0

01 20 Duurzaam schilDeren is De toekomst leden- en relatiemagazine van koninklijke vereniging onderhoudnl Van leerling tot professional Veilig met Verf: ViB, Wik en sumi nieuWe WeBsite onDerhouDnl liVe

VoorWoorD 01 20 Nieuwe etalage! A ls dit nummer op uw mat of bureau ligt, is onze ‘etalage’ inmiddels vernieuwd. Ik doel natuurlijk op onze website. Maar dat is tegenwoordig wel ieders ‘voordeur’, ieders etalage nietwaar? En er zijn in Nederland twee miljoen websites, dus evenzovele etalages. Vooruit nog een cijfertje: er zijn maar liefst 80.000 ‘echte digitale etalages’ (webshops). Kortom: de concurrentie speelt zich heel erg digitaal af. Dat realiseren wij ons ook goed en dus hebben we de oude etalage eens flink onder handen genomen. En als u bedenkt dat onze 9 jaar oude website inmiddels uit ruim 10.000 pagina’s bestond, dan snapt u welk karwei op ons afkwam. We hebben de website vooral platter willen maken, toegankelijker en veel meer de etalage van het lidmaatschap. We hanteren zelfs de stelling: alles is openbaar en alles kun je ook (ten dele) bekijken. Leden kunnen met hun inloggegevens uiteraard overal gebruik van maken. Achter de website ‘hangt’ overigens ook een nieuwe ledenadministratie. Hiermee willen wij meer te weten komen over het bezoekgedrag aan de website om daar onze service op te verfijnen. Ook doen we dit om zoekopdrachten en doelgroepadvertenties te optimaliseren (in vakjargon search engine optimalisation en search engine advertising). Hiervoor hebben wij zelfs een specialist in huis, een content marketeer. Hij monitort alle inspanningen, komt met verbeteringen en doet suggesties om nog meer uit onze naamsbekendheid te halen. Resultaatgerichte marketing dus. Heerlijk! Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om het communicatieteam een enorm compliment te geven voor hun tomeloze inzet het afgelopen jaar voor de realisatie van onze nieuwe etalage (zie pagina 28­31 en de achterzijde) en ik wens u er als bezoeker veel voordeel van! Okke Spruijt, Directeur OnderhoudNL 2 onDerhouDnl

01 20 INHOUDsOpgave 4 Van leerling tot professional: regionaal opleidingscentrum 10 Zij-instromers in de schildersbranche - een jaar later 14 OnderhoudNL met vier thema’s ‘Klaar voor de toekomst’ 18 Infosessies over subsidies Stichting Mijn Carrière 22 6 vragen over de veiligheidsinformatiebladen 26 Schilders van Nu: Duurzaam schilderen is de toekomst 28 Vooruit met die nieuwe website van OnderhoudNL COLOFON ONDERHOUDNL Redactieadres + advertenties: Coenecoop 5, 2741 PG WADDINXVEEN Postbus 30, 2740 AA WADDINXVEEN 0182-556135 of l.kortenbout@OnderhoudNL.nl Oplage: Circa 2.250 stuks worden verzonden naar leden en relaties. Een los abonnement kost € 50,- per jaar. Vormgeving: Mzoem Reclamebureau, Oudewater Opmaak + Druk: Twigt GrafiMedia, Moordrecht Redactie: Annemieke Bos, Okke Spruijt en Lydia Kortenbout Beeldmateriaal: Annet Delfgaauw * ©iStock.com/OnderhoudNL * Michel Porro ONDeRHOUDNL 3

ONDeRHOUDNL OpLeIDINgeN 01 20 Van leerling tot professional – het regionaal opleidingscentrum (roc) NIJMEGEN - Een opleiding met goede begeleiding, meerdere niveaus en een beroep met toekomst: dat vinden jongeren in de schilders- en onderhoudsbranche. Dagelijks zijn honderden mensen actief om de onderhoudsspecialisten van de toekomst op te leiden. In deze serie brengen we ze in beeld. In dit vierde deel komen de mensen van de regionale opleidingscentra (roc’s) aan het woord. 4 ONDeRHOUDNL

01 20 ONDeRHOUDNL OpLeIDINgeN ONDeRHOUDNL 5

ONDeRHOUDNL OpLeIDINgeN 01 20 (B-VCA). In het instructielokaal voeren ze onder leiding van een docent praktijkopdrachten uit. BBL en BOL Hilbert Elfring van De Technische in Nijmegen en Marjo Crijns, directeur van Summa College in Eindhoven, zijn beiden onder andere verantwoordelijk voor de schildersopleiding binnen hun roc. “We hebben hier rond de zestig leerlingen”, vertelt Hilbert, “verdeeld over drie opleidingsjaren. Alle leerlingen starten in de bol, omdat we zien dat leerlingen in het begin meer tijd nodig hebben om alle stof te verwerken. Halverwege het traject van drie jaar maken we een switch naar de bbl.” Het Summa College telt ongeveer tachtig leerlingen in de schildersopleiding. “Wij kennen alleen bbl, geen bol. Bij ons doen studenten 2 jaar over niveau 2 opleiding Schilderen en dan nog 1 jaar over niveau 3, gezel schilder”, legt Marjo uit. “Het betreft een traject van zogenoemde gestapelde opleidingen, op verzoek van de branche.” D e regionale opleidingscentra verzorgen de theorie van de opleiding tot schilder, zowel voor de beroepsopleidende leerweg (bol) als de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Op school komen de technische 6 ONDeRHOUDNL begrippen aan bod die de leerlingen als schilder moet kennen. Ook krijgen ze les in vakken als rekenen, Nederlands en loopbaan & burgerschap. Daarnaast is er aandacht voor onderwerpen als veiligheid, gezondheid en milieu samen opleiden Praktijk en theorie blijken op de roc’s dicht op elkaar aan te sluiten. De leerlingen van het Summa College bijvoorbeeld, volgen alle theorie- en praktijklessen op de locatie van de Schildersvakoplei

01 20 ONDeRHOUDNL OpLeIDINgeN ding in Nuenen. “De instructeur van de Schildersvakopleiding en de docenten van het roc doen samen het programma”, aldus Marjo. Ook in Nijmegen zijn de lijnen met de Schildersvakopleiding kort: “We maken samen het onderwijs”, zegt Hilbert. “Onze docenten staan vaak ook in de praktijk les te geven.” solide netwerk Marjo en Hilbert constateren dat er de afgelopen jaren veel is veranderd binnen de Schildersvakopleidingen. Zo ziet Marjo dat er goed wordt gekeken naar de meerwaarde voor de aangesloten leerbedrijven en actief wordt gewerkt aan een vast netwerk. “Daar hebben wij als school profijt van.” “Ze zitten dicht op de praktijk en hebben een solide netwerk”, vindt Hilbert. “Daar betrekken ze ook leveranciers bij voor input over noviteiten. Ze bieden leerlingen ook plusprogramma’s om onderdelen extra te oefenen die bij de bedrijven waar ze zijn uitgeplaatst niet altijd voldoende aan bod kunnen komen. Dat heeft positieve effecten op de examenresultaten.” Concurrentie In de slag om de leerling zou je kunnen denken dat de scholen stevige concurrenten van elkaar zijn. Niets is minder waar. “Het gaat “Wij schrijven samen met het bedrijfsleven het onderwijsprogramma, gebaseerd op het kwalificatiedossier met specifieke toevoeging uit de regio. We richten dat heel erg op de praktijk, daardoor spreken we een brede doelgroep aan. Met de instructeur van de Schildersvakopleiding vormt de schooldocent een hecht team, ieder vanuit zijn eigen rol. De instructeur richt zich op de vakvaardigheden, de docent begeleidt het leerproces, doet studiebegeleiding en pakt zorgvragen op. We overleggen regelmatig met een klankbordgroep van bedrijven over wat zij nodig hebben en wat er speelt in de praktijk. Dat kunnen wij dan weer verwerken in onder andere keuzedelen. Het binnen krijgen van voldoende leerlingen is dé uitdaging. Samen met de andere branches promoten we de sector ‘techniek en gebouwde omgeving’ op vele plekken, ook op basisscholen. Aan leden van OnderhoudNL zou ik willen zeggen: klaag niet over het onderwijs, ga in gesprek en maak het samen beter. Sluit je als leerbedrijf aan bij de Schildersvakopleiding, dat zijn goede partners voor ons. Hoe meer bedrijven zijn aangesloten, hoe beter we de vakopleidingen voor de toekomst kunnen behouden!” Bart van Laerhoven, onderwijsmanager Curio Breda ONDeRHOUDNL 7

ONDeRHOUDNL OpLeIDINgeN 01 20 erom dat de leerling op de goede plek terecht komt en wij het bedrijfsleven goed bedienen”, zegt Hilbert. “We doen dat gezamenlijk, onder de vlag van De Technische, dat is een goede ontwikkeling.” Ook in Eindhoven werken de afdelingen samen. “Het doel is om leerlingen te stimuleren naar de technieksector te komen. Welke richting ze kiezen, zien we later wel.” “Ook onze samenwerking met de Schildersvakopleiding is uitstekend. Als er op school een docent uitvalt door ziekte, wordt dat moeiteloos opgevangen door de instructeur van de Schildersvakopleiding. Met de andere bouwpartners binnen onze onderwijsgroep zetten we techniek in de etalage tijdens doe-dagen, snuffelstages enzovoort. Er is geen sprake van onderlinge concurrentie. Het gaat erom dat we de leerlingen op de goede plek hebben. We bieden ook oriëntatietrajecten techniek aan met extra begeleiding als de doelgroep daar behoefte aan heeft. We moeten hard ons best doen om te zorgen voor een doorlopende leerlijn van vmbo naar mbo. Gelukkig zitten we maar één deur verwijderd van de vmbo-school hier. Wat ook een uitdaging is, is de groeiende groep jongeren met een behoorlijke rugzak. Denk hierbij aan leerlingen met ADHD of Asperger maar ook aan leerlingen die als vluchteling vanuit een ander land komen, nog niet zolang in Nederland zijn en de (vak)taal nog niet goed beheersen. Met de inzet van zorgmedewerkers die onze docenten ondersteunen hopen we deze groep binnenboord te houden.” Jeanne Nuijten, directeur ROC Tilburg Nieuwkomers De grootste uitdaging voor de scholen ligt in het binnen krijgen van voldoende leerlingen en het werven en opleiden van anderstaligen/nieuwkomers in de sector. Marjo: “Het is over het algemeen moeilijker om niet-Nederlandse ouders, die een kind hebben die graag schilder wil worden, ervan te 8 ONDeRHOUDNL

01 20 ONDeRHOUDNL OpLeIDINgeN overtuigen dat het een mooi beroep is.” Hilbert stelt dat het soms lastig is om het bedrijfsleven te interesseren om nieuwkomers (veelal statushouders – red.) op te nemen. “We krijgen ze maar moeilijk uitgeplaatst voor stages. En dat terwijl de bedrijven zo hard mensen nodig hebben. Deze groep heeft een heel goede werkinstelling, maar vraagt wel andere begeleiding. Als scholen hebben we daar een belangrijke taak, met de schildersvakopleidingen.” Marjo: “Het zou helpen als de bedrijven echt openstaan voor deze mensen en zorgen dat zij zich thuis voelen, ook in de bouwkeet bij hun collega’s. Dat vraagt om tijd, begrip en aandacht.” Breed opleiden Breder opleiden is een andere uitdaging. Daarin is volgens Hilbert voor de bedrijfstak een grote slag te slaan: “Een schilder is op heel veel plekken onderhoudswerker. Hij moet ook een kraantje kunnen wisselen en een paar tegels kunnen zetten. Om hierop in te spelen werken we binnen De Technische samen met de andere disciplines in de bouw. In het eerste jaar maken de leerlingen bijvoorbeeld in tien dagen een complete studentenwoning, werkend en al. We werken dus vakoverstijgend: de schilder volgt een workshop bij elektro, installatie en omgekeerd. Dat is het opleiden waar we naartoe gaan.” Certificeerbaar “Hoe de baan van morgen eruitziet, dat weet geen mens”, stelt Marjo. “Je moet een hele goede basis hebben en vervolgens steeds vaardigheden blijven opdoen in de vorm van modules of trainingen. Als die dan ook nog certificeerbaar zijn, krijgen ze landelijke waarde. Dan kun je makkelijker vergelijken en aantonen wat je hebt gedaan.” Waardering vakkracht Een derde uitdaging ligt er in het waarderen van de vakkracht in de bedrijfstak. “Laten we samen veel meer het zelfstandige aspect van het beroep promoten”, vindt Marjo. Als je in de technische sector naar het mbo gaat, word je - ook bij een niveau 2-opleiding - opgeleid tot een zelfstandig werkende kracht en kun je je hele leven lang goed geld verdienen!” Hilbert Elfring Marjo Crijns van De Technische van Summa College ONDeRHOUDNL 9

INsTROOM BeDRIJFsTaK 01 20 Zij-instromers in de schildersbranche - een jaar later WADDINXVEEN - Zij-instromers in de schilders- en onderhoudsbranche zijn inmiddels niet nieuw meer. Op verschillende plaatsen in het land stromen groepen via een speciaal opleidingstraject in. OnderhoudNL werkt voor deze trajecten samen met Faber en Opstap Personeelsdiensten. Ongeveer een jaar geleden spraken we drie kersverse zij-instromers in Den Haag: Samantha, Martijn en Sanive. Hoe gaat het nu met hen? Het traject Zij-instromers die belangstelling hebben voor de schilders- en onderhoudsbranche krijgen eerst een intakegesprek om te bekijken of ze geschikt zijn voor een opleiding in de bedrijfstak. Vervolgens start het traject, dat maximaal 38 dagen loopt. De deelnemers krijgen, met behoud van hun uitkering, bij de Schildersvakopleiding les in basisvaardigheden schilderen. Als ze die periode goed doorlopen, gaan ze via Faber of Opstap aan de slag bij een vastgoedonderhoudsbedrijf. Ze kunnen er ook voor kiezen om verder te leren en de volledige opleiding op niveau 2 te gaan doen. 10 ONDeRHOUDNL

01 20 INsTROOM BeDRIJFsTaK ONDeRHOUDNL 11

INsTROOM BeDRIJFsTaK 01 20 ‘Ik wil graag verder in dit vak’ Je komt allerlei ondergronden tegen en die vragen allemaal een eigen aanpak. Daar moet je inzicht in krijgen. Ook had ik geen idee van de verschillende behandelingen die de diverse onderdelen van een huis vragen bij een schilderbeurt. Dus dat was in het begin best pittig allemaal. Leren heeft gewoon tijd nodig.” Martijn Schoonderwoerd (31) was horeca- en callcenter-medewerker. Na het opleidingstraject werkte hij tot de winter bij een schildersbedrijf waar hij veel leerde: “Ik had tijdens het opleidingstraject een basis opgedaan, maar het echte leren doe je in de praktijk. Werken aan de basis Gedurende de wintermaanden is Martijn tijdelijk als installateur aan het werk. Een mooie verbreding van zijn inzetbaarheid. Hij hoopt binnenkort weer via het uitzendbureau als schilder aan de slag te kunnen. “Ik wil nog steeds heel graag verder in dit vak en ook graag een vervolgopleiding doen. Monumentenwerk lijkt me geweldig, maar dan moet ik wel eerst een betere basis hebben, dus dat is misschien wat voor later.” ‘Hier kan ik alles leren’ Samantha Spierenburgh (26) werkte voorheen in de detailhandel, maar wilde dolgraag als schilder aan de slag. Vol enthousiasme begon ze vorig jaar aan de opleiding en merkte al snel dat dat een goed idee was. Inmiddels draait ze volop mee op een onderhoudsproject van Heko Vastgoedonderhoud in Den Haag. Veel tijd voor het interview en de fotosessie heeft ze niet, want het liefst is ze aan het werk. “We zijn bezig om deze flat te sausen. Ook balkonhekjes, voordeuren en kelderdeuren krijgen een nieuwe laag verf. Ik heb het heel erg naar mijn zin. Alle basistechnieken komen aan bod, het is zo’n uitgebreid vak. Ik ben elke dag aan het leren en ontdek steeds wat beter kan.” Ruimte Het leukste is het schilderen zelf, maar Samantha vindt eigenlijk niks vervelend om te doen. “Elke dag is 12 ONDeRHOUDNL

01 20 INsTROOM BeDRIJFsTaK anders. Het is fijn dat ik bij Heko alles mag doen, ik krijg heel veel ruimte om te leren. Het is ook prettig werken met de andere collega’s.” Meer leren Graag zou ze ook nog cursussen volgen in houtrotreparatie en behangen, maar het schilderen is het belangrijkst. “Dat wil ik echt goed onder de knie krijgen.” Tevreden voorman Voorman Stefan Spaans begeleidt haar dagelijks op de werkplek, samen met nog andere leerlingen. Hij is tevreden over zijn pupil: “Ze doet het heel goed, zeker voor iemand die nog niet zo lang bezig is. Op dit project kunnen ze veel technieken oefenen. Ze krijgen van alles een beetje mee.” ‘Het is oké om fouten te maken’ Fouten maken Tijdens de winter volgde Sanive via Faber een cursus loodgieterswerk om toch vooral bezig te blijven. In januari kon hij weer aan de slag bij Zaanderwijk. “Ze wilden me graag terug, dat is fijn om te horen. Ik kan hier in een rustig tempo leren. Het is oké om fouten te maken. Daar leer je juist van.” Sanive Chikotora (44) schilderde al eerder en wilde er graag zijn beroep van maken. Hij was dan ook erg blij dat hij als zij-instromer aan de slag kon. Een klein jaar verder is hij nog altijd positief. “Het is spannend en leuk. Ik ben lekker bezig!” Sanive werkt bij Zaanderwijk bouw-onderhoud-innovatie. Tijdens de wintermaanden doet hij mutatieonderhoud aan bejaardenwoningen van zorginstellingen op verschillende plaatsen in Noord-Holland. “Dat is anders dan buiten schilderen. Met andere producten. Voor de winter werkte ik ook al bij dit bedrijf. Toen heb ik veel buitenschilderwerk gedaan en geleerd om te kitten en houtrot te repareren.” Toekomst Over zijn toekomst is Sanive heel zeker: “Ik blijf schilderen. En als dat bij Zaanderwijk kan, dan graag. Ik voel me hier ook heel erg op mijn plaats.” Leergierig Voorman Ed Hoogstraten moet deze leergierige leerling af en toe afremmen: “Hij is gretig, neemt alles in zich op en past zich goed aan. Dat is het fijne van zij-instromers, ze zijn ontzettend gemotiveerd, daardoor gaan ze snel vooruit. We beginnen met één-op-één-begeleiding, zodra het kan gaan ze zelfstandig werken. Dan zie je ze groeien. Zo blijven ze een heel jaar onder mijn hoede. Vaak zie ik na twee dagen of ze geschikt zijn voor het vak. Bij Sanive zag ik het al na één dag. Voor medewerkers zoals hij is er zeker een toekomst in de branche!” ONDeRHOUDNL 13

BeLeIDspROgRaMMa 2020–2023 01 20 14 ONDeRHOUDNL

01 20 BeLeIDspROgRaMMa 2020–2023 Met vier thema’s ‘Klaar voor de toekomst’ WADDINXVEEN - Medio januari heeft het bestuur van OnderhoudNL het beleidsprogramma voor de komende drie jaar vastgesteld. Dit programma bevat tal van activiteiten waarmee de lidbedrijven én hun medewerkers hun positie kunnen versterken. Ook moet het programma de vereniging als collectief verstevigen. Want om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen, is samenwerking meer dan ooit noodzakelijk. O nderhoudNL zet in op vier programma’s, die ook tijdens de Ondernemersdag in november vorig jaar zijn gepresenteerd: 1. Klimaat 2. Ontwikkeling 3. Ketensamenwerking 4. Arbeidsverhoudingen Bestuursvoorzitter Henk den Boer is ervan overtuigd dat deze vier programma’s iedereen in de bedrijfstak aangaan. “Ook al merk je er niet meteen iets van. De maatschappij verandert, we moeten zelfs al antwoorden hebben op vragen die nog gesteld zullen gaan worden vanuit de markt. Er ontstaan nieuwe collectieven in de samenleving, de zogeheten ‘zelforganisatie’ zie je op allerlei terreinen: opdrachtgevers die bijvoorbeeld gezamenlijk energie of onderhoud inkopen. Of collega-bedrijven die met elkaar zelf zaken regelen. OnderhoudNL is er in ieder geval voor alles wat de leden individueel niet of minder makkelijk kunnen realiseren: een goede cao, goed onderwijs, een krachtige stem in de politieke lobby en ga zo maar door. Dat doen we dus samen, want OnderhoudNL is van de leden. We willen dan ook niet óver de ondernemers en hun werknemers praten, maar mét hen.” Werknemersplatform Het sterkst komt dit uitgangspunt naar voren binnen het programma Arbeidsverhoudingen. “Op dat gebied moeten we nog veel meer naar elkaar luisteren”, stelt Den Boer. “Met het vormgeven van een platform van en voor alle werknemers willen we die groep raadplegen en input krijgen voor een nog betere cao en instrumenten waarmee de individuele medewerker zijn rol in het bedrijf kan versterken. Opleidingen die we nu al bieden ONDeRHOUDNL 15

BeLeIDspROgRaMMa 2020–2023 01 20 met stichting Mijn Carrière, de preventieve gezondheidsscans bekend als de PAGO’s en allerlei maatregelen om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen, zijn wat ons betreft nog maar het begin.” Megataak Als het gaat om het eerste onderwerp - Klimaat - wil OnderhoudNL de leden aan het denken zetten over wat er op de bedrijfstak afkomt. ‘Er ligt een ‘mega-taak’ voor de bedrijfstak in de verduurzaming van corporatiewoningen en particulier vastgoed’, zo staat er in het beleidsprogramma.’ Daarbij gaat het niet alleen om technische en financiële zaken, maar ook om een sociale opgave: het vergroenen van de bedrijfsvoering en het aanbod richting opdrachtgevers. “Hoe kun je als schilders- en onderhoudsbedrijf maximaal van deze ontwikkelingen profiteren? Die vraag zou ieder lidbedrijf zich moeten stellen”, aldus de voorzitter. “OnderhoudNL ondersteunt met het maken van keuzes. Zo organiseren we boardroomsessies. We hebben dat zojuist al gedaan voor de leden van de sector Vastgoed, maar willen dit uitbreiden naar de leden van de andere sectoren. Ondernemers kijken daarbij in de spiegel en denken na over hoe zij de kansen van de verduurzaming kunnen pakken. Ondersteunende opleiding en scholing spelen daarin een belangrijke rol. Maar ook lobby, contacten met ketenpartners enzovoort. Zo nemen we als vereniging al deel in allerlei coalities om onze stem te laten horen en om zicht te houden op wat er speelt. Speciaal voor dit programma hebben wij onlangs besloten een beleidsmanager Klimaat & Energietransitie aan te stellen op het verenigingsbureau.” Leven Lang Ontwikkelen Als het om ontwikkelen gaat, is de opgave helder: bijblijven moet, voor elke medewerker is het principe van een ‘Leven Lang Ontwikkelen’ van belang. De manier waarop je dat kunt doen, verandert. Naast de traditionele manieren van leren komen er nieuwe, meer modulaire opleidingen. In dat kader is OnderhoudNL begonnen met het ontwikkelen van een speciaal branche e-learning platform waarmee medewerkers compacte modules kunnen volgen, op het werk of thuis. Zo’n platform geeft bovendien de mogelijkheid om alle verworven kennis en vaardigheden overzichtelijk op één plek in kaart te brengen. Daarmee wordt niet alleen voor de medewerker, maar ook voor werkgevers duidelijk wat iemand ‘waard’ is. verduursamen Samenwerking in de keten is er met resultaatgericht samenwerken ‘De verduurzaming van de gebouwde omgeving is een miljardenoperatie die enorme kansen betekent’ 16 ONDeRHOUDNL

01 20 BeLeIDspROgRaMMa 2020–2023 (RGS) wel steeds meer, maar voor een geslaagde verduurzaming zijn wel alle partijen nodig. Van bewoners, huurders, eigenaren en corporaties tot en met partners in de bouwketen zoals bouwers, installateurs en afbouwers. Niet voor niets hanteert OnderhoudNL de term ‘verduurSAMEN’. Den Boer: “We onderhouden contacten met collega-brancheorganisaties zoals Bouwend Nederland en Techniek Nederland, maar ook met energieleveranciers en -netbeheerders en woningcorporaties. De verduurzaming van de gebouwde omgeving is een miljardenoperatie die enorme kansen betekent. Voor alle bedrijven valt er een goede boterham aan te verdienen. We spreken over een lange periode, tot 2050. Als collega-ondernemer kan ik de leden van harte aanraden om na te denken over wat voor jouw bedrijf het beste uitgangspunt is. En waar dat maar kan en nodig is, zal OnderhoudNL helpen.” ONDeRHOUDNL 17

DUURZaMe INZeTBaaRHeID 01 20 Infosessies over subsidies 18 ONDeRHOUDNL

01 20 DUURZaMe INZeTBaaRHeID Stichting Mijn Carrière ONDeRHOUDNL 19

DUURZaMe INZeTBaaRHeID 01 20 WADDINXVEEN - Werknemers kunnen, dankzij subsidie van Stichting Mijn Carrière, nu tot 100% vergoeding krijgen voor opleidingen en verletkosten. Voor werkgevers geldt 50% subsidie voor opleidingen op het gebied van veiligheid. Tijdens regionale bijeenkomsten wordt uitleg gegeven over de mogelijkheden. S tichting Mijn Carrière heeft tot doel bij te dragen aan de duurzame inzetbaarheid van (voormalige) werknemers in de sector. Het fonds is speciaal hiervoor gevormd met het positief saldo afkomstig uit de opheffing van de oude fondsen (O&O, Vakantiefonds, SFS). Om iedereen goed gebruik te kunnen laten maken van deze unieke subsidiemogelijkheden organiseert OnderhoudNL regionale bijeenkomsten waar uitleg wordt gegeven door twee adviseurs. Jeannette van Blitterswijk van de Stichting Mijn Carrière vertelt over de opleidingstrajecten en een adviseur van Focus Nederland (een landelijk loopbaanadviesen coachings bureau) geeft uitleg over de loopbaantrajecten. Jean ette van Blitterswijk, ambassadeur van Stichting Mijn Carrière: “Ik heb al heel veel dingen gedaan in deze branche en deze kans om mensen te wijzen op ontwikkelingsmogelijkheden wilde ik niet aan mijn neus voorbij laten gaan. Ik ken veel mensen, veel bedrijven van binnen en dat maakt het makkelijker om hierover contact te n hebben. Laat iedereen maar komen met z’n vragen op één van de bijeenkomsten!” Jeannette van Blitterswijk, Stichting Mijn Carrière ‘Laat iedereen maar komen met z’n vragen op één van de bijeenkomsten!’ 20 ONDeRHOUDNL

01 20 DUURZaMe INZeTBaaRHeID inzetbaarheid heeft inmiddels een structurele plek gekregen in de visie van bedrijven en organisaties. Zo ook in de schilders- en onderhoudsbranche. Wij zijn door OnderhoudNL gevraagd een rol te spelen bij loopbaanplanning, ontwikkeling, transitie en van-werk-naar-werk begeleiding. Werknemers worden met deze subsidie van Stichting Mijn Carrière gestimuleerd en geïnspireerd zich te ontwikkelen en in beweging te komen.” Albert Los, manager commercie van Focus Nederland is blij met de bijeenkomsten: “Duurzame De regionale bijeenkomsten vinden plaats in maart, april en mei. In twee uur tijd (16.00-18.00 uur) wordt uitleg gegeven over de trainingen en opleidingen en loopbaantrajecten die gevolgd kunnen worden. Tevens worden de voorwaarden en aanvragen besproken. Aanmelden kan via www.onderhoudnl.nl/agenda. N.B.: voor leden die deelnemer zijn van het P&O-netwerk van OnderhoudNL, worden aparte bijeenkomsten georganiseerd: 2 april bij de Schilders vakopleiding in Nuenen, 9 april bij OnderhoudNL in Waddinxveen en op 14 april bij Schildersvakopleiding in Assen. Albert Los, Focus Nederland ‘Werknemers worden gestimuleerd en geïnspireerd in beweging te komen’ ONDeRHOUDNL 21

veILIg MeT veRF 01 20 6 vragen over de veiligheidsinformatiebladen DEN HAAG - OnderhoudNL krijgt regelmatig vragen van leden over de veiligheidsinformatiebladen die zij ontvangen van Veilig met Verf. Waarom ontvangen zij deze toch steeds? En hoe moeten ze precies worden gebruikt? Jolanda Neeft, projectleider stoffen bij de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) geeft antwoord. 22 ONDeRHOUDNL

01 20 veILIg MeT veRF ONDeRHOUDNL 23

veILIg MeT veRF 01 20 sturen. Vanuit de wet is de verfleverancier verplicht om een veiligheidsinformatieblad te leveren zodat onderhoudsbedrijven veilig met de producten kunnen werken.” Waarom ontvangen de onderhoudsbedrijven de veiligheidsinformatiebladen? “Dat is een verplichting die staat beschreven in de Europese Verordening REACH (EG/1907/2006, artikel 31). Verfleveranciers en ook leveranciers van lijmen en kitten, inclusief de groothandel, moeten de veiligheidsinformatiebladen aan de afnemer verstrekken. Ze hebben daarvoor VeiligmetVerf.nl opgezet, een ruime database met veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) van zowel verfproducten, als van lijmen en kitten. Deze webapplicatie zorgt voor de verzending van veiligheidsinformatiebladen door de keten heen. Los van de verplichting is het ook van belang dat de afnemers aandacht hebben voor de eigen gezondheid van medewerkers.” 24 ONDeRHOUDNL Wanneer ontvangen de bedrijven zo’n VIB? “Bij elke eerste aankoop van een product waar risico’s aan kleven. Het gaat niet alleen om risico’s voor gezondheid en veiligheid van werknemers, maar ook om milieugevaren, zoals brandbaarheid of sterke reactiviteit van stoffen. Deze producten zijn te herkennen aan het gevaarsymbool op de verpakking. Als afnemer ontvangen ze dan per e-mail een rechtstreekse link naar het bijbehorende veiligheids informatieblad; eventuele latere updates volgen automatisch. Ik krijg vaak e-mailtjes van boze ondernemers die geen e-mails met VIB’s willen ontvangen en dit zien als spam. Ik leg dan altijd uit dat het wettelijk verplicht is om deze te Wat moeten de ondernemers doen met de VIB’s? “De VIB’s bevatten onder andere informatie over de gezondheidsrisico’s van de producten en de te nemen voorzorgsmaatregelen. De onderhoudsbedrijven zijn als professionele gebruiker van deze producten verplicht kennis te nemen van de veiligheidsinformatiebladen en hun medewerkers te instrueren. Ook zelfstandig werkende schilders worden geacht kennis te hebben van de veiligheidsinformatie. De informatie moet dan ook aanwezig zijn op de projectlocatie. Inspectie SZW controleert hier nauwgezet op. De inspecteurs kijken welke producten er binnen het bedrijf gebruikt worden, en als dat nodig is, of er dan ook VIB’s van aanwezig zijn. Vervolgens wordt gekeken of het VIB gebruikt wordt/vertaald is naar de werkvloer, bijvoorbeeld in de werkinstructie. De VIB’s mogen zowel in hard copy als digitaal aanwezig zijn op de werkplek, zolang de werknemers er maar gemakkelijk toegang toe hebben.”

01 20 veILIg MeT veRF Waarom zijn de VIB’s belangrijk? “Ze zijn belangrijk omdat we er samen voor moeten zorgen dat er veilig wordt gewerkt met de producten. Het gaat om de gezondheid van mensen. In de VIB’s staat aangegeven hoe veilig met de producten kan worden gewerkt en bijvoorbeeld welke persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn. Het is daarom echt heel belangrijk om die VIB’s door te nemen en de aanwijzingen op te volgen. De producten worden steeds veiliger, er zijn al veel schadelijke stoffen vervangen door een alternatief. Toch kunnen er nog gezondheidsrisico’s zijn. Zo bevat watergedragen verf weliswaar geen chemische oplosmiddelen, maar er zit wel een conserveringsmiddel in om te zorgen dat de verf niet beschimmelt. Een van de conserveringsmiddelen is MIT en deze stof heeft een strengere classificatie gekregen die van toepassing is vanaf 1 mei 2020. Verfproducenten zoeken naarstig naar alternatieven, maar zolang er geen alternatieven zijn, geldt het advies: handschoenen aan.” Zo’n VIB is behoorlijk uitgebreid, dat is toch niet handig in het gebruik? “Dat klopt, de wetgever verplicht ons om er veel informatie in op te nemen om zoveel mogelijk risico’s uit te sluiten. In onze lobby pleiten we er dan ook voor dat de VIB’s leesbaar en praktisch bruikbaar zijn, anders schieten ze het doel voorbij. Inmiddels hebben we samen met de lijm- en kitindustrie het initiatief genomen voor een eenvoudiger communicatiemiddel: de ‘Safe use of mixtures information’ (SUMI). Hierin staat op twee A4-tjes hoe een schilder/ applicateur zich bij het gebruik van dit soort producten onder specifieke omstandigheden moet beschermen. Een werkgever kan een SUMI gebruiken om een werkplekinstructiekaart te maken. Daarop staat kort omschreven welke maatregelen nodig zijn om veilig en verantwoord met het product te werken.” Wat doet jullie vereniging verder om het de schilders makkelijker te maken? “Zodra we signalen ontvangen dat een stof strenger beoordeeld gaat worden, gaan we aan de slag met innovaties om alternatieven te ontwikkelen. Zo willen we voorkomen dat er een gevaarsymbool op een blik of tube komt. Als dat toch het geval is, stellen wij een veiligheidsinformatieblad op. Daarnaast voeren we een actieve lobby voor heldere informatie door de keten en geven we voorlichting aan de gebruikers van de producten. Ook werken we samen met partijen in de keten om zaken te verbeteren. Ik denk dat er meer van dat soort projecten volgen. Dat is in het belang van de schilders én in het belang van de leveranciers. Immers: wij willen met z’n allen dat er veilig en gezond wordt gewerkt.” Jolanda Neeft, VVVF: ‘Het is echt heel belangrijk om VIB’s door te nemen en de aanwijzingen op te volgen’ ONDeRHOUDNL 25

sCHILDeRs vaN NU 01 20 ‘Duurzaam schilderen is de toekomst’ APELDOORN - ‘Zoveel mogelijk schilders duurzaam aan het schilderen krijgen’, dat is de doelstelling van Schilders van Nu. De samenwerking die deze vereniging is aangegaan met OnderhoudNL biedt daarvoor een mooie kans. Medio februari vond een eerste beleidssessie plaats om ideeën te verzamelen voor activiteiten. Initiatiefnemer Ernst de Nobel vertelt er meer over. 26 ONDeRHOUDNL

01 20 sCHILDeRs vaN NU A an de sessie namen schildersbedrijven deel, als ook verffabrikanten en sectormanagers van OnderhoudNL. “We hebben besproken hoe we de Schilders van Nu meer bekendheid kunnen geven. Een idee is om een keurmerk voor groene schildersbedrijven te ontwikkelen. Ook hebben we bekeken hoe we het platform kunnen vergroten. Ik schrik er wel eens van, dat anno 2020 bedrijven zo weinig interesse hebben in duurzaam schilderen. De noodzaak wordt schijnbaar nog niet zo gevoeld. Dat maakt de uitdaging des te groter.” Kennis delen De bedrijven die deel uitmaken van Schilders van Nu delen graag hun kennis met collega’s, om zo de stap naar duurzaam schilderen te verkleinen. “Dat is de belangrijkste doelstelling. We hebben korte lijnen met fabrikanten en kunnen bijvoorbeeld toolboxmeetings organiseren. Verder gaan we bekijken hoe we kunnen samenwerken met de Schildersvakopleidingen en roc’s. Denk aan een deelcertificaat dat men kan behalen, dat meetelt in het opleidingstraject.” producten genoeg De Nobel heeft zelf een schildersbedrijf in Den Haag. Tijdens de crisis gooide hij het roer om en begon zich te profileren als ecoschilder. Daarnaast begon hij een dito verfhandel voor professionals en consumenten. “Ik wilde toekomstgerichter werken, niet alleen op prijs concurreren. En duurzaam schilderen is de toekomst. De kwaliteit van duurzame verf is de laatste jaren veel beter geworden. Ik werk nu uitsluitend met biobased producten. Die zijn er genoeg, zo’n 80 tot 90% van het werk kun je ermee doen.” Hele bedrijfsvoering De keuze voor het gebruiken van duurzame verfproducten is één, het is ook belangrijk te kijken naar zaken als vervoer en werkmethoden. “Als je het duurzame pad opgaat, kijk je naar je bedrijf in al zijn facetten. Zelf heb ik bijvoorbeeld bewust gekozen voor een werkgebied van 30 kilometer rond Den Haag, om de verkeersbewegingen te beperken.” Bestuursfunctie De Nobel maakt inmiddels ook deel uit van het bestuur van OnderhoudNL sector Schilders. Daar zal hij overleg voeren over de te ondernemen activiteiten. Gespreksonderwerpen genoeg, zo blijkt. “Ketensamenwerking en ontwikkeling zijn belangrijke thema’s. Hoe het er in detail allemaal uit gaat zien, dat gaan we de komende tijd uitwerken. Ik zie veel uitdagingen en kansen!” Eerste beleidssessie in Apeldoorn ONDeRHOUDNL 27

KLaaR vOOR De TOeKOMsT 01 20 28 ONDeRHOUDNL

01 20 KLaaR vOOR De TOeKOMsT Nieuwe website OnderhoudNL live WADDINXVEEN - Heeft u de nieuwe website van OnderhoudNL al gezien? De site heeft als belangrijkste doelstelling het OnderhoudNL-bedrijf herkenbaar en nóg steviger in de markt te zetten. OnderhoudNL-bedrijven zorgen ervoor dat opdrachtgevers klaar zijn voor de toekomst. Via een persoonlijke leden-inlog zijn er veel producten, exclusief voor leden, gratis of met ledenkorting beschikbaar. Zo zijn OnderhoudNL-bedrijven ook zelf goed voorbereid op de toekomst. D e nieuwe site is ruim en visueel van opzet, heeft een heldere navigatiestructuur, is sneller én is volledig mobiel geschikt. De informatie op de website is openbaar voor een brede doelgroep: van zakelijke en particuliere opdrachtgevers tot collega-onderhoudsbedrijven en ketenpartners. Ook niet-leden kunnen zo zien wat OnderhoudNL allemaal doet en aanbiedt. Uiteraard zijn vele downloads in de vorm van producten en informatie na inloggen exclusief toegankelijk voor leden en hebben zij een persoonlijke profielpagina waar o.a. functionaliteiten kunnen worden ingesteld. Informatie per thema Waar de informatie voorheen was opgebouwd rond de verschillende sectoren die OnderhoudNL kent, is deze nu gegroepeerd rond relevante thema’s voor de ondernemers zoals Arbo & Milieu, Cao’s en Techniek & Innovatie. Bij ieder thema vindt de Nieuws van OnderhoudNL Nieuws wordt voortaan direct gepubliceerd op de website en social media. De wekelijkse nieuwsbrief is met de nieuwe website ook veranderd: zo is er altijd één uitgelicht bericht met daaronder de koppen van al het nieuws dat afgelopen week op de website is geplaatst. Op die manier kunt u snel scannen wat voor u interessant is, welk advies er vanuit een bepaalde sector is geplaatst en over welk item Ledenadvies veel vragen heeft gekregen. ONDeRHOUDNL 29

KLaaR vOOR De TOeKOMsT 01 20 bezoeker bijbehorende dossiers, downloads en producten. Onder het thema Cao’s bijvoorbeeld, kunt u actuele cao’s en producten zoals het Handboek P&O downloaden en doorklikken naar gerelateerde dossiers zoals Duurzame inzetbaarheid en Arbobeleid. Ook kunt u eenvoudig contact leggen met de verantwoordelijke medewerker bij OnderhoudNL. snel en makkelijk zoeken Bent u bijvoorbeeld geïnteresseerd in glaszetten, dan vindt u via de navigatie of zoekmachine een gerubriceerd overzicht van nieuws, thema’s, dossiers en producten die er betrekking op hebben. Zoals vaktechnische informatie, maar ook interessante informatie over subsidiemogelijkheden. Zo kan iedere bezoeker, of dat nu een lidbedrijf is, een medewerker van een corporatie of een consument, snel en eenvoudig over de relevante informatie beschikken. OnderhoudNL wil dat de website voor elke bezoeker de gewenste fijne ervaring biedt. Werkt er iets niet naar tevredenheid, heeft u suggesties voor bepaalde onderwerpen of andere ideeën? Dan horen wij dat graag via website@OnderhoudNL.nl. Marc Bouvier communicatie Lydia Kortenbout redactie Martin Hoogerwaard marketing 30 ONDeRHOUDNL

01 20 KLaaR vOOR De TOeKOMsT Over het project Aan de vernieuwing van de website wordt gewerkt door een team dat bestaat uit Marc Bouvier (functionaliteit en ontwerp), Lydia Kortenbout (redactie), Martin Hoogerwaard (social media en online marketing) en Melita Mulder (tijdelijke extern deskundige contentmigratie). Melita over het project: “Zo’n migratie van een website naar een nieuwe versie is altijd een omvangrijke klus. Eerst hebben we geïnventariseerd welke informatie er allemaal is, wat we ermee willen en wat er technisch mogelijk is. Op basis daarvan zijn we begonnen met het maken van een overzichtelijke sitestructuur en het ‘vullen’ van de pagina’s. Denken vanuit de bezoeker is een flinke uitdaging, want op één pagina bedienen we nu vaak meerdere doelgroepen. Daarbij willen we de informatie zo compact mogelijk aanbieden. Om dit voor elkaar te krijgen, hebben we de enorme berg beschikbare informatie opgeschoond en geherstructureerd om deze vervolgens zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren. Ik vergelijk mijn werk vaak met dat van een verhuizer en interieurstylist in één. De publicatie van de nieuwe website is de start, maar daarmee is het niet klaar. Een site is namelijk nooit af. Het actueel houden, optimaliseren en doorontwikkelen van de website blijft een uitdaging!” andere OnderhoudNL-websites Via de homepage zijn ook gemakkelijk de onderliggende websites van de verschillende merken van OnderhoudNL te bezoeken: Garantie, Opleidingen, Personeel en Trainingen. Op onze site is de nieuwste trainingscatalogus online door te bladeren en zijn de trainingen ook gerubriceerd terug te vinden per aandachtsgebied, zoals bijvoorbeeld communicatie, verkoop, vaktechniek of veiligheid. Daarnaast herkent u aan het logo van Stichting Mijn Carrière of een training in aanmerking komt voor scholingssubsidie. ONDeRHOUDNL 31

peNsIOeN 01 20 Goed omgaan met 8 miljard vermogen EINDHOVEN – BPF Schilders belegt de premie die de deelnemers inleggen om zo voor iedere deelnemer een goed pensioen te realiseren. Welke keuzes worden gemaakt? En welke rendementen worden behaald? Deelnemer Gian Ernes legt zijn vragen voor aan bestuurslid Mark Rosenberg. Hij heeft het vermogensbeheer in zijn portefeuille. 32 ONDeRHOUDNL

01 20 peNsIOeN Gian: “Je bent bestuurslid én voorzitter van de vermogensbeheercommissie, hoe zit dat?” Mark: “Alle bestuursleden zijn actief in het bestuur en daarnaast in een van de commissies, zoals pensioenbeheer, communicatie en vermogensbeheer. In deze laatste commissie zitten drie bestuursleden. Bij elke vergadering is het expertbestuurslid risicomanagement aanwezig als toehoorder, aangevuld met nog drie externe experts die alleen adviseren. Kortom: samen hebben we veel kennis en ervaring op dit gebied.” Gian: “Welke voordelen heeft het om bij PGGM in huis te zitten?” Mark: “PGGM is de op een na grootste organisatie in Nederland als het gaat om vermogensbeheer en -advies voor pensioenfondsen. Hun expertise biedt ons voordelen als het gaat om alles wat er bij vermogensbeheer komt kijken.” Gian: “Is het niet beter om samen te gaan met een ander pensioenfonds, om zo relatief minder kosten te maken?” Mark: “De kosten voor pensioenuitvoering, communicatie, beheer van het vermogen enzovoort waren in 2018 167 euro per deelnemer. Vorig jaar lag dit bedrag op een vergelijkbaar niveau, dit jaar gaat het bedrag naar verwachting omhoog. Vergeleken met andere fondsen van dezelfde grootte, zijn we niet duur uit. En er staat een ruim pakket aan dienstverlening van PGGM tegenover. Er zijn schaalvoordelen als je een heel groot pensioenfonds bent. We zouden kunnen opgaan in de regeling van bijvoorbeeld de bouw, maar dan hebben we niet meer de zeggenschap over onze eigen regeling, die behoorlijk goed is.” ONDeRHOUDNL 33

peNsIOeN 01 20 vorig jaar stond de actuele dekkingsgraad op 107,8%. Vorig jaar was het even spannend, maar het is daarna weer aangetrokken. We zitten nu in herstel en streven naar een dekkingsgraad van tenminste 125%.” Gian Ernes Gian: “Waarom is gezamenlijk beleggen via een pensioenfonds beter dan individueel beleggen?” Mark: “Omdat het meer rendement oplevert, fiscale voordelen kent en je de risico’s deelt. Ben je in staat om zelf zulke hoge rendementen te halen? Ben je bereid risico’s te nemen? Wij kunnen dat doen omdat we op hele lange termijn kijken. En er is een goed geregeld nabestaandenpensioen. Als een schilder op zijn vijftigste overlijdt, krijgt zijn partner een volwaardig nabestaandenpensioen.” Gian: “Hoe goed is het rendement van BPF Schilders eigenlijk?” Mark: “De afgelopen 10 jaar hebben we gemiddeld 9% per jaar verdiend. Vorig jaar maar liefst 18% rendement. De dekkingsgraad is echter vrijwel hetzelfde gebleven, doordat de rente behoorlijk is gedaald. Eind 34 ONDeRHOUDNL Gian: “Kan een flinke crisis een gat slaan in het resultaat van het pensioenfonds?” Mark: “Op zich wel, maar BPF Schilders belegt met een langetermijnvisie. Alle pensioenen die mensen nu hebben opgebouwd kunnen we naar verwachting gewoon uitkeren, want de dekkingsgraad is boven de 100%. Hoewel het één grote pot is, heeft iedereen individuele aanspraken opgebouwd. Het is dus niet zo dat we de pensioengerechtigden van nu het geld geven en dat er dan voor de anderen niets over is.” Gian: “Belegt BPF Schilders in fossiele brandstoffen?” Mark: “We zijn terughoudend met het beleggen in bedrijven die veel CO2 uitstoten. Dat wil niet zeggen dat we niet in fossiele brandstoffen zitten. Aardgas is relatief schoon ten opzichte van bijvoorbeeld steenkolen.” Gian: “En in hernieuwbare energie?” Gian: “Kan BPF Schilders een deel van het vermogen ook investeren in de eigen deelnemers? Bijvoorbeeld door het aanbieden van hypotheken? Dan gaat het pensioenfonds op jongere leeftijd leven bij deelnemers.” Mark Rosenberg Mark: “Ja, in windparken en zonnepanelen. De opdracht is om duurzame beleggingen te doen, mits ze voldoende rendement opleveren. Met 8 miljard vermogen hebben we invloed op wat er in de wereld gebeurt, daar moeten we goed mee omgaan. We steken het geld dus niet in controversiële zaken, zoals wapens. Ook tabak hebben we uitgesloten. We zijn continu in gesprek over het verder aanscherpen van ons duurzaamheidsbeleid. Hoe kunnen we onze beleggingen bijvoorbeeld beter beschermen tegen klimaatrisico?”

01 20 peNsIOeN Mark: “Ik begrijp je punt en we staan zeker open voor zaken die de sector en de deelnemers kunnen helpen. Hypotheekverstrekking is echter lastig. Dan moeten we commerciële tarieven hanteren omdat we niet een kleine groep schilders kunnen bevoordelen ten opzichte van alle deelnemers. Immers, een rentekorting voor de één gaat ten koste van het beleggingsresultaat van iedereen. Er wordt wel in hypotheken belegd, maar deze hypotheken zijn beschikbaar voor de hele markt. Dit doen we vanwege de aantrekkelijke rendementen die daar te behalen zijn. We investeren ook in Nederlands onroerend goed, dat dan door OnderhoudNL-bedrijven kan worden onderhouden. Dat is een prettig idee.” Gian: “Hebben de deelnemers invloed op het beleggingsbeleid?” Mark: “We stellen ze regelmatig vragen, bijvoorbeeld of ze het belangrijk vinden dat we duurzaam beleggen. Over het algemeen antwoordt men dan positief, maar op de vervolgvraag ‘Stel dat het u rendement kost?’ is het antwoord minder eenduidig. Interessant is dat bedrijven die een duurzaam beleid voeren, het vaak beter doen. Als bestuur hebben we de verantwoordelijkheid om goed om te gaan met het geld dat we beschikbaar hebben. We hebben met veel stakeholders te maken, niet alleen de deelnemers, ook de samen leving.” ONDeRHOUDNL 35

WaT DOe JIJ NOU? 01 20 Planvoorbereider RGS ‘Een combinatie van calculatie, commercie en scenario’s uitwerken’ Wie: Ricardo Romers (24) Waar: SW Vastgoedverbetering Wat doe je in deze functie? “Kort gezegd: alle werkzaamheden in de voorbereidingsfase van een onderhoudstraject. Ik neem het project op, ga met de opdrachtgever in gesprek, maak onderhoudsscenario’s en begrotingen. Ook neem ik deel aan werkgroepen van opdrachtgevers over bijvoorbeeld werkprocessen, omgaan met asbest enzovoorts. We zijn hierbij steeds bezig om het proces te verbeteren.” Hoe word je planvoorbereider? “Dat leer je vooral in de praktijk. Ik heb veel van mijn vader geleerd, hij werkt hier als projectleider. Ook heb ik veel van de regiodirecteur geleerd, hij heeft een duidelijke visie op RGS. Ik heb commerciële economie gestudeerd. Mijn afstudeeronderzoek ging over de wensen en behoeften binnen RGS-samen werkingen, in opdracht van SW Vastgoedverbetering. Na mijn afstuderen ben ik een tijdje werkzaam geweest als intercedent, om vervolgens weer bij SW terecht te komen.” 36 ONDeRHOUDNL Welke competenties heb je hiervoor nodig? “Je moet communicatief sterk zijn om de behoeften van opdracht gevers en bewoners te achterhalen en je plannen te presenteren. Ook moet je informatie kunnen verzamelen bij technici en mee kunnen denken over de beste aanpak, om zo het best passende onderhoudsscenario te maken. De functie combineert calculatie met commercie en het opstellen van plannen vanuit een heldere visie. Dat maakt het interessant.” Welke doorgroeimogelijkheden zijn er? “Ik zou me in de breedte verder kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld in de commerciële richting. Ik vind het leuk om commerciële stukken te schrijven en zo bij te dragen aan aanbestedingen. SW is een fijne werkgever, een bedrijf waar het familiegevoel heerst.”

01 20 WaT DOe JIJ NOU? ONDeRHOUDNL 37

TRaININgeN 01 20 Nieuw: Omgaan met lastig en agressief gedag van bewoners WADDINXVEEN - OnderhoudNL heeft weer een nieuwe training aan haar aanbod toegevoegd, speciaal voor onderhoudsmedewerkers die dagelijks direct te maken hebben met bewoners. In deze training leren de deelnemers hoe ze om kunnen gaan met bewoners die onredelijk, teleurgesteld, veeleisend of claimend zijn. 38 ONDeRHOUDNL

01 20 TRaININgeN T rainer Dick Nijman verzorgt deze training al langere tijd, onder andere voor politieagenten en ambulancemedewerkers. Hij ziet dat ook in de onderhoudsbranche de noodzaak groeit om situaties met lastige of soms zelfs agressieve mensen in de hand te kunnen houden. “Je moet als schilder, opzichter of bewonersbegeleider regelmatig de regie pakken om bij iemand thuis aan het werk te kunnen. Dat vraagt om bepaalde sociale en communicatieve vaardigheden. Tijdens deze training bieden we daar de handvatten voor aan.” Herkennen De deelnemers leren in één dag om de verschillende soorten lastig gedrag en agressie te herkennen en er adequaat op te reageren. Nijman: “Soms heb je te maken met Meer weten? Wilt u meer weten over de training? Kijk op de website van OnderhoudNL voor de beschrijving en meld u aan. U kunt ook contact opnemen met Gerrie van der Breggen via 0182 – 556 126 of trainingen@onderhoudnl.nl bewoners die gefrustreerd zijn, of een dreigende toon aanslaan omdat ze hun zin niet krijgen. Ook kun je te maken krijgen met verwarde personen of mensen met een psychisch probleem. Elke situatie vraagt om een eigen aanpak.” Oefenen Tijdens de training oefenen de deelnemers diverse spanningsvolle situaties met een trainingsacteur die de bewoner speelt. “We laten hen dan zelf ervaren wat er in hun lichaam gebeurt: waar in je lichaam voel je de spanning opkomen, hoe wil je reageren? Vervolgens richten we ons op het ‘de-escaleren’: rust brengen, contact maken, grenzen stellen, kortom: zorgen dat je de situatie onder controle krijgt. Dat is zeker níét soft, iedereen kan dat leren.” Subsidie van Mijn Carrière Deze training komt in aanmerking voor subsidie van Stichting Mijn Carrière. Dat houdt in dat 50% van de cursuskosten wordt vergoed. Ook is er een subsidie mogelijk voor 50% van de verletkosten. Kijk op het werkgeversportaal van www.startmijncarriere.nl onder ‘Scholingsactiviteiten veiligheid’ voor meer informatie. Tevreden klanten Volgens Nijman is het voor iedere technische medewerker die bij bewoners over de vloer komt van belang om in moeilijke situaties de regie te blijven houden. Voor hun eigen veiligheid en die van hun collega’s, maar ook uit commercieel oogpunt: “Wanneer praten mensen positief over jouw bedrijf? Als ze service, begrip en aandacht hebben gekregen. Als klachten goed zijn afgehandeld. Of liever nog: als ze helemaal geen klachten hebben!” ONDeRHOUDNL 39

ONDeRHOUDNL gaRaNTIe 01 20 Klanttevredenheidsonderzoek krijgt andere opzet WADDINXVEEN - Het klanttevredenheidsonderzoek dat OnderhoudNL Garantiebedrijven na elke opdracht aan hun opdrachtgever kunnen voorleggen en waarvan de publicatie direct op de website zichtbaar is, zal worden aangepast. Dat heeft het bestuur van OnderhoudNL Garantie onlangs besloten. 40 ONDeRHOUDNL

01 20 ONDeRHOUDNL gaRaNTIe “D eze reviews die we sinds 7 à 8 jaar voeren zijn over het algemeen gelijkluidend geworden. De bedrijven krijgen hoge cijfers”, aldus voorzitter Gerrit-Jan van den Berg. “Dat is heel positief natuurlijk, maar in deze vorm niet echt meer van deze tijd.” Het bestuur onderzoekt daarom een andere invulling van het onderzoek. “Daarbij zal minder nadruk liggen op aandacht voor het individuele bedrijf, maar meer op de meerwaarde van de Garantiebedrijven in het algemeen voor zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers.” Algemene voorwaarden uitgelegd tijdens VvE-bijeenkomsten Het VvE-label dat bedrijven van OnderhoudNL Garantie dragen, is deze winter nadrukkelijk onder de aandacht gebracht bij appartementseigenaren en VvE-bestuurders. Dat gebeurde tijdens bijeenkomsten die VvE Belang organiseerde in de regio. Zo’n 8.500 belangstellenden bezochten de bijeenkomsten van VvE Belang. Zij werden geïnformeerd over veranderende wet- en regelgeving, energie en over de algemene voorwaarden die VvE Belang met OnderhoudNL heeft ontwikkeld. “De meerwaarde van de VvE-belanglabelbedrijven is op een prima manier onder de aandacht gebracht”, stelt Van den Berg. “De reacties waren enthousiast. Dit is zeker voor herhaling vatbaar. VvE Belang is volgend jaar met OnderhoudNL Garantie ook samen op beurzen aanwezig.” ONDeRHOUDNL 41

veRZeKeRINgsDIeNsT 01 20 Aansprakelijkheidsrisico’s op een rij UTRECHT - OnderhoudNL Verzekeringsdienst brengt de aansprakelijkheid als werkgever onder uw aandacht. Die werkgeversaansprakelijkheid gaat namelijk ver. Niet alleen ten opzichte van uw eigen werknemers. Maar ook ten opzichte van alle mensen die u - ook als niet-werkgever - inhuurt. Zoals zzp’ers, leerlingen en stagiaires. U kent het ongetwijfeld: een veilige werkomgeving, veilig gereedschap en goede werkinstructies. Zaken die vaak goed geregeld lijken. Maar wat als de hoofdaannemer (uw opdrachtgever) een gat in de betonnen vloer over het hoofd ziet? En de door u ingehuurde zzp’er daardoor van de rolsteiger valt? Dan zal die zelfstandige zich toch echt tot u wenden en niet tot de hoofdaannemer. Weet u of u ook in die situatie goed verzekerd bent? Financiële tegenvaller En wat te denken van de schade die de ingehuurde zzp’er aan derden veroorzaakt? Bijvoorbeeld aan een andere niet door u ingehuurde zzp’er? Is dat wel verzekerd onder uw bedrijfsaansprakelijkheids42 ONDeRHOUDNL verzekering (AVB) of die van de zzp’er? Als die al een AVB heeft. Want in de praktijk blijkt dat dit niet altijd het geval is. En dan blijft u als inlener van de zzp’er met een financiële tegenvaller zitten. goed werkgeverschap Ook de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de rechtspraak over goed werkgeverschap (met betrekking tot deelname aan het verkeer) is nog steeds niet door elke werkgever geregeld. Terwijl dit wel een belangrijke verzekering is. Met gelukkig een relatief lage premiestelling. En onderschat ook de aansprakelijkheid als bestuurder van een onderneming niet. Als bestuurder van een bv kunt u ook in uw privévermogen worden aangesproken, met flinke financiële consequenties. Wilt u een advies over uw aansprakelijkheidsverzekeringen? Of uw overige verzekeringen? Of een offerte hiervoor? Neem dan contact op met de OnderhoudNL Verzekeringsdienst. Op 030 – 254 91 92 of op advies@wuthrich.nl.

01 20 onDerhouDnl partners Doe uw voordeel met OnderhoudNL Partners ASC Group Aluminium Scaffolding Company www.ascgroup.nl Admicom Bouwsoftware www.admicom.nl ASC Group www.ascgroup.nl Bartels Datastore www.bartelsdatastore.nl Boels Rental www.boels.nl bpo-axsys www.bpo-axsys.nl CBBS Salarisadministratie www.cbbs.nl Centric www.centric.eu Faber www.faberpersoneel.nl OLDE HARTMAN ADVIES B.V. Festool www.festool.nl Gilde Software www.gildesoftware.nl Insector www.insector.nl Olde Hartman Advies www.bouwbedrijvenbeurs.nl Omnius juristen www.omniusjuristen.nl Verzekeringsdienst www.wuthrich.nl Opstap www.opstapnaarwerk.nl Randstad Bouw www.randstadbouw.nl Remplooi Repair Care www.remplooi.nl www.repair-care.nl Softstar www.softstar.nl Stiho www.stiho.nl Verweij Wiltec Houttechniek www.verweij-ht.nl www.wiltec.nl onDerhouDnl 43

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
Home


You need flash player to view this online publication