze ook voor de andere verwijsstromen beschikbaar te maken. TIPP ALS PLANNINGSBUREAU STADSPOLI EN GGZ Sinds de opstart van de Stadspoli in april 2014 fungeert Tipp als planningsbureau van de Stadspoli, wat inhoudt dat alle verwijzingen door de huisarts naar de Stadspoli via Tipp worden ingepland. Ook kunnen huisartsen via Tipp direct verwijzen en een afspraak maken op het spreekuur POH Jeugd en POH GGZ verslavingszorg. PLAN 2020 Eind 2019 is Tipp door de poli Dermatologie van het MUMC+ benaderd om het agendabeheer over te nemen. Vanaf januari 2020 gaat Tipp de verwijzingen die voor deze poli (nieuwe patiënten) worden ingestuurd via Tipp zelf direct met de patiënt inplannen. Voor patiënten is dit erg prettig, daar ze met 1 telefoontje direct een afspraakdatum en tijd ontvangen waar ze zelf over kunnen meebeslissen. In 2020 worden nieuwe verwijsbrieven voor GGZ en ELV geimplementeerd. Dit stond eerder gepland voor 2019 maar is helaas door andere ontwikkelingen niet gebeurd. In 2019 is gestart met de opzet van een nieuwe website van Tipp. De huidige website is er sinds de oprichting van Tipp in 2012 en sindsdien is er veel veranderd en verbeterd. In 2020 wordt onze nieuwe website gepresenteerd, inclusief nieuwe kleuren en nieuw logo. In 2020 worden de werkzaamheden voor het digitaal insturen van diagnostiek-aanvragen afgerond en kan dat ook via Tipp worden aangevraagd. 13 EERSTELIJNSVERBLIJF BEDDEN Vanaf 1 januari 2017 vallen de eerstelijnsbedden onder de Zorgverzekeringswet. De huisartsen zijn verantwoordelijk voor het stellen van de indicatie. Diverse partijen hebben er voor gekozen om de coördinatie van de eerstelijnsverblijf (ELV) bedden via het verwijsbureau te laten verlopen. Vanaf 1 oktober 2017 verzorgt Tipp de coördinatie van deze ELV bedden. Sinds 2019 zijn hier de hospice-aanvragen nog aan toegevoegd. Mede door deze toevoeging zijn we gegroeid van ongeveer 30 aanvragen per maand in 2018 naar gemiddeld 50 aanvragen per maand in 2019. Huisartsen ervaren het als erg prettig dat deze vaak gecompliceerde aanvragen via Tipp worden afgehandeld. De contacten met de verschillende zorgaanbieders verlopen goed.

Farmacie 14 De regio Zuid-Limburg is een van duurste regio’s op het gebied van gebruik van geneesmiddelen, zowel in hoeveelheid als in relatief dure middelen. Vanuit de beweging Blauwe Zorg zijn interventies binnen het ZIO werkgebied ingezet om deze kosten te verminderen en de kwaliteit te verbeteren. OPTIMALISEREN FARMACOTHERAPEUTISCHE ZORG De regio Maastricht-Heuvelland heeft uitgesproken om de farmacotherapeutische zorg te optimaliseren. Farmaceutische zorg is een wezenlijk onderdeel van de eerstelijns zorg en de farmacotherapeutische behandeling speelt bij veel behandelingen een belangrijke rol. Een betere integratie en samenwerking in de zorg komt de zorg en dus ook de patiënt ten goede. Vanuit dit perspectief willen we de farmaceutische zorg verder integreren en samenwerking tussen de eerstelijnszorgverleners in het kader van farmaceutische zorg optimaliseren. In 2017 is de werkgroep Farmacie opgericht bestaande uit huisartsen en apothekers uit de regio (zie voor de samenstelling van de werkgroep bijlage IIe). De werkgroep ondersteunt in de implementatie van Prescriptor en het vormen/tot stand brengen van het Heuvelland formularium. LONGFORMULARIUM ASTMA/COPD Het Maastrichts longformularium astma/COPD is in april 2016 geïmplementeerd in de regio. De voortgang van het regionaal formularium wordt continue gemonitord. Zo worden, ten eerste, voorschrijvers periodiek voorzien van spiegelinformatie over de mate waarin zij conform formularium voorschrijven. Ten tweede worden veranderingen in kwaliteit van zorg (o.a. eenduidige instructie, therapietrouw) geëvalueerd, op zowel kwantitatieve (door middel van data geregistreerd door de betrokken zorgverleners in Medix) als kwalitatieve (interviews met patiënten door vrijwilligers van Zorgbelang Limburg) wijze. Farmaceutische zorg is een wezenlijk onderdeel van de eerstelijns zorg.

Op basis van deze inhoudelijke én procesmatige evaluaties zijn voorgaande jaren verschillende verbetermaatregelen ingezet: • Implementatie van het elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) Prescriptor in 2018. • • Optimalisatie van het farmacotherapeutisch proces in 2018. Toevoeging van nieuwe/andere middelen op basis van de jaarlijks terugkerende inhoudelijke evaluatie. In 2019 zijn de declaratiedata nader bekeken en is de patiënttevredenheid in beeld gebracht door Zorgbelang Limburg aan de hand van interviews met patiënten. Er werd o.a. gevraagd naar tevredenheid t.a.v. gebruik en werking van het nieuwe geneesmiddel, in welke mate rekening werd gehouden met de voorkeuren van de patiënt bij de keuze voor een nieuw middel en de informatievoorziening richting de patiënt. Met enige voorzichtigheid (gezien het klein aantal respondenten) wordt geconcludeerd dat er sprake is van een hoge tevredenheid m.b.t. deze punten en dat de instructie van het geneesmiddel systematisch gebeurt. In 2020 zal een verdiepingsslag worden gemaakt t.a.v. de implementatie van het Longformularium en het farmacotherapeutisch proces en zal het genereren van de juiste spiegelinformatie voor voorschrijvers en apothekers een aandachtspunt zijn. PRESCRIPTOR Prescriptor is het elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) dat Digitalis Rx bv speciaal heeft ontwikkeld voor voorschrijvers, van huisartsen tot specialisten. Prescriptor is geïntegreerd in het medisch patiëntdossier, geeft beslissingsondersteunend advies en beschikt als multisource EVS-module over een veelheid aan informatiebronnen. De huisarts wordt middels Prescriptor ondersteunt in het volgen van formularia. De kwaliteit van voorschrijven stijgt en foute doseringen en voorschriften dalen. De huisarts wordt daarnaast ondersteunt in het volgen van de richtlijnen. Prescriptor is ‘gevuld’ met het Heuvelland formularium en het NHG formularium. Huisartsen in de regio zien Prescriptor als een tool om te komen tot het juiste voorschrift. Digitalis heeft een aantal ontwikkelingen op de agenda staan zoals het direct toetsen aan het formularium wanneer huisartsen vanuit het HIS voorschrijven zonder Prescriptor. In 2019 is dit live gegaan. HEUVELLAND FORMULARIUM STEEDS VERDER GEVULD Prescriptor is ‘gevuld’ met het Heuvelland formularium. Het uitgangspunt voor dit formularium was het Astens formularium. Inmiddels zijn aan dit formularium een aantal aanpassingen doorgevoerd. Zo is het longformularium toegevoegd, zijn onlogische keuzes gewijzigd en is in 2019 het DM2 formularium opgesteld. Het DM2 formularium zal in 2020 geïmplementeerd worden in de regio. In 2019 is ook een start gemaakt aan het opstellen van het CVRM formularium. Dit wordt met een transmurale werkgroep met het MUMC+ in 2020 verder ontwikkeld en geïmplementeerd. In 2020 zal het Heuvelland formularium verder doorontwikkeld gaan worden. Naast de inhoud van de diverse formularia, zal in 2020 ook het volgen van het juiste medicatie-stappenplan meer aandacht gaan krijgen. 15 Een betere integratie en samenwerking in de zorg komt de zorg en dus ook de patiënt ten goede.

Blauwe Zorg in de wijk 16 In de pilot ‘Blauwe zorg in de wijk’ geven zorg- en welzijnsaanbieders in Maastricht-Heuvelland en financiers vanaf het najaar 2016 vorm aan een programma voor vijf jaar. Er is een beweging in gang gezet met als doel meer gezondheid en een betere kwaliteit van leven voor de bewoners in vier Maastrichtse pilotwijken, met liefst afnemende, maar in ieder geval gelijkblijvende zorg- en ondersteuningskosten. ZIO is een van de initiatiefnemers van deze pilot. De pilot Blauwe zorg in de wijk is een leeromgeving in de regio/provincie en land en wordt gefinancierd door de gemeente Maastricht, VGZ en Provincie Limburg. ALGEMEEN RESULTAAT Binnen Blauwe zorg in de wijk wordt aan de hand van een negental projecten aan de ambitie gewerkt (zie ook www. blauwezorgindewijk.nl). Een belangrijk algemeen resultaat is dat het gelukt is om een samenwerking met de partijen op te zetten die domeinoverstijgend is. Ook alle ingrediënten (randvoorwaarden) zijn aanwezig om domeinoverstijgend te kijken naar de uitdagingen die voorliggen. Er is meer zicht op de casuïstiek en op de knelpunten binnen de systemen en de organisatie van de zorg. In september 2019 heeft het programmateam Blauwe Zorg in de wijk samen met het Dagelijks bestuur een strategische koers voor Blauwe zorg in de wijk uitgezet voor de jaren 20192021. Het strategisch plan geeft aan wat de missie, visie en doelstellingen zijn waar we naartoe werken richting 2021. Deze “Strategische Koers” wordt in 2020 geactualiseerd in verband met de ontwikkelingen in het kader van de doorontwikkeling naar de “Next Step”.

RESULTATEN 2018/2019 VAN DE PROJECTEN De resultaten in 2019 (en 2018) van de afzonderlijke projecten staan beschreven in een tussentijdse rapportage. Daarnaast zijn de “Lessons Learned” beschreven in een apart document. Beide documenten zijn te vinden op www.blauwezorg.nl>publicaties> blauwe zorg in de wijk samenwerking tussen de twee huisartsenpraktijken en de Sociale Teams in de Blauwe Zorg wijken. In de praktijk zien we dat de overdracht is verbeterd (een ‘warme’ overdracht’) van met name sociale problematiek en dat huisartsen meer en een betere terugkoppeling krijgen over hun patiënten. In 2020 zal deze werkwijze verbreed worden naar andere wijken. • In 2018 en 2019 zijn 17 buurtbewoners getraind als ambassadeur Positieve Gezondheid in de wijk. • Een korte weergave van de resultaten: • In 2018 en 2019 zijn 193 professionals uit de Blauwe zorg wijken geschoold in Positieve Gezondheid. Gemiddeld rapportcijfer voor werkplezier/voldoening 3 weken na scholing in 2019 is een 8. Vijftien ambassadeurs (managers en beleidsmedewerkers uit 10 organisaties) zetten zich sinds 2018 in om Positieve Gezondheid te implementeren, o.a. ook binnen hun eigen organisatie. Ook in 2020 zullen weer trainingen voor professionals plaatsvinden, maar dan regiobreed. • In 2018 en 2019 zijn 17 buurtbewoners getraind als ambassadeur Positieve Gezondheid in de wijk. In 2020 wordt dit voortgezet door Stichting Trajekt. Ook provinciaal wordt deze interventie overgenomen. • • Er is een werkwijze van “coaching door een gezinsregisseur” ontwikkeld voor huishoudens (HH) met complexe en domeinoverstijgende problematiek, waarbij wordt toegewerkt naar een nieuw integraal gezinsplan op basis van Positieve Gezondheid. De gezinsregisseurs zijn in de periode 2018 -2019 bij 14 HH gestart met de interventie. De totale inzet en kosten van zorg en ondersteuning voor en na afloop van de interventie worden in kaart gebracht en in 2020 gepresenteerd. In juni 2019 is gestart met het intensiveren van de Medio 2019 is samen met thuiszorgorganisaties (Envida, Mosae en Thuiszorg Groot Limburg) in MaastrichtHeuvelland gestart met een project betreffende de implementatie van het digitaal programma Helder. Helder is een webapplicatie waarmee de huisarts toegang krijgt tot thuiszorgdossiers van diens patiënten. In fase 1, einde 2019, is een zestal huisartsenpraktijken gestart met de implementatie. In 2018 en 2019 is met Your Coach Next Door gestart bij kinderen met overgewicht (zonder medische indicatie) in Malberg en in de Blauwe zorg wijken. De jeugdverpleegkundige van de GGD is hierbij de centrale zorgverlener. Van de 100 kinderen die een signaleringsgesprek hebben gehad, zijn 46 kinderen gestart met begeleiding in het kader van YCND. • Resultaten POH Jeugd, zie pagina 34 en 35, resultaten Blauwe/nieuwe GGZ zie pagina 20 tot en met 22. 17

EVALUATIE EN MONITORING In 2019 zijn veel resultaten behaald op de negen projecten. Deze resultaten zijn verwerkt in de monitor Blauwe Zorg. Met behulp van de arrangementenmonitor wordt ernaar gestreefd om de data die periodiek gegenereerd kan worden uit de projecten zoveel mogelijk beschikbaar te stellen voor de betrokken partners. Daarnaast bestaat het onderzoek van de promovendus van de Universiteit Maastricht naar de pilot met subsidie van ZonMw. Zij onderzoekt de effecten van de wijkpilot en kijkt hoe deze wordt geïmplementeerd bij de bewoners, professionals en beleidsvoerders. 18 WAAR WERKEN WE NAAR TOE IN 2020? In eerdergenoemd tussentijds evaluatieverslag wordt van elk project de focus en uitrol 2020 beschreven. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de doorvertaling/verbreding van succesvolle interventies binnen de projecten en de ‘lessons learned’ naar de regio/provincie gekoppeld aan de leeromgeving. Er is voldoende aanwijzing uit de pilot Blauwe zorg in de wijk en de Krachtenbundeling Malberg én genoeg animo bij bestuurders om met een “Next Step” aan de gang te gaan. Het gaat hier om een fundamentele Maastricht brede transformatie met wijkgerichte budgetten waarin de ambitie is om de wijkgebonden budgetten van de gemeente te verbinden met die van de verzekeraar (o.a. ouderenzorg en GGZ). In 2020 wordt met alle betrokken organisaties gewerkt aan een plan van aanpak om te komen tot een verbreding van deze werkende componenten naar de hele stad Maastricht, en mogelijk de regio. WERKBEZOEK KONING EN MINISTER BLAUWE ZORG Op 4 September 2019 brachten Koning Willem-Alexander en Minister Bruno Bruins een werkbezoek aan Blauwe Zorg. Guy Schulpen, medisch directeur van ZIO Zorg in ontwikkeling was hun gastheer. Hij heeft de Koning en de Minister begeleid langs een groot aantal collega’s die hebben verteld over de Juiste Zorg op de Juiste Plek binnen Blauwe Zorg. Koning Willem-Alexander en Minister Bruno Bruins tijdens het werkbezoek in Maastricht.

19

Blauwe GGZ 20 Sinds enkele jaren is Blauwe GGZ een belangrijke pijler in de activiteiten ten aanzien van verduurzaming van de zorg. Zowel vanuit de PlusPraktijken als in de pilot Blauwe Zorg in de Wijk, is GGZ één van de onderwerpen met de meeste aandacht. Met goede reden: de kosten voor de GGZ in Zuid-Limburg behoren tot de hoogste van het land en de wachttijden zijn, in vergelijking met de rest van het land, ook bovengemiddeld lang. Tegelijkertijd is de maatschappelijke last van psychische problemen hoog: psychische klachten als depressie en angst staan structureel in de top 5 van ziektes met grote maatschappelijke kosten. Het bereiken van resultaten op dit onderwerp heeft direct grote impact. Vanuit die constatering heeft de GGZ zowel bij ZIO als bij de bij ZIO aangesloten huisartsen veel aandacht. In 2019 zijn veel activiteiten ten aanzien van het verbeteren van de GGZ verder geconcretiseerd. Daarbij hoort onder meer het versterken van de GBGGZ en de Blauwe/Nieuwe GGZ in de wijk. Ondertussen profileert ZIO zich in de GGZ als een kartrekker om beweging te krijgen, te houden en te concretiseren ten aanzien van het bereiken van verbeteringen. VERSTERKEN GENERALISTISCHE BASIS GGZ (GBGGZ) Om tot een fundamentele verandering te komen van de verdeling van patiënten en kosten in de GGZ, streeft ZIO naar het veranderen van patiëntenstromen in de GGZ. Dit doet zij door het versterken van de GBGGZ. In 2018 is, bij wijze van proef, gestart, met het detacheren van een GZ-psycholoog in een aantal huisartsenpraktijken. In 2019 is deze succesvolle pilot verder uitgebreid en heeft dit, in samenwerking met Stichting Mondriaan, geleid tot de oprichting van Mens GGZ b.v. Mens GGZ is een GGZ-instelling voor GBGGZ. Op basis van onderzoek van Mirjam van Orden (2018) en in samenwerking

met de PlusPraktijken (zie pagina 24) is de ambitie om kortdurende, oplossingsgerichte psychologische behandeling te bieden ten behoeve van mensen met psychische klachten. Niet de diagnose, maar de feitelijke lijdensdruk staat centraal: dit is geheel in lijn met Positieve Gezondheid van Machteld Huber. In de samenwerking met de PlusPraktijken vervult Mens GGZ, samen met een aantal andere aanbieders die volgens ditzelfde concept willen werken, de eerste lijn rond de huisartsenpraktijk. De huisartsen binnen de PlusPraktijken verwijzen naar de GBGGZ vanuit het principe: GBGGZ, tenzij… Dit heeft grote impact, omdat niet meer de diagnose, maar de lijdensdruk centraal komt te staan. Daarnaast is, vanuit het gehanteerde theoretisch kader, het van belang voor de hulpverlening dat de vaardigheden van de mens centraal komen te staan. Bij de meeste mensen geldt dat de problemen niet 24u per dag, zeven dagen per week, 52 weken per jaar en 10 jaar achter elkaar even groot zijn. Dit biedt perspectief voor de cliënt met klachten, zijn/haar omgeving en de therapeut. Mens GGZ zal in 2020 starten met het bieden van hulpverlening. Voor een belangrijk deel regulier, maar met een sterke ambitie om in de loop van het jaar een digitale toolbox te ontwikkelen die te gebruiken is door de cliënt, zijn/haar systeem en de hulpverlener. BLAUWE/NIEUWE GGZ IN DE WIJK Sinds 2015 levert ZIO de projectleider voor de wijkpilot De Nieuwe/Blauwe GGZ. Daarmee toont ZIO haar betrokkenheid bij het onderwerp en haar wens een significante bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen van de GGZ. Niet enkel door aan de zijlijn te staan, maar proactief te zijn en in gezamenlijkheid met alle stakeholders oplossingen te formuleren en te implementeren. In 2018 leidde dat tot de start van een MDO bij de betrokken huisartsenpraktijken (dat overigens met grote tevredenheid van alle betrokkenen in 2019 is voortgezet), in 2019 is het eerste volledige GGZ-team van de regio in de wijk tot stand gekomen. Dit team, bestaande uit professionals uit de GGZ (Mondriaan en MET GGZ) en het Sociaal Domein (mensen uit de Sociale Teams van de betreffende wijken; geleverd door: LevantoGROEP, Leger des Heils, Trajekt, Radar), aangevuld met white label werkende ervaringsdeskundigen. Dit team neemt alle verwijzingen van de in de twee huisartsenpraktijken (Huisartsen Maastricht Oost en Huisartsenpraktijk Nazareth) op zich: alles van consultatie tot crisogeen komt bij dit team voorbij. Dit betekent dat GBGGZ en SGGZ in het team geleverd worden. Het team vormt, samen met de huisarts, het centrale schakelpunt in de GGZ-stromen. Het team voorziet in de basis van zorg en schaalt, indien noodzakelijk, op voor meer specialistische modules. Dit heeft er toe geleid dat in de loop van 2019 de totale caseload op is gelopen naar ruim 220 patiënten en er in sommige weken tot 15 patiënten naar het team werden verwezen. 21 Eind 2019 heeft een inhoudelijke sessie plaatsgevonden waarin is bepaald dat de instroom van de cliënt in het team in de basis gaat via een Herstel Ondersteunende Consultatie (HOC). Dit HOC is gebaseerd op de Herstel Ondersteunende Intake, maar kent dit verschil, dat deze nog gesitueerd is voor opname in ofwel de GGZ of het Sociaal Domein. Doel van de HOC is een multidisciplinaire intake te doen ter optimalisering van de triage waarbij de GGZ, het Sociaal Domein en ervaringsdeskundigheid met de cliënt/het systeem in gesprek gaan om te kijken naar de aard van de problemen, de vraag die de cliënt/het systeem heeft en waar deze vraag het beste kan worden opgepakt. Enkel in die gevallen waar meteen duidelijk is wat de beste vervolgstap is, wordt een HOC niet ingezet. COÖPERATIE DNG In 2019 is ZIO het hele jaar lid geweest van de Coöperatie DNG en heeft zij een bestuurslid geleverd. ERVARINGSDESKUNDIGHEID Ook in 2019 was er in de Blauwe Wijk inzet van ervaringsdeskundigen. Er heeft een tweetal personele

wisselingen plaatsgevonden: vanuit MET GGZ is een ervaringsdeskundige aan het team toegevoegd, vanuit Mondriaan was er de tijdelijke inzet van een ervaringsdeskundige in de vorm van een werkervaringsplaats. Deze laatste heeft eind 2019 geen vervolg gekregen. In de loop van 2019 zijn de ervaringsdeskundigen een vast onderdeel geworden van het werken in de wijk. Ze zijn voor huisartsen, GGZ-professionals en professionals uit het Sociaal Domein vaste aanspreekpartners geworden. Ze zien mensen uit de wijk, begeleiden mensen die in zorg (moeten) komen of uit zorg gaan en organiseren activiteiten voor bewoners en cliënten/patiënten (en hun systemen). 22 Halverwege 2019 is duidelijk geworden dat de ervaringsdeskundigen ook een rol zouden kunnen vervullen als Onafhankelijk Cliëntondersteuner (OCO). De ervaringsdeskundigen hebben hier zelf besloten onderdeel van te willen en kunnen zijn. In 2020 zal dit concreet worden. Verder was er de vraag of de ervaringsdeskundigen een rol zouden kunnen spelen in het verdere gebruik van de crisiskaart. Hierover zijn diverse gesprekken gevoerd, maar dit heeft niet tot een concrete samenwerking geleid. Begin 2020 wordt een definitief besluit genomen over de voortzetting van de inzet van ervaringsdeskundigen. VOORZITTERSCHAP REGIONALE TASKFORCE WACHTTIJDEN (RT WACHTTIJDEN) ZIO levert sinds 2017 de voorzitter van de Regionale Taskforce Wachttijden. In 2019 is onder dit voorzitterschap een plan op gesteld dat specifiek van toepassing is op deze regio. Op basis van dit plan is eind 2019 een versneller aangetrokken die, in samenwerking met de voorzitter van de RT, tot een inventarisatie en implementatieplan komt ten aanzien van de grootste knelpunten die leiden tot wachttijden in de GGZ. PARTICIPATIE ONDERZOEK PSYMATE De participatie van ZIO aan het onderzoek naar de PsyMate heeft waardevolle kennis opgeleverd met betrekking tot de complexiteit van het gebruik van e-health. Hoewel de intentie er is, is het lastig om e-health in de huisartsenpraktijk door de POH-GGZ te laten gebruiken. Oorzaken liggen in de beperkte tijd om een gesprek te voeren en de tijd die het kost om iets uit te leggen. Daarnaast is het ook een uitdaging om de juiste doelgroep te vinden. Medio 2019 heeft hierdoor een herpositionering plaatsgevonden op basis waarvan gekeken is naar welke mogelijkheden er zijn om e-health tools (als de PsyMate) goed te gebruiken. Voor de POH-GGZ en ZIO heeft deze participatie opgeleverd dat gebruik van e-health simpel en laagdrempelig moet zijn. Paul Blokhuis, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt bijgepraat over de verduurzaming van de zorg.

23 In 2019 zijn veel activiteiten ten aanzien van het verbeteren van de GGZ verder geconcretiseerd.

Project PlusPraktijk Op 1 juli 2018 is de vereniging Regionale HuisartsenZorg (RHZ) gestart met het project PlusPraktijk in de regio MaastrichtHeuvelland. Het project is ingezet voor het bereiken van toekomstbestendige huisartsenzorg, die recht doet aan de groeiende complexiteit en zorgvraag in huisartsenpraktijken. 24 De focus van het project ligt op het bereiken van patiëntgerichte, doelmatige en wijkgerichte zorg. Aan het project nemen 15 huisartsenpraktijken uit de regio deel. De deelnemende praktijken werken samen in groepen van 4 à 6 huisartsenpraktijken, zodat ze niet alleen maar juist samen aan de slag gaan en van elkaar kunnen leren. Het delen van best practices staat dan ook centraal in het project. Door maximale transparantie in zowel praktijkvoering als prestaties tussen de huisartsenpraktijken ontstaat veel ruimte voor vruchtbare discussies. EEN PLUSPRAKTIJK Een PlusPraktijk is een huisartsenpraktijk van de toekomst. Een praktijk die, samen met andere huisartsenpraktijken, voorop wil lopen in vernieuwingen en hiervoor vernieuwende manieren van werken en zorg uitprobeert. In een PlusPraktijk wordt gestreefd naar patiënten die zelf de regie hebben, doelmatig behandeld worden en is de huisarts de regisseur van de zorg in de wijk. HET PROJECT Het project PlusPraktijk regio Maastricht-Heuvelland is vanuit het gedachtegoed van de PlusPraktijken van de Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg (HOZL) opgezet. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door zorgverzekeraar VGZ namens alle andere zorgverzekeraars. ZIO coördineert het project en ondersteunt de huisartsenpraktijken bij de uitvoering van alle activiteiten. De speerpunten en de interventies worden door de deelnemende huisartsenpraktijken gezamenlijk bepaald. De duur van het project is vijf jaar. In het voorjaar 2018 meldde 15 huisartsenpraktijken zich aan voor deelname aan het project. Deze praktijken werden verdeeld over drie groepen. De deelnemende huisartsenpraktijken voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria, zodat ruimte aanwezig is om te kunnen door ontwikkelen. Op 1 juli 2018 is het project officieel van start gegaan met de eerste groep PlusPraktijken. Op 1 januari 2019 ging de tweede groep van start, gevolgd door groep 3 op 1 juli 2019. Een overzicht van alle PlusPraktijken is te vinden in bijlage IIg. De activiteiten in 2019 waren met name gericht op het opstarten van groep 2 en 3 (het informeren van de teams, het in kaart brengen van de status van de startende PlusPraktijken, het opstarten van interventies) en de uitvoer van interventies binnen alle 15 PlusPraktijken. De PlusPraktijken richten zich specifiek op 4 speerpunten. Vanuit elk speerpunt zijn interventies vastgesteld waarmee de huisartsenpraktijken aan de slag zijn gegaan.

Speerpunt Patiënt empowerment De PlusPraktijk levert kwalitatief goede zorg op maat aan zijn patiënten in de eigen leefomgeving en is service gericht door actief gebruik te maken van informatie- en communicatietechnologie. Door de omslag te maken van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag kan de PlusPraktijk zijn patiënten beter begeleiden in het gehele traject van preventie tot nazorg. Onder dit speerpunt vallen interventies op het gebied van Positieve Gezondheid (o.a. scholingen in Positieve Gezondheid), actief aan de slag gaan met E-services (o.a. online een afspraak kunnen maken met de huisarts) en vroegtijdige zorgplanning (o.a. scholing advanced care planning). Speerpunt Wijkgerichte zorg De PlusPraktijk levert en coördineert zorg in de eigen leefomgeving van de patiënt. Vanuit dit speerpunt richt de huisartsenpraktijk zich meer op de wijk. Interventies binnen dit speerpunt zijn o.a. gericht op het optimaliseren van de samenwerking met de thuiszorg, sociale wijkteams en de jeugdzorg. Speerpunt Lean werken De PlusPraktijk werkt binnen 5 jaar volgens de lean principes. Door vanuit de lean filosofie te gaan werken en praktijkprocessen continue te verbeteren ontstaat ruimte voor het team om vooral bezig te zijn met activiteiten die waarde toevoegen voor de patiënt. Interventies binnen dit speerpunt bestaan o.a. uit scholingen in deze methodiek. Ook staat aandacht voor en het aanpakken van ervaren werkbelasting binnen de huisartsenpraktijk centraal. Betrokkenheid patiënten Op 15 augustus 2019 vonden 2 focusgroepen met patiënten plaats met als doel inzicht te krijgen in de ervaringen en mate van tevredenheid van patiënten met de huisartsenzorg en een aantal specifieke thema’s, zoals digitale bereikbaarheid en leefstijl. Wat leeft er bij de patiënt binnen de gekozen thema’s? Wat vindt de patiënt belangrijk? Zijn we met de reeds ingezette interventies op de juiste weg? Heeft de patiënt nog waardevolle aanvullingen? Voor meer informatie over de aanpak en bevindingen van deze focusgroepen, zie: Cox K, Huizing AR, et al. (2019) Ervaringen van patiënten met de huisartsenzorg. PlusPraktijken, regio Maastricht-Heuvelland. ZIO, Maastricht. Speerpunt Doelmatiger zorg De PlusPraktijk levert doelmatige, innovatieve, evidencebased zorg. Bij dit speerpunt staat transparantie en reflectie op het eigen handelen centraal. De huisartsen nemen deel aan intervisie bijeenkomsten om ervaringen met elkaar te delen. Binnen dit speerpunt gaat het o.a. om interventies op het gebied van doelmatig voorschrijven van medicatie (o.a. het gebruik van een elektronisch voorschrijfsysteem), doelmatiger verwijzen naar het ziekenhuis en het versterken van het GGZ team in de huisartsenpraktijk. Door de omslag te maken van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag kan de PlusPraktijk zijn patiënten beter begeleiden. 25

Ketenzorgprogramma’s in huisartsenpraktijken 26 Huisartsenpraktijken en andere zorgverleners in de regio Maastricht-Heuvelland konden in 2019 via ZIO een contract sluiten voor de volgende ketenzorgprogramma’s: • • Diabetes Mellitus type 2 (DM2) Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) • Astma • • • Hart- en Vaatziekten (HVZ), waaronder een zorgmodule hartfalen en atriumfibrilleren Verhoogd Vasculair Risico (VVR) Complexe Zorg voor Ouderen Vanuit ZIO worden sinds 2006 eerstelijns ketenzorgprogramma’s ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd. Deze eerstelijns ketenzorgprogramma’s worden continue geëvalueerd en aangepast aan de nieuwe (inter) nationale richtlijnen en de ervaringen van de betrokken patiënten en zorgverleners bij de ketenzorg. Met ketenzorg wordt beoogd de kwaliteit van zorg voor mensen met de (chronische) aandoeningen in de regio Maastricht-Heuvelland te optimaliseren door het leveren van kwalitatief hoogstaande geïntegreerde eerstelijnszorg tegen beheersbare en bestuurbare kosten. De zorg binnen de zorgprogramma’s wordt uitgevoerd door diverse zorgverleners, die met ZIO een contract hebben gesloten. Dit betreft o.a. huisartsen, praktijkondersteuners Somatiek (POH-S), specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen, maar ook andere ketenpartners, zoals fysiotherapeuten, diëtisten, optometristen, medisch pedicures en podotherapeuten. Op de ZIO-website staan de zorgprogramma’s uitgebreid beschreven.

Figuur A) Aantal huisartsenpraktijken met een contract per ketenzorgprogramma (Nregio 20 30 40 50 60 10 0 DM2 COPD HVZ/VVR Astma Ouderen POH GGZ Insuline 53 52 52 46 34 29 46 34 = 53 huisartsenpraktijken) Ketenzorgcontracten 3 Fundus HF/AF Figuur B) Aantal patiënten gedurende heel 2019 in zorgprogramma in de regio Maastricht-Heuvelland (Nregio=172.941) 12000 10000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 1000 0 DM2 8932 In ketenzorgprogramma 7234 6158 4,3% 3,1% 5,8% 53 huisartsenpraktijken 172.941 ingeschreven patiënten 27 1940 1513 1,2% 0,8% COPD HVZ VVR Astma 391/0,3% Ouderenzorg

Benchmark ketenzorg De kwaliteit van zorg wordt gemonitord via kwaliteitsindicatoren geregistreerd in het KIS (Keten Informatiesysteem) MediX. De geleverde zorg, zowel de consulten als informatie over de gezondheidstoestand van de patiënt, wordt door de zorgverleners geregistreerd in MediX. Voor ieder ketenzorgprogramma zijn kwaliteitsindicatoren opgesteld. Om zowel de kwaliteit als de registratie van de zorgverlening te kunnen evalueren worden deze indicatoren geanalyseerd om na te gaan of de doelstellingen zijn behaald en of er mogelijkheden zijn voor verbetering. Deze gegevens worden ook gebruikt voor de jaarrapportages, regiobrede benchmark, interne audits ketenzorg en overige spiegelrapportages op praktijkniveau. Kwaliteitsindicatoren bestaan zowel uit uitkomst- als procesindicatoren. 28 Integrale persoonsgerichte ketenzorg Ketenzorg bestaat sinds 2007 en heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Uit zowel de regionale als landelijke evaluaties, blijkt dat door de meer protocollaire benadering en de rol van de praktijkondersteuner in de zorg voor de patiënt met chronische aandoening(en) dat het overgrote deel van deze populatie goed in beeld is en een aantal proces- en uitkomstindicatoren sterk verbeterd zijn. (Bron InEen; Transparante ketenzorg rapportage 2017 zorggroepen) Er zijn echter diverse ontwikkelingen waardoor de huidige inrichting van de ketenzorgprogramma’s, met een aandoeningsspecifieke benadering, niet meer volstaat. Zo is bijvoorbeeld de complexiteit van zorg en de multimorbiditeit de afgelopen jaren toegenomen. Een integrale benadering, dat wil zeggen een benadering die aandacht besteedt aan zowel de persoonlijke als sociale omstandigheden, blijkt effectief om gezondheidsachterstanden te verminderen. Zorgverleners moeten zich niet op één aandoening richten, maar op de eventuele combinatie van aandoeningen in de context van de leefwereld van de patiënt. De patiënt heeft één of meerdere aandoeningen en moet als mens leven met een gezondheidssituatie en leefomgeving waarbij een aanpak per persoon op maat wenselijk is. Er is een enorme ontwikkeling op gang gekomen met e-Health producten en mogelijkheden, die de patiënt kan helpen in de ondersteuning van het leven met een aandoening en/of ouderdom. Tevens is de ervaren registratielast een punt van aandacht om de tijd en zorg voor de patiënt op de juiste manier vorm te kunnen geven. Al deze ontwikkelingen leiden tot het herzien van beleid rondom ketenzorg binnen onze regio. Doel is het ontwikkelen van een integraal en persoonsgericht ketenzorgprogramma. Deze ontwikkeling vergt: A. Een integraal ketenzorgprogramma waarbij de aandoening-specifieke programma’s worden losgelaten met één protocol en vertaling daarvan naar het KIS B. Een persoonsgerichte benadering waarbij (nog meer) wordt aangesloten bij wat voor de patiënt van belang en nodig is in zijn dagelijks leven. Ad A. Om deze aanpassingen te bewerkstelligen is in 2018 een werkgroep met POH-Somatiek (POH-S) geformeerd. In 2019 heeft deze werkgroep de eerste voorbereidingen getroffen in het toewerken naar een doorontwikkeld KIS met een generieke benadering van de ketenzorg. In 2020 zullen hier verdere stappen in worden ondernomen. Ad B. Een persoonsgerichte benadering vergt aanpassing in de wijze van zorgverlening; een meer coachende rol van zorgverleners bij het ondersteunen van zelfzorg. Wat op zijn beurt weer een andere invulling van het scholingsbeleid vergt dat tot dan toe een ketenspecifieke en met name medische inhoudelijk invulling kende. In 2019 is deskundigheidsbeleid met name voor de praktijkondersteuner herzien en geaccordeerd door de Vereniging RHZ. Dit beleid treedt per 2020 in werking. Dit scholingsbeleid is meer op maat en wordt a.d.h.v. een POP o.b.v. persoonlijke behoeftes ingevuld. Er is meer aandacht voor alle competentiegebieden behorende tot het functieprofiel POH-S. Door ZIO worden, in 2020, trainingen (plenaire inspiratiesessie en videocoaching) aangeboden die persoonsgerichte zorg (‘het andere gesprek’) stimuleren. Bovendien wordt getracht de huisartsenpraktijken te ondersteunen in het leveren van persoonsgerichte zorg en het stimuleren van zelfmanagement bij patiënten door het beschikbaar stellen van e-health tools. In 2018 is een pilot van

start gegaan in een vijftal huisartsenpraktijken in de regio met de Ziektelastmeter COPD. Na een positieve evaluatie van deze pilot voorjaar 2019, is in de zomerperiode 2019 opgeschaald naar alle huisartsenpraktijken. De Ziektelastmeter COPD is ter beschikking gesteld aan alle POH-S en er zijn bijeenkomsten georganiseerd om de POH-S te trainen in het gebruik hiervan. Eind 2019 is gestart met de voorbereidingen tot in gebruik name van een generieke Ziektelastmeter (voor COPD, astma én DM2 patiënten) (ontwikkeld door de Universiteit Maastricht). Streven is deze voorjaar 2020 te implementeren in de huisartsenpraktijken in de regio. Ketenzorg Diabetes mellitus type 2 (DM2) De ketenzorg DM2 is de langstlopende keten binnen onze regio en is daarmee ook de keten waarbij we kunnen aannemen dat alle patiënten goed in kaart zijn gebracht. Naar aanleiding van de ervaringen met het longformularium is nu het Diabetes Type 2 Formularium ontwikkeld en zal in het voorjaar van 2020 geïmplementeerd worden. Ketenzorg COPD en ketenzorg Astma Op basis van de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van Spirometrie, is halverwege 2018 een ander beleid aangenomen door de Vereniging RHZ ten aanzien van deskundigheidsbevordering op het gebied van Spirometrie. In 2019 is aan de hand van een digitale kennistoets beoordeeld in hoeverre de huisarts voldoende competent is in het beoordelen en interpreteren van spirometrie en hebben alle POH-S een observatie van de uitvoering van spirometrie ondergaan. Een grote meerderheid van de huisartsen en POH-S is geslaagd. Het leereffect van deze interventies bleek groot. In 2020 wordt in navolging van deze interventies verdere trainingen in de beoordeling/interpretatie en uitvoering van de spirometrie aangeboden. Een andere activiteit in 2020 zal het anticiperen op de nieuwe Richtlijn astma zijn, welke naar verwachting tweede helft 2020 verschijnt. Ketenzorg Hart- en vaatziekten 2019 stond met name in het teken van het implementeren van de herziene CVRM richtlijn welke implicaties had voor het regionaal protocol. Op verschillende manier zijn huisartsen en POH-S geïnformeerd over de wijzigingen in behandelbeleid, o.a. door scholingsavonden en herhaalde berichten in de ZIO nieuwsbrief. Naar aanleiding van de in 2017 uitgevoerde evaluatie van de zorgmodule AF/HF (atriumfibrilleren en hartfalen) is in 2019, in overleg met de werkgroep, een plan van aanpak ter bevordering van implementatie van de module geformuleerd. Per 2020 bestaat de mogelijkheid een hartfalenverpleegkundige in te zetten voor de uitvoering van de module AF/HF in de huisartsenpraktijk. Begin 2020 wordt geïnventariseerd welke praktijken daar gebruik van willen maken en wordt dit verder in gang gezet. Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) In 2019 is, in overleg met Vereniging RHZ, besloten de GLI per 1 januari 2020 te contracteren binnen de ketenzorg. In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen zodat per 2020 een patiënt digitaal verwezen (via MediX) kan worden door de huisartsen danwel POH-S naar een (gecertificeerd) leefstijlcoach voor het volgen van het GLI programma naar keuze (Beweegkuur, COOL of Slimmer). Antistolling Gezien de toegenomen complexiteit in antistollingsmedicatie is in 2019 besloten een consultatiefunctie van het TEC (Trombose Expertise Centrum) MUMC+ in te richten via de TIPP verwijsmodule. Naar verwachting wordt deze consultatiefunctie gedurende het eerste kwartaal van 2020 in gebruik genomen. Keten Complexe Zorg voor Ouderen In 2019 hebben vijf pilot huisartsenpraktijken deelgenomen aan de vernieuwde keten Complexe Zorg voor Ouderen. De keten wordt gekenmerkt door een intensieve samenwerking tussen de huisarts, wijkverpleegkundige/praktijkondersteuner, Specialist Ouderengeneeskunde (SO) en casemanager dementie. De pilot is in alle onderzochte praktijken positief geëvalueerd. Verder implementatie van de vernieuwde keten zal in 2020 gaan plaatsvinden. In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen voor het opzetten 29

van een Geriatrisch Kennis- en Expertisecentrum Ouderenzorg. Alle verwijzingen met betrekking tot diagnostiek van patiënten van 75 jaar en ouder komen binnen bij 1 loket, waar een triage team trieert. Dit team bestaat uit een SO, internist ouderengeneeskunde, kaderhuisarts ouderenzorg, medewerker van de geheugenpoli MUMC+ en een medewerker van de GGZ ouderenzorg. Dit triage team indiceert en verwijst de patiënt naar de juiste specialist of instantie door. Het centrum zal naar verwachting in 2020 operationeel zijn. In samenwerking met de Gemeenten Maastricht-Heuvelland is er in 2019 een respijtzorgbeleid ontwikkeld. Dit beleid is samengesteld door de volgende organisaties: Steunpunt Mantelzorg Zuid, Envida, de gemeente Maastricht, Movisie en ZIO. Doel hierbij is dat mantelzorgers zich tijdelijk vrij van zorg voor hun naaste(n) kunnen voelen. Het opgestelde beleid zal in 2020 verder geïmplementeerd worden. 30 In 2019 is De Schakel geopend. De Schakel is een tijdelijke opvang van kwetsbare ouderen (75+) omdat de zorg en ondersteuning thuis (tijdelijk) niet meer voldoende en verantwoord is. Envida, azM-herstelzorg, ZIO en het MUMC+ creëerden een tussenafdeling voor kwetsbare ouderen die zich vanuit hun thuissituatie kunnen melden op de SEH of HAP en die acuut een verblijf met zorg nodig hebben. Op deze afdeling, de Schakel, wordt de cliënt snel, volledig en grondig geïndiceerd en binnen 72 uur overgeplaatst naar de juiste plek met de juiste zorg. De Schakel is een verpleeg(t)huis afdeling, gesitueerd binnen de muren van het ziekenhuis (MUMC+). De Schakel wordt bemenst door medewerkers van Envida. De regio Maastricht Heuvelland krijgt steeds meer te maken met kleinschalige woonzorgvoorzieningen. In juli 2019 is er beleid gemaakt ten aanzien van de huisartsenzorg in deze kleinschalige woonzorgvoorziening. Het beleid ligt in lijn met de landelijke Leidraad ‘Medische zorg voor ouderen in (kleinschalige) woonzorginstellingen’ vastgesteld door de LHV. De Leidraad schept helderheid over het aanbod huisartsgeneeskundige zorg voor ouderen dat de huisarts kan bieden in (kleinschalige) woonzorginstellingen. Volgens de Leidraad valt de medische zorg die hier nodig is niet onder het basisaanbod van de huisarts. De RHZ heeft dit standpunt overgenomen. De uitwerking van dit standpunt zal in 2020 uitgewerkt worden door een hiervoor door CZ aangestelde projectleider. ZIO heeft in 2019 in samenwerking met EDU-line, Zorgbelang Limburg en Burgerkracht Limburg kenniswerkplaatsen (‘Care for Frailty’) georganiseerd om enerzijds kennisverbreding en –verdieping te initiëren en anderzijds een voedingsbodem te creëren om samenwerking tussen de professionals uit de verschillende domeinen. De kenniswerkplaats is een georganiseerde dialoog tussen alle belanghebbenden waarbij afstemming tussen de zorgvraag van de burger en het zorgaanbod van de professionals centraal staat. Burgers nemen ook deel aan de kenniswerkplaatsen. In samenwerking met Trajekt, Zorgbelang Limburg, Envida en ZIO is in het kader van eenzaamheid bij ouderen het project ‘Vrijwillige welzijnscoaches in de wijk voor ouderen met eenzaamheid’ gestart (binnen de pilot Blauwe Zorg in de wijk). Twee huisartspraktijken hebben in 2019 binnen de regio deelgenomen aan de pilot ‘Topklinische zorg in de wijk’ van Mondriaan Ouderen. Het doel van het project is het verbreden van kennis van MDO’s in huisartsenpraktijken op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen, zodat er betere vroegdetectie en passendere verwijzingen plaats zullen vinden. Tevens dient deze pilot als uitgangspunt voor de implementatie van een structureel project, waarbij Mondriaan medewerkers blijven werken aan kennisverspreiding, samenwerking en meer wijkgericht werken. In 2019 heeft er een brainstormsessie plaatsgevonden rondom het thema Vroegtijdige Zorgplanning, ACP (Advance Care Planning). ZIO wil graag in samenwerking met het MUMC+ het mogelijk maken dat vroegtijdige zorgplanning een vanzelfsprekend onderdeel wordt van de verleende (ouderen) zorg in de regio Maastricht Heuvelland. In 2020 zal een vervolg gegeven worden aan dit onderwerp met de samenwerkende partijen.

31 De eerstelijns ketenzorgprogramma’s worden continue geëvalueerd en aangepast aan de nieuwe (inter)nationale richtlijnen en de ervaringen van de betrokken patiënten en zorgverleners bij de ketenzorg.

Evaluatie en onderzoek 32 ZIO is continue bezig met onderzoek en evaluatie binnen de eerstelijnszorg. Blauwe Zorg is daarbij een belangrijke kapstok. Met de verschillende projecten binnen Blauwe Zorg wordt een betere gezondheidstoestand van de patiënt, betere kwaliteit van zorg bij lagere of gelijkblijvende kosten in de regio beoogd (triple aim). Inzicht in de werkbaarheid en effecten van innovaties en zorgprogramma’s op deze 3 doelen zijn van belang om toekomstbestendig en innovatief beleid op dit thema in te zetten. Voor de evaluatie en monitoring van de verschillende Blauwe Zorg projecten werkt ZIO samen met onderzoekers van universiteiten en hogescholen, en met zorgverleners in de praktijk. De huisartsen uit de inhoudelijke werkgroepen ketenzorg (bijlage IIf) hebben een adviserende en ondersteunende rol ten aanzien van de opzet en praktische uitvoer van evaluaties en onderzoeksprojecten op het gebied van ketenzorg. In 2019 liep 1 geneeskunde student van de Universiteit Maastricht een wetenschapsstage bij ZIO, met begeleiding vanuit ZIO en de onderwijsinstelling. Deze student deed onderzoek naar het gebruik en de ervaringen met het ELVloket in de regio Maastricht-Heuvelland. Daarnaast werden in 2019 bij ZIO verschillende aanvragen voor participatie in subsidieaanvragen en/of onderzoeksprojecten door externe partijen ingediend en behandeld. PARTICIPATIE IN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN EXTERNE PROJECTEN In 2019 werd vanuit ZIO geparticipeerd in verschillende onderzoeken en projecten, zoals: • • • • De monitoring en evaluatie van anderhalvelijnszorg (HSR – Universiteit Maastricht). Blauwe zorg in de wijk (HSR - Universiteit Maastricht) Persoonsgerichte zorg (ziektelastmeter COPD) (HAG – Universiteit Maastricht) Het PROFILe project (HSR - Universiteit Maastricht) • De Maastricht Studie (MUMC+). • • Het Mijn Diabetes Profiel project (GVO - Universiteit Maastricht). Transmurale zorg voor mensen met hartfalen en/of atriumfibrilleren (MUMC+).

33

Huisartsgeneeskundige GGZ 34 POH GGZ Binnen de huisartsgeneeskundige GGZ worden mensen begeleid met (een verhoogd risico op het ontwikkelen van) lichte tot matige psychische en/of sociale klachten. Uit de resultaten blijkt dat in 2019 5.577 unieke patiënten gezien zijn door de POH GGZ (in totaal 20.628 consulten) in de regio. De mensen worden in een kortdurend traject begeleid door de POH GGZ binnen de huisartsenpraktijken. Ook mensen met stabiel chronische psychische klachten kunnen laag frequent door de POH GGZ gezien worden. Net als voorgaande jaren zijn in de loop van 2019 verschillende huisartsenpraktijken uitgebreid in uren POH GGZ. In navolging van het Werkbelastingsonderzoek uit 2018 is er in 2019 veel aandacht besteed aan de kwaliteit van zorg die de POH GGZ levert aan de patiënten. Samen met de kaderhuisarts GGZ en in samenwerking met de BAC Kwaliteit is er dan ook een nieuwe set kaders en richtlijnen opgesteld in 2019. De werkwijze van de GGZ in de huisartsenpraktijk wordt in dit document omschreven, de verwijscriteria en kwaliteitsindicatoren komen hierbij ook aan bod. De kaders en richtlijnen hebben allen een basis in het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg. In december 2019 hebben de bestuursgroepvoorzitters de omschrijving van de kaders en richtlijnen goedgekeurd. POH JEUGD Enkele jaren geleden is de Jeugdzorg ondergebracht bij de gemeenten. ZIO heeft in samenwerking met de

vier Heuvelland gemeenten de functie van POH Jeugd geïntroduceerd, die de verbindende schakel is gaan vormen tussen de huisartsenzorg en jeugdzorg. De POH’s Jeugd worden door de gemeenten gefinancierd en doen spreekuur in een aantal huisartsenpraktijken én op de Stadspoli’s voor de overige huisartsenpraktijken in de regio. Uit de resultaten blijkt dat in 2019 638 unieke cliënten gezien zijn door de POH Jeugd (in totaal 1.571 consulten) in de regio. Het gemiddeld aantal contacten van de POH Jeugd met cliënten is 3,7. Bij 480 cliënten is in 2019 de ondersteuning door de POH Jeugd afgerond: 62% is afgesloten zonder verwijzing naar geïndiceerde zorg, 36% is alsnog verwezen naar de Jeugd GGZ (27%) en naar Jeugdhulp (9%). In de praktijk blijkt dat de inzet van de POH Jeugd zorgt voor meer kennisdeling en een betere afstemming tussen jeugdhulp, gemeente en huisartsenzorg. De POH Jeugd neemt structureel deel aan het overleg met Team Jeugd van de gemeente en sluit aan waar nodig bij Knooppunt overleggen van basisscholen. In een aantal huisartsenpraktijken vindt structureel multidisciplinair overleg (MDO) plaats met huisartsen, jeugdartsen, POH-Jeugd en opvoedondersteuner. Op basis van deze ervaringen wordt de inzet van de POH Jeugd in Maastricht, Valkenburg, Eijsden-Margraten en Meerssen gecontinueerd in 2020. In 2020 zal ook inzichtelijk worden wat de instroom is van nieuwe cliënten met geïndiceerde jeugdzorg per kwartaal. POH GGZ VERSLAVING Sinds 2014 is er een spreekuur POH GGZ voor mensen met problematisch gebruik van alcohol en middelen. Deze is apart gepositioneerd op de Stadspoli Oost en toegankelijk voor patiënten van alle huisartsenpraktijken in MaastrichtHeuvelland. Uit de cijfers blijkt dat in 2019 108 unieke patiënten gezien zijn door de POH GGZ Verslaving (in totaal 421 consulten) in de regio. Dit is bijna een verdubbeling in aantal patiënten vergeleken met het jaar ervoor. Om kwalitatief goede en verantwoorde zorg te kunnen leveren aan deze doelgroep mensen en de samenwerking tussen huisartsen en de POH GGZ Verslaving te verbeteren is in 2019 de richtlijn voor het spreekuur van de POH GGZ Verslaving aangescherpt. Thema’s als veiligheid en eenduidige communicatie komen in deze richtlijn expliciet aan bod. Naast mensen met problematisch gebruik van alcohol en middelen kan de POH GGZ in dit spreekuur ook naasten van deze mensen begeleiden. E-HEALTH Sinds 2015 heeft ZIO, samen met Meditta en HOZL, een contract afgesloten met E-health aanbieder Minddistrict. Hierdoor hebben alle POH GGZ in dienst bij ZIO keuze uit verschillende E-health modules over de meest voorkomende psychische klachten en passende (preventieve) gesprekstools. Jaarlijks vindt een gezamenlijke evaluatie plaats met Meditta en HOZL. Eind 2019 is het gebruik van het E-health aanbod van Minddistrict ter discussie gesteld. Begin 2020 zal besloten worden of de samenwerking tussen de zorggroepen en Minddistrict gecontinueerd zal worden. CONSULTATIE Om de huisartsen en de POH GGZ te ondersteunen bij de huisartsgeneeskundige GGZ was er ook in 2019 de mogelijkheid om een consultatie aan te vragen bij een psychiater of GZ psycholoog. Deze consultatie kan telefonisch of via een face-to-face contact plaatsvinden. ZIO heeft in de loop van de tijd met een toenemend aantal psychiaters en GZ psychologen een overeenkomst gesloten voor het uitvoeren van deze consultaties. Al een aantal jaar is er een stijgende lijn te zien in het aantal consultaties dat wordt aangevraagd door de POH GGZ; van 63 consultaties in 2016 tot 217 consultaties in 2018. Ook in 2019 is deze stijgende lijn doorgezet en zijn er gedurende het jaar 229 consultaties aangevraagd. POSITIEVE GEZONDHEID Sinds 2016 werken de POH GGZ met Positieve Gezondheid in de huisartsenpraktijk. In 2017 is een folder ontwikkeld voor mensen die begeleiding krijgen van de POH GGZ met uitleg bij het spinnenweb. De folder wordt actief gebruikt in de POH GGZ consulten. Doordat de POH GGZ het spinnenweb laat invullen wordt er meer expliciet dan voorheen aandacht besteed 35

aan alle belangrijke levensgebieden en worden mensen uitgedaagd om zelf de regie te nemen ten aanzien van een veranderwens. In 2018 is het gebruik van Positieve Gezondheid bij POH GGZ consulten geëvalueerd, zowel bij de praktijkondersteuners zelf als bij de mensen die zij begeleiden. Deze evaluatie biedt mooie aanknopingspunten om Positieve Gezondheid de blijvende aandacht te geven die het verdient. Door de komst van steeds meer Pluspraktijken wordt het onderwerp Positieve Gezondheid ook breder in de huisartsenpraktijk toegepast en ingebed. Sinds 2019 is er structurele aandacht voor Positieve Gezondheid in het scholingsaanbod voor de POH GGZ. 36 GGZ VERWIJZINGEN VIA TIPP Huisartsen kunnen via TIPP direct verwijzen en een afspraak maken op het spreekuur POH Jeugd en de POH GGZ Verslaving. Ook de planning van de face-to-face consultaties verloopt via Tipp. Het grootste deel van de huisartsenpraktijken heeft ook de verwijzingen naar de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ) via Tipp laten verlopen in 2019. Zowel de verwijzers als Tipp maken gebruik van de digitale sociale kaart voor de regio Maastricht-Heuvelland. Voor huisartsen is nu duidelijker dan voorheen waar en wanneer een cliënt in behandeling gaat. Voor cliënten is het makkelijker om de voor hen meest passende zorgaanbieder te vinden, waarbij er ook rekening gehouden kan worden met wachttijden en noodzaak om met een behandeling te starten. In de praktijk blijkt dat de inzet van de POH Jeugd zorgt voor meer kennisdeling en een betere afstemming tussen jeugdhulp, gemeente en huisartsenzorg.

Kwaliteit 37 HAZO24 HaZo24 is een kwaliteitssysteem dat de huisartsenzorg vanuit een 24 uurs perspectief monitort en verbetert. Het is gebaseerd op de internationale ISO Healthcare norm NEN-EN 15224 (zorg en welzijn) en op de normen vastgesteld door de beroepsgroep. Een certificaat geeft aan dat er gestructureerde aandacht is voor de kwaliteit van zorg en de verbetering hiervan. In 2019 heeft de implementatie van de HaZo24 tot een succesvolle uitbreiding van gecertificeerde praktijken geleid. Van 39 gecertificeerde praktijken eind 2018 naar 46 gecertificeerde praktijken eind 2019. Met deze uitbreiding, werkt 96% van de huisartspraktijken met een erkend kwaliteitssysteem. Een prachtige prestatie binnen de regio! Wat opvalt in de HaZo24 gecertificeerde praktijken in de loop van de jaren is dat praktijken steeds meer zicht hebben op en overzicht hebben over de processen en gewenste verbetermogelijkheden. Het proces rondom continu verbeteren wordt steeds beter geborgd. INTERNE AUDIT KETENZORG In 2019 is weer bij alle 52 praktijken een Interne Audit Ketenzorg uitgevoerd. De Interne Audits Ketenzorg zijn onderdeel van de 24 uurs kwaliteitsborging, voor het onderdeel Chronische Zorg. KETENZORGSCHOLING Het curriculum ketenzorgscholing van vijf jaar (2018-2022) is in 2018 van start gegaan en in 2019 geëvalueerd. Het curriculum voor de huisartsen blijft gehandhaafd, echter zal voor de POH vanaf 2020 een vernieuwd curriculum (met meer aandacht voor een persoonlijk ontwikkelplan) ingezet worden.

Scholing 38 ZIO Kwaliteit en Scholing organiseert nascholingen voor aangesloten zorgverleners. HUISARTSEN EN POH SOMATIEK ZIO Kwaliteit en Scholing organiseerde in 2019 acht scholingsavonden binnen het curriculum ketenzorgscholing, waarin alle zorgketens aan bod kwamen. Huisartsen en POH Somatiek (POH-S) kiezen per jaar vier van de acht avonden uit (per ketenzorgprogramma één avond) en krijgen een vastgesteld programma. Naast deze avonden organiseerde ZIO Kwaliteit en Scholing in 2019 voor de tweede keer de Dag van de POH-S. De dag van de POH- S is een verplichte scholingsdag waarbij de uren meetellen voor scholing van de praktijkondersteuner. Naast het vaste curriculum ketenzorgscholing vonden ook de volgende scholingen plaats in 2019: • In samenwerking met de stichting Langerhans organiseerde ZIO Kwaliteit en Scholing één Basiscursus Insulinetherapie en twee opvolgavonden insulinetherapie. In totaal hebben aan de basiscursus 23 huisartsen en praktijkondersteuners en aan de opvolgavonden 51 huisartsen en POH-S deelgenomen. • Vijftien huisartsen namen deel aan de ECG opvolgcursus en verdiepten hun kennis in het beoordelen van ECG’s. • Aan de Najaarswarffum namen in 2019 in totaal 75 huisartsen en waarnemend huisartsen deel. Aan bod kwamen onder andere persoonlijkheidsstoornissen,

dermatologie, ABCDE en reanimatie, palliatieve zorg, dag des doods. • Voor de huisartspraktijk werd 1 BHV Basiscursus en 3 BHV Herhaalcursussen georganiseerd. In totaal hebben 44 praktijkmedewerkers een BHV cursus gevolgd. • Er hebben in totaal 27 huisartsen en waarnemend huisartsen deelgenomen aan de 5 reanimatietrainingen die in 2019 zijn georganiseerd. • Voor de POH-S en doktersassistenten zijn er 17 reanimatietrainingen aangeboden. Hieraan hebben in totaal 128 POH-S en doktersassistenten aan deelgenomen. PRAKTIJKONDERSTEUNERS GGZ De POH GGZ in dienst bij ZIO dient zich conform de CAO Huisartsenzorg 20 uur op jaarbasis te scholen, ongeacht de omvang van het dienstverband. In 2019 is voor de eerste keer ook een Dag van de Praktijkondersteuner GGZ georganiseerd. Onderwerpen tijdens deze dag waren onder andere “De toekomstvisie GGZ in de huisartsenpraktijk”, “positieve psychologie”, “kennismaken met vaktherapie”. Deze dag leverde 6 uur scholing op voor de POH GGZ. Naast deze hele dag zijn er ook nog 2 avondscholingen geweest met de onderwerpen “Positieve Gezondheid” en “Middelenmisbruik en verslaving”. Daarnaast kon de POH GGZ 4 uur scholing zelf invullen, de overige 6 uur werden ingevuld met 3 bijeenkomsten van 2 uur intervisie. DOKTERSASSISTENTEN Voor doktersassistenten werden in 2019 verschillende reanimatietrainingen georganiseerd, trainingen Bedrijfshulpverlening (BHV) en een triagetraining. Nieuw in 2019 was de Vaardigheidscarrousel in samenwerking met het Skillslab. De volgende handelingen zijn geoefend en getoetst; “intramusculair injecteren”, “subcutaan injecteren”, “venapunctie”, “capillaire bloedafname”. FYSIOTHERAPEUTEN Naast de jaarlijkse BHV training werd in 2019 ook een lezing van Peter Feczko georganiseerd inzake operatietechnieken. OVERIGE ACTIVITEITEN EN ONTWIKKELINGEN Voor diverse andere partners in de ketenzorg werden informatiebijeenkomsten georganiseerd. In 2019 hebben in het kader van de pilot “Blauwe Zorg in de wijk”, 14 groepen de training Positieve Gezondheid gevolgd. Voor de PlusPraktijken zijn nog extra scholingen georganiseerd. Te weten “Positieve Gezondheid”, “NHGDoc Masterclass”, “Advanced Care Planning”. ZIO Kwaliteit en Scholing heeft instellingsaccreditatie (IA) voor huisartsen, praktijkondersteuners AGZ en doktersassistenten. Voor overige scholingen wordt met succes accreditatie aangevraagd bij bijvoorbeeld KNGF (fysiotherapie). Er functioneren diverse werkgroepen (WDH, doktersassistenten, fysiotherapeuten) waarin scholingsonderwerpen ontwikkeld worden. 2020 In 2020 zal ZIO Kwaliteit en Scholing inspelen op de veranderde afspraken als het gaat om scholing voor de huisartsen. Er zal desgewenst scholing ontwikkeld worden bij het verschijnen van nieuwe standaarden en/of richtlijnen. ZIO kwaliteit en Scholing zal blijvend streven naar inhoudelijk kwalitatief goede en interessante ketenzorgscholingen. 39

40

41

OVERZICHT ZIO-SCHOLINGEN IN 2019 42 Naam scholing Informatiebijeenkomsten ketenzorg 2018 Positieve gezondheid Blauwe Zorg in de Wijk Symposium “Wat beweegt de oudere” Triagetraining Basiscursus reanimatie Herhaalcursus reanimatie BHV Herhaalcursus Training Schoudernetwerk Intervisiecoach Kennismaking en rondleiding Adelante Lezing TIA/CVA Reanimatietraining Najaarswarffum ECH Verdiepingscursus ABCDE trainingen Opvolgavond Insulinetherapie Langerhans Scholingscurriculum ketenzorg 2018 BHV Basiscursus huisartspraktijk BHV herhaalcursus huisartspraktijk Scholing Minddistrict Grip op je werk Systeem- en relatieproblematiek POH Rouwbegeleiding Doelgroep Alle contractpartners Diverse disciplines Diverse disciplines Doktersassistenten Doktersassistenten en POH Somatiek Doktersassistenten en POH Somatiek Fysiotherapeuten Fysiotherapeuten Fysiotherapeuten Fysiotherapeuten Fysiotherapeuten Huisartsen Huisartsen Huisartsen Huisartsen Huisartsen en POH Somatiek Huisartsen en POH Somatiek Huisartsenpraktijk Huisartsenpraktijk POH GGZ POH GGZ POH GGZ POH GGZ

OVERZICHT ZIO-SCHOLINGEN IN 2019 Naam scholing Eetstoornissen Intervisiebijeenkomsten Dag van de Praktijkondersteuner Intervisiebijeenkomsten Doelgroep POH GGZ POH GGZ POH Somatiek POH Somatiek 43

Facilitair 44 ZIO Facilitair ondersteunt zorgverleners bij hun praktijkvoering in brede zin en op diverse terreinen. Het gaat om producten of diensten waar meerdere zorgverleners behoefte aan hebben. De interne organisatie is op te splitsen in productontwikkeling en relatiebeheer. Bij productontwikkeling ligt de nadruk op het afstemmen van de vraag op het uiteindelijke te leveren product of dienst. Bij relatiebeheer ligt de focus op de (toekomstige) afnemer van een product of dienst. P&O ONDERSTEUNING EN WERVING EN SELECTIE VIA ZIO FACILITAIR Er zijn 13 praktijken met een P&O abonnement, het aantal is gelijk gebleven in 2019. Op dit vlak is ook geen acquisitie gepleegd. Daarnaast kunnen alle praktijken in de regio vacatures plaatsen via ZIO facilitair. Op het moment dat de bezetting binnen de praktijk ontoereikend is, wegens ziekte of verloop, biedt dit een snelle oplossing voor problemen in de praktijk. Er zijn in 2019 fors minder vervangingsuren ingevuld ten opzichte van 2018. Wegens krapte op de arbeidsmarkt is het invullen van vacatures steeds moeilijker. Voor 2020 worden de eerste acties opgepakt om de spanning op de arbeidsmarkt te kunnen reguleren.

Zorgvastgoed 45 ZIO Zorgvastgoed heeft als doel sleutelklare, betaalbare praktijken te leveren aan huisartsen en betrokken disciplines. Onder regie van de huisarts, maar zonder de organisatorische of financiële lasten, wordt nieuwe huisvesting gerealiseerd waarbij de zorgverlener ontzorgd wordt. Het creëren van toekomstbestendige, multidisciplinaire prakijken heeft een grote prioriteit in een snel veranderende huisartsenzorg. In 2019 is een groot deel van de vastgoedportefeuille verkocht aan Syntrus Achmea Real Estate Fund. ZIO vastgoedbeheer blijft wel de rol vervullen van hoofdhuurder en zorgt nog voor een belangrijk deel voor het beheer van het vastgoed.

Bestuursadviescommissies (BAC’s) 46 BAC KWALITEIT De BAC Kwaliteit (zie bijlage Ia) adviseert het RHZ bestuur over onderwerpen die met kwaliteit van huisartsenzorg in de regio te maken hebben. De volgende onderwerpen zijn in 2019 aan de orde geweest: • • • • • • • • Evaluatie en deelname verplichte ketenzorgscholingen; Persoonlijk Ontwikkel Plan voor POH; Vernieuwde spirometriescholing; Hoge werkdruk in huisartspraktijken; Personeelstekorten en inzet van alternatieve disciplines; Bescherming mazelen, inclusief praktisch stroomschema; Beleidsplan vereniging RHZ; Nieuwe wijze interne audit HaZo24 in 2020. Kwaliteit is een breed begrip. Vaste onderwerpen tijdens de BAC vergaderingen zijn deskundigheidsbevordering huisartsenPOH- doktersassistenten, HaZo24, veiligheid en continuïteit. De BAC Kwaliteit ontwikkelt stukken die ter advies voorgelegd worden aan het bestuur RHZ, Bestuurgroepvoorzitters en de Algemene Ledenvergadering. Er wordt ingespeeld op landelijke en regionale ontwikkelingen. BAC ICT De opdracht van de BAC ICT (zie bijlage Ic) is het bestuur te adviseren ten aanzien van automatiseringsvraagstukken die gerelateerd zijn aan het realiseren van goede huisartsenzorg. Ook in 2019 monitorde de BAC ICT in dit kader de voortgang en de voortdurende evaluatie van LSP en de White-Box op de HAP en optimalisatie ICT richting Tipp. De technische invoering van digitale diagnostiek bleef de aandacht hebben van de BAC ICT.

Vanuit ‘Blauwe zorg’ is in oktober 2019 een pilot gestart met de digitale zorgklapper van de thuiszorg genaamd ‘Helder’. In 2020 zal deze pilot voortgezet worden. Met de komst van de AVG per 25-5-2018 werd veiligheid rondom ICT van cruciaal belang. Veiligheid op het gebied van medicatie, beveiligde overdracht van patiëntgegevens en gegevensuitwisseling, risico’s(analyse) op het gebied van datalekken waren in 2019 (en blijven in 2020) belangrijke te verbeteren, maar vooral noodzakelijk te realiseren issues voor en in de huisartspraktijken. In maart 2018 publiceerde Nictiz een rapport over de noodzaak van digitalisering in de eerstelijn. De LHV, Ineen en het NHG hebben als reactie daarop eind 2018 een visie digitalisering huisartsenzorg met bijbehorende agenda van activiteiten vastgesteld. In 2019 is deze visie door de BAC ICT vertaald naar een regionale visie voor de RHZ-huisarts. In mei 2019 is het landelijke versnellingsprogramma OPEN gestart van InEen, LHV en NHG om huisartsen te helpen bij het veilig online delen van medische gegevens met hun patiënt. De BAC ICT is in 2019 gestart met de voorbereidingen voor het OPEN programma. Dit zal in 2020 de volle aandacht hebben van de BAC ICT. BAC SAMENWERKING De opdracht van de BAC Samenwerking (zie bijlage Ib) is het RHZ bestuur te adviseren over de samenwerking en communicatie tussen de huisartsen van de Vereniging RHZ Heuvelland onderling en de zorgpartners in de regio. In 2019 fungeerde de BAC Samenwerking als toets groep voor Tipp en adviseerde, monitorde en/ of participeerde in de verdere uitbreiding van Tipp, de Stadspoli, de gebruikersraad Stadspoli, rationele diagnostiek, ‘Het roer moet om’, de ketenzorgproducten en palliatieve zorg. De BAC Samenwerking heeft structureel overleg met het stafconventbestuur van het MUMC+. In 2019 heeft de BAC Samenwerking als klankbord gediend en meegedacht over de samenwerking in de GGZ, de ouderenzorg en het sociaal domein. Zo heeft de BAC Samenwerking kritisch meegedacht en advies uitgebracht over de nieuwe entiteit MENS GGZ, over de kleinschalige woonvoorzieningen binnen ouderenzorg en diverse projecten binnen het sociaal domein. In 2020 zal de BAC Samenwerking een samenwerkingsmodel ontwikkelen en de samenwerking en communicatie met andere zorgpartners verder in kaart gaan brengen. BAC HAP De opdracht van de BAC HAP is het bestuur te adviseren (gevraagd en ongevraagd) zodanig dat de spoedeisende huisartsgeneeskundige zorg aan patiënten in avond, nacht en weekenden van hoogwaardige kwaliteit is en de 7x24 uurs huisartsenzorg in de regio gewaarborgd blijft. De BAC HAP bestaat uit waarnemende en gevestigde huisartsen uit de regio. In 2019 heeft de BAC HAP (zie bijlage Id) vanuit het ‘Anders Werken’ op de HAP vooral aandacht besteed aan tips voor huisartsen in de praktijk die kunnen leiden tot werkdrukvermindering op de HAP. Zoals bijvoorbeeld op tijd overdracht/memo maken, bereikbaar zijn voor consulten tot 17.00 uur, patiënten informeren over de HAP, maar ook over contract afspraken met de waarnemend huisarts. Aan de hand van de taakomschrijving is het rouleren tijdens de dienst ingevoerd en gemonitord. Verder is er aandacht geweest voor samenwerking met het MUMC+, de thuiszorg en de crisisdienst GGZ. Het thema werkdrukvermindering blijft ook voor 2020 een speerpunt, waarbij verder zal worden ingezoomd op het landelijke advies over Spoed is spoed. In 2019 is al een start gemaakt met het inzichtelijk maken van minder urgente zorg (U4) vragen. In 2020 zal gekeken worden op welke wijze minder urgente zorgvragen aandacht moeten krijgen. Het project Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH) maakt hier onderdeel van uit en wordt vanuit de BAC HAP gemonitord en geëvalueerd. 47

Communicatie en publicaties 48 WEBSITES In 2019 is de RHZ-website vernieuwd. De overige websites van ZIO, Tipp, Stadspoli en Blauwe zorg werden ook in 2019 continu geactualiseerd. NIEUWSBRIEVEN In 2019 zijn 24 digitale nieuwsbrieven met actuele ontwikkelingen verstuurd namens RHZ, ZIO en HMH naar huisartsen, hidha’s, waarnemend huisartsen, praktijkondersteuners, doktersassistentes, ketenpartners in de regio en ZIO-medewerkers. FOLDERS In 2019 heeft ZIO wederom diverse patiëntenfolders geactualiseerd en beschikbaar gesteld aan de huisartsenpraktijken. De acht folders en twee infobrieven voor patiënten zijn te vinden op www.zio.nl. PUBLICATIES EN AANDACHT IN DE MEDIA Meer informatie over de aandacht van ZIO in de media, publicaties en rapporten verwijzen we naar de website www. zio.nl en www.blauwezorg.nl

Jaarrekening 2019 Bedrijfsopbrengsten Inkoopwaarde van de geleverde zorg Bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten Nettoresultaat € 10.550.652 -€ 7.163.696 -€ 3.376.790 € 10.166 € 31.041 € 41.207 2018 € 9.316.800 -€ 6.149.815 -€ 3.193.610 -€ 26.625 € 18.273 -€ 8.352 49

Bijlagen Bijlage Ia Samenstelling BAC Kwaliteit in 2019 • • • • • Dhr. drs. R. Delissen, voorzitter, huisarts Dhr. Drs. P. Castermans, lid bestuur vereniging RHZ, huisarts Dhr. drs. R. Haesen, lid, huisarts Dhr. drs. P. van de Kar, lid, huisarts Dhr. drs. R. Prevoo, lid, huisarts • Mw. J. Hendriks, kwaliteitscoördinator ZIO • Dhr. dr. G. Schulpen, medisch directeur, ZIO 50 Bijlage Ib Samenstelling BAC Samenwerking in 2019 • Mw. drs. M. van Dongen, huisarts • Mw. drs. M. van Oosterhout - Costongs, huisarts • Mw. drs. H. Swijgman, huisarts • Mw. drs. T. van der Waart, vanuit Bestuur RHZ, huisarts • Mw. P. Israël, (voorzitter), hidha • Dhr. H. Debets, huisarts • Mw. J. Hazelzet, Bestuurssecretaris ZIO • Bijlage Ic Samenstelling BAC ICT in 2019 • • • Dhr. G. Schulpen, medisch directeur ZIO Bijlage Id Samenstelling BAC (Huisartsenpost) HAP in 2019 • Dhr. drs. E. Duinkerke • Mw. drs. J.F.C.M. Goossens • Dhr. drs. R.R. Heg • • • Dhr. drs. B. Zonneveld namens bestuur RHZ Dhr. drs. Y.G.F.L. Kesler Dhr. drs. L.M.A. Nijst • Mw. drs. E.M.H. Posma namens stichting HMH • Dhr. drs. M.H.C. Verhoeckx • Mw. A. Witjes-te Nijenhuis • Dhr. drs. V.A. Zwietering • Mw. N.E.B. Broens-Le Doux notuliste Bijlage Ie Samenstelling Werkgroep WDH Heuvelland in 2019 • Mw. prof. dr. N. Bouvy, chirurg MUMC+, lid • • Dhr. drs. G. Costongs, huisarts Maastricht, lid Dhr. H. Fiolet, directeur RVE Patiënt en Zorg MUMC+, lid (t/m september 2019) • Mw. drs. H. Hakvoort, huisarts Eijsden, lid • Dhr. dr. B. Havekes, internist-endocrinoloog MUMC+, lid • Mw. drs. M. Kusters, huisarts Maastricht, lid • Dhr. drs. J. Ridderbeks, huisarts Dhr. dr. P. Smeets, huisarts Dhr. dr. T. Geven, huisarts • Mw. drs. K. Verstraete, huisarts , voorzitter • • • Dhr. drs. B. Zonneveld, huisarts, vanuit Bestuur RHZ Dhr. C. van Uden, directeur bedrijfsvoering ZIO Dhr. D. Dierx, datamanager en applicatiebeheerder ZIO • Mw. J. Hazelzet, Bestuurssecretaris ZIO Tijdelijke leden BAC ICT • Dhr. drs. G. Knops, huisarts • Mw. drs. H. Swijgman, huisarts • • Dhr. drs. J. Lautenschutz, huisarts Dhr. drs. M. Munnik, huisarts • • Dhr. drs. M. Munnik, huisarts Valkenburg, coördinator scholing ZIO, lid Dhr. drs. R. Prevoo, huisarts Cadier en Keer, lid Dhr. dr. S. Schalla, cardioloog MUMC+, lid • Mw. drs. P. Schunck, huisarts Margraten, lid en voorzitter WDH Bijlage IIa Samenstelling Werkgroep Ketenzorg DM2 in 2019 • Dhr. P. Castermans, huisarts Dhr. E. Barten, optometrist, Oog Screening Limburg • Mw. B. Bosch, medisch pedicure, Berg en Terblijt • • Mw. W. Engering, praktijkondersteuner Somatiek • Mw. R. Faut, podotherapeut, Voetzorg Maastricht, MUMC+ • Dhr. J. Göbbels, kaderhuisarts DM2 i.o.

• Dhr. G. van den Hof, praktijkondersteuner Somatiek • Mw. H. Lamers, medisch pedicure, Maastricht • Mw. S. Landewe, internist-endocrinoloog, MUMC+ • Mw. S. Paulussen, hoofd diabetesverpleegkundigen en voetzorg, MUMC+ • Mw. A. Put, diëtiste, Envida • Dhr. N. Schaper, internist – endocrinoloog, MUMC+ • Mw. J. Slijpen, praktijkondersteuner Somatiek • Dhr. J. Smeets, kaderhuisarts DM2 i.o. • Dhr. J. Willems, podotherapeut, Voetzorg Maastricht, MUMC+ • Mw. L. Hager, coördinator chronische zorg, ZIO • Mw. M. van Hoof, medewerker chronische zorg, ZIO Bijlage IIb Samenstelling Werkgroep Ketenzorg Astma en COPD in 2019 • Mw. W. Engering, praktijkondersteuner Somatiek • Mw. V. Hoenjet, praktijkondersteuner Somatiek • Mw. I. Houben, diëtiste, Die’Net • Dhr. H. Nijssen, fysiotherapeut, Fy’Net • Mw. M. Vaassen, longverpleegkundige, MUMC+ • Dhr. G. Wesseling, longarts, MUMC+ • Dhr. R. Willemsen, kaderhuisarts astma en COPD • Mw. L. Hager, coördinator chronische zorg, ZIO • Mw. drs. M. van Hoof, medewerker chronische zorg, ZIO • Mw. W. Engering, praktijkondersteuner Somatiek Bijlage IIc Samenstelling Werkgroep Ketenzorg Hart- en Vaatziekten in 2019 • Mw. J. Boyne, verpleegkundig specialist hartfalen, MUMC+ • Dhr. H. Brunner-La Rocca, cardioloog, MUMC+ • Mw. W. Engering, praktijkondersteuner Somatiek • Mw. I. Houben, Diëtiste, Die’Net • Mw. A. Kerkhofs – Kuiper, praktijkondersteuner Somatiek • Mw. K. Konings, kaderhuisarts HVZ • • Bijlage IIf Samenstelling Werkgroep Huisartsen Chronische Zorg in 2019 • Mw. M. van Dongen-Bots, kaderhuisarts ouderenzorg • Dhr J. Göbbels, kaderhuisarts DM2 i.o. Dhr. A. Kroon, internist - vasculair geneeskundige, MUMC+ Dhr. L. Luermans, cardioloog, MUMC+ • Mw. P. Israël, kaderhuisarts GGZ • Dhr. Y. Kesler, kaderhuisarts palliatieve zorg Bijlage IIe Samenstelling werkgroep Farmacie in 2019 • Mw. drs. K. Konings, kaderhuisarts HVZ • • Dhr. drs. G. Knops, huisarts Dhr. drs. B. Zonneveld, huisarts • Mw. drs. S. Sloesen, apotheker • Dhr. drs. B. Tyndall, apotheker • • Dhr. drs. R. van Scheijen, apotheker Dhr. dr. G. Schulpen, medisch directeur, ZIO • Mw. drs. J. Hazelzet, bestuurssecretaris, ZIO • Mw. B. Vostermans, verpleegkundig specialist atriumfibrilleren, MUMC+ • Dhr. R. Willemsen, kaderhuisarts HVZ • Mw. L. Hager, coördinator chronische zorg, ZIO • Mw. M. van Hoof, medewerker chronische zorg, ZIO Bijlage IId Samenstelling Werkgroep Ketenzorg Kwetsbare Ouderen in 2019 • Mw. S. Bastiaans, POH ouderenzorg • Mw. M. van Dongen-Bots, huisarts, kaderhuisarts Ouderengeneeskunde • Mw. E. de Goeij, POH Ouderenzorg • Mw. I. Houben, Diëtiste, Die’Net • • Mw. M. Olde Damink, huisarts • • Dhr. Y. Kesler, huisarts, kaderhuisarts palliatieve zorg Dhr. T. van Wissen, geriatrisch fysiotherapeut, Fy’net Dhr. F. Amory, programmamanager ouderenzorg, ZIO • Mw. M. van Hoof, medewerker chronische zorg, ZIO 51

• Mw. K. Konings, kaderhuisarts HVZ • Mw. M. Olde Damink, huisarts • Dhr. R. Prevoo, huisarts • • Dhr. J. Smeets, kaderhuisarts DM2 i.o. Dhr. R. Willemsen, huisarts HVZ en astma/COPD • Mw. L. Hager, coördinator chronische zorg, ZIO • Mw. M. van Hoof, medewerker chronische zorg, ZIO Bijlage IIg Samenstelling PlusPraktijk groep 1 – gestart per 1 juli 2018 • Gezondheidscentrum Heer (Ter Haar, Nijholt, J. Smeets) • • • • 52 • Gezondheidscentrum Dr. van Kleef (Castermans, Blonk, Robertson-Konings, Gobbels, Wennink) Huisartsen Maastricht Oost (Wijnands, Van der Waart) Huisartsenpraktijk Munnik (Munnik) Huisartsenpraktijk Heerderhof (Uiterhoeve-Prins, Franssen, Bruijns) Huisartsenpraktijk Daalhof (Van Dongen, Van DongenBots, Kesler) Samenstelling PlusPraktijk groep 2 – gestart per 1 januari 2019 • • • • Heer Medisch Centrum Maastricht (Lautenschutz) Huisartsenpraktijk Prevoo (Prevoo) Huisartsenpraktijk Swijgman (Swijgman) Bunde Medisch Centrum (Wiertz, Olde Damink) Samenstelling PlusPraktijk groep 3 – gestart per 1 juli 2019 • • • • • Medisch Centrum Caberg (el Bakkali, Thuijls) Huisartsenpraktijk Scharn (Kusters, Geven) Medisch Centrum Margraten (Priem, Schunck) Gezondheidscentrum De Hofhoek (Minnaard, Jansen) Huisartsenpraktijk Annadal (Haesen, Nijst, Eurlings) Nevenactiviteiten Directie ZIO • • Guy Schulpen: Blauw consult Caro van Uden: Blauw consult Bijlage III Afkortingen / Verklaringenlijst ALV BAC BHV COPD CVA (CvAH) Die’net DM2 ECG Fy’net GBGGZ GGD GGZ GLI GW HAG HAP HAZO24 HIS HKZ HSR HVZ IA INCA KNO K&S LSP MDL MDO MUMC+ NHG NZA Algemene leden vergadering Bestuurs Advies Commissie Bedrijfshulpverlening Chronic Obstructive Pulmonary Disease Cerebro Vasculair Accident College van Accreditatie Huisartsen Diëtisten Net Diabetes Mellitus type 2 Elektrocardiogram (hartfilm) ED Ervaringsdeskundige ELV Eerstelijnsverblijfbedden Fysiotherapeuten Net Generalistische Basis GGZ Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst Geestelijke Gezondheids Zorg Gecombineerde Leefstijlinterventie Gezondheidswetenschappen Huisartsgeneeskunde Huisartsenpost Huisartsenzorg 24 uur Huisartsinformatiesysteem Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector Health Services Research Hart- en vaatziekte Instellingsaccreditatie Integrated Care Keel, Neus en Oor Kwaliteit en Scholing Landelijk Schakel Punt Maag, darm, lever Multidisciplinair overleg Maastricht Universitair Medisch Centrum Nederlands Huisartsen Genootschap Nederlandse Zorg Autoriteit

P&O POH POP RHZ SGGZ SO TEC TIPP UM VEZN WDH WESP WMO ZIO Personeel en Organisatie Praktijkondersteuner Huisartsen Persoonlijk Ontwikkelings Plan Regionale Huisartsen Zorg Gespecialiseerde GGZ Specialist Ouderengeneeskunde Trombose Expertise Centrum Transmurale Interactief Patiënten Platform Universiteit Maastricht Versterking Eerstelijn Zuid Nederland Werkgroep Deskundigheid Huisartsen Wetenschapsparticipatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning Zorg in Ontwikkeling 53

54

55

ZIO ZORG IN ONTWIKKELING Wilhelminasingel 81 6221 BG Maastricht T 043 350 69 10 F 043 350 69 20 E info@zio.nl I www.zio.nl

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
Home


You need flash player to view this online publication