0

61 Ferslach 10 july Plan Boppeslach Mandeguod 36e jaargang mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum september 2021 O.a. in dit nummer: 12 Jonge fammen Amarins, Bregt en Jennie skriuwe skiednis 16 Liever vracht wagenchauffeur dan kapster

2 Mandeguod Yoga Pilates Bodyflow studio Fitaal 06 420 122 03 Workshops en retreats Stoelshiatsu Ontspannings- Yogamassage Kijk voor meer informatie op studiofitaal.nl

september 2021 3 Fan bagger nei better is in boppeslach 1 + 1 = 3 wurdt der wolris sein. Mei de betsjutting dat je meiïnoar mear kinne as mei syn twaën. No is der yn Mantgum in groep ynwenners dy’t it presteard hat om 1 + 1 útkomme te litten op 162.500. Euro’s om presys te wêzen. Ik ha it hjir oer Plan Boppeslach. Oan it begjin fan de simmerfakânsje koene wy as ynwenners allegear nei it sportfjild komme om te hearren wat it goeie nijs wie dat op in mysterieus briefke stie dat elkenien in dei earder yn de bus krigen hie. Op dy sneontemiddei makke de wurkgroep bekend wat sy no krekt fan doel binne en hoefolle jild der oant no ta binnen is. De meter bleaun hingjen op it bedrach fan mar leafst 162.500 euro! Al mear as de helte fan wat der nedich is, en dat binnen in pear moanne. It applaus wie fertsjinne. Neist dat it in geweldich plan is, is it ek geweldich dat soks ‘gewoan’ frijwillich dien wurdt. Gewoan omdat dizze groep wat foar it doarp dwaan wol, om ús wenomjouwing moaier te meitsjen. Gewoan omdat it hiel leuk en gesellich is om mei oare entûsjastelingen oan in plan te wurkjen. Niks gjin eigen belang, polityk gewin of finansjeel belang. Ik sjoch dit yn it westen noch net sa gau gebeuren. Litte we as Mantgumers mei elkoar de skouders ûnder dit plan sette en ús massaal opjaan as frijwilliger. Want dy binne der nedich. Sa litte we sjen dat 1 + 1 noch folle mear wurde kin as 3 of 162.500. Mar der bart noch folle mear yn ús doarp. Sa hat der begjin augustus in ‘Kleintje Kermis’ west, wie der in ‘Boppeslachdei’ op 21 augustus, fertelt Wiebe Talsma oer syn fytsfakânsje, skriuwt Johan Vogelzang oer in lytse poppe mei in klompfuotsje en folle net genôch! Maaike Kuipers Prakkesaasjes fan de redaksje

4 Mandeguod

september 2021 5 In dit nummer: Prakkesaasjes fan de redaksje Nieuws vanuit Doarpsmienskip Mantgum Mededeling van Doarpsmienskip Liever vrachtwagenchauffeur dan kapster Wie is onze nieuwe wijkagent? Update Plan Boppeslach Cursus ‘Werken met DigiD’ in MFC de Wjukken Nieuws uit de Doarpskeamer Een klompvoetje is tegenwoordig gelukkig geen handicap meer Mantgumer Gert-Anne van der Bos wint na 6 jaar weer de PC We gaan weer los!! Verenigingen Activiteiten september Weekagenda Instellingen Nieuws uit de Doarpstsjerke Mantgum & Skillaerd Wiebe Talsma’s fietstocht naar het zuiden. Nieuws van de jeu de boulesvereniging Wjukslach Kookkunsten vanaf It Hiem Gevonden voorwerpen Dag Mantgum – Hallo Harlingen Plan Boppeslach, in wiere boppeslach foar ús doarp! Wat hinget der by dy oan ‘e muorre? Witte jim dat… Opbrengst collecte Multiple Sclerose Nieuws van de Cultuurcommissie Colofon 3 6 9 Jonge fammen Amarins, Bregt en Jennie skriuwe skiednis, mei flagge en wimpel 10 Tryater in oktober 15 16 20 22 25 26 28 33 34 37 38 39 40 42 46 53 54 57 58 61 66 69 71 73 74 Kopij inleveren uiterlijk de 14de van elke maand mandeguod@gmail.com www.mantgum.com Omslagfoto Wiebe de Vries Kleintje Kermis 6-8 augustus

6 Mandeguod Nieuws vanuit Doarpsmienskip Mantgum Als DMS zijn we de afgelopen maanden druk bezig met de voorbereiding voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). Hiervoor hebben we met diverse partijen overleg, zowel binnen als buiten het dorp. Ook worden in ons dorp weer diverse activiteiten opgepakt, ontstaan er nieuwe ideeën en daar ondersteunen we graag bij. Ook is er een schouw gedaan door het dorp met medewerkers van de gemeente over de staat van het ‘grijs en groen’ in ons dorp. Tijdens de ALV vertellen we u waar wij als bestuur allemaal nog meer mee bezig zijn en welke zaken er spelen. Rondje door het dorp Op donderdag 8 juli heeft Doarpsmienskip een ‘schouw’ door het dorp gedaan met de dorpenmanager en een verantwoordelijk medewerker die over het groen gaat. Ons doel was om te laten zien wat er volgens ons als inwoners moet gebeuren rondom het ‘groen en grijs’ in de openbare ruimte. Hiervoor hebben we een oproep gedaan op mantgum.com en via facebook. Er zijn veel reacties binnengekomen die we allemaal hebben voorgelegd. Hieronder een samenvatting. Overhangende heggen Er zijn helaas genoeg plekken in ons dorp waar een heg of begroeiing 1, 2 of 3 stoeptegels in beslag neemt. U begrijpt dat wandelaars, mensen met een kinderwagen, rollator of in een rolstoel er niet fatsoenlijk langs kunnen. Daarom de oproep: snoei uw heg af en toe en zorg dat de stoep goed toegankelijk is. Ook als er al jaren 1 stoeptegel overwoekerd is, is het uw (wettelijke) plicht om dit vrij te maken. Zo houden we samen ons dorp mooi en toegankelijk. Bedankt, namens diverse dorpsbewoners die hier hinder van ondervinden. De medewerker van de gemeente vertelde welke externe partijen in ons dorp het onkruid, de bosjes, groenperken onderhouden en het grasmaaien. Zo wordt het onkruid, de perken en bosjes onderhouden door medewerkers van Empatec. Ook is de gemeente 1 keer per 5 jaar verplicht om alle bomen te controleren op ziektes e.d. Om die reden zijn er afgelopen jaar veel zieke bomen verwijderd. Er zijn enkele voor teruggeplaatst, maar lang niet het aantal dat is verwijderd. Hier is verder (nog) geen actie op ondernomen.

september 2021 7 Ergernis nummer 1: het onkruid De meeste opmerkingen rondom het groen gingen over het onkruid dat tussen de tegels in stoepen zit en op de weg langs de afwateringsgeul. Ons dorp was bijna té groen, zo was te zien. Eind juli is de gemeente er met een soort schoonveegmachine bij langs gegaan en er moet gezegd worden dat veel onkruid op die plekken is weggehaald. De stoepen Veel stoepen en steegjes in ons dorp zijn toe aan het opnieuw bestraten ervan. Er zitten grote ruimtes tussen met als gevolg dat je klem komt te zitten met de fiets of rolstoel. Wij hebben een aantal stoepen en steegjes in beeld gebracht en aangegeven dat wij deze graag opnieuw bestraat zien. Zodra de verantwoordelijk medewerker bij ons bekend is, gaan we vragen wat er mogelijk is en wanneer het aangepakt wordt. De ervaring is dat een hele stoep niet al te snel opnieuw wordt bestraat (...) In dit verband is er ook nog de weg op de ‘tuintjes’ bij het spoor. Het deel dat niet van beton is, is ‘s winters met regen een modderbende en het hobbelt voor alles met een wiel ook behoorlijk. Deze grond is in het bezit van Prorail, maar ook het waterschap is er bij betrokken. Mogelijk is dit gebied, incl. het modderpad, ook geschikt om meer mee te doen. Denk aan een bruggetje naar ‘de bult’ bij It Spyk of een boomgaard met fruitbomen langs het einde van het klinkerpad. Mogelijk iets voor de dorpsvisie. Hier wordt dus voor nu geen verdere actie op ondernomen. Bruggetjes Bij meerdere bruggen zou iets verbeterd kunnen worden. Zo is die bij het station meer groen dan wit, is die bij de speeltuin nodig aan vervanging toe en is er de wens om het bruggetje naar het sportveld toe te voorzien van een extra plank onderaan. Bij gladheid is er al eens bijna een kind in de sloot gegleden. Via de gemeente kregen we het bericht dat het bruggetje bij de speeltuin op de lijst staat om vervangen te worden. En zijn er n.a.v. het rondje dorp en een attente buurtbewoner bosjes geplaatst bij de nieuwe brug op de Mêden. De grasvelden Dan de grasvelden op de Gibbeflecht, de Master Jansenstrjitte, Swannedrift achter de basisschool, en bij de spoorsloot. Die staan bij enige regenval snel vol met water. Het gevolg was eind juni goed te zien. Doordat de grasmaaier van de gemeente er in vast kwam te zitten, groeide het gras zo hoog dat het er met groot materiaal is afgehaald en zo letterlijk diepe sporen en geuren naliet. Navraag bij de gemeente leert ons dat ze er van op de hoogte zijn, het gebied goed kennen en zien, maar een oplossing is er eigenlijk niet. Een paar jaar geleden is er bij de Gibbeflecht drainage aangelegd, maar dit werkt niet goed genoeg. Ook ophogen met modder is een tijdelijke oplossing. Het probleem is dit jaar extreem vanwege de vele regen. In de →

8 Mandeguod zomerperiode gaat de gemeente de grasvelden in ieder geval herstellen. Ook kijken ze naar lichtere grasmaaiers. Wat kunnen we als dorp zelf doen? Stel wij willen als dorp zelf groenonderhoud doen op bepaalde plekken of straten. Of zelf bloemperken aanleggen en die onderhouden. Dan moeten we als dorp beseffen dat wij dan ook de volledige verantwoordelijkheid hebben. Vrijwillig is dan niet zo vrijblijvend als het klinkt. Daarnaast moeten we als dorp zelf de kosten voor de bloemen op ons nemen. Subsidies zijn een optie, maar dat moet dan dus door een groep inwoners worden uitgezocht. De gemeente wil ons hier gerust bij ondersteunen, maar ze zijn enigszins sceptisch t.a.v. de verantwoordelijkheid. Een goedkopere oplossing is om bepaalde stukken in te zaaien met kruidenrijk bloemenmengsel of om het maar 5 keer per jaar te maaien. Hierdoor ontkiemen de in de grond aanwezige zaden beter en groeien er meer bloemen. Mogelijk iets voor de dorpsvisie. Wie voelt zich geroepen? Ook is het mogelijk om op bepaalde plekken (denk aan lantaarnpalen of bruggen) bloembakken op te hangen. Je ziet dit in het centrum van Leeuwarden, maar ook in bijv. Jorwert en Warten. Ook hiervoor geldt dat we het als dorp zelf moeten bekostigen, mogelijk met subsidies of vanuit het dorpsbudget. Wel kunnen we meeliften in de aanbesteding die de gemeente hiervoor heeft gegund aan een bedrijf dat alles voor zijn rekening neemt. De overige haken en ogen zullen wij u besparen, maar het is mogelijk. Voor zover de samenvatting van het rondje grijs en groen. Heeft u vragen die over meer gaan dan een kapotte lantaarnpaal of wilt u weten bij wie u moet zijn binnen de gemeente of als ergens wel of geen plannen voor zijn. Dan kunt u ons gerust mailen op doarpsmienskip@mantgum.com en wij nemen contact met u op. Bert van der Weide, Ewoud Westrik, Maaike Kuipers, Ydwine Willemsma, Annemarie Meetsma.

september 2021 9 Mededeling van Doarpsmienskip Algemene Leden Vergadering (ALV) - Aanmelden voor 12 september. Beste dorpsgenoten, Zoals u in de Mandeguod van juli/augustus kon lezen heeft het bestuur van DMS op 29 september een ALV gepland in de Wjukken (van 20:00 tot 22:00 uur). Door Corona is alles onzeker, maar we gaan ervan uit dat 1,5 meter dan nog steeds van toepassing is. Dat betekent dat we gebonden zijn aan een beperkt aantal mensen dat terecht kan in de Wjukken. Omdat we vroegtijdig willen weten of we moeten uitwijken naar een grotere zaal (Sporthal Easterein) zijn we genoodzaakt een uiterste datum te hanteren voor uw aanmelding te weten: 12 september a.s. Als u zich aanmeldt na 12 september is het niet zeker of u ook kunt deelnemen aan de ALV. Belangrijk om rekening mee te houden: als er onderwerpen zijn waarover gestemd moet worden kan er alleen door betalende leden gestemd worden. Over het betalen van uw lidmaatschap voor het jaar 2021 heeft u van ons op uw huisadres een betaalverzoek ontvangen. We hopen u allen te zien op de 29e september! Het bestuur van DMS

10 Mandeguod Jonge fammen Amarins, Bregt en Jennie skriuwe skiednis, mei flagge en wimpel Tekst: Ate de Jong, foto: Jelmer Jonker It is de 18-de Jong Famme Partij. Hjoed, 3 july 2021, kin it Mantgumer partoer skiednis skriuwe. Nea earder wûn Mantgum har eigen partij, ien fan fjouwer Sulveren Wimpels (by de manlju: Klaverke Fjouwer). Hjoed kin dat barre. Der binne mear kânshawwers, mar Mantgum heart dêr seker by. Amarins de Groot, Bregt Arendz en Jennie Terpstra ferdigenje de kleuren van Jacob Klaver. Foar Jennie Terpstra is ‘t now or never. It oare jier mei se net mear meidwaan. It fjild leit der prachtich by, de begroeting is freonlik, op de list in moai ferhaal fan Aletta van Popta, dy ‘t foarich jier wûn – oan alles kinst sjen dat Jacob Klaver grutsk is op syn Jong Famme Partij en der flyt op docht. De tiid dat Hendrik Jepma it draaiboek foar de Lytse PC op de achterkant fan in sigaredoaske notearde – “Punt 1: De flagge moat op de toer” – leit fier achter ús. Is is in enoarme organisaasje en no mei koroana hielendal. Leafst fyftich frijwillers binne ynskeakele. ”Je hoege se mar te skiljen en dan stean se der,” seit Lyssa van der Ende, de sekretaris fan Jacob Klaver. Mantgum is der klear foar. Mar de earste omloop, tsjin Ried, giet net fansels. Gelokkich, Ried helpt in hantsje mei in foarslach op 3­2 en 6­6 en dan stoomt Mantgum troch: 5­2 en 6­2. De twadde omloop, tsjin Marsum, hat in selde soarte ferrin. Ek de Marsumers jouwe punten wei, en wichtige. Op 2­1 en 6­6 slaan se wol héél fier bûten: 3­1. De Marsumers komme noch even werom (3­2), mar dan slacht Mantgum de partij út (5­2 en 6­2). Amarins, Bregt en Jennie keatse mei power en plezier. Noch nea earder heard: speaker Jan Geert Nutma winsket de ferliezers, Marsum, yn ’e takomst mear súkses: ”In nij jier, nije kansen.” Achter my beprate twa froulju it libben yn koroanatiid – se hawwe krekt de twadde prik hân. In mem leart har dochter telegrafearjen. Danny Vera sjongt Roller Coaster. En ik sjoch hoe ‘t in keatsoanmerkster nei de bal fljocht, werom drave sil, mar dan sjocht dat de opslachster yn ‘t oare perk har oanrin nimt. Dy lit se keurich foar gean. Dy oanmerkster kin sa as ballefamke nei Wimbledon. Beskermfrou Manon Scheepstra is ek

september 2021 11 arrivearre. Se sjocht in âldere frou, in bekende, makket even kontakt, sjocht har rollator en seit freonlik: “Veel plezier. En als ik even wat voor u moet ophalen...” De tredde omloop, tsjin Makkum, is bloedspannend. De froulju fan Makkum binne fan dy “stille killers,” seit in kenner. Op 1­1 en 6­6 pakke sy mei in prachtige sitbal it spul en se bliuwe foar. Mar Mantgum bliuwt by de les. Op 3­2 en 6­2 foar Makkum is Bregt alert yn it tuskenspul, de twa punten wurde fierd as in boppelach: 3­4 en 6­4. It wurdt 6­6 en der leit in lyts keatske. Dy moat it sterke Mantgumer perk pakke kinne, soene je sizze en dan binne se wer by. It liket in slaanbere bal, mar Jennie mist ‘m. Bliksem, 4­2 achter yn pleats fan trije earsten gelyk. Hjir hiene se de partij ferlieze kinnen en dan hie Jennie fan dy slach noch gauris wekker lein. Mar sy en Amarins sette de turbo oan en yn in omsjoch binne se wer by. En op 4­4 en 6­6 set Jennie even wat rjocht. Ferwoestend slacht se de keats foarby: 5­4 foar Mantgum! Amarins raast it út! Sy en har maten witte: dit is de nekslach foar de Makkumers. Dy krije gjin punt mear: 5­4 en 6­0. Mantgum Sit Yn De Finale! Ien kear earder yn de achttjin edysjes fan de Jong Famme partij is dat bard, mar doe ferlear Mantgum. As Mantgum no wint dan skriuwe Amarins, Bregt en Jennie histoarje. En elk wit: it kin! Dat geloof groeit by de measten fan de 150 minsken om it fjild hinne. “Omloop na omloop tekende een steeds duidelijker wordend droomscenario zich af voor het publiek,” skriuwt de ferslachjouwer fan Ljouwerter Krante dy jûn. “Zou Mantgum wellicht zelf het winnende partuur leveren bij deze prestigieuze wedstrijd? Het ging van ‘zou mooi zijn’ langzaam naar ‘het zou best eens →

12 Mandeguod kunnen’ tot ‘het gaat nog echt gebeuren ook.’“ De oare finalist is Goiïngea, mei Iris Oosterbaan, Andrea Kroes en Moniek Lootsma, in omkesizzer fan âldHaadklasser Sibbele Lootsma. Se hat in prachtige opslach, mei gong. De omstannichheden binne ideaal, de stekkende sinne is fuort. De oerwinning fan Mantgum komt net in momint yn gefaar. Goaiïngea komt yn ‘t earste earst mei 6­2 foar, mar se pakke evensagoed it buordsje net. In earste mentale tikje? Is Goaiïngea wat útblust? Mantgum nimt in 3­0 foarsprong. Op 3­1 en 6­6 mei in dikke keats hawwe ús froulju twa spul binnen it berik, mar Goaiïngea slacht noch ien kear werom: 3­2. Mar dan jouwe Amarins en Jennie wer gas. Jennie raamt ien op it kafee en dêrnei slacht se opnij mei Amarins de partij út. Grutte mannen Oebele en Sjirk sjogge op de boppe de ballen nei. Op 5­2 en 6­4 falt de lêste slach. Dan skriuwe Amarins, Jennie en Bregt Mantgumer skiednis. Mei flagge en wimpel. Freondinnen en famylje fleane nei de fammen. Der knalt in koark fan in sjampanjeflesse.

september 2021 13

14 Mandeguod

september 2021 15 Tryater in oktober Wij zijn blij dat we als Cultuurcommissie na een afwezigheid van bijna 18 maanden weer een voorstelling voor u kunnen organiseren! Woensdag 27 oktober a.s. om 20.00 uur speelt Tryater in de Wjukken de voorstelling “Vader en zoon” met Joop Wittermans en zijn zoon Mads in de hoofdrol. Al eerder, zo’n 20 jaar geleden, speelden Joop en Mads Wittermans ook al deze zelfde voorstelling. In de voorstelling van toen liep pa tegen een midlifecrisis aan en weigerde zoon, ondanks inspanningen van zijn vader, te voldoen aan de normen van de maatschappij. In die tournee ontstond het idee om in de verre toekomst ­ als de zoon tegen een midlifecrisis aankijkt en pa in het bejaardenhuis lak heeft aan de regels en de maatschappij ­ opnieuw een stuk te maken op deze manier. Die tijd is nu aangebroken. “Vader en zoon” is grotendeels Nederlandstalig met zo nu en dan Frysk. Met inachtneming van de coronaregels die momenteel gelden mogen we maar een beperkt aantal mensen toelaten. U zult dus van te voren moeten reserveren! En in verband met de verplichte persoonsregistratie zijn de toegangs kaarten alléén te bestellen via Tryater: telefoon 058­2882335 Foto: Florian Cats

16 Mandeguod Dag van de Vrachtwagenchauffeur “Liever vrachtwagenchauffeur dan kapster” Tekst en foto’s door Johan Vogelzang Ze heeft het hoge uiterlijke verzorgingsniveau van een kapster, maar is al zestien jaar vrachtwagenchauffeur en vindt het nog altijd het mooiste wat er is. Akkelien Edes-Hoogenberg wil niet anders, houdt van het vrije gevoel én van het rijden op zo’n grote stoere wagen. Het werk verveelt nooit. Misschien juist omdat ze samen met man Marco eigenaar is van A&M Edes Transport, waar zij ook beiden voor werken. Zonder personeel. Hun vrachtwagen rijdt zes dagen per week en ze wisselen elkaar af. Daardoor is er altijd iemand aan het werk én altijd iemand thuis om op de kinderen te passen. Hoe bijzonder en toevallig: op de Dag van de Vrachtwagenchauffeur is ze dit jaar jarig en wordt ze 39. Haar verhaal is eveneens bijzonder. Ze kreeg haar chauffeursdiploma’s namelijk niet cadeau, maar heeft er hard voor moeten werken. Zelf haar opleiding betaald “Ik haw it allegear sels betelle troch earst yn in supermerk te wurkjen en dernei fiif jier yn in kleanwinkel.” Haar vader is zijn werkzame leven vrachtwagenchauffeur geweest en zag het niet zo zitten dat zijn dochter zich in die mannenwereld begaf. “No binne sy der wol oan wend en fine sy it wol goed, mar it wie earst wol in dinkje.”

september 2021 17 Tussen het werken door behaalde ze haar benodigde diploma’s en rijbewijzen. Zodra ze die had behaald, kon ze op haar 23e meteen aan het werk als vrachtwagenchauffeur. Bij Middelkoop in Nieuw­Vennep waar haar eerste echtgenoot ook werkte. Ze werkte na Middelkoop ook nog voor AB Texel en Ecotrans. Rond haar 32e verhuisden ze naar Hoornsterzwaag, vlakbij haar roots in Wijnjewoude. “Ik koe yn it westen fan it lân net goed myn wei fine, ik woe graach werom.” Ongeveer een jaar of drie later, vlak nadat hun tweede dochter werd geboren, liep het huwelijk spaak. Ze verhuisde naar Mantgum, naar haar nieuwe vriend Marco die later haar man werd en met wie ze nu werk en gezin deelt. Ze hebben samen ook een dochtertje gekregen, die in augustus twee jaar wordt. Van chauffeur in loondienst voor Middelkoop is ze sinds twee jaar mede­eigenaar van VOF (Vennootschap Onder Firma) A&M Edes Transport. Dat betekent naast het chauffeursschap ook facturen inboeken, bank­ en belastingzaken regelen en dergelijke. “It is wol wat drokker as yn leantsjinst, mar ik fyn it noch altyd moai. Ik kin noch altyd net sûnder it riden.” “It fielt sa moai frij, it is ek gewoan sa moai, eventsjes op mysels, myn eigen muzyk draaie, myn eigen iten meitsje. Ik ryd ek it leafst lange einen, dan bin ik yn myn elemint.” →

18 Mandeguod ‘Hielendal yn myn elemint’ “Koarte eintsjes ride fyn ik neat oan.” Als Akkelien rijdt, past Marco op de drie dochters en als Marco rijdt is Akkelien er voor hen. Kinderen naar een buitenschoolse opvang sturen, daar houden ze niet van. Ze hebben de kinderen niet gekregen om ze aan anderen te geven. Dat ze geen dubbel salaris hebben en dus geen koophuis kunnen aanschaffen dat groot genoeg is, dat is dan maar zo. Niet iedereen gaat voor het grootst mogelijke huis. Je kinderen zien opgroeien is misschien wel meer waard. Eén dag in de week zijn ze sowieso allemaal bij elkaar: de zondag. “Eins soene wy wol faker by elkoar wêze wolle. Miskien dat wy wol in dei yn de wike minder ride sille, wy binne der oer oan it neitinken.” Marco en Akkelien dromen nog weleens van wonen en werken op een boerderij(tje). Marco heeft een agrarische opleiding afgerond, dus het zou kunnen. “Al is soks hiel dreech finansjeel, moast eins gelok hawwe dat der ien is dy’t it dy gunt.” Uit de krant Rondom Leeuwarden, een interview met Akkelien Edes-Hoogenberg uit Mantgum, met als aanleiding de ‘Dag van de Vrachtwagenchauffeur.

september 2021 19

20 Mandeguod Wie is onze nieuwe wijkagent? Door: Marina van Rossum Per 21 mei 2021 is Nadja Pijper begonnen als wijkagent voor de gemeente Leeuwarden. Ze is 43 jaar, gehuwd en heeft drie kinderen. toch waar het niet gaan kan. Na overleg met het thuisfront en toegezegde hulp van haar familie startte ze alsnog op 36­jarige leeftijd de politie­opleiding. Zo heeft ze haar droom alsnog waargemaakt. Ze wist al heel jong dat ze politieagent wilde worden, maar na het beëindigen van de middelbare school dacht ze dat je als brildragende niet werd toegelaten tot de politieopleiding. Na overleg met haar vriend is ze naar het Grafisch Lyceum in Zwolle gegaan, waar ze de richting verkoop koos. Dit was een logische stap omdat haar schoonvader met de tijd zijn drukkerij over wilde doen aan zijn zoon. Het idee was om samen dit bedrijf te gaan runnen. Ze is vervolgens veertien jaar in deze sector werkzaam geweest. Tijdens een bezoek aan een sportvriendin vertelde haar man enthousiast over zijn werk als politieagent. En dan kruipt het bloed Nadja vertelt: ‘Na een stageperiode in Heerenveen ben ik gaan werken als politie op straat in Leeuwarden. Daar bleek dat er meer was dan ad hoc werk op straat. Als politie op straat werk je vanuit meldingen. Een kort contactmoment. Als wijkagent ben je meer de ogen en oren van de wijk. Je kunt eigen initiatief nemen om contacten met bewoners te leggen en zo raak je meer betrokken bij de bewoners. Dat trekt me enorm aan.’ Van Heerenveen naar Leeuwarden Nu heeft ze het kleine corps in Heerenveen ingeruild voor het grote corps van Leeuwarden met tussen de 165 en 175 collega’s. Dat was wel even wennen voor haar. Haar werkgebied beslaat 12 dorpen en een wijk in Leeuwarden. Dat is een groot gebied om met een 36­urige werkweek te bemensen, dus kiest ze een of twee dorpen per week uit om te bezoeken.

september 2021 21 ‘Door omstandigheden zijn er nogal wat wisselingen van wijkagent geweest in Nij Baarderadeel, nu gemeente Leeuwarden’, vertelt ze, ‘en daarom heb ik het voornemen om zeker vier tot vijf jaar op deze positie te blijven. Het is voor de bewoners belangrijk om te weten wie hun wijkagent is. Ik wil door alle dorpen fietsen om de verbinding tussen politie en burger te versterken. Dan hoop ik bewoners te ontmoeten, verhalen uit te wisselen of gewoon een praatje te maken. Ook wil ik graag in contact komen met de jeugd. De jeugdhonken bezoeken om eventuele angst voor de politie weg te nemen.’ Nadja wordt heel enthousiast als ze vertelt: ‘Ik heb genoten toen ik samen met een collega een uur heb gevoetbald met jongeren die normaal niet veel met de politie ophebben. Door de verschillende contacten kan ik zicht krijgen op wat er speelt en kan ik praktische hulp bieden door mensen bijvoorbeeld aan elkaar te koppelen. Zo heb ik ooit een bewoner in dorp A, die een schoonmaker zocht, kunnen koppelen aan een bewoner uit dorp B, die schoonmaakwerk zocht. Maar ook via kennis van de sociale kaart, een belangrijk onderdeel van mijn opleiding, kan ik advies geven over organisaties waar bewoners ondersteuning kunnen vragen. Omdat ik nog maar net ben begonnen in deze functie ben ik nog zoekende naar wat de bewoners nodig hebben en hoe ik ze daarbij van dienst kan zijn.’ Kunnen jij en de Doarpskeamer elkaar versterken? ‘Jazeker! De opbouwwerker van Amaryllis, Wietske van der Zee, heeft contact met mij gezocht en we hebben afgesproken dat ik op proef iedere eerste dinsdag van de maand tijdens de Doarpskeamer van 14.00-16.00 uur in de Wjukken in Mantgum aanwezig zal zijn van september tot en met december als proefperiode. Iedereen kan binnenlopen met vragen en opmerkingen of om samen een gratis kopje koffie te drinken. Het liefst wil ik dat het een kleine stap is voor bewoners om de wijkagent te ontmoeten.’ Wat is je wens voor de toekomst, Nadja? ‘Het allerbelangrijkste is dat alle dorpsbewoners weten wie hun wijkagent is en dat de afstand tussen de politie en de bewoners kleiner wordt. Als ik weet wat er in een dorp speelt, kan ik beter inspelen op de vraag. Hoe fijn is het als iemand met de juiste ondersteuning zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen.’

22 Mandeguod De mouwen omheech Update Plan Boppeslach Nei it geweldige nijs dat Plan Boppeslach beleanne wie mei in Europese Leader Pop3 subsydzje fan € 150.000 wiene we út ‘e skroeven. Op 9 july ha we it moaie nijs dield mei alle (sport)ferieningen en harren meinommen yn de plannen. De ferieningen wienen unanym: machtich moai plan, moat altyd trochgean! Mei ús allen de skouders der ûnder en de mouwen omheech. Op sneon 10 july wie it hiele doarp útnoege foar in lyts feestje en de presintaasje fan de plannen. (sjoch ferslach fan Wytske Vermeulen Anema). Nei dizze twa moaie dagen mei in soad positive reaksjes út it doarp, stiene we ek al gau wer mei beide fuotten op ’e grûn want dizze subsydzje wie machtich moai, mar by lange nei net genôch om it plan út te fieren. De ôfrûne moannen ha we dan ek hiel drok dwaande west mei it oanfreegjen fan mear subsydzjes en fûnsen. It iene fûns is wat makliker oan te freegjen as it oare. En je moatte foaral in soad geduld ha, want in tasizzing (of ôfwizing) lit faak in pear moanne op him wachtsje. Sportakkoard Ljouwert wie rap en kaam mei in bedrach fan € 12.500 oer de brêge as bydrage foar de beweechtún. Dat makke dat we oer de helte binne! Wurkgroepen Plan Boppeslach is foaral in plan mei elkoar en foar elkoar en it is dan ek prachtich om te sjen dat de Mantgumers dat ek sa fiele. Der stiene samar 60 nammen op de listen om frijwilligerswurk foar Plan Boppeslach te dwaan. De wurkgroepen “kommunikaasje”, “Doarpsaksjes” en “werving frijwilligers” is al drok oan de slach. Ynkoarten mear hjiroer. Wolle jo ek wat dwaan yn it plan (dat kin fan sopsiede oant snoeie en fan timmerje oant kofjeskinke) stjoer dan in mailtsje nei boppeslach@wjukken.nl of sjit efkes ien fan it projektteam oan. De útfiering De tekening foar fase 1 leit mominteel by de gemeente Ljouwert (eigener fan it baggerdepot). We ferwachtsje dêr ynkoarten in positive reaksje op sadat yn it neijier de kraan oan ’e slach kin mei it grûnwurk. Ek leit de oanlis fan de beweechtún ein dit jier/begjin takom jier yn de planning.

september 2021 23 Stypje it plan We ha al ferskillende kearen de fraach hân: kinne we ek donearje foar Plan Boppeslach? Fansels kin dat! De wurkgroep Doarpenaksjes komt de kommende moannen mei ludike “jildophel­aksjes” dêr’t we de Mantgumers freegje om foaral mei te dwaan. Alle donaasjes, lyts en grut, binne mear as wolkom. Mar jo kinne ek it plan stypje troch jo oan te melden as frijwilliger. Foar elk oere dat in frijwillger stekt yn de realisaasje fan Plan Boppeslach (bygelyks helpe by timmerjen, snoeien, oanlis natuurspeeltún, naaien fan kessens, siede fan sop foar frijwilligers, ensfh.) krije we jild foar it Plan. Frijwilligers binne dan ek “goud” wurdich foar Plan Boppeslach. Mear ynformaasje Binne jo noch net alhiel op ’e hichte fan Plan Boppeslach? Op www.mantgum. com fine jo by nijs it projektplan. Ek ha we in eigen facebookside @planboppeslach. En fansels ynformearret it projektteam jo ek mei in soad wille. Foar fragen kinne jo ek maile nei boppeslach@wjukken.nl Groetnis! Projektteam Plan Boppeslach Korrie Dijkstra – Baukje Stienstra – Jelmer Jonker – Karin van Beest – Jant van Dijk Eef Heinhuis - ervaren trainer Mindfulness categorie 1 MBSR - MBCL - IMP Zenmeditatie Meer weten? Telefoon: 0612822712 eefheinhuis@8je.nl - www.8je.nl Dokter Fokkewei 10/12, Mantgum

24 Mandeguod

september 2021 25 Bericht van Doarpskeamer Nij Baarderadiel Cursus ‘Werken met DigiD’ in MFC de Wjukken De overheid doet steeds meer via het internet. Of het nu gaat om het aanvragen van huurtoeslag, het aanvragen van zorg, of je belastingaangifte. De overheid verwacht dat burgers dit zelf doen. Veel mensen weten dat niet of vinden dit lastig. Daarom biedt dbieb de gratis cursus ‘Werken met DigiD’ aan. Wie meedoet aan deze cursus, leert te werken met de digitale overheid. Hoe op een handige manier informatie te zoeken is bijvoorbeeld, of hoe een aanvraag bij een gemeente gedaan kan worden. In vier ochtenden leggen ervaren cursusleiders de verschillende onderwerpen stap­voor­stap uit. Bij de cursus hoort een werkboek, waarin alles rustig is na te lezen en waarin de voorbeelden worden uitgelegd. Deelname aan deze cursus is gratis. Er is geen examen aan de cursus verbonden, maar de deelnemers krijgen na afloop wel een certificaat. Om mee te kunnen doen is enige computerervaring wel noodzakelijk. Op dinsdag 7 september van 15.00 – 16.00 in MFC de Wjukken, komt Renate Cazemier van dbieb vertellen over het belang van digitale vaardigheden en is er mogelijkheid tot inschrijven voor Werken met DigiD. Data en tijden Woensdag 29 september, 6, 13 en 20 oktober, 13.30 – 15.30u Locatie MFC de Wjukken, Mantgum Deelname is gratis, aanmelden noodzakelijk Aanmelden kan op 7 september of via de website van de bibliotheek www.dbieb.nl/digid. Meer informatie bij Renate Cazemier r.cazemier@dbieb.nl Telefonisch bereikbaar op 058­2347732 Meer informatie en aanmelden: www.dbieb.nl/digid

26 Mandeguod Nieuws uit de Doarpskeamer Tekst: Marina van Rossum Gertruud van der Veen, medewerker Vrijwilligerswerk Amaryllis organisaties als buurt­/dorpsbewoners zoeken vrijwilligers. Wij promoten het vrijwilligerswerk o.a. in lokale kranten en op social media en organiseren jaarlijks het vrijwilligersfestival. Er zijn ook bewoners die graag geholpen willen worden bij het vinden van vrijwilligerswerk. Ze kunnen dan een afspraak maken via de site van SamenLeeuwarden.nl voor een individueel gesprek en komen dan bij mij en mijn collega’s terecht. Naast bewoners kunnen ook organisaties gebruik maken van mijn expertise op het gebied van vrijwilligers.” Hoe verloopt zo’n individueel We zitten samen aan de tafel in de erker als Gertruud mij meeneemt in haar werkzaamheden bij Amaryllis, waar ze sinds een jaar is toegevoegd aan het onderdeel Vrijwilligerswerk. Waar kom ik meer te weten over vrijwilligerswerk? “Alle bewoners van de Gemeente Leeuwarden die geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk kunnen via de website SamenLeeuwarden.nl een aanbod van ruim 500 vacatures vinden op de vacaturebank. Zowel gesprek? “Niet iedereen weet meteen wat hij wil of waar zijn talent en kracht ligt. Ik ga dan in gesprek om een beeld van de persoon te krijgen, informatie te geven over organisaties en mogelijkheden en hoop zo samen de perfecte vrijwilligersplek te vinden. Deze mogelijkheid van het individuele gesprek wil ik ook graag inzetten bij de Doarpskeamer. Als een bewoner tijd over heeft en graag iets wil doen, sociaal contact zoekt, tijd en talent in wil zetten voor de gemeenschap, dan kan dat allemaal via vrijwilligerswerk. Ik kan informatie geven, contacten leggen

september 2021 27 en waar nodig advies vragen bij andere vrijwilligersorganisaties. Dus voor het zoeken naar een leuke plek heb ik een groot netwerk tot mijn beschikking.” Wat trekt je aan in deze functie? “Het geeft natuurlijk voldoening als iemand die misschien eerst verlegen lijkt, door een juiste werkplek helemaal opbloeit, geniet van de werkzaamheden en zich gelukkig voelt. Twee weken nadat een bewoner een vrijwilligersbaan gevonden heeft, neem ik contact op om te horen hoe het gaat. Als ik dan hoor dat het van beide kanten zo bevalt dat iemand een vaste baan aangeboden heeft gekregen inclusief opleiding, dan ben ik heel blij. Iedere vrijwilliger krijgt wel iets uit zijn inzet. Denk daarbij aan leuke contacten, waaruit vriendschappen ontstaan; het opbouwen van een sociaal netwerk of het blij maken van een bewoner, die niet meer in staat is zijn eigen boodschappen te doen. Dit alles stimuleert om de juiste mens op de juiste vrijwilligersplaats te krijgen.” Wat is je wens voor de toekomst? “Dat bewoners me opzoeken, me mee laten denken en beseffen dat er voor iedereen een leuke werkplek te vinden is. Een plek waar je je thuis voelt, leuke mensen ontmoet, zingeving ervaart en voelt dat jij ertoe doet!” Tot slot vertelt Gertruud dat zij contactpersoon vrijwilligerswerk is vanuit het dorpenteam Zuid waar de Doarpskeamer Nij Baarderadeel onderdeel van uitmaakt. “Ik zie uit naar alle nieuwe ontmoetingen en heb er echt zin in.” Gertruud zal tijdens de Doarpskeamer op dinsdagmiddag 14 en 28 september a.s. een inloopspreekuur houden van 13.30 tot 16.30 uur. U bent van harte welkom.

28 Mandeguod Een klompvoetje is tegenwoordig gelukkig geen handicap meer Tekst en foto’s door Johan Vogelzang Het hebben van een klompvoetje wordt niet meer als een handicap beschouwd, omdat er sinds 2014 een goede behandelmethode is voor de baby’s bij wie het bijzondere voetje wordt geconstateerd. De Ponsettimethode biedt deze kinderen een uitkomst. De op 5 maart van dit jaar geboren Sarah Marija Gerlofs uit Mantgum is één van de tweehonderd kinderen in Nederland die jaarlijks met zo’n voetje ter wereld komt. “Op zich is het een normaal voetje, met alles erop en eraan. Het enige dat er anders aan is, is dat het voetje gedraaid is”, zegt moeder Marieke Buma. ‘Ik zag meteen dat ze verder een gezond kindje is’ Marieke en man Steven Gerlofs zijn trots op en blij met hun Sarah, net zoals ze dat zijn met hun andere dochters Mila en Ninthe. “Ik zag meteen dat ze verder een gezond kindje is”, lacht ze. Marieke is zelf inmiddels veertien jaar kraamverzorgster van beroep en heeft in

september 2021 29 de loop der jaren enig inzicht gekregen op het gebied van baby’s. Bij de twintig­weken­echo werd al een klompvoetje geconstateerd. “Mijn wereld stond even op zijn kop. Maar al vrij snel denk je dan: als het kindje verder maar gezond is. Toen ik haar zag voelde ik dat meteen.” De bevalling verliep gelukkig voorspoedig De ‘handicap’ heeft geen invloed op de bevalling. “Die verliep hetzelfde als de twee keer ervoor, gewoon als thuisbevalling. Alhoewel ik volgens het MCL Leeuwarden in het ziekenhuis had moeten bevallen omdat er een kleine kans was dat er iets mis zou kunnen gaan. Gelukkig zei de orthopeed bij het klompvoetcentrum bij het UMCG in Groningen dat ik thuis mocht bevallen. Dat was toch wel erg fijn.” Wat bovendien een opluchting was, was dat Sarah niet binnen 48 uur haar eerste behandeling moest hebben. “Dat hadden ze bij het MCL wel gezegd, maar van het UMCG mocht het iets later. Als we maar binnen een week zouden langs komen. Daardoor konden we thuis rustig met zijn allen bijkomen van de bevalling en aan elkaar wennen. Het is toch fijn dat je daar de tijd voor krijgt en je haar bijvoorbeeld nog een paar keer lekker in bad kunt doen voordat ze het gips aan haar voetje heeft.” Sowieso wordt er bij het klompvoetcentrum in Groningen goed met de ouders en de kinderen meegedacht. Tussen het wisselen van het oude en nieuwe gips door wordt er bijvoorbeeld tijd vrijgemaakt waarin de moeder het kindje eventjes mag wassen. “Ze zijn er echt super lief.” Bij tachtig procent van de kinderen met een klompvoetje is er bovendien niks geestelijks of lichamelijks aan de hand. Bij de overige twintig procent wel helaas. Een klompvoetje is geen handicap ‘voor het leven’ meer Maar zo ingrijpend als het vroeger was, is het gelukkig niet meer. Sarah kan straks alles wat gewone kinderen ook kunnen. Marieke: “Misschien dat ze geen sportwedstrijden kan winnen, maar welk kind kan dat wel?” Ouderen weten zich nog wel te herinneren dat een klompvoet vroeger een vervelende situatie was, waar nauwelijks iets aan te doen was. Dat is tegenwoordig wel anders. Sarah’s voet is inmiddels zes keer opnieuw in het gips gezet terwijl het langzaam de goede richting op wordt gemasseerd en geduwd. Zonder dat ze pijn heeft, want op die leeftijd is het lichaam nog flexibel.→

30 Mandeguod ook van belang hoe je als ouders ermee omgaat”, zegt Marieke. “Op haar vierde verjaardag wordt het in elk geval groot feest, want dan mag haar brace er voor altijd af!” Het enige dat operatief moest gebeuren, was dat haar achillespees werd doorgesneden. Die moet opnieuw aangroeien om de pees langer te krijgen zodat ze haar voet straks goed kan afwikkelen bij het lopen. Drie jaar lang ‘s nachts een brace om de voetjes Na de achillespees­operatie zat Sarah’s voetje drie weken in het gips om daarna vervangen te worden door een brace. De brace zal voor een periode van drie maanden 23 uur per dag aan haar beide voetjes vastzitten, zodat alles in de juiste stand komt. Na die drie maanden zal ze nog ongeveer drie jaar lang met de brace aan haar voeten moeten slapen. Overdag zal ze de brace echter niet meer hoeven te gebruiken en kan ze dus zich normaal ontwikkelen zoals ieder kind. Marieke en Steven zullen wel drie jaar lang elke avond de brace bij hun dochter moeten vastmaken. “Het is dus De Ponsetti-methode is een uitkomst Over de oorzaak is weinig bekend. Bij de meeste kinderen wordt het al voor de geboorte op de echo gezien. Daarna krijgen de ouders voorlichting over de behandeling. De Ponsetti­methode betekent dat het voetje wekelijks zachtjes wordt gerekt en gemanipuleerd en ingegipst. De spieren en pezen aan de binnen­ en achterkant worden door de behandeling opgerekt en ontspannen. Ook komen de botten langzaam beter te staan. Deze behandeling doet het kind geen pijn. Gemiddeld zijn zes gipsbehandelingen nodig. Soms is de behandeling niet voldoende en volgt een kleine operatie waarbij de achillespees wordt verlengd, waarna de voet drie weken met gips in de goede stand wordt gezet. Dat wordt opgevolgd met een brace, die drie maanden 23 uur per dag moet worden gedragen. Daarna hoeft dat alleen nog tijdens het slapen tot Sarah Marija ongeveer vier jaar is. Uit de krant Rondom Leeuwarden komt dit artikel over Sarah Marija, het kindje van Marieke Buma en Steven Gerlofs.

september 2021 31

32 Mandeguod

september 2021 33 Mantgumer Gert-Anne van der Bos wint na 6 jaar weer de PC Gert-Anne van der Bos (Mantgum), Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie) en Erwin Zijlstra (Oosterlittens) hebben woensdag 4 augustus de 168e editie van de PC gewonnen. Op het Sjûkelân in Franeker waren ze met 5-2 6-6 te sterk voor Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. Tijdens de huldiging werd Erwin Zijlstra tot Koning uitgeroepen. “Mooier is er niet”, zegt Gert­Anne van der Bos na de zeer spannende finale. “Je hebt ‘m weer eens te pakken. Je staat tien keer in de finale en je hebt liever meer eerste dan tweede prijzen. Als je later een oude man bent, kun je terugkijken op een mooie tijd. Maar het werd wel weer eens even tijd.” Het was een finale waarbij het echt dicht bij elkaar lag en waar de PC pas echt spannend werd. Partuur op sleeptouw Toch ging het niet vanzelf, zegt ook Van der Bos. “Je weet dat je aan de bak moet en dat je jezelf moet uitdagen.” Die rol zag hij ook voor zichzelf. “Je neemt het partuur op sleeptouw. Je bent vanaf januari al aan het trainen. We gingen er met zijn drieën tegenaan. Dit is weer een prachtig mooie dag.” Voor Erwin Zijlstra was het de eerste keer, voor Van der Bos en Triemstra de zesde winst van de PC. Triemstra heeft 21 PC’s op zijn naam en wilde zich graag bewijzen. “Het werd ook weer tijd, vanaf 2015 niet meer gewonnen. Je hebt veel finales verloren, dan wil je zo graag winnen.” Triemstra staat nu derde in het eeuwige PC­klassement. Van der Bos klimt de top tien in. Na de finale is aan Erwin Zijlstra duidelijk te merken dat zijn eerste PCwinst nog even moet inzakken. “In de partij ben je er helemaal niet mee bezig, maar nu begint het door te dringen.” Op scherp zetten Hij is maar wat blij met de overwinning. “De eerste twee partijen waren wat makkelijker, maar daarna werden we wel op scherp gezet. Ik zei tijdens de finale: misschien komt het wel goed uit dat we wat fouten maakten. Het heeft ons op scherp gezet. We bleven doorzetten. We hebben er hard aan gewerkt, het is geweldig dat het zich zo uitbetaalt.” Vooraf hoorden beide parturen al bij de grote favorieten voor de winst. Marten Bergsma is in goede vorm en zijn teammaat Dylan Drent heeft ook een goeie indruk laten zien. Het partuur van Van der Bos was wat minder constant, maar met Zijlstra en Triemstra heeft hij al laten zien dat ze elkaar erg kunnen optillen. Bron: Omrop Fryslân

34 Mandeguod Beste filmhuisbezoekers en anderen We gaan weer los!! De vakanties zijn zo goed als voorbij. Sommigen hebben het misschien nog in het vooruitzicht. Wij hebben er weer zin in om jullie te ontmoeten! De Corona heeft helaas veel in de war geschopt afgelopen jaar. Om 19.45 uur is de zaal open en om 20.00 uur begint de film. Alles onder goede Corona maatregelen! Met filmgroet van Anne, Karin, Wiebe, Klaas, Leo en Christa. Vrijdag 24 september “Rocketman” (2019) Heerlijke muziek en dansen mag. Wij hopen dat u weer gezellig komt kijken en napraten. Neem gerust vrienden, buren, familie mee. Verenigd Koninkrijk, Biografie / Drama, 121 minuten geregisseerd door Dexter Fletcher met Taron Egerton, Jamie Bell en Bryce Dallas Howard ‘Rocketman’. Het waargebeurde verhaal van Elton John. Elton besluit als jonge jongen naar het beroemde conservatorium Royal Academy of Music te gaan, waarna hij vervolgens een muzikale samenwerking met Bernie Taupin aangaat. Uiteindelijk zal hij uitgroeien tot een wereldberoemde superster.

september 2021 35 Vrijdag 8 oktober “Im Labyrinth des Schweigens“(2014) Duitsland, drama, 124 minuten, geregisseerd door Giulio Ricciarelli met Alexander Fehling, André Szymanski en Gert Voss Duitsland aan het einde van de jaren vijftig. De economie kent hoge toppen, de mensen hebben opnieuw een goed gevoel en de gebeurtenissen van minder dan twintig jaar eerder verdwijnen langzaam maar zeker naar de achtergrond. Maar op een dag moet journalist Thomas Gnielka in Frankfurt voor de rechtbank verschijnen. In verband met een voormalig kampbewaarder van Auschwitz die als leraar schijnt te werken. Op 24 oktober zal er een filmmiddag met thema zijn! Houd u de agenda in de gaten en de website van de Wjukken?

36 Mandeguod

september 2021 37 Verenigingen Vereniging Biljartvereniging Mantgum Bridgeclub Doarpsmienskip Mantgum Fûgelwacht Mantgum Gymnastiekvereniging Weidum Herensociëteit Vriendenkring Iisclub De Twa Doarpen Contactpersoon / email M. Visser Telefoon J. W. Verhoef doarpsmienskip@mantgum.com E. van der Hem K. Bosma S. Cnossen J. van der Werf Jeu de Boulesvereniging Wjukslach G. Kuperus Keatsferiening Jacob Klaver Korfbalvereniging WWC Loopgroep Rûnom Mantgum Mannenkoor Mantgumer Maten Mantgum Leeft Mantgumer Tennisclub Merke Commisje Mantgum D. Lont J. Noorman Maaike Kuipers - mantgumleeft@gmail.com P. Kuipers Fam. Nutma Muziekvereniging Harmonie Weidum J. de Boer - info@harmonieweidum.nl Oudercommissie De Gielguorde Plan Boppeslach ocgielguorde@gmail.com Resitearkolleezje Frisia 1874 Soos 60+ Speeltuinvereniging De Pôle Stichting Freed Stichting Wjukken Uitvaartvereniging De Laatste Eer Voetbalvereniging Oosterlittens Werkgroep Historie Mantgum Wietwetterklup Jant van Dijk - boppeslach@wjukken.nl Frisia1874@gmail.com C. Kaspers J. Nijboer bestuur@wjukken.nl G. Terpstra D. Ottema R.W. Steensma R. de Groot 06 20 49 43 45 058 250 14 05 058 255 25 85 058 250 10 90 058 822 27 63 058 250 14 34 058 250 13 09 058 250 10 38 058 254 20 51 J.Cuperus - info@jacobklaver.nl Jant van Dijk 06 10 05 79 01 058 250 18 13 058 251 96 81 058 251 93 93 058 250 15 97 058 250 11 44 058 250 40 97 06 20 55 71 23 06 20 49 43 45 06 51 22 11 65 06 15 04 77 98 06 14 41 16 80 058 250 22 41 058 850 63 92 058 251 94 02

38 Mandeguod Activiteiten september Datum Tijd Zondag 5 september Dinsdag 7 september Snein 12 september Dinsdag 14 september Zaterdag 18 september Zondag 19 september Woensdag 24 september Zaterdag 25 september Dinsdag 28 september Woensdag 29 september 10.00 Activiteit Tsjerketsjinst 15.00 - 16.00 Lezing/informatiebijeenkomst over digitale vaardigheden vanuit dBieb 10.00 Keatspartij: Lytse PC 13.30 - 16.30 Aanwezigheid van coördinator vrijwilligerswerk Amaryllis 19.00 10.00 20.00 Herfsttoernooi Jeu de Boules Tsjerketsjinst Filmhuisfilm: Rocketman 13.30 - 17.30 Opening Buurtkamer/ Doarpskeamer 13.30 - 16.30 Aanwezigheid van coördinator vrijwilligerswerk Amaryllis 13.30 - 15.30 Werken met DigiD 20.00 - 22.00 Algemene Ledenvergadering Doarpsmienskip Mantgum Dinsdag 6 oktober 13.30 - 15.30 Werken met DigiD (www.dbieb.nl/digid) Locatie Mariakerk Mantgum MFC de Wjukken Sportfjild MFC de Wjukken/ Doarspkeamer Jeu de Boulesbaan bij MFC de Wjukken Mariakerk Mantgum MFC de Wjukken MFC de Wjukken MFC de Wjukken/ Doarspkeamer MFC de Wjukken MFC de Wjukken en uitwijkmogelijkheid Sporthal de Greidhoeke in Oosterend MFC de Wjukken Wijkagent Iedere eerste dinsdag van de maand aanwezig voor vragen in de Wjukken van 14.00 - 16.00 uur. Oud papier wordt 13 keer per jaar opgehaald. U kunt deze data terugvinden op de afvalkalender 2021 van Omrin. De data zijn ook te vinden op de Omrin-website. www.omrin.nl/bij-mij-thuis/services/afvalkalender. Of Googlen naar Afvalkalender Mantgum.

september 2021 39 Weekagenda Maandag AMV Fanfare ’Harmonie Weidum’ Yoga Zenmeditatie Dinsdag Peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ Urker Vishandel Doarpskeamer Judo, 4 t/m 7 jaar Judo, 7 t/m 8 jaar Judo, 8 t/m 9 jaar Judo, 10 jaar en ouder Bootcamp door Sander Hageman Medische fitness Yogalessen Marian Ypma/Studio Fitaal Woensdag Peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ Kaartmiddag Biljarten 60+ Bodyflow, Studio Fitaal Pilates, Studio Fitaal Malletband ‘Harmonie Weidum’ Donderdag Peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ Pianoles Kids swing 4 t/m 7 jaar Pizzabakker Funky kids 7 t/m 10 jaar Modern dance 10 jaar en ouder Bootcamp door Sander Hageman Fifty + fit. door Sander Hageman Jeu de boules competitie Clinic beginnen met Hardlopen Yoga Yoga, YogaRutger Vrijdag Peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ Doarpskeamer Bridgen Pilates Studio Fitaal Vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) Vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) Biljartcompetitie Zaterdag Bootcamp door Sander Hageman 15.30 uur OBS de Gielguorde 19.30 - 21.00 uur Dorpshuis Weidum 19.00 - 20.30 uur Fysiopraktijk Sybesma 19.45 - 21.30 uur Dokter Fokkewei 08.15 - 12.15 uur MFC Wjukken 15.30 - 18.00 uur Bij de Poiesz 13.00 - 17.00 uur MFC Wjukken 15.45 - 16.30 uur Gymzaal 16.30 - 17.15 uur Gymzaal 17.15 - 18.05 uur Gymzaal 18.05 - 19.00 uur Gymzaal 19.00 - 20.00 uur Sportveld 19.00 - 20.30 uur Fysiopraktijk Sybesma 19.45 - 20.45 uur Basisschool Mantgum 08.15 - 12.15 uur MFC Wjukken 14.00 uur MFC Wjukken 14.00 - 16.00 uur MFC Wjukken 18.45 - 19.40 uur Basisschool De Gielguorde 19.45 - 20.40 uur Basisschool De Gielguorde 19.30 - 21.30 uur Dorpshuis Weidum 08.15 - 12.15 uur MFC Wjukken 14.50 - 21.30 uur MFC Wjukken 15.45 - 16.30 uur Gymzaal 16.30 uur Bij de Poiesz 16.30 - 17.15 uur Gymzaal 17.15 - 18.05 uur Gymzaal 19.00 - 20.00 uur Sportveld 20.00 uur Sportveld 19.30 uur Stal fam. Odinga Skillaerd 19.30 uur Bij mfc Wjukken 19.00 - 20.30 uur Fysiopraktijk Sybesma 20.00 - 21.00 uur Basisschool De Gielguorde 08.15 - 12.15 uur MFC Wjukken 9.00 - 12.30 uur MFC Wjukken 14.00 - 17.30 uur MFC Wjukken 09.00 - 09.55 uur Dorpshuis Weidum 09.15 -10.15 uur MFC Wjukken 10.30 -11.30 uur MFC Wjukken 19.30 uur Café Bonnema 08.30 en 9.30 uur Sportveld

40 Mandeguod Instellingen Instelling Apotheekhoudende Huisarts Bergwerff Buitenschoolse opvang De Vrijbuiters Doarpstsjerke Mantgum & Skillaerd Dokterswacht Friesland Fysiotherapiepraktijk Mantgum Gastouderopvang It Swânnennest Gastouderopvang Seerôvers en Lânrotten Gastouderopvang Us Wouterkes Gastouderopvang Yvonne Dolstra Gemeente Leeuwarden, klein leed Gezondheidscentrum It Kleaster Kinderopvang It Flinterke Logopediepraktijk Mantgum Mantgum Foar Inoar Mindfulnesstraining en zenmeditatie J. Sybesma G. van der Heide J. Wijnja R. van der Veen dolstrayvonne@gmail.com itkleaster@ezorg.nl E. Hartvelt A. Wijnstra foarinoar@mantgum.com Eef Heinhuis Peuteropvang ‘De Pukkewjuk’ (‘Kids First’) E. Hartvelt Politie Service Centrum Shiatsu & Massagetherapie Sportcentrum Akkermans Studio Fitaal YogaRutger Ant Folkerts Info@massagepraktijkantwerk.nl V. Akkermans M. Ypma Rutger Feitsma info@yogarutger.nl Wilt u ook bij deze instellingen vermeld staan? Stuur dan een e-mail naar mandeguod@gmail.com en wij nemen contact met u op. Waar zijn in Mantgum AED’s aanwezig? MFC Wjukken (dag en nacht) hoofdingang gebouw Poiesz Supermarkt, alleen tijdens openingstijden Fysiotherapie Jelle Sybesma, werkdagen 08.00 - 18.00 uur Wat te doen bij een incident: eerst 112 bellen. Contactpersoon / email praktijkbergwerff@ezorg.nl apotheekbergwerff@ezorg.nl E. Hartvelt R. de Groot rsdegroot@terphus.nl Telefoon 0517 34 12 72 0517 34 27 26 088 035 04 00 06 51 96 89 90 0900 112 71 12 058 250 14 14 058 250 15 23 058 250 19 52 058 250 13 63 06 10 43 10 76 058 257 66 66 058 763 45 13 088 035 04 00 06 27 06 49 94 058 250 15 57 06 12 82 27 12 088 035 04 00 0900 88 44 06 52 13 31 30 0515 42 56 12 06 42 01 22 03

september 2021 41

42 Mandeguod Nieuws uit de Doarpstsjerke Mantgum & Skillaerd Vieringen in september 2021 Op 5 en 19 september is er om 10.00 uur een dienst in de Doarpstsjerke. Na de viering drinken we gezamenlijk koffie en is er ruimte voor ontmoeting. Daarbij is iedereen welkom, ook als u niet de viering bijwoont. Fan herte wolkom! Alle registers open! Dit stond op de uitnodiging die huis aan huis verspreid is in mei met de vraag om bij te dragen aan de restauratie van het Van Dam orgel in onze Mariakerk. De reacties van jullie waren boven verwachting! Door bijna 100 inwoners van ons dorp is een gift overgemaakt op de bankrekening van de kerk. Het totale bedrag dat tot nu toe is binnengekomen bedraagt € 4500,­. We zijn als kerkrentmeesters ontzettend blij met dit bedrag! Wanneer de totale restauratie is afgerond gaan we zoals beloofd, een geweldige muzikale avond voor alle gulle gevers organiseren. Mede dankzij jullie kan het orgel, als het weer bespeeld wordt, haar klanken weer laten klinken. De timmerlieden en schilders zijn in juni vertrokken en hun plaats is ingenomen door de orgelbouwers die eind juni begonnen zijn om de onderdelen van het orgel, nadat de orgelkas door de restauratieschilders Veltman en Veldman uit Groningen opnieuw is geschilderd en het bladgoud gepoetst is, weer te monteren. Ook worden de twee nieuwe registers geplaatst wat het orgel straks een nog mooiere totaalklank geeft dan het al had. Na afronding van de werkzaamheden van het orgel zal er ook een aanvang worden genomen met het plaatsen van de nieuwe verwarming. De voorbereidende werkzaamheden zijn al uitgevoerd toen de steigers nog in de kerk stonden. Ook de nieuwe verlichting

september 2021 43 is reeds geplaatst en wordt in de komende tijd afgesteld en gericht, zodat bepaalde elementen in de kerk die dat verdienen letterlijk “in het licht” kunnen worden gezet. We zijn er nog niet, maar er wordt gestaag doorgewerkt om straks een prachtige kerk in het dorp te hebben waar een ieder trots op mag zijn en bij gelegenheden die georganiseerd worden, een normale zondagse eredienst, een expositie of lezing, het waard is om er van te genieten. Door de begeleiding Keek op de Kerk Elke maand stelt een betrokkene van de Doarpstsjerke zich even kort voor. Naam: Gudula van Beem Wat draag je bij aan de Doarpstsjerke? Wat houdt dat in de praktijk in? ‘Doarpstsjerke zijn’ is voor mij een bezielde beweging die open staat voor iedereen en niemand uitsluit. Daarbij hoort een plek die haar deuren opent op zondag en met Breek de Week op woensdag. Ik verzorg de communicatie van de Doarpstsjerke, draag mijn steentje bij aan het pastoraat en werk samen met de Gielguorde. Want kinderen horen er natuurlijk bij. Het kerstkoorproject en de schoenendoosactie voor de basisschool was vorig jaar heel geslaagd en smaakt naar meer. En dat geldt ook voor Palmpeaske met Paashaantjes en kinderen die enthousiast meedoen met het Pinksterbakken. We kunnen niet wachten om er het komende jaar weer een groot feest van te maken met Kerst, Pasen en Pinksteren. Waar kom je vandaan? Berne yn Itens as tredde yn in gesin fan 4 bern. Begjin jieren 70 binne we ‘emigreard’ nei Ferwert. Dernei ôfsakke nei Stiens wer’t ús Heit en Mem noch hieltyd wenje. Foar de stúdzje nei Grins. → van de architect Sake Mulder en het uitvoeren van de plannen van de kerkrentmeesters en de kerkenraad komen we straks tot een voor velerlei doeleinden te gebruiken kerk in ons dorp. Mede dankzij jullie zien we straks ernaar uit als alles rondom de restauratie klaar is, om de kerk weer in gebruik te nemen en dat alle registers dan letterlijk opengetrokken kunnen worden! Rinse de Groot

44 Mandeguod Dêr ek oan it wurk as dosint wiskunde en toaniel. Yn 1996 ha wy twa jier wurke en libbe yn Bawku, Ghana. In hiel bysûndere tiid. Wer werom yn Nederlân, fia Zeist nei Utert en Leusden. Doe waard it 2014, inmiddels wie dochter Noëz ek berne en seinen we wolris tsjin elkoar: ‘Letter as we grut binne, gean we werom nei Fryslân’. Mar ja, wannear is letter? Letter waard no! Sûnt de simmer fan 2015 wenje wy mei in soad wille oan de van Galemawei. Us gesin is ek noch útwreide mei ús hûntsje Silke. Wat vult je week? Sinds 2002 heb ik met veel plezier een eigen bedrijf, OCHO Training & Advies. Ik begeleid teams om beter samen te werken en coach mensen die struikelen over het leven en werk. Interessant, zinvol en inspirerend werk. Sinds begin van dit jaar schrijf ik een maandelijkse column voor trainers, coaches en leidinggevenden over zelfkennis, samenwerken, leren, overleven en alles wat zich daartussen afspeelt. Waar kunnen we je voor wakker maken? Live Argentijnse Tango muziek en dan een mooie Tango dansen Blijf op de hoogte van de Doarpstsjerke! Ontvangt u graag onze tweewekelijkse nieuwsbrief, meldt u aan bij b.jilderda@gmail.com Of bel naar 058 289 85 02, dan bezorgen we de nieuwsbrief in uw brievenbus. Voor actuele informatie: www.pkn­mantgum.nl en Facebook Doarpstsjerke Mantgum & Skillaerd. Hartelijke groet namens de kerkenraad, Gudula van Beem

september 2021 45

46 Mandeguod Wiebe Talsma’s fietstocht naar het zuiden. Tekst en foto’s : Wiebe Talsma Vorig jaar hadden vrienden van ons het Pieterpad gefietst! Door een blessure aan mijn knie ging het hardlopen niet meer, en dat deed pijn – meer pijn dan de pijn aan mijn knie, omdat bewegen een uitlaatklep is voor mij. En dat leek me ook best leuk, dus in augustus 2020 (de warmste tijd van het jaar…) ben ik van Mantgum naar Pieterburen gefietst en daarna in etappes naar Maastricht afgezakt met in totaal 745 km op de teller. Voor het eerst bepakt en bezakt op fietsvakantie. Niet wetende wat dat inhoudt, was ik met te veel kilo’s bagage gestart. Mijn fiets leek soms wel een paard dat vaak steigerde van het gewicht op de bagagedrager. Een paar maanden na het Pieterpad begon ik te dromen over een reisje langs de Rijn om dan maar meteen ook de Moezel en de Maas mee te nemen. De Rijn, waar ik vaak langs geweest ben als Zonnebloem­vrijwilliger op de MPS de Zonnebloemboot. Mooie herinneringen aan deze reisjes en de natuur, die uitstapjes met deelnemers van de Zonnebloem. Het bleef in mijn hoofd spoken om deze tocht eens op de fiets te doen. Dinsdag de 15de juni 2021, een dag na de verjaardag van Rennie, ben ik met een bepakte fiets van start gegaan. Van Mantgum naar Kampen en daar het tentje opgezet. Woensdag de 16de de oever van de IJssel gevolgd en in Doesburg weer het tentje opgezet. De daags daarna gefietst langs de oever van de Neder­Rijn om uiteindelijk bij de Rijn uit te komen en deze te volgen tot Lobith en ook hier in het tentje de nacht door gebracht. Elke ochtend om 07.00 uur uit de slaapzak om dan om 08.00 uur verder te fietsen. Het eten heb ik nooit moeilijk over gedaan, onderweg scharrelde ik dan mijn ontbijt en lunch wel op en vaak was dat bij een ‘Bäckerei und Conditorei’. ‘s Avonds na het opzetten van het tentje was het vaak een restaurant met schnitzel, patat en een flinke pot bier om de vochthuishouding weer op peil te brengen. Wat ook belangrijk was, was het feit dat ze in het restaurant wifi hadden – dat was steevast het eerste waar ik naar vroeg.

september 2021 47 Via Duitsland… Zo ben ik van Lobith naar Xanten gefietst en de dag daarna naar Duisburg. Fietsen door de enorme industriegebieden/het Ruhrgebied, waar ik me een weg door moest zien te vinden en te worstelen, echt deprimerend. Maar zo nu en dan kreeg ik een oppepper door met iemand een babbeltje aan te gaan. Bij Düsseldorf, waar we altijd aanmeerden, zat ik net aan de verkeerde linkerkant van de Rijn om herinneringen op te halen en daarom ik heb Düsseldorf maar links laten liggen, alhoewel het een prachtig oud Altstadt/centrum heeft. Ná Düsseldorf wordt het een stuk aangenamer om te fietsen, geen industrie meer en de natuur wordt steeds mooier en ook mijn herinneringen aan Keulen en Andernach gaan terug naar de Zonnebloem. Bij beide plaatsen ben ik →

48 Mandeguod wat langer blijven hangen, en dan blijkt ­ en het is ook diep triest om te zien ­ dat er nergens aangemeerde cruiseschepen liggen, vanwege de Corona. De 21ste juni, na 500 km, heb ik mezelf verwend met een vrije dag om het kasteel Schloss Drachenburg van Köenigswinter te bezoeken. De 23ste was Koblenz mijn overnachtingsplaats en ook fijn om daar weer even doorheen te dwarrelen. De 24ste is de Moezel aan de beurt, een heel ander en veel rustiger gebied, zowel op de fietspaden als wat het vrachtscheepvaart­verkeer betrof. Mooie plaatsen om te bezichtigen waren ook Cochem en Trier. De tweede dag langs de Moezel zal me nog lang bij blijven: nadat ik de hele dag 50 km in de stortregen had gefietst, heb ik maar een hotelkamer geboekt. Een tentje opzetten in de regen – alles zou kletsnat worden en klam in de tent en dat zou ook betekenen dat ik de volgende ochtend nat zou moeten inpakken, met als gevolg dat ik de volgende avond weer in een natte en klamme tent zou moeten overnachten… Nee, ik heb een heerlijk diner gehad, een geweldige nachtrust en ook een prima ontbijt. … naar Frankrijk De 26ste was het doel Metz. Vroeger gingen we zoals zovelen met vakantie naar de Franse Middellandse Zee/Côte d’Azur, langs Thionville en Metz via de route du soleil/peage. Vaak hoor je dat je beter kunt doorrijden vanwege de industriegebieden en dat je Metz beter kunt mijden. Het tegendeel is waar, het oude ‘centre ville’ is geweldig met schitterende gebouwen, waterwegen en de vele oude boogbruggen. Dus heb ik hier maar een rustdag ingepland op de Camping Municipal, deze campings staan er bovendien om bekend dat ze goedkoop zijn. Op zondag de 27ste juni, een rustdag, ben ik dan Metz gaan verkennen. Wat een schitterende stad met veel mooie oude boogbruggen, kerken en een kathedraal die een aantal keren per dag de klokken laat beieren, soms wel 15 minuten lang, wat een schitterend geluid geeft. Echt een plaats waar je graag rondslentert en op een bankje in één van de vele parken kan gaan zitten genieten.

september 2021 49 Toen heb ik – toch wel met wat pijn in het hart – besloten de tocht hier na een dikke 1100 kilometer in Charleville Mézières te beëindigen en de donderdags de trein naar huis te nemen. Maar wie weet kan ik volgend jaar het resterende gedeelte van de Maas nog fietsen. Deze fietstocht/vakantie was een geweldige ervaring die ik zo weer over zou doen, en het liefst met nog iemand. Maandags de 28ste ben ik van Metz naar Verdun gefietst door een glooiend landschap met pittige heuvels. Dus dat was vaak kreunen en puffen heuvel opwaarts fietsend, en freewheelend naar beneden met snelheden tot soms 60 km/ uur! Omdat ik vroeg in de middag al was aangekomen, ben ik daar veel oorlogsgraven en monumenten gaan bekijken, heel indrukwekkend. Op de 29ste heb ik de Maasoever gevolgd van Verdun naar Charleville Mézières: een mooie dag met een einde dat ik niet snel zal vergeten. De camping waar ik graag had gestaan was volgeboekt door festivaldeelnemers. Er zat niets anders op dan een hotelkamer te zoeken wat ook al héél moeilijk bleek te zijn vanwege het festival, maar het is me uiteindelijk wel gelukt een hotelkamer te vinden. De 30ste, een woensdagochtend, regende het pijpenstelen bij het wakker worden. Doorgaan was geen goed plan en daarom werd het nogmaals een nacht in de hotelkamer. Wat het weer betrof werd me verteld dat er geen verbetering in het vooruitzicht was. De Zonnebloemboot Wat de pijn wel verzacht heeft is dat ik voor de 6de, 7de en 8de juli ben uitgenodigd om als vrijwilliger mee te helpen op de MPS Zonnebloemboot, aangemeerd in Lemmer met als doel “de landelijke promo tour”. En hierbij mag ik de Zonnebloem­auto promoten die boven op het zonnedek geparkeerd staat. Bij de stichting De Zonnebloem ben ik vakantievrijwilliger op de MPS de Zonnebloemboot. Mijn taken op de boot zijn o.a. geweest: werkzaamheden achter de receptie en brandwacht, ook nachtdienst wordt er gedraaid door de vrijwilligers, en buiten deze diensten om is het koffieschenken, schoonmaken, stofzuigen, dweilen van o.a. de keuken. Verder een praatje maken of een spelletje doen en bij het passagieren met de deelnemers er op uit (vaak het duwen van een rolstoel) in de bovengenoemde plaatsen, waar ook Antwerpen genoemd kan worden. Maar ook landelijk ben ik met de afd. Easterwierrum en Sneek, ook met de afd. Dronrijp, naar o.a. De Bult bij Steenwijk en De Rijp in Noord Holland geweest. Ook ben →

50 Mandeguod ik als vrijwilliger chauffeur op een Zonnebloem­auto als een deelnemer/neemster daar behoefte aan heeft om familie of een evenement te bezoeken. Zo ben ik o.a. met deelneemsters naar de haven van Rotterdam geweest. Drie dagen heb ik meegeholpen op de MPS Zonnebloem. Fijn om weer even terug te zijn op de boot, oude bekenden, zowel deelnemers als vrijwilligers, heb ik ontmoet, en dan is het oude verhalen en belevenissen ophalen. Ik heb gegeten, genoten, en had een hut voor mezelf. “Wat wil een vrijwilliger eigenlijk nog meer?” Wel, dat de Zonnebloemboot weer gaat varen en de deelnemers weer kunnen genieten. Want het zien genieten en de blije gezichten van de deelnemers, daar doen we het voor!

september 2021 51 zorgvuldig en met aandacht Dag en nacht bereikbaar T 0566 60 29 22 I www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.n .nl nl

52 Mandeguod

september 2021 53 Nieuws van de jeu de boulesvereniging Wjukslach Net als iedereen heeft ook de jeu de boulesvereniging last gehad van het coronavirus. Ruim een jaar lang was het niet mogelijk om in clubverband de boules zo dichtbij mogelijk bij het butje te gooien. Gelukkig kunnen we weer starten en we nodigen dan ook iedereen die het leuk lijkt om mee te doen uit! Kom rustig op een donderdagavond om half acht een keertje proberen. Mocht je geen boules hebben: wij hebben die voldoende, dat mag dus geen belemmering zijn. Najaarscompetitie Elk jaar spelen we een voorjaarsen een najaarscompetitie; met de najaarscompetitie startten we op 26 augustus. Elke week wordt er geloot en speel je een wedstrijd tegen een ander team. Het is elke keer spannend om hier aan mee te doen; kom rustig langs. Je mag een keertje missen. Wjukslach op stap. Net als andere jaren gaan we ook dit jaar met Wjukslach op stap. Op zaterdag 4 september gaan we op drie locaties boulen. Natuurlijk wordt er ergens koffie met gebak geregeld en na het spelen gaan we met de groep de dag afsluiten met een heerlijk hapje eten. Waar gespeeld wordt is een verrassing voor de deelnemers. Herfsttoernooi Op 18 september is er een herfsttoernooi, we starten ‘s avonds om 7 uur en spelen allemaal drie rondes. We treffen u graag op de jeu de boulesbaan.

54 Mandeguod Kookkunsten vanaf It Hiem Nadat ik een paar maanden geleden mijn debuut maakte in de Mandeguod, met een recept voor spaghetti met kokkels, vroeg ik me af welke Italiaanse gerechten ik nog meer een Friese draai zou kunnen geven. Er borrelden flink wat ideeën op. Deze keer doe ik het met een echt Italiaanse klassieker: risotto. Risotto met peer en Bleu de Wolvega Dit heb je nodig: 2 el olijfolie 1 ui, gesnipperd 300 g Carnarolirijst 100 ml witte wijn 1 liter groentebouillon 2 peren 50 g boter 150 g Bleu de Wolvega, fijngehakt/verkruimeld Klein handje geraspte Parmezaanse kaas Een klein handje selderijblad Zwarte peper Verhit de bouillon in een apart pannetje. Fruit de ui in de olijfolie op laag vuur in een wat hogere pan met een dikke bodem, tot hij glazig is. Voeg dan de rijst toe en bak dit zachtjes op iets hoger vuur terwijl je goed roert, tot alle korrels glanzen. Blus dan af met de witte wijn. Als de wijn bijna helemaal is opgenomen voeg je 1 à 2 soeplepels bouillon toe. Roer regelmatig (maar niet constant). Het roeren zorgt dat de rijst gelijkmatig gaar wordt en dat de korrels zetmeel loslaten, dat is het bindmiddel voor je gerecht. Roer je te veel, dan eindig je met korrels die niet mooi heel blijven. Ook niet de bedoeling. Telkens wanneer de bouillon bijna helemaal is opgenomen, voeg je nieuwe bouillon toe. Snijd intussen anderhalve peer in kleine blokjes. Van de halve peer die overblijft maak je dunne linten met een dunschiller. Wanneer ongeveer de helft van de bouillon bij de rijst in de pan zit, voeg je de helft van de blokjes peer toe. De rest van de blokjes voeg je toe als de bouillon bijna op is. Dat is ook het moment om even een rijstkorrel uit de pan te vissen en deze met je duimnagel doormidden te knijpen. Zie je nog veel krijtwit in de korrel? Dan heeft hij nog wat meer tijd en bouillon nodig. Is de witte kern nog maar net zichtbaar? Dan is de rijst gaar genoeg. 4 personen Zodra de rijst de juiste gaarheid heeft bereikt, draai je het vuur uit. Verdeel de twee soorten kaas en de boter (gewoon lekker in stukjes knijpen met je vingers) over de rijst. Laat dit heel even staan, tot je ziet dat de kaas en de boter beginnen te smelten. Dat is het moment om met een pollepel de kaas en boter stevig door de rijst te roeren. Risotto hoort behoorlijk vloeibaar te zijn. Zie het als een hartige rijstepap. Is je risotto droog? Voeg dan gewoon nog een scheutje bouillon of wat water toe. Schep de risotto op borden en verdeel de linten peer erover en wat blaadjes selderij. Maak af met een beetje zwarte peper. Buon appetito, oftewel lekker ite! Ester van Baarle

september 2021 55 Ik denk niet dat er rijstgerechten bestaan waar meer over gebakkeleid wordt dan over risotto. Nu ligt het sowieso nogal in de aard van de Italiaan om van ieder gerecht de versie van zijn moeder de beste te vinden, maar ook de regio’s onderling, en zelfs buurdorpen kunnen flink van mening verschillen over hoe je een bepaald gerecht nu eigenlijk hoort te bereiden. En dan komt bij risotto de garing ook nog eens heel precies en zijn de meningen verdeeld over welke rijst je het best kunt gebruiken. Met andere woorden: dat er nog nooit een oorlog over gevoerd is mag een wonder heten. En dan ga ik, vreselijke cultuurbarbaar die ik er ben, ook nog een Friese twist aan ’t gerecht geven. Overigens doe ik dat alleen door een Friese kaas te gebruiken in plaats van Gorgonzola. Valt mee, zou je zeggen. Maar ik ben inmiddels vaak genoeg in Italië geweest om te weten dat dit soort modificaties doorgaans niet gewaardeerd worden. Maar hé, we zijn hier in Fryslân, niet in Italië. Kan ons het schelen! De kaas die ik gebruik is Bleu de Wolvega. Een halfhard blauwschimmelkaasje. Google is heel behulpzaam bij het vinden van verkooppunten, maar als je geen zin in het gedoe hebt, of je krijgt Italianen te eten, dan kun je natuurlijk ook gewoon Gorgonzola gebruiken. Ik gebruik de rijst Carnaroli. Die is niet altijd even gemakkelijk te krijgen. Arborio is een prima alternatief en is bij nagenoeg iedere supermarkt te krijgen.

56 Mandeguod

september 2021 57 Gevonden voorwerpen Gevonden in de omgeving van het KDV/BSO en Wjukken gebouw 1. Ketting. Deze is gevonden op vrijdag 2 juli aan de achterkant van het gebouw, vlak voor het peuteropvang hek. De dag ervoor had groep 1 en 2 van de basisschool hun schoolreis op het sportveld en er zijn die dag veel mensen en kinderen geweest. 2. Knuffel. Deze is gevonden op donderdag 8 juli op de parkeerplaats voor het gebouw. Als u de eigenaar bent, graag contact opnemen met de redactie van Mandeguod (Mandeguod@gmail.com). maand aanbieding 750 gram iedere dinsdag bij de Poiesz in Mantgum van 15.30 tot 18.00 uur kibbeling + gratis saus voor € 10,

58 Mandeguod Dag Mantgum – Hallo Harlingen Het is al even geleden dat we een stukje hebben geschreven voor de Mandeguod. De laatste keer was vanwege de lymfeklierkanker van Codi. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en gaat het goed met hem. Eind 2017 stond ons leven op de kop, maar na 2,5 jaar onder behandeling is Codi schoon verklaard en kan hij verder leven als een gezonde 7 jarige jongen met een vol bos krullen. We willen nogmaals iedereen bedanken voor alle steun, op welke manier dan ook, in deze periode. Maar we hebben ook ander nieuws. Na 7 jaar in Mantgum te hebben gewoond, hebben we het dorp eind mei j.l. met heel veel pijn in ons hart verlaten en ingeruild voor Harlingen. Na de meivakantie zijn we verhuisd en zijn Codi en Kiano begonnen op hun nieuwe school in Harlingen. We wilden heel graag in Mantgum blijven maar vanwege de huidige huizenmarkt, het nieuwbouwplan wat op zich laat wachten door o.a. de gemeente Leeuwarden waardoor er totaal geen doorstroom in het dorp is voor Mantgumers en weinig aanbod, hebben wij de keuze gemaakt om Mantgum te verlaten. Door de verhuizing van Mantgum naar Harlingen, de huidige Corona maatregelingen etc. houdt voor mij ook de Merke Commissie, na 5 jaar lid te zijn geweest, op. Normaal gesproken had ik graag mijn tijd bij de Merke Commissie willen verlengen, nog één keer uitbundig Merke willen vieren met iedereen maar vanwege onze nieuwe woonplaats, neem ik dit jaar daar ook afscheid van. En eigenlijk nóg sneller dan ik had gewild, omdat de activiteitendag die we organiseerden niet doorgaat. We willen iedereen bedanken voor de fijne tijd, de leuke gesprekken op straat, de avondjes bij Bonnema (Wiebe, bedankt), de gezellige, bijna­in­jebroek­plassen­van­het­lachen tijdens Zachte Bal kaatspartijtjes, zwemmen in de Mantgumer Vaart, de ‘HEEEE GOEDEMORGENNN van Hendrik Jan in de Poiesz, in Mantgum maar vooral onze Gibbeflecht/Master Jansenstrjitte/ parkeerplaats­buurtjes en allerliefste vrienden voor het leven Janine, Klaas, Yvonne, Jasper, Kimberley, Johan en Ramzièh. Oh en jullie zullen ons zeker nog regelmatig treffen in het dorp want ook onze jongens kunnen niet zonder hun vrienden.

september 2021 59 Ik moest dit vermelden in het stukje tekst want Codi kan tegenwoordig lezen. Maar de speciale groetjes aan Mirthe, Britt, Thijs, Oane, Jurre, Yme, Jitse, Sake, Noah, Fay, Jesper en Niek. En alle andere kinderen van de Gielguorde van Codi en Kiano. Liefs, Thiadrik, Esther, Codi en Kiano van Wieren van Gibbeflecht 34 Oant sjen!

60 Mandeguod De measte doarpsgenoaten hawwe op dat stuit al wolris heard of lêzen oer plan Boppeslach; it plan dat as doel hat om mei en foar Mantgumers it terrein om de Wjukken hinne op te knappen. Mar mear as dat der in moai plan wie, witte de measten dan noch net. Der wiene dêrom in soad doarpsgenoaten dy’t op 10 july nei it sportfjild kamen, benijd nei wat ús doarp te wachtsjen stiet. It docht bliken dat efter de skermen hiel hurd wurke is troch inkele doarpsgenoaten om de plannen foar plan Boppeslach, yn gearwurking mei de ferieningen fan ús doarp, foarm te jaan. Der is in globaal plan makke en dit wurdt presintearre troch de projektgroep dy’t bestiet út Jant van Dijk, Karin van Beest, Baukje Stienstra, Korrie Dijkstra en Jelmer Jonker. Der is dizze dei in rûnlieding lâns alle plannen dy’t makke binne. Bern en folwoeksenen krije sa ynsjoch yn de plannen en meie nei ôfrin fan de rûnlieding hjir op reagearje troch yn gesprek te gean of in briefke mei suggestjes yn te foljen. Bern meie dit dwaan troch in boas of in bliere smiley te jaan oan de plannen. Der wiene in soad bliere smileys te finen yn de ideeënbrievebus! Yn it plan dat der no leit, sil it baggerdepot oan de râne fan it doap omtovere wurde yn in rekreaasjegebiet

september 2021 61 Plan Boppeslach, in wiere boppeslach foar ús doarp! Troch Wytske Vermeulen-Anema It is begjin july as der in briefke by alle bewenners fan Mantgum troch de doar skood wurdt. It is in útnûging foar alle doarpsgenoaten, om op 10 july nei it sportfjild te kommen, want der is moai nijs dat de inisjatyfnimmers fan plan Boppeslach graach diele wolle mei it hiele doarp. wêryn bewege, moetsje en mienskip foarop stean. Under oare in kabelbaan, in fytscrossbaan foar bern, in ferhurde kuierpaad, bankjes en in oanlissteiger binne ferwurke yn de plannen. Dêrneist komt der in beweechtún en sil ek it terras efter de Wjukken oanpakt en útwreide wurde rjochting it sportfjild. Dit wie in winsk út alle sportferienings yn it doarp wei: bettere oansluting tusken sporters en taskôgers. Dit alles kin fansels net fergees realisearre wurde, hjir is in soad jild foar nedich. De ferwachting is sa’n 300.000 euro. En lit dat jild no krekt de oanlieding wêze om elts út te nûgjen dizze dei, want der is prachtich nijs. De Europese subsydzje Leader­POP3+ is tawiisd oan plan Boppeslach, wat betsjut dat de helte fan it bedrach dat nedich is al binnen is! Wat in moaie opstekker om út de startblokken te gean mei plan Boppeslach. Wat klinkt der op dizze simmerse dei in enthousiasme fan alle kanten! Mantgumers binne bliid mei de plannen en miskien noch wol blider mei de minsken út ús doarp dy’t harren hjir sa foar ynsette. Want it is net samar wat, wat ús hjir yn Mantgum te wachtsjen →

62 Mandeguod stiet. Mei dit plan sille wy as doarp in wiere upgrade ûndergean! Efter de skermen is troch de projektgroep en oare frijwilligers keihurd wurke oan it doel ús doarp moaier, leuker, sportiver en tagonkliker te meitsjen. En dat fertsjinnet in komplimint foar no. In grut komplimint. En no oan ‘e bak soe ik sizze. Want we ha elkoar nedich om dit moaie plan de kommende jierren ek echt te realisearjen. Op 10 july ha al in protte minsken harren oanmelden as frijwilliger, om sa harren bydrage oan dit moaie plan te jaan. Hasto dy noch net oanmelden as frijwilliger? Dat kin fansels altyd. It moaie is dat frijwilligers ek noch ris jild opsmite. Foar elk oere frijwilligerswurk oan dit plan, wurdt in bedrach betelle út it subsydzjejild wei. Sopsiede, bankjes timmerje, snoeie, strate, wat asto ek kinst, it kin helpe. En wist, it wurdt noch gesellich ek! Oant gau by en om de Wjukken hinne!

september 2021 63

64 Mandeguod Vers gebakken, ambachtelijk bereide steenoven pizza’s met dunne knapperige bodem en verse ingrediënten. Iedere donderdag bij de Poiesz in Mantgum van 17.00-19.00 uur. Ook aan de wagen verkrijgbaar: Sambrini Pizzabon, leuk om te geven, lekker om te krijgen! Om te bestellen bel of app: 06 - 53877841, of bestel aan de wagen. Het is niet nodig om vooraf te bestellen, maar wel handig! Alleen op bestelling verkrijgbaar: antipasti/borrelplank, huisgemaakte roomboter appeltaart. Menu kaart Margherita: tomatensaus, kaas, mozzarella, basilicum Verdura: tomatensaus, kaas, champignons, olijven, ui, knoflook, zongedroogde tomaatjes, mozzarella Quattro Formaggi: tomatensaus, kaas, mozzarella, gorgonzola, parmezaanse kaas Funghi: tomatensaus, kaas, mozzarella, champignons Quattro Stagioni: tomatensaus, kaas, champignons, ham, olijven, artisjokken Picanto: tomatensaus, kaas, salami, jalapeño pepers, champignons Pollo: tomatensaus, kaas, kipfilet, champignons, paprika, ui Della Casa: tomatensaus, kaas, zwarte olijven, knoflook, zongedroogde tomaatjes, spekreepjes, champignons, gorgonzola Hawaii: tomatensaus, kaas, ham, ananas Carbonara: tomatensaus, kaas, ham, salami, spekreepjes Prosciutto: tomatensaus, kaas, ham, paprika Sambrini: tomatensaus, kaas, champignons, paprika, ham, salami, spekreepjes, ui Shoarma: tomatensaus, kaas, shoarmavlees Shoarma speciaal: tomatensaus, kaas, shoarmavlees, ui, paprika Pescatore: tomatensaus, kaas tonijn, paprika, ui Kip Cajun: tomatensaus, kaas, pittige kipreepjes, verse tomaatjes, rode ui € 8,50 € 10,50 € 11,50 € 10,00 € 12,00 Vesuvius: tomatensaus, kaas, knoflook, olijven, jalapeño, pepers, spekreepjes, ei, mozzarella € 12,00 Salame: tomatensaus, kaas, salami € 9,50 € 10,00 € 12,00 € 13,00 € 10,50 € 11,00 € 10,50 € 13,00 € 12,50 € 13,50 € 12,50 € 13,50 Naar wens kan de pizza met verse knoflook worden belegd en/of de rand met knoflookolie worden ingesmeerd. Extra kaas, groente, olijven, ei € 0,75; extra vlees, gorgonzola € 1,25 / vis € 2,25; bakje knoflooksaus € 1,00.

september 2021 65 Met hart voor dieren, in het hart van Fryslân Voor spoedgevallen 24 u./7d. bereikbaar. Oedsmawei 13, 9001 ZJ GROU Tel. 0566 - 60 14 64 E-mail: info@dierenartsgrou.nl Websites: www.dierenartsgrou.nl en www.bistedokter.nl Telefonisch spreekuur: maandag t/m zaterdag van 8.00 - 9.30 u. Spreekuren gezelschapsdieren uitsluitend op afspraak! Balie geopend: Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 18.00 u. en zaterdag: 8.00 – 9.30 u.

66 Mandeguod Wat hinget der by dy oan ‘e muorre? By ús oan de muorre kin in hiel soad hingje. Oan opperflakte gjin gebrek. Dat ha je mei in hûs dat as plysjeburo boud is en wêr’t letter de fytsewinkel fan Bram Brouwer en in architekteburo yn sitten hawwe. At minsken ús freegje wêr’t we wenje en wy boppesteande sizze dan krije we faak te hearren: ‘Ooo, ik tocht dat it no in wenfoarm wie’. Hielendal raar is dat ek net want soms wenje Geert en ik (Jantsje) d’r tegearre, soms mei ús trijen, faak mei ús fjouweren, soms mei ús fiven, soms mei ús seizen en soms ek mei ús sânen. Dat krij je mei fjouwer bern en oanhang. Boppedat hat ús âldste soan in ferstanlike beheining en is om ’e wike it wykein thús. Dus ja, dat kinne je wol in wenfoarm neame. En dan spane d’r ek noch ús twa hûnen (Jetske fan 15 jier en Melle fan 5 moanne) en soms trije hûnen, trije katten en trije hinnen om. Mar no efkes oer wat d’r by ús oan de muorre hinget. De skiednis fan it hûs sprekt ús oan en dêrom woene we dat ek graach sjen litte yn ús hûs. Dat hawwe we dien troch foarwerpen op te hingjen dy’t te krijen hawwe mei de funksje dy’t it gebou troch de jierren hân hat. Jim kinne it sjen op de foto: in plysjepet, in poster fan in racefyts, en in tekening fan it plysjeburo en de tsjinstwenningen makke troch in architekt. Dit hinget by ús yn de lange gong en faak steane we der mei minsken efkes nei te sjen en hawwe it d’r wer efkes oer. Boppedat sitte beide sellen – wer fan ien yn orizjinele steat – der noch yn. Ek sa leuk. In betonnen bêd, taffeltsje en stuoltsje, it húske (wc) yn’e hoeke en in bel. Mei dat beltsje koe de finzene nachts mei de wachtsjef, yn de tsjinstwenning nêst it plysjeburo, kontakt meitsje at d’r wat wie. Geert syn grutte hobby is blaasmuzyk en dan foaral fanfaremuzyk. Sa is hy al ryklik 12 jier lid fan fanfare Ons Ideaal

september 2021 67 út Easterwierrum en spilet dêr Es bas. Fan út dy hobby hat Geert twa kear meidien oan it iepenloftspul fan Jorwert. Yn 2001 makke hy ûnderdiel út fan ‘e brassband yn Utblaasd en yn 2000 spile hy op in soesafoan yn de karnavalsband fan it iepenloftspul ‘Venetiaans Karnaval’. As oantinken oan Venetiaans Karnaval hinget d’r in akwarel oan de muorre, makke troch keunstneresse Hanneke Roelofsen. It wie twa kear in geweldige ûnderfining om as muzikant mei te dwaan oan it iepenloftspul fan Jorwert. binne beide doopt op folwoeksen leeftiid (sa as dat by de Menisten wênst is) en ik wurkje as pastoraal wurker by de Meniste gemeente Hearrefean­Tsjalbert en de Meniste Gemeente Mid­Fryslân. Ik bin mei it Menist wêzen grut wurden en it nimt in wichtich plak yn myn libben yn. Neist it board hinget in spekulaasplanke fan de pake fan Geert dy’t bakker yn Wolvegea wie. It board mei de Meniste spreuk ‘Dope hwa’t mûnich is, sprekken dat bûnich is, yn it kristlik leauwen frij, in died stribbet wurden foarby’ hinget twa kear, yn it Frysk en yn it Nederlânsk, by ús yn’e wenkeamer en dy reizgje al ferskate jierren mei ús mei. Geert en ik Dit is in lytse greep út wat d’r op Swannedrift 1 oan de muorre hinget. Wy wenje dêr hast 4 jier en it foldocht ús tige by tige en hoopje noch lang genietsje te meien fan it hearlike hûs en it plak. Binne jim ben benijd wat d’r by Hette en Gryt van der Wal oan’e muorre hinget? Dat kinne jim lêze yn de kommende Mandeguod. Groetnis fan Geert en Jantsje

68 Mandeguod

september 2021 69 Witte jim dat… → … der sinnepanielen pleatst binne op it materialehokje op it sportfjild? It is ien fan de punten fan it projekt ‘Verduurzamen Sportpark Mantgum’. → … de ielstikel (krabbescheer) it goed docht yn de Mantgumer feart? By de trailerhelling, de brêge en op ferskate oare plakken koest dizze snilen fan’t simmer fine. Unkrûd, fûnen sommige minsken lykwols en hja hellen it út it wetter. Spitich, want dizze plant is te’n earsten faak in teken dat it wetter skjin is, en twads: it is de iennichste habitat foar de griene glêsmakker (groene glazenmaker), in seldsume libel. No is it wol sa dat der sa’n 70 ferskillende soarten libellen yn Nederlân binne, mar dochs: der kin net ien soarte mist wurde… → … der yn de tún fan Popko Schram (It Bosk 3) in keninginnepaazje (koninginnepage) delstruts? In prachtige flinter, dy’t wol in plaatsje wurdich is.

70 Mandeguod

september 2021 71 Opbrengst collecte Multiple Sclerose Eind juni is er in Mantgum gecollecteerd voor het Nationaal MS Fonds. De opbrengst was het geweldige bedrag van € 650,43. Gevers hartelijk dank voor uw bijdrage en collectanten voor jullie onmisbare medewerking. Hebt u de collectant gemist en wilt u toch doneren, dan kunt u een bijdrage overmaken op rekening NL23RABO0336 2728 39. Joost Lottgering, collecte coördinator Ambachtsbakker Sybesma * Mantgumer Preamke, een heerlijk lekkernij maar ook een leuke tip als kado. * Kadomand vullen naar keuze terwijl u wacht, u kunt deze ook bestellen. * Suiker/krentenbrood in cijfers. leuk voor kado verjaardag of trouwdag! Openingstijden Mantgum: Dinsdag t/m donderdag: 8.30 - 18.00 uur Vrijdag: 8.00 - 18.00 uur Zaterdag: 8.00 - 16.00 uur email: bakkerijsybesma@hetnet.nl Mantgum tel.: 058-2502070 / Boksum tel.: 058-2541323 / 06-22632617 * Reklame’s staan in de Skille vermeld. * Ontbijtservice. * `s Maandags kunt u gebak afhalen op bestelling in onze winkel te Boksum. Ook kunt u s`ochtends vroeg altijd in Boksum terecht om uw gebak af te halen of mee te nemen naar uw werk bijvoorbeeld. * Bestellen kan in de winkel of via telefoon of whatsapp of website www.ambachtsbakker.nl

72 Mandeguod Heb jij een probleem en wil je ervan af? Ik help je graag Via Sil! Hypnotherapeut Silvia Fokkema 06 46 376 520 www.via-sil.nl

september 2021 73 Nieuws van de Cultuurcommissie Helaas moeten wij u melden dat de huidige Cultuurcommissie aan het eind van dit jaar stopt met haar werkzaamheden. Na vele jaren met heel veel plezier en enthousiasme toneelvoorstellingen, muziekoptredens en lezingen voor u te hebben verzorgd, is het voor ons nu tijd voor iets anders. Dat betekent tevens dat de muzikale dinsdagmiddagen onder leiding van Rudolf Nammensma niet meer door ons georganiseerd zullen worden. Wij zouden het natuurlijk jammer vinden als er hierdoor een einde komt aan het vele moois dat in de Wjukken te zien en te horen is geweest en roepen enthousiaste mensen op een bijdrage te leveren aan nieuwe (culturele) activiteiten in de Wjukken voor jong en oud. We weten dat er al een aanzet is gegeven door mensen uit verschillende geledingen om eens met elkaar te brainstormen in de Wjukken. Interesse? Meld u aan via e­mail: bestuur@wjukken.nl t.n.v. Jessica Seffinga. Wij danken alle bezoekers die wij in de afgelopen jaren bij onze voorstellingen hebben mogen begroeten en wensen nieuwe creatievelingen veel plezier en succes! Namens de Cultuurcommissie, Kees van der Bijl, voorzitter Rinse de Groot Annemiek Smit

74 Mandeguod Colofon Mandeguod is een uitgave van Doarpsmienskip Mantgum en verschijnt 11 keer per jaar Doarpsmienskip Mantgum Ewoud Westrik secretaris, Bert van der Weide penningmeester Algemeen lid: Maaike Kuipers, Annemarie Meetsma, Ydwine Willemsma E-mail: doarpsmienskip@mantgum.com Website: www.mantgum.com Redactie Mandeguod Vacature hoofdredacteur, Lys Scarse eindredacteur, Maaike Kuipers redacteur, Diny de Vries redacteur, Jacob Scheffer redacteur, Schelte de Jong vormgever, Rinse Westerdijk vormgever Financieel beheer Hotze Bonnema penningmeester. Bankrekening Mandeguod: NL77 INGB 0005 0727 04 Verspreiding Yme en Ary Meintema coördinatie. Verspreiding door veel vrijwilligers uit Mantgum Druk CSLdigitaal Tarieven Mandeguod Jaaradvertentie (binnenwerk) Eenmalige advertentie (alleen binnenwerk) Formaat (bxh) Hele pagina € 160,00 Halve pagina € 85,00 47,50 Kwart pagina € Hele pagina € Halve pagina € Kwart pagina € 27,50 15,00 11,00 Aanleveren advertenties Bij voorkeer in zwart wit en PDF formaat. Aanleveren van een advertentie kan ook in TIFF, JPG, JPEG of PNG. Aanleveren van een advertentie in WORD is ook mogelijk. U loopt dan wel de kans dat er afwijkingen optreden, met name in de fonttypes en fontgrootte. Verenigingsmededelingen (alleen binnenwerk) Jaarbijdrage € 30,00 Oplage 510 exemplaren Inleveren kopij Uiterlijk de 14e van elke maand E-mail: mandeguod@gmail.com Algemeen In uw mail met de bijdrage(n) dient u - voor eventuele vragen - uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden. De bijdrage moet - tenminste - voorzien zijn van de naam van de afzender. Eventuele foto(‘s) ook apart en bewaard als TIFF, JPG, JPEG meesturen. De redactie behoudt zich het recht voor om uw tekst te redigeren, zo nodig in te korten of om uw bijdrage(n) eventueel niet te plaatsen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van stukken die zijn geschreven door niet-redactieleden. Tevens dient u zich er rekenschap van te geven dat Mandeguod ook in pdf-formaat op www.mantgum.com geplaatst wordt. © MANDEGUOD Overname van artikelen en foto’s alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de redactie van Mandeguod. 128 x 180 mm 128 x 87,5 mm 61,5 x 87,5 mm 128 x 41,25 mm

september 2021 75

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
Home


You need flash player to view this online publication