0

Jaarverslag 2020 | 2021

Inhoud Voorwoord Algemeen Ontwikkelingen Training & Expertise Wetenschap Bibliotheek Medische opleiding Verpleegkundige opleidingen Financieel overzicht 2020|2021 Organogram Wetenschappelijke publicaties Colofon 2 3 8 18 25 39 42 58 64 67 68 103 Voorwoord Proactief opleiden ‘Opleiden voor de toekomst’ was het thema van ons jaarverslag 2018|2019. Dat we binnen twee jaar met de ene na de andere crisis zouden kampen, hadden we niet kunnen voorzien. Bij het verschijnen van de editie 2020|2021 ziet de toekomst er anders uit dan ons voor ogen stond. Op de opkomst van een virus of radicale veranderingen op het wereldtoneel kunnen we niet anticiperen, slechts reageren. We kunnen er wel van leren. Zo zijn we overvallen door de coronacrisis, maar welke lessen we er als Noordwest Academie uit hebben getrokken, leest u op blz. 12. In zijn zeven lessen voor succes gaat de Amerikaanse leiderschapsauteur Stephen R. Covey verder dan reageren of anticiperen: hij bepleit het proactief handelen. Daarmee doelt hij op het zelf verantwoordelijkheid nemen voor toekomstgerichte acties. Zonder dat anderen je daartoe aanzetten en los van niet te beïnvloeden omstandigheden. Ik moest daaraan denken in relatie tot het grote tekort aan (gespecialiseerde) verpleegkundigen en andere zorgprofessonals landelijk, regionaal VOORWOORD | 2 en lokaal. Individuele afdelingen binnen Noordwest zetten al in op meer opleiden, we maken overal ruimte voor stagiairs, we bieden flexibele leerroutes om verpleegkundigen te blijven boeien en binden. Zie bijvoorbeeld het verhaal van Mandy Leegwater op blz. 62. Maximaal opleiden voor vervolgopleidingen vraagt echter een innovatieve aanpak met centrale planning, sturing en organisatie. Daarmee kunnen we de raming van het Fonds Ziekenhuisopleidingen (FZO) realiseren en misschien zelfs extra opleiden voor de regio. Voor goede zorg, ook in de toekomst: de handen ineenslaan en proactief opleiden. E. van Soelen directeur Noordwest Academie

Algemeen

Visie op opleiden Noordwest Academie is het leerhuis van Noordwest Ziekenhuisgroep. We zien opleiden als een maatschappelijke verantwoordelijkheid die ziekenhuisbreed wordt gedragen en uitgevoerd. De visie van Noordwest Academie op opleiden is zo geformuleerd: Binnen Noordwest is sprake van een stimulerende leeromgeving waar theorie en praktijk geïntegreerd zijn. De lijnen met de praktijk zijn kort, het onderwijs is innovatief en sluit aan bij de ontwikkelingen in de praktijk. De professionele ontwikkeling en persoonlijke groei van zowel studenten als medewerkers spelen een centrale rol. Er is respect en ruimte voor ieders inbreng. Er is aandacht voor interprofessionele samenwerking met daaraan gekoppeld ruimte om te reflecteren. Noordwest Academie biedt: • medisch onderwijs: masterfase en vervolgopleidingen tot medisch specialist • verpleegkundig onderwijs: mbo, hbo, trajecten mbo­hbo (BoN) • training en expertise • verpleegkundige vervolgopleidingen • leerportaal Noordwest • een stagebureau voor alle stages binnen Noordwest • wetenschapsbureau • medische bibliotheek Samenwerking Noordwest Academie werkt in de opleiding van zorgprofessionals nauw samen met een scala aan partijen. Voor de medische opleiding is dat primair het Amsterdam UMC, voor de verpleegkundige opleidingen Avans+, Hogeschool Inholland, ROC Horizon College en ROC Kop van Noord­Holland. Voor wetenschap en de medische bibliotheek zijn Amsterdam UMC, Profess Medical Consultancy, STZ, mProve en Data Science Alkmaar belangrijke samenwerkingspartners. Algemeen | 4

‘Een cultuur van hard werken’ Het lidmaatschap van Noordwest van de STZ is weer voor een periode van vijf jaar verlengd, zonder voorwaarden. Dit gebeurde na de visitatie op 1 april 2021. De visitatiecommissie zei onder de indruk te zijn van de cultuur in Noordwest, ‘een cultuur van hard werken en samen staan voor de beste zorg in een schitterend ziekenhuis’. De getoonde zorginnovaties noemde ze ‘parels’. De visitatie werd in verband met de covidmaatregelen volledig digitaal uitgevoerd. ‘Uitstekend georganiseerde academie’ De STZ­commissie was ook goed te spreken over Noordwest Academie. Uit het rapport: ‘Er is een uitstekend georganiseerde academie, die heel herkenbaar is en waar medewerkers daadwerkelijk in contact staan met en werken voor de praktijk. Er is veel aandacht voor de instrumenten die medewerkers boeien en binden.’ Maar de commissie signaleerde ook een ‘precair punt’: ‘het ontbreken van een link tussen de academie en de medische gremia’. Er kan meer verbinding komen tussen wetenschap, opleiding en innovatie. De aanbeveling om een decaan aan te stellen is voortvarend opgepakt, zie blz 11. Noordwest Ziekenhuisgroep maakt deel uit van STZ, de vereniging van topklinische ziekenhuizen die samen werken aan betere patiëntenzorg Het doorzetten van de verpleegkundige functiedifferentatie is volgens de commissie een positief punt, net als het stimuleren van opleiding en wetenschappelijke ontwikkeling van verpleegkundigen. De opleidingen in het algemeen staan goed bekend. ‘Er is veel te leren, grote exposure, korte lijnen, uitstekende begeleiding en supervisie. Er is alle aandacht voor de inhoud en vorm van de opleidingen. Vanuit een duidelijke visie wordt gekoerst op een leven lang leren en ontwikkelen’, aldus de STZ­commissie. mProve Noordwest is in maart 2021 toegetreden tot mProve, een netwerk van zeven ambitieuze STZziekenhuizen. Onder het motto ‘Verder in zorg’ werken de ziekenhuizen samen dagelijks aan merkbaar betere zorg. Hoofdthema’s zijn Connected Care, Data Analytics en Merkbaar Beter. De samen werking biedt grote kansen voor wetenschap en innovatie, zegt directeur Betsy van Soelen van Noordwest Academie, die zelf betrokken is bij de samenwerking op het gebied van opleiden en wetenschap binnen mProve. ALGEMEEN | 5

Ruimte in Westerlicht Noordwest Academie is in december 2020 verhuisd naar Westerlicht aan de Prinses Julianalaan in Alkmaar. Dit monumentale gebouw bevindt zich op het zieken huisterrein, zodat studenten en mede werkers bijna drempelloos bij elkaar kunnen binnenlopen. Westerlicht biedt veel meer ruimte dan het vorige onderkomen aan het Nassauplein, waar de Academie elf jaar gehuisvest is geweest. Dat gebouw, een voormalige kweekschool, was door het toegenomen aanbod aan opleidingen te klein geworden. Voor Marjan Verbart, bedrijfskundig manager van Noordwest Academie, heeft 2020 voor een groot deel in het teken van de verhuizing gestaan. “Een megaklus”, zegt ze over de verbouwing en inrichting van het voormalige verzorgingshuis. Groot was dan ook de teleurstelling dat op de geplande verhuisdatum een nieuwe lockdown inging, waardoor wekenlang slechts een enkeling het nieuwe onderkomen kon betreden. De kantoren zijn ‘activiteitgericht en flexibel’ ingericht, aldus Verbart. Afhankelijk van hun activiteiten zoeken de collega’s een geschikte ruimte. Zo zijn er concentratiekamers, gesloten samenwerkingsplekken en open samenwerkingsruimten. Algemeen | 6 De medische bibliotheek is gehuisvest op de eerste verdieping. Het gebouw beschikt verder over maar liefst twee volledig ingerichte skillslabs en een skillslab light. Naast Noordwest Academie zijn er ondersteunende afdelingen van de ziekenhuisgroep ondergebracht, de afdelingen HR, facilitair en financiën.

‘Tehuis voor oude lieden’ Huize Westerlicht is gebouwd in opdracht van de hervormde diaconie in Alkmaar, als ‘tehuis voor oude lieden’. De Alkmaarse architect D. Saal ontwierp het in de stijl van de Amsterdamse School: in baksteen, met gemetselde ronde vormen en weinig versieringen. Het gebouw is in 2001 door een grondruil in bezit gekomen van Noordwest. Na een grondige renovatie in samenwerking met Dok architecten, waarbij zowel de voorgevel als belangrijke interieurdetails zoals de glas­in­loodramen bewaard zijn gebleven, konden in december 2020 de eerste medewerkers en voorjaar 2021 de eerste studenten het gebouw betreden. In 2021 is Westerlicht door de Historische Vereniging Alkmaar genomineerd voor de tweejaarlijkse Puienprijs in de categorie ‘zakelijke panden historisch’. De ziekenhuisgroep won met de gerestaureerde gevel de publieksprijs.

Ontwikkelingen

Alle ramen open Naast het online werken en leren hebben we nog een andere verworvenheid overgehouden aan de coronatijd: het ventileren. Als het aan de directeur van Noordwest Academie ligt gaan alle ramen open. Betsy van Soelen is acht jaar directeur van Noordwest Academie en als iets haar kenmerkt, is het wel verbinding. Onder haar leiding is ‘het opleidingsinstituut’ van Noordwest meer en meer naar buiten getreden. Er zijn relaties aangegaan met alle geledingen van het eigen ziekenhuis, de contacten met de universiteiten en met ziekenhuizen in de regio zijn geïntensiveerd en er zijn samenwerkingsovereenkomsten aangegaan met andere opleidingsinstellingen. Nu de Academie er ‘staat’ mogen van haar alle vensters naar buiten worden opengeslagen. Ze ziet graag een verfrissende wind waaien door de hoofden van medewerkers, wetenschappers en studenten van Noordwest. Niet alleen tegen virussen en de muizenissen, maar vooral ter stimulering van de creativiteit, de open blik en het warme hart. “Het is tijd dat we de ramen ook nadrukkelijker openzetten naar de patiënt”, zegt ze. Daarmee doelt ze op het landelijke project Samen Beslissen, dat ook door Noordwest wordt omarmd. Het doel is dat arts en patiënt veel meer sámen besluiten over het type zorg, gebaseerd op de persoonlijke waarden en voorkeuren van de patiënt. Van Soelen: “Patiënten worden vaak al wel betrokken bij het behandelplan, maar er leven bij zowel patiënt als arts nog vooroordelen over het samen beslissen. Daarom stellen we de komende twee jaar in het teken hiervan, zoals we de afgelopen jaren gewijd hebben aan Duurzame Inzetbaarheid. Concreet betekent dit onder meer dat Samen Beslissen onderwerp wordt van symposia en alle werkconferenties van de Centrale Opleidingscommissie.” > Ontwikkelingen | 9

Overigens komt ‘de patiënt’ inmiddels vaak de Academie binnen. “Een ervaringsdeskundige uit de geestelijke gezondheidszorg verzorgt al elf jaar als gastdocent lessen voor aankomend artsen (zie blz. 48). Sinds 2016 komt de jonge hartpatiënte Nynke Pfann in het klinisch trainings onderwijs vertellen over haar aandoening. En in samenwerking met de cliënten ­ raad van Noordwest is het uitgebreid: er zijn voor alle doelgroepen patiënten bereid actief deel te nemen in ons onderwijs.” Ramen en deuren gaan ook wijd open voor méér studenten, zegt Van Soelen. “Er is een enorm tekort aan verpleegkundigen. We móeten meer opleiden. Met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen hebben we afgesproken ons aantal stageplaatsen met maar liefst tien procent te verhogen. Dat is gelukt mede dankzij een fair share model, waarbij we op basis van het aantal bedden hebben bepaald hoeveel stagiairs er terecht moeten kunnen.” Noordwest krijgt niet alleen verzoeken binnen voor medische en verpleegkundige beroepen. “Er zijn ook aanvragen voor bijvoorbeeld facilitair, ict en klinische chemie. Dat betreft óók studenten en dus zijn ze welkom bij de Ontwikkelingen | 10 Academie. We breiden ons stagebureau uit en gaan meer proactief aan de slag. We gaan al op voorhand stageplekken regelen en zorgen dat we onderzoeksonderwerpen klaar hebben liggen. Als je op hun komst bent voorbereid, kunnen stagiairs veel voor de organisatie betekenen.” Stagiairs van Defensie Ook Defensie heeft stageplaatsen voor verpleegkundigen nodig. Daartoe wordt samengewerkt met relatieziekenhuizen waarvan Noordwest er een is. Algemeen militair verpleegkundigen komen voor hun zogeheten praktische tewerkstelling (PTW) ­ die nodig is voor hun BIG­registratie ­ naar de aangesloten ziekenhuizen. Doel is hun vaardigheden te behouden of uit te breiden, met als uitgangspunt dat door voortdurend leren in de patiëntenzorg ook het werk tijdens een uitzending verbetert. Er zijn al een aantal stagiairs van Defensie aan de slag geweest in Alkmaar en Den Helder. Binnen heel Noordwest breiden we het aantal uit naar permanent vijf.

Decaan voor wetenschap Noordwest Academie heeft een decaan voor wetenschap. Per 1 januari 2022 is Wesley Jongbloed voor acht uur per week in deze functie benoemd. Hij gaat de verbinding bestendigen tussen de Academie en de medische staf. Jongbloed is de ideale persoon voor deze taak: hij verenigt in zich de belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek en die voor manage ment. Hij is opgeleid tot klinisch chemicus en behaalde daarnaast de MBA Health Care Management. Hij is sinds 2018 ver ­ bonden aan Noordwest als klinisch chemicus en medisch manager ziekenhuislaboratoria voor klinische chemie, hematologie en immunologie. Voordien was Jongbloed betrokken bij het Alzheimercentrum. Hij onderzocht daar of in hersenvocht en bloed voorspellers te vinden zijn voor de ziekte van Alzheimer ­ het onderwerp van zijn promotie. Toch koos hij niet voor een wetenschappelijke carrière. “De praktische toepassing in het lab trok me uiteindelijk het meest, in combinatie met management”, zegt hij. “In mijn vakgebied wordt veel aan wetenschap en ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek gedaan, zeker binnen Noordwest. Tegelijkertijd heeft ‘het lab’ als dienstverlenende discipline ook een zekere neutrale positie.” Het eerste jaar wil Jongbloed vooral met belang hebbenden praten. “Met disciplinevertegenwoordigers, verpleegkundigen, stafbestuur en raad van bestuur. Ik wil weten waar de behoeften liggen en waar ik het verschil kan maken. In medische termen: eerst een diagnose stellen voor je een behandeling inzet.” Hij kan zich goed vinden in het thema ‘meer samen’. “Ik wil me inzetten voor verbinding tussen disciplines en de Academie en andere onderdelen van Noordwest. Een van mijn doelen is dat vakgroepen elkaar meer vinden op het gebied van wetenschap. Dat ze van elkaar weten wat ze doen en welke instrumenten ze daarbij Ontwikkelingen | 11 gebruiken. Maar ‘meer samen’ geldt ook voor het contact met andere ziekenhuizen. Wat doen zij, wat is de toegevoegde waarde van Noordwest?” Het bevorderen van verpleegkundig onderzoek is een andere pijler. Dit gaat hij doen in nauwe samenwerking met Brigitha Nuijens (zie blz. 16), het Verpleegkundig Expertisecentrum (VEC) en de Verpleegkundige Advies Raad (VAR). Het faciliteren van verpleegkundig onderzoek noemt hij een belangrijke taak voor een werkgever. “Die kan zich hierdoor onderscheiden en verpleegkundigen aan zich binden.” Jongbloed wordt tevens voorzitter van de weten s chapscommissie en de weten schappelijke adviesraad, de WAR. In alle bescheidenheid noemt hij zichtbaarheid een belangrijke eigenschap voor de decaan. “We gaan ons laten zien, ik zit niet in een ivoren toren. Ik wil een open kanaal zijn, benaderbaar ook voor elke onderzoeker.” De aanstelling geldt in principe voor drie jaar.

Online onderwijs niet meer weg te denken Interactief online onderwijs voegt een dimensie toe aan het lesaanbod. Dat betekent niet dat alle theoretische lessen voortaan digitaal moeten worden aangeboden. Een verscheidenheid aan onderwijsvormen sluit het beste aan bij de huidige generatie studenten. Dat concludeert Noordwest Academie op basis van de ervaringen in de coronatijd. Bij het ingaan van de eerste lockdown in maart 2020 moest alle fysiek onderwijs van de ene op de andere dag worden stilgelegd, van introductiedagen via masteronderwijs en coschappen tot de lessen voor de verpleegkundigen in opleiding. Met veel creativiteit en toewijding van docenten, begeleiders in het ziekenhuis, studenten en het stagebureau zijn de meeste lessen en stages al heel snel in aangepaste vorm weer opge pakt. Toch is de impact van corona juist voor de jonge mensen groot geweest, aldus Betsy van Soelen, directeur van de Academie en Piet Donga, hoofd verpleegkundige opleidingen. Ze doelen zowel op het psychosociale welzijn van de studenten als op het verloop van hun studie. Zo zijn vrijwel alle coassistenten geconfronteerd met een verlenging van hun studietraject met zo’n drie maanden. Ook voor veel aios die als gevolg van de pandemie niet al hun leerdoelen konden behalen is verlenging aangevraagd en verkregen. “De studenten verpleegkunde hebben hun opgelopen achterstand weer snel weten in te halen”, blikt Donga op de hectische covidperiode terug. De achterstand is overigens niet zo groot geweest als aanvankelijk werd gevreesd, doordat alles op alles is gezet om de studenten toch hun leerdoelen te laten behalen. Zo kon het onderwijs voor de eerste­ en tweedejaars van de VIP (mbo) en HIP (hbo) binnen anderhalve week digitaal worden voortgezet. Alternatieve stagemogelijkheden zijn gevonden bij onder meer de thuiszorg en Ontwikkelingen | 12 Piet Donga, hoofd verpleegkundige opleidingen

bejaardenzorg. Voor de derde­ en vierdejaars studenten is het werken en leren in de praktijk doorgegaan op de stage­afdelingen, zij het met vele aanpassingen. Van Soelen en Donga zijn onder de indruk van de flexibiliteit waarmee studenten, begeleiders en docenten de overschakeling op digitaal onderwijs hebben opgepakt. Donga: “We zijn versneld gaan nadenken over andere leer­ en onderwijsvormen. Het goede dat we hebben geleerd, houden we nu vast.” Vaardigheidsonderwijs vraagt om fysieke aanwezigheid, en ook niet alle theoretisch onderwijs kan online worden aangeboden. Noordwest Academie ziet het meest in een combinatie van onderwijsvormen. Zowel het master­ als het verpleegkundig onderwijs worden nu gekenmerkt door blended learning: deels in de klas, met verschillende werkvormen, deels zelfstandig via e­learnings, deels in het skillslab op de Academie, deels op de afdeling in het ziekenhuis en deels thuis online. Zo creëren we een hybride leeromgeving. Zo’n verscheidenheid aan leervormen sluit volgens Donga het beste aan bij een generatie Ontwikkelingen | 13 die is opgegroeid met beeldschermen. “De hele dag in een klaslokaal zitten past niet meer in onze tijd. We weten bovendien dat breinleren beter beklijft als het wordt afgewisseld met andere leervormen zoals praktijkonderwijs, een oefening of een spel. Online les voegt een nieuwe dimensie toe aan ons aanbod.” Ook Marjanne van der Weide, coördinator van de masteropleiding, beaamt dat. Van het klinisch trainingsonderwijs wordt inmiddels tachtig procent fysiek aangeboden en twintig procent digitaal. “Online onderwijs biedt ook zeker voordelen die niet meer weg te denken zijn in het huidige programma”, zegt zij. Diploma-uitreiking in coronatijd: Verpleegkundige Jens vertelt erover in magazine DOEN! Doen! In het oog van de tweede golf heeft Noordwest Academie een digitaal magazine voor en over verpleegkundigen uitgebracht: https://bit.ly/3SoBKGv Doel was onze verpleegkundigen ­ en in hen àl onze zorgtoppers ­ in deze periode een hart onder de riem te steken. De persoonlijke verhalen van de verpleegkundigen inspireren en bieden perspectief ­ ook ná de pandemie.

Coaching en ondersteuning Psycholoog­coach Caroline Buis van Noordwest Academie heeft het extra druk gehad in de covidperiode. Alle arts­assistenten zijn via een mail nog eens geattendeerd op de mogelijkheid een beroep op haar te doen voor coaching of ondersteuning. De impact van de coronatijd op de studenten en arts­assistenten laat zich niet in een paar woorden benoemen. “Het is verschillend per persoon en ook afhankelijk van ieders privéomstandigheden”, zegt ze. In het begin overheerste vaak het positieve gevoel om met elkaar de schouders eronder te zetten. De werkelijke impact komt pas later naar voren. “Als je vrij bent en voelt hoe moe je bent. Of als je beseft: we bespreken heftige casuïstiek wel na met het team, maar wat doet het echt met ieder van ons?” “De organisatie heeft een verbeterslag gemaakt waardoor er meer ondersteuning is op de werkplek en meer duidelijkheid waar in Noordwest je terecht kunt. Toch bleef de vraag soms achter. We proberen te achterhalen waarom dat dan is.” Al direct in de eerste lockdown is intervisie ingezet als instrument om de arts­assistenten te ondersteunen. In 2020 zijn er vijf intervisiegroepen geweest met in totaal vijftien bijeenkomsten, in 2021 zeven met in totaal tweeëntwintig bijeenkomsten. De intervisie vond in levenden lijve plaats om tegemoet te komen aan de grote behoefte aan verbinding bij de deelnemers en omdat de impact live groter is dan online, aldus Buis. In 2020 waren er negentien aanvragen voor coaching, in 2021 drieëntwintig. Van de vragen had 65 procent betrekking op de balans werkprivé: veel mensen ervoeren een overbelasting door covid. Er kwamen meer aanvragen vanuit de artsassistenten zelf en minder via de opleider. Kennelijk wordt de drempel voor coaching bij Ontwikkelingen | 14 deze generatie steeds lager. Buis interpreteert dat positief: “Het is goed dat arts­assistenten zelf al in een vroeg stadium hun behoefte aan coaching signaleren, nog voor hun opleider of hun omgeving hen erop attendeert. Ze zijn er dan dus bijtijds bij.” De workshop vitaliteit is aan alle medewerkers van het ziekenhuis aangeboden. Buis heeft in samenwerking met de afdeling Training & Expertise de workshop op maat gemaakt en collega’s getraind om hem te kunnen leiden.

Nieuw bij bureau wetenschap: de verpleegkundig onderzoeker/epidemioloog Nieuw bij bureau wetenschap is de verpleegkundig onderzoeker/klinisch epidemioloog. Brigitha Nuijens is per 1 januari 2021 in die functie aangesteld. Net als Jeroen Doodeman begeleidt ze onderzoekers, maar zij legt de nadruk op het stimuleren en professionaliseren van het verpleegkundig onderzoek. Ze zal het zelf nooit zo zeggen, maar Brigitha Nuijens is een rolmodel. Ze begon als verpleegkundige, werd docent in de bij­ en nascholing voor verpleegkundigen en raakte geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek. Dat mondde uit in een universitaire masterscriptie in Evidence Based Practice in Healthcare. Ze spreekt dus uit ervaring als ze zegt: “Verpleegkundigen zien veel, maar zijn minder getraind in wetenschappelijke vaardigheden. Artsen pakken makkelijker de literatuur erbij. Verpleegkundigen mogen meer openstaan voor onderzoek. En wie het wil, moet gefaciliteerd worden. Daar ben ik voor.” Ze kijkt ernaar uit om samen met de nieuw benoemde decaan Wesley Jongbloed (zie blz. 11) de ziekenhuisafdelingen op te gaan. “Daar komen arts en verpleegkundige samen. Ze hebben ieder hun eigen domein, maar dezelfde patiëntpopulatie. De arts geeft een opdracht tot een medisch noodzakelijke handeling, maar weet niet altijd hoe de patiëntbeleving is. De verpleegkundige ziet die vaak wel. Neem het laxeren met een neussonde of een klysma. Hoe is dat voor kinderen? Werkt het een beter dan het ander? Is de ene manier patiëntvriendelijker dan de andere? Die vragen kwamen op bij obstipatieverpleegkundige Marion Meester, waarna ze er wetenschappelijk onderzoek naar is gaan doen.” Ontwikkelingen | 16 Het lijkt de mensen van bureau wetenschap mooi om een onderzoekslijn te ontwikkelen waaraan verpleegkundigen maar ook leerlingen kunnen aanhaken. Nuijens: “Denk bijvoorbeeld aan de opvang van een vitaal bedreigde patiënt. Of sepsis. In de behandeling daarvan komen meerdere beroepsgroepen samen èn is snelle herkenning en terugkoppeling nodig. Andere ziektebeelden of onderwerpen waar verpleegkundigen invloed op hebben zijn bijvoorbeeld delier, ondervoeding en valpreventie.” Noordwest stimuleert verpleegkundigen en andere zorgprofessionals om met behulp van wetenschap de zorg te verbeteren. Zo biedt Noordwest Academie samen met het Verpleegkundig Expertise Centrum (VEC) en de medische bibliotheek de cursus Evidence Based Practice (EBP) aan.

Dat verpleegkundigen geïnteresseerd zijn in onderzoek, bleek wel tijdens de online netwerkbijeenkomst voor Evidence Based Practice (EBP) die Nuijens nog in coronatijd samen met het Verpleegkundig Expertise Centrum en de medische bibliotheek heeft opgezet. “Er was plaats voor 24 deelnemers, maar er waren 62 belangstellenden. Ook is er veel interesse om mee te bouwen aan een netwerk voor verpleegkundig onderzoek. Het onderwerp leeft!” Uit de bijeenkomst voor EBP kwam onder meer dat verpleegkundigen vinden dat ze kennis en vaardigheden voor het doen van onderzoek missen. “Ook praktische vaardigheden zoals Engels lezen en statistieken begrijpen. Maar er waren ook vragen als: Is er steun van de leiding? Mag ik tijd en ruimte innemen om wetenschappelijke literatuur te lezen? Er is ook begrip nodig van de directe collega’s. De tijd die je daarmee bezig bent, sta je immers niet aan het bed.” Nuijens bepleit dat verpleegkundigen zich samen sterk maken voor wetenschap. “Valt je iets op in je praktijk, geef het dan door aan de collega die belangstelling voor onderzoek heeft. Zo vullen we elkaar aan en maken we uiteindelijk met elkaar de verbeterslag naar de beste patiëntenzorg.” Brigitha Nuijens is van origine verpleegkundige. Ze is veertien jaar betrokken geweest bij de bij­ en nascholing binnen Noordwest, in de organisatie en als docent. In oktober 2021 rondde ze de universitaire masterstudie Evidence Based Practice in Health Care aan de faculteit geneeskunde van AMC­UvA af. De titel van haar scriptie luidt Development of a multivariable prediction model for pulmonary metastasis in patients with indeterminate pulmonary nodules (IPNs) in newly diagnosed colorectal cancer. Chirurg Hermien Schreurs was hierbij haar begeleider. Nuijens is sinds 1 januari 2021 verpleegkundig onderzoeker/klinisch epidemioloog bij bureau wetenschap van Noordwest Academie. Ontwikkelingen | 17

Training & Expertise

Op weg naar interprofessioneel trainingsonderwijs Margit Bouma werkte al een aantal jaren bij Noordwest Academie als onderwijskundige voor de medische vervolgopleiding toen ze zich begon af te vragen waarom trainingen en bij­ en nascholingen in de zorg vaak naar doelgroep uitgesplitst worden aangeboden. Ze vond directeur Betsy van Soelen aan haar zijde. Al snel werden de eerste stappen gezet naar de stip op de horizon: interprofessioneel trainingsonderwijs, zowel op verpleegkundig als (para)medisch gebied. Het ontstaan van de afdeling Training & Expertise brengt die stip dichterbij, vertelt Bouma. “Zo bieden we bijvoorbeeld voor beide beroepsgroepen de ABCDE­methode, een richtlijn voor het verlenen van eerste hulp. Dat kan heel goed gezamenlijk. En voor trainingen over het geven van onderwijs zijn de eerste interprofessionele stappen gezet. De ervaringen met zowel artsen als verpleegkundigen in de training didactiek zijn heel goed.” De toegenomen vraag vanuit het ziekenhuis naar scholing en training was voor Noordwest Academie een andere reden om alle opgebouwde deskundigheid binnen één afdeling te bundelen. “Wij ondersteunen bij onderwijskundige vraagstukken vanuit de organisatie en verzorgen trainingen en coaching op het gebied van onderwijs en opleiden”, vertelt Bouma. “Ons doel is om de deelnemers zowel binnen de eigen discipline als discipline­overstijgend kwalitatief goede scholing te bieden. Dit doen we door vraag en aanbod binnen Noordwest bij elkaar te brengen en onderwijsexpertise vanuit Noordwest Academie in te zetten.” Het gevolg is minder versnippering. “We zien nu al dat er meer verbinding ontstaat, mede dankzij het leerportaal waarin we ons aanbod presenteren. We overleggen met alle betrokken afdelingen, brengen in kaart Training & Expertise | 19 waar de scholingsvragen liggen en volgen onderwijsontwikkelingen op de voet. Zodoende zorgen we voor eenheid, maar wel met oog voor specifieke wensen en ieders waarde en expertise. Noem het vraaggestuurd aanbod.” Nieuwe pijler: Training & Expertise Noordwest Academie heeft zich in de afgelopen jaren naast het aanbieden van medisch en verpleegkundig (vervolg)onderwijs en het stimuleren en faciliteren van wetenschappelijk onderzoek steeds meer toegelegd op het verzorgen van vakinhoudelijke maar ook domein­ en doelgroepoverstijgende trainingen en workshops. Daarin is binnen de teams inmiddels zoveel deskundigheid opgebouwd dat besloten is deze te bundelen tot een nieuwe pijler: Training & Expertise. De afdeling is per 1 september 2021 van start gegaan. Coördinator is Margit Bouma.

Team Training & Expertise Het team van de nieuwe afdeling bestaat uit vijf mensen. Naast coördinator en onderwijskundige Margit Bouma zijn dat Ria Feijen en Gertruud Zomerdijk, die al jaren de verpleegkundige bij­ en nascholing verzorgen en organiseren. Voorts Dagmar van der Veen, tevens coördinator van de hbo­verpleegkunde­opleiding, en nieuw aangetrokken docent Mieke Evers, die in Noordwest werkzaam was als senior verpleegkundige cardiologie. Margit Bouma Daarnaast is er een pool van deskundige collega’s die ingezet kunnen worden, zoals docenten van HIP en VIP, collega’s van het master­ en medisch vervolgonderwijs, het wetenschapsbureau en ook medisch specialisten. Indien nodig worden externe docenten ingeschakeld. Gertruud Zomerdijk Mieke Evers Dagmar van der Veen Ria Feijen Training & Expertise | 20

De afdeling Training & Expertise biedt: • vakinhoudelijke bij­ en nascholing voor zorgprofessionals. Ook trainingen EBP, klinisch redeneren, EWS, ABCDE en medische techniek • didactische/onderwijskundige expertise: ­ onderwijsontwikkeling zoals het beschrijven van praktijkleerroutes en werken met EPA’s ­ onderwijsontwikkeling zoals verzorgen van interactief digitaal onderwijs via Teams of Zoom ­ docentprofessionalisering: Teach the Teacher, Train the Trainer, geven van feedback, opzetten van een presentatie of workshop, didactische vaardigheden, werken met een PDCA ­ organisatie van interactieve workshops op maat, trainingen en symposia (waarbij ook inhoudelijk deskundigen van Noordwest ingezet kunnen worden) ­ inzet van moderatoren • vitaliteit en duurzame inzetbaarheid: vitaliteitworkshops, trainingen peer support, collega­support en StressJam • kwaliteit en veiligheid: open disclosure, ABCDE, PDCA en SBARR • wetenschap: trainingen wet­ en regelgeving, SOP’s, statistiek en schrijven in wetenschappelijk Engels • medische bibliotheek: trainingen zoekvaardigheden voor alle professionals • invulling en onderhoud van het leerportaal ook ten aanzien van medische technologie Basiscursus ziekenhuismanagement Een gouden greep is de basiscursus ziekenhuis management die Noordwest aanbiedt voor zijn arts­assistenten. De cursus is door de aios heel goed ontvangen, reden om deze nu ook open te stellen voor de anios die bij ons in dienst zijn. In vier dagdelen komen de volgende onderwerpen aan de orde: • organisatie van de ziekenhuiszorg • financiering van de ziekenhuiszorg • patiëntveiligheid en kwaliteit • samenwerken binnen de vakgroep De lessen worden verzorgd door leden van het stafbestuur en medewerkers van ondersteunende ziekenhuisafdelingen. De cursus is inmiddels viermaal aangeboden, waarvan in de coronatijd éénmaal online. Training & Expertise | 21

Training & Expertise | 22

Hybride en online Top 10 Na de covidperiode is de vraag naar trainingen en bij­ en nascholingen weer terug op het oude niveau, aldus coördinator Training & Expertise Margit Bouma. Er is veel geleerd in die tijd. “We zijn flexibel geworden”, zegt ze. “We kijken kritisch welke lessen online kunnen plaatsvinden. Bij technische vaardigheden of training in samenwerken kan dat natuurlijk niet, maar veel andere onderwerpen lenen zich prima voor hybride of online onderwijs. We hebben daar echt een slag in gemaakt.” Zo is in 2020 de workshop ‘Hoe geef je online les’ ontwikkeld die ziekenhuisbreed voor meerdere doelgroepen is gegeven. In 2022 presenteert Bouma namens Noordwest Academie haar abstract ‘Hoe kun je online verbinding maken’ op het (online te houden!) NVMO­congres, van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs. Onderstaande trainingen en bij­ en nascholingen zijn in 2020/2021 het meest aangevraagd: 1. CPR (modules ECG en ritmestoornissen, de cardiologische patiënt en de vitaal bedreigde patiënt) 2. Teach the Teacher Feedback geven 3. ABCDE/Vitaal bedreigde patiënt 4. EPA­gericht opleiden 5. Klinisch redeneren 6. Basiscursus ziekenhuismanagement 7. Evidence based practice 8. Workshop vitaliteit 9. Basic Life support voor afdelingstrainers 10. Scholing nieuwe verpleegkundigen in ziekenhuispraktijk StressJam Noordwest heeft veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid van zijn medewerkers. Dat wordt ook zichtbaar in het trainingsaanbod. Zo zijn er vitaliteitsworkshops, trainingen peer support en collega­support. Een innovatief voorbeeld van een stressreductiemiddel is StressJam: een serious game die gebruikt maakt van een VR­bril. De game lijkt de mindset ten opzichte van stress te kunnen veranderen. In samenwerking met Jamzone is ook een pilot rondom BrainJam gestart. BrainJam maakt het mogelijk op de werkvloer de eigen stress en ontspanning te monitoren met behulp van een app. Training & Expertise | 23

Teach the Teacher Feedback geven Feedback geven is een cursus die de afdeling zelf heeft ontwikkeld. Deze werd voorheen door een externe partij aangeboden. De cursus wordt gegeven door een trainer van Noordwest Academie samen met een medisch specialist ­ er is een een pool van zes vaste ­ en een trainingsacteur, wat een mooie meerwaarde is. Dat de cursus in eigen huis door eigen mensen wordt gegeven maakt het aansprekend en herkenbaar. Teach the Teacher heeft twee modules: naast Feedback geven ook de basiscursus Didactiek. Deze is ontwikkeld door de drie onderwijskundigen van Noordwest Academie: naast Margit Bouma ook Dagmar van der Veen (hier op de foto) en Lisa Berghuis, die sinds 1 januari 2022 als onderwijskundige is toegevoegd aan de medische vervolgopleiding. De module Feedback geven is op veler verzoek als eerste ontwikkeld. Training & Expertise | 24

Wetenschap

overzicht lopende studies per vakgroep door de raad van bestuur goedgekeurde onderzoeken per vakgroep * Hoofd en hart Noordwest is trots op de inzet en weten schappelijke output van zijn onder zoekers. Zowel het aantal publicaties als het aantal promovendi is bijzonder hoog, en ver heugend is dat we dit niveau al jaren constant kunnen houden. In 2020 is wel sprake van een piek in het aantal publicaties. Niet eerder was het zo hoog. Minstens zo belangrijk als de kwantiteit is de kwaliteit. Die gedijt alleen in een klimaat waar nieuws gierig heid en creativiteit worden gestimuleerd. Noord west doet er dan ook alles aan om onder zoekers in hoofd en hart de ruimte te bieden om deze kwaliteiten te ontwikkelen. De medewerkers van bureau weten schap staan ze waar nodig terzijde met raad en daad. * Het aantal onderzoeken dat door de raad van bestuur wordt goedgekeurd blijft de laatste jaren vrij constant. De piek in 2020 heeft te maken met de pandemie: veel covidgerelateerd onderzoek. anesthesiologie/pijnbestrijding bijzondere tandheelkunde cardiologie chirurgie intensive care­geneeskunde interne geneeskunde keel­, neus­ en oorheelkunde kindergeneeskunde klinische geriatrie longziekten maag­, darm­ en leverziekten medische microbiologie Kennemerland medische psychologie mondziekten, kaak­ en aangezichtschirurgie neurochirurgie neurologie nucleaire geneeskunde oogheelkunde orthopedie plastische chirurgie radiologie radiotherapie reumatologie revalidatiegeneeskunde spoedeisende hulp urologie verloskunde, gynaecologie en voortplantingsgeneeskunde ziekenhuisapotheek totaal Wetenschap | 26 6 1 49 69 5 73 3 19 6 27 28 1 2 1 6 9 3 2 14 1 13 1 6 2 6 8 20 3 384 anesthesiologie en pijnbestrijding bijzondere tandheelkunde cardiologie chirurgie geestelijke verzorging intensive care interne geneeskunde en nefrologie keel­, neus­ en oorheelkunde maag­, darm­ en leverziekten medische microbiologie medische psychologie mondziekten, kaak­ en aangezichtschirurgie neurochirurgie neurologie Noordwest Academie nucleaire geneeskunde oogheelkunde orthopedie plastische chirurgie radiologie reumatologie revalidatiegeneeskunde spoedeisende hulp urologie verloskunde en gynaecologie ziekenhuisapotheek totaal 2018 2019 2020 2021 0 0 9 10 0 1 12 1 kindergeneeskunde en neonatologie 4 klinische geriatrie longziekten 0 8 10 1 0 0 0 2 0 0 0 5 1 4 2 0 1 3 5 0 79 4 1 6 16 1 0 14 0 3 0 4 8 0 1 0 3 3 0 0 0 6 0 4 1 0 1 1 3 0 1 0 18 19 0 2 19 0 5 1 11 5 0 0 0 1 1 1 2 1 3 0 2 0 2 1 1 2 2 80 100 0 0 12 15 0 3 8 0 3 0 6 3 0 1 1 1 2 0 0 0 4 0 2 1 0 0 2 3 1 68

Onderzoeksgroepen Een overzicht van wetenschappelijke publicaties door medewerkers van Noordwest is achter in dit jaarverslag opgenomen. Alleen al in 2021 zijn er in totaal 284 artikelen verschenen, waarvan vier proefschriften die grotendeels binnen Noordwest tot stand zijn gekomen of waar een collega als copromotor heeft gediend. Verder zijn ook artikelen opgenomen van onderzoeksgroepen waarin specialisten van Noordwest participeren. Voorbeelden van deze groepen zijn: • Dutch Society of Vascular Surgery, the Steering Committee of the Dutch Surgical Aneurysm Audit and the Dutch Institute for Clinical Auditing • ODYSSEUS Study Group • Dutch Society of Vascular Surgery; Steering Committee of the Dutch Surgical Aneurysm Audit; Dutch Institute for Clinical Auditing • Dutch ICU Data Sharing Collaborators • COVIDSurg Collaborative Data-innovatie Noordwest heeft verder geïnvesteerd in mogelijkheden tot het ontsluiten en optimaal benutten van data, zoals de zorggegevens die liggen opgeslagen in het elektronisch patiëntendossier. Het programma CTcue (zie blz. 30) is hiervan een mooi voorbeeld. Ook de samenwerking met Data Science Alkmaar van prof. dr. Frans Feldberg, hoogleraar data driven business innovation aan de VU, biedt mogelijkheden. Toetsing Noordwest heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Medisch Ethische Toetsingscommissie van Amsterdam UMC (VUmc) voor de toetsing en beoordeling van WMO­plichtige en niet­WMO­plichtige onderzoeken die worden geïnitieerd door Noordwest. Methodologische ondersteuning Noordwest Academie heeft een overeenkomst met de vakgroep Epidemiologie en biostatistiek Wetenschap | 27 van Amsterdam UMC (contactpersoon prof.dr. J.W.R. Twisk) waardoor methodologische ondersteuning en advisering is geborgd in die gevallen waar de kennis van de medewerkers van het wetenschapsbureau niet toereikend is. Complexe wet- en regelgeving Bij complexe wet­ en regelgeving bestaat de mogelijkheid advies te vragen aan Profess Medical Consultancy.

‘Je kent het bed èn het onderzoek’ combinatie van functies geeft een brede kijk, zeggen ze: “Je kent ‘het bed’ èn het onderzoek.” Het wetenschapsbureau van Noordwest Academie is verrijkt met de komst van twee nieuwe kwaliteitsmedewerkers: Priscella Eppenga­Franklin en Wing Liu. Zij zijn de opvolgers van Marjolein Bourgonje­Verhart. De taak van de kwaliteitsmedewerkers is het inhoudelijk beoordelen van alle onderzoeksvoorstellen die ter tafel komen. “De meeste studies zijn dan al langs de METC geweest, de medisch­ethische commissie. Dat geldt niet voor de dossieronderzoeken, daarvoor is die toetsing niet vereist”, vertellen ze. “Wij kijken of de onderzoeken voldoen aan de lokale regelgeving.” Kwaliteitsmedewerkers wetenschap beoordelen alle onderzoeksvoorstellen Het is maatwerk, zegt Eppenga, die al een jaar eerder dan collega Liu in deze functie is gestart. “Elk onderzoek is anders, dat is de uitdaging. Je werkt onder zekere tijdsdruk, want de onderzoeker wil aan de gang en dat begrijpen we. Maar ons werk moet wel zorg vuldig gebeuren. We hebben te maken met contracten, die gaan langs de jurist. We kijken of de privacy is gewaarborgd, we checken hoe data worden gedeeld. En natuurlijk controleren we of de rechten van de patiënten gewaarborgd zijn.” Ze werken ieder twee dagen per week op het wetenschapsbureau. Beiden zijn verpleeg ­ kundige en werken daarnaast ook in de patiëntenzorg: Liu als casemanager hematologie, Eppenga voor het flexbureau. Die Ze hebben een uitgebreide staat van dienst en waren in het verleden onder meer researchverpleegkundige. Het helpt, vinden ze, als je zelf onderzoeken hebt ingediend. “We weten hoe het is om aan de andere kant te zitten”, verklaart Liu, “ook de terminologie is vertrouwd.” Met de komst van Wesley Jongbloed als decaan zal bureau wetenschap nog meer de samenwerking zoeken. Daar kijken ze naar uit. Eppenga: “We gaan de afdelingen op. Dan ervaren we echt wat er leeft. Wat missen ze daar? Hoe kunnen we nog meer kwaliteit leveren? We willen het wetenschapsbureau zó inrichten dat het voor de onderzoekers het beste werkt.” Collega Liu knikt. “Met natuurlijk altijd als uiteindelijk doel verbetering van de patiëntenzorg.” Wetenschap | 28

‘Een heel interessante studie’ Priscella Eppenga­Franklin slaagt erin om naast haar werk bij het wetenschapsbureau en aan het bed ook nog één dag per week zelf onderzoek te doen. Dat doet ze onder leiding van chirurg Hermien Schreurs. “Een heel interessante studie”, vindt Eppenga. “Het gaat om dossieronderzoek met behulp van kunstmatige intelligentie. Patiënten met darmkanker krijgen standaard om de zoveel tijd een CT­scan van de longen. Er wordt dan onder meer gekeken naar noduli, knobbeltjes die mogelijk uitzaaiingen kunnen worden. De vraag is nu of een computerprogramma er meer uithaalt dan de radioloog, en zo ja, of dat klinisch relevant is. De hoop is dat we uiteindelijk met behulp van kunstmatige intelligentie meer zekerheid kunnen bieden, zodat de patiënt minder vaak een scan hoeft te ondergaan.” Wetenschap | 29

CTcue ontsluit schat aan patiëntendata Voor onderzoekers van Noordwest is het een stuk gemakkelijker geworden om geanonimiseerde patiëntendata te verzamelen en te analyseren. Dit dankzij de komst van CTcue, een software­applicatie die bureau wetenschap sinds 2020 in gebruik heeft. Er zijn twee modules: de Patient Finder en de Clinical Data Collector. Samen maken ze het mogelijk om een schat aan informatie te ontsluiten, vertelt Jeroen Doodeman, epidemioloog en projectleider bij Noordwest Academie. “Van oudsher is het lastig om voldoende patiënten te vinden voor klinisch onderzoek. Zeker farmaceutisch onderzoek is gebaat bij grote aantallen om betrouwbare resultaten te behalen. Het elektronisch patiëntendossier (epd) bevat weliswaar veel informatie, maar we konden daar slecht bij. Het is namelijk zeer tijdrovend om data handmatig uit de dossiers te halen. En er zijn natuurlijk beperkingen vanwege de privacy.” CTcue helpt deze problemen het hoofd te bieden. Het programma maakt als het ware een kopie van het epd, legt Doodeman uit. “Het trekt de benodigde informatie eruit en plaatst die in een eigen lokale database. Daarnaast is het een zoekmachine. Artsen of onderzoekers voeren hun query (zoekopdracht) in en dan komen er patiënten en/of gegevens uitrollen die aan de ingevoerde criteria voldoen.” De patiënt­identificatiegegevens staan standaard uit. Alle patiënten krijgen een unieke code, waarbij namen, data en andere herleidbare gegevens zijn weggelaten. Vrije tekst Bijzonder aan CTcue is dat het ook in ongestructureerde data kan zoeken, dat wil zeggen in vrije tekst zoals ontslagbrieven, overdrachten en radiologieverslagen. Zo’n zeventig procent van alle informatie in het epd is vrije tekst, dus CTcue kan echt veel ontsluiten. Wetenschap | 30 Jeroen Doodeman, epidemioloog en projectleider De module Clinical Data Collector kan ook tekst interpreteren. Wil een onderzoeker weten welke patiënten van een specifieke groep ooit een hartinfarct hadden, dan kan CTcue daarop zoeken, waarbij ongewenste resultaten als ‘geen hartinfarct’ eruit worden gefilterd. Het programma past ook synoniemen toe en kijkt tevens naar myocardinfarct en MI.

Doodeman: “Daarnaast doet het validatievoorstellen, zegt bijvoorbeeld: deze patiënten zijn op grond van de opgegeven criteria honderd procent geschikt voor je onderzoek, andere tussen de tachtig en de honderd. Maar er kunnen ook patiënten tussen zitten die voor vijftig procent voldoen, bijvoorbeeld wanneer sprake is van een hartinfarct in de familie. Twijfelgevallen kunnen handmatig worden gevalideerd.” Vooruitkijken CTcue kan niet alleen retrospectief worden ingezet, maar ook prospectief: welke patiënten die voldoen aan de criteria om aan een onderzoek mee te kunnen doen staan ingepland voor een polibezoek? Doodeman: “De arts kan dan van de gelegenheid gebruik maken om de patiënt in te lichten over het onderzoek. Dat gebeurde vóór CTcue ook, maar dan zocht de researchverpleegkundige dit allemaal handmatig uit. Met CTcue kan dit vele malen sneller en vollediger.” CTcue is al bij meer dan dertig ziekenhuizen in Nederland en België in gebruik. Het uitwisselen van query’s is mogelijk, zodat er snel in meerdere centra data kunnen worden verzameld. Zo participeren Noordwest en Isala klinieken in een onderzoek waarbij de in Zwolle gemaakte query met minimale aanpassingen ook in Noordwest kon worden gebruikt. Al met al is Doodeman zeer enthousiast over het programma. “Ik hou me bezig met de wetenschappelijke toepassing, maar ik kan me voorstellen dat CTcue ook bij de verbetering van zorg en kwaliteit veel mogelijkheden biedt en tot besparingen kan leiden.” Concrete CTcue-toepassingen bij Noordwest 2020 Tijdens het begin van de covid­19­pandemie is gebruik gemaakt van CTcue in een onderzoek geïnitieerd vanuit het Amsterdam UMC. Dit initiatief werd gesteund vanuit het Ministerie van VWS. Doel was het gebruik van antihypertensiva door patiënten met covid in kaart te brengen alsmede de mogelijke invloed ervan op het beloop. Dit onderzoek, dat is uitgevoerd in tien centra in Nederland, heeft geleid tot onderstaande publicatie in het tijdschrift Hypertension: Singh et al. Discontinuation of Antihypertensive Medications on the Outcome of Hospitalized Patients With Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus 2. Hypertension. 2021 Jul; 78(1): 165–173. 2021 In een andere studie is CTcue ingezet in de ontwikkeling van een voorspelmodel voor kritische uitkomsten voor covid­patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Het model is ontwikkeld op basis van data uit Isala klinieken. Het model is vervolgens extern gevalideerd op data uit Noordwest. In beide ziekenhuizen werd dezelfde CTcue­query gebruikt. Deze hoefde slechts in beperkte mate te worden aangepast. Wetenschap | 31

Promoties In 2020 zijn twaalf (oud)medewerkers van Noordwest gepromoveerd. In 2021 waren dat er vijf. Simone Rottier, arts­onderzoeker chirurgie; Etiology and treatment of diverticulosis, diverticulitis and abdominal infection: A new piece of the puzzle? Minke Bergsma, aios radiologie; Surgical and imaging techniques to optimize volar plating in distal radial fractures; How can we do better? Manon Hanrath­Komen, verpleegkundig onderzoeker oncologie; Clinical aspects of scalp cooling in chemotherapy induced alopecia Eline Houben, aios interne geneeskunde; Early diagnosis and long-term complications in ANCAassociated vasculitis Pieter Geervliet, orthopedisch chirurg; Shoulder arthroplasty for gleno-humeral osteoarthritis Youssef Yakkioui, neurochirurg; Molecular biomarkers in skull base chordoma Naomi Beck, arts­onderzoeker chirurgie; Assuring Quality in Cancer Care: a Challenging Multidisciplinary Responsibility Bas Fransen, aios orthopedie; Improving functional outcome and outcome measures in total knee arthroplasty Robert Jan Hillen, orthopedisch chirurg; Malunion of the clavicle. An anatomical, biomechanical and clinical study Jan Louwerens, aios orthopedie; Evaluating treatment options for calcific tendinitis of the rotator cuff Wetenschap | 32

Henk Jan Prins, arts­onderzoeker longgeneeskunde; Biomarkers in stable and acute exacerbations of COPD Joyce Benner, onderzoeker orthopedie; Consequences of Aging with Cerebral Palsy. Core outcomes of Health, Activities and Participation 2021 Abdelali Bentohami, chirurg; Fractures of the distal radius: epidemiology, treatment and outcome Wouter Broos, nucleair geneeskundige; Parathyroid gland detection in hyperparathyroidism with 18F-fluorocholine PET/CT Eline Huizing, arts­onderzoeker chirurgie; Treatment modalities for chronic limbthreatening ischemia: strategies and outcomes Jetty Ipema, arts­onderzoeker chirurgie; Chronic limb-threatening ischemia: optimizing endovascular and medical treatment Govert Veldhuijzen, aios maag­, darm­ en leverziekten; eHealth to improve patient care in endoscopy Manon Hanrath­Komen neemt de bul aan uit handen van prof. dr. Maarten Vermeer (LUMC) Wetenschap | 33

Subsidies onderzoeksprojecten De raad van bestuur van Noordwest heeft subsidies toegekend aan de volgende ambitieuze onderzoeksprojecten: 2020: • C. Nusman, aios, kindergeneeskunde. Presepsin als voorspeller voor bacteriële infecties in jonge kinderen met koorts zonder focus • C. Ünlü/D. ten Oever, vaatchirurg/internist. Peripheral Venous Catheters versus Peripheral Insterted Central Catheters in Oncology patients: A Randomized Controlled trial • E. van Andel, arts­onderzoeker MDL. Responsiveness of the Dutch Crohn’s Life Impact Questionnaire (CLIQ) • W. Bax/JH Cornel, internist/cardioloog. Sensitivity analysis and validation of an electronic health record-based algorithm used to facilitate familial hyper cholesterolemia (FH) detection in patients with previously genetically proven FH Onderzoekers van Noordwest. Vlnr Lisa Hessels, Ursula de Ruijter, Lennaert Groen en Joyce Benner • J. van de Broek, aios, chirurgie. Artificiële intelligence voor detectie van longnoduli bij het colorectaal carcinoom • E. Zwaan, verpleegkundig onderzoeker, cardiologie. Het effect van ambulante leefstijlinterventie op het optreden van atriumfibrilleren 2021: • P. Aarts, hartfunctielaborant, cardiologie. Difference in crossing time between the PressureWire™ X Guidewire versus the Comet II Pressure Guidewire to pass a complex epicardial lesion. A randomized controlled trial to compare two contemporary coronary pressure guide wires Wetenschap | 34 • R. Lensing, aios, radiologie. MR Pulmonalisangiografie ter vervanging van CT- Pulmonalisangiografie bij vrouwen < 40 jaar met de klinische verdenking op longembolie • S. Zieck, aios, ziekenhuisapotheek. Prospectieve observationele cohortstudie naar de farmacokinetische en farmacodynamische doeltreffendheid van cefuroxim in volwassen patiënten opgenomen op reguliere verpleegafdelingen met zowel goede als verminderde nierfunctie • P. Algra, radioloog. PulmonAIry study: Klinische validatie van artificiële intelligentie (AI) bij longkankerscreening

Pieter van Foreest Wetenschapsprijzen Noordwest kent een lange traditie in het toekennen van jaarlijkse prijzen aan (jonge) onderzoekers. De ziekenhuisgroep wil hiermee het doen van onderzoek stimuleren en de resul taten ervan breder onder de aandacht brengen. De prijzen worden normaal gesproken uitgereikt op de jaarlijkse wetenschapsdag in het najaar. In 2020 kon die niet doorgaan, maar in oktober 2021 vond weer een uitreiking plaats. Dat gebeurde vanwege de nog geldende coronabeperkingen in de vorm van een hybride webinar. Traditiegetrouw presenteren de genomineerden hun onderzoek kort en op een toegankelijke manier. Op basis daarvan bepaalt de jury wie de uiteindelijke winnaar wordt. De jurering is in handen van de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR). Hollandse Hippocrates De Pieter van Foreest Wetenschapsprijs is in 2021 voor de dertigste keer uitgereikt. Ditmaal zelfs dubbel: zowel voor de beste publicatie van 2019 als van 2020. Winnaars ontvangen een penning, een speld en een cheque van vijfhonderd euro. Na iedere uitreiking wordt de naam van de prijswinnaar bijgeschreven op het erebord nabij de rode trap in het ziekenhuis in Alkmaar. De prijs is vernoemd naar de Alkmaarse geneesheer Pieter van Foreest (1521­1597). Hij was een van de belangrijkste medici van ons land en stond bekend als de Hollandse Hippocrates. Wetenschap | 35

Beste publicatie 2019 De prijs voor de beste wetenschappelijke publicatie van 2019 was voor Mathijs Hendriks, internist­oncoloog van de Noordwest ziekenhuisgroep. De jury noemde hem een baanbreker die nadenkt over problemen die zich voordoen in de dagelijkse ziekenhuispraktijk. Zo’n probleem betreft de toegankelijkheid van informatie. De richtlijnen voor de behandeling van borstkanker zijn net zoveel bladzijden gaan beslaan als ouderwetse telefoonboeken. Dat belemmert de implementatie en vertraagt de invoering van nieuwe inzichten. Het moet anders kunnen, vond Hendriks. Hij vertaalde met zijn team al die complexe artikelen in zestig beslisbomen die uitlopen in concrete aanbevelingen. Dit baant de weg naar personalized medicine, behandeling specifiek toegesneden op de individuele patiënt. Hendriks beschreef de methodiek in het artikel Transformation of the National Breast Cancer Guideline Into Data-Driven Clinical Decision Trees, gepubliceerd in JCO Clinical Cancer Informatics. Het maakt onderdeel uit van zijn promotieonderzoek. Ook genomineerd... Voor de publicatieprijs 2019 was ook voormalig aios orthopedie Bas Fransen genomineerd met een onderzoek onder 65 patiënten met een totale knieprothese. Hij onderzocht hun loopkwaliteit aan de hand van een vragenlijst, maar maakte ook een loopanalyse door middel van een sensor op hun lichaam. De uitkomsten bleken niet volledig te corresponderen, maar kunnen elkaar wel aanvullen. Prijswinnaar Mathijs Hendriks met de Pieter van Foreestpenning en de cheque Wetenschap | 36

Beste publicatie 2020 Emma van Andel kreeg de Pieter van Foreest Wetenschapsprijs 2020 omdat ze stil durft te staan bij de vraag ‘Meten we wat we denken dat we meten?’ Een essentiële vraag voor wetenschappelijk onderzoek, aldus de jury. Van Andel is arts­onderzoeker maag­, darm­ en leverziekten bij Noordwest. Uit een enorme database filterde ze studies die onderzoek deden naar 44 vragenlijsten voor patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Haar conclusie: we missen het wetenschappelijk bewijs dat we daadwerkelijk meten wat we denken te meten. Ze vindt dan ook dat er veel meer validiteitsonderzoek moet worden uitgevoerd. Van Andel beschreef haar bevindingen in het artikel Systematic Review of Development and Content Validity of Patient-reported Outcome Measures in Inflammatory Bowel Disease: Do We Measure What We Measure?, gepubliceerd in Journal of Crohn’s and Colitis. Ook genomineerd... Van Andel nam het in haar presentatie op tegen Simone Rottier, artsonderzoeker heelkunde. Zij heeft onderzocht of een genetische afwijking, namelijk de bindweefselziekte Alpha­1antitrypsinetekort, een grotere kans geeft op het ontsteken van uitstulpingen in de dikke darm, zogeheten divertikels. Dit blijkt inder daad het geval te zijn. Rottier onderzocht hiervoor zowel patiënten van Noordwest als van ziekenhuis Tergooi. Prijswinnaar Emma van Andel met de Pieter van Foreestpenning en de cheque. Staand achter haar medegenomineerde Simone Rottier Wetenschap | 37

Tegen welke prijs? Wat levert een medische behandeling op aan gezondheidswinst en tegen welke prijs? Die vragen stonden centraal tijdens de Pieter van Foreest wetenschapslezing 2021. De lezing werd verzorgd door prof. dr. Judith Bosmans, hoogleraar doelmatigheidsonderzoek aan de afdeling gezondheidswetenschappen van de VU. Zij was aanwezig in gebouw Westerlicht, maar vanwege de nog geldende coronabeperkingen was de lezing voor de meeste belangstellenden uitsluitend online te volgen. Bosmans schetste hoe tegen de achtergrond van nog steeds stijgende zorgkosten keuzes noodzakelijk zijn. Die roepen soms emotie op. Maar de vraag waar het om gaat is of de extra behaalde gezondheidseffecten opwegen tegen de investeringen. Daarbij moeten volgens de hoogleraar ook de kosten van bijvoorbeeld arbeidsverzuim en mantelzorg worden betrokken. Haar eindconclusie luidde dat het niet ethisch is om de kosteneffectiviteit buiten beschouwing te laten. Bosmans: “Niet om mensen zorg te onthouden, maar om te zorgen dat iedereen in Nederland goede, waardige zorg kan blijven ontvangen.” Prof. dr. Judith Bosmans tijdens de wetenschapslezing op 14 oktober 2021 in Westerlicht. Op de achtergrond dagvoorzitter Joke Bais ‘Academische drive in Noordwest’ Noordwest mag trots zijn op de manier waarop gekeken wordt naar patiëntenzorg, vindt neurochirurg prof. dr. Saskia Peerdeman. De VU­hoogleraar professionele ontwikkeling maakt al jaren deel uit van de Wetenschappelijke Advies Raad van Noordwest. Ze constateert een academische drive, een weten schappelijke inborst, zei ze tijdens de uitreiking van de Pieter van Foreest weten schapsprijzen in oktober 2021. Ze ziet het terug in alle inzendingen voor de prijs. “Het zit kennelijk in het DNA van Noordwest, die behoefte om vragen uit de praktijk te willen oplossen.” Wetenschap | 38

Bibliotheek

‘Zoeken is een vak apart’ De medische bibliotheek ziet het effect van het vele opleiden binnen Noordwest. De ‘bieb’ is een fijne plek om te werken en daardoor is het een komen en gaan van studenten. Niet altijd letterlijk, want er wordt ook steeds meer digitaal gewerkt. schipperen om iedereen voldoende aandacht Als opleidingsziekenhuis beschikt Noordwest over een bibliotheek die voldoet aan de criteria geldend voor alle medische vervolgopleidingen. Om kwaliteit te garanderen en financiële middelen maximaal te benutten wordt samengewerkt met Amsterdam UMC en met de andere STZ­ziekenhuizen. De informatiespecialisten van de bibliotheek bieden ondersteuning en training aan coassistenten, aios, (leerling­)verpleegkundigen en aan leden van de medische staf. “Als ziekenhuisgroep hebben we studenten in huis op velerlei niveaus. Wat ze gemeen hebben is dat ze allemaal opdrachten moeten doen, onderzoek uitvoeren, artikelen schrijven.” Heel leuk, vindt Marjan Bakker, hoofd van de medische bibliotheek. Maar het is vaak wel te geven. “Zoeken is een vak apart”, verklaart ze. “Het is arbeidsintensief. Je moet een goede onderzoeksvraag formuleren, een pico maken. Daar helpen we als informatiespecialisten ook mee. Uit ervaring weten we hoe belangrijk de formulering is voor het verkrijgen van de juiste zoekresultaten. Verreweg de meesten kunnen we goed op weg helpen. Wordt het te ingewikkeld, dan verwijzen we weleens door naar de collega’s van bureau wetenschap.” In de coronatijd is ook de ‘bieb’ digitaal gaan werken. “De voordelen daarvan houden we vast”, zegt Bakker, “we gaan niet meer terug naar hoe het was. Het werkt heel prettig. Je kunt makkelijk je scherm delen, goed meekijken met wat de studenten doen. En ze zijn vaak geconcentreerder. Dat is allemaal winst.” Bibliotheek | 40 Medewerkers en gebruikers zijn blij met de huisvesting van de medische bibliotheek in Westerlicht. De ‘bieb’ bevindt zich op één hoog in het gebouw.

Video-instructies De biblio theek verzorgt een onderdeel van de training EBP (Evidence Based Practice) voor verpleeg kundigen. Ook geeft het team voorlichting aan verpleeg kundigen van de hbo­V en de vervolgopleidingen hoe een zoekopdracht aan te pakken. De bibliotheek wil gaan werken met video­instructies om studenten online op weg te helpen. Het team van de medische bibliotheek. Links Marjan Bakker, rechts Gertruud van Stralen. In het midden Melanie Akkerman, die per 1 januari 2021 in dienst is gekomen in de plaats van Kirsten van Gelderen­van Ziesemer. Bibliotheek | 41

Medische opleiding

Co’s voortaan beoordeeld met feedback Met ingang van het academisch jaar 2021 is de wijze van beoordelen van de masterstudenten veranderd. Amsterdam UMC is overgestapt op het zogeheten programmatisch toetsen. Het beoordelen van co’s gebeurde voorheen met cijfers in een coschapsboekje. Het nieuwe feedback­ & beoordelingsproces gaat uit van veel laagdrempelige feedback. Studenten vragen op meerdere momenten feedback aan verschillende artsen. De arts observeert de uitvoering van beroepsactiviteiten, vaardigheden en professioneel gedrag en geeft feedback aan de student. “Het is even wennen”, zegt Marjanne van der Weide, coördinator masterfase en arts­docent kindergeneeskunde bij Noordwest. “De begeleiders vinden het fijn om feedback te kunnen geven. Ze vinden het ook prettig dat discussie over cijfers tot het verleden behoort. Voor studenten is het belangrijk om gericht feedback te vragen over voldoende items en daarbij concrete leerdoelen op te stellen.” Amsterdam UMC heeft trainingen voor de werkbegeleiders en beoordelaren opgezet. Begeleiders die recent de cursus Teach the Teacher hebben gevolgd zijn van de training vrijgesteld. Klinisch trainingsonderwijs Noordwest Academie biedt tijdens de masteropleiding geneeskunde van VUmc klinisch trainingsonderwijs (KTO) aan. In 2020 hebben 47 coassistenten dit gevolgd, in 2021 waren dat er zestig. Dat het aantal in 2020 wat lager lag, heeft te maken met de onderwijsstop door covid. Doel van het KTO is de studenten voor te bereiden op hun rol als coassistent in het behandelteam op de verschillende (poli) klinische afdelingen. KTO wordt gegeven in de vakken interne geneeskunde, heelkunde, neurologie/ psychiatrie, verloskunde & gynaecologie/ kindergeneeskunde. De coassistenten worden begeleid en beoordeeld door masterdocenten van Noordwest Academie. Zij zijn arts en in het bezit van de Basiskwalificatie Onderwijs. Medische opleiding | 43

Totaal aantal coassistenten 2021 Alkmaar Discipline Masterstudenten Het aantal masterstudenten dat voor een coschap naar Noordwest komt blijft door de jaren heen stabiel, een ruime zeshonderd. Zij kunnen coschappen volgen in 22 disciplines. Voor de herkomst en precieze aantallen studenten en coassistenten in 2021 zie de tabel hiernaast. De fusie tussen AMC en VUmc tot Amsterdam UMC heeft ook consequenties voor de beide geneeskundeopleidingen. Nog steeds zijn het twee verschillende opleidingen, maar ze groeien steeds verder naar elkaar toe. Zo is het derde masterjaar in beide opleidingen al identiek ingericht. Ook zijn in 2021 beide opleidingen overgegaan naar het programmatisch toetsen. Anesthesiologie Cardiologie Card 14w + IC 6w Card 6w + IC 10 w Chirurgie Dermatologie Geriatrie Gynaecologie & Obstetrie Gynaecologie -Kind Interne ICU Kindergeneeskunde KNO Longziekten Longziekten-12w.+SEH-4w. Noordwest Academie Neurologie Neurologie-Psychologie Neurochirurgie Neurologie-12w.+SEH-4w. Oogheelkunde Orthopaedie Pathologie Plastische Chirurgie Psychiatrie Radiologie Revalidatie SEH SEH 4w + IC 12w totaal 252 1 20 4 64 3 1 44 64 48 45 24 47 VU M15 SASVU Keuze KTO­VU Weetsc 2 2 1 5 4 1 1 44 1 1 1 Medische opleiding | 44

sc Alkmaar Alkmaar Den Helder AMC sch WS = keuze cofase 2 cofase 3 SASAMC Keuze jucoAMC Weetsch 1 Elders VUMC VUMC VU AMC AMC Elders M15 keuze SAS cofase 2 SAS GGZ­NHN VUMC VUMC SAS M15 VUMC Keuze AMC Totaal 1 2 0 0 1 11 23 1 28 23 2 2 7 2 3 1 3 1 1 51 10 8 15 16 1 10 7 1 98 45 2 62 0 76 6 48 44 1 0 64 72 0 0 0 44 1 15 2 1 1 1 3 0 128 23 32 2 1 3 0 4 3 49 1 1 0 7 1 0 32 2 1 2 32 2 1 2 4 0 0 53 1 2 4 2 631 Medische opleiding | 45

Onderwijsprijzen voor Noordwest Noordwest is trots op de mooie beoordelingen door zijn coassistenten. Bij de uitreiking van de Jan Heijlman onderwijsprijs zijn we zowel in 2020 als in 2021 in verschillende categorieën in de prijzen gevallen. Arie van der Spek, internist­hematoloog in Den Helder, werd in 2020 door de Co­Raad van VUmc uitgeroepen tot beste specialist. Hij kreeg onder meer de volgende beoordeling: “Hij is super toegankelijk, neemt je echt mee aan de hand tijdens je eerste coschap en legt veel uit. Hij neemt daarnaast de tijd om met je te praten over je persoonlijke ontwikkeling.” In de categorie beste coschapplek was er in 2020 een gedeelde tweede plaats voor kindergeneeskunde en neurologie in Den Helder. In 2021 ging de Jan Heijlmanprijs voor beste specialist opnieuw naar Den Helder, naar Jeffrey de Jong (chirurgie). De motivatie: “Jeffrey houdt de coassistenten een spiegel voor tijdens het coschap, waardoor zij een grote persoonlijke groei doormaken.” Arie van der Spek De prijs voor beste arts­assistent werd toegekend aan Halima Kharrat (gynaecologie) op de locatie Alkmaar. Over haar zeiden studenten onder meer: “Halima stimuleert en motiveert de coassistenten door dicht bij hen te staan, vragen op een fijne manier te stellen en hen aan het denken te zetten. Dit zorgt voor een veilige leeromgeving waar coassistenten een grote groei kunnen doormaken.” Op de tweede plek eindigde Paul Vollebregt, aios mdl in Alkmaar. Studenten noemen hem ‘een topper’. “Hij zorgt voor een fijne sfeer, maar biedt ook voldoende uitdaging.” De Jan Heijlmanprijs wordt jaarlijks door de CoRaad VUmc uitgereikt aan de beste coschappen en begeleiders. Coassistenten kunnen stemmen in vijf categorieën: beste KTO­docent, beste KTO­locatie, beste coschaplocatie, beste specialist en beste artsassistent. Per categorie wordt een top 3 vastgesteld. De Co­Raad VUmc is de belangenbehartiger voor en door masterstudenten geneeskunde. De CoRaad van UvA/ AMC riep in 2020 de afdeling gynaecologie in Den Helder uit tot beste coschapplek. Jeffrey de Jong Medische opleiding | 46

Halima Kharrat, door co’s van VUmc uitgeroepen tot beste arts­assistent, krijgt bloemen van Jurgen Sernee van de raad van bestuur van Noordwest Medische opleiding | 47

Gastdocent Maria deelt haar verhaal Het is doodstil in lokaal 2.26 van Noordwest Academie. Acht studenten luisteren geboeid naar de spreekster. Het is Maria Moison. Voor de artsen in spe vertelt ze over haar bipolaire aandoening. Haar motivatie? “Ik vind het leuk en belangrijk om ze iets mee te geven wat ze waarschijnlijk niet in de lesboeken tegenkomen.” Maria Moison is ervaringsdeskundige psychiatrie. Ze is al elf jaar als gastdocent verbonden aan Noordwest Academie. Elke zes weken komt ze voor een groep studenten in het kader van het klinisch trainingsonderwijs (KTO) een lesuur verzorgen. Tot voor kort konden de studenten op basis van haar geschiedenis oefenen in het afnemen van de anamnese. Nu dat op een andere manier in het curriculum aan de orde komt, deelt Maria het verhaal van haar aandoening en haar herstel. “Ik doe dit in de hoop een boodschap mee te geven waar de studenten later, als ze werkzaam zijn als arts, iets aan hebben in het contact met patiënten en hun familie.” Ervaringsdeskundige Maria Moison aan het woord. Links voor in het lokaal docent Laetitia Hartman Medische opleiding | 48

Patiëntparticipatie in het onderwijs Bij het vak neurologie/psychiatrie is het al elf jaar gebruikelijk om de expertise van een ervaringsdeskundige in te zetten (zie hiernaast). Voor andere vakken is dat nieuw. Patiënten staan bijna in de rij om door het delen van hun verhaal bij te dragen aan de opleiding van jonge mensen. Bijna zeventig reacties kwamen er binnen op een gezamenlijke oproep van Noordwest Academie en de cliëntenraad. Zoveel patiënten meldden zich aan om in enigerlei vorm mee te werken aan het onderwijs. “En gedréven dat ze zijn!”, vertelt coördinator masterfase Marjanne van der Weide. “Zo belde ik met een dame met longcarcinoom en ziekte van Addinson, al in de zeventig. Ik zei: ik maak me wel zorgen om uw gezondheid, of het niet te zwaar voor u is. Ze antwoordde: als ik kan, dan kom ik. En ze was er, op de kennismakingsdag. Helaas is ze twee weken later overleden.” Van der Weide heeft patiëntparticipatie al lang hoog in het vaandel. Behalve psychiatrieervaringsdeskundige Maria Moison verzorgt ook Van der Weides eigen dochter Nynke ­ inmiddels middelbare scholiere ­ al jaren een gastles, over haar aangeboren hartafwijking. Omdat de patiënt, bijvoorbeeld in het kader van Samen Beslissen, een steeds belangrijker rol in het proces heeft, wil Noordwest Academie de betrokkenheid van patiënten uitbreiden. “Onze studenten moeten een mèns zien, uit zijn of haar mond horen wat de impact van de aandoening is op het dagelijks leven”, zegt Van der Weide. “Het gaat immers niet alleen om het behandelen van de ziekte, het gaat om de kwaliteit van leven. Dat betekent: goed luisteren naar de patiënt en samen met hem of haar kijken welke zorg passend is. Zó willen we onze studenten opleiden.” Medische opleiding | 49 De eerste serie lessen met patiëntparticipatie is achter de rug. Zo vertelt een man over de behandeling van zijn rectumcarcinoom en de impact ervan op zijn leven. Een vader deelt zijn verhaal over zijn vlak na de geboorte overleden dochtertje. Hij vindt het belangrijk dat studenten hem alle vragen durven stellen die ze hebben, zonder dat ze zich bezwaard voelen. Juist in deze lessen is daar de tijd en gelegenheid voor. Patiëntparticipatie is inmiddels ingevoerd binnen alle vormen van onderwijs die Noordwest Academie biedt.

De onderwijskundige waarde van het mdo In een multidisciplinair overleg (mdo) komen veel meer competenties samen dan medische kennis alleen. Coassistenten kunnen die competenties daarbij misschien al oefenen, denkt arts­docent Sven de Haan. Vanuit Noordwest Academie doet hij promotieonderzoek naar de onderwijskundige waarde van het mdo. Jaarlijks vinden binnen Noordwest duizenden mdo’s plaats. Daarbij zijn vaak co’s ­ en andere studenten ­ aanwezig. Zeker de eerste­ en tweedejaars co’s leren er ‘impliciet’. In de woorden van Sven de Haan: “Bij veel mdo’s is het toch vaak een kwestie van zitten en luisteren. Dat was mijn eigen ervaring met het mdo toen ik co was, en die ervaring wordt bevestigd door de huidige coassistenten.” Er is niets mis met op die manier kennis opdoen, vindt De Haan, maar hij denkt dat een mdo méér kan zijn. Studenten kunnen er misschien niet alleen impliciet, maar ook expliciet leren. “Als co kun je nadenken over en mogelijk ook actief oefenen met vragen als: wat draag je over, wat zou je willen doen aan beleid, hoe stem je de informatie af met de diverse disciplines?” Voor een goed mdo zijn naast medische kennis diverse competenties nodig, stelt hij. “Samenwerken, communiceren, organiseren, om er enkele te noemen. De co hoeft die nog niet allemaal zelf toe te passen, maar kan ze wel waarnemen.” Multidisciplinair overleg is méér dan zitten en luisteren Hij onderzoekt eerst wat de studenten uit mdo’s halen. Hoeveel tijd besteden ze aan mdo’s? Wat leren ze ervan, hóe leren ze ervan, wat denken supervisoren en universiteiten dat ze eruit halen? Medische opleiding | 50

Daartoe ondervraagt hij niet alleen coassistenten van Noordwest, maar ook van het Dijklander Ziekenhuis en het Amsterdam UMC locatie AMC. Hij verwacht bijna vijfhonderd co’s uit het eerste en het tweede masterjaar te kunnen includeren. Carolyn Teuwen De Haan doet het onderzoek aan de hand van vragenlijsten en eventueel interviews, maar gaat in een volgend stadium ook werken met meerdere focusgroepen. “Op basis van alle input hopen we uiteindelijk tools te ontwikkelen waarmee studenten met meer competenties kunnen oefenen”, zegt hij. “Voorwaarde is natuurlijk wel dat de balans in het mdo behouden blijft. Het primaire doel is de zorg voor de patiënt, en niet, hoe belangrijk ook, het onder wijs kundig moment.” De Haan is het onderzoek begin 2021 gestart. Hij combineert het met zijn docentschap bij Noordwest Academie. Tweede promotieonderzoek Het onderzoek van Sven de Haan is het tweede promotieonderzoek op het gebied van onderwijs dat vanuit Noordwest Academie wordt ondernomen. De Haans collega­docent Carolyn Teuwen werkt al enkele jaren aan een dissertatie over de vraag of patiënten beter worden van interprofessioneel onderwijs. Verpleegkundigen in opleiding en masterstudenten geneeskunde volgen bij Noordwest Academie sinds 2013 een aantal lessen gezamenlijk (interprofessioneel onderwijs). Ze leren daardoor al in een vroeg stadium van hun opleiding goed samen te werken. Ook krijgen ze meer begrip voor elkaar. Promotor bij beide onderzoeken is prof. dr. Saskia Peerdeman, neurochirurg en hoogleraar professionele ontwikkeling Amsterdam UMC. Dr. Hermien Schreurs, chirurg en medisch manager oncologie Noordwest, is copromotor. Medische opleiding | 51

Medische vervolgopleiding Arts­assistenten in opleiding tot medisch specialist hebben in 2020 en 2021 niet altijd alle leerdoelen kunnen behalen. Dit geldt vooral voor de snijdende vakken; een landelijk probleem. Waar nodig is verlenging van de opleiding aangevraagd. Binnen Noordwest zijn 160 arts­assistenten in opleiding (aios) opgeleid in 2021. Noordwest biedt in het kader van de medische vervolgopleiding diverse verdiepingsstages. Een aanbod aan differentiatie­ en verdiepingsstages staat geëtaleerd op www.opleidingsetalage.nl, de website die in het leven is geroepen door de Federatie van Medisch Specialisten. Noordwest biedt ook doorlopend stageplaatsen voor huisartsen in opleiding, specialisten ouderen geneeskunde, artsen voor mensen met een verstandelijke beperking, tropenartsen en militair artsen. Vereniging Arts-Assistenten De in Noordwest werkzame a(n)ios zijn verenigd in de Vereniging Arts­Assistenten (VAA). Ze is vertegenwoordigd in de Centrale Opleidingscommissie en maakt vast deel uit van de kern­COc. De vereniging is actief betrokken bij en heeft een stem in belangrijke ziekenhuisbrede ontwikkelingen en commissies zoals digitalisering en de nieuwbouw.

Gemiddeld aantal aios per discipline in fte Gemiddeld aantal aios per discipline Noordwest telt 25 erkende (medisch­) specialistische vervolgopleidingen, waarvan 17 RGS­opleidingen (Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten). Voor twee vervolgopleidingen, psychiatrie en pathologie, zijn respectievelijk GGZ NHN en Symbiant de opleidende instellingen. Hiernaast een overzicht per discipline van de aantallen (in fte) arts­assistenten in opleiding tot specialist (aios) of opleideling (klinisch en GZ­psycholoog). Discipline Anesthesiologie Cardiologie Chirurgie Intensive care Interne geneeskunde Kindergeneeskunde Klinische chemie Klinische geriatrie Longziekten en tuberculose Medische psychologie MDL Mondziekten en Kaakchirurgie Neurologie Nucleaire geneeskunde Obstetrie en gynaecologie Orthopedie Pathologie Radiologie Radiotherapie Revalidatiegeneeskunde SEH Urologie Ziekenhuisapotheker **) *) *) *) 2021 3,05 4,73 8,64 4,36 6,51 3,41 0,84 2,32 5,13 6,54 1,96 1,00 1,24 **) 0,06 4,54 5,97 0,00 11,52 0,57 2,21 3,30 2,09 1,75 81,74 *) exclusief aios op de IC **) inclusief klifio’s Medische opleiding | 53 2020 2,79 4,31 7,35 1,90 8,14 4,30 0,19 1,04 5,11 4,93 2,92 0,75 1,85 0,00 5,61 8,84 0,00 13,35 0,41 3,14 2,86 2,69 1,98 84,46

Duurzame inzetbaarheid Om te voorkomen dat mensen uitvallen wegens klachten van burn­out heeft Noordwest Academie het voortouw genomen in de ontwikkeling van een plan voor duurzame inzetbaar ­ heid. De Centrale Opleidingscommissie heeft dit tot thema gemaakt voor de jaren 2020 en 2021. Hoewel de jaarlijkse werkconferenties vanwege de covid­maatregelen in aangepaste vorm moesten plaatsvinden, is de COc intensief bezig geweest met een plan van aanpak ten behoeve van duurzame inzetbaarheid. De uitkomsten van een onderzoek naar de werkdrukbeleving van arts­assistenten zijn hierin meegenomen. Voor de jaren 2022/2023 heeft de COc het landelijke thema Samen Beslissen hoog op de agenda gezet. Dit betekent dat ook de werkconferenties en het aios­opleiderssymposium in dit teken zullen staan. Centrale Opleidings commissie (COc) De Centrale Opleidingscommissie vervult een centrale rol op het gebied van onderwijs en de (vervolg)opleiding van basisartsen en medisch specialisten en aanverwante professionals in de zorg, zoals ziekenhuisapotheker, GZ­psycholoog en klinisch fysicus. Tot haar kerntaken behoren: • het bewaken van de kwaliteit van de opleidingen en opleidingsklimaat • het ondersteunen bij visitaties • het opkomen voor de belangen van a(n)ios • het opkomen voor de belangen van coassistenten • het stimuleren van kennis­ en ervaringsuitwisseling • het bemiddelen bij geschillen tussen aios en opleiders De COc kent eenmaal per kwartaal een plenaire bijeenkomst voor alle opleiders en de kern­COc (die maandelijks bijeenkomt). Blz. 55: In het kader van het project Duurzame inzetbaarheid is onderzocht hoe arts­assistenten de werkdruk ervaren. Met een respons van 61,8 procent is een goede indruk verkregen. De resultaten worden verwerkt in een plan om de duurzame inzetbaarheid te versterken. Medische opleiding | 54 Via jaargesprekken wordt het contact met de opleidende vakgroepen onderhouden. Deze structuur biedt voldoende zicht op de kwaliteit en cyclische doorontwikkeling van het opleiden. Er is periodiek overleg en afstemming over opleidinggerelateerde zaken tussen Academie en raad van bestuur. Met de aanstelling van decaan Wesley Jongbloed (zie blz. 11) is de verbinding bestendigd tussen de Academie en de medische staf ener zijds, en met Amsterdam UMC anderzijds. Zie blz. 57 voor de samenstelling van de COc.

Onderzoek naar werkdrukbeleving onder arts-assistenten | maart 2021 Vrouw Man Respons 61,8% 68% Ja 22% Werk je gevraagd over? Nee 78% Nee 32% Werk je ongevraagd over? Ja 68% 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % ≤ 2 uur per week 3 - 4 uur per week 5 - 6 uur per week ■ Gevraagd overwerken ■ Ongevraagd overwerken 32% Gevraagd en ongevraagd overwerken Gemiddeld aantal uren per week Werkdrukbeleving Te laag Goed Te hoog 2,4% 61,8% 35,7% 7 - 8 uur per week ≥ 8 uur per week Verdeling aios / anios ■ Aios 51% ■ Anios 49% Binnen Noordwest heeft 28,1% van de arts-assistenten wel eens overwogen te stoppen in verband met de werkdruk 12,2% van de arts-assistenten wel eens overwogen te stoppen in verband met het werkklimaat Trotspunten 8,3 Werksfeer 7,7 Ruimte voor ontwikkeling 7,5 Steun door collega’s en opleiders 7,5 Kans krijgen om te doen waar je goed in bent 7,5 Inbrengen suggesties en ideeën Top 5 werkdrukveroorzakers 1 Administratieve taken (66,1%) 2 Personele bezetting (57%) 3 Roostering (55,4%) 4 Mate van efficiënt kunnen werken (33,1%) 5 Mate van regie in eigen werk (18,2%) Gevraagd en ongevraagd overwerken Diensten en roostering Waarmee aan de slag? Compensatie overuren Melden ongewenst gedrag patiënten Vindbaarheid peersupport Medische opleiding | 55

Leren van briljante mislukkingen Een aspect van duurzame inzetbaarheid is ook fouten durven maken. ‘Leren van briljante mislukkingen’ was daarom gekozen tot thema van het jaarlijkse aios­opleidersymposium op 23 september 2021 in theater De Vest in Alkmaar. Hoogleraar Paul Iske, oprichter van het Instituut voor Briljante Mislukkingen in Maastricht, hield een lezing over het leren van mislukkingen. Gewapend met kennis gingen aios en opleiders aan de slag met de analyse van hun eigen ‘mislukkingen’: waarom ging het mis en wat is ervan te leren voor de toekomst? Elke groep pitchte vervolgens een ‘briljante mislukking’, waarna gestemd werd op het project met de beste leerpunten. Arts­assistenten en opleiders waardeerden het enorm dat er ­ net tussen twee lockdowns in ­ weer een ‘fysiek’ evenement mogelijk was. Het aios­opleiderssymposium wordt georganiseerd door Noordwest Academie in samenwerking met de COc. Arts­assistenten met hun ‘briljante mislukkingen’. Helemaal links hoogleraar Paul Iske Medische opleiding | 56

Samenstelling Coc per 31 december 2021 dr. M.L. Baas-Sminia, oogarts dr. L.C.M. Keijser, orthopedisch chirurg dr. J.M.J. Bais, gynaecoloog - voorzitter dr. G.P. Kimman, cardioloog dr. J.P.J. Bakker, revalidatiearts dr. M. Klemt-Kropp, MDL-arts dr. N. Barlo, longarts P. Kloeg, ziekenhuisapotheker dr. W.A. Bax, nefroloog dr. R.J.J. Knol, nucleair geneeskundige A. Blok, klinisch psycholoog W.F.R.M. Koch, uroloog dr. E. ten Boekel, klinisch chemicus-endocrinoloog ir. W. Kool, klinisch fysicus NG L.J. Bos, klinisch fysicus RT G. Kramer, aios MDL - VAA dr. S.D. Bos, uroloog dr. S. Lazarenko, klinisch fysicus NG G. Brinkhorst, kinderarts I. Lindhout, psychiater GGZ A.J.K. Bruinsma, revalidatiearts H. Lootens, klinisch psycholoog N.H. Buter, kinderarts A.M.F. Lopes Cardozo, chirurg dr. C.F. van Dijke, radioloog - secretaris T. de Man, psychiater R. Dutrieux, patholoog J. Meintjens, SEH-arts dr. M.G.J. Duffels, cardioloog dr. K.J. Ponsen, chirurg A.L.L. Eijssen, anesthesioloog M.E. Popescu, klinisch geriater dr. I.D. van Felius, reumatoloog A.J. Prins, opleidingscoordinator F.C.P. Frerichs, internist-nefroloog/voorzitter stafbestuur dr. A. Rep, gynaecoloog dr. H. Frima, chirurg M.M. van Santen, patholoog L.E. Garmers, anesthesioloog D. Schakenraad, SEH-arts dr. B.M. van Geel, neuroloog V. Schouten, intensivist dr. T. Germans, cardioloog dr. P.F.J. Schulte (GGZ), psychiater dr. H.C.A Graat, orthopedisch chirurg dr. W.A.T. Slieker, medisch immunoloog M.E. Grasman, MDL-arts S.R.A. Snijders, MKA-chirurg A.P. Graveland, KNO-arts E. van Soelen-Ittersum, directeur Noordwest Academie K. Grijm, longarts dr. O.P.P. Temmerman, orthopedisch chirurg K. de Groot, internist-nefroloog I.G.H. van der Tol, MKA-chirurg dr. F. Haak-vd Lely, lid raad van bestuur G. van Twillert, internist dr. I.M.M. van Haelst, ziekenhuisapotheker C. Venema, poliklinisch apotheker dr. J. Hol, kinderarts J.P.A. Vetten, poliklinisch apotheker M.A. Heitbrink, radioloog dr. M. Westerman, internist M.L.H. Honing, intensivist dr. A. Winogrodzka, neuroloog dr. R.W.M.M. Jansen, klinisch geriater dr. F.M. van der Zant, nucleair geneeskundige W. Jongbloed, klinisch chemicus Medische opleiding | 57

Verpleegkundige opleidingen

VIP en HIP Noordwest Academie heeft twee opleidingen voor verpleegkundigen: de VIP (mbo) en HIP (hbo). Voor beide opleidingen wordt samengewerkt met een regionale partner: voor de VIP met ROC Horizon College en ROC Kop van Noord­Holland, voor de HIP sinds 2020 met Hogeschool Inholland. VIP en HIP duren allebei vier jaar. In de eerste twee jaar lopen de studenten stage op verschillende verpleegafdelingen binnen Noordwest, of ­ voor VIP’ers ­ eventueel in revalidatiecentrum Heliomare. Tijdens het derde en vierde leerjaar krijgen de leerlingen een contract voor 32 uur per week en werken ze volgens rooster in het ziekenhuis of ­ voor de VIP’ers die daarvoor hebben gekozen ­ bij Heliomare. Daarnaast hebben zij eens per veertien dagen les op de Noordwest Academie en de HIP’ers ook bij Inholland. In 2021 telden HIP en VIP tezamen 216 verpleeg ­ kundigen in opleiding. Voor de precieze aan ­ tallen zie de tabel op blz. 60, waarin ook een overzicht van de aantallen in doorstroomtrajecten en vervolgopleidingen. Binden en boeien Noordwest heeft bijzondere aandacht voor het binden en boeien van medewerkers. Een van de manieren is het bieden van vervolgopleidingen die inspelen op de scholingsvragen en de behoeften van (jonge) medewerkers. Een kenmerk van de nieuwe leerroutes is dat ze flexibel en efficiënt zijn. Voor mbo­verpleegkundigen is er onder meer een verkorte bachelor of nursing. In samenwerking met Avans+ biedt Noordwest ook doorstroommogelijkheden naar hbo­niveau aan. Verpleegkundige opleidingen | 59

2020 instroom Initiële opleidingen HBOV duaal HIP HIP 2.0 VIP Verpleegkundige (vervolg­)opleidingen 2020|2021 Een overzicht van de aantallen verpleegkundigen in (vervolg)opleiding binnen Noordwest, per december 2020 en december 2021. Hun aantal groeit, maar Noordwest zet in op maximaal opleiden om aan de groeiende zorgvraag te kunnen voldoen. Het stagebureau van Noordwest Academie bemiddelt niet alleen voor verpleegkundige stages, maar voor alle stages binnen Noordwest. Per december 2021 waren er 150 niet­verpleeg kundige stagiairs binnen Noordwest aan de slag. Doorstroomtrajecten mbo>hbo 1,5 jaar 2,5 jaar Vervolgopleidingen Anesthesiemedewerker Basis acute zorg Cardiaccareverpleegkundige CZO Flex level - Cardiaccareverpleegkundige Deskundige infectiepreventie Dialyseverpleegkundige Duale mbrt radiodiagnostisch laborant Endoscopieverpleegkundige Geriatrieverpleegkundige Gipsverbandmeester Highcare-neonatologieverpleegkundige Intensivecareverpleegkundige CZO Flex Level - intensivecareverpleegkundige (incl. BAZ) Intensivecare practitioner - renal practitioner Kinderverpleegkundige Medewerker interventiecardiologie Mediumcareverpleegkundige CZO Flex Level - mediumcareverpleegkundige Neuroverpleegkundige Obstetrieverpleegkundige Oncologieverpleegkundige Operatieassistent Recoveryverpleegkundige Spoedeisendehulpverpleegkundige CZO Flex Level - spoedeisendehulpverpleegkundige (incl. BAZ) Wondverpleegkundige Ziekenhuispsychiatrie verpleegkundige Stagiairs, overig verpleegkundig (geen HIP e/o VIP) 25 26 15 20 7 2 2 0 0 3 2 4 2 0 0 8 0 1 6 0 6 0 2 5 6 7 4 9 0 1 0 171 23 13 13 6 0 4 0 1 2 0 6 3 1 0 3 0 0 1 0 5 0 2 5 7 6 0 10 0 0 0 121 8 2020 diploma 10 01­12­20 2021 in opleiding 15 39 25 101 15 54 10 2 2 0 2 5 9 4 3 0 0 10 0 1 9 0 8 0 2 4 0 16 4 13 0 1 0 354 25 instroom 0 26 26 9 22 4 20 2 0 1 4 1 1 3 0 4 3 0 0 0 0 1 0 2 2 9 7 2 10 1 1 1 162 17 1 1 2 0 2 4 4 2 2 0 0 4 0 0 7 0 7 0 1 3 8 4 4 9 0 0 0 111 2021 diploma 6 23 01­12­21 in opleiding 7 39 52 95 19 39 13 20 2 0 1 5 6 1 4 0 4 9 0 0 4 0 4 0 3 3 11 19 6 13 0 2 1 382 23 Verpleegkundige opleidingen | 60

Flexibele leerroutes bieden nieuwe kansen Mandy Leegwater­van der Voort is opleidingscoördinator voor de praktijkleerroutes van de verpleegkundige vervolgopleidingen. Een nieuwe functie, die in 2021 in het leven is geroepen. Ze coördineert de implementatie van het CZO Flex Level. Al aan het begin van haar loopbaan bij Noord ­ west begeleidde ze graag leerling­verpleegkundigen. Het wekte dan ook geen verbazing dat ze na verloop van tijd praktijkopleider werd. “Ik heb er altijd plezier in gehad om mensen enthousiast te maken voor het vak”, zegt ze. De begeleidende taak mocht ze voortzetten toen ze van het snijdend cluster overstapte naar de afdelingen voor moeder & kind. Daar kreeg ze te maken met een andere categorie, namelijk verpleegkundigen in opleiding tot gespecialiseerd kinder­, moeder/ kind­ of neonatologieverpleegkundige. Dat wakkerde haar belangstelling verder aan en ze vond het dan ook een uitdaging om per 2022 als opleidingscoördinator voor dergelijke praktijkleerroutes aan de slag te gaan. Noordwest heeft naast de verpleeg kundige opleidingen op mbo­ en hbo­niveau een scala aan zorgopleidingen in huis. De opleidingen tot gespecialiseerd verpleegkundige worden aangeboden in samenwerking met Amstelacademie, AvL en ExpertCollege. De studenten volgen de theorie op school, de praktijk in het ziekenhuis. Voor deze leerroutes is een nieuw landelijk stelsel ontwikkeld: het CZO Flex Level. Leegwater is er enthousiast over. “Het sluit beter aan bij de veranderde zorgvraag, met veel hoogcomplexe patiënten. Qua competenties wordt er meer van de medewerkers gevraagd.” De nieuwe opzet is flexibel, efficiënt en motiverend. “In de oude opleidingen moest je Verpleegkundige opleidingen | 62 alle onderdelen volgen, ook als die niet nodig waren op de werkplek. Flex Level werkt met epa’s, een soort bouwstenen die je verzamelt en die je competenties aangeven. Sommige epa’s overlappen elkaar. Dat maakt dat opleidingstrajecten korter kunnen worden. Stap je over, dan hoef je niet de volledige opleiding te doen, maar alleen de epa’s die je nog niet hebt. Voorheen was je soms opnieuw anderhalf jaar bezig met een opleiding.” Wat zijn epa’s Epa staat voor ‘entrustable professional activity’ ofwel een ‘toe te vertrouwen professionele activiteit’. Epa’s geven aan in welke beroepstaken een student bekwaam moet worden en welke kennis en vaardigheden daarvoor nodig zijn. Deze ‘bouwstenen en mijlpalen’ zijn binnen de medische opleiding al eerder ingevoerd om het bekwaamheidsniveau van artsassistenten in kaart te brengen.

De eindtermen staan vast ­ het College Zorgopleidingen (CZO) houdt daar als vanouds toezicht op ­ maar de praktijk krijgt meer speelruimte. Dat is de kracht van Flex Level, vindt Leegwater: “Je kunt echt opleiden binnen de eigen context. Dat vraagt wel van de instellingen dat ze de opleidingsstructuur goed neerzetten. Er moet beschreven worden hoe praktijkleerroutes eruit zien en hoe de begeleiding is georganiseerd. En natuurlijk moeten ook de epa’s worden beschreven.” Er was al hard gewerkt op de afdelingen voordat ze werd aangesteld, zegt ze. “Praktijkopleiders en unithoofden zijn volop aan de slag om hun opleiding te laten aansluiten op het Flex Levelmodel. Bij het acute cluster zijn de eerste studenten al aan de gang. Het BAZ­deel (basis acute zorg) beslaat een half jaar en omvat vier epa’s. De studenten kunnen daarna een uitstroomprofiel ­ zeg maar afstudeerrichting ­ kiezen: spoedeisende hulp, intensive care of verkoever.” Aan Leegwater ook de taak om alle verschillende opleidingen met elkaar te verbinden, zodat ze van elkaar kunnen leren en niet allemaal zelf het wiel hoeven uit te vinden. “Daartoe ga ik met alle afdelingen binnen Noordwest in gesprek om te zien welke trajecten we kunnen aanbieden. Er komen nieuwe kansen voor de werknemers. Dit past in ons beleid om mensen te binden en te boeien, en te behouden voor ons ziekenhuis.” CZO Flex Level CZO Flex Level is een nieuw landelijk stelsel om het opleidingsaanbod voor gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch ondersteunend personeel te verbeteren. Kernbegrippen zijn flexibiliteit, gepersonaliseerde leerroutes en meer inen doorstroommogelijkheden. CZO Flex Level is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Mandy Leegwater­van der Voort is als opleidingscoördinator voor de praktijkleerroutes in dienst van Noordwest Academie, maar heeft haar werkplek bewust in het ziekenhuis in Alkmaar gehouden. Daar is ze zichtbaar. Daar kan ze even over de afdelingen wandelen, een praatje maken, iemand aanschieten. En zelf wordt ze ook steeds meer aangesproken, met een vraag, een opmerking of een voorstel. Verpleegkundige opleidingen | 63

Financieel overzicht 2020 | 2021 x 1.000 € Bedrijfsopbrengsten DOT-opbrengsten Beschikbaarheidsgelden Overige bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Personeelskosten Salarissen Sociale kosten Overige personeelskosten Materiële kosten Kosten van voeding Hotelmatige kosten Algemene kosten Patiëntgebonden kosten Terrein- en gebouwgebonden kosten Kapitaallasten Afschrijvingen (inclusief inventaris buitenbudgettair) Interest Totaal bedrijfslasten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 3.897,4 969,8 259,4 5.126,6 1,7 48,2 357,1 11,9 0,1 419,0 - - 5.545,6 -4.158,2 4.095,5 976,1 345,2 5.416,8 0,0 3,0 441,7 11,5 0,0 456,2 - - 5.873,0 -4.266,9 4.238,6 1.126,8 320,4 5.685,8 1,0 16,6 443,2 10,5 5,0 476,3 - - 6.162,1 -4.737,4 Aantekeningen Overzicht is exclusief onderzoeksprojecten Realisatie 2020 Realisatie 2021 Begroting 2021 - - 1.387,4 1.387,4 - - 1.606,1 1.606,1 - - 1.424,7 1.424,7 Verpleegkundige opleidingen | 64

Corona beïnvloedt bedrijfsvoering Het uitbreken van de corona­pandemie in 2020 heeft grote effecten gehad op de bedrijfsvoering van Noordwest Academie, aldus Marjan Verbart, bedrijfskundig manager van de Academie. Een toelichting op het financieel verslag. Fysiek onderwijs was in meerdere tijdvakken niet mogelijk. Onderwijs en trainingen werden omgevormd en voor zover mogelijk digitaal gegeven. Praktijktrainingen konden geen doorgang vinden; de opbrengsten daarvan halveerden. Het totale effect kon worden beperkt door minder uurdocenten en minder onderwijsmiddelen (overige personeelskosten) in te zetten. Tevens werden vacatures aangehouden. De afdeling ict van Noordwest heeft de kosten van de digitalisering voor haar rekening genomen. Door de (gedeeltelijke) sluiting van afdelingen in de kliniek waren minder stageplaatsen beschikbaar. Uitval in de HIP­ en VIP­groepen is daarom niet ­ zoals wel gebruikelijk ­ aangevuld. De daaraan gerelateerde personeelskosten van studenten, subsidieopbrengsten en onderwijsbijdragen namen evenredig af. Om een meer flexibele werkomgeving te creëren is in het voorjaar meubilair vervangen, rekening houdend met de inrichtingsplannen voor Westerlicht. De kosten van de verhuizing waren voor rekening van facilitair. Door de tegenvallende opbrengsten bleef de Academie in 2020 niet binnen de begroting. 2021 De subsidie praktijkleren kent een subsidieplafond waardoor de tarieven fluctueren afhankelijk van de aanvragen. In 2021 was het tarief ongebruikelijk hoog. Daarnaast werd de subsidie aangevuld met een toeslag voor opleidingen in de tekortsector gezondheidszorg. Hierdoor stegen de opbrengsten fors ten opzichte van 2020. > Verpleegkundige opleidingen | 65

De coronamaatregelen werden stapsgewijs versoepeld. Onderwijs en (praktijk)trainingen waren steeds vaker fysiek mogelijk. De opbrengsten stegen evenredig mee. In het najaar zijn de vacatures ingevuld. Ook was het weer mogelijk om het aiosopleidersymposium en de wetenschapsdag te organiseren, zij het in aangepaste vorm. Voor de ontwikkeling van e-learningmodules in het leerportaal is nieuwe software aangeschaft De algemene kosten zijn in 2021 fors hoger dan in 2020. Deels komt dat voor rekening van de medische bibliotheek. Naast prijsindexaties en koersontwikkelingen van de dollar, stijgen de kosten van de collectie door het vernieuwen van het contract van het STZ­pakket en een upgrade van het Oxford­pakket, waardoor meer titels beschikbaar zijn. Ook werden nieuwe abonnementen, afgesloten met ingang van 2022, betaald in 2021. Daarnaast namen de licentiekosten toe. Voor de ontwikkeling van e­learningmodules in het leerportaal is nieuwe software aangeschaft. Bureau wetenschap heeft CTcue in gebruik genomen, software om klinische data te ontsluiten ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek in Noordwest. In 2021 bleef Noordwest Academie binnen de begroting. *) De kosten van de masterfase 1 en de VIP worden volledig gedekt uit de bijdrage van resp. het VUmc en roc’s. Deze gelden worden gereserveerd voor dit doel. Jaarlijks valt uit deze reservering het gerealiseerde bedrag vrij; dit wordt verantwoord in de bedrijfsopbrengsten. Verpleegkundige opleidingen | 66

Organogram organisatie noordwest academie organisatie noordwest academie Raad van bestuur Noordwest Noordwest Academie decanaat wetenschap leerportaal medisch onderwijs verpleegkundig onderwijs training & expertise bureau wetenschap bedrijfsvoering masteronderwijs med. vervolgopleidingen initiële opleidingen verplk. vervolgopleidingen stagebureau lokale uitvoerbaarheid ondersteuning onderzoek kwaliteit & monitoring medische bibliotheek onderwijssubsidies coassistenten KTO HIP VIP Verpleegkundige opleidingen | 67

Wetenschappelijke publicaties 2020 Artikelen van medewerkers van Noordwest in weten schappelijke tijdschriften. Het aantal (unieke) publicaties is 189. Een groot aantal is door samenwerking tussen disciplines tot stand gebracht. Daarom komen deze op meerdere plekken in dit over zicht voor. Bijzondere tandheelkunde Kramer EM, Kramer GJC. [Activator or Herbst, what’s best?]. Ned Tijdschr Tandheelkd. 2020 Dec;127(12):671-676. doi: 10.5177/ ntvt.2020.12.20048. PMID: 33367293. Kramer GJC, Brand HS, Bots CP. [Opinions on orthodontics: an online questionnaire among NTVT readers]. Ned Tijdschr Tandheelkd. 2020 Dec;127(12):665-670. doi: 10.5177/ ntvt.2020.12.20116. PMID: 33367292. Cardiologie Becker M, Allaart C, Zweerink A, Cornel J, van de Ven P, van Rossum A, Germans T. Correlation between septal midwall late gadolinium enhancement on CMR and conduction delay on ECG in patients with nonischemic dilated cardiomyopathy. Int J Cardiol Heart Vasc. 2020 Jan 25;26:100474. doi: 10.1016/j.ijcha.2020.100474. eCollection 2020 Feb. PMID: 32021905. Boer J, Kappelhof J, van der Zant F, Wondergem M, de Swart H, Knol R. 13N-ammonia PET/CT stress myocardial blood flow compared to fractional flow reserve in coronary artery disease. Nucl Med Commun. 2020 Feb;41(2):133-138. doi: 10.1097/ MNM.0000000000001117. PMID: 31764595. Bouwens E, Schuurman A, Akkerhuis K, Baart S, Caliskan K, Brugts J, van Ramshorst J, Germans T, Umans V, Boersma E, Kardys I. Serially Measured Cytokines and Cytokine Receptors in Relation to Clinical Outcome in Patients With Stable Heart Failure. Can J Cardiol. 2020 Oct;36(10):1587-1591. doi: 10.1016/j.cjca.2020.08.010. Epub 2020Aug 20. PMID: 32827637. Bouwens E, van den Berg V, Akkerhuis K, Baart S, Caliskan K, Brugts J, Mouthaan H, Ramshorst J, Germans T, Umans V, Boersma E, Kardys I. Circulating Biomarkers of Cell Adhesion Predict Clinical Outcome in Patients with Chronic Heart Failure. J Clin Med. 2020 Jan 10;9(1). pii: jcm9010195. doi: 10.3390/jcm9010195. PMID: 31936828. Brankovic M, Akkerhuis K, Hoorn E, van Boven N, van den Berge J, Constantinescu A, Brugts J, van Ramshorst J, Germans T, Hillege H, Boersma E, Umans V, Kardys I. Renal tubular damage and worsening renal function in chronic heart failure: Clinical determinants and relation to prognosis (Bio-SHiFT study). Clin Cardiol. 2020 Apr 16. doi: 10.1002/clc.23359. PMID: 32298007. Brugts J, Veenis J, Radhoe S, Linssen G, van Gent M, Borleffs C, van Ramshorst J, van Pol P, Tukkie R, Spee R, Emans M, Kok W, van Halm V, Handoko L, Beeres S, Post M, Boersma E, Lenzen M, Manintveld O, Koffijberg H, van Baal P, Versteegh M, Smilde T, van Heerebeek L, Rienstra M, Mosterd A, Delnoy P, Asselbergs F, Brunner-La Rocca H, de Boer R. A randomised comparison of the effect of haemodynamic monitoring with CardioMEMS in addition to standard care on quality of life and hospitalisations in patients with chronic heart failure : Design and rationale of the MONITOR HF multicentre randomised clinical trial. Neth Heart J. 2020 Jan;28(1):16-26. doi: 10.1007/s12471-019-01341-9. PMID: 31776915. Chu G, Seelig J, Trinks-Roerdink E, van Alem A, Alings M, van den Bemt B, Boersma L, Brouwer M, Cannegieter S, Ten Cate H, Kirchhof C, Crijns H, van Dijk E, Elvan A, van Gelder I, de Groot J, den Hartog F, de Jong J, de Jong S, Klok F, Lenderink T, Luermans J, Meeder J, Pisters R, Polak P, Rienstra M, Smeets F, Tahapary G, Theunissen L, Tieleman R, Trines S, van der Voort P, Geersing G, Rutten F, Hemels M, Huisman M. Design and rationale of DUTCH-AF: a prospective nationwide registry programme and observational study on long-term oral antithrombotic treatment in patients with atrial fibrillation. BMJ Open. 2020 Aug 24;10(8):e036220. doi: 10.1136/ bmjopen-2019-036220. PMID: 32843516. Claessen B, van Wijk D. FFR in the Setting of ACS: Can We Do Better? JACC Cardiovasc Interv. 2020 Aug 24;13(16):1904-1906. doi:10.1016/j.jcin.2020.06.018. Epub 2020 Jul 29. PMID: 32739304. Claessen BE, Guedeney P, Gibson CMichael, Angiolillo DJ, Cao D, Lepor N, Mehran R. Lipid Management in Patients Presenting With Acute Coronary Syndromes: A Review. J Am Heart Assoc. 2020 Dec 15;9(24):e018897. doi: 10.1161/JAHA.120.018897. Epub 2020Dec 8. PMID: 33289416. Dangas GD, Claessen BE. Stent Technology Reaches Maturity? JACC Cardiovasc Interv. 2020 Dec 28;13(24):2879-2881. doi:10.1016/j. jcin.2020.10.004. PMID: 33357525. De Luca G, Cercek M, Jensen LOkkels, Vavlukis M, Calmac L, Johnson T, Roura I Ferrer G, Ganyukov V, Wojakowski W, von Birgelen C, Versaci F, Ten Berg J, Laine M, Dirksen M, Casella G, Kala P, Díez Gil JLuis, Becerra V, De Simone C, Carrill X, Scoccia A, Lux A, Kovarnik T, Davlouros P, Gabrielli G, Flores Rios X, Bakraceski N, Levesque S, Guiducci V, Kidawa M, Marinucci L, Zilio F, Galasso G, Fabris E, Menichelli M, Manzo S, Caiazzo G, Moreu J, Sanchis Forés J, Donazzan L, Vignali L, Teles R, Bosa Ojeda F, Lehtola H, CamachoFreiere S, Kraaijeveld A, Antti Y, Boccalatte M, Martínez-Luengas ILozano, Scheller B, Alexopoulos D, Uccello G, Faurie B, Gutierrez Barrios A, Wilbert B, Cortese G, Moreno R, Parodi G, Kedhi E, Verdoia M. Impact of COVID-19 pandemic and diabetes on mechanical reperfusion in patients with STEMI: insights from the ISACS STEMI COVID 19 Registry. Cardiovasc Diabetol. 2020 Dec 18;19(1):215. doi: 10.1186/s12933-020-01196-0. PMID: 33339541. Wetenschappelijke publicaties 2020 | 68

De Luca G, Verdoia M, Cercek M, Jensen LOkkels, Vavlukis M, Calmac L, Johnson T, Ferrer GRourai, Ganyukov V, Wojakowski W, Kinnaird T, van Birgelen C, Cottin Y, IJsselmuiden A, Tuccillo B, Versaci F, Royaards K, Berg JTen, Laine M, Dirksen M, Siviglia M, Casella G, Kala P, Díez Gil JLuis, Banning A, Becerra V, De Simone C, Santucci A, Carrillo X, Scoccia A, Amoroso G, Lux A, Kovarnik T, Davlouros P, Mehilli J, Gabrielli G, Rios XFlores, Bakraceski N, Levesque S, Cirrincione G, Guiducci V, Kidawa M, Spedicato L, Marinucci L, Ludman P, Zilio F, Galasso G, Fabris E, Menichelli M, Garcia-Touchard A, Manzo S, Caiazzo G, Moreu J, Forés JSanchis, Donazzan L, Vignali L, Teles R, Benit E, Agostoni P, Bosa Ojeda F, Lehtola H, Camacho-Freiere S, Kraaijeveld A, Antti Y, Boccalatte M, Deharo P, Martínez-Luengas ILozano, Scheller B, Alexopoulos D, Moreno R, Kedhi E, Uccello G, Faurie B, Gutierrez Barrios A, Di Uccio FScotto, Wilbert B, Smits P, Cortese G, Parodi G, Dudek D. Impact of COVID-19 Pandemic on Mechanical Reperfusion for Patients With STEMI. J Am Coll Cardiol. 2020 Nov 17;76(20):2321-2330. doi: 10.1016/j.jacc.2020.09.546. PMID: 33183506. Fiolet ATL, Nidorf SMark, Cornel JH. Colchicine for secondary prevention in coronary disease. Eur Heart J. 2020 Dec 21:ehaa974. doi: 10.1093/eurheartj/ehaa974. PMID: 33346343. Fiolet A, Silvis M, Opstal T, Bax W, van der Horst F, Mosterd A, de Kleijn D, Cornel J. Short-term effect of low-dose colchicine on inflammatory biomarkers, lipids, blood count and renal function in chronic coronary artery disease and elevated high-sensitivity C-reactive protein. PLoS One. 2020 Aug 31;15(8):e0237665. doi: 10.1371/journal.pone.0237665. eCollection2020. PMID: 32866166. Gimbel M, Qaderdan K, Willemsen L, Hermanides R, Bergmeijer T, de Vrey E, Heestermans T, Tjon Joe Gin M, Waalewijn R, Hofma S, den Hartog F, Jukema W, von Birgelen C, Voskuil M, Kelder J, Deneer V, Ten Berg J. Clopidogrel versus ticagrelor or prasugrel in patients aged 70 years or older with non-ST-elevation acute coronary syndrome (POPular AGE): the randomised, open-label, non-inferiority trial. Lancet. 2020 Apr 25;395(10233):1374-1381. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30325-1. PMID: 32334703. Gommans D, Nas J, Pinto-Sietsma S, Koop Y, Konst R, Mensink F, Aarts G, Konijnenberg L, Cortenbach K, Verhaert D, Thannhauser J, Mol J, Rooijakkers M, Vos J, van Rumund A, Vart P, Hassing R, Cornel J, de Jager C, van den Heuvel M, van der Hoeven H, Verbon A, Pinto Y, van Royen N, van Kimmenade R, de Leeuw P, van Agtmael M, Bresser P, van Gilst W, Vonk-Noordergraaf A, Tijssen J, van Royen N, de Jager C, van den Heuvel M, van der Hoeven H, Verbon A, Pinto Y, van Kimmenade R. Rationale and design of the PRAETORIANCOVID trial: A double-blind, placebo-controlled randomized clinical trial with valsartan for PRevention of Acute rEspiraTORy dIstress syndrome in hospitAlized patieNts with SARS-COV-2 Infection Disease. Am Heart J. 2020 Aug;226:60-68. doi: 10.1016/j. ahj.2020.05.010. Epub 2020 May 21. PMID: 32512291. Hoogeveen RM, Stroes ESG, Cornel JH. [Anti-inflammatory therapy in cardiovascular disease; from hypothesis to future guideline?]. Ned Tijdschr Geneeskd. 2020 Oct 22;164:D4697. PMID: 33201620. Jalalzadeh H, Indrakusuma R, Koelemay M, e.a. Nationwide Analysis of Patients Undergoing Iliac Artery Aneurysm Repair in the Netherlands. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2020 Apr 21. pii: S10785884(20)30162-3. doi: 10.1016/j.ejvs.2020.02.027. PMID: 32331994. Klimczak-Tomaniak D, Bouwens E, Schuurman A, Akkerhuis K, Constantinescu A, Brugts J, Westenbrink B, van Ramshorst J, Germans T, Paczek L, Umans V, Boersma E, Kardys I. Temporal patterns of macrophage- and neutrophil-related markers are associated with clinical outcome in heart failure patients. ESC Heart Fail. 2020 Mar 20. doi: 10.1002/ehf2.12678. PMID: 32196993. Lemkes J, Janssens G, van der Hoeven N, Jewbali L, Dubois E, Meuwissen M, Rijpstra T, Bosker H, Blans M, Bleeker G, Baak R, Vlachojannis G, Eikemans B, van der Harst P, van der Horst I, Voskuil M, van der Heijden J, Beishuizen A, Stoel M, Camaro C, van der Hoeven H, Henriques J, Vlaar A, Vink M, van den Bogaard B, Heestermans T, de Ruijter W, Delnoij T, Crijns H, Jessurun G, Oemrawsingh P, Gosselink M, Plomp K, Magro M, Elbers P, Spoormans E, van de Ven P, Oudemans-van Straaten H, van Royen N. Coronary Angiography After Cardiac Arrest Without ST Segment Elevation: One-Year Outcomes of the COACT Randomized Clinical Trial. JAMA Cardiol. 2020 Sep 2:e203670. doi: 10.1001/ jamacardio.2020.3670. PMID: 32876654. Meijers T, Aminian A, Teeuwen K, van Wely M, Schmitz T, Dirksen M, van der Schaaf R, Iglesias J, Agostoni P, Dens J, Knaapen P, Rathore S, Ottervanger J, Dambrink J, Roolvink V, Gosselink A, Hermanides R, van Royen N, van Leeuwen M. Complex Large-Bore Radial percutaneous coronary intervention: rationale of the COLOR trial study protocol. BMJ Open. 2020 Jul 20;10(7):e038042. doi: 10.1136/ bmjopen-2020-038042. PMID: 32690749. Wetenschappelijke publicaties 2020| 69 Mulder M, Kemme M, Götte M, van de Ven P, Hauer H, Tahapary G, van Rossum A, Allaart C. Differences between gap-related persistent conduction and carina-related persistent conduction during radiofrequency pulmonary vein isolation. J Cardiovasc Electrophysiol. 2020 Jul;31(7):1616-1627. doi: 10.1111/jce.14544. Epub2020 May 22. PMID: 32406138. Mulder M, Kemme M, Hagen A, Hopman L, van de Ven P, Hauer H, Tahapary G, Götte M, van Rossum A, Allaart C. Impact of local left atrial wall thickness on the incidence of acute pulmonary vein reconnection after Ablation Index-guided atrial fibrillation ablation. Int J Cardiol Heart Vasc. 2020 Jul 3;29:100574. doi: 10.1016/j.ijcha.2020.100574.eCollection 2020 Aug. PMID: 32642554. Oomens T, de Haan S, Berkhout T, Heestermans A, de Swart J, van Ramshorst J, Ruifrok W, Dirksen M. The Alkmaar CTO registry: A retrospective cohort evaluating the introduction of a dedicated CTO program. Cardiovasc Revasc Med. 2020 Feb 20. pii: S15538389(20)30087-7. doi: 10.1016/j.carrev.2020.02.017. PMID: 32144036. Opstal TSJ, Hoogeveen RM, Fiolet ATL, Silvis MJM, The SHK, Bax WA, de Kleijn DPV, Mosterd A, Stroes ESG, Cornel JH. Colchicine Attenuates Inflammation Beyond the Inflammasome in Chronic Coronary Artery Disease: A LoDoCo2 Proteomic Substudy. Circulation. 2020 Nov 17;142(20):1996-1998. doi: 10.1161/ CIRCULATIONAHA.120.050560.Epub 2020 Aug 31. PMID: 32864998. Pepplinkhuizen S, Ibrahim S, Vink R, Groot B, Stroes E, Bax W, Cornel J. Electronic health records to facilitate continuous detection of familial hypercholesterolemia. Atherosclerosis. 2020 Oct;310:83-87. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2020.07.022.Epub 2020 Aug 8. PMID: 32927124. Schuurman A, Tomer A, Akkerhuis K, Brugts J, Constantinescu A, Ramshorst J, Umans V, Boersma E, Rizopoulos D, Kardys I. Personalized screening intervals for measurement of N-terminal pro-B-type natriuretic peptide improve efficiency of prognostication in patients with chronic heart failure. Eur J Prev Cardiol. 2020 May 16:2047487320922639. doi: 10.1177/2047487320922639. PMID: 32418484. Spoormans EM, Lemkes JS, Janssens GN, van der Hoeven NW, Jewbali LSD, Dubois EA, van de Ven PM, Meuwissen M, Rijpstra TA, Bosker HA, Blans MJ, Bleeker GB, Baak R, Vlachojannis GJ, Eikemans

BJW, van der Harst P, van der Horst ICC, Voskuil M, van der Heijden JJ, Beishuizen A, Stoel M, Camaro C, van der Hoeven H, Henriques JP, Vlaar APJ, Vink MA, van den Bogaard B, Heestermans TACM, de Ruijter W, Delnoij TSR, Crijns HJGM, Jessurun GAJ, Oemrawsingh PV, Gosselink MTM, Plomp K, Magro M, Elbers PWG, Appelman Y, van Royen N. Data on sex differences in one-year outcomes of outof-hospital cardiac arrest patients without ST-segment elevation. Data Brief. 2020 Nov 12;33:106521. doi: 10.1016/j.dib.2020.106521. eCollection 2020Dec. PMID: 33294518. Spoormans EM, Lemkes JS, Janssens GN, van der Hoeven NW, Jewbali LSD, Dubois EA, van de Ven PM, Meuwissen M, Rijpstra TA, Bosker HA, Blans MJ, Bleeker GB, Baak R, Vlachojannis GJ, Eikemans BJW, der Harst Pvan, van der Horst ICC, Voskuil M, van der Heijden JJ, Beishuizen A, Stoel M, Camaro C, van der Hoeven H, Henriques JP, Vlaar APJ, Vink MA, van den Bogaard B, Heestermans TACM, de Ruijter W, Delnoij TSR, Crijns HJGM, Jessurun GAJ, Oemrawsingh PV, Gosselink MTM, Plomp K, Magro M, Elbers PWG, Appelman Y, van Royen N. Sex differences in patients with out-of-hospital cardiac arrest without ST-segment elevation: A COACT trial substudy. Resuscitation. 2020 Nov 12;158:14-22. doi: 10.1016/j. resuscitation.2020.10.026. PMID: 33189807. Ueland T, Åkerblom A, Ghukasyan T, Michelsen AE, Becker RC, Bertilsson M, Budaj A, Cornel JH, Himmelmann A, James SK, Siegbahn A, Storey RF, Kontny F, Aukrust P, Wallentin L. ALCAM predicts future cardiovascular death in acute coronary syndromes: Insights from the PLATO trial. Atherosclerosis. 2020 Jan;293:35-41. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2019.11.031.Epub 2019 Nov 29. PMID: 31835039. van den Berg V, Umans V, Brankovic M, Oemrawsingh R, Asselbergs F, van der Harst P, Hoefer I, Kietselaer B, Crijns H, Lenderink T, Oude Ophuis A, van Schaik R, Kardys I, Boersma E, Akkerhuis K. Stabilization patterns and variability of hs-CRP, NT-proBNP and ST2 during 1 year after acute coronary syndrome admission: results of the BIOMArCS study. Clin Chem Lab Med. 2020 Nov 26;58(12):2099-2106. doi: 10.1515/cclm-2019-1320. PMID: 32383686. van den Berg V, Vroegindewey M, Roeters van Lennep J, Umans V, Deckers J, Akkerhuis K, Kardys I, Boersma E. Variability in lipid measurements can have major impact on treatment during secondary prevention. Eur J Prev Cardiol. 2020 Sep 30:zwaa004. doi: 10.1093/eurjpc/zwaa004. PMID: 33624006. van der Zant F, Maurits W, Lazarenko S, Broos W, Umans V, Cornel J, Knol R. Relation between pharmacological stress ECG, 13NH3PET/CT outcome and the occurrence of cardiac events during follow-up in women with chest pain. Nucl Med Commun. 2020 Aug;41(8):783-789. doi: 10.1097/MNM.0000000000001212. PMID: 32427699. van Veelen A, Claessen BEPM, Houterman S, Hoebers LPC, Elias J, Henriques JPS, Knaapen P. Incidence and outcomes of chronic total occlusion percutaneous coronary intervention in the Netherlands: data from a nationwide registry. Neth Heart J. 2020 Dec 2. doi: 10.1007/s12471-020-01521-y. PMID: 33263890. van Voorst H, Arnold A. Cost and health effects of case management compared with outpatient clinic follow-up in a Dutch heart failure cohort. ESC Heart Fail. 2020 Apr 16. doi: 10.1002/ ehf2.12692. PMID: 32301235. Zwart L, Jansen R, Ruiter J, Germans T, Simsek S, Hemels M. Opportunistic screening for atrial fibrillation with a single lead device in geriatric patients. J Geriatr Cardiol. 2020 Mar;17(3):149154. doi:10.11909/j.issn.1671-5411.2020.03.007. PMID: 32280331. Chirurgie Bakker N, Schoorl M, Demirkiran A, Cense H, Houdijk A. Erythrocyte deformability and aggregation in morbidly obese women undergoing laparoscopic gastric bypass surgery and effects of oral omega-3 fatty acid supplementation. Clin Hemorheol Microcirc. 2020 Apr 6. pii: CH190777. doi: 10.3233/CH-190777. PMID: 32280083. Bakker N, van den Helder R, Stoutjesdijk E, van Pelt J, Houdijk A. Effects of perioperative intravenous omega-3 fatty acids in colon cancer patients: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Am J Clin Nutr. 2020 Feb 1;111(2):385-395. doi: 10.1093/ ajcn/nqz281. PMID: 31826232. Beck N, van Brakel T, Smit H, van Klaveren D, Wouters M, Schreurs W. Pneumonectomy for Lung Cancer Treatment in The Netherlands: Between-Hospital Variation and Outcomes. World J Surg. 2020 Jan;44(1):285-294. doi: 10.1007/s00268-019-05190-w. PMID: 31549204. Beeres FJp, Diwersi N, Houwert MR, Link BC, Heng M, Knobe M, Groenwold RHh, Frima H, Babst R, Jm van de Wall B. ORIF Wetenschappelijke publicaties 2020 | 70 versus MIPO for humeral shaft fractures: a meta-analysis and systematic review of randomized clinical trials and observational studies. Injury. 2020 Nov 6:S0020-1383(20)30939-6. doi: 10.1016/j. injury.2020.11.016. PMID: 33223254. Blaas LS, van Sterkenburg MN, de Planque AM, Derksen RJ. New possibilities: the LockDown device for distal clavicle fractures. JSES Int. 2020 Oct 15;4(4):713-718. doi: 10.1016/j.jseint.2020.08.021. eCollection2020 Dec. PMID: 33345204. Cakir H. Contemporary determinants of outcome after colorectal surgery: adherence in enhanced recovery and visceral obesity Proefschrift Universiteit van Maastricht. Dingemans SA, Birnie MFN, Sanders FRK, van den Bekerom MPJ, Backes M, van Beeck E, Bloemers FW, van Dijkman B, Flikweert E, Haverkamp D, Holtslag HR, Hoogendoorn JM, Joosse P, Parkkinen M, Roukema G, Sosef N, Twigt BA, van Veen RN, van der Veen AH, Vermeulen J, Winkelhagen J, van der Zwaard BC, van Dieren S, Goslings JC, Schepers T. Correction to: Routine versus on demand removal of the syndesmotic screw; a protocol for an international randomised controlled trial (RODEO-trial). BMC Musculoskelet Disord. 2020 Aug 5;21(1):520. doi: 10.1186/s12891-020-03516-7. PMID: 32758205. Dogger M, Fransen B, Sierevelt I, Nolte P. Implant survival in uncemented total hip arthroplasty for displaced intracapsular femoral neck fractures: outcomes of 115 patients in a single center. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2020 Jul;30(5):885-893. doi:10.1007/ s00590-020-02652-z. Epub 2020 Mar 7. PMID: 32146516. Hendriks M, Verbeek X, van Manen J, van der Heijden S, Go S, Gooiker G, van Vegchel T, Siesling S, Jager A. Clinical decision trees support systematic evaluation of multidisciplinary team recommendations. Breast Cancer Res Treat. 2020 Sep;183(2):355363. doi: 10.1007/s10549-020-05769-1.Epub 2020 Jul 6. PMID: 32627108. Hoeijmakers F, Heineman D, Daniels J, Beck N, Tollenaar R, Wouters M, Marang-van de Mheen P, Schreurs W. Variation Between Multidisciplinary Tumor Boards in Clinical Staging and Treatment Recommendations for Patients With Locally Advanced Non-Small Cell Lung Cancer. Chest. 2020 Jul 30:S0012-3692(20)32079-1. doi: 10.1016/j.chest.2020.07.054. PMID: 32738254.

Huizing E, Kum S, Adams G, Ferraresi R, De Vries J, Ünlü Ç. Highpressure, non compliant balloon angioplasty for long and calcified infrapopliteal and inframalleolar lesions is feasible. Int Angiol. 2020 Oct;39(5):390-397. doi: 10.23736/S0392-9590.20.04375-8. Epub 2020May 13. PMID: 32401473. Ipema J, Huizing E, Schreve M, de Vries J, Unlu C. Editor’s Choice - Drug Coated Balloon Angioplasty vs. Standard Percutaneous Transluminal Angioplasty in Below the Knee Peripheral Arterial Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2020 Feb;59(2):265-275. doi: 10.1016/j. ejvs.2019.10.002. Epub 2019 Dec 27. PMID: 31889657. Kilicarslan M, de Weijer B, Simonyte Sjodin K, Aryal P, Ter Horst K, Cakir H, Romijn J, Ackermans M, Janssen I, Berends F, van de Laar A, Houdijk A, Kahn B, Serlie M. RBP4 increases lipolysis in human adipocytes and is associated with increased lipolysis and hepatic insulin resistance in obese women. FASEB J. 2020 Mar 13. doi: 10.1096/fj.201901979RR. PMID: 32167208. Kum S, Huizing E, Samarakoon L, Lim D, Ünlü Ç, Sato T. The direct extravascular calcium interruption arterial procedure technique for heavily calcified vessels. J Vasc Surg Cases Innov Tech. 2020 May 11;6(3):369-373. doi:10.1016/j.jvscit.2020.04.007. eCollection 2020 Sep. PMID: 32715173. Kuppen MCP, Westgeest HM, van den Eertwegh AJM, Coenen JLLM, van Moorselaar RJA, van den Berg P, Geenen MM, Mehra N, Hendriks MP, Lampe MI, van de Luijtgaarden ACM, Peters FPJ, Roeleveld TA, Smilde TJ, de Wit R, van Oort IM, Gerritsen WR, Uyl-de Groot CA. Health-related Quality of Life and Pain in a Real-world Castration-resistant Prostate Cancer Population: Results From the PRO-CAPRI Study in the Netherlands. Clin Genitourin Cancer. 2020 Jun;18(3):e233-e253. doi: 10.1016/j.clgc.2019.11.015.Epub 2019 Dec 5. PMID: 31883940. Loggers S, Van Lieshout E, Joosse P, Verhofstad M, Willems H. Prognosis of nonoperative treatment in elderly patients with a hip fracture: A systematic review and meta-analysis. Injury. 2020 Nov;51(11):2407-2413. doi: 10.1016/j.injury.2020.08.027. Epub 2020 Aug23. PMID: 32907702. Petrea I, Shields-Zeeman L, Keet R, Nica R, Kraan K, Chihai J, Condrat V, Curocichin G. Mental health system reform in Moldova: Description of the program and reflections on its implementation between 2014 and 2019. Health Policy. 2020 Jan;124(1):83-88. doi: 10.1016/j.healthpol.2019.11.007. Epub2019 Nov 23. PMID: 31810580. Roodbeen S, Blok R, Borstlap W, Bemelman W, Hompes R, Tanis P. Does oncological outcome differ between restorative and nonrestorative low anterior resection in patients with primary rectal cancer? Colorectal Dis. 2020 Nov 27. doi: 10.1111/codi.15464. PMID: 33245846. Rottier S, Dreuning L, van Pelt J, van Geloven A, Beele X, Huisman P, Deurholt W, Rottier C, van Leeuwen K, de Boer M, van Mierlo G, Boermeester M, Schreurs W. Alpha-1-Antitrypsin deficiency (carrier) as possible risk factor for development of colonic diverticula. A multicentre prospective case-control study: The ALADDIN study. Colorectal Dis. 2020 Jul 15. doi: 10.1111/codi.15270. PMID: 32666625. Rottier S, van Dijk S, Boermeester M. Author response to Comment on: Meta-analysis of the role of colonoscopy after an episode of left-sided acute diverticulitis. Br J Surg. 2020 Jan;107(1):154. doi: 10.1002/bjs.11449. PMID: 31869466. Schmidt A, Schreve M, Huizing E, Del Giudice C, Branzan D, Ünlü Ç, Varcoe R, Ferraresi R, Kum S. Reply to “More Data Are Needed to Elucidate the Achilles’ Heel of Percutaneous Deep Venous Arterialization”. J Endovasc Ther. 2020 Oct;27(5):874-876. doi: 10.1177/1526602820948157. Epub 2020Sep 1. PMID: 32869686. Schreve M, Huizing E, Kum S, de Vries J, de Borst G, Ünlü Ç. Volume Flow and Peak Systolic Velocity of the Arteriovenous Circuit in Patients after Percutaneous Deep Venous Arterialization. Diagnostics (Basel). 2020 Sep 28;10(10):760. doi: 10.3390/ diagnostics10100760. PMID: 32998196. Suijker J, de Vries A, de Jong V, Schepers T, Ponsen K, Halm J. Health-Related Quality of Life Is Decreased After Necrotizing SoftTissue Infections. J Surg Res. 2020 Jan;245:516-522. doi: 10.1016/j. jss.2019.07.097. Epub 2019 Aug 23. PMID: 31450039. Ten Berge M, Beck N, Steup W, Verhagen A, van Brakel T, Schreurs W, Wouters M. Textbook outcome as a composite outcome measure in non-small-cell lung cancer surgery. Eur J Cardiothorac Surg. 2020 Jul 30:ezaa265. doi: 10.1093/ejcts/ezaa265. PMID: 32728711. Terstappen ALE, Joosse P, van Dijke CF, Mirck B, van den Brand JGH. Tension Band Wiring Provides Excellent Patient-Reported Long-Term Results for Both Comminuted and Simple Displaced Olecranon Fractures. J Orthop Trauma. 2020 Jul;34(7):e239-e244. doi: 10.1097/BOT.0000000000001728. PMID: 32555039. van den Broek J, van der Wolf F, Heijnen L, Schreurs W. The prognostic importance of MRI detected extramural vascular invasion (mrEMVI) in locally advanced rectal cancer. Int J Colorectal Dis. 2020 Jun 2. doi: 10.1007/s00384-020-03632-9. PMID: 32488420. van der Hout A, van Uden-Kraan C, Holtmaat K, Jansen F, Lissenberg-Witte B, Nieuwenhuijzen G, Hardillo J, Baatenburg de Jong R, Tiren-Verbeet N, Sommeijer D, de Heer K, Schaar C, Sedee R, Bosscha K, van den Brekel M, Petersen J, Westerman M, Honings J, Takes R, Houtenbos I, van den Broek W, de Bree R, Jansen P, Eerenstein S, Leemans C, Zijlstra J, Cuijpers P, van de Poll-Franse L, Verdonck-de Leeuw I. Role of eHealth application Oncokompas in supporting self-management of symptoms and health-related quality of life in cancer survivors: a randomised, controlled trial. Lancet Oncol. 2020 Jan;21(1):80-94. doi: 10.1016/S14702045(19)30675-8. Epub 2019 Dec 11. PMID: 31838009. van Dorp M, Beck N, Steup W, Schreurs W. Surgical treatment of pulmonary metastases in the Netherlands: data from the Dutch Lung Cancer Audit for Surgery. Eur J Cardiothorac Surg. 2020 Apr 13. pii: 5819620. doi: 10.1093/ejcts/ezaa090. PMID: 32282876. van Dorp M, Heineman D, Steup W, Schreurs W. Reply to Milosevic et al. Eur J Cardiothorac Surg. 2020 Oct 2:ezaa293. doi: 10.1093/ ejcts/ezaa293. PMID: 33006595. van Ommeren-Olijve S, Burbach J, Furnée E. Risk factors for nonclosure of an intended temporary defunctioning stoma after emergency resection of left-sided obstructive colon cancer. Int J Colorectal Dis. 2020 Jun;35(6):1087-1093. doi: 10.1007/s00384-02003559-1.Epub 2020 Mar 24. PMID: 32211956. van Oostendorp S, Belgers H, Bootsma B, Hol J, Belt E, Bleeker W, Den Boer F, Demirkiran A, Dunker M, Fabry H, Graaf E, Knol J, Oosterling S, Slooter G, Sonneveld D, Talsma A, Van Westreenen H, Kusters M, Hompes R, Bonjer H, Sietses C, Tuynman J. Locoregional recurrences after transanal total mesorectal excision of rectal Wetenschappelijke publicaties 2020 | 71

cancer during implementation. Br J Surg. 2020 Aug;107(9):12111220. doi: 10.1002/bjs.11525. Epub 2020 Apr 4. PMID: 32246472. Veld J, Wisselink D, Amelung F, Consten E, de Wilt J, de Hingh I, Bemelman W, van Hooft J, Tanis P. Synchronous and Metachronous Peritoneal Metastases in Patients with Left-Sided Obstructive Colon Cancer. Ann Surg Oncol. 2020 Aug;27(8):2762-2773. doi: 10.1245/ s10434-020-08327-7. Epub 2020Mar 13. PMID: 32170481. von Meyenfeldt E, de Betue C, van den Berg R, van Thiel E, Schreurs W, Marres G. Wide Variation in Perioperative Care in Anatomical Lung Resections in the Netherlands: A National Survey. Semin Thorac Cardiovasc Surg. 2020 Winter;32(4):1101-1110. doi:10.1053/j. semtcvs.2020.05.015. Epub 2020 May 23. PMID: 32454091. Zijlstra L, van Velzen D, Simsek S, Mooijaart S, van Buren M, Stott D, Ford I, Jukema J, Trompet S. The kidney, subclinical thyroid disease and cardiovascular outcomes in older patients. Endocr Connect. 2020 Jan;9(1):55-62. doi: 10.1530/EC-19-0502. PMID: 31846431. Dermatologie Dekker H, Bun R, Mulder D, Breeuwsma N, van der Rhee J, Guimerà N, Quint W, Vermeer M, Bouwes Bavinck J. Human papillomavirus 16-positive supraclavicular cutaneous squamous cell carcinoma metastatic to the level IV supraclavicular lymph nodes. JAAD Case Rep. 2020 Jul 11;6(9):822-825. doi: 10.1016/j.jdcr.2020.07.002. eCollection 2020 Sep. PMID: 32875029. Geriatrie Boelaarts L, de Jonghe J, Scheltens P. Diagnostic Impact of CSF Biomarkers in a Local Hospital Memory Clinic Revisited. Dement Geriatr Cogn Disord. 2020 Mar 30:1-6. doi: 10.1159/000506332. PMID: 32224618. de Ruiter S, Biesheuvel S, van Haelst I, van Marum R, Jansen R. To STOPP or to START? Potentially inappropriate prescribing in older patients with falls and syncope. Maturitas. 2020 Jan;131:65-71. doi: 10.1016/j.maturitas.2019.10.013. Epub 2019 Nov 7. PMID: 31787149. de Vries TAC, Hemels MEW, Pisters R, Jansen RWMM, de Groot JR. [Contraindications to DOACs in atrial fibrillation]. Ned Tijdschr Geneeskd. 2020 Oct 22;164:D4906. PMID: 33201637. Fruijtier AD, Visser LNC, Bouwman FH, Lutz R, Schoonenboom N, Kalisvaart K, Hempenius L, Roks G, Boelaarts L, Claus JJ, Kleijer M, de Beer M, van der Flier WM, Smets EMA. What patients want to know, and what we actually tell them: The ABIDE project. Alzheimers Dement (N Y). 2020 Dec 16;6(1):e12113. doi: 10.1002/ trc2.12113.eCollection 2020. PMID: 33344753. Visser L, Pelt S, Kunneman M, Bouwman F, Claus J, Kalisvaart K, Hempenius L, de Beer M, Roks G, Boelaarts L, Kleijer M, van der Flier W, Smets E, Hillen M. Communicating uncertainties when disclosing diagnostic test results for (Alzheimer’s) dementia in the memory clinic: The ABIDE project. Health Expect. 2020 Feb;23(1):5262. doi: 10.1111/hex.12964. Epub 2019 Oct 22. PMID: 31638322. Visser L, van Maurik I, Bouwman F, Staekenborg S, Vreeswijk R, Hempenius L, de Beer M, Roks G, Boelaarts L, Kleijer M, van der Flier W, Smets E. Clinicians’ communication with patients receiving a MCI diagnosis: The ABIDE project. PLoS One. 2020 Jan 21;15(1):e0227282. doi: 10.1371/journal.pone.0227282. eCollection 2020. PMID: 31961882. Zwart L, Jansen R, Ruiter J, Germans T, Simsek S, Hemels M. Opportunistic screening for atrial fibrillation with a single lead device in geriatric patients. J Geriatr Cardiol. 2020 Mar;17(3):149154. doi:10.11909/j.issn.1671-5411.2020.03.007. PMID: 32280331. Intensive Care Lemkes J, Janssens G, van der Hoeven N, Jewbali L, Dubois E, Meuwissen M, Rijpstra T, Bosker H, Blans M, Bleeker G, Baak R, Vlachojannis G, Eikemans B, van der Harst P, van der Horst I, Voskuil M, van der Heijden J, Beishuizen A, Stoel M, Camaro C, van der Hoeven H, Henriques J, Vlaar A, Vink M, van den Bogaard B, Heestermans T, de Ruijter W, Delnoij T, Crijns H, Jessurun G, Oemrawsingh P, Gosselink M, Plomp K, Magro M, Elbers P, Spoormans E, van de Ven P, Oudemans-van Straaten H, van Royen N. Coronary Angiography After Cardiac Arrest Without ST Segment Elevation: One-Year Outcomes of the COACT Randomized Clinical Trial. JAMA Cardiol. 2020 Sep 2:e203670. doi: 10.1001/ jamacardio.2020.3670. PMID: 32876654. Spoormans EM, Lemkes JS, Janssens GN, van der Hoeven NW, Jewbali LSD, Dubois EA, van de Ven PM, Meuwissen M, Rijpstra TA, Bosker HA, Blans MJ, Bleeker GB, Baak R, Vlachojannis GJ, Eikemans BJW, van der Harst P, van der Horst ICC, Voskuil M, van der Heijden JJ, Beishuizen A, Stoel M, Camaro C, van der Hoeven H, Henriques JP, Vlaar APJ, Vink MA, van den Bogaard B, Heestermans TACM, de Ruijter W, Delnoij TSR, Crijns HJGM, Jessurun GAJ, Oemrawsingh Wetenschappelijke publicaties 2020 | 72 PV, Gosselink MTM, Plomp K, Magro M, Elbers PWG, Appelman Y, van Royen N. Data on sex differences in one-year outcomes of outof-hospital cardiac arrest patients without ST-segment elevation. Data Brief. 2020 Nov 12;33:106521. doi: 10.1016/j.dib.2020.106521. eCollection 2020Dec. PMID: 33294518. Spoormans EM, Lemkes JS, Janssens GN, van der Hoeven NW, Jewbali LSD, Dubois EA, van de Ven PM, Meuwissen M, Rijpstra TA, Bosker HA, Blans MJ, Bleeker GB, Baak R, Vlachojannis GJ, Eikemans BJW, der Harst Pvan, van der Horst ICC, Voskuil M, van der Heijden JJ, Beishuizen A, Stoel M, Camaro C, van der Hoeven H, Henriques JP, Vlaar APJ, Vink MA, van den Bogaard B, Heestermans TACM, de Ruijter W, Delnoij TSR, Crijns HJGM, Jessurun GAJ, Oemrawsingh PV, Gosselink MTM, Plomp K, Magro M, Elbers PWG, Appelman Y, van Royen N. Sex differences in patients with out-of-hospital cardiac arrest without ST-segment elevation: A COACT trial substudy. Resuscitation. 2020 Nov 12;158:14-22. doi: 10.1016/j. resuscitation.2020.10.026. PMID: 33189807. Covid-19 pneumonia and ventilation-induced lung injury: A case report. Rom J Anaesth Intensive Care. 2020 Dec;27(2): 80–82. Witteveen E, Wieske L, Sommers J, Spijkstra J, de Waard M, Endeman H, Rijkenberg S, de Ruijter W, Sleeswijk M, Verhamme C, Schultz M, van Schaik I, Horn J. Early Prediction of Intensive Care Unit-Acquired Weakness: A Multicenter External Validation Study. J Intensive Care Med. 2020 Jun;35(6):595-605. doi: 10.1177/0885066618771001. Epub2018 May 1. PMID: 29716425. Interne geneeskunde Beck-Peccoz P, Höybye C, Murray R, Simsek S, Zabransky M, Zouater H, Stalla G. Malignancy risk in adults with growth hormone deficiency undergoing long-term treatment with biosimilar somatropin (Omnitrope(®)): data from the PATRO Adults study. Ther Adv Endocrinol Metab. 2020 Sep 10;11:2042018820943377. doi:10.1177/2042018820943377. eCollection 2020. PMID: 32973992. Boertien T, Drent M, Booij J, Majoie C, Stokkel M, Hoogmoed J, Pereira A, Biermasz N, Simsek S, Groote Veldman R, Tanck M, Fliers E, Bisschop P. The GALANT trial: study protocol of a randomised placebo-controlled trial in patients with a (68) Ga -DOTATATE PET-positive, clinically non-functioning pituitary macroadenoma on the effect of lan reotide on t umour size. BMJ Open. 2020 Aug 13;10(8):e038250. doi: 10.1136/bmjopen-2020-038250. PMID: 32792446.

Brinkman-Stoppelenburg A, Polinder S, Olij B, van den Berg B, Gunnink N, Hendriks M, van der Linden Y, Nieboer D, van der PadtPruijsten A, Peters L, Roggeveen B, Terheggen F, Verhage S, van der Vorst M, Willemen I, Vergouwe Y, van der Heide A. The association between palliative care team consultation and hospital costs for patients with advanced cancer: An observational study in 12 Dutch hospitals. Eur J Cancer Care (Engl). 2020 May;29(3):e13198. doi: 10.1111/ecc.13198. Epub 2019 Dec 11. PMID: 31825156. Brinkman-Stoppelenburg A, Vergouwe Y, Booms M, Hendriks M, Peters L, Quarles van Ufford-Mannesse P, Terheggen F, Verhage S, van der Vorst M, Willemen I, Polinder S, van der Heide A. The Impact of Palliative Care Team Consultation on Quality of Life of Patients with Advanced Cancer in Dutch Hospitals: An Observational Study. Oncol Res Treat. 2020;43(9):405-413. doi: 10.1159/000508312. Epub 2020 Jun 24. PMID: 32580199. de Groot P, Nikolic T, Imangaliyev S, Bekkering S, Duinkerken G, Keij F, Herrema H, Winkelmeijer M, Kroon J, Levin E, Hutten B, Kemper E, Simsek S, Levels J, van Hoorn F, Bindraban R, Berkvens A, Dallinga-Thie G, Davids M, Holleman F, Hoekstra J, Stroes E, Netea M, van Raalte D, Roep B, Nieuwdorp M. Oral butyrate does not affect innate immunity and islet autoimmunity in individuals with longstanding type 1 diabetes: a randomised controlled trial. Diabetologia. 2020 Mar;63(3):597-610. doi: 10.1007/s00125-01905073-8. Epub 2020 Jan 8. PMID: 31915895. Ebben K, Sieswerda M, Luiten E, Heijns J, van der Pol C, Bessems M, Honkoop A, Hendriks M, Verloop J, Verbeek X. Impact on Quality of Documentation and Workload of the Introduction of a National Information Standard for Tumor Board Reporting. JCO Clin Cancer Inform. 2020 Apr;4:346-356. doi: 10.1200/CCI.19.00050. PMID: 32324446. Fiolet A, Silvis M, Opstal T, Bax W, van der Horst F, Mosterd A, de Kleijn D, Cornel J. Short-term effect of low-dose colchicine on inflammatory biomarkers, lipids, blood count and renal function in chronic coronary artery disease and elevated high-sensitivity C-reactive protein. PLoS One. 2020 Aug 31;15(8):e0237665. doi: 10.1371/journal.pone.0237665. eCollection2020. PMID: 32866166. Gootjes E, van der Stok E, Buffart T, Bakkerus L, Labots M, Zonderhuis B, Tuynman J, Meijerink M, van de Ven P, Haasbeek C, Ten Tije A, de Groot J, Hendriks M, van Meerten E, Nuyttens J, Grunhagen D, Verhoef C, Verheul H. Safety and Feasibility of Additional Tumor Debulking to First-Line Palliative Combination Chemotherapy for Patients with Multiorgan Metastatic Colorectal Cancer. Oncologist. 2020 Jun 3. doi: 10.1634/ theoncologist.2019-0693. PMID: 32490570. Hartman J, Westerman M, Wagenaar J. Two-sided femoral Campylobacter jejuni osteomyelitis in a patient with acquired hypogammaglobulinemia: a case report. BMC Infect Dis. 2020 Mar 6;20(1):199. doi: 10.1186/s12879-020-4929-8. PMID: 32143636. Hendriks M, Verbeek X, van Manen J, van der Heijden S, Go S, Gooiker G, van Vegchel T, Siesling S, Jager A. Clinical decision trees support systematic evaluation of multidisciplinary team recommendations. Breast Cancer Res Treat. 2020 Sep;183(2):355363. doi: 10.1007/s10549-020-05769-1.Epub 2020 Jul 6. PMID: 32627108. Heslinga M, Nielen M, Smulders Y, Simsek S, Nurmohamed M. Amplified prevalence and incidence of cardiovascular disease in patients with inflammatory arthritis and coexistent autoimmune disorders. Rheumatology (Oxford). 2020 Jan 18. pii: 5709513. doi: 10.1093/rheumatology/kez650. PMID: 31953945. Houben E, Mendel A, Carette S, Voskuyl A, Penne E, Pagnoux C. Predictors of fatal and non-fatal cardiovascular events in ANCAassociated vasculitis: Data from the Toronto CanVasc cohort. Joint Bone Spine. 2020 Jan 17. pii: S1297-319X(20)30006-3. doi: 10.1016/j. jbspin.2019.12.005. PMID: 31958575. Jansen T, Geleijnse G, Van Maaren M, Hendriks M, Ten Teije A, Moncada-Torres A. Machine Learning Explainability in Breast Cancer Survival. Stud Health Technol Inform. 2020 Jun 16;270:307311. doi: 10.3233/SHTI200172. PMID: 32570396. Kuppen MCP, Westgeest HM, van den Eertwegh AJM, Coenen JLLM, van Moorselaar RJA, van den Berg P, Geenen MM, Mehra N, Hendriks MP, Lampe MI, van de Luijtgaarden ACM, Peters FPJ, Roeleveld TA, Smilde TJ, de Wit R, van Oort IM, Gerritsen WR, Uyl-de Groot CA. Health-related Quality of Life and Pain in a Real-world Castration-resistant Prostate Cancer Population: Results From the PRO-CAPRI Study in the Netherlands. Clin Genitourin Cancer. 2020 Jun;18(3):e233-e253. doi: 10.1016/j.clgc.2019.11.015.Epub 2019 Dec 5. PMID: 31883940. Kuppen M, Westgeest H, van der Doelen M, van den Eertwegh A, Coenen J, Aben K, van den Bergh A, Bergman A, den Bosch J, Celik F, Hendriks M, Lavalaye J, der Meer S, Polee M, Somford D, van Oort I, Uyl-de Groot C, Gerritsen W. Real-world outcomes of radium-223 dichloride for metastatic castration resistant prostate cancer. Future Oncol. 2020 Jul;16(19):1371-1384. doi: 10.2217/fon-20200039. Epub 2020 May29. PMID: 32469606. Mohammadi P, Heitbrink MA, Wagenaar JFP, Hendriks MP. Brain lesions in a patient with rectal cancer: mind your step. Neth J Med. 2020 Dec;78(6):381-384. PMID: 33380536. Opstal TSJ, Hoogeveen RM, Fiolet ATL, Silvis MJM, The SHK, Bax WA, de Kleijn DPV, Mosterd A, Stroes ESG, Cornel JH. Colchicine Attenuates Inflammation Beyond the Inflammasome in Chronic Coronary Artery Disease: A LoDoCo2 Proteomic Substudy. Circulation. 2020 Nov 17;142(20):1996-1998. doi: 10.1161/ CIRCULATIONAHA.120.050560.Epub 2020 Aug 31. PMID: 32864998. Pepplinkhuizen S, Ibrahim S, Vink R, Groot B, Stroes E, Bax W, Cornel J. Electronic health records to facilitate continuous detection of familial hypercholesterolemia. Atherosclerosis. 2020 Oct;310:83-87. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2020.07.022.Epub 2020 Aug 8. PMID: 32927124. van Andel E, Koopmann B, Crouwel F, Noomen C, de Boer N, van Asseldonk D, Mokkink L. Systematic review of development and content validity of patient-reported outcome measures in Inflammatory Bowel Disease: do we measure what we measure? J Crohns Colitis. 2020 Mar 25. pii: 5811405. doi: 10.1093/ecco-jcc/ jjaa057. PMID: 32211749. van den Oever I, Baniaamam M, Simsek S, Raterman H, van Denderen J, van Eijk I, Peters M, van der Horst-Bruinsma I, Smulders Y, Nurmohamed M. The effect of anti-TNF treatment on body composition and insulin resistance in patients with rheumatoid arthritis. Rheumatol Int. 2020 Aug 10. doi: 10.1007/ s00296-020-04666-6. PMID: 32776224. van der Hout A, Holtmaat K, Jansen F, Lissenberg-Witte BI, van Uden-Kraan CF, Nieuwenhuijzen GAP, Hardillo JA, Baatenburg de Jong RJ, Tiren-Verbeet NL, Sommeijer DW, de Heer K, Schaar CG, Sedee RJE, Bosscha K, van den Brekel MWM, Petersen JF, Westerman M, Honings J, Takes RP, Houtenbos I, van den Broek Wetenschappelijke publicaties 2020 | 73

WT, de Bree R, Jansen P, Eerenstein SEJ, Leemans CR, Zijlstra JM, Cuijpers P, van de Poll-Franse LV, Verdonck-de Leeuw IM. The eHealth self-management application ‘Oncokompas’ that supports cancer survivors to improve health-related quality of life and reduce symptoms: which groups benefit most? Acta Oncol. 2020 Dec 21:1-9. doi: 10.1080/0284186X.2020.1851764. PMID: 33345659. van der Hout A, Jansen F, van Uden-Kraan C, Coupé V, Holtmaat K, Nieuwenhuijzen G, Hardillo J, de Jong R, Tiren-Verbeet N, Sommeijer D, de Heer K, Schaar C, Sedee R, Bosscha K, van den Brekel M, Petersen J, Westerman M, Honings J, Takes R, Houtenbos I, van den Broek W, de Bree R, Jansen P, Eerenstein S, Leemans C, Zijlstra J, Cuijpers P, van de Poll-Franse L, Verdonck-de Leeuw I. Cost-utility of an eHealth application ‘Oncokompas’ that supports cancer survivors in self-management: results of a randomised controlled trial. J Cancer Surviv. 2020 Jul 12. doi: 10.1007/s11764020-00912-9. PMID: 32656739. van der Hout A, van Uden-Kraan C, Holtmaat K, Jansen F, Lissenberg-Witte B, Nieuwenhuijzen G, Hardillo J, Baatenburg de Jong R, Tiren-Verbeet N, Sommeijer D, de Heer K, Schaar C, Sedee R, Bosscha K, van den Brekel M, Petersen J, Westerman M, Honings J, Takes R, Houtenbos I, van den Broek W, de Bree R, Jansen P, Eerenstein S, Leemans C, Zijlstra J, Cuijpers P, van de Poll-Franse L, Verdonck-de Leeuw I. Role of eHealth application Oncokompas in supporting self-management of symptoms and health-related quality of life in cancer survivors: a randomised, controlled trial. Lancet Oncol. 2020 Jan;21(1):80-94. doi: 10.1016/S14702045(19)30675-8. Epub 2019 Dec 11. PMID: 31838009. van der Valk M, Marijnen C, van Etten B, Dijkstra E, Hilling D, Meershoek-Klein Kranenbarg E, Putter H, Roodvoets A, Bahadoer R, Fokstuen T, Jan Ten Tije A, Capdevila J, Hendriks M, Edhemovic I, Cervantes A, de Groot D, Nilsson P, Glimelius B, van de Velde C, Hospers G. Erratum to “Compliance and tolerability of short-course radiotherapy followed by preoperative chemotherapy and surgery for high-risk rectal cancer - Results of the international randomized RAPIDO-trial” [Radiother. Oncol. 147 (2020) 75-83]. Radiother Oncol. 2020 Jun;147:e1. doi: 10.1016/j.radonc.2020.06.006. PMID: 32564889. van der Vorst M, Toffoli E, Beusink M, van Linde M, van Voorthuizen T, Brouwer S, van Zweeden A, Vrijaldenhoven S, Berends J, Berkhof J, Verheul H. Metoclopramide, Dexamethasone, or Palonosetron for Prevention of Delayed Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting After Moderately Emetogenic Chemotherapy (MEDEA): A Randomized, Phase III, Noninferiority Trial. Oncologist. 2020 Jul 31. doi: 10.1634/theoncologist.2020-0305. PMID: 32735029. van Hellemond I, Smorenburg C, Peer P, Swinkels A, Seynaeve C, van der Sangen M, Kroep J, de Graaf H, Honkoop A, Erdkamp F, van den Berkmortel F, de Roos W, Linn S, Imholz A, de Boer M, Tjan-Heijnen V. Breast cancer outcome in relation to bone mineral density and bisphosphonate use: a sub-study of the DATA trial. Breast Cancer Res Treat. 2020 Apr;180(3):675-685. doi: 10.1007/ s10549-020-05567-9. Epub 2020 Mar 2. PMID: 32124136. Zijlstra L, van Velzen D, Simsek S, Mooijaart S, van Buren M, Stott D, Ford I, Jukema J, Trompet S. The kidney, subclinical thyroid disease and cardiovascular outcomes in older patients. Endocr Connect. 2020 Jan;9(1):55-62. doi: 10.1530/EC-19-0502. PMID: 31846431. Zwart L, Jansen R, Ruiter J, Germans T, Simsek S, Hemels M. Opportunistic screening for atrial fibrillation with a single lead device in geriatric patients. J Geriatr Cardiol. 2020 Mar;17(3):149154. doi:10.11909/j.issn.1671-5411.2020.03.007. PMID: 32280331. Kindergeneeskunde Borensztajn DM, Oostenbrink R. Vanishing evidence of the non-blanching rash? Lancet Infect Dis. 2020 Nov 10:S14733099(20)30686-1. doi: 10.1016/S1473-3099(20)30686-1. PMID: 33186514. Franke N, Blok G, Voll M, Schouten-van Meeteren A. Transient Hepatotoxicity Induced by Vinblastine in a Young Girl with Chiasmatic low Grade Glioma. Curr Drug Saf. 2020 Jul 18. doi: 10.217 4/1574886315666200719013523. PMID: 32682382. Goedhart A, Bruijn M, van der Aa L. [A teenager with painless swelling of the PIP-joints]. Ned Tijdschr Geneeskd. 2020 Apr 9;164:D4172. PMID: 32324348. Klarenbeek N, Keuning M, Hol J, Pajkrt D, Plötz F. Fever Without an Apparent Source in Young Infants: A Multicenter Retrospective Evaluation of Adherence to the Dutch Guidelines. Pediatr Infect Dis J. 2020 Aug 26. doi: 10.1097/INF.0000000000002878. PMID: 32858646. Kunkeler A, Duijvestijn Y. Contactallergieën op de kinderleeftijd Ned Tijdschr Allergie, Astma en Klin Immunol 2020;20:29-30 KNO Schuitemaker A, Lange Jvan. Druk op het oog na freediving : case report Nederlands Tijdschrift voor Keel-Neus-Oorheelkunde 2020; 26 (4) : 154-156 Ten Tije FA, Pauw RJ, Braspenning JC, Hemler RJB, Ter Schiphorst AJ, Hensen EF, van der Putten L, Kramer SE, Merkus P. Uniform Registration Agreements on Cholesteatoma Care: A Nationwide Consensus Procedure. Otol Neurotol. 2020 Sep;41(8):1094-1101. doi: 10.1097/MAO.0000000000002770. PMID: 33169950. Laboratorium KCHI Bakker N, van den Helder R, Stoutjesdijk E, van Pelt J, Houdijk A. Effects of perioperative intravenous omega-3 fatty acids in colon cancer patients: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Am J Clin Nutr. 2020 Feb 1;111(2):385-395. doi: 10.1093/ ajcn/nqz281. PMID: 31826232. Guan Z, Jacobs G, van Pelt H, Van Gerven J, Burggraaf J, Zhao W. PK/ PD modeling of 5-hydroxytryptophan (5-HTP) challenge test with cortisol measurement in serum and saliva. Pharmacol Res Perspect. 2020 Apr;8(2):e00574. doi: 10.1002/prp2.574. PMID: 32168433. Munnix I, Van Oerle R, Verhezen P, Kuijper P, Hackeng C, HopmanKerkhoff H, Hudig F, Van De Kerkhof D, Leyte A, De Maat M, Oude Elferink R, Ruinemans-Koerts J, Schoorl M, Slomp J, Soons H, Stroobants A, Van Wijk E, Henskens Y. Harmonizing light transmission aggregometry in the Netherlands by implementation of the SSC-ISTH guideline. Platelets. 2020 Jun 11:1-8. doi: 10.1080/09537104.2020.1771549. PMID: 32522065. Rottier S, Dreuning L, van Pelt J, van Geloven A, Beele X, Huisman P, Deurholt W, Rottier C, van Leeuwen K, de Boer M, van Mierlo G, Boermeester M, Schreurs W. Alpha-1-Antitrypsin deficiency (carrier) as possible risk factor for development of colonic diverticula. A multicentre prospective case-control study: The ALADDIN study. Colorectal Dis. 2020 Jul 15. doi: 10.1111/codi.15270. PMID: 32666625. Wetenschappelijke publicaties 2020 | 74

Longziekten Brinkman-Stoppelenburg A, Polinder S, Meerum-Terwogt J, de Nijs E, van der Padt-Pruijsten A, Peters L, van der Vorst M, van Zuylen L, Lingsma H, van der Heide A. The COMPASS study: A descriptive study on the characteristics of palliative care team consultation for cancer patients in hospitals. Eur J Cancer Care (Engl). 2020 Jan;29(1):e13172. doi: 10.1111/ecc.13172. Epub 2019 Sep 30. PMID: 31571338. Brinkman-Stoppelenburg A, Polinder S, Olij B, van den Berg B, Gunnink N, Hendriks M, van der Linden Y, Nieboer D, van der PadtPruijsten A, Peters L, Roggeveen B, Terheggen F, Verhage S, van der Vorst M, Willemen I, Vergouwe Y, van der Heide A. The association between palliative care team consultation and hospital costs for patients with advanced cancer: An observational study in 12 Dutch hospitals. Eur J Cancer Care (Engl). 2020 May;29(3):e13198. doi: 10.1111/ecc.13198. Epub 2019 Dec 11. PMID: 31825156. Chalmers J, Haworth C, Metersky M, Loebinger M, Blasi F, Sibila O, O’Donnell A, Sullivan E, Mange K, Fernandez C, Zou J, Daley C. Phase 2 Trial of the DPP-1 Inhibitor Brensocatib in Bronchiectasis. N Engl J Med. 2020 Nov 26;383(22):2127-2137. doi: 10.1056/NEJMoa2021713. Epub 2020Sep 7. PMID: 32897034. Faiz A, Imkamp K, van der Wiel E, Boudewijn IM, Koppelman GH, Brandsma C, Kerstjens HAM, Timens W, Vroegop S, Pasma HR, Boersma WG, Wielders P, van den Elshout F, Mansour K, Steiling K, Spira A, Lenburg ME, Heijink IH, Postma DS, van den Berge M. Identifying a nasal gene expression signature associated with hyperinflation and treatment response in severe COPD. Sci Rep. 2020 Oct 15;10(1):17415. doi: 10.1038/s41598-020-72551-0. PMID: 33060632. Richtlijn diagnostiek en behandeling van ernstig astma Pas H, Pluim B, Kilic O, Verhagen E, Gouttebarge V, Holman R, Moen M, Kerkhoffs G, Tol J. Effectiveness of an e-health tennisspecific injury prevention programme: randomised controlled trial in adult recreational tennis players. Br J Sports Med. 2020 Jan 30. pii: bjsports-2019-101142. doi: 10.1136/bjsports-2019-101142. PMID: 32001517. Ruigrok D, Kunst P, Blacha M, Tomlow B, Herbrink J, Japenga E, Boersma W, Bresser P, van der Lee I, Mooren K. Digital versus analogue chest drainage system in patients with primary spontaneous pneumothorax: a randomized controlled trial. BMC Pulm Med. 2020 May 11;20(1):136. doi: 10.1186/s12890-020-1173-3. PMID: 32393220. Türk Y, Theel W, van Huisstede A, van de Geijn G, Birnie E, Hiemstra P, Sont J, Taube C, Braunstahl G. Short-term and long-term effect of a high-intensity pulmonary rehabilitation programme in obese patients with asthma: a randomised controlled trial. Eur Respir J. 2020 Jul 2;56(1):1901820. doi: 10.1183/13993003.01820-2019. Print 2020Jul. PMID: 32299852. Maag-, darm- en leverziekten Kempeneers MA, Issa Y, Verdonk RC, Bruno M, Fockens P, van Goor H, Alofs E, Bollen TL, Bouwense S, van Dalen ASHM, van Dieren S, van Dullemen HM, van Geenen E, Hoge C, van Hooft JE, Kager LM, Keulemans Y, Nooijen LE, Poley J, Seerden TCJ, Tan A, Thijs W, Timmer R, Vleggaar F, Witteman B, Ahmed Ali U, Besselink MG, Boermeester MA, van Santvoort HC. Pain patterns in chronic pancreatitis: a nationwide longitudinal cohort study. Gut. 2020 Nov 6:gutjnl-2020-322117. doi: 10.1136/gutjnl-2020-322117. PMID: 33158979. Stevens TW, Haasnoot ML, D’Haens GR, Buskens CJ, de Groof EJoline, Eshuis EJ, Gardenbroek TJ, Mol B, Stokkers PCF, Bemelman WA, Ponsioen CY. Laparoscopic ileocaecal resection versus infliximab for terminal ileitis in Crohn’s disease: retrospective longterm follow-up of the LIR!C trial. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2020 Oct;5(10):900-907. doi:10.1016/S2468-1253(20)30117-5. Epub 2020 Jun 30. PMID: 32619413. Umans DS, Timmerhuis HC, Hallensleben ND, Bouwense SA, Anten MGf, Bhalla A, Bijlsma RA, Boermeester MA, Brink MA, Hol L, Bruno MJ, Curvers WL, van Dullemen HM, van Eijck BC, Erkelens GWillemien, Fockens P, van Geenen EJM, Hazen WL, Hoge CV, Inderson A, Kager LM, Kuiken SD, Perk LE, Poley J, Quispel R, Römkens TEh, van Santvoort HC, Tan ACitl, Thijssen AY, Venneman NG, Vleggaar FP, Voorburg AMcJ, van Wanrooij RLj, Witteman BJ, Verdonk RC, Besselink MG, van Hooft JE. Role of endoscopic ultrasonography in the diagnostic work-up of idiopathic acute pancreatitis (PICUS): study protocol for a nationwide prospective cohort study. BMJ Open. 2020 Aug 20;10(8):e035504. doi: 10.1136/ bmjopen-2019-035504. PMID: 32819938. van Andel E, Koopmann B, Crouwel F, Noomen C, de Boer N, van Asseldonk D, Mokkink L. Systematic review of development and content validity of patient-reported outcome measures in Inflammatory Bowel Disease: do we measure what we measure? J Crohns Colitis. 2020 Mar 25. pii: 5811405. doi: 10.1093/ecco-jcc/ jjaa057. PMID: 32211749. van Doorn AS, Meijer B, Frampton CMA, Barclay ML, de Boer NKH. Systematic review with meta-analysis: SARS-CoV-2 stool testing and the potential for faecal-oral transmission. Aliment Pharmacol Ther. 2020 Oct;52(8):1276-1288. doi: 10.1111/apt.16036. Epub 2020 Aug 27. PMID: 32852082. van Kalleveen MW, Budding AE, Benninga MA, Savelkoul PHM, van Gool T, van Maldeghem I, Dorigo-Zetsma JW, Bart A, Plötz FB, de Meij TGJ. Intestinal Microbiota in Children With Symptomatic Dientamoeba fragilis Infection: A Case-control Study. Pediatr Infect Dis J. 2020 Nov 10. doi: 10.1097/INF.0000000000002975. PMID: 33181781. van Kalleveen M, van Gool T, Klarenbeek N, Benninga M, Savelkoul P, de Meij T, Plotz F. Dientamoeba fragilis in children: a systematic review on diagnostic considerations and efficacy of treatment. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2020 Apr;14(4):231-242. doi: 10.1080/17474124.2020.1739520. Epub 2020 Mar 21. PMID: 32155096. van Turenhout ST, Berghuis M, Snaebjornsson P, Wilgenhof S, Burgers JA, Haanen JBAG, van Dieren JM. Cytomegalovirus in Steroid-Refractory Immune Checkpoint Inhibition-Related Colitis. J Thorac Oncol. 2020 Jan;15(1):e15-e20. doi: 10.1016/j. jtho.2019.07.026. PMID: 31864555. Veldhuijzen G, Klemt-Kropp M, Terhaar Sive Droste J, van Balkom B, van Esch A, Drenth J. Computer based patient education is noninferior to nurse counselling prior to colonoscopy, a multicenter randomized controlled trial. Endoscopy. 2020 Jul 23. doi: 10.1055/a1225-8708. PMID: 32702759. Vleugels JLA, Koens L, Dijkgraaf MGW, Houwen B, Hazewinkel Y, Fockens P, Dekker E. Suboptimal endoscopic cancer recognition in colorectal lesions in a national bowel screening programme. Gut. 2020 Jun;69(6):977-980. doi: 10.1136/gutjnl-2018-316882. Epub 2019 Dec 10. PMID: 31822579. Wetenschappelijke publicaties 2020 | 75

Vollenbrock SE, van Dieren JM, Voncken FEM, van Turenhout ST, Kodach LL, Hartemink KJ, van Sandick JW, Aleman BMP, BeetsTan RGH, Bartels-Rutten A. Added value of MRI to endoscopic and endosonographic response assessment after neoadjuvant chemoradiotherapy in oesophageal cancer. Eur Radiol. 2020 May;30(5):2425-2434. doi: 10.1007/s00330-019-06605-x. Epub 2020 Jan21. PMID: 31965258. Zwager L, Bastiaansen B, Bronzwaer M, van der Spek B, Heine G, Haasnoot K, van der Sluis H, Perk L, Boonstra J, Rietdijk S, Wolters H, Weusten B, Gilissen L, Ten Hove W, Nagengast W, Bekkering F, Schwartz M, Terhaar Sive Droste J, Vlug M, Houben M, Rando Munoz F, Seerden T, Beaumont H, de Ridder R, Dekker E, Fockens P. Endoscopic full-thickness resection (eFTR) of colorectal lesions: results from the Dutch colorectal eFTR registry. Endoscopy. 2020 Nov;52(11):1014-1023. doi: 10.1055/a-1176-1107. Epub 2020 Jun 4. PMID: 32498100. Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie Dekker H, Bun R, Mulder D, Breeuwsma N, van der Rhee J, Guimerà N, Quint W, Vermeer M, Bouwes Bavinck J. Human papillomavirus 16-positive supraclavicular cutaneous squamous cell carcinoma metastatic to the level IV supraclavicular lymph nodes. JAAD Case Rep. 2020 Jul 11;6(9):822-825. doi: 10.1016/j.jdcr.2020.07.002. eCollection 2020 Sep. PMID: 32875029. Mes S, van Velden F, Peltenburg B, Peeters C, Te Beest D, van de Wiel M, Mekke J, Mulder D, Martens R, Castelijns J, Pameijer F, de Bree R, Boellaard R, Leemans C, Brakenhoff R, de Graaf P. Outcome prediction of head and neck squamous cell carcinoma by MRI radiomic signatures. Eur Radiol. 2020 Jun 4. doi: 10.1007/s00330020-06962-y. PMID: 32500196. Neurochirurgie Muller D, Robe P, Ardon H, Barkhof F, Bello L, Berger M, Bouwknegt W, Van den Brink W, Conti Nibali M, Eijgelaar R, Furtner J, Han S, Hervey-Jumper S, Idema A, Kiesel B, Kloet A, De Munck J, Rossi M, Sciortino T, Vandertop W, Visser M, Wagemakers M, Widhalm G, Witte M, Zwinderman A, De Witt Hamer P. Quantifying eloquent locations for glioblastoma surgery using resection probability maps. J Neurosurg. 2020 Apr 3:1-11. doi: 10.3171/2020.1.JNS193049. PMID: 32244208. Neurologie Groot A, de Bruin H, Nguyen T, Kappelhof M, de Beer F, Visser M, Zwetsloot C, Halkes P, de Kruijk J, van der Meulen W, van der Ree T, Kwa V, van Schaik S, Hani L, van den Berg R, Sprengers M, Roosendaal S, Emmer B, Nederkoorn P, Majoie C, Roos Y, Coutinho J. Presentation outside office hours does not negatively influence treatment times for reperfusion therapy for acute ischemic stroke. J Neurol. 2020 Jul 31. doi: 10.1007/s00415-020-10106-z. PMID: 32737653. Nucleaire geneeskunde Bernsen M, van der Zant F, Wondergem M, Broos W, Knol R. Incidental Breast Carcinoma Detected With 13N-NH3 Cardiac PET Imaging. Clin Nucl Med. 2020 May;45(5):e252-e253. doi: 10.1097/ RLU.0000000000002993. PMID: 32149793. Boer J, Kappelhof J, van der Zant F, Wondergem M, de Swart H, Knol R. 13N-ammonia PET/CT stress myocardial blood flow compared to fractional flow reserve in coronary artery disease. Nucl Med Commun. 2020 Feb;41(2):133-138. doi: 10.1097/ MNM.0000000000001117. PMID: 31764595. Broos W, Wondergem M, van der Zant F, Schaper N, Knol R. Dynamic 18F-fluorocholine PET/CT for parathyroid imaging in patients with primary hyperparathyroidism. Nucl Med Commun. 2020 Aug;41(8):776-782. doi: 10.1097/MNM.0000000000001217. PMID: 32453204. Jansen B, Bodar Y, Zwezerijnen G, Meijer D, van der Voorn J, Nieuwenhuijzen J, Wondergem M, Roeleveld T, Boellaard R, Hoekstra O, van Moorselaar R, Oprea-Lager D, Vis A. Pelvic lymphnode staging with (18)F-DCFPyL PET/CT prior to extended pelvic lymph-node dissection in primary prostate cancer - the SALT trial. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2020 Aug 12. doi: 10.1007/s00259020-04974-w. PMID: 32789599. Jansen B, Jansen R, Wondergem M, Srbljin S, de Klerk J, LissenbergWitte B, Vis A, van Moorselaar R, Boellaard R, Hoekstra O, OpreaLager D. Lesion Detection and Interobserver Agreement with Advanced Image Reconstruction for (18)F-DCFPyL PET/CT in Patients with Biochemically Recurrent Prostate Cancer. J Nucl Med. 2020 Feb;61(2):210-216. doi: 10.2967/jnumed.118.222513. Epub 2019 Sep 3. PMID: 31481580. Jansen B, van Leeuwen P, Wondergem M, van der Sluis T, Nieuwenhuijzen J, Knol R, van Moorselaar R, van der Poel H, Oprea-Lager D, Vis A. Detection of Recurrent Prostate Cancer Using Prostate-specific Membrane Antigen Positron Emission Tomography in Patients not Meeting the Phoenix Criteria for Biochemical Recurrence After Curative Radiotherapy. Eur Urol Oncol. 2020 Feb 19. pii: S2588-9311(20)30009-2. doi: 10.1016/j. euo.2020.01.002. PMID: 32088155. Juarez-Orozco L, Martinez-Manzanera O, van der Zant F, Knol R, Knuuti J. Deep Learning in Quantitative PET Myocardial Perfusion Imaging: A Study on Cardiovascular Event Prediction. JACC Cardiovasc Imaging. 2020 Jan;13(1 Pt 1):180-182. doi: 10.1016/j. jcmg.2019.08.009. Epub 2019 Oct 11. PMID: 31607660. Meijer D, Wondergem M, Knol R, Broos W, van der Zant F. 18F-DCFPyL Uptake in an Incidentally Detected Follicular Lymphoma by PET/CT Performed for Biochemically Recurrent Prostate Cancer. Clin Nucl Med. 2020 Feb;45(2):e96-e97. doi: 10.1097/RLU.0000000000002738. PMID: 31361646. Meijer D, Jansen BHE, Wondergem M, Bodar YJL, Srbljin S, Vellekoop AE, Keizer B, van der Zant FM, Hoekstra OS, Nieuwenhuijzen JA, Dahele M, Vis AN, Oprea-Lager DE. Clinical verification of 18F-DCFPyL PET-detected lesions in patients with biochemically recurrent prostate cancer. PLoS One. 2020 Oct 6;15(10):e0239414. doi: 10.1371/journal.pone.0239414. eCollection 2020. PMID: 33021980. Meijer D, Luiting HB, van Leeuwen PJ, Remmers S, Jansen BHE, Bodar YJL, Witteveen T, Schaake EE, van der Poel HG, Wondergem M, Busstra MB, Nieuwenhuijzen JA, Meijnen P, Brabander T, van Moorselaar RJeroenA, Hendrikse NHarry, Oprea-Lager DE, Roobol MJ, Vis AN. PSMA PET/CT in the Evaluation of Initial Response in Candidates Who Underwent Salvage Radiation Therapy after Radical Prostatectomy for Prostate Cancer. J Urol. 2020 Nov 18:101097JU0000000000001437. doi: 10.1097/ JU.0000000000001437. PMID: 33207138. van der Zant F, Maurits W, Lazarenko S, Broos W, Umans V, Cornel J, Knol R. Relation between pharmacological stress ECG, 13NH3PET/CT outcome and the occurrence of cardiac events during follow-up in women with chest pain. Nucl Med Commun. 2020 Aug;41(8):783-789. doi: 10.1097/MNM.0000000000001212. PMID: 32427699. Wetenschappelijke publicaties 2020 | 76

Verberne SJ , Kuiper JWP , Broos WAM , . Systematic review on reproducibility of nuclear imaging in the assessment of painful hip and knee replacements. SN Compr Clin Med 2020;2:1491-1504 SN Compr Clin Med 2020;2:1491-1504. Wondergem M , van der Zant FM , Broos WAM , . Clinical impact of PSMA PET in biochemically recurrent prostate cancer; a review of the literature. Tijdschr Urol 2020;10:109-121. Tijdschr Urol 2020;10:109-121. Wondergem M, van der Zant F, Broos W, Roeleveld T, Donker R, Ten Oever D, Geenen R, Knol R. (18)F-DCFPyL PET/CT for primary staging in 160 high-risk prostate cancer patients; metastasis detection rate, influence on clinical management and preliminary results of treatment efficacy. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2020 Jul 27. doi: 10.1007/s00259-020-04782-2. PMID: 32719916. Oncologisch centrum Beck N, van Brakel T, Smit H, van Klaveren D, Wouters M, Schreurs W. Pneumonectomy for Lung Cancer Treatment in The Netherlands: Between-Hospital Variation and Outcomes. World J Surg. 2020 Jan;44(1):285-294. doi: 10.1007/s00268-019-05190-w. PMID: 31549204. Brinkman-Stoppelenburg A, Polinder S, Olij B, van den Berg B, Gunnink N, Hendriks M, van der Linden Y, Nieboer D, van der PadtPruijsten A, Peters L, Roggeveen B, Terheggen F, Verhage S, van der Vorst M, Willemen I, Vergouwe Y, van der Heide A. The association between palliative care team consultation and hospital costs for patients with advanced cancer: An observational study in 12 Dutch hospitals. Eur J Cancer Care (Engl). 2020 May;29(3):e13198. doi: 10.1111/ecc.13198. Epub 2019 Dec 11. PMID: 31825156. Brinkman-Stoppelenburg A, Vergouwe Y, Booms M, Hendriks M, Peters L, Quarles van Ufford-Mannesse P, Terheggen F, Verhage S, van der Vorst M, Willemen I, Polinder S, van der Heide A. The Impact of Palliative Care Team Consultation on Quality of Life of Patients with Advanced Cancer in Dutch Hospitals: An Observational Study. Oncol Res Treat. 2020;43(9):405-413. doi: 10.1159/000508312. Epub 2020 Jun 24. PMID: 32580199. de Groot S, Lugtenberg R, Cohen D, Welters M, Ehsan I, Vreeswijk M, Smit V, de Graaf H, Heijns J, Portielje J, van de Wouw A, Imholz A, Kessels L, Vrijaldenhoven S, Baars A, Kranenbarg E, Carpentier M, Putter H, van der Hoeven J, Nortier J, Longo V, Pijl H, Kroep J. Fasting mimicking diet as an adjunct to neoadjuvant chemotherapy for breast cancer in the multicentre randomized phase 2 DIRECT trial. Nat Commun. 2020 Jun 23;11(1):3083. doi: 10.1038/s41467-02016138-3. PMID: 32576828. Ebben K, Sieswerda M, Luiten E, Heijns J, van der Pol C, Bessems M, Honkoop A, Hendriks M, Verloop J, Verbeek X. Impact on Quality of Documentation and Workload of the Introduction of a National Information Standard for Tumor Board Reporting. JCO Clin Cancer Inform. 2020 Apr;4:346-356. doi: 10.1200/CCI.19.00050. PMID: 32324446. Gootjes E, van der Stok E, Buffart T, Bakkerus L, Labots M, Zonderhuis B, Tuynman J, Meijerink M, van de Ven P, Haasbeek C, Ten Tije A, de Groot J, Hendriks M, van Meerten E, Nuyttens J, Grunhagen D, Verhoef C, Verheul H. Safety and Feasibility of Additional Tumor Debulking to First-Line Palliative Combination Chemotherapy for Patients with Multiorgan Metastatic Colorectal Cancer. Oncologist. 2020 Jun 3. doi: 10.1634/ theoncologist.2019-0693. PMID: 32490570. Groen WG, Ten Tusscher MR, Verbeek R, Geleijn E, Sonke GS, Konings IR, Van der Vorst MJ, van Zweeden AA, Schrama JG, Vrijaldenhoven S, Bakker SD, Aaronson NK, Stuiver MM. Feasibility and outcomes of a goal-directed physical therapy program for patients with metastatic breast cancer. Support Care Cancer. 2020 Oct 26. doi: 10.1007/s00520-020-05852-9. PMID: 33104921. Hendriks M, Verbeek X, van Manen J, van der Heijden S, Go S, Gooiker G, van Vegchel T, Siesling S, Jager A. Clinical decision trees support systematic evaluation of multidisciplinary team recommendations. Breast Cancer Res Treat. 2020 Sep;183(2):355363. doi: 10.1007/s10549-020-05769-1.Epub 2020 Jul 6. PMID: 32627108. Jansen T, Geleijnse G, Van Maaren M, Hendriks M, Ten Teije A, Moncada-Torres A. Machine Learning Explainability in Breast Cancer Survival. Stud Health Technol Inform. 2020 Jun 16;270:307311. doi: 10.3233/SHTI200172. PMID: 32570396. Kuppen MCP, Westgeest HM, van den Eertwegh AJM, Coenen JLLM, van Moorselaar RJA, van den Berg P, Geenen MM, Mehra N, Hendriks MP, Lampe MI, van de Luijtgaarden ACM, Peters FPJ, Roeleveld TA, Smilde TJ, de Wit R, van Oort IM, Gerritsen WR, Uyl-de Wetenschappelijke publicaties 2020 | 77 Groot CA. Health-related Quality of Life and Pain in a Real-world Castration-resistant Prostate Cancer Population: Results From the PRO-CAPRI Study in the Netherlands. Clin Genitourin Cancer. 2020 Jun;18(3):e233-e253. doi: 10.1016/j.clgc.2019.11.015.Epub 2019 Dec 5. PMID: 31883940. Lugtenberg RT, de Groot S, Kaptein AA, Fischer MJ, Kranenbarg EMeershoek-Klein, Carpentier MDuijm-de, Cohen D, de Graaf H, Heijns JB, Portielje JEA, van de Wouw AJ, Imholz ALT, Kessels LW, Vrijaldenhoven S, Baars A, Fiocco M, van der Hoeven JJM, Gelderblom H, Longo VD, Pijl H, Kroep JR. Quality of life and illness perceptions in patients with breast cancer using a fasting mimicking diet as an adjunct to neoadjuvant chemotherapy in the phase 2 DIRECT (BOOG 2013-14) trial. Breast Cancer Res Treat. 2020 Nov 11. doi: 10.1007/s10549-020-05991-x. PMID: 33179154. van der Hout A, van Uden-Kraan C, Holtmaat K, Jansen F, Lissenberg-Witte B, Nieuwenhuijzen G, Hardillo J, Baatenburg de Jong R, Tiren-Verbeet N, Sommeijer D, de Heer K, Schaar C, Sedee R, Bosscha K, van den Brekel M, Petersen J, Westerman M, Honings J, Takes R, Houtenbos I, van den Broek W, de Bree R, Jansen P, Eerenstein S, Leemans C, Zijlstra J, Cuijpers P, van de Poll-Franse L, Verdonck-de Leeuw I. Role of eHealth application Oncokompas in supporting self-management of symptoms and health-related quality of life in cancer survivors: a randomised, controlled trial. Lancet Oncol. 2020 Jan;21(1):80-94. doi: 10.1016/S14702045(19)30675-8. Epub 2019 Dec 11. PMID: 31838009. van der Valk M, Marijnen C, van Etten B, Dijkstra E, Hilling D, Kranenbarg E, Putter H, Roodvoets A, Bahadoer R, Fokstuen T, Ten Tije A, Capdevila J, Hendriks M, Edhemovic I, Cervantes A, de Groot D, Nilsson P, Glimelius B, van de Velde C, Hospers G. Compliance and tolerability of short-course radiotherapy followed by preoperative chemotherapy and surgery for high-risk rectal cancer - Results of the international randomized RAPIDO-trial. Radiother Oncol. 2020 Mar 30;147:75-83. doi: 10.1016/j.radonc.2020.03.011. PMID: 32240909. van der Valk M, Marijnen C, van Etten B, Dijkstra E, Hilling D, Meershoek-Klein Kranenbarg E, Putter H, Roodvoets A, Bahadoer R, Fokstuen T, Jan Ten Tije A, Capdevila J, Hendriks M, Edhemovic I, Cervantes A, de Groot D, Nilsson P, Glimelius B, van de Velde C, Hospers G. Erratum to “Compliance and tolerability of short-course radiotherapy followed by preoperative chemotherapy and surgery

for high-risk rectal cancer - Results of the international randomized RAPIDO-trial” [Radiother. Oncol. 147 (2020) 75-83]. Radiother Oncol. 2020 Jun;147:e1. doi: 10.1016/j.radonc.2020.06.006. PMID: 32564889. Wondergem M, van der Zant F, Broos W, Roeleveld T, Donker R, Ten Oever D, Geenen R, Knol R. (18)F-DCFPyL PET/CT for primary staging in 160 high-risk prostate cancer patients; metastasis detection rate, influence on clinical management and preliminary results of treatment efficacy. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2020 Jul 27. doi: 10.1007/s00259-020-04782-2. PMID: 32719916. Orthopedie Bayoumi T, Benner J, Stavenuiter M, van der List J. Tibial tubercle transfer leads to clinically relevant improvement in patients with patellar maltracking without instability: a systematic review and meta-analysis. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2020 Jun 27. doi: 10.1007/s00167-020-06114-1. PMID: 32594329. Burger J, Dooley M, Kleeblad L, Zuiderbaan H, Pearle A. What is the impact of patellofemoral joint degeneration and malalignment on patient-reported outcomes after lateral unicompartmental knee arthroplasty? Bone Joint J. 2020 Jun;102-B(6):727-735. doi:10.1302/0301-620X.102B6.BJJ-2019-1429.R1. PMID: 32475250. Burger J, Kleeblad L, Sierevelt I, Horstmann W, van Geenen R, van Steenbergen L, Nolte P. A Comprehensive Evaluation of Lateral Unicompartmental Knee Arthroplasty Short to Mid-Term Survivorship, and the Effect of Patient and Implant Characteristics: An Analysis of Data From the Dutch Arthroplasty Register. J Arthroplasty. 2020 Jul;35(7):1813-1818. doi: 10.1016/j. arth.2020.02.027. Epub 2020Feb 18. PMID: 32192831. Dogger M, Fransen B, Sierevelt I, Nolte P. Implant survival in uncemented total hip arthroplasty for displaced intracapsular femoral neck fractures: outcomes of 115 patients in a single center. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2020 Jul;30(5):885-893. doi:10.1007/ s00590-020-02652-z. Epub 2020 Mar 7. PMID: 32146516. Hagemans F, Jonkers F, van Dam M, von Gerhardt A, van der List J. Clinical and Radiographic Outcomes of Anterior Cruciate Ligament Reconstruction With Hamstring Tendon Graft and Femoral Cortical Button Fixation at Minimum 20-Year Follow-up. Am J Sports Med. 2020 Oct;48(12):2962-2969. doi: 10.1177/0363546520951796. Epub 2020Sep 17. PMID: 32941081. Hagemans F, van Overvest K, Zijl J, Meuffels D. Four-strand hamstring graft is stiffer than a tripled semitendinosus graft in anterior cruciate ligament reconstruction: a cadaveric study. J Exp Orthop. 2020 May 28;7(1):37. doi: 10.1186/s40634-020-00254-6. PMID: 32462522. Kuiper J, Pander P, Vos S. Good accuracy of the alpha-defensin lateral flow test for hip periprosthetic joint infection: A pilot study in a retrospective cohort of 52 patients. World J Orthop. 2020 Jan 18;11(1):36-46. doi: 10.5312/wjo.v11.i1.36. eCollection2020 Jan 18. PMID: 31966968. Kuiper J, Verberne S, Vos S, van Egmond P. Does the Alpha Defensin ELISA Test Perform Better Than the Alpha Defensin Lateral Flow Test for PJI Diagnosis? A Systematic Review and Meta-analysis of Prospective Studies. Clin Orthop Relat Res. 2020 Jun;478(6):13331344. doi:10.1097/CORR.0000000000001225. PMID: 32324670. van de Graaf V, Bloembergen C, Willigenburg N, Noorduyn J, Saris D, Harris I, Poolman R. Can even experienced orthopaedic surgeons predict who will benefit from surgery when patients present with degenerative meniscal tears? A survey of 194 orthopaedic surgeons who made 3880 predictions. Br J Sports Med. 2020 Mar;54(6):354359. doi: 10.1136/bjsports-2019-100567. Epub 2019 Aug 1. PMID: 31371339. van der List JP, El Saddy S, Vos SJ, Temmerman OPP. Role of preoperative posterior tilt on the outcomes of internal fixation of non-displaced femoral neck fractures: A systematic review and meta-analysis. Injury. 2020 Nov 23:S0020-1383(20)30988-8. doi: 10.1016/j.injury.2020.11.063. PMID: 33257020. van der List J, Hagemans F, Hofstee D, Jonkers F. The Role of Patient Characteristics in the Success of Nonoperative Treatment of Anterior Cruciate Ligament Injuries. Am J Sports Med. 2020 Jun;48(7):1657-1664. doi: 10.1177/0363546520917386. Epub 2020May 13. PMID: 32401542. Pathologie Dekker H, Bun R, Mulder D, Breeuwsma N, van der Rhee J, Guimerà N, Quint W, Vermeer M, Bouwes Bavinck J. Human papillomavirus 16-positive supraclavicular cutaneous squamous cell carcinoma metastatic to the level IV supraclavicular lymph nodes. JAAD Case Rep. 2020 Jul 11;6(9):822-825. doi: 10.1016/j.jdcr.2020.07.002. eCollection 2020 Sep. PMID: 32875029. Wetenschappelijke publicaties 2020 | 78 Hooker AB, Bayram N, Flens MJ. [A woman with a tumour in her lesser pelvis]. Ned Tijdschr Geneeskd. 2020 Sep 10;164:D5159. PMID: 33030330. Plastische chirurgie Westra I, Huisinga R, Dunker M, Lapid O, van Oosterom F, Wever N. Combined use of a petal flap and V-Y advancement flap for reconstruction of presacral defects following rectal resection. Tech Coloproctol. 2020 Apr 13. pii: 10.1007/s10151-020-02204-x. doi: 10.1007/s10151-020-02204-x. PMID: 32285228. Radiologie Bergsma M, Doornberg J, Borghorst A, Kernkamp W, Jaarsma R, Bain G. The Watershed Line of the Distal Radius: Cadaveric and Imaging Study of Anatomical Landmarks. J Wrist Surg. 2020 Feb;9(1):44-51. doi: 10.1055/s-0039-1698452. Epub 2019 Dec 20. PMID: 32025354. Hendriks M, Verbeek X, van Manen J, van der Heijden S, Go S, Gooiker G, van Vegchel T, Siesling S, Jager A. Clinical decision trees support systematic evaluation of multidisciplinary team recommendations. Breast Cancer Res Treat. 2020 Sep;183(2):355363. doi: 10.1007/s10549-020-05769-1.Epub 2020 Jul 6. PMID: 32627108. Nieuwenhuizen S, Puijk R, van den Bemd B, Aldrighetti L, Arntz M, van den Boezem P, Bruynzeel A, Burgmans M, de Cobelli F, Coolsen M, Dejong C, Derks S, Diederik A, van Duijvendijk P, Eker H, Engelsman A, Erdmann J, Fütterer J, Geboers B, Groot G, Haasbeek C, Janssen J, de Jong K, Kater G, Kazemier G, Kruimer J, Leclercq W, van der Leij C, Manusama E, Meier M, van der Meijs B, Melenhorst M, Nielsen K, Nijkamp M, Potters F, Prevoo W, Rietema F, Ruarus A, Ruiter S, Schouten E, Serafino G, Sietses C, Swijnenburg R, Timmer F, Versteeg K, Vink T, de Vries J, de Wilt J, Zonderhuis B, Scheffer H, van den Tol P, Meijerink M. Resectability and Ablatability Criteria for the Treatment of Liver Only Colorectal Metastases: Multidisciplinary Consensus Document from the COLLISION Trial Group. Cancers (Basel). 2020 Jul 3;12(7):E1779. doi: 10.3390/ cancers12071779. PMID: 32635230. Rottier S, Dreuning L, van Pelt J, van Geloven A, Beele X, Huisman P, Deurholt W, Rottier C, van Leeuwen K, de Boer M, van Mierlo G, Boermeester M, Schreurs W. Alpha-1-Antitrypsin deficiency (carrier) as possible risk factor for development of colonic diverticula. A

multicentre prospective case-control study: The ALADDIN study. Colorectal Dis. 2020 Jul 15. doi: 10.1111/codi.15270. PMID: 32666625. Terstappen ALE, Joosse P, van Dijke CF, Mirck B, van den Brand JGH. Tension Band Wiring Provides Excellent Patient-Reported Long-Term Results for Both Comminuted and Simple Displaced Olecranon Fractures. J Orthop Trauma. 2020 Jul;34(7):e239-e244. doi: 10.1097/BOT.0000000000001728. PMID: 32555039. Wondergem M, van der Zant F, Broos W, Roeleveld T, Donker R, Ten Oever D, Geenen R, Knol R. (18)F-DCFPyL PET/CT for primary staging in 160 high-risk prostate cancer patients; metastasis detection rate, influence on clinical management and preliminary results of treatment efficacy. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2020 Jul 27. doi: 10.1007/s00259-020-04782-2. PMID: 32719916. Reumatologie Gamala M, Jacobs J, Linn-Rasker S, Nix M, Heggelman B, Paskerde Jong P, van Laar J, Klaasen R. Cardiovascular risk in patients with new gout diagnosis: is monosodium urate volume at ankles and feet on dual-energy computed tomography associated with previous cardiovascular events? Clin Exp Rheumatol. 2020 JulAug;38(4):763-766. Epub 2020 May 11. PMID: 32452342. Raterman HG, Bultink IEm, Lems WF. Osteoporosis in patients with rheumatoid arthritis: an update in epidemiology, pathogenesis, and fracture prevention. Expert Opin Pharmacother. 2020 Oct;21(14):1725-1737. doi: 10.1080/14656566.2020.1787381. Epub 2020 Jul 1. PMID: 32605401. Raterman H, Lems W. Authors’ Reply to Comment on “Pharmacological Management of Osteoporosis in Rheumatoid Arthritis Patients: A Review of the Literature and Practical Guide”. Drugs Aging. 2020 Mar;37(3):239-240. doi: 10.1007/s40266-02000751-4. PMID: 32048235. van den Oever I, Baniaamam M, Simsek S, Raterman H, van Denderen J, van Eijk I, Peters M, van der Horst-Bruinsma I, Smulders Y, Nurmohamed M. The effect of anti-TNF treatment on body composition and insulin resistance in patients with rheumatoid arthritis. Rheumatol Int. 2020 Aug 10. doi: 10.1007/ s00296-020-04666-6. PMID: 32776224. Revalidatiegeneeskunde Riley S, Grimes J, Apeldoorn A, de Vet R. Agreement and reliability of a symptom modification test cluster for patients with subacromial pain syndrome. Physiother Res Int. 2020 Jul;25(3):e1842. doi: 10.1002/pri.1842. Epub 2020 Apr 13. PMID: 32282115. Symbiant Hooker AB, Bayram N, Flens MJ. [A woman with a tumour in her lesser pelvis]. Ned Tijdschr Geneeskd. 2020 Sep 10;164:D5159. PMID: 33030330. Traumachirurgie Beeres FJp, Diwersi N, Houwert MR, Link BC, Heng M, Knobe M, Groenwold RHh, Frima H, Babst R, Jm van de Wall B. ORIF versus MIPO for humeral shaft fractures: a meta-analysis and systematic review of randomized clinical trials and observational studies. Injury. 2020 Nov 6:S0020-1383(20)30939-6. doi: 10.1016/j. injury.2020.11.016. PMID: 33223254. Blaas LS, van Sterkenburg MN, de Planque AM, Derksen RJ. New possibilities: the LockDown device for distal clavicle fractures. JSES Int. 2020 Oct 15;4(4):713-718. doi: 10.1016/j.jseint.2020.08.021. eCollection2020 Dec. PMID: 33345204. Terstappen ALE, Joosse P, van Dijke CF, Mirck B, van den Brand JGH. Tension Band Wiring Provides Excellent Patient-Reported Long-Term Results for Both Comminuted and Simple Displaced Olecranon Fractures. J Orthop Trauma. 2020 Jul;34(7):e239-e244. doi: 10.1097/BOT.0000000000001728. PMID: 32555039. Urologie Jansen B, Bodar Y, Zwezerijnen G, Meijer D, van der Voorn J, Nieuwenhuijzen J, Wondergem M, Roeleveld T, Boellaard R, Hoekstra O, van Moorselaar R, Oprea-Lager D, Vis A. Pelvic lymphnode staging with (18)F-DCFPyL PET/CT prior to extended pelvic lymph-node dissection in primary prostate cancer - the SALT trial. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2020 Aug 12. doi: 10.1007/s00259020-04974-w. PMID: 32789599. Kuppen MCP, Westgeest HM, van den Eertwegh AJM, Coenen JLLM, van Moorselaar RJA, van den Berg P, Geenen MM, Mehra N, Hendriks MP, Lampe MI, van de Luijtgaarden ACM, Peters FPJ, Roeleveld TA, Smilde TJ, de Wit R, van Oort IM, Gerritsen WR, Uyl-de Groot CA. Health-related Quality of Life and Pain in a Real-world Wetenschappelijke publicaties 2020 | 79 Castration-resistant Prostate Cancer Population: Results From the PRO-CAPRI Study in the Netherlands. Clin Genitourin Cancer. 2020 Jun;18(3):e233-e253. doi: 10.1016/j.clgc.2019.11.015.Epub 2019 Dec 5. PMID: 31883940. Wondergem M, van der Zant F, Broos W, Roeleveld T, Donker R, Ten Oever D, Geenen R, Knol R. (18)F-DCFPyL PET/CT for primary staging in 160 high-risk prostate cancer patients; metastasis detection rate, influence on clinical management and preliminary results of treatment efficacy. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2020 Jul 27. doi: 10.1007/s00259-020-04782-2. PMID: 32719916. Verloskunde, gynaecologie en voortplantingsgeneeskunde Bordewijk E, Weiss N, Nahuis M, Kwee J, Lambeek A, van Unnik G, Vrouenraets F, Cohlen B, van de Laar-van Asseldonk T, Lambalk C, Goddijn M, Hompes P, van der Veen F, Mol B, van Wely M. Gonadotrophins or clomiphene citrate in women with normogonadotropic anovulation and CC failure: does the endometrium matter? Hum Reprod. 2020 Jun 1;35(6):1319-1324. doi: 10.1093/humrep/deaa052. PMID: 32585686. Koot MH, Grooten IJ, Post JAMVd, Bais JMJ, Ris-Stalpers C, Naaktgeboren CA, Niemeijer MN, Bremer HA, van der Ham DP, Heidema WM, Huisjes A, Kleiverda G, Kuppens SM, van Laar JOEH, Langenveld J, van der Made F, Papatsonis D, Pelinck MJ, Pernet PJ, van Rheenen-Flach L, Rijnders RJ, Scheepers HCJ, Vogelvang TE, Mol BW, Roseboom TJ, Painter RC. Ketonuria is not associated with hyperemesis gravidarum disease severity. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2020 Nov;254:315-320. doi: 10.1016/j. ejogrb.2020.08.014. Epub 2020 Aug 26. PMID: 33045502. Koot MH, Grooten IJ, van der Post JAM, Bais JMJ, Ris-Stalpers C, Leeflang MMG, Bremer HA, van der Ham DP, Heidema WM, Huisjes A, Kleiverda G, Kuppens SM, van Laar JOEH, Langenveld J, van der Made F, van Pampus MG, Papatsonis D, Pelinck M, Pernet PJ, van Rheenen-Flach L, Rijnders RJ, Scheepers HCJ, Vogelvang TE, Mol BW, Roseboom TJ, Painter RC. Determinants of disease course and severity in hyperemesis gravidarum. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2020 Feb;245:162-167. doi: 10.1016/j.ejogrb.2019.12.021. Epub 2019 Dec 24. PMID: 31923736. Zaat T, de Bruin J, Goddijn M, Visser J, Kaaijk E, Lambalk C, Groenewoud E, van Wely M, Mol F. Home- or hospital-based monitoring to time frozen embryo transfer in the natural cycle?

Patient-reported outcomes and experiences from the Antarctica-2 randomised controlled trial. Hum Reprod. 2020 Apr 28;35(4):866875. doi: 10.1093/humrep/deaa040. PMID: 32318722. Ziekenhuisapotheek Bakker T, Abu-Hanna A, Dongelmans DA, Vermeijden WJ, Bosman RJ, de Lange DW, Klopotowska JE, de Keizer NF, Hendriks S, Ten Cate J, Schutte PF, van Balen D, Duyvendak M, Karakus A, Sigtermans M, Kuck EM, Hunfeld NGM, van der Sijs H, de Feiter PW, Wils E, Spronk PE, van Kan HJM, van der Steen MS, Purmer IM, Bosma BE, Kieft H, van Marum RJ, de Jonge E, Beishuizen A, Movig K, Mulder F, Franssen EJF, van den Bergh WM, Bult W, Hoeksema M, Wesselink E. Clinically relevant potential drug-drug interactions in intensive care patients: A large retrospective observational multicenter study. J Crit Care. 2020 Dec 1;62:124-130. doi: 10.1016/j.jcrc.2020.11.020. PMID: 33352505. Wetenschappelijke publicaties 2020 | 80

Wetenschappelijke publicaties 2021 Opgenomen zijn artikelen van medewerkers van Noordwest die verschenen zijn in wetenschappelijke tijdschriften Anesthesiologie Breel J, Wille F, Wensing A, Kallewaard J, Pelleboer H, Zuidema X, Bürger K, de Graaf S, Hollmann M. A Comparison of 1000 Hz to 30 Hz Spinal Cord Stimulation Strategies in Patients with Unilateral Neuropathic Leg Pain Due to Failed Back Surgery Syndrome: A Multicenter, Randomized, Double-Blinded, Crossover Clinical Study (HALO). Pain Ther. 2021 Jun 6. doi: 10.1007/s40122-021-00268-7. PMID: 34091818. Edward-Rutten G, Haelst Ivan. Slim voorschrijven voorkomt verspilling medicijnen. Medisch Contact 2021;(17):36-37 Honing M, Reijnders-Boerboom G, Dell-Kuster S, van Velzen M, Martini C, Valenza F, Proto P, Cambronero O, Broens S, Panhuizen I, Roozekrans M, Fuchs-Buder T, Boon M, Dahan A, Warlé M. The impact of deep versus standard neuromuscular block on intraoperative safety during laparoscopic surgery: an international multicenter randomized controlled double-blind strategy trial - EURO-RELAX TRIAL. Trials. 2021 Oct 26;22(1):744. doi: 10.1186/ s13063-021-05638-2. PMID: 34702332. Cardiologie Becker M, van der Lingen A, Wubben M, van de Ven P, van Rossum A, Cornel J, Allaart C, Germans T. Characteristics and prognostic value of right ventricular (dys)function in patients with nonischaemic dilated cardiomyopathy assessed with cardiac magnetic resonance imaging. ESC Heart Fail. 2021 Apr;8(2):1055-1063. doi: 10.1002/ehf2.13072. Epub 2021 Feb 9. PMID: 33560582. Blanken C, Schrauben E, Peper E, Gottwald L, Coolen B, van Wijk D, Piek J, Strijkers G, Planken R, van Ooij P, Nederveen A. Coronary Flow Assessment Using Accelerated 4D Flow MRI With Respiratory Motion Correction. Front Bioeng Biotechnol. 2021 Aug 17;9:725833. doi: 10.3389/fbioe.2021.725833.eCollection 2021. PMID: 34869250. Bouwens E, Schuurman A, Akkerhuis KMartijn, Manintveld OC, Caliskan K, van Ramshorst J, Germans T, Umans VAwm, Boersma E, Kardys I. Associations of serially measured PCSK9, LDLR and MPO with clinical outcomes in heart failure. Biomark Med. 2021 Mar;15(4):247-255. doi: 10.2217/bmm-2020-0585. Epub 2021 Feb 16. PMID: 33590771. Claassens D, Gimbel M, Bergmeijer T, Vos G, Hermanides R, van der Harst P, Barbato E, Morisco C, Tjon Joe Gin R, de Vrey E, Heestermans T, Jukema J, von Birgelen C, Waalewijn R, Hofma S, den Hartog F, Voskuil M, Van’t Hof A, Asselbergs F, Mosterd A, Herrman J, Dewilde W, Mahmoodi B, Deneer V, Ten Berg J. Clopidogrel in noncarriers of CYP2C19 loss-of-function alleles versus ticagrelor in elderly patients with acute coronary syndrome: A pre-specified sub analysis from the POPular Genetics and POPular Age trials CYP2C19 alleles in elderly patients. Int J Cardiol. 2021 Jul 1;334:10-17. doi: 10.1016/j.ijcard.2021.04.029. Epub 2021Apr 20. PMID: 33887342. Claessen BE, Tang GHL, Kini AS, Sharma SK. Considerations for Optimal Device Selection in Transcatheter Aortic Valve Replacement: A Review. JAMA Cardiol. 2021 Jan 1;6(1):102-112. doi: 10.1001/jamacardio.2020.3682. PMID: 32902569. Cornel J, Peters R. Emphasis on prevention: how to approach residual cardiovascular risk. Neth Heart J. 2021 Nov 2:1-2. doi: 10.1007/s12471-021-01643-x. PMID: 34727335. De Luca G, Algowhary M, Uguz B, Oliveira D, Ganyukov V, Zimbakov Z, Cercek M, Jensen L, Loh P, Calmac L, Roura-Ferrer G, Quadros Wetenschappelijke publicaties 2021 | 81 A, Milewski M, Scotto di Uccio F, von Birgelen C, Versaci F, Ten Berg J, Casella G, Wong A, Kala P, Diez Gil J, Carrillo X, Dirksen M, Becerra-Muñoz V, Kang-Yin Lee M, Juzar D, de Moura Joaquim R, Paladino R, Milicic D, Davlouros P, Bakraceski N, Zilio F, Donazzan L, Kraaijeveld A, Galasso G, Lux A, Marinucci L, Guiducci V, Menichelli M, Scoccia A, Yamac A, Ugur Mert K, Flores Rios X, Kovarnik T, Kidawa M, Moreu J, Flavien V, Fabris E, Lozano Martìnez-Luengas I, Boccalatte M, Bosa Ojeda F, Arellano-Serrano C, Caiazzo G, Cirrincione G, Kao H, Sanchis Fores J, Vignali L, Pereira H, ManzoSilberman S, Ordonez S, Özkan A, Scheller B, Lehtola H, Teles R, Mantis C, Ylitalo A, Brum Silveira J, Zoni R, Bessonov I, Savonitto S, Kochiadakis G, Alexopoulos D, Uribe C, Kanakakis J, Faurie B, Gabrielli G, Gutiérrez A, Bachini J, Rocha A, Tam F, Rodriguez A, Lukito A, Saint-Joy V, Pessah G, Tuccillo B, Cortese G, Parodi G, Bouraghda M, Kedhi E, Lamelas P, Suryapranata H, Nardin M, Verdoia M. COVID-19 pandemic, mechanical reperfusion and 30day mortality in ST elevation myocardial infarction. Heart. 2021 Oct 28:heartjnl-2021-319750. doi: 10.1136/heartjnl-2021-319750. PMID: 34711661. De Luca G, Cercek M, Okkels Jensen L, Bushljetikj O, Calmac L, Johnson T, Gracida Blancas M, Ganyukov V, Wojakowski W, von Birgelen C, IJsselmuiden A, Tuccillo B, Versaci F, Ten Berg J, Laine M, Berkout T, Casella G, Kala P, López Ledesma B, Becerra V, Padalino R, Santucci A, Carrillo X, Scoccia A, Amoroso G, Lux A, Kovarnik T, Davlouros P, Gabrielli G, Flores Rios X, Bakraceski N, Levesque S, Guiducci V, Kidawa M, Marinucci L, Zilio F, Galasso G, Fabris E, Menichelli M, Manzo S, Caiazzo G, Moreu J, Sanchis Forés J, Donazzan L, Vignali L, Teles R, Agostoni P, Bosa Ojeda F, Lehtola H, Camacho-Freiere S, Kraaijeveld A, Antti Y, Visconti G, Lozano Martínez-Luengas I, Scheller B, Alexopulos D, Moreno R, Kedhi E, Uccello G, Faurie B, Gutierrez Barrios A, Scotto Di Uccio F, Wilbert B, Cortese G, Dirksen MT, Parodi G, Verdoia M. Impact of renin-angiotensin system inhibitors on mortality

during the COVID Pandemic among STEMI patients undergoing mechanical reperfusion: Insight from an international STEMI registry. Biomed Pharmacother. 2021 Jun;138:111469. doi: 10.1016/j. biopha.2021.111469. Epub2021 Mar 16. PMID: 33740523. De Luca G, Debel N, Cercek M, Jensen L, Vavlukis M, Calmac L, Johnson T, Ferrer G, Ganyukov V, Wojakowski W, Kinnaird T, von Birgelen C, Cottin Y, IJsselmuiden A, Tuccillo B, Versaci F, Royaards K, Berg J, Laine M, Dirksen M, Siviglia M, Casella G, Kala P, Díez Gil J, Banning A, Becerra V, De Simone C, Santucci A, Carrillo X, Scoccia A, Amoroso G, Van’t Hof A, Kovarnik T, Tsigkas G, Mehilli J, Gabrielli G, Rios X, Bakraceski N, Levesque S, Cirrincione G, Guiducci V, Kidawa M, Spedicato L, Marinucci L, Ludman P, Zilio F, Galasso G, Fabris E, Menichelli M, Garcia-Touchard A, Manzo S, Caiazzo G, Moreu J, Forés J, Donazzan L, Vignali L, Teles R, Benit E, Agostoni P, Ojeda F, Lehtola H, Camacho-Freiere S, Kraaijeveld A, Antti Y, Boccalatte M, Deharo P, Martínez-Luengas I, Scheller B, Varytimiadi E, Moreno R, Uccello G, Faurie B, Gutierrez Barrios A, Milewski M, Bruwiere E, Smits P, Wilbert B, Di Uccio F, Parodi G, Kedhi E, Verdoia M. Impact of SARS-CoV-2 positivity on clinical outcome among STEMI patients undergoing mechanical reperfusion: Insights from the ISACS STEMI COVID 19 registry. Atherosclerosis. 2021 Sep;332:48-54. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2021.06.926.Epub 2021 Jul 21. PMID: 34391035. De Luca G, Nardin M, Algowhary M, Uguz B, Oliveira DC, Ganyukov V, Zimbakov Z, Cercek M, Jensen LOkkels, Loh PHuan, Calmac L, Roura Ferrer G, Quadros A, Milewski M, Scotto di Uccio F, von Birgelen C, Versaci F, Ten Berg J, Casella G, Lung AWongSung, Kala P, Díez Gil JLuis, Carrillo X, Dirksen M, Becerra-Munoz VM, Lee MKang-Yin, Juzar DArifa, de Moura Joaquim R, Paladino R, Milicic D, Davlouros P, Bakraceski N, Zilio F, Donazzan L, Kraaijeveld A, Galasso G, Lux A, Marinucci L, Guiducci V, Menichelli M, Scoccia A, Yamac AHatice, Mert KUgur, Flores Rios X, Kovarnik T, Kidawa M, Moreu J, Flavien V, Fabris E, Martínez-Luengas ILozano, Boccalatte M, Bosa Ojeda F, Arellano-Serrano C, Caiazzo G, Cirrincione G, Kao H, Sanchis Forés J, Vignali L, Pereira H, Manzo S, Ordoñez S, Arat Özkan A, Scheller B, Lehtola H, Teles R, Mantis C, Antti Y, Brum Silveira JAntónio, Zoni R, Bessonov I, Savonitto S, Kochiadakis G, Alexopulos D, Uribe CE, Kanakakis J, Faurie B, Gabrielli G, Gutierrez Barrios A, Bachini JPablo, Rocha A, Tam FChor-Cheung, Rodriguez A, Lukito AAnna, Saint-Joy V, Pessah G, Tuccillo A, Cortese G, Parodi G, Bouraghda MAbed, Kedhi E, Lamelas P, Suryapranata H, Verdoia M. Renin-angiotensin system inhibitors and mortality among diabetic patients with STEMI undergoing mechanical reperfusion during the COVID-19 pandemic. Diabet Epidemiol Manag. 2021 OctDec;4:100022. doi: 10.1016/j.deman.2021.100022.Epub 2021 Oct 30. PMID: 35072135. Fiolet A, Nidorf S, Cornel J. Colchicine for secondary prevention in coronary disease. Eur Heart J. 2021 Mar 14;42(11):1060-1061. doi: 10.1093/eurheartj/ehaa974. PMID: 33346343. Fiolet A, Opstal T, Mosterd A, Eikelboom J, Jolly S, Keech A, Kelly P, Tong D, Layland J, Nidorf S, Thompson P, Budgeon C, Tijssen J, Cornel J. Efficacy and safety of low-dose colchicine in patients with coronary disease: a systematic review and meta-analysis of randomized trials. Eur Heart J. 2021 Jul 21;42(28):2765-2775. doi: 10.1093/eurheartj/ehab115. PMID: 33769515. Fiolet A, Opstal T, Silvis M, Cornel J, Mosterd A. Targeting residual inflammatory risk in coronary disease: to catch a monkey by its tail. Neth Heart J. 2021 Aug 17. doi: 10.1007/s12471-021-01605-3. PMID: 34403066. Heemelaar J, Berkhout T, Heestermans A, Zant J, de Vos A, Verouden N, Dirksen M, van Ramshorst J. Measuring Activated Clotting Time during Cardiac Catheterization and PCI: The Effect of the Sampling Site. J Interv Cardiol. 2021 Sep 11;2021:4091289. doi: 10.1155/2021/4091289. eCollection2021. PMID: 34621140. Hoogeveen R, Hanssen N, Brouwer J, Mosterd A, Tack C, Kroon A, de Borst G, Ten Berg J, van Trier T, van Lennep J, Liem A, Serné E, Visseren F, Cornel J, Peters R, Jukema J, Stroes E. The challenge of choosing in cardiovascular risk management. Neth Heart J. 2021 Jul 14. doi: 10.1007/s12471-021-01599-y. PMID: 34259995. Iswandi CP, van den Berg VJ, Simsek S, Velzen Dvan, Boekel ETen, Cornel J, Boer Sde, Mulder Mde, Akkerhuis KMartijn, Boersma E, Umans VA, Kardys I. IGF-1 is not related to long-term outcome in hyperglycemic acute coronary syndrome patients. Diab Vasc Dis Res. 2021 Nov-Dec;18(6):14791641211047436. doi:10.1177/14791641211047436. PMID: 34851758. Karami M, Eriksen E, Ouweneel D, Claessen B, Vis M, Baan J, Beijk M, Packer E, Sjauw K, Engstrom A, Vlaar A, Lagrand W, Henriques J. Long-term 5-year outcome of the randomized IMPRESS in severe shock trial: percutaneous mechanical circulatory support vs. intra-aortic balloon pump in cardiogenic shock after acute Wetenschappelijke publicaties 2021 | 82 myocardial infarction. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2021 Dec 6;10(9):1009-1015. doi:10.1093/ehjacc/zuab060. PMID: 34327527. Karami M, Peters E, Lagrand W, Houterman S, den Uil C, Engström A, Otterspoor L, Ottevanger J, Ferreira I, Montero-Cabezas J, Sjauw K, van Ramshorst J, Kraaijeveld A, Verouden N, Lipsic E, Vlaar A, Henriques J, . Outcome and Predictors for Mortality in Patients with Cardiogenic Shock: A Dutch Nationwide Registry-Based Study of 75,407 Patients with Acute Coronary Syndrome Treated by PCI. J Clin Med. 2021 May 11;10(10):2047. doi: 10.3390/jcm10102047. PMID: 34064638. Lemkes J, Spoormans E, Demirkiran A, Leutscher S, Janssens G, van der Hoeven N, Jewbali L, Dubois E, Meuwissen M, Rijpstra T, Bosker H, Blans M, Bleeker G, Baak R, Vlachojannis G, Eikemans B, van der Harst P, van der Horst I, Voskuil M, van der Heijden J, Beishuizen A, Stoel M, Camaro C, van der Hoeven H, Henriques J, Vlaar A, Vink M, van den Bogaard B, Heestermans T, de Ruijter W, Delnoij T, Crijns H, Jessurun G, Oemrawsingh P, Gosselink M, Plomp K, Magro M, Elbers P, van de Ven P, van Loon R, van Royen N. The effect of immediate coronary angiography after cardiac arrest without ST-segment elevation on left ventricular function. A sub-study of the COACT randomised trial. Resuscitation. 2021 Jul;164:93-100. doi: 10.1016/j.resuscitation.2021.04.020. Epub2021 Apr 28. PMID: 33932485. Meijers T, Aminian A, van Wely M, Teeuwen K, Schmitz T, Dirksen M, Rathore S, van der Schaaf R, Knaapen P, Dens J, Iglesias J, Agostoni P, Roolvink V, Hermanides R, van Royen N, van Leeuwen M. Randomized Comparison Between Radial and Femoral LargeBore Access for Complex Percutaneous Coronary Intervention. JACC Cardiovasc Interv. 2021 Jun 28;14(12):1293-1303. doi:10.1016/j. jcin.2021.03.041. Epub 2021 May 18. PMID: 34020929. Mulder M, Kemme M, Hopman L, Hagen A, van de Ven P, Hauer H, Tahapary G, van Rossum A, Allaart C. Ablation Index-guided point-by-point ablation versus Grid annotation-guided dragging for pulmonary vein isolation: A randomized controlled trial. J Cardiovasc Electrophysiol. 2021 Nov 24. doi: 10.1111/jce.15294. PMID: 34820931. Mulder M, Kemme M, Hopman L, Kusgözoglu E, Gülçiçek H, van de Ven P, Hauer H, Tahapary G, Götte M, van Rossum A, Allaart C. Comparison of the predictive value of ten risk scores for

outcomes of atrial fibrillation patients undergoing radiofrequency pulmonary vein isolation. Int J Cardiol. 2021 Dec 1;344:103-110. doi: 10.1016/j.ijcard.2021.09.029. Epub 2021Sep 20. PMID: 34555444. Opstal T, Fiolet A, van Broekhoven A, Mosterd A, Eikelboom J, Nidorf S, Thompson P, Duyvendak M, van Eck J, van Beek E, den Hartog F, Budgeon C, Bax W, Tijssen J, El Messaoudi S, Cornel J. Colchicine in Patients With Chronic Coronary Disease in Relation to Prior Acute Coronary Syndrome. J Am Coll Cardiol. 2021 Aug 31;78(9):859-866. doi: 10.1016/j.jacc.2021.06.037. PMID: 34446156. Robinson P, Terkeltaub R, Pillinger M, Shah B, Karalis V, Karatza E, Liew D, Imazio M, Cornel J, Thompson P, Nidorf M. Consensus statement regarding the efficacy and safety of long-term low-dose colchicine in gout and cardiovascular disease. Am J Med. 2021 Aug 17:S0002-9343(21)00510-6. doi: 10.1016/j.amjmed.2021.07.025. PMID: 34416165. Schreuder M, Schuurman A, Akkerhuis K, Constantinescu A, Caliskan K, van Ramshorst J, Germans T, Umans V, Boersma E, Roeters van Lennep J, Kardys I. Sex-specific temporal evolution of circulating biomarkers in patients with chronic heart failure with reduced ejection fraction. Int J Cardiol. 2021 Jul 1;334:126-134. doi: 10.1016/j.ijcard.2021.04.061. Epub 2021Apr 30. PMID: 33940096. Schuurman A, Tomer A, Akkerhuis K, Hoorn E, Brugts J, Manintveld O, van Ramshorst J, Umans V, Boersma E, Rizopoulos D, Kardys I. Personalized screening intervals for kidney function in patients with chronic heart failure: a modeling study. J Nephrol. 2021 Oct;34(5):1421-1427. doi: 10.1007/s40620-021-01014-0. Epub 2021 Mar18. PMID: 33738779. Silvis M, Fiolet A, Opstal T, Dekker M, Suquilanda D, Zivkovic M, Duyvendak M, The S, Timmers L, Bax W, Mosterd A, Cornel J, de Kleijn D. Colchicine reduces extracellular vesicle NLRP3 inflammasome protein levels in chronic coronary disease: A LoDoCo2 biomarker substudy. Atherosclerosis. 2021 Oct;334:93-100. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2021.08.005.Epub 2021 Aug 11. PMID: 34492522. Spoormans E, Lemkes J, Janssens G, van der Hoeven N, Jewbali L, Dubois E, van de Ven P, Meuwissen M, Rijpstra T, Bosker H, Blans M, Bleeker G, Baak R, Vlachojannis G, Eikemans B, der Harst P, van der Horst I, Voskuil M, van der Heijden J, Beishuizen A, Stoel M, Camaro C, van der Hoeven H, Henriques J, Vlaar A, Vink M, van den Bogaard B, Heestermans T, de Ruijter W, Delnoij T, Crijns H, Jessurun G, Oemrawsingh P, Gosselink M, Plomp K, Magro M, Elbers P, Appelman Y, van Royen N. Sex differences in patients with out-ofhospital cardiac arrest without ST-segment elevation: A COACT trial substudy. Resuscitation. 2021 Jan;158:14-22. doi: 10.1016/j. resuscitation.2020.10.026. Epub2020 Nov 12. PMID: 33189807. Spoormans E, Lemkes J, Janssens G, van der Hoeven N, Jewbali L, Dubois E, Meuwissen M, Rijpstra T, Bosker H, Blans M, Bleeker G, Baak R, Vlachojannis G, Eikemans B, Girbes A, van der Harst P, van der Horst I, Voskuil M, van der Heijden J, Beishuizen A, Stoel M, Camaro C, van der Hoeven H, Henriques J, Vlaar A, Vink M, van den Bogaard B, Heestermans T, de Ruijter W, Delnoij T, Crijns H, Jessurun G, Oemrawsingh P, Gosselink M, Plomp K, Magro M, van de Ven P, van Royen N, Elbers P. Targeted Temperature Management in Out-of-Hospital Cardiac Arrest With Shockable Rhythm: A Post Hoc Analysis of the Coronary Angiography After Cardiac Arrest Trial. Crit Care Med. 2021 Sep 22. doi: 10.1097/ CCM.0000000000005271. PMID: 34637414. Timmermans M, Topal B, E Sanches E, de Jongh F, Cagiltay E, Celik A, Ribeiro R, Parmar C, Ugale S, Proczko M, Stepaniak P, Buise M, Severin R, Pouwels S. The effects of Glucagon Like Peptide-1 (GLP-1) on cardiac remodelling: exploring the role of medication and physiological modulation after metabolic surgery: a narrative review. Minerva Endocrinol (Torino). 2021 Mar 16. doi: 10.23736/ S2724-6507.21.03296-X. PMID: 33759444. van Barreveld M, Verstraelen T, van Dessel P, Boersma L, Delnoy P, Tuinenburg A, Theuns D, van der Voort P, Kimman G, Buskens E, Zwinderman A, Wilde A, Dijkgraaf M. Dutch Outcome in Implantable Cardioverter-Defibrillator Therapy: Implantable Cardioverter-Defibrillator-Related Complications in a Contemporary Primary Prevention Cohort. J Am Heart Assoc. 2021 Apr 6;10(7):e018063. doi: 10.1161/JAHA.120.018063. Epub 2021Mar 31. PMID: 33787324. van den Berg V, Oemrawsingh R, Umans V, Kardys I, Asselbergs F, van der Harst P, Hoefer I, Kietselaer B, Lenderink T, Oude Ophuis A, van Schaik R, de Winter R, Akkerhuis K, Boersma E. Temporal Evolution of Serum Concentrations of High-Sensitivity Cardiac Troponin During 1 Year After Acute Coronary Syndrome Admission. J Am Heart Assoc. 2021 Jan 5;10(1):e017393. doi: 10.1161/ JAHA.120.017393. Epub 2020Dec 16. PMID: 33325242. Wetenschappelijke publicaties 2021 | 83 van den Boogert T, Claessen B, Boekholdt S, Leiner T, Vliegenthart R, Schuiling S, Timmer J, Bekkers S, Voskuil M, Siebelink H, van Es W, Lamb H, Prokop M, Damman P, Stoker J, Willems H, Henriques J, Planken R. The impact and challenges of implementing CTCA according to the 2019 ESC guidelines on chronic coronary syndromes: a survey and projection of CTCA services in the Netherlands. Insights Imaging. 2021 Dec 18;12(1):186. doi: 10.1186/ s13244-021-01122-2. PMID: 34921633. van der Lingen A, Becker M, Kemme M, Rijnierse M, Spoormans E, Timmer S, van Rossum A, van Halm V, Germans T, Allaart C. Reversible Cause of Cardiac Arrest and Secondary Prevention Implantable Cardioverter Defibrillators in Patients With Coronary Artery Disease: Value of Complete Revascularization and LGECMR. J Am Heart Assoc. 2021 Apr 20;10(8):e019101. doi: 10.1161/ JAHA.120.019101. Epub 2021Apr 6. PMID: 33821672. van der Pol KH, Wever KE, Verbakel M, Visseren FLJ, Cornel JH, Rongen GA. Allopurinol to reduce cardiovascular morbidity and mortality: A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2021 Dec 2;16(12):e0260844. doi: 10.1371/journal.pone.0260844. eCollection2021. PMID: 34855873. van Ramshorst J, Duffels M, de Boer S, Bos-Schaap A, Drexhage O, Walburg S, de Beij J, van der Stoop D, Umans V. Connected care for endocarditis and heart failure patients: a hospital-at-home programme. Neth Heart J. 2021 Sep 15. doi: 10.1007/s12471-02101614-2. PMID: 34524621. van Trier T, Mohammadnia N, Snaterse M, Peters R, Jørstad H, Bax W. Lifestyle management to prevent atherosclerotic cardiovascular disease: evidence and challenges. Neth Heart J. 2021 Nov 11. doi: 10.1007/s12471-021-01642-y. PMID: 34762283. van Trier T, Mohammadnia N, Snaterse M, Peters R, Jørstad H, Bax W, Mackenbach J. An appeal to our government for nationwide policies in the prevention of cardiovascular disease. Neth Heart J. 2021 Oct 4:1-5. doi: 10.1007/s12471-021-01628-w. PMID: 34606024. Verstraelen T, van Barreveld M, van Dessel P, Boersma L, Delnoy P, Tuinenburg A, Theuns D, van der Voort P, Kimman G, Buskens E, Hulleman M, Allaart C, Strikwerda S, Scholten M, Meine M, Abels R, Maass A, Firouzi M, Widdershoven J, Elders J, van Gent M, Khan M, Vernooy K, Grauss R, Tukkie R, van Erven L, Spierenburg H, Brouwer

M, Bartels G, Bijsterveld N, Borger van der Burg A, Vet M, Derksen R, Knops R, Bracke F, Harden M, Sticherling C, Willems R, Friede T, Zabel M, Dijkgraaf M, Zwinderman A, Wilde A. Development and external validation of prediction models to predict implantable cardioverter-defibrillator efficacy in primary prevention of sudden cardiac death. Europace. 2021 Jun 7;23(6):887-897. doi: 10.1093/ europace/euab012. PMID: 33582797. Verstraelen T, van Lint F, Bosman L, de Brouwer R, Proost V, Abeln B, Taha K, Zwinderman A, Dickhoff C, Oomen T, Schoonderwoerd B, Kimman G, Houweling A, Gimeno-Blanes J, Asselbergs F, van der Zwaag P, de Boer R, van den Berg M, van Tintelen J, Wilde A. Prediction of ventricular arrhythmia in phospholamban p.Arg14del mutation carriers-reaching the frontiers of individual risk prediction. Eur Heart J. 2021 Jul 31;42(29):2842-2850. doi: 10.1093/ eurheartj/ehab294. PMID: 34113975. von Bartheld M, Duffels M, Handoko M. Too much of a good thing: a case report of traumatic drop attacks and syncope due to orthostatic hypertension. Eur Heart J Case Rep. 2020 Dec 12;5(1):ytaa479. doi: 10.1093/ehjcr/ytaa479.eCollection 2021 Jan. PMID: 33554018. Chirurgie Alozai T, Huizing E, Schreve M, Mooij M, van Vlijmen C, Wisselink W, Ünlü Ç. A systematic review and meta-analysis of treatment modalities for anterior accessory saphenous vein insufficiency. Phlebology. 2021 Dec 30:2683555211060998. doi: 10.1177/02683555211060998. PMID: 34965757. Alozai T, Huizing E, Schreve M, Mooij M, van Vlijmen C, Wisselink W, Ünlü Ç. A systematic review and meta-analysis of mechanochemical endovenous ablation using Flebogrif for varicose veins: A summary of evidence. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord. 2021 Jun 6:S2213-333X(21)00289-4. doi:10.1016/j.jvsv.2021.05.010. PMID: 34091106. Bakker N, Doodeman HJ, Dunker MS, Schreurs WH, Houdijk APJ. Improving postoperative outcome in rectal cancer surgery: Enhanced Recovery After Surgery in an era of increasing laparoscopic resection. Langenbecks Arch Surg. 2021 Dec;406(8):2769-2779. doi: 10.1007/s00423-021-02266-x.Epub 2021 Jul 26. PMID: 34312719. Beeres F, Diwersi N, Houwert M, Link B, Heng M, Knobe M, Groenwold R, Frima H, Babst R, Jm van de Wall B. ORIF versus MIPO for humeral shaft fractures: a meta-analysis and systematic review of randomized clinical trials and observational studies. Injury. 2021 Apr;52(4):653-663. doi: 10.1016/j.injury.2020.11.016. Epub 2020 Nov 6. PMID: 33223254. Beers L, Loggers S, Nooij Lde. Displaced fracture of the proximal humerus in an elderly patient, the cause of a more serious problem. Visual Journal of Emergency Medicine 25 (2021). doi.org/10.1016/j. visj.2021.101086. Bentohami A. Fractures of the distal radius : epidemiology, treatment and outcome / Abdelali Bentohami. - Amsterdam : Bento Uitgevers, 2021. - 114 pagina’s. : ill. ; .. cmISBN 978-90-831034-1-9. Bossers SM, Loer SA, Bloemers FW, Den Hartog D, Van Lieshout EMM, Hoogerwerf N, van der Naalt J, Absalom AR, Peerdeman SM, Schwarte LA, Boer C, Schober P. Association Between Prehospital Tranexamic Acid Administration and Outcomes of Severe Traumatic Brain Injury. JAMA Neurol. 2021 Mar 1;78(3):338-345. doi: 10.1001/ jamaneurol.2020.4596. PMID: 33284310. Bousema JE, Annema JT, van der Heijden EHFM, Verhagen AFTM, Dijkgraaf MGW, van den Broek FJC. MEDIASTinal staging of non-small cell lung cancer by endobronchial and endoscopic ultrasonography with or without additional surgical mediastinoscopy (MEDIASTrial): a statistical analysis plan. Trials. 2021 Feb 27;22(1):168. doi: 10.1186/s13063-021-05127-6. PMID: 33639999. Bousema JE, Hoeijmakers F, Dijkgraaf MGW, Annema JT, van den Broek FJC, van den Akker-van Marle MElske. Patients’ Preferences Regarding Invasive Mediastinal Nodal Staging of Resectable Lung Cancer. Patient Prefer Adherence. 2021 Sep 22;15:2185-2196. doi: 10.2147/PPA.S319790.eCollection 2021. PMID: 34588768. Eggen C, Alozai T, Pronk P, Mooij M, Gaastra M, Ünlü Ç, Schreve M, van Vlijmen C. Ten-year follow-up of a randomized controlled trial comparing saphenofemoral ligation and stripping of the great saphenous vein with endovenous laser ablation (980 nm) using local tumescent anesthesia. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord. 2021 Aug 25:S2213-333X(21)00418-2. doi:10.1016/j.jvsv.2021.08.008. PMID: 34450354. Wetenschappelijke publicaties 2021 | 84 Fritzsche J, Bachiri S, Tol S, Dunker M, van Berkel A. A Rare Case of (Necrotizing) Fasciitis After Colonoscopy. Am J Gastroenterol. 2021 Sep 3. doi: 10.14309/ajg.0000000000001493. PMID: 34491234. Gadinsky N, Lin K, Klinger C, Dyke J, Kleeblad L, Shea K, Helfet D, Rodeo S, Green D, Lazaro L. Quantitative assessment of the vascularity of the skeletally immature patella: a cadaveric study using MRI. J Child Orthop. 2021 Apr 19;15(2):157-165. doi: 10.1302/1863-2548.15.200261. PMID: 34040662. Gertsen E, Brenkman H, Haverkamp L, Read M, Ruurda J, van Hillegersberg R. Worldwide Practice in Gastric Cancer Surgery: A 6-Year Update. Dig Surg. 2021;38(4):266-274. doi: 10.1159/000515768. Epub 2021 Jun 1. PMID: 34062540. Hakkenbrak N, Loggers S, Lubbers E, de Geus J, van Wonderen S, Berkeveld E, Mikdad S, Giannakopoulos G, Ponsen K, Bloemers F. Trauma care during the COVID-19 pandemic in the Netherlands: a level 1 trauma multicenter cohort study. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2021 Sep 8;29(1):130. doi:10.1186/s13049-021-00942-x. PMID: 34493310. Heineman D, Hoeijmakers F, Schreurs W. Response. Chest. 2021 Jun;159(6):2519. doi: 10.1016/j.chest.2021.02.038. PMID: 34099149. Hoeijmakers F, Hartemink K, Verhagen A, Steup W, Marra E, Röell W, Heineman D, Schreurs W, Tollenaar R, Wouters M. Variation in incidence, prevention and treatment of persistent air leak after lung cancer surgery. Eur J Cardiothorac Surg. 2021 Aug 19:ezab376. doi: 10.1093/ejcts/ezab376. PMID: 34410339. Hoeijmakers F, Heineman DJ, Schreurs WH. Response. Chest. 2021 Feb;159(2):888-889. doi: 10.1016/j.chest.2020.08.2096. PMID: 33563450. Houwert R, Beks R, Dijkgraaf M, Roes K, Öner F, Hietbrink F, Leenen L, Groenwold R. Study methodology in trauma care: towards question-based study designs. Eur J Trauma Emerg Surg. 2021 Apr;47(2):479-484. doi: 10.1007/s00068-019-01248-5.Epub 2019 Oct 29. PMID: 31664467. Huizing E, Kum S, Ipema J, Varcoe RL, Shah AP, de Vries JPm, Ünlü Ç. Mid-term outcomes of an everolimus-eluting bioresorbable vascular scaffold in patients with below-the-knee arterial disease:

A pooled analysis of individual patient data. Vasc Med. 2021 Apr;26(2):195-199. doi: 10.1177/1358863X20977907. Epub 2021 Jan 28. PMID: 33507844. Huizing E, Schreve M, Kum S, Papageorgiou G, de Vries J, de Borst G, Ünlü Ç. Development of a Prediction Model for the Occurrence of Stenosis or Occlusion after Percutaneous Deep Venous Arterialization. Diagnostics (Basel). 2021 May 31;11(6):1008. doi: 10.3390/diagnostics11061008. PMID: 34073045. Huizing E. Treatment modalities for chronic limb-threatening ischemia: strategies and outcomes. Treatment modalities for chronic limb-threatening ischemia: strategies and outcomes. Jonker PKC, van der Plas WY, Steinkamp PJ, Poelstra R, Emous M, van der Meij W, Thunnissen F, Bierman WFW, Struys MMRF, de Reuver PR, de Vries JPM, Kruijff S. Perioperative SARS-CoV-2 infections increase mortality, pulmonary complications, and thromboembolic events: A Dutch, multicenter, matched-cohort clinical study. Surgery. 2021 Feb;169(2):264-274. doi: 10.1016/j. surg.2020.09.022. Epub 2020 Sep 24. PMID: 33158548. Kabelitz N, Kabelitz M, Frima H, Rehm A, Sommer C, Michelitsch C. Lateral approach for intramedullary nailing of displaced midshaft clavicle fractures; a retrospective cohort study. Eur J Trauma Emerg Surg. 2021 Mar 3. doi: 10.1007/s00068-021-01620-4. PMID: 33656616. Lam Y, Alozai T, Schreve M, de Smet A, Vahl A, Nagtzaam I, Lawson J, Nieman F, Wittens C. A multicenter, randomized, dose-finding study of mechanochemical ablation using ClariVein and liquid polidocanol for great saphenous vein incompetence. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord. 2021 Nov 12:S2213-333X(21)00524-2. doi:10.1016/j.jvsv.2021.10.016. PMID: 34781008. Leliveld M, Verhofstad M, Van Lieshout E. Measurement properties of Patient-Reported Outcome Measures in patients with a tibial shaft fracture; validation study alongside the multicenter TRAVEL study. Injury. 2021 Apr;52(4):1002-1010. doi: 10.1016/j. injury.2020.12.030. Epub 2020 Dec31. PMID: 33451691. Machine learning risk prediction of mortality for patients undergoing surgery with perioperative SARS-CoV-2: the COVIDSurg mortality score. Br J Surg. 2021 Nov 11;108(11):1274-1292. doi: 10.1093/bjs/znab183. PMID: 34227657. Mulay S, Geraedts A, Koelemay M, Balm R. Type 2 Endoleak With or Without Intervention and Survival After Endovascular Aneurysm Repair. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2021 May;61(5):779-786. doi: 10.1016/j.ejvs.2021.01.017.Epub 2021 Feb 23. PMID: 33632609. Scheijmans J, Borgstein A, Puylaert C, Bom W, Bachiri S, van Bodegraven E, Brandsma A, Ter Brugge F, de Castro S, Couvreur R, Franken L, Gaspersz M, de Graaff M, Groenen H, Kleipool S, Kuypers T, Martens M, Mens D, Orsini R, Reneerkens N, Schok T, Sedee W, Tavakoli Rad S, Volders J, Weeder P, Prins J, Gietema H, Stoker J, Gisbertz S, Besselink M, Boermeester M. Impact of the COVID-19 pandemic on incidence and severity of acute appendicitis: a comparison between 2019 and 2020. BMC Emerg Med. 2021 May 12;21(1):61. doi: 10.1186/s12873-021-00454-y. PMID: 33980150. Sweet A, Beks R, de Jong M, van Baal M, IJpma F, Hietbrink F, Beeres F, Leenen L, Groenwold R, Houwert R. Is a chest radiograph indicated after chest tube removal in trauma patients? A systematic review. J Trauma Acute Care Surg. 2021 Aug 1;91(2):427434. doi:10.1097/TA.0000000000003118. PMID: 33605708. Sweet A, Beks R, IJpma F, de Jong M, Beeres F, Leenen L, Houwert R, van Baal M. Epidemiology of combined clavicle and rib fractures: a systematic review. Eur J Trauma Emerg Surg. 2021 Jun 1. doi: 10.1007/s00068-021-01701-4. PMID: 34075434. Ten Berge M, Beck N, Steup W, Verhagen A, van Brakel T, Schreurs W, Wouters M. Textbook outcome as a composite outcome measure in non-small-cell lung cancer surgery. Eur J Cardiothorac Surg. 2021 Jan 4;59(1):92-99. doi: 10.1093/ejcts/ezaa265. PMID: 32728711. Timmermans M, Topal B, E Sanches E, de Jongh F, Cagiltay E, Celik A, Ribeiro R, Parmar C, Ugale S, Proczko M, Stepaniak P, Buise M, Severin R, Pouwels S. The effects of Glucagon Like Peptide-1 (GLP-1) on cardiac remodelling: exploring the role of medication and physiological modulation after metabolic surgery: a narrative review. Minerva Endocrinol (Torino). 2021 Mar 16. doi: 10.23736/ S2724-6507.21.03296-X. PMID: 33759444. van den Broek J, Kol S, Doodeman J, Schreurs W, van Geel A. Indeterminate Liver Lesions in Patients With Early Stage Rectal Cancer: Can They Be Ignored? Pract Radiat Oncol. 2021 NovDec;11(6):502-509. doi: 10.1016/j.prro.2021.07.002.Epub 2021 Jul 14. PMID: 34273596. Wetenschappelijke publicaties 2021 | 85 van den Broek JJ, van Gestel T, Kol SQ, van Geel AM, Geenen RWF, Schreurs WH. Dealing with indeterminate pulmonary nodules in colorectal cancer patients; a systematic review. Eur J Surg Oncol. 2021 Nov;47(11):2749-2756. doi: 10.1016/j.ejso.2021.05.043. Epub2021 Jun 6. PMID: 34119380. van Veenendaal N, Poelman M, van den Heuvel B, Dwars B, Schreurs W, Stoot J, Bonjer H. Patient-reported outcomes after incisional hernia repair. Hernia. 2021 Aug 2. doi: 10.1007/s10029021-02477-7. PMID: 34338938. Verduin WM, Warps AK, van den Helder R, Doodeman HJ, Houdijk APJ. Visceral Fat and Anastomotic Leakage After Colon Cancer Resection. Dis Colon Rectum. 2021 Feb 1;64(2):163-170. doi: 10.1097/ DCR.0000000000001779. PMID: 33394767. Zaman A, Tytgat K, Klinkenbijl J, Boer F, Brink M, Brinkhuis J, Bruinvels D, Dol L, van Duijvendijk P, Hemmer P, Lamme B, Loosveld O, Mok M, Rejda T, Rutten H, Schoorlemmer A, Sonneveld D, Stassen L, Veenstra R, van de Ven A, Velzing E, Frings-Dresen M, de Boer A. Effectiveness of a Tailored Work-Related Support Intervention for Patients Diagnosed with Gastrointestinal Cancer: A Multicenter Randomized Controlled Trial. J Occup Rehabil. 2021 Jun;31(2):323-338. doi: 10.1007/s10926-020-09920-z. PMID: 32880094. Dermatologie Ipenburg N, El Sharouni M, van Doorn R, van Diest P, van Leerdam M, van der Rhee J, Goeman J, Kukutsch N. Lack of association between CDKN2A germline mutations and survival in patients with melanoma: A retrospective cohort study. J Am Acad Dermatol. 2021 Oct 23:S0190-9622(21)02677-3. doi:10.1016/j.jaad.2021.10.024. PMID: 34695526. Geriatrie Pons D, Jansen R, Hemels M. Cognitive impairment and depression in heart failure: ‘cardiological giants’. Neth Heart J. 2021 Jul;29(78):365-367. doi: 10.1007/s12471-021-01595-2. Epub 2021Jun 17. PMID: 34142338.

Health Operations Management Debats C, Dellaert N, Pouwels S, Stepaniak P. Balancing Workload in the PACU by Using an Integrated OR Planning Methodology. J Perianesth Nurs. 2021 Jun;36(3):279-290. doi: 10.1016/j. jopan.2020.09.004. Epub2021 Feb 20. PMID: 33622613. Proczko M, Postrozny D, Szymanski M, Pouwels S, Major P, Stepaniak P. Evolution of the body image perception of people with obesity on the pathway from bariatric surgery to body contouring lift surgery. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2021 Jun 24:S17486815(21)00346-6. doi:10.1016/j.bjps.2021.06.013. PMID: 34281803. Timmermans M, Topal B, E Sanches E, de Jongh F, Cagiltay E, Celik A, Ribeiro R, Parmar C, Ugale S, Proczko M, Stepaniak P, Buise M, Severin R, Pouwels S. The effects of Glucagon Like Peptide-1 (GLP-1) on cardiac remodelling: exploring the role of medication and physiological modulation after metabolic surgery: a narrative review. Minerva Endocrinol (Torino). 2021 Mar 16. doi: 10.23736/ S2724-6507.21.03296-X. PMID: 33759444. Intensive Care Bakkum M, Schouten V, Smulders Y, Nossent E, van Agtmael M, Tuinman P. Accelerated treatment with rtPA for pulmonary embolism induced circulatory arrest. Thromb Res. 2021 Jul;203:7480. doi: 10.1016/j.thromres.2021.04.023. Epub 2021 May1. PMID: 33971387. Dam T, de Grooth H, Klausch T, Fleuren L, de Bruin D, Entjes R, Rettig T, Dongelmans D, Boelens A, Rigter S, Hendriks S, de Jong R, Kamps M, Peters M, Karakus A, Gommers D, Ramnarain D, Wils E, Achterberg S, Nowitzky R, van den Tempel W, de Jager C, Nooteboom F, Oostdijk E, Koetsier P, Cornet A, Reidinga A, de Ruijter W, Bosman R, Frenzel T, Urlings-Strop L, de Jong P, Smit E, Cremer O, Mehagnoul-Schipper D, Faber H, Lens J, Brunnekreef G, Festen-Spanjer B, Dormans T, Dijkstra A, Simons B, Rijkeboer A, Arbous S, Aries M, Beukema M, Pretorius D, van Raalte R, van Tellingen M, Gritters van den Oever N, Lalisang R, Tonutti M, Girbes A, Hoogendoorn M, Thoral P, Elbers P. Some Patients Are More Equal Than Others: Variation in Ventilator Settings for Coronavirus Disease 2019 Acute Respiratory Distress Syndrome. Crit Care Explor. 2021 Oct 14;3(10):e0555. doi: 10.1097/CCE.0000000000000555. eCollection 2021 Oct. PMID: 34671747. Fleuren L, Dam T, Tonutti M, de Bruin D, Lalisang R, Gommers D, Cremer O, Bosman R, Rigter S, Wils E, Frenzel T, Dongelmans D, de Jong R, Peters M, Kamps M, Ramnarain D, Nowitzky R, Nooteboom F, de Ruijter W, Urlings-Strop L, Smit E, Mehagnoul-Schipper D, Dormans T, de Jager C, Hendriks S, Achterberg S, Oostdijk E, Reidinga A, Festen-Spanjer B, Brunnekreef G, Cornet A, van den Tempel W, Boelens A, Koetsier P, Lens J, Faber H, Karakus A, Entjes R, de Jong P, Rettig T, Arbous S, Vonk S, Fornasa M, Machado T, Houwert T, Hovenkamp H, Noorduijn-Londono R, Quintarelli D, Scholtemeijer M, de Beer A, Cina G, Beudel M, Herter W, Girbes A, Hoogendoorn M, Thoral P, Elbers P. The Dutch Data Warehouse, a multicenter and full-admission electronic health records database for critically ill COVID-19 patients. Crit Care. 2021 Aug 23;25(1):304. doi: 10.1186/s13054-021-03733-z. PMID: 34425864. Fleuren L, Tonutti M, de Bruin D, Lalisang R, Dam T, Gommers D, Cremer O, Bosman R, Vonk S, Fornasa M, Machado T, van der Meer N, Rigter S, Wils E, Frenzel T, Dongelmans D, de Jong R, Peters M, Kamps M, Ramnarain D, Nowitzky R, Nooteboom F, de Ruijter W, Urlings-Strop L, Smit E, Mehagnoul-Schipper D, Dormans T, de Jager C, Hendriks S, Oostdijk E, Reidinga A, Festen-Spanjer B, Brunnekreef G, Cornet A, van den Tempel W, Boelens A, Koetsier P, Lens J, Achterberg S, Faber H, Karakus A, Beukema M, Entjes R, de Jong P, Houwert T, Hovenkamp H, Noorduijn Londono R, Quintarelli D, Scholtemeijer M, de Beer A, Cinà G, Beudel M, de Keizer N, Hoogendoorn M, Girbes A, Herter W, Elbers P, Thoral P. Risk factors for adverse outcomes during mechanical ventilation of 1152 COVID-19 patients: a multicenter machine learning study with highly granular data from the Dutch Data Warehouse. Intensive Care Med Exp. 2021 Jun 28;9(1):32. doi: 10.1186/s40635-021-003975. PMID: 34180025. Fleuren LM, Dam TA, Tonutti M, de Bruin DP, Lalisang RCA, Gommers D, Cremer OL, Bosman RJ, Rigter S, Wils E, Frenzel T, Dongelmans DA, de Jong R, Peters M, Kamps MJA, Ramnarain D, Nowitzky R, Nooteboom FGCA, de Ruijter W, Urlings-Strop LC, Smit EGM, Mehagnoul-Schipper DJannet, Dormans T, de Jager CPC, Hendriks SHA, Achterberg S, Oostdijk E, Reidinga AC, FestenSpanjer B, Brunnekreef GB, Cornet AD, van den Tempel W, Boelens AD, Koetsier P, Lens J, Faber HJ, Karakus A, Entjes R, de Jong P, Rettig TCD, Arbous S, Vonk SJJ, Fornasa M, Machado T, Houwert T, Hovenkamp H, Noorduijn Londono R, Quintarelli D, Scholtemeijer MG, de Beer AA, Cinà G, Kantorik A, de Ruijter T, Herter WE, Beudel M, Girbes ARJ, Hoogendoorn M, Thoral PJ, Elbers PWG. Predictors Wetenschappelijke publicaties 2021 | 86 for extubation failure in COVID-19 patients using a machine learning approach. Crit Care. 2021 Dec 27;25(1):448. doi: 10.1186/ s13054-021-03864-3. PMID: 34961537. Fleuren LM, de Bruin DP, Tonutti M, Lalisang RCA, Elbers PWG. Large-scale ICU data sharing for global collaboration: the first 1633 critically ill COVID-19 patients in the Dutch Data Warehouse. Intensive Care Med. 2021 Apr;47(4):478-481. doi: 10.1007/s00134021-06361-x. Epub2021 Feb 17. PMID: 33595710. Gelissen H, de Grooth H, Smulders Y, Wils E, de Ruijter W, Vink R, Smit B, Röttgering J, Atmowihardjo L, Girbes A, Elbers P, Tuinman P, Oudemans-van Straaten H, de Man A. Effect of Low-Normal vs High-Normal Oxygenation Targets on Organ Dysfunction in Critically Ill Patients: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2021 Sep 14;326(10):940-948. doi: 10.1001/jama.2021.13011. PMID: 34463696. Lemkes J, Spoormans E, Demirkiran A, Leutscher S, Janssens G, van der Hoeven N, Jewbali L, Dubois E, Meuwissen M, Rijpstra T, Bosker H, Blans M, Bleeker G, Baak R, Vlachojannis G, Eikemans B, van der Harst P, van der Horst I, Voskuil M, van der Heijden J, Beishuizen A, Stoel M, Camaro C, van der Hoeven H, Henriques J, Vlaar A, Vink M, van den Bogaard B, Heestermans T, de Ruijter W, Delnoij T, Crijns H, Jessurun G, Oemrawsingh P, Gosselink M, Plomp K, Magro M, Elbers P, van de Ven P, van Loon R, van Royen N. The effect of immediate coronary angiography after cardiac arrest without ST-segment elevation on left ventricular function. A sub-study of the COACT randomised trial. Resuscitation. 2021 Jul;164:93-100. doi: 10.1016/j.resuscitation.2021.04.020. Epub2021 Apr 28. PMID: 33932485. Peters EJg, Collard D, Van Assen S, Beudel M, Bomers MK, Buijs J, De Haan LR, De Ruijter W, Douma RA, Elbers PWg, Goorhuis A, Gritters van den Oever NC, Knarren LGhh, Moeniralam HS, Mostard RLm, Quanjel MJr, Reidinga AC, Renckens R, Van Den Bergh JPw, Vlasveld IN, Sikkens JJ. Outcomes of persons with coronavirus disease 2019 in hospitals with and without standard treatment with (hydroxy) chloroquine. Clin Microbiol Infect. 2021 Feb;27(2):264-268. doi: 10.1016/j.cmi.2020.10.004. Epub2020 Oct 14. PMID: 33068758. Plecko D, Bennett N, Mårtensson J, Dam T, Entjes R, Rettig T, Dongelmans D, Boelens A, Rigter S, Hendriks S, de Jong R, Kamps M, Peters M, Karakus A, Gommers D, Ramnarain D, Wils E, Achterberg S, Nowitzky R, van den Tempel W, de Jager C,

Nooteboom F, Oostdijk E, Koetsier P, Cornet A, Reidinga A, de Ruijter W, Bosman R, Frenzel T, Urlings-Strop L, de Jong P, Smit E, Cremer O, Mehagnoul-Schipper D, Faber H, Lens J, Brunnekreef G, Festen-Spanjer B, Dormans T, de Bruin D, Lalisang R, Vonk S, Haan M, Fleuren L, Thoral P, Elbers P, Bellomo R. Rapid Evaluation of Coronavirus Illness Severity (RECOILS) in intensive care: Development and validation of a prognostic tool for in-hospital mortality. Acta Anaesthesiol Scand. 2021 Oct 8. doi: 10.1111/ aas.13991. PMID: 34622441. Spoormans E, Lemkes J, Janssens G, van der Hoeven N, Jewbali L, Dubois E, van de Ven P, Meuwissen M, Rijpstra T, Bosker H, Blans M, Bleeker G, Baak R, Vlachojannis G, Eikemans B, der Harst P, van der Horst I, Voskuil M, van der Heijden J, Beishuizen A, Stoel M, Camaro C, van der Hoeven H, Henriques J, Vlaar A, Vink M, van den Bogaard B, Heestermans T, de Ruijter W, Delnoij T, Crijns H, Jessurun G, Oemrawsingh P, Gosselink M, Plomp K, Magro M, Elbers P, Appelman Y, van Royen N. Sex differences in patients with out-ofhospital cardiac arrest without ST-segment elevation: A COACT trial substudy. Resuscitation. 2021 Jan;158:14-22. doi: 10.1016/j. resuscitation.2020.10.026. Epub2020 Nov 12. PMID: 33189807. Spoormans E, Lemkes J, Janssens G, van der Hoeven N, Jewbali L, Dubois E, Meuwissen M, Rijpstra T, Bosker H, Blans M, Bleeker G, Baak R, Vlachojannis G, Eikemans B, Girbes A, van der Harst P, van der Horst I, Voskuil M, van der Heijden J, Beishuizen A, Stoel M, Camaro C, van der Hoeven H, Henriques J, Vlaar A, Vink M, van den Bogaard B, Heestermans T, de Ruijter W, Delnoij T, Crijns H, Jessurun G, Oemrawsingh P, Gosselink M, Plomp K, Magro M, van de Ven P, van Royen N, Elbers P. Targeted Temperature Management in Out-of-Hospital Cardiac Arrest With Shockable Rhythm: A Post Hoc Analysis of the Coronary Angiography After Cardiac Arrest Trial. Crit Care Med. 2021 Sep 22. doi: 10.1097/ CCM.0000000000005271. PMID: 34637414. Interne geneeskunde Agca R, Heslinga M, Raterman H, Simsek S, Voskuyl A, Nurmohamed M. Coexistent subclinical hypothyroidism is associated with an increased risk of new cardiovascular events in rheumatoid arthritis: an explorative study. Scand J Rheumatol. 2021 Mar 23:1-4. doi: 10.1080/03009742.2021.1891279. PMID: 33754936. Ariës M, van den Bergh J, Beudel M, Boersma W, Dormans T, Douma R, Eerens A, Elbers P, Fleuren L, Gritters van den Oever N, de Haan L, van der Horst I, Hu S, Hubers D, Janssen M, de Kruif M, Kubben P, van Kuijk S, Noordzij P, Ottenhoff M, Piña-Fuentes D, Potters W, Reidinga A, Renckens R, Rigter S, Rusch D, Schinkel M, Sigaloff K, Simsek S, Stassen P, Stassen R, Thomas R, van Wingen G, Vonk Noordegraaf A, Welling M, Wiersinga W, Wolvers M, Wyers C. [Clinical course of COVID-19 in the Netherlands: an overview of 2607 patients in hospital during the first wave]. Ned Tijdschr Geneeskd. 2021 Jan 11;165:D5085. PMID: 33651497. Chatterjee A, Wu G, Primakov S, Oberije C, Woodruff H, Kubben P, Henry R, Aries MJH, Beudel M, Noordzij PG, Dormans T, Gritters van den Oever NC, van den Bergh JP, Wyers CE, Simsek S, Douma R, Reidinga AC, de Kruif MD, Guiot J, Frix A, Louis R, Moutschen M, Lovinfosse P, Lambin P. Can predicting COVID-19 mortality in a European cohort using only demographic and comorbidity data surpass age-based prediction: An externally validated study. PLoS One. 2021 Apr 15;16(4):e0249920. doi: 10.1371/journal. pone.0249920. eCollection2021. PMID: 33857224. Collard D, Nurmohamed NS, Kaiser Y, Reeskamp LF, Dormans T, Moeniralam H, Simsek S, Douma R, Eerens A, Reidinga AC, Elbers PWG, Beudel M, Vogt L, Stroes ESG, van den Born BH. Cardiovascular risk factors and COVID-19 outcomes in hospitalised patients: a prospective cohort study. BMJ Open. 2021 Feb 22;11(2):e045482. doi: 10.1136/bmjopen-2020-045482. PMID: 33619201. de Groot P, Nikolic T, Pellegrini S, Sordi V, Imangaliyev S, Rampanelli E, Hanssen N, Attaye I, Bakker G, Duinkerken G, Joosten A, Prodan A, Levin E, Levels H, Potter van Loon B, van Bon A, Brouwer C, van Dam S, Simsek S, van Raalte D, Stam F, Gerdes V, Hoogma R, Diekman M, Gerding M, Rustemeijer C, de Bakker B, Hoekstra J, Zwinderman A, Bergman J, Holleman F, Piemonti L, De Vos W, Roep B, Nieuwdorp M. Faecal microbiota transplantation halts progression of human new-onset type 1 diabetes in a randomised controlled trial. Gut. 2021 Jan;70(1):92-105. doi: 10.1136/gutjnl-2020-322630. Epub 2020 Oct 26. PMID: 33106354. de Ruijter U, Lingsma H, Bax W, Legemaate J. Hidden bedside rationing in the Netherlands: a cross-sectional survey among physicians in internal medicine. BMC Health Serv Res. 2021 Mar 16;21(1):233. doi: 10.1186/s12913-021-06229-2. PMID: 33726737. Wetenschappelijke publicaties 2021 | 87 Duinkerken C, de Weger V, Dreschler W, van der Molen L, Pluim D, Rosing H, Nuijen B, Hauptmann M, Beijnen J, Balm A, de Boer J, Burgers J, Marchetti S, Schellens J, Zuur C. Transtympanic Sodium Thiosulfate for Prevention of Cisplatin-Induced Ototoxicity: A Randomized Clinical Trial. Otol Neurotol. 2021 Jun 1;42(5):678-685. doi: 10.1097/MAO.0000000000003069. PMID: 33710154. Gharbharan A, GeurtsvanKessel C, Jordans C, Blaauw M, van der Klift M, Hassing R, Smits-Zwinkels M, Meertens M, van den Hout E, de Man A, Hageman I, Bogers S, van der Schoot C, Swaneveld F, Anas A, Rokx C, Rijnders B. Effects of treatment of COVID-19 with convalescent plasma in 25 B-cell depleted patients. Clin Infect Dis. 2021 Jul 22:ciab647. doi: 10.1093/cid/ciab647. PMID: 34293119. Gramberg M, Lagrand R, Sabelis L, den Heijer M, de Groot V, Nieuwdorp M, Kortmann W, Sieswerda E, Peters E. Using a BonE BiOPsy (BeBoP) to determine the causative agent in persons with diabetes and foot osteomyelitis: study protocol for a multicentre, randomised controlled trial. Trials. 2021 Aug 3;22(1):517. doi: 10.1186/ s13063-021-05472-6. PMID: 34344428. Höybye C, Beck-Peccoz P, Murray R, Simsek S, Stalla G, Strasburger C, Urosevic D, Zouater H, Johannsson G. Safety and effectiveness of replacement with biosimilar growth hormone in adults with growth hormone deficiency: results from an international, post-marketing surveillance study (PATRO Adults). Pituitary. 2021 Aug;24(4):622-629. doi: 10.1007/s11102-021-01139-2. Epub 2021 Mar20. PMID: 33742320. Hulin C, Offner F, Moreau P, Roussel M, Belhadj K, Benboubker L, Caillot D, Facon T, Garderet L, Kuhnowski F, Stoppa A, Kolb B, Tiab M, Jie K, Westerman M, Lambert J, Pei L, Vanquickelberghe V, De Boer C, Vermeulen J, Kampfenkel T, Sonneveld P, Van de Donk N. Stem cell yield and transplantation in transplant-eligible newly diagnosed multiple myeloma patients receiving daratumumab + bortezomib/thalidomide/dexamethasone in the phase 3 CASSIOPEIA study. Haematologica. 2021 Aug 1;106(8):2257-2260. doi: 10.3324/haematol.2020.261842. PMID: 33657786. Iswandi CP, van den Berg VJ, Simsek S, Velzen Dvan, Boekel ETen, Cornel J, Boer Sde, Mulder Mde, Akkerhuis KMartijn, Boersma E, Umans VA, Kardys I. IGF-1 is not related to long-term outcome in hyperglycemic acute coronary syndrome patients. Diab Vasc Dis Res. 2021 Nov-Dec;18(6):14791641211047436. doi:10.1177/14791641211047436. PMID: 34851758.

Korn A, Baylan U, Simsek S, Schalkwijk CG, Niessen HWM, Krijnen PAJ. Myocardial infarction coincides with increased NOX2 and N( )-(carboxymethyl) lysine expression in the cerebral microvasculature. Open Heart. 2021 Nov;8(2):e001842. doi: 10.1136/ openhrt-2021-001842. PMID: 34819349. Kuppen MCP, Westgeest HM, van den Eertwegh AJM, van Moorselaar RJA, van Oort IM, Coenen JLLM, van den Bergh ACMFons, Mehra N, Somford DM, Bergman AM, Ten Bokkel Huinink D, Fossion L, Geenen MM, Hendriks MP, van de Luijtgaarden ACM, Polee MB, Weijl NI, van de Wouw AJ, de Wit R, Uyl-de Groot CA, Gerritsen WR. Real-world Outcomes of Sequential Androgen-receptor Targeting Therapies with or Without Interposed Life-prolonging Drugs in Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer: Results from the Dutch Castration-resistant Prostate Cancer Registry. Eur Urol Oncol. 2021 Aug;4(4):618-627. doi: 10.1016/j. euo.2019.09.005. Epub 2019 Oct8. PMID: 31601523. Leeneman B, Blommestein H, Coupé V, Hendriks M, Kruit W, Plaisier P, van Ruth S, Ten Tije A, Wouters M, Franken M, Uyl-de Groot C. Real-world healthcare costs of localized and regionally advanced cutaneous melanoma in the Netherlands. Melanoma Res. 2021 Jun 1;31(3):249-257. doi: 10.1097/CMR.0000000000000732. PMID: 33871398. Meijer R, Hoekstra T, van den Oever N, Simsek S, van den Bergh J, Douma R, Reidinga A, Moeniralam H, Dormans T, Smits M. Treatment with a DPP-4 inhibitor at time of hospital admission for COVID-19 is not associated with improved clinical outcomes: data from the COVID-PREDICT cohort study in The Netherlands. J Diabetes Metab Disord. 2021 Jun 26:1-6. doi: 10.1007/s40200-02100833-z. PMID: 34222054. Messina OD, Vidal LFernando, Vidal MVidal, Bultink IEM, Raterman HG, Lems W. Management of glucocorticoid-induced osteoporosis. Aging Clin Exp Res. 2021 Apr;33(4):793-804. doi: 10.1007/s40520021-01823-0. Epub2021 Mar 22. PMID: 33751462. Mohammadnia N, Simsek S, Stam F. Gynecomastia as a presenting symptom of Graves’ disease in a 49-year-old man. Endocrinol Diabetes Metab Case Rep. 2021 Apr 1;2021:20-0181. doi:10.1530/ EDM-20-0181. PMID: 33880994. Moreau P, Hulin C, Perrot A, Arnulf B, Belhadj K, Benboubker L, Béné M, Zweegman S, Caillon H, Caillot D, Corre J, Delforge M, Dejoie T, Doyen C, Facon T, Sonntag C, Fontan J, Mohty M, Jie K, Karlin L, Kuhnowski F, Lambert J, Leleu X, Macro M, Orsini-Piocelle F, Roussel M, Stoppa A, van de Donk N, Wuillème S, Broijl A, Touzeau C, Tiab M, Marolleau J, Meuleman N, Vekemans M, Westerman M, Klein S, Levin M, Offner F, Escoffre-Barbe M, Eveillard J, Garidi R, Ahmadi T, Krevvata M, Zhang K, de Boer C, Vara S, Kampfenkel T, Vanquickelberghe V, Vermeulen J, Avet-Loiseau H, Sonneveld P. Maintenance with daratumumab or observation following treatment with bortezomib, thalidomide, and dexamethasone with or without daratumumab and autologous stem-cell transplant in patients with newly diagnosed multiple myeloma (CASSIOPEIA): an open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2021 Oct;22(10):1378-1390. doi: 10.1016/S1470-2045(21)00428-9. Epub2021 Sep 13. PMID: 34529931. Nota N, Westerman M. Severe cutis laxa caused by immunoglobulin M gammopathy. Br J Haematol. 2021 Nov 10. doi: 10.1111/bjh.17912. PMID: 34761386. Opstal T, Fiolet A, van Broekhoven A, Mosterd A, Eikelboom J, Nidorf S, Thompson P, Duyvendak M, van Eck J, van Beek E, den Hartog F, Budgeon C, Bax W, Tijssen J, El Messaoudi S, Cornel J. Colchicine in Patients With Chronic Coronary Disease in Relation to Prior Acute Coronary Syndrome. J Am Coll Cardiol. 2021 Aug 31;78(9):859-866. doi: 10.1016/j.jacc.2021.06.037. PMID: 34446156. Ottenhoff M, Ramos L, Potters W, Janssen M, Hubers D, Hu S, Fridgeirsson E, Piña-Fuentes D, Thomas R, van der Horst I, Herff C, Kubben P, Elbers P, Marquering H, Welling M, Simsek S, de Kruif M, Dormans T, Fleuren L, Schinkel M, Noordzij P, van den Bergh J, Wyers C, Buis D, Wiersinga W, van den Hout E, Reidinga A, Rusch D, Sigaloff K, Douma R, de Haan L, Gritters van den Oever N, Rennenberg R, van Wingen G, Aries M, Beudel M. Predicting mortality of individual patients with COVID-19: a multicentre Dutch cohort. BMJ Open. 2021 Jul 19;11(7):e047347. doi: 10.1136/ bmjopen-2020-047347. PMID: 34281922. Peters EJg, Collard D, Van Assen S, Beudel M, Bomers MK, Buijs J, De Haan LR, De Ruijter W, Douma RA, Elbers PWg, Goorhuis A, Gritters van den Oever NC, Knarren LGhh, Moeniralam HS, Mostard RLm, Quanjel MJr, Reidinga AC, Renckens R, Van Den Bergh JPw, Vlasveld IN, Sikkens JJ. Outcomes of persons with coronavirus disease 2019 Wetenschappelijke publicaties 2021 | 88 in hospitals with and without standard treatment with (hydroxy) chloroquine. Clin Microbiol Infect. 2021 Feb;27(2):264-268. doi: 10.1016/j.cmi.2020.10.004. Epub2020 Oct 14. PMID: 33068758. Piccart M, van ‘t Veer LJ, Poncet C, Lopes Cardozo JMN, Delaloge S, Pierga J, Vuylsteke P, Brain E, Vrijaldenhoven S, Neijenhuis PA, Causeret S, Smilde TJ, Viale G, Glas AM, Delorenzi M, Sotiriou C, Rubio IT, Kümmel S, Zoppoli G, Thompson AM, Matos E, Zaman K, Hilbers F, Fumagalli D, Ravdin P, Knox S, Tryfonidis K, Peric A, Meulemans B, Bogaerts J, Cardoso F, Rutgers EJT. 70-gene signature as an aid for treatment decisions in early breast cancer: updated results of the phase 3 randomised MINDACT trial with an exploratory analysis by age. Lancet Oncol. 2021 Apr;22(4):476488. doi: 10.1016/S1470-2045(21)00007-3. Epub 2021Mar 12. PMID: 33721561. Posthuma HLA, Zijlstra JM, Visser O, Kersten MJosé, Lugtenburg PJ, Dinmohamed AG. Conditional relative survival among patients with nodular lymphocyte-predominant Hodgkin lymphoma in the Netherlands. Blood Cancer J. 2021 May 11;11(5):87. doi: 10.1038/ s41408-021-00482-8. PMID: 33976110. Rootjes P, Penne E, Ouellet G, Dou Y, Thijssen S, Kotanko P, Raimann J. Dextrose solution for priming and rinsing the extracorporeal circuit in hemodialysis patients: A prospective pilot study. Int J Artif Organs. 2021 Nov;44(11):906-911. doi: 10.1177/03913988211020023. Epub2021 May 31. PMID: 34058888. Silvis M, Fiolet A, Opstal T, Dekker M, Suquilanda D, Zivkovic M, Duyvendak M, The S, Timmers L, Bax W, Mosterd A, Cornel J, de Kleijn D. Colchicine reduces extracellular vesicle NLRP3 inflammasome protein levels in chronic coronary disease: A LoDoCo2 biomarker substudy. Atherosclerosis. 2021 Oct;334:93-100. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2021.08.005.Epub 2021 Aug 11. PMID: 34492522. Singh S, Offringa-Hup A, Logtenberg S, Van der Linden P, Janssen W, Klein H, Waanders F, Simsek S, de Jager C, Smits P, van der Feltz M, Jan Beumer G, Widrich C, Nap M, Pinto-Sietsma S. Discontinuation of Antihypertensive Medications on the Outcome of Hospitalized Patients With Severe Acute Respiratory SyndromeCoronavirus 2. Hypertension. 2021 Jul;78(1):165-173. doi: 10.1161/ HYPERTENSIONAHA.121.17328. Epub2021 Jun 9. PMID: 34106731.

Smilde B, Louwerenburg A, van Santen M, Hendriks M. Leptomeningeal Metastases From Colorectal Signet-Ring Cell Cancer: A Case Report and Literature Review. Clin Colorectal Cancer. 2021 Nov 28:S1533-0028(21)00126-2. doi:10.1016/j.clcc.2021.11.007. PMID: 34953675. Stege C, Nasserinejad K, Klein S, Timmers G, Hoogendoorn M, Ypma P, Nijhof I, Velders G, Strobbe L, Durdu-Rayman N, Westerman M, Davidis-van Schoonhoven M, van Kampen R, Beeker A, Koster A, Dijk A, van de Donk N, van der Spek E, Leys R, Silbermann M, Groen K, van der Burg-de Graauw N, Sinnige H, van der Hem K, Levenga H, Bilgin Y, Sonneveld P, Levin M, Zweegman S. Improving the identification of frail elderly newly diagnosed multiple myeloma patients. Leukemia. 2021 Sep;35(9):2715-2719. doi: 10.1038/s41375-021-01162-z. Epub 2021 Feb15. PMID: 33589752. Ter Wee M, Raterman H, van Schoor N, Deeg D, Lems W, Nurmohamed M, Simsek S. Accuracy of an algorithm to identify rheumatoid arthritis in the Longitudinal Ageing Study Amsterdam population: a validation study. Scand J Rheumatol. 2021 Jul;50(4):290-294. doi: 10.1080/03009742.2020.1852442. Epub2021 Mar 15. PMID: 33719901. van Bokhorst QNE, Krul-Poel YHM, Smit DL, de Ronde W. A 29-year-old Bodybuilder with Liothyronine-induced Thyrotoxic Hypokalaemic Periodic Paralysis. Eur J Case Rep Intern Med. 2021 Mar 4;8(3):002362. doi: 10.12890/2021_002362.eCollection 2021. PMID: 33869098. van den Oever I, Baniaamam M, Simsek S, Raterman H, van Denderen J, van Eijk I, Peters M, van der Horst-Bruinsma I, Smulders Y, Nurmohamed M. The effect of anti-TNF treatment on body composition and insulin resistance in patients with rheumatoid arthritis. Rheumatol Int. 2021 Feb;41(2):319-328. doi: 10.1007/s00296-020-04666-6. Epub 2020Aug 10. PMID: 32776224. van der Hout A, Holtmaat K, Jansen F, Lissenberg-Witte B, van Uden-Kraan C, Nieuwenhuijzen G, Hardillo J, Baatenburg de Jong R, Tiren-Verbeet N, Sommeijer D, de Heer K, Schaar C, Sedee R, Bosscha K, van den Brekel M, Petersen J, Westerman M, Honings J, Takes R, Houtenbos I, van den Broek W, de Bree R, Jansen P, Eerenstein S, Leemans C, Zijlstra J, Cuijpers P, van de Poll-Franse L, Verdonck-de Leeuw I. The eHealth self-management application ‘Oncokompas’ that supports cancer survivors to improve health-related quality of life and reduce symptoms: which groups benefit most? Acta Oncol. 2021 Apr;60(4):403-411. doi: 10.1080/0284186X.2020.1851764. Epub 2020Dec 21. PMID: 33345659. van der Hout A, Jansen F, van Uden-Kraan C, Coupé V, Holtmaat K, Nieuwenhuijzen G, Hardillo J, de Jong R, Tiren-Verbeet N, Sommeijer D, de Heer K, Schaar C, Sedee R, Bosscha K, van den Brekel M, Petersen J, Westerman M, Honings J, Takes R, Houtenbos I, van den Broek W, de Bree R, Jansen P, Eerenstein S, Leemans C, Zijlstra J, Cuijpers P, van de Poll-Franse L, Verdonck-de Leeuw I. Cost-utility of an eHealth application ‘Oncokompas’ that supports cancer survivors in self-management: results of a randomised controlled trial. J Cancer Surviv. 2021 Feb;15(1):77-86. doi: 10.1007/ s11764-020-00912-9. Epub 2020Jul 12. PMID: 32656739. van der Hout A, van Uden-Kraan C, Holtmaat K, Jansen F, Lissenberg-Witte B, Nieuwenhuijzen G, Hardillo J, Baatenburg de Jong R, Tiren-Verbeet N, Sommeijer D, de Heer K, Schaar C, Sedee R, Bosscha K, van den Brekel M, Petersen J, Westerman M, Honings J, Takes R, Houtenbos I, van den Broek W, de Bree R, Jansen P, Eerenstein S, Leemans C, Zijlstra J, Cuijpers P, van de Poll-Franse L, Verdonck-de Leeuw I. Reasons for not reaching or using webbased self-management applications, and the use and evaluation of Oncokompas among cancer survivors, in the context of a randomised controlled trial. Internet Interv. 2021 Jul 15;25:100429. doi: 10.1016/j.invent.2021.100429.eCollection 2021 Sep. PMID: 34401388. van der Vorst M, Toffoli E, Beusink M, van Linde M, van Voorthuizen T, Brouwer S, van Zweeden A, Vrijaldenhoven S, Berends J, Berkhof J, Verheul H. Metoclopramide, Dexamethasone, or Palonosetron for Prevention of Delayed Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting After Moderately Emetogenic Chemotherapy (MEDEA): A Randomized, Phase III, Noninferiority Trial. Oncologist. 2021 Jan;26(1):e173-e181. doi: 10.1634/theoncologist.2020-0305. Epub2020 Aug 21. PMID: 32735029. van Gelder M, Tournilhac O, Te Raa D, Visser H. Front-line chemoimmunotherapy is not inferior to ibrutinib in CLL. Ann Oncol. 2021 Nov;32(11):1442-1443. doi: 10.1016/j.annonc.2021.08.1990. Epub 2021Aug 21. PMID: 34428511. van Haaps T, Collard D, van Osch F, Middeldorp S, Coppens M, de Kruif M, Vlot E, Douma R, Ten Cate H, Juffermans N, Gritters N, Vlaar A, Reidinga A, Heuvelmans M, Oudkerk M, Büller H, van den Bergh J, Maas A, Ten Wolde M, Simsek S, Beudel M, van Es N. Pre-admission anticoagulant therapy and mortality in hospitalized COVID-19 patients: A retrospective cohort study. Thromb Res. 2021 Oct 15;208:35-38. doi: 10.1016/j.thromres.2021.10.006. PMID: 34688100. van Son J, Oussaada SM, Sekercan A, Beudel M, Dongelmans DA, van Assen S, Eland IA, Moeniralam HS, Dormans TPJ, van Kalkeren CAJ, Douma RA, Rusch D, Simsek S, Liu L, Kootte RS, Wyers CE, IJzerman RG, van den Bergh JP, Stehouwer CDA, Nieuwdorp M, Ter Horst KW, Serlie MJ. Overweight and Obesity Are Associated With Acute Kidney Injury and Acute Respiratory Distress Syndrome, but Not With Increased Mortality in Hospitalized COVID-19 Patients: A Retrospective Cohort Study. Front Endocrinol (Lausanne). 2021 Dec 14;12:747732. doi: 10.3389/fendo.2021.747732.eCollection 2021. PMID: 34970220. van Trier T, Mohammadnia N, Snaterse M, Peters R, Jørstad H, Bax W. Lifestyle management to prevent atherosclerotic cardiovascular disease: evidence and challenges. Neth Heart J. 2021 Nov 11. doi: 10.1007/s12471-021-01642-y. PMID: 34762283. van Trier T, Mohammadnia N, Snaterse M, Peters R, Jørstad H, Bax W, Mackenbach J. An appeal to our government for nationwide policies in the prevention of cardiovascular disease. Neth Heart J. 2021 Oct 4:1-5. doi: 10.1007/s12471-021-01628-w. PMID: 34606024. van Velzen D, Adorni M, Zimetti F, Strazzella A, Simsek S, Sirtori C, Heijer M, Ruscica M. The effect of transgender hormonal treatment on high density lipoprotein cholesterol efflux capacity. Atherosclerosis. 2021 Apr;323:44-53. doi: 10.1016/j. atherosclerosis.2021.03.008.Epub 2021 Mar 13. PMID: 33836456. Veldhuis L, Ridderikhof M, Schinkel M, van den Bergh J, Beudel M, Dormans T, Douma R, Gritters van den Oever N, de Haan L, Koopman K, de Kruif M, Noordzij P, Reidinga A, de Ruijter W, Simsek S, Wyers C, Nanayakkara P, Hollmann M. Early warning scores to assess the probability of critical illness in patients with COVID-19. Emerg Med J. 2021 Dec;38(12):901-905. doi: 10.1136/ emermed-2020-211054. Epub 2021Oct 27. PMID: 34706897. Westgeest H, Kuppen M, van den Eertwegh F, van Oort I, Coenen J, van Moorselaar J, Aben K, Bergman A, Huinink D, van den Bosch J, Hendriks M, Lampe M, Lavalaye J, Mehra N, Smilde T, Somford R,

Tick L, Weijl N, van de Wouw Y, Gerritsen W, Groot C. High-Intensity Care in the End-of-Life Phase of Castration-Resistant Prostate Cancer Patients: Results from the Dutch CAPRI-Registry. J Palliat Med. 2021 Aug 19. doi: 10.1089/jpm.2020.0800. PMID: 34415798. Kindergeneeskunde Borensztajn DM, Oostenbrink R. Vanishing evidence of the nonblanching rash? Lancet Infect Dis. 2021 Apr;21(4):447-448. doi: 10.1016/S1473-3099(20)30686-1. Epub2020 Nov 10. PMID: 33186514. Kamsteeg W, Duijvestijn Y, . N-acetylcysteïne: panacee, placebo, leverredder. Praktische Pediatrie 2021;3:55-58. Katz T, Vliegenthart R, Aarnoudse-Moens C, Leemhuis A, Beuger S, Blok G, van Brakel M, van den Heuvel M, van Kempen A, Lutterman C, Rijpert M, Schiering I, Ran N, Visser F, Wilms J, van Kaam A, Onland W. Severity of bronchopulmonary dysplasia and neurodevelopmental outcome at two and five years corrected age. J Pediatr. 2021 Dec 17:S0022-3476(21)01196-3. doi: 10.1016/j. jpeds.2021.12.018. PMID: 34929243. Keuning M, Grobben M, de Groen A, Berman-de Jong E, Bijlsma M, Cohen S, Felderhof M, de Groof F, Molanus D, Oeij N, Rijpert M, van Eijk H, Koen G, van der Straten K, Oomen M, Visser R, Linty F, Steenhuis M, Vidarsson G, Rispens T, Plötz F, van Gils M, Pajkrt D. Saliva SARS-CoV-2 Antibody Prevalence in Children. Microbiol Spectr. 2021 Oct 31;9(2):e0073121. doi: 10.1128/Spectrum.00731-21. Epub2021 Sep 15. PMID: 34523985. Molanus D, Schilperoort J, Boersma B. Cardiorespiratory events after first vaccination of preterm infants born before 33 weeks’ gestation. Infant 2021; 17(2): x-x. Tollenaar L, Prins S, Beuger S, Slaghekke F, Oepkes D, Lopriore E. Twin Anemia Polycythemia Sequence in a Dichorionic Twin Pregnancy Leading to Severe Cerebral Injury in the Recipient. Fetal Diagn Ther. 2021;48(4):321-326. doi: 10.1159/000514408. Epub 2021 Mar 26. PMID: 33774643. Van der Zande JMJ, Vanhie E, Straver B, Stehmann TA, Van Heerde M, Hol J. [A girl with dyspnea and an enlarged liver]. Ned Tijdschr Geneeskd. 2021 Oct 21;165:D5766. PMID: 34854607. van Stijn D, Slegers A, Zaaijer H, Kuijpers T. Lower CMV and EBV Exposure in Children With Kawasaki Disease Suggests an UnderChallenged Immune System. Front Pediatr. 2021 Jan 21;8:627957. doi: 10.3389/fped.2020.627957. eCollection2020. PMID: 33585370. van Veenendaal N, Auxier J, van der Schoor S, Franck L, Stelwagen M, de Groof F, van Goudoever J, Eekhout I, de Vet H, Axelin A, van Kempen A. Development and psychometric evaluation of the CO-PARTNER tool for collaboration and parent participation in neonatal care. PLoS One. 2021 Jun 9;16(6):e0252074. doi: 10.1371/ journal.pone.0252074. eCollection2021. PMID: 34106929. KNO Ten Tije FA, Alkema S, van der Putten L, Koopman JPieter, Buwalda J, Kramer SE, Pauw RJan, Merkus P. Evaluation of the SAMEO-ATO surgical classification in a Dutch cohort. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2021 Mar;278(3):653-658. doi: 10.1007/s00405-020-06109-1.Epub 2020 Jun 11. PMID: 32529402. Ten Tije FA, Merkus P, Buwalda J, Blom HM, Kramer SE, Pauw RJan. Practical applicability of the STAMCO and ChOLE classification in cholesteatoma care. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2021 Oct;278(10):3777-3787. doi:10.1007/s00405-020-06478-7. Epub 2020 Dec 18. PMID: 33336300. Laboratorium KCHI Heemelaar J, Berkhout T, Heestermans A, Zant J, de Vos A, Verouden N, Dirksen M, van Ramshorst J. Measuring Activated Clotting Time during Cardiac Catheterization and PCI: The Effect of the Sampling Site. J Interv Cardiol. 2021 Sep 11;2021:4091289. doi: 10.1155/2021/4091289. eCollection2021. PMID: 34621140. Iswandi CP, van den Berg VJ, Simsek S, Velzen Dvan, Boekel ETen, Cornel J, Boer Sde, Mulder Mde, Akkerhuis KMartijn, Boersma E, Umans VA, Kardys I. IGF-1 is not related to long-term outcome in hyperglycemic acute coronary syndrome patients. Diab Vasc Dis Res. 2021 Nov-Dec;18(6):14791641211047436. doi:10.1177/14791641211047436. PMID: 34851758. Munnix ICA, Van Oerle R, Verhezen P, Kuijper P, Hackeng CM, Hopman-Kerkhoff HIJ, Hudig F, Van De Kerkhof D, Leyte A, De Maat MPM, Oude Elferink RFM, Ruinemans-Koerts J, Schoorl M, Slomp J, Soons H, Stroobants A, Van Wijk E, Henskens YMC. Harmonizing light transmission aggregometry in the Netherlands by implementation of the SSC-ISTH guideline. Platelets. 2021 May 19;32(4):516-523. doi: 10.1080/09537104.2020.1771549. Epub 2020Jun 11. PMID: 32522065. Wetenschappelijke publicaties 2021 | 90 Longziekten Aliberti S, Goeminne P, O’Donnell A, Aksamit T, Al-Jahdali H, Barker A, Blasi F, Boersma W, Crichton M, De Soyza A, Dimakou K, Elborn S, Feldman C, Tiddens H, Haworth C, Hill A, Loebinger M, Martinez-Garcia M, Meerburg J, Menendez R, Morgan L, Murris M, Polverino E, Ringshausen F, Shteinberg M, Sverzellati N, Tino G, Torres A, Vandendriessche T, Vendrell M, Welte T, Wilson R, Wong C, Chalmers J. Criteria and definitions for the radiological and clinical diagnosis of bronchiectasis in adults for use in clinical trials: international consensus recommendations. Lancet Respir Med. 2021 Sep 24:S2213-2600(21)00277-0. doi:10.1016/S22132600(21)00277-0. PMID: 34570994. Aman J, Duijvelaar E, Botros L, Kianzad A, Schippers J, Smeele P, Azhang S, Bartelink I, Bayoumy A, Bet P, Boersma W, Bonta P, Boomars K, Bos L, van Bragt J, Braunstahl G, Celant L, Eger K, Geelhoed J, van Glabbeek Y, Grotjohan H, Hagens L, Happe C, Hazes B, Heunks L, van den Heuvel M, Hoefsloot W, Hoek R, Hoekstra R, Hofstee H, Juffermans N, Kemper E, Kos R, Kunst P, Lammers A, van der Lee I, van der Lee E, Maitland-van der Zee A, Mau Asam P, Mieras A, Muller M, Neefjes E, Nossent E, Oswald L, Overbeek M, Pamplona C, Paternotte N, Pronk N, de Raaf M, van Raaij B, Reijrink M, Schultz M, Serpa Neto A, Slob E, Smeenk F, Smit M, Smits A, Stalenhoef J, Tuinman P, Vanhove A, Wessels J, van Wezenbeek J, Vonk Noordegraaf A, de Man F, Bogaard H. Imatinib in patients with severe COVID-19: a randomised, doubleblind, placebo-controlled, clinical trial. Lancet Respir Med. 2021 Sep;9(9):957-968. doi: 10.1016/S2213-2600(21)00237-X. Epub2021 Jun 18. PMID: 34147142. Ariës M, van den Bergh J, Beudel M, Boersma W, Dormans T, Douma R, Eerens A, Elbers P, Fleuren L, Gritters van den Oever N, de Haan L, van der Horst I, Hu S, Hubers D, Janssen M, de Kruif M, Kubben P, van Kuijk S, Noordzij P, Ottenhoff M, Piña-Fuentes D, Potters W, Reidinga A, Renckens R, Rigter S, Rusch D, Schinkel M, Sigaloff K, Simsek S, Stassen P, Stassen R, Thomas R, van Wingen G, Vonk Noordegraaf A, Welling M, Wiersinga W, Wolvers M, Wyers C. [Clinical course of COVID-19 in the Netherlands: an overview of 2607 patients in hospital during the first wave]. Ned Tijdschr Geneeskd. 2021 Jan 11;165:D5085. PMID: 33651497. Bavalia R, Bistervels I, Boersma W, Quere I, Brisot D, Falvo N, Stephan D, Couturaud F, Schellong S, Beyer-Westendorf J, Montaclair K, Ghanima W, Ten Wolde M, Coppens M, Ferrari E, Sanchez O, Carroll P, Roy P, Kahn S, Meijer K, Birocchi S, Kovacs

M, Hugman A, Ten Cate H, Wik H, Pernod G, Sevestre-Pietri M, Grosso M, Shi M, Lin Y, Hutten B, Verhamme P, Middeldorp S. Quality of life in patients with pulmonary embolism treated with edoxaban versus warfarin. Res Pract Thromb Haemost. 2021 Jul 14;5(5):e12566. doi: 10.1002/rth2.12566.eCollection 2021 Jul. PMID: 34278193. Boersma W, Snijders D. [Adjuvant treatment with corticosteroids: what is the benefit in patients with community-acquired pneumonia?]. Ned Tijdschr Geneeskd. 2021 Aug 5;165:D5953. PMID: 34351720. Bosch G, Roos R, Otten R, Bockting C, Smulders Y. Are patients accurate forecasters of their emotional response to medical conditions? A scoping review on affective forecasting. BMJ Open. 2021 Dec 6;11(12):e053370. doi: 10.1136/bmjopen-2021-053370. PMID: 34873009. Prins H, Duijkers R, Daniels J, van der Molen T, van der Werf T, Boersma W. COPD-Lower Respiratory Tract Infection Visual Analogue Score (c-LRTI-VAS) validation in stable and exacerbated patients with COPD. BMJ Open Respir Res. 2021 Feb;8(1):e000761. doi: 10.1136/bmjresp-2020-000761. PMID: 33593795. Ronden M, Bahce I, Claessens N, Barlo N, Dahele M, Daniels J, Tissing-Tan C, Hekma E, Hashemi S, van der Wel A, Spoelstra F, Verbakel W, Tiemessen M, van Laren M, Becker A, Tarasevych S, Haasbeek C, Maassen van den Brink K, Dickhoff C, Senan S. The Impact of the Availability of Immunotherapy on Patterns of Care in Stage III NSCLC: A Dutch Multicenter Analysis. JTO Clin Res Rep. 2021 Jun 6;2(7):100195. doi: 10.1016/j.jtocrr.2021.100195.eCollection 2021 Jul. PMID: 34590040. Schouten R, Vessies D, Bosch L, Barlo N, van Lindert A, Cillessen S, van den Broek D, van den Heuvel M, Monkhorst K. Clinical Utility of Plasma-Based Comprehensive Molecular Profiling in Advanced NonSmall-Cell Lung Cancer. JCO Precis Oncol. 2021 Jul 9;5:PO.20.00450. doi: 10.1200/PO.20.00450. eCollection2021 Jul. PMID: 34632253. Schweitzer V, van Heijl I, Boersma W, Rozemeijer W, Verduin K, Grootenboers M, Sankatsing S, van der Bij A, de Bruijn W, Ammerlaan H, Overdevest I, Roorda-van der Vegt J, EngelDettmers E, Ayuketah-Ekokobe F, Haeseker M, Dorigo-Zetsma J, van der Linden P, Boel C, Oosterheert J, van Werkhoven C, Bonten M. Narrow-spectrum antibiotics for community-acquired pneumonia in Dutch adults (CAP-PACT): a cross-sectional, stepped-wedge, cluster-randomised, non-inferiority, antimicrobial stewardship intervention trial. Lancet Infect Dis. 2021 Oct 7:S14733099(21)00255-3. doi:10.1016/S1473-3099(21)00255-3. PMID: 34627499. Sibila O, Laserna E, Shoemark A, Perea L, Bilton D, Crichton M, De Soyza A, Boersma W, Altenburg J, Chalmers J. Heterogeneity of treatment response in bronchiectasis clinical trials. Eur Respir J. 2021 Oct 21:2100777. doi: 10.1183/13993003.00777-2021. PMID: 34675045. Sieswerda E, de Boer MGJ, Bonten MMJ, Boersma WG, Jonkers RE, Aleva RM, Kullberg B, Schouten JA, van de Garde EMW, Verheij TJ, van der Eerden MM, Prins JM, Wiersinga WJoost. Recommendations for antibacterial therapy in adults with COVID-19 - an evidence based guideline. Clin Microbiol Infect. 2021 Jan;27(1):61-66. doi: 10.1016/j.cmi.2020.09.041. Epub 2020 Oct 1. PMID: 33010444. van Dijk M, Mooren KJM, van den Berg JK, van Beurden-Moeskops WJC, Heller-Baan R, de Hosson SM, Lam-Wong WYee, Peters L, Pool K, Kerstjens HAM. Opioids in patients with COPD and refractory dyspnea: literature review and design of a multicenter double blind study of low dosed morphine and fentanyl (MoreFoRCOPD). BMC Pulm Med. 2021 Sep 10;21(1):289. doi: 10.1186/s12890-021-01647-8. PMID: 34507574. van Zelst C, de Boer G, Türk Y, van Huisstede A, In’t Veen J, Birnie E, Boxma-de Klerk B, Tramper-Stranders G, Braunstahl G. Association between elevated serum triglycerides and asthma in patients with obesity: An explorative study. Allergy Asthma Proc. 2021 May 1;42(3):e71-e76. doi: 10.2500/aap.2021.42.210020. PMID: 33980342. Maag-, darm- en leverziekten Anjie SI, Meijer B, Kager LM. Surprising stomach cysts. Endosc Ultrasound. 2021 Feb 9. doi: 10.4103/EUS-D-20-00236. PMID: 33586694. Fritzsche J, Bachiri S, Tol S, Dunker M, van Berkel A. A Rare Case of (Necrotizing) Fasciitis After Colonoscopy. Am J Gastroenterol. 2021 Sep 3. doi: 10.14309/ajg.0000000000001493. PMID: 34491234. Gijsbers KM, Laclé MM, Elias SG, Backes Y, Bosman JH, van Berkel AM, Boersma F, Boonstra JJ, Bos PR, Dekker P, Didden PD, Geesing Wetenschappelijke publicaties 2021 | 91 JMJ, Groen JN, Haasnoot KJC, Kessels K, van Lent AUG, van der Schee L, Schrauwen RWM, Schreuder R, Schwartz MP, Seerden TJ, Spanier MBWM, Terhaar Sive Droste JS, Tuynman JB, de Vos Tot Nederveen Cappel WH, van Westreenen EHL, Wolfhagen FHJ, Vleggaar FP, Ter Borg F, Moons LMG. Full-thickness scar resection following R1/Rx excised T1 colorectal cancers as alternative to completion surgery. Am J Gastroenterol. 2021 Dec 31. doi: 10.14309/ ajg.0000000000001621. PMID: 35029166. Goedegebuure R, Kleibeuker E, Buffa F, Castricum K, Haider S, Schulkens I, Ten Kroode L, van den Berg J, Jacobs M, van Berkel A, van Grieken N, Derks S, Slotman B, Verheul H, Harris A, Thijssen V. Interferon- and STING-independent induction of type I interferon stimulated genes during fractionated irradiation. J Exp Clin Cancer Res. 2021 May 8;40(1):161. doi: 10.1186/s13046-021-01962-2. PMID: 33964942. Kempeneers MA, Issa Y, Verdonk RC, Bruno M, Fockens P, van Goor H, Alofs E, Bollen TL, Bouwense S, van Dalen ASHM, van Dieren S, van Dullemen HM, van Geenen E, Hoge C, van Hooft JE, Kager LM, Keulemans Y, Nooijen LE, Poley J, Seerden TCJ, Tan A, Thijs W, Timmer R, Vleggaar F, Witteman B, Ahmed Ali U, Besselink MG, Boermeester MA, van Santvoort HC. Pain patterns in chronic pancreatitis: a nationwide longitudinal cohort study. Gut. 2021 Sep;70(9):1724-1733. doi: 10.1136/gutjnl-2020-322117. Epub 2020 Nov 6. PMID: 33158979. Klaver E, Bureo Gonzalez A, Mostafavi N, Mallant-Hent R, Duits LC, Baak B, Böhmer CJM, van Oijen AHAM, Naber T, Scholten P, Meijer SL, Bergman JJGHM, Pouw RE. Barrett’s esophagus surveillance in a prospective Dutch multi-center community-based cohort of 985 patients demonstrates low risk of neoplastic progression. United European Gastroenterol J. 2021 Oct;9(8):929-937. doi: 10.1002/ ueg2.12114.Epub 2021 Jul 6. PMID: 34228885. Turan A, Moons L, Schreuder R, Schoon E, Terhaar Sive Droste J, Schrauwen R, Straathof J, Bastiaansen B, Schwartz M, Hazen W, Alkhalaf A, Allajar D, Hadithi M, van der Spek B, Heine D, Tan A, de Graaf W, Boonstra J, Voogd F, Roomer R, de Ridder R, Kievit W, Siersema P, Didden P, van Geenen E. Clip placement to prevent delayed bleeding after colonic endoscopic mucosal resection (CLIPPER): study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2021 Jan 18;22(1):63. doi: 10.1186/s13063-020-04996-7. PMID: 33461579.

van Kalleveen M, Budding A, Benninga M, Savelkoul P, van Gool T, van Maldeghem I, Dorigo-Zetsma J, Bart A, Plötz F, de Meij T. Intestinal Microbiota in Children With Symptomatic Dientamoeba fragilis Infection: A Case-control Study. Pediatr Infect Dis J. 2021 Apr 1;40(4):279-283. doi: 10.1097/INF.0000000000002975. PMID: 33181781. Veld J, Beek K, Consten E, Ter Borg F, van Westreenen H, Bemelman W, van Hooft J, Tanis P. Definition of large bowel obstruction by primary colorectal cancer: A systematic review. Colorectal Dis. 2021 Apr;23(4):787-804. doi: 10.1111/codi.15479. Epub 2021 Jan 15. PMID: 33305454. Veldhuijzen G, Klemt-Kropp M, Terhaar Sive Droste JS, van Balkom B, van Esch AAJ, Drenth JPH. Computer-based patient education is non-inferior to nurse counselling prior to colonoscopy: a multicenter randomized controlled trial. Endoscopy. 2021 Mar;53(3):254-263. doi: 10.1055/a-1225-8708. Epub 2020 Jul 23. PMID: 32702759. Veldhujzen G. eHealth to improve patient care in endoscopy / Govert Veldhuijzen. - Alblasserdam : Ridderprint, 2021. - 218 pagina’s. ; .. cmISBN 978-94-6416-273-8 Ykema B, Nagtegaal I, Kuhlmann K, van Berkel A, van Leerdam M. Compliance with mismatch repair testing in pT1 colorectal cancer diagnosed before the age of 70 years. Virchows Arch. 2021 Sep;479(3):451-457. doi: 10.1007/s00428-021-03074-w. Epub 2021Mar 14. PMID: 33718978. Zaat A, Schreurs H. Letter to the editor: ‘Postoperative administration of non-steroidal anti-inflammatory drugs in colorectal cancer surgery does not increase anastomotic leak rate; A systematic review and meta-analyse.’ Eur J Surg Oncol. 2021 Oct;47(10):2689. doi: 10.1016/j.ejso.2021.05.029. Epub 2021Jun 1. PMID: 34127327. Zwager L, Dekker E, van der Spek B, Fockens P, Bastiaansen B. [Experiences with endoscopic full-thickness resection of complex colorectal lesions]. Ned Tijdschr Geneeskd. 2021 May 27;165:D5831. PMID: 34346613. Zwager LW, Bastiaansen BAJ, van der Spek BW, Heine DN, Schreuder RM, Perk LE, Weusten BLAM, Boonstra JJ, van der Sluis H, Wolters HJ, Bekkering FC, Rietdijk ST, Schwartz MP, Nagengast WB, Ten Hove WRogier, Terhaar Sive Droste JS, Rando Munoz FJ, Vlug MS, Beaumont H, Houben MHMG, Seerden TCJ, de Wijkerslooth TR, Gielisse EAR, Hazewinkel Y, de Ridder R, Straathof JA, van der Vlugt M, Koens L, Fockens P, Dekker E. Endoscopic full-thickness resection of T1 colorectal cancers: a retrospective analysis from a multicenter Dutch eFTR registry. Endoscopy. 2021 Sep 6. doi: 10.1055/a-16379051. PMID: 34488228. Medische microbiologie Euser S, Aronson S, Manders I, van Lelyveld S, Herpers B, Sinnige J, Kalpoe J, van Gemeren C, Snijders D, Jansen R, Schuurmans Stekhoven S, van Houten M, Lede I, Cohen Stuart J, Slijkerman Megelink F, Kapteijns E, den Boer J, Sanders E, Wagemakers A, Souverein D. SARS-CoV-2 viral-load distribution reveals that viral loads increase with age: a retrospective cross-sectional cohort study. Int J Epidemiol. 2021 Sep 8:dyab145. doi: 10.1093/ije/dyab145. PMID: 34498050. Schweitzer V, van Heijl I, Boersma W, Rozemeijer W, Verduin K, Grootenboers M, Sankatsing S, van der Bij A, de Bruijn W, Ammerlaan H, Overdevest I, Roorda-van der Vegt J, EngelDettmers E, Ayuketah-Ekokobe F, Haeseker M, Dorigo-Zetsma J, van der Linden P, Boel C, Oosterheert J, van Werkhoven C, Bonten M. Narrow-spectrum antibiotics for community-acquired pneumonia in Dutch adults (CAP-PACT): a cross-sectional, stepped-wedge, cluster-randomised, non-inferiority, antimicrobial stewardship intervention trial. Lancet Infect Dis. 2021 Oct 7:S14733099(21)00255-3. doi:10.1016/S1473-3099(21)00255-3. PMID: 34627499. van der Vaart T, Prins J, Soetekouw R, van Twillert G, Veenstra J, Herpers B, Rozemeijer W, Jansen R, Bonten M, van der Meer J. Prediction rules for ruling out endocarditis in patients with Staphylococcus aureus bacteremia. Clin Infect Dis. 2021 Jul 16:ciab632. doi: 10.1093/cid/ciab632. PMID: 34272564. Van Walle I, Leitmeyer K, Broberg EK. Meta-analysis of the clinical performance of commercial SARS-CoV-2 nucleic acid and antibody tests up to 22 August 2020. Euro Surveill. 2021 Nov;26(45):2001675. doi:10.2807/1560-7917.ES.2021.26.45.2001675. PMID: 34763752. Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie Bruggink R, Baan F, Kramer GJC, Kuijpers-Jagtman AM, Bergé SJ, Maal TJJ, Ongkosuwito EM. Symmetry of palatal shape during the first year of life in healthy infants. Clin Oral Investig. 2021 Wetenschappelijke publicaties 2021 | 92 Mar;25(3):1069-1076. doi: 10.1007/s00784-020-03403-4. Epub2020 Jun 24. PMID: 32583240. Ho J, Donders H, Zhou N, Schipper K, Su N, de Lange J. Association between the degree of obstructive sleep apnea and the severity of COVID-19: An explorative retrospective cross-sectional study. PLoS One. 2021 Sep 16;16(9):e0257483. doi: 10.1371/journal.pone.0257483. eCollection2021. PMID: 34529732. Ho J, van Riet T, Afrian Y, Sem K, Spijker R, de Lange J, Lindeboom J. Adverse effects following dental local anesthesia: a literature review. J Dent Anesth Pain Med. 2021 Dec;21(6):507-525. doi: 10.17245/jdapm.2021.21.6.507.Epub 2021 Nov 26. PMID: 34909470. van Ewijk L, van Riet T, van der Tol I, Ho J, Becking A. Power chains as an alternative to steel-wire ligatures in temporary maxillomandibular fixation: a pilot study. Int J Oral Maxillofac Surg. 2021 Sep 8:S0901-5027(21)00317-9. doi:10.1016/j. ijom.2021.08.025. PMID: 34509364. Zhou N, Ho J, de Vries N, Bosschieter P, Ravesloot M, de Lange J. Evaluation of drug-induced sleep endoscopy as a tool for selecting patients with obstructive sleep apnea for maxillomandibular advancement. J Clin Sleep Med. 2021 Dec 9. doi: 10.5664/ jcsm.9802. PMID: 34877928. Zhou N, Ho J, Klop C, Schreurs R, Beenen L, Aarab G, de Lange J. Intra-individual variation of upper airway measurements based on computed tomography. PLoS One. 2021 Nov 5;16(11):e0259739. doi: 10.1371/journal.pone.0259739. eCollection2021. PMID: 34739525. Neurochirurgie Kommers I, Ackermans L, Ardon H, van den Brink W, Bouwknegt W, Balvers R, van der Gaag N, Bosscher L, Kloet A, Koopmans J, Laan M, Tewarie R, Robe P, van der Veer O, Wagemakers M, Zwinderman A, De Witt Hamer P. Between-hospital variation in rates of complications and decline of patient performance after glioblastoma surgery in the dutch Quality Registry Neuro Surgery. J Neurooncol. 2021 Apr;152(2):289-298. doi: 10.1007/s11060-02103697-8. Epub 2021Jan 28. PMID: 33511509. Kommers I, Bouget D, Pedersen A, Eijgelaar R, Ardon H, Barkhof F, Bello L, Berger M, Conti Nibali M, Furtner J, Fyllingen E, HerveyJumper S, Idema A, Kiesel B, Kloet A, Mandonnet E, Müller D, Robe P, Rossi M, Sagberg L, Sciortino T, van den Brink W, Wagemakers

M, Widhalm G, Witte M, Zwinderman A, Reinertsen I, Solheim O, De Witt Hamer P. Glioblastoma Surgery Imaging-Reporting and Data System: Standardized Reporting of Tumor Volume, Location, and Resectability Based on Automated Segmentations. Cancers (Basel). 2021 Jun 8;13(12):2854. doi: 10.3390/cancers13122854. PMID: 34201021. Müller D, De Swart M, Ardon H, Barkhof F, Bello L, Berger M, Bouwknegt W, Van den Brink W, Conti Nibali M, Eijgelaar R, Furtner J, Han S, Hervey-Jumper S, Idema A, Kiesel B, Kloet A, Mandonnet E, Robe P, Rossi M, Sciortino T, Vandertop W, Visser M, Wagemakers M, Widhalm G, Witte M, De Witt Hamer P. Timing of glioblastoma surgery and patient outcomes: a multicenter cohort study. Neurooncol Adv. 2021 Apr 8;3(1):vdab053. doi: 10.1093/noajnl/ vdab053. eCollection2021 Jan-Dec. PMID: 34056605. Vanderheijden C, Vaessen T, Yakkioui Y, Temel Y, Hoogland G, Hovinga K. Genes Predicting Survival of Chordoma Patients. World Neurosurg. 2021 Dec;156:125-132. doi: 10.1016/j.wneu.2021.09.027. Epub 2021Sep 13. PMID: 34530149. Neurologie Beudel M, Rövekamp F, van de Beek D, Brouwer M. SingleDose Pembrolizumab Treatment for Progressive Multifocal Leukoencephalopathy. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2021 May 26;8(4):e1021. doi:10.1212/NXI.0000000000001021. Print 2021 Jul. PMID: 34039733. Bouget D, Eijgelaar R, Pedersen A, Kommers I, Ardon H, Barkhof F, Bello L, Berger M, Nibali M, Furtner J, Fyllingen E, Hervey-Jumper S, Idema A, Kiesel B, Kloet A, Mandonnet E, Müller D, Robe P, Rossi M, Sagberg L, Sciortino T, Van den Brink W, Wagemakers M, Widhalm G, Witte M, Zwinderman A, Reinertsen I, De Witt Hamer P, Solheim O. Glioblastoma Surgery Imaging-Reporting and Data System: Validation and Performance of the Automated Segmentation Task. Cancers (Basel). 2021 Sep 17;13(18):4674. doi: 10.3390/ cancers13184674. PMID: 34572900. Groot A, de Bruin H, Nguyen T, Kappelhof M, de Beer F, Visser M, Zwetsloot C, Halkes P, de Kruijk J, van der Meulen W, van der Ree T, Kwa V, van Schaik S, Hani L, van den Berg R, Sprengers M, Roosendaal S, Emmer B, Nederkoorn P, Majoie C, Roos Y, Coutinho J. Presentation outside office hours does not negatively influence treatment times for reperfusion therapy for acute ischemic stroke. J Neurol. 2021 Jan;268(1):133-139. doi: 10.1007/s00415-020-10106-z. Epub 2020 Jul31. PMID: 32737653. Post R, Germans M, Tjerkstra M, Vergouwen M, Jellema K, Koot R, Kruyt N, Willems P, Wolfs J, de Beer F, Kieft H, Nanda D, van der Pol B, Roks G, de Beer F, Halkes P, Reichman L, Brouwers P, van den BergVos R, Kwa V, van der Ree T, Bronner I, van de Vlekkert J, Bienfait H, Boogaarts H, Klijn C, van den Berg R, Coert B, Horn J, Majoie C, Rinkel G, Roos Y, Vandertop W, Verbaan D. Ultra-early tranexamic acid after subarachnoid haemorrhage (ULTRA): a randomised controlled trial. Lancet. 2021 Jan 9;397(10269):112-118. doi: 10.1016/ S0140-6736(20)32518-6. Epub 2020Dec 23. PMID: 33357465. van Meenen L, Riedijk F, Stolp J, van der Veen B, Halkes P, van der Ree T, Majoie C, Roos Y, Smeekes M, Coutinho J. Pre- and Interhospital Workflow Times for Patients With Large Vessel Occlusion Stroke Transferred for Endovasvular Thrombectomy. Front Neurol. 2021 Aug 26;12:730250. doi: 10.3389/ fneur.2021.730250. eCollection2021. PMID: 34512538. Noordwest Academie Bakker N, Doodeman HJ, Dunker MS, Schreurs WH, Houdijk APJ. Improving postoperative outcome in rectal cancer surgery: Enhanced Recovery After Surgery in an era of increasing laparoscopic resection. Langenbecks Arch Surg. 2021 Dec;406(8):2769-2779. doi: 10.1007/s00423-021-02266-x.Epub 2021 Jul 26. PMID: 34312719. Hoogcarspel S, Doodeman H, Schakenraad D, de Nooij L. [Acute care during the first corona wave. Minor health damage for patients without covid-19 in a Dutch hospital]. Ned Tijdschr Geneeskd. 2021 Mar 26;165:D5650. PMID: 33793135. van den Broek J, Kol S, Doodeman J, Schreurs W, van Geel A. Indeterminate Liver Lesions in Patients With Early Stage Rectal Cancer: Can They Be Ignored? Pract Radiat Oncol. 2021 NovDec;11(6):502-509. doi: 10.1016/j.prro.2021.07.002.Epub 2021 Jul 14. PMID: 34273596. Verduin WM, Warps AK, van den Helder R, Doodeman HJ, Houdijk APJ. Visceral Fat and Anastomotic Leakage After Colon Cancer Resection. Dis Colon Rectum. 2021 Feb 1;64(2):163-170. doi: 10.1097/ DCR.0000000000001779. PMID: 33394767. Nucleaire geneeskunde Broos W. Parathyroid gland detection in hyperparathyroidism with 18F-fluorocholine PET/CT Broos, W. A. M. (2021). Parathyroid gland detection in hyperparathyroidism with 18F-fluorocholine PET/CT. Ipskamp. https://doi.org/10.26481/dis.20210702wb Govers S, van der Zant FM, Wondergem M, Broos WAM, Knol RJJ. “Skull on Fire”: Monostotic Paget Disease of the Skull Bone. Clin Nucl Med. 2021 Jan;46(1):55-57. doi: 10.1097/ RLU.0000000000003360. PMID: 33156053. Jansen B, Bodar Y, Zwezerijnen G, Meijer D, van der Voorn J, Nieuwenhuijzen J, Wondergem M, Roeleveld T, Boellaard R, Hoekstra O, van Moorselaar R, Oprea-Lager D, Vis A. Pelvic lymphnode staging with (18)F-DCFPyL PET/CT prior to extended pelvic lymph-node dissection in primary prostate cancer - the SALT trial. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2021 Feb;48(2):509-520. doi: 10.1007/ s00259-020-04974-w.Epub 2020 Aug 12. PMID: 32789599. Jansen BHE, van Leeuwen PJ, Wondergem M, van der Sluis TM, Nieuwenhuijzen JA, Knol RJJ, van Moorselaar RJA, van der Poel HG, Oprea-Lager DE, Vis AN. Detection of Recurrent Prostate Cancer Using Prostate-specific Membrane Antigen Positron Emission Tomography in Patients not Meeting the Phoenix Criteria for Biochemical Recurrence After Curative Radiotherapy. Eur Urol Oncol. 2021 Oct;4(5):821-825. doi: 10.1016/j.euo.2020.01.002. Epub 2020 Feb20. PMID: 32088155. Kampen W, Boddenberg-Pätzold B, Fischer M, Gabriel M, Klett R, Konijnenberg M, Kresnik E, Lellouche H, Paycha F, Terslev L, Turkmen C, van der Zant F, Antunovic L, Panagiotidis E, Gnanasegaran G, Kuwert T, Van den Wyngaert T. The EANM guideline for radiosynoviorthesis. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2021 Oct 20. doi: 10.1007/s00259-021-05541-7. PMID: 34671820. Meijer D, Luiting HB, van Leeuwen PJ, Remmers S, Jansen BHE, Bodar YJL, Witteveen T, Schaake EE, van der Poel HG, Wondergem M, Busstra MB, Nieuwenhuijzen JA, Meijnen P, Brabander T, van Moorselaar RJeroenA, Hendrikse NHarry, Oprea-Lager DE, Roobol MJ, Vis AN. Reply by Authors. J Urol. 2021 Apr;205(4):1108-1109. doi: 10.1097/JU.0000000000001437.02. Epub 2021Jan 25. PMID: 33493004. Wetenschappelijke publicaties 2021 | 93

Meijer D, Luiting HB, van Leeuwen PJ, Remmers S, Jansen BHE, Bodar YJL, Witteveen T, Schaake EE, van der Poel HG, Wondergem M, Busstra MB, Nieuwenhuijzen JA, Meijnen P, Brabander T, van Moorselaar RJeroenA, Hendrikse NHarry, Oprea-Lager DE, Roobol MJ, Vis AN. Prostate Specific Membrane Antigen Positron Emission Tomography/Computerized Tomography in the Evaluation of Initial Response in Candidates Who Underwent Salvage Radiation Therapy after Radical Prostatectomy for Prostate Cancer. J Urol. 2021 Apr;205(4):1100-1109. doi: 10.1097/JU.0000000000001437. Epub 2020 Nov18. PMID: 33207138. Meijer D, van Leeuwen P, Oosterholt P, Bodar Y, van der Poel H, Hendrikse N, Donswijk M, Wondergem M, Vellekoop A, van Moorselaar R, Nieuwenhuijzen J, Oprea-Lager D, Vis A. Management impact of (18)F-DCFPyL PET/CT in hormonesensitive prostate cancer patients with biochemical recurrence after definitive treatment: a multicenter retrospective study. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2021 Aug;48(9):2960-2969. doi:10.1007/ s00259-021-05222-5. Epub 2021 Feb 5. PMID: 33547552. Samim A, Tytgat GAM, Bleeker G, Wenker STM, Chatalic KLS, Poot AJ, Tolboom N, van Noesel MM, Lam MGEH, de Keizer B. Nuclear Medicine Imaging in Neuroblastoma: Current Status and New Developments. J Pers Med. 2021 Apr 4;11(4):270. doi: 10.3390/ jpm11040270. PMID: 33916640. Wondergem M, van der Zant F, Broos W, Roeleveld T, Donker R, Ten Oever D, Geenen R, Knol R. (18)F-DCFPyL PET/CT for primary staging in 160 high-risk prostate cancer patients; metastasis detection rate, influence on clinical management and preliminary results of treatment efficacy. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2021 Feb;48(2):521-531. doi: 10.1007/s00259-020-04782-2.Epub 2020 Jul 27. PMID: 32719916. Wondergem M, van der Zant FM, Broos WAM, Knol RJJ. MatchedPair Comparison of (18)F-DCFPyL PET/CT and (18)F-PSMA-1007 PET/CT in 240 Prostate Cancer Patients: Interreader Agreement and Lesion Detection Rate of Suspected Lesions. J Nucl Med. 2021 Oct;62(10):1422-1429. doi: 10.2967/jnumed.120.258574. Epub 2021 Feb5. PMID: 33547211. Oncologisch centrum Appelman L, Appelman P, Siebers C, Bult P, Go H, Schlooz M, Mann R. The value of mammography in women with focal breast complaints in addition to initial targeted ultrasound. Breast Cancer Res Treat. 2021 Jan;185(2):381-389. doi: 10.1007/s10549-020-059435.Epub 2020 Sep 30. PMID: 33000376. Bahadoer RR, Dijkstra EA, van Etten B, Marijnen CAM, Putter H, Kranenbarg EMeershoek-Klein, Roodvoets AGH, Nagtegaal ID, Beets-Tan RGH, Blomqvist LK, Fokstuen T, Ten Tije AJ, Capdevila J, Hendriks MP, Edhemovic I, Cervantes A, Nilsson PJ, Glimelius B, van de Velde CJH, Hospers GAP. Short-course radiotherapy followed by chemotherapy before total mesorectal excision (TME) versus preoperative chemoradiotherapy, TME, and optional adjuvant chemotherapy in locally advanced rectal cancer (RAPIDO): a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2021 Jan;22(1):29-42. doi: 10.1016/S1470-2045(20)30555-6. Epub 2020Dec 7. PMID: 33301740. Bakker N, Doodeman HJ, Dunker MS, Schreurs WH, Houdijk APJ. Improving postoperative outcome in rectal cancer surgery: Enhanced Recovery After Surgery in an era of increasing laparoscopic resection. Langenbecks Arch Surg. 2021 Dec;406(8):2769-2779. doi: 10.1007/s00423-021-02266-x.Epub 2021 Jul 26. PMID: 34312719. Baldewpersad Tewarie N, van Driel W, van Ham M, Wouters M, Kruitwagen R. Clinical auditing as an instrument to improve care for patients with ovarian cancer: The Dutch Gynecological Oncology Audit (DGOA). Eur J Surg Oncol. 2021 Jul;47(7):1691-1697. doi: 10.1016/j.ejso.2021.01.019. Epub2021 Feb 5. PMID: 33581966. Bogveradze N, El Khababi N, Schurink N, van Griethuysen J, de Bie S, Bosma G, Cappendijk V, Geenen R, Neijenhuis P, Peterson G, Veeken C, Vliegen R, Maas M, Lahaye M, Beets G, Beets-Tan R, Lambregts D. Evolutions in rectal cancer MRI staging and risk stratification in The Netherlands. Abdom Radiol (NY). 2021 Oct 4. doi: 10.1007/s00261-021-03281-8. PMID: 34605966. Bogveradze N, Lambregts D, El Khababi N, Dresen R, Maas M, Kusters M, Tanis P, Beets-Tan R. The sigmoid take-off as a landmark to distinguish rectal from sigmoid tumours on MRI: Reproducibility, pitfalls and potential impact on treatment stratification. Eur J Surg Oncol. 2021 Sep 20:S0748-7983(21)00735-6. doi:10.1016/j. ejso.2021.09.009. PMID: 34583878. Wetenschappelijke publicaties 2021 | 94 Coelingh Bennink H, van Moorselaar J, Crawford E, Roos E, Somford D, Roeleveld T, de Haan T, van Melick H, Reisman Y, Zimmerman Y, van Osta G, Krijgh J, Shore N, Saad F, Schally A, Debruyne F. Estetrol Cotreatment of Androgen Deprivation Therapy in Infiltrating or Metastatic, Castration-sensitive Prostate Cancer: A Randomized, Double-blind, Phase II Trial (PCombi). Eur Urol Open Sci. 2021 May 6;28:52-61. doi: 10.1016/j.euros.2021.04.005.eCollection 2021 Jun. PMID: 34337526. Derksen JWG, Vink GR, Elferink MAG, Roodhart JML, Verkooijen HM, van Grevenstein WMU, Siersema PD, May AM, Koopman M. The Prospective Dutch Colorectal Cancer (PLCRC) cohort: realworld data facilitating research and clinical care. Sci Rep. 2021 Feb 16;11(1):3923. doi: 10.1038/s41598-020-79890-y. PMID: 33594104. Dijkstra M, Nieuwenhuizen S, Puijk R, Timmer F, Geboers B, Schouten E, Opperman J, Scheffer H, Vries J, Swijnenburg R, Versteeg K, Lissenberg-Witte B, van den Tol M, Meijerink M. Thermal Ablation Compared to Partial Hepatectomy for Recurrent Colorectal Liver Metastases: An Amsterdam Colorectal Liver Met Registry (AmCORE) Based Study. Cancers (Basel). 2021 Jun 2;13(11):2769. doi: 10.3390/cancers13112769. PMID: 34199556. Dijkstra M, Nieuwenhuizen S, Puijk R, Timmer F, Geboers B, Schouten E, Opperman J, Scheffer H, de Vries J, Versteeg K, Lissenberg-Witte B, Meijerink M, van den Tol M. Repeat Local Treatment of Recurrent Colorectal Liver Metastases, the Role of Neoadjuvant Chemotherapy: An Amsterdam Colorectal Liver Met Registry (AmCORE) Based Study. Cancers (Basel). 2021 Oct 5;13(19):4997. doi: 10.3390/cancers13194997. PMID: 34638481. Gertsen E, Brenkman H, Haverkamp L, Read M, Ruurda J, van Hillegersberg R. Worldwide Practice in Gastric Cancer Surgery: A 6-Year Update. Dig Surg. 2021;38(4):266-274. doi: 10.1159/000515768. Epub 2021 Jun 1. PMID: 34062540. Groen W, Ten Tusscher M, Verbeek R, Geleijn E, Sonke G, Konings I, Van der Vorst M, van Zweeden A, Schrama J, Vrijaldenhoven S, Bakker S, Aaronson N, Stuiver M. Feasibility and outcomes of a goal-directed physical therapy program for patients with metastatic breast cancer. Support Care Cancer. 2021 Jun;29(6):3287-3298. doi: 10.1007/s00520-020-05852-9. Epub2020 Oct 26. PMID: 33104921.

Ham L, Fransen H, van den Borne B, Hendriks M, van Laarhoven H, van der Padt-Pruijsten A, Raijmakers N, van Roij J, Sommeijer D, Vriens B, van Zuylen L, van de Poll-Franse L. Bereaved relatives’ quality of life before and during the COVID-19 pandemic: Results of the prospective, multicenter, observational eQuiPe study. Palliat Med. 2021 Sep;35(8):1502-1507. doi: 10.1177/02692163211034120. Epub 2021 Jul20. PMID: 34282688. Hinsenveld F, Boormans J, van der Poel H, van der Schoot D, Vis A, Aben K, Arends T, Ausems P, Baselmans D, Berger C, Berrens A, Bickerstaffe H, Bos S, Braam M, Buddingh K, Claus S, Dekker K, van Doeveren T, Einerhand S, Fossion L, van Gennep E, van Ginkel N, Palacios L, Hermans T, Hobijn M, van Huystee S, Jaspers-Valentijn M, Klaver O, Koldewijn E, Korsten L, Lenting A, Lentjes K, Luiting H, van der Meer S, Nieuwenhuijzen J, Noordzij M, Nooter R, Notenboom C, Oomen R, van Roermund J, de Rooij J, Roshani H, Schrier B, van der Slot M, Somford D, Stelwagen P, Stroux A, van der West A, Wijsman B, Windt W, van Zanten P, van Beek S. Intermediate-term survival of robot-assisted versus open radical cystectomy for muscle-invasive and high-risk non-muscle invasive bladder cancer in The Netherlands. Urol Oncol. 2021 Jul 21:S1078-1439(21)00277-5. doi: 10.1016/j.urolonc.2021.06.018. PMID: 34303597. Hoeijmakers F, Hartemink K, Verhagen A, Steup W, Marra E, Röell W, Heineman D, Schreurs W, Tollenaar R, Wouters M. Variation in incidence, prevention and treatment of persistent air leak after lung cancer surgery. Eur J Cardiothorac Surg. 2021 Aug 19:ezab376. doi: 10.1093/ejcts/ezab376. PMID: 34410339. Jansen B, Bodar Y, Zwezerijnen G, Meijer D, van der Voorn J, Nieuwenhuijzen J, Wondergem M, Roeleveld T, Boellaard R, Hoekstra O, van Moorselaar R, Oprea-Lager D, Vis A. Pelvic lymphnode staging with (18)F-DCFPyL PET/CT prior to extended pelvic lymph-node dissection in primary prostate cancer - the SALT trial. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2021 Feb;48(2):509-520. doi: 10.1007/ s00259-020-04974-w.Epub 2020 Aug 12. PMID: 32789599. Kommers I, Bouget D, Pedersen A, Eijgelaar R, Ardon H, Barkhof F, Bello L, Berger M, Conti Nibali M, Furtner J, Fyllingen E, HerveyJumper S, Idema A, Kiesel B, Kloet A, Mandonnet E, Müller D, Robe P, Rossi M, Sagberg L, Sciortino T, van den Brink W, Wagemakers M, Widhalm G, Witte M, Zwinderman A, Reinertsen I, Solheim O, De Witt Hamer P. Glioblastoma Surgery Imaging-Reporting and Data System: Standardized Reporting of Tumor Volume, Location, and Resectability Based on Automated Segmentations. Cancers (Basel). 2021 Jun 8;13(12):2854. doi: 10.3390/cancers13122854. PMID: 34201021. Kroon L, van Roij J, Korfage I, Reyners A, van den Beuken-van Everdingen M, den Boer M, Creemers G, de Graeff A, Hendiks M, Hunting J, de Jong W, Kuip E, van Laarhoven H, van Leeuwen L, van Lindert A, Mandigers C, Nieboer P, van der Padt-Pruijsten A, Smilde T, Sommeijer D, Thijs M, Tiemessen M, Vos A, Vreugdenhil A, Werner P, van Zuylen L, van de Poll-Franse L, Raijmakers N. Perceptions of involvement in advance care planning and emotional functioning in patients with advanced cancer. J Cancer Surviv. 2021 Jun;15(3):380-385. doi: 10.1007/s11764-021-01020-y. Epub 2021Apr 10. PMID: 33840000. Kuppen MCP, Westgeest HM, van den Eertwegh AJM, van Moorselaar RJA, van Oort IM, Coenen JLLM, van den Bergh ACMFons, Mehra N, Somford DM, Bergman AM, Ten Bokkel Huinink D, Fossion L, Geenen MM, Hendriks MP, van de Luijtgaarden ACM, Polee MB, Weijl NI, van de Wouw AJ, de Wit R, Uyl-de Groot CA, Gerritsen WR. Real-world Outcomes of Sequential Androgen-receptor Targeting Therapies with or Without Interposed Life-prolonging Drugs in Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer: Results from the Dutch Castration-resistant Prostate Cancer Registry. Eur Urol Oncol. 2021 Aug;4(4):618-627. doi: 10.1016/j. euo.2019.09.005. Epub 2019 Oct8. PMID: 31601523. Lugtenberg R, de Groot S, Kaptein A, Fischer M, Kranenbarg E, Carpentier M, Cohen D, de Graaf H, Heijns J, Portielje J, van de Wouw A, Imholz A, Kessels L, Vrijaldenhoven S, Baars A, Fiocco M, van der Hoeven J, Gelderblom H, Longo V, Pijl H, Kroep J. Quality of life and illness perceptions in patients with breast cancer using a fasting mimicking diet as an adjunct to neoadjuvant chemotherapy in the phase 2 DIRECT (BOOG 2013-14) trial. Breast Cancer Res Treat. 2021 Feb;185(3):741-758. doi: 10.1007/s10549-020-05991-x.Epub 2020 Nov 11. PMID: 33179154. Meijer D, Luiting HB, van Leeuwen PJ, Remmers S, Jansen BHE, Bodar YJL, Witteveen T, Schaake EE, van der Poel HG, Wondergem M, Busstra MB, Nieuwenhuijzen JA, Meijnen P, Brabander T, van Moorselaar RJeroenA, Hendrikse NHarry, Oprea-Lager DE, Roobol MJ, Vis AN. Prostate Specific Membrane Antigen Positron Emission Tomography/Computerized Tomography in the Evaluation of Initial Response in Candidates Who Underwent Salvage Radiation Therapy after Radical Prostatectomy for Prostate Cancer. J Urol. Wetenschappelijke publicaties 2021 | 95 2021 Apr;205(4):1100-1109. doi: 10.1097/JU.0000000000001437. Epub 2020 Nov18. PMID: 33207138. Meijer D, van Leeuwen P, Oosterholt P, Bodar Y, van der Poel H, Hendrikse N, Donswijk M, Wondergem M, Vellekoop A, van Moorselaar R, Nieuwenhuijzen J, Oprea-Lager D, Vis A. Management impact of (18)F-DCFPyL PET/CT in hormonesensitive prostate cancer patients with biochemical recurrence after definitive treatment: a multicenter retrospective study. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2021 Aug;48(9):2960-2969. doi:10.1007/ s00259-021-05222-5. Epub 2021 Feb 5. PMID: 33547552. Mendelaar P, Smid M, van Riet J, Angus L, Labots M, Steeghs N, Hendriks M, Cirkel G, van Rooijen J, Ten Tije A, Lolkema M, Cuppen E, Sleijfer S, Martens J, Wilting S. Author Correction: Whole genome sequencing of metastatic colorectal cancer reveals prior treatment effects and specific metastasis features. Nat Commun. 2021 May 26;12(1):3269. doi: 10.1038/s41467-021-23629-4. PMID: 34039979. Mendelaar P, Smid M, van Riet J, Angus L, Labots M, Steeghs N, Hendriks M, Cirkel G, van Rooijen J, Ten Tije A, Lolkema M, Cuppen E, Sleijfer S, Martens J, Wilting S. Whole genome sequencing of metastatic colorectal cancer reveals prior treatment effects and specific metastasis features. Nat Commun. 2021 Jan 25;12(1):574. doi: 10.1038/s41467-020-20887-6. PMID: 33495476. Moncada-Torres A, van Maaren M, Hendriks M, Siesling S, Geleijnse G. Explainable machine learning can outperform Cox regression predictions and provide insights in breast cancer survival. Sci Rep. 2021 Mar 26;11(1):6968. doi: 10.1038/s41598-021-86327-7. PMID: 33772109. Moreau P, Hulin C, Perrot A, Arnulf B, Belhadj K, Benboubker L, Béné M, Zweegman S, Caillon H, Caillot D, Corre J, Delforge M, Dejoie T, Doyen C, Facon T, Sonntag C, Fontan J, Mohty M, Jie K, Karlin L, Kuhnowski F, Lambert J, Leleu X, Macro M, Orsini-Piocelle F, Roussel M, Stoppa A, van de Donk N, Wuillème S, Broijl A, Touzeau C, Tiab M, Marolleau J, Meuleman N, Vekemans M, Westerman M, Klein S, Levin M, Offner F, Escoffre-Barbe M, Eveillard J, Garidi R, Ahmadi T, Krevvata M, Zhang K, de Boer C, Vara S, Kampfenkel T, Vanquickelberghe V, Vermeulen J, Avet-Loiseau H, Sonneveld P. Maintenance with daratumumab or observation following treatment with bortezomib, thalidomide, and dexamethasone with or without daratumumab and autologous stem-cell transplant in patients with newly diagnosed multiple myeloma (CASSIOPEIA):

an open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2021 Oct;22(10):1378-1390. doi: 10.1016/S1470-2045(21)00428-9. Epub2021 Sep 13. PMID: 34529931. Nieuwenhuizen S, Dijkstra M, Puijk R, Timmer F, Nota I, Opperman J, van den Bemd B, Geboers B, Ruarus A, Schouten E, de Vries J, Scheffer H, van Geel A, van Waesberghe J, Swijnenburg R, Versteeg K, Lissenberg-Witte B, van den Tol M, Haasbeek C, Meijerink M. Thermal Ablation versus Stereotactic Ablative Body Radiotherapy to Treat Unresectable Colorectal Liver Metastases: A Comparative Analysis from the Prospective Amsterdam CORE Registry. Cancers (Basel). 2021 Aug 26;13(17):4303. doi: 10.3390/cancers13174303. PMID: 34503113. Piccart M, van ‘t Veer LJ, Poncet C, Lopes Cardozo JMN, Delaloge S, Pierga J, Vuylsteke P, Brain E, Vrijaldenhoven S, Neijenhuis PA, Causeret S, Smilde TJ, Viale G, Glas AM, Delorenzi M, Sotiriou C, Rubio IT, Kümmel S, Zoppoli G, Thompson AM, Matos E, Zaman K, Hilbers F, Fumagalli D, Ravdin P, Knox S, Tryfonidis K, Peric A, Meulemans B, Bogaerts J, Cardoso F, Rutgers EJT. 70-gene signature as an aid for treatment decisions in early breast cancer: updated results of the phase 3 randomised MINDACT trial with an exploratory analysis by age. Lancet Oncol. 2021 Apr;22(4):476488. doi: 10.1016/S1470-2045(21)00007-3. Epub 2021Mar 12. PMID: 33721561. Posthuma HLA, Zijlstra JM, Visser O, Kersten MJosé, Lugtenburg PJ, Dinmohamed AG. Conditional relative survival among patients with nodular lymphocyte-predominant Hodgkin lymphoma in the Netherlands. Blood Cancer J. 2021 May 11;11(5):87. doi: 10.1038/ s41408-021-00482-8. PMID: 33976110. Qaderi S, van der Heijden J, Verhoeven R, de Wilt J, Custers J. Trajectories of health-related quality of life and psychological distress in patients with colorectal cancer: A population-based study. Eur J Cancer. 2021 Oct 16;158:144-155. doi: 10.1016/j. ejca.2021.08.050. PMID: 34666216. Rolvink J, Gerards A, Kater A, Swart E, Becker M. The effect of a Clinical Decision Support System on the frequency of dose adjustments of anticancer drugs in case of renal or hepatic dysfunction. J Oncol Pharm Pract. 2021 Jun 10:10781552211019453. doi: 10.1177/10781552211019453. PMID: 34111993. Schouten R, Vessies D, Bosch L, Barlo N, van Lindert A, Cillessen S, van den Broek D, van den Heuvel M, Monkhorst K. Clinical Utility of Plasma-Based Comprehensive Molecular Profiling in Advanced NonSmall-Cell Lung Cancer. JCO Precis Oncol. 2021 Jul 9;5:PO.20.00450. doi: 10.1200/PO.20.00450. eCollection2021 Jul. PMID: 34632253. Smilde B, Louwerenburg A, van Santen M, Hendriks M. Leptomeningeal Metastases From Colorectal Signet-Ring Cell Cancer: A Case Report and Literature Review. Clin Colorectal Cancer. 2021 Nov 28:S1533-0028(21)00126-2. doi:10.1016/j.clcc.2021.11.007. PMID: 34953675. Ten Berge M, Beck N, Steup W, Verhagen A, van Brakel T, Schreurs W, Wouters M. Textbook outcome as a composite outcome measure in non-small-cell lung cancer surgery. Eur J Cardiothorac Surg. 2021 Jan 4;59(1):92-99. doi: 10.1093/ejcts/ezaa265. PMID: 32728711. van den Broek J, Kol S, Doodeman J, Schreurs W, van Geel A. Indeterminate Liver Lesions in Patients With Early Stage Rectal Cancer: Can They Be Ignored? Pract Radiat Oncol. 2021 NovDec;11(6):502-509. doi: 10.1016/j.prro.2021.07.002.Epub 2021 Jul 14. PMID: 34273596. van den Broek JJ, van Gestel T, Kol SQ, van Geel AM, Geenen RWF, Schreurs WH. Dealing with indeterminate pulmonary nodules in colorectal cancer patients; a systematic review. Eur J Surg Oncol. 2021 Nov;47(11):2749-2756. doi: 10.1016/j.ejso.2021.05.043. Epub2021 Jun 6. PMID: 34119380. van der Hout A, Holtmaat K, Jansen F, Lissenberg-Witte B, van Uden-Kraan C, Nieuwenhuijzen G, Hardillo J, Baatenburg de Jong R, Tiren-Verbeet N, Sommeijer D, de Heer K, Schaar C, Sedee R, Bosscha K, van den Brekel M, Petersen J, Westerman M, Honings J, Takes R, Houtenbos I, van den Broek W, de Bree R, Jansen P, Eerenstein S, Leemans C, Zijlstra J, Cuijpers P, van de Poll-Franse L, Verdonck-de Leeuw I. The eHealth self-management application ‘Oncokompas’ that supports cancer survivors to improve health-related quality of life and reduce symptoms: which groups benefit most? Acta Oncol. 2021 Apr;60(4):403-411. doi: 10.1080/0284186X.2020.1851764. Epub 2020Dec 21. PMID: 33345659. van der Hout A, Jansen F, van Uden-Kraan C, Coupé V, Holtmaat K, Nieuwenhuijzen G, Hardillo J, de Jong R, Tiren-Verbeet N, Sommeijer D, de Heer K, Schaar C, Sedee R, Bosscha K, van den Brekel M, Petersen J, Westerman M, Honings J, Takes R, Houtenbos I, van den Broek W, de Bree R, Jansen P, Eerenstein S, Leemans C, Zijlstra J, Cuijpers P, van de Poll-Franse L, Verdonck-de Leeuw I. Cost-utility of an eHealth application ‘Oncokompas’ that supports cancer survivors in self-management: results of a randomised controlled trial. J Cancer Surviv. 2021 Feb;15(1):77-86. doi: 10.1007/ s11764-020-00912-9. Epub 2020Jul 12. PMID: 32656739. van der Hout A, van Uden-Kraan C, Holtmaat K, Jansen F, Lissenberg-Witte B, Nieuwenhuijzen G, Hardillo J, Baatenburg de Jong R, Tiren-Verbeet N, Sommeijer D, de Heer K, Schaar C, Sedee R, Bosscha K, van den Brekel M, Petersen J, Westerman M, Honings J, Takes R, Houtenbos I, van den Broek W, de Bree R, Jansen P, Eerenstein S, Leemans C, Zijlstra J, Cuijpers P, van de Poll-Franse L, Verdonck-de Leeuw I. Reasons for not reaching or using webbased self-management applications, and the use and evaluation of Oncokompas among cancer survivors, in the context of a randomised controlled trial. Internet Interv. 2021 Jul 15;25:100429. doi: 10.1016/j.invent.2021.100429.eCollection 2021 Sep. PMID: 34401388. van der Kruijssen DEW, Elias SG, Vink GR, van Rooijen KL, ‘t Lam-Boer J, Mol L, Punt CJA, de Wilt JHW, Koopman M. SixtyDay Mortality of Patients With Metastatic Colorectal Cancer Randomized to Systemic Treatment vs Primary Tumor Resection Followed by Systemic Treatment: The CAIRO4 Phase 3 Randomized Clinical Trial. JAMA Surg. 2021 Dec 1;156(12):1093-1101. doi: 10.1001/ jamasurg.2021.4992. PMID: 34613339. van der Vorst M, Toffoli E, Beusink M, van Linde M, van Voorthuizen T, Brouwer S, van Zweeden A, Vrijaldenhoven S, Berends J, Berkhof J, Verheul H. Metoclopramide, Dexamethasone, or Palonosetron for Prevention of Delayed Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting After Moderately Emetogenic Chemotherapy (MEDEA): A Randomized, Phase III, Noninferiority Trial. Oncologist. 2021 Jan;26(1):e173-e181. doi: 10.1634/theoncologist.2020-0305. Epub2020 Aug 21. PMID: 32735029. van Gelder M, Tournilhac O, Te Raa D, Visser H. Front-line chemoimmunotherapy is not inferior to ibrutinib in CLL. Ann Oncol. 2021 Nov;32(11):1442-1443. doi: 10.1016/j.annonc.2021.08.1990. Epub 2021Aug 21. PMID: 34428511. Wetenschappelijke publicaties 2021 | 96

van Nassau SC, Bond MJ, Scheerman I, van Breeschoten J, Kessels R, Valkenburg-van Iersel LB, Verheul HM, Buffart TE, Mekenkamp LJ, Lemmens VE, Koopman M, Bol GM. Trends in Use and Perceptions About Triplet Chemotherapy Plus Bevacizumab for Metastatic Colorectal Cancer. JAMA Netw Open. 2021 Sep 1;4(9):e2124766. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.24766. PMID: 34505885. Veld J, Beek K, Consten E, Ter Borg F, van Westreenen H, Bemelman W, van Hooft J, Tanis P. Definition of large bowel obstruction by primary colorectal cancer: A systematic review. Colorectal Dis. 2021 Apr;23(4):787-804. doi: 10.1111/codi.15479. Epub 2021 Jan 15. PMID: 33305454. Verduin WM, Warps AK, van den Helder R, Doodeman HJ, Houdijk APJ. Visceral Fat and Anastomotic Leakage After Colon Cancer Resection. Dis Colon Rectum. 2021 Feb 1;64(2):163-170. doi: 10.1097/ DCR.0000000000001779. PMID: 33394767. Westgeest H, Kuppen M, van den Eertwegh F, van Oort I, Coenen J, van Moorselaar J, Aben K, Bergman A, Huinink D, van den Bosch J, Hendriks M, Lampe M, Lavalaye J, Mehra N, Smilde T, Somford R, Tick L, Weijl N, van de Wouw Y, Gerritsen W, Groot C. High-Intensity Care in the End-of-Life Phase of Castration-Resistant Prostate Cancer Patients: Results from the Dutch CAPRI-Registry. J Palliat Med. 2021 Aug 19. doi: 10.1089/jpm.2020.0800. PMID: 34415798. Wijburg CJ, Michels CTJ, Hannink G, Grutters JPC, Rovers MM, Alfred Witjes J. Robot-assisted Radical Cystectomy Versus Open Radical Cystectomy in Bladder Cancer Patients: A Multicentre Comparative Effectiveness Study. Eur Urol. 2021 May;79(5):609-618. doi: 10.1016/j.eururo.2020.12.023. Epub 2021 Jan11. PMID: 33446375. Wondergem M, van der Zant F, Broos W, Roeleveld T, Donker R, Ten Oever D, Geenen R, Knol R. (18)F-DCFPyL PET/CT for primary staging in 160 high-risk prostate cancer patients; metastasis detection rate, influence on clinical management and preliminary results of treatment efficacy. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2021 Feb;48(2):521-531. doi: 10.1007/s00259-020-04782-2.Epub 2020 Jul 27. PMID: 32719916. Wondergem M, van der Zant FM, Broos WAM, Knol RJJ. MatchedPair Comparison of (18)F-DCFPyL PET/CT and (18)F-PSMA-1007 PET/CT in 240 Prostate Cancer Patients: Interreader Agreement and Lesion Detection Rate of Suspected Lesions. J Nucl Med. 2021 Oct;62(10):1422-1429. doi: 10.2967/jnumed.120.258574. Epub 2021 Feb5. PMID: 33547211. Ykema B, Nagtegaal I, Kuhlmann K, van Berkel A, van Leerdam M. Compliance with mismatch repair testing in pT1 colorectal cancer diagnosed before the age of 70 years. Virchows Arch. 2021 Sep;479(3):451-457. doi: 10.1007/s00428-021-03074-w. Epub 2021Mar 14. PMID: 33718978. Zaat A, Schreurs H. Letter to the editor: “Postoperative administration of non-steroidal anti-inflammatory drugs in colorectal cancer surgery does not increase anastomotic leak rate; A systematic review and meta-analyse”. Eur J Surg Oncol. 2021 Oct;47(10):2689. doi: 10.1016/j.ejso.2021.05.029. Epub 2021Jun 1. PMID: 34127327. Zaman A, Tytgat K, Klinkenbijl J, Boer F, Brink M, Brinkhuis J, Bruinvels D, Dol L, van Duijvendijk P, Hemmer P, Lamme B, Loosveld O, Mok M, Rejda T, Rutten H, Schoorlemmer A, Sonneveld D, Stassen L, Veenstra R, van de Ven A, Velzing E, Frings-Dresen M, de Boer A. Effectiveness of a Tailored Work-Related Support Inter - vention for Patients Diagnosed with Gastrointestinal Cancer: A Multicenter Randomized Controlled Trial. J Occup Rehabil. 2021 Jun;31(2):323-338. doi: 10.1007/s10926-020-09920-z. PMID: 32880094. Zwager LW, Bastiaansen BAJ, van der Spek BW, Heine DN, Schreuder RM, Perk LE, Weusten BLAM, Boonstra JJ, van der Sluis H, Wolters HJ, Bekkering FC, Rietdijk ST, Schwartz MP, Nagengast WB, Ten Hove WRogier, Terhaar Sive Droste JS, Rando Munoz FJ, Vlug MS, Beaumont H, Houben MHMG, Seerden TCJ, de Wijkerslooth TR, Gielisse EAR, Hazewinkel Y, de Ridder R, Straathof JA, van der Vlugt M, Koens L, Fockens P, Dekker E. Endoscopic full-thickness resection of T1 colorectal cancers: a retrospective analysis from a multicenter Dutch eFTR registry. Endoscopy. 2021 Sep 6. doi: 10.1055/a-16379051. PMID: 34488228. Oogheelkunde van Overdam K, Busch E, Verdijk R, Pennekamp C. The role of vitreous cortex remnants in proliferative vitreoretinopathy formation demonstrated by histopathology: A case report. Am J Ophthalmol Case Rep. 2021 Oct 7;24:101219. doi: 10.1016/j. ajoc.2021.101219.eCollection 2021 Dec. PMID: 34646961. Orthopedisch centrum (CORAL) Bayoumi T, Benner JL, Stavenuiter MHJ, van der List JP. Tibial tubercle transfer leads to clinically relevant improvement in patients with patellar maltracking without instability: a systematic review and meta-analysis. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2021 Apr;29(4):1137-1149. doi:10.1007/s00167-020-06114-1. Epub 2020 Jun 27. PMID: 32594329. Bayoumi T, van Duijvenbode D, Benner J, Boerma-Argelo K, Stavenuiter M, van der List J. Clinical Improvement Is Achieved Following Tibial Tubercle Distomedialization for Patellar Maltracking and Patella Alta Without Instability. Arthrosc Sports Med Rehabil. 2021 Jun 15;3(3):e845-e853. doi:10.1016/j. asmr.2021.01.027. eCollection 2021 Jun. PMID: 34195653. Burger J, Jager T, Dooley M, Zuiderbaan H, Kerkhoffs G, Pearle A. Comparable incidence of periprosthetic tibial fractures in cementless and cemented unicompartmental knee arthroplasty: a systematic review and meta-analysis. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2021 Feb 2. doi: 10.1007/s00167-021-06449-3. PMID: 33528591. Diederix L, Roth K, Edomskis P, Musters L, Allema J, Kraan G, Reijman M, Colaris J. Do We Need to Stabilize All Reduced Metaphyseal Both-bone Forearm Fractures in Children with K-wires? Clin Orthop Relat Res. 2021 Sep 17. doi: 10.1097/ CORR.0000000000001980. PMID: 34533477. Fransen B, Pijnappels M, Butter I, Burger B, van Dieën J, Hoozemans M. Patients’ perceived walking abilities, daily-life gait behavior and gait quality before and 3 months after total knee arthroplasty. Arch Orthop Trauma Surg. 2021 May 6. doi: 10.1007/s00402-02103915-y. PMID: 33956227. Hagemans F, Larsson S, Reijman M, Frobell R, Struglics A, Meuffels D. An Anterior Cruciate Ligament Rupture Increases Levels of Urine N-terminal Cross-linked Telopeptide of Type I Collagen, Urine C-terminal Cross-linked Telopeptide of Type II Collagen, Serum Aggrecan ARGS Neoepitope, and Serum Tumor Necrosis Factor-a. Am J Sports Med. 2021 Nov;49(13):3534-3543. doi: 10.1177/03635465211042310. Epub2021 Sep 30. PMID: 34591687. Wetenschappelijke publicaties 2021 | 97

Laas N, Engelsma Y, Hagemans F, Hoelen M, van Deurzen D, Burger B. Reverse or Hemi Shoulder Arthroplasty in Proximal Humerus Fractures: A Single-Blinded Prospective Multicenter Randomized Clinical Trial. J Orthop Trauma. 2021 May 1;35(5):252-258. doi: 10.1097/BOT.0000000000001978. PMID: 33470595. Musters L, Diederix L, Roth K, Edomskis P, Kraan G, Allema J, Reijman M, Colaris J. Below-elbow cast sufficient for treatment of minimally displaced metaphyseal both-bone fractures of the distal forearm in children: long-term results of a randomized controlled multicenter trial. Acta Orthop. 2021 Aug;92(4):468-471. doi: 10.1080/17453674.2021.1889106. Epub 2021Feb 22. PMID: 33615976. Pander P, Fransen B, Hagemans F, Keijser L. Functional outcome of total knee arthroplasty following tibial plateau fractures: a systematic review. Arch Orthop Trauma Surg. 2021 Nov 20. doi: 10.1007/s00402-021-04188-1. PMID: 34800157. van der List J, El Saddy S, Vos S, Temmerman O. Role of preoperative posterior tilt on the outcomes of internal fixation of non-displaced femoral neck fractures: A systematic review and meta-analysis. Injury. 2021 Mar;52(3):316-323. doi: 10.1016/j.injury.2020.11.063. Epub 2020 Nov 23. PMID: 33257020. van der List J, Hagemans F, Zuiderbaan H, van Dijke C, Rademakers M, van Noort A, Kerkhoffs G. Age, activity level and meniscus injury, but not tear location, tibial slope or anterolateral ligament injury predict coping with anterior cruciate ligament injury. Knee. 2021 Mar;29:222-232. doi: 10.1016/j.knee.2021.01.027. Epub 2021 Feb 25. PMID: 33640621. van Duijvenbode D, van Dam M, de Beer L, Stavenuiter M, Hofstee D, van Dijke C, Sjer A, Steen M. The reliability of the patellotrochlear index on magnetic resonance imaging for measuring patellofemoral height. Knee. 2021 Oct;32:56-63. doi: 10.1016/j. knee.2021.07.009. Epub 2021 Aug 17. PMID: 34416526. von Gerhardt A, Willems J, Geervliet P, Spruyt P, van Noort A, Visser C. Long-term results of the uncemented resurfacing shoulder hemiarthroplasty (Global C.A.P.). J Shoulder Elbow Surg. 2021 Sep 27:S1058-2746(21)00693-5. doi:10.1016/j.jse.2021.08.021. PMID: 34592409. Pathologie Smilde B, Louwerenburg A, van Santen M, Hendriks M. Leptomeningeal Metastases From Colorectal Signet-Ring Cell Cancer: A Case Report and Literature Review. Clin Colorectal Cancer. 2021 Nov 28:S1533-0028(21)00126-2. doi:10.1016/j.clcc.2021.11.007. PMID: 34953675. Utami A, Azahaf S, de Boer O, van der Horst C, Meijer-Jorna L, van der Wal A. A literature review of microvascular proliferation in arteriovenous malformations of skin and soft tissue. J Clin Transl Res. 2021 Jul 30;7(4):540-557. eCollection 2021 Aug 26. PMID: 34541367. Radiologie Appelman L, Appelman P, Siebers C, Bult P, Go H, Schlooz M, Mann R. The value of mammography in women with focal breast complaints in addition to initial targeted ultrasound. Breast Cancer Res Treat. 2021 Jan;185(2):381-389. doi: 10.1007/s10549-020-059435.Epub 2020 Sep 30. PMID: 33000376. Bogveradze N, El Khababi N, Schurink N, van Griethuysen J, de Bie S, Bosma G, Cappendijk V, Geenen R, Neijenhuis P, Peterson G, Veeken C, Vliegen R, Maas M, Lahaye M, Beets G, Beets-Tan R, Lambregts D. Evolutions in rectal cancer MRI staging and risk stratification in The Netherlands. Abdom Radiol (NY). 2021 Oct 4. doi: 10.1007/s00261-021-03281-8. PMID: 34605966. Bogveradze N, Lambregts D, El Khababi N, Dresen R, Maas M, Kusters M, Tanis P, Beets-Tan R. The sigmoid take-off as a landmark to distinguish rectal from sigmoid tumours on MRI: Reproducibility, pitfalls and potential impact on treatment stratification. Eur J Surg Oncol. 2021 Sep 20:S0748-7983(21)00735-6. doi:10.1016/j. ejso.2021.09.009. PMID: 34583878. Cooley J, Hebert J, de Zoete A, Jensen T, Algra P, Kjaer P, Walker B. Assessing lumbar paraspinal muscle cross-sectional area and fat composition with T1 versus T2-weighted magnetic resonance imaging: Reliability and concurrent validity. PLoS One. 2021 Feb 5;16(2):e0244633. doi: 10.1371/journal.pone.0244633. eCollection2021. PMID: 33544707. Dijkstra M, Nieuwenhuizen S, Puijk R, Timmer F, Geboers B, Schouten E, Opperman J, Scheffer H, de Vries J, Versteeg K, Lissenberg-Witte B, van den Tol M, Meijerink M. Primary Tumor Sidedness, RAS and BRAF Mutations and MSI Status as Prognostic Wetenschappelijke publicaties 2021 | 98 Factors in Patients with Colorectal Liver Metastases Treated with Surgery and Thermal Ablation: Results from the Amsterdam Colorectal Liver Met Registry (AmCORE). Biomedicines. 2021 Aug 5;9(8):962. doi: 10.3390/biomedicines9080962. PMID: 34440165. Dijkstra M, Nieuwenhuizen S, Puijk R, Timmer F, Geboers B, Schouten E, Opperman J, Scheffer H, Vries J, Swijnenburg R, Versteeg K, Lissenberg-Witte B, van den Tol M, Meijerink M. Thermal Ablation Compared to Partial Hepatectomy for Recurrent Colorectal Liver Metastases: An Amsterdam Colorectal Liver Met Registry (AmCORE) Based Study. Cancers (Basel). 2021 Jun 2;13(11):2769. doi: 10.3390/cancers13112769. PMID: 34199556. Dijkstra M, Nieuwenhuizen S, Puijk R, Timmer F, Geboers B, Schouten E, Opperman J, Scheffer H, de Vries J, Versteeg K, Lissenberg-Witte B, Meijerink M, van den Tol M. Repeat Local Treatment of Recurrent Colorectal Liver Metastases, the Role of Neoadjuvant Chemotherapy: An Amsterdam Colorectal Liver Met Registry (AmCORE) Based Study. Cancers (Basel). 2021 Oct 5;13(19):4997. doi: 10.3390/cancers13194997. PMID: 34638481. Fritzsche J, Bachiri S, Tol S, Dunker M, van Berkel A. A Rare Case of (Necrotizing) Fasciitis After Colonoscopy. Am J Gastroenterol. 2021 Sep 3. doi: 10.14309/ajg.0000000000001493. PMID: 34491234. Govers S, van der Zant FM, Wondergem M, Broos WAM, Knol RJJ. “Skull on Fire”: Monostotic Paget Disease of the Skull Bone. Clin Nucl Med. 2021 Jan;46(1):55-57. doi: 10.1097/ RLU.0000000000003360. PMID: 33156053. Hendriks P, Sudiono D, Schaapman J, Coenraad M, Tushuizen M, Takkenberg R, Oosterveer T, de Geus-Oei L, van Delden O, Burgmans M. Thermal ablation combined with transarterial chemoembolization for hepatocellular carcinoma: What is the right treatment sequence? Eur J Radiol. 2021 Oct 26;144:110006. doi: 10.1016/j.ejrad.2021.110006. PMID: 34717187. Nieuwenhuizen S, Dijkstra M, Puijk R, Timmer F, Nota I, Opperman J, van den Bemd B, Geboers B, Ruarus A, Schouten E, de Vries J, Scheffer H, van Geel A, van Waesberghe J, Swijnenburg R, Versteeg K, Lissenberg-Witte B, van den Tol M, Haasbeek C, Meijerink M. Thermal Ablation versus Stereotactic Ablative Body Radiotherapy to Treat Unresectable Colorectal Liver Metastases: A Comparative Analysis from the Prospective Amsterdam CORE Registry. Cancers

(Basel). 2021 Aug 26;13(17):4303. doi: 10.3390/cancers13174303. PMID: 34503113. Puijk R, Ahmed M, Adam A, Arai Y, Arellano R, de Baère T, Bale R, Bellera C, Binkert C, Brace C, Breen D, Brountzos E, Callstrom M, Carrafiello G, Chapiro J, de Cobelli F, Coupé V, Crocetti L, Denys A, Dupuy D, Erinjeri J, Filippiadis D, Gangi A, Gervais D, Gillams A, Greene T, Guiu B, Helmberger T, Iezzi R, Kang T, Kelekis A, Kim H, Kröncke T, Kwan S, Lee M, Lee F, Lee E, Liang P, Lissenberg-Witte B, Lu D, Madoff D, Mauri G, Meloni M, Morgan R, Nadolski G, Narayanan G, Newton I, Nikolic B, Orsi F, Pereira P, Pua U, Rhim H, Ricke J, Rilling W, Salem R, Scheffer H, Sofocleous C, Solbiati L, Solomon S, Soulen M, Sze D, Uberoi R, Vogl T, Wang D, Wood B, Goldberg S, Meijerink M. Consensus Guidelines for the Definition of Time-to-Event End Points in Image-guided Tumor Ablation: Results of the SIO and DATECAN Initiative. Radiology. 2021 Dec;301(3):533-540. doi: 10.1148/ radiol.2021203715. Epub 2021 Sep28. PMID: 34581627. Samim A, Tytgat GAM, Bleeker G, Wenker STM, Chatalic KLS, Poot AJ, Tolboom N, van Noesel MM, Lam MGEH, de Keizer B. Nuclear Medicine Imaging in Neuroblastoma: Current Status and New Developments. J Pers Med. 2021 Apr 4;11(4):270. doi: 10.3390/ jpm11040270. PMID: 33916640. Schurink N, van Kranen S, Roberti S, van Griethuysen J, Bogveradze N, Castagnoli F, Khababi N, Bakers F, de Bie S, Bosma G, Cappendijk V, Geenen R, Neijenhuis P, Peterson G, Veeken C, Vliegen R, BeetsTan R, Lambregts D. Sources of variation in multicenter rectal MRI data and their effect on radiomics feature reproducibility. Eur Radiol. 2021 Oct 16. doi: 10.1007/s00330-021-08251-8. PMID: 34655313. van den Broek J, Kol S, Doodeman J, Schreurs W, van Geel A. Indeterminate Liver Lesions in Patients With Early Stage Rectal Cancer: Can They Be Ignored? Pract Radiat Oncol. 2021 NovDec;11(6):502-509. doi: 10.1016/j.prro.2021.07.002.Epub 2021 Jul 14. PMID: 34273596. van Duijvenbode D, van Dam M, de Beer L, Stavenuiter M, Hofstee D, van Dijke C, Sjer A, Steen M. The reliability of the patellotrochlear index on magnetic resonance imaging for measuring patellofemoral height. Knee. 2021 Oct;32:56-63. doi: 10.1016/j. knee.2021.07.009. Epub 2021 Aug 17. PMID: 34416526. Wondergem M, van der Zant F, Broos W, Roeleveld T, Donker R, Ten Oever D, Geenen R, Knol R. (18)F-DCFPyL PET/CT for primary staging in 160 high-risk prostate cancer patients; metastasis detection rate, influence on clinical management and preliminary results of treatment efficacy. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2021 Feb;48(2):521-531. doi: 10.1007/s00259-020-04782-2.Epub 2020 Jul 27. PMID: 32719916. Reumatologie Agca R, Heslinga M, Raterman H, Simsek S, Voskuyl A, Nurmohamed M. Coexistent subclinical hypothyroidism is associated with an increased risk of new cardiovascular events in rheumatoid arthritis: an explorative study. Scand J Rheumatol. 2021 Mar 23:1-4. doi: 10.1080/03009742.2021.1891279. PMID: 33754936. Elbers LPB, Raterman HG, Lems WF. Bone Mineral Density Loss and Fracture Risk After Discontinuation of Anti-osteoporotic Drug Treatment: A Narrative Review. Drugs. 2021 Sep;81(14):16451655. doi: 10.1007/s40265-021-01587-x. Epub 2021 Sep 15. PMID: 34524681. Hartman L, Cutolo M, Bos R, Opris-Belinski D, Kok M, GriepWentink H, Klaasen R, Allaart C, Bruyn G, Raterman H, Voshaar M, Gomes N, Pinto R, Klausch L, Lems W, Boers M. Medication adherence in older people with rheumatoid arthritis is lower according to electronic monitoring than according to pill count. Rheumatology (Oxford). 2021 Nov 3;60(11):5239-5246. doi:10.1093/ rheumatology/keab207. PMID: 33682887. Juhász B, Gulyás K, Horváth Á, Végh E, Pusztai A, Szentpétery Á, Petho Z, Bodnár N, Hamar A, Bodoki L, Bhattoa H, Szekanecz É, Hodosi K, Domján A, Szamosi S, Horváth C, Szántó S, Szucs G, Raterman H, Lems W, FitzGerald O, Szekanecz Z. Peripheral quantitative computed tomography in the assessment of bone mineral density in anti-TNF-treated rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis patients. BMC Musculoskelet Disord. 2021 Sep 23;22(1):817. doi: 10.1186/s12891-021-04708-5. PMID: 34556105. Messina O, Vidal L, Wilman M, Bultink I, Raterman H, Lems W. Correction to: Management of glucocorticoid-induced osteoporosis. Aging Clin Exp Res. 2021 Jul 23. doi: 10.1007/s40520021-01937-5. PMID: 34297337. Messina OD, Vidal LFernando, Vidal MVidal, Bultink IEM, Raterman HG, Lems W. Management of glucocorticoid-induced osteoporosis. Aging Clin Exp Res. 2021 Apr;33(4):793-804. doi: 10.1007/s40520021-01823-0. Epub2021 Mar 22. PMID: 33751462. Pusztai A, Hamar A, Czókolyová M, Gulyás K, Horváth Á, Végh E, Petho Z, Szamosi S, Balogh E, Bodnár N, Bodoki L, Szentpétery Á, Bhattoa H, Kerekes G, Juhász B, Szekanecz É, Hodosi K, Domján A, Szántó S, Raterman H, Lems W, Szekanecz Z, Szucs G. Associations of vascular and bone status in arthritis patients. Sci Rep. 2021 Sep 30;11(1):19504. doi: 10.1038/s41598-021-99071-9. PMID: 34593938. Ter Wee M, Raterman H, van Schoor N, Deeg D, Lems W, Nurmohamed M, Simsek S. Accuracy of an algorithm to identify rheumatoid arthritis in the Longitudinal Ageing Study Amsterdam population: a validation study. Scand J Rheumatol. 2021 Jul;50(4):290-294. doi: 10.1080/03009742.2020.1852442. Epub2021 Mar 15. PMID: 33719901. van den Oever I, Baniaamam M, Simsek S, Raterman H, van Denderen J, van Eijk I, Peters M, van der Horst-Bruinsma I, Smulders Y, Nurmohamed M. The effect of anti-TNF treatment on body composition and insulin resistance in patients with rheumatoid arthritis. Rheumatol Int. 2021 Feb;41(2):319-328. doi: 10.1007/s00296-020-04666-6. Epub 2020Aug 10. PMID: 32776224. Revalidatiegeneeskunde Apeldoorn A, Den Arend M, Schuitemaker R, Egmond D, Hekman K, Van Der Ploeg T, Kamper S, Van Tulder M, Ostelo R. Interrater agreement and reliability of clinical tests for assessment of patients with shoulder pain in primary care. Physiother Theory Pract. 2021 Jan;37(1):177-196. doi: 10.1080/09593985.2019.1587801.Epub 2019 Mar 22. PMID: 30900508. Apeldoorn A, Helvoirt Hvan. De alternerende lumbale laterale shift; case report. FysioPraxis 2021 Mei;30(4):32-33. van Dongen JM, Jornada Ben Â, Finch AP, Rossenaar MMM, Biesheuvel-Leliefeld KEM, Apeldoorn AT, Ostelo RWJG, van Tulder MW, van Marwijk HWJ, Bosmans JE. Assessing the Impact of EQ-5D Country-specific Value Sets on Cost-utility Outcomes. Med Care. 2021 Jan;59(1):82-90. doi: 10.1097/MLR.0000000000001417. PMID: 33201085. Wetenschappelijke publicaties 2021| 99

KNGF-richtlijn Lage rugpijn en lumbosacraal radiculair syndroom / Onder redactie van: dr. N.M. Swart; dr. A.T. Apeldoorn; D. Conijn, MSc; G.A. Meerhoff, MSc; prof. dr. R.W.J.G. Ostelo Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) / Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM). KNGFrichtlijn Lage rugpijn en lumbosacraal radiculair syndroom. Amersfoort/Utrecht: KNGF/VvoCM; 2021. Spoedeisende hulp (SEH) Beers L, Loggers S, Nooij Lde. Displaced fracture of the proximal humerus in an elderly patient, the cause of a more serious problem. Visual Journal of Emergency Medicine 25 (2021). doi.org/10.1016/j. visj.2021.101086. Berg I, Kolfschoten N, Elsenga H, Verweij B, Bierens J. Resuscitation of persons who drowned in sea foam. Resuscitation. 2021 Nov 9;170:26-27. doi: 10.1016/j.resuscitation.2021.11.003. PMID: 34767900. Hakkenbrak N, Loggers S, Lubbers E, de Geus J, van Wonderen S, Berkeveld E, Mikdad S, Giannakopoulos G, Ponsen K, Bloemers F. Trauma care during the COVID-19 pandemic in the Netherlands: a level 1 trauma multicenter cohort study. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2021 Sep 8;29(1):130. doi:10.1186/s13049-021-00942-x. PMID: 34493310. Hoogcarspel S, Doodeman H, Schakenraad D, de Nooij L. [Acute care during the first corona wave. Minor health damage for patients without covid-19 in a Dutch hospital]. Ned Tijdschr Geneeskd. 2021 Mar 26;165:D5650. PMID: 33793135. Verbeek A, de Valk J, Schakenraad D, Verbeek J, Kroon A. E-bike and classic bicycle-related traumatic brain injuries presenting to the emergency department. Emerg Med J. 2021 Apr;38(4):279-284. doi: 10.1136/emermed-2019-208811. Epub 2021 Jan20. PMID: 33472871. Traumachirurgie Beeres F, Diwersi N, Houwert M, Link B, Heng M, Knobe M, Groenwold R, Frima H, Babst R, Jm van de Wall B. ORIF versus MIPO for humeral shaft fractures: a meta-analysis and systematic review of randomized clinical trials and observational studies. Injury. 2021 Apr;52(4):653-663. doi: 10.1016/j.injury.2020.11.016. Epub 2020 Nov 6. PMID: 33223254. Bretschneider T, Michelitsch C, Frima H, Furrer M, Sommer C. Pathologic femur fractures following surgery and radiotherapy for soft tissue sarcomas: A case series. Int J Surg Case Rep. 2021 Jul;84:106062. doi: 10.1016/j.ijscr.2021.106062. Epub 2021Jun 11. PMID: 34139424. Hakkenbrak N, Loggers S, Lubbers E, de Geus J, van Wonderen S, Berkeveld E, Mikdad S, Giannakopoulos G, Ponsen K, Bloemers F. Trauma care during the COVID-19 pandemic in the Netherlands: a level 1 trauma multicenter cohort study. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2021 Sep 8;29(1):130. doi:10.1186/s13049-021-00942-x. PMID: 34493310. Kabelitz N, Kabelitz M, Frima H, Rehm A, Sommer C, Michelitsch C. Lateral approach for intramedullary nailing of displaced midshaft clavicle fractures; a retrospective cohort study. Eur J Trauma Emerg Surg. 2021 Mar 3. doi: 10.1007/s00068-021-01620-4. PMID: 33656616. Popal Z, Berkeveld E, Ponsen K, Goei H, Bloemers F, Zuidema W, Giannakopoulos G. The effect of socioeconomic status on severe traumatic injury: a statistical analysis. Eur J Trauma Emerg Surg. 2021 Feb;47(1):195-200. doi: 10.1007/s00068-019-01219-w.Epub 2019 Sep 4. PMID: 31485705. Sanders F, Birnie M, Dingemans S, van den Bekerom M, Parkkinen M, van Veen R, Goslings J, Schepers T. Functional outcome of routine versus on-demand removal of the syndesmotic screw: a multicentre randomized controlled trial. Bone Joint J. 2021 Nov;103-B(11):1709-1716. doi:10.1302/0301-620X.103B11.BJJ-20210348.R2. PMID: 34719269. Urologie Coelingh Bennink H, van Moorselaar J, Crawford E, Roos E, Somford D, Roeleveld T, de Haan T, van Melick H, Reisman Y, Zimmerman Y, van Osta G, Krijgh J, Shore N, Saad F, Schally A, Debruyne F. Estetrol Cotreatment of Androgen Deprivation Therapy in Infiltrating or Metastatic, Castration-sensitive Prostate Cancer: A Randomized, Double-blind, Phase II Trial (PCombi). Eur Urol Open Sci. 2021 May 6;28:52-61. doi: 10.1016/j.euros.2021.04.005.eCollection 2021 Jun. PMID: 34337526. Hinsenveld F, Boormans J, van der Poel H, van der Schoot D, Vis A, Aben K, Arends T, Ausems P, Baselmans D, Berger C, Berrens A, Bickerstaffe H, Bos S, Braam M, Buddingh K, Claus S, Dekker Wetenschappelijke publicaties 2021 | 100 K, van Doeveren T, Einerhand S, Fossion L, van Gennep E, van Ginkel N, Palacios L, Hermans T, Hobijn M, van Huystee S, Jaspers-Valentijn M, Klaver O, Koldewijn E, Korsten L, Lenting A, Lentjes K, Luiting H, van der Meer S, Nieuwenhuijzen J, Noordzij M, Nooter R, Notenboom C, Oomen R, van Roermund J, de Rooij J, Roshani H, Schrier B, van der Slot M, Somford D, Stelwagen P, Stroux A, van der West A, Wijsman B, Windt W, van Zanten P, van Beek S. Intermediate-term survival of robot-assisted versus open radical cystectomy for muscle-invasive and high-risk non-muscle invasive bladder cancer in The Netherlands. Urol Oncol. 2021 Jul 21:S1078-1439(21)00277-5. doi: 10.1016/j.urolonc.2021.06.018. PMID: 34303597. Jansen B, Bodar Y, Zwezerijnen G, Meijer D, van der Voorn J, Nieuwenhuijzen J, Wondergem M, Roeleveld T, Boellaard R, Hoekstra O, van Moorselaar R, Oprea-Lager D, Vis A. Pelvic lymphnode staging with (18)F-DCFPyL PET/CT prior to extended pelvic lymph-node dissection in primary prostate cancer - the SALT trial. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2021 Feb;48(2):509-520. doi: 10.1007/ s00259-020-04974-w.Epub 2020 Aug 12. PMID: 32789599. Kuppen MCP, Westgeest HM, van den Eertwegh AJM, van Moorselaar RJA, van Oort IM, Coenen JLLM, van den Bergh ACMFons, Mehra N, Somford DM, Bergman AM, Ten Bokkel Huinink D, Fossion L, Geenen MM, Hendriks MP, van de Luijtgaarden ACM, Polee MB, Weijl NI, van de Wouw AJ, de Wit R, Uyl-de Groot CA, Gerritsen WR. Real-world Outcomes of Sequential Androgen-receptor Targeting Therapies with or Without Interposed Life-prolonging Drugs in Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer: Results from the Dutch Castration-resistant Prostate Cancer Registry. Eur Urol Oncol. 2021 Aug;4(4):618-627. doi: 10.1016/j. euo.2019.09.005. Epub 2019 Oct8. PMID: 31601523. Veerman H, Houwink A, Schutte P, Nieuwenhuijzen J, Roeleveld T, Wit E, Mazel J, van der Sluis T, Vis A, van Leeuwen P, van der Poel H. Reply by Authors. J Urol. 2021 Mar 18:101097JU00000000 0 000164502. doi: 10.1097/JU.0000000000001645.02. PMID: 33734854. Veerman H, Houwink A, Schutte P, Nieuwenhuijzen J, Roeleveld T, Wit E, Mazel J, van der Sluis T, Vis A, van Leeuwen P, van der Poel H. Intraoperative Strategies to Reduce Catheter-Related Bladder Discomfort in the Early Postoperative Period after RobotAssisted Radical Prostatectomy. J Urol. 2021 Jun;205(6):1671-1680. doi: 10.1097/JU.0000000000001645. Epub 2021 Feb19. PMID: 33605794.

Wijburg CJ, Michels CTJ, Hannink G, Grutters JPC, Rovers MM, Alfred Witjes J. Robot-assisted Radical Cystectomy Versus Open Radical Cystectomy in Bladder Cancer Patients: A Multicentre Comparative Effectiveness Study. Eur Urol. 2021 May;79(5):609-618. doi: 10.1016/j.eururo.2020.12.023. Epub 2021 Jan11. PMID: 33446375. Wondergem M, van der Zant F, Broos W, Roeleveld T, Donker R, Ten Oever D, Geenen R, Knol R. (18)F-DCFPyL PET/CT for primary staging in 160 high-risk prostate cancer patients; metastasis detection rate, influence on clinical management and preliminary results of treatment efficacy. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2021 Feb;48(2):521-531. doi: 10.1007/s00259-020-04782-2.Epub 2020 Jul 27. PMID: 32719916. Vaatchirurgie Alberga AJ, Karthaus EG, van Zwet EW, de Bruin JL, van Herwaarden JA, Wever JJ, Verhagen HJM. Outcomes in Octogenarians and the Effect of Comorbidities After Intact Abdominal Aortic Aneurysm Repair in the Netherlands: A Nationwide Cohort Study. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2021 Jun;61(6):920-928. doi: 10.1016/j.ejvs.2021.02.047.Epub 2021 Apr 16. PMID: 33875325. Geraedts A, Mulay S, Terwee C, Vahl A, Verhagen H, Ünlü Ç, Ubbink D, Koelemay M, Balm R. Patient-Reported Outcomes of Yearly Imaging Surveillance in Patients Following Endovascular Aortic Aneurysm Repair. Ann Vasc Surg. 2021 Dec 10:S08905096(21)00930-4. doi: 10.1016/j.avsg.2021.11.003. PMID: 34902477. Geraedts ACM, Mulay S, van Dieren S, Koelemay MJW, Balm R. Analysis of Outcomes After Endovascular Abdominal Aortic Aneurysm Repair in Patients With Abnormal Findings on the First Postoperative Computed Tomography Angiography. J Endovasc Ther. 2021 Dec;28(6):878-887. doi: 10.1177/15266028211030539. Epub 2021Jul 28. PMID: 34315298. Huizing E. Treatment modalities for chronic limb-threatening ischemia: strategies and outcomes Treatment modalities for chronic limb-threatening ischemia: strategies and outcomes Ipema J, Brand AR, DE Borst GJ, DE Vries J, ÜnlÜ Ç. Antiplatelet and anticoagulation therapy after revascularization for lower extremity artery disease: a national survey and literature overview. J Cardiovasc Surg (Torino). 2021 Feb;62(1):59-70. doi:10.23736/S00219509.20.11402-2. Epub 2020 Oct 28. PMID: 33112125. Ipema J, Heinen S, Janssens A, Potters F, Ünlü Ç, de Vries J, van den Heuvel D. Repeatability, and Intra-Observer and Interobserver Agreement of Two Dimensional Perfusion Angiography in Patients with Chronic Limb Threatening Ischaemia. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2021 Jun;61(6):980-987. doi: 10.1016/j.ejvs.2021.02.014.Epub 2021 Mar 18. PMID: 33744094. Ipema J, Kum S, Huizing E, Schreve M, Varcoe R, Hazenberg C, DE Vries J, ÜnlÜ Ç. A systematic review and meta-analysis of bioresorbable vascular scaffolds for below-the-knee arterial disease. Int Angiol. 2021 Feb;40(1):42-51. doi: 10.23736/S03929590.20.04462-4. Epub 2020 Oct21. PMID: 33086777. Kum S, Ipema J, Huizing E, Tan Y, Lim D, Lok I, Hazenberg C, Ünlü Ç. Outcomes of the paclitaxel-eluting Eluvia stent for long femoropopliteal lesions in Asian patients with predominantly chronic limb-threatening ischemia. Vasc Med. 2021 Mar 18:1358863X20987894. doi: 10.1177/1358863X20987894. PMID: 33733963. Roosendaal LC, Wiersema AM, Yeung KK, Ünlü Ç, Metz R, Wisselink W, Jongkind V. Survival and Living Situation After Ruptured Abdominal Aneurysm Repair in Octogenarians. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2021 Mar;61(3):375-381. doi: 10.1016/j.ejvs.2020.11.023.Epub 2021 Jan 6. PMID: 33422440. Schuurmann R, Kropman R, Ouriel K, Jordan W, Muhs B, ‘t Mannetje Y, Reijnen M, Fioole B, Ünlü Ç, Brummel P, de Vries J. Remodeling of Abdominal Aortic Angulation and Curvature After Endovascular Aneurysm Repair in Patients With vs Without Late Type Ia Endoleak or Endograft Migration. J Endovasc Ther. 2021 Apr;28(2):342-351. doi: 10.1177/1526602821995831. Epub 2021Mar 4. PMID: 33660575. Willemsen SIrene, Ten Berge MGeert, Statius van Eps RGeorge, Veger HThomasChristian, van Overhagen H, van Dijk LCarolus, Putter H, Wever JJacob. Nationwide Study to Predict Colonic Ischemia after Abdominal Aortic Aneurysm Repair in The Netherlands. Ann Vasc Surg. 2021 May;73:407-416. doi: 10.1016/j. avsg.2020.11.015. Epub 2020 Dec28. PMID: 33383137. Verloskunde, gynaecologie en voortplantingsgeneeskunde Baldewpersad Tewarie N, van Driel W, van Ham M, Wouters M, Kruitwagen R. Clinical auditing as an instrument to improve care for patients with ovarian cancer: The Dutch Gynecological Wetenschappelijke publicaties 2021 | 101 Oncology Audit (DGOA). Eur J Surg Oncol. 2021 Jul;47(7):1691-1697. doi: 10.1016/j.ejso.2021.01.019. Epub2021 Feb 5. PMID: 33581966. Cornelisse S, Ramos L, Arends B, Brink-van der Vlugt J, de Bruin J, Curfs M, Derhaag J, van Dongen A, van Echten-Arends J, Groenewoud E, Maas J, Pieterse Q, van Santbrink E, Slappendel E, Traas M, Visser J, Vergouw C, Verhoeve H, van der Westerlaken L, Wurth Y, van der Zanden M, Braat D, van Wely M, Mastenbroek S, Fleischer K. Comparing the cumulative live birth rate of cleavagestage versus blastocyst-stage embryo transfers between IVF cycles: a study protocol for a multicentre randomised controlled superiority trial (the ToF trial). BMJ Open. 2021 Jan 13;11(1):e042395. doi: 10.1136/bmjopen-2020-042395. PMID: 33441363. Donders GGG, Grinceviciene S, Haldre K, Lonnee-Hoffmann R, Donders F, Tsiakalos A, Adriaanse A, Martinez de Oliveira J, Ault K, Mendling W, . ISIDOG Consensus Guidelines on COVID-19 Vaccination for Women before, during and after Pregnancy. J Clin Med. 2021 Jun 29;10(13):2902. doi: 10.3390/jcm10132902. PMID: 34209801. Nijsten K, Dean C, van der Minnen L, Bais J, Ris-Stalpers C, van Eekelen R, Bremer H, van der Ham D, Heidema W, Huisjes A, Kleiverda G, Kuppens S, van Laar J, Langenveld J, van der Made F, Papatsonis D, Pelinck M, Pernet P, van Rheenen-Flach L, Rijnders R, Scheepers H, Vogelvang T, Mol B, Roseboom T, Koot M, Grooten I, Painter R. Recurrence, postponing pregnancy, and termination rates after hyperemesis gravidarum: Follow up of the MOTHER study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2021 Sep;100(9):1636-1643. doi: 10.1111/ aogs.14197. Epub2021 Jun 26. PMID: 34033123. Nijsten K, Koot M, van der Post J, Bais J, Ris-Stalpers C, Naaktgeboren C, Bremer H, van der Ham D, Heidema W, Huisjes A, Kleiverda G, Kuppens S, van Laar J, Langenveld J, van der Made F, Papatsonis D, Pelinck M, Pernet P, van Rheenen-Flach L, Rijnders R, Scheepers H, Siegelaar S, Vogelvang T, Mol B, Roseboom T, Grooten I, Painter R. Thyroid-stimulating hormone and free thyroxine fail to predict the severity and clinical course of hyperemesis gravidarum: A prospective cohort study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2021 Aug;100(8):1419-1429. doi: 10.1111/aogs.14131. Epub2021 Mar 12. PMID: 33606270.

Pontesilli M, Hof MH, Ravelli ACJ, van Altena AJ, Soufan AT, Mol BW, Kostelijk EH, Slappendel E, Consten D, Cantineau AEP, van der Westerlaken LAJ, van Inzen W, Dumoulin JCM, Ramos L, Baart EB, Broekmans FJM, Rijnders PM, Curfs MHJM, Mastenbroek S, Repping S, Roseboom TJ, Painter RC. Effect of parental and ART treatment characteristics on perinatal outcomes. Hum Reprod. 2021 May 17;36(6):1640-1665. doi: 10.1093/humrep/deab008. PMID: 33860303. van Hoogenhuijze N, Mol F, Laven J, Groenewoud E, Traas M, Janssen C, Teklenburg G, de Bruin J, van Oppenraaij R, Maas J, Moll E, Fleischer K, van Hooff M, de Koning C, Cantineau A, Lambalk C, Verberg M, van Heusden A, Manger A, van Rumste M, van der Voet L, Pieterse Q, Visser J, Brinkhuis E, den Hartog J, Glas M, Klijn N, van der Meer S, Bandell M, Boxmeer J, van Disseldorp J, Smeenk J, van Wely M, Eijkemans M, Torrance H, Broekmans F. Endometrial scratching in women with one failed IVF/ICSI cycle-outcomes of a randomised controlled trial (SCRaTCH). Hum Reprod. 2021 Jan 1;36(1):87-98. doi: 10.1093/humrep/deaa268. PMID: 33289528. van Hoogenhuijze N, van Eekelen R, Mol F, Schipper I, Groenewoud E, Traas M, Janssen C, Teklenburg G, de Bruin J, van Oppenraaij R, Maas J, Moll E, Fleischer K, van Hooff M, de Koning C, Cantineau A, Lambalk C, Verberg M, van Heusden A, Manger A, van Rumste M, van der Voet L, Pieterse Q, Visser J, Brinkhuis E, den Hartog J, Glas M, Klijn N, van der Zanden M, Bandell M, Boxmeer J, van Disseldorp J, Smeenk J, van Wely M, Eijkemans M, Torrance H, Broekmans F. Economic evaluation of endometrial scratching before the second IVF/ICSI treatment: a cost-effectiveness analysis of a randomized controlled trial (SCRaTCH trial). Hum Reprod. 2021 Dec 3:deab261. doi: 10.1093/humrep/deab261. PMID: 34864993. Vodegel EV, Zwolsman SE, Vollebregt A, Duijnhoven RG, Bosmans JE, Speksnijder L, Roos EJ, Spaans W, Gerards F, Adriaanse A, Vernooij F, Milani AL, Sikkema M, Weemhoff M, Mous M, Damoiseaux A, van Dongen H, V/D Ploeg M, Veen J, van de Pol G, Broekman B, Steures P, Tjin-Asjoe F, van der Stege J, Mouw R, van der Vaart CH, Roovers JWR. Cost-Effectiveness of perioperative Vaginally Administered estrogen in postmenopausal women undergoing prolapse surgery (EVA trial): study protocol for a multicenter double-blind randomized placebo-controlled trial. BMC Womens Health. 2021 Dec 31;21(1):439. doi: 10.1186/s12905-02101587-9. PMID: 34972504. Zaat T, Brink A, de Bruin J, Goddijn M, Broekmans F, Cohlen B, Macklon N, van Wely M, Groenewoud E, Mol F. Increased obstetric and neonatal risks in artificial cycles for frozen embryo transfers? Reprod Biomed Online. 2021 May;42(5):919-929. doi: 10.1016/j. rbmo.2021.01.015. Epub2021 Feb 1. PMID: 33736993. Ziekenhuisapotheek Bakker T, Abu-Hanna A, Dongelmans D, Vermeijden W, Bosman R, de Lange D, Klopotowska J, de Keizer N, Hendriks S, Ten Cate J, Schutte P, van Balen D, Duyvendak M, Karakus A, Sigtermans M, Kuck E, Hunfeld N, van der Sijs H, de Feiter P, Wils E, Spronk P, van Kan H, van der Steen M, Purmer I, Bosma B, Kieft H, van Marum R, de Jonge E, Beishuizen A, Movig K, Mulder F, Franssen E, van den Bergh W, Bult W, Hoeksema M, Wesselink E. Clinically relevant potential drug-drug interactions in intensive care patients: A large retrospective observational multicenter study. J Crit Care. 2021 Apr;62:124-130. doi: 10.1016/j.jcrc.2020.11.020. Epub 2020 Dec 1. PMID: 33352505. Edward-Rutten G, Haelst Ivan. Slim voorschrijven voorkomt verspilling medicijnen. Medisch Contact 2021;(17):36-37. Rolvink J, Gerards A, Kater A, Swart E, Becker M. The effect of a Clinical Decision Support System on the frequency of dose adjustments of anticancer drugs in case of renal or hepatic dysfunction. J Oncol Pharm Pract. 2021 Jun 10:10781552211019453. doi: 10.1177/10781552211019453. PMID: 34111993. Tio N, Schulte PFJ, Martens HJM. Clozapine Intoxication in COVID-19. Am J Psychiatry. 2021 Feb 1;178(2):123-127. doi: 10.1176/ appi.ajp.2020.20071039. PMID: 33517757. Wetenschappelijke publicaties 2021 | 102

colofon Uitgave Fotografie Ontwerp Noordwest Academie Productie en tekst MAS­Communicatie Heiloo/Marjolein Voorberg Fotostudio Wick Natzijl, Noordwest Academie Rolf Kliffen, Zaandam Noordwest Academie Westerlicht | Pr. Julianalaan 14 1815 JE Alkmaar Postbus 501 1800 AM Alkmaar (072) 548 37 00 www.noordwestacademie.nl ALGEMEEN | 103

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
Home


You need flash player to view this online publication