0

04 20 ONDERNEMERSDAG 2020: COMPACT EN DIGITAAL leden- en relatiemagazine van koninklijke vereniging OnderhoudNL BAAN-NAA -BAAN OMSCHOLINGSPLAN R SER-VOORZITTER MARIETTE HAMER NIEUWE CAMPAGNE WAARDE VAN GLAS

VOORWOORD 04 20 Ben ik nog wel zo’n Teams-player? I k stel u gerust, want als voorzitter van OnderhoudNL moét je wel een teamplayer zijn. Alles wat je fout doet, doe je zelf: alles wat je goed doet, is echt dankzij het team. Een team waarop ik - zoals vele andere voorzitters - kan bouwen. Of liever gezegd: onderhouden. Een Teams-player is iets anders. Ik heb het dan over de live vergaderingen en bijeenkomsten die er vanaf maart nagenoeg niet meer zijn voor bijna iedereen. Als voorzitter, collega- ondernemer en privépersoon, ben ik zeer content met de technologie die vergaderen op afstand mogelijk maakt. Het vergt iets van je concentratie én uithoudingsvermogen, maar ik blijf zeker een Teams-player. Ook wanneer we weer ‘normaal’ samen mogen komen! Terugkijkend op een jaar waarin onze sector zich redelijk door de marktspanningen heeft kunnen doorworstelen, zie en hoor ik om mij heen dat de vooruitzichten voor 2021 geen reden zijn tot zorg. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we als sector ons steentje bijdragen aan het herstel van onze economie. En er profijt van trekken om dat deel van de onderhoudsmarkt te krijgen wat ons toehoort. Met ons meest recente Baan-naar-baanplan proberen we mensen te verleiden om in onze geweldige sector van onderhoud, isolatie én verduurzaming te komen werken. Daar zitten vanuit andere sectoren vast talenten bij die we er graag bij willen hebben. Ik gun u die talenten, die mooie ontwikkelingen van onze sector én de gezondheid die daarvoor een primaire conditie is. Blijf gezond, ook in 2021! Henk den Boer, voorzitter OnderhoudNL 2 ONDERHOUDNL

04 20 INHOUDsOpgave 4 Van leerling tot professional: het hbo 10 Vastgoedonderhoudssector lanceert Baan-naar-baanplan 14 Mariëtte Hamer: ‘Zonder werkgevers geen SER’ 28 ERM-certificering voor onderhoud aan historisch erfgoed 36 BPF Schilders wil goed voorsorteren op de toekomst 40 Hybride training bij OnderhoudNL volledig coronaproof 44 Nieuw bestuurslid OnderhoudNL Garantie COLOFON ONDERHOUDNL Redactieadres + advertenties: Coenecoop 5, 2741 PG WADDINXVEEN Postbus 30, 2740 AA WADDINXVEEN 0182-556135 of l.kortenbout@onderhoudnl.nl Oplage: Circa 2.000 stuks worden verzonden naar leden en relaties. Een los abonnement kost € 50,- per jaar. Vormgeving: Mzoem Reclamebureau, Oudewater Opmaak + Druk: Twigt GrafiMedia, Rotterdam Redactie: Annemieke Bos, Okke Spruijt en Lydia Kortenbout Beeldmateriaal: Annet Delfgaauw * Sicco van Grieken * Live Legends/Maarten Toner * Rob Verhagen * Jasper Kemps * Leo Scholten ONDeRHOUDNL 3

ONDeRHOUDNL OpLeIDINgeN 04 20 Van leerling tot 4 ONDeRHOUDNL

04 20 ONDeRHOUDNL OpLeIDINgeN professional – het hbo ONDeRHOUDNL 5

ONDeRHOUDNL OpLeIDINgeN 04 20 UTRECHT - Een opleiding met goede begeleiding, meerdere niveaus en een beroep met toekomst: dat vinden jongeren in de schilders- en onderhoudsbranche. Dagelijks zijn honderden mensen actief om de onderhoudsspecialisten van de toekomst op te leiden. In deze serie brengen we ze in beeld. Dit keer een inkijkje in het hoger beroepsonderwijs. N aast mensen op de werkvloer hebben de bedrijven in de schilders- en onderhoudsbranche ook medewerkers nodig op managementniveau. Bijvoorbeeld op het gebied van assetmanagement en Resultaatgericht Samenwerken (RGS). Voor studenten die zich in deze richting willen ontwikkelen, is er binnen het hbo een minor Asset Management voor de gebouwde omgeving te volgen. Deze is vijf jaar geleden voortgekomen uit een lectoraat Vernieuwend Vastgoedbeheer, een initiatief van OnderhoudNL en Aedes. Theorie en praktijk De minor wordt georganiseerd door Hogeschool Utrecht, samen met Saxion Enschede en de Haagse Hogeschool. Jaarlijks nemen er zo’n veertig - derde- of vierdejaars - hbo-studenten deel aan dit opleidingstraject van twintig weken. Het programma bestaat uit een theoretisch deel waarin diverse thema’s uit resultaatgericht samenwerken aan bod komen. Denk aan strategisch assetmanagement, waardestelling en conditiemeting, planning en budgettering en ketensamenwerking. “We bouwen dit blok op rond een praktijkcase en organiseren daarbij workshops, lezingen en excursies in samenwerking met het bedrijfsleven”, aldus Sebastian Fischer Baling. Hij is docent Built Environment aan de Hogeschool Utrecht. 6 ONDeRHOUDNL Integraal denken De focus in de minor ligt op vastgoed en kunstwerken. Henk Brinksma, docent Toekomstbestendig Bouwen en

04 20 ONDeRHOUDNL OpLeIDINgeN Sebastian Fischer Baling: ‘Op verschillende schaalniveaus kijken naar managen van vastgoed en kunstwerken’ Wonen: “Van hogesnelheidslijn tot raamkozijn, het moet allemaal onderhouden worden. We leren de studenten om daar flexibele oplossingen voor te ontwikkelen, waarbij ze ver vooruitkijken, tot wel 150 jaar. Toekomstbestendig dus.” De studenten moeten daarbij niet alleen voldoende van de techniek en financiën begrijpen, maar ook van communicatie, planning en sociale aspecten. “Ze leren op verschillende schaalniveaus kijken naar het managen van vastgoed en kunstwerken”, vult Fischer Baling aan. “Wat zijn de belangen van gemeenten, corporaties, gebruikers, bewoners? Wat gebeurt er in de omgeving en hoe zit het met verduurzamen en circulariteit? Integraal denken en innovatie is enorm belangrijk in dit vakgebied. Dat is de rode draad in deze minor.” Henk Brinksma (l) en Sebastian Fischer Baling (r), docenten Hogeschool Utrecht ONDeRHOUDNL 7

ONDeRHOUDNL OpLeIDINgeN 04 20 Kijk voor meer informatie over deze minor op www.onderhoudnl.nl/minor-assetmanagement 8 ONDeRHOUDNL

04 20 ONDeRHOUDNL OpLeIDINgeN praktijkopdracht In het tweede deel van de minor gaan de studenten aan de slag met een praktijkopdracht voor een echte opdrachtgever. Studenten Joaquim Boels (vierdejaars Built Environment) en Joey van Loo (vierdejaars Ruimtelijke Ontwikkeling) zijn aan elkaar gekoppeld om te werken aan een adviesrapport voor woningcorporatie de Alliantie. “Deze corporatie heeft 1.400 woningen met funderingsproblemen in twee Amsterdamse wijken”, vertelt Joaquim. “Aan ons de opdracht een advies en een assetmanagementvisie te formuleren voor het gefaseerd renoveren en onderhouden ervan.” “We werken hier met vijf studenten aan”, legt Joey uit. “In nauwe samenspraak met de opdrachtgever en onze docenten.” Joaquim Boels, student Projectmanagement Hogeschool van Amsterdam Werkveld Beide studenten kozen voor deze minor om zich breder te oriënteren in hun vakgebied. Joaquim is geïnteresseerd in de levensduurverlenging van panden: “Hoe kun je met assetmanagement zorgen dat vastgoed zo lang mogelijk meegaat, zijn waarde behoudt en energiezuinig is? Daar zie ik voor mezelf wel een werkveld na deze studie.” Joey zou graag een rol spelen in het verduurzamen van steden. “Daar ga ik ook op afstuderen, in Ecuador. Ik weet nog niet wat mijn rol kan zijn, maar het ontwikkelen van een integrale visie en het bezig zijn op strategisch niveau spreekt mij erg aan.” Kweekvijver Met deze minor is de mogelijkheid voor hbo-studenten om zich richting vastgoedonderhoud te ontwikkelen de laatste jaren gegroeid. “Een student kan twee derde van zijn hbo-opleiding bezig zijn met verduurzamen van bestaand vastgoed”, stelt Brinksma. “Daarmee groeit de kweekvijver en neemt de interesse voor dit vakgebied toe.” Joey van Loo, student Ruimtelijke Ordening Haagse Hogeschool ONDeRHOUDNL 9

04 20 ONTWIKKeLINg OnderhoudNL reageert snel op actualiteit Vastgoedonderhoudssector lanceert Baan-naar-baanplan WADDINXVEEN - Door de coronacrisis dreigen medewerkers in verschillende sectoren hun baan te verliezen. Tegelijkertijd heeft de vastgoedonderhoudssector de komende tien jaar vele duizenden werknemers nodig. Daarom heeft de sector de handen ineen geslagen en een plan gesmeed: het Baan-naar-baanplan. Op 10 december is het plan overhandigd aan minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees, met het verzoek het plan financieel te ondersteunen. M et het Baan-naar-baanplan wil de sector de komende drie jaar maar liefst drie tot vijfduizend medewerkers uit de getroffen branches omscholen naar een baan in de onderhoudsbranche. “Met ondersteuning vanuit het rijk moet dat lukken”, stelt OnderhoudNL-voorzitter Henk den Boer. “Alle bouwstenen voor succes zijn namelijk aanwezig: ondernemingen die openstaan voor nieuwe medewerkers, een unieke opleidingsinfrastructuur én een stevige ambitie om het vastgoed in Nederland te onderhouden en te verduurzamen.” Mooie promotie De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. In bepaalde sectoren, zoals de horeca- en evenementenbranche - verdwijnen banen langdurig of zelfs permanent. De onderhoudsbranche speelt met dit plan snel in op deze actualiteit. En dat valt op. Actualiteitenprogramma Nieuwsuur besteedde er begin november aandacht aan, in een uitzending over baanverlies door corona. “Een mooie promotie voor de sector”, vindt Suzanne den Dulk die directeur is van de Schildersvakopleiding Espeq in Noord-Holland. ONDeRHOUDNL 11

ONTWIKKeLINg 04 20 Co-financiering Voor dit plan maakt de bedrijfstak aanspraak op ondersteuning uit het sociaal pakket dat het kabinet heeft aangekondigd. Daarmee wordt 1,4 miljard euro vrijgemaakt om mensen die door de coronacrisis hun baan dreigen te verliezen, te begeleiden naar nieuw werk. De sector hoopt 50% van de kosten gefinancierd te krijgen en draagt zelf zorg voor de andere 50% vanuit branchemiddelen. Suzanne den Dulk, directeur van Schildersvakopleiding Espeq in Noord­Holland “OnderhoudNL doet veel voor de leden. Dit is een plan waarmee we mensen hoop kunnen bieden en tegelijkertijd vacatures kunnen vervullen in onze branche.” Samen met acht collega-directeuren leverde zij opleidingsinhoudelijke input voor het plan. aanpak Per jaar zullen zo’n duizend tot vijftienhonderd deelnemers een omscholingsprogramma volgen tot schilder, allround medewerker of middenkader/ managementfunctie. “De eerste drie dagen zijn ‘diagnostische dagen’”, legt Den Dulk uit. “Tijdens deze kennismaking bekijken we welke vaardigheden iemand heeft en wat er nodig is aan opleiding.” Daarna start het basistraject van twintig weken, met stages in de bedrijven. De trajecten worden afgestemd op de ambitie van de deelnemer en de vraag van werkgevers. “Belangrijk is de motivatie, verder is het vooral een kwestie van in de praktijk ontdekken of het vak iets voor je is.” Landelijke dekking De centrale organisatie van het hele project is in handen van het speciaal op te richten ‘MobiliteitscenSuzanne den Dulk: ‘Dit is een plan waarmee we mensen hoop kunnen bieden’ 12 ONDeRHOUDNL

04 20 ONTWIKKeLINg trum Onderhoudsbranche’ bij OnderhoudNL. De schildersvakopleidingen vervullen ook een belangrijke rol in het plan. Zij verzorgen de intake, selectie, begeleiding en uitplaatsing van de deelnemers bij de bedrijven in de regio. “Dat is allemaal niet nieuw voor ons, we leiden dagelijks jongeren op. Dit keer is de doelgroep anders, maar ook met zij-instromers hebben we ervaring. Het mooie van onze opleidingsinfrastructuur is dat we verspreid over heel Nederland 26 locaties hebben met elk een netwerk in de regio van tientallen bedrijven. Van klein naar groot en van particuliere schilders tot allround vastgoedonderhouders, industriespuiters enzovoorts. ” snel van start Via een landelijke campagne worden bedrijven (opdrachtgevers en opdrachtnemers) opgeroepen zich te verbinden aan deze actie en open te staan voor deze nieuwe instroom. Ook wordt in kaart gebracht welke vacatures er momenteel zijn onder leden van OnderhoudNL. Tegelijkertijd begint er een wervingscampagne in de landelijke dagbladen en via sociale media om potentiële deelnemers te interesseren voor de omscholingstrajecten. Henk den Boer: “In deze campagne laten we zien welke beroepen er allemaal zijn op de verschillende niveaus. ONDeRHOUDNL 13 We zetten de sector neer als aantrekkelijke werkgever met een goed salaris, een goede cao en arbeidsvoorwaarden en tal van loopbaanmogelijkheden, zowel in de diepte als de breedte.”

aRBeIDsveRHOUDINgeN 04 20 14 ONDeRHOUDNL

04 20 aRBeIDsveRHOUDINgeN De Sociaal-Economische Raad (SER) is een Nederlands adviesorgaan van ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen. De SER adviseert de regering en het parlement over het sociaaleconomisch beleid. Ook faciliteert de SER akkoorden en convenanten. Voorbeelden zijn het Energieakkoord en diverse convenanten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast heeft de SER bijvoorbeeld de wettelijke taak om medezeggenschap te bevorderen. Mariëtte Hamer, voorzitter Sociaal-Economische Raad: ‘Ons werk gaat altijd over mensen in bedrijven’ DEN HAAG - Sinds 1 april dit jaar is OnderhoudNL-voorzitter Henk den Boer plaats vervangend lid van de SER, afgevaardigd door MKB Nederland. U vraagt zich misschien af wat het nut is van de aanwezigheid van onze sector daar. De voorzitter van de SER, Mariëtte Hamer, legt dat uit in haar kennismakingsgesprek met Henk den Boer. Henk: “Als plaatsvervangend lid praat ik binnen de SER mee over het belang van een gezonde economie en ondernemings - belangen. Waarom is praten zo belangrijk?” Mariëtte: “Praten is noodzakelijk om gezamenlijk zaken voor elkaar te krijgen. Niet alleen voor adviezen aan het kabinet en het bevorderen van medezeggenschap, maar meer en juist om de verschillen te overbruggen tussen overheid, werkgevers, werknemers en maatschappelijke organisaties. Minstens zo belangrijk is écht blijven luisteren naar elkaar. Samen met de sociale partners ONDeRHOUDNL 15

aRBeIDsveRHOUDINgeN 04 20 moeten we op zoek naar het antwoord op de vraag hoe perspectieven van bedrijven, werknemers, overheden en burgers nog effectiever meegenomen kunnen worden, zodat mensen zich werkelijk vertegenwoordigd voelen.” Henk: “Ik noem bewust onder nemingsbelangen omdat OnderhoudNL verandert van een ondernemers- naar een ondernemings organisatie. Een onderneming wordt gevormd door de ondernemer én de mensen die daar dagelijks werken. Ligt er niet een belangrijke taak bij het bedrijfsleven om te fungeren als specie tussen de stenen? Vooral ook omdat er in de kamer vertegenwoordiging bijna geen ondernemers of ex-ondernemers meer zitten?” Mariëtte: “De SER brengt vanuit het gesprek tussen vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en kroonleden gedeelde adviezen aan het kabinet. Op deze manier worden heel zuiver de belangen van ondernemingen ingebracht. Dat hoeft dus niet door ondernemers in de kamer zelf. Zij hebben daarmee wel een cruciale rol in de SER. Niet alleen als vertegenwoordiger van hun onderneming, maar ook als gesprekspartner voor een bredere vertegenwoordiging, zoals jij als voorzitter van OnderhoudNL. Zonder jullie werkgevers, geen Sociaal-Economische Raad.” Henk: “OnderhoudNL is ervan overtuigd dat de toekomst er volstrekt anders uit gaat zien op het vlak van arbeidsverhoudingen. Welke ontwikkeling ziet de SER daarin?” Mariëtte: “Medezeggenschap levert een belangrijke bijdrage aan de continuïteit en het succes van de organisatie. Zeker nu ondernemingen moeten inspelen op flexibilisering, globalisering en diverse technologische ontwikkelingen, ligt er voor de bestuurders én ondernemingsraden een uitdagende taak. De SER publiceert regelmatig handreikingen op arbeidsgebied, die zowel voor de bestuurder als voor de ondernemingsraad (en raden van toezicht/ raden van commissarissen) nuttig zijn. Zoals bijvoorbeeld handreiking Covid19, taal- en veiligheidsrisico’s en arbomaatregelen.” Henk: “Een ander belangrijk thema van de SER is energie en duurzaamheid. Het door de SER gefaciliteerde Voortgangsoverleg Klimaatplatform met Ed Nijpels pleit voor een ‘Groen Herstel’. Hoe kunnen onze verduurzamingsbedrijven daaraan meewerken?” Mariëtte: “Bij Groen Herstel groeit de markt voor verduurzaming. Daar liggen dus kansen voor bedrijven die daar op inspelen. Voor leden van OnderhoudNL betekent dit dat ze moeten samenwerken met andere bedrijven, zodat je klanten van A tot Z kunt helpen met hun verduurzaming. Marriëtte Hamer: ‘Zonder jullie werkgevers, geen Sociaal-Economische Raad’ 16 ONDeRHOUDNL

04 20 aRBeIDsveRHOUDINgeN Klimaatbeleid en economisch herstel kunnen hand in hand gaan. Een belangrijke vraag waar we ons nu mee bezig houden is hoe we de coronacrisis kunnen gebruiken om versneld de overstap te maken naar de groene banen van morgen. Het halveren van de koolstofuitstoot tot 2030, zoals is afgesproken in het Klimaatakkoord, gaat veel nieuwe banen opleveren. Het gaat vooral om technische beroepen, vaak ook in het mkb. Er is actieve samenwerking van alle partijen nodig om die kansen te verzilveren in banen en stageplekken. Er zijn afspraken gemaakt om die samenwerking in regio’s en sectoren een impuls te geven. Dat lijkt allemaal ver af te staan van het mkb, maar dat is niet zo. Ook voor mkb-bedrijven die werken aan de energietransitie is het belangrijk om vacatures te kunnen vervullen, om in te spelen op de snelle ontwikkelingen in het werk en om met vragen ergens terecht te kunnen. Aan die dingen proberen wij een bijdrage te leveren, of het nu in de Denktank is, binnen het Klimaatakkoord, of in de aanjaagrol rond een leven lang ontwikkelen waar het kabinet ons om gevraagd heeft. Uiteindelijk gaat ons werk altijd over mensen in bedrijven.” Mariëtte Hamer, voorzitter SER ONDeRHOUDNL 17

ONDeRNeMeRsDag 04 20 18 ONDeRHOUDNL

04 20 ONDeRNeMeRsDag Besloten ALV live vanuit de studio ABCOUDE - De Ondernemersdag ging dit jaar - vanwege corona - volledig digitaal. Voorzitter Henk den Boer en directeur Okke Spruijt presenteerden de ALV tijdens een besloten live-uitzending vanuit een studio in Abcoude. ONDeRHOUDNL 19

ONDeRNeMeRsDag 04 20 V oor veel verenigingen – en dus ook voor OnderhoudNL – is de algemene ledenvergadering een bijzondere dag. Helaas ontbreekt dit jaar de sociale ontmoeting, maar gelukkig kan de besluitvorming wel doorgaan. Een tijdelijke wet op de ALV maakt dit mogelijk. Net als voorgaande drie jaren ontvingen de leden de vergaderstukken vooraf en konden ze van tevoren vragen per e-mail stellen. Dit jaar waren er geen vragen binnengekomen. Bovendien heeft het bestuur geen bezwaren ontvangen tegen de voorgenomen besluitvorming. Dit betekent dat de ALV met algemene goedkeuring, zonder hoofdelijke stemming, de besluiten die voorlagen heeft aangenomen en goedgekeurd. Financiën De accountant heeft vastgesteld dat OnderhoudNL een stabiele financiële positie heeft opgebouwd. Dit is te 20 ONDeRHOUDNL danken aan reserveringen en bestemmingsreserves uit de positieve verenigingsresultaten. Toezicht De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat het bestuur zich bekwaam en adequaat heeft ingezet om de ontwikkelingen die op de sector afkomen in kaart te brengen en om te zetten naar beleid. Het was voor Johan Maliepaard de laatste ALV als voorzitter van de RvT. Zijn termijn van zeven jaar zit erop. Hij wordt opgevolgd door Iman Koster. Bestuur Kort werd teruggeblikt op de afgelopen periode. Wat heeft OnderhoudNL vanaf de invoering van de intelligente lockdown in maart allemaal gedaan? Een overzicht: • Focus op crisiscommunicatie en beleid gericht op doorwerken

04 20 ONDeRNeMeRsDag • Tweewekelijks crisisoverleg met het bestuur • Opstellen protocol Samen veilig doorwerken, samen met Bouwend Nederland en Techniek Nederland • Aanleg coronadossier op de website met tools en informatie voor leden • Bellen van alle leden • Opzet coronapanel met 40 leden • Aanbieden van e-learnings voor medewerkers thuis • Versnelde ontwikkeling online LeerManagementSysteem • Ontwikkeling campagne #Onderhoudkandoor • Start Winterschildercampagne • Uitzending STER-spot op radio en TV om mensen in de sector te bedanken • Organisatie webinars en samenstelling toolboxen • Aanbieden sneltesten aan huis • Een ‘stresstest Covid-19’ laten uitvoeren op het beleidsplan 2020-2023 penningmeester Ludwig Smits legt zijn functie als penningmeester neer. Marith Bloem, directeur van SGR Hendriks in Berghem, neemt het stokje volgend voorjaar over. afscheid van zwaargewichten Hans van der Krogt en Dennis Rutges nemen statutair afscheid van het bestuur van de sector Totaal. Beiden waren onderdeel van het oprichtingsbestuur van deze sector en betrokken bij de oprichting van de Stichting RGS. Ook waren ze verbonden aan de Stichting VGO. Als dank voor hun jarenlange inzet zijn beide heren benoemd tot Buitengewoon lid van verdienste. ONDeRHOUDNL 21

ONDeRNeMeRsDag 04 20 Bekendmaking Beste Leerbedrijf en Leermeester 2020 ABCOUDE - Ondanks de beperkende maatregelen waren er dit jaar wel gewoon verkiezingen voor Beste Leerbedrijf en Leermeester van het Jaar. Uit de voordrachten van de Schildersvakopleidingen waren drie leerbedrijven en drie leermeesters genomineerd. Deze zijn bezocht door de jury die de moeilijke taak had om een winnaar in beide categorieën aan te wijzen. De ‘verslaggevers in het land’ mochten het goede nieuws melden tijdens de live-uitzending. 22 ONDeRHOUDNL

04 20 ONDeRNeMeRsDag Beste Leerbedrijf Genomineerde Leerbedrijven van het Jaar: • Schilderwerken de Boer uit Obdam • Logchies Renovatie en Onderhoud uit Beverwijk • Van Kesteren Schilders uit Voorhout Winnaar Van Kesteren Schilders uit Voorhout is uitgeroepen tot beste Leerbedrijf van 2020. Uit het juryrapport: “Het bedrijf heeft een duidelijke opleidingsstructuur en cultuur en een eigen Academy, waarin thema’s als vitaliteit, veiligheid, klantbeleving, schuur- en schildertechnieken aan de orde komen. Positief zijn ook de groepsgesprekken met leermeesters, de gastlessen en excursies die worden georganiseerd en de nauwe samenwerking met de Schildersvakopleiding.” Beste Leermeester Genomineerde Leermeesters van het Jaar: • Eelco de Jong van Breed Onderhoud uit Heerhugowaard • Evert Schouten van Van Assema uit Assendelft • Patrick Gontier van Heko uit Den Haag Bekijk de filmpjes waar de genomineerden zich presenteren op www.onderhoudnl.nl/ondernemersdag2020 Winnaar Dit titel Beste Leermeester 2020 gaat naar Patrick Gontier, werkzaam voor Heko B.V. uit Den Haag. Patrick brengt de leerlingen niet alleen technische vaardigheden bij, maar begeleidt ze ook op sociaalmaatschappelijk terrein. Hij geeft de leerlingen al snel meerdere verantwoordelijkheden en neemt ze mee naar de Schilders vakopleiding. Zelf heeft hij nog altijd honger naar kennis. Hij rondde op zijn zestigste de tweejarige opleiding Uitvoerder af. ONDeRHOUDNL 23

ONDeRNeMeRsDag 04 20 ‘Wat brengt de crisis ons?’ ABCOUDE - ‘Wat brengt de crisis ons?’ Die vraag stond centraal tijdens de Ondernemersdag in dit coronajaar. Voor antwoorden trok OnderhoudNL het land in met een coronaproof ‘studio’ voor keetgesprekken met drie speciale gasten. Bekijk de digitale Ondernemersdag mét de keetgesprekken via de website van OnderhoudNL: www.onderhoudnl.nl/ondernemersdag2020 24 ONDeRHOUDNL

04 20 ONDeRNeMeRsDag Econoom Marieke Blom: ‘Kansen in onderhoud en verduurzamen’ AMSTERDAM - In Amsterdam bezocht Henk den Boer econoom Marieke Blom, werkzaam bij ING. Hij sprak met haar over de impact van corona op de Nederlandse economie en op de bouw- en onderhoudssector in het bijzonder. A ls het over de woningbouw gaat, zien Blom en haar collega’s een krimp vanwege stagnatie van de vergunningverlening. Zij denkt echter dat politici er veel belang aan hechten om hierin te blijven investeren. “Dat is tijdens de vorige crisis misgegaan. Een arbeidsintensieve sector als de bouw met veel aanverwante sectoren moet goed blijven draaien.” verduurzaming Optimistisch is Blom over de verduurzaming en de energietransitie. “Nederland en Europa nemen dat serieus. De energiekosten gaan flink toenemen voor een huishouden. Isolatie en zonnepanelen en dergelijke zullen gaan renderen. Het is aan jullie sector om de oplossingen zo toegankelijk mogelijk te maken voor corporaties en particuliere huiseigenaren. Laat opdrachtgevers voelen dat de risico’s niet te groot zijn.” spaargeld Kijkend naar de markten waarin de sectoren van OnderhoudNL actief zijn, dan zijn er effecten te zien in de vastgoedsector en bij particuliere huiseigenaren: “Mensen blijven meer thuiswerken, daardoor is er minder behoefte aan kantoren.” In de particuliere markt liggen juist kansen: “Consumenten hebben geld over door het wegvallen van vakanties, uitgaan enzovoorts. Er staat zo’n 16 miljard euro op spaarrekeningen momenteel. Een deel zal worden besteed aan woningverbetering en -onderhoud. Die markt wordt dus interessanter voor jullie.” ONDeRHOUDNL 25

ONDeRNeMeRsDag 04 20 Aedesvoorzitter Martin van Rijn: ‘Schouder aan schouder kunnen we deze crisis aan’ DEN HAAG - In Den Haag was Aedesvoorzitter Martin van Rijn te gast in de keet. De woningcorporaties staan voor de enorme taak om 2,2 miljoen woningen te verduurzamen, met aandacht voor betaalbaar wonen en leefbare wijken en buurten. planmatig onderhoud Met verduurzamen bij planmatig onderhoud kunnen twee vliegen in één klap worden geslagen. Dat biedt voor corporaties en vastgoedonderhoudsbedrijven veel kansen, stelt de voorzitter. “Planmatig onderhoud biedt zekerheid. We hebben elkaar hard nodig om nieuwe technieken en materialen toe te passen. Er verandert veel op dat vlak. Het mooie van RGS daarbij is dat we elkaars expertise gebruiken om tot goede, planmatige investeringen te komen. “E r moet heel veel gebeuren”, aldus Van Rijn. “Als corporaties zijn we bereid onze nek uit te steken, maar we hebben de overheid nodig bij het aanwijzen van bouwlocaties, soepele procedures en het verlagen of afschaffen van de verhuurdersheffing.” Van Rijn ziet dat de sociale volkshuisvestingstaak hoger op de politieke agenda’s staat. “Dat biedt hoop voor een vliegende start met een nieuw kabinet volgend jaar. Samenwerken met overheid en partners is essentieel. Alleen schouder aan schouder kunnen we deze crisis aan.” 26 ONDeRHOUDNL Dan snijdt het mes aan twee kanten.” Toekomst Van Rijn verheugt zich op een prettige samenwerking met de vastgoedonderhoudssector. “We hebben een lange historie van volkshuisvesting en samenwerking met jullie branche. Er is een grote transitie te verdedigen, maar met die ervaring kunnen we de toekomst aan.”

04 20 ONDeRNeMeRsDag Voorzitter MKB Nederland Jacco Vonhoff: ‘Dit is het moment om dingen beter te maken’ DEN HAAG - Voor het bezoek aan de derde gast werd de keet geparkeerd voor de ingang van de Malietoren in Den Haag, de plek waar MKB Nederland en VNO-NCW gevestigd zijn. Voor veel branche-organisaties en ook voor OnderhoudNL, indirect de toegang tot het Binnenhof. De ideale plek om het Baan-naar-baanplan dat OnderhoudNL heeft ontwikkeld, te overhandigen aan Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland. M verzuim Het mkb is de kurk waar de Nederlandse economie op drijft. Dat blijkt tijdens de coronacrisis nog eens extra, vindt Vonhoff. Helaas zien veel mkb’ers het ziekteverzuim en quarantaineverzuim in deze periode enorm toenemen, met alle kosten van dien. “We pleiten voor een tijdelijke verlaging van de hoge premie in de WAB, zodat werkgevers niet langer dubbel betalen: voor de werknemer die thuis zit én voor de vervanger die hij moet inhuren.” et het Baan-naar-baanplan wil de vastgoedonderhoudssector drie tot vijfduizend mensen die hun baan kwijtraken vanwege corona, aan werk helpen in de branche. “Heel stoer dat dit uit een mkb-branche komt”, reageerde Vonhoff enthousiast. “In de Onder nemersagenda van MKB Nederland, benadrukken we dat we veel dingen zelf willen en kunnen doen. Dit is bij uitstek een voorbeeld daarvan.” Investeren Investerend de crisis uit, dat is de boodschap van het kabinet. “Daar zijn we blij mee, want dit is niet het moment om zuinig te zijn. Dit is het moment om dingen beter te maken: klimaatadaptatie, digitalisering en verduurzaming. Daarvoor is vertrouwen nodig bij ondernemers en consumenten. Het betekent ook: investeringsbeslissingen naar voren halen. In de bouw, renovatie en onderhoud en bij particulieren zal dat lonen.” ONDeRHOUDNL 27

seCTOR ResTaURaTIesCHILDeRs 04 20 ERM-certificering opent deuren naar mooie opdrachten GOUDA - Nederland telt maar liefst 62.000 Rijksmonumenten en ruim 40.000 provinciale en gemeentelijke monumenten. Dit historisch erfgoed vraagt om zorg en aandacht bij onderhoud, restauratie en verduurzaming. Eigenaren en overheden werken daarvoor het liefst samen met partijen die over de juiste kennis en vaardigheid beschikken. Die partijen vinden ze in ERM-gecertificeerde bedrijven, waaronder de leden van OnderhoudNL sector Restauratieschilders. O m eigenaren van historisch erfgoed te helpen aan een partij met ‘bewezen kennis en kunde’ is een erkenningsregeling ontwikkeld. Deze is ondergebracht bij de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). De regeling omvat een set van uitvoeringsrichtlijnen voor ieder specifiek vakgebied in de monumentenzorg. Ze zijn ontwikkeld in nauwe onderlinge samenwerking tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers en toezichthouders. “Dat maakt dat ze te gebruiken zijn voor aanbestedingen, 28 ONDeRHOUDNL als onderdeel van vergunningen én als onderdeel van een cursus of opleiding”, zegt ERM-directeur Walter de Koning. actuele Uitvoeringsrichtlijn Voor restauratieschilders is vooral de Uitvoeringsrichtlijn Historisch schilderwerk (URL 4009) van belang. “De sector Restauratieschilders van OnderhoudNL heeft aan de wieg gestaan van deze richtlijn”, legt De Koning uit. “Er staat in beschreven hoe bepaalde werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, inclusief technische uitwerking, producteisen, vereiste kennis enzovoorts. Onlangs is deze URL geactualiseerd, met medewerking van onder andere OnderhoudNL Restauratieschilders. In deze versie is het onderscheid in werkzaamheden aan verschillende ondergronden gestructureerd uitgewerkt en is veel technische kennis toegevoegd.” Marktkansen Naast de uitvoeringsrichtlijn is er ook een beoordelingsrichtlijn. Daarin staat hoe een bedrijf systematisch werkt aan het borgen van de kwaliteit, via het werkproces en opleiding en bijscholing.

04 20 seCTOR ResTaURaTIesCHILDeRs ONDeRHOUDNL 29

seCTOR ResTaURaTIesCHILDeRs 04 20 Bedrijven die kunnen aantonen dat ze werken volgens de uitvoeringsrichtlijn én volgens de beoordelingsrichtlijn, kunnen zich laten certificeren. Hiermee laten ze zien dat ze staan voor kwaliteit. Dat vergroot zeker hun marktkansen, stelt De Koning. “Het geeft opdrachtgevers het vertrouwen dat je kwaliteit serieus neemt en vakwerk aflevert. In de richtlijnen is enorm veel kennis verwerkt. Daarom zijn ze steeds vaker de basis voor het verlenen van een subsidie en/of vergunning.” Toetsing Naast een stevige concurrentiepositie verbetert certificering ook de bedrijfsprocessen van het restauratiebedrijf. De deskundigheid, werkwijze en prestaties van erkende bedrijven worden namelijk regelmatig getoetst door een onafhankelijke certificerende instelling. Met de resultaten van audits en inspecties kunnen ondernemers dus weer hun voordeel doen. Instelling Werken aan monumenten is een vak apart. Dat zullen de restauratieschilders die lid zijn van OnderhoudNL kunnen beamen. “Het vergt niet alleen vakmanschap en ervaring, maar ook een bepaalde instelling”, aldus De Koning. “Je moet oog hebben voor wat historisch is en ernaar willen handelen. Je kunt niet experimenteren, het moet goed gaan. Niet toevallig, maar als resultaat van weloverwogen keuzes op basis van grondig vooronderzoek. Wat ga je doen, waarom en vooral: waar blijf je van af?” Kies ook voor certificering: 1. Bestudeer de uitvoeringsrichtlijn (te downloaden via www.onderhoudnl.nl/erm) en bekijk of dit uw type werk/aanpak is. 2. Bestudeer ook de beoordelingsrichtlijn en bekijk of u aan de eisen kunt voldoen. Hulp nodig? Zie tip 4. 3. Verzamel referenties: het certificaat is voor ‘bewezen kennis en kunde’. 4. Laat u informeren en ondersteunen door adviseurs van OnderhoudNL of Stichting ERM. 5. Maak gebruik van de tools zoals de handleiding en de checklists van OnderhoudNL. Kijk hiervoor op www.onderhoudnl.nl/erm. 30 ONDeRHOUDNL

04 20 seCTOR ResTaURaTIesCHILDeRs ‘Ik kan kiezen uit de mooiste opdrachten’ Het bedrijf van Jasper Kemps (Kemps Restauratie en Renovatie) is sinds vorig jaar ERM-gecertificeerd. “Zo’n traject is best pittig, maar ik vond het meer dan de moeite waard. Ik zie het als gereedschap, daar bezuinig ik ook niet op. Het opent allerlei deuren die normaal gesloten blijven. Zo worden we regelmatig benaderd door Monumentenwacht om mee te werken aan het restaureren van Rijksmonumenten.” In de drie noordelijke provincies is Jasper als enige restauratieschilder ERM-gecertificeerd. “Ik kan kiezen uit de mooiste opdrachten, zoals een Rijksmonument in de binnenstad van Groningen. Een bijzondere opdracht, waarbij we de karakteristieke gevel weer helemaal terug hebben gerestaureerd.” ‘ERM­certificering is als gereedschap, daar bezuinig ik niet op’ ‘Je hoeft niet zoveel meer uit te leggen’ Leo Scholten (Leo Scholten Schilder- en Restauratiewerken) besloot om na een periode zonder certificering het ERM-certificaat weer te behalen. “Ik merk dat opdrachtgevers steeds vaker zoeken naar gecertificeerde bedrijven. Ze willen zekerheid dat ze in zee gaan met de juiste specialist. Als ERM-gecertificeerd bedrijf kom je op de lijst van geschikte onderaannemers en hoef je niet meer zoveel uit te leggen. Je wordt gevraagd voor interessante opdrachten.” De regelmatige toetsing van de prestaties en bedrijfsprocessen door een onafhankelijke instelling houdt hem scherp. “Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat ik eraan denk dat ik klanten een tevredenheidsrapportage laat invullen na afloop.” De certificering brengt Leo en zijn team op bijzondere projecten. “Dat levert vaak ook media-aandacht op, waardoor je naamsbekendheid als vakspecialist groeit. Ook nominaties en het winnen van de Schildersvakprijs in 2017 zijn een mooie erkenning van ons specialisme.” ‘Je naamsbekendheid groeit door de media­aandacht voor de bijzondere restauratieprojecten’ ONDeRHOUDNL 31

seCTOR gLas 04 20 32 ONDeRHOUDNL

04 20 seCTOR gLas Nieuwe promotiecampagne brengt veelzijdigheid glas in beeld EINDHOVEN - De glasbranche wil zichzelf steviger profileren als veelzijdige en innovatieve sector. OnderhoudNL sector Glas en Vakgroep Glas van Bouwend Nederland hebben daarom samen de promotiecampagne ‘De waarde van glas’ ontwikkeld. Alle facetten van glas krijgen in deze campagne aandacht. Voor de aangesloten leden is kant-en-klare content ontwikkeld om te delen via eigen kanalen. ONDeRHOUDNL 33

seCTOR gLas 04 20 Marc Donkers “O Breed publiek Samen met de sector Glas van OnderhoudNL werd de campagne ontwikkeld. “We willen laten zien wat de voordelen zijn van glas en wat er allemaal mogelijk is”, vertelt voorzitter Francesco van Ooyen. “In de breedste zin van het woord. Dus niet alleen grote, bijzondere projecten, maar ook schadeherstelwerk. We mikken op een breed publiek: naast architecten en aannemers, 34 ONDeRHOUDNL nze branche levert hoogwaardige kwaliteit in de meest uiteenlopende projecten”, vertelt Marc Donkers. Hij is voorzitter van de PR-commissie van de Vakgroep Glas van Bouwend Nederland. “We produceren en plaatsen producten die aan de hoogste eisen voldoen. Niet alleen op grote, beeldbepalende projecten, maar ook op kleinere projecten. Dat mag meer aandacht krijgen. Doel is een positief beeld van de branche te geven, te informeren én de vraag naar vlakglas te stimuleren.” ook particulieren én potentiële werknemers. Ons gezamenlijke doel is om zoveel mogelijk jongeren te interesseren voor ons geweldige vakgebied.” Oproep aan leden Binnen de campagne worden vijf eigenschappen van glas op verschillende manier gepromoot: comfort, innovatie, duurzaamheid, veiligheid en esthetica/ ontwerp. Hiervoor zijn video’s, animaties, infographics, artikelen en blogs ontwikkeld. Deze worden verspreid via de websites en sociale media van de beide verenigingen. “Het is een campagne van én voor de branche”,

04 20 seCTOR gLas Francesco van Ooyen coproductie”, stelt Francesco. “Vijf jaar geleden had ik niet durven dromen dat we zo samen zouden optrekken. Zo kun je als kleine branche elkaar goed versterken.” Doe mee! stellen beide heren. “Het succes ervan staat of valt met de medewerking van de leden. Zij kunnen de kant-enklare content die we aanleveren via de eigen kanalen publiceren. Onze oproep is dan ook: doe mee en laat zien wat onze branche allemaal doet en kan!” samen sterk Het is niet de eerste keer dat de twee verenigingen samen optrekken. Tijdens de BouwBeurs in 2019 organiseerden ze het GlasPlein, waar bezoekers kennis konden maken met de mogelijkheden voor opleidingen en werk in de sector. “Dat was een zeer geslaagde Doe mee met deze campagne en help uw sector op een positieve manier in de schijnwerpers te zetten! Gebruik de content om uw potentiële klant beter voor te lichten. Zo vergroot u ook de zichtbaarheid van uw eigen bedrijf en activiteiten! Kijk op de website van OnderhoudNL voor het beschikbare materiaal: www.onderhoudnl.nl/ campagnes/waardevanglas ONDeRHOUDNL 35

peNsIOeNDIaLOOg 04 20 ‘BPF Schilders wil goed 36 ONDeRHOUDNL

04 20 peNsIOeNDIaLOOg voorsorteren op de toekomst’ VIANEN - De schilders- en onderhoudsbranche kent al jaren een eigen pensioenregeling. Sociale partners maken daarover afspraken in de cao voor de bedrijfstak. BPF Schilders verzorgt het pensioen voor alle (ex)werknemers en ondernemers in de sector. Maar hoe gaat zoiets eigenlijk? Ondernemer Geert-Jan Derks stelt zijn vragen aan voorzitter Dick Vis van het BPF-bestuur. ONDeRHOUDNL 37

peNsIOeNDIaLOOg 04 20 Geert-Jan: “Wat voor soort organisatie is BPF Schilders en hoe zit deze in elkaar?” Dick: “BPF Schilders is een stichting. Het bestuur bestaat uit een vertegenwoordiging van de werkgeversen werknemersorganisaties in de branche, aangevuld met een bestuurslid namens de zzp’ers en een bestuurslid namens de gepensioneerden. Daarnaast zijn er twee onafhankelijke bestuursleden. Zij zijn experts op het gebied van risicomanagement en vermogensbeheer. We kennen twee voorzitters. Ik ben voorzitter en voorgedragen namens de werkgevers (OnderhoudNL), Mieke van Veldhuizen is voorgedragen namens de werknemers (FNV). De bestuursleden zijn ook bij andere fondsen actief. Dat zorgt voor een brede blik, we hebben veel kennis aan boord. BPF Schilders heeft ook een Raad van Toezicht. Deze ziet erop toe dat we het beleid goed uitvoeren en let bijvoorbeeld op hoe wij omgaan met de risico’s op de langere termijn. Verder is er een Verantwoordingsorgaan, met vertegenwoordigers namens de vakbonden, de pensioengerechtigden, zzp’ers en de werkgevers. Dit orgaan brengt over diverse onderwerpen advies uit en beoordeelt of wij ons werk goed doen.” Geert-Jan: “Wat doen jullie precies?” Dick: “Onze hoofdtaak is pensioenen uitbetalen, het vermogen beleggen, de premies innen en hierover duidelijk communiceren. We stellen onder andere het pensioenreglement op, bepalen de beleggingsstrategie en houden toezicht op de organisatie (PGGM) die dit voor ons uitvoert. Samen met de andere voorzitter en de twee onafhankelijke bestuursleden vorm ik het dagelijks bestuur. Wij zijn aanspreekpunt voor de uitvoering van alle werkprocessen.” Geert-Jan: “Welke zaken spelen er momenteel?” Dick: “In de eerste plaats de lage rentestand, die 38 ONDeRHOUDNL invloed heeft op de dekkingsgraad en de premie. Ook het nieuwe pensioenakkoord is een belangrijk dossier. Wat zijn daarvan de gevolgen? Dat proberen we helder uit te leggen. Verder werken we aan beleggingsplannen voor de lange termijn. Actueel zijn de gevolgen van de coronacrisis op de pensioenen en de verwachtingen voor de toekomst als het gaat om de rendementen. Die ontwikkelingen volgen we op de voet, ze hebben gevolgen voor de pensioenpremies.” Geert-Jan: “Wat doet een klein pensioenfonds als BPF Schilders eigenlijk bij zo’n grote pensioenuitvoerder?” Dick: “PGGM behoort tot de drie grootste pensioenuitvoerders in Nederland. Ondanks dat PGGM zich concentreert op de sector zorg en welzijn, hebben zij ook klanten in andere sectoren, zoals wij. Met een belegd vermogen van circa € 8 miljard en meer dan 100.000 deelnemers en pensioengerechtigden tellen wij zeker mee.” Geert-Jan: “Heeft BPF Schilders invloed op de beleggingen die PGGM doet?” Geert-Jan Derks

04 20 peNsIOeNDIaLOOg Dick Vis: ‘Dit werk vraagt stuurmanskunst, de belangen zijn groot’ Dick: “Ja, we bepalen zelf de strategie. Die past voor een groot deel in de aanpak die PGGM hanteert. Daardoor kunnen ze heel efficiënt werken en profiteren wij van schaalvoordelen.” Geert-Jan: “Hoe kunnen wij als bedrijfstak invloed hebben op het pensioen?” Dick: “Indirect, via OnderhoudNL en de vakbonden. Of via deelname aan het Verantwoordingsorgaan.” Geert-Jan: “Hoe zie je jouw rol als vertegenwoordiger van werkgevers in het bestuur?” Dick: “Ik leg verbindingen met mensen in de sector en werk aan het in stand houden van een goede relatie met OnderhoudNL en haar leden. Ik wil weten wat er speelt en wat de bedrijven nodig hebben. Verder bestaat mijn werk vooral uit het voeren van overleg met de andere bestuursleden, de leden van de Raad van Toezicht, de leden van het Verantwoordingsorgaan, de leden van het bestuur van OnderhoudNL, De Nederlandsche Bank (DNB) en PGGM.” Geert-Jan: “Wat is er zo boeiend aan dit werk?” Dick: “Pensioen is allesbehalve saai, er gebeurt heel veel. Je leest er bijna dagelijks over in de media. Het werk vraagt stuurmanskunst, want de belangen zijn groot. Wij willen goed voorsorteren op de toekomst. Aan de ene kant de kosten beheerst houden en tegelijkertijd kwaliteit blijven leveren. Dat is de uitdaging.” Dick Vis Geert-Jan: “Ik merk dat werknemers vaak schrikken als ze ontdekken wat ze straks aan pensioen nodig hebben.” Dick: “Dat klopt. Voor bijvoorbeeld een schilder met een inkomen van circa € 35.000 is een bedrag nodig van circa € 300.000. Dan gaan we ervan uit dat een schilder gemiddeld nog 20 jaar leeft na zijn pensionering. Via onze pensioenregeling spaar je automatisch en collectief. Een groot deel van de deelnemers, ook de zelfstandigen die verplicht zijn aangesloten, is daar blij mee. Vooral als de pensioengerechtigde leeftijd nadert!” ONDeRHOUDNL 39

TRaININgeN 04 20 Hybridetraining volledig coronaproof 40 ONDeRHOUDNL

04 20 TRaININgeN ONDeRHOUDNL 41

TRaININgeN 04 20 WADDINXVEEN - Coronaproof een training verzorgen, hoe doe je dat? Daarvoor bedacht OnderhoudNL Trainingen een handige oplossing: de hybride training. Dat houdt in dat een deel van de groep de training fysiek bijwoont, terwijl een ander deel de training online – dus op afstand – volgt. Halverwege de trainingsdag wisselen de groepen van locatie. In november gebeurde dat bijvoorbeeld voor de vierdaagse training RGS voor het middenkader. D e training werd georganiseerd voor medewerkers van bouwbedrijf Van Wijnen. In nauw overleg werd een vorm gevonden waarbij voldoende interactie met en tussen de deelnemers mogelijk is én waarbij het coronaprotocol strikt wordt nageleefd. OnderhoudNL zorgde voor de techniek, een cursusruimte waar de deelnemers voldoende afstand konden houden en docenten die soepel in konden spelen op deze nieuwe situatie. Interactie Op de tweede trainingsdag spreken we werkvoorbereider Nick Joustra die het ochtenddeel in de trainingsruimte van OnderhoudNL volgt. “De combinatie van deelnemen op locatie en thuis bevalt goed. Op locatie heb je meer interactie en wissel je makkelijker ervaringen met anderen uit. Thuis heb je dat wat minder, maar het is goed te volgen allemaal, zeker de theorie. Je kunt eenvoudig vragen stellen en de trainers reageren duidelijk, met kennis van zaken en praktijkvoorbeelden.” Huiswerk Voor werkvoorbereider Henk Romijn maakt de gekozen vorm niet veel uit voor de inhoud van de training. “Het is goed te volgen, ook thuis. De docent spreekt je regelmatig direct aan en betrekt je erbij.” Het huiswerk doen de deelnemers met elkaar in groepen. “We doen allemaal een deel, overleggen online en bespreken het tijdens de training. Het is een interessant onderwerp.” schakelen Voor de trainers Hank Herfkens en Egbert Kunst is deze vorm nieuw. “Met deelnemers in de zaal én thuis moet je voortdurend schakelen en zorgen dat je iedereen “OnderhoudNL heeft de organisatie van deze training flexibel en oplossingsgericht opgepakt. Met oog voor de kwaliteit van de training en passend binnen ons coronaprotocol. Een fijne partij om in de toekomst mee verder te gaan!” Raymond van der Werff, ketenregisseur Van Wijnen 42 ONDeRHOUDNL

04 20 TRaININgeN ‘bij de les houdt’”, vertelt Herfkens. “Daar ben ik bewust mee bezig. Het vraagt om meer structuur in het programma. Ook moet ik zorgen dat ik letterlijk in beeld blijf, want ik ben nogal beweeglijk.” Trainers op training Elke lesdag wordt geëvalueerd met Van Wijnen en verbeterpunten worden opgepakt. Zo werkt OnderhoudNL aan betere afstemming van de apparatuur en volgen de trainers een training om hun didactische kwaliteiten vooral ook digitaal op de deelnemers af te stemmen. Interesse? Wilt u ook een hybridetraining laten verzorgen voor uw medewerkers? Neem contact op met Gerrie van der Breggen van OnderhoudNL via 0182-556 126 of g.vanderbreggen@onderhoudnl.nl ONDeRHOUDNL 43

ONDeRHOUDNL gaRaNTIe 04 20 Natalia van Bebberen versterkt bestuur OnderhoudNL Garantie ROTTERDAM - Het bestuur van OnderhoudNL Garantie is sinds kort versterkt door Natalia van Bebberen. Zij runt samen met haar zus Natasja, Schilder- en Glaswerken Van Bebberen BV in Rotterdam. Het bedrijf is lid van de sector Schilders van OnderhoudNL en deelnemer van OnderhoudNL Garantie. 44 ONDeRHOUDNL

04 20 ONDeRHOUDNL gaRaNTIe N atalia was al eens eerder benaderd voor een bestuursfunctie bij OnderhoudNL Garantie. “Ik wilde er toen nog even over nadenken of mijn werkzaamheden voor ons schildersbedrijf te combineren zijn met een bestuursfunctie”, vertelt ze. Nadat ze een tweede keer werd gevraagd woonde ze ter kennismaking een bestuursvergadering bij. “Ik zag dat ik toegevoegde waarde had in de plannen om OnderhoudNL Garantie nog meer in de markt te zetten. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van november ben ik als volwaardig bestuurslid benoemd.” verkoopargument Uit eigen ervaring weet ze dat het OnderhoudNL Garantielabel een belangrijk verkoopargument is voor Verenigingen van Eigenaren. “Ons bedrijf haalt er opdrachten bij VvE’s mee binnen. Bij ziekenhuizen, woningcorporaties en scholen is het garantielabel minder bekend. Het beleidsplan van OnderhoudNL Garantie is erop gericht het label binnen deze marktsegmenten duidelijker te positioneren.” Waarborgen kwaliteit OnderhoudNL Garantiebedrijven staan voor hun kwaliteit. Natalia vindt het belangrijk dat deze kwaliteit gewaarborgd blijft. “We mogen trots zijn op het vak en het vakmanschap dat we in huis hebben. Als garantiebedrijven onderscheiden we ons van nietgarantieleden doordat we het werk onder garantievoorwaarden uitvoeren. OnderhoudNL Garantie wil die meerwaarde nog sterker uitdragen, daar kan ik me helemaal in vinden.” Open en eerlijk Natalia verheugt zich op de komende bestuursperiode, waarin er hard gewerkt zal worden aan de toekomst van OnderhoudNL Garantie. “Een sterk OnderhoudNL Garantie is een meer dan uitstekend keurmerk, dat van groot belang is voor haar deelnemers. Het bestuur van Garantie hecht veel waarde aan een open en eerlijk overleg, waarin de belangen van de aangesloten deelnemers voorop staan.” Vacature Er is nog een vacature in het bestuur van OnderhoudNL Garantie. Kijk voor meer informatie op www.onderhoudnl.nl/vacatures ONDeRHOUDNL 45

ONDeRHOUDNL veRZeKeRINgsDIeNsT 04 20 Afscheid, maar toch ook weer niet UTRECHT - Zoals dat in iedere relatie kan gebeuren, gaan OnderhoudNL en WUTHRICH, de OnderhoudNL Verzekeringsdienst, uit elkaar. OnderhoudNL gaat een andere koers varen. Met een andere invulling van de verzekeringsdienst. Gelukkig gebeurt dit alles in goed onderling overleg. Zoals dat hoort als je na tientallen jaren ieder je eigen weg gaat. V elen van u kennen ons als: WUTHRICH b.v. te Utrecht, ofwel de OnderhoudNL Verzekeringsdienst. Al sinds eind jaren tachtig van de vorige eeuw zijn wij de verzekeringsdienst voor leden van OnderhoudNL en haar rechtsvoorgangers KVOS, NCOS en FOSAG. En in deze ruim 30 jaar adviseren wij de leden over hun verzekeringspakket. Voor u als lid van OnderhoudNL en klant van WUTHRICH verandert er niets na 31 december 2020. U kunt blijven rekenen op onze dienstverlening en adviezen. Tegen, ook in 2021 en de jaren daarna, scherpe premies en uitstekende voorwaarden. Als u nieuwe klant van ons wilt worden, mogen wij u laten 46 ONDeRHOUDNL wagenpark, aansprakelijkheid of gebouwen en inhoud. Maar uiteraard ook alle andere verzekeringen die u maar kunt bedenken. delen in collectieve kortingen op allerlei verzekeringsvormen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verzekering van ziekteverzuim, Kortom: na zoveel jaren van ervaring in de onderhoudsbranche hebben wij ook voor 2021 en daarna mooie collectieve regelingen voor u. Heeft u vragen, of wilt u vrijblijvend offertes opvragen? Neem dan contact op met onze medewerkers op de afdeling advies: advies@wuthrich.nl. Of bel met 030 - 2549192 of 030 - 2549191. Wij helpen u graag.

04 20 ONDERHOUDNL PARTNERS Doe uw voordeel met OnderhoudNL Partners ASC Group Aluminium Scaffolding Company www.ascgroup.nl Admicom Bouwsoftware www.admicom.nl ASC Group www.ascgroup.nl Bartels Datastore www.bartelsdatastore.nl Boels Rental www.boels.nl bpo-axsys www.bpo-axsys.nl CBBS Salarisadministratie www.cbbs.nl Centric www.centric.eu Faber www.faberpersoneel.nl OLDE HARTMAN ADVIES B.V. Festool www.festool.nl Gilde Software www.gildesoftware.nl Insector www.insector.nl Olde Hartman Advies www.bouwbedrijvenbeurs.nl Omnius juristen www.omniusjuristen.nl Verzekeringsdienst www.wuthrich.nl Opstap www.opstapnaarwerk.nl Randstad Bouw www.randstadbouw.nl Remplooi Repair Care www.remplooi.nl www.repair-care.nl Softstar www.softstar.nl Stiho www.stiho.nl Verweij Wiltec Houttechniek www.verweij-ht.nl www.wiltec.nl ONDERHOUDNL 47

Campagne Jaarrond onderhoud richting corporaties JAAR ROND ONDER HOUD LAAT ONDERHOUD DEZE WINTER NIET IN DE KOU STAAN BESTE WONINGCORPORATIES VAN NEDERLAND, 2020 heeft getoond dat veel mogelijk is, zolang we samen zoeken naar de beste oplossing. Onderhoud kan jaarrond en dus ook in de wintermaanden. Zullen we 2021 beginnen door samen te kijken wat dit betekent voor de inkoop, planning en uitvoering van vastgoedonderhoud? Een betere werkspreiding voor opdrachtgever en opdrachtnemer betekent: Optimale benutting werkcapaciteit (+15%) Minder werkdruk en piekmomenten Continuïteit in onderhoud Meer ruimte voor verduurzaming BESPREEK DE MOGELIJKHEDEN MET UW ONDERHOUDSPARTNERS VIA ONDERHOUDNL.NL/JAARROND www.onderhoudnl.nl/campagnes/jaarrond

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
Home


You need flash player to view this online publication