0

JAARVERSLAG 2022 Dierentehuis Stevenshage Stichting Dierentehuizen voor Leiden en omstreken (SDLO)

ONZE MISSIE Dierentehuis Stevenshage streeft ernaar het beste dierentehuis van Nederland te zijn. Wij hebben een gezamenlijke passie voor dierenwelzijn en willen ieder jaar beter worden in het werk dat wij doen! Voorzijde Poes Mia is de medewerkers en vrijwilligers van Dierentehuis Stevenshage in het bijzonder bijgebleven. Niet alleen vanwege haar heldere sprankelend groene ogen, maar ook door haar immense slimheid. Ze leert zo razendsnel, dat het bijna lastig is om haar voor te blijven met het bedenken van uitdagingen, spelletjes en puzzels. In de loop der tijd schittert ze in allerlei filmpjes waarin ze haar talenten tentoon mag spreiden. Haar eerder wat stekelige karakter wordt al doende meegaander, al wordt Mia nooit een doetje. Doorlopend zijn we bezig met de zoektocht naar die ene mens bij wie Mia oud mag worden. Er meldt zich in de loop van d maanden een aantal kandidaten, die bij nader inzien weer afhaken. Met Mia’s gezondheid gaat het op en neer, tot er uiteindelijk een onmogelijke combinatie van medische problemen ontstaat. De vonk in Mia’s ogen, die zo kenmerkende sprankeling, lijkt langzaam te vervagen. We houden van haar alsof het onze eigen kat is. 792 dagen lang maakten we met z’n allen het leven zo leuk mogelijk voor Mia. In juni 2022 kwam daar veel te vroeg een einde aan. Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Dierentehuizen voor Leiden en omstreken (SDLO) Streek-Dierentehuis Stevenshage  Kenauweg 1  2331 BA Leiden  0900 202 08 98 (30 cpm) asiel@dierenasielleiden.nl  www.dierenasielleiden.nl  LinkedIn: Dierentehuis Stevenshage Facebook: Dierentehuis Stevenshage  Instagram: @stevenshage en @stevenshageplaatsbaredieren IBAN: NL71INGB 0000 0146 50  KvK: 41165007  BTW: NL 002817378B01  RSIN: 002817378 2

Inhoud Voorwoord .................................................................................................................................. 5 1. Asiel ........................................................................................................................................ 6 1.1 Bedrijfsvoering ......................................................................................................................... 6 1.2 Huisvesting .............................................................................................................................. 6 1.3 Welzijn, training en verrijking .................................................................................................. 7 1.4 Hondenbos, tuin en terrein ..................................................................................................... 8 1.5 1.6 Asielbezetting en trends .......................................................................................................... 9 Cijfers asiel ............................................................................................................................. 11 2. Pension ................................................................................................................................. 15 3. Dierenarts ............................................................................................................................. 17 4. Vrijwilligers ........................................................................................................................... 19 5. Personeel .............................................................................................................................. 21 6. Bestuur ................................................................................................................................. 24 7. Bijdragen aan het asiel .......................................................................................................... 25 7.1 Financiële donaties ................................................................................................................ 25 7.2 Boekverkoop .......................................................................................................................... 28 7.3 Sponsoring ............................................................................................................................. 29 7.4 Nalatenschappen en legaten ................................................................................................. 30 7.5 Als het baasje er niet meer is ................................................................................................ 30 8. Samenwerking ...................................................................................................................... 33 9. Duurzaamheid ....................................................................................................................... 35 10. Externe communicatie .......................................................................................................... 37 10.1 Asielblad Beestenbende ........................................................................................................ 37 10.2 Boek ‘Intussen in het asiel’ .................................................................................................... 38 10.3 Digitale media ........................................................................................................................ 39 10.4 Externe media ........................................................................................................................ 40 10.4 Bijeenkomsten en evenementen .......................................................................................... 43 11. Vooruitzicht 2023 ................................................................................................................. 44 12. Toelichting op het financieel resultaat ................................................................................... 45 Overzichtstabellen herkomst asieldieren .................................................................................... 46 4

Voorwoord Het jaar 2022 was vanwege de coronapandemie opnieuw een bijzonder jaar voor iedereen en dus ook voor Dierentehuis Stevenshage. De hele situatie rondom dit virus heeft de afgelopen jaren een ingrijpende impact gehad op ons en op onze werkzaamheden. Natuurlijk zijn we wel wat gewend op het gebied van het voorkomen van besmettelijke dierziekten. We werken altijd al zorgvuldig en hygiënisch. Gelukkig hebben we in de loop van 2022, al was het soms nog in aangepaste vorm, meer contactmomenten met onze klanten en vrijwilligers gehad dan het jaar ervoor. Wat zijn we hier blij mee! Wat hebben we de levendigheid en vertrouwde persoonlijke contactmomenten gemist! Hoe fijn is het dat we weer meer verbindingen kunnen leggen! Ook in 2022 hebben wij onze reguliere activiteiten van het opvangen, tijdelijk verzorgen en herplaatsen van honden, katten, tamme konijnen en tamme vogels weer zo goed mogelijk proberen uit te voeren. In dit jaarverslag geven wij hierover gedetailleerde informatie. Wij bieden hiermee inzicht in de activiteiten die onze medewerkers en vrijwilligers uitvoeren, de hoeveelheid werk die zij verzetten en vooral de professionaliteit en passie waarmee zij dat doen! Bestuurlijk gezien hebben wij ons het afgelopen jaar met veel verschillende onderwerpen bezig gehouden. Het meest in het oog springend was natuurlijk weer hoe om te gaan met het coronavirus en voorwaarden te realiseren, zodat de reguliere werkzaamheden goed en veilig doorgang konden vinden. Daarnaast hebben wij ons gebogen over hoe wij, stap voor stap, weer meer invulling konden geven aan het maken van verbindingen met andere mensen in het belang van de asieldieren. Er zijn weer een fysieke collecte, een open dag en een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd. Verder hebben wij gewerkt aan de verdere verduurzaming van ons gebouw en zijn de renovatie van de hondenkennel en de bouw van een hondentrainingsruimte uitgevoerd. Dit was jarenlang een grote wens en een intensieve klus. Wij zijn blij en dankbaar dat wij dit hebben kunnen realiseren. Wij beschikken nu over een duurzaam, sober en doelmatig gebouw met een industriële look, waar wij heel lang gebruik van kunnen maken. Tot slot hebben wij weer ingezet op communicatie rond en promotie van Dierentehuis Stevenshage. Wij kijken ook dit jaar terug op een aantal succesvolle acties. Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door een bijdrage op wettelijke basis van de gemeenten uit ons verzorgingsgebied voor de eerste twee weken opvang van zwerf- en afstandsdieren. Wij danken de gemeenten voor hun constructieve samenwerking. Daarnaast blijft de steun van particulieren, fondsen en sponsoren onmisbaar voor onze activiteiten. Iedere bijdrage, in wat voor vorm en welke omvang dan ook, is van harte welkom en wordt zeer gewaardeerd. Ook dit jaar hebben wij gelukkig weer veel ondersteuning ontvangen en veel dieren kunnen helpen. Heel hartelijk dank daarvoor! Lizette Ploos van Amstel Voorzitter Stichting Dierentehuizen voor Leiden en Omstreken 5

1 1.1 Asiel Bedrijfsvoering Meer afstandsdieren In 2022 zagen we een flinke verschuiving in de verhouding tussen binnengekomen zwerfdieren en afstandsdieren. Er zijn duidelijk meer dieren afgestaan, zeker in de tweede helft van het jaar. Opvallend ook was het grote aantal aanvragen om afstand te doen van konijnen, vaak ook koppels. Uit navraag bij collega asielen bleek dit door het hele land het geval te zijn. Niet alle aanvragen kwamen van binnen onze regio. De bedragen om afstand te doen houden we bewust beperkt om de drempel zo laag mogelijk te maken. Hierdoor hopen we te voorkomen dat mensen dieren via kanalen als Marktplaats verkopen of zelfs dumpen. Dit kon er soms toe leiden dat mensen van buiten onze regio bij ons afstand wilden doen. Afstandsdieren van buiten onze regio echter nemen we uitsluitend aan in overleg met het plaatselijke asiel. Geldgebrek en gedragsproblemen Toch zagen we niet veel typische “pandemie-puppies” of “corona-kittens” tussen de afstandsdieren. Wel waren er veel volwassen dieren van overleden eigenaren of van mensen die langdurig ziek waren geworden en niet meer voor hun dier konden zorgen. Daarnaast werd geldgebrek vaak genoemd als reden voor afstand. Ook zagen we weer veel dieren met medische problemen, zowel bij zwerfdieren als afstandsdieren. Het gaat daarbij vaak om nog niet gediagnostiseerde chronische aandoeningen zoals schildklierproblemen of gebitten die gesaneerd moesten worden. Daarnaast zagen we ook gedrag als reden voor afstand. Bij honden hoorden we vaak “niet alleen kunnen zijn” en bij katten ging het vaak om ongewenst gedrag waarbij de kat de eigenaar aanviel (vaak gerelateerd aan verveling of frustratie). Ook werd vaak “niet overweg kunnen met de reeds in huis aanwezige kat” genoemd. Uiteraard kijken we bij elk dier waar het specifieke gedrag vandaan zou kunnen komen, starten we eventueel een rehabilitatietraject en zoeken we uiterst zorgvuldig naar een nieuw thuis. “ 1.2 Huisvesting Begin 2022 startten de voorbereidingen voor de verbouwing van onze hondenkennel, waarover u meer leest in hoofdstuk 9. We hadden daar van tevoren rekening mee gehouden door tot en met juni geen pensionreserveringen te maken. Het aannemen van asielhonden beperkten we tot de echte spoedgevallen. Hoewel de bestaande kennel intact bleef (er werd een nieuw dak overheen gebouwd) hebben de aanwezige asielhonden er zeker wel overlast van ondervonden, onder meer door veelvuldig wisselen van kennel en bouwlawaai in en om de kennel. Dit hebben we geprobeerd te verlichten door extra veel wandelingen, spelletjes en andere aandacht aan hen te besteden. Doordat er geen pensionhonden waren, was er ruim de tijd voor deze activiteiten. 6 Het asiel ziet er netjes en schoon uit. Veel dierenliefde hier! KLANT OP SOCIAL MEDIA

1.3 Welzijn, training en verrijking Bij Dierentehuis Stevenshage hebben we de vijf vrijheden zoals gedefinieerd door de Animal Welfare Council natuurlijk hoog in het vaandel staan. Deze vijf vrijheden zijn:  Vrijheid van honger en dorst  Vrijheid van ongemak  Vrijheid van pijn, verwonding en ziekte  Vrijheid van angst en stress  Vrijheid om natuurlijk gedrag te vertonen Het waarborgen en verbeteren van deze vrijheden doen we bij Stevenshage op allerlei manieren, waarbij elk dier een aanpak op maat krijgt. We maken daarbij gebruik van voeding, medische hulp, natuurgeneeskunde, stressreductie, sociale interactie met mens en dier en mentale uitdagingen. Dierentrainers Trainen met de asieldieren, vooral met degene die langer in het asiel verblijven, zien we als een prettige methode om hun mentale welbevinden actief te bevorderen. Vaste medewerker Eline coördineert de trainingen en selecteert de geschikte oefeningen. De training bij de asielkatten wordt uitgevoerd door geselecteerde vrijwilligers, bij de honden doen alleen vaste medewerkers dat. In oktober 2022 gaven asielmedewerkers Eline en Nicolette een presentatie over dit onderwerp op het Dierentrainers Congres in Barneveld. Dit was de eindconclusie van hun presentatie: 7

1.4 Hondenbos, tuin en terrein Ecologisch waardevol Het terrein van Dierentehuis Stevenshage bestaat naast de bebouwing uit twee ‘hondenbossen’ van samen ongeveer 1200 m2 en een asieltuin van ruim 100 m2. Ons uitgangspunt bij het onderhoud is een gifvrij terrein dat ecologisch waardevol is voor alle bewoners en gebruikers. Hieronder vallen behalve insecten en vogels ook eekhoorns, marters en vleermuizen, die graag in het bos naar voedsel komen zoeken. Bij nieuwe aanplant kiezen we bewust voor inheemse planten en struiken die nuttig zijn voor insecten en vogels. Onkruid mag waar mogelijk blijven staan en waar noodzakelijk verwijderen we het met de hand. Hondenbos Het ‘hondenbos’ van Stevenshage is een omheind bebost terrein waar de honden, al dan niet in groepjes, los kunnen lopen. Het gebruik van dit terrein biedt de honden verschillende prikkels (loslopen, spelen, speuren) en is daarmee bijzonder belangrijk voor het welzijn van alle honden, zowel de asielhonden als onze pensiongasten. Onze uitdaging ligt in het combineren van deze gebruiksfunctie met de functie van woon- en leefgebied voor wilde dieren, met name vogels en insecten. Eikenprocessierups In eerdere jaren waren vele eikenprocessierupsen aanwezig in de eiken op en rond ons terrein. In 2022 werd er slechts op één plek een nest met eikenprocessierupsen aangetroffen. Het lijkt daarom, dat, naast het verwijderen van aangetroffen nesten, ons beleid om meer natuurlijke vijanden (zoals kool- en pimpelmezen) te lokken, hun vruchten begint af te werpen. Dit doen we onder meer door het ophangen en onderhouden van nestkastjes. Onderhoud De asieltuin op het voorterrein en langs de oprit wordt nog steeds in eigen beheer onderhouden door medewerkers en vrijwilligers en dient voornamelijk als ecologische siertuin. Nieuwe aanplant wordt zoveel mogelijk geselecteerd op de bijdrage aan de biodiversiteit. De vele bomen op het terrein worden onderhouden door een gespecialiseerde hovenier. Ook maait de hovenier de slootkanten aan de buitenzijden van het terrein volgens voorschrift van Hoogheemraadschap Rijnland. Deze organisatie ziet immers streng toe op de onbelemmerde doorstroming van de primaire watergangen die aan ons terrein grenzen. De siertuin bij Dierentehuis Stevenshage.

1.5 Asielbezetting en trends Meer asieldieren In 2022 zagen we voor het eerst sinds 2018 een stijging (ruim 10 procent) in het aantal opgevangen dieren: van 700 in 2021 naar 772 in 2022. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan een toename van maar liefst 50 procent in het aantal dieren waarvan afstand werd gedaan (234 in 2022 versus 15 in 2021), terwijl er iets minder zwerfdieren binnenkwamen dan een jaar eerder (390 in 2022 versus 405 in 2022). Per diersoort zien we grote verschillen. Er zijn 2 honden, 62 katten en 8 overige dieren meer opgevangen dan in 2021. Er kwamen 7 zwerfhonden minder (36 in 2022 tegenover 43 in 2021) en 15 afstandshonden meer binnen (24 in 2021 tegen 39 in 2022). Bij de katten zagen we 9 zwerfkatten meer (242 in 2021 tegen 251 in 2022) en het aantal afstandskatten steeg van 105 naar 152. Bij de ‘diverse dieren’ (konijnen, knaagdieren en vogels) daalde het aantal zwerfdieren (120 in 2021 tegen 103 in 2022). Het aantal afstandsdieren in die categorie daarentegen steeg behoorlijk (26 in 2021 tegen 43 in 2022). We hopen dat dit betekent dat minder mensen met name hun konijnen in de vrije natuur loslaten onder het motto “ze kunnen zichzelf prima redden in het wild” wat natuurlijk absoluut niet het geval zal zijn. Verblijfsduur De gemiddelde verblijfsduur bij de honden in 2022 was 3 dagen. Onder meer asielhond Kimba werd in 2022 na een lange asielperiode van 229 dagen succesvol herplaatst. Bij de katten was de gemiddelde verblijfsduur 35 dagen en herplaatsten we onder andere langzitter Frits die een recordaantal van 598 dagen bij Stevenshage verbleef. Bij de diverse dieren was de gemiddelde verblijfsduur 41 dagen. Ook agapornissen Jimi en John, die ieder ruim 900 dagen doorbrachten in het asiel, werden in 2022 herplaatst. Bij de konijnen is er over het algemeen voldoende “vraag” maar hangt de plaatsbaarheid van een dier vooral af van zijn of haar temperament en hoe makkelijk ze zijn te koppelen aan een soortgenoot. Retour eigenaar Het aantal dieren dat werd herenigd met hun eigenaar ging licht omhoog. Van totaal 390 zwerfdieren gingen er 188 retour, wat neerkomt op een herenigingspercentage van 48,2%. In 2021 was dat respectievelijk 405 en 185 (45,7%). Wij blijven ernaar streven om dit percentage te verhogen. Alle zwerfdieren worden met een foto op ons Instagramaccount geplaatst (@stevenshage). Daarnaast hebben wij een mogelijkheid op onze website om een dier (met foto) als vermist op te geven. Ook vergelijken we alle binnengekomen dieren met de meldingen van Amivedi. Verder krijgen we regelmatig tips van onze volgers op social media over de mogelijke eigenaren van binnengekomen dieren en zijn we ook actief in verschillende lokale groepen op Facebook waarin vermiste dieren vermeld worden. Uiteraard wordt bij alle dieren verschillende malen gecheckt of ze een chip hebben. Wanneer een chip niet geregistreerd staat bij een landelijke database, controleren we om de zoveel dagen nog eens of een eigenaar het dier intussen wel geregistreerd heeft. 9

1.6 Cijfers asiel Aantal asieldieren Tabel 1 | Totaal aantal dieren dat bij Dierentehuis Stevenshage is opgevangen in 2022 en de jaren daarvoor. Totaal aantal dieren IN Aanwezig op 1 januari (opname in voorgaand jaar) Zwerf Afstand Teruggebracht Geboren asiel Anders IN (bijv. uitwisseling) Totaal 2022 81 390 234 42 14 11 772 2021 52 405 155 39 29 20 700 2020 77 419 202 47 18 4 767 2019 72 567 156 34 19 3 851 2018 71 576 238 31 12 35 963 Tabel 2 | Totaal aantal dieren dat Dierentehuis Stevenshage in 2022 en in eerdere jaren heeft verlaten, na in datzelfde jaar te zijn opgevangen. Totaal aantal dieren UIT Retour eigenaar - Herenigingspercentage zwerfdieren Nieuw tehuis Geëuthanaseerd of overleden Anders UIT (bijv. retour wild of uitwisseling) Absoluut aantal Totaal Als percentage van binnengekomen dieren Konijnen Anakin en Nijntje bij Dierentehuis Stevenshage. 2022 188 46% 430 60 8 686 89% 2021 185 42% 374 55 5 619 88% 2020 175 48% 450 73 17 715 91% 2019 271 56% 419 83 4 777 94% 2018 323 48% 485 87 6 901 91%

Tabel 3 | Aantal honden dat bij Dierentehuis Stevenshage is opgevangen in 2022 en in de jaren daarvoor. Honden IN Aanwezig op 1 januari (opname in voorgaand jaar) Zwerf Afstand Teruggebracht Geboren asiel Anders IN Totaal 2022 11 36 39 3 0 0 89 2021 8 43 24 11 0 1 87 2020 8 42 28 9 0 1 88 2019 12 81 28 5 0 0 126 2018 12 103 41 8 0 0 164 Tabel 4 | Aantal honden dat Dierentehuis Stevenshage in 2022 en in de jaren daarvoor heeft verlaten, na in datzelfde jaar te zijn opgevangen. Honden UIT Retour eigenaar - Herenigingspercentage zwerfhonden Nieuw tehuis Geëuthanaseerd of overleden Anders UIT (bijv. uitwisseling) Absoluut aantal Totaal Als percentage van binnengekomen dieren 89% 85% 98% 92% 2022 37 100% 40 1 1 79 2021 39 2020 42 35 2 1 2019 75 91% 100% 93% 33 3 1 76 123 151 45 3 0 2018 101 98% 47 3 0 126 85% Tabel 5 | Aantal katten dat bij Dierentehuis Stevenshage is opgevangen in 2022 en in de jaren daarvoor. Katten IN Aanwezig op 1 januari (opname in voorgaand jaar) Zwerf Afstand Teruggebracht Geboren asiel Uitwisseling Anders IN Totaal 2022 44 251 152 20 14 6 0 487 2021 20 242 105 21 21 16 0 425 2020 36 248 120 23 14 0 2 443 2019 42 354 76 21 19 3 0 515 2018 41 360 126 16 12 35 0 590 12

Tabel 6 | Aantal katten dat Dierentehuis Stevenshage in 2022 en in de jaren daarvoor heeft verlaten, na in datzelfde jaar te zijn opgevangen. Katten UIT Retour eigenaar - Herenigingspercentage zwerfkatten Nieuw tehuis Geëuthanaseerd of overleden Anders UIT (bijv. retour wild of uitwisseling) Absoluut aantal Totaal Als percentage van ingekomen dieren 89% 90% 2022 123 49% 261 48 3 435 2021 115 48% 223 42 1 381 2020 108 44% 258 48 9 469 91% 2019 167 2018 197 47% 55% 242 58 2 553 94% Tabel 7 | Aantal diverse dieren dat bij Dierentehuis Stevenshage is opgevangen in 2022 en in de jaren daarvoor. Deze categorie omvat konijnen, kleine knaagdieren en tamme vogels. Diverse dieren IN Aanwezig op 1 januari (opname in voorgaand jaar) Zwerf Afstand Teruggebracht Geboren asiel Uitwisseling Totaal 2022 26 103 43 19 0 5 196 2021 24 120 26 7 8 3 188 2020 33 129 54 15 4 1 236 2019 18 132 52 8 0 0 210 2018 18 113 71 7 0 0 209 Tabel 8 | Aantal diverse dieren dat Dierentehuis Stevenshage in 2022 en in de jaren daarvoor heeft verlaten, na in datzelfde jaar te zijn opgevangen. Deze categorie omvat konijnen, knaagdieren en vogels. Diverse dieren UIT Retour eigenaar - Herenigingspercentage diverse dieren Nieuw tehuis Geëuthanaseerd of overleden Anders UIT (bijv. uitwisseling) Absoluut aantal Totaal Als percentage van ingekomen dieren 88% 86% 90% 88% 2022 28 27% 129 11 4 172 2021 31 26% 118 10 3 162 2020 25 19% 157 23 7 212 2019 29 22% 132 22 2 185 2018 25 22% 157 14 1 197 94% 529 93% 281 70 5 13

Tabel 9 | Gemiddelde verblijfsduur van alle asieldieren bij Dierentehuis Stevenshage in 2022 en daarvoor. Gemiddelde verblijfsduur asieldieren (dagen) 1 Honden Katten Diverse dieren 2022 32 35 41 2021 37 37 47 2020 32 34 60 2019 26 31 36 2018 29 32 29 1 De vermelde gemiddelde verblijfsduur is inclusief dieren die binnen enkele dagen met hun eigenaar worden herenigd. Zie onderstaande tabel 10 voor de gemiddelde verblijfsduur van herplaatste dieren. Tabel 10 | Gemiddelde verblijfsduur van herplaatste asieldieren in 2022 en in de jaren daarvoor. Gemiddelde verblijfsduur van herplaatste dieren ( dagen) Honden Katten Diverse dieren 2022 39 54 51 2021 39 47 48 2020 56 46 51 2019 44 50 35 2018 52 52 31 Tabel 11 | Gemiddelde verblijfsduur van zwerfdieren die retour eigenaar zijn gegaan in 2022 en daarvoor. Gemiddelde verblijfsduur van herenigde dieren (dagen) Honden Katten Diverse dieren 2022 3 3 3 2021 2 3 3 Tabel 12 | Gemiddelde verblijfsduur van overleden asieldieren in 2022 en daarvoor. Gemiddelde verblijfsduur van overleden dieren (dagen) Honden Katten Diverse dieren 2022 98 20 10 2021 47 17 18 2020 3 3 3 2019 2 3 3 2018 3 3 4 2020 43 14 9 2019 29 17 10 Tabel 13 | Aantal verzorgingsdagen van asieldieren bij Dierentehuis Stevenshage in 2022 en daarvoor. Totaal aantal verzorgingsdagen Honden Katten Diverse dieren Totaal 2022 2.763 2021 2.912 2020 2.550 7.764 12.136 2019 3.061 7.275 2018 57 18 13 2018 4.384 19.849 14.973 13.627 14.240 17.052 7.888 5.506 27.500 25.559 28.313 24.576 26.942 Tabel 14 | Gemiddeld aantal aanwezige asieldieren bij Dierentehuis Stevenshage in 2022 en daarvoor. Gemiddeld aantal aanwezige asieldieren op een dag Honden Katten Diverse dieren Totaal 2022 8 48 23 78 2021 10 34 25 69 2020 13 38 15 66 2019 13 38 15 66 2018 13 48 16 76 14

2 Pension In 2022 zagen we een sterke toename van het aantal aanvragen voor pensionverblijven, waardoor de pensionbezetting weer verder in de richting kwam van voor de coronacrisis. Zeker voor de vakantieperioden kregen we ruim meer aanvragen dan er plaatsen beschikbaar waren. Voor een groot deel ging het hierbij om nieuwe klanten. Het administratief verwerken van alle aanvragen zoals het controleren van de vereiste vaccinaties kost veel arbeidstijd. Ook de mutaties die ontstaan doordat vakantiereserveringen van de eigenaar wijzigen, moeten allemaal verwerkt worden. Een van de plannen voor 2023 is daarom het gedeeltelijk automatiseren van pensionaanvragen. Honden De eerste zes maanden van 2022 was ons hondenpension gesloten vanwege een verbouwing aan de hondenkennel. Hierdoor is het aantal verzorgingsdagen in 2022 relatief laag gebleven. De beschikbare plaatsen waren in de resterende maanden wel voor een groot deel volgeboekt. Aan de nieuwe klanten vroegen we om eerst een keer ‘proeflogeren’ af te spreken. Hiermee kunnen we enigszins beoordelen hoe de hond een langer verblijf zal ervaren. We zien de laatste jaren iets vaker dan voorheen dat honden niet goed kunnen omgaan met de kennelsituatie. Omwille van het welzijn van de hond adviseren we de eigenaar in die gevallen om een andere oplossing te zoeken. Katten Ook bij de katten was er een instroom van nieuwe klanten. Dit betekende voor de verzorgers dat ze veel nieuwe gezichten en bijbehorende karakters moesten leren kennen. De meeste katten schikken zich na een aantal dagen in hun lot, daarbij geholpen door de zorg en aandacht van de medewerkers en vrijwilligers. We vragen bij het aannemen van de pensionkat altijd een contact (dit kan ook de eigenaar zelf zijn) met wie we kunnen overleggen als er problemen zijn. Dit kan zijn als de kat echt niet goed kan wennen of als er medische problemen zijn. In een uiterste geval verzoeken we een eigenaar of de contactpersoon om de kat op te (laten) halen bij onoverkomelijke problemen zoals langer durende totale hongerstaking of ernstige aandoeningen. Konijnen, knaagdieren en vogels Er verbleven in 2022 geen konijnen of knaagdieren in ons pension door ruimtegebrek. Ruimte is ook de factor die bepaalt hoeveel vogels we kunnen opnemen als pensiongasten. Als er weinig asielvogels zijn, is er meer plek om pensionvogels aan te nemen. Doordat er in 2022 geregeld asielvogels zijn herplaatst, is het aantal pensionverblijven iets gestegen. Pensionkatten vermaken zich goed bij de kraan tijdens hun verblijf bij Dierentehuis Stevenshage.

Cijfers pension Tabel 15 | Gemiddeld aantal aanwezige pensiondieren in Dierentehuis Stevenshage in 2022 en eerdere jaren. Gemiddeld aantal aanwezige pensiondieren per dag Honden Katten Diverse dieren Totaal 2022 7 23 1 31 2021 8 16 <1 24 2020 6 14 <1 20 2019 14 25 1 40 Tabel 16 | Aantal verzorgingsdagen pensiondieren in Dierentehuis Stevenshage in 2022 en eerdere jaren. Totaal aantal verzorgingsdagen pension Honden Katten Diverse dieren Totaal 2022 2.469 8.380 385 11.234 2021 2.865 5.904 222 8.993 2020 2.327 5.104 70 7.501 2019 5.283 8.971 319 14.573 2018 13 27 1 41 2018 4.892 9.991 453 15.339 “ Onze katten gaan bij jullie in het pension als wij op vakantie gaan. Soms heb ik het idee dat de katten denken: “Zijn jullie nu al terug?!” KLANT OP SOCIAL MEDIA Pensionkat bij Dierentehuis Stevenshage: vakantie voor de baasjes en vakantie voor de beestjes!

3 Dierenarts Ook in 2022 was Dierenartsenpraktijk de Keerhoeve verantwoordelijk voor de veterinaire zorg voor de asieldieren van Dierentehuis Stevenshage. Tweemaal per week komt een van de dierenartsen spreekuur houden in de dierenartskamer van het asielgebouw. Alle honden en katten die binnenkomen in het asiel worden door een dierenarts gezien. Indien het dier in voldoende goede conditie is, krijgt het een vaccinatie, ontworming en anti-vlooienmiddel en, indien nog niet aanwezig, een microchip. Overige dieren gaan alleen naar het spreekuur indien er problemen zijn met hun gezondheid. Onderzoek en behandeling Als er bij een dier lichamelijke afwijkingen worden geconstateerd, wordt er een onderzoeks- en behandelplan vastgesteld. Dit kan van alles zijn, zoals gebitssanering, röntgenfoto’s, bloedonderzoek of strikte monitoring van vochtinname. Eenvoudige verrichtingen zoals bloedafnames, bloeddrukmetingen en beperkte chirurgie zoals castraties van katers en mannelijke konijnen worden in het asiel verricht. Meer complexe ingrepen en onderzoeken zoals röntgenfoto’s en echo’s worden in de praktijk van de Keerhoeve verricht. Voor sommige dieren is specialistisch ingrijpen vereist, bijvoorbeeld bij gecompliceerde orthopedische problemen. Hiervoor mogen we altijd een beroep doen op Dierenkliniek Rijngeest.In het afgelopen jaar hebben zij onder meer het poesje Banoffee geopereerd die een ernstige beenbreuk had opgelopen door een aanrijding. Kattenziekte In 2022 is er kattenziekte geconstateerd bij een aantal katten die in onze quarantaine verbleven. Deze ziekte, die bijna altijd dodelijk is voor kittens en katten met een verminderde afweer, lijkt weer vaker voor te komen. Een aantal kittens en katten met een onbekende of nog onvoltooide vaccinatiegeschiedenis is helaas aan de ziekte komen te overlijden. Voorlichting voor alle katteneigenaren over het belang van vaccineren tegen dit virus blijft, letterlijk, van levensbelang. Poes Banoffee onderging een complexe operatie na een aanrijding. Het ongeluk kostte haar een poot, maar ze herstelde voorspoedig en vond een nieuw thuis waar ze onder haar nieuwe naam ‘Triple’ door het leven gaat.

Shelter medicine De dierenartsen van de Keerhoeve volgen uiteraard geregeld nascholingen. Eén van hun interessegebieden daarbij is shelter medicine. Gezondheidszorg voor asieldieren wijkt namelijk op diverse punten af van die van privé gehouden gezelschapsdieren. Daarom bestaat er sinds 2009 een leerstoel Bedrijfsdiergeneeskunde voor gezelschapsdieren (Shelter Medicine) bij de faculteit diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Shelter Medicine legt vooral nadruk op preventie van ziekten. Ziektepreventi vereist een beoordeling van bijvoorbeeld de infectiedruk (welke ziekten en transmissieroutes, juist gebruik van quarantaine, isolatie en ziekenboeg), de effectiviteit van preventieve maatregelen (vaccingebruik in verschillende opvangsituaties, hygiëneprotocollen en werklijnen voor het personeel), de weerstand van dieren (stressvermindering door aanpassing huisvesting, snellere doorstroming van dieren, all in all out-systeem), met als einddoel: minder dieren in opvang en degenen die binnen komen gezond houden zodat ze sneller herplaatst kunnen worden. Drs. Ruth van der Leij Dierenarts Shelter Medicine, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht Dierentehuis Stevenshage onderhoudt rechtstreeks contact met drs. Ruth van der Leij en neemt ook deel aan wetenschappelijke onderzoeken op dit gebied. Identificatie en registratie Alle dieren worden na binnenkomst gecontroleerd op de aanwezigheid van een chip, ook konijnen en vogels. Raskonijnen en papegaaien worden tegenwoordig vaker gechipt. Voor Dierentehuis Stevenshage is een aantal medewerkers bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geregistreerd als chipper. Dit betekent ook dat wij bij ongechipte zwerfkatten die opgehaald worden, op verzoek van de eigenaar ter plekke een chip kunnen inbrengen om herhaling van het zwerfavontuur te voorkomen. Hiervoor brengen we uiteraard kosten in rekening. Sinds 1 november 2021 zijn er nieuwe regels m.b.t. het registreren van honden die ook gelden voor particulieren. Elke hond die van eigenaar wisselt moet vanaf 1 november 2021 een chip, registratie én EUdierenpaspoort hebben. Dus ook honden die niet de grens over gaan. Uitgifte van een paspoort en registreren van de chip is uitsluitend voorbehouden aan dierenartsen. Voor alle binnengebrachte asielkatten (zwerf en afstand) geldt de wettelijke plicht om hen binnen vijf werkdagen te voorzien van een microchip. Wij registreren alle asieldieren aanvankelijk op naam van het asiel. Ongeveer een maand na herplaatsing zetten we de registratie op naam van de nieuwe eigenaar. No kill shelter Stevenshage is een 'no kill' shelter. Alle herplaatsbare asieldieren mogen net zolang blijven totdat we een nieuw thuis voor hen hebben gevonden. Alleen als een dier ernstig en uitzichtloos lijdt of gedrag vertoont dat gevaar oplevert voor de omgeving, zullen we euthanasie overwegen. Hierbij geldt altijd het zes-ogen principe: een team van dierenarts, verzorgers, beheerder en eventueel een gedragsdeskundige overlegt en beslist hierover. 18

4 Vrijwilligers Vrijwilligerswerk in een asiel is zwaar en belastend. Maar het is ook mooi, voldoening gevend en ontspannend. Nieuwe vrijwilligers moeten altijd voor zichzelf uitvinden welk aspect voor hen zwaarder weegt: de inspanning of de beloning. Bij Dierentehuis Stevenshage mogen we ons gelukkig prijzen met een grote groep toegewijde en volhardende vrijwilligers. Hierdoor is er veel meer persoonlijke aandacht voor de dieren die gevuld wordt met beweging, spel en verrijking. Het vaste personeel is zich bewust van de grote meerwaarde die elk individu met zich meebrengt en probeert elke vrijwilliger zich op zijn of haar plaats te laten voelen. Tegelijkertijd proberen we onze vrijwilligers zodanig te begeleiden en uit te dagen dat iedereen het beste in zichzelf naar boven kan halen en de eigen grenzen leert verleggen. In 2022 is op alle afdelingen een rooster voor de vrijwilligers ingevoerd nadat op de hondenafdeling was gebleken dat het zeer prettig werkte. Hierdoor kunnen we voorzien wanneer er extra hulp moet worden geregeld en hebben we tegelijkertijd ook niet teveel mensen op de werkvloer rondlopen. Mede hierdoor hebben we voor de vakantie geen extra betaalde krachten hoeven inhuren. Kennismakingsgesprek Stevenshage heeft eigenlijk nooit moeite met het vinden van nieuwe vrijwilligers, iets waar we heel dankbaar voor zijn. Indien er mensen vertrekken en er behoefte is aan meer hulp, plaatsen we een oproep op onze website met daarbij heel specifiek voor welke afdelingen en dagdelen we hulp kunnen gebruiken. Hier komt doorgaans behoorlijk respons op. De geschikte kandidaten nodigen we uit voor een individueel kennismakingsgesprek en een korte rondleiding. Bij wederzijdse goedkeuring worden nieuwe vrijwilligers goed ingewerkt op de afdeling van hun keuze. Desgewenst kunnen ze later ook op andere afdelingen worden ingewerkt. Door deze handelwijze is het verloop onder onze vrijwilligers relatief laag. Zelfstandigheid en werkzaamheden Om goed te functioneren als vrijwilliger in ons asiel, is het belangrijk dat mensen zelfstandig kunnen werken. Uiteraard werken we iedereen goed in en bieden we begeleiding op maat, maar we verwachten dat onze vrijwilligers vanaf het begin laten zien dat ze het werk in hun eentje aankunnen. We werken met dieren die vaak niet reageren zoals mensen thuis gewend zijn. Onze vrijwilligers moeten daar vanaf dag één mee om kunnen gaan. Omwille van de veiligheid van zowel mens als dier is het werk daarom niet geschikt voor mensen die permanente begeleiding nodig hebben. Het grootste deel van onze vrijwilligers komt naar het asiel om te helpen met het verzorgen van de dieren. Alle voorkomende taken worden opgepakt, behalve het contact met de klanten. Alles rond het helpen van klanten wordt uitsluitend door het vaste personeel gedaan om ervoor te zorgen dat alle informatie over het asiel en het pension uniform naar buiten komt. Andere onmisbare taken die door vrijwilligers worden ingevuld zijn onder meer bestuurswerk, aanleg en onderhoud van computer- en telefoonnetwerken, PR, rondleiden, tuinonderhoud en klein onderhoud van het asielgebouw. In 2022 is de maandelijkse rondleiding weer opgestart na een pauze in de coronatijd. Vrijwilligersvoorwaarden De minimumleeftijd voor vrijwilligerswerk bij Stevenshage is 16 jaar, voorgeschreven door onze verzekering. Dit is voor ons een belangrijke restrictie, die we zorgvuldig bewaken. Kinderen komen alleen onder toezicht van een volwassene in contact met onze dieren, bijvoorbeeld om kennis te maken of voor het socialiseren van jonge dieren of tijdens onze maandelijkse rondleiding. Er is een ongevallenverzekering voor zowel vrijwillige als vaste medewerkers. 19

Bedankmomenten Het is gebruikelijk om met twee ieder jaar terugkerende bijeenkomsten onze vrijwilligers te bedanken voor hun inzet gedurende het jaar. Het was fijn om voor het eerst sinds het einde van de coronapandemie onze vrijwilligers weer een zomerbijeenkomst aan te bieden. De traditionele jaarlijkse vrijwilligersbarbecue is in 2022 vervangen door een bijeenkomst met mocktails (alcoholvrije cocktails) en lekkere hapjes die zeer in de smaak vielen. Vlak voor kerst is de traditionele eindejaarsbijeenkomst gehouden waar in een stemmig versierd en knus verlicht asielgebouw liters plantaardige chocolademelk werden geschonken. Ook deze bijeenkomst werd weer voor het eerst in twee jaar gehouden. Het kerstpresentje bestond dit jaar uit ons asielboek (zie hoofdstuk 7.2). “ Wat een schatjes zijn het toch, de dieren èn mensen van Stevenshage! KLANT OP SOCIAL MEDIA 20

5 Personeel Stevenshage heeft al jarenlang een vaste staf van zeven mensen. In november 2022 is de staf uitgebreid met Eline van Immerzeel, vooruitlopend op het pensioen van Conny van der Brugge in 2023. Eline werkt voorlopig voornamelijk bij de pensionkatten afdeling en is daarnaast indien nodig inzetbaar op alle andere afdelingen. Ook verricht zij kleine technische klussen. De beheerder, Nicolette Bloemendaal, is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en bedrijfsvoering, de aansturing en het personeelsbeheer. Zij is de verbindende schakel tussen het bestuur van Stevenshage en het personeel. Nicolette, of haar plaatsvervanger Sylvia Sip, is aanwezig bij de maandelijkse bestuursvergadering. Er zijn geen extra vakantiekrachten aangenomen voor de zomer of andere drukke perioden. In sommige gevallen waren stagiairs bereid hun vakantie op een ander moment op te nemen zodat ze konden ondersteunen. Daarnaast is het rooster van vrijwilligers een goed houvast om extra hulp in te kunnen plannen bij verwachte drukte. Verbouwing De aanpassing van hondenkennels en de uitbreiding met een trainingsruimte gedurende heel 2022 is belastend geweest voor iedereen. Verbouwen terwijl de dagelijkse activiteiten op het asiel doorgingen, was niet eenvoudig. Het resultaat mag er zijn en iedereen is blij met de aangepaste ruimten en maakt er goed gebruik van. Opleidingen en functioneringsgesprekken De door de staf en vrijwilligers gevolgde trainingen en opleidingen waren beroepsgerelateerd en veelal online. Twee stafleden hebben hun diploma Expert Dierentrainer bij de Dierentrainers Academie behaald. Er worden geleidelijk meer vrijwilligers opgeleid in de beginselen van clickertraining en hun begeleiding en de opbouw van trainingen is meer gestructureerd aangepakt. Alle personeelsleden hebben hun certificaat BHV herhaling behaald. De jaarlijkse functioneringsgesprekken hebben aan het begin van het jaar plaatsgevonden. De beheerder heeft eerst gesproken met alle leden van de staf en vervolgens heeft de voorzitter van het bestuur met de beheerder gesproken. De functioneringsgesprekken zijn een goed instrument om wensen en vragen van beide kanten ter tafel te brengen. Verzuim Het verzuimpercentage was in 2022 met 2,56% nog altijd laag te noemen en onder het landelijk gemiddelde, al was het wat hoger dan de 1,12% van 2021. In oktober 2022 heeft de beheerder zich ziek moeten melden. Met goede begeleiding van de arbo-arts en bestuursleden van de stichting, heeft zij in het eerste kwartaal van 2023 het werk weer kunnen hervatten. Naar aanleiding van dit verzuim zijn er aanpassingen gedaan in de 24/7 bereikbaarheid van het dierentehuis. De bereikbaarheidsdienst die voorheen op twee personen rustte, is daarbij verdeeld over meer collega’s. Arbeidsrechtelijke zaken Personeel is een vast aandachtspunt in de vergadering van het bestuur. Voor de arbeidsrechtelijke controle van contracten en andere juridische arbeidsrechtelijke zaken zijn er afspraken met een advocatenkantoor voor gratis juridisch advies. Strategische sessie In 2022 zijn er enkele werkgroepen samengesteld uit personeels- en bestuursleden. Iedere groep had één belangrijk toekomstgericht onderwerp om uit te werken. In de loop van het jaar bleek dit te ambitieus en is alle aandacht gericht op het meest dringende onderwerp: 24/7 bereikbaarheid van het asiel. De maatregelen die hier uit voortkwamen zijn successievelijk in de praktijk gebracht. 21

Onderstaand blog verscheen in april 2022 op de website van Dierentehuis Stevenshage. Teamuitje We gaan als team zelden met z’n allen op een uitje. Immers, elke dag, 365 dagen per jaar, moeten minstens twee van ons in het asiel aanwezig zijn om de lopende zaken af te handelen. Zwerfdieren moeten worden aangenomen, vrijwilligers begeleid en klanten te woord gestaan. Zelfs onze jaarlijkse BHV-oefening moeten we zorgvuldig lang tevoren plannen en hulptroepen inroepen voor de noodzakelijke dagelijkse verzorging terwijl wij staan te blussen en reanimeren. Tienduizend katten Toch, dit keer, vonden we dat we écht iets met z’n allen moesten doen ter gelegenheid van het jubileum van Conny, die op 1 januari 2022 vijfentwintig jaar ‘bij de zaak’ was. En geloof me, dat is echt een prestatie! We hebben eens een rekensommetje gemaakt. Conny zal in die jaren toch meer dan tienduizend katten hebben verzorgd (niet dat die daar allemaal dankbaar voor waren, trouwens) plus natuurlijk alle ontelbare andere taken die ze in die jaren heeft uitgevoerd. Daar mag best even bij stil gestaan worden. Naast de taart – met een gestileerd portret van Conny’s hond Loetje – kreeg de viering de vorm van een teamuitje. Virtual reality Conny koos voor een virtual reality escaperoom (actual reality escapes proberen we in ons dagelijks leven zoveel mogelijk te voorkomen). Met corona en zorgvuldige planning kwamen we op afgelopen dinsdag. Na wat lekker ongezond eten togen we in ganzenpas naar Leiden Centrum. “Wat willen jullie?” was de vraag. Mogelijkheden als zombies schieten (wat!), over wolkenkrabbers lopen (dacht het niet) en bokswedstrijden (te gevaarlijk) komen langs. Dan zegt iemand “Jungle Quest”. Daar gaan we gezamenlijk onmiddellijk mee akkoord – dieren, hoe kan het ook anders. 22

Enorme helm We krijgen een gigantisch mechaniek op ons hoofd (voor Startrek fans: denk Borg) dat stevig op de schedel wordt vastgedraaid. We zijn nu via een soort navelstreng onverbiddelijk aan het plafond en onze standplaats gebonden. “Eerst even oefenen” zegt plotseling een zwoele stem in mijn oor. Op de achtergrond hoor ik iedereen giebelen en elkaar aanwijzingen geven. Knopje voor vastpakken, knopje voor lopen en blijf vooral binnen de lijntjes. Braaf doorlopen we alle instructies. En dan nog een keer omdat het systeem moest worden herstart. Puzzeltocht Dan begint het echte werk. Plotseling staan we in een bijna-echte jungle, met papegaaien, buffels, futuristisch zwevende looppaden en vrijwel onherkenbare collega’s. Zo blijkt Conny plotseling weelderig lang blond haar te hebben gekregen. Het is maar goed dat onze namen boven onze hoofden zweven. Na te zijn uitgelachen over de manier waarop iedereen wel voeten en handen maar geen armen en benen lijkt te hebben, begint de daadwerkelijke queeste. Het doel van het spel is om van het begin van de landkaart via allerlei puzzels naar het einde te komen (pas na afloop hoor ik dat er ook ‘trofeeën’ te verdienen waren). We verzamelen diamanten, trotseren krokodillen, bedwingen een klimwand en schieten op amuletten. Fluitende vogeltjes Als het einde van de speeltijd nadert, hebben we een derde van het parcours gelopen (het andere team zit op drie kwart). Ter verdediging kan ik aanvoeren dat het enorm afleidt als er achter je leeuwen aan het brullen zijn of er grommende gorilla’s staan en dat ik regelmatig werd gebiologeerd door fluitende vogeltjes, me intussen afvragend of er nou echt geen slangen of spinnen in het struikgewas zouden zitten. Het was jammer dat we onze zoektocht niet konden voltooien al was ik opgelucht dat die helm weer af mocht. Ik ben al aan het nazoeken wie de volgende jubilaris in ons team is… Kattenverzorgster Marlies gaat volledig op in de virtuele wereld. 23

6 Bestuur In 2022 hebben de maandelijkse bestuursvergaderingen gelukkig weer fysiek plaatsgevonden. Heel vaak en intensief hebben wij gesproken over de verbouwing en verduurzaming van de hondenkennel en de uitbreiding met de hondentrainingsruime. Dat is een groot project waar wij heel blij mee zijn, maar dat ook heel veel van ons team medewerkers en vrijwilligers heeft gevraagd. De combinatie van verbouwen en alle werkzaamheden op het asiel die gewoon door moesten gaan, heeft grote impact op iedereen gehad. De architect die ons heeft begeleid bij de verbouwing heeft ons regelmatig tijdens de vergadering bijgepraat en ook voorstellen en wijzigingen voorgelegd, die ons bestuur moest accorderen. Daarnaast hebben we een aantal keer gesproken over een meerjarenbeleidsplan voor 2023 en verder en uiteindelijk ook vastgesteld. Ook hebben wij weer gebrainstormd over de toekomstvisie van het asiel en daarbij ook een eventuele samenwerking met de Dierenambulance & Vogelasiel Regio Leiden. Hier gaan wij nog verder vervolg aan geven, intern maar natuurlijk en vooral ook in samenwerking met de Dierenambulance & Vogelasiel Regio Leiden. De samenstelling van het bestuur is in 2022 gewijzigd. Cindy van de Ven heeft haar taken als algemeen bestuurslid neergelegd. Zij heeft de afgelopen periode een bijdrage geleverd aan bijvoorbeeld afstemmen van privacywetgeving en de Beestenbende. Matthijs Huizing hebben wij verwelkomd als algemeen bestuurslid. Wij hopen langere tijd van zijn diensten gebruik te kunnen maken. Verder zijn nog steeds actief: Lizette Ploos van Amstel-Lange (voorzitter), Greetje van Gruting-Wijnhold (secretaris), Simon Vermeij (penningmeester), Suzan Commandeur en Hans Varkevisser (algemene bestuursleden). Asielmedewerkster Eline maakte een Galerij der Katten: een serie prachtige foto’s van asiel- en pensionkatten voorzien van treffende teksten met een knipoog. De serie werd een groot succes op Facebook. 24

7 Bijdragen aan het asiel Dierentehuis Stevenshage zou niet kunnen bestaan zonder de belangeloze giften van vele dierenvrienden. Ondersteuning komt in vele vormen: tijd, geld, dierenvoer, medicijnen, knaaghuisjes voor konijnen, speelmuizen voor katten, kauwsticks voor honden, schoonmaakmiddelen en vele andere bruikbare zaken. Wij zijn zeer dankbaar voor al deze donaties! 7.1 Financiële donaties In 2022 noteerden we ruim 1150 vaste donateurs; ongeveer evenveel als in 2021. De dalende trend die we in de afgelopen jaren zagen en waarbij we elk jaar ruim 100 vaste donateurs minder noteerden, lijkt daarmee te stagneren. We blijven ons inspannen om vaste donateurs te werven, maar over het algemeen zien we landelijk dat mensen zich niet graag meer vastleggen en liever eenmalige giften doen. Daar spelen we op in door meer eenmalige sponsoracties, die concreet aan bijvoorbeeld de medische behandeling van een asieldier gekoppeld zijn. Het was even wennen na twee jaar, maar al snel wist ik weer waarom ik collecteren voor het asiel zo leuk vind: je realiseert je dat de meeste mensen gewoon aardig zijn. ANNEGIEN LUCAS – COLLECTANT EN VRIJWILLIGER Collecte Half juni organiseerden we na twee jaar coronastilte eindelijk weer onze jaarlijkse huis-aan-huis collecte. Twee jaar niet collecteren betekende twee jaar nauwelijks contact met onze wijkcoördinatoren en collectanten. Met een sterk uitgedund legertje extra gemotiveerde collectanten gingen we op pad. Bij wijze van experiment hadden we dit jaar een QR-code met een betaalverzoek op de bussen geplakt voor wie geen contant geld in huis had. In totaal zamelden onze collectanten €14.760 in en via de QR-code kwam daar nog eens €2.051 bovenop, wat leidde tot het een indrukwekkend bedrag van €16.811. Graag willen ook hier nog eens alle mensen die zich voor onze collecte hebben ingezet en alle mensen die een bijdrage in de collectebus hebben gedaan, heel hartelijk danken namens de asieldieren! Tabel 17 | Collecteopbrengst voor Dierentehuis Stevenshage over de periode 2016 – 2022. 25

Open Asieldag In 2022 konden we na twee jaar zonder fysieke evenementen eindelijk weer bezoekers verwelkomen op onze jaarlijkse Open Asieldag! Op zaterdag 1 oktober wisten vele mensen het asielterrein weer te vinden om kennis te maken met de asieldieren en om achter de schermen van het asiel te kijken. In hoofdstuk 10.4 vindt u meer informatie over onze Open Asieldag 2022. Alle activiteiten van deze dag brachten bij elkaar ruim €8000 op voor de asieldieren – een record! Online loterij In het kader van Dierendag organiseerden we een loterij waarbij mensen kans maakten op een weekend of midweek in een strandhuisje van Beachhouse Key West aan het Katwijkse strand, een professionele fotoshoot van hun kat door dierfotograaf Maud Velders, een striptekening van hun dier door Maarten Wolterink en een half uur exclusief in het hondenbos voor hun hond, inclusief snackpakket van Carnibest. De prijzen werden door onze sponsors beschikbaar gesteld. Loten waren uitsluitend via onze webshop te koop. Dit werd een groot succes en met een opbrengst van maar liefst €2000 werden vooral de asieldieren de grote winnaars van deze loterij. Links: Laura Dijkman van Trimsalon KonijnWijs en De Katten Troon beantwoordde vragen over vachtonderhoud bij konijnen en katten. Rechts: Leids cartoontekenaar Maarten Wolterink maakte unieke cartoons van dieren van bezoekers, met opbrengst voor de asieldieren. 26

Yoga voor de asieldieren Op een snikhete zondag vouwde een groepje heldinnen zich onder leiding van yogadocente Aurora de Leeuw in de mooiste poses. Het was de vierde editie van Aurora’s ‘Stevenshage-yogales’. De totale opbrengst van deze yogales was €114. Yogadocente Stefanie de Koning-Verschuren van Yoga en meer organiseerde een yogasessie op het strand van Katwijk. Deze yogales was op basis van dana, een vrijwillige bijdrage ter plekke, waarvan deelnemers zelf de hoogte konden bepalen. Deze bijzondere yogales bracht maar liefst €555 op voor de asieldieren!

7.2 Boekverkoop In 2022 vierden we het zevenjarige jubileum van ons blog Intussen in het asiel. In die tijd verschenen er bijna 350 verhalen over de dieren en mensen van Dierentehuis Stevenshage. Mooie verhalen, verdrietige verhalen, met een goede afloop en soms ook niet. Maar ook hilarische, doldwaze en soms ronduit knullige verhalen. Verhalen die het verdienen om nog eens gelezen te worden. En nog eens… Daarom hebben we de 45 mooiste blogs gebundeld en uitgebracht in het boek Intussen in het asiel – Belevenissen van dieren en mensen. Mensenwerk Asielbeheerder Nicolette Bloemendaal, vrijwilligers Suzan Commandeur (vormgeving) en Annegien Lucas (tekstredactie) hebben een groot deel van 2022 gewijd aan het tot stand brengen van het boek, met daarin prachtige foto’s van de asieldieren, grotendeels gemaakt door vrijwilliger en professioneel dierenfotograaf Maud Velders. Chris de Waard, hoofdredacteur van Omroep Sleutelstad uit Leiden en een goede bekende van het asiel, schreef het voorwoord. Het boek is gedrukt bij drukkerij De Bink in Leiden, waarmee we ook samenwerken voor ons asielblad Beestenbende. Opbrengst Het resultaat is een luxe ingebonden boek met linnen rug, leeslint en vele paginagrote foto’s. Het boek heeft daardoor een hoge attentiewaarde en kan uitstekend dienen als tijdloos cadeau voor elke dierenliefhebber. In juli startte de voorverkoop van het boek via onze webshop, waardoor er tot en met de lancering tijdens de Open Asieldag op 1 oktober al ruim 100 exemplaren waren verkocht. Daarna liep de verkoop door via onze webshop en aan de balie, maar ook via verschillende verkooppunten in de regio, waardoor er aan het einde van het jaar al 375 boeken verkocht waren voor €19,95 per stuk en een kleine toeslag voor wie een handgeschreven tekstje van de auteur voorin het boek wilde. Door een zogenaamde ‘verdubbelaar’ voor dit project van Stichting Dierenlot mochten we daar nog €2500 bij optellen, wat de totale opbrengst in 2022 bracht op bijna tienduizend euro. Vanaf juli startte de voorverkoop van het boek ‘Intussen in het asiel’, een verhalenbundel gebaseerd op de gelijknamige blogs. In totaal zijn er vanaf de lancering op de Open Asieldag in oktober 375 boeken verkocht.

7.3 Sponsoring Adoptiehokken en sponsorbordjes Veel verblijven van onze asieldieren zijn symbolisch geadopteerd door onze sponsors. In 2022 noteerden we 36 adoptanten van een hondenkennel (€120 per jaar voor een hele kennel of €60 per jaar voor een halve kennel), 170 van een kattenhok (€50 per jaar) en 10 van een konijnenhok (€35 per jaar). Op de hokken wordt een bordje geplaatst met daarop een tekst naar keuze van de adoptant. Sponsors kunnen ook een plekje kopen op onze Wall of Fame in de centrale hal voor €50 per jaar. In 2022 waren 47 sponsors op deze manier in ons asielgebouw vertegenwoordigd; een mooie toename ten opzichte van de 36 sponsorbordjes in 2021. Adoptanten van dierenhokken en sponsors van bordjes op onze Wall of Fame krijgen ons asielblad Beestenbende viermaal per jaar thuisgestuurd. Advertenties Beestenbende Om de kosten voor het drukken en verzenden van ons asielmagazine Beestenbende enigszins te beperken, verkopen we fullcolour advertenties aan bedrijven. Adverteerders die meedoen zien hun advertentie behalve in het blad ook terug op onze website en ze worden genoemd op onze Facebookpagina bij het uitkomen van de Beestenbende. In 2022 bracht dit €1800 op, waarmee we de Beestenbende voor een deel hebben kunnen bekostigen. Stichting DierenLot Op ons terrein staan drie grote oranje containers, waarin mensen oude kleding, textiel en schoenen kunnen inleveren. Voor iedere ingezamelde kilo textiel ontvangen wij een bijdrage van Stichting DierenLot. In 2022 zamelden we 16.830 kilogram textiel in, wat goed was voor €3366. Scholen In mei 2022 mochten wij een spaarpot met maar liefst €651,03 in ontvangst nemen van The British School in Voorschoten. In december 2022 organiseerde Basisschool De Vink uit Voorschoten een prachtige goede doelen actie voor mens en dier. In de twee weken voor Kerst zamelden ze allerhande spullen in voor de Voedselbank èn voor Dierentehuis Stevenshage. Het resultaat was een enorme hoeveelheid nuttige spullen en etenswaren voor de asieldieren! Basisschool De Vink uit Voorschoten zamelde spullen in voor de asieldieren. Leerling Yara, dochter van asielvrijwilligster Reyhan, hielp met het inladen van alle spullen in de asielbus. 29

Asielmedewerkers Conan en Jessie in de Babboe bakfiets die een anonieme gever aan het asiel doneerde. 7.4 Nalatenschappen en legaten Afgelopen jaar hebben we weer een aantal nalatenschappen en legaten mogen ontvangen van overleden dierenvrienden. Dierentehuis Stevenshage is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat er over legaten of nalatenschappen geen erfbelasting hoeft worden afgedragen door de stichting. De gegevens van onze Stichting Dierentehuizen voor Leiden en omstreken (SDLO) die Dierentehuis Stevenshage beheert, zijn opgenomen in de Almanak voor het Notariaat. Het biedt notarissen een praktisch naslagwerk op de werkplek en is daarmee een welkome bron voor de notaris bij adviesgesprekken met cliënten over erfenis of nalatenschap. Op deze manier heeft iedereen toegang tot de juiste gegevens van de stichting indien zij de asieldieren iets willen nalaten. 7.5 Als het baasje er niet meer is Als het baasje er niet meer is heeft dat vaak een verdrietige oorzaak. De zorg om wat er dan daarna met het geliefde dier gaat gebeuren kan zwaar op het gemoed van het baasje drukken. Daarom heeft Dierentehuis Stevenshage een regeling genaamd Als het baasje er niet meer is. Met dit programma worden honden en katten na het overlijden van hun baasje door ons opgevangen. Vooraf proberen wij zoveel mogelijk informatie te verzamelen over het dier. Wij brengen de geschiedenis, het gedrag en gewoonten zo goed mogelijk in kaart zodat wij ook heel gericht een goede opvang voor het dier kunnen regelen na het overlijden van de eigenaar. Er nemen nu 24 mensen deel aan deze regeling. Wij merken dat het voor mensen een geruststellende gedachte is dat hun dier goed wordt opgevangen als zij er niet meer zijn. In 2022 zijn er geen dieren via deze regeling opgevangen. 30

Onderstaand blog verscheen in oktober 2022 op de website van Dierentehuis Stevenshage. Een levend monument Elke boom vertelt een verhaal. Zo ook de moerbei in de voortuin van Dierentehuis Stevenshage… Al dagenlang was het onrustig. Dit had ik in mijn ruim 30-jarige leven nog niet meegemaakt. Ze liepen om me heen en praatten over me. Dat ik niet meer in de plannen paste. Dat ik ruimte moest maken. Iets met rooien. Maar ik ving ook op dat ze me zo mooi vonden. En al zo oud ook. Ik had in de loop der jaren vreselijke verhalen gehoord over andere bomen in de buurt. Zij werden zonder pardon omgezaagd. Het zat me niet lekker. Ik liet de vogels in mijn takken en de insecten in mijn bast weten dat er iets stond te gebeuren. Zwart goud Toen voelde ik het. Mijn takken zwiepten heen en weer, mijn wortels scheurden los en mijn stam helde over. Dit was het. Het einde. Ik werd met een grijper op een wagen gelegd en zag mijn vertrouwde plekje steeds kleiner worden toen de wagen wegreed. Ik deed mijn uiterste best om erbij te blijven. Gelukkig hadden ze mijn wortels goed ingepakt. Dat hielp. De wagen reed naar een plek waar ik andere bomen zag staan. ‘Leo van der Valk’ stond er op het bord bij de ingang. Wat was die Leo met me van plan? Weer werd ik opgetild en ging mijn wereld ondersteboven. Mijn wortels raakten de grond en ik zette me schrap. Maar wat was dat? Ik voelde heerlijke zachte aarde vol met voedingsstoffen. “Wij helpen je erdoor!” riepen de bacteriën en schimmels vanuit de grond. Ik werd overspoeld met nog veel meer van dat zwarte goud en…water, liters heerlijk vers water. Ik voelde mijn krachten langzaam terugkomen. Ik was gered door Leo! Van bomenasiel naar dierenasiel Een hele poos stond ik bij Leo op het veldje met andere bomen die ook waren gered. Tot een rustige aprildag in 2017. “Deze wordt het! Hij is prachtig!” zei een dame. Ze liep al een poosje rond en had opvallend vaak mijn kant op gekeken. Ze zag er vriendelijk uit, maar ik was nog wat wantrouwend. Je wist het immers maar nooit met de mensen. Ze had het over het opvangen en herplaatsen van…dieren? Maar ik was toch een boom? Wat moest ik nou bij dat diere mens? Opnieuw haalde Leo me voorzichtig uit de grond. De reis ging naar Dierentehuis Stevenshage dit keer. Blijkbaar vingen ze daar toch niet alleen maar dieren op. Ze hadden het over een ‘gouden mandje’. Ik denk dat ze gouden landje bedoelden. Want man, wat een geweldig mooi plantgat hadden ze voor me klaargemaakt. Er stonden allerlei mensen verheugd om me heen toen ik de grond in ging. Volgens mij zag ik ook al wat vogels naar me lonken. Ja, dit voelde wel goed! 31

Vervolg van het blog ‘Levend monument’. Bijzondere mensen en dieren Vanaf mijn plekje midden in de voortuin van het asiel zie ik sindsdien van alles gebeuren. Het is vaak een drukte van jewelste met van die blaffende viervoeters die af en aan lopen. Elke keer als er eentje mijn kant op rent, worden ze vakkundig teruggefloten. Blijkbaar ben ik een Belangrijke Boom waar niet zomaar tegenaan geplast mag worden. En in tijden van droogte ben ik de enige in de tuin die water krijgt. Ik voel het ook wel, vooral als de dame die mij adopteerde ’s avonds langsloopt. Ze denkt dan aan heel bijzondere mensen en dieren die er niet meer zijn. Lieve mensen die na hun overlijden de asieldieren hebben geholpen met hun nalatenschap. Dierbare vrijwilligers op wie de asieldieren jarenlang mochten rekenen. En dieren die vaak lange tijd in het asiel woonden en een speciale band hadden met de medewerkers en vrijwilligers, zoals kater Damocles en poes Mia. Herinneringsboom Ik heb zelfs een eigen naambord gekregen. ‘Moerbei van Herinnering’ staat erop. Er is een speciaal paadje dat naar mij toeloopt, en rond mijn stam liggen stenen die de namen dragen van al die bijzondere dieren. Elke keer als iemand op het paadje staat, wordt het stil. We denken dan samen aan al die bijzondere mensen en dieren die zoveel betekend hebben voor het asiel. Ik ben maar wat trots dat ik al die bijzondere zielen mag vertegenwoordigen. Het is natuurlijk niet voor niets dat ik elk jaar prachtige moerbeien draag daar op mijn ‘gouden landje’. Ik ben een levend monument! 32

8 Samenwerking Samenwerkingen in verschillende vormen en intensiteiten zijn essentiële voorwaarden van succes voor Dierentehuis Stevenshage. Met de Nederlandse federatie dieren opvang (NFDO) is al jaren een goed contact en zij voorzien ons van advies waar nodig. Natuurlijk is dit contact er ook met de gemeenten in ons werkgebied, collega-asielen in de regio en daarbuiten, Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden en met de politie, de Landelijke Inspectie Dierenbescherming (LID) en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) voor de handhaving. Ook de politiek vergeet ons niet, vooral de Partij voor de Dieren Leiden is proactief in de contacten met ons. Allen stellen ons in staat het juiste te doen voor de dieren die aan ons zijn toevertrouwd door de samenleving. Een vorm van samenwerking is ook de welwillende inzet van enkele commerciële hondenscholen die ons bijstaan in voorkomende gevallen met de training van asielhonden, waaronder Kees van Duijn Hondentraining en Martin Gaus Hondenschool Katwijk. Hulp aan dieren uit Oekraïne In februari 2022 begon de Russische invasie van Oekraïne. Om mensen en dieren die huis en haard hebben moeten ontvluchten gedeeltelijk te ontzorgen, hebben verschillende Nederlandse dierenhulporganisaties de handen ineengeslagen voor één meldpunt: Hulp voor Dieren uit Oekraïne. Hier kan hulp aangevraagd worden voor de huisdieren van vluchtelingen, waaronder vaccinaties, medische hulp, praktische zaken als mandjes en voer of eventueel tijdelijk onderdak. Dierentehuis Stevenshage ondersteunt dit initiatief van harte en werkt hier via de NFDO ook aan mee. Daarnaast hebben wij in 2022 samengewerkt met lokale initiatieven, zoals de inzamelingsactie van de in Nederland wonende Marta uit Polen. Zij heeft familie in Oekraïne en organiseert al jaren hulptransporten met goederen voor dierenopvangcentra in Polen. In ons magazijn verzamelden we in recordtijd een grote hoeveelheid nuttige spullen. Marta en haar man regelden vrijwillige chauffeurs die de goederen verdeelden over zoveel mogelijk distributiepunten langs de grenzen van Oekraïne met Polen, Roemenië en Moldavië, om zoveel mogelijk lokale huisdierbezitters te bereiken. 33

Contracten gemeenten Ingevolge het Burgerlijk Wetboek 5, artikel 8, lid 3 sluiten wij meerjarige contracten af met de gemeenten in ons werkgebied over de opvang van dieren. Normaal gesproken nodigen wij de ambtelijke vertegenwoordigers in ons werkgebied uit om vooral ook gezichten achter de contracten te zien en hen kennis te laten maken met ons mooie en duurzame asiel, maar dat is in het afgelopen jaar door de verbouwing niet mogelijk gebleken. De sterke arm der wet Nu de dierenpolitie er niet meer is heeft Dierentehuis Stevenshage goede contacten opgebouwd met de wijkagent. In geval van nood kunnen wij immer een beroep op deze persoon doen. Daarnaast hebben wij een direct en dus kort lijntje naar de regio-inspecteur van de LID. In geval van opvang van bijzondere vogels volgen wij de regels die voortkomen uit de internationale overeenkomst over de handel in dieren en planten (CITES; Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Om hieraan te voldoen is in voorkomende gevallen eerst contact met de gemeente nodig, die ons dan een tijdelijke machtiging kan geven. Deze regeling wordt gecontroleerd door de NVWA. Wij werken eraan om een permanente machtiging voor Dierentehuis Stevenshage te krijgen om de administratieve lasten voor dergelijke gevallen (vaak een enkel dier) omlaag te brengen. Helaas is het de gemeente Leiden nog niet gelukt om ons dit CITES-mandaat te verstrekken. Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden De werkzaamheden van de lokale dierenambulance zijn erg belangrijk voor Dierentehuis Stevenshage. Wij werken al vele jaren goed samen. De organisatie heeft een groot werkgebied met twee ambulances en brengt gevonden (al dan niet gewonde) dieren naar onder andere Dierentehuis Stevenshage. Wij brengen voor de honden en katten die door de dierenambulance zijn gebracht en die retour eigenaar gaan een bijdrage bij deze eigenaren in rekening. Voor de dieren die door de dierenambulance zijn gebracht en die niet retour eigenaar gaan, brengen we een klein bedrag als vergoeding bij gemeenten in rekening. Dierentehuis Stevenshage betaalt beide bijdragen door aan Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden. De Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden is op zoek naar structurele huisvestingsmogelijkheden nu het Vogelasiel Oegstgeest is gesloten. Als gevolg van veterinaire eisen en beperkingen aan de locatie, is het terrein van Dierentehuis Stevenshage geen optie voor huisvesting van de Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden. Wij hopen dat er in 2023 meer duidelijkheid komt over huisvesting voor de Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden. Voor de toekomst is het interessant te bezien of er mogelijkheden zijn voor nog meer samenwerking. 34

9 Duurzaamheid Energiezuinig gebouw Dierentehuis Stevenshage profileert zich zoveel mogelijk als groen asiel. Ons gebouw is goed geïsoleerd en de benedenverdieping is voorzien van vloerverwarming, zodat het cv-water minder heet wordt gestookt en de dieren dag en nacht een gelijkmatige omgevingstemperatuur hebben. In de zomerperiode wordt dit systeem gebruikt om de quarantaineruimtes van de katten via de vloer passief te koelen. Het gebouw is zowel binnen als buiten volledig voorzien van ledverlichting. Op het dak zijn in totaal 189 zonnepanelen functioneel, er is een warmtepomp voor de kattenafdeling en er zijn twee grote zonneboilers voor de warmwatervoorziening voor het gebouw. Verbouwing hondenkennel Al sinds de vorige verbouwing (2013-2014) lag er de opdracht om de hondenkennel meer ‘hondvriendelijk’ te maken en om nog een extra slag te maken met het verder verduurzamen van het asiel. Daarnaast was er een wens voor een goede trainingsruimte voor honden. Deze wensen zijn gecombineerd in een plan om over de hondenkennel een stalen constructie te plaatsen die een betere klimaatbeheersing mogelijk zou maken en tegelijk van de buitenkennel meer binnenruimte voor de honden te maken. Daarnaast werd een nieuwbouw trainingsruimte voorzien. Het vergunningsproces begon in 2021 en verliep voorspoedig. Begin 2022 begonnen wij met het zoeken naar een aannemer en dat was na de coronapandemie een uitdaging. Het verkrijgen van betaalbaar staal was met de Russische inval in Oekraïne een volgende hobbel. Gelukkig lukte het de firma Huurman om deze klus te klaren met een aanvaardbare begroting en goed op tijd. De plaatsing van de warmte-terug-win (wtw) installatie bleek echter een weerbarstiger klus. Hoewel de opleverdatum in de zomer van 2022 was gepland was het de installateur zelfs aan het eind van het jaar nog niet goed gelukt om te installatie naar behoren te laten werken. Problemen met de levertijden en onbekendheid met een nieuwe systematiek braken de installateur op. Het is nog niet zo eenvoudig om van het gas af te gaan. Al met al is bovenstaand verhaal nog een aardige cliffhanger voor het jaarverslag van 2023. 35

36

10 Externe communicatie Met gerichte communicatie proberen wij donateurs, belanghebbenden en andere geïnteresseerden bij onze activiteiten te betrekken. Via ons periodieke donateursblad Beestenbende, ons eigen drukwerk, onze website en onze actieve aanwezigheid op sociale media, in regionale media, op markten en door het asiel zelf georganiseerde bijeenkomsten doen wij ons best zoveel mogelijk mensen over het asielleven te informeren. Onze uitingen zijn altijd gericht op het genereren van positieve naamsbekendheid in de regio met een herkenbare uitstraling. 10.1 Asielblad Beestenbende Viermaal per jaar brengen wij ons asielblad Beestenbende in eigen beheer uit, in een oplage van 2000 stuks. De Beestenbende wordt per post verstuurd aan alle vaste donateurs van Dierentehuis Stevenshage, meegegeven aan nieuwe adoptanten en uitgedeeld aan belanghebbenden en potentiële donateurs en vrijwilligers. Zo ondersteunt de Beestenbende de fondsenwerving voor Dierentehuis Stevenshage. Daarnaast verspreiden we de Beestenbende via onze vrijwilligers naar verschillende winkels en publieke organisaties, waar bezoekers het gratis kunnen meenemen. De Beestenbende is vanaf 2020 ook gratis digitaal beschikbaar via het platform Online Touch. Gedrukt magazine Voor de fysiek gedrukte editie van de Beestenbende werken we nog altijd naar tevredenheid samen met Leidse drukkerij De Bink, die de vormgeving en druk verzorgt en altijd organisatorisch met ons meedenkt. De Beestenbende blijft een fullcolour magazine met veel prachtige dierenfoto’s en achtergrond-verhalen uit onze opvang. Met gerecycled papier en een verpakking van composteerbare folie sluit de Beestenbende goed aan bij onze huisstijl en de zo groen mogelijke bedrijfsvoering van Stevenshage. De gedrukte Beestenbende wordt zeer gewaardeerd door kinderen en oudere donateurs die niet actief zijn op internet en sociale media. Redactie De inhoud van de Beestenbende wordt samengesteld door een redactie die in 2022 bestond uit vijf vrijwilligers en de beheerder van Dierentehuis Stevenshage. Tot vreugde van iedereen maakt cartoonist Maarten Wolterink nog steeds elk kwartaal de strip Dierenmensen voor de Beestenbende, waarin hij asielsituaties op humoristische wijze in beeld brengt.

Artikelenserie ‘Meer dan een asiel’ Dat we bij Stevenshage dieren opvangen, verzorgen en herplaatsen weten de lezers van ons asielblad wel. Maar dat er daarnaast nog veel meer gebeurt hebben we onder de aandacht gebracht in vier artikelen, verspreid over de vier edities van de Beestenbende in 2022. Zo schreven we over ons dierenpension, trimster Laura van Dijk die gespecialiseerd is in vachtverzorging van katten en konijnen en een dagdeel per week praktijk houdt in onze trimsalon, dierchiropractor Imke van Loon en dierfysiotherapeut Eva van der Burgt waarmee wij samenwerken, en over hoe onze gediplomeerde dierentrainers asieldieren door middel van training mentaal en fysiek uitdagen en helpen bij stressreductie. “ Voor je het weet zijn de asieldieren een beetje vrienden van je geworden. Het boek is een heel fijne mix van beeld en tekst met een hoog feelgood gehalte. JUDITH LISSENBERG – JOURNALIST, AUTEUR EN HONDENTRAINER 10.2 Boek ‘Intussen in het asiel’ Het in oktober 2022 gelanceerde asielboek ‘Intussen in het asiel’ (zie hoofdstuk 7.2) is behalve een middel voor fondsenwerving vooral ook een visitekaartje van het asiel. Het boek is door de vele prachtige foto’s en kleurrijke opmaak geschikt voor alle dierenvrienden binnen en buiten onze regio, die op een toegankelijke manier leren dat het asiel een professionele plek is waar het dier altijd voorop staat. Alle vrijwilligers van Dierentehuis Stevenshage ontvingen het boek als kerstattentie en het boek is ook als relatiegeschenk ingezet. Lancering van het boek ‘Intussen in het asiel’ door asielbeheerder Nicolette Bloemendaal (midden). Bestuurslid Suzan Commandeur (links) deed de vormgeving en vrijwilliger Annegien Lucas (rechts) de tekstredactie.

10.3 Digitale media Website en webshop Op onze website dierenasielleiden.nl vinden bezoekers allerhande relevante informatie en actueel nieuws over onze dierenopvang, pension, adoptie, afstand doen, tarieven, vrijwilligerswerk, evenementen, uitgebreide donatiemogelijkheden, de algemene voorwaarden en het privacybeleid – beide ook in te zien aan de balie. Uiteraard biedt onze website ook een actueel overzicht van plaatsbare dieren. De dieren worden daar per categorie getoond met een link naar de centrale database van www.dierenasiels.com. Het overzicht is gekoppeld aan ons Instagram-account @stevenshageplaatsbaredieren. Ook is er een actueel overzicht van gevonden dieren die bij ons zijn binnengebracht, dat is gekoppeld aan het Instagram-account @stevenshage. Vermiste dieren kunnen via een digitaal formulier bij ons worden aangemeld. We merken dat we vermiste dieren en hun eigenaren door deze services sneller met elkaar kunnen herenigen. De webshop is in 2022 weer veel gebruikt voor zowel fysieke producten zoals asielboeken en wenskaarten als voor donaties en ter ondersteuning van evenementen zoals de loterij rond Dierendag. De hosting van de website werd ook afgelopen jaar verzorgd door Renaissance IT. Technisch onderhoud, dagelijkse updates en kleine aanpassingen worden door vrijwilligers en medewerkers van het asiel gedaan. In 2022 hebben we ons verder geïnformeerd over de mogelijkheden om het technisch onderhoud van onze website in de toekomst bij een externe partij onder te brengen, mogelijk gecombineerd met een complete vernieuwing van de website. Sociale media Dierentehuis Stevenshage is al jaren vertegenwoordigd op Facebook, Instagram, YouTube, Twitter en LinkedIn. De populariteit van de Facebook-pagina van het asiel nam in 2022 verder toe van ongeveer 6800 tot 7200 volgers. Het gemiddeld aantal reacties, opmerkingen en deelacties per bericht op Facebook kent nog altijd een stijgende trend. De beide Instagram-accounts kennen een zeer succesvol zesde jaar, waarin @stevenshageplaatsbaredieren groeide van zo’n 7500 volgers in 2021 naar ruim 8300 volgers in 2021. Het account @stevenshage met gevonden dieren groeide eveneens fors van zo’n 3000 volgers eind 2021 naar meer dan 3500 volgers eind 2022. Op LinkedIn wordt de pagina van Dierentehuis Stevenshage gevolgd door een kleine 140 volgers. Blog Intussen in het asiel In 2022 zijn weer 48 nieuwe edities van het blog Intussen in het asiel op onze website verschenen. Asielbeheerder Nicolette schrijft daarin wekelijks over het reilen en zeilen in het asiel. Incidenteel wordt het blog geschreven door medewerkers of vrijwilligers van het asiel, of wordt vanuit het perspectief van een asieldier geschreven. Het blog biedt lezers de mogelijkheid om meer te weten te komen over wat er zich allemaal in het asiel afspeelt. De verhalen zijn zeer gevarieerd en lopen uiteen van vrolijke updates over dieren die succesvol geplaatst zijn tot verdrietige verhalen over verwaarloosde of soms overleden dieren die ook bij onze realiteit horen. Het blog wordt wekelijks op de website van Dierentehuis Stevenshage geplaatst, waarnaar wordt gelinkt vanaf de Facebookpagina en LinkedIn bedrijfspagina, waar het steevast veel positieve reacties oplevert. In 2022 hebben wij gehoor gegeven aan de veelgenoemde oproep om de mooiste blogs van de afgelopen jaren te bundelen, met als resultaat het boek ‘Intussen in het asiel’. 39

10.4 Externe media Boekpresentatie en Open Asieldag in lokale media Aan de lancering van het boek Intussen in het asiel – Belevenissen van dieren en mensen begin oktober 2022 werd door de lokale media veel aandacht besteed, mede omdat dit samenviel met de Open Asieldag. Zo werden asielbeheerder Nicolette en bestuurslid Suzan uitgenodigd bij regionale radioomroepen Unity en Omroep West om over het boek en de Open Asieldag te vertellen. Het Leidsch Dagblad plaatste een groot interview met Nicolette in de zaterdagkrant. Tijdens de boekpresentatie op de Open Asieldag ontvingen Sleutelstad hoofdredacteur Chris de Waard en dierfotograaf Maud Velders allebei een eerste exemplaar, waarover Omroep Sleutelstad op de eigen website en via nu.nl en Leidse Glibber Emile van Aelst in het Leidsch Dagblad publiceerden.

41

Interview met asielbeheerder Nicolette in Vakblad Dierenhulpverlening In februari 2022 verscheen een uitgebreide reportage over asielbeheerder Nicolette in het Vakblad Dierenhulpverlening van Stichting DierenLot dat landelijk verspreid wordt onder beneficianten. Hierin vertelt ze over het asiel, duurzame keuzes en hoe het is om beheerder te zijn van Dierentehuis Stevenshage. Radio-interview bij Omroep West In juni 2022 vertelde asielbeheerder Nicolette in het radioprogramma Menno in de Middag van Omroep West over een kitten die in Rijnsburg in een dichtgebonden vuilniszak werd gevonden in een ondergrondse container. Ook ging ze in op de post-coronadrukte bij met name de konijnen. 42

10.4 Bijeenkomsten en evenementen Open Asieldag In 2022 konden we na twee jaar zonder fysieke evenementen eindelijk weer bezoekers verwelkomen op onze jaarlijkse Open Asieldag! Op zaterdag 1 oktober wisten vele mensen het asielterrein te vinden om kennis te maken met de asieldieren en om achter de schermen van het asiel te kijken. Trimster Laura Dijkman van KonijnWijs en De Kattentroon gaf uitleg over vachtverzorging bij konijnen en katten, dierchiropractor Imke van Loon legde uit wat chiropractie voor dieren kan betekenen en Leids cartoonist Maarten Wolterink tekende ter plekke cartoons van huisdieren. Daarnaast was er een spulletjesmarkt, onze befaamde bake sale, een silent auction en de presentatie van ons boek Intussen in het asiel. Dierchiropractor Imke van Loon legt tijdens de Open Asieldag uit wat chiropractie voor dieren kan betekenen. Rondleiding en markten Vanaf mei 2022 hebben we na de op dit vlak stille coronajaren weer maandelijks een rondleiding gegeven. Een vrijwilliger toont dan in 1,5 uur het hele asiel en er alle ruimte om vragen te stellen. De rondleidingen waren altijd volgeboekt. Stevenshage heeft in 2022 aan verschillende markten deelgenomen, waaronder de vrijwilligersmarkt tijdens Het Weekend van Voorschoten in september. Hierbij hebben we uiteraard en volgens eigen beleid geen dieren ingezet. Het doel van onze aanwezigheid was om het publiek (nog) bekender te maken met het asiel in hun regio en de mogelijkheden om vrijwilligerswerk bij ons te doen. 43

11 Vooruitzicht 2023 In dit jaarverslag zijn veel zaken waar wij in 2023 aan (verder) zullen werken al benoemd. Wij zijn dankbaar en blij dat de verbouwing en verduurzaming van onze hondenkennel en de nieuwbouw van de hondentrainingsruimte zijn voltooid en dat de laatste activiteiten hiervoor kunnen worden afgerond. Daarnaast blijven de medewerkers en vrijwilligers van Dierentehuis Stevenshage centraal staan. Andere belangrijke speerpunten blijven samenwerking met onze verschillende partners, zoals de gemeenten uit ons werkgebied, onze dierenarts en de lokale dierenambulance. Van de gemeenten uit ons werkgebied richt onze focus zich op onze vestigingsgemeente Leiden. Dit vanwege alle geplande ruimtelijke ontwikkelingen in onze directe omgeving. Er zijn voorgenomen bouwplannen direct grenzend aan beide kanten van ons asiel; aan de Ommedijkseweg en rond de gemeentewerf. Gezien alle turbulente ontwikkelingen rondom de inflatie, houden wij de mogelijke impact die dat heeft op de financiële situatie van onze klanten en onze organisatie scherp in de gaten en houden hierbij rekening bij onze aanpak. Op het gebied van externe communicatie en promotie zetten wij onze activiteiten voort en richten wij ons op blijvende zichtbaarheid bij het publiek en alle andere belanghebbende partijen. Chihuahua Josje in het hondenbos bij Dierentehuis Stevenshage. 44

12 Toelichting op het financieel resultaat U vindt de Jaarrekening 2022 op onze website dierenasielleiden.nl/bestuur Inkomsten en kosten Dat de coronasituatie in 2022 geen rol meer heeft gespeeld is goed merkbaar: de opbrengsten uit de opvang en verzorging van dieren is met ruim €30.000 gestegen. Dat er weer een huis-aanhuiscollecte kon worden gehouden heeft er ook aan bijgedragen dat de inkomsten weer op het niveau van vóór de coronapandemie liggen. Uiteindelijk zijn de inkomsten ten opzichte van 2021 met €70.000 gestegen. Deze toename is ook voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de vele giften, donaties en sponsoring die met €40.000 hebben bijgedragen aan de inkomstenstijging. De extra activiteiten brengen ook extra kosten met zich mee die met €35.000 zijn toegenomen, waardoor het uiteindelijke resultaat ten opzichte van 2021 met €40.000 is verbeterd. In 2022 heeft de stichting het enorme bedrag van ruim €400.000 aan legaten en erfenissen ontvangen waardoor het vermogen een verdere versteviging heeft gekregen. Renovatie en verduurzaming hondenkennel Mede door deze inkomsten is 2022 gestart met de renovatie van de hondenafdeling. Een belangrijk aspect bij de renovatie vormde de isolatie van het gebouw en de vergroening van de energievoorziening. Dierentehuis Stevenshage zou wel eens het eerste dierenasiel in Nederland kunnen zijn dat nagenoeg geen gas meer gebruikt. Het trieste is dat een belangrijk deel van de opgewekte elektriciteit niet aan het net kan worden teruggeleverd door een gebrek aan capaciteit. Een belangrijk punt dat genoemd moet worden is dat ondanks de renovatie van hondenafdeling de medewerkers van het asiel kans hebben gezien de opvang van zwerf- en afstand honden gewoon door te laten gaan. Zelfs het aantal pensionhonden is nagenoeg op hetzelfde niveau gebleven. Vooruitzicht De vooruitzichten voor 2023 zijn qua exploitatie-inkomstenpositie positief. Het aantal te herplaatsen dieren zal naar verwachting verder toenemen, zo ook het aantal pensiondieren. Zorgen zijn er wel met betrekking tot de ontwikkeling van de kosten. Hoewel een eventuele stijging van gasprijzen het asiel nauwelijks zullen raken, werkt deze stijging wel door in de producten van de toeleveranciers. Ook de loonontwikkeling voor de medewerkers kan niet bij de prijsstijgingen achterblijven. In de begroting is ruim rekening gehouden met deze kostenstijgingen. De kosten voor de te plaatsen dieren zullen ook in de tarieven moeten worden doorberekend. Opheffing noodfonds Het noodfonds om mensen met een inkomen op bijstand niveau te helpen bij een plotselinge opvang van hun huisdier is in 2022 geheel afgeschaft. Het afstand doen van een dier is geheel kosteloos geworden. De belangrijkste reden hiervoor is om te voorkomen dat deze dieren via Marktplaats en vergelijkbare kanalen te koop worden aangeboden. Het bestuur van de stichting ontvangt geen vergoedingen voor haar werkzaamheden. 45

Overzichtstabellen herkomst asieldieren Tabel 17 | Aantal honden dat in 2022 in Dierentehuis Stevenshage is opgevangen, gespecificeerd naar gemeente van herkomst (woon- of vindplaats). HONDEN IN GEMEENTE Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Oegstgeest Teylingen Voorschoten Zoeterwoude Alphen a/d Rijn Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout TOTAAL IN Totaal 1 19 25 8 5 3 7 1 4 1 3 1 78 Zwerver Afstandsdier Teruggebracht Geboorte Uitwisseling 0 10 11 2 4 2 2 1 0 0 3 1 36 1 8 12 6 1 1 5 0 4 1 0 0 39 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 46

Tabel 18 | Aantal honden dat Dierentehuis Stevenshage in 2022 verliet, gespecificeerd naar gemeente van herkomst (woon- of vindplaats), inclusief dieren die eerder zijn opgevangen en in 2022 het asiel verlieten. HONDEN UIT GEMEENTE Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Oegstgeest Teylingen Voorschoten Zoeterwoude Alphen a/d Rijn Maassluis Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Randwijk TOTAAL UIT 79 Geplaatst 1 10 10 6 1 2 5 0 5 0 0 0 0 0 40 Retour eigenaar 0 10 11 2 4 2 2 1 0 0 1 2 1 1 37 Uitwisseling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 Uitgezet Euthanasie 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Overleden Aanwezig ultimo 2022 0 3 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 AANWEZIG 10 Aantal verzorgingsdagen 78 679 930 380 16 71 95 1 135 365 3 3 1 6 2763 47

Tabel 19 | Aantal katten dat in 2022 in Dierentehuis Stevenshage is opgevangen, gespecificeerd naar gemeente van herkomst (woon- of vindplaats). KATTEN IN GEMEENTE Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Oegstgeest Teylingen Voorschoten Zoeterwoude Alphen a/d Rijn Brielle Den Haag Leidschendam Lisse Nieuwkoop Noordwijk Ter Aar Wassenaar Westland TOTAAL IN Totaal Zwerver Afstandsdier 19 63 15 24 213 32 31 24 34 8 5 1 2 1 1 3 1 2 2 1 443 120 25 22 16 20 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 251 3 37 69 7 9 5 8 1 5 0 2 0 0 3 1 2 0 0 152 Teruggebracht Geboorte Uitwisseling 0 1 2 9 0 0 3 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 20 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 48

Tabel 20 | Aantal katten dat Dierentehuis Stevenshage in 2022 verliet, gespecificeerd naar gemeente van herkomst (woon- of vindplaats), inclusief dieren die eerder zijn opgevangen en in 2022 het asiel verlieten. KATTEN UIT GEMEENTE Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Oegstgeest Teylingen Voorschoten Zoeterwoude Alphen a/d Rijn Brielle Den Haag Leidschendam Lisse Nieuwkoop Noordwijk Purmerend Ter Aar Wassenaar Westland TOTAAL UIT 435 Geplaatst 9 49 116 19 13 15 15 4 7 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 261 Retour eigenaar 2 11 63 11 12 8 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 123 0 Uitwisseling Uitgezet 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Euthanasie 2 5 22 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 Overleden 2 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Aanwezig ultimo 2022 4 5 24 4 3 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AANWEZIG 52 Aantal verzorgingsdagen 679 3253 7916 1528 425 986 782 241 283 5 136 14 110 222 120 8 70 32 39 16849 49

Tabel 21 | Aantal overige dieren dat in 2022 in Dierentehuis Stevenshage is opgevangen, gespecificeerd naar gemeente van herkomst (woon- of vindplaats). OVERIGE DIEREN IN GEMEENTE Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Oegstgeest Teylingen Voorschoten Zoeterwoude Alphen a/d Rijn Capelle Hillegom Lisse Noordwijk Nootdorp Rijswijk Wassenaar TOTAAL IN Totaal 1 30 60 17 13 7 21 3 1 2 2 1 6 2 2 2 170 Zwerver Afstandsdier Teruggebracht Geboorte Uitwisseling 1 19 40 11 7 6 14 3 0 0 0 1 1 0 0 0 103 0 9 13 5 4 0 7 0 1 1 2 0 0 1 0 0 43 0 2 7 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 50

Tabel 22 | Aantal overige dieren dat Dierentehuis Stevenshage in 2022 verliet, gespecificeerd naar gemeente van herkomst, inclusief dieren eerder zijn opgevangen en in 2022 het asiel verlieten. OVERIGE DIEREN UIT GEMEENTE Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Oegstgeest Teylingen Voorschoten Zoeterwoude Alphen a/d Rijn Capelle Hillegom Lisse Noordwijk Nootdorp Rijswijk Wassenaar TOTAAL UIT 172 Geplaatst 0 21 52 12 6 5 16 2 2 2 1 0 4 2 2 2 129 Retour eigenaar 0 7 11 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 Uitwisseling 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Uitgezet 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Euthanasie 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Overleden 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5 Aanwezig ultimo 2022 0 0 9 5 4 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 AANWEZIG 24 Aantal Verzorgingsdagen 1 1050 2656 834 563 153 1173 86 124 116 218 1 545 102 128 138 7888 51

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
Home


You need flash player to view this online publication