0

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 32e jaargang maart 2017

Al 20 jaar uw haar onze zorg • Kleurenanalyse voor een passende haarkleur • Iedere woensdagmiddag kinderen knippen € 12,50 • Stempelkaart voor kortingen • Make-up • Gelpolish voor stevige nagels • Haaraccessoires en meer... De Finne 2, Mantgum Tel. (058) 250 15 75 Zie voor openingstijden www.kappershuis.nl studio Fitaal sinds 1994 YOGA PILATES BODYFLOW 5, 10 of 20 LESSENKAART STOELSHIATSU, YOGA- EN ONTSPANNINGSMASSAGE Master Jansenstrjitte 27 9022 AM Mantgum 06-42012203 www.studiofitaal.nl

INHOUDSOPGAVE Van de hoofdredacteur Nieuws uit de Mariakerk Mededeling ‘De Twadde Tak’ Het Royal Opera House in Friesland Nieuws van de Cultuurcommissie ‘Hette jout de pinne oan’ Filmhuis Mantgum Tusken tsjerke en kroech VI Rûnom Mantgum Nijs fan de Wiet Wetter Klup Jiergearkomste Jacob Klaver 3 5 5 7 9 10 17 18 23 23 27 Verenigingen 29 Activiteiten 30 Weekagenda 31 Instellingen 32 Witte jim ... dat??? Duorsom Mantgum Nieuws van de korfbalvereniging WWC Nijs fan de Mantgumer merkekommisje Collecteweek Amnesty International SNL lêzing: Trêdzje troch de Fryske lettertún Behandeling wetsontwerp herindelingen Littenseradiel Rely Jorritsma priis 2017 foar senioren Rely Jorritsma priis 2017 foar junioren Afmetingen advertenties FOTO VOORKANT OMSLAG In een tuin aan De Grêft werd deze sperwer gespot. Een 2e jaars vogel. Dus geboren in 2016. Het volgende nummer verschijnt voor 1 april 2017. Kopij s.v.p. inleveren voor 15 maart 2017: mandeguod@gmail.com foto: Adrie Jansen www.mantgum.com Mandeguod 1 33 37 38 44 49 51 55 57 59 60 Politie 60 Colofon 60

2 Mandeguod

Van de hoofdredacteur Kent u het begrip coöperatie nog? Dat was een rechtsvorm uit de tijd waarin eigendomsrechten nog werden verdeeld in publiek, collectief en privé eigendom. Bij publiek eigendom was de staat eigenaar van een zaak (stuk grond, gebouw, voorwerp, enz.) Bij privé eigendom was u dat zelf en bij collectief eigendom was een groep mensen eigenaar. Dorpsbrinken waren een voorbeeld van collectief eigendom, waar alle inwoners van het dorp hun vee konden laten grazen. Voor het beheer van collectieve zaken werden vaak coöperaties opgericht. De laatste decennia, waarin schaalvergroting centraal stond, is het collectief bezit en de coöperatie op de achtergrond geraakt. Maar ze werkt aan haar comeback. Er komen steeds meer kleinschalige initiatieven, waarin mensen weer gaan samenwerken in coöperaties. Een sector waarin deze ontwikkeling duidelijk zichtbaar is, is de elektriciteitsmarkt. Voorheen waren we via gemeenten en later provincies collectief eigenaar van elektriciteitsbedrijven. In de jaren negentig roken de gemeenten en provincies geld en verkochten onze elektriciteitsbedrijven aan de hoogste particuliere bieder. Maar er ontstaan weer allerhande initiatieven waarin schone elektriciteit kleinschalig wordt opgewekt. U kunt, naast zonnepanelen op uw eigen dak, via de Windcentrale deelnemen in coöperaties waarin u mede-eigenaar wordt van een windmolen en zo goedkoper uw eigen elektriciteit kunt op te wekken. De drie noordelijke provincies werken samen in Noordelijk Lokaal Duurzaam, waarbij u zich via plaatselijke inkoopcoöperaties kunt aansluiten. Ook zijn er mogelijkheden om in kleine coöperaties gezamenlijk zelf elektriciteit op wekken, ook als u zelf geen zonnepanelen op uw dak kunt of wilt hebben. Op initiatief van Siebren van der Heide (Mandeguod, november 2016) is in Mantgum de werkgroep ‘Duorsum Mantgum’ gestart met het inventariseren van wat deze ontwikkelingen voor ons dorp kunnen betekenen zoals ‘kunnen we Mantgum ooit energie neutraal maken’? Ondertussen zijn vijf studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein uit Leeuwarden begonnen de mogelijkheden voor ons in kaart te brengen. Ze presenteren zich elders in deze Mandegoud. Eind deze maand zetten de studenten een enquête uit in Mantgum. Ik doe een beroep op u allen deze enquête in te vullen. U helpt daarmee niet alleen de studenten bij hun afstudeeropdracht, maar ook de werkgroep, waarvan ik deel uitmaak, om inzicht te krijgen in waar we met Mantgum naartoe kunnen werken wat betreft duurzame energie. Bram Brouwer Mandeguod 3

4 Mandeguod

Nieuws uit de Mariakerk Tsjerke himmeljen Op 10 en 11 maart willen we met hulp van – het liefst zoveel mogelijk – vrijwilligers het interieur van de kerk weer een onderhoudsbeurt geven. Dit betreft voornamelijk het in de bijenwas zetten van het fraaie kostbare eikenhout en een aantal schoonmaakklussen. Onder het motto: vele handen maken licht werk hopen we in twee ochtenden klaar te zijn. We willen dit op beide ochtenden doen van 9 tot 12 uur. Voor koffie met wat lekkers wordt gezorgd. Nieuwsbrief Nu de Tsjerkestim, na het uiteenvallen van de vorige combinatie van kerken niet meer in Mantgum verschijnt is hiervoor, samen met Westerwert, een digitale nieuwsbrief in de plaats gekomen. Deze nieuwsbrief zal tweemaandelijks verschijnen. Indien u belangstelling heeft voor de nieuwsbrief kunt u zich aanmelden bij Jaap Bruynzeel via e-mail: kerkmantgum@ziggo.nl Wanneer u geen digitale post kunt ontvangen is het ook mogelijk de nieuwsbrief op papier toegestuurd te krijgen. Met een telefoontje naar een kerkenraadslid is dat zo geregeld. Mededeling ‘De Twadde Tak’ Na een heerlijke tijd onze bloemenwinkel in Mantgum gerund te hebben komt er nu een einde aan het bestaan van De Twadde Tak. Met pijn in ons hart verlaten wij Mantgum. Voor ons allebei ligt er gelukkig een nieuwe uitdaging in het verschiet zodat de leegte snel wordt ingevuld. Door de jaren heen hebben wij met zoveel mensen een band gekregen, dat wij een ieder willen uitnodigen voor een hapje en drankje op vrijdag 31 maart van 19.30 uur tot 22.00 uur. Wij zullen het erg waarderen als u bij ons afscheid aanwezig bent. Met vriendelijke groeten, Antsje en Anneke. Mandeguod 5

6 Mandeguod

Het Royal Opera House in Friesland Even dacht ik dat mijn stukjes over het Royal Opera House in Mandegoud succes hadden. Zijn we normaal met een vast clubje van 25 à 50 liefhebbers, was Il Trovatore op 31 januari plotseling uitverkocht. Maar bij het ballet Woolf Works van Wayne McGregor waren we weer met ons vaste clubje. Il Trovatore van Giuseppe Verdi was prachtig, maar werd voor de pauze helaas verstoord door het ontbreken van de ondertitels. De oorzaak hiervan lag in Londen. Dat deed overigens niets af aan de kwaliteit van de voorstelling, maar het verhaal is dan moeilijk te volgen. Een gemis bij een eindelijk eens uitverkochte zaal. Woensdag 8 februari werd het ballet Woolf Works van Wayne McGregor uitgevoerd, gebaseerd op Virginia Woolf´s romans: mrs. Dalloway, Orlando en The Waves. Ondanks de fantastische performance en de deelname van mijn favoriete ballerina Natalia Osipova, was ik minder gecharmeerd van dit ballet. Moderne balletten spreken mij namelijk minder aan. Donderdag 28 februari wordt het beroemde romantische ballet The sleeping Beauty van Marius Petipa gedanst, op muziek van Peter Iljits Tsjaikovsky. Ik denk dat dat een drie uur durend feest voor het oog wordt. Voor 30 maart staat de opera Madama Butterfly van Giacomo Puccini op het programma. Een dramatisch verhaal over een Amerikaanse luitenant die zijn Japanse echtgenoot verwaarloost, terwijl zij trouw blijft aan haar grote liefde. Mogelijk ontmoeten we elkaar in de pauze in Cine Sneek bij de hapjes en drankjes. Voor meer informatie zie www. cinesneek.nl of www.roh.org. uk/cinemas. Kort voor de voorstelling vindt u op de laatste site een sheet in het Nederlands met informatie over de voorstelling, waaronder de precieze aanvangstijden en duur. Bram Brouwer The sleaping Beauty Mandeguod 7

8 Mandeguod

Nieuws van de Cultuurcommissie Op zondagmiddag 5 maart komt het Friese ensemble Four Flutes naar Mantgum. Four Flutes is een fluitkwartet dat in 2007 is opgericht uit passie voor muziek. Het kwartet bestaat uit vier Friese fluitisten. Hun repertoire is veelzijdig, van klassiek tot filmmuziek en alles wat daar tussen zit. Bij diverse muziekstukken maken ze, naast de 4 Cfluiten, gebruik van de alten de basfluit. De fluitisten werken projectmatig samen met andere musici of met een verteller. Regelmatig laat het ensemble zich coachen door verschillende docenten om inspiratie op te doen. Voor het optreden in de Wjukken verzorgen zij een interessant programma met onder andere werken van Mendelssohn en Scarlatti. Dit concert wordt georganiseerd in samenwerking met het Senioren Platform Littenseradiel. Wjukken, 5 maart 2017 - Aanvang: 15.00 uur - € 8,50 inclusief pauzedrankje Reserveringen: cultuurcommissie@wjukken.nl of bel 058 – 250 14 58 (Kees van der Bijl) Mantgum.com Mandeguod 9

“Sa wie it doe” (diel III) Wy wienen gauris by pake en beppe. Der hat in skoft west, dat ik alle sneinen nei harren gyng om te kofjedrinken. Pake hâlde fan in hanneltsje. Hy hie twa stikken lân oan de Flânsumerdyk by Raerd. By’t maaitiid gie hy de boer op, want yn dat lân, dêr moast weidfee yn. Wy moasten dêr ek stikellûke. Foar pake woenen wy dat graach dwaan. Hy gie ek de boelguodden bylâns om in gaadlik bist te keapjen. Chevrolet Fierders kaam hy hast alle dagen by ús efkes op ’e pleats te sjen en sa ek by omke Roel. Hy kocht ek samar in chevrolet auto by Wiersma yn Jirnsum. It wie in fjouwerkante bak mei in kofferbak der noch efter oan. It autonûmer wie ûnder de 200 en in letter. De auto kaam by ús yn it hok te stean en de ôfspraak wie dat pake, ús heit en omke Roel, de auto mei syn trijen brûkten. De trije mannen moasten noch efkes in moarntiid nei Wiersma ta om it autoriden te learen. Dat wie yn in moarnskoft klear en dat wie ek tagelyk it riidbewiis. Dit alles hie ta gefolgen dat wy sa no en dan mei ús heit en mem sneins mei de auto út te riden gienen nei Appelskea ta. Dat 10 Mandeguod

wie prachtich. It hege sândún, de lûdsprekker bûtendoar mei moaie muzyk en sankjes en de greate boarterstún (Duinensathe) Wy wiene der net by wei te slaan. Wy gienen ek ris in pear dagen nei Arnhem ta. By Stienwyk rieden wy oer de earste heuvel. In lytse hichte yn de dyk dêr, wie in berch nei ús bêste witten. Yn Velp trije dagen yn it hotel, mei de auto nei en oer de Zijpenberch, nei de bedriegertjes (je koene dêr samar ûnferwachts wiet wurde) nei Burgers bistepark en lekker ite, drinke en sliepe. Dizze reis hat makke dat ik fan reizgjen noch altiden genietsje kin. Foar my is Gelderlân mei omkriten noch altyd it moaiste plakje op ierde. Op in oare kear rieden wy mei heit en mem op in waarme dei mei de chevie nei Hylpen (Hindelopen) ta. It doel wie baaie yn it Ysselmar. Itenstiid bedarren wy yn it paviljoen om wat te drinken en te iten. Underwilens hie ik al sjoen dat der in buoi (bui) oan it ûntstean wie. Dat sei ik tsjin ús mem en nochris. Dy sei: “Ach jonge wêr hast it oer”. It paviljoen hie dikke ruten en in dak fan dik glês. Ik rûn wer nei bûten en seach dat de buoi tichterby kaam. Ek seach ik dat der in soarte fan slurf oan hong. Ik wer in berjocht oan ús mem. Dy sei: “Jou dy mar del it is in tongerboui, wy sitte hjir goed en droech”. It waard skimerich en it begûn te tongerjen. De wyn helle oan en doe die ús heit de doar iepen en seach de grutte slurf (wynhoas) ek oan kommen. Hy fleach sûnder jas nei de chevie ta om de auto op ’e rem te setten. Doe wer nei it paviljoen werom. Swiere tonger, grauwe hagelstiennen op it glêzen tak en in gûljende wyn. It wie eangstich tsjuster en dêr seagen wy flak by de wynhoas. Dy pakte it paviljoen krekt net mar wol de boppegrûnske houten elektryske peallen. As lúsjefersprikjes fleagen se troch de loft en klapten doe op ’e grûn. Ek de boerehikken fleagen troch de loft. It ljocht wie útfallen, it wie tsjuster en de finsters sieten fol skuorren. Ek it dak wie alhiel skansearre. Wat wie ik bang! En doe wie it stil. De buoi wie foarby en de chevie hy stie noch op it selde plak. Sûnder krassen en dûken. Wy hawwe nea wer nei Hylpen te swimmen west. Foarsafier ik wit, is it paviljoen net wer opknapt wurden en de klap nea wer te boppe kommen. Der wurdt de lêste jierren al oer restauraasje praten. It soe foar Hylpen in opkikker wurde kinne. Wy wiene ek op gymnastyk. De feriening yn Raerd hjitte “OSO” (oefening sterkt ons) De gymmaster wie Kuipers fan Reduzum. Yn de âlde beukerskoalle Mandeguod 11 Paviljoen Hylpen

krigen wy pittich les. Kuipers hie de swipe der ûnder. Lichaamlike oefeningen, brêge, wandrek, ringen en rekstok oeral waard yn oefene. Dit wie allinne it winterskoft. Simmerdeis wie it sneins turnjen op keatslân. Hurddrave, fierspringen, heechspringe, spearsmite, diskussmite en sjo-oefeningen.(meielkoar op muzyk ritmyske oefeningen dwaan) Gauris hiene wy dan turnwedstriden mei de omlizzende doarpen. Weibliuwe wie der by Kuipers net by. By’t winter hiene wy gymnastykútfierings yn kafee Harm de Jong yn Raerd. Twa drokke jûnen yn de boppeseal. Foar’t de rekstok te brûken wie, waard in lûk út de souder helle. De oefeningen waarden gauris op it ritme fan grammofoanmuzyk útfierd. Nei ôfrin fan it gymnastykbarren, kamen de bruorren Venema (Lauw en Gosse) mei de akkordeons op it aljemint mei Fryske en Hollânske lietjes. Jappy Sietsma song der dan by. In pracht feest. Om tolve oere kaam plysje Nijboer dan mei de kop boppe it souderlûk út mei de meidieling dat it bêdtiid wie. Ik mien dat ik sjoen myn leeftyd in hiele soad oan Kuipers te tankjen hân haw. Ik haw ek wolris ferteld dat pake Tsjerk wol fan hanneltsjes hâlde. Hoe en wat wit ik net mar hy kaam op in kear by Ozinga om in feehanneltsje. Dêr trof hy de soan oan de kofjetafel. Fan praat komt praat. De soan Frits fertelde pake dat hy mar yn in âldmoadrige auto ried. Pake hie net folle ferstân fan auto’s en frege dan as Frits bettere auto’s stean hie. Frits sei dat er dy wol hie. Frits bliek krekt in garaazje yn Snits kocht te hawwen en hie wûnderbaarlike auto’s te stean. De feehannel gie oer en pake bedarre by Frits yn Snits en dêr stiene de Fords. Der wienen twa soarten. De V 60 PK en de V 85 PK. It wienen streamlinige auto’s en pake wist net wat er seach. Dy V 85 wie super moai. Pake Amerikaanske Ford V 8 efter it stjoer it kaaike yn ’e hân yn it kontakt en omdraaie. Mar de motor die niks. Doe sei Frits dat er efkes op it wite knopke drukke moast. Sa sein sa dien. Pake hearde noch neat. Dan mar efkes nei bûten ta. It ear efkes op ’e motorkap en doe hearde pake in lichte brom. (De V 8 sylindermotor) Jo hawwe it al yn ’e rekken, pake kaam net mei in bist mar mei de Amerikaanske Ford thús. It “neusje van de zalm” doe. Ik kin my as jonkje noch herinnerje hoe stil dy auto ried. It gie as fansels. Tsien jier ferlyn haw ik yn it Ford museum dy auto wer op socht. Ik fûn him noch moai mar minder moai as de auto’s fan hjoed de dei. Dizze auto wie dan ek tachtich jier âld. Myn auto is noch altyd in Ford mar gjin V 8. 12 Mandeguod

Op de pleats moasten wy gauris mei helpe. Us heit wie stamboekboer. De karmasters fan it stamboek kamen sa no en dan delsetten om de kij te keuren. Us heit en Hink wiene der fol fan. As in ko 80 punten krige, dan wie it in bêste ko. In dei foar de keuring moast it fee himmele wurde. De kandidaten waarden fan stâl helle en moasten nei bûten ta om te rinnen. Nuvere bokkesprongen waarden der dan makke en wy as jonges hiene dan hâlden en kearen. Nei in skoftke as in ko wat kalmer waard, krigen se in amer mei wetter oer de hûd en waarden se goed mei sjipsop bjind.(boenen) De sturt krige noch in ekstra beurt en dan waarden de Sjoukjes, Pytsjes ensafuorthinne mei wetter ôfspield. Dêrnei krigen dizze bisten nochris in kowedek om. (koeienjas) De sturt moast úttyske wurde, en dan wer efkes mei de kowefroulju te kuierjen. It wie net allinne kuierjen, de kij moasten ek leard wurde om stil stean te bliuwen. De poaten goed te plak sette en de kop heart yn’e hichte hâlden te wurden. Slagge dat allegearre wat knap dan koene se op harren eigen plak op stâl setten wurde. It wie de bedoeling dat as de karmaster de oare deis kaam, it jaar (uier) net alhiel útmolken wie. Dit allegear om it in moaier byld te jaan. De oare deis kaam de karmaster. Wy wisten allegear dat Bootsma it meast fan platte bisten hâlde en dat Haije Boersma leaver in grutte ko seach. De boer krige foar de tiid gjin berjocht hokker karmaster lâns kaam. It barde dan soms, as Bootsma kaam, dat in pear grutte kij op stâl stean bleaunen. As Boersma dan wer ris kaam, bleaunen der wolris in pear platte kij op stâl stean. It makke dus wol út hokker karmaster kaam. De kij waarden stik foar stik fan kop oan tean mei de tomstok bemetten, oan alle kanten besjoen en der moast in eintsje rûn wurde. Dizze mannen skreaunen alles fan de ko yn in boek en wy moasten ús stil hâlde. Us heit hie allinne it rjocht om foarsichtich in opmerking te meitsjen. Ek de karmaster liet soms in pear wurden los. Al mei al wie it by ús efter de pleats in spannende oere. Wie de karmaster klear, dan giene wy allegear meielkoar yn hûs. Us mem hie de kofje klear mei in grou stik koeke fansels. En dan waard der hiel wat ôfpraat. De punten fan de kij mochten net sein wurde, dy kamen letter mei de post. Mar dochs wisten wy nei de kofje hoe as it sawat siet mei de punten. It wie hjir dan ek in spultsje fan “spreken is zilver, zwijgen is goud” Myn broer Hink en ús heit hiene it talint, dat sy fan eltse ko de namme mei nûmer wisten. De kealtsjes en it jongfee, se wisten altyd wa fan wa wie. Se wisten ek wat in bêst bist en in minder By it kealtsje Trynke en Tsjerk Bottema Mandeguod 13

Pizza Food Truck Onze pizza`s worden ter plekke bereid met verse ingrediënten en gebakken in een steenoven. Iedere donderdagmiddag in Mantgum (bij de Poiesz). Vanaf 17.00 uur. Telefonisch bestellen kan op nr. 06-538 77 841 (v.a. 11.00 uur) Pinnen is helaas niet mogelijk. Menu kaart Margherita: tomatensaus, kaas, mozzarella, basilicum Vegetariana: tomatensaus, kaas, mozzarella, paprika, champignons, ui e 8,00 e 10,00 Quattro Formaggi: tomatensaus, kaas, mozzarella, gorgonzola, parmezaanse kaas e 11,00 Funghi: tomatensaus, kaas, mozzarella, champignons Gorgonzola: tomatensaus, kaas, champignons, gorgonzola Quattro stagioni: tomatensaus, kaas, champignons, ham, olijven, artisjokken Salame: tomatensaus, kaas, salami Pollo: tomatensaus, kaas, kipfilet, champignons, paprika, ui Hawaii: tomatensaus, kaas, ham, ananas Carbonara: tomatensaus, kaas, ham, salami, spek Prosciutto: tomatensaus, kaas, ham, paprika Sambrini: tomatensaus, kaas, champignons, paprika, ham, salami, spek, ui Shoarma: tomatensaus, kaas, shoarmavlees Shoarma speciaal: tomatensaus, kaas, shoarmavlees, ui, paprika Pescatore: tomatensaus, kaas tonijn, paprika, ui Siciliana: tomatensaus, kaas, ansjovis, kappertjes, olijven e 9,50 e 10,50 e 11,50 e 9,00 e 11,50 e 10,00 e 10,50 e 10,00 e 12,50 e 12,00 e 13,00 e 12,00 e 12,00 Naar wens kan de pizza met verse knoflook worden belegd en/of de rand met knoflookolie worden ingesmeerd. Extra kaas, groente, olijven, ei e 0,50; extra vlees, gorgonzola e 1,00 / vis e 2,00 14 Mandeguod www.sambrinipizzas.nl

goed bist wie. Ik hie dat talint net yn my. In ko wie in ko en in kealtsje wie in kealtsje. Ik koe se mar min útinoar hâlde. Sels ús mem koe de kij better as ik. Foar my wie dat net altyd like moai. De keurderij fan de kij, it sei my neat. Ik hie der sels in hekel oan. De dúnske kij moasten gauris nei de bolle fan Jaring Schaap ta. Dat wie in hiele rinnerij nei Dearsum. Alle kij hienen der ek net altyd nocht oan om sa’n ein te rinnen. Rommert of Goaitsen hienen Wykje oan it helter fêst. En myn persoan moast de ko mei in stokje oanjeie. Auto’s wiene doe hast net op ‘e dyk, mar in moai wurkje fûn ik dat net. Broer Hink wie der noch te lyts ta. By Schaap gong it net altyd like maklik. De ko en de bolle wiene ek net altyd like hastich. Yn 1936 krigen wy der in suske by. It makke ús leau ik net sa folle út. Doe’t se wat âlder waard, wie se wol ris wat kringeftich, mar ja dat koe ek oan ús lizze. Sjoerdtsje wie har namme. Sa no en dan giene wy mei ús heit en mem op fakânsje. Yn it earst oan bedarren wy dan mei de auto yn Appelskea yn it kompagnonshotel oan de feart by de slûs. Wat wie soks doe prachtich. By de boskberch galmen Hollânske lietjes oer berch en bosk. Wat in fermeits! Gauris wiene wy dêr. Letter giene wy nei Velp by Arnhem. De Zijpenberg en de Posbank wienen foar ús de moaiste plakjes yn ‘e wrâld. De Zijpenberg is in bysûnder stikje Nederlân, sis mar “Unyk” As men dizze hichte (110m) op rydt komt men in tsiental hierspjeldbochten tsjin dy’t net ûnder dogge foar bûtenlânske hierspjeldbochten. Bosken en heidefjilden wikselje inoar ôf. De Posbank is in hichte mei in fiergesicht oer de heide oan’t de Steeg ta. It moaie park Rosendael mei kastiel en bedriegertjes (ûnferwachte fonteintjes, wêrfan men wiet as in dweil reitsje koene) komt men dêr ek tsjin. 75 jier ferlyn wie ‘k dêr foar de earste kear. Dit jier wiene wy der wer. Neat feroare, op’e nij hartstikke moai. De Zijpenberg en de Posbank tenei mear Mandeguod 15

16 Mandeguod

Filmhuis Mantgum in MFC Wjukken De maand maart is alweer de laatste maand van dit filmhuisseizoen. Er staan deze maand twee filmavonden gepland; op 3 en 17 maart. Zoals gewoonlijk beginnen we om 20.00 uur. Een entreekaartje kost € 7,50. Dit is inclusief een drankje in de pauze. Op vrijdag 3 maart kunt u de film “Woman in Gold” bekijken. Bovendien kiezen we op deze avond de film die op de laatste avond van dit seizoen, d.w.z. op 17 maart, gedraaid zal worden. Welke keuzefilms er zijn blijft nog een verrassing. Kortom, een extra reden om te komen. Woman in Gold Het indrukwekkende Woman in Gold is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Maria Altmann (Helen Mirren), een Holocaust overlevende die al jaren in gevecht is met de Oostenrijkse overheid om een iconisch schilderij van Gustav Klimt. Het beroemde schilderij is van haar familie op een wrede manier afgenomen door de Nazi’s, net voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Samen met haar advocaat E. Randol Schoenberg, een rol van Ryan Reynolds, strijdt ze tot aan de Hoge Raad aan toe om het familiestuk naar huis te brengen… Graag tot ziens op 3 én 17 maart. Mandeguod 17

Tusken tsjerke en kroech VI Mantgumer en oar talint op 1 april te sjen en te hearren! Foar de seisde kear organisearret toanielferiening Frisia dit jier "Tusken tsjerke en kroech", ús tocht lâns allerhande kulturele aktiviteiten op njoggen ferskillende lokaasjes. Dit jier ûnderweis gjin iterij, dat dogge wy yn 'e Wjukken, wy hawwe besocht der in ferrassend program fan te meitsjen! Neffens tradysje is de ynrin om healwei fiven yn 'e tsjerke en dan begjinne wy stipt om fiif oere, mei de groep "Olivetti", in tal muzikanten dy’t harren stoarten hawwe op it bettere Nederlânstalige repertoire fan ûnder oaren Drs. P. Lennaert Nijgh, Annie M.G. Schmidt, mei de muzyk fan Boudewijn de Groot en Harrie Bannink. Ek sjonge se in tal Jiddyske lieten. Olivetti bestiet út Janny Kok, Roelof Veldhuizen en Baukje Hoogstins, de lêste makke ek de bewurkingen fan ’e muzyk; Oeds Wijnsma fersoarget de begelieding op ‘e piano. Dêrnei geane wy nei de Wjukken foar in miel iten, al of net streksum. Om sân oere steane de groepen klear om op paad te gean en om kertier oer sânen begjinne wy mei it earste ûnderdiel op lokaasje. 18 Mandeguod

Jimme kinne neffens fertroude formule wer trije rûtes by del en yn eltse rûte sit wer genôch ferskaat: De Griene rûte: Toaniel: "Boerlesk" troch Dayna en Lucinda. Trees en Sjaantsje bebuorkje mei har beiden in pleats. Net botte lokkich yn ‘e leafde, in kwesje fan ferkearde mannen en sa. Nee, yn ‘e leafde net lokkich en no’t se de magyske grins fan fyftich al foarbij binne sykje se de wiere leafde yn har libben. Mar ja, it fersieren fan in man giet harren net sa handich ôf, wat se ek besykje. En ja, dan rekket op in stuit it geduld op.. Muzyk: "Hansl": dit duo wurdt foarme troch Egbert Menger en Roelof Veldhuizen, se spylje mei har beiden Dútstalige en Jiddyske ferskes, faak mei in maatskippijkrityske ûndertoan, tradisjonele en ek nije. Fryslân literêr mei muzyk: Berneboekeskriuwer Thys Wadman en ús Mantgumer Rely-winners Henk Nijp en Tsjitske van der Meer lêze foar út eigen wurk, ôfwiksele en oanfuld mei muzyk fan ’e ferneamde formaasje “Cajun Beano” út Koudum. De Giele rûte: Toaniel: "Hjerst": Baukje Stavinga en Jelle Terwal foarmje de teatergroep Fjoer, en se spylje in part fan harren ienakter ‘Hjerst’. It stik giet oer in âlder echtpear dat elk jier harren hjerstfakânsje trochbringt yn itselde húske. Muzyk: "De Bachfabryk": yn it gesin fan' e âlde Bach waard troch heit en fjouwer soannen safolle muzyk produsearre, it is soms net mear nei te gean wa't in bepaald stik no skreaun hat! Jet van Leeuwen en Liuwe van der Meer op flauto traverso en fortepiano litte hearre wat dêrfan it resultaat is. Mandeguod 19

Aktyf!: Bakke mei Hidde: Hidde Jonker waard in lanlike bekendheid troch syn meidwaan oan ‘Heel Holland bakt’. De finale dêrfan hat er net helle, mar dat is net slim. Hy sil by ‘Tusken tsjerke en kroech’ mei de dielnimmers oan ‘e slach. It resultaat meie de dielnimmers daliks opite! De Reade Rûte: Toaniel: "Meist wol wat fan my ha-ha-ha-ha". Yn dizze monolooch fertelt Anja Steegstra op humoristyske wize oer wat se te hearren krijt as oaren har te licht fine. Anja sels sit der net mei, mar oaren wol! Begrutlike blikken, goedbedoeld advys dat se mear ite moat en altyd en ivich de grap, dy’t Anja al hûnderttûzend kear heard hat: “Meist wol wat fan my ha!”. Muzyk: Folkpolitie. Omdat Folkpolitie dizze kear al foar de fyfde kear meidocht oan TTeK , hawwe de spilers harren repertoire flink fernijd. Se sjonge lieten en lietsjes yn allerhande talen, mei begelieding fan in gitaar, mar ek mei oare nuvere ynstruminten. Folkpolitie bestiet út Sien de Groot, Hinke Wolthuizen, Greetje Wiersma en gitarist, teffens lieder fan ’e groep Bauke de Groot. Mantgumer Talinten: In groep jonge Mantgumers: Niels, Jente-Sjoerd, Rutger en Jolmer spylje al wer jierren saxofoan. Mei Willem, Lukas en Sanne hawwe se sels in program makke mei koarte Fryske sjongteksten of gedichten oer saken út Mantgum yn eardere tiden. In ferrassing dus! Nei ôfrin fan it program komme wy likernôch healwei tsienen wer byinoar yn 'e Wjukken foar it neigesetsje en in ûnmisbere ferlotting. Dêrnei is der tiid genôch om ús te fermeitsjen mei muzyk fan Sounboxx en Ananazz ûnder de besieljende lieding fan Kees Romers! Beide bands spylje in set. En mei sang fan âld-Mantgumer Rebecca van Vlugt dy’t hiel graach nochris yn Mantgum sjonge wol! Kaarten bestelle: Yntree € 15,00; leden € 5,00 Sneon 1 april: 16.30 - 17.00 ynrin yn tsjerke 17.00 - start program yn tsjerke 18.00 - meiinoar ite yn 'e Wjukken. 19.15 - begjin fan it program. 21.30 - program yn De Wjukken; muzyk nei! 20 Mandeguod

Reservearje Frisia1874@gmail.com Jou de rûte oan dy’st rinne wolst. (grien, giel of read) 058-2501108 Sien de Groot By foarkar skilje tusken 19.00-21.00 oere; oars ynsprekke Kaarten ôfhelje oan ’e kassa yn tsjerke. Dy’t (noch) gjin lid is kin dat fansels ter plekke wurde! Twitter @frisia1874 Facebook www.facebook.com/frisia1874 Tusken tsjerke en kroech belooft op zaterdag 1 april weer flink uit te pakken op het gebied van toneel, muziek en literatuur. Elk onderdeel komt aan bod binnen de drie verschillende culturele routes. Tusken tsjerke en kroech start om 17.00 uur in de Mariakerk met de groep "Olivetti". Na het volgen van de routes wordt in De Wjukken een knalfeest gehouden! Informatie over kaartverkoop: zie hierboven. Heel graag tot ziens! It bestjoer. Mandeguod 21

22 Mandeguod

Rûnom Mantgum Op donderdag 6 april start Rûnom Mantgum de clinic ‘Beginnen met Hardlopen’. Hardlooptrainer Jildou Oosterhof verzorgt een programma van twaalf weken dat toewerkt naar de loop Rûnom Mantgum op zondag 2 juli. Je leert op een verantwoorde manier hardlopen in je eigen tempo en met aandacht voor hardlooptechniek. Resultaat: je kan pakweg een half uur hardlopen, je bent zomerfit en je hebt een prima basis voor het hardlopen. De clinic is gericht op mensen die willen beginnen met hardlopen. Maar je kan ook meedoen als je al eerder hebt hardgelopen en het weer wilt oppakken, of als je voor jezelf bent begonnen en onder deskundige leiding aan de basistechniek wil werken. De clinic is op donderdagavond om 19.30 uur en wijkt een paar keer uit naar de dinsdagavond. Meer informatie en aanmelden via nummer 06 5122 1165 of de website runom.mantgum.com. Op zondag 2 juli wordt de loop Rûnom Mantgum gehouden. Een gezellig hardloopevenement dat begint met een kidsrun van 1 kilometer. Daarna volgen de 2½, 5, 10 en 15 kilometer voor de oudere jeugd, volwassenen en natuurlijk de deelnemers van de clinic. Voor de loop hebben we op 2 juli veel helpende handen nodig. Dus als je niet gaat hardlopen ben je welkom als vrijwilliger om te helpen deze dag een succes te maken! De organisatie van Rûnom Mantgum bestaat uit Marian Sterk, Anne Dijkstra, Dick Lont en Mirjam Boomsma. Nijs fan de Wiet Wetter Klup We sitte noch heal yn 'e winter en folle nijs is der fanwege de boatsjefarderij net. Wol is der de ôfrûne tiid noch al war praat oan 'e tafel, dêr oer aanst mear. Bûtendoar binne we warber west mei it ferljochtsjen fan it skûtsje, de Yde fan famylje Goedhart. Simmerdeis fart dizze skûte mei yn de I.F.K.S. mei wikseljend sukses. Moai dat it skûtsje Mantgum as thúshaven hat en beskikber is as Sinteklaasboat en Mantgum om 'e krystdagen hinne yn it ljocht set. De WWK docht der yn gearwurking mei doarpsbelang en famylje Goedhart de lampen yn. Mei stroom fan buorman Wybren kinne wy dan mei rjocht “Mantgum de pearel fan de Greidhoeke” neame. It skûtsje leit wer foar de wâl en is ôftúchd.. Mandeguod 23

24 Mandeguod

It is mids febrewaris en de wyn is iiskâld: dochs binne we om 'e tafel al wer oan 'e gong mei it nije simmerseizoen. Ik wol jimme efkes mei nimme nei ferline simmer. Sa't jim witte binne we mei de gemeente Littenseradiel yn ûnderhanneling oer it hieren fan de wâl by de Wjukken. Fan de brêge nei Mantgumerfeart II oan de fytsbrêge by Hoxwier, fanwege de oanlis fan boaten, passantenplakken ensfh. Ek doarpsbelang hat hjir mei de gemeente oer sprutsen. Doarpsbelang wie net op de hichte fan ien en oar en siet by it oerlis mei de gemeente net hielendal op itselde spoar as de WWK. Dat hat nochal wat misferstannen opsmiten yn it gemeentehûs, ek bykomstichheden as behanneljend amtner mei pensjoen, amtner siik, nije amtner moat 'bypraat” wurde spilen hjir yn mei. Der is in selde soarte kontrakt opmakke as mei Wettersport Winsum, mar WWK hat der noch wat oanfollings by makke, needsaaklik yn ferbân mei in oare sitewaasje yn Winsum. Dat oerlis rint no en de misferstannen mei doarpsbelang Mantgum binne oersljochte. Dat sil dus wol losrinne is WWK fan betinken. Ek hoopje wy wer in iepening fan it kommende wettersportseizoen te hâlden sa as de ôfrûne 12 jier. En ek ús oare aktiviteiten sa as der binne: klearmeitsjen oanlisplakken en skjinmeitsjen, ek de trailerhelling. Wetterdjipte yn 'e fingers trochjaan oan de gemeente, baggerwurk yn 'e fingers oanpoene by de gemeente, skjinhâlden fan brûs/WC yn 'e Wjukken, himmeldei op it wetter yn en om Mantgum, Mantgumerfeart en Swette. Telapparaat op rioeloerstoart en mooglik helofitenfilters yn ferbân mei wetterfersmoarging. Publikaasjeboerd by de tiid hâlde, rekreaasje ôffal by de dyk sette, regulearje fan boaten en boatsjes sadat leden/hierders in “eigen plakje” hawwe. As jo boppesteande aktiviteiten in waarm hert ta drage noegje wy jo út om lid te wurden fan ús feriening Wiet Wetter Klub foar jierliks 15 euro. As jo jo boat oan 'e steger lizze, moatte jo lid wurde en hier betelje. Foar in lyts boatsje is dit 25 euro yn it jier en gruttere boaten (> +/- 5.50 m) 100 euro. Aktiviteiten wer't we yn de takomst mei oan de gong wolle binne swimplak, berchhaven en alles op en om it wetter sille we yn de romste sin fan it wurd noed foar stean yn it belang fan Mantgum. Wy sykje stipe fan jimme om meielkoar Mantgum noch moaier te meitsjen. Wurd lid. De skriuwer WWK Teake Oosterbos. Mandeguod 25

26 Mandeguod

It bestjoer fan Keatsferiening Jacob Klaver Mantgum noeget jo út ta it bywenjen fan de Jiergearkomste Plak: MFC Wjukken Datum en tiid: moandei 6 maart 2017 20.00 oere 1. Iepenjen 2. Fêststelle wurklist 3. Meidielings en ynkommen stikken 4. Ferslach jiergearkomste 17 maart 2016 (te besjen op ‘e gearkomste) 5. Jierferslach skriuwster 6. Finansjeel a. Jierferslach ponghâlder b. Ferslach kaskommisje, Jelle Anema en Jaap Noorman c. Beneamen nij kaskommisjelid d. Begrutting takom jier 7. Bestjoersferkiezing: Grietje Stoppels-Feenstra is ôfgeand en net wer ferkiesber. Spitigernôch ha we noch gjin nije kandiaat bestjoersleden fûn. Kandidaten kinne harsels foar oanfang fan de gearkomste bekind meitsje by de foarsitter 8. Kommisjes • JK fan JK • Sponser kommisje • Materialen kommisje • Fjildliskommisje 9. KNKB saken 10. Jacob Klaver boekje 11. Plannen foar it kommende seizoen 12. Wat fierder op it aljemint komt 13. Omfreegjen 14. Slúting Mandeguod 27

28 Mandeguod

Vereniging Verenigingen Contactpersoon Biljartvereniging Mantgum Bridgeclub Doarpsmienskip Mantgum Fûgelwacht Mantgum Gymnastiekvereniging Weidum Harmonie en Malletband Weidum Herensociëteit Vriendenkring Iisclub De Twa Doarpen M. Dusselaar J. W. Verhoef S. Dijkstra E. van der Hem K. Bosma C. Punter S. Cnossen J. van der Werf Jeu de Boulesvereniging Wjukslach G. Kuperus Keatsferiening Jacob Klaver Korfbalvereniging WWC Loopgroep Runom Mantgum Mannenkoor Mantgumer Maten Mantgumer Tennisclub Merke Commisje Mantgum B. Stienstra G. van der Hem D. Lont P.R. van der Kooi A. Meijer A. Tymersma Ondernemersvereniging Mantgum W. Fopma Oudercommissie De Gielguorde Resitearkolleezje Frisia 1874 Soos 60+ Speeltuinvereniging De Pôle Stichting Freed Stichting Wjukken Tennisvereniging Uitvaartvereniging De Laatste Eer Voetbalvereniging Oosterlittens Werkgroep Historie Mantgum Wietwetterklup Volleybal VV Wytgaard R. Heida J. Nijboer P. Wijnja J. van der Valk Patricia Kuipers G. Terpstra D. Ottema R.W. Steensma T. Oosterbos Y. Duhoux Telefoonnummer (058) 253 16 11 (058) 250 18 13 (06) 423 242 06 (058) 251 96 81 (058) 251 93 93 (058) 251 92 64 (058) 250 15 97 (058) 250 11 44 (058) 251 97 17 (06) 130 43 474 (06) 156 37 637 (06) 512 21 165 (058) 250 15 02 (058) 250 15 29 (058) 250 20 26 ocgielguorde@gmail.com S. de Groot (058) 2501108 (058) 250 26 75 (058) 255 25 58 (06) 532 781 62 (06) 12 62 81 43 (058) 2502241 (058) 250 14 34 (058) 250 13 09 (058) 250 10 38 (058) 250 13 76 (06) 420 903 81 Mandeguod 29

Activiteiten Maand maart vrij 3 mrt Filmhuis: Woman in Gold vrij 3 mrt Herensociëteit za 4 mrt St. Freed: No-Name zo 5 mrt Kerkdienst, voorganger ds. J. Bos-Swytink zo 5 mrt Fries ensemble ‘Four Flutes’ z0 5 mrt Jeu de boules: inloop ma 6 mrt Jaarvergadering Jacob Klaver do 9 mrt Vrouwen van Nu: levensverhalen schrijven vrij 10 mrt Kerk schoonmaken zat 11 mrt Kerk schoonmaken zon 12 mrt Kerkdienst, voorganger ds. J. Strikwerda zon 12 mrt Jeu de boules: inloop woe 15 mrt Vrouwen van Nu vrij 17 mrt Filmhuis: keuzefilm zon 19 mrt Kerkdienst, voorganger Ds. H. Wagenaar zon 19 mrt Jeu de boules: inloop do 23 mrt SNL lêzing: Mei lange trêden troch de Fryske letteretún do 23 mrt Vrouwen van Nu: levensverhalen schrijven vrij 24 mrt Herensociëteit zon 26 mrt Jeu de boules: inloop don 30 mrt Oud papier ophalen vrij 31 mrt Afscheid De Twadde Tak za 1 apr St. Freed: No-Name za 1 apr Tusken tsjerke en kroech zon 2 apr Kerkdienst, voorganger Ds H. Wagenaar 9.30 uur, Mariakerk Mantgum 14.00 uur, baan bij Wjukken 20.00 uur, Wjukken 20.00 uur, Wjukken Jorwert 14.00 uur, baan bij Wjukken 14.00 uur, mfc ‘De Helling’ Winsum 10.00 uur, Wjukken 20.00 uur, Wjukken 14.00 uur, baan bij Wjukken 18.00 uur, Mantgum 19.30 - 22.00 uur, De Twadde Tak Freedkelder, Wjukken 16.30 - 17.00 uur inloop, Mariakerk Weidum 20.00 uur, Wjukken 20.00 uur, Wjukken Freedkelder, Wjukken 9.30 uur, Jellum/Bears 15.00 uur, Wjukken 14.00 uur, baan bij Wjukken 20.00 uur, Wjukken 10.00 uur, Wjukken 9.00 uur, Mariakerk Mantgum 9.00 uur, Mariakerk Mantgum 30 Mandeguod

Weekagenda zondag maandag instuifboulen bloedprikken huisartsenlaboratorium AMV fanfare ’Harmonie Weidum’ Mantgumer Maten zenmeditatie dinsdag lytse byb biljarten 60+ judo, 4 t/m 7 jaar judo, 7 t/m 8 jaar judo, 8 t/m 9 jaar judo, 10 jaar en ouder inloopspreekuur politie tossen tennis jeugd tossen tennis volwassenen woensdag peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ kaartmiddag bodyfit pilates bodyshake donderdag pianoles Pizzabakker kids swing 4 t/m 7 jaar funky kids 7 t/m 10 jaar 09.00 - 09.15 uur, mfc Wjukken 15.30 uur, OBS de Gielguorde 19.30 - 21.00 uur, dorpshuis Weidum 20.00 uur, mfc Wjukken 19.45-21.30 uur, Dokter Fokkewei 10 14.00 - 16.00 uur, de Gielguorde (m.u.v. schoolvakanties) 14.00 - 16.00 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal 18.05 - 19.00 uur, gymzaal 16.30 - 17.30 uur, Gemeentehuis Wommels 18.30 - 20.00 uur, tennisbanen 20.00 - 23.00 uur, tennisbanen 08.15 - 11.45 uur, mfc Wjukken 14.00 uur, mfc Wjukken 18.30 - 19.25 uur, gymzaal 19.30 - 20.15 uur, gymzaal malletband ‘Harmonie Weidum’ 19.30 - 21.30 uur, dorpshuis Weidum 20.20 - 21.20 uur, gymzaal 14.50 uur - 21.30 uur, mfc Wjukken vanaf 17.00 uur (bij de Poiesz) 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal modern dance 10 jaar en ouder 17.15 - 18.05 uur, gymzaal ophalen oud papier v.a. 18.30 uur, laatste do. v.d. maand Mandeguod 31 14.00 uur, jeu de boulesbanen bij de Wjukken

Weekagenda jeu de boules stalcompetitie loopgroep Rûnom Mantgum yoga vrijdag peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ bridgen pilates vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) biljartcompetitie 19.30 uur, schuur Doeke Osinga 19.30 uur, bij mfc Wjukken 19.00 uur én 20.00 uur, De Gielguorde 08.15 - 11.45 uur, mfc Wjukken 14.00 - 17.30 uur, mfc Wjukken 09.00 - 09.45 uur, gymzaal 09.15 -10.15 uur, mfc Wjukken 10.30 -11.30 uur, mfc Wjukken 19.30 uur, Café Bonnema Instellingen Instelling Telefoon Contactpersoon Buitenschoolse opvang De Vrijbuiters (088) 035 04 38 W. Lameris Diëtistenpraktijk Leuk op Gewicht Diëtistenpraktijk Mantgum Dokterswacht Friesland Fysiotherapiepraktijk Mantgum Huisartspraktijk Bergwerff Huisartspraktijk Lukkes Gastouderopvang It Swânnennest (0900) 112 71 12 (058) 250 14 14 (0517) 34 12 72 (058) 251 92 24 (058) 250 15 23 Gastouderopvang Seerôvers en Lânrotten (058) 250 19 52 Gastouderopvang Us Wouterkes Kinderopvang It Flinterke Logopediepraktijk Mantgum Studio Fitaal Peuteropvang ‘De Pukkewjuk’ J. Sybesma H.B. Bergwerff L.J. Lukkes G. van der Heide J. Wijnia (058) 250 13 63 R. van der Veen (088) 035 04 38 W. Lameris (06) 270 649 94 A. Wijnstra (06) 420 122 03 M. Ypma (058) 250 16 80 I. Bosma Protestantse Gemeente www.ruimgeloven.nl (0566) 65 36 35 Ds. G. Knol Sportcentrum Akkermans Tandartsenpraktijk Mantgum Mindfulnesstraining en zenmeditatie 32 Mandeguod (0515) 42 56 12 V. Akkermans (058) 250 17 81 (06) 128 227 12 Eef Heinhuis (06) 18 33 90 61 C. Bruinsma (0566) 65 33 88 T. Kuperus

Gemeente Littenseradiel de kursus “skriuw mar Frysk” fan de Afûk oanbiedt oan skriuwers dy’t Frysktalige stikken foar doarpskranten oanleverje, Frysktalige websides beheare of riedslid binne? Yn totaal dogge der 26 kursisten mei dy’t tsien kear op tongersdeitejûn bijelkoar komme. Seis hjirfan komme út Mantgum. Kursuslieder Renske van der Meer-Pasma is ek Mantgumer. De oare dosint is Sjoerd Bottema út Weidum. Fanwege it grutte tal kursisten geane 13 nei Mantgum en 13 nei Winsum. De gemeente Littenseradiel de cursus “skriuw mar Frysk” van de Afûk aanbiedt aan schrijvers die Friestalige stukken voor dorpskranten aanleveren, Friestalige websites beheren of raadslid zijn? In totaal doen er 26 cursisten mee die tien keer op donderdagavond bij elkaar komen. Hiervan komen er zes uit Mantgum. Cursusleider Renske van der Meer-Pasma is ook Mantgumer. De andere docent is Sjoerd Bottema uit Weidum. Vanwege het groot aantal cursisten gaan er 13 naar Mantgum en 13 naar Winsum. Mandeguod 33

Mandeguod 34

Witte jim......dat???? Al wer in doarpsgenoat op de telefyzje wie? 3,8 miljoen minsken seagen der snein nei: Boer zoekt Vrouw. Ut de hûnderten brieven hat elke boer tsien útsocht foar de speeddate. En dêr dienen in pear Friezen mei, wêrûnder arsjitekt Nynke-Rixt Jukema út Mantgum. Se hie in brief skreaun oan boer Marc yn Zambia. Nynke-Rixt waard útnûge foar in speeddate, mar dat waard net in súkses. Se hat mar inkelde sekonden yn byld west en lei nei dy earste date al út it programma. "Der wie gjin klik", fynt Nynke-Rixt. Fonk "Ik wie as alderlêste oan de beurt. Dan hast fan de oare froulju al heard hoe't er is. Wy ha it gewoan oer wurk hân. En foar ik it wist, lei ik der út. It wie foar my hiel ûnrealistysk", seit se. Se is der net echt rouwich om dat se net troch is, omdat de fonk tusken boer Marc en har net oersloech. Escape knop Nynke-Rixt hie al it idee dat se net troch gean soe. "It liket op telefyzje oft alle froulju dy't meidogge smachtsjend en wanhopich nei him sjogge fan 'kies my, kies my!' Mar foar my wie de realiteit dat ik wist dat ik ôfwiisd wurde soe. Dus ik tocht eins: O jee, shit, wêr is de escape knop?!" Dochs fynt se it leuk dat se meidien hat oan it programma. Se hat it snein mei buorlju sjoen. "Wy ha der in feestje fan makke en ha der hurd om lake." bericht van Omrop Fryslân 35 Mandeguod

36 Mandeguod

Duorsum Mantgum De Vereniging Dorpsbelangen Mantgum heeft een werkgroep samengesteld. Deze werkgroep werkt aan een drietal doelstellingen die geformuleerd zijn in de dorpsvisie: 1. Duurzame Wjukken, 2. Stimuleren duurzaam verplaatsen en wonen 3. Gas, water en elektriciteit. De werkgroep is in contact gekomen met Hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden. Hier stonden vijf enthousiaste studenten te popelen om bij te dragen aan de doelstellingen in Mantgum. Hieronder zullen wij ons kort voorstellen en komt u te weten wat wij de komende weken gaan doen in Mantgum. Wie zijn wij Wij studeren aan de opleiding Management van de Leefomgeving aan Hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden. De komende weken zullen wij samen met de werkgroep Duorsum Mantgum aan de slag gaan om de mogelijkheden voor duurzame energie in Mantgum te verkennen. Hierbij kijken we naar de mogelijkheVlnr.: Peter Lanting, Michiel de Boer, Jesse Akse, Hubrecht van der Marel en Matthijs Kooij den als zonnepanelen, zonneparken en windmolens maar ook naar de energiebesparingsmogelijkheden zoals gezamenlijke boodschappendiensten, carpoolen et cetera. Dit zullen wij gaan onderzoeken door middel van een enquête. Tijdens onze opleiding zijn wij onder meer bezig om ingrepen in het landschap zo goed mogelijk in te passen en doen dit op een zo duurzaam mogelijke manier. Enquête Door middel van een enquête proberen wij er achter te komen hoe u denkt over het opwekken van groene energie, hoe bewust u bent van het eigen energieverbruik en hoe actief u al bent met het besparen hiervan. Om er achter te komen wat de beste mogelijkheden zijn voor een duurzamer Mantgum is het voor ons van groot belang dat u de enquête invult! Dit is voor u dé kans om uw mening te laten horen en invloed te hebben op de invulling van een duurzaam Mantgum. Op 1 maart 2017 kunt u een enquête in de brievenbus verwachten! VHL Projectgroep Duurzaam Mantgum Werkgroep Duorsum Mantgum Sijbren van der Heide – svdheide31@hotmail.com Studenten Hogeschool VHL Heeft u vragen over ons onderzoek? Neem dan contact op met Matthijs Kooij. Tel: 06 41076792 - E-mail: Matthijs.kooij@hvhl.nl Mandeguod 37

Nieuws van de korfbalvereniging WWC Oud ijzer actie Omdat de oud ijzer actie vorig jaar weer een groot succes was, vragen wij u weer om zoveel mogelijk oud ijzer te bewaren en/of te verzamelen. Ook spullen van lood en koper zijn welkom. Dit jaar houdt KV WWC de jaarlijkse oud ijzer actie op 21 april 2017. Namens Korfbalvereniging WWC alvast hartelijk dank. Invicta 2 – WWC 2 Zaterdagmiddag op 11 februari om 12:40 uur vertrokken wij vanaf het pleintje in Mantgum naar Kollum om tegen de koplopers van onze competitie te spelen. Als doelstelling hadden wij om Invicta het aanvallend heel moeilijk te maken door er bovenop te verdedigen. In de aanval begonnen: Jelle Terpstra, Rutger Fopma, Marijke Keuning en Maaike Faber(uit het 3e). In de verdediging begonnen: Jouke Bonekamp, Tom Trentelman, Dieuwke de Vries en Janna-Nynke van der Berg. Op de bank zat Bregt Arendz, zij moest de taak van coach overnemen omdat Sander Hageman niet aanwezig kon zijn i.v.m. de wedstrijd van het eerste die op dezelfde tijd gepland was. Anna Grunstra, Rixt Keuning en Wisse Arendz waren mee om het 1e te versterken De wedstrijd begon heel erg goed voor ons, na ongeveer vijf minuten wist Marijke de bal er mooi in te schieten vanaf de voorkant van de korf en stond het 0-1. Niet lang daarna maakte Invicta een dure fout met het uitverdedigen en kon Jelle profiteren door de bal zonder afvang erin te schieten: 0-2 voor de gasten! Helaas wist de tegenpartij in de volgende twee aanvallen twee keer te scoren door middel van een afstandsschot en een kleine kans: 2-2 gelijk. Daarna duurde het even voordat er weer gescoord werd, maar Maaike wist de bal er vanaf een meter of vier in te prikken. Toen brak er een slechtere fase voor ons aan, waar wij de ballen er maar niet in kregen en Invicta bleef scoren. Ze scoorden maar liefst 12 doelpunten achter elkaar, de meesten gescoord door de grote heer van Invicta die veel afvang had en daardoor eigen kansen kon creëren. Eindelijk werd deze regen van doelpunten onderbroken door een schot van Jelle. We bleven ons best doen en probeerden kansen te maken, maar dat had niet veel zin meer en dat wisten we zelf ook wel. Dieuwke en Rutger wisten in de laatste vijf minuten nog wel twee mooie doelpunten te maken. De eindstand werd 16-6 in het voordeel van Invicta. Het verschil tussen de twee ploegen was goed te zien; doordat Invicta veel meer afving, konden ze daar veel kansen uit creëren en konden wij niet goed aanvallen 38 Mandeguod

omdat we meestal de bal na één schot al weer kwijt waren. Dat is iets waar we de komende tijd veel meer op moeten trainen. Komende vrijdag spelen wij de verplaatste thuiswedstrijd tegen DTL. Support is dan van harte welkom! Tom Trentelman WWC 1 - WIK '34 1 Zaterdag 3 februari moest WWC 1 zich om 12.30 uur melden in Oosterend voor de wedstrijd tegen WIK 34. Hoewel WIK op een voorlaatste plaats op de ranglijst staat dient deze ploeg niet onderschat te worden aangezien zij het menig team erg lastig maakt. Dit was ook het geval in de uitwedstrijd van WWC tegen WIK eerder dit seizoen in Damwoude. Vandaar ook de oproep van de coach en het bestuur aan alle spelers om 12.30 uur in tenue in de zaal te staan zodat er ruim tijd is om in te spelen voorafgaand aan de wedstrijd waarvan de start om 13.20 uur gepland stond. Niks zal aan het toeval overgelaten worden. De koers richting kampioenschap mag niet onderbroken worden! Wellicht dat deze gedachten de familie Hageman, de senior tak van deze familie wel te verstaan, dan ook heeft doen besluiten uit naam van hun kleindochter Yeske een nieuwe wedstrijdbal te schenken aan de club. Uiteraard kreeg deze nieuwe bal in de wedstrijd tegen WIK meteen zijn doop en zal hier de komende thuiswedstrijden mee worden gespeeld. Ondanks de goede voorbereidingen en het voornemen om meteen in de openingsfase “erop en erover” te gaan startte WWC stroef. Qua spel werd er meteen prima gespeeld maar de doelpunten bleven uit. In de eerste 10 minuten scoorde WWC wel twee keer maar beide treffers werden afgefloten. Gelukkig draaide de verdediging van WWC prima. Vele aanvallen van WIK werden beëindigd zonder dat er ook maar een schot was gelost. Uiteindelijk scoorde Sander de openingstreffer in de 20e minuut. Dat was hij natuurlijk ook wel verplicht aangezien de bal uit naam van zijn dochter is geschonken. Daarna volgden 2 – 0 en 3 – 0 waarna WIK hun eerste treffer noteerde en er 3 – 1 op het scorebord kwam te staan. WWC bleef de hele wedstrijd voorstaan maar maakte het zich zelf erg moeilijk door te weinig te scoren en verzuimde daarmee uit te lopen op WIK waardoor WIK hoop bleef houden. WIK probeerde dan ook met fel en fysiek spel WWC verder uit balans te brengen. Vooral in de tweede helft slaagden ze daar in. De bal werd regelmatig onderschept waardoor WWC toch nog enigszins onder druk kwam te staan. Maar omdat WIK in deze wedstrijd zelf ook niet makkelijk scoorde kon WWC de voorsprong gelukkig tot het eind toe handhaven zodat er dan ook een 10 – 8 einduitslag op het scorebord kwam te staan. De punten zijn dus binnen en we liggen nog volledig op koers richting kampioenschap! Volgende week wacht één van de nummers twee Zunobri, in een uitwedstrijd. Dat wordt dan ook een belangrijk duel. Als die pot wordt gewonnen kunnen de slingers bijna tevoorschijn worden gehaald. Deze week maar even goed trainen dus en dan zaterdag vol aan de bak. We willen een feest, we hebben het verdiend, dus dat feest zal er komen ook! “Et erit via.... Alioquin unum sumus”! (“We zullen de weg vinden….. En anders maken we er een!”: Hannibal Barkas – 216 v. Chr.) Anne Terpstra Mandeguod 39

De Granaet 4 – WWC 2 Vandaag stond De Granaet op het programma, een ploeg die onder ons stond met twee punten. Alles was dus mogelijk. Kwart voor zeven vertrokken we naar Dokkum. Wij hadden, in tegenstelling tot het eerste, wel iedereen meegenomen en niemand vergeten op het pleintje. Eenmaal aangekomen in Dokkum werd er snel omgekleed en ingeschoten in de pauze. Een goede voorbereiding is erg belangrijk. Zo ook het warm maken van de spieren. Er zijn mensen die dit doen door warm te rennen, maar Janna-Nynke heeft daar hele andere manieren voor. Die doet dit door een crème op haar benen te smeren. Het enige nadeel van de crème is dat benen helemaal rood en geïrriteerd worden. Nadat iedereen zijn spieren op zijn eigen manier had opgewarmd konden we met de wedstrijd beginnen. In de aanval stonden Wisse, Tom, Rixt en Dieuwke, de verdediging was in handen van Jelle, Jouke, Janna-Nynke en Anna. De wissels waren Rutger en de altijd trouwe bankzitter Bregt. De wedstrijd begon wat stroef. WWC wist wel kansen te creëren maar kon ze niet af maken. Jammer genoeg kon De Granaet de korf wel vinden wat resulteerde in een 3-0 achterstand. Dit konden wij als jong WWC natuurlijk niet laten gebeuren. Hierop werd geantwoord met een afstandsschot van Anna. Daarna volgden nog schoten van Rixt, Jelle en Wisse wat de stand op 5-4 bracht. De Granaet wist voor de rust nog één keer te scoren. Alles was nog mogelijk. We moesten kansen afmaken. In de rust werd tactisch overleg gepleegd. Wat daarin werd gezegd kunnen we natuurlijk niet in dit verslag vermelden omdat we nooit weten of onze concurrenten meelezen. We begonnen de tweede helft niet helemaal scherp. De Granaet wist hier gebruik van te maken en maakte drie doelpunten achter elkaar. De stand liep uit naar 9-4. Zou WWC het op hebben gegeven? Natuurlijk niet! Er werden nog enkele mooie acties uitgevoerd waardoor WWC het gat kleiner maakte tot 10-7. Er werden nog enkele schoten gelost met een eindstand van 12-10 tot gevolg. Jammer genoeg konden we het deze keer niet winnen, maar gelukkig hebben wij het altijd gezellig met elkaar en dat is ook heel wat waard. Zo werd er de terugreis heel hard mee gezongen (nou ja zingen kunnen we het bijna niet noemen) met oude nummers zoals de Ketchup-song. Volgende week heeft het tweede en derde van WWC vrij. WWC 1 probeert om 13.20 uur in Easterein de koppositie te verdedigen tegen WIK’34. Tot dan! Anna WWC2 - Udiros 2 Afgelopen zaterdag speelde WWC2 een thuiswedstrijd tegen Udiros 2. De wedstrijd ging 10 minuten eerder van start omdat na de wedstrijd van het tweede en het eerste de zaal door andere sporters was afgehuurd en we zo op tijd klaar konden zijn. WWC2 speelde eerder een uitwedstrijd tegen Udiros 2 die helaas met 9-8 werd verloren. Er was deze zaterdag dus zeker kans op een overwinning. Wanneer om 13:05 uur de scheidsrechter het startsignaal geeft gaat de wedstrijd in Easterein los. Het vak van Dieuwke de Vries, Marijke Keuning, Jelle Terpstra en Rutger Fopma begonnen in de aanval en in het verdedigende vak speelden Janna-Nynke van den Berg, Anna Grunstra, Tom Trentelman en Jouke Bonekamp. Wisse Arendz, Bregt Arendz en Rixt Keuning zaten als wissel op de bank. Na een 40 Mandeguod

paar minuten spelen krijgt WWC de eerste doorloopbal tegen, maar vrijwel direct daarna Udiros ook met een mooi afstandsschot van Marijke Keuning. Udiros blijft scoren waardoor er een klein gat ontstaat van drie doelpunten. Na weer een afstandsschot van Marijke is de stand nu 2-4. De thuisploeg heeft moeite om in de wedstrijd te komen. Er volgt een stand van 2-6. Sander geeft aan dat er meer geschoten moet worden en er rustiger en slimmer gespeeld moet worden. Ook het publiek geeft zo nu en dan wat aanmoedigende woorden die ook energie geven. Jelle scoort door middel van een afstandsschot de 3-6. Er is nog van alles mogelijk. Wel gaat WWC 2 de rust in met een stand van 3-8. In de rust bespreekt Sander met de ploeg waar het niet lekker loopt. Het ene vak speelde te druk/wild en het andere vak speelde juist te rustig. Ook werd er aangegeven dat de spelers diep moesten lopen en daarna moesten voor komen om zo kansen te creëren (hier wordt ook fanatiek op getraind). De tweede helft gaat van start en Tom Trentelman scoort al snel de 4-8 met een afstandsschot. De vakken wisselen en helaas krijgt dit vak twee doelpunten tegen. Maar al snel daarna volgen twee mooie afstandsschoten van Tom en Anna en is de stand 6-10. Bij een stand van 6-11 wordt Marijke Keuning (door haar blessure) gewisseld voor Bregt Arendz, die meteen een mooi doelpunt weet te maken. Helaas voor de thuisploeg loopt vanaf de 10e minuut Udiros 2 uit. WWC weet nog twee doelpunten te scoren maar de uitploeg is te sterk. Het eindsignaal klinkt en de teleurstelling is van de gezichten af te lezen. Het jonge team van WWC 2 heeft helaas geen grip op de wedstrijd kunnen krijgen met een eindstand van 9-19. Maar er liggen zeker kansen de komende wedstrijden en we zullen er met zijn allen voor gaan. Te beginnen met de wedstrijd van aankomende zaterdag 28 januari tegen De Granaet 4 in Dokkum. Rixt Keuning Joure 2 - WWC 2 Afgelopen zaterdag moesten wij een wedstrijd tegen Joure 2 spelen. We hebben hier eerder tegen gespeeld, en toen met 21-12 gewonnen. We begonnen dus met goede moed aan de wedstrijd. Het vak van Rixt Keuning, Dieuwke de Vries, Jelle Terpstra en Rutger Fopma begon in de aanval en het vak van Janna-Nynke van den Berg, Anna Grunstra, Jouke Bonekamp en Tom Trentelman startte in de verdediging. Marijke Keuning, Wisse Arendz en Bregt Arendz begonnen op de bank als wissel. In de eerste minuut werd er gelijk gescoord door Dieuwke met een afstandsschot, maar ook de tegenpartij scoorde in de eerste minuut met een doorloopbal. Het stond dus al gelijk 1-1. We kregen een strafworp mee waardoor Rutger de 2-1 maakte. Maar vlak daarna scoorde Joure, en stond het weer gelijk. Toen pakten we de voorsprong en stonden we 2-5 voor. Dit duurde niet lang omdat we een afstandsschot tegen kregen. Tom zorgde dat we onze voorsprong hielden en schoot de bal er van afstand in. Maar vlak hierna maakte Joure een comeback. Door een vrijebal en een afstandsschot kwamen ze weer bij met 5-6. Rutger scoorde een doorloopbal en zorgde dat we weer een kleine voorsprong kregen. We liepen gelijk op, en er werd de eerste helft veel gescoord. Wel kwam WWC de eerste helft vijf doelpunten voor te staan. Opnieuw door een afstandsschot van Tom en Dieuwke, twee vrije ballen van Anna en een doorloopbal van Rixt kwamen we op 7-12 voor te staan. We kregen nog Mandeguod 41

42 Mandeguod

één afstandsschot tegen, maar Anna scoorde gelijk daarna en bracht daarmee de stand op 8-12 voor de rust. Na de rust scoorde Joure 4 afstandsschoten waardoor ze weer bijkwamen en de stand op 12-13 brachten. Janna-Nynke maakte het eerste doelpunt van WWC in de tweede helft. Na 10 minuten werden Dieuwke en Tom gewisseld en kwamen Bregt en Wisse in het veld. We kregen een vrije bal en een schot tegen, maar daarna scoorden Anna en Rutger met een afstandsschot. Dit bracht uiteindelijk de stand op 14-17. Het bleef gelijk oplopen en dus spannend. Rixt werd gewisseld voor Marijke en Marijke schoot de bal gelijk door de korf. De laatste twee minuten stond WWC 18-19 voor. De scheids floot af voor tijdrekken en Joure kreeg de bal. Joure scoorde uit een afstandsschot en zo stond het weer gelijk. Met nog één minuut op de klok scoorde Joure wederom uit een afstandsschot wat de stand op 20-19 bracht. Het eindsignaal klonk. Boos en teleurgesteld schudden wij de tegenpartij de hand en liepen we de zaal uit. Het was een spannende wedstrijd en het liep vanaf het eerste moment gelijk op, maar WWC kon het deze keer niet redden. Volgende week speelt WWC 2 thuis in Easterein om 13.15 uur tegen Udiros. Bregt Arendz WWC 1 - Zunobri 1 Om 14:05 uur startte WWC 1 de topper tegen de nummer twee Zunobri 1 in Zuidhorn. Zonder basisspelers Baukje, Hidde en Trees, maar met dank aan WWC 2 kon er zeker sterk aan de wedstrijd begonnen worden! Zunobri begon ook sterk en gretig aan de wedstrijd, schoot makkelijk en pakte al snel een voorsprong van vier puntjes. WWC knokte zich knap terug in de wedstrijd, had steeds meer grip op de aanvallen van Zunobri en bij rust was het verschil teruggebracht tot één punt. In de rust werd afgesproken de aanvallen duidelijk neer te zetten en iets minder risico te nemen in de korfzone. De eerste aanval van WWC leverde direct een doelpunt op en bracht de stand op 13 – 13. Zunobri had nog één keer een antwoord, maar WWC had knappe aanvallen en bouwde de voorsprong langzaam uit naar vier punten. Het laatste doelpunt was nog voor Zunobri en dit bracht de eindstand op 19 – 23, uiteraard in het voordeel van WWC. WWC 1 speelde een sterke wedstrijd tegen het overigens zeer sportieve Zunobri 1. De komende twee weken heeft WWC 1 vrij en tijd om zich klaar te maken voor een eventueel kampioensfeest en zich te buigen over nog eens een verhaal met kamelen. (ref. WWC-WIK’34). “Een oude Arabier had 17 kamelen en 3 zoons. Helaas kwam hij te overlijden en in zijn testament had hij de verdeling van zijn kamelen opgenomen. Hij had vastgelegd dat zijn oudste zoon de helft, zijn middelste zoon 1/3 en zijn jongste zoon de overige 2 kamelen kreeg. De kamelen moesten uiteraard wel levend verdeeld worden, dus geen halve beesten”. Ze kwamen hier zelf niet uit, maar gelukkig had de wijze buurman raad. Wat was deze raad? WWC 2 speelt komende vrijdagavond om 19:45 uur een thuiswedstrijd in Oosterend. Komt allen! Trees Fopma Mandeguod 43

Nijs fan de Mantgumer merkekommisje De data en het programma voor de Mantgumer merke 2017 zijn bekend! Net als vorig jaar wordt de Mantgumer merke in het laatste weekend van de zomervakantie gehouden. Dit betekent dat u nu alvast in uw agenda donderdag 31 augustus t/m zaterdag 2 september kunt reserveren. Programma Mantgumer merke 2017 Donderdagavond is de coverband HOTSTOP geboekt ! De coverband uit Wergea en Weidum zal ervoor zorgen dat er een topfeest wordt neergezet geschikt voor jong én oud!. Vrijdagavond starten we met Teake van der Meer, ook wel "Lytse Teake fan'e Westereen" genoemd. Als Teake op het podium verschijnt, krijgen de lachspieren het zwaar te voortduren. Met als afsluiter orkest BUTTERFLY! Het orkest is al meer dan 15 jaar een begrip in Noord Nederland en zal deze avond een fantastisch feest neerzetten. BUTTERFLY verzorgt ook tijdens het matinee heerlijke meezingers! Als afsluiter op de zaterdagavond: EXPOSURE! Onder het motto; “Het moet nog gekker worden” doet Exposure daar in 2017 nog een schepje bovenop. Met een nieuwe look, acts, showblocks en ge-update (feest) repertoire is Exposure 2.0 een feit. Bent u nieuwsgierig geworden naar het thema en wilt u nog even goed uitrusten voordat u helemaal los gaat tijdens de Mantgumer merke? • Maak onderstaande puzzel door op elke vraag een antwoord te geven. De antwoorden kunt u in de vakjes schrijven. Alle grijze vakjes vormen samen een woord. • Maak van dit woord een creatieve uitbeelding en leg dit vast (foto, film, sociaal media enz.) • Lever dit met uw naam en adres voor 15 maart 2017 in bij de Mantgumer merke commissie. En wie weet wint u wel een hotelovernachting voor twee personen! • Voor de kinderen is er een kleurplaat. Ze mogen deze kleuren, versieren of voorzien van stickers. Pimp de kleurplaat zoals jij het wilt. En wie weet win je een leuke prijs! 44 Mandeguod

KLEURPLAAT Mandeguod 45

46 Mandeguod

PUZZEL Mantgum.com Kursuslieder Renske van der Meer-Pasma (zie ook blz 33 Witte jim.....dat) Mandeguod 47

48 Mandeguod

Collecteweek Amnesty International 5 t/m 11 maart 2017 ‘Ik wil alle mensen die zich voor me hebben ingezet enorm bedanken. Dank dat jullie door bleven vechten. Blijf doorgaan met dit prachtige werk, het vechten voor anderen.’ Yecenia Armenta uit Mexico zat vier jaar gevangen nadat ze, na vijftien uur lang gemarteld te zijn, een moord bekende die ze niet had begaan. Ze kwam vrij, mede nadat Amnesty International actie voor haar voerde. Geef om vrijheid Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 2017 voor de vijftiende keer een landelijke collecte. In Mantgum zullen van 5 tot en met 11 maart 2017 collectanten de straat op gaan. Vorig jaar gingen in heel Nederland 17.000 collectanten langs de deuren en werd € 1,5 miljoen opgehaald voor het werk van Amnesty. Missie Amnesty Amnesty International wil een wereld waarin iedereen profiteert van de mensenrechten. Om dat te bereiken doet Amnesty onderzoek naar schendingen van deze rechten en voert actie tegen die schendingen. Waarom een collecte? Amnesty is een onafhankelijke organisatie en neemt voor haar onderzoek, lobby en actie geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte van onschatbare waarde voor de organisatie. Met het geld dat tijdens de collecte wordt opgehaald, kan Amnesty haar werk blijven doen. Voor Yecenia Armenta uit Mexico en voor talloze anderen. Kijk voor meer informatie over het werk van Amnesty International op www. amnesty.nl. De online collectebus Als aanvulling op de traditionele collectebus is het dit jaar ook mogelijk om te doneren via de online collectebus van een collectant of via de online collectebus van Amnesty. Meer informatie over online doneren en het aanmaken van een eigen online collectebus? Ga naar amnesty.digicollect.nl of ga naar de online collectebus op facebook. com/amnestycollecteweek. Mandeguod 49

Waar zijn in Mantgum AED’s aanwezig MFC Wjukken (dag en nacht) hoofdingang gebouw Poiesz Supermarkt, alleen tijdens openingstijden Fysiotherapie Jelle Sybesma, werkdagen 08.00 - 18.00 uur Wat te doen bij een incident: Eerst 112 bellen. 50 Mandeguod

Trêdzje troch de Fryske letteretún As ôfslúting fan in rige oer de literatuer organisearret it Senioren Platform Littenseradiel in middei oer de Fryske literatuer. Pieter de Groot – û. o. bekend fan syn “Dwerse”stikjes yn de Leeuwarder Courant en skriuwer fan de Stichting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum, dy't him ta leit op it stypjen fan Fryske literatuer – docht dat yn in foardracht foar de senioren fan Littenseradiel. Mei lange trêden strûst er troch de Fryske letteretún. Nijsgjierrich? Kom dan op 23 maart 2017 om 14.00 uur nei mfc “De Helling” in Winsum De kosten binne € 5,00 en de kofje en/as tee is der by ynbegrepen Oanmelde graach foar 20 maart by: info@seniorenLittenseradiel of 0515-332138 of 058-2501303 Mandeguod 51

52 Mandeguod

Pieter de Groot foar senioaren Littenseradiel Mei lange trêden troch de Fryske letteretún Wa’t de kranten goed folge hat, sil it opfallen wêze dat der yn it ôfrûne jier mear skreaun is oer it Frysk as yn it Frysk. Diskear wie de direkte oanlieding in ûndersyk fan in Nijmeegse heechlearaar, dat útwiist dat der hieltyd minder Frysk praat wurdt op de skoalpleinen – in teken dat hieltyd minder âlden it Frysk trochjouwe oan har bern. Yn de skoalle sels hearre, lit stean lêze dy bern ek fierstente min Frysk, want hoewol’t sûnt 1980 de Fryske les ferplichte steld is, lizze skoallen dy ferplichting o sa ferskillend út. Mei in oerke ferskesjongen wurdt faak al folstien. Deputearre Steaten stoarje har blyn op de goede foarbylden dy’t in minderheid fan trijetalige skoallen jout en dogge te min war om de grutte mearderheid fan achterbliuwers – altiten noch mear as fjouwerhûndert skoallen – by de les te krijen. De jûns fan de 22ste desimber waard der yn Ljouwert in grutte fakkeloptocht hâlden dy’t omtinken foar dy sleauwe hâlding frege en oanstie op ferbettering: it is fiif foar tolven… Fiif foar tolven is it ek foar it Fryske boek. Der is hast gjin útjouwer mear dy’t brea sjocht yn it útjaan fan Fryske boeken, of de skriuwer moat sels ta de bûse. In oplage fan in pear hûndert eksimplaren is al in te grut risiko. Guon printsje ‘on demand’ – dat wol sizze: as der fraach nei is. Mar dan moat dy fraach wol stimulearre wurde. Pieter de Groot - û.o. bekend fan syn ‘Dwerse’ stikjes yn de Leeuwarder Courant en skriuwer fan de Stichting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum, dy’t him taleit op it stypjen fan Fryske literatuer – docht dat yn in foardracht, dy’t er op tongersdei 23 maart yn mfc De Helling te Winsum hâlde sil foar de senioaren fan Littenseradiel. Mei lange trêden strûst er troch de Fryske letteretún. In tún dy’t iuwenâld is en it al sûnt Gysbert Japicx faak fan skoalmasters hawwe moat dy’t him yn leafde bloeie litte. It sil dochs net sa wêze dat in kommende generaasje dy tún fertútearzje lit, sa’t ek it keatsen ferlern driget te gean om’t der gjin ûnderwizers mear binne dy’t yn it frijkertier de bern it baltsjeferdriuwen leare? De lêzing begjint om 14.00 oere. Mandeguod 53

54 Mandeguod

Behandeling wetsontwerp herindelingen Littenseradiel Het wetsontwerp voor de herindeling van het Bildt, Franekeradeel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân komt woensdagmorgen 8 februari in de Tweede Kamer. Vier herindelingsvoorstellen op de agenda Donderdag 2 februari heeft de commissie van de Tweede Kamer besloten om vier herindelingsvoorstellen te behandelen in één plenaire vergadering vóór de verkiezingen. Eén van die vier betreft de drie herindelingen die in noordwest Fryslân gaande zijn. Vrijdagmorgen werd bekend dat alle herindelingsvoorstellen zijn geagendeerd voor woensdag 8 februari van 10.15 tot 11.15 uur. Eén wetsontwerp voor drie herindelingen Per 1 januari 2018 vinden drie herindelingen plaats in noordwest Fryslân: - het Bildt, Menameradiel, Franekeradeel en vier dorpen van Littenseradiel vormen de nieuwe gemeente Waadhoeke; - Leeuwarderadeel en tien dorpen van Littenseradiel fuseren met gemeente Leeuwarden; - Vijftien dorpen van Littenseradiel herindelen met gemeente Súdwest-Fryslân. De drie herindelingen zijn met elkaar verbonden door de opsplitsing van gemeente Littenseradiel. Daarom is één wetsontwerp opgesteld. De vervolgstappen De besluitvorming over deze herindelingen ziet er als volgt uit: - Woensdag 8 februari 2017: behandeling wetsontwerp in de Tweede Kamer - Februari – september 2017: behandeling wetsontwerp in de Eerste Kamer - September 2017: publicatie herindelingswet. - 22 november 2017: herindelingsverkiezingen gemeenteraad van de drie gemeenten: Waadhoeke i.o., Leeuwarden en Súdwest-Fryslân. - 1 januari 2018: start van drie (nieuwe) gemeenten. Gedurende dit besluitvormingsproces bereiden de zeven gemeenten de fusies verder voor. Meer informatie online Het herindelingsadvies van de drie herindelingen is te vinden op de websites www.herindeling2018.frl (Nederlands) en www.weryndieling2018.frl (Fries). Voor informatie over de afzonderlijke herindelingen kan doorgeklikt worden naar de gemeentelijke websites. Mandeguod 55

56 Mandeguod

Rely Jorritsma priis 2017 foar senioren Skriuwers fan Fryske ferhalen of fersen kinne wer gading meitsje nei in Rely Jorritsmapriis. De bêste Fryske bydragen wurde beleanne mei in jildbedrach. In bekroand fers wurdt honorearre mei € 200,--, in winnend ferhaal mei € 800,--. Rely Jorritsma Fûns Yn syn testamint skreau Rely Jorritsma dat der alle jierren in priisfraach útskreaun wurde moat foar de bêste fiif Fryske gedichten en de bêste fiif koarte ferhalen. Al sûnt 1954 wurdt syn winsk útfierd, yntusken troch de gemeente Littenseradiel. It kolleezje fan boargemaster en wethâlders foarmet it bestjoer fan it Rely Jorritsma Fûns. Fan Littenseradfiel nei Ljouwert Dat is dit jier foar de lêste kear, no’t Littenseradiel ophâldt te bestean. Mar de Rely Jorritsma-priis giet troch. Mei yngong fan 2018 wurdt de organisaasje oernommen troch de gemeente Ljouwert. Want Ljouwert is troch de weryndieling de nije gemeente fan Jellum, it berteplak fan Rely Jorritsma. Wat binne de spulregels foar de Rely Jorritsma-priis? Yn ’e beneaming komme oarspronklike gedichten en koarte ferhalen yn it Frysk. De ferhalen meie 2000 oant 5000 wurden telle en kinne ek ornearre wêze foar bern. - Jo ferhaal of gedicht moat skreaun wurde yn Word. - Stjoer jo ferhaal of gedicht as bylage yn fia e-mail, nei i.algra@littenseradiel.nl - Set yn de e-mail ek jo namme, adres, wenplak en tillefoannûmer. - Dizze personalia bliuwe geheim, jo ferhaal of gedicht wurdt anonym nei de sjueryleden stjoerd. Allinnich de nammen fan dyjingen dy’t in priis winne wurde bekend makke. - Jo wurk mei net earder ferspraat of publisearre wêze, op ynternet stien ha, earne foarlêzen wêze of op in oare wize nei bûten ta brocht wêze; - Net mear as ien gedicht en/of ien ferhaal ynstjoere; - De bydrage moat fóár 1 maaie 2017 ynstjoerd wêze; - Jo bydrage wurdt net weromstjoerd; - Oer de útslach kin net korrespondearre wurde. Ynstjoeren bydragen Wa’t meidwaan wol oan de Rely Jorritsma-priis moat syn of har bydrage fóár 1 maaie 2017 ynstjoere fia e-mail nei: i.algra@littenseradiel.nl De sjuery De ynstjoeringen wurde beoardield troch in ûnôfhinklike sjuery. Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei Iris Algra-Kalee, i.algra@littenseradiel.nl of (0515) 33 44 66, of de ôfdieling kommunikaasje, communicatie@littenseradiel.nl of (0515) 33 44 44. Mandeguod 57

58 Mandeguod

Rely Jorritsma priis 2017 foar junioren Bisto tusken de 12 en 18 en kinsto moaie Fryske ferhalen, gedichten of songteksten skriuwe? Doch dan mei oan de Junior Rely! De bêste Fryske bydragen wurde beleanne mei in jildbedrach. Wat binne de spulregels foar de Junior Rely? - Skriuw in ferhaal of in gedicht of songtekst yn it Frysk fan maksimaal 2000 wurden. Do hast alle frijheid foar dyn ûnderwerp; it mei bygelyks ek in toaniel- of deiboekfragmint wêze, sciencefiction of horror, mar hoechst de humor net te ferjitten! Fansels hast de tekst hielendal sels betocht en skreaun. - Ek al hast miskien mear teksten dy’t de muoite wurdich binne, meist mar ien tekst opstjoere; - Dyn tekst mei net op ynternet stien ha, op in blog set wêze, yn de skoalkrante stien ha, earne foardroegen wêze of op in oare wize nei bûten ta brocht wêze; - Wolst fansels graach dat dyn tekst der op alle fronten útkipet, mar ferjit net: it giet de sjuery net om de foto-eftergrûn of it knip- en plakwurk om dyn tekst hinne. De Junior Rely is in skriuwkriich en net in foarmjouwerskompetysje; - Skriuw dyn ferhaal, gedicht of songtekst yn Word, en stjoer as bylage yn fia e-mail, nei i.algra@littenseradiel.nl; - Set yn dyn e-mail ek dyn persoanlike gegevens (namme, adres, wenplak, bertedatum en tillefoannûmer); - De sjuery mei net witte wa’t de tekst skreaun hat – dyn tekst wurdt anonym nei de sjueryleden stjoerd. - Do moast tusken de 12 en 18 jier wêze; - Ast al twa kear in priis wûn hast mei de Junior Rely, meist net mear meidwaan. Wat kin der wûn wurde? By de Junior Rely is it prizejild yn totaal € 500,--. Ynstjoeren bydragen Wa’t meidwaan wol oan de Junior Rely moat syn of har bydrage fóár 1 maaie 2017 ynstjoere fia e-mail nei: i.algra@littenseradiel.nl. De bydragen wurde beoardield troch in ûnôfhinklike sjuery. Mear ynformaasje Mear ynformaasje kinst krije by Iris Algra-Kalee, tillefoan: (0515) 334466 of e-mail: i.algra@littenseradiel.nl. Mandeguod 59

Afmetingen advertenties hele pagina halve pagina kwart pagina staand kwart pagina liggend Colofon 180 x 128 mm 128 x 87,5 mm 87,5 x 61,5 mm 128 x 41,25 mm Iedere advertentie heeft standaard een rand. Behalve als het design van de advertentie dit niet toelaat. Aanleveren advertenties en afbeeldingen Aanleveren van een advertentie kan in elk gewenst grafisch formaat zoals bijvoorbeeld BMP, TIFF, JPG, JPEG, PNG, etc. Aanleveren van een advertentie in WORD is ook mogelijk. U loopt dan wel de kans dat er afwijkingen optreden, met name in de fonttypes en fontgrootte. Mandeguod is een uitgave van Doarpsmienskip Mantgum en verschijnt 11 keer per jaar. Doarpsmienskip Mantgum Sipke Dijkstra, voorzitter. Dayna de Boer, secretaris. Geert-Jan Goedhart, penningmeester. Roelie Rozenberg, bestuurslid. E-mail: doarpsmienskip@mantgum.com Website: www.mantgum.com Redactie Mandeguod Bram Brouwer hoofdredacteur, Frits Sieperda vormgever, Sita Wijnia eindredacteur, Jan de Vries, redigeerwerk, Hette van der Wal redacteur, Anna Christien Piebenga redacteur Financieel beheer Hotze Bonnema, penningmeester. Bankrekening Mandeguod: NL77 INGB 0005 0727 04 Verslaggevers Siebolt Dijkstra (en korrektor fryske teksten), Lys Scarse, Hette van der Wal. Verspreiding Yme en Ary Meintema coördinator. Verspreiding door veel vrijwilligers uit Mantgum. Druk Copy Service Leeuwarden Tarieven Mandeguod www.mantgum.com Jaaradvertentie (binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 150,e 77,50 e 43,50 Eenmalige advertentie (alleen binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 24,e 13,e 9,Politie Service Centrum (0900) 88 44 Buurtagent: trinus.hoekstra@friesland.politie.nl © MANDEGUOD Overname van artikelen en foto’s alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de redactie van Mandeguod. 60 Mandeguod Verenigingsmededelingen (alleen binnenwerk) Jaarbijdrage Oplage e 26,500 exemplaren. Inleveren kopij, uiterlijk de 15e van elke maand mandeguod@gmail.com. Algemeen Uw bijdrage dient voorzien te zijn van naam, adres en telefoonnummer. De redactie behoudt zich het recht voor om uw tekst te redigeren, zo nodig in te korten of om uw bijdrage eventueel niet te plaatsen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van stukken die zijn geschreven door niet-redactieleden. e-mailadres mandeguod@gmail.com

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
Home


You need flash player to view this online publication