0

VOOR ONDERNEMERS ADV I SEURS IN DE ADMINI S T RAT IE VE EN FI S C A LE SEC T OR PAGINA 30 Binden is het nieuwe werven PAGINA 34 NOAB-directeur Ed de Vlam zwaait af PAGINA 5 Werken aan een eerlijke samenleving JAARGANG 3 UITGAVE 3. 2022

COLOFON &GO is een uitgave van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen en verschijnt 4x per jaar. Jaargang 3, uitgave 3, september 2022 HOOFDREDACTIE Ed de Vlam BLADMANAGEMENT Chantal van Pelt EINDREDACTIE Loft 238 Tekst & Media REDACTIE Femke Hellings, Hans Pieters, Henk Poker, Eveline aan de Wiel VORMGEVING Campagne, Rotterdam OPMAAK Appeltje Eva, Lith FOTOGRAFIE Paul Tolenaar, Theo van der Meijs DRUK Dekkers van Gerwen, ’s-Hertogenbosch ABONNEESERVICE Opgave van abonnementen, opzegging en adreswijziging uitsluitend schriftelijk doorgeven aan de uitgever. Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd. Meer informatie over abonnementen via: info@noab.nl ADVERTEREN? Meer informatie via: communicatie@noab.nl Commentaar, ideeën en suggesties? Welkom via: communicatie@noab.nl CONTACT NOAB Rompertdreef 7, 5233 ED ‘s-Hertogenbosch Postbus 2478, 5202 CL ‘s-Hertogenbosch 073 614 14 19 I www.noab.nl ISSN 2666-8068 De arbeidsmarkt heeft een afstand tot de mensen IN DIT NUMMER: 03 Voorwoord 05 Werken aan een eerlijke samenleving 08 NOAB-directeur Ed de Vlam zwaait af 12 Het belang van voldoende (nacht)rust 14 Naast de ondernemer als spil in een krachtig netwerk 18 ‘Aan een liquiditeitscrisis gaat een strategische crisis vooraf’ 20 Er stoppen meer bedrijven dan er failliet gaan 2 &GO magazine 24 Top 7 beveiligingsuitdagingen bij administratiekantoren 28 Wetsvoorstel tijdelijke wet transparantie turboliquidatie 31 NOAB Ledendag Festival: Een dag vol inspiratie 34 Binden is het nieuwe werven 36 Kun je authentiek communiceren leren? 38 De stem van de zzp’er 40 ‘Maak testamenten bespreekbaar’ 42 ‘De arbeidsmarkt heeft een afstand tot de mensen’ Groot succes 42 INDEX 32 Een dag vol inspiratie 27 Kun je authentiek communiceren leren? INDEX

Perverse weeffout Dit is mijn laatste ‘voorwoord’. Binnenkort word ik 65 jaar. Tenminste, dat zit in de planning. Mooi moment om te stoppen met werken, vind ik. Ik ga jullie niet vermoeien met superlatieven over dit blad en allerlei dankwoorden. Ik heb me daarentegen wel laten verleiden tot een interview. Daarmee neem ik per definitie een risico omdat ik de neiging heb om de dingen te benoemen zoals ze zijn. Of beter gezegd, zoals ik denk dat ze zijn. In het interview lijk ik teleurgesteld te zijn over het gegeven dat onze achterban zich niet geroepen voelt om het ethisch geweten van ondernemend Nederland te worden. Dat is niet zo. Het heeft meer te maken met mijn eigen naïviteit. Ook onze achterban bestaat uit ondernemers en die zijn veelal opgegroeid met het idee dat winstmaximalisatie het hoogste doel is. Helaas blijkt winstmaximalisatie een perverse weeffout van het kapitalisme te zijn. Het levert vrijwel altijd een spanningsveld op met sociaal beleid, continuïteit en milieu. Er is niks mis met winst, het is de maximalisatie waar de schoen wringt. Op het moment dat ondernemers winstmaximalisatie als een achterhaald fenomeen gaan beschouwen ontstaat er ruimte voor zaken die duurzaam zijn. Duurzaam in de brede betekenis van het woord. Ondanks deze bemoedigende woorden blijft NOAB een fantastische club. Ben er best wel trots op. Ed de Vlam, directeur NOAB NOAB.NL 3 VOORWOORD

STILSTAAN IS GEEN OPTIE 4 &GO magazine

WERKEN AAN EEN EERLIJKE SAMENLEVING DOOR: HENK POKER In 2021 zijn er bij de Financial Intelligence Unit-Nederland, kortweg FIU-Nederland, 1,2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld, waarvan er 96.676 verdacht werden verklaard. Dat is een sterke stijging ten opzichte van de jaren daarvoor. Volgens Sonja Corstanje-Maaskant, expert antiwitwasbeleid bij de FIU-Nederland, is dat vooral een gevolg van een toename van het aantal meldergroepen, maar ook van de investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan in capaciteit en versterking in technologie, kennis en expertise bij de FIU-Nederland, waardoor de efficiency en effectiviteit toenamen. NO 5 COVERARTIKEL

“WAT DOET MIJN KLANT EN VERHOUDT ZICH DAT TOT WAT GEBRUIKELIJK IS? EN ZO NIET, KAN IK HET VERKLAREN? DIE VRAGEN MOET IEDEREEN DIE IN DE BRANCHE WERKZAAM IS ZICH BIJ ELKE TRANSACTIE STELLEN” Accountants- en administratiekantoren zijn in het kader van de Wwft sinds 2003 verplicht ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU. De poortwachtersrol wordt volgens Sonja goed opgepakt. In 2019 kwamen er 2.502 meldingen vanuit de branche, in 2020 waren dat er iets minder, namelijk 2.466, en vorig jaar liet een stijging zien naar 2.741 meldingen. KENNIS EN DESKUNDIGHEID Wat doet mijn klant en verhoudt zich dat tot wat gebruikelijk is? En zo niet, kan ik het verklaren? Die vragen moet iedereen die in de branche werkzaam is zich bij elke transactie stellen. Daarbij wordt een beroep gedaan op de kennis en deskundigheid van een kantoor, de zogenoemde subjectieve indicator. Immers, ongebruikelijke transacties zijn niet altijd meteen zichtbaar, denk aan fraude, corruptie, witwassen of financieren van terrorisme. Gaat het om een constante financiële transactie, boven de 10.000 euro, betaald aan of door tussenkomst van een kantoor, dan spreken we van een objectieve indicator. Die is zichtbaar en dient altijd gemeld te worden. Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties is sinds de invoering van de Wwft gestaag gegroeid. Volgens Sonja een gevolg van een groeiende bewustwording in allerlei meldingsplichtige branches. “Er is in de diverse beroeps- en brancheorganisaties die meldingsplichtig zijn veel aandacht voor de Wwft, het maakt vaak zelfs onderdeel uit van de opleiding. Dat zien we in de cijfers terug.” DATABASE Meldingen die bij de FIU-Nederland worden gedaan, komen in eerste instantie in een database. Vervolgens doet de FIU-Nederland zelf onderzoek naar de melding. Sonja: “We zijn dan niet alleen op zoek naar een strafbaar feit, maar is de melding bijvoorbeeld van belang bij een opsporing, dan wordt deze als verdacht aangemeld.” Niet alle transacties worden als verdacht bestempeld. “Soms is een transactie verklaarbaar en dan doen we er vooralsnog niets mee. Het is dan echter geen onterechte melding, de melding blijft in onze database opgeslagen, want er kan later een nieuwe situatie ontstaan. Is dat niet het geval, dan wordt de melding na vijf jaar uit de database verwijderd.” Is een transactie verdacht, dan meldt de FIU-Nederland dit bij de opsporingsinstanties. “In 60 procent van de opsporingsonderzoeken hebben verdachte transacties die bij ons zijn gemeld een rol gespeeld,” geeft Sonja aan. “Verdachte transacties helpen de onderzoekers bij beeldvorming, het vergaren van bewijs en het stellen van de juiste vragen.” LANDSGRENZEN Vanzelfsprekend beperken verdachte transacties zich niet tot de landsgrenzen. Zo bedroeg de totale waarde van de verdachtverklaarde 6 &GO magazine

transacties in 2021 ruim 15,3 miljard euro, maar dit bedrag is niet gelijk aan een mogelijk beslagresultaat en/of incassoresultaat van eenzelfde omvang in Nederland. Verdachte transacties hebben steeds meer betrekking op grensoverschrijdende geldstromen. De FIU-Nederland werkt mede daarom internationaal samen binnen de Egmont Groep, waar circa 165 FIU’s bij zijn aangesloten. Zij zijn gericht op het verbeteren van de internationale gegevensuitwisseling tussen de FIU’s. “Dat is belangrijk om internationale structuren beter in kaart te kunnen brengen en wederzijds informatie te kunnen opvragen. Immers, met elkaar zie je meer.” Daarnaast is de FIU-Nederland lid van de FATF, de Financial Action Task Force, een organisatie waarin ledenlanden regels hebben afgesproken waaraan ze zich dienen te houden. Zo is er wet- en regelgeving op het gebied van het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering opgesteld, zijn er processen ingeregeld en zijn er afspraken gemaakt over opsporing, vervolging en de rechterlijke macht. “Daarnaast wordt er specifiek binnen Europa samengewerkt door de diverse FIU’s,” geeft Sonja aan. “We verleggen daarmee de landsgrenzen en krijgen meer zicht op geldstromen en structuren.” DIGITAAL Geldstromen gaan steeds meer van papier naar digitaal en daar moeten de FIU-Nederland en de opsporingsinstanties op inspelen. “De wereld staat niet stil, daar zijn we alert op. Het maakt ons werk anders. Dankzij investeringen in IT zijn wij in staat de datakwaliteit te verbeteren. Dit zorgt voor gerichtere zoekslagen in onze database, voor betere matching en voor accuratere resultaten. Daarvoor zijn in de afgelopen jaren behoorlijke financiële middelen vrijgemaakt. Bovendien is het aantal medewerkers toegenomen, waardoor we meer kunnen doen. Dat blijkt uit de cijfers, want we behalen meer resultaat.” “ DE WERELD STAAT NIET STIL, DAAR ZIJN WE ALERT OP. HET MAAKT ONS WERK ANDERS” Sonja wil tenslotte benadrukken dat de meldingen vanuit de beroepsgroepen, waaronder de accountants- en administratiekantoren, van wezenlijk belang zijn en blijven bij de bestrijding van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. “Zij zijn in feite onze ogen en oren. We hebben in de afgelopen twintig jaar met elkaar bewezen dat we allemaal een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen en bestrijden van witwassen, onderliggende delicten en terrorismefinanciering. Met als doel een integer financieel stelsel en samenleving in stand te houden, en daarmee bij te dragen aan een veiliger land.” NOAB.NL 7 COVERARTIKEL

NOAB-directeur Ed de Vlam zwaait af DOOR: EVELINE AAN DE WIEL Sinds de start van de vereniging was hij erbij, maar vanaf november 2022 gaat mededirecteur Ed de Vlam van zijn pensioen genieten. Onder zijn leiding groeide NOAB uit tot een organisatie van trotse ondernemers die hun plek in de maatschappij kennen én verdienen. “En zich niet meer opzij laten zetten,” constateert De Vlam. “Dat was dertig jaar geleden niet vanzelfsprekend.” “ALS IETS NIET GEDRAGEN WORDT, DAN MOET JE HET OOK LOSLATEN”

“LAAT JE NIET GEK MAKEN DOOR BETWETERS DIE ROEPEN: ZO MOET JE HET DOEN” De Vlam was in 1989 net afgestudeerd als jurist, toen hij op een advertentie stuitte: een beginnende vereniging zocht een medewerker. De 75 leden van het Nederlandse Verbond van Administratiekantoren (NVAK) hadden samen een jaarsalaris bij elkaar gelegd om de organisatie vlot te trekken. De Vlam reageerde en mocht aan de slag als eerste medewerker, met de uitdaging om in het eerste jaar zelf zijn tweede jaarsalaris te garanderen. Rond die tijd maakte hij kennis met de pc. De Vlam was meteen verliefd. “Ik vond de nieuwe mogelijkheden fascinerend. En ik wist meteen: als ik hier iets van wil maken, dan moet ik me dit eigen maken.” En dat deed hij. Om het zichzelf zo gemakkelijk mogelijk te maken, dook De Vlam in thema’s als databases, structuren en programmeren. “Zo kon ik zelfstandig redelijk wat automatiseren en veel werk verzetten. Op die manier kwam ik de eerste jaren door.” ORDE IN DE BRANCHE Vijf jaar later trad hij aan als directeur van NOAB, ontstaan uit een fusie met twee andere verenigingen in de branche. “Van de 10.000 mensen die werkzaam zijn als administratie- of belastingdeskundige, is de helft weinig serieus te nemen,” stelde De Vlam bij de oprichting van NOAB. De nieuwe beroepsvereniging moest orde brengen in een sterk verdeelde administratieve branche. Na een lastige start, met drie bloedgroepen met elk hun eigen kijk op de organisatie, kwam er rond het eerste vijfjarige lustrum schot in de zaak. “Toen zijn we het keurmerk serieus gaan neerzetten, met een strengere toelating en betere controle, alles wat erbij komt kijken.” Rond de eeuwwisseling stond er een stevig fundament. Er volgden rustige jaren waarin de organisatie en het ledental gestaag verder groeiden. IDEALISME Voor De Vlam kwam er een omslag rond 2014, toen de Belastingdienst horizontaal toezicht introduceerde. “Tot dat moment stonden bij de kantoren de belangen van de klant altijd voorop,” vertelt De Vlam. “Maar door horizontaal toezicht kwam er ineens een ander belang om de hoek kijken: het maatschappelijk belang.” De Vlam zag kansen, zeker toen ook de Wwft werd ingevoerd en kantoren steeds meer een poortwachtersrol toebedeeld kregen. “In feite zag ik daar de toekomst van onze kantoren,” erkent hij. “Ik dacht: onze kantoren worden het geweten van ondernemend Nederland.” Maar die gedachte sloeg niet aan,” beseft De Vlam inmiddels. “Als je mij nu vraagt: kijk je met tevredenheid terug op ruim dertig jaar NOAB? Dan zeg ik: ja, er staat een sterke en financieel gezonde organisatie die de toekomst aankan, maar ik had graag gezien dat NOAB-kantoren sterker hun maatschappelijke rol hadden opgepakt waarmee ze een voorbeeld zouden hebben gesteld aan andere dienstverleners. En dat gaat hem niet worden.” ‘Idealist Ed’ voelde zich een roepende in de woestijn. “Als iets niet gedragen wordt, dan moet je het ook loslaten.” Misschien komt het wel, denkt De Vlam. “Weet je wat het is? Deze markt hobbelt van nature altijd een beetje achter de ontwikkelingen aan. Kantoorhouders kijken graag de kat uit de boom. Dat is gewoon zo. Maar dat maakt het wél lastig om iets nieuws te initiëren. Voordat je de achterban over de streep hebt getrokken, zijn andere partijen er al mee aan de haal gegaan.” NOAB.NL 9 BEDANKT ED DE VLAM

TROTS OP DE MENSEN Toch heeft De Vlam alle vertrouwen in de toekomst van de vereniging. “Er staat een goed team en ik sluit af met het fijnste bestuur dat ik heb gekend. Het zijn allemaal prettige mensen. Bestuursvoorzitter Dirk-Jan van Blijderveen is enorm betrokken. Het is gewoon een goed mens, aan wie mensen zonder aarzelen hun portemonnee zouden geven. Als je iemand aan het roer hebt staan die zo’n vertrouwen opwekt, dan is dat toch fantastisch? Hij kent zijn eigen kracht niet. Ik heb tegen hem gezegd: wees gewoon jezelf, dát is je kracht.” Maar het meest trots is De Vlam op mededirecteur Michel Hamer, die de dagelijkse leiding van de organisatie vanaf november zelfstandig voortzet. “Michel kwam zo’n vijftien jaar geleden binnen als manager Externe betrekkingen, ondersteunend aan de directie,” vertelt De Vlam. “Maar zijn rol werd steeds groter. Hij stuurde de mensen aan en maakte zich met vallen en opstaan ook het politieke spel eigen. Op een gegeven moment deden we bijna alles samen, terwijl hij formeel mijn ondergeschikte was. Dat klopte niet meer. Daarom zijn we verder gegaan als tweekoppige directie. Zo’n vertrouwensband is onbetaalbaar.” KWALITEIT EN VERTROUWEN De vereniging heeft toekomst, daar is De Vlam van overtuigd. “Dat wil ik de leden ook meegeven: laat je niet gek maken door betweters die roepen: zo moet je het doen. Jullie hebben een prachtig, toekomstbestendig vak.” Volledig geautomatiseerde advisering op basis van kunstmatige intelligentie? De Vlam noemt het kolder, want adviseren blijft altijd mensenwerk. Alles komt goed, verzekert hij. “Is het te druk? Neem minder werk aan. Personeelstekort? Houd vol, een recessie ligt op de loer. Maar als je geloofwaardig wilt blijven, voor klanten en voor overheden, zorg dan wél dat je kwaliteit blijft leveren en integriteit een vanzelfsprekendheid is.” Een laatste tip: benut de unieke vertrouwenspositie die je hebt bij de klant. “Veel kantoren onderschatten zichzelf,” vindt De Vlam. “Zorg dat je iets afweet van verschillende facetten waar een ondernemer mee te maken heeft, zodat de klant met een hulpvraag eerst bij jou komt. Of nog beter: zodat jij de klant kunt verrassen met proactieve adviezen op maat. Bijvoorbeeld door je te verdiepen in een thema zoals duurzaamheid, zodat je duurzaam ondernemen voor jouw klanten kunt omzetten in een positief en commercieel interessant verhaal. Daar valt nog veel te winnen.” 10 &GO magazine

DOOR: FEMKE HELLINGS Dag piekdrukte, hallo tijd en werkplezier Stel nou dat je van de extreme werkdruk in de btw-maanden af zou zijn, en het hele jaar door een constante stroom werk zou hebben? Met de totaaloplossing Accountancy Direct van AFAS blijft het niet bij fantaseren. Met hét ERPpakket voor kantoren tot tien medewerkers beperk je de administratie en creëer je tijd voor advies! “Voorheen was de ERP-totaaloplossing van AFAS, Accountancy Suite, vooral geschikt voor grotere kantoren,” legt salesmanager Naïm van der Ent uit. “Sinds anderhalf jaar hebben we een compacte versie hiervan, speciaal voor kantoren tot tien medewerkers. Accountancy Direct is inclusief CRM, een fiscale en financiële module en integratie met je klantenboekhouding.” CENTRALE PORTAL Met Accountancy Direct automatiseer je het interne kantoor. Je hebt één portal met je boekhouding, belastingaangiftes, abonnementenbeheer en klantgegevens. Ook je klant kan inloggen, waardoor je gegevens en documenten gemakkelijk met elkaar deelt en fiscale stukken kunt accorderen. “Een centraal systeem werkt stukken beter dan aan elkaar geplakte losse pakketten, wat we nog best vaak zien bij administratiekantoren,” vertelt Naïm. “Eén adreswijziging moet dan op vier plekken ingevoerd worden. Met Accountancy Direct is dat verleden tijd.” ONLINE SAMENWERKING Combineer je Accountancy Direct met de klantenadministratiesoftware SB+, dan realiseer je een optimale online samenwerking met de klant. “Die twee zijn immers familie. Met SB+ erbij combineer je de boekhouding met de klantadministratie. De ondernemer heeft realtime inzicht in zijn cijfers en maakt er zijn verkoopfacturen, die automatisch worden weggeboekt. Stiekem is dit bij veel kantoren nog handwerk. De schoenendoos met facturen is echt nog realiteit. Bij jou ook?” TIJD VOOR MENSENWERK Naast het feit dat je met Accountancy Direct tijd overhoudt om aan je klantrelatie te werken, zijn er meer voordelen. Je bent automatisch volledig AVG-proof bezig én je hebt een constante aanlevering van administratie, waardoor je de werkdruk spreidt. “Btw-aangiftes rollen er automatisch uit, SB+ checkt boekingen voor je; van de administratieve kant van je kantoor maak je als het ware een geoliede machine,” aldus Naïm. “Er blijven altijd uitzonderingen natuurlijk. Maar of dat er 3% of 40% zijn, maakt een groot verschil. Hoe efficiënter jij werkt, hoe meer je rol kan veranderen in die van adviseur.” ONBEWUSTE KLANTBEHOEFTE “Wat we nog wel eens horen, is dat accountants niet veranderen omdat hun klanten daar tegen opzien. Hen zou ik willen adviseren: toon krachtig leiderschap. Durf het te verkopen. De klant waardeert je initiatief echt wel, zeker wanneer hij de voordelen ervaart. Al met al heb je twee opties. Je automatiseert niet en blijft druk met de administratie. Of je automatiseert wél en kunt meer klanten in dezelfde tijd bedienen, waardoor je omzet omhoog schiet. Of tijd overhoudt voor je hobby’s of gezin natuurlijk. Aan jou de keus!” afas.nl/branche/accountancy-direct NOAB.NL 11 ADVERTORIAL

’s Nachts én overdag je rust pakken is belangrijk. “In rust, als je even je werk opzijlegt, heb je je eurekamomentjes. Het brein heeft het nodig dat je af en toe ‘uit’ gaat. Niet in de zin van op ‘nul’ gaan, maar dat je er even niet ben,” benadrukt slaapexpert Rob de Ron. “Je herstelt door er niet te zijn. Je brein even niet lastig te vallen met vragen, antwoorden of denken aan je werk.” DOOR: HANS PIETERS

Het belang van voldoende (nacht)rust Het woord ‘uit’ mag wel een herwaardering krijgen in deze tijd van altijd online, meent Rob de Ron. “Het woord ‘uit’ heeft van origine al een mooie betekenis. Een avond uit betekent dat je uit je gewone doen stapt. Voor je mentale en fysieke herstel is dat ontzettend belangrijk.” OPRUIMFUNCTIE “Slapen is de ultieme manier van ‘eruit’ zijn.” Tijdens de slaap brengt je brein ‘de boel op orde’, zodat je de volgende ochtend vrije schijfruimte hebt. Andere dingen worden juist vastgezet in het geheugen. “Terwijl je slaapt, herstelt het lichaam fysiek en mentaal. Herstelhormonen komen alleen vrij als je geen stress hebt.” Dat is vooral in de diepe slaap. “Je haar en huid herstellen. Mentaal worden gebeurtenissen die je niet hoeft te onthouden opgeruimd. Dingen die je hebt geleerd, op je werk of van een collega, wil je wel onthouden en meenemen in je spoor. In je slaap probeert je brein dat stukje juist vast te houden. Dat wordt tijdens het dromen – dat is de functie van de droom – ‘gesoldeerd’. Het wordt eerst in het kortetermijngeheugen opgeslagen, later in de lange termijn en eventueel in het werkgeheugen opgeslagen.” PAUZE Een pauze heeft dezelfde functie. “Het woord betekent ‘stoppen, stilhouden’. Het is een moment dat je even uitstapt. Je brein doet op dat moment hetzelfde als wanneer je slaapt. Je kletst over voetbal of een tv-programma dat je hebt gezien. Op zo’n moment gooit je brein de dingen weg die er niet toe deden die ochtend en houdt de dingen vast die er wél toe deden. In de pauze, tijdens een wandeling of het hardlopen, heb je je eureka-momentjes, ‘zo kan ik het doen’.” “ SLAPEN IS DE ULTIEME MANIER VAN ‘ERUIT’ ZIJN” Vroeger werd je geholpen om pauze te nemen, vertelt De Ron. “Tussen 12 en 1 uur was de winkel dicht. In het dorp waar ik vroeger woonde ging om 12 uur de fabriekssirene. Dan zag je de vaders naar huis fietsen en stond het eten klaar. Het was een opgelegd ritme uit de industriële revolutie, waarbij de dag was verdeeld in blokken van acht uur. Daarmee haal je de biologie en natuur eruit. De biologische tijd leeft. De winter is anders dan de zomer. De ochtend anders dan de avond. Dat wordt bedoeld met ‘luister naar je lichaam’.” NOAB.NL 13 VITALITEIT

DOOR: EVELINE AAN DE WIEL Vanuit een statige kantoorvilla in Hilversum ontzorgt het team van NOAB-kantoor Dijck & de Ridder ondernemers met een totaalpakket aan financiële diensten, van jaarrekeningen en loonadministratie tot belastingadvies en estate planning. De uitstraling van het pand is een mooi visitekaartje voor het ‘administratiekantoor plus’, dat sterk inzet op een stevige samenwerking. 14 &GO magazine Fotografie: Paul Tolenaar NAAST DE ONDERNEMER ALS SPIL IN EEN KRACHTIG NETWERK

Marco Brinkman “Als cliënten bijvoorbeeld financiering nodig hebben, dan brengen wij ze in contact met een partij die bij ze past,” vertelt mede-eigenaar Marco Brinkman. “Voor de ondernemer zijn wij het eerste aanspreekpunt en kunnen wij ze de juiste ondersteuning bieden, intern of binnen ons brede netwerk. Daar ligt onze kracht.” Dijck & de Ridder werd ruim twintig jaar geleden opgericht door Fred Voorn. Zijn eigen naam vond hij niet passend en dus vroeg hij een gespecialiseerde partij om een krachtige naam te bedenken. Dat werd Dijck & de Ridder. “Dijck staat voor standvastig, met een luxer c’tje erbij, en de Ridder voor strijdvaardig,” verklaart Marco, die in 2018 medeeigenaar werd en vanuit zijn achtergrond als accountant de fiscale kennis van Fred perfect aanvult. Toen Marco het kantoor leerde kennen, inmiddels zo’n vijf jaar geleden, werd er nog veel op papier gewerkt. “Cliënten brachten ordners binnen, jaarrekeningen werden handmatig gecontroleerd en dossiers werden nog geprint,” herinnert Marco zich. Een scan- en herkenprogramma was er wel, maar werkte niet goed. “Langzaam zijn we gaan innoveren. Inmiddels levert 90 tot 95 procent van onze cliënten de administratie digitaal aan. Dat werkt een stuk efficiënter.” CIJFERS DOORGRONDEN Het simpele inboekwerk bestaat eigenlijk niet meer. “In het verleden hadden we medewerkers in dienst die alleen de gegevens voor een BTW-aangifte inklopten, verder keken ze niet. Nu dagen we onze medewerkers uit: ga eens met de periodebalans aan de gang, wat zie je in de cijfers? Zij zijn dus al continu bezig met het ‘samenstelwaardig maken’ van een kolommenbalans. Als een klant behoefte heeft aan tussentijdse cijfers, dan kunnen we heel snel schakelen.” NOAB.NL 15 De nieuwe aanpak maakt de medewerkers enthousiaster, merkt Marco. “Het werk is leuker en uitdagender geworden. En als een dossier doorgaat naar de samenstel-afdeling, dan is het al grotendeels op orde. Dat betekent dat die afdeling meer werk aankan, waardoor we deze mensen weer kunnen opleiden in het advieswerk.” DRAAGVLAK CREËREN Dijck & de Ridder wist ervoor te zorgen dat er tijdens de transitie bijna geen cliënten zijn afgehaakt. “Het begint met draagvlak van je personeel,” tipt Marco. “Als zij enthousiast zijn over de software die je gaat gebruiken, dan kunnen ze de meerwaarde beter overbrengen naar de cliënten.” Vervolgens organiseerde het kantoor een bijeenkomst voor cliënten, waar de mogelijkheden van de software werden getoond. Voor die bijeenkomst nodigde het kantoor cliënten uit waarvan zij het gevoel hadden dat zij meer inzicht wilden in cijfers. Daarmee was de basis meteen goed: een grote groep cliënten was enthousiast. In 2021 werden de inspanningen van Dijck & de Ridder bekroond met een Exact Cloud Award voor Samenwerking. Volgens het juryrapport is de transitie die het kantoor heeft doorgemaakt een mooi praktijkvoorbeeld voor andere kantoren. Het persoonlijke contact is net zo belangrijk gebleven als de ontwikkelingen op het gebied van automatisering en digitalisering. Marco Brinkman & Fred Voorn COMMUNITY

“WAAROM ZOUDEN WE ALLEMAAL ZELF HET WIEL UITVINDEN? WE HEBBEN HET DRUK GENOEG. ALS JE ELKAAR HELPT, DAN KUN JE OOK MEER WERK AAN” Dijck & de Ridder fungeert als spil in het netwerk voor ondernemers, vertelt Marco. “Vroeger hadden ondernemers veel meer persoonlijk contact met allerlei specialisten. Ze hadden een vaste notaris, een accountmanager bij de bank en een verzekeringsadviseur die jaarlijks op bezoek kwam. Die diensten worden nu vaak online aangeboden, maar de behoefte aan persoonlijk contact blijft,” merkt Marco. “Dat bieden wij. Wij kennen onze cliënten en hebben een sterk netwerk opgebouwd, waardoor wij ze kunnen koppelen aan een partij die ze verder helpt.” Maar ook intern blijft het kantoor zich ontwikkelen. Zo heeft het kantoor inmiddels alle processen vastgelegd in workflows. “Medewerkers weten nu precies welke taken zij per week of maand gaan uitvoeren. Voorheen werkten we met Excel, maar dat is foutgevoelig. Als iemand nu een taak uitvoert, dan kan de volgende persoon er direct mee aan de slag. Het risico dat je iets over het hoofd ziet of vergeet, is veel kleiner.” DURVEN VERNIEUWEN Stilstaan is achteruitgaan, vindt Marco, die regelmatig de tijd neemt om te kijken wat er beter kan. “Met de workflows zijn we vorig jaar in maart gestart. Het voorjaar is een drukke periode, dus je kunt zeggen: we doen zo’n verandering niet. Maar je gaat er zóveel tijd mee winnen, dat merken we echt. De Excel-lijstjes konden de deur uit en onze mensen kunnen meer tijd besteden aan cliënten. Dat is precies wat we willen.” Ook binnen NOAB ziet Marco kansen om meer te gaan samenwerken. Hij roept kantoren op om ervaringen te delen en van elkaar te leren. “Waarom zouden we allemaal zelf het wiel uitvinden? We hebben het druk genoeg. Als je elkaar helpt, dan kun je ook meer werk aan. Uiteindelijk profiteren we daar allemaal van.”

Cliëntonderzoek op orde met Dapas Compliance Manager DOOR: EVELINE AAN DE WIEL Quadrad Advies & Administratie uit Beesd biedt het complete pakket voor het mkb: van administratie, aangiften en jaarrekeningen tot advies, startersbegeleiding en hulp bij ondernemersvraagstukken. Het kantoor gebruikt hierbij moderne cloudapplicaties. Maar voor het verplichte cliëntenonderzoek en de risicobeoordeling hield Quadrad tot voor kort aparte lijstjes bij. Met de overstap naar Dapas Compliance Manager is dat verleden tijd Quadrad werd in 1995 opgericht als eenmanszaak, maar is inmiddels uitgegroeid tot een full-service administratie- en adviesbureau met ruim 300 klanten in het midden- en kleinbedrijf. Met de meeste klanten heeft het kantoor een langdurige relatie, vertelt mede-eigenaar Dominic Leijte. “Voordat we in zee gaan met een klant, hebben we veel persoonlijk contact. Daarnaast winnen we informatie in bij de Kamer van Koophandel, maar aan de vastlegging schortte het nog weleens.” GRIP OP WWFT-ZAKEN Vanwege de groei van het kantoor besloot Quadrad lid te worden van een beroepsvereniging. “NOAB sluit het beste bij onze praktijk aan,” vertelt Dominic. “Begin dit jaar hebben wij ons aangemeld als aspirant-lid. Dat ging van een leien dakje, maar de stap naar de daadwerkelijke toetreding als lid heeft meer voeten in de aarde. Zo moeten we er in ieder geval voor zorgen dat we ons Wwft-traject goed op orde hebben.” Om dit beter te kunnen organiseren én vastleggen ging het kantoor op zoek naar een applicatie waarmee klanten gestructureerd getoetst kunnen worden aan de eisen uit de actuele wet- en regelgeving. Een accountantskantoor waar Quadrad regelmatig mee samenwerkt, bracht het kantoor op het spoor van Dapas Compliance Manager. NOAB-VRAGENLIJSTEN Met de Dapas Compliance Manager toets je klanten en opdrachten snel en gestructureerd aan de wet- en regelgeving. NOAB-leden kunnen kiezen voor speciale vragenlijsten met actuele content. Verandert de wetgeving? Dan worden de vragen aangepast. Een webinar van Dapas gaf een goede Tom Wanzing indruk. Bovendien verliep het contact prettig, vertelt Dominic. “We hebben het gevoel serieus te worden genomen als klant. Vragen worden snel en duidelijk beantwoord.” Zo was de keuze voor Dapas snel gemaakt. Maar met alleen een applicatie is het kantoor er nog niet, beseft Dominic. Het is een hulpmiddel om onze compliance op orde te brengen. We kunnen nu gestructureerd onze klanten en opdrachten toetsen en de beoordelingen vastleggen. Maar als uit een check blijkt dat er verdere actie nodig is, dwingt de applicatie dat niet af. Onze vernieuwde interne procesbeheersing zorgt ervoor dat er dan aanvullende acties worden uitgevoerd. Zeker op een kleiner kantoor moeten we daar strak op zitten. Dapas is hiervoor een prima vertrekpunt.” www.dapas.nl NOAB.NLNOAB.NL 17 17 Fotografie: Maarten van der Wal ADVERTORIAL

DOOR: HANS PIETERS Sinds kort kunnen ondernemingen in zwaar weer bij de rechter een verzoek indienen voor de sanering van de schulden, op grond van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Voorwaarde is dat het bedrijf na de schuldsanering weer levensvatbaar is. Accountants- en administratiekantoren moeten nóg meer groeien naar de rol van business controller, om voortijdig de vinger op de zere plek te leggen, benadrukt Jan Wietsma van MKB-kredietcoach. 18 &GO magazine ‘ Aan een liquiditeitscrisis gaat een strategische crisis vooraf’

“EEN VAN DE BELANGRIJKSTE REDENEN VOOR DE WHOA IS DAT EEN FAILLISSEMENT UITEINDELIJK MEER SCHADE OPLEVERT, QUA PERSONEEL EN MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN” “Het bijhouden van de administratie en het doen van de aangiften is niet de meest relevante dienstverlening,” meent Wietsma. “Er zijn allerlei uitdagingen voor ondernemers, zoals duurzaamheid, digitalisering, tekorten op de arbeidsmarkt en de nieuwe geopolitieke verhoudingen die impact hebben op de logistiek en grondstofprijzen. Ondernemers hebben behoefte om hun bedrijfsvoering op orde te krijgen en te houden.” Die wens is pregnant. Het moment van terugbetalen van de schulden die tijdens de coronatijd zijn ontstaan, zoals de TVL en belastingschulden, komt steeds dichterbij (1 oktober a.s., red.). VERVANGINGSINVESTERINGEN Het aantal bedrijfsfaillissementen loopt op. Bijna de helft (44%) hiervan maakte in de tweede helft van 2021 gebruik van coronasteun, volgens data van het CBS. “Momenteel zitten nog niet veel ondernemers bij Bijzonder Beheer van hun bank,” constateert Jan Wietsma. “Wat wel een probleem is, is dat ondernemers geen financiering meer kunnen krijgen door de hoge schuldenlast. Dat gaat effect hebben op vervangingsinvesteringen en groei.” Daar komt bij dat ondernemers door de duurzaamheidsagenda forse investeringen voor de boeg hebben. Bedrijven kunnen een faillissement vóór zijn door gebruikmakend van de WHOA aan te sturen op een schuldenakkoord, als een minnelijke schikking met de schuldeisers mislukt. “Een van de belangrijkste redenen voor de WHOA is dat een faillissement uiteindelijk meer schade oplevert, qua personeel en maatschappelijke kosten.” Na de schuldsanering moet het bedrijf minimaal 24 maanden vooruitkunnen. “Dat moet op een goede kasstroomprognose zijn gebaseerd. Hóe je de schulden saneert mag je zelf regelen.” De wet biedt kaders voor maatwerk. “Je hebt meer vrijheid. Met bijvoorbeeld de keyleveranciers, met wie je na het akkoord verder moet, kun je aparte afspraken maken.” Mkb-crediteuren moeten minimaal 20 procent van de uitstaande schuld krijgen. De Belastingdienst heeft zich in een memo tot 30 september 2023 gecommitteerd aan de WHOA. “Ze hebben beleid dat ze meewerken en akkoord gaan als ze ten minste zoveel krijgen als concurrente mkbschuldeisers.” Wietsma constateert dat de WHOA buiten de advocatuur relatief onbekend is, ook onder accountants- en administratiekantoren, terwijl er wel kansen liggen. “Een rechter wil een onderbouwing. Advocaten hebben geen verstand van bedrijfsprognoses.” VOORSTADIA BETALINGSONMACHT Wietsma benoemt vier stadia van aflopende bedrijfscontinuïteit. In het eerste stadium is niks aan de hand. In het tweede stadium is sprake van een strategische crisis, met teruglopende vooruitzichten. “Ik vind het een rol van de adviseur om in een vroeg stadium de vinger op de zere plek te leggen: ‘Gaat het zo wel goed op de lange termijn, wat zijn de risico’s?’ Vaak wordt dat te weinig doorgesproken.” Een volgend stadium is de winstcrisis. “Dan pas begint een deel van de adviseurs in actie komen. En bij de liquiditeitscrisis, als het eigenlijk al te laat is.” Hij vindt dat de rol van de adviseur moet meebewegen, proactief. “De oude rol van financial controller gaat steeds meer naar die van business controller die alle aspecten van de bedrijfsvoering meeneemt in het advies aan de ondernemer. Ik zie het als de rol van de adviseur om samen met de ondernemer analyses uit te voeren. De cijfers zijn een resultaat van iets, van een trend die al eerder heeft ingezet.” Zelf is hij een groot voorstander van de balanced score card. “Dat stelt vragen rondom de missie, visie en strategie van de organisatie.” Hetzelfde geldt voor financieringsvraagstukken. “De NOAB-adviseur is een belangrijke schakel bij het vertalen van wat er in het hoofd van de ondernemer zit naar een onderbouwd plan richting de geldverstrekker.” NOAB.NL 19 Fotografie: Paul Tolenaar TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

“ SOMS IS STOPPEN BETER DAN TEGEN DE STROOM IN BLIJVEN ZWEMMEN” Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat er in juli van dit jaar 9.593 bedrijven stopten, 6% meer dan juli vorig jaar. Daarentegen blijft het aantal faillissementen juist opvallend laag. Dat het aantal stoppers toeneemt kan verschillende oorzaken hebben, zo blijkt uit navraag bij Paul van Eijck, KVK-adviseur Financiering & Geldzaken en Josette Dijkhuizen, ondernemer en hoogleraar ‘Duurzame inzetbaarheid van ondernemers’ aan Tilburg University. 0 DOOR: HENK POKER

Er stoppen meer bedrijven dan er failliet gaan Dijkhuizen vindt het logisch dat er meer bedrijven stoppen dan er failliet gaan. “Stoppen hoeft niet altijd een negatieve reden te hebben. Een ondernemer kan ook stoppen omdat hij zijn bedrijf verkoopt, met pensioen gaat of besluit dat hij een vaste baan wil. Zeker in deze tijd, met een krapte op de arbeidsmarkt, liggen aantrekkelijke banen voor het oprapen. Maar, in de praktijk stoppen er ook ondernemers, omdat ze het hoofd niet meer boven water kunnen houden. We leven in een dynamische wereld, waar de ondernemer continu op moet anticiperen en dat vraagt heel veel. Niet alleen zakelijk, maar ook privé. Stoppen met je onderneming is van alle tijden, immers iedereen stopt op een gegeven moment met zijn arbeidzame leven.” FAILLIET? LIEVER NIET! “Stoppen is ook ondernemen,” geeft Van Eijck aan. “Op tijd stoppen is altijd beter dan failliet gaan. Daarom luidt ons credo: Failliet? Liever niet!” Het verbaast hem overigens niet dat er veel bedrijven stoppen. “Nog voordat corona uitbrak hadden veel ondernemers het al moeilijk. Mede dankzij de steunpakketten van de overheid konden ze verder, maar nu begint het verhaal opnieuw en zitten vele ondernemers wederom in zwaar weer. Inflatie en hoge energieprijzen versterken die ontwikkeling.” Dijkhuizen is blij met het feit dat ondernemers het meestal niet op een faillissement laten aankomen, hoe moeilijk het ook is om je bedrijf te moeten stoppen. “Er rust helaas een taboe op faillissement en bedrijfsfalen. Dat is raar, want de gemiddelde ondernemer is een doorzetter, die geeft niet zomaar op. Je onderneming is je kindje, bij problemen stel je hulp zo lang mogelijk uit. Maar, vaak is het hoop tegen beter weten in.” Schulden kunnen zowel zakelijk als privé een enorme impact hebben. “Het is verstandig om de financiële risico’s op tijd onder ogen te zien,” zegt Dijkhuizen. “Vraag je altijd af wat de gevolgen van toenemende schulden zijn? Kun je bijvoorbeeld je huis behouden of je gezin blijven onderhouden? Vergis je niet, je kunt heel snel in een spiraal naar beneden komen, met alle vervelende gevolgen van dien.” RECESSIE Volgens Van Eijck stoppen er vooral mkb-bedrijven in de sectoren horeca, detailhandel en logistiek. “Daar vallen momenteel harde klappen. De huidige personeelskrapte en gestegen inkoop- en brandstofprijzen beïnvloeden de omzetcijfers negatief. En je ziet ook dat consumenten voorzichtiger worden, omdat er een recessie op ons afkomt.” “Als je nu tot je nek in de schulden zit, moet je je echt afvragen of het dat allemaal wel waard is. Zeker omdat de arbeidsmarkt op dit moment erg aantrekkelijk is. En ja, ik snap de trots van de ondernemer, en dat stoppen niet makkelijk is. Maar, leg het uit, laat zien waarom je tot een bepaalde beslissing bent gekomen.” NOAB.NL 21 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

“DE GEMIDDELDE ONDERNEMER IS EEN DOORZETTER, DIE GEEFT NIET ZOMAAR OP” En er is hulp mogelijk, wil Van Eijck benadrukken. “De KvK werkt met meerdere schuldhulppartijen samen. Stoppen kan een lastig traject zijn, zeker wanneer je er alleen voorstaat. Niks doen is echter geen optie, kom in actie, ga het gesprek aan en voorkom een faillissement. Want dan kom je pas echt in een vervelende situatie terecht, waarvan de nasleep nog jaren kan voortduren.” “Waarom stoppen beter is? Bijvoorbeeld omdat je dan nog met schuldeisers op zoek kunt naar mogelijkheden om tot een minnelijk akkoord te komen, zie het als een soort schuldsanering. Bovendien, mocht je een doorstart kunnen maken, dan is de klant vaak coulant, omdat je het eerlijke verhaal hebt verteld. Bij een faillissement ligt dat vaak anders.” ROL BOEKHOUDER Van Eijck verwacht een stijging in het aantal stoppers en ook faillissementen. “In oktober moeten bedrijven beginnen met het terugbetalen van belastingen, waarvoor bijzonder uitstel is gekregen tijdens de coronaperiode. Ik denk dat veel ondernemers met beperkte middelen dan tot het inzicht komen dat het beter is om gecontroleerd te stoppen. Daarbij speelt de boekhouder een belangrijke rol, hij heeft een signaalfunctie en de (zorg)plicht het eerlijke verhaal te vertellen. Hij heeft de cijfers op een rijtje. Daar wordt dus het eerste signaal gegeven. Hij kan en moet als eerste zeggen dat het niet meer goed komt, wanneer de cijfers daar aanleiding toe geven. Zonder enig verwijt, maar vertel wel altijd het eerlijke verhaal.” SPANNENDE TIJD Dijkhuizen kan dat alleen maar onderschrijven. “Soms is stoppen beter dan tegen de stroom in blijven zwemmen. Ja, ik verwacht ook dat het aantal stoppers en faillissementen zal gaan stijgen. Het wordt een spannende tijd voor iedereen. De huidige ontwikkelingen leiden tot meer armoede en dat heeft z’n weerslag op ondernemers, het bedrijfsleven, de overheid, op iedereen. Daarom moeten we alert zijn en blijven op wat we nu kunnen doen om ondernemers inzetbaar te houden. Via advies, door op tijd te signaleren en zaken proberen te voorkomen die we nu al zien aankomen. Het is alle hens aan dek, een periode ook waarin we de creativiteit, kracht en innovatie van iedereen nodig hebben, om het land weerbaar en gezond te houden.” 22 &GO magazine

Vijf tips voor optimaal kantoorbeheer Ieder accountants- en administratiekantoor wil zijn kantoorbeheer goed op orde hebben. Naast een investering in digitale ondersteuning, is een goede inzet van middelen als CRM, documentbeheer, urenregistratie, facturatie, workflows en digitale boekhouding nodig. Maar hoe haal je hier het meeste uit? Exact vroeg het Marlon Steenman van accountantskantoor Accloudant in Nieuwegein. Marlon Steenman De meeste ondernemers zien administratie als een onfortuinlijke bijkomstigheid, een verplichting die (te) veel tijd kost. Marlon: “Wij werken veel met groeiende ondernemingen en zien dan de bijkomende ‘groeipijnen’ van dichtbij. Eén daarvan is dat de administratie meestal als ‘moetje’ wordt bijgehouden. Wij laten onze klanten zien dat het juist een waardevolle bron van inzichten is (tip 1). Hoe komt geld de organisatie binnen? Waar gaat het geld heen? Waar zit de ruimte om te investeren en verder te groeien? Door die vragen te beantwoorden voeg je als accountant echt iets waardevols toe aan de bedrijfsvoering.” DIGITALE HULPMIDDELEN Voor het gros van de ondernemers zal de administratie nooit een passie worden. Dus moet je zorgen dat de administratieve last zo licht mogelijk is (tip 2), benadrukt Marlon: “Wij werken hier volledig digitaal, volgens de nieuwste normen en op basis van best practices. We zien dat onze klanten dat waarderen, omdat het minder moeite kost om de administratie te voeren.” Een voorbeeld daarvan is de Mijn[Kantoor]-app van Exact waarmee je als kantoor snel en gemakkelijk verduidelijking over uitgaven opvraagt. De klant antwoordt met een foto van de bon (of een ‘die ben ik kwijt, dit zijn kantoorkosten’). Zo handel je vragen eenvoudig af. Een bijkomend voordeel van digitaal samenwerken is dat alles direct op de juiste plek wordt vastgelegd (tip 3). Marlon: “Als je zaken goed vastlegt, hoef je niet veel te onthouden. Je weet waar de gegevens staan. Dat is handig als er later dieper op bepaalde cijfers ingedoken moet worden.” Hij vervolgt: “Een goede administratie is voor de klant van hoog af te benaderen. Daar staat in grote lijnen hoe het met het bedrijf gaat. Vervolgens kan de klant inzoomen op afwijkingen om zo tot nieuwe inzichten te komen. Die beweging van macroniveau naar microniveau werkt alleen als de details op dat microniveau goed zijn vastgelegd.” EEN PROACTIEVE HOUDING Veel klanten weten een proactieve houding te waarderen (tip 4). “Wij zien onszelf eerder als de financiële afdeling van onze klanten, dan als boekhoudkantoor. We wachten niet op de klant, maar nemen initiatief. Die betrokkenheid wordt gewaardeerd.” Marlon: “Onze klant wil op een begrijpelijke manier uitleg van zijn cijfers (tip 5). Daarmee help je de klant om tot de juiste keuzes te komen. We brengen daarom zo veel mogelijk informatie, ook uit andere systemen, bij elkaar in één omgeving. Zo kunnen we de kracht van onze complete dienstverlening bundelen om topadvies te geven.” www.exact.com NOAB.NL 23 ADVERTORIAL

Top 7 beveiligingsuitdagingen bij administratiekantoren DOOR: REINDERT DOORN Informatiebeveiliging is een hot topic en steeds meer kantoren hebben al eens te maken gehad met gijzelingssoftware. Het bewaken van de data van het kantoor, de kroonjuwelen, is relevanter dan ooit. Toch slagen maar weinig administratiekantoren erin om zich goed te wapenen. Natuurlijk bestaat 100% beveiliging niet, maar waar dien je nu goed op te letten? Wat vormen de grootste uitdagingen? Uit de NOABcybercoachingssessies komt een duidelijk patroon naar voren: er is meer aandacht en kennis nodig rondom beveiliging binnen de kantoormuren. Voor een gemiddeld administratiekantoor valt het niet mee: op heel veel terreinen is kennis en kunde nodig. Er is geen IT’er in dienst die, behept met een gedegen technische achtergrond, beveiligingsrisico’s tegemoet treedt. Het is de kantoorhouder die toch zelf aan de slag moet om – over de volledige breedte – te kijken hoe de digitale dijken standhouden en waar versterking nodig is. De wereld van informatiebeveiliging is daarbij zo complex, dat ook traditionele IT-partners en systeembeheerders waar het kantoor zaken mee doet moeite hebben om dit bij te benen. Begin als kantoorhouder met onderstaande zeven aandachtspunten, in willekeurige volgorde, die doorgaans de grootste risico’s vormen. 1. OP ÁLLE PLEKKEN TWEESTAPSVERIFICATIE (MFA) ACTIVEREN Het aanzetten van een extra beveiliging bovenop het inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord lijkt een open deur. Toch vergeten kantoren dit op alle systemen te activeren. Hierdoor zijn bijvoorbeeld fiscale gegevens en ID-bewijzen van honderden klanten onvoldoende 24 &GO magazine

beschermd. Denk eraan MFA ook te activeren bij het remote inloggen op de server, bij het gebruik van Microsoft 365, de salaris- en de fiscale software. Niet elke softwareleverancier neemt hierin het voortouw, handen uit de mouwen dus! 2. UPDATEN VAN (RAND)APPARATUUR NIET VERGETEN Het tijdig bijwerken van software (ook wel patchen genoemd) wordt steeds belangrijker. Bekende kwetsbaarheden zijn te vinden op openbare lijsten waar hackers gretig gebruik van maken. Vaak wordt wel aan de werkplek of de server gedacht, maar niet aan alle randapparatuur waar tegenwoordig ook software (firmware) op staat. Denk aan de multifunctionele printers die met internet verbonden zijn, een zelf aangeschafte NAS-opslagschijf en de switches en firewalls. Spreek heel duidelijk af met de leverancier wie dit uitvoert en in welke frequentie. 3. BELEID MAKEN ÉN ZICHT OP MEDEWERKERS HOUDEN Een klein kantoor heeft beperkt baat – en geen tijd – voor uitgebreide handboeken. Het ontbreekt daarom bij de meeste kantoren ook aan een beveiligingsbeleid. Toch is het zo gek nog niet om een kort document op te stellen, waarin afspraken zijn vastgelegd. Het dwingt de kantoorhouders goed na te denken over alle aspecten van beveiliging en vormt de norm die met medewerkers en leveranciers gedeeld kan worden. Bij kleine kantoren gaat veel in onderling vertrouwen waardoor medewerkers niet exact weten wat is toegestaan in de veilige omgang met data. Omdat kleine kantoren daarbij niet altijd de middelen hebben om beleid te laten ondersteunen door geavanceerde technische hulpmiddelen (denk aan controlefuncties t.a.v. zakelijke data op de privésmartphone) zijn afspraken extra belangrijk. 4. VEILIGE INLOGMETHODE KIEZEN BOVEN GEBRUIKSGEMAK Met de hoeveelheid aan wachtwoorden en de behoefte om grip te houden op medewerkeraccounts zetten kantoren geregeld systemen in voor éénmalig inloggen. Daarbij heeft de kantoorhouder de toegangsaccounts van de online software in handen en niet de medewerker, is de gedachte. Het geeft geregeld nieuwe beveiligingsrisico’s doordat deze systematiek niet goed gehanteerd wordt. Zorg ervoor dat MFA niet wordt uitgeschakeld omwille van het centrale inlogsysteem en voorkom als kantoorhouder het handmatig bijhouden en onbeveiligd opslaan van wachtwoordlijsten. 5. KOPIE-ID VAN KLANTEN ADEQUAAT BESCHERMEN Voor de klantacceptatie of voor de salarisadministratie worden veel kopietjes van legitimatiebewijzen uitgewisseld. Dat gaat via uiteenlopende systemen. De opslag is vaak ook versnipperd over meerdere softwaretoepassingen en data-schijven, wat het zicht hierop bemoeilijkt. Tel hierbij op de noodzaak om deze gegevens extra goed te beschermen, minimaal met MFA. Het is essentieel dat kantoren hier een strak proces voor inrichten, niet meer verwerken dan nodig, de gegevens goed beveiligen, versleuteld opslaan en tot slot hier geregeld op controleren. NOAB.NL 25 ICT & INNOVATIE

6. BETER TOEZIEN OP SOFTWARELEVERANCIER ÉN IT-PARTNER/SYSTEEMBEHEERDER Bij de aanschaf van nieuwe software worden leveranciers en hun oplossingen nauwelijks beoordeeld op beveiliging. Prijs en functionaliteit zijn van doorslaggevend belang. In keuzetrajecten moet hier meer aandacht voor zijn. Raadpleeg de ratings van NOAB Next en informeer actief bij leveranciers. Bekijk ook bij updates welke nieuwe beveiligingsinstellingen er mogelijk zijn. Daarnaast ontbreekt het vaak aan duidelijke afspraken met de IT-partner/ systeembeheerder wie verantwoordelijk is voor welk aspect van informatiebeveiliging. Een vaak gezien risico is daarbij dat geen van beide bepaalde maatregelen oppakken. Niet elke IT-partner/systeembeheerder is daarbij even kundig als het gaat om informatiebeveiliging. Wees kritisch en laat zo nodig een derde de leveranciersrelatie- en afspraken eens beoordelen. 7. EEN PLAN HEBBEN VOOR ALS HET TOCH MISGAAT Hoewel een complete back-up van gegevens een open deur lijkt, laat de implementatie in de praktijk te wensen over. Is de back-up bijvoorbeeld versleuteld, wordt deze apart opgeslagen en is de back-up van e-mail en SharePoint wel meegenomen? Het opstellen van een back-upplan is een cruciale continuïteitsvoorziening. Om goed voorbereid te zijn op incidenten is het raadzaam het terugzetten van back-ups periodiek te testen. Ook kan met de IT-partner/ systeembeheerder samen een zogenoemd incident response plan worden opgesteld. Dit is een handelingsplan bij calamiteiten. Reindert Doorn is Adviseur IT & Verandermanagement bij DOCCO. Aan de slag: Lessen trekken van andere kantoren en goed voorbereiden Op 24 november 2022 organiseert NOAB de training ‘Informatiebeveiliging in de praktijk’. Tijdens de training komen de zeven genoemde situaties uitgebreid aan bod en wordt onder deskundige begeleiding praktische hulp geboden om deze risico’s binnen je administratiekantoor te verkleinen. Ook is er gelegenheid om andere casuïstiek rond informatiebeveiliging te bespreken. Meld je direct aan op: leden.noab.nl/noab-cursus/informatiebeveiliging-in-de-praktijk 26 &GO magazine

DOOR: RICK VAN PELT Afgelopen juli heeft de minister voor Rechtsbescherming het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel heeft betrekking op de ontbinding op eigen initiatief van rechtspersonen zonder baten. Dit wordt in de praktijk ook wel ‘turboliquidatie’ genoemd. De wijzigingen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek omtrent de turboliquidatie zijn van tijdelijke aard. De in het wetsvoorstel opgenomen regeling gaat namelijk gelden voor twee jaar vanaf de datum van inwerkingtreding. Kennelijk is de verwachte toename van het aantal turboliquidaties in de nasleep van Covid-19 reden om deze regeling snel – dan maar – als tijdelijke regeling te introduceren. Na plaatsing in het Staatsblad wordt duidelijk wanneer deze in werking treedt. WETSVOORSTEL De wijzigingen betreffen de introductie van een financiële verantwoordingsverplichting voor gewezen bestuurders en de mogelijkheid een civielrechtelijk bestuursverbod alsmede boetes op te leggen in geval van misbruik. Het doel van het wetsvoorstel is om het vertrouwen in de regeling te laten toenemen door de transparantie te vergroten, rechtsbescherming van eventuele schuldeisers te verbeteren en misbruik ervan effectiever te bestrijden. Daarbij wordt nagestreefd de turboliquidatie weer een toegankelijker instrument te maken voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen. 28 &GO magazine Ook na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel is dus een turboliquidatie mogelijk, zij het met meer administratieve formaliteiten omkleed. Inhoudelijk voorziet het wetsvoorstel in de verplichting voor het gewezen bestuur om een aantal stukken openbaar te maken (transparantieverplichting). Zodoende wordt financiële verantwoording afgelegd over de ontbinding van de rechtspersoon zonder baten en de eventuele voorafgaande feitelijke vereffening. Ook moet het ontbindingsbesluit worden gepubliceerd. Het gewezen bestuur is na de deponeringen WETSVOORSTEL TIJDELIJKE WET TRANSPARANTIE TURBOLIQUIDATIE

“DE VERWACHTING IS DAT DIT WETSVOORSTEL ZONDER VEEL TE NEMEN HORDEN DOOR DE EERSTE EN TWEEDE KAMER KAN WORDEN GELEID” gehouden onbetaald gebleven schuldeisers onverwijld hiervan schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen (mededelingsverplichting). Zo hebben zij de mogelijkheid om financiële gegevens van de ontbonden rechtspersoon te raadplegen. De rechter kan, in een eventuele procedure tegen het gewezen bestuur, als omstandigheid meewegen eventuele nietnaleving van deze nadere voorwaarde. TRANSPARANTIEVERPLICHTING Zoals hierboven genoemd, het wetsvoorstel stelt aan een turboliquidatie de aanvullende voorwaarde van een transparantieverplichting. Wat houdt dit precies in? De transparantieverplichting geldt voor alle turboliquidaties. Het maakt niet uit of er ten tijde van de ontbinding nog schuldeisers zijn of dat voorafgaand aan de ontbinding een feitelijke vereffening heeft plaatsgevonden. Het gewezen bestuur moet ingevolge deze transparantieverplichting binnen 14 dagen na de ontbindingsdatum bij het Handelsregister deponeren: 1. Een balans en een staat van baten en lasten van het lopende boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden; 2. De jaarrekeningen over eerdere boekjaren voorafgaande aan het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden, enkel en alleen indien deze niet eerder door de rechtspersoon zijn gedeponeerd; en tot slot 3. Een beschrijving van a. de oorzaak van het ontbreken van baten ten tijde van de ontbinding, b. de wijze waarop de baten van de rechtspersoon te gelde zijn gemaakt en daarna de verkregen opbrengsten zijn verdeeld en c. – indien van toepassing – de redenen waarom geheel of gedeeltelijk (een) schuldeiser(s) onbetaald (is)(zijn) gebleven. De beschrijving sluit aan op de onder 1. en 2. gedeponeerde financiële stukken en vult deze aan met informatie die specifiek betrekking heeft op een eventueel liquidatiescenario en de reden waarom voor de ontbinding zonder baten is gekozen. PRAKTIJK Om de turboliquidatie in perspectief te plaatsen, even kort het proces ingeval de rechtspersoon wel baten heeft op het tijdstip van de ontbinding. In die situatie blijft de rechtspersoon na ontbinding voortbestaan voor zover dat nodig is voor de vereffening van het vermogen. Het vermogen wordt vereffend door een vereffenaar volgens voorschriften in het Burgerlijk Wetboek. De vereffening houdt in dat vorderingen worden geïnd, schulden worden betaald en rechtsverhoudingen worden afgewikkeld. Een eventueel overschot wordt uitgekeerd aan de rechthebbenden. De vereffeningsprocedure kenmerkt zich door een bepaalde mate van transparantie. Zo moet een rekening en verantwoording in het Handelsregister worden gedeponeerd. Ook moet een advertentie in een landelijk verspreid dagblad worden geplaatst. Binnen de daarbij horende termijnen worden schuldeisers in hun rechten beschermd via de mogelijkheid van juridisch verzet. NOAB.NL 29 ADVIES

In de praktijk vindt vaak al vereffening voorafgaand aan het ontbindingsbesluit feitelijk plaats (feitelijke vereffening). Zo worden activa te gelde gemaakt, schulden voldaan en rechtsverhoudingen afgewikkeld. Een eventueel overschot wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Kortom, bij deze feitelijke vereffening beschikt de rechtspersoon op het tijdstip van haar ontbinding niet meer over baten. Als uiteindelijk het ontbindingsbesluit wordt genomen, houdt de rechtspersoon direct op te bestaan. Het bestuur schrijft daarna de rechtspersoon uit bij het Handelsregister. De wet voorziet bij deze vorm niet in de transparantie en rechtsbescherming van schuldeisers die wel geldt bij de ontbinding met vereffening. Het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie maakt dit verschil (aanmerkelijk) kleiner door aan de turboliquidatie nadere voorwaarden te stellen. CONCLUSIE Het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie beoogt – in hoofdzaak – te voorkomen dat bij de ontbinding van een rechtspersoon doelbewust één of meer schuldeisers aanmerkelijk word(t)(en) benadeeld. Dit door nadere voorwaarden te stellen, welke gelden ongeacht of de rechtspersoon ten tijde van de ontbinding schuldeisers heeft of dat voorafgaand aan de ontbinding een feitelijke vereffening heeft plaatsgevonden. Het betreffen tijdelijke wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek. De verwachting is dat dit wetsvoorstel zonder veel te nemen horden door de Eerste en Tweede Kamer kan worden geleid. Daarom is het zinvol de komende periode te bestuderen welke rechtspersonen zonder baten, waarbij geen schuldeisers meer aanwezig zijn, ontbonden kunnen worden. Zodoende kan eventueel extra werk straks voorkomen worden. Mr. Rick van Pelt is verbonden aan Punt & Van de Weerdt Belastingadviseurs, lid van de NOAB Adviesgroep. Bronnen Kamerstukken II, 2021/22, 36172, nr. 1-4. 09-08-2022, Wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie ingediend bij Tweede Kamer, V-N 2022/35.26. 12-07-2022, Wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie ingediend bij Tweede Kamer, V-N Vandaag 2022/1751. NOAB adviesgroep voor leden NOAB heeft een betrouwbaar netwerk van specialisten opgebouwd om op terug te vallen zodra extra specialistische kennis nodig is. Fiscaal-juridisch Marree & van Uunen Belastingadviseurs T: 013 - 5 773 481 E: info@marree-cs.nl W: www.marree-cs.nl Punt & Van de Weerdt Belastingadviseurs T: 070 - 3 025 825 E: friso@defiscalisten.nl W: www.defiscalisten.nl Advocatuur Dijkstra & Van den Ende Advocaten T: 06 - 22 56 85 66 Hilmar Dijkstra 06 - 53 45 92 98 Lilian van den Ende E: secretariaat@de-advocaten.nl W: www.de-advocaten.nl Voor meer informatie: WWW.NOAB.NL/ADVIESGROEP 30 &GO magazine

Een dag vol inspiratie DOOR: HENK POKER Het NOAB Ledendag Festival 2022 bood voor elk wat wils. Daar leende de locatie, evenementenlocatie De Kaap in Zoelen, zich uitstekend voor. Een wandelsessie, een powersessie, speedcoaching, diverse sprekers, foodtrucks en ander vertier zorgden voor een afwisselende dag, waarbij de ruim 300 bezoekers zich prima vermaakten. Zelfs het spel Expeditie Robinson ontbrak niet, een spel waarbij de term verbinding prima past. Immers, met elkaar een spel tot een goed einde brengen, kan alleen wanneer je met elkaar verbonden bent. NOAB.NL 31 LEDEDAG FESTIVAL

“WE LEVEN NIET IN EEN TIJDPERK VAN VERANDERINGEN, MAAR IN EEN VERANDERING VAN TIJDPERK” En dat was precies wat voorzitter Dirk-Jan van Blijderveen in zijn opening aanhaalde. “Deze dag staat in het teken van innovatie, leiderschap en vitaliteit. Ik zou daar graag het woord verbinding aan willen toevoegen. Zoek contact, deel ervaringen en doe dat ook na dit festival.” Daarna sprak hij mooie woorden tot directeur Ed de Vlam, die zoals bekend op 31 oktober afscheid neemt van NOAB en van zijn pensioen gaat genieten. “Ed heeft in de afgelopen 30 jaar alles gedaan voor de leden van NOAB,” sprak de voorzitter. Daar bleef het vooralsnog bij, precies in de geest van Ed, die van de aanwezigen een daverend applaus kreeg. Hoe maak je klanten enthousiast? Het begint volgens Brouwer met het nakomen van afspraken, niet meer, niet minder. “En verder gaat het om aandacht. Net iets meer doen, net iets meer leveren dan de klant verwacht.” Dat hoeft niet groots te zijn, maar kan al in kleine dingen zitten. “Het gaat om onverwachte, oprechte aandacht. Als je dat kunt bieden, zal de klant dat zeker waarderen. ”Naast de hoofdsprekers konden de bezoekers diverse sessies bezoeken. Van een Inspiratiesessie over gedragsverandering tot Speedcoaching met als onderwerp leiderschap en van een Wandelsessie met als thema Brein in topvorm tot een Powersessie Duurzaam ondernemerschap of een Inspiratiesessie De Klantreis. En het mag gezegd: de ene sessie was interessanter dan de andere, maar dat is voor elke bezoeker welllicht weer anders. LEIDERSCHAP Indruk maakte spreker Roek Lips over het thema leiderschap in een tijd dat niets meer vanzelfsprekend is. Hij begeleidt mensen en organisaties in hun zoektocht naar oplossingen voor de problemen van deze tijd. “Ik merk daarbij hoeveel verwarring er in de bestuurskamers is. Waar gaan we naartoe en wie bepaalt dat? Dat is de vraag die velen bezighoudt.” WOEST ENTHOUSIASTE KLANTEN ‘Een vorstelijke klantbeleving’, daarmee zette Sydney Brouwer de toon van deze dag. Luchtig, met een kwinkslag en een lach, maar ook met een serieuze boodschap. ‘Wat vindt mijn klant echt belangrijk?’ Brouwer is een groot fan van reviews, omdat het iets zegt over de staat van een bedrijf of organisatie, ‘vooral hoe slecht het gaat.’ “Woest enthousiaste klanten door een vorstelijke behandeling, dat moet het doel van elke organisatie zijn,” hield hij de zaal voor. Boeiend? Zeker. Sterker nog: de voorzitter had het over verbinden. Lips vertelde dat dat niet nodig was: “Want we zijn al met elkaar verbonden. Het individu bestaat niet, onze omgeving bepaalt wie we zijn.” Lips ziet dat vele organisaties in transitie zijn en er heel veel dingen fundamenteel aan het veranderen zijn. “We zitten in een enorme transitie.” Of om met de woorden van hoogleraar Jan Rotmans, die hij ook 32 &GO magazine

interviewde, te spreken: “We leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van tijdperk.” Daar kon hij wel eens gelijk in hebben. EXPEDITIE ROBINSON Luchtiger ging het eraan toe tijdens Expeditie Robinson, waar teams het met diverse spellen tegen elkaar opnamen en waarbij samenwerking en verbinding belangrijke elementen waren om tot succes te komen. Wie wellicht had gedacht dat de gemiddelde NOAB-kantoorhouder niet sportief is, kwam bedrogen uit. Er waren maar liefst 60 deelnemers. Voor wie even niet naar een spreker wilde luisteren, was er van alles te beleven. Van portret tekenen tot en met de bekende stoelmassage en van smoothy fietsen tot het kijken naar een VR-film. Voor de inwendige mens waren er diverse foodtrucks beschikbaar, met een keur aan culinaire versnaperingen. Kortom, dit festival maakte haar naam meer dan waar. EEN ANDERE KIJK OP STRESS Het slotakkoord was voor stressexpert Suzan Kuijsten, die de aanwezigen trakteerde op een andere kijk op stress. Wat velen namelijk denken is niet waar. Stress is niet slecht, integendeel. Stress is goed, het maakt je sterker, geeft meer focus en energie en het helpt mee problemen op te lossen. “Stress is een energieregulator en dus niet slecht, maar juist een superkracht. Het is dan ook niet erg om tijdelijk stress te hebben, maar wordt wel een probleem wanneer stress structureel wordt.” Dat is precies waar veel mensen mee kampen. We gaan te lang door, werken te veel, willen altijd ‘aan’ staan en nemen te weinig rustmomenten. “Wie krijgt vervolgens de schuld wanneer het niet meer gaat? Stress. Echter, juist het gebrek aan de mogelijkheden tot herstel brengt ons in de problemen, niet de stress. We nemen pas rust als we klaar zijn en niet als we het nodig hebben. Daarom pleit ik voor de BOM, de Bewust Ontspan Momenten. Dat kan op elk moment van de dag, doe het en je zult merken dat het helpt.”Zo kwam er een einde aan een dag vol verhalen, indrukken en inspiratie. Nu aan de slag met innovatie, leiderschap, vitaliteit en verbinding. Maar, denk om de stress en zorg voor voldoende rustmomenten. De wereld is al hectisch genoeg! NOAB.NL 33 LEDEDAG FESTIVAL

BINDEN IS HET NIEUWE WERVEN DOOR: FEMKE HELLINGS Als werkgever doe je er alles aan om talentvolle medewerkers te behouden. Je wilt een waardevolle relatie met hen opbouwen, zodat jullie interessant en relevant voor elkaar blijven. Want hoe langer mensen bij je blijven, hoe meer hun kennis en ervaring bijdragen aan je bedrijfsresultaat. En hoe minder tijd en geld jij in het werven, inwerken en opleiden van vervangende krachten hoeft te stoppen! Deze nieuwe kijk op recruitment is een antwoord op de huidige arbeidsmarktkrapte. Als je je mensen bij je houdt, hoef je niet op zoek naar nieuwe mensen. Natuurlijk wil je af en toe nieuwe aanwas van onderaf en ook met groeiplannen kom je niet onder werving van nieuw personeel uit. Maar zeg nou zelf, het is toch zonde als een medewerker die nét op volle sterkte is, je organisatie alweer verlaat omdat hij elders wél flexibele werktijden heeft of een opleiding mag volgen? Of dat een ervaren kracht naar een concurrerend kantoor vertrekt omdat hij door jouw leiderschap minder gemotiveerd, betrokken of tevreden raakt? In dit artikel geven we een aantal tips voor het behoud van medewerkers. Je zult zien: niet alleen je personeelsverloop zal dalen. De werksfeer, productiviteit, klant- en medewerkerstevredenheid én resultaten zullen verbeteren! 1. DEEL STRATEGISCHE PLANNEN EN BESLUITEN Iedere medewerker wil erbij horen, van schoonmaakmedewerker tot manager. Laat je personeel dan ook regelmatig weten wat er speelt binnen je bedrijf. Communiceer duidelijk en leg medewerkers uit waarom je bepaalde doelen nastreeft of beslissingen neemt. Zo worden jouw plannen ook hun plannen en voelen doelen als gezamenlijke doelen. Een nieuwsbrief, teambespreking of een-op-een-overleg zijn prima manieren om medewerkers op de hoogte te brengen van de stand van zaken. Geef overigens niet alleen updates als het goed gaat, maar ook als het minder goed gaat. 2. FACILITEER GROEI EN ONTWIKKELING Vooral voor de jonge generatie medewerkers geldt: zij willen vooruit. En snel! Ook de meeste dertigers, veertigers en vijftigers vinden (te lang) stilstaan niet 34 &GO magazine

prettig. Zorg er dus voor dat je de ontwikkelwensen en groeiambities van je medewerkers kent, voordat ze weg zijn. Wat voor carrière streeft iemand na? Is de vervolgstap misschien binnen de organisatie te maken? Denkt hij of zij aan een bepaalde opleiding, cursus of training? Praat erover en kijk of er interne kansen zijn. Denk ook aan het delen van kennis tussen medewerkers. 3. LAAT MEDEWERKERS MEEDENKEN Volgens onderzoeksbureau Gallup is medewerkers een stem geven één van de belangrijkste pijlers voor betrokken en loyale medewerkers. Je zult versteld staan hoeveel moois er tot stand komt als je mensen ruimte geeft voor eigen inbreng. Het is echt niet zo dat je ieders mening moet meenemen bij elke strategische beslissing, maar een brainstormsessie kan voor verrassend goede suggesties zorgen. Als je nou ook nog af en toe een realistisch idee uitvoert, zullen medewerkers voelen dat hun mening ertoe doet. 4. LUISTER EN TOON AANDACHT VOOR IEMANDS PRIVÉLEVEN Een gezonde balans tussen werk en privé is iets waar jij als werkgever mede verantwoordelijk voor bent. Verwacht niet dat mensen ’s avonds reageren op berichten, toon begrip als iemand een keer eerder naar huis wil omdat er een kind moet worden opgehaald en vraag eens geïnteresseerd naar iemands rijexamen/ weekend/zieke vader of wat dan ook. Jezelf menselijk opstellen werkt altijd in je voordeel. 5. TOON JE WAARDERING Je medewerkers betekenen veel voor je zaak. Ze verdienen dan ook erkenning en waardering. Je kunt ze niet vaak genoeg bedanken voor wat ze bijdragen. Stuur eens een persoonlijk bericht of geef een compliment na een goede actie. Een simpel ‘goed bezig’ of ‘ziet er goed uit’ maakt al een groot verschil. Bedank je team via intranet, stuur een bloemetje of kaartje en vergeet ook de extraatjes op verjaardagen en feestdagen niet. 6. ZORG VOOR GOEDE ARBEIDS-VOORWAARDEN Heeft die ervaren kracht al jaren geen loonsverhoging gehad? Kijk wat er mogelijk is, desnoods op het gebied van bonus, opleiding of extra verlofdagen. Wil een belastingadviseur liever dagen van zes uur maken zodat hij de kinderen van school kan halen of thuiswerken omdat de aannemer langskomt? Doe iets met deze wensen en je zult zien: medewerkers zetten dat stapje extra én blijven langer. 7. DOE AAN TEAMBUILDING Het organiseren van teamuitjes of groepsactiviteiten bevordert het teamgevoel, versterkt het onderling vertrouwen en helpt bij het aantrekken en behouden van talenten. Zowel offline als online is er genoeg leuks te bedenken. Ga eens met iedereen – van stagiaire tot directeur – een avondje stappen. Of nodig het hele team uit voor een barbecue bij jou thuis. 8. GEEF VRIJHEID, VERTROUWEN EN VERANTWOORDELIJKHEID Hoe meer vrijheid een medewerker krijgt om zijn taken uit te voeren, hoe meer initiatieven hij zal nemen en hoe vaker hij zelf oplossingen zal bedenken. Vertrouw je medewerkers en geef ze verantwoordelijkheden. Het zal hun gevoel van zelfstandigheid vergroten en hen meer betrokken en tevreden maken. 9. VIER SUCCESSEN SAMEN Gebak in de kantine bij het binnenhalen van die ene nieuwe klant? Bewust even stilstaan bij een belangrijke mijlpaal of behaald teamresultaat? Goed idee! Door successen te vieren maakt iedereen een bepaald stofje aan waardoor het energielevel en de motivatie stijgen. NOAB.NL 35 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

Kun je authentiek communiceren leren? De rol van de boekhouder is veranderd. Voorheen in Activa en ook in het magazine &GO hebben we er al vaak over geschreven. Het draait tegenwoordig vooral om communicatie en daar moeten veel boekhouders aan wennen. Immers, in de communicatie met je klant wil je graag zo authentiek mogelijk overkomen, maar dat is niet voor iedereen weggelegd. De vraag is nu of je dat kunt leren. &GO ging op onderzoek uit. 36 &GO magazine DOOR: HENK POKER

“BLIJF BIJ JEZELF, DURF DAT OOK EN ZORG DAT JE AANSLUIT BIJ DATGENE WAT DE KLANT NODIG HEEFT” Volgens Harold Brand van Entre Les Ponts in Domburg luidt het antwoord daarop volmondig ‘ja’, maar dat gaat niet vanzelf. “Er zijn twee belangrijke voorwaarden: sta je ervoor open en durf je nuances aan te brengen in jouw communicatiestijlen, met behoud van jouw authenticiteit. Er zijn regelmatig beoogde deelnemers die naar onze trainingen worden gestuurd, dat werkt niet. Daarom is er vooraf altijd een intakegesprek. Er moet een klik zijn, de coach moet het ook zien zitten, anders beginnen we er niet aan.” Volgens Brand is ieder mens maar een korte tijd in z’n leven echt authentiek, namelijk na de geboorte. “Vervolgens word je door allerlei mensen beïnvloed. Dat is niet erg. Je ontwikkelt daardoor een bepaalde stijl van communiceren en die is authentiek, dat ben jij.” TWEE RODE DRADEN “Er lopen twee rode draden door onze trainingen,” gaat Brand verder. “Wat is de impact van de boodschap die je uitspreekt of opschrijft? Dus ook wat is je intonatie en articulatie? Eén woord kan daarin het verschil maken. Daarmee gaan we snel in een traject aan de slag en dat gaat een hele trainingsdag door. We doen dat vooral om mensen bewust te maken van hoe ze overkomen. En ja, dat is best confronterend.” “De andere rode draad is de vraag hoe mensen jou zien en wat ze naar jou uitspreken. Veel mensen hebben moeite met luisteren en dat gaat vaak ten koste van de relatie. Daarom leggen wij de focus op verbale communicatie. Dat is belangrijk in een goede relatie.” Zelf heeft Brand inmiddels vijf accountants versleten. “Niet omdat ze hun werk niet goed deden, maar omdat ze onvoldoende communiceerden. Ze hadden geen gevoel bij de klant, stelden niet de juiste vragen en reageerden niet op opmerkingen. Ik kan de doelgroep zo uittekenen. Dus ja, er is nog een hoop te doen.” DOORSLAGGEVEND BELANG Jan Stevens van De Steven training & coaching, met vestigingen in Hoogeveen en Amersfoort, zegt over communicatie: “Iedereen kan het en iedereen zou het beter kunnen. Communicatie is in de huidige maatschappij van doorslaggevend belang. Ik sprak onlangs iemand uit de autohandel. Hij zei dat ze het verschil niet meer maakten op vaktechnische kennis, maar vooral op soft skills, waarvan communicatie er één is.” “Vroeger kon de boekhouder tegen zijn klant zeggen hoe hij het zou moeten doen. Nu vraagt die klant aan zijn boekhouder waarom hij hem niet op bepaalde zaken heeft gewezen. Dat vraagt om een andere manier van adviseren en communiceren. De vraag is dan wanneer je dat goed doet. Zeker omdat geen klant hetzelfde is, is dat nog best lastig.” BLIJF BIJ JEZELF Authentiek, het woord zegt het al, daar is er maar één van. “Imiteren heeft geen zin,” zegt Stevens. “Van een introvert persoon die goed is in zijn vak, maken wij geen extravert persoon. Zo werkt het niet. Blijf bij jezelf, durf dat ook en zorg dat je aansluit bij datgene wat de klant nodig heeft. Dan ben je volgens mij authentiek.” “Ja, authentiek communiceren is te leren. Dat doe je vooral door je persoonlijke kwaliteiten te ontdekken en het daar bij te houden. Daar hebben we modellen voor, waarbij we de persoon individueel coachen. Je moet sowieso gemotiveerd zijn om hiermee aan de slag te gaan. Is dat niet het geval, dan beginnen we er niet aan. Het is namelijk geen kunstje.” “Iedereen kan authentiek communiceren, het is de kunst om het op jouw manier te doen en daarvoor durven te staan. Dat maakt het verschil. Kennis, kunde en diploma’s hebben er meer in je vak, het gaat erom hoe je ermee omgaat. Dat onderscheidt je van de rest. Mijn advies is om in elk geval altijd dicht bij jezelf te blijven, dan ben je altijd het meest authentiek.” NOAB.NL 37 SKILLS

DOOR: HANS PIETERS De stem van de zzp’er Margreet Drijvers vertolkt vanuit PZO de stem van zelfstandige ondernemers en zzp’ers in de politiek en de SER. Op dossiers als de nieuwe Pensioenwet zit ze aan tafel bij de Stichting van de Arbeid. De PZO-directeur is niet bang een tegendraads geluid te laten horen. e is kritisch over de Wet DBA en de aanpak van de schijnzelfstandigheid. In een gesprek laat ze haar licht schijnen op het verdwijnen van de fiscale oudedagsreserve en andere politieke hangijzers. Het knettert in politiek Den Haag rondom het zzp-dossier. Eind juni presenteerde minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de kabinetsplannen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Inzet is het verkleinen van de kloof tussen zelfstandigen en werknemers. Die route is al ingezet door haar voorganger, Wouter Koolmees. Om het aantal zzp’ers terug te dringen, wordt de hoogte van de zelfstandigenaftrek in grote sprongen afgebouwd. Drijvers relativeert de impact. “De zelfstandigenaftrek is oorspronkelijk bedoeld als een stimulans om pensioen en een buffer op te bouwen. Zelfstandigen met een hoog inkomen zullen het verschil nauwelijks merken, de aftrekpost is voor lagere inkomens vooral verworden tot inkomensondersteuning. Ik betwijfel of deze maatregel zal leiden tot minder zzp’ers.” KRACHTEN BUNDELEN PZO is een onafhankelijke belangenbehartiger, met beroepsverenigingen, netwerken en coöperaties én de individuele zzp’er als achterban. “We lopen niet aan de leiband van wie of wat dan ook.” De organisatie vertegenwoordigt de stem van de zzp’er in de SociaalEconomische Raad (SER) en is gesprekspartner in de Stichting van de Arbeid bij onderwerpen rondom het zzp-dossier. “De kleine zelfstandige verbindt zich vaak op een niet-traditionele manier, met eigen netwerken en communities. Ze laten zich moeilijk vertegenwoordigen. Vaak denken ze ‘ik kan daar toch geen invloed op uitoefenen’.” Drijvers ziet dat anders. “Als je met velen bent, en je je verzamelt, kun je invloed uitoefenen op de politiek en regeringsbeleid. Als individu lukt je dat niet. Dat is de kern van democratie. Je kunt je krachten bundelen, waardoor je stem ook wordt gehoord en serieus genomen.”

“JE HEBT TE MAKEN MET LIFE EVENTS EN NU DE INFLATIE. EEN ADVISEUR KAN DE ONDERNEMER DAARMEE HELPEN” UITRUIL De manier waarop de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers er moet komen en die is afgesproken in het Pensioenakkoord ‘verdient niet de schoonheidsprijs’, meent Drijvers. “Het is een politiek besluit geweest, een uitruil.” Tegelijkertijd is er al langer een geluid voor een wettelijk vangnet bij langdurige ziekte en een gelijk speelveld met werknemers. “Het is het spel dat wordt gespeeld.” Relativerend voegt ze daaraan toe: “Het duurt nog heel lang voordat het er komt.” Ze ziet het als de rol van de adviseur, zoals NOAB-kantoren, om zzp’ers op het inkomensrisico te wijzen. “Zeker als het kostwinners betreft. Als het inkomen wegvalt, treft dat je hele gezin. Er zijn voldoende mooie alternatieven met een laagdrempelige voorziening, waarbij mensen in ieder geval de eerste twee jaar hun inkomen kunnen verzekeren. In dit geval gaat het er niet om wat de politiek verzint, maar wat je als ondernemer voor jezelf moet regelen. Een arbeidsongeschiktheidsrisico is een persoonlijk risico. Het hangt van je vak af, je huishoudinkomen et cetera. Als je 62 bent, zing je het wel uit. Een adviseur kan voorrekenen wat je nodig hebt om je hoofd boven water te houden.” De fiscale oudedagsreserve verdwijnt per 1 januari 2023. Tegelijkertijd voorziet de nieuwe Wet toekomst pensioenen in een fiscale verruiming van de pensioenopbouw. In het wetsvoorstel is een verruiming van de vrijwillige voortzetting van het werknemerspensioen juist weer niet meegenomen. “Dat is nu precies een punt dat interessant kan zijn in specifieke situaties. Daar zijn we op aan het lobbyen.” PZO staat mede aan de ontwikkeling van het zzp-pensioen door oud-SZW-staatssecretaris Jetta Klijnsma, waarbij zelfstandigen hun pensioen eerder kunnen opnemen bij arbeidsongeschiktheid. “Mensen hebben moeite om te voorzien in wat ze nodig hebben na hun pensioen. De adviseur kan helpen door te kijken naar wat je hebt opgebouwd en wat je nodig hebt.” Hetzelfde geldt voor een financieel plan. “Dat is nooit in beton gegoten. Je hebt te maken met life events en nu de inflatie. Een adviseur kan de ondernemer daarmee helpen.” ONDERNEMERSCRITERIA Een onderwerp dat de gemoederen bezighoudt is de positie van de platformwerkers. Gevraagd hoe zij in de discussie staat, antwoordt Drijvers: “De vraag is vooral: hoe bereiken we dat we die groep afdoende beschermen? Dat doe je mijns inziens door de inhoudingsplicht bij de opdrachtgever te leggen. Nu biedt de Wet Loonbelasting een uitweg voor de platformbedrijven.” Ze verwijst naar de conclusie van de Advocaat-Generaal in de Deliveroo-zaak (ECLI:NL:PHR:2022:578). Deze stelt dat de Deliveroobezorgers werken op basis van een arbeidsovereenkomst. Een conclusie die Drijvers te beperkt vindt. “Mijn vraag is: waar is de opdrachtnemer gebleven? De Deliveroo-bezorger is de krantenbezorger van nu. Die heeft ook een opdrachtovereenkomst.” Haar oplossing luidt dat de wetgever terugkeert naar de tekentafel: “Met de invoering van de Wet DBA is het ondernemerschap uit de beoordeling arbeidsrelatie gehaald. Die zou je weer terug moeten brengen, want dat betekent dat mensen weer minstens drie opdrachtgevers moeten hebben. Daarmee haal je aan de bovenkant de duurbetaalde IT’er die al jaren bij dezelfde organisatie klust er tussenuit, maar ook de bezorgers die alleen maar voor Deliveroo fietsen.” Ze besluit: “De voorwaarden die je aan ondernemerschap stelt, kun je ruimer inzetten. Bijvoorbeeld door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht te stellen.” NOAB.NL 39 IN GESPREK

Oog voor de mens achter de financiën: ‘ Maak testamenten bespreekbaar’ DOOR: EVELINE AAN DE WIEL Als financieel dienstverlener verzorg je niet alleen de financiën van jouw cliënt, maar je bouwt ook een vertrouwensband op. Dankzij die band fungeren adviseurs steeds vaker als sparringpartner tussen de cliënt en de notaris, merkt oudnotaris en hoogleraar Successierecht Bernard Schols. Tijdens de NOAB-cursus ‘Testamentaire tips voor de cliënt’ geeft Schols financieel adviseurs handbagage mee om cliënten te kunnen bijstaan. “In de meeste testamenten valt fiscaal voordeel te behalen.” 40 &GO magazine

“GEVOELIGE ZAKEN WORDEN VAAK ALS EERSTE MET DE VERTROUWD ADVISEUR BESPROKEN” We praten liever niet over de dood. Toch kun je veel leed voorkomen door de nalatenschap bespreekbaar te maken, stelt Schols. “We hebben in Nederland een grote testeervrijheid: de vrijheid om de inhoud van jouw testament te bepalen. Maar dan moet je die wél benutten.” Met een goed testament kun je veel erfbelasting besparen. En dat wordt steeds vaker van een adviseur verwacht. VERTROUWD ADVIES Cliënten gaan niet voor het erfrecht naar een financieel adviseur, beseft de hoogleraar. “Maar als je als adviseur een relatie hebt opgebouwd, groei je mee met je klanten. Met de jaren veranderen de vragen. ‘Hoe moet het straks verder als ik er niet meer ben?’ De stap naar de notaris is vaak groot. Daarbij speelt vaak een stuk emotie. Gevoelige zaken zoals ontervingen of ‘anti-schoonzoonclausules’ worden vaak als eerste met de vertrouwd adviseur besproken.” Tijdens de cursus krijgen deelnemers de gelegenheid om vragen van cliënten te stellen. Daarnaast krijgen zij concrete tips aan de hand van een modeltestament. Zo krijgt een testament zonder executeur van Schols ‘een erfrechtelijke onvoldoende’. “In oude testamenten is vaak geen executeur benoemd. Zo’n testament waarin niet is benoemd wie de nalatenschap afwikkelt, kent veel beperkingen. De afwikkeling wordt veel formeler. Met een executeur heb je de regie veel meer in eigen handen. Bijvoorbeeld als je erfgenamen wil beschermen tegen schulden door een testament beneficiair (onder voorrecht van boedelbeschrijving) te aanvaarden.” BESPAREN MET VRIJSTELLINGEN De flexibiliteit van een testament speelt bijvoorbeeld vaak een belangrijke rol bij de opvolging van een bedrijf. “Veel testamenten zitten na het overlijden op slot. Als na het overlijden blijkt dat een ander kind het bedrijf wil overnemen dan waar het testament in voorziet, dan kan een megavrijstelling van de bedrijfsopvolgingsregeling in rook opgaan. De fiscale gevolgen zijn niet te overzien. Dat maakt de flexibiliteit van een testament heel belangrijk.” Na de cursus kunnen deelnemers direct aan de slag met thema’s als ventieltechnieken, afvullegaten en ‘jabulani’. “Vraag je cliënten eens naar hun testament,” tipt Schols. “Er valt altijd wel iets te halen waarmee je cliënten de drempel over kunt helpen naar de notaris. Bijvoorbeeld door kleinkinderen op te nemen in het testament. Als een cliënt vijf kleinkinderen heeft, kan dat een vrijstelling opleveren van vijf keer ruim 20.000 euro. Daarmee kunnen erfgenamen dus een ton besparen, met slechts een paar regeltjes in het testament.” Bernard Schols is als hoogleraar Successierecht verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Met zijn bestseller ‘Voorkom ruzie bij de kist’ stond hij in theaters en op de theaterweide van de Zwarte Cross. Kijk op leden.noab.nl/academy voor het cursusaanbod. NOAB.NL 41 EDUCATIE

DOOR: HANS PIETERS Steeds meer ondernemers willen impact maken met hun bedrijf. Een voorbeeld is Peer Accountants, dat werkt met hoogopgeleid talent dat een steuntje in de rug nodig heeft. “Ik heb Peer opgericht omdat ik geloof in meedoen,” vertelt Otto Reuchlin. Sociaal ondernemen is de toekomst, benadrukt Corine van de Burgt van Stichting De Omslag, een netwerkorganisatie die zich inzet voor een inclusieve samenleving. Otto Reuchlin vertelt gepassioneerd over de bijzondere sfeer binnen Peer Accountants. “Onze cultuur is dat iedereen gelijkwaardig is, ongeacht wat dan ook. Niemand is beter dan de ander. We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met mensen, en proberen een klimaat te scheppen dat veilig is en het beste uit de mensen haalt. We proberen mensen zich te laten ontwikkelen. Dat gaat informeel en intuïtief, zonder een vast plan. Ik stuur Peer op drie manieren. Iemand moet talent hebben. Het papiertje is niet belangrijk. Ik wil dat iemand binnen zijn of haar vermogen een extra stap zet. Dat zou ik bij een gewoon bedrijf ook van mijn medewerkers vragen. En mensen moeten een open werkhouding ontwikkelen. Ik feliciteer iemand als hij vertelt dat hij een fout heeft gemaakt. Je moet durven zeggen dat je iets niet kunt of het ergens niet mee eens bent.” GEZONDE WINST Reuchlin benadrukt de kwaliteit van de dienstverlening van Peer Accountants. “Onze diensten zijn precies hetzelfde als die van andere kantoren, iedere accountant levert in principe hetzelfde product. We hebben alleen iets meer ervaring rondom subsidierapportages. Onze klanten hebben vaak een maatschappelijk doel bovenaan staan, maar vinden een gezonde winst ook belangrijk. We werken vooral voor wat grotere bedrijven, zoals Social Capital, een bedrijf dat is ontstaan vanuit Heineken en twee sociale ondernemingen.” Gevraagd naar zijn drijfveer, antwoordt Reuchlin: “Bij een netwerkborrel werd gezegd ‘Er is nog geen enkele administratieve onderneming actief in het sociale domein’. Ik weet niet waarom, maar ik dacht meteen ‘daar ligt een kans’. Ik ben ondernemend. Ik schop een bal voor me uit, verzin iets nieuws wat bijna onmogelijk lijkt en zet vervolgens mijn tanden erin tot het lukt. Zo is het ook met Peer gegaan.” DRIEDUBBEL TERUG “Veel mensen hebben in de directe omgeving iemand die psychisch of fysiek kwetsbaar is en daardoor niet volledig meekan in de samenleving. Sociale ondernemers als Otto zijn een breekijzer, omdat ze laten zien dat het succesvol kan. Het vraagt extra investering, maar je moet sowieso in je personeel investeren 42 &GO magazine ‘DE ARBEIDSMARKT HEEFT EEN AFSTAND TOT DE MENSEN’

wil je succesvol zijn,” meent Van de Burgt. Vaak willen ondernemers mensen wel een kans geven, maar aarzelen ze om de stap te zetten. “Het heeft met beeldvorming te maken.” Een gemiste kans, vindt ze: “Organisaties zijn vaak op zoek naar het schaap met vijf poten. Er lopen ook schapen rond met twee poten, die goed zijn in twee dingen. Als je rekening houdt met waar iemand goed in is en waar zijn of haar kracht ligt, dan ervaren mensen eigenaarschap en zeggenschap. De investering in tijd krijgt de ondernemer driedubbel terug, niet alleen in impact maar ook in de duurzaamheid van zijn of haar bedrijf.” AFSTAND TOT MENSEN Nick Buisman is ruim vijf jaar werkzaam bij Peer. “Vanaf mijn geboorte leef ik met een handicap. De rolstoel heeft in de loop van mijn leven een grotere rol gekregen door het ouder worden. Ik zie het niet als een beperkend iets, maar een fijn hulpmiddel.” Hij begeleidt collega’s in het autistische spectrum. “We zijn een gewoon accountantskantoor dat goede kwaliteit moet leveren. Dat doen we met mensen met enigszins een gebruiksaanwijzing. Waar anderen over ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ spreken, is dat in onze ogen is precies andersom. De arbeidsmarkt heeft een afstand tot de mensen.” Reuchlin wil graag verder groeien met Peer. “Onze uitdaging is het vinden van ervaren accountants en professionals die een team kunnen leiden. Klanten aantrekken en mensen uit de doelgroep aan het werk helpen is niet het probleem.” “ IK SCHOP EEN BAL VOOR ME UIT, VERZIN IETS NIEUWS WAT BIJNA ONMOGELIJK LIJKT EN ZET VERVOLGENS MIJN TANDEN ERIN TOT HET LUKT” 43 SAMENWERKEN

Denk je aan je kantoor? Dan denk je Exact Online De voordelen van Exact Online Accountancy: + Altijd en overal inzicht in de actuele cijfers + Verminder de piekbelasting + Werk slim samen met je klanten + Kies zelf wat je nodig hebt 44 &GO magazine Ontdek alle andere voordelen van onze software op exact.nl/accountancy

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
Home


You need flash player to view this online publication