0

JAARVERSLAG 2020 Dierentehuis Stevenshage Stichting Dierentehuizen voor Leiden en omstreken (SDLO) 1

Voorzijde Foto: Maud Velders In 2020 vingen wij de 4-jarige Staffordshire terriër Diablo op. Hij ervaarde te veel stress in het gezin waar hij woonde. Hij bleef daardoor erg mager. Tijdens zijn verblijf in onze opvang vermaakte hij zich uitstekend in het speelbos met alle ballen, boomstammen en wat hij maar tegenkwam aan speelgoed. Diablo bleek erg leergierig en we hebben dan ook veel positieve training met hem gedaan. Ook is hij de nodige kilo’s aangekomen. Na zorgvuldige selectie, want Diablo heeft zeker ook zijn uitdagingen, is hij herplaatst bij geschikte nieuwe baasjes die goed op de hoogte zijn van hondentaal en die weten wat het inhoudt om een Staffordshire terriër te hebben in onze maatschappij. Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Dierentehuizen voor Leiden en omstreken (SDLO) Streek-Dierentehuis Stevenshage Ÿ Kenauweg 1 Ÿ 2331 BA Leiden Ÿ 0900 202 08 98 (30 cpm) asiel@dierenasielleiden.nl Ÿ www.dierenasielleiden.nl Ÿ LinkedIn: Dierentehuis Stevenshage Facebook: Dierentehuis Stevenshage Ÿ Instagram: @stevenshage en @stevenshageplaatsbaredieren IBAN: NL71INGB 0000 0146 50 Ÿ KvK: 41165007 Ÿ BTW: NL 002817378B01 Ÿ RSIN: 002817378 2

Inhoud Voorwoord ........................................................................................................................... 4 1 Asiel ............................................................................................................................ 5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 3 4 5 6 7 Bedrijfsvoering ............................................................................................................ 5 Huisvesting .................................................................................................................. 6 Hondenbos, tuin en terrein.......................................................................................... 6 Asiel bezetting en trends ............................................................................................. 8 Cijfers asiel ................................................................................................................ 10 Pension ..................................................................................................................... 14 Dierenarts ................................................................................................................. 16 Vrijwilligers ............................................................................................................... 18 Personeel .................................................................................................................. 20 Bestuur ...................................................................................................................... 21 Bijdragen aan het asiel .............................................................................................. 23 7.1 7.2 7.3 7.4 8 9 Financiële donaties .................................................................................................... 23 Sponsoring ................................................................................................................ 27 Nalatenschappen en legaten ..................................................................................... 28 Als het baasje er niet meer is ..................................................................................... 28 Samenwerking .......................................................................................................... 29 Duurzaamheid ........................................................................................................... 31 10 Externe communicatie .............................................................................................. 32 10.1 Asielblad Beestenbende ............................................................................................ 32 10.2 Promotiemateriaal .................................................................................................... 34 10.3 Digitale media ........................................................................................................... 34 10.4 Regionale media ........................................................................................................ 36 10.5 Landelijke media ....................................................................................................... 37 10.6 Bijeenkomsten en evenementen ............................................................................... 37 11 Vooruitzicht 2021 ...................................................................................................... 38 12 Toelichting op het financieel resultaat ...................................................................... 39 Overzichtstabellen herkomst asieldieren .................................................................. 39 3

Voorwoord Het jaar 2020 was voor iedereen bijzonder en dus ook voor Dierentehuis Stevenshage. In 2020 zijn er gelukkig geen medewerkers positief getest op het COVID-19-virus. De hele situatie rondom dit virus heeft echter ook op ons en onze werkzaamheden een ingrijpende impact gehad. Natuurlijk zijn we wel wat gewend op het gebied van het voorkomen van besmettelijke ziekten; we werken altijd zorgvuldig en zeer hygiënisch. Het meest ingrijpend was dat we het grootste gedeelte van het jaar alleen op afspraak hebben gewerkt. Daarnaast konden waardevolle contactmomenten met onze adoptanten en vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld onze jaarlijkse Open Asieldag, helaas niet in de vertrouwde fysieke vorm doorgaan. Het was veel stiller dan gebruikelijk. En hoewel we hebben geprobeerd om contactmomenten anders in te vullen en in verbinding te blijven, hebben we de vertrouwde persoonlijke contactmomenten zeer gemist. Ondanks deze situatie hebben we in 2020 onze reguliere activiteiten – het opvangen, verzorgen en herplaatsen van honden, katten en tamme konijnen en vogels – zo goed mogelijk proberen uit te voeren. In dit jaarverslag geven wij hierover uitvoerig informatie. Wij bieden hiermee inzicht in de activiteiten die onze medewerkers en vrijwilligers uitvoeren, de hoeveelheid werk die zij verzetten en vooral de professionaliteit en passie waarmee zij dat doen. Bestuurlijk gezien hebben wij ons het afgelopen jaar met veel verschillende onderwerpen beziggehouden. Wij hebben bijvoorbeeld de uitvoering van actuele regelgeving op het gebied van privacy voorlopig afgerond. Daarnaast hebben wij met regelmaat contact gezocht met de gemeente Leiden over de (door-)ontwikkeling van bouwplannen aan de Ommedijkseweg naast ons asiel, de ontwikkeling van ‘scheve huisjes’ in de nabijheid van ons asiel en de huisvestings- en financieringswens van de Dierenambulance & Vogelasiel Regio Leiden. Ook hebben wij overleg gevoerd met al de gemeenten uit ons werkgebied over de financieringswens van de Dierenambulance & Vogelasiel Regio Leiden en natuurlijk met het bestuur van die organisatie zelf. Verder hebben wij ingezet op publieke communicatie rond en promotie van ons eigen Dierentehuis Stevenshage en de diensten die wij aanbieden. Wij kunnen terugkijken op een aantal succesvolle acties. Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door een bijdrage op wettelijke basis van de gemeenten uit ons verzorgingsgebied voor de eerste twee weken opvang. Wij danken de gemeenten voor deze constructieve samenwerking. Daarnaast blijft de steun van particulieren, fondsen en sponsoren onmisbaar. Iedere bijdrage, in wat voor vorm en welke omvang dan ook, is van harte welkom en wordt zeer gewaardeerd. Ook dit jaar hebben wij gelukkig weer veel ondersteuning ontvangen. Hartelijk dank daarvoor! Lizette Ploos van Amstel Voorzitter Stichting Dierentehuizen voor Leiden en Omstreken 4

ONZE MISSIE Dierentehuis Stevenshage streeft ernaar het beste dierentehuis van Nederland te zijn. Wij hebben een gezamenlijke passie voor dierenwelzijn en willen ieder jaar beter worden in het werk dat wij doen! 1 1.1 Asiel Bedrijfsvoering Wat we gerust van 2020 kunnen zeggen, is dat het een jaar was als nooit tevoren. Qua dierenverzorging en het algemene reilen en zeilen in het dierentehuis was het een relatief rustig jaar. De omgang met klanten en het inzetten van arbeidskrachten daarentegen vroegen constante aandacht en aanpassing op grond van de actualiteit rond de coronapandemie. Coronamaatregelen De algemene hygiënemaatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hadden in eerste instantie geen enorme impact aangezien we in onze dagelijkse dierverzorging en bedrijfsvoering al uiterst strikt met hygiëne omgaan. De anderhalve meter samenleving vroeg wel flinke aanpassingen. Waar we vóór de crisis tijdens openingstijden ‘vrije inloop’ hadden, moesten we nu een maximumaantal klanten bij de balie hanteren. Later kwam hier de mondkapjesplicht bij. In maart zijn we enkele weken gestopt met herplaatsen van asieldieren, daarna vond kennismaking met en adoptie van asieldieren uitsluitend op afspraak plaats. Positief effect op asieldieren Omdat er geen klanten meer ‘zomaar’ langs kwamen om een rondje langs de plaatsbare katten te maken – op sommige middagen kon dit oplopen tot tientallen bezoekers – bemerkten we bij de katten in de kattenhallen meer rust. Omdat ze alleen hun vaste verzorgers zagen en slechts af en toe een ‘vreemde’, raakten ze na introductie in de hal voor plaatsbare katten sneller aan hun nieuwe omgeving gewend en zagen we zelfs dat er minder spanningen tussen de katten onderling waren. Training en verrijking Doordat we nu de klantcontacten konden plannen, werd de beschikbare tijd voor verrijking en training voor de dieren verruimd. De activiteiten op dit gebied die we toch al toepasten, bleken bovendien veel meer effect te hebben. We zijn met een select aantal vrijwilligers begonnen om gerichte trainingen uit te voeren met de asieldieren, bijvoorbeeld katten aanleren om vrijwillig een vervoerskorfje in te lopen. 5

Aangepaste adoptieprocedure De adoptieprocedure is nu als volgt: alle plaatsbare dieren worden op internet geadverteerd met al hun voor- en afkeuren. Mensen kunnen ons bellen of mailen als ze geïnteresseerd zijn en met geschikte kandidaten gaan we in gesprek. Voor honden en kittens is er sinds 2020 een invulformulier op onze website. Indien we – van beide kanten – denken dat er een match zou kunnen zijn, maken we een afspraak voor kennismaking met het dier. Daarna kijken we of daadwerkelijke plaatsing een goed idee is. Ook dat gaat weer op afspraak. Om de verschillende afspraken te coördineren is er een gezamenlijke agenda in gebruik genomen waar alle kennismakingen, dierenartsafspraken, afspraken om afstand te doen en andere bijzonderheden in staan, zodat er een maximum is aan het aantal mensen dat tegelijk in het gebouw aanwezig is. 1.2 Huisvesting De huisvesting en fysieke omstandigheden van het asielgebouw zijn in 2020 niet veranderd. Zoals elk jaar heeft er divers klein onderhoud plaatsgevonden (sloten, schilderwerk). Ook is aan de zonkant van het gebouw het houtwerk geschilderd. De extreme hittegolf in augustus heeft duidelijk gemaakt dat er in de toekomst extra maatregelen nodig zullen zijn om de dieren op een aanvaardbare temperatuur te blijven huisvesten. Extra zonwering voor de westkant van het gebouw (katten quarantaines) is inmiddels besteld en zal in 2021 worden geïnstalleerd. Actieve koeling is een andere optie om te gaan verkennen. 1.3 Hondenbos, tuin en terrein Het terrein van Dierentehuis Stevenshage bestaat naast de bebouwing uit twee ‘hondenbossen’ van ongeveer 1200 m 2 en een asieltuin van ruim 100 m . Ons uitgangspunt bij het onderhoud is een gifvrij 2 terrein dat ecologisch waardevol is voor alle bewoners en gebruikers. Dit betekent o.a. bij nieuwe aanplant kiezen voor inheemse planten en struiken die nuttig zijn voor insecten en vogels. Onkruid mag waar mogelijk blijven staan en wordt waar noodzakelijk met de hand verwijderd. Het gebouw en terrein van Dierentehuis Stevenshage aan de Kenauweg in Leiden.

HET ASIELTERREIN Ons uitgangspunt is een gifvrij terrein dat ecologisch waardevol is voor alle bewoners en gebruikers. Zo kiezen we voor inheemse planten en struiken die nuttig zijn voor insecten en vogels. Hondenbos De grond van het zogenaamde hondenbos van Stevenshage is in pacht van de gemeente Leiden. Het is een volledig omheind bebost terrein waar de honden los kunnen lopen, al dan niet in groepjes. Het gebruik van dit terrein biedt de honden verschillende prikkels (loslopen, spelen, speuren) en is daarmee bijzonder belangrijk voor het welzijn van alle honden, zowel de asielhonden als onze pensiongasten. Onze uitdaging ligt in het combineren van deze gebruiksfunctie van het bos met de functie van woonen leefgebied voor wilde dieren, met name vogels. Zij zijn ook een belangrijke factor in de bestrijding van de eikenprocessierups die in de vele eiken in en rond het terrein aanwezig zijn. Ook bij deze bestrijding is het uitgangspunt dat we geen chemische bestrijdingsmiddelen inzetten. In het voorjaar en in de zomer van 2020 zijn er door een gespecialiseerd bedrijf meer dan dertig nesten van eikenprocessierupsen handmatig verwijderd van het asielterrein en langs het hek met onze buren, Stedelijk Beheer van de gemeente Leiden. Onderhoud Op het voorterrein is een ruime tuin gesitueerd langs de oprit. Deze heeft voornamelijk een functie als siertuin, met steeds meer nadruk op bij- en vlindervriendelijke beplanting. Het hele terrein wordt zoveel mogelijk zelf onderhouden door personeel en vrijwilligers, met af en toe professionele hulp van een vaste hovenier voor het specialistische werk, zoals dood hout snoeien in de hoge bomen waar het hondenbos vol mee staat. Ook maait de hovenier een aantal keren per jaar de slootkanten volgens voorschrift van Hoogheemraadschap Rijnland. Deze organisatie ziet streng toe op de onbelemmerde doorstroming van de primaire watergang aan de grens van ons terrein. De siertuin bij Dierentehuis Stevenshage, met de nadruk op bij- en vlindervriendelijke beplanting.

1.4 Asiel bezetting en trends Minder zwerfdieren In 2020 zagen we opnieuw een duidelijke daling in het aantal opgevangen dieren: van 851 in 2019 naar 767 in 2020 – een daling van 84 dieren ofwel bijna 10%. Per diersoort zien we grote verschillen. Zo zijn er afgelopen jaar 38 minder honden en 72 minder katten opgevangen dan in 2019 terwijl het aantal opgevangen vogels en konijnen juist steeg met 26 dieren. Er kwamen bijna de helft minder zwerfhonden binnen (42 in 2020 tegen 81 in 2019) terwijl het aantal honden waarvan afstand gedaan werd gelijk bleef. Bij de katten zagen we ook een flinke afname van het aantal zwerfkatten (248 in 2020 tegen 354 in 2019) terwijl daar het aantal afstandskatten juist steeg van 76 naar 120. Het gedaalde aantal zwerfdieren kunnen we wellicht verklaren door het feit dat mensen in 2020 meer thuis waren, waardoor ze beter op hun dieren konden letten en hen meer aandacht konden geven. Meer afstandskatten Het aantal afstandsdieren steeg ten opzichte van 2019, voornamelijk door een stijging bij de katten (120 in 2020 tegen 76 in 2019). Bij de honden bleef het aantal afgestane dieren precies gelijk en bij de diverse dieren werd er van twee dieren meer afstand gedaan. De redenen om afstand te doen zijn altijd zeer uiteenlopend. Allergie, dieren die niet goed met andere dieren overweg kunnen en divers probleemgedrag (onzindelijkheid, agressie) kwamen veel voor. Andere oorzaken zoals niet alleen thuis kunnen zijn of geen tijd meer hebben voor de verzorging, zagen we afgelopen jaar veel minder. Het grootste deel van de afgestane dieren is snel herplaatst. Bij de dieren met probleemgedrag gaan we altijd op zoek naar de oorzaak (medisch, leefomstandigheden) en proberen we het te verhelpen (zoals door het verwijderen van blaasstenen bij onzindelijkheid) of het dier door training ander gedrag aan te leren, alvorens we tot herplaatsing overgaan. Poes Kiky werd in 2020 herplaatst na verblijf bij Dierentehuis Stevenshage.

Dieren terug naar de opvang In de categorie ‘diverse dieren’ (konijnen, knaagdieren en vogels) bleef het aantal zwerfdieren ongeveer gelijk (129 in 2020 tegen 132 in 2019) evenals het aantal afstandsdieren (54 in 2020 tegen 52 in 2019). De toename van het totale aantal ‘diverse dieren’ bestaat uit zowel het gegeven dat we in het begin van het jaar al met een behoorlijk aantal (33) ‘diverse dieren’ begonnen en een lichte toename van het aantal na plaatsing teruggebrachte dieren. Met name konijnen zijn sociale dieren die altijd met een ander konijn moeten samenwonen. In de natuur leven konijnen in familieverband en zijn ze meestal niet gediend van ‘vreemde’ konijnen. Het koppelen van konijnen vergt daarom kennis en kunde. De dieren zijn immers niet verwant en moeten daarom qua karakter bij elkaar passen. Ook na een aanvankelijk positieve kennismaking kan het nog gebeuren dat de dieren elkaar uiteindelijk toch niet velen. In zo’n geval is het beter om het geadopteerde dier terug te brengen naar de opvang. Vogels langer in het asiel De gemiddelde verblijfsduur bij de honden (van 29 naar 26) en katten (van 32 naar 31) bleef nagenoeg gelijk. Bij de diverse dieren echter steeg de verblijfsduur van 29 naar 36 dagen gemiddeld. Vogels zoals agapornissen komen geregeld als zwerfdier bij ons binnen. Doordat zij veel geluid kunnen produceren wat bij een nieuwe eigenaar tot overlast kan leiden, hebben ze vaak (veel) langer nodig om een geschikt thuis te vinden. Buurtkatten zonder eigenaar Het aantal dieren dat na opvang in het asiel weer met hun eigenaar herenigd werd daalde in 2020. Van totaal 567 zwerfdieren gingen er 419 retour. In 2018 was dat respectievelijk 576 en 485. Een mogelijke oorzaak is dat zwerfkatten die zich min of meer zonder eigenaar redden als ze ziek worden, naar ons toe worden gebracht. Dit gebeurt regelmatig met ‘buurtkatten’ die weliswaar door vele buurtbewoners worden gevoerd maar geen eigenaar hebben die zich ook medisch verantwoordelijk toont. Een andere mogelijkheid is dat mensen bewust hun dier niet meer ophalen omdat ze er niet meer voor kunnen of willen zorgen. Het blijft natuurlijk altijd speculeren over de precieze oorzaken.

1.5 Cijfers asiel Aantal asieldieren Tabel 1 | Totaal aantal dieren dat in Dierentehuis Stevenshage is opgevangen in 2020 en de jaren daarvoor. Totaal aantal dieren IN Aanwezig op 1 januari (opname in voorgaand jaar) Zwerf Afstand Teruggebracht Geboren asiel Anders IN (bijv. uitwisseling) Totaal 2020 77 419 202 47 18 4 767 2019 72 567 156 34 19 3 851 2018 71 576 238 31 12 35 963 2017 65 512 199 57 32 20 885 2016 58 540 182 58 26 48 912 Tabel 2 | Totaal aantal dieren dat Dierentehuis Stevenshage in 2020 en in eerdere jaren heeft verlaten, na in datzelfde jaar te zijn opgevangen. Totaal aantal dieren UIT Retour eigenaar - Herenigingspercentage zwerfdieren Nieuw tehuis Geëuthanaseerd of overleden Anders UIT (bijv. retour wild of uitwisseling) Absoluut aantal Totaal Als percentage van binnengekomen dieren 2020 175 42% 450 73 17 715 93% 2019 271 2018 323 48% 56% 419 83 4 777 91% 485 87 6 901 94% 2017 244 48% 490 62 9 805 91% 2016 262 49% 499 68 17 846 93% Drie rijstvogels die in 2020 bij Dierentehuis Stevenshage werden opgevangen.

Tabel 4 | Aantal honden dat Dierentehuis Stevenshage in 2020 en in de jaren daarvoor heeft verlaten, na in datzelfde jaar te zijn opgevangen. Honden UIT Retour eigenaar - Herenigingspercentage zwerfhonden Nieuw tehuis Geëuthanaseerd of overleden Anders UIT (bijv. uitwisseling) Absoluut aantal Totaal Als percentage van binnengekomen dieren 91% 98% 92% 85% 92% Tabel 5 | Aantal katten dat in Dierentehuis Stevenshage is opgevangen in 2020 en in de jaren daarvoor. Katten IN Aanwezig op 1 januari (opname in voorgaand jaar) Zwerf Afstand Teruggebracht Geboren asiel Uitwisseling Anders IN Totaal 2020 36 248 120 23 14 0 2 443 2019 42 354 76 21 19 3 0 515 2018 41 360 126 16 12 35 0 590 2017 51 344 99 36 26 12 2 570 2020 42 2019 75 100% 93% 35 2 1 80 45 3 0 123 2018 101 98% 47 3 0 151 2017 75 94% 43 3 5 126 2016 75 95% 54 4 0 133 2016 40 364 115 39 21 35 0 614 Tabel 6 | Aantal katten dat Dierentehuis Stevenshage in 2020 en in de jaren daarvoor heeft verlaten, na in datzelfde jaar te zijn opgevangen. Katten UIT Retour eigenaar - Herenigingspercentage zwerfkatten Nieuw tehuis Geëuthanaseerd of overleden Anders UIT (bijv. retour wild of uitwisseling) Absoluut aantal Totaal Als percentage van ingekomen dieren 96% 91% 2020 108 44% 258 48 9 423 2019 167 2018 197 47% 55% 242 58 2 469 281 70 5 553 94% 2017 152 44% 330 46 1 529 93% 2016 165 45% 331 52 14 562 92% 11

Tabel 7 | Aantal diverse dieren dat in Dierentehuis Stevenshage is opgevangen in 2020 en in de jaren daarvoor. Deze categorie omvat konijnen, kleine knaagdieren en tamme vogels. Diverse dieren IN Aanwezig op 1 januari (opname in voorgaand jaar) Zwerf Afstand Teruggebracht Geboren asiel Uitwisseling Totaal 2020 33 129 54 15 4 1 236 2019 18 132 52 8 0 0 210 2018 18 113 71 7 0 0 209 2017 3 88 60 9 6 2 168 Tabel 8 | Aantal diverse dieren dat Dierentehuis Stevenshage in 2020 en in de jaren daarvoor heeft verlaten, na in datzelfde jaar te zijn opgevangen. Deze categorie omvat konijnen, knaagdieren en vogels. Diverse dieren UIT Retour eigenaar - Herenigingspercentage diverse dieren Nieuw tehuis Geëuthanaseerd of overleden Anders UIT (bijv. uitwisseling) Absoluut aantal Totaal Als percentage van ingekomen dieren 90% 88% 2020 25 19% 157 23 7 212 2019 29 22% 132 22 2 185 2018 25 22% 157 14 1 197 94% 2017 17 19% 117 13 3 150 89% 2016 22 23% 114 12 3 151 98% 2016 8 97 33 9 5 2 154

Verblijfsduur, verzorgingsdagen en dagbezetting asieldieren Tabel 9 | Gemiddelde verblijfsduur van alle asieldieren in Dierentehuis Stevenshage in 2020 en daarvoor. Gemiddelde verblijfsduur asieldieren (dagen) 1 Honden Katten Diverse dieren 2020 79 36 39 2019 26 31 36 2018 29 32 29 2017 35 33 28 Tabel 10 | Gemiddelde verblijfsduur van herplaatste asieldieren in 2020 en in de jaren daarvoor. Gemiddelde verblijfsduur van herplaatste dieren ( dagen) Honden Katten Diverse dieren 2020 56 32 33 2019 44 50 35 2018 52 52 31 2016 27 31 31 1 De vermelde gemiddelde verblijfsduur is inclusief dieren die binnen enkele dagen met hun eigenaar worden herenigd. Zie onderstaande tabel 10 voor de gemiddelde verblijfsduur van herplaatste dieren. 2017 58 43 31 2016 51 45 37 Tabel 11 | Gemiddelde verblijfsduur van zwerfdieren die retour eigenaar zijn gegaan in 2020 en daarvoor. Gemiddelde verblijfsduur van herenigde dieren (dagen) Honden Katten Diverse dieren 2020 3 37 30 2019 2 3 3 Tabel 12 | Gemiddelde verblijfsduur van overleden asieldieren in 2020 en daarvoor. Gemiddelde verblijfsduur van overleden dieren (dagen) Honden Katten Diverse dieren 2020 43 25 27 2019 29 17 10 2018 3 3 4 2017 2 3 4 2016 2 4 4 2018 57 18 13 2017 39 10 26 Tabel 13 | Aantal verzorgingsdagen van asieldieren in Dierentehuis Stevenshage in 2020 en daarvoor. Totaal aantal verzorgingsdagen Honden Katten Diverse dieren Totaal 2020 6.264 2019 3.061 7.275 2018 4.384 5.506 2017 4.748 4.589 2016 14 18 12 2016 3.536 14.281 14.240 17.052 16.746 17.280 7.768 4.508 28.313 24.576 26.942 26.083 25.324 Tabel 14 | Gemiddeld aantal aanwezige asieldieren in Dierentehuis Stevenshage in 2020 en daarvoor. Gemiddeld aantal aanwezige asieldieren op een dag Honden Katten Diverse dieren Totaal 2020 13 38 15 66 2019 13 38 15 66 2018 13 48 16 76 2017 14 46 13 72 2016 10 48 13 70 13

2 Pension HET PENSION Stevenshage biedt pensionvoorzieningen voor honden, katten en tamme vogels. Voor dieren in het pension bieden wij dezelfde professionele zorg als voor de dieren in onze opvang. De coronacrisis had voor ons pension grote gevolgen. Hoewel we onze deuren nooit gesloten hebben, zagen we het aantal pensionverblijven met de helft kelderen. De inkomstenderving over het hele jaar gezien is dan ook aanzienlijk. Hoewel we voor de zomer volgeboekt waren, zijn vele vakantiereizen geannuleerd en dientengevolge ook vele pensionreserveringen afgezegd. Juist voor deze zomer hadden we een nieuw systeem voor aanbetalingen geïntroduceerd. Dit nadat we merkten dat diverse klanten lang van tevoren een lange periode in de zomer reserveerden om daarna kort voor het eigenlijke verblijf de periode aanzienlijk in te korten. Hierdoor moesten we andere klanten teleurstellen en zaten we uiteindelijk soms met lege plekken in de zomer. In het nieuwe systeem stuurden we, zodra iemand voor de zomervakantie had gereserveerd, een verzoek tot aanbetaling van de helft van het bedrag voor het verblijf, met de vermelding dat dit bedrag niet zou worden terugbetaald bij annulering of aanpassing van het verblijf. Door de coronacrisis zijn we hierop teruggekomen en hebben we alle mensen die hadden aanbetaald aangeboden om het reeds voldane bedrag terug te storten. Veel van onze klanten waren zo vriendelijk om de aanbetaling om te zetten in een donatie. Wel heeft dit veel extra administratief werk opgeleverd. Zolang de crisis niet onder controle is en het uiterst onzeker blijft of geboekte vakanties doorgang vinden, vragen we geen aanbetalingen. Honden Het aantal pensionovernachtingen bij de honden is sterk verminderd in 2020. Het voordeel voor de honden die wel kwamen logeren was dat ze extra veel aandacht kregen van personeel en vrijwilligers. In 2020 maakten we wel regelmatig – meer dan in andere jaren – mee dat er met spoed honden opgenomen moesten worden omdat de eigenaar in het ziekenhuis was opgenomen. Opvallend genoeg was dit voor zover wij weten in geen van de gevallen COVID-19 gerelateerd. Katten Bij de pensionkatten zagen we uiteraard ook vele annuleringen maar mochten we wel pensiongasten verwelkomen vanwege verbouwingen thuis, wat voor katten vaak een grote bron van stress is. Deze katten verbleven soms wat langer bij ons, waardoor we vaker met verrijking (voerpuzzels, speurwerk) hebben gewerkt dan meestal bij korter verblijvende katten het geval is. Konijnen, knaagdieren en vogels Sinds 2019 bieden wij geen pensionmogelijkheden meer voor konijnen en knaagdieren, omdat onze buitenruimte volledig gebruikt wordt voor de opvang van asielkonijnen en pensionkonijnen die binnen wonen de ruimte dan zouden moeten delen met veelal luidruchtige en veel stof veroorzakende vogels. Er verbleef in 2020 een klein aantal vogels in ons pension. 14

Cijfers pension Tabel 15 | Gemiddeld aantal aanwezige pensiondieren in Dierentehuis Stevenshage in 2020 en eerdere jaren. Gemiddeld aantal aanwezige pensiondieren per dag Honden Katten Diverse dieren Totaal 2020 6 14 <1 20 2019 14 25 1 40 2018 13 27 1 41 2017 13 29 3 45 Tabel 16 | Aantal verzorgingsdagen pensiondieren in Dierentehuis Stevenshage in 2019 en eerdere jaren. Totaal aantal verzorgingsdagen pension Honden Katten Diverse dieren Totaal 2020 2.327 5.104 70 7.501 2019 5.283 8.971 319 14.573 2018 4.892 9.991 453 15.339 2017 4.801 10.586 1.145 16.532 2016 14 27 4 45 2016 5.254 9.913 1.329 16.496 Hond Puck verbleef in 2020 in het hondenpension van Dierentehuis Stevenshage.

3 Dierenarts De Keerhoeve Dierenartsenpraktijk de Keerhoeve is vast verbonden aan Dierentehuis Stevenshage. Tweemaal per week komt een dierenarts spreekuur houden. In de dierenartsruimte in het asielgebouw worden alle nieuwkomers gecheckt en indien nodig gevaccineerd en gechipt. Ook castraties bij katers en mannelijke konijnen vinden plaats in het asiel. Andere chirurgische ingrepen gebeuren uitsluitend in de dierenartspraktijk. No kill shelter Stevenshage is een 'no kill' shelter. Alle herplaatsbare asieldieren mogen net zolang blijven totdat we een nieuw thuis voor hen hebben gevonden. Alleen als een dier ernstig en uitzichtloos lijdt of gedrag vertoont dat gevaar oplevert voor de omgeving, zullen we euthanasie overwegen. Hierbij geldt altijd het zes-ogen principe: een team van dierenarts, verzorgers, beheerder en eventueel een gedragsdeskundige overlegt en beslist hierover. Gebitssaneringen Bij Stevenshage zien we vaak dieren die gebitsproblemen hebben. Dieren verbergen opvallend goed dat ze pijn in hun bekje hebben. Zelfs de meest oplettende en toegewijde eigenaren kunnen makkelijk missen dat hun dier last heeft van een of meer tanden of kiezen. Het beleid bij Stevenshage is om – zolang de conditie van het dier het aankan – gebitssaneringen niet uit te stellen. Soms is het voldoende om handmatig tandsteen te verwijderen, al dan niet onder een licht roesje, maar geregeld ook moet een dier naar de praktijk voor meer specialistische tandheelkunde. Soms zie je pas goed op een röntgenfoto hoeveel last het dier moet hebben gehad. In het afgelopen jaar heeft onze dierenarts bij maar liefst 68 dieren onder narcose het gebit gesaneerd. Dat kan variëren van het verwijderen van tandsteen in verschillende gradaties tot het trekken van (bijna) alle tanden en kiezen. Vaak maken ook röntgenfoto’s onderdeel uit van de behandeling om te bepalen hoe gezond het gebit onder het tandvlees is. Dierenarts Marije Baas is verantwoordelijk voor de tandheelkunde in de praktijk en heeft diverse opleidingen en nascholingen in veterinaire tandheelkunde gevolgd. Zij heeft de informatie op de volgende pagina verzorgd. GEBITSBEHANDELINGEN Gebitsbehandelingen bij dieren hebben géén cosmetisch doel. Een infectiehaard in de mond kan problemen veroorzaken in andere organen. Een gebitsbehandeling draagt dus bij aan de algemene gezondheid en het welzijn van het dier. 16

Gebitsproblemen bij huisdieren Een groot deel van de honden en katten van drie jaar en ouder heeft gebitsproblemen in een mate dat een behandeling nodig is. Helaas laten dieren het vaak niet goed zien als zij pijn hebben in hun mond, bijvoorbeeld doordat ze gewoon blijven eten. Het verschil is vaak pas achteraf merkbaar: wanneer een probleem is verholpen, treedt er een enorme verandering in gedrag op. Het dier is vrolijker, wil weer aangehaald worden, durft weer te geeuwen, speelt meer en katten gaan ineens weer kopjes geven. Niet cosmetisch Daarnaast is het zeer waarschijnlijk dat een infectiehaard in de mond problemen kan veroorzaken in andere organen, zoals het hart en de nieren. Gebitsbehandelingen hebben dus zeker geen cosmetisch doel, maar dragen bij aan de algemene gezondheid en het welzijn van uw huisdier. Tandenpoetsen Uit alle onderzoeken blijkt dat dagelijks tandenpoetsen de enige effectieve manier is om tandplak te verwijderen. Daarom poetsen mensen ook elke dag hun tanden! Tandplak bestaat uit bacteriën en hun afvalproducten die een filmlaagje over de tand vormen en een ontsteking van het tandvlees veroorzaken. Als de tanden dagelijks op een goede manier gepoetst worden, wordt de vorming van tandplak voorkomen en kan het tandvlees weer herstellen. Als de tanden niet gepoetst worden kan het zijn dat de ontsteking van het tandvlees overgaat in een diepere ontsteking: dit is het geval bij 80% van de honden ouder dan vijf jaar. Met het poetsen van tanden kan dit dus grotendeels worden voorkomen. Daarnaast kan er tandsteen ontstaan: tandsteen is tandplak dat hard geworden is onder invloed van mineralen in het speeksel. Tandsteen vormt ook weer een aanhechtingsplek voor bacteriën. Begin zo jong en vroeg mogelijk met tandenpoetsen: het doel is namelijk om aandoeningen te voorkomen. Bovendien is het gemakkelijker om het een pup/kitten te leren dan een volwassen dier. Knaagdieren De tanden van konijnen en knaagdieren blijven hun hele leven doorgroeien. Echter, door het kauwen slijten de tanden en kiezen continu af. Hierdoor zullen de tanden en kiezen niet te lang worden. Maar bij een konijn of een knaagdier met een afwijkende stand van het gebit vindt er onvoldoende afslijting plaats. Dit kan leiden tot te lange voortanden of scherpe uitsteeksels op de kiezen, ook wel ‘haken’ genoemd. De lange voortanden en/of de haken op de kiezen zorgen ervoor dat het dier moeizamer gaat eten. In ernstige gevallen stoppen ze zelfs met eten. Omdat konijnen en knaagdieren snel achteruitgaan als ze onvoldoende voeding binnenkrijgen, kan dit grote risico’s hebben. Marije Baas Dierenarts bij De Keerhoeve, gespecialiseerd in tandheelkunde 17

4 Vrijwilligers VRIJWILLIGERS Bij Stevenshage mogen we ons gelukkig prijzen met een grote groep toegewijde en volhardende vrijwilligers. Zij maken een groot verschil voor de asieldieren! Sommige werkzaamheden van vrijwilligers zijn in 2020 niet veel veranderd, zoals bestuurstaken, maar tegen andere werkzaamheden moest geheel anders worden aangekeken, zoals de PR en fondsenwerving. Helaas hebben we de vrijwilligers die de dieren verzorgen dit jaar bewust niet allemaal ingezet, maar hebben we voornamelijk gewerkt met een kleinere, vaste groep vrijwilligers, om het aantal personen op de vloer zo minimaal mogelijk te houden. Onze vrijwilligers hebben zich daardoor nog flexibeler op moeten stellen en wij zijn zowel hen die deel van de kern zijn gaan uitmaken, als hen die thuis wachtten op betere tijden, erg dankbaar voor die flexibiliteit. We hopen alle huidige vrijwilligers bij ons te houden voor de toekomst, wanneer weer meer mogelijk is en het pensionwerk weer is aangetrokken. Zelfstandigheid en verschillende taken Het grootste deel van onze vrijwilligers komt naar het asiel om te helpen met het verzorgen van de dieren. Om goed te functioneren als vrijwilliger in ons asiel, is het belangrijk dat mensen zelfstandig kunnen werken. We werken met dieren die vaak niet reageren zoals mensen thuis gewend zijn. Onze vrijwilligers moeten daar vanaf dag één mee om kunnen gaan. Omwille van de veiligheid van zowel mens als dier is het werk daarom niet geschikt voor mensen die permanent begeleid moeten worden. Alle voorkomende taken worden door vrijwilligers opgepakt, behalve het contact met de klanten, dat uitsluitend door het vaste personeel wordt gedaan om te zorgen dat alle informatie over het asiel en het pension uniform naar buiten komt. Andere onmisbare taken die door vrijwilligers worden ingevuld zijn o.a. bestuurswerk, aanleg en onderhoud van computer- en telefoonnetwerken, PR, rondleiden, tuinonderhoud en klein onderhoud van het asielgebouw. Het afgelopen jaar zijn er bijna geen rondleidingen geweest en kleine klussen zijn veelal door de vaste groep medewerkers ingevuld, omdat er door corona minder algemene werkzaamheden overbleven. Leeftijdsrestrictie en verzekering De minimumleeftijd voor vrijwilligerswerk bij Stevenshage is zestien jaar, voorgeschreven door onze verzekering. Dit is voor ons een belangrijke restrictie, die we zorgvuldig bewaken. Kinderen komen alleen onder toezicht van een volwassene in contact met onze dieren, bijvoorbeeld om kennis te maken of voor het socialiseren van jonge dieren of tijdens een rondleiding. Er is een ongevallenverzekering voor zowel vrijwillige als vaste medewerkers. 18

Introductiebijeenkomst vrijwilligers Ter voorbereiding op het vrijwilligerswerk met de dieren is het bijwonen van een informatiebijeenkomst verplicht. We delen dan informatie over het asiel, het werk bij Stevenshage en de veiligheid voor mens en dier. We vertellen kortom wat wij van de vrijwilligers en de vrijwilligers van ons mogen verwachten. Ons inschrijfformulier staat alleen online als er een bijeenkomst gepland is. Het praktische inwerken bestaat uit vier ochtenden meehelpen binnen een maand. Door de coronacrisis hebben er in 2020 geen introductiebijeenkomsten plaatsgevonden. Het was zowel ongewenst om een groep nieuwe mensen uit te nodigen, als onnodig, door het verlies aan werkzaamheden in onder meer het pension. Wel merken we dat vele mensen met smart wachten op het moment dat er weer een introductiebijeenkomst wordt georganiseerd, zodat zij zich aan kunnen melden als vrijwilliger. We hopen dan ook dat de mogelijkheden en werkzaamheden snel weer aantrekken, om onze achterban vol enthousiaste potentiële vrijwilligers te verwelkomen. Bedankmomenten Het is gebruikelijk om met twee ieder jaar terugkomende avonden onze vrijwilligers te bedanken voor hun inzet gedurende het jaar. De traditionele jaarlijkse (vegetarische) vrijwilligersbarbecue vindt in de zomer plaats. Vlak voor kerst is er de traditionele eindejaarsbijeenkomst waar in een stemmig versierd en knus verlicht asielgebouw liters chocolademelk wordt geschonken. Helaas hebben beide evenementen dit jaar niet kunnen plaatsvinden. Wel kregen alle vrijwilligers traditiegetrouw een presentje rond kerst die dit jaar geheel werd verzorgd door drukkerij De Bink: een duurzaam notitieboekje met een voor Stevenshage persoonlijk, uniek en kleurrijk voorblad. 19

5 Personeel Stevenshage heeft een vaste staf van zeven mensen. De beheerder, Nicolette Bloemendaal, is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en bedrijfsvoering, de aansturing en het personeelsbeheer. Zij is de linking pin met het bestuur. Nicolette, of haar plaatsvervanger Sylvia Sip, is aanwezig bij de maandelijkse bestuursvergadering. Extra tijd door coronapandemie In april zijn preventieve maatregelen genomen vanwege de wereldwijde coronapandemie. Er waren bijna geen pensiondieren en bezoekers en klanten konden alleen langskomen op afspraak. Daardoor was het zowel qua dieren als bij de balie erg rustig. Aanvankelijk is dit ‘opgelost’ doordat iedereen om beurten een dag per week gepland vrij nam. Later zijn er andere manieren gevonden om de extra tijd nuttig te besteden. Er vonden meer trainingen plaats, ook voor de vrijwilligers, en er zijn extra onlinecursussen gevolgd ter professionalisering van het personeel. Twee medewerkers hebben in 2020 de certificaten ‘Vogels’ en ‘Overige Zoogdieren’ behaald. Evenals voorgaande jaren is 2020 op personeelsgebied qua bezetting en stabiel jaar geweest. Her verzuimpercentage was, afgezien van eenmalige afwezigheid in verband met een geplande operatie, wederom nul! Bestuur, advocatuur en functioneringsgesprekken Personeel is een vast aandachtspunt in de vergadering van het bestuur. Een bijzonderheid dit jaar was dat ook het bestuur weinig bij Stevenshage over de vloer is geweest. De maandelijkse vergaderingen waren online. Overigens zijn de individuele bestuursleden als dat gewenst was wel op afspraak langs geweest met inachtname van de coronamaatregelen. Voor de arbeidsrechtelijke check van contracten en andere juridische arbeidsvoorwaardelijke zaken zijn er afspraken met een advocatenkantoor voor gratis juridisch advies. De jaarlijkse functioneringsgesprekken hebben zoveel mogelijk aan het begin van het jaar plaatsgevonden. De beheerder met alle leden van het team; de voorzitter van het bestuur met de beheerder – digitaal deze keer vanwege de coronamaatregelen. De functioneringsgesprekken zijn een goed instrument om buiten de dagelijkse drukte om van beide kanten zowel terug als vooruit te kijken. Bedrijfskleding en hittegolf De vorig jaar zorgvuldig gekozen en aangeschafte bedrijfskleding blijkt een succes. Het is praktisch, duurzaam en het is bovendien duidelijk naar buiten toe wie er medewerker is en wie vrijwilliger. De zomer was qua warmte ‘goed te doen’ ondanks een langdurige hittegolf met temperaturen van ruim boven de 30 graden. Evenals vorig jaar is toen weer een aangepast (tropen)rooster gedraaid door een deel van de medewerkers die vroeger begonnen en eerder weggingen. Het andere deel van de mensen hield het gewone schema aan. Coronamaatregelen De coronamaatregelen waren enerzijds zoals overal beperkend, anderzijds leverden ze ook voordelen en nieuwe inzichten op. Het werken op afspraak en daarmee beperken van de ongeplande inloop beperkt onrust voor de dieren. Het idee is om nadat de algemene corona maatregelen zijn afgelopen, hier voor Stevenshage een aantal goede afspraken aan over te houden. 20

6 Bestuur Nieuwe afspraken Vanaf maart veranderde door het coronavirus de wereld ook voor Stevenshage. Naast de praktische beperking om niet meer fysiek maandelijks bij elkaar te komen als bestuur in ons gebouw aan de Kenauweg, beheersten de gevolgen van de pandemie ook de agenda van het bestuur. Onder leiding van beheerder Nicolette zijn preventieve maatregelen genomen in afstemming met het bestuur. De belangrijkste waren het beperken en reguleren van bezoekers en cliënten aan de balie en de inzet van de staf en vrijwilligers. De maandelijkse bestuursvergaderingen hebben vanaf maart digitaal plaatsgevonden. Ondanks het gemis aan fysieke bijeenkomsten, hebben alle geplande vergaderingen doorgang gevonden. Afzeggingen pension Een apart aandachtspunt waren de afzeggingen voor het pension vanwege het niet doorgaan van vakanties. Uiteindelijk is hier op een zo klantvriendelijk mogelijke manier mee omgegaan om onze klanten te behouden. Gelukkig is Stevenshage in de financiële positie om dit zo te kunnen doen. Creatieve alternatieven Andere belangrijke jaarlijks terugkerende gebeurtenissen, die normaal bij Stevenshage fysiek plaatsvinden, zoals de vrijwilligersbijeenkomst, de Open Asieldag en de kerstbijeenkomst, gingen niet door. Op een creatieve manier is hier toch zoveel mogelijk en corona-proof aandacht aan besteed. Een attentie voor de vrijwilligers, de ‘drive-in-bake-sale’ en livestreams zijn voorbeelden van deze creatieve alternatieven. Het bestuur had een boodschap voor de medewerkers tijdens een online bestuursvergadering.

BESTUUR Stevenshage gaat niet alleen over dieren. Wij willen ook een goede werkgever zijn voor de vaste medewerkers en de vele vrijwilligers die zich al vaak jarenlang met hart en ziel inzetten voor de dieren. Architect en dierenambulance Twee uitzonderingen op het digitaal vergaderen, met de nodige voorzorgsmaatregelen, zijn in het najaar gemaakt voor het gesprek met de architect over het plan voor de nieuwe hondenkennel in oktober en een extra bijeenkomst van het bestuur voor een toekomstvisie. De aanleiding daarvoor was de positie van de Dierenambulance & Vogelasiel Regio Leiden ten opzichte van Stevenshage. Enerzijds werken we nauw samen met de dierenambulance, anderzijds hebben we ook een grote organisatorische afstand vanwege het verschil in zorg voor huisdieren door Stevenshage en wilde dieren door het Vogelasiel. Het bijzondere daarbij is dat de Dierenambulance en het Vogelasiel één stichting zijn. Samenstelling bestuur Het bestuur is sinds begin 2019 stabiel op sterkte en de taken zijn verdeeld. Tabel 17 | Samenstelling bestuur Stichting Dierentehuizen Leiden en Omstreken (SDLO) eind 2020. Naam Functie Lizette Ploos van Amstel - Lange Voorzitter Simon Vermeij Greetje van Gruting - Wijnhold Suzan Commandeur Hans Varkevisser Cindy van de Ven Penningmeester Secretaris Algemeen bestuurslid Aandachtsgebied Leiding bestuur, samenwerkingen Financieel beleid, boekhouding, begroting Administratie, correspondentie, gemeenten PR, website, fondsenwerving Personeelszaken, scholing Privacy/AVG, juridische zaken 22

7 Bijdragen aan het asiel Dierentehuis Stevenshage zou niet kunnen bestaan zonder de belangeloze giften van vele dierenvrienden. Ondersteuning komt in vele vormen: tijd, geld, dierenvoer, fleecedekens, kattensnoepjes, krabpalen, koelschijven voor konijnen, hondenriemen en vele andere bruikbare zaken. Wij zijn zeer dankbaar voor al deze donaties! 7.1 Financiële donaties Het aantal vaste donateurs kent al jaren een dalende trend, waardoor we in 2020 rond de 1250 donateurs noteerden, tegen zo’n 1500 twee jaar eerder. Deze trend beperkt zich niet tot Stevenshage en ook niet tot dierorganisaties, maar wordt landelijk breed gezien. Mensen lijken zich niet graag meer vast te leggen en doen liever eenmalige giften. Daar spelen we sinds enige jaren op in door meer eenmalige sponsoracties, die concreet aan bijvoorbeeld de medische behandeling van een asieldier gekoppeld zijn. In ons financiële overzicht vindt u daarom ook een categorie Diverse eenmalige giften. Dit zijn donaties van dierenvrienden en vaak ook van donateurs die besluiten om naast hun jaarlijkse bijdrage iets extra’s te schenken aan de dieren, bijvoorbeeld bij een online donatie-actie voor een specifiek dier of op Dierendag. Ook in 2020 organiseerden we verschillende donatie-acties – in het begin van het jaar nog fysiek, maar later alleen nog online. 23

Nieuwjaarsduik Op 1 januari 2020 trotseerden kattenverzorgster Marlies, dierenarts Colette en de zwartharige viervoeter Phoebe het koude water van het Valkenburgse Meer om geld op te halen voor de asieldieren. We riepen alle sportieve dierenvrienden op om zich bij hen aan te sluiten en dat resulteerde in een hele groep Helden van Stevenshage die de Nieuwjaarsduik deden! Zij vroegen hun familie, vrienden en collega’s om hen te sponsoren. Op onze beurt mobiliseerden wij onze achterban om ook een duit in het zakje te doen. Via onze eigen webshop en het platform Geef.nl leverde dit een recordopbrengst op van maar liefst €3112,25. Daarmee kende het nieuwe jaar voor Dierentehuis Stevenshage een geweldige start! Specsavers Leiden en Leiderdorp Was nou maar naar Specsavers gegaan? Welnee, in februari 2020 kwam Specsavers gewoon naar ons toe! Dennis Blom van de winkel in Leiden en Sasan Safari van de vestiging in Leiderdorp kwamen ons twee cheques overhandigen van ieder maar liefst 900 euro! Hun winkels hebben heel 2019 voor ons gespaard via Stichting Specsavers Steunt. Voor elke klant die een bril of hoortoestel bij hen kocht, doneerden ze een vast bedrag. Wij zijn de medewerkers en klanten van Specsavers zeer dankbaar voor hun donatie!

Online collecte In 2020 was het door de coronamaatregelen niet verantwoord om onze vrijwilligers te vragen langs de deuren te gaan tijdens onze jaarlijkse collecteweek. We bedachten een online alternatief waarbij mensen konden gokken op de afloop van filmpjes met de dieren uit ons asiel in de hoofdrol. Aan het einde van het spel werd geheel vrijblijvend gevraagd om een eenmalige donatie. De actie kwam op de radar van de regionale media en het Leidsch Dagblad besteedde er in een groot artikel aandacht aan. Er werd gegokt, gespeculeerd en gereageerd. En er werd gedoneerd, waardoor de online collecte 3094 euro opleverde voor de medische basiskosten van de asieldieren, zoals castraties, sterilisaties en gebitsbehandelingen. Hoewel we zonder meer dankbaar zijn voor deze opbrengst, komt het niet in de buurt van de doorgaans ruim twintigduizend euro die onze huis-aan-huis collecte jaarlijks oplevert. Toch kijken we tevreden terug op de online collecteweek, waarin we niet alleen geld hebben opgehaald, maar het publiek op een creatieve manier bij onze asieldieren hebben betrokken. Tabel 18 | Collecteopbrengst voor Dierentehuis Stevenshage over de periode 2014 – 2020. Het Leidsch Dagblad plaatste een groot artikel over het alternatief voor onze collecte.

Online yoga voor de asieldieren Op een zondagmorgen in augustus rolden tien dierenliefhebbers hun yogamat uit…voor de computer! Waar we een jaar eerder nog een plein vol stretchende dieren- en yogaliefhebbers hadden, bleek een fysiek evenement in 2020 niet haalbaar. Via haar online yogastudio leidde yogadocente Aurora de groep langs downward facing dogs en baby cobra’s, met op de achtergrond (en soms op de voorgrond) een tevreden snurkende en soms actief mee-strekkende Rufus, de witte asielkat die Aurora ooit uit Stevenshage adopteerde. De volledige opbrengst van de online les bedroeg 172 euro, die Aurora geheel doneerde aan het asiel. De opname van de yogales is voor een kleine donatie verkrijgbaar in onze webshop, voor iedereen die de les op een later moment wil volgen. Open Asielweek Online In plaats van onze jaarlijkse Open Asieldag organiseerden we in oktober een hele Open Asielweek Online met tal van activiteiten. De week was er voornamelijk op gericht om het algemene publiek en onze trouwe volgers wat meer te laten zien van het asiel. Op het programma stond een live sessie honden uitlaten op het hondenbos, een virtuele rondleiding door het asiel en video’s met knutselideeën voor de hond, kat of vogel, een spelletje boter-kaas-en-eieren tegen een kat en een demonstratie van een hondentraining. Daarnaast was er de Online Bake Sale, die met meer dan 50 bestellingen een doorslaand succes was en een bedrag van 662 euro opleverde! Hetzelfde geldt voor de Online Loterij: er werden bijna 100 loten verkocht die samen goed waren voor 645 euro. Samen met extra donaties en kerstkaarten die in de webshop meebesteld werden, leverde de Open Asielweek Online maar liefst 1590 euro op! We zijn alle kopers, donateurs, bakkers, videomakers en iedereen die aan deze succesvolle week een bijdrage leverde hiervoor zeer dankbaar! 26

7.2 Sponsoring Adoptiehokken en sponsorbordjes Veel verblijven van onze asieldieren zijn symbolisch geadopteerd door onze sponsors. In 2020 noteerden we 40 adoptanten van hondenkennels (€120 per jaar voor een hele kennel of €60 per jaar voor een halve kennel), op de kattenhokken prijkten 164 sponsorbordjes (€50 per jaar) en er zijn 9 konijnenhokken geadopteerd (€35 per jaar). Op de hokken wordt een bordje geplaatst met daarop een tekst naar keuze van de adoptant. Sponsors kunnen ook een plekje kopen op onze Wall of Fame in de centrale hal voor €50 per jaar. In 2020 waren 36 sponsors op deze manier in ons asielgebouw vertegenwoordigd. Adoptanten van dierenhokken en sponsors van bordjes op onze Wall of Fame krijgen ons asielblad Beestenbende viermaal per jaar thuisgestuurd. Advertenties Beestenbende Om de kosten voor het drukken en verzenden van ons asielmagazine Beestenbende enigszins te beperken, verkopen we fullcolour advertenties aan bedrijven. Adverteerders die meedoen zien hun advertentie behalve in het blad ook terug op onze website en ze worden genoemd op onze Facebookpagina bij het uitkomen van de Beestenbende. In 2020 hadden veel bedrijven het financieel moeilijk, waardoor we niet meer actief hebben ingezet op het werven van adverteerders. De twee bedrijven die nog wel adverteerden brachten samen €1800 op, waarmee we de Beestenbende voor een deel hebben kunnen bekostigen. Trouwe sponsors in de spotlight Onze online acties hebben meestal tot doel om aandacht te vragen of geld op te halen voor onze asieldieren. In mei 2020 draaiden we de boel om en besloten we iets terug te doen voor onze trouwe sponsors – voornamelijk kleinere winkels en eenmansbedrijven voor wie de coronacrisis tot moeilijke tijden leidde. We lieten onze (asiel)dieren poseren met het logo van de sponsors en verzonnen er een leuke tekst bij. Zo kregen de ondernemers wat extra aandacht op sociale media en dat werd zeer gewaardeerd!

Stichting DierenLot Op ons terrein staat een grote oranje container van Stichting DierenLot. Mensen kunnen daarin oude kleding, textiel en schoenen inleveren. Voor iedere ingezamelde kilo textiel ontvangen wij een bijdrage van Stichting DierenLot. De lockdowns in 2020 ontketenden in veel huishoudens een ware opruimstorm, want wij ontvingen ruim 16.000 kilo kleding en dat leverde ons maar liefst €3243 op voor de asieldieren – ruim 2000 kilo en ruim €300 euro meer dan een jaar eerder. 7.3 Nalatenschappen en legaten Afgelopen jaar hebben we weer een aantal nalatenschappen en legaten mogen ontvangen van overleden dierenvrienden. Dierentehuis Stevenshage is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat er over legaten of nalatenschappen geen erfbelasting hoeft worden afgedragen door de stichting. De gegevens van onze Stichting Dierentehuizen voor Leiden en omstreken (SDLO) die Dierentehuis Stevenshage beheert, zijn opgenomen in de Almanak voor het notariaat. Deze uitgave is de opvolger van het G. Fikkert’s Jaarboek. Het biedt notarissen een praktisch naslagwerk op de werkplek en is daarmee een welkome bron voor de notaris bij adviesgesprekken met cliënten over erfenis of nalatenschap. Op deze manier heeft iedereen toegang tot de juiste gegevens van de stichting indien zij de asieldieren iets willen nalaten. 7.4 Als het baasje er niet meer is Sinds een aantal jaren kent Dierentehuis Stevenshage de regeling Als het baasje er niet meer is. Bij dit programma worden honden en katten na het overlijden van hun baasje door ons opgevangen en herplaatst. Om deel te nemen dient men vaste donateur te zijn voor minimaal 25 euro per jaar. Vooraf wordt via een formulier zoveel mogelijk informatie over het dier in ons systeem opgenomen, zodat dat wij het huisdier na eventueel overlijden van het baasje goed en gericht aan een geschikte nieuwe eigenaar kunnen helpen. Tijdens de coronacrisis deden de asieldieren iets terug voor onze trouwe sponsors.

8 Samenwerking SAMENWERKEN Wij werken samen met veel verschillende partijen. Allen stellen ons in staat het juiste te doen voor de dieren die door de samenleving aan ons worden toevertrouwd. Dierentehuis Stevenshage werkt met verschillende partijen op diverse terreinen samen en heeft met andere partijen goed contact. Hierbij gaat het om de gemeenten in ons werkgebied, collegaregioasielen, de Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (NFDO), Dierenambulance & Vogelasiel Regio Leiden tot en met ‘de sterke arm der wet’ – de politie, de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) voor de handhaving. Ook de politiek vergeet ons niet, vooral de Leidse afdeling van de Partij voor de Dieren is proactief in de contacten met ons. Een vorm van samenwerking is ook de welwillende (gratis) inzet van enkele commerciële hondenscholen die ons bijstaan in voorkomende gevallen met de training van honden: Kees van Duijn hondentraining, Martin Gaus Hondenschool Katwijk en Hondenschool Dogstart. Contracten gemeenten In nauwe samenwerking met Dierenambulance & Vogelasiel Regio Leiden hebben wij met de meeste gemeenten uit ons werkgebied meerjarige contracten afgesloten. Hierbij is in 2020 specifiek aandacht gevraagd voor de reële rit-kosten door de Dierenambulance en de indexering van onze opvangprijzen. De wettelijke basis voor deze contracten is het Burgerlijk Wetboek 5, artikel 8, lid 3. Met een zekere regelmaat nodigen wij de ambtelijke vertegenwoordigers in ons werkgebied uit om vooral ook gezichten achter de contracten te zien en hen ons mooie en duurzame asiel te tonen. Dierenambulance & Vogelasiel Regio Leiden De werkzaamheden van de Dierenambulance zijn erg belangrijk voor Dierentehuis Stevenshage. Wij werken al vele jaren goed samen. De organisatie heeft een groot werkgebied met twee ambulances en brengt gevonden (gewonde) dieren naar onder andere Dierentehuis Stevenshage. Wij brengen voor de honden en katten die door de Dierenambulance naar ons zijn gebracht en die retour eigenaar gaan een bijdrage bij deze eigenaren in rekening als tegemoetkoming in de ritkosten en de opvang in ons asiel. Voor de dieren die door de Dierenambulance zijn gebracht en die niet retour eigenaar gaan, brengen we een klein bedrag als vergoeding bij gemeenten in rekening om de ritkosten zoveel mogelijk te dekken. Dierentehuis Stevenshage betaalt deze bedragen door aan Dierenambulance & Vogelasiel Regio Leiden. Zij zijn sinds de sluiting van het Vogelasiel in Oegstgeest eind 2018 op zoek naar structurele huisvestingsmogelijkheden. Als gevolg van veterinaire eisen en beperkingen aan de locatie, is het terrein van Dierentehuis Stevenshage geen optie voor huisvesting van de Dierenambulance & Vogelasiel Regio Leiden. Wij hopen dat er in 2021 meer duidelijkheid komt over huisvesting voor de Dierenambulance & Vogelasiel Regio Leiden. Voor de toekomst is het interessant te bezien of er mogelijkheden zijn voor nog meer samenwerking. 29

De sterke arm der wet Hoewel wij in ons werkgebied geen dierenpolitie meer kennen, heeft Dierentehuis Stevenshage goede contacten opgebouwd met de wijkagenten. In geval van nood kunnen wij immer een beroep op hen doen. Daarnaast hebben wij een directe en korte lijn naar de regio-inspecteur van de LID. In geval van opvang van bijzondere vogels volgen wij de regels van de internationale Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) overeenkomst die de handel in beschermde diersoorten regelt. In voorkomende gevallen moet eerst contact worden opgenomen met de gemeente. Het doel is om Dierentehuis Stevenshage dan een tijdelijke machtiging te geven voor opvang van deze soorten. De regeling wordt gecontroleerd door de NVWA. Wij hebben de gemeente Leiden in 2020 verzocht een permanent CITES-mandaat aan ons te verstrekken. Konijn Jack verbleef in 2020 bij Dierentehuis Stevenshage in Leiden.

9 Duurzaamheid Energiebesparing Dierentehuis Stevenshage profileert zich zoveel mogelijk als groen asiel. Ons gebouw is goed geïsoleerd en de benedenverdieping is voorzien van vloerverwarming, zodat het cv-water minder heet wordt gestookt en de dieren dag en nacht een gelijkmatige omgevingstemperatuur hebben. Het gebouw is zowel binnen als buiten volledig voorzien van ledverlichting. Op het dak zijn in totaal 189 zonnepanelen bevestigd, er is een warmtepomp voor de kattenafdeling en er zijn twee grote zonneboilers voor de warmwatervoorziening voor het gebouw. Groenvoorziening Dierentehuis Stevenshage beschikt over een prachtig omheind stuk bos op het eigen terrein, dat we duurzaam beheren. Ieder jaar inspecteert een hovenier het bos en alle begroeiing rondom het asiel visueel. Gesnoeide takken en stronken blijven op het bos liggen en bieden huisvesting aan insecten, (korst)mossen en paddenstoelen. Omdat Dierentehuis Stevenshage op de Groene Kaart van Leiden ligt, mogen bomen niet zonder vergunning gekapt worden. Sinds er in de omgeving veel bomen zijn gekapt voor de aanleg van de RijnlandRoute, merken we dat het bos gedeeld wordt door meer dieren, zoals allerlei soorten zangvogels, reigers, eventueel zelfs eekhoorns, en vleermuizen, die weliswaar niet in het bos wonen, maar er wel graag naar voedsel komen zoeken. Afvalbeheersing Een ander aspect van duurzaamheid binnen Dierentehuis Stevenshage is het beheersen van onze afvalstromen. Papier, plastic, glas en chemisch afval worden gescheiden ingezameld. Het doel is het terugdringen van de hoeveelheid restafval en daarmee een verlaging van de kosten. Er is ook aandacht voor het zwerfafval in de omgeving van het asiel. In maart 2020 was in samenwerking met de Partij voor de Dieren Leiden een zwerfafval opruimactie gepland. Hoewel dit door de coronamaatregelen niet doorging, hebben we onze achterban wel opgeroepen om zelf in actie te komen. Daarbij richtten we ons vooral op hondenbezitters, die tijdens het uitlaten van hun hond zwerfafval kunnen opruimen – het zogenaamde doggyplogging, een combinatie van het Zweedse ‘plocka’ (oppakken) en ‘jogging’ maar dan met de hond!

10 Externe communicatie Met publieke communicatie betrekken wij donateurs, belanghebbenden en andere geïnteresseerden bij onze activiteiten. Via ons asielblad Beestenbende, eigen drukwerk, onze website en actieve aanwezigheid op sociale media, in regionale media, op markten en door het asiel zelf georganiseerde bijeenkomsten informeren wij zoveel mogelijk mensen over onze dieren en diensten. Onze uitingen zijn altijd gericht op informatievoorziening en het genereren van positieve naamsbekendheid in de regio met een herkenbare uitstraling. 10.1 Asielblad Beestenbende Viermaal per jaar brengen wij ons asielblad Beestenbende in eigen beheer uit. De Beestenbende is een fullcolour magazine met veel prachtige dierenfoto’s en achtergrondverhalen uit onze opvang. De inhoud wordt samengesteld door een redactie die in 2020 bestond uit vier vrijwilligers en de beheerder van Dierentehuis Stevenshage. De Beestenbende wordt per post verstuurd aan alle vaste donateurs, meegegeven aan nieuwe adoptanten en uitgedeeld aan belanghebbenden en potentiële donateurs en vrijwilligers. We zijn nog steeds erg tevreden over onze samenwerking met drukkerij De Bink in Leiden, die de vormgeving en druk van ons lijfblad verzorgt. Lagere oplage en online beschikbaar Omdat we wegens de coronamaatregelen in 2020 weinig exemplaren van de Beestenbende in winkels konden plaatsen en er minder bezoekers aan de balie waren, hebben we de oplage verlaagd van 2500 naar 2250 exemplaren. Daarnaast hebben we de Beestenbende vanaf het voorjaar van 2020 ook gratis digitaal beschikbaar gemaakt via het platform Online Touch. Ondanks de verlaagde oplage en de online beschikbaarheid kiezen we er nog steeds bewust voor om het magazine fysiek te laten drukken. Het magazine heeft een hoge attentiewaarde en functioneert als een multifunctioneel visitekaartje met nuttige basisinformatie, dat zeer wordt gewaardeerd door kinderen en oudere donateurs die niet actief zijn op internet en sociale media. Strip Dierenmensen In 2020 heeft Leids cartoonist en illustrator Maarten Wolterink weer belangeloos vier edities van de asielstrip Dierenmensen getekend. De strips zijn gebaseerd op het asielleven en prikkelen meestal de realiteit: altijd met een knipoog, soms met een achterliggende boodschap. De strips zijn per kwartaal verschenen in de Beestenbende en op onze website. Daarnaast tekende Maarten afgelopen jaar ook een geweldige zoek-de-verschillen puzzel die in de zomereditie van de Beestenbende verscheen. Op onze website is al het werk van Maarten Wolterink voor Dierentehuis Stevenshage verzameld.

33

10.2 Promotiemateriaal Aankondigingen In 2020 hebben we verschillende nieuwe promoties gevoerd om de verminderde inkomsten door het annuleren van bijeenkomsten en evenementen toch enigszins goed te maken. Hiervoor zijn digitale aankondigingen ontworpen door een vrijwilliger van Dierentehuis Stevenshage. Vanwege de lockdowns zijn er in 2020 geen gedrukte aankondigingen verspreid. Kerstkaarten In 2019 hebben we Stevenshage kerstkaarten ontworpen en gedrukt, bewust zonder jaartal zodat we in het najaar van 2020 de verkoop via onze webshop en aan de balie konden voortzetten. De tien luxe dubbele kaarten tonen allemaal verschillende asieldieren die bij ons zijn opgevangen, gefotografeerd door dierenfotograaf Maud Velders. Het ontwerp van de kaarten en het verzenden van de via de webshop bestelde kaarten is uitgevoerd door vrijwilligers. 10.3 Digitale media Website en webshop Op onze website dierenasielleiden.nl vinden bezoekers allerhande relevante informatie en actueel nieuws over onze dierenopvang, pension, adoptie, afstand doen, tarieven, vrijwilligerswerk, evenementen, uitgebreide donatiemogelijkheden, de algemene voorwaarden en het privacybeleid – beide ook in te zien aan de balie. Uiteraard biedt onze website ook een actueel overzicht van plaatsbare dieren. De dieren worden daar per categorie getoond met een link naar de centrale database van www.dierenasiels.com. Het overzicht is live gekoppeld aan ons Instagram-account @stevenshageplaatsbaredieren. Ook is er een actueel overzicht van gevonden dieren die bij ons zijn binnengebracht. Dit overzicht is live gekoppeld aan het Instagram-account @stevenshage. Vermiste dieren kunnen via een digitaal formulier bij ons worden aangemeld. We merken dat we vermiste dieren en hun eigenaren door deze services sneller met elkaar kunnen herenigen. Sinds 2019 hebben we een webshop die in 2020 verder uitgebouwd is voor zowel fysieke producten zoals wens- en kerstkaarten als voor donaties en virtuele producten zoals de opname van de digitale yogales. Daarnaast is de traditionele Bake Sale rond onze Open Asieldag in 2020 voor het eerst online gehouden. Via onze webshop konden mensen hun bestelling plaatsen en een tijdslot kiezen om de bestelling tijdens onze Open Asieldag op te halen. Dit was een groot succes. De hosting van de website werd ook afgelopen jaar verzorgt door Renaissance IT. Technisch onderhoud, dagelijkse updates en kleine aanpassingen worden door vrijwilligers en medewerkers van het asiel gedaan. Eind 2020 is een nieuw online betaalsysteem geïnstalleerd omdat de bank hierin een wijziging aanbracht. 34

Sociale media Dierentehuis Stevenshage is al jaren vertegenwoordigd op Facebook, Instagram, YouTube, Twitter en sinds 2019 ook op het meer zakelijke LinkedIn. De populariteit van de Facebook-pagina van het asiel nam in 2020 verder toe van ongeveer 6000 tot 6500 volgers. Het gemiddeld aantal reacties, opmerkingen en deelacties per bericht op Facebook blijft stabiel. De beide Instagram-accounts kennen een zeer succesvol vierde jaar, waarin @stevenshageplaatsbaredieren groeide van 4200 volgers in 2019 naar zo’n 5500 volgers eind 2020. Het account @stevenshage met gevonden dieren groeide eveneens fors van 1800 volgers in 2019 naar zo’n 2300 volgers eind 2020. Blog Intussen in het asiel In 2020 zijn maar liefst 49 edities van het blog Intussen in het asiel verschenen. Asielbeheerder Nicolette schrijft daarin wekelijks over het reilen en zeilen in het asiel. Incidenteel wordt het blog geschreven door medewerkers of vrijwilligers van het asiel, of wordt vanuit het perspectief van een asieldier geschreven. Het blog biedt lezers de mogelijkheid om meer te weten te komen over wat er zich allemaal in het asiel afspeelt. De verhalen zijn zeer gevarieerd en lopen uiteen van vrolijke updates over dieren die succesvol geplaatst zijn tot verdrietige verhalen over verwaarloosde of soms overleden dieren die ook bij onze realiteit horen. Het blog wordt wekelijks op de website van Dierentehuis Stevenshage geplaatst, waarnaar wordt gelinkt vanaf de Facebookpagina en LinkedIn bedrijfspagina, waar het steevast veel positieve reacties oplevert. Onze website bevat een uitgebreid archief met alle blogs die tot nu toe verschenen zijn. In 2020 zijn ook meerdere videoblogs geplaatst, juist omdat mensen het asiel afgelopen jaar niet zomaar konden bezoeken, en een creatieve emoji puzzel, waarin mensen aan de hand van symbolen de namen van op dat moment plaatsbare dieren konden ontcijferen. Een welkome afleiding in coronatijd, waarin puzzelen sowieso erg populair was. In één van de blogs in 2020 presenteerden we een emoji-puzzel met namen van asieldieren.

10.4 Regionale media Radio Sleutelstad In januari keken twee van onze dappere Nieuwjaarsduikers, kattenverzorgster Marlies en vrijwilliger Eva, bij radio Sleutelstad terug op dit spektakel, dat een recordbedrag van meer dan drieduizend euro opleverde. i-Doe Leiden In februari interviewde Leidse vrijwilligersorganisatie i-Doe bestuurslid Suzan en plaatste het artikel op hun website. In het interview vertelt zij hoe ze bijdraagt aan de organisatie door het bestuurswerk, terwijl veel mensen denken dat je als vrijwilliger in een dierenasiel alleen maar bezig bent met het welzijn van de daar ondergebrachte dieren. Leidsch Dagblad In een groot artikel besteedde het Leidsch Dagblad aandacht aan het alternatief dat we bedacht hadden voor onze jaarlijkse huis-aan-huis collecte. Mensen konden gokken op de afloop van filmpjes met de dieren uit ons asiel in de hoofdrol. Aan het einde van het spel werd geheel vrijblijvend gevraagd om een eenmalige donatie. Vrijwilliger en bestuurslid Suzan werd geïnterviewd door vrijwilligersorganisatie i-Doe.

10.5 Landelijke media Veronica Magazine Begin december krijgen we een mail van de Veronicagids redactie. Of we vrijwilligers hebben die altijd tijdens de feestdagen komen helpen. En dan het liefst mannelijke, voor de balans in het stuk. Al jarenlang vaste vrijwilliger Jeroen gaf een heel leuk interview en asielhond Kay deed zijn beste imitatie van een wolf. Heel leuk om op die manier aandacht te krijgen voor het asiel(vrijwilligers)werk dat immers 365 dagen per jaar doorgaat! 10.6 Bijeenkomsten en evenementen In 2020 hebben we geen rondleidingen gegeven in verband met de corona maatregelen. Hoewel we merkten dat alle rust prettig was voor de asieldieren was, is het ook goed en nuttig om mensen kennis te laten maken met het dierenasiel. We hopen daarom in 2021 weer af en toe een rustige rondleiding te kunnen aanbieden voor geïnteresseerden. In plaats van onze Open Asieldag hielden we in 2020 een Online Open Asielweek van 4 tot 10 oktober, waarover u eerder in dit Jaarverslag al kon lezen. Er hebben in 2020 geen markten en fysieke evenementen plaatsgevonden. Trouwe vrijwilliger Jeroen vertelt over zijn werk bij het asiel in Veronica Magazine.

11 Vooruitzicht 2021 TOEKOMST In 2021 kijken we vooruit. We gaan met elkaar in gesprek over hoe Dierentehuis Stevenshage er in de toekomst uit moet zien, tegen de achtergrond van een steeds veranderende maatschappij. Veel zaken waar wij in 2021 aan gaan werken, zijn al in dit jaarverslag aangestipt. Vanzelfsprekend blijft onze aandacht vooral uitgaan naar de medewerkers en vrijwilligers van Dierentehuis Stevenshage. Samenwerking met onze verschillende partners, zoals bijvoorbeeld gemeenten in ons werkgebied, onze dierenarts en de dierenambulance, blijft ook een van de speerpunten. Gezien alle ontwikkelingen op het gebied van bouwplannen en de zogenaamde scheve huisjes in de nabijheid van ons asiel, richt de focus zich vooral op de Gemeente Leiden. Een zeer belangrijk onderwerp is en blijft het COVID-19 virus en de impact die het op onze werkzaamheden en onze financiële situatie heeft. Verder gaan wij door met planvorming rond modernisering van onze hondenkennel, uiteraard binnen het duurzame karakter dat wij nastreven. Op het gebied van externe communicatie en promotie stemmen wij onze activiteiten waar nodig af op de coronasituatie. Asielhond Leo verbleef in 2020 bij Dierentehuis Stevenshage in Leiden. 38

12 Toelichting op het financieel resultaat U vindt de Jaarrekening 2020 op onze website dierenasielleiden.nl/bestuur Verlies aan inkomsten minder negatief door verhoogde giften In de begroting voor 2020 stond een verlies van € 152.000. Gelukkig is dit beperkt gebleven tot iets meer dan € 86.000. De coronacrisis heeft zich qua exploitatie van Dierentehuis Stevenshage behoorlijk laten gelden. Door het wegvallen van de collecte-inkomsten en enorme teruggang in de pensioninkomsten verminderden de inkomsten in 2020 met ruim € 80.000. De kosten zijn natuurlijk ook verminderd, maar zoals gebruikelijk in tijden van crisis verminderen de kosten altijd in een lager tempo. In dit geval met ruim € 31.000. Hierbij mag niet onvermeld blijven dat de met meer dan € 15.000 gestegen inkomsten uit donaties en giften een belangrijke bijdrage hebben geleverd om het verlies te beperken. Heel veel dank hiervoor. Daarnaast is het exploitatieverlies ruimschoots gecompenseerd door de ontvangen legaten en erfenissen waardoor het vermogen met € 426.000 is toegenomen. Vooruitzichten 2021 De vooruitzichten voor de exploitatie in 2021 zijn voorzichtig positief. Na wat moeizame eerste maanden lijken de zomermaanden wat meer ruimte te geven voor vakantie en dat is belangrijk voor de pensioninkomsten. Vanwege de onzekerheid is de begroting nog behoorlijk negatief. Noodfonds, voorzieningen en reserves Het noodfonds om mensen met een inkomen op bijstandsniveau te ondersteunen bij een plotselinge opvang van hun huisdier is in 2020 gebruikt voor een bedrag van € 9.015. Dat is een stijging ten opzichte van 2019 met € 1.472. Voor 2021 is besloten dit weer ten laste van de reserve legaten aan te vullen tot het oorspronkelijke bedrag van € 10.000. Aan de voorziening groot onderhoud is € 51.000 toegevoegd. Deze voorziening is gebaseerd op het onderhoudsplan dat in 2016 voor de komende 30 jaar is vastgesteld. Het “vergroenen” van het asiel door het plaatsen van zonnepanelen en warmtepompen werpt z’n vruchten af. Mede in verband met de plannen voor de renovatie van de hondenverblijven, dat voor een belangrijk deel van zonnepanelen zal worden voorzien, is besloten een deel van de reserve voor deze panelen te gebruiken. Renovatie hondenverblijven De renovatie van de hondenverblijven zal waarschijnlijk in het najaar van 2021 beginnen. In de loop van 2021 zal een aannemer worden geselecteerd. Vergoedingen Het bestuur van de stichting ontvangt geen vergoedingen voor haar werkzaamheden. 39

Overzichtstabellen herkomst asieldieren Tabel 19 | Aantal honden dat in 2020 in Dierentehuis Stevenshage is opgevangen, gespecificeerd naar gemeente van herkomst (woon- of vindplaats). HONDEN IN GEMEENTE Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Oegstgeest Teylingen Voorschoten Zoeterwoude Berkel en Rodenrijs Gorinchem Loenen aan de Vecht Maassluis Noordwijk Tuitjenhorn Wassenaar TOTAAL IN 79 Totaal Zwerver Afstandsdier Teruggebracht Geboorte 0 5 4 38 2 7 4 8 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 23 0 5 1 8 2 0 0 0 0 1 0 0 42 4 2 15 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 9 0 0 Tabel 20 | Aantal honden dat Dierentehuis Stevenshage in 2020 verliet, gespecificeerd naar gemeente van herkomst (woon- of vindplaats), inclusief dieren die eerder zijn opgevangen en in 2020 het asiel verlieten. Uitwisseling 40

Tabel 21 | Aantal katten dat in 2020 in Dierentehuis Stevenshage is opgevangen, gespecificeerd naar gemeente van herkomst (woon- of vindplaats). Tabel 22 | Aantal katten dat Dierentehuis Stevenshage in 2019 verliet, gespecificeerd naar gemeente van herkomst (woon- of vindplaats), inclusief dieren die eerder zijn opgevangen en in 2019 het asiel verlieten. 41

Tabel 23 | Aantal overige dieren dat in 2019 in Dierentehuis Stevenshage is opgevangen, gespecificeerd naar gemeente van herkomst (woon- of vindplaats). Tabel 24 | Aantal overige dieren dat Dierentehuis Stevenshage in 2019 verliet, gespecificeerd naar gemeente van herkomst, inclusief dieren eerder zijn opgevangen en in 2019 het asiel verlieten. 42

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
Home


You need flash player to view this online publication