0

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 31e jaargang november 2016

Al 20 jaar uw haar onze zorg • Kleurenanalyse voor een passende haarkleur • Iedere woensdagmiddag kinderen knippen € 12,50 • Stempelkaart voor kortingen • Make-up • Gelpolish voor stevige nagels • Haaraccessoires en meer... De Finne 2, Mantgum Tel. (058) 250 15 75 Zie voor openingstijden www.kappershuis.nl studio Fitaal sinds 1994 YOGA PILATES BODYFLOW 5, 10 of 20 LESSENKAART STOELSHIATSU, YOGA- EN ONTSPANNINGSMASSAGE Master Jansenstrjitte 27 9022 AM Mantgum 06-42012203 www.studiofitaal.nl

INHOUDSOPGAVE Van de hoofdredacteur It âld stek Nieuws van de Gielguorde Het einde ........ van de Knutselclub? Winnende fersen Rely Jorritsma-priisfraach 2016 Muziekvereniging Harmonie - Nieuwsbrief oktober 2016 Kollekte Nierstifting Collecte Fonds verstandelijk gehandicapten Trio Tango Extremo in Mantgum Filmhuis Mantgum Nieuws van de cultuurcommissie 3 4 11 13 14 16 18 18 19 21 Wjukkennieuws 23 Het Royal Opera House in Friesland 26 29 Verenigingen 31 Activiteiten 32 AED-apparaten 32 Weekagenda 33 Instellingen 33 Witte jim ... dat??? Nieuws uit de Mariakerk Ledepartijen keatsferiening Jacob Klaver De bistedokter Speculaasactie Hongarije Actie4Kids is weer van start gegaan! Opbrengst Collecte Dierenopvang de Wissel 2016 17 desimber Winterwjukkenfeest 35 37 Mantelzorgers 37 Werkgroep Historie Mantgum Bericht uit de Lionserpolder 39 40 43 49 51 55 57 59 Recept 61 Afmetingen advertenties 64 Politie 64 Colofon FOTO VOORKANT OMSLAG Het versnieuwde hekwerk aan de Seerp van Galemawei 11 in Mantgum Het volgende nummer verschijnt voor 1 december 2016. Kopij s.v.p. inleveren voor 15 november 2016: mandeguod@gmail.com Foto: David Scarse www.mantgum.com Mandeguod 1 64

2 Mandeguod

Van de hoofdredacteur Het absolute dieptepunt bij de Amerikaanse verkiezingsdebatten was toen de ene presidentskandidaat beloofde als president zijn opponent op te laten sluiten voor haar opvattingen. Ook in Nederland willen sommigen een DENKpolitie instellen, die discriminatie moet opsporen en vervolgen. Ik beken. Ik discrimineer constant, tussen mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, autochtonen en allochtonen, bekenden en onbekenden, mensen en honden enzovoort. Het doel is om mij gepast te gedragen en bijvoorbeeld een man niet als mevrouw aan te spreken. Daarvoor is geen DENK-politie nodig. Gaat het dan om discriminatie op basis van vooroordelen en/of stereotypen? Ik beken opnieuw. Ik gebruik voortdurend vooroordelen en stereotyperingen. Bij een aangeklede romp met een hoofd en twee armen en benen past het stereotype mens, bij vier poten het stereotype dier en zijn beide met een lijn verbonden met het stereotype mens met hond. Mijn moeder leerde mij: ‘komkommers zijn gezond’. Dat vooroordeel bleek niet meer te kloppen toen er plotseling mensen overleden door, naar men dacht, het eten van besmette komkommers. Wij kunnen niet zonder vooroordelen en stereotypen; we zouden ieder wiel dan steeds opnieuw moeten uitvinden en zouden snel gek worden. Opnieuw is een DENK-politie overbodig. Gaat het dan om discriminatie gebaseerd op negatieve vooroordelen of stereotypen? Ik beken nogmaals. Ik heb negatieve vooroordelen en stereotypen, zoals: ‘mannen zijn onaantrekkelijke bedpartners’. De halve mensheid vindt dat precies andersom. Dus ook daarvoor is een DENK-politie ongewenst. Waarschijnlijk bedoelt men discriminatie op basis van negatieve vooroordelen en stereotypen die we niet aanpassen nadat het tegendeel bewezen is. Zoals blonde vrouwen zijn dom, vluchtelingen zijn crimineel. Maar dan is een DENK-politie zeer gevaarlijk. Bijvoorbeeld de Zwarte-Piet-discussie. Ik had slechts positieve gedachten over Piet. Toch zou ik daarmee discrimineren en zelfs een racist zijn. Althans volgens sommigen. De Engelsen zeggen dan: ‘It is in the eye of the beholder’. Dat maakt een DENK-politie die zich moet bewijzen zeer gevaarlijk. Voor je het weet is slechts politiek correct denken toegestaan. Het resultaat zien we dagelijks in de media. Voor het bestrijden van onnodig kwetsende discriminatie en racisme biedt de Nederlandse rechtsstaat al voldoende mogelijkheden. Bram Brouwer Mandeguod 3

It âld stek Peter Edes hold midden op ‘e dyk syn trekker stil en hong heal ta it rútsje út: ”Lys, ik vin dit su mooi!” Peter is altyd sa hearlik rjochtút! Hy doelde dus op myn ‘nije’ stek. En om earlik te wêzen: ik bin der sels ek tige wiis mei! Om fuort mar in misferstân de wrâld út te helpen: it is nèt in nij stek, it is gewoan it âlde stek. It stek dat dêr altyd al oan de Seerp van Galemawei stie. Al sûnt 1880 ûngefear. It stek dat al hiel wat te lijen hân hat sûnt dy tiid. It stek dêr’t al ferskate beammen op fallen binne – der hat in hiele rigele (gemeente)beammen stien tusken ús stek en de dyk, mar foar in part binne se omfallen boppe op ús stek. Of krekt op ‘e tiid troch de gemeente der wei helle omdat se oars ek op it stek falle soene. En nee, net altyd hat de gemeente dêr wer in nije beam plante. “Wy, as jonges rûnen wol ris mei in stok by it stek lâns”, sa fertelde Teake Oosterbos my, “en dan rûtsten we samar in stik of wat fan de boppeste punten der ôf.” Teake hat my beloofd dat er soks net wer dwaan sil… It is in jitizeren stek, en jitizer is yndie kwetsber materiaal. Durk Monsma wit der alles fan: doe’t hy as skoaljonkje yn Britswert wenne, makken se der ek in sport fan om mei in grutte glêzen boster op de punten fan it Britswerter tsjerkestek te mikken. Ast goed tûk wiest, piktest der sà in punt ôf dy’t dan wit hoe fier fuort skeat! As skoalfamke ha ik sels ek wol mei de klomp op sa’n punt stien te meppen. Ommers, as dyn klomp begûn te ‘bewegen’ wie dat it earste teken fan in gat ûnder de klomp. Dan holpen wy dat gat dochs in bytsje… Want hiest in gat yn ‘e klomp, dan krigest nijen! Dat hat it stek ek fêst wol wat punten koste, want hoe fierder ast fan de eartiidske legere skoalle ôf kaamst, hoe mear punten der noch op it stek sieten. Boppedat is der ris in kear in auto sûnder sjauffeur tsjin it stek oanriden. No is dat tsjintwurdich hip: selsstjoerende auto’s sûnder dat der ien achter it stjoer sit. Mar dat wie destiids noch gjin moade, en it wie de bedoeling fan de eigener ek net. 4 Mandeguod

De auto stie parkeard boppe op ‘e terp, allinne hy stie net op ‘e hânrem en is yn syn uppy by de terp del rôle foar’t er by ús yn it stek bedarre. Ja, it kin de master misse. Ik tink der sels altyd wol om, ek de besite wiis ik der op dat se de auto op de hânrem of yn in fersnelling sette moatte. Mar in pear jier lyn hie ik it sels ek fergetten – de auto stie net mear by ús sels foar de doar, mar op ‘e hoeke by Tsjerkje en Jan Willem, yn it roazeperkje. ‘k Moat der net oan tinke wat der allegear wol net mis gean kind hie… De terp wie ek in reden foar ús om it stek op te knappen. Yn de lêste hûndert jier is de terp nammentlik ea foar in part ôfgroeven en útflakke en letter wer foar in part ophege. Us foartún wie lykwols op it selde nivo bleaun mei as gefolch dat de tún folle leger lei as de dyk en it stek foar in part ûnder de grûn bedarre wie. Om koart te kriemen: it stek seach der net út. Dêrom wie der om-ende-by 1970 al in berberishage foar plante, dan foel it net sa bot op. Mar ik woe it stek ek net kwyt, dat alle kearen as der wer ris in âld-izer-boer op ‘e stoepe stie mei it foarstel: “Frou, sil ik dat âld stek fan jo mar meinimme?” bin ik der net op yngien. Goed tweintich jier lyn lykwols is ús hûs en ek it stek oanwiisd as ryksmonumint. Dat ús stek ‘monumintaal’ wie hie ik my oant no ta net drok oer makke, mar in pear jier lyn waard ik troch Monumintewacht der op attendeard dat ik dat bêst wol opknappe litte koe. Ommers, it seach der noch reedlik út, neffens harren. It sjocht der noch reedlik út??? Dat seach ik der net bepaald oan ôf… Mar omdat it stek in monumint is, koe ik subsydzje fan de provinsje Fryslân krije om it te restaurearjen. Tajûn, der bliuwt noch in hiele berch jild oer dy’t ik sels betelje moat, mar sa’n subsydzje is dochs it triuwke yn de rêch om it stek opknappe te litten. Sadwaande hawwe wy ferline simmer gâns wat oerkes stien te graven en op knibbels by it stek lein om alle berberiswoartels en oare beamwoartels út en Mandeguod 5

ûnder it stek wei te krijen. No hoegden jimme gjin meilijen mei ús te krijen, hear, want it is bêst gesellich dêr by de dyk lâns. Der komt fan alles foarby. En dan binne it net allinne minsken út de buert. “Parlez-vous Français?” frege in stel my in kear. No, dat is by my mar in hiel lyts bytsje peu… Ast goed lústerest komme hjir hiel wat toeristen èn talen foarby. Wylst we mei it lêste graafwurk oan ‘e gong wiene ried der noch immen mei in ûnbidich grutte trekker tsjin it stek oan. Hy moast in karre mei grûn oan ‘e oare kant fan de dyk leegje, en rausde sa rûch hinne en wer dat hy in stik fan ús stek kapot ried. It wie in meiwurker fan Adriaan Greijdanus út Jellum, en sawol de meiwurker as Greijdanus sels fûnen dat ik net seure moast oer sa’n âld stek. De man wie hastich en hie net iens mùrken dat hy tsjin it stek oanriden wie. De ekstra skea ha ik nea fergoede krigen… Soene jo ien fan dy mannen mei harren grutte ark op ‘e dyk tsjinkomme, dan hoopje ik dat se net hastich binne, want se mèrke net iens dat se jo oanride… We moasten aardich djip grave, want it fundearringspart fan de grutte peallen – de balústers – stie sa’n 70 sintimeter djip yn de grûn. Mei dêrûnder in pear readige bakstiennen as fundearring. Tochten wy. Want doe’t yn ‘e lette hjerst fan 2015 it hiele stek der út helle waard die bliken dat dy fundearring net út reade bakstiennen bestie, mar in ûnderdiel wie fan de balúster sels. Alle balústers hiene ûnderoan in rûne grûnplaat (read fan de rust) – itselde idee ûngefear as wannear’st by dyn gleske tonic sa’n stamperke krigest om it sitroenskyfke út te parsen. De hiele winter hat it stek fuort west, nei de wurkpleats fan Geart Rosier, de smid yn Akkrum. Alle ûnderdielen hiene in nûmerke krigen, omdat elke balúster en elk stekje wer presys op itselde plak komme moast – oars soe it net mear passe. Yn de tuskentiid is ús foartún ophege, sadat it stek boppe it ‘maaiveld’ útkomme soe, ynstee fan wer heal ûnder de grûn. De hiele winter lei de swarte modder der wat trystich by, oant yn de lette maaitiid alle wylde blommen (neam dat gjin ûnkrûd ast mei in biolooch troud bist…) as in gek 6 Mandeguod

omheech skeaten. Doe hawwe we fan ’t simmer wer aardich wat oerkes yn de foartún omspaand om dat der wer út te dollen. Goeie rie sa as “Efkes mei de gifspuit der oerhinne” ha we mar litten foar wat it wie. As wy krityk ha op boeren dy’t mei gif spuitsje, dan kinst sels net mei de gifspuit oan ‘e gong fansels. Yn de tuskentiid hat der ek geregeld oerlis west mei de mannen fan it boubedriuw, mei Geart Rosier, mei de provinsje en mei Jan Harm Eppinga, de man dy’t alles begelaat hat. Ien fan de betingsten fan restauraasje is dat it stek wol sa folle mooglik yn âlde steat werombrocht wurdt, en dan op de wize sa’t it eartiids gong. Dêrom is der ek ûndersyk dien nei de oarspronklike kleur ferve dy’t op it stek sitten hie. Nettsjinsteande alle ‘momumentale roest’ dy’t op it stek siet is der wol in kleur útkommen: in bytsje feal donkergrien. Wy hawwe lykwols dochs keazen foar in justjes donkerder griene kleur, better passend by de kleur fan it stek fan ús buorlju Herman en Nella en by de kleur fan it tsjerkestek. As earste binne alle ûnderdielen strield – en do wolst net witte hoe moai al dy rustige stikken stek dan al wer lykje. Dêrnei is alles repareard, de ûntbrekkende punten en ornaminten binne bymakke neffens de noch besteande punten en ornaminten. Fan de boppeste punten miste eins sa’n 90%, fan de ûnderste ornaminten wie sa’n 90% noch wol yntakt. In pear balústers moasten op ‘e nij makke wurde, de measte balústers koene noch reparearre wurde. Ek de hingsels foar de iependraaiende stekjes binne wer oan de ‘homeiepeallen’ set. In pear kear moast in stikje fan ien fan de lizzende stripen fernijd wurde. Dat kinst dan ek dúdlik sjen, dy stripen binne moai glêd wylst de oarspronklike stripen wat bobbelich en ynrustke binne. Dêrnei is der in sinklaach omhinne kommen – sink hâldt de rust tsjin – en as lêste is der in coating om kommen. Ein augustus, begjin septimber is it stek yn syn hiele hear en fear werompleatst. Te begjinnen mei de beide homeiepeallen mei de draaistekjes. Dêr is wol in konsesje dien troch beton te brûken by de fundearring. Kaam men yn 1880 heechút mei hynder-en-wein foarby, tsjintwurdich denderet der aardich wat swier Mandeguod 7

8 Mandeguod

ferkear oer de terp wat de nedige trillingen feroarsaket. Dêrom is foar dy beide peallen wol beton as ekstra fundearring brûkt. Foar de oare balústers moast in wat oare, ekstra fundearring betocht wurde om tsjinwicht te jaan oan it swiere ferkear. De oplossing wie om in peal djip yn de grûn te slaan, en dêr de (fan binnen holle) balúster omhinne te skowen. De tuskenlizzende stekjes wurde as in puzel yn de balústers skood, en sa is alles yninoar set. Yn prinsipe komt der gjin skroef of moer oan te pas. It hiele stek is ek mear as in heale meter heger kommen te stean as eartiids. “Wat stiet it der prachtich strak by!” sizze in soad minsken. Wel… sjoch mar efkes better. Sa’k sei, alles wie nûmere, en alles is ek op nûmer op itselde plak weromset. Mar ast goed sjochst is it iene stekje heger, breder of skever as it oare, sommige balústerkoppen binne heger as oaren, en gean sa mar troch. It wie doedestiids hânwurk, en dat is it no noch. Boppedat: fan it begjin fan it (36 meter lange) stek oan ‘e ein ta sit in hichteferrin fan sa’n 75 sintimeter. Mei oare wurden: it is hielendal net rjocht! It moaie is, datst dat der eins net oan sjochst. Doe kaam uteraard noch de ôfwurking. Om net it gefaar te rinnen dat we mei de meanmasine tsjin it stek en de skoaren oan ride en it stek sa wer skansearje, moast der wat ûnder it stek lâns. Eartiids hie men der wol gieltsjes ûnder lâns, skulpen of grind. Wy ha foar it lêste keazen. Betsjut wol dat ik yn dizze tiid fan it jier de hjerstbledsjes dêr wer mei de hân tuskenút fiskje moat, mar it is net oars. It blêdblaasmasine-gehalte yn ús buert is tige heech, mar om’t Piter Bouma en ik beide o sa it mier hawwe oan de alderheislikste herje fan dy apparaten, sjogge jimme my gewoan op ‘e knibbeltjses yn de grindrâne om de saak wat himmel te hâlden. Och, ek wòl sa gesellich – der bliuwt fêst wol immen stean foar in praatsje! Lys Scarse foto’s: David Scarse Mandeguod 9

10 Mandeguod

Nieuws van de Gielguorde Korte terugblik en vooraankondiging Afgelopen schooljaar hebben we op de Gielguorde goed afgesloten. De een-na-laatste dag hadden we, evenals voorgaande jaren, het pleinfeest. Zowel ouders als kinderen hebben genoten van spelletjes, een hapje en drankje en natuurlijk de dj die de kinderen aan het limbodansen kreeg. De laatste schooldag stond in het teken van een sponsorloop. We zijn al langer bezig met het realiseren van een vernieuwd schoolplein en daarvoor is geld nodig. De kinderen hebben fanatiek rondjes om de school gelopen wat in totaal een bedrag van € 2905,00 heeft opgeleverd. En dan het nieuwe schooljaar met natuurlijk de intocht van Sinterklaas. We hebben contact gehad met de hoofdpiet en dit jaar komt Sinterklaas op vrijdagochtend 2 december. Vol verwachting klopt ons hart… Alle mensen uit Mantgum en omstreken; komen jullie ook weer bij de kade kijken? Veteraan op de Gielguorde Donderdag 13 en vrijdag 14 oktober kregen groepen 7 en 8 bezoek van een veteraan. Iemand die voor het leger op uitzending geweest is naar een ver land is natuurlijk heel interessant voor de kinderen. Donderdag kwam dhr. Joosse, een veteraan die in de jaren 40 en 50 in Indonesië en West-Papoea is geweest. Hij had een erg mooi verhaal over hoe het er in die tijd aan toe ging in het leger. Dat de kinderen het leuk vonden, bleek wel uit de talloze vragen die ze tijdens en na het verhaal stelden. Vrijdag kwam dhr. Leemans, een gepensioneerd chirurg, vertellen over zijn uitzendingen naar Afghanistan, Irak en de Golf van Aden. Zijn verhaal was ook indrukwekkend, getuige de vele vragen uit de groep. Na bijna anderhalf uur moest er een einde gemaakt worden aan de presentatie, maar het had zomaar een uur langer kunnen duren. Na afloop kregen alle kinderen van groep 7 en 8 een symbolische anjer en een stripboek ter herinnering. Mandeguod 11

Pizza Food Truck Onze pizza`s worden ter plekke bereid met verse ingrediënten en gebakken in een steenoven. Iedere donderdagmiddag in Mantgum (bij de Poiesz). Vanaf 17.00 uur. Telefonisch bestellen kan op nr. 06-538 77 841 (v.a. 11.00 uur) Pinnen is helaas niet mogelijk. Menu kaart Margherita: tomatensaus, kaas, mozzarella, basilicum Vegetariana: tomatensaus, kaas, mozzarella, paprika, champignons, ui e 8,00 e 10,00 Quattro Formaggi: tomatensaus, kaas, mozzarella, gorgonzola, parmezaanse kaas e 11,00 Funghi: tomatensaus, kaas, mozzarella, champignons Gorgonzola: tomatensaus, kaas, champignons, gorgonzola Quattro stagioni: tomatensaus, kaas, champignons, ham, olijven, artisjokken Salame: tomatensaus, kaas, salami Pollo: tomatensaus, kaas, kipfilet, champignons, paprika, ui Hawaii: tomatensaus, kaas, ham, ananas Carbonara: tomatensaus, kaas, ham, salami, spek Prosciutto: tomatensaus, kaas, ham, paprika Sambrini: tomatensaus, kaas, champignons, paprika, ham, salami, spek, ui Shoarma: tomatensaus, kaas, shoarmavlees Shoarma speciaal: tomatensaus, kaas, shoarmavlees, ui, paprika Pescatore: tomatensaus, kaas tonijn, paprika, ui Siciliana: tomatensaus, kaas, ansjovis, kappertjes, olijven e 9,50 e 10,50 e 11,50 e 9,00 e 11,50 e 10,00 e 10,50 e 10,00 e 12,50 e 12,00 e 13,00 e 12,00 e 12,00 Naar wens kan de pizza met verse knoflook worden belegd en/of de rand met knoflookolie worden ingesmeerd. Extra kaas, groente, olijven, ei e 0,50; extra vlees, gorgonzola e 1,00 / vis e 2,00 12 Mandeguod www.sambrinipizzas.nl

Het einde ……… van de Knutselclub? Al vele jaren is de Knutselclub een begrip in ons dorp. Een team van vrijwilligers verzorgt in de wintermaanden 12 knutselavonden voor de kinderen in groepen 5 t/m 8. De kinderen die zich opgegeven hebben mogen voor een klein bedrag vier vrijdagavonden van 19-20.30u. knutselen. Tijdens deze leuke en drukbezochte vrijdagavonden in de Freedkelder worden er met verschillende technieken en materialen zoals hout, stof, verf en wol de mooiste ‘kunstwerken’ gemaakt. Vol trots worden de kunstwerken aan de ouders getoond. De leiding bestaat in het ideale geval uit minimaal 6 mensen, die de materialen inkopen, kunstwerken bedenken, kinderen en hulpouders begeleiden, de spullen klaarzetten en opruimen en voor een hapje en een sapje zorgen etcetera. Maar nu hebben enkele vaste vrijwilligers, na jaren trouwe dienst, aangegeven er mee te stoppen waardoor er op dit moment onvoldoende mensen zijn om de Knutselclub te laten draaien zoals dat in voorgaande jaren mogelijk was. In overleg met basisschool de Gielguorde hebben we aan de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 een briefje voor thuis meegegeven. Met daarin een oproep aan ouders/verzorgers om zich aan te melden als nieuwe leiding. Maar daarop hebben we geen enkele reactie mogen ontvangen. Ook hebben we mensen persoonlijk benaderd. Opnieuw zonder resultaat………. Dit betekent dat we voorlopig NIET met de Knutselclub kunnen starten en misschien zelfs het einde van de Knutselclub. Dit is onze laatste NOODKREET! Lijkt het je wat om: - Ons team te versterken en zo’n 5 keer per jaar een avond in de Freedkelder te verzorgen? - Een paar keer per jaar hierover te vergaderen? - De JEUGD van Mantgum ENORM BLIJ te maken met het redden van de Knutselclub? Dan horen we graag snel van je! Hartelijke groeten, namens de Knutselclub, Boukje Jilderda, tel 058-2501426 of b.jilderda@gmail.com Mandeguod 13

Tún yn it skaad ûnder de stobbewylch dêr’t de sinne amper komme kin lizze de fergriemde wurden fan flugge leagens en moaie praatsjes as de brune blêden fan de lêste hjerst mei de rook fan wiete grûn en skiere skimmel dêrneist leit in kroadfol oan gedachten dy’t it brein bestookten mar der net ta diene want al âld, fan juster of noch folle earder op de sleatswâl yn it fitergers leit in protsje miste kânsen njonken in nustje tinne idealen as hekkelrûchte yn desimber toar en brún mei giele snilen en stjonkend nei bedjer út ‘e bûkehage kypje tear as nije knoppen wat noch net ferfolle winsken, grien en ûnbedoarn, no noch frij fan rûpen yn ‘e lijte fan it skuorke it waarmste hoekje fan it hiem, húsmanje oantinkens yn’t klimmerblêd as bliere bûnte klysters op it nêst yn maaie dan de dreamen, myn dreamen wrakselje tsjin de dwylsin fan de hoannepoat dy 't mei syn wite klauwen steech en hast ûngemurken mar as in diktator sûnder moederaasje besit nimt fan it hiele griene ryk de dreamen ha it dreech mar wachtsje mar oant aanst de revolúsje nei de earste nachtfroast fan oktober… Henk Nijp 14 Mandeguod Winnende fersen Rely Jorritsma-prissfraach 2016

In gedicht oer in tún Gjin eachein mar felle kleuren spatte derút en litte har sjen Derby del rin ik, ûnkrûd fuorthelje doch ik Net, want dit is de tún dêr’t alles mei en alles kin De tún dêr’t ik alles mei en alles kin De tún dêr’t ik oer it paadsje fan myn eigen libben rin sûnder steurd te wurden want Der is rêst yn dizze gaos-tún Gaos dêr’t gaos ûntstiet Rigels as roazen wurde bestood mei nije wurden en foegje sa nij libben ta oan in gedicht oer in tún Tjitske van der Meer Mandeguod 15

Nieuwsbrief oktober 2016 Vlak voor de zomervakantie nam het B-korps deel aan het jeugdorkestenfestival in Leeuwarden. Wat hebben ze daar een mooi optreden gegeven. Op zondag 3 juli kon heel Weidum ook van dit optreden genieten tijdens ons zomerconcert bij Nij Dekama. De jeugdmalletband, de malletband en het A-korps hadden daarnaast ook nog mooie nummers op hun repertoire staan. Verrassing van de middag was dat Eelke Tamminga en Klaes Tilma naar voren werden gehaald. Zij zijn respectievelijk al 25 en 50 jaar muzikant! Zij kregen een speldje en een oorkonde overhandigd. Na de zomervakantie was er meteen actie voor het A-korps. Zij speelden tijdens de Froulju’s PC en gelijk daarna mochten ze weer spelen in het ‘voorprogramma’ van het Iepenloftspul in Jorwert. Het B-orkest is inmiddels bezig met de muziek voor de muzikale kindervoorstelling “Rôversguod”, gebaseerd op het gelijknamige boek van ons lid Janneke de Boer. De voorstellingen zijn gepland in de kerstvakantie. De malletband is volop bezig met de voorbereiding op hun vierde “Weidum slaat troch”. Het thema is “back to the zero’s”. Dit optreden zal in het voorjaar van 2017 plaatsvinden. Op zaterdag 29 oktober is er in het dorpshuis een play-inn voor jeugdleden van meerdere korpsen. Ze gaan oefenen in verschillende secties en geven ’s avonds een klein concert voor belangstellenden. 16 Mandeguod

Onlangs uitgevoerde en binnenkort uit te voeren acties van Harmonie: oud ijzer actie in september en de Grote Clubactie in oktober. De Rabobank organiseert een ledensponsoring, waarbij ieder lid € 5 van het sponsorbudget kan weggeven aan een vereniging naar keuze. Hoe werkt het? In de maand december kunnen leden van de Rabobank hun stem uitbrengen. Hiervoor worden ze uitgenodigd in het ledenmagazine “Dichterbij” van december. Let op: klanten zijn niet automatisch lid van de Rabobank! Wat kunt u alvast doen om straks uw stem op onze vereniging uit te brengen? Bent u wel klant maar nog geen lid, ga dan naar de website van de Rabobank. Onderaan de startpagina vindt u in het midden de regel ‘leden’. Via deze link komt u bij ‘word lid van de Rabobank’. Wanneer u lid bent ontvangt u o.a. vier keer per jaar het ledenmagazine met lokaal en landelijk nieuws, interviews en speciale ledenaanbiedingen (bijv. korting op uitjes, zoals het Iepenloftspul in Jorwert). Wij hopen uiteraard op veel stemmen op onze vereniging. Van onze concerten wordt u zoveel mogelijk op de hoogte gebracht d.m.v. posters. Bent u donateur? Dan krijgt u altijd een uitnodiging voor de concerten. Mensen die alsnog donateur of sponsor van onze vereniging willen worden, kunnen dat aangeven bij ondergetekende. Heeft uw kind interesse in muziek maken? Laat hem/haar eens een proefles volgen. Onze website is vernieuwd! Kijk op: www.harmonieweidum.nl. U kunt ons ook volgen op: Mandeguod 17

Voor informatie of aanmeldingen kunt u terecht bij: Corina Punter Tel. 058-2519264 e-mail: folkert.corina@gmail.com Activiteiten voor de komende tijd: 29 oktober Play-inn voor de jeugd, 19.00 uur klein concert in dorpshuis Kerstvakantie Kindervoorstelling Rôversguod Sponsor Harmonie Weidum gratis! Koopt u wel eens online? Vergeet dan volgende keer niet om eerst http://www.harmonieweidum.nl te bezoeken. Via de knop van SponsorKliks komt u uit bij ruim 100 winkels waar u precies hetzelfde betaalt maar waar een commissie wordt gegeven aan Harmonie Weidum. U sponsort ons dan gratis! Kollekte Nierstifting De kollekte foar de “Nierstifting” hat dit jier it moaie bedrach fan € 578,55 opbrocht. Ynwenners fan Mantgum, tige tank foar dit moaie bedrach. Jitske Agema-Bijlsma Collecte Fonds verstandelijk gehandicapten De collecte voor het Fonds verstandelijk gehandicapten van de maand oktober heeft in Mantgum € 498,79 opgebracht. Zowel de gevers als de collectanten worden hartelijk bedankt voor hun bijdragen. Namens Trui Schots (coördinator Fonds verstandelijk gehandicapten) Roely van der Veen 18 Mandeguod

TRIO TANGO EXTREMO in Mantgum zaterdag 8 oktober 2016 Een mooie herfstdag. Het skûtsje De Yde ligt weer in het dorp. Water, wolken, wind, weiden en ’s avonds tango in de Wjukken. Trio Tango Extremo nam ons mee van de greidhoeke naar verre oorden, naar heden en verleden. De enthousiaste musici maakten er een spetterend optreden van. De tango is het verbindend element tussen de nummers. Aan bod komen universele thema’s als liefde, verdriet, vreugde en verlies in de tango’s van Piazolla (ja, van de traan!) en o.a. in de nummers van Jacques Brel (Les Amants, d.w.z. de geliefden), Edith Piaff (Les Fous, d.w.z. de dwazen). Jazz komt langs met virtuoos pianospel in een compositie van Sonny Rollins. Ja, op de opzwepende klanken van de tango ging een Mantgumer danspaar zelfs spontaan de dansvloer op. Leuk! Dit alles ten gehore gebracht door Tanya Schaap op viool, Rob van Kreeveld op piano en Sandor Krem op contrabas. Het was een mooie avond met geweldig spel; de pampa’s, de toendra’s en de Friese weiden trokken voorbij. Het publiek waardeerde deze muzikale avond met een daverend applaus en een Mantgumer preamke, aangeboden door Kees van der Bijl, voorzitter van de cultuurcommissie MFC Wjukken. Tanja: “We hebben nog nooit zo’n geweldige ontvangst en verzorging gehad. Mantgum kan de cultuurcommissie beschouwen als de kers op de culturele appelmoes.” Wij kunnen ons daar alleen maar bij aansluiten! Diny de Vries Trio Tango Extremo Mandeguod 19

20 Mandeguod

Filmhuis Mantgum We hebben intussen al vier films vertoond en voor de maand november staan er weer twee gepland. Op 11 november vertonen we Oscar et la Dame rose. Het is de tweede film van de Belgische schrijver Eric-Emmanuel Schmidt, een verfilming van een door hemzelf geschreven novelle uit 2002. Met zijn eerste film, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran - ook naar een boek van hem -, wist hij diverse prijzen in de wacht te slepen. Met Oscar et la Dame rose richt hij zich op het interessante maar lastige thema van de dood van een kind. Maar hoewel je op basis van dit thema een loodzware film zou kunnen verwachten, blijkt deze film juist vederlicht en bij tijden zelfs vrolijk. De kracht en de betekenis van de film worden door de christelijke boodschap versterkt, hoewel deze niet de overhand heeft. Een prachtige, ontroerende en van tijd tot tijd hilarische film. Op 25 november draaien we The Lady in the Van. Deze film uit 2015 van Nicholas Hytner is een waargebeurd en komisch drama met Maggie Smith als een excentrieke dame die jarenlang in een busje woonde op de oprit van een Londense schrijver. Juffrouw Shepherd is een excentrieke en koppige vrouw van onbekende afkomst die in de jaren zeventig 'tijdelijk' haar oude busje parkeerde op de oprit van schrijver Alan Bennett in Londen. Vervolgens bleef ze hier vijftien jaar lang wonen. The Lady in the Van is een verfilming van het gelijknamige boek en het theaterstuk dat schrijver Alan Bennett op zijn eigen ervaringen baseerde. Graag tot ziens in ons filmhuis in de Wjukken! De Filmhuiscommissie Mandeguod 21

22 Mandeguod

Wjukkennieuws Na een zomer die maar niet op gang kwam, maar later niet van ophouden wist, zijn we een beetje stiekem het winterseizoen in gegleden. In de Wjukken komen de activiteiten dan ook weer op stoom. Antsje Vogel van de Reserveringen krijgt steeds meer aanvragen binnen. Dat is natuurlijk mooi, maar als die verzoeken voor (vergader)ruimten en vrijwilligers slechts een paar dagen voor aanvang van de betreffende activiteit binnenkomen is het niet altijd makkelijk om er nog een mouw aan te passen. Soms moet er dan wel eens ‘nee’ verkocht worden omdat er geen mensen beschikbaar zijn. Dat is erg jammer voor beide partijen; dus op tijd reserveren voorkomt teleurstellingen! Bovenstaande heeft direct te maken met de vrijwilligers die de Wjukken draaiende houden. Toch levert de gewenste invulling van de diverse activiteiten met vrijwilligers regelmatig problemen op. De coördinatoren hebben dan grote moeite om aan de gevraagde personele bezetting te voldoen. Er wordt dan ook regelmatig een beroep gedaan op mensen uit andere groepen. Meestal lukt het dan nog wel de zaak rond te breien, maar we kunnen niet altijd maar dezelfde mensen blijven vragen. Er kunnen dus nog altijd vrijwilligers bij! En als vrijwilliger moet je toch eigenlijk ook je verantwoordelijkheid wél nemen; één maal in de zes weken een ‘dienst’ draaien, dat moet toch kunnen? Op zaterdagavond 12 november wordt de jaarlijkse vrijwilligersavond georganiseerd. Het belooft een leuke en gevarieerde avond te worden met ‘actuele activiteiten’, een beroemde Mantgumer, mooie muziek en nog veel meer. Vrijwilligers van de Wjukken, allemaal komen dus! De uitnodiging met nadere informatie volgt binnenkort. Jelle en Jurriaan hebben begin oktober hun laatste bestuursvergadering bijgewoond. In november nemen we officieel afscheid van hen. Gelukkig blijven ze nog wel als vrijwilliger betrokken bij de Wjukken waardoor we nog eens een beroep kunnen doen op hun specifieke kennis en vaardigheden. Mandeguod 23

24 Mandeguod

Jelmer v/d Valk heeft de voorzittershamer van Jelle overgenomen en Reindert Wiedijk heeft inmiddels plaats genomen in het bestuur. Dit houdt in dat er nog één vacature ingevuld moet worden. We zijn nog op zoek naar een geschikte kandidaat. In het gebouw wordt het sportdeel van de ‘Clincke’ binnenkort weer opgepakt, waardoor de gehele ruimte een metamorfose zal ondergaan. De Opsmukcommissie kennende komt dit helemaal goed! Ook buiten het gebouw is weer enig werk verzet; het pad naar de tennisbaan vanaf het terras is opgeknapt en daarbij voorzien van een keurige trap, vakkundig gerealiseerd door de bouwploeg. Van het voortreffelijke programma van de Cultuurcommissie is het spits kort geleden afgebeten met een denderend optreden van Trio Tango Extremo en er volgt nog veel meer moois. Zie de folder, of de website natuurlijk. (wjukken.nl) Het bestuur van de Wjukken wenst iedereen een prachtig winterseizoen toe! Torenvalk (vrouwtje) Mandeguod 25

Het Royal Opera House in Friesland Zo’n vijftig jaar geleden vond in het Londense Royal Opera House een reeks vermaarde voorstellingen plaats, waarin de koningin der nacht, Maria Callas, als Norma doorbrak in de gelijknamige opera. Haar vertolking van de beroemde aria Casta Diva is legendarisch. De rol van haar priesteres werd destijds vertolkt door de eveneens befaamde Australische sopraan Joan Sutterland. Op 26 september jl. werden deze rollen op hetzelfde podium vertolkt door de Bulgaarse Sonya Yoncheva en de Italiaanse Sonia Ganassi. Deze prachtige uitvoering van het door Vincenzo Bellini op muziek gezette drama kon wereldwijd life worden meebeleefd in bijna duizend bioscopen, waaronder Sneek, Heerenveen en Drachten. Stel u een flinke HD-tv voor, vergroot die tien tot vijftien keer, hou het beeld even scherp en denk daar een fantastisch geluid bij. Dat is wat deze voorstellingen u bieden. En, niet onbelangrijk, u wordt niet gestoord door afleidende zaken, terwijl u met de camera tussen de artiesten zit. Alles in een kwaliteit die u op een andere manier in Friesland niet vindt. Vooraf en in pauzes een kijkje backstage en uitleg over de voorstelling. Voor net meer dan twintig euro, inclusief twee consumpties en heerlijke hapjes in de pauze (althans in Cine Sneek), volgt u de voorstelling beter dan op de duurste plaatsen in Londen (± € 175). 26 Mandeguod

Ondertussen heb ik op 17 oktober op dezelfde manier mogen genieten van Mozarts komische Opera Cosi Fan Tutte (zo zijn alle vrouwen), nu uitgevoerd door een fantastische jonge cast. In November wacht ons twee prachtige voorstellingen. Op woensdag twee november het ballet Anastasia, met in de hoofdrollen de volgens mij, beste ballerina van dit moment de Russische Natalia Osipova en de vaste primaballerina bij het Royal Ballet de Argentijnse Marianella Nuñez. Dat alles op muziek van Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Ik tel de dagen af. Op dinsdag 15 november wacht ons de prachtige kostuumopera Les contes d’Hoffmann (Hofmanns vertellingen), gebaseerd op 3 liefdesgeschiedenissen geschreven door de Duitser E.T.A Hofmann en als opera uitgewerkt door Jacques Offenbach. Ook dit lijkt een fantastische avond te worden. Voor meer informatie zie http://www.roh.org.uk/cinemas. Kort voor de voorstelling vindt u hier een sheet in het Nederlands met informatie over de voorstelling, waaronder de aanvangstijden. Mandeguod 27

28 Mandeguod

Nieuws van de cultuurcommissie Op woensdag 9 november speelt Tryater in de Wjukken de voorstelling “De Wierheid fan Wylgeragea” In een klein dorpje is alles goed. De mensen weten wat ze aan elkaar hebben. Families kennen elkaar al generaties lang. Dat geeft rust en vertrouwen. Hier stappen de mensen in bed zonder de deur op slot te draaien. Tot er een schaduw over de kleine gemeenschap valt. Er wordt ingebroken. Onheil volgt. Geruchten worden verdenkingen en verdenkingen worden beschuldigingen. Tot de dader wordt gevonden, zal het nooit weer worden zoals het was. Een groep mensen, een gemeenschap, kan zomaar een eigen wereld creëren; de meningen van de individuen in die gemeenschap vormen met elkaar een eigen sociale context. Los van waarheid, voortgekomen uit een neiging tot zelfbehoud. Wie heeft er gelijk…? En waar kan zoiets toe leiden? De recensies: - ‘Oog in oog met de actualiteit. Alle rollen worden ijzersterk neergezet. Er is geen ontkomen aan. Het is een boppeslach’ - Leeuwarder Courant **** - ‘Uitgesproken en humoristisch. IJzersterke dramatische verbinding tussen vorm en inhoud.’ - Friesch Dagblad In verband met de speciale tribunes die voor de voorstelling worden gebouwd is het aantal plaatsen beperkt. Reserveren wordt daarom aanbevolen. Dat kan via de inschrijfmap in MFC Wjukken, via cultuurcommissie@wjukken.nl of bel (058) 2501458 (Kees v.d. Bijl). Woensdag 9 november 2016; aanvang 20.00 uur. Toegangsprijs € 15,-, freonen € 13,50, CJP/CVK € 11,Mandeguod 29

30 Mandeguod

Vereniging Verenigingen Contactpersoon Biljartvereniging Mantgum Bridgeclub Doarpsmienskip Mantgum Fûgelwacht Mantgum Gymnastiekvereniging Weidum Harmonie en Malletband Weidum Herensociëteit Vriendenkring Iisclub De Twa Doarpen M. Dusselaar J. W. Verhoef Telefoonnummer (058) 253 16 11 (058) 250 18 13 D. Talsma-de Boer (06) 539 13 863 E. van der Hem K. Bosma C. Punter S. Cnossen J. van der Werf Jeu de Boulesvereniging Wjukslach G. Kuperus Keatsferiening Jacob Klaver Korfbalvereniging WWC Loopgroep Rûnom Mantgum Mannenkoor Mantgumer Maten Mantgumer Tennisclub Merkekommisje Mantgum B. Stienstra G. van der Hem D. Lont P.R. van der Kooi A. Meijer A. Tymersma Ondernemersvereniging Mantgum W. Fopma Oudercommissie De Gielguorde Resitearkolleezje Frisia 1874 Soos 60+ Speeltuinvereniging De Pôle Stichting Freed Stichting Wjukken Tafeltennisclub MTV’14 Uitvaartvereniging De Laatste Eer Voetbalvereniging Oosterlittens Werkgroep Historie Mantgum Wietwetterklup Volleybal VV Wytgaard R. Heida J. Nijboer P. Wijnja J. Anema J. Vogelzang G. Terpstra D. Ottema R.W. Steensma T. Oosterbos Y. Duhoux (058) 251 96 81 (058) 251 93 93 (058) 251 92 64 (058) 250 15 97 (058) 250 11 44 (058) 251 97 17 (06) 130 43 474 (06) 156 37 637 (06) 512 21 165 (058) 250 15 02 (058) 250 15 29 (058) 250 20 26 ocgielguorde@gmail.com S. de Groot (058) 2501108 (058) 250 26 75 (058) 255 25 58 (06) 532 781 62 (058) 250 17 50 (058) 289 44 32 (058) 250 14 34 (058) 250 13 09 (058) 250 10 38 (058) 250 13 76 (06) 420 903 81 Mandeguod 31

Activiteiten Maand oktober di 1 nov Bestuursvergadering DMS wo 2 nov Bestuursvergadering MFC Wjukken do 3 nov Leren filosoferen do 3 nov Jeu de boules, stalcompetie vrij 4 nov Jaarvergadering Merkecommissie zo 6 nov Herdenkingsdienst zo 6 nov Concert leerlingen Take Beukema en Irene de Boer wo 9 nov Tryater: Wierhied van Wylgeragea do 10 nov Leren filosoferen vrij 11 nov Filmhuis: Oscar et la dame Rose za 12 nov Jeu de boules, herfsttournooi za 12 nov Vrijwilligersavond wo 16 nov Vrouwen van nu do 17 nov Leren filosoferen ma 21 nov - 26 nov Collecteweek Nationaal MS Fonds di 22 nov Voorlichting over DigiD do 24 nov Oud papier ophalen vrij 25 nov Filmhuis: Lady in the van zo 27 nov Koersbal do 1 dec Leren filosoferen vrij 2 dec Intocht Sinterklaas za 17 dec Winterwjukkenfeest 19.30 uur, Wjukken 19.30 uur, Wjukken 19.30 uur, Wjukken 20.00 uur, Schuur Doeke Odinga 20.00 uur, Wjukken 11.oo uur, Mariakerk Mantgum 15.00 uur, Mariakerk Mantgum 20.00 uur, Wjukken 19.30 uur, Wjukken Wjukken 20.00 uur, Schuur Doeke Odinga Wjukken 20.00 uur, Wjukken 19.30 uur, Wjukken Mantgum 10.00 - 11.30 uur, Wjukken 18.00 uur Wjukken 14.00 uur, Wjukken 19.30 uur, Wjukken Kade Wjukken Wjukken Waar zijn in Mantgum AED’s aanwezig MFC Wjukken (dag en nacht) hoofdingang gebouw Poiesz Supermarkt, alleen tijdens openingstijden Fysiotherapie Jelle Sybesma, werkdagen 08.00 - 18.00 uur Wat te doen bij een incident: Eerst 112 bellen. Vakanties 2016 huisarts Boazum - Hornstra 31 dec - 8 jan Kerst 32 Mandeguod

Weekagenda zondag maandag instuifboulen bloedprikken huisartsenlaboratorium AMV fanfare ’Harmonie Weidum’ Mantgumer Maten Tafeltennisclub MTV’14, vanaf 16 jaar en ouder zenmeditatie dinsdag peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ lytse byb biljarten 60+ judo, 4 t/m 7 jaar judo, 7 t/m 8 jaar judo, 8 t/m 9 jaar judo, 10 jaar en ouder inloopspreekuur politie tossen tennis jeugd bridgen tossen tennis volwassenen woensdag peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ soos 60+ bodyfit pilates 09.00 - 09.15 uur, mfc Wjukken 15.30 uur, OBS de Gielguorde 19.30 - 21.00 uur, dorpshuis Weidum 20.00 uur, mfc Wjukken 20.00 - 21.30 uur, mfc Wjukken 19.45-21.30 uur, Dokter Fokkewei 10 13.15 - 15.30 uur, mfc Wjukken 14.00 - 16.00 uur, de Gielguorde (m.u.v. schoolvakanties) 14.00 - 16.00 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal 18.05 - 19.00 uur, gymzaal 16.30 - 17.30 uur, Gemeentehuis Wommels 18.30 - 20.00 uur, tennisbanen 20.00 - 23.00 uur, mfc Wjukken 20.00 - 23.00 uur, tennisbanen 08.00 - 11.45 uur, mfc Wjukken 14.00 uur mfc Wjukken 18.30 - 19.25 uur, gymzaal 19.30 - 20.15 uur, gymzaal malletband ‘Harmonie Weidum’ 19.30 - 21.30 uur, dorpshuis Weidum bodyshake donderdag pianoles Sambrini Pizza`s donderdagmiddag in Mantgum vanaf 17.00 uur (bij de Poiesz) kids swing 4 t/m 7 jaar funky kids 7 t/m 10 jaar 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal Mandeguod 33 20.20 - 21.20 uur, gymzaal 14.50 uur - 21.30 uur, mfc Wjukken 14.00 uur, jeu de boulesbanen bij de Wjukken

Weekagenda modern dance 10 jaar en ouder 17.15 - 18.05 uur, gymzaal ophalen oud papier v.a. 18.30 uur, laatste do. v.d. maand jeu de boules stalcompetitie loopgroep Rûnom Mantgum yoga vrijdag peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ pilates vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) biljartcompetitie 19.30 uur, schuur Doeke Osinga 19.30 uur, bij mfc Wjukken 19.00 uur én 20.00 uur, De Gielguorde 08.00 - 11.45 uur, mfc Wjukken 09.00 - 09.45 uur, gymzaal 09.15 -10.15 uur, mfc Wjukken 10.30 -11.30 uur, mfc Wjukken 19.30 uur, Café Bonnema Instellingen Instelling Telefoon Contactpersoon Buitenschoolse opvang De Vrijbuiters (088) 035 04 38 W. Lameris Diëtistenpraktijk Leuk op Gewicht Diëtistenpraktijk Mantgum Dokterswacht Friesland Fysiotherapiepraktijk Mantgum Huisartspraktijk Bergwerff Huisartspraktijk Lukkes Gastouderopvang It Swânnennest (0900) 112 71 12 (058) 250 14 14 (0517) 34 12 72 (058) 251 92 24 (058) 250 15 23 Gastouderopvang Seerôvers en Lânrotten (058) 250 19 52 Gastouderopvang Us Wouterkes Kinderopvang It Flinterke Logopediepraktijk Mantgum Studio Fitaal Peuterspeelzaal De Pukkewjuk J. Sybesma H.B. Bergwerff L.J. Lukkes G. van der Heide J. Wijnia (058) 250 13 63 R. van der Veen (088) 035 04 38 W. Lameris (06) 270 649 94 A. Wijnstra (06) 420 122 03 M. Ypma (058) 250 16 80 I. Bosma Protestantse Gemeente www.ruimgeloven.nl (0566) 65 36 35 Ds. G. Knol Sportcentrum Akkermans Tandartsenpraktijk Mantgum Mindfulnesstraining en zenmeditatie 34 Mandeguod (0515) 42 56 12 V. Akkermans (058) 250 17 81 (06) 128 227 12 Eef Heinhuis (06) 18 33 90 61 C. Bruinsma (0566) 65 33 88 T. Kuperus

Witte jim…dat d’r in brânwachtoefening wêst hat op de Wide Hoeke bij de wenning fan Roelof en Patricia Oostra op 4 oktober? Mandeguod 35

36 Mandeguod

Nieuws uit de Mariakerk Herdenkingsdienst overledenen. Op zondag 6 november herdenken wij in de Mariakerk de (oud) dorpsgenoten die ons het laatste jaar zijn ontvallen. Wij herdenken Cornelis Jan Zijsling, Jeltje Ernst-Swierstra, Pytsje RingnaldaBonsma en Folkert Bosma. De dienst begint om 11.00 uur en zal worden geleid door dominee Wagenaar uit Jorwert. Leerlingenconcert Eveneens op 6 november vindt het inmiddels traditie geworden concertje plaats van talentvolle leerlingen van van muziekleraren Take Beukema en Irene de Boer. Op piano, keyboard, orgel en viool zullen de veelal zeer jonge muzikantjes hun kwaliteiten laten horen. Een mooie gelegenheid om podiumervaring op te doen. Deze middag is uitermate geschikt voor ouders en hun kinderen, het programma is altijd zeer gevarieerd. De toegang is gratis, de uitvoering begint om 15.00 uur Mantelzorgers ‘Skouderklopke’ Mantelzorgers zijn mensen die langdurig zorgen voor een chronisch zieke of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Niet omdat zij een hulpverlenend beroep hebben, maar omdat zij een sociale relatie met deze persoon hebben. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend, kennis of buur. Onbetaald Mantelzorgers doen hun werk onbetaald, maar verdienen grote waardering. Als kleine blijk van deze waardering deelt de gemeente Littenseradiel ‘skouderklopkes’ uit: een waardebon van 50 euro. Aanmelden Iemand die mantelzorg krijgt kan zijn/haar mantelzorger voor het ‘skouderklopke’ aanmelden als de zorg al drie maanden (of langer) wordt gegeven, voor ten minste acht uren per week. Aanmelden kan door middel van een formulier, dat op de website van de gemeente is te downloaden. Het formulier is ook verkrijgbaar op het gemeentehuis. Per zorgontvanger kan één mantelzorger worden aangemeld. Mandeguod 37

38 Mandeguod

WERKGROEP HISTORIE MANTGUM Mandeguod 39 Wie herkent deze schoolklas rond 1930? De Werkgroep Historie Mantgum kreeg deze foto van Gosse van der Plaats. Het betreft hier een foto die rond 1930 bij de Bewaarschool in Mantgum is genomen. Graag willen we weten welke schoolklas dit is en welke kinderen op de foto staan. Reacties kunt u sturen naar: mandeguod@gmail.com Zie ook op www.mantgum.com voor meer informatie over de Werkgroep Historie Mantgum!

Bericht uit de Lionserpolder, Auke en Rennie Stremler. We wonen op De Him 4 onder Jorwerd met onze vier kinderen en hebben een melkveebedrijf met ongeveer 80 koeien en 40 stuks jongvee. Sinds 2009 heeft ons bedrijf een andere wending gekregen. Tot die tijd boerden we heel intensief met weinig land en veel melk per koe. We voerden veel producten aan de koeien, met name melkopdrijvende soorten als mais, bierwortel en maismeel. In een gesprek met de ruilverkavelingscommissie werd ons duidelijk dat achter ons bedrijf in de Lionserpolder 16 ha grond vrij kwam. Deze grond grenst aan ons bedrijf en moest worden omgezet van agrarische naar natuurbestemming (particulier natuurbeheer) om het gebied dat aangewezen is als zogenoemd reservaatgebied compleet te maken. Na er goed over nagedacht te hebben, zijn we daarmee aan het werk gegaan. Toen Natuurmonumenten hiervan hoorde namen zij contact met ons op. Aangrenzend kwam nog 9 hectare grond vrij in eigendom van Natuur-monumenten. Zij vroegen of wij dat ook wilden huren. Daarmee kregen we er in totaal 25 ha natuurland bij en moesten we de bedrijfsvoering drastisch veranderen. We zijn onze koeien gaan kruisen met de Groninger Blaarkop, een sobere koe die goed gedijt in natuurlijke omstandigheden. Sinds 2012 hebben we die gronden in gebruik en daar is dit jaar nog eens 6 ha grond van Natuurmonumenten in Britswerd bijgekomen. Daarmee kwam ons totale grondgebruik op 62 ha, waarmee we van zeer intensief naar zeer extensief boeren zijn gegaan, met oog voor de natuur en weidevogelbeheer. Nu dit goed loopt en onze koeien en jongvee zoveel mogelijk buiten zijn, hebben we dit voorjaar besloten om nog een stap verder te gaan en ons bedrijf om te zetten naar een biologisch melkveebedrijf. Dit is een traject van twee jaar waarbij we ons rond half 2017 gecertificeerd biologisch mogen noemen. 40 Mandeguod

We doen sinds een jaar ook aan huisverkoop van ons blaarkopvlees. Waarom we dit doen? Omdat wij het belangrijk vinden om een product aan te bieden dat tot stand komt op een manier die mens en dier ten goede komen. Zowel de melkproductie als het eindproduct vlees gaan organisch samen met weidegang en weidevogelbeheer. Onze koeien laten lopen en opgroeien in een natuurgebied, waar de omstandigheden optimaal zijn met bloemen en kruiden, geeft uiteindelijk ook een puurdere smaak aan het vlees. Heeft u belangstelling voor een pakket vlees, gehakt, en/of worstjes, van 1 tot 10 kilo (verpakt per 500 gram), kom dan langs of neem contact met ons op: 0621406823 of 0582501327. Facebook: auke stremler. Bedrijfsbezoek met een groep mensen of gezin is ook mogelijk op afspraak. Vriendelijke groeten, Auke en Rennie Stremler. Mandeguod 41

42 Mandeguod

Ledepartijen keatsferiening Jacob Klaver Op snein 8 maaie begûn it ledekeatsseizoen mei de jierlikse BBQ partij. Twa jier ferlyn koe der troch it minne waar net keatst wurde mei dizze partij, mar dat wie dizze snein wol oars. Mei sawat 25 graden wie it in prachtige keatsdei. De partoeren wiene yndield yn twa klassen. In manlju’s klasse mei 10 partoer en in froulju’s klasse mei 5 partoer. Foar de bern wie der wer in springkessen en nei de tiid koene de leden fan KF Jacob Klaver ûnder it genot fan in pilske genietsje fan in hearlike BBQ fersoarge troch ús sponsor Wiersma Tentenverhuur-Partyverhuur-Catering. Op snein 5 juny stie de twadde ledekeatspartij op ‘e aginda, ‘de Jonker Sikke partij’. Mei de Jonker Sikke partij is’t altyd sa dat der trije kear lotte wurdt. Eltsenien keatst trije kear mar hat eltse kear wer oare maten. Wa’t oan it ein de measte earsten foar en minste tsjin hat wint in itensbon fan Ytkafee Jonker Sikke te Jellum. Der stiene 18 keatsers op ‘e list, eltsenien wie fûl om dy itensbon te winnen. Oan it ein fan de dei wiene der trije keatsters dy’t 21 earsten hiene. It siet allegear ticht by inoar. Mei 10 earsten tsjin wie de tredde priis foar Wisse Arendz. Mei 8 earsten tsjin wie de twadde priis foar ús nij lid Bauke Jongbloed. 1e mei 6 earsten tsjin wie Jelle Terpstra. Hie gie der fantroch mei in prachtige itensbon. Op woansdei 8 juny waard der op de Om 'e Terp, Swannedrift/Master Jansenstrjitte keatst. It strjittekeatsten is ek al jierren in bekende partij op de wedstriidaginda fan it keatsen. Earst soe dizze partij yn maaie ferkeatst wurde, mar fanwege in soad oare aktiviteiten op dy datum is it strjittekeatsen ferskood nei dizze dei. It wie in kâlde jûn, mar dochs stiene der 16 keatsers op ‘e strjitte om foar de titel strjitkeatser fan 2016 te striden. De finale gie tusken de twa ‘Bonekampen’ Jouke en Reinder. It partoer fan Jouke Bonekamp mei Jennie Terpstra wie krekt wat te Mandeguod 43

44 Mandeguod

sterk foar it partoer fan Reinder Bonekamp en Gjalt de Groot. Ignas Dijkstra en Rutger Fopma waarden tredde. Freed 24 juny stie de tredde edysje fan it Buertsjekeatsen op it programma. Der stiene dit jier tsien buerten op ‘e list. Der waard wer mei in grutte bal keatst sa’t eltsenien meidwaan koe. Dit soarge wer foar fantastyske tuskenspullen en moaie aksjes. Yn de finale stie it partoer fan de Hegedyk tsjin it partoer fan de Wâl. It partoer fan de Hegedyk mei Abe Jepma, Ignas Dijkstra en Rene Dijkstra wie mei 5-2 krekt wat te sterk foar it partoer fan de Wâl mei Jan Reitsma, Pieter Klaversma en Willem Reitsma. Op snein 3 july waard foar de twadde kear de keetpartij organisearre. In partij dy’t ferline jier opsetten is troch keatsferiening Jacob Klaver en de pleatslike keet “it Bierfiltsje”. By dizze partij waard der trije kear lotte en der waard wer keatst mei in grutte bal. Der wiene in soad bekende gesichten, mar ek in oantal nije gesichten. Eltsenien wie hartstikkene fûl om dy krâns mei nei hûs te nimmen. Oan it ein fan de dei die dat ek wol bliken út de einstân. Doe’t ponghâlder Hendrik Poppema alle earsten oan it optellen wie, kaam hy op mar leafst 6 keatsers dy’t 21 earsten foar hiene. Hendrik moast dus de tsjinearsten optelle sa’t we sjen koene wa’t plak ien o/m seis helle hie. Rein Stremler fan De Him gie der mei de 1e priis fantroch. Jouke Bonekamp wie 2e mei 4 earsten tsjin en Marco Lobregt wie 3e mei 5 earsten tsjin. Nei’t de priisútrikking dien wie en it fjild wer kreas opromme wie, setten de keatsers ôf nei de keet om der ûnder it genot fan in drankje en in stikje fleis de dei mei ôf te slúten. Mandeguod 45

46 Mandeguod

Freedtejûn 15 july wie it famyljekeatsen. Der stiene 12 famyljes op it fjild om te striden om de beste famyljekeatsers fan 2016 te wurden. Bekende keatsers út Mantgum, mar ek in oantal nije gesichten út ûnder oaren Grins wiene optrommele om hjir oan mei te dwaan. De 1e priiswinners wiene heit Sjirk Gjalt en soan Gjalt Sjirk de Groot. Sy wiene yn ‘e finale krekt wat te sterk foar it partoer Terpstra/Koldijk mei Jelle, Joke en Jennie. De tredde priis wie foar Albert Reitsema en syn dochters Thalia en Elaine. Snein 11 septimber wie alwer de lêste ledepartij fan 2016. De Ids van der Ende partij is al jierren de ôfslutende partij fan it seizoen. Út de ferhalen dy’t ik faak fan minsken út it doarp hear gie myn pake ‘Bakker Ids’ eltse dei te suteljen. At der it wykein wer in keatspartij wie hie hy de list yn 'e koer en sa gie er lâns de doarren om keatsers op ‘e list te krijen. Tsjinwurdich gie’t it net mear fia in list lâns de doarren, mar fia in whatsapp. Foar dizze partij binne der ek wer in soad appke’s de doar út gien. Wat resulteerde yn in A-klasse fan fjouwer partoer en in B- Klasse fan fjouwer partoer. Yn de A-Klasse gie de 1e priis nei soan Gosse van der Ende, mei syn maten Albert Tilma en Arjen Talsma. 2e priiswinners wiene Jan Heida, Jennie Terpstra en Wisse Arendz. Yn de B-Klasse wie de earste priis foar Jurian Tolsma en Jouke Bonekamp. De 2e priis wie foar Jelle Terpstra en Reinder Bonekamp. It wie wer in prachtich keatseizoen. Wy wolle eltsenien tank sizze foar harren ynset en hoopje dat jim der takom jier allegear wer by binne. Út namme fan Keatsferiening Jacob Klaver Lyssa van der Ende Mandeguod 47

48 Mandeguod

Kogeltje Jaren geleden schreef ik al eens over een ‘kattenhater’ die met een windbuks een jonge poes te lijf was gegaan. Destijds ontving ik een anonieme brief waarin stond of ik me wel realiseerde welk ‘onverhoopt’ leed het kattengespuis met kakkerij veroorzaakte in fraai verzorgde bloemperkjes of strakke zaaibedden in de moestuintjes. Om nog maar te zwijgen van de beproeving van het jongevogelgeluk. Toch vind ik het ongepast om op huisdieren te schieten. De bistedokter is sowieso niet zo van de jacht. Dat is uitermate hypocriet, want ik ben ook weer geen vegetariër. Het ligt gewoon niet in mijn aard. Al mep ik dan weer wel de vlieg dood die me mateloos zit te irriteren door continu op mijn armen te paraderen terwijl ik dit stukje zit te typen. Ook zet ik een klem in de tuin om die akelige mol te vangen die het pas ingezaaide gazon ondermijnt. Meestal graaft ie daar helaas vrolijk weer een nieuwe gang onderdoor. Ik schiet echter uitsluitend met mijn camera, het liefst mooie plaatjes. Zoals van ijsvogeltjes bij onze pas gegraven vijver. Onlangs had ik weer een slachtoffer op de operatietafel. Gered van een campagne tegen het overtallige kattenbestand op een boerderij. Dit poesje heeft het gelukkig overleefd; het kogeltje heb ik verwijderd, maar de knie was aan gort… Om het praktijkgebeuren even achter ons te laten gaan mijn echtgenote en ik zo nu en dan lekker uiteten. Het gekozen verrassingsmenu was vurrukkuluk; na de snoekbaars en de paling van onze eigen dorpsvisser Ale kregen we eendenborst voorgeschoteld. Indachtig mijn aard en achtergrond was het gevogelte niet geschoten, doch gevangen in een eendenkooi, zo vertelde onze gastheer. Terwijl mijn tong weldadig Mandeguod 49

50 Mandeguod

werd beroerd moest ik denken hoe de eend dan toch aan zijn eind was gekomen. Waarschijnlijk gewoon de nek omgedraaid. Verroest, ik voelde wat tussen mijn tanden. Voorzichtig werkte ik het tussen m’n lippen door naar buiten. Een rond stukje metaal kletterde op het bord. We waren op de fiets en dus in staat een wijnarrangementje aan te gaan. Ondertussen zat ik aan mijn derde glaasje en was daardoor ietwat minder geremd. Een beetje ontdaan door mijn woorden ‘wat voor lulverhaal’ hij ons had willen doen geloven, verdween onze gastheer met het lood naar de keuken. Volgens de kok was de eend wellicht aangeschoten en in de kooi pas echt van De Vrijheid beroofd. Ja, ja… En de mol? Die lag vanmorgen op de stoep. Wellicht de poes! menno@bistedokter.nl Speculaasactie Hongarije Ook dit jaar gaan wij eind november langs de deuren om speculaas en smulkoek te verkopen voor het Diensthuis. Met de opbrengst van deze actie, die ook in andere dorpen wordt gehouden, wordt het transport van de kleding naar verschillende tehuizen in Hongarije bekostigd. Afgelopen zomer mochten wij weer 450 dozen met kleding uitdelen. Lees hieronder het verslag van deze reis. Dizze wike fuort mei in lange dei begûn. Ien fan de tehuzen soenen we op freed dwaan, mar sy koenen dy dei net. De earste rit gong nei it grutte bernetehûs yn Nyírbátor. Omdat in soad bern yn de fakânsje op kamp binne, wie it hjir frij rêstich. Nei in bakje kofje werom nei Kisléta en ynpakke foar Mérk (âlderen en psychiatryske pasjinten). Dit naam wat mear tiid yn beslach. Se hienen ús mail net krigen fanwegen in stoaring en wisten net fan ús kommen. Mar fansels waarden der gau wat minsken optrommele en in tolk brocht. De lytsere huzen dy’t we foarich jier besjoen hawwe, binne no foar in grut part klear. Yn in âld buske oer in hobbeldyk derhinne. De huzen sjogge der prachtich út. It mienskiplik sintrum is noch net hielendal klear. De fysiokeamer, snoezelkeamer en keuken moatte dêr noch ynrjochte wurde. Oan de snoezelkeamer wurdt wurke troch in oantal technyklearlingen yn Nederlân. Mandeguod 51

Wy hawwe in pear kear op skoalle west om dêr oer te praten en de learlingen binne no dwaande mei it meitsjen fan ûntwerpen en neitinken oer it ynsammeljen fan jild. Fia de tolk hawwe wy regelmjittich kontakt oer dit projekt, en no kinne wy noch wat fragen stelle en foto’s meitsje. Nei de rûnlieding dy’t fansels wer folle langer duorre as soe, krigen we waarm iten. Doe gau werom nei Kisléta om yn te pakken foar Nábrad. Dizze opfang foar handikapte bern helpt 60 húshâldingen, de klean binne hjir dan ek mear dan wolkom. Sy hawwe ús tasein wat foto’s te stjoeren fan it útdielen. Hjir binne nammentlik ek in pear doazen brocht mei klean dy’t breide binne troch de froulju fan de breiklup. Ek hjir moasten we mei te iten. Om jûns acht oere wienen we wer thús. Tiisdei gong de earste rit nei Nyírbéltek. Yn dit opfangtehûs wenje in soad schizofrene en autistyske minsken. It is dreech om de minsken in bytsje rêstich te hâlden. De froulju dy’t hjir wurkje prate altyd begryplik Hongaarsk en it wie leuk om wer even by te praten. De tehuzen binne op dit stuit allegearre drok dwaande om de fúzjes ta te rieden. Der binne wol soargen oer hoe’t dat rinne sil yn de takomst. Tuskentroch even thús oan west om te iten en wat te waskjen. Foar de middei stie Berettyoújfalu op it programma. De direkteur wol graach ús miening oer de flechtlingen. Wy binne it net hielendal mei him iens en dat soarget derfoar dat de tolk dy’t it oersette moat har net hielendal op har gemak fielt. In soad minsken hjir fine it mar raar dat wy gjin problemen hawwe mei de flechtlingen. Hjir wolle se foaral de grinzen tichthâlde. Wy litte hjir doazen mei klean foar (âldere) bern dy’t hjir opfongen wurde. De tolk fertelt dat it wurk hieltyd dreger wurdt fanwegen ferskillende problemen. Op de weromreis moatte wy yn Debrecen by it fleanfjild oan want.... wy kinne Tjitske ophelje. Sy hat noch oardelwike thús oan it wurk west en komt no nei ús ta. O sa bliid dat wy har wer by ús hawwe en sels hat se ek sin oan de fakânsje! Woansdei earst nei it Blijf van mijn lijf huis yn Nyíregyháza. De klean foar alle leeftiden binne wol nedich. Der wurde in soad minsken opfongen foar langere tiid. Sy binne dwaande om ek minsken te pleatsen yn ‘gewoane’ huzen en te begelieden nei it selsstannich wenjen. Nei it boadskipjen (moat ek dien wurde) en it iten nei it âldereintehûs yn Tiborszálas. Wy krije in rûnlieding en it sjen fan de âlde minsken dy’t hielendal oplibje omdat wy even delrinne makket djippe yndruk op ús bern. De famkes beslute dat se noch in dei hjir52 Mandeguod

hinne wolle om wat mei de minsken te praten en spultsjes te dwaan. Moandei sille se dus noch in kear hjirhinne. Tongersdei mar ien rit omdat it nochal fier fuort is: Gönc. It opfangtehûs foar bern is ferhuze nei in nije lokaasje. Wy krije in rûnlieding fan de learares dy’t goed Ingelsk praat. De bern binne no yn groepen fan 20 ferdield oer fjouwer huzen. Sy binne der in stik op foarút gien. Mar ek hjir in soad problemen mei jongeren sadat it wurk der net makliker op wurdt. De lieding stiet mei de rêch tsjin de muorre want de bern meie net binnenholden wurde. Nei in bakje kofje en tee ride we werom. Underweis in prachtich útsicht oer de bergen. In plak om ek in kear as toerist hinne te gean. Freed hoegden we allinne noch mar nei it Reade Krús. Wol twa kear riden omdat der ek wat oare dingen mei moasten. In pear ledikantsjes, matrassen, buggy en maxi cosi. En wat hiel bysûnders: trije troujurken. Miskien dat se de jurken útliene kinne oan minsken dy’t dat oars net betelje kinne. Ek hjir frege om foto’s fan it útdielen. It Reade Krús hat it hjir drok hân mei de flechtlingen. Sy hawwe frijwilligers nei de grins stjoerd en in pear groepen nei Grikelân. Frijwilligers fine giet hjir in stik dreger as by ús. It Reade Krús is wol hiel bekend, mar de hâlding tsjinoer flechtlingen is net altyd even posityf. Foaral minsken dy’t net safolle te besteden hawwe, kinne allinne mar de staatstelefyzje en –radio ûntfange. Dei yn, dei út krije se de propaganda fan de hearskjende partij te hearren. Wat dat oangiet is it wol wat te fergelykjen mei Ruslân. Nei de lunch geane wy noch mei Julia, ús tolk, nei it tehûs dêr’t sy wurket. Wy sjogge dêr in snoezelromte en de materialen dy’t sy brûkt foar basale stimulaasje. Foto’s makke foar de learlingen dy’t mei dit projekt dwaande binne. En dan om fjouwer oere kinne wy de karre wer ynleverjen. Wurch mar foldien fan dizze bysûndere wike. It is yninsyf, mar wy krije der ek in soad foar werom. Sa as bygelyks: twa grutte doazen mei appels!? (mar oan de keuken hjir donearre), sûkelade foar de bern en palinka foar Jelle. Mar ek bysûndere moetings en moaie ferhalen. Jimme tige tank foar alle donaasjes. It ynsammeljen giet gewoan troch, jimme witte ús te finen! Jelle en Renske van der Meer Swannedrift 28, Mantgum Mandeguod 53

54 Mandeguod

Actie4Kids is weer van start gegaan! Samen met jullie willen wij tenminste 45.000 kinderen blij maken met een mooie versierde schoenendoos vol met schoolspullen, hygiëne producten, speelgoed en een knuffel. Dit jaar gaan de schoenendozen naar Afrika, Azië, Oost Europa en zo mogelijk het Midden-Oosten. Daar zijn veel kinderen die het moeilijk hebben. Na meer dan 20 jaar is Actie4kids nog steeds nodig. Ook nu nog leeft één op de twee kinderen wereldwijd in armoede. De slogan van Actie4kids is “Voor jou van mij”. Jij mag jouw speelgoed en zakgeld delen met een kind dat waarschijnlijk nog nooit een cadeautje heeft gehad. We horen vaak dat kinderen weer naar school kunnen gaan door de schriften en pennen uit de schoenendozen. Naast een schoenendoos ontvangen de kinderen ook een kleurrijk boekje met bijbelverhalen. Doe mee! Versier en vul een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed en lever hem in. De diaconie van de kerk van Mantgum betaalt € 5,- per doos voor transport- en organisatiekosten. Alle kinderen van de basisschool in Mantgum krijgen een informatiefolder mee. Wat doe je wel in de doos? - Pennen, (kleur)potloden, schrijfblok, schriften, gummetje, puntenslijper, etui, liniaal, kleurboek - Pop, auto, kleine bal, jojo, pet, knuffel, puzzeltje, ballonnen, knikkers, springtouw, muziekinstrumentje - Haarspelden, tandpasta, tandenborstel, kam of borstel, zeep, washandje, toilettasje, t-shirt - Tas, slipper, plastic beker Wat doe je niet in de doos? - Eten, snoepjes, oorlogsspeelgoed , varkensknuffel of kapot speelgoed Belangrijk! De ideale schoenendoos heeft het formaat (hxbxd) van 12 à 15 cm x 30 à 35 cm x 21 à 22 cm. Dus geen laarzendoos! Plak de doos niet dicht, maar doe er een elastiek om heen. Je kunt een doos maken voor een jongen of een meisje in de volgende leeftijdscategorieën: 2-4 jaar, 5-9 jaar of 10-14 jaar. Extra oproep: graag extra schoenendozen voor jongens! Elk jaar is er een tekort aan dozen voor jongens. Meer informatie: http://www.actie4kids.org Schoenendozen inleveren kan t/m 20 november tussen 17.00-20.00 uur bij Suzan, It Hiem 2. Mandeguod 55

56 Mandeguod

Opbrengst Collecte Dierenopvang de Wissel 2016 De opbrengst van de collecte in de laatste week van augustus heeft in Mantgum en Baard/Huins in totaal een bedrag van € 483,- opgebracht. Een prachtig bedrag waar dierenasiel de Wissel in Leeuwarden veel goeds mee kan doen en waar zij ook heel blij mee is. Dierenopvang de Wissel in Leeuwarden bestaat al meer dan 50 jaar. Kerntaak van het asiel is de opvang en herplaatsing van zwerf- en afstandsdieren. Het gaat daarbij vooral om honden en katten, maar ook konijnen en knaagdieren worden opgevangen. Dieren die worden opgevangen in de Wissel zijn meestal zwervend op straat aangetroffen. Tijdens het verblijf in de Wissel wordt het dier door de dierenarts medisch gekeurd, ingeënt, ontwormd, ontvlooid, gechipt en – als het een mannetje is – gecastreerd. Bij twijfel over de gezondheid van het dier wordt nader onderzoek gedaan, bijvoorbeeld bloedonderzoek, urineonderzoek of er worden röntgenfoto’s, echo’s en dergelijke gemaakt. Ieder jaar worden er ongeveer 800 katten en 200 honden in De Wissel opgevangen. Vooral in de zomer zit het asiel tot de nok toe vol. Dat alles kost heel veel geld. De opbrengst van de collecte is dan ook een belangrijke en welkome bron van inkomsten. Natuurlijk is het ook belangrijk dat veel mensen het asiel weten te vinden als ze een leuk huisdier zoeken. Zoekt u nog een leuk huisdier? Ga dan eens kijken in De Wissel, Kalverdijkje 76 in Leeuwarden. Openingstijden zijn van 14.00 tot 17.00 uur (woensdagen en zondagen gesloten). Collectanten, mede namens de dieren heel erg bedankt voor jullie inzet! Miranda van der Poel Wijkhoofd collecte Mantgum e.o. Mandeguod 57

58 Mandeguod

17 desimber, 17 desimber, 17 desimber!!!! Winterwjukkenfeest Mandeguod 59

60 Mandeguod

1965 - 1967 WIENER SCHNITZEL – 2 personen Ingrediënten: - 2 dunne magere kalfslapjes à 75 gram - 60 gram boter - 1 ansjovis - 2 kappertjes - 1 schijfje citroen - ½ ei - paneermeel Bereiding: - schrap en zout de wiener schnitzels, haal ze door los geklopt ei en paneermeel - boter in de vleespan lichtbruin laten worden, het vlees erin doen en vervolgens in 20 à 30 minuten gaar en lichtbruin bakken; eerst één kant dan het lapje keren - op grote voorverwarmde schaal leggen en versieren met uitgetand schijfje citroen, opgerolde filet van ansjovis met daarboven op een paar kappertjes - vul de rest van de schaal met bijvoorbeeld doperwten, worteltjes en pommes frites. Groenteschotel met patates frites Bereiding: - de doperwten en worteltjes uit blik warm maken en voor het serveren omschudden met wat boter. - de voorgebakken patates frites in heet frituurvet afbakken en vlees, groente en patat om en om op de schaal schikken. Mandeguod 61

62 Mandeguod

Mandeguod 63

Afmetingen advertenties hele pagina halve pagina kwart pagina staand kwart pagina liggend Colofon 180 x 128 mm 128 x 87,5 mm 87,5 x 61,5 mm 128 x 41,25 mm Iedere advertentie heeft standaard een rand. Behalve als het design van de advertentie dit niet toelaat. Aanleveren advertenties en afbeeldingen Aanleveren van een advertentie kan in elk gewenst grafisch formaat zoals bijvoorbeeld BMP, TIFF, JPG, JPEG, PNG, etc. Aanleveren van een advertentie in WORD is ook mogelijk. U loopt dan wel de kans dat er afwijkingen optreden, met name in de fonttypes en fontgrootte. Mandeguod is een uitgave van Doarpsmienskip Mantgum en verschijnt 11 keer per jaar. Doarpsmienskip Mantgum Anne Muller, voorzitter. Dayna de Boer, secretaris. Geert-Jan Goedhart, penningmeester. Roelie Rozenberg, bestuurslid. E-mail: doarpsmienskip@mantgum.com Website: www.mantgum.com Redactie Mandeguod Bram Brouwer hoofdredacteur, Frits Sieperda vormgever, Sita Wijnia eindredacteur, Jan de Vries, redigeerwerk, Hette van der Wal redacteur, Anna Christien Piebenga redacteur Financieel beheer Hotze Bonnema, penningmeester. Bankrekening Mandeguod: NL77 INGB 0005 0727 04 Verslaggevers Siebolt Dijkstra (en korrektor fryske teksten), Lys Scarse, Hette van der Wal. Verspreiding Karelien van Sluis coördinator. Verspreiding door veel vrijwilligers uit Mantgum. Druk Copy Service Leeuwarden Tarieven Mandeguod www.mantgum.com Jaaradvertentie (binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 150,e 77,50 e 43,50 Eenmalige advertentie (alleen binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 24,e 13,e 9,Politie Service Centrum (0900) 88 44 Buurtagent: trinus.hoekstra@friesland.politie.nl © MANDEGUOD Overname van artikelen en foto’s alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de redactie van Mandeguod. 64 Mandeguod Verenigingsmededelingen (alleen binnenwerk) Jaarbijdrage Oplage e 26,500 exemplaren. Inleveren kopij, uiterlijk de 15e van elke maand mandeguod@gmail.com. Algemeen Uw bijdrage dient voorzien te zijn van naam, adres en telefoonnummer. De redactie behoudt zich het recht voor om uw tekst te redigeren, zo nodig in te korten of om uw bijdrage eventueel niet te plaatsen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van stukken die zijn geschreven door niet-redactieleden. e-mailadres mandeguod@gmail.com

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
Home


You need flash player to view this online publication