0

JAARVERSLAG 2021 Dierentehuis Stevenshage Stichting Dierentehuizen voor Leiden en omstreken (SDLO)

Voorzijde In 2021 vingen wij konijn Beemster op. Hij zat onder de ontstoken wonden, maar herstelde wonderwel. Konijnen zijn voor veel mensen moeilijk te lezen. Omdat het prooidieren zijn, verbergen ze hun innerlijke toestand zoveel mogelijk. Een konijn oppakken of van boven benaderen heeft bijvoorbeeld veel weg van gegrepen worden door een roofdier, met wegsprinten en spartelen tot gevolg. Humeurigheid heeft bij konijnen vaak een oorzaak in fysieke ongemakken zoals hormonale kwesties, buikklachten (door verkeerde of eenzijdige voeding), gebrek aan konijnelijk gezelschap (wist u dat konijnen die met een soortgenoot leven ouder worden) of gebitsproblemen. Het is dus niet zozeer een kwestie van ‘geen geluiden maken’ maar meer een zaak van ‘beter luisteren’. Voor wie zich verdiept in het fenomeen konijn gaat er een wereld open. Gewapend met deze kennis – die voortdurend bijgeschaafd wordt – doen we bij Stevenshage ons best voor alle binnengekomen konijnen. Beemster is een symbool van hoe kennis en inzicht gekoppeld aan de veerkracht van de natuur het leven zoveel beter kunnen maken voor iedereen. Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Dierentehuizen voor Leiden en omstreken (SDLO) Streek-Dierentehuis Stevenshage  Kenauweg 1  2331 BA Leiden  0900 202 08 98 (30 cpm) asiel@dierenasielleiden.nl  www.dierenasielleiden.nl  LinkedIn: Dierentehuis Stevenshage Facebook: Dierentehuis Stevenshage  Instagram: @stevenshage en @stevenshageplaatsbaredieren IBAN: NL71INGB 0000 0146 50  KvK: 41165007  BTW: NL 002817378B01  RSIN: 002817378 2

Inhoud Voorwoord ......................................................................................................................... 4 1 Asiel ............................................................................................................................... 5 1.1 Bedrijfsvoering ....................................................................................................................... 5 1.2 Huisvesting ............................................................................................................................ 6 1.3 1.4 1.5 2 Pension ........................................................................................................................ 14 3 Dierenarts .................................................................................................................... 16 4 Vrijwilligers .................................................................................................................. 18 5 Personeel ..................................................................................................................... 20 6 Bestuur ........................................................................................................................ 21 7 Bijdragen aan het asiel ................................................................................................. 22 7.1 7.2 7.3 7.4 Hondenbos, tuin en terrein ................................................................................................... 7 Asielbezetting en trends ........................................................................................................ 8 Cijfers asiel ........................................................................................................................... 10 Financiële donaties .............................................................................................................. 22 Sponsoring ........................................................................................................................... 25 Nalatenschappen en legaten ............................................................................................... 26 Als het baasje er niet meer is .............................................................................................. 26 8 Samenwerking ............................................................................................................. 27 9 Duurzaamheid ............................................................................................................. 28 10 Externe communicatie ................................................................................................. 29 10.1 Asielblad Beestenbende ...................................................................................................... 29 10.2 Digitale media ...................................................................................................................... 32 10.3 Externe media ...................................................................................................................... 33 10.4 Bijeenkomsten en evenementen ........................................................................................ 34 11 Vooruitzicht 2022 ......................................................................................................... 35 12 Toelichting op het financieel resultaat ......................................................................... 36 Overzichtstabellen herkomst asieldieren .......................................................................... 38 3

Voorwoord Het jaar 2021 was vooral vanwege corona weer een bijzonder jaar voor iedereen en dus ook voor Dierentehuis Stevenshage. De hele situatie rondom dit virus heeft ook op ons en onze werkzaamheden een ingrijpende impact gehad. Natuurlijk zijn we wel wat gewend op het gebied van het voorkomen van besmettelijke dierziekten. We werken altijd al zorgvuldig en hygiënisch. Net als in 2020 hebben we ook in 2021 alleen op afspraak gewerkt. En ook in 2021 hebben we bijzondere contactmomenten met onze klanten en vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld onze jaarlijkse Open Asieldag, niet in hun vertrouwde vorm door kunnen laten gaan en hebben we deze contactmomenten gemist. Het was veel stiller dan gebruikelijk op het asiel. En alhoewel we hebben geprobeerd om contactmomenten anders in te vullen en met iedereen in verbinding te blijven, misten we de levendigheid en de vertrouwde persoonlijke contactmomenten. Ondanks deze situatie hebben we ook in 2021 onze reguliere activiteiten van het opvangen, afstaan, tijdelijk verzorgen en plaatsen van honden, katten, tamme konijnen en tamme vogels weer zo goed als mogelijk proberen uit te voeren. In dit jaarverslag geven wij hierover gedetailleerde informatie. Wij bieden hiermee inzicht in de activiteiten die onze medewerkers en vrijwilligers uitvoeren, de hoeveelheid werk die zij verzetten en vooral de professionaliteit en passie waarmee zij dat doen! Bestuurlijk gezien hebben wij ons het afgelopen jaar met veel verschillende onderwerpen bezig gehouden. Het meest in het oog springend was natuurlijk weer hoe om te gaan met het Covid-19 virus en om voorwaarden te realiseren zodat de reguliere werkzaamheden goed en veilig doorgang konden vinden. We zijn bij het besluit gebleven om op afspraak te werken en geen fysieke huis-aanhuiscollecte, geen Open Asieldag en geen vrijwilligersbijeenkomsten te organiseren. Wij hebben ons daarnaast gericht op het actualiseren van onze statuten aan alle actuele wet- en regelgeving. Wij hebben verder plannen gemaakt voor verdere verduurzaming van het asiel en voor renovatie van onze hondenkennel. Tot slot hebben wij ingezet op communicatie rond en promotie van Dierentehuis Stevenshage in coronatijden. Wij kunnen ook dit jaar gelukkig terugkijken op een aantal alternatieve en succesvolle acties. Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door een wettelijke bijdrage van de gemeenten uit ons verzorgingsgebied voor de eerste twee weken opvang. Wij danken de gemeenten voor de constructieve samenwerking. Daarnaast blijft de steun van particulieren, fondsen en sponsoren onmisbaar. Iedere bijdrage, in wat voor vorm en welke omvang dan ook, is van harte welkom en wordt zeer gewaardeerd. Ook dit jaar hebben wij gelukkig weer veel ondersteuning ontvangen. Hartelijk dank daarvoor! Lizette Ploos van Amstel Voorzitter Stichting Dierentehuizen voor Leiden en Omstreken 4

ONZE MISSIE Dierentehuis Stevenshage streeft ernaar het beste dierentehuis van Nederland te zijn. Wij hebben een gezamenlijke passie voor dierenwelzijn en willen ieder jaar beter worden in het werk dat wij doen! 1 1.1 Asiel Bedrijfsvoering Adoptieprocedure Ook 2021 stond in het kader van het coronavirus. De adoptieprocedure die we in 2020 ontwikkelden, bleek voor dieren, medewerkers en de meeste klanten erg prettig te werken en is daarom gehandhaafd. Deze is als volgt: alle plaatsbare dieren worden op internet geadverteerd met informatie over de dieren en wat ze zoeken in hun nieuwe thuis. De dieren staan zowel op onze eigen website dierenasielleiden.nl, de landelijke website dierenasiels.com en op ons Instagramaccount @stevenshageplaatsbaredieren. Geïnteresseerden kunnen een aanvraagformulier invullen op onze website (hond/kat/kitten) of ons bellen of mailen. Met geschikt lijkende kandidaten gaan we in gesprek. Indien we – van beide kanten – denken dat er een match zou kunnen zijn, maken we een afspraak voor kennismaking met het dier. Daarna kijken we of daadwerkelijke plaatsing een goed idee is. Ook dat gaat weer op afspraak. Om de verschillende afspraken te coördineren is er een gezamenlijke agenda in gebruik genomen waarin alle kennismakingen, dierenarts- en afstandafspraken en andere bijzonderheden staan, zodat er een maximum is aan het aantal klanten dat tegelijk in het gebouw aanwezig is. Bij de honden werkten we al op afspraak, bij de katten hebben we dit in 2020 ingevoerd en in 2021 besloten om deze werkwijze te handhaven. Voor de katten is het erg prettig dat er niet meer dagelijks allerlei vreemden langs hun hok lopen die niet perse geïnteresseerd zijn in dat specifieke dier maar alleen even willen ‘kijken’. Voor het personeel is het prettig omdat ze hun klantcontacten veel beter kunnen plannen en daarom gerichter aandacht aan een klant kunnen besteden. Voor de klant is meer en gerichtere aandacht uiteraard ook prettig. Een enkele keer zijn mensen teleurgesteld dat ze niet zomaar in de kattenhallen mogen komen, maar na uitleg is er meestal begrip. Afstand Er zijn veel huisdieren bijgekomen in Nederland. Door verschillende factoren moeten er geregeld mensen afstand doen van hun dier. Onze ervaring was dat de kosten voor veel mensen een barrière vormden om bij ons afstand te doen. Hierdoor werden er steeds meer dieren via internet ter overname aangeboden, wat ons een doorn in het oog is. Daarom hebben we per 1 mei 2021 onze afstandstarieven verlaagd naar een vast totaalbedrag van 50 euro voor volwassen honden en katten. Jonge dieren mogen gratis worden gebracht. Bij de overige dieren is het tarief in overleg. Voorheen rekenden we 65 voor een hond, 50 euro voor een kat en 25 euro voor overige dieren, waar nog eventuele kosten voor chippen, enten en medische kosten bij konden komen. Overigens blijkt na de tariefverlaging dat veel eigenaren nog steeds bereid zijn om een bijdrage te leveren in medische kosten en vrijwillig vaccinaties of gebitssaneringen vergoeden bovenop het afstandsbedrag. 5

Plaatsing Verlaging van de afstandstarieven betekende een terugval in inkomsten. Om dat enigszins te compenseren, zijn de tarieven voor plaatsing van dieren verhoogd. Voor katten vragen we nu een bijdrage van 125 euro, voor honden 250 euro en voor overige dieren afhankelijk van soort tussen de 10 euro (voor een kanarie) en 50 euro (voor een gecastreerd mannelijk konijn). Training Voor de training van en verrijking voor alle diersoorten worden geleidelijk meer vrijwilligers opgeleid. Hun begeleiding en de opbouw van de trainingen is in 2021 meer gestructureerd aangepakt in het kader van de stages van twee personeelsleden (Eline en Nicolette) voor de derde module van hun opleiding aan de Dierentrainers Academie. Zo werd bijvoorbeeld een aantal katten aangeleerd om op verzoek in een reiskorfje te stappen. Dit kan helpen stress voor een bezoek aan de dierenarts te verlagen en – door het korfje als veilige plaats te leren zien – uiteindelijk de reis naar een nieuw thuis gemakkelijker te maken. 1.2 Huisvesting In het voorjaar van 2021 werden er in een korte periode veel zwerfkonijnen gevonden. Hierdoor moesten we een aantal rennen improviseren op ons voorterrein, waarin we reeds aanwezige en onvruchtbaar gemaakte konijnen konden koppelen om in de hokken ruimte te maken voor nieuwkomers. Deze rennen zijn geen esthetische verrijking van ons terrein maar wel heel prettig voor de dieren om soorteigen gedrag te kunnen vertonen. Omdat het aantal konijnen de afgelopen jaren steeds blijft stijgen, zullen we ons in de nabije toekomst buigen over de mogelijkheid om (semi-) permanente rennen te bouwen. Doordat 2021 een koele en natte zomer kende, was de temperatuur binnen goed te reguleren, mede door de extra uitklapbare zonwering die aan de westkant van het gebouw ter hoogte van de katten quarantaines is geïnstalleerd. Asielkonijnen Waldorf (wit) en Melissa (zwart) worden in een ren aan elkaar voorgesteld.

1.3 Hondenbos, tuin en terrein Het terrein van Dierentehuis Stevenshage bestaat naast de bebouwing uit twee ‘hondenbossen’ van samen ongeveer 1200 m2 en een asieltuin van ruim 100 m2. De tuin is gesitueerd op het voorterrein, langs de oprit. De functie is voornamelijk siertuin, met vlindervriendelijke beplanting. steeds meer nadruk op bij- en Hondenbos Het ‘hondenbos’ van Stevenshage is een omheind bebost terrein waar de honden los kunnen lopen, al dan niet in groepjes. De grond is in pacht van de gemeente Leiden. Het gebruik van dit terrein biedt de honden verschillende prikkels (loslopen, spelen, speuren) en is daarmee bijzonder belangrijk voor het welzijn van alle honden, zowel de asielhonden als onze pensiongasten. Onze uitdaging ligt in het combineren van deze gebruiksfunctie van het hondenbos met de functie van woon- en leefgebied voor wilde dieren, met name vogels en insecten. Zij zijn ook een belangrijke factor in de bestrijding van de eikenprocessierups die in de vele eiken in en rond het terrein aanwezig is. Zoals geldt voor ons hele terrein, is ook bij deze bestrijding het uitgangspunt dat we geen chemische bestrijdingsmiddelen inzetten. In voorjaar en zomer van 2021 is er wederom door een gespecialiseerd bedrijf een aantal nesten verwijderd uit de eikenbomen. Doordat dit vrij vroeg in het voorjaar plaatsvond, is de overlast bij de mensen gelukkig binnen de perken gebleven, zeker in vergelijking met 2020. Onderhoud Het hele terrein wordt zoveel mogelijk zelf onderhouden door personeel en vrijwilligers, met af en toe professionele hulp van een hovenier voor het specialistische werk, zoals dood hout snoeien in hoge bomen van het hondenbos. Ook maait de hovenier een aantal keren per jaar de slootkanten volgens voorschrift van Hoogheemraadschap Rijnland. Deze organisatie ziet streng toe op de onbelemmerde doorstroming van de primaire watergang aan de grens van ons terrein. Ons uitgangspunt bij het onderhoud is een gifvrij terrein dat ecologisch waardevol is voor alle bewoners en gebruikers. Dit betekent o.a. bij nieuwe aanplant kiezen voor inheemse planten en struiken die nuttig zijn voor insecten en vogels. Onkruid mag waar mogelijk blijven staan en waar noodzakelijk verwijderen we het met de hand. Het gebouw van Dierentehuis Stevenshage in winterse sferen aan de Kenauweg in Leiden.

1.4 Asielbezetting en trends Minder dieren opgevangen In 2021 zagen we opnieuw een daling in het aantal opgevangen dieren: van 767 in 2020 naar 700 in 2021. Per diersoort zien we grote verschillen. Er zijn één hond, 18 katten en 48 overige dieren minder opgevangen dan in 2020. Er kwamen één zwerfhond meer (43 in 2021 tegen 42 in 2020) en vier afstandshonden minder binnen. Bij de katten zagen we zes zwerfkatten minder (242 in 2021 tegen 248 in 2020) en het aantal afstandskatten daalde van 120 naar 105 (dit was nog steeds aanzienlijk meer dan de 76 afstandskatten in 2019). Bij de ‘diverse dieren’ (konijnen, knaagdieren en vogels) daalde het aantal zwerfdieren licht (120 in 2021 tegen 129 in 2020) en het aantal afstandsdieren behoorlijk (26 in 2021 tegen 54 in 2020). Dit kan verklaard worden doordat er in 2021 geen grote groep afstandskonijnen binnenkwam, zoals in 2020 wel het geval was. Afstand om verschillende redenen De redenen om afstand te doen zijn altijd zeer uiteenlopend. Allergie, dieren die niet goed met andere dieren overweg kunnen en divers probleemgedrag (onzindelijkheid, agressie) kwamen veel voor. Andere oorzaken zoals niet alleen thuis kunnen zijn of geen tijd meer hebben voor de verzorging, zagen we in 2021 veel minder. Het grootste deel van de afgestane dieren is snel herplaatst. Bij de dieren met probleemgedrag gaan we altijd op zoek naar de oorzaak (medisch, leefomstandigheden) en proberen we het te verhelpen (bijvoorbeeld door het verwijderen van blaasstenen bij onzindelijkheid) of het dier door training ander gedrag aan te leren. Poes Monterosa kwam in 2021 bij Dierentehuis Stevenshage terecht. Haar vacht zag er bedrieglijk normaal uit, maar een complete cape van vilt bleek haar gehele rug te bedekken, wat haar bewegingsvrijheid ernstig beperkte. Omdat haar huid door de viltmassa in liezen en oksels in dichte plooien gevouwen was, werd ze onder een licht roesje van haar dikke jas verlost, waarna ze zich weer een stuk soepeler kon bewegen.

Jack russell Sjors werd in 2021 herplaatst na verblijf bij Dierentehuis Stevenshage. Verblijfsduur De gemiddelde verblijfsduur bij de honden in 2021 was 37 dagen, net zoals bij de katten. Bij de diverse dieren was de gemiddelde verblijfsduur 47 dagen. Bepaalde vogelsoorten zoals grasparkieten en kanaries zijn relatief makkelijk te herplaatsen. Andere soorten zoals bijvoorbeeld agapornissen zijn luidruchtiger en blijven daarom vaak langer in het asiel. Bij de konijnen is er over het algemeen voldoende “vraag” maar hangt de plaatsbaarheid van een dier vooral af van zijn of haar temperament en hoe makkelijk ze zijn te koppelen aan een soortgenoot. Meer herenigde huisdieren Het aantal retour eigenaar gegane dieren ging licht omhoog. Van totaal 405 zwerfdieren werden er 185 met hun baasje herenigd (46%). In 2020 was dat respectievelijk 419 en 175 (42%). Wij blijven ernaar streven om dit percentage te verhogen. Alle zwerfdieren worden direct na binnenkomst met een foto geplaatst op ons speciaal daarvoor bestemde Instagramaccount geplaatst @stevenshage. Daarnaast hebben wij een mogelijkheid op onze website om een dier (met foto) als vermist op te geven. Ook vergelijken we alle binnengekomen dieren met de meldingen van Amivedi. Uiteraard wordt bij alle dieren verschillende malen gecheckt of ze een chip hebben. Wanneer een chip niet geregistreerd staat bij een landelijke database, controleren we om de zoveel dagen nog eens of een eigenaar het dier ondertussen wel geregistreerd heeft. 9

1.5 Cijfers asiel Aantal asieldieren Tabel 1 | Totaal aantal dieren dat in Dierentehuis Stevenshage is opgevangen in 2021 en de jaren daarvoor. Totaal aantal dieren IN Aanwezig op 1 januari (opname in voorgaand jaar) Zwerf Afstand Teruggebracht Geboren asiel Anders IN (bijv. uitwisseling) Totaal 2021 52 405 155 39 29 20 700 2020 77 419 202 47 18 4 767 2019 72 567 156 34 19 3 851 2018 71 576 238 31 12 35 963 2017 65 512 199 57 32 20 885 Tabel 2 | Totaal aantal dieren dat Dierentehuis Stevenshage in 2021 en in eerdere jaren heeft verlaten, na in datzelfde jaar te zijn opgevangen. Totaal aantal dieren UIT Retour eigenaar - Herenigingspercentage zwerfdieren Nieuw tehuis Geëuthanaseerd of overleden Anders UIT (bijv. retour wild of uitwisseling) Absoluut aantal Totaal Als percentage van binnengekomen dieren 88% 91% 2021 185 46% 374 55 5 619 2020 175 42% 450 73 17 777 2019 271 2018 323 48% 56% 419 83 4 485 87 6 901 94% 805 91% 2017 244 48% 490 62 9 846 93% Een kat verstopt zich achter een krabpaal bij Dierentehuis Stevenshage. 10

Tabel 3 | Aantal honden dat in Dierentehuis Stevenshage is opgevangen in 2020 en in de jaren daarvoor. Honden IN Aanwezig op 1 januari (opname in voorgaand jaar) Zwerf Afstand Teruggebracht Geboren asiel Anders IN Totaal 2021 8 43 24 11 0 1 87 2020 8 42 28 9 0 1 88 2019 12 81 28 5 0 0 126 2018 12 103 41 8 0 0 164 2017 11 80 40 12 0 6 149 Tabel 4 | Aantal honden dat Dierentehuis Stevenshage in 2021 en in de jaren daarvoor heeft verlaten, na in datzelfde jaar te zijn opgevangen. Honden UIT Retour eigenaar - Herenigingspercentage zwerfhonden Nieuw tehuis Geëuthanaseerd of overleden Anders UIT (bijv. uitwisseling) Absoluut aantal Totaal Als percentage van binnengekomen dieren 85% 98% 92% 85% 92% Tabel 5 | Aantal katten dat in Dierentehuis Stevenshage is opgevangen in 2021 en in de jaren daarvoor. Katten IN Aanwezig op 1 januari (opname in voorgaand jaar) Zwerf Afstand Teruggebracht Geboren asiel Uitwisseling Anders IN Totaal 2021 20 242 105 21 21 16 0 425 2020 36 248 120 23 14 0 2 443 2019 42 354 76 21 19 3 0 515 2018 41 360 126 16 12 35 0 590 2021 39 2020 42 35 2 1 2019 75 91% 100% 93% 33 3 1 45 3 0 76 123 151 2018 101 98% 47 3 0 126 2017 75 94% 43 3 5 133 2017 51 344 99 36 26 12 2 570 11

Tabel 6 | Aantal katten dat Dierentehuis Stevenshage in 2021 en in de jaren daarvoor heeft verlaten, na in datzelfde jaar te zijn opgevangen. Katten UIT Retour eigenaar - Herenigingspercentage zwerfkatten Nieuw tehuis Geëuthanaseerd of overleden Anders UIT (bijv. retour wild of uitwisseling) Absoluut aantal Totaal Als percentage van ingekomen dieren 90% 91% 2021 115 2020 108 48% 44% 223 42 1 258 48 9 381 469 2019 167 2018 197 47% 55% 242 58 2 281 70 5 553 94% 529 93% Tabel 7 | Aantal diverse dieren dat in Dierentehuis Stevenshage is opgevangen in 2021 en in de jaren daarvoor. Deze categorie omvat konijnen, kleine knaagdieren en tamme vogels. Diverse dieren IN Aanwezig op 1 januari (opname in voorgaand jaar) Zwerf Afstand Teruggebracht Geboren asiel Uitwisseling Totaal 2021 24 120 26 7 8 3 188 2020 33 129 54 15 4 1 236 2019 18 132 52 8 0 0 210 2018 18 113 71 7 0 0 209 2017 3 88 60 9 6 2 168 Tabel 8 | Aantal diverse dieren dat Dierentehuis Stevenshage in 2021 en in de jaren daarvoor heeft verlaten, na in datzelfde jaar te zijn opgevangen. Deze categorie omvat konijnen, knaagdieren en vogels. Diverse dieren UIT Retour eigenaar - Herenigingspercentage diverse dieren Nieuw tehuis Geëuthanaseerd of overleden Anders UIT (bijv. uitwisseling) Absoluut aantal Totaal Als percentage van ingekomen dieren 86% 90% 88% 2021 31 26% 118 10 3 162 2020 25 19% 157 23 7 212 2019 29 22% 132 22 2 185 2018 25 22% 157 14 1 197 94% 2017 17 19% 117 13 3 150 89% 2017 152 44% 330 46 1 562 92% 12

Verblijfsduur, verzorgingsdagen en dagbezetting asieldieren Tabel 9 | Gemiddelde verblijfsduur van alle asieldieren in Dierentehuis Stevenshage in 2021 en daarvoor. Gemiddelde verblijfsduur asieldieren (dagen) 1 Honden Katten Diverse dieren 2021 37 37 47 2020 79 36 39 2019 26 31 36 2018 29 32 29 2017 35 33 28 1 De vermelde gemiddelde verblijfsduur is inclusief dieren die binnen enkele dagen met hun eigenaar worden herenigd. Zie onderstaande tabel 10 voor de gemiddelde verblijfsduur van herplaatste dieren. Tabel 10 | Gemiddelde verblijfsduur van herplaatste asieldieren in 2021 en in de jaren daarvoor. Gemiddelde verblijfsduur van herplaatste dieren ( dagen) Honden Katten Diverse dieren 2021 39 47 48 2020 56 32 33 2019 44 50 35 2018 52 52 31 2017 58 43 31 Tabel 11 | Gemiddelde verblijfsduur van zwerfdieren die retour eigenaar zijn gegaan in 2021 en daarvoor. Gemiddelde verblijfsduur van herenigde dieren (dagen) Honden Katten Diverse dieren 2021 2 3 3 2020 3 3 3 Tabel 12 | Gemiddelde verblijfsduur van overleden asieldieren in 2021 en daarvoor. Gemiddelde verblijfsduur van overleden dieren (dagen) Honden Katten Diverse dieren 2021 47 17 18 2020 43 25 27 2019 2 3 3 2018 3 3 4 2017 2 3 4 2019 29 17 10 2018 57 18 13 Tabel 13 | Aantal verzorgingsdagen van asieldieren in Dierentehuis Stevenshage in 2021 en daarvoor. Totaal aantal verzorgingsdagen Honden Katten Diverse dieren Totaal 2021 2.912 2020 2.550 2019 3.061 7.275 2018 4.384 5.506 2017 39 10 26 2017 4.748 14.973 13.627 14.240 17.052 16.746 7.764 12.136 4.589 25.649 28.313 24.576 26.942 26.083 Tabel 14 | Gemiddeld aantal aanwezige asieldieren in Dierentehuis Stevenshage in 2021 en daarvoor. Gemiddeld aantal aanwezige asieldieren op een dag Honden Katten Diverse dieren Totaal 13 2021 10 34 25 69 2020 13 38 15 66 2019 13 38 15 66 2018 13 48 16 76 2017 14 46 13 72

2 Pension Ons pension is in 2021 enigszins opgekrabbeld na een uiterst moeilijk jaar in 2020. Toch zijn we qua aantallen verblijven nog lang niet op het niveau van voor de coronacrisis. Om onze klanten enigszins tegemoet te komen, hebben we in 2021 geen aanbetalingen gevraagd voor een verblijf in de periode van de zomervakantie. Er werd weliswaar het hele jaar door veel gereserveerd, maar ook met grote regelmaat geannuleerd als de situatie in het land van bestemming het niet toeliet om te reizen. Als een ander gevolg van de pandemie, kregen we aanzienlijk meer aanvragen van nieuwe klanten en aanvragen voor (hele) jonge dieren. Deze konden we maar gedeeltelijk tegemoet komen, aangezien we een leeftijdsgrens hanteren voor puppy’s en kittens. Voor hun socialisatie is het doorgaans ongewenst als jonge dieren langere tijd bij ons zouden logeren. Natuurlijk denken we altijd met onze klanten mee voor alternatieve oplossingen. Honden Het afgelopen jaar hebben we klanten die hun hond voor het eerst en voor een langere periode wilden laten logeren, verzocht om een proefverblijf af te spreken. Hiermee kunnen we enigszins beoordelen hoe de hond een langer verblijf zal ervaren. De laatste jaren zien we meer angstige en nerveuze honden. Een proefperiode leert ons hoe ze op hun verzorgers reageren, of ze willen eten, of ze los kunnen lopen in ons speelbos etc. Dit zijn allemaal factoren die invloed hebben op hun welzijn. Mocht het niet goed gaan tijdens het proeflogeren, dan zijn we daar eerlijk over en zoeken we samen met de eigenaar naar een andere oplossing. Katten De meeste katten hebben een aantal dagen nodig om aan hun nieuwe verblijf te wennen en zullen zich na die tijd redelijk schikken in hun situatie. Proeflogeren voor katten is daarom eigenlijk niet zinvol en zullen we niet adviseren. Jongere katten zien hun verblijf vaak als een uitje, maar oudere katten die nog nooit van huis zijn geweest, hebben geregeld extra aandacht en geduld nodig om te wennen. We vragen bij het aannemen van een pensionkat altijd een contact (dit kan ook de eigenaar zelf zijn) waarmee we kunnen overleggen als er problemen zijn. Bijvoorbeeld als de kat niet goed eet of als we medische problemen ontdekken. In een uitzonderlijk geval, namelijk bij onoverkomelijke problemen zoals langer durende totale hongerstaking of ernstige medische aandoeningen, verzoeken we een eigenaar of de contactpersoon om de kat op te (laten) halen. Konijnen, knaagdieren en vogels Er verbleven in 2021 geen konijnen of knaagdieren in het pension, omdat we voor deze diersoorten sinds 2019 geen pensionmogelijkheden meer bieden om voldoende ruimte te houden voor de opvang van asielkonijnen en tamme vogels. In 2021 logeerde er een klein aantal vogels bij ons, vaak van vaste klanten. HET PENSION Stevenshage biedt pensionvoorzieningen voor honden, katten en tamme vogels. Voor dieren in het pension bieden wij dezelfde professionele zorg als voor de dieren in onze opvang. 14

Cijfers pension Tabel 15 | Gemiddeld aantal aanwezige pensiondieren in Dierentehuis Stevenshage in 2021 en eerdere jaren. Gemiddeld aantal aanwezige pensiondieren per dag Honden Katten Diverse dieren Totaal 2021 8 16 <1 24 2020 6 14 <1 20 2019 14 25 1 40 2018 13 27 1 41 Tabel 16 | Aantal verzorgingsdagen pensiondieren in Dierentehuis Stevenshage in 2021 en eerdere jaren. Totaal aantal verzorgingsdagen pension Honden Katten Diverse dieren Totaal 2021 2.865 5.904 222 8.993 2020 2.327 5.104 70 7.501 2019 5.283 8.971 319 14.573 2018 4.892 9.991 453 15.339 2017 13 29 3 45 2017 4.801 10.586 1.145 16.532 Pensionhonden rennen door het hondenbos van Dierentehuis Stevenshage.

3 Dierenarts Ook in 2021 was Dierenartsenpraktijk de Keerhoeve verantwoordelijk voor de veterinaire zorg van de asieldieren van Dierentehuis Stevenshage. Tweemaal per week komt een van de dierenartsen spreekuur houden in de dierenartskamer van het asielgebouw. Hier doen ze de algemene checks nadat een dier is binnengebracht in het asiel. Indien het dier in voldoende goede conditie is, krijgt het een vaccinatie, ontworming en anti-vlooienmiddel en, indien nog niet aanwezig, een microchip. Nieuwe regels voor honden Sinds 1 november 2021 zijn er nieuwe regels rond het registreren van honden, zowel voor professionele dierhouders zoals het asiel als voor particulieren. Elke hond die van eigenaar wisselt moet vanaf die datum een chip, registratie én EU-dierenpaspoort hebben. Dus ook honden die niet de grens over gaan. Een toekomstig eigenaar moet bij het kopen van een hond nagaan of de hond is gechipt, geregistreerd en een EU-dierenpaspoort heeft. Uitgifte van een paspoort en registreren van de chip is uitsluitend voorbehouden aan dierenartsen. Andere aanscherpingen van de regels rond chippen en registreren betekenden voor Dierentehuis Stevenshage dat een aantal medewerkers zich bij de RVO heeft laten registreren als chipper. Behandeling van asieldieren Indien er tijdens het eerste algemene onderzoek of tijdens het verblijf van een dier lichamelijke afwijkingen worden geconstateerd, wordt er een onderzoeks- en behandelplan vastgesteld. Dit kan van alles zijn, zoals gebitssanering, röntgenfoto’s of bloedonderzoek of strikte monitoring van vochtinname. Eenvoudige verrichtingen zoals bloedafnames, bloeddrukmetingen en beperkte chirurgie zoals castraties van katers en mannelijke konijnen worden in het asiel verricht. Andere ingrepen en onderzoeken zoals röntgenfoto’s en echo’s worden in de praktijk van de Keerhoeve verricht. In 2021 hebben onder meer de volgende handelingen en ingrepen plaatsgevonden: 169 asielconsulten, waarvan 2 spoedconsulten 131 röntgenfoto’s, waarvan 96 dentale röntgenfoto’s 163 ontwormingstabletten en 12 tubes ontwormingspasta 24 cocktail entingen en 24 kennelhoest entingen bij honden 7 sterilisaties en 9 castraties bij honden 14 gebitssaneringen bij honden 186 cocktail entingen en 140 niesziekte boosters bij katten 41 sterilisaties poes (waarvan een met baarmoederontsteking) en 25 castraties kater 92 element extracties in 37 gebitssaneringen 13 dracht echo’s 35 algemene bloedonderzoeken 20 T4 bepalingen (schildklierfunctie) 20 röntgenfoto’s (orthopedisch, interne ziekten) 6 sterilisaties en 24 castraties bij konijnen Met dank aan Esther van de Keerhoeve voor de cijfers. 16

NO KILL SHELTER Alle herplaatsbare asieldieren mogen net zolang blijven totdat we een nieuw thuis voor hen hebben gevonden. Alleen bij ernstig en uitzichtloos lijden of bij gevaar voor de omgeving overwegen we euthanasie. Specialistisch ingrijpen Voor sommige dieren is specialistisch ingrijpen vereist, bijvoorbeeld bij gecompliceerde orthopedische problemen. Hiervoor mogen we altijd een beroep doen op Dierenkliniek Rijngeest. Afgelopen jaar zijn daar twee asielkatten geopereerd na een verkeersongeval. In drie gevallen zijn er röntgenfoto’s ter beoordeling doorgestuurd naar het Medisch Centrum voor Dieren in Amsterdam. No kill shelter Stevenshage is een 'no kill' shelter. Alle herplaatsbare asieldieren mogen net zolang blijven totdat we een nieuw thuis voor hen hebben gevonden. Alleen als een dier ernstig en uitzichtloos lijdt of gedrag vertoont dat gevaar oplevert voor de omgeving, zullen we euthanasie overwegen. Hierbij geldt altijd het zes-ogen principe: een team van dierenarts, verzorgers, beheerder en eventueel een gedragsdeskundige overlegt en beslist hierover. Jonge kater John kwam bij Dierentehuis Stevenshage terecht met een gebroken dijbeen, waaraan hij door Dierenkliniek Rijngeest vakkundig werd geopereerd. John herstelde volledig en heeft inmiddels weer een nieuw thuis gevonden.

4 Vrijwilligers VRIJWILLIGERS Bij Stevenshage mogen we ons gelukkig prijzen met een grote groep toegewijde en volhardende vrijwilligers. Zij maken een groot verschil voor de asieldieren! Vrijwilligerswerk in een asiel is zwaar en belastend. Maar het is ook mooi, geeft voldoening en ontspant. Nieuwe vrijwilligers moeten altijd voor zichzelf uitvinden welk aspect voor hen zwaarder weegt: de inspanning of de beloning. Bij Dierentehuis Stevenshage mogen we ons gelukkig prijzen met een grote groep toegewijde en volhardende vrijwilligers. Hierdoor is er veel meer persoonlijke tijd voor de dieren die gevuld wordt met beweging, aandacht en verrijking. Het vaste personeel is zich bewust van de grote meerwaarde die elk individu met zich meebrengt en probeert elke vrijwilliger zich op zijn of haar plaats te laten voelen. Tegelijkertijd proberen we onze vrijwilligers zodanig te begeleiden en uit te dagen dat iedereen het beste in zichzelf naar boven kan halen en de eigen grenzen leert verleggen. Introductiebijeenkomst De introductiebijeenkomst is een vrijblijvende doch verplichte voorlichtingssessie waarin we potentiële vrijwilligers uitleggen wat het asielwerk inhoudt en waar we de verwachtingen op elkaar kunnen afstemmen. In 2021 hebben we, net zoals in 2020, geen introductiebijeenkomsten georganiseerd en geen nieuwe vrijwilligers geworven. Deze beslissing is gemaakt om niet een te groot aantal personen over de vloer te hebben tijdens corona, maar ook doordat we nog steeds uit onze al bestaande groep van vrijwilligers kunnen putten. Een deel van deze vrijwilligers heeft in de zomerperiode hun handen extra uit de mouwen gestoken, zodat we geen vakantiekrachten hoefden in te schakelen. Hopelijk kan er in 2022 weer een introductiebijeenkomst worden gehouden, want het is natuurlijk prettig en nuttig om je aan nieuwe dierenvrienden te kunnen binden. Als we nieuwe vrijwilligers nodig hebben, plaatsen we op onze website een inschrijfformulier. We clusteren het aannemen en inwerken van nieuwe vrijwilligers bewust, zodat we zowel de asieldieren als de nieuwe vrijwilligers de juiste aandacht kunnen geven. Zodra het inschrijfformulier “open” staat, schrijven vele liefhebbers zich in terwijl er vaak maar een handvol mensen nodig is. Een constante doorloop is daarom niet nodig. Zelfstandigheid en werkzaamheden Om goed te functioneren als vrijwilliger in ons asiel, is het belangrijk dat mensen zelfstandig kunnen werken. Uiteraard werken we iedereen goed in en bieden we begeleiding op maat aan, maar we verwachten dat onze vrijwilligers vanaf het begin laten zien dat ze het werk in hun eentje aankunnen. We werken met dieren die vaak niet reageren zoals mensen thuis gewend zijn. Onze vrijwilligers moeten daar vanaf dag één mee om kunnen gaan. Omwille van de veiligheid van zowel mens als dier is het werk daarom niet geschikt voor mensen die permanent begeleid moeten worden. Het grootste deel van onze vrijwilligers komt naar het asiel om te helpen met het verzorgen van de dieren. Alle voorkomende taken worden opgepakt, behalve het contact met de klanten. Alles rond het helpen van klanten wordt uitsluitend door het vaste personeel gedaan om ervoor te zorgen dat alle informatie over het asiel en het pension uniform naar buiten komt. Andere onmisbare taken die door vrijwilligers 18

worden ingevuld zijn o.a. bestuurswerk, aanleg en onderhoud van computer- en telefoonnetwerken, PR, rondleiden, tuinonderhoud en klein onderhoud van het asielgebouw. Het afgelopen jaar zijn er bijna geen rondleidingen geweest en kleine klussen zijn veelal door de vaste groep medewerkers ingevuld, omdat er door corona minder algemene werkzaamheden overbleven. Vrijwilligersvoorwaarden De minimumleeftijd voor vrijwilligerswerk bij Stevenshage is 16 jaar, voorgeschreven door onze verzekering. Dit is voor ons een belangrijke restrictie, die we zorgvuldig bewaken. Kinderen komen alleen onder toezicht van een volwassene in contact met onze dieren, bijvoorbeeld om kennis te maken of voor het socialiseren van jonge dieren of tijdens onze maandelijkse rondleiding. Er is een ongevallenverzekering voor zowel vrijwillige als vaste medewerkers. Bedankmomenten Het is gebruikelijk om met twee ieder jaar terugkerende avonden onze vrijwilligers te bedanken voor hun inzet gedurende het jaar. De traditionele jaarlijkse (vegetarische) vrijwilligersbarbecue vindt in de zomer plaats. Vlak voor kerst is er de traditionele eindejaarsbijeenkomst waar in een stemmig versierd en knus verlicht asielgebouw liters chocolademelk worden geschonken. Helaas hebben we besloten om beide evenementen afgelopen jaar wederom niet te laten plaatsvinden wegens de coronamaatregelen. Wel kregen alle vrijwilligers traditiegetrouw een presentje rond kerst: een heerlijke Tony’s Chocolonely reep en een gezellig paar sokken met kleurrijke printjes van verschillende soorten dieren. Ook is er in de lente aan alle vrijwilligers een handige en vrolijke koeltas uitgedeeld met wederom kleurrijke printjes van verschillende soorten dieren. Alle vrijwilligers ontvingen in 2021 een vrolijk paar dierensokken als dank voor hun inspanningen.

5 Personeel Stevenshage heeft een vaste staf van zeven mensen. De beheerder, Nicolette Bloemendaal, is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en bedrijfsvoering, de aansturing en het personeelsbeheer. Zij is de verbindende schakel tussen het bestuur van Stevenshage en het personeel. Nicolette, of haar plaatsvervanger Sylvia Sip, is aanwezig bij de maandelijkse bestuursvergadering. Er zijn in 2021 geen wijzigingen geweest in de vaste staf. In 2021 zijn ter kostenbesparing en wegens corona geen vakantiekrachten ingeschakeld. Wel zijn in de vakantie vrijwilligers ingeroosterd, zodat de staf niet voor verrassingen kwam te staan. Onder het personeel zijn geen corona besmettingen geweest en het ziekteverzuim was wederom minder dan 1 %. Opleiding De door de staf en vrijwilligers gevolgde trainingen en opleidingen waren beroepsgerelateerd en veelal online. Er worden geleidelijk meer vrijwilligers opgeleid en hun begeleiding en de opbouw van trainingen is meer gestructureerd aangepakt. Twee stafleden zijn in opleiding bij de Dierentrainers Academie. Voorbeelden van trainingen zijn het koppelen van konijnen, kruidentherapie voor konijnen, en uiteraard het trainen van dieren. Functioneringsgesprekken De jaarlijkse functioneringsgesprekken hebben aan het begin van het jaar plaatsgevonden. De beheerder heeft eerst gesproken met alle leden van de staf en vervolgens heeft de voorzitter van het bestuur met de beheerder gesproken. De functioneringsgesprekken zijn een goed instrument om buiten de dagelijkse drukte om van beide kanten zowel terug als vooruit te kijken. Arbeidsrechtelijke zaken Personeel is een vast aandachtspunt in de vergadering van het bestuur. Voor de arbeidsrechtelijke controle van contracten en andere juridische arbeidsrechtelijke zaken zijn er afspraken met een advocatenkantoor voor gratis juridisch advies. Het bestuur heeft in 2021 in principe (voorwaardelijk) besloten dat medewerkers die dichtbij hun pensioen zijn, vrije uren mogen opsparen zodat zij vervroegd met pensioen kunnen. De praktische uitwerking van dit voorwaardelijke besluit volgt in 2022. In 2021 zijn de salarissen wegens budgettaire redenen niet verhoogd. Strategische sessie In de zomer van 2021 is het voltallige personeel van Dierentehuis Stevenshage in een participatieve sessie ingegaan op de vraag: ‘Hoe zie je Dierentehuis Stevenshage in de toekomst?’ Hierbij was ruimte om in alle vrijheid wensen en zorgen te delen, die vervolgens door de groep zelf zijn geprioriteerd tot een selectie van vier hoofdonderwerpen. Elk van deze onderwerpen is daarna in kleinere, roulerende groepjes verder uitgewerkt. Met deze sessie hebben we inzicht gekregen welke wensen en zorgen er binnen het team leven als het gaat over de toekomst van het asiel in brede zin. Een vergelijkbare sessie is gedaan met voornamelijk bestuursleden en beheerders. In een volgende bijeenkomst met zowel personeel als bestuur zullen de uitkomsten van beide sessies gebruikt worden om te bepalen welke onderwerpen we concreet willen oppakken, in welke volgorde, op welke termijn en in welke samenstelling (bemensing). 20

6 Bestuur De maandelijkse bestuursvergaderingen hebben in 2021 voor zover mogelijk fysiek plaatsgevonden. Een enkele keer is voor de zekerheid besloten om wegens corona digitaal te vergaderen. Regelmatig sloot de architect aan die de leiding heeft over de in 2022 geplande bouw van de hondenkennel, om een update te geven maar ook om eventuele benodigde wijzigingen voor te leggen die het bestuur moest accorderen. Andere zaken die ter discussie stonden waren bijvoorbeeld samenwerkingen met andere asielen en belanghebbende partijen, hoe om te gaan met de vermindering dan weer vermeerdering van restricties omtrent corona, de steeds meer oplopende plekken voor asieldieren, de vele adopties door externen van honden uit andere landen en de eventuele gevolgen daarvan en uiteraard de immer aanwezige huishoudelijke perikelen. In 2021 heeft het bestuur in een speciaal daarvoor ingerichte sessie gebrainstormd over de toekomstvisie van het asiel en daarbij ook een eventuele samenwerking met de Dierenambulance & Vogelasiel Regio Leiden. Als vervolg staat een brainstormsessie tussen bestuur en medewerkers gepland voor de lente van 2022. De interesse voor een dergelijke toekomstvisie heeft te maken met het feit dat we op dit moment enerzijds nauw samenwerken met de dierenambulance en anderzijds een grote organisatorische afstand hebben. Die afstand wordt veroorzaakt door het verschil in zorg voor huisdieren door Stevenshage en wilde dieren door de Dierenambulance & Vogelasiel. Het bijzondere daarbij is dat het vogelasiel en de dierenambulance één stichting zijn. Het bestuur benadrukt dat zij de best mogelijke vorm van samenwerking ambieert en blijft hier in de toekomst graag over in gesprek gaan. Het bestuur en de taakverdeling tussen de bestuursleden zijn in 2021 wederom niet veranderd en zijn als volgt: Lizette Ploos van Amstel-Lange (voorzitter), Greetje van Gruting-Wijnhold (secretaris), Simon Vermeij (penningmeester), Suzan Commandeur, Hans Varkevisser en Cindy van de Ven (algemene bestuursleden). In een participatieve sessie richtte het personeel zich op de toekomst van Dierentehuis Stevenshage. 21

7 Bijdragen aan het asiel Dierentehuis Stevenshage zou niet kunnen bestaan zonder de belangeloze giften van vele dierenvrienden. Ondersteuning komt in vele vormen: tijd, geld, dierenvoer, medicijnen, knaaghuisjes voor konijnen, speelmuizen voor katten, kauwsticks voor honden, schoonmaakmiddelen en vele andere bruikbare zaken. Wij zijn zeer dankbaar voor al deze donaties! 7.1 Financiële donaties In 2021 noteerden we ongeveer 1150 vaste donateurs. Daarmee daalde het aantal vaste donateurs sinds we er in 2020 nog rond de 1250 hadden. Deze dalende trend beperkt zich niet tot Stevenshage en ook niet tot dierorganisaties, maar wordt landelijk breed gezien. Mensen lijken zich niet graag meer vast te leggen en doen liever eenmalige giften. Daar spelen we op in door meer eenmalige sponsoracties, die concreet aan bijvoorbeeld de medische behandeling van een asieldier gekoppeld zijn. In ons financiële overzicht vindt u daarom ook een categorie Diverse eenmalige giften. Dit zijn donaties van dierenvrienden en vaak ook van donateurs die besluiten om naast hun jaarlijkse bijdrage iets extra’s te schenken aan de dieren, bijvoorbeeld bij een online donatie-actie voor een specifiek dier of op Dierendag. De inmiddels traditionele Nieuwjaarsduik en fysieke huis-aan-huiscollecte gingen in 2021 helaas niet door, maar we organiseerden binnen de mogelijkheden die de coronamaatregelen boden toch verschillende fysieke en online donatie-acties. Bake Sale Om het gemoed na een lange coronawinter wat op te vijzelen, organiseerden we in het voorjaar van 2021 een Bake Sale. Het bakkersgilde van Stevenshage, bestaande uit medewerkers en vrijwilligers, fabriceerde meer dan 330 plakken cake, taartpunten, chocolaatjes en hondenkoekjes bij elkaar. De bijna 55 bestellingen, die vooraf waren betaald, werden opgehaald via een gestroomlijnd pick-uppoint op het asielterrein. De inspanningen werden beloond met een geweldig positieve en maar liefst 804 euro voor de asieldieren! De grote Bake Sale in het voorjaar van 2021 bracht 804 euro op voor de asieldieren. 22

Open Asieldag Hoewel we ook in 2021 geen groot fysiek evenement op ons asielterrein organiseerden, lieten we onze Open Asieldag niet ongemerkt voorbij gaan. Er was een online loterij met geweldige prijzen, onze bakkers gingen weer aan de slag voor de inmiddels befaamde Bake Sale en mensen konden exclusief met hun eigen hond terecht op ons hondenbos. Al deze activiteiten tezamen brachten maar liefst €2868,55 op voor de asieldieren! Baasjes konden tegen een donatie met hun eigen hond terecht op het omheinde hondenbos. Veel honden hebben thuis geen buitenruimte, of moeten aangelijnd en soms gemuilkorfd naar buiten. In ons hondenbos konden zij naar hartenlust en onder begeleiding rennen en spelen.

Yoga voor de asieldieren Van de puppy pose naar de camel pose terug naar de downward dog – de deelnemers van de yogales vouwden zich op een mooie zondagochtend in augustus 2021 op het voorplein van het asiel in een knappe serie dierenhoudingen onder leiding van yogadocente Aurora. Ondertussen deden verschillende honden, katten en konijnen hun best al blaffend, miauwend en sprintend de aandacht te trekken. En terecht, want zij waren de aanleiding voor deze yogales! Alle deelnemers doneerden een bedrag en dat leverde maar liefst 151 euro op voor de asieldieren. Nou ja, eigenlijk was het eindbedrag 149 euro, maar omdat er op het moment van de les 151 (!) dieren aan de zorg van Stevenshage waren toevertrouwd, werd die laatste 2 euro nog snel gedoneerd om op dit symbolische bedrag te komen. Warme winactie van Woldieren Oud-asielcollega Renske zette een actie op touw om te vieren dat ze 1000 volgers had bereikt op haar Instagramaccount @woldieren. Vele dierenliefhebbers waagden een gokje om een prachtig cadeaupakket te winnen, dat Renske speciaal voor deze gelegenheid had samengesteld met een groep mede-creatievelingen. Tezamen brachten zij maar liefst 499 euro bijeen! 24

7.2 Sponsoring Adoptiehokken en sponsorbordjes Veel verblijven van onze asieldieren zijn symbolisch geadopteerd door onze sponsors. In 2021 noteerden we 40 adoptanten van hondenkennels (€120 per jaar voor een hele kennel of €60 per jaar voor een halve kennel), op de kattenhokken prijkten 164 sponsorbordjes (€50 per jaar) en er zijn 9 konijnenhokken geadopteerd (€35 per jaar). Op de hokken wordt een bordje geplaatst met daarop een tekst naar keuze van de adoptant. Sponsors kunnen ook een plekje kopen op onze Wall of Fame in de centrale hal voor €50 per jaar. In 2021 waren 36 sponsors op deze manier in ons asielgebouw vertegenwoordigd. Adoptanten van dierenhokken en sponsors van bordjes op onze Wall of Fame krijgen ons asielblad Beestenbende viermaal per jaar thuisgestuurd. Advertenties Beestenbende Om de kosten voor het drukken en verzenden van ons asielmagazine Beestenbende enigszins te beperken, verkopen we fullcolour advertenties aan bedrijven. Adverteerders die meedoen zien hun advertentie behalve in het blad ook terug op onze website en ze worden genoemd op onze Facebookpagina bij het uitkomen van de Beestenbende. In 2021 bracht dit €1800 op, waarmee we de Beestenbende voor een deel hebben kunnen bekostigen. Stichting DierenLot Op ons terrein staan drie grote oranje containers van Stichting DierenLot. Mensen kunnen daarin oude kleding, textiel en schoenen inleveren. Voor iedere ingezamelde kilo textiel ontvangen wij een bijdrage van Stichting DierenLot. Net als in 2020 leverde dit meer dan €3000 op voor ruim 16.000 kilo textiel.

In de tuin van Dierentehuis Stevenshage staat de Moerbei van Herinnering, ter nagedachtenis aan overleden asieldieren en dierenvrienden. 7.3 Nalatenschappen en legaten Afgelopen jaar hebben we weer een aantal nalatenschappen en legaten mogen ontvangen van overleden dierenvrienden. Dierentehuis Stevenshage is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat er over legaten of nalatenschappen geen erfbelasting hoeft worden afgedragen door de stichting. De gegevens van onze Stichting Dierentehuizen voor Leiden en omstreken (SDLO) die Dierentehuis Stevenshage beheert, zijn opgenomen in de Almanak voor het notariaat. Deze uitgave is de opvolger van het G. Fikkert’s Jaarboek. Het biedt notarissen een praktisch naslagwerk op de werkplek en is daarmee een welkome bron voor de notaris bij adviesgesprekken met cliënten over erfenis of nalatenschap. Op deze manier heeft iedereen toegang tot de juiste gegevens van de stichting indien zij de asieldieren iets willen nalaten. 7.4 Als het baasje er niet meer is Als het baasje er niet meer is heeft dat vaak een verdrietige oorzaak. De zorg om wat er daarna met het dier gaat gebeuren kan zwaar op het gemoed van het baasje drukken. Daarom heeft Dierentehuis Stevenshage de regeling ‘Als het baasje er niet meer is’. Met dit programma worden honden en katten na het overlijden van hun baasje door ons opgevangen. Vooraf proberen wij zoveel mogelijk informatie te verzamelen over het dier. Wij brengen de geschiedenis, het gedrag en de gewoonten zo goed mogelijk in kaart zodat wij ook heel gericht een goede opvang voor het dier kunnen regelen na het overlijden van het baasje. Er nemen nu 24 mensen deel aan deze regeling. In 2021 hebben we geen dieren via deze regeling opgevangen. 26

8 Samenwerking SAMENWERKEN Wij werken samen met veel verschillende partijen. Allen stellen ons in staat het juiste te doen voor de dieren die door de samenleving aan ons worden toevertrouwd. Samenwerkingen in verschillende vormen en intensiteiten zijn essentiële voorwaarden voor het succes van Dierentehuis Stevenshage. Terugkijkend op coronajaar 2021 is het contact met de Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (NFDO) voor ons van waarde gebleken. Zij konden ons op sommige punten goed adviseren inzake het coronabeleid. Natuurlijk werken we ook samen met de gemeenten in ons werkgebied, collega- en regio-asielen, de Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden, maar ook met de politie, de Landelijke Inspectie Dierenbescherming (LID) en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) voor de handhaving. Een vorm van samenwerking is ook de welwillende inzet van enkele commerciële hondenscholen die ons in voorkomende gevallen bijstaan met de training van asielhonden: Kees van Duijn Hondentraining, Martin Gaus Hondenschool Katwijk en Hondenschool Dogstart. Tenslotte vergeet ook de politiek ons niet, vooral de Partij voor de Dieren afdeling Leiden is proactief in het contact naar ons toe. Allen stellen ons in staat het juiste te doen voor de dieren die aan ons zijn toevertrouwd door de samenleving. Gemeenten Ingevolge artikel 5:8, derde lid van het Burgerlijk Wetboek sluiten wij meerjarige contracten af met de gemeenten in ons werkgebied over de opvang van dieren. Normaal gesproken nodigen wij de ambtelijke vertegenwoordigers in ons werkgebied uit om vooral ook gezichten achter de contracten te zien en hen ons mooie en duurzame asiel te laten zien, maar dat is in het afgelopen jaar door de coronamaatregelen niet mogelijk gebleken. Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden De werkzaamheden van de Dierenambulance zijn erg belangrijk voor Dierentehuis Stevenshage. Wij werken al vele jaren goed samen. De organisatie heeft een groot werkgebied met twee ambulances en brengt gevonden (al dan niet gewonde) dieren naar onder andere Dierentehuis Stevenshage. Wij brengen voor de honden en katten die door de dierenambulance zijn gebracht en die retour eigenaar gaan een bijdrage bij deze eigenaren in rekening. Voor de dieren die door de dierenambulance zijn gebracht en die niet retour eigenaar gaan, brengen we een klein bedrag als vergoeding bij gemeenten in rekening. Dierentehuis Stevenshage betaalt beide bijdragen door aan Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden. Sinds het Vogelasiel Oegstgeest in 2018 is gesloten, is de Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden op zoek naar structurele huisvestingsmogelijkheden. Als gevolg van veterinaire eisen en beperkingen aan de locatie, is het terrein van Dierentehuis Stevenshage geen optie voor huisvesting van de Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden. Wij hopen dat er in 2022 meer duidelijkheid komt over huisvesting voor de Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden. In de toekomst is het interessant te bezien of er mogelijkheden zijn voor nog meer samenwerking. 27

9 Duurzaamheid Energiebesparing Dierentehuis Stevenshage profileert zich zoveel mogelijk als groen asiel. Ons gebouw is goed geïsoleerd en de benedenverdieping is voorzien van vloerverwarming, zodat het cv-water minder heet wordt gestookt en de dieren dag en nacht een gelijkmatige omgevingstemperatuur hebben. In de zomerperiode wordt dit systeem gebruikt om de quarantaineruimtes van de katten via de vloer passief te koelen. Het gebouw is zowel binnen als buiten volledig voorzien van ledverlichting. Op het dak zijn in totaal 189 zonnepanelen bevestigd, er is een warmtepomp voor de kattenafdeling en er zijn twee grote zonneboilers voor de warmwatervoorziening voor het gebouw. Groenvoorziening Dierentehuis Stevenshage beschikt over een prachtig omheind stuk bos op het eigen terrein, dat we duurzaam beheren. Een ecoloog denkt hierin met ons mee en ieder jaar inspecteert een hovenier het bos en alle begroeiing rondom het asiel visueel. Snoeimateriaal biedt huisvesting aan insecten, (korst)mossen en paddenstoelen. Sinds er in de omgeving veel bomen zijn gekapt voor de aanleg van de RijnlandRoute, merken we dat het bos gedeeld wordt door meer dieren, zoals allerlei soorten zangvogels, reigers, eventueel zelfs eekhoorns, marters en vleermuizen, die graag in het bos naar voedsel komen zoeken. Afvalbeheersing Een ander aspect van duurzaamheid binnen Dierentehuis Stevenshage is het beheersen van onze afvalstromen. Papier, plastic, glas en chemisch afval worden gescheiden ingezameld. Het doel is het terugdringen van de hoeveelheid restafval en daarmee een verlaging van de kosten. Er is ook aandacht voor het zwerfafval in de omgeving van het asiel. Talkshow over energietransitie De gemeente Leiden organiseerde in het voorjaar van 2021 online talkshows over de energietransitie. Asielbeheerder Nicolette schoof aan bij de editie over de Stevenshof, de wijk waarin Dierentehuis Stevenshage ligt. De talkshow is terug te kijken via GaGoedTV.

10 Externe communicatie Met gerichte communicatie proberen wij donateurs, belanghebbenden en andere geïnteresseerden bij onze activiteiten te betrekken. Via ons periodieke donateursblad Beestenbende, ons eigen drukwerk, onze website en onze actieve aanwezigheid op sociale media, in regionale media, op markten en door het asiel zelf georganiseerde bijeenkomsten doen wij ons best zoveel mogelijk mensen over het asielleven te informeren. Onze uitingen zijn altijd gericht op het genereren van positieve naamsbekendheid in de regio met een herkenbare uitstraling. 10.1 Asielblad Beestenbende Viermaal per jaar brengen wij ons asielblad de Beestenbende in eigen beheer uit. De Beestenbende wordt per post verstuurd aan alle vaste donateurs van Dierentehuis Stevenshage, meegegeven aan nieuwe adoptanten en uitgedeeld aan belanghebbenden en potentiële donateurs en vrijwilligers. Zo ondersteunt de Beestenbende de fondsenwerving voor Dierentehuis Stevenshage. Net als in 2020 hebben we het blad in 2021 nauwelijks bij externe bedrijven neergelegd, hebben we geen fysieke Open Asieldag gehad en door het coronaprotocol hadden we minder bezoekers aan de balie om een exemplaar aan mee te geven. Daarom hebben we de oplage verder verlaagd naar 2000 stuks (van 2500 stuks in 2020 en 2250 stuks in 2021). Daarnaast hebben we de Beestenbende vanaf ook in 2021 gratis digitaal beschikbaar gemaakt via het platform Online Touch. Gedrukt magazine Voor de fysiek gedrukte editie zijn we nog steeds erg blij met onze samenwerking met Leidse drukkerij De Bink, die de vormgeving en druk verzorgt en altijd organisatorisch met ons meedenkt. De Beestenbende blijft een fullcolour magazine met veel prachtige dierenfoto’s en achtergrondverhalen uit onze opvang. Met gerecycled papier en een verpakking van composteerbare folie sluit de Beestenbende goed aan bij onze huisstijl en de zo groen mogelijke bedrijfsvoering van Stevenshage. De gedrukte Beestenbende wordt zeer gewaardeerd door kinderen en oudere donateurs die niet actief zijn op internet en sociale media. Mensenwerk De inhoud van de Beestenbende wordt samengesteld door een redactie die in 2021 is gegroeid van vier naar vijf vrijwilligers en de beheerder van Dierentehuis Stevenshage. Tot vreugde van iedereen maakt cartoonist Maarten Wolterink nog steeds elk kwartaal de hilarische strip Dierenmensen voor de Beestenbende.

30

Artikelenserie met basisinformatie De vraag naar huisdieren is door de coronacrisis flink gestegen. We zien graag een thuis voor ieder zwerf- of afstandsdier, maar vrezen ook voor impulsieve beslissingen. Een huisdier is niet voor even: als baasje draag je de verantwoordelijkheid over je dier voor zijn hele leven. Ook straks na de coronacrisis, hebben huisdieren tijd, aandacht en juiste zorg nodig. Daarom hebben we verspreid over de vier edities van de Beestenbende van 2021 een reeks belangrijke aandachtspunten op een rij gezet voor potentiële, nieuwe èn bestaande baasjes van huisdieren. Elk kwartaal kwam een onderwerp aan bod in een uitgebreid artikel, dat ook op de website werd geplaatst en in de toekomst toegankelijk blijft. Back to basics In asielblad Beestenbende en op onze website publiceerden we in 2021 artikelen over de volgende onderwerpen: Hoe kom je aan een huisdier? Wilt u een huisdier? Ga dan niet shoppen in een dierenwinkel, tuincentrum of op internet, maar kies voor een erkende opvang. In dit uitgebreide artikel vindt u informatie en tips over de aanschaf van honden, katten, konijnen en vogels. Welke kosten heb je aan een huisdier? Wat kost dat nou, een huisdier? Het antwoord op deze vraag verrast mensen regelmatig. Met de aanschaf en wat voer ben je er doorgaans niet, want een dier is een levend wezen waar van alles mee kan gebeuren. Een eerlijk idee over de kosten is daarom een belangrijk onderdeel in de overweging om een huisdier te nemen. Hoe introduceert u uw nieuwe huisdier in uw leven? Het is zover: uw nieuwe huisgenoot mag mee naar huis! Bent u er al helemaal op voorbereid, is uw huis en zijn eventuele andere huisdieren klaar voor het nieuwe familielid? Wij delen tips van onze dierverzorgers! Hoeveel tijd kost een huisdier? Dat een hond flink wat tijd kost, dat weten de meeste mensen wel. Maar hoe zit dat bij vogels? Of konijnen? Die hoef je weliswaar niet uit te laten, maar wil je hen op verantwoorde wijze houden, dan ben je er niet met een kwartiertje per dag. Voordat je een huisdier aanschaft, is het belangrijk om te weten wat zo’n nieuwe huisgenoot van je vraagt. Wat als u niet meer voor uw dier kunt zorgen? Een huisdier neem je voor het hele leven. Maar er kunnen zich onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor je niet meer voor je huisdier kunt zorgen of je huisdier bij iemand anders beter af zou zijn. Denk bijvoorbeeld aan een verandering in je gezinssituatie, een verre verhuizing of een overlijden. 31

10.2 Digitale media Website en webshop Op onze website dierenasielleiden.nl vinden bezoekers allerhande relevante informatie en actueel nieuws over onze dierenopvang, pension, adoptie, afstand doen, tarieven, vrijwilligerswerk, evenementen, uitgebreide donatiemogelijkheden, de algemene voorwaarden en het privacybeleid – beide ook in te zien aan de balie. Uiteraard biedt onze website ook een actueel overzicht van plaatsbare dieren. De dieren worden daar per categorie getoond met een link naar de centrale database van www.dierenasiels.com. Het overzicht is live gekoppeld aan ons Instagram-account @stevenshageplaatsbaredieren. Ook is er een actueel overzicht van gevonden dieren die bij ons zijn binnengebracht. Dit overzicht is live gekoppeld aan het Instagram-account @stevenshage. Vermiste dieren kunnen via een digitaal formulier bij ons worden aangemeld. We merken dat we vermiste dieren en hun eigenaren door deze services sneller met elkaar kunnen herenigen. Sinds 2019 hebben we een webshop die ook in 2021 veel is gebruikt voor zowel fysieke producten zoals wenskaarten en donaties en ter ondersteuning van evenementen zoals de digitale Bake Sale en de loterij en kaartjes voor het hondenbos rond onze Open Asieldag. De hosting van de website werd ook afgelopen jaar verzorgd door Renaissance IT. Technisch onderhoud, dagelijkse updates en kleine aanpassingen worden door vrijwilligers en medewerkers van het asiel gedaan. In 2021 is het bestuur van Stevenshage begonnen met brainstormen over de mogelijkheden om het technisch onderhoud in de toekomst bij een externe partij onder te brengen. In 2022 wordt hierop voortgebouwd. Sociale media Dierentehuis Stevenshage is al jaren vertegenwoordigd op Facebook, Instagram, YouTube, Twitter en LinkedIn. De populariteit van de Facebook-pagina van het asiel nam in 2021 verder toe van ongeveer 6500 tot 6800 volgers. Het gemiddeld aantal reacties, opmerkingen en deelacties per bericht op Facebook kent een stijgende trend. De beide Instagram-accounts kennen een zeer succesvol vijfde jaar, waarin @stevenshageplaatsbaredieren groeide van 5500 volgers in 2020 naar zo’n 7500 volgers in 2021. Het account @stevenshage met gevonden dieren groeide eveneens fors van 2300 volgers in 2020 naar zo’n 3000 volgers eind 2021. Blog Intussen in het asiel In 2021 zijn weer 47 edities van het blog Intussen in het asiel verschenen. Asielbeheerder Nicolette schrijft daarin wekelijks over het reilen en zeilen in het asiel. Incidenteel wordt het blog geschreven door medewerkers of vrijwilligers van het asiel, of wordt vanuit het perspectief van een asieldier geschreven. Het blog biedt lezers de mogelijkheid om meer te weten te komen over wat er zich allemaal in het asiel afspeelt. De verhalen zijn zeer gevarieerd en lopen uiteen van vrolijke updates over dieren die succesvol geplaatst zijn tot verdrietige verhalen over verwaarloosde of soms overleden dieren die ook bij onze realiteit horen. Het blog wordt wekelijks op de website van Dierentehuis Stevenshage geplaatst, waarnaar wordt gelinkt vanaf de Facebookpagina en LinkedIn bedrijfspagina, waar het steevast veel positieve reacties oplevert. 32

10.3 Externe media Serie op landelijke televisie In het voorjaar van 2021 heeft presentatrice Janouk van het tv-programma Zapp Your Planet een paar dagen meegelopen met de medewerkers van Dierentehuis Stevenshage. Zapp Your Planet is een programma voor kinderen en jongeren die in actie komen willen komen om hun planeet gezond te houden. De filmbeelden hebben geresulteerd in vier afleveringen die in april en mei 2021 zijn uitgezonden. In de afleveringen staat centraal dat het dierenasiel niet zielig is en geen eindstation voor dieren is, maar een tussenstation op weg naar een geschikt nieuw thuis. De afleveringen zijn terug te kijken via NPO Start of de links op onze website. Advertentie in regionale kranten Door de situatie rond het coronavirus liepen we in 2021 wederom geen huis-aan-huis-collecte en verwelkomen we op onze jaarlijkse Open Asieldag voor de tweede keer geen massale bezoekersstroom op het asielterrein. Om onze boodschap toch onder een wat grotere doelgroep in de regio te verspreiden, hebben we onderstaande advertentie in de weken rond Dierendag 2021 geplaatst in het Leids Nieuwsblad en de Weekendkrant. Daarbij bood Buijze Pers ons een diervriendelijk tarief. 33

10.4 Bijeenkomsten en evenementen Open Asieldag Van een steevaste fysieke Open Asieldag gingen we in 2020 naar een Open Asielweek Online. Wegens de aanhoudende restricties als gevolg van het coronavirus heeft de Open Asieldag op 9 oktober 2021 ook digitaal plaatsgevonden. Er was wederom een (gedeeltelijk vegan) bakesale met heerlijke baksels die vooraf te bestellen waren. Ook was er weer een loterij met als gesponsorde hoofdprijs een overnachting in een strandhuisje. Nieuw in 2021 was de mogelijkheid om je met je hond vooraf in te schrijven voor het parcours in het hondenbos. Deze activiteit was erg in trek en er zijn vele vragen binnen gekomen of het asiel dit vaker wil organiseren. Na overleg is besloten om hier geen standaard activiteit van te maken, omdat op de momenten dat we het hondenbos voor externe bezoekers gebruiken, onze asiel- en pensionhonden er geen gebruik van kunnen maken. Maar voor bijzondere gelegenheden willen onze honden vast nog wel eens een uitzondering maken. Rondleiding en markt In 2021 hebben we weer af en toe een rondleiding gegeven. Hoewel we merkten dat alle rust in 2020 prettig voor de asieldieren was, is het ook goed en nuttig om mensen kennis te laten maken met het dierenasiel. Een vrijwilliger toont dan in 1,5 uur het hele asiel en er alle ruimte om vragen te stellen. De rondleidingen die voorheen maandelijks plaatsvonden, waren altijd volgeboekt. Stevenshage heeft in 2021 aan één markt deelgenomen in de eigen wijk. Hierbij hebben we uiteraard en volgens eigen beleid geen dieren ingezet. Het doel van de aanwezigheid was om wijkbewoners (nog) bekender te maken met het asiel. Voor de kleine dierenliefhebbers organiseerden we in 2021 een kleurwedstrijd met een boek als prijs.

Asielmedewerkers Kiki, Teun en Trip bovenaan de trap bij Dierentehuis Stevenshage. 11 Vooruitzicht 2022 In dit jaarverslag zijn veel zaken waar wij in 2022 aan gaan werken al benoemd. Wij gaan er vanuit dat de renovatie en verduurzaming van onze hondenkennel soepel en succesvol verloopt. Daarnaast blijven de medewerkers en vrijwilligers van Dierentehuis Stevenshage centraal staan. Andere belangrijke speerpunten blijven samenwerking met onze verschillende partners, zoals de gemeenten uit ons werkgebied, onze dierenarts en de dierenambulance. Van alle gemeenten uit ons werkgebied ligt onze focus op onze vestigingsgemeente, de gemeente Leiden. Dit vanwege alle ruimtelijke ontwikkelingen in onze directe omgeving. Er zijn voorgenomen bouwplannen direct grenzend aan beide kanten van ons asiel, namelijk aan de Ommedijkseweg en rond de gemeentewerf. Ook zijn er de zogenaamde ‘scheve huisjes’ in onze directe nabijheid die van invloed zijn op het werken en wonen op het asielterrein. Een belangrijk onderwerp is en blijft het Covid-19 virus en de impact die het op onze werkzaamheden heeft. Daarnaast natuurlijk ook de invloed die het heeft op onze financiële situatie en de aanpak hiervan. Op het gebied van externe communicatie en promotie passen wij onze activiteiten waar nodig aan de coronasituatie aan, middels een mix van online en fysieke evenementen en publieke uitingen. 35

12 Toelichting op het financieel resultaat U vindt de Jaarrekening 2021 op onze website dierenasielleiden.nl/bestuur Inkomsten Ook dit jaar zijn de effecten van corona terug te zien in het resultaat. Zowel de inkomsten uit de opvang en verzorging van de dieren als het wegvallen van de collecte-inkomsten hebben er voor gezorgd dat het resultaat met ongeveer € 40.000 is verminderd ten opzichte van de jaren voor 2020. De giften en donaties zijn met ongeveer € 10.000 toegenomen vergeleken met pre-corona jaren. Daarmee zijn we uiteraard heel blij, maar helaas heeft dit het verlies niet kunnen verhinderen. Kosten Wat betreft de kosten zijn er wat donkere wolken in het vooruitzicht. De energieprijzen zijn begin 2022 enorm toegenomen en deze stijging zal worden doorberekend in de producten die gebruikt worden voor de verzorging van de dieren. Voor beide posten is in de begroting dan ook een toename van de kosten opgenomen van respectievelijk 15% en 10%. Bij de renovatie voor de hondenverblijven zal voor € 120.000 worden geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen. Dit zal in de tweede helft van het jaar al zijn vruchten gaan afwerpen. Het noodfonds om mensen met een inkomen op bijstandsniveau te helpen bij een plotselinge opvang van hun huisdier is in 2021 slechts gebruikt voor een bedrag van € 1.875. Dit is een daling van € 5.858,- ten opzicht van 2020. Voor 2022 is besloten dit weer ten laste van de reserve legaten aan te vullen tot het oorspronkelijke bedrag van € 10.000. Aan de voorziening groot onderhoud is wederom € 51.000 toegevoegd. Deze voorziening is gebaseerd op het onderhoudsplan dat in 2016 voor de komende 30 jaar is vastgesteld. Deze voorziening zal worden herzien na voltooiing van de renovatie van de hondenkennel en waar nodig worden bijgesteld naar aanleiding van de ervaringen van het onderhoud gedurende de afgelopen vijf jaar. Al met al zijn de inkomsten en uitgaven in vergelijking met 2020 in 2021 nagenoeg gelijk gebleven.

Legaten Ook in 2021 heeft de stichting weer veel ondersteuning ontvangen via legaten en erfenissen waardoor het vermogen ondanks de negatieve exploitatie is toegenomen met € 731.000. Opvang dieren Vanuit financieel oogpunt zijn de vooruitzichten voor de exploitatie in 2022 qua ontwikkelingen voor de opvang van dieren, zowel van zwerf- en afstandsdieren als voor de pensiondieren, voorzichtig positief. De licht stijgende lijn die ten opzichte van 2020 in 2021 is ingezet zal zich waarschijnlijk voortzetten. Door de afschaffing van de coronamaatregelen zullen de inkomsten voor pensiondieren en te plaatsen dieren waarschijnlijk weer toenemen. Bij de voorzichtige positieve verwachting moet wel een kanttekening worden geplaatst in verband met de renovatie van de hondenverblijven. De renovatie zal plaatsvinden in de maanden maart tot juli en dat heeft natuurlijk effect op de inkomsten van het hondenpension. Vergroening Het “vergroenen” van het asiel door het plaatsen van zonnepanelen en warmtepompen werpt zijn vruchten af. Zoals hiervoor genoemd zal deze vergroening verder worden uitgebreid door de gerenoveerde hondenverblijven te voorzien van energiebesparende installaties zoals warmte terugwinning, warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen gekoppeld aan optimale isolatie. Vergoedingen Het bestuur van de stichting ontvangt geen vergoedingen voor haar werkzaamheden. Asielmedewerkers Teun en Lanzo zien verduurzaming van de hondenkennel wel zitten.

Overzichtstabellen herkomst asieldieren Tabel 17 | Aantal honden dat in 2021 in Dierentehuis Stevenshage is opgevangen, gespecificeerd naar gemeente van herkomst (woon- of vindplaats). HONDEN IN GEMEENTE Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Oegstgeest Teylingen Voorschoten Zoeterwoude Alphen a/d Rijn Den Haag Ellecom Hillegom Randwijk Vogelenzang Waalwijk Wier Wormer TOTAAL IN 79 Totaal 0 18 36 0 2 6 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 Zwerver Afstandsdier Teruggebracht Geboorte Uitwisseling 9 25 1 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 43 9 9 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 3 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 38

Tabel 18 | Aantal honden dat Dierentehuis Stevenshage in 2021 verliet, gespecificeerd naar gemeente van herkomst (woon- of vindplaats), inclusief dieren die eerder zijn opgevangen en in 2021 het asiel verlieten. HONDEN UIT GEMEENTE Kaag en Braassem Katwijk Leiden Oegstgeest Teylingen Voorschoten Zoeterwoude Alphen a/d Rijn Den Haag Ellecom Hillegom Maassluis Randwijk Vogelenzang Waalwijk Wier Wormer TOTAAL UIT 76 0 1 1 3 33 0 0 0 0 39 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 14 2 3 0 0 7 24 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 Geplaa tst Retour eigenaar Uitwisseling Uitgezet Euthanasie Overleden Aanwezig ultimo 2021 0 4 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 AANWEZIG 11 Aantal verzorgingsdagen 778 785 50 297 184 1 27 1 25 64 365 47 1 61 8 218 2912 39

Tabel 19 | Aantal katten dat in 2021 in Dierentehuis Stevenshage is opgevangen, gespecificeerd naar gemeente van herkomst (woon- of vindplaats). KATTEN IN GEMEENTE Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Oegstgeest Teylingen Voorschoten Zoeterwoude Almere Alphen a/d Rijn Den Haag Eindhoven Lisse Nieuwkoop Purmerend Utrecht Zoetermeer (leeg) TOTAAL IN 405 Totaal Zwerver Afstandsdier 2 17 74 162 32 20 31 33 13 1 3 3 2 1 1 1 1 2 8 15 49 106 13 13 25 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242 16 46 12 5 5 5 5 1 3 2 0 0 1 0 0 2 0 105 Teruggebracht Geboorte Uitwisseling 0 4 3 2 2 0 4 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 21 0 5 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 21 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 40

Tabel 20 | Aantal katten dat Dierentehuis Stevenshage in 2021 verliet, gespecificeerd naar gemeente van herkomst (woon- of vindplaats), inclusief dieren die eerder zijn opgevangen en in 2021 het asiel verlieten. KATTEN UIT GEMEENTE Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Oegstgeest Teylingen Voorschoten Zoeterwoude Almere Alphen a/d Rijn Den Haag Eindhoven Nieuwkoop Purmerend Utrecht Zoetermeer (leeg) TOTAAL UIT 381 Geplaatst 13 35 74 21 14 16 22 10 1 2 2 2 Leidschendam 2 Lisse 1 1 1 2 4 223 Retour eigenaar 5 25 59 6 5 5 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0 Uitwisseling Uitgezet 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Euthanasie 0 7 20 2 1 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 Overleden 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Aanwezig ultimo 2021 0 8 16 3 0 7 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4 AANWEZIG 44 Aantal verzorgingsdagen 743 3077 4862 1200 680 1457 1562 601 143 121 30 42 16 9 27 46 1 34 322 14973 41

Tabel 21 | Aantal overige dieren dat in 2021 in Dierentehuis Stevenshage is opgevangen, gespecificeerd naar gemeente van herkomst (woon- of vindplaats). OVERIGE DIEREN IN GEMEENTE Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Oegstgeest Teylingen Voorschoten Zoeterwoude Alphen a/d Rijn Haarlemmermeer Hellevoetsluis Leidschendam Noordwijkerhout Waddinxveen TOTAAL IN 164 Totaal 4 20 78 16 13 13 7 4 3 1 1 2 1 1 Zwerver Afstandsdier Teruggebracht Geboorte Uitwisseling 0 4 17 56 11 11 11 5 2 0 1 0 1 1 0 120 2 11 4 2 2 2 2 0 0 0 1 0 0 26 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 42

Tabel 22 | Aantal overige dieren dat Dierentehuis Stevenshage in 2021 verliet, gespecificeerd naar gemeente van herkomst, inclusief dieren eerder zijn opgevangen en in 2021 het asiel verlieten. OVERIGE DIEREN UIT GEMEENTE Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Oegstgeest Teylingen Voorschoten Zoeterwoude Alphen a/d Rijn Amsterdam Haarlemmer meer Hellevoetsluis Noordwijkerh out Waddinxveen TOTAAL UIT 162 Geplaatst 2 13 57 8 9 8 7 2 7 2 0 1 Leidschendam 1 0 1 118 Retour eigenaar 0 3 10 5 4 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 31 Uitwisseling 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Uitgezet Euthanasie 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5 Overleden 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 Aanwezig ultimo 2021 0 2 15 4 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 AANWEZIG 26 Aantal Verzorgingsdagen 78 1032 4075 307 336 196 306 134 1064 102 10 4 21 2 7 7674 43

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
Home


You need flash player to view this online publication