0

02 20 Kansen creëren in coronacrisis leden- en relatiemagazine van koninklijke vereniging onderhoudnl anders leren KijKen naar duurzaamheid samen Veilig doorwerKen arbeidsfit blijVen met e-learning

Voorwoord 02 20 Kansen creëren H naar iets wat al vroeg ‘het nieuwe normaal’ werd genoemd. Inderdaad gaan er zaken veranderen, maar onze leden doen de laatste jaren niet anders. We beginnen daar behoorlijk bedreven in te worden. Dus los van alle ernstige consequenties die deze hele situatie heeft gebracht, zien onze leden ook duidelijk hun mogelijkheden. De veerkracht is flink en de meeste bedrijven zijn de eerste fase zeer behoorlijk doorgekomen. Zij maken zich op voor het creëren en benutten van kansen. Nieuwbouw zou een knauw kunnen krijgen, dus dan zou onderhoud daarvan kunnen profiteren. Voor verduurzaming hoeft het budget niet per se krapper te worden, maar door het -zoals we altijd al betoogden- te combineren met onze planmatige onderhoudswerkzaamheden aan panden of complexen, kunnen we het mogelijk beperktere budget van onze opdrachtgevers wel veel beter aanwenden. Het perspectief voor onze onderhoudssector is daarom rooskleurig, als je maar naar de juiste aspecten kijkt. De meeste OnderhoudNL-leden blijken operationeel en financieel sterk. OnderhoudNL bestaat al een tijdje en we zijn van plan om onze hogere ambitieversnelling volledig in te zetten op onze vier kernthema’s ten bate van onze leden, hun medewerkers én onze opdrachtgevers. Klimaat, Ontwikkelen, Ketensamenwerking en Arbeidsverhoudingen dekken nog steeds de lading van onze koers. Kansen komen niet per se voorbij, maar die creëer je. Henk den Boer, voorzitter OnderhoudNL oe maak je een uitgave van OnderhoudNL Magazine zonder iets over Covid-19 te vermelden? We hebben al zo’n 17 miljoen corona-experts in Nederland en gaan 2 onderhoudnl

02 20 INHOUDsOpgave 4 Van leerling tot professional: de SBB-adviseur 10 Anders leren kijken naar duurzaamheid 16 Samen veilig doorwerken, hoe werkt dat in de praktijk? 20 OnderhoudNL-campagne: #onderhoudkandoor 32 Pensioendialoog: ‘Alleen AOW is geen vetpot’ 38 Arbeidsfit blijven in coronatijd? Volg een online training! 40 Noodwet VvE’s maakt besluitvorming over onderhoudsplannen mogelijk COLOFON ONDERHOUDNL Redactieadres + advertenties: Coenecoop 5, 2741 PG WADDINXVEEN Postbus 30, 2740 AA WADDINXVEEN 0182-556135 of l.kortenbout@OnderhoudNL.nl Oplage: Circa 2.100 stuks worden verzonden naar leden en relaties. Een los abonnement kost € 50,– per jaar. Vormgeving: Mzoem Reclamebureau, Oudewater Opmaak + Druk: Twigt GrafiMedia, Moordrecht Redactie: Annemieke Bos, Okke Spruijt en Lydia Kortenbout Beeldmateriaal: Annet Delfgaauw * ©iStock.com/OnderhoudNL * Envato * ONDeRHOUDNL 3

ONDeRHOUDNL OpLeIDINgeN 02 20 4 ONDeRHOUDNL

02 20 ONDeRHOUDNL OpLeIDINgeN Van leerling tot professional – de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) BOSKOOP - Een opleiding met goede begeleiding, meerdere niveaus en een beroep met toekomst: dat vinden jongeren in de schilders- en onderhoudsbranche. Dagelijks zijn honderden mensen actief om de onderhoudsspecialisten van de toekomst op te leiden. In deze serie brengen we ze in beeld. Dit keer deel vijf: de adviseur van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). ONDeRHOUDNL 5

ONDeRHOUDNL OpLeIDINgeN 02 20 Aliki Boef 6 ONDeRHOUDNL

02 20 ONDeRHOUDNL OpLeIDINgeN Aliki Boef, adviseur SBB: ‘Hoe enthousiaster je bent over het vak, hoe beter’ S BB erkent en ondersteunt de leerbedrijven die mbo-leerlingen een stage of leerbaan aan willen bieden. De organisatie spant zich in voor goede samenwerking tussen de school en het leerbedrijf in de regio en zorgt ervoor dat er voldoende en goede leerbedrijven zijn. Zo krijgen mbo-leerlingen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. En kunnen de bedrijven beschikken over vakmensen die ze nodig hebben. Een andere taak van SBB is het bijhouden van de kwalificatie dossiers. Daarin staat wat de leerlingen moeten weten en kunnen om een diploma te halen. SBB werkt hierin samen met de bedrijven en de onderwijs instellingen. Bedrijfsbezoeken Aliki Boef is adviseur praktijkleren bij SBB. In haar regio (het Groene Hart en een deel van de provincie Utrecht) is zij contact persoon voor leerbedrijven in de bouw- en onderhoudssector en de mbo- scholen. Zij bezoekt de bedrijven die erkend leerbedrijf willen worden. De erkenning is een voorwaarde om een leerling op te mogen nemen. “Ik ga na of de leerling bij het bedrijf alle werkzaamheden kan doen die voor de opleiding nodig zijn. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat een leerling wekenlang staat te schoonmaken en schuren. Ook onderzoek ik of het bedrijf tijd kan en wil maken voor goede begeleiding en daarvoor een praktijkopleider/leermeester beschikbaar heeft die die rol wil vervullen. Tot slot kijk ik ook naar veiligheidsaspecten.” Doorwerken Vanwege de coronacrisis kan Aliki al enige tijd niet op bedrijfsbezoek. “Contacten met al erkende leer bedrijven onderhoud ik nu per telefoon, maar voor nieuwe aanvragen moet ik toch echt bij het bedrijf langs, dat mag momenteel niet.” SBB werkt er in tijd van corona hard aan om passende oplossingen te vinden voor de tekorten aan stageplekken en leerbanen die ontstaan in verschillende sectoren waar het werk niet of minder door kan gaan. “Gelukkig wordt er in de bouw en het onderhoud nog volop doorgewerkt, ook doordat de leerlingen veel worden opgeleid bij de Schildersvakopleidingen.. Hier en daar is er wel wat stagnatie wanneer een leerling bijvoorbeeld niet over eigen vervoer beschikt om naar een project te gaan. Op sommige plaatsen kunnen ze niet mee in de bedrijfsbusjes.” Workshops Speciale aandacht heeft Aliki in haar adviseursrol voor de leermeester. “Een leerling succesvol opleiden staat of valt met de bekwaamheid en motivatie van de leermeester. Leerlingen kopiëren het gedrag van hun begeleider, dus hoe enthousiaster je bent over het vak, hoe beter.” Aliki verzorgt workshops voor leermeesters waarin zij hen bewust maakt van het verschil tussen begeleiden en opleiden. Ze geeft daarbij concrete hand vatten voor de communicatie. “Hoe stel je vragen? Heb je aandacht voor de persoon en weet je jouw vaktrots over te brengen? Deze workshop bieden we momenteel als online module aan, met steeds vier deelnemers, dat werkt heel goed.” ONDeRHOUDNL 7

ONDeRHOUDNL OpLeIDINgeN 02 20 Over de schilders- en onderhoudsbranche is ze wel enthousiast, maar tegelijkertijd ziet ze dat de branche worstelt met een imagoprobleem. “Ik zie zeker bedrijven die er gevoel voor hebben om leerlingen op te nemen en hen op leuke projecten aan het werk zetten. Ze willen het graag goed doen. Leerlingen blijven na hun opleiding graag bij zo’n bedrijf werken. Als je meer leerlingen wilt interesseren voor een toekomst in de schilders- en onderhoudsbranche, dan vraagt dat naar mijn idee een cultuuromslag: wat voor branche wil je zijn, bied je interessant werk en een goede beloning? En hoe communiceer je dat?” Maatwerkonderwijs Aliki is als adviseur ook betrokken bij verschillende pilots praktijk leren voor speciale doelgroepen. Het BORIS-project bijvoorbeeld, waar OnderhoudNL ook aan mee doet. Dit is een opleidingstraject voor leerlingen uit het speciaal onderwijs die minder goed in staat zijn om een regulier mbo-diploma te halen, maar die op onderdelen wel op mbo-niveau kunnen functioneren. Zij kunnen verschillende praktijkonderdelen uit de bbl-opleiding volgen bij een leerbedrijf. Alle onderdelen die ze met succes afsluiten, worden vastgelegd in een praktijk verklaring, een document waarmee ze hun kennis en vaardig heden bij solliciteren kunnen aantonen. “Deze opzet werkt goed, de leerlingen zijn heel gemotiveerd en kunnen vaak veel meer dan men denkt en dan ze zelf denken.” Er worden momenteel ook pilots opgezet voor volwassenen die geen ervaring of opleiding hebben in het schildersvak. “Dit is echt maatwerkonderwijs dat succesvol kan zijn, maar ook hierbij geldt dat goede leermeesters van belang zijn voor de begeleiding.” John van der Hoeven 8 ONDeRHOUDNL

02 20 ONDeRHOUDNL OpLeIDINgeN “Wij leiden structureel leerlingen op binnen ons bedrijf: schilders, betonreparateurs en timmerlieden. Gemiddeld is zo’n 20% van ons personeel leerling. Er ligt een taak voor de hele branche om voor voldoende instroom te zorgen. Veel bedrijven leggen de focus op direct rendement van een leerling, maar dat is niet realistisch. Je moet erin investeren, daar hebben wij bewust beleid voor ontwikkeld. We koppelen leerlingen aan vaste leermeesters per discipline. Die hebben allemaal de leermeestertraining gevolgd zodat ze adequaat kunnen handelen. Enthousiasme is hierbij essentieel. De samenwerking met SBB is goed, we doen ook mee aan projecten voor leerlingen uit het speciaal onderwijs. De kunst is daarbij niet uit te gaan van hun beperkingen, maar van hun sterke kanten. Zo hebben wij een autistische jongen in dienst die juist door zijn autisme heel goed in staat is om gedetailleerd werk uit te voeren. We hebben ook twee dove medewerkers, die enorm hun best doen. In ieder tevredenheidsonderzoek springen ze er heel positief uit. Opleiden gaat bij ons ook in coronatijd gewoon door. We nemen de richtlijnen van het RIVM ter harte, benutten het protocol en zorgen voor voorzieningen zodat de medewerkers op een verantwoorde manier hun werk kunnen doen. Dat vind ik de primaire taak van een werkgever. We sturen geen leerlingen naar huis. De leerling is geen wegwerpkwast, we moeten de leerling juist koesteren. Het wordt tijd dat we in de branche anders gaan praten over ons vak. Dat we het meer waarde geven. Het onderhouden van objecten is een enorm interessant vak met uitdagingen en prachtige doorgroeimogelijkheden. We beschermen voor honderden miljarden aan onroerend goed! Daar moet veel meer respect voor komen, zodat jongeren het beroep van onderhoudsprofessional ook als interessant gaan zien bij hun beroepskeuze.” John van der Hoeven, directeur De Groep Resultaatgericht Vastgoedonderhoud ONDeRHOUDNL 9

DUURZaaM ONDeRHOUD 02 20 10 ONDeRHOUDNL

02 20 DUURZaaM ONDeRHOUD Anders leren kijken naar duurzaamheid ULFT - Samen met de opdrachtgever twee dagen op training om de samenwerking op het gebied van duurzaamheid te verdiepen. Dat mag best uniek genoemd worden. In de Achterhoek kijken ze er positief op terug. En gaan ze met nog meer enthousiasme verder met het verduurzamen van de woningvoorraad, ook tijdens de coronacrisis. W ooncorporatie Wonion in Ulft is in corporatieland een koploper in verduurzaming. Al zo’n tien jaar lang wordt er structureel budget vastgesteld voor verschillende maatregelen om de woningen te verduurzamen. Niet alleen isolatie, maar ook zonnepanelen, van gas naar ‘all electric’, nieuwbouw zonder aardgasaansluiting, duurzame bouwmaterialen en duurzaam aanbesteden. Met deze aanpak had Wonion in 2016 haar hele woningbezit op gemiddeld energielabel B. De ambitie is om alle 4.000 woningen uiterlijk in 2030 energieneutraal te hebben, vooruitlopend op de harde doelstelling om in 2050 CO2 -neutraal te zijn. geen project Sinds 2009 heeft Wonion een medewerker vrijgemaakt, die zich helemaal op duurzaamheid richt. Dat is Ingrid Pierik, beleidsadviseur Techniek. “Duurzaamheid is bij ons geen project meer, maar een onlosmakelijk onderdeel van onze projecten.” Aan de hand van The Natural Step (zie kader) zijn doelen geformuleerd, die alle thema’s en onderwerpen op het gebied van duurzaamheid raken: van aantrekkelijke groene buurten en zelfvoorzienend zijn in energie, tot bouwen met gezonde natuurlijke materialen en zonder afval. ambassadeurs Duurzaamheid wordt binnen Wonion breed gedragen. Steeds meer medewerkers zijn ambassadeur en dat is mede te danken aan de gezamenlijke training die in het najaar van 2019 werd gevolgd bij The Natural Step. Ook vertegenwoordigers van de onderhoudspartners namen deel. Ingrid: “We werken al acht jaar in RGS-verband samen met onze partners. Ieder zijn ze op hun eigen manier bezig met duurzaamheid. Dat is heel positief natuurlijk, maar we kunnen nog meer bereiken als we het samen doen.” ONDeRHOUDNL 11

DUURZaaM ONDeRHOUD 02 20 Ingrid Pierik Betrokken Wonion wil bewust een beweging bouwen en de partners en huurders meenemen om stap voor stap aan een groeiend bewustzijn te werken. “Dat was de reden om ook onze onderhoudspartners uit te nodigen voor de training. Het feit dat ze bereid waren om twee dagen op eigen kosten mee te gaan naar Eindhoven, zegt veel over hun betrokkenheid”, aldus Pierik. Training Tijdens de training kregen de deelnemers inzicht in de uitgangspunten en kansen van The Natural Step. Samen gingen ze aan de slag met een fictieve case. “We bekeken daarbij welke mogelijkheden iedere partij heeft om bij te dragen aan de duurzame doelstellingen. Daarbij werden we uitgenodigd om heel breed te kijken: wie heb je daarbij nodig en wat kan ieder doen in zijn of haar eigen organisatie?” In gesprek Ingrid kijkt met veel voldoening terug op de training. “Het was bijzonder om twee dagen met elkaar in gesprek te gaan over onze missie en hoe onze partners daaraan kunnen bijdragen. Wanneer neem je daar nu de tijd voor? We hebben elkaar beter leren kennen, waardoor we elkaar nu ook makkelijker weten te vinden. Ook is er meer begrip gekomen voor elkaars werkwijze en meer 12 ONDeRHOUDNL

02 20 DUURZaaM ONDeRHOUD Over The Natural step bewustzijn van het feit dat we veel van elkaar kunnen leren. In de waan van de dag schiet het delen van mooie initiatieven er nog wel eens bij in. Ik denk dat de onderhoudsbedrijven zich er nu ook bewuster van zijn dat duurzaamheid niet alleen inspanningen vergt, maar zeker ook financieel voordeel kan opleveren.” projecten gaan door De coronacrisis heeft vooralsnog weinig invloed op de plannen van Wonion. “Er is nog veel te doen. We zijn net begonnen met een proefproject waarbij we 25 woningen circulair willen renoveren. We bekijken daarbij samen met de onderhoudspartners naar het materiaalgebruik: waar kunnen we materiaal behouden, hergebruiken of bijvoorbeeld biobased materiaal toepassen? We kijken uit naar innovatieve oplossingen, onze verwachtingen zijn hooggespannen!” The Natural Step ondersteunt organisaties bij het vormgeven van duurzaamheid. De methodiek is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en kent vier spelregels: 1. Geen dingen doen waardoor we mensen beperken in het vervullen van hun fundamentele behoeften 2. Niet meer en sneller stoffen uit de aardkorst in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken 3. Niet meer en sneller natuurvreemde stoffen in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken 4. De natuur niet sneller afbreken dan de tijd die nodig is om te herstellen Wonion heeft in samenwerking met The Natural Step sessies belegd met de eigen medewerkers, de gemeente en met al hun aannemers (zoals onderhoudsbedrijven) om kennis en inzichten te delen. ONDeRHOUDNL 13

DUURZaaM ONDeRHOUD 02 20 Wat vonden de onderhoudspartners ervan? Joost Birkhoff, calculator/werkvoorbereider bij Te Mebel vastgoedonderhoud B.v.: “Het was een pittige, leerzame training waarin het thema duurzaamheid breed aan bod kwam. Aanvankelijk was ik nogal sceptisch: ‘Wat kan Te Mebel Vastgoedonderhoud B.V. als relatief klein bedrijf nou bijdragen aan duurzamer werken?’ ‘En wat kan ik persoonlijk doen?’. Na die twee dagen kijk ik met andere ogen naar duurzaamheid, het heeft mij wel aan het denken gezet. We kunnen nog een stap maken met het scheiden van afval (ook privé!) en naar hergebruik van materialen. Voor een andere opdrachtgever bereken ik nu een scenario op basis van een watergedragen systeem met een cyclus van 10 jaar, dat is interessant. Zo zijn het alle kleine beetjes die helpen. We moeten het met z’n allen doen, dat is het mooie.” Herman Boerma, programmamanager duurzaamheid bij Lenferink: “Ik vond het heel interessant. We zaten daar echt als groep, grenzen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vallen weg in zo’n setting. Het wederzijds vertrouwen is zeker gegroeid. Daardoor kunnen we betere oplossingen ontwikkelen. Dat die er moeten komen, is met deze training ook duidelijker geworden. Anders omgaan met materialen bijvoorbeeld. Door te behouden wat goed is en alleen toe te voegen wat noodzakelijk is, beperk je de milieu-impact en kun je gelijktijdig kosten besparen. Ook het toepassen van biobased producten uit reststromen, is interessant. Bij een project van Wonion isoleren we de daken met vlas. Dat blijkt niet duurder te zijn dan de traditionele variant. Zo snijdt het mes aan twee kanten.” 14 ONDeRHOUDNL

02 20 DUURZaaM ONDeRHOUD Ron Dorland, projectleider bij De variabele: “Verrassend en leuk was het om elkaar zo op een andere manier te leren kennen en om duurzaamheid van alle kanten te belichten. Wat ik er zeker van geleerd heb, is dat je duidelijk moet weten waar je naartoe wilt. Wat wil een opdrachtgever met een pand of met het onderhoud in het algemeen? En welke partijen zijn nodig om dat te bereiken? Niet te snel de techniek in duiken, maar breed en buiten de gebaande paden denken, in mogelijkheden. Dat is best lastig, maar heel interessant als je er voor openstaat. De aanpak van Wonion werkt aanstekelijk. We maken nu gezamenlijk plannen om de principes van The Natural Step te laten landen binnen de onderhoudsbedrijven. Corona gooit enigszins roet in het eten, maar brengt ook andere inzichten met zich mee: lang niet alle transportbewegingen zijn nodig, online overleggen kan vaak ook.” ONDeRHOUDNL 15

CORONaCRIsIs 02 20 Samen veilig doorwerken, hoe werkt dat in de praktijk? WADDINXVEEN - En toen was er ook in Nederland een coronacrisis. Waar het werk in veel sectoren stagneerde of zelfs helemaal stilviel, kon er in de schilders- en onderhoudssector redelijk tot goed worden doorgewerkt. Dat is mede te danken aan het landelijke protocol ‘Samen veilig doorwerken’ waar OnderhoudNL zich met collega-branches aan heeft verbonden. In aanvulling daarop worden er nu een handleiding en aanvullende materialen (posters, toolbox, film) ontwikkeld voor specifieke werkzaamheden in onze sector. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van input uit de dagelijkse praktijk. 16 ONDeRHOUDNL

02 20 CORONaCRIsIs ONDeRHOUDNL 17

CORONaCRIsIs 02 20 R ond het uitkomen van dit magazine publiceert OnderhoudNL een handleiding voor onderhoudswerk in woningen en kantoren. De leden kunnen dit gebruiken voor bijvoorbeeld buiten- en binnenschilderwerk, glasvervangen, zolderisolatie, badkamer-, keuken- of toiletrenovaties. De handleiding bevat praktische tips en adviezen voor veilig doorwerken. Ook is er veel aandacht voor voorlichting richting bewoners. Niet alleen grote, maar ook kleinere bedrijven die bij klanten zowel buiten als binnen aan de slag gaan, kunnen profijt hebben van de handleiding en bijbehorende materialen. Informatie van leden Voor de ontwikkeling van de handleiding verzamelde OnderhoudNL documenten bij leden. Diverse bedrijven hadden namelijk zelf al vrij snel voorzieningen getroffen om door te kunnen werken en middelen ontwikkeld om opdrachtgevers en bewoners te informeren over hun aanpak. Van slimme oplossingen in de bedrijfsbussen tot posters met een overzicht van de werkwijze, folders en filmpjes met uitleg. OnderhoudNL is onder de indruk van de vele innovatieve ideeën en suggesties en de bereidheid om materiaal met collega’s te delen. Daaruit spreekt een sterk gevoel van saamhorigheid in de branche. Hoe 1,5 meter afstand kan zorgen voor meer verbinding DRACHTEN - Een van de bedrijven die al snel een plan had gemaakt om door te kunnen werken was Wits Vastgoedonderhoud Nederland. Wits Noord - één van de acht Wits-bedrijven - deed dit samen met opdrachtgever woningcorporatie Accolade en andere ketenpartners. De partijen ontdekten wat de waarde van een goede samenwerkingsrelatie kan zijn in crisistijd. Kort nadat de beperkende maatregelen van kracht werden, zochten de twee partijen in het noorden elkaar op om de aanpak te bespreken. Wits Noord-directeur Nico van Asten: “Buiten konden we gewoon door, maar voor binnenwerk moest er een plan komen om volgens de richtlijnen van het RIVM te kunnen doorwerken. Het landelijke protocol vormde een mooie kapstok.” Het plan kwam er, in nauwe samenspraak met Accolade én met de vertegenwoordiging van de huurders. “Zoiets moet je in één keer goed doen”, 18 ONDeRHOUDNL

02 20 CORONaCRIsIs zegt Ruben Grevers, manager vastgoed van Accolade. “We hebben de huurders dan ook meegenomen in het traject. Ook onze andere onderhoudspartners hebben meegewerkt.” Heldere informatie In de aanpak worden instructies beschreven voor vier werksoorten: buitenwerk waarbij men niet in de woning hoeft te zijn, buitenwerk waarbij men kort in de woning moet zijn (zoals glasvervanging), binnenwerk in grotere ruimtes (waar meer mensen op 1,5 meter kunnen werken) en binnenwerk in kleinere ruimtes zoals badkamers en toiletten (waar 1 vakman kan werken). De instructies zijn vertaald naar heldere informatie voor de medewerkers én de bewoners. En zo kwamen er posters, folders en filmpjes. Reuring Om de bewoners ook nog persoonlijk te kunnen blijven spreken, werd een mobiele salon ingericht. Van Asten: “Onze uitvoerders en bewonersconsulenten kunnen zo op veilige afstand een gesprek voeren met bewoners. Dat directe contact blijft belangrijk als je werkzaamheden doet bij mensen thuis.” De bewoners waarderen de aanpak. “We dachten dat mensen huiverig zouden zijn om ons binnen te laten, maar het tegendeel is gebleken”, aldus Grevers. “Men wil graag dat het onderhoud wordt gedaan. Vooral ouderen vinden de reuring in hun omgeving wel fijn nu ze verder nauwelijks bezoek ontvangen.” Nieuwe werkelijkheid De heren zijn zich ervan bewust dat de huidige werkwijze de nieuwe werkelijkheid is. “Het concept moet zich in de praktijk bewijzen”, stelt Grevers. “Wekelijks hebben we overleg met elkaar. Ervaringen van de werkvloer verwerken we in de aanpak. Inmiddels zijn zes onderhoudsbedrijven op projecten gestart en wekelijks komen er projecten bij.” De initiatiefnemers delen hun aanpak graag: “Hoe meer onderhoudsbedrijven en corporaties het toepassen, hoe beter.” Rgs Van Asten waardeert de bijzondere samenwerking: “Het is geweldig dat een opdrachtgever ons zo de ruimte geeft en meezoekt naar mogelijkheden om continuïteit te garanderen, niet alleen voor Wits, maar ook voor Accolade en de andere RGSketenpartners. We trekken gelijk - waardig op en vertrouwen elkaar. Zo is resultaatgericht samenwerken bedoeld.” Grevers is het daar roerend mee eens: “Een crisis kan voor een kloof zorgen, maar dat is bij ons niet het geval. We hebben een gezamenlijk belang en al flink geïnvesteerd in een goede relatie. Daar plukken we nu de vruchten van. Je kunt gerust stellen dat die anderhalve meter afstand bij ons zorgt voor meer verbinding!” ONDeRHOUDNL 19

CORONaCRIsIs 02 20 OnderhoudNL-campagne: #onderhoudkandoor WADDINXVEEN - Het kan u bijna niet ontgaan zijn: de #onderhoudkandoor-campagne van OnderhoudNL. De afgelopen maanden waren de tv-commercial en de radiospotjes regelmatig te zien en te horen. Ook werd er campagne gevoerd op social media en YouTube. Zelfs de reclame-ledmasten langs de snelwegen waren aangepast. In alle uitingen klonk dezelfde heldere boodschap: het onderhoud aan vastgoed kan doorgaan in deze coronatijd. D e lopende campagne ‘Klaar voor de Toekomst’ werd voor de situatie rondom het coronavirus in een mum van tijd aangepast. Alle geplande uitingen werden bovendien naar voren gehaald. Via de 20 ONDeRHOUDNL campagne roept OnderhoudNL opdrachtgevers op om het onderhoud aan scholen, kantoren en woningen vooral door te laten gaan. Ook verenigingen van eigenaren, sportcomplexen, musea, hotels, theaters en dergelijke worden met de campagne aangesproken. Bedankt In de tv- en radiocommercial bedankt OnderhoudNL tegelijkertijd ook de ondernemers- en

02 20 CORONaCRIsIs medewerkers in de branche voor het veilig doorwerken in deze periode. Dankbaar is gebruik gemaakt van de zendtijd die de STER voor de spotjes beschikbaar stelde, door het wegvallen van andere adverteerders. Continuïteit De hele campagne is erop gericht om de continuïteit van de bedrijven te waarborgen. Het onderhoudswerk kan gewoon doorgaan, uiteraard volgens de voorschriften van het RIVM en het protocol Samen veilig doorwerken in de bouw, waaraan OnderhoudNL heeft meegewerkt. Lidbedrijf zoeken In de uitingen wordt verwezen naar de zoekmachine voor lidbedrijven op de website van OnderhoudNL. En met succes, deze werd in maart en april ruim 200% vaker geraadpleegd dan normaal. Informatievoorziening In nauwe samenwerking met de medewerkers van OnderhoudNL Ledenadvies werd in hoog tempo informatie beschikbaar gesteld aan zowel leden als niet-leden. Op basis van het zoekgedrag op de website en van telefonische vragen kon worden bepaald waar behoefte aan was. Deze gerichte dienstverlening wordt erg op prijs gesteld. Zo werd het protocol Samen veilig doorwerken maar liefst 1.800 keer gedownload. Download het promotiemateriaal Op de website OnderhoudNL.nl/campagnes vindt u meer informatie over onze lopende campagnes.. Daar kunt u ook het promotiemateriaal downloaden voor eigen gebruik. Er zijn materialen voor verschillende opdrachtgevers die u kunt inzetten en zelf kunt delen op LinkedIn, Instagram en Facebook. ONDeRHOUDNL 21

CORONaCRIsIs 02 20 Directeur Okke Spruijt in crisisoverleg met het OnderhoudNL-bestuur Bestuur houdt vinger aan de pols WADDINXVEEN - Sinds het uitbreken van het coronavirus heeft het bestuur van OnderhoudNL twee keer per week crisisoverleg gehouden. Uiteraard gebeurde dat geheel volgens de voorschriften: online. 22 ONDeRHOUDNL

02 20 CORONaCRIsIs Henk den Boer, voorzitter OnderhoudNL ‘Crisis is communicatie’ V oorzitter Henk den Boer: “We hadden al vrij snel besloten niet meer fysiek bij elkaar te komen. Via het online overleg elke dinsdag en vrijdag hielden we gezamenlijk de vinger aan de pols. Twee vragen stonden daarbij centraal: waar worden de leden mee geconfronteerd en hoe kan OnderhoudNL hen in deze periode van dienst zijn?” Op de agenda van het crisisoverleg stonden steeds de volgende onderwerpen: 1. Een protocol: hoe kunnen we doorwerken? “Uiteraard waren we na de intelligente lockdown gericht op het zoveel mogelijk laten doorgaan van het schilderen onderhoudswerk, omdat dit vooral buiten plaatsvindt. Maar ook binnen kan onderhoud door, met in achtneming van maatregelen. Samen met Bouwend Nederland en Techniek Nederland was de sector de eerste met een goedgekeurd protocol. Zie hier het belang en nut van collectieve belangenbehartiging!” 2. Steunmaatregelen: welke regelingen gaan er komen voor ondernemers en waar moeten wij onze lobby op richten zodat onze sector er ook voor in aanmerking komt? Den Boer: “We hebben met succes gelobbyd voor aanpassing van de NOW-regeling omdat daarin geen rekening was gehouden met bedrijven die te maken hebben met seizoensinvloeden, zoals ook in onze branche het geval is. Daarin trokken we samen op met de gespecialiseerde aannemers van AFNL, de stukadoors e.d. van de NOA en Cumela, de brancheorganisatie voor groen, grond en infra . De regeling is kortgeleden hierop aangepast. Nu richt onze lobby zich op de NOW 2.0.” 3. Informatievoorziening aan de leden: is de organisatie goed bezig om de loketfunctie te vervullen? ‘Crisis is communicatie’, dus betekende corona een enorme hoeveelheid informatie filteren en beschikbaar stellen aan de leden. “We hebben een omvangrijk coronadossier op de nieuwe website gelanceerd met onder andere best practices van leden zodat creatieve oplossingen voor iedereen beschikbaar zijn. Dat wordt gewaardeerd: per dag hebben we 3.000 tot 4.000 paginaweergaven. Uit het belangeloos delen van elkaars goede ideeën bleek trouwens wel de saamhorigheid van onze leden!” 4. Juridische en arbeidsrechtelijke zaken: wat te doen als opdrachtgevers aankondigen opdrachten te annuleren? Of als een werknemer vanwege angst voor besmetting weigert te ONDeRHOUDNL 23

CORONaCRIsIs 02 20 werken? “We hebben gezorgd dat OnderhoudNL een dynamisch vraag&antwoord-overzicht aanbood. Ook hebben we de leden aangeraden om een logboek aan te leggen met documenten om in de toekomst de eventueel geleden schade te kunnen aantonen. Mocht er een mogelijkheid komen om die te claimen, dan heb je in ieder geval de bewijslast op orde.” 5. Marktmogelijkheden: wat kan OnderhoudNL doen om de continuïteit te behouden? “We hebben gepleit bij opdrachtgevers, zoals scholen, om juist nu het binnenschilderwerk te laten uitvoeren. Aan corporaties hebben we via persoonlijke brieven gevraagd hun opdrachten niet in te trekken omdat onze branche op basis van het protocol kan doorwerken in deze periode. In korte tijd is een speciale campagne opgezet: #onderhoudkandoor (zie ook pagina 20).” 6. Scholing en training: medewerkers die thuis zitten kunnen deze periode benutten om hun kennis te verbreden of verdiepen en daarmee ‘arbeidsfit’ te blijven. “We waren al bezig met de ontwikkeling van e-learning, dat hebben we versneld. Zo is een aantal e-learnings van leveranciers geschikt gemaakt voor OnderhoudNL (zie ook pagina 38).” Den Boer: “Samengevat bespraken we alle zaken waar een lidbedrijf vanuit ons collectief wat aan kan hebben. Via de speciale klankbordgroep van leden die we in het leven hadden geroepen, kregen we ook snel inzicht in de situatie van verschillende soorten bedrijven in het land. Dat is heel waardevol, want zo kunnen we de dienstverlening steeds blijven verbeteren.” 24 ONDeRHOUDNL

02 20 CORONaCRIsIs Coronathermometer Hoe wordt de coronacrisis in de verschillende sectoren van de branche ervaren? OnderhoudNL Magazine peilde de stemming bij de sectorvoorzitters: Totaal Hans van der Krogt, voorzitter sector Totaal: “In het begin was er wat angst, opdrachtgevers waren wat afhoudend om werkzaamheden bij bewoners thuis te laten doorgaan. Dat verdween al snel omdat we het vertrouwen hebben gekregen van onze opdrachtgevers door goede afspraken te maken en te werken volgens het protocol met de RIVM-voorschriften. Dat vraagt energie en discipline, maar het is voor iedereen belangrijk om je aan de regels te houden. Prettig is dat de meesten van ons door RGS goede relaties hebben opgebouwd met opdrachtgevers. We zien dat het investeren in partnerships zich nu terugbetaalt en zorgt voor continuïteit. Projecten lopen door. Op langere termijn zou het kunnen dat opdrachtgevers wat terughoudender gaan worden met investeringen in groot onderhoud en verbeterprojecten, indien het vertrouwen in de economie terugloopt.” ONDeRHOUDNL 25

CORONaCRIsIs 02 20 Vastgoed Michiel Kranendonk, voorzitter sector Vastgoed: “De eerste twee weken zat de schrik er even in, iedereen had wel wat verzuim en een paar opdrachtgevers die wilden stoppen. Niet massaal, voornamelijk projecten bij zorginstellingen, ouderen, of bij werkzaamheden binnen in de woningen. Zeker in het begin is er goed gebruik gemaakt van de diensten van OnderhoudNL. Niet alleen van de informatievoorziening, maar ook van de hulpmiddelen zoals de voorbeeld posters voor het opstellen van maatregelen etc. Onze sector wordt momenteel gelukkig niet echt geraakt. De crisis biedt zeker kansen, zoals elke verandering dat doet. Zo’n crisis bewijst eens te meer hoe uitdagend het is om te ondernemen. Het is even schrikken, maar al snel kun je je creativiteit weer kwijt in allerlei oplossingen. Het bedrijf dat zich het beste aanpast aan de nieuwe omstandigheden, kan voordeel hebben van de nieuwe situatie.” 26 ONDeRHOUDNL

02 20 CORONaCRIsIs Glas Francesco van Ooyen, voorzitter sector Glas: “De stemming in onze sector is verrassend positief. De werkzaamheden gaan goed door momenteel, vooral in het onderhoud en de reparaties. Het protocol geeft daarbij houvast. De verwachting is dat onze sector een extra boost krijgt als de corporaties het tempo op gaan voeren vanwege de energietransitie. Zolang corporaties daarop blijven focussen, is het goed. Voor de langere termijn zijn we dan ook redelijk optimistisch gestemd. Een van de positieve effecten is trouwens dat we als collega’s meer dan voorheen contact hebben en elkaar op de hoogte houden. Waar ik me wel zorgen over maak, is hoe onze maatschappij er straks uitziet. Ik bemerk frustratie en ergernis. Ook bij mezelf soms: als werkgever neem ik allerlei maatregelen om mijn personeel gezond te houden. Dan kan ik me best ergeren aan mensen die zich niet aan de regels houden.” ONDeRHOUDNL 27

CORONaCRIsIs 02 20 Schilders Gerrit-Jan van den Berg, voorzitter sector Schilders: “In onze sector is de stemming redelijk positief. Hier en daar werden opdrachten aanvankelijk geannuleerd maar deze zijn toch weer teruggekomen. Ook zijn er projecten naar voren gehaald. Opdrachtgevers zien dat we werken volgens het protocol met de richtlijnen en dat schept vertrouwen. Ook bij ouderen mogen we doorwerken. We kunnen goed uit de voeten met het protocol en ik merk dat ook de zichtbaarheid van onze branche wordt gewaardeerd waaraan OnderhoudNL heeft gewerkt met de campagne #onderhoudkandoor. Hoe het er op de langere termijn uit gaat zien, is de vraag. Maar een dosis gezond verstand helpt om in deze crisis te anticiperen op de ontwikkelingen.” Restauratieschilders Hans Wolters, voorzitter sector Restauratieschilders: “In de restauratiesector hebben er naar mijn idee nauwelijks projecten stilgelegen de afgelopen maanden. Na wat verhoogd ziekteverzuim heeft het zich vrij snel weer genormaliseerd. Als ondernemers zijn we voortdurend bezig om continuïteit en voorspelbaarheid te creëren, ook in het belang van onze medewerkers. In deze periode zien we dat goede samenwerkingsrelaties met opdrachtgevers hun waarde bewijzen. Branche-breed hebben we daarbij enorm geluk gehad met het mooie voorjaar, waardoor we overal buiten goed door konden gaan. Op de middellange termijn zullen de bedrijven in onze sector effect ondervinden, zoals de hele economie geraakt wordt door deze crisis. Een deel van de opdrachtgevers in onze sector, zoals musea, heeft hun verdienmodel vrijwel geheel zien stilvallen. Zij genereren inkomsten van betalende bezoekers, het is de vraag wanneer dat weer op het niveau komt van voor deze periode. Deze opdrachtgevers maken vaak ook gebruik van subsidieregelingen en giften. Het is lastig in te schatten hoe dat zich gaat ontwikkelen, maar ik schat in dat ze voorzichtig worden met investeren in onderhoud.” 28 ONDeRHOUDNL

02 20 CORONaCRIsIs Industrieel Bastiaan Spoelstra, voorzitter sector Industrieel: “Veel van onze leden zijn werkzaam in de industrie, die onderdeel is van de vitale sector. Daarom lopen de werkzaamheden veelal door, al dan niet in een afgeslankte vorm. Het is belangrijk dat we de werkzaamheden op een veilige manier kunnen uitvoeren, rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM. Dat vraagt om slimme en pragmatische oplossingen. Of en hoe geplande investeringen van de industrie in de toekomst door zullen gaan is onzeker. We zien dat opdrachtgevers onderzoeken hoe ze de geplande projecten vorm kunnen geven; soms worden deze uitgesteld of veranderen ze van scope. De impact daarvan op onze orderportefeuilles is nu nog onzeker, maar dat het invloed heeft is zeker. Voor werkzaamheden in de infra hebben we goede hoop dat de overheid haar investerings programma gewoon blijft doorzetten. De kracht van OnderhoudNL in deze periode is dat ze een helpdesk zijn voor leden met vragen. Daarnaast helpt het dat ze bij de politiek lobbyen voor onderwerpen die alle leden aangaan, bijvoorbeeld aanpassingen in de NOWmaatregel.” ONDeRHOUDNL 29

02 20 Geluiden uit de regio WADDINXVEEN - Om een goed beeld te hebben van de situatie in de verschillende regio’s is een regionale klankbordgroep gevormd waar leden uit die regio aan deelnemen. Daarnaast heeft OnderhoudNL een grootschalige ledencontact-actie opgezet. 30 ONDeRHOUDNL

02 20 D e deelnemers aan de regionale klankbordgroep ontvangen wekelijks een lijst met vragen over omzet, ziekteverzuim en uitval van werk. Ook kunnen ze signalen aan OnderhoudNL rapporteren zodat het beleidsprogramma daarop snel kan worden aangepast. vinger aan de pols Jan Franse van Schildersbedrijf Franse in Kwadendamme neemt deel aan de regionale klankbordgroep. “Het is een kleine moeite om de vragenlijst wekelijks in te vullen.” Hij vindt het een goed idee dat OnderhoudNL zo de vinger aan de pols houdt. “Door informatie te verzamelen kunnen we wat van elkaar leren. Ik hoop dat we daar de komende tijd wat aan hebben. Nu kunnen we nog goed doorwerken omdat we naar buiten kunnen, maar ik maak me wel zorgen over de komende winter.” Ledencontact-actie De medewerkers van OnderhoudNL zijn de afgelopen maanden bezig geweest om alle aangesloten OnderhoudNL-bedrijven te bellen. Niet alleen om te horen hoe gaat, maar ook om ideeën, suggesties en opmerkingen te vernemen. Bent u nog niet gebeld en wilt u wel graag contact met OnderhoudNL. Laat het weten aan Ledenadvies via 0182 - 556 124 of 556 107 of stuur een e-mail naar ledenadvies@onderhoud.nl. Hoe gaat het met uw bedrijf in de coronacrisis? Deelname aan de klankbordgroep, vooral ook van de kleine(re) bedrijven, wordt erg op prijs gesteld. De tijdsinvestering is minder dan vijf minuten per week. U ontvangt dan elke woensdag een korte vragenlijst waarvan de anonieme resultaten vrijdagochtend al in het bestuur worden besproken. Aanmelden voor de klankbordgroep kan bij Jeroen van Dorp, via j.vandorp@onderhoudnl.nl. ONDeRHOUDNL 31

peNsIOeNDIaLOOg 02 20 ‘Alleen AOW is geen vetpot’ DEN HAAG - Jos Hania werkte vanaf zijn zestiende in het familiebedrijf waar zijn opa in 1930 mee begon. Hij bouwde het bedrijf uit tot een allround vastgoedonderhoudsbedrijf dat hij in 2008 overdroeg aan zijn zoon. Als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Schildersvakopleiding Den Haag en omstreken, is Jos nog steeds nauw betrokken bij de sector. Hij legt zijn pensioenvragen voor aan Jochem Dijckmeester die sinds 1 april het bestuur van BPF Schilders versterkt op voordracht van de pensioengerechtigden. 32 ONDeRHOUDNL

02 20 peNsIOeNDIaLOOg ONDeRHOUDNL 33

peNsIOeNDIaLOOg 02 20 Jochem Dijckmeester Jos: “Ik ben voorstander van het opbouwen van een pensioen. Ik heb dat in eigen beheer gedaan, als directeur-eigenaar van mijn BV. Komt dat meer voor en wat vind jij van deze vorm vergeleken met het sparen in een pensioenfonds?” Jochem: “Er is een beperkte groep DGA’s die zelf voor zijn pensioen spaart, bijvoorbeeld via een lijfrente of een verzekering. Heel verstandig, want alleen AOW is geen vetpot. Toch doen maar weinig ondernemers/ eigenaren het. Als ze al sparen, doen ze het vaak niet in pensioenproducten, maar bijvoorbeeld door te reserveren in de eigen onderneming. Misschien met de gedachte dat als er wat gebeurt, ze erover kunnen beschikken, maar dat is een risico. Bovendien mis je fiscale voordelen. Vrijwillig geld apart zetten voor over veertig jaar is iets wat mensen niet makkelijk doen. Daarom vind ik de verplichte deel - name aan de pensioenregeling een goed idee. Jongeren en zzp-schilders worden zo maximaal ontzorgd.” Jos: “Collectief sparen voor een pensioen leeft niet zo bij jongeren. We zien dat ook bij de Schildersvakopleiding. We proberen ze ervan bewust te maken dat het belangrijk is. Jaarlijks nodigen we Ivo Snijders van BPF Schilders uit om voor lichting te geven over het pensioen. Hoe kunnen we jongeren meer betrekken?” Jochem: “Heldere uitleg over pensioenen is heel belangrijk. Het is jammer dat in de media vaak het beeld wordt geschetst dat jongeren voor het pensioen van de ouderen moeten zorgen en dat er voor hen niets meer overblijft. Het klopt niet. Juist omdat we het collectief samen regelen, maken we het voor de groep beter. Wat ik zie is dat jongeren niet per se negatief zijn over pensioen, maar ze houden zich er helemaal nog niet mee bezig. Dat komt pas in een volgende levensfase, als ze een huis gaan kopen, gaan samenwonen, kinderen krijgen. Terwijl het belang van vroeg beginnen niet te verwaarlozen is. Elke euro die je op de twintigste inlegt, rendeert veel langer dan de euro die je op je zestigste inlegt. Vanuit de pensioensector wordt breed geïnvesteerd in voorlichting, onder ander op mbo-scholen. Daarnaast vervult de werkgever een belangrijke rol vind ik. Die is vertrouwd, staat dichtbij.” Jochem Dijckmeester, bestuurder BPF Schilders: ‘Jongeren en zzp-schilders worden maximaal ontzorgd’ 34 ONDeRHOUDNL

02 20 peNsIOeNDIaLOOg Jos: “Wel jammer dat de leerlingen in de vakopleiding tegenwoordig al direct pensioenpremie moeten afdragen, terwijl ze nog niet eens weten of ze wel in de branche blijven.” Jochem: “Juist vanaf jonge leeftijd deelnemen is belangrijk om aan het einde van je loopbaan een volwaardig pensioen te hebben. Ze betalen trouwens slechts een klein deel van de premie, de rest doet de werkgever. Dat zien jongeren niet op hun loonstrook.” Jos: “Tijdens deze coronacrisis hoor je veel berichten over de lagere dekkingsgraden bij de pensioenfondsen. Wat betekent dit voor de deelnemers?” Jochem: “De pensioenfondsen hadden het al moeilijk. De rekenrente is al enige tijd historisch laag en dat zal voorlopig zo blijven. Met deze rente rekenen we uit wat we nodig hebben om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. De dekkingsgraad staat onder druk. Tot nu toe werd dat deels gecompenseerd door goede beleggingsresultaten. Momenteel staan de beurzen echter ook onder druk. Gepensioneerden merken dat (nog) niet in hun portemonnee en we hopen dat dat ook niet hoeft. De buffers die we nu aanhouden zijn namelijk heel hoog. Los daarvan richten we de portefeuille zo in dat het risico breed gespreid is. Het zijn allemaal langetermijnbeleggingen, BPF Schilders reageert niet op de waan van de dag, daar is goed over nagedacht. Het grote voordeel van ons collectieve pensioenstelsel is dat zowel jong als oud deelneemt. Daardoor kunnen we de risico’s spreiden over een lange periode. Met zo’n brede basis hebben we tijd om te herstellen. Aan het einde van dit jaar bekijken we of we de pensioenen moeten verlagen, maar dat is een uiterst middel.” Jos: “Hoe bereidt BPF Schilders zich voor op het nieuwe Pensioenakkoord?” Jochem: “We blijven continu volgen welke kant het opgaat en laten verschillende scenario’s berekenen voor wat er mogelijk komt. We praten met de sociale partners die de regeling bepalen en met PGGM over wat de veranderingen voor de uitvoering betekenen. Ik hoop dat Jos Hania de knoop binnenkort eindelijk wordt doorgehakt. In de discussie gaan stemmen op over het toelaten van iets meer onzekerheid in het stelsel, zodat je het pensioen iets meer kunt laten meebewegen met de economische situatie.” Opmerking van de redactie: aangezien dit gesprek eerder plaatsvond, wordt wellicht de meest actuele stand over het Pensioenakkoord niet weergegeven. Uiteraard volgt BPF Schilders, zoals ook gezegd in het interview, de ontwikkelingen en zal het nieuwe informatie delen zodra dit kan. ONDeRHOUDNL 35

WaT DOe JIJ NOU? 02 20 36 ONDeRHOUDNL

02 20 WaT DOe JIJ NOU? Manager Logistiek en Materieel ‘Dit werk is mij op het lijf geschreven’ Wie: Paul van Dijk (54) Waar: Willems Vastgoedonderhoud Wat doe je in deze functie? “Ik zorg dat al het gereedschap, de machines, klimmaterialen, ehbo-middelen enzovoorts up-to-date zijn. Dat is een behoorlijke klus, we hebben hier ruim vijftig hoogwerkers en zes tot zevenduizend stuks gereedschap en machines. Dat moet allemaal worden gecontroleerd, zo nodig gerepareerd, gekeurd en op z’n tijd worden vervangen. Een boel regelwerk dus! De laatste tijd ben ik ook druk geweest met de inkoop van mondkapjes en handgels. Daar was best lastig aan te komen, maar we hebben nu genoeg voorraad.” Hoe word je manager logistiek en materieel? “In mijn geval in de praktijk. Ik heb twintig jaar in een ijzerwaren- en gereedschappenwinkel gewerkt. Via een bevriende klant die bij Willems werkte, kwam ik op het spoor van deze vacature. Ik solliciteerde en werd aangenomen, dat is nu elf jaar geleden. In de loop der jaren heb ik ook een hoogwerker- en een vorkheftruckcertificaat behaald.” Welke competenties heb je hiervoor nodig? “Je moet goed kunnen communiceren met allerlei soorten mensen. Als de collega’s een probleem hebben met een machine of stuk gereedschap, bellen ze mij in de hoop dat ik het op kan lossen. Verder moet je goed begrijpen wat iedereen nodig heeft. Soms is het werk heel specifiek. Dan pluis ik uit wat een handig hulpmiddel is.” Welke doorgroeimogelijkheden zijn er? “Projectleider misschien? Maar dat wil ik niet. Ik voel me als een vis in het water in deze functie. Willems is een gezond groeiend bedrijf, met oog voor de toekomst en voor de medewerkers. Ik ben trots dat ik daar deel van mag uitmaken.” ONDeRHOUDNL 37

TRaININgeN 02 20 Arbeidsfit blijven in coronatijd? Volg een online training! WADDINXVEEN - Vanaf deze maand biedt OnderhoudNL ook met e-learnings de mogelijkheid om online kennis op te doen. E-learnings die makkelijk te volgen zijn via een pc, laptop, tablet of zelfs de smartphone, waar u ook maar bent. Het is een voorproefje van wat OnderhoudNL dit najaar voor haar leden in petto heeft: een compleet leermanagementsysteem (LMS) met e-learnings, toolboxen en instructiefilmpjes! V Egbert Roza 38 ONDeRHOUDNL ooruitlopend op de lancering van het volledige leerarbeidsfit managementsysteem, is besloten om alvast e-learnings aan te bieden. Nog voor de zomer zijn er e-learnings beschikbaar over onder andere digitale vaardigheden, communicatie, time-management, klantgericht werken, functioneringsgesprekken enzovoorts. Egbert Roza neemt namens de sector Opleidingen van OnderhoudNL deel aan de werkgroep die het leermanagementsysteem ontwikkelt. “Met een e-learning kun je in korte tijd de essentie van een bepaald onderwerp leren. Voor wie daar in deze coronaperiode meer tijd voor heeft, is dat een mooie manier om

02 20 TRaININgeN ‘arbeidsfit’ te blijven. Los daarvan zullen e-learnings als een nieuwe manier van leren deel gaan uitmaken van het aanbod van OnderhoudNL. Zo kan iedereen blijven werken aan zijn ontwikkeling.” Uitbreiding De e-learnings die nu te volgen zijn, komen uit het aanbod van GoodHabitz, aanbieder van online trainingen. Daarnaast heeft leverancier Sigma verschillende e-learnings beschikbaar gesteld over verftechnische onderwerpen, zoals basiskennis kleur, wat is verf, eigenschappen van verf en ondergronden. Roza: “In het najaar zal het aanbod uitgebreider zijn en ook meer branche-specifieke trainingen bevatten. Bijvoorbeeld over het bouwen van rolsteigers.” Naast klassikaal trainen Roza is er enthousiast over. “Het is een nieuwe manier van leren die veel voordelen kent: het is makkelijk toegankelijk, je bespaart tijd en hebt geen reiskosten. Het is een aanvulling op het bestaande aanbod van klassikale trainingen op locatie. Een combinatie is ook mogelijk: eerst online theoretische (basis)kennis opdoen over een onderwerp en vervolgens klassikaal een praktijktraining volgen. Een deel van de e-learnings is ook interessant voor nieuwkomers in de branche.” Toolboxen De e-learnings die nu worden aangeboden, zijn opgenomen in een lightversie van het grotere leermanagementsysteem. Gewerkt wordt nog aan andere onderdelen die via dit online leerplatform beschikbaar komen, zoals toolboxen en instructiefilms. Roza: “Je kunt bijvoorbeeld een toolbox doen over veilig werken. Je krijgt dan uitleg (bijvoorbeeld in een filmpje), praktijkvoorbeelden en controlevragen om te beantwoorden. Het resultaat van deze toetsing wordt ook vastgelegd in het systeem, zodat je na een tijd een compleet overzicht hebt van alle scholing die je hebt gevolgd.” Over het leermanagementsysteem Het leermanagementsysteem wordt ontwikkeld op basis van de scholingsafspraken die de sociale partners in de cao hebben vastgelegd. Het is bedoeld voor leden van OnderhoudNL en hun medewerkers, om op een toegankelijke manier aan her- en bijscholing te doen in het kader van ‘een leven lang ontwikkelen’. OnderhoudNL en LBV dragen samen zorg voor de financiering. ONDeRHOUDNL 39

ONDeRHOUDNL gaRaNTIe 02 20 Noodwet VvE’s maakt besluitvorming over onderhoudsplannen mogelijk OOSTERHOUT - Goed nieuws voor onderhoudsbedrijven die zich afvragen of het onderhoud voor VvE’s wel door kan gaan in deze coronacrisis: ja, dat kan. Een tijdelijke noodwet maakt het mogelijk dat VvE’s digitaal vergaderen en besluiten nemen, ook over onderhoudsplannen. 40 ONDeRHOUDNL

02 20 ONDeRHOUDNL gaRaNTIe OnderhoudNL garantie en vve’s OnderhoudNL Garantie heeft een samenwerking VvE Belang, de belangenbehartiger van appartementseigenaren. Met deze samenwerking willen de partijen de VvE’s zo veel mogelijk zekerheid bieden als het gaat om kwaliteit, het nakomen van afspraken, garanties, aansprakelijkheid, continuïteit en betrouwbaarheid. Om de VvE’s extra zekerheid te bieden over de kwaliteit van het uitgevoerde werk is onder meer het VvE-belanglabel ontwikkeld. Dit label kan alleen worden behaald door leden van OnderhoudNL Garantie, die daarmee VvE-Labelbedrijf zijn. Meer weten over werken voor VvE’s? Lees de special die OnderhoudNL hierover heeft ontwikkeld. Deze is te downloaden via OnderhoudNL.nl/vve-special “Een uitkomst”, zegt Kees Oomen, directeur van VvE Belang. “We kregen er de afgelopen tijd veel vragen over van onze aangesloten VvE’s. In de eerste plaats omdat VvE’s binnen een bepaalde tijd na afloop van het boekjaar in een ledenvergadering de jaarrekening moeten vaststellen. Daarnaast moeten ook besluiten over het onderhoud en het vaststellen van de bijdrage aan het reservefonds kunnen doorgaan. Omdat het houden van fysieke vergaderingen nog niet mogelijk is, zijn we blij dat VvE’s nu wel digitaal een ALV kunnen houden. Juridisch was dat namelijk niet mogelijk. Ook kunnen leden schriftelijk beslissen over onderhoud. Kleine VvE’s kunnen nog wel buiten de vergadering om besluiten nemen, maar bij grotere is dat lastiger.” positief VvE Belang ontvangt positieve reacties van VvE’s en VvE-beheerders over deze mogelijkheid. “Ze kunnen nu gewoon doorgaan met wat nodig is. Onze jurist heeft een webinar verzorgd met uitleg over de voorwaarden voor digitaal vergaderen. Daar was veel belangstelling voor.” Tijdelijk Behalve digitaal vergaderen kunnen VvE’s hun ALV ook met maximaal zes maanden uitstellen. De tijdelijke wet geldt voorlopig tot 1 september 2020. Zo nodig kan deze daarna telkens met twee maanden worden verlengd. Voor enkele onderdelen geldt terugwerkende kracht tot en met 16 maart 2020. ONDeRHOUDNL 41

veRZeKeRINgsDIeNsT 02 20 Beperk uw financiële risico’s met een kredietverzekering UTRECHT - Mede dankzij het protocol ‘Samen veilig doorwerken’, dat door OnderhoudNL mede is opgesteld, is het ook de onderhoudsbranche tot op dit moment redelijk tot goed gelukt om op een aangepaste manier de coronacrisis het hoofd te bieden. Maar we zijn er nog lang niet. Nederland staat economisch voor een moeilijke periode en dit zal ook ondernemers in de onderhoudsbranche raken. O ndernemen betekent risico’s nemen. Bijvoorbeeld op het gebied van krediet verlenen. Dat is een commercieel risico. Als uw klant insolvabel blijkt of zelfs failliet gaat, dan komt uw bedrijfscontinuïteit misschien in gevaar. Een mogelijkheid om dit risico te beperken is het afsluiten van een kredietverzekering. Deze verzekering beschermt uw financiële positie en bedrijfsvoortgang. Het zorgt voor meer investeringsruimte en maakt bedrijfsgroei makkelijker. pijlers Inzicht in kredietwaardigheid, verzekeringsdekking en incasso zijn drie belangrijke pijlers van een kredietverzekering. Gelukkig constateren wij dat kredietverzekeraars, ten opzichte van de economische crisis in de jaren 2008/2009, zich zeer flexibel open stellen en een proactieve houding aannemen om ‘samen veilig door te kunnen werken’. De op handen zijnde publieke- private samen werking tussen overheid en verzekeraars zal hier mede debet aan zijn. Neem gerust contact op met de afdeling advies van OnderhoudNL Verzekeringsdienst, bereikbaar via advies@wuthrich.nl of via telefoonnummer 030-2549192. Keuzes in de markt OnderhoudNL Verzekeringsdienst heeft met kredietverzekeraars mantelafspraken gemaakt. Met een scherpe premiestelling en dito voorwaarden. Elke ondernemer bepaalt op welke wijze er met risico’s wordt omgegaan. Hierbij is het wel belangrijk te weten welke keuzes er zijn in de markt. Er zijn tal van mogelijkheden (denk bijvoorbeeld ook aan factoring) waar u gebruik van kunt maken. OnderhoudNL Verzekeringsdienst is u graag behulpzaam bij het maken van deze keuze en bij het inzichtelijk maken welke verzekeringsproducten er bij de verschillende verzekeraars af te sluiten zijn. En wat de voor-, nadelen en spelregels zijn van elk product. 42 ONDeRHOUDNL

02 20 onderhoudnl Partners Doe uw voordeel met OnderhoudNL Partners ASC Group Aluminium Scaffolding Company www.ascgroup.nl Admicom Bouwsoftware www.admicom.nl ASC Group www.ascgroup.nl Bartels Datastore www.bartelsdatastore.nl Boels Rental www.boels.nl bpo-axsys www.bpo-axsys.nl CBBS Salarisadministratie www.cbbs.nl Centric www.centric.eu Faber www.faberpersoneel.nl OLDE HARTMAN ADVIES B.V. Festool www.festool.nl Gilde Software www.gildesoftware.nl Insector www.insector.nl Olde Hartman Advies www.bouwbedrijvenbeurs.nl Omnius juristen www.omniusjuristen.nl Verzekeringsdienst www.wuthrich.nl Opstap www.opstapnaarwerk.nl Randstad Bouw www.randstadbouw.nl Remplooi Repair Care www.remplooi.nl www.repair-care.nl Softstar www.softstar.nl Stiho www.stiho.nl Verweij Wiltec Houttechniek www.verweij-ht.nl www.wiltec.nl onderhoudnl 43

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
Home


You need flash player to view this online publication