0

Jaarverslag 2019 KS Fecti o • Aventurijn • Barbaraschool • De Boogerd • Camminghaschool • Delteykschool • Basisschool St. Michiel • ‘t Schoolhuys • De Stek • Van Harte School • De Vlinder • De Vonk • De Zevensprong katholiek basisonderwijs in Houten en Bunnik met de meerwaarde van Fecti o

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Inhoudsopgave Voorwoord Fecti o 2019 in cijfers 3 5 BESTUURSVERSLAG Hoofdstuk 1 - Visie, organisati e en besturing 1.1 Missie en doelstelling 1.2 Organisati estructuur 1.3 Governance en Code Goed Bestuur 1.4 Raad van Toezicht 1.5 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 1.6 Klachtenregeling Hoofdstuk 2 - Verslag bestuur 2A Onderwijs en Kwaliteit 2A.1 Onderwijskundig beleid en visie 2A.2 Kwaliteit 2A.3 Beleidsdoelen Kwaliteit 2019 2A.4 Onderwijsprestati es 2A.5 Inspecti e 2A.6 Passend Onderwijs 2A.7 Beleidsdoelen Onderwijs 2019 2B Personeel 2B.1 Strategisch personeelsbeleid 2B.2 HR bouwstenen (beleid en instrumenten) 2B.3 Ontwikkelingen 2B.4 Beleidsdoelen personeel 2019 2C Huisvesti ng en duurzaamheid 2C.1 Algemene informati e huisvesti ng Fecti o 2C.2 Ontwikkelingen 2C.3 Duurzaamheid 2C.4 Beleidsdoelen huisvesti ng en duurzaamheid 2019 2D ICT en AVG 2D.1 Ontwikkelingen ICT 2D.2 Ontwikkelingen AVG 2D.3 Beleidsdoelen ICT en AVG 2019 2 Hoofdstuk 3 - Financiën 3.1 Doelstellingen en resultaten fi nanciën 3.2 Beleidsdoelen fi nanciën 2019 3.3 Treasury 3.4 Allocati e van middelen 3.5 Onderwijsachterstandsmiddelen 3.6 Werkdrukmiddelen 3.7 Balans 3.8 Baten en lasten 3.9 Kengetallen Hoofdstuk 4 - Toekomst en conti nuïteit 4A Gegevensset 4A.1 Gegevens personele bezetti ng en leerlingen 4A.2 Meerjarenbegroti ng 8 8 8 10 10 11 12 15 15 15 15 15 16 18 18 21 21 21 21 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27 27 29 29 29 29 30 30 30 31 34 36 4B Overige rapportages 4B.1 Rapportage intern beheersings- en controlesysteem 4B.2 Risicomanagement 4B.3 Rapportage toezichthoudend orgaan JAARREKENING Hoofdstuk 5 - Jaarrekening 5.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5.2 Balans na resultaatbestemming per 31 december 2019 5.3 Staat van baten en lasten 2019 5.4 Kasstroomoverzicht 2019 5.5 Toelichti ng op de balans na resultaatbestemming per 31 december 2019 5.6 Toelichti ng op de staat van baten en lasten 2019 5.7 Verantwoording subsidies OCW 5.8 Overzicht verbonden parti jen 5.9 WNT-verantwoording 2019 5.10 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichti ngen 5.11 Ondertekening 5.12 Gebeurtenissen na balansdatum Overige gegevens 5.13 (Voorstel) Bestemming van resultaat 5.14 Controleverklaring van de onafh ankelijke accountant 5.15 Gegevens van de rechtspersoon Bijlage Reserves per kostenplaats 38 38 38 38 40 40 40 41 43 43 47 49 50 51 55 58 59 60 64 65 66 67 68 69 72 73 74

Voorwoord Met 270 medewerkers (182,1 ft e) verzorgde Fecti o in 2019 het onderwijs aan 2857 leerlingen verdeeld over 12 katholieke basisscholen in de gemeente Bunnik (vier scholen) en de gemeente Houten (acht scholen). In 2019 stonden twee belangrijke ontwikkelingen centraal. Enerzijds werd – op basis van de nieuwe onderwijsvisie – het strategisch beleid tot 2023 beschreven. Daarnaast is de kwaliteitsborging van het onderwijs vastgelegd in een systeem. In dit kwaliteitssysteem wordt beschreven op welke wijze we zicht hebben op de onderwijskwaliteit en hoe we dit aan de hand van de cyclus van Aantoonbaar Beter Onderwijs inventariseren, evalueren en verbeteren. Ons uitgangspunt hierbij is dat goed onderwijs nooit af is en alti jd beter kan. • Ruimte aan Talent • Ruimte aan Groei • Ruimte aan Lef In het strategisch beleid staat de nieuwe visie centraal. Aan de hand van de drie ambiti es - Ruimte voor Talent, Ruimte voor Groei en Ruimte voor Lef - zijn vijft ien richti nggevende uitspraken gedaan. Deze geven de komende jaren richti ng aan onze jaarplannen op school- en sti chti ngsniveau. De ontwikkeling van het strategisch beleidsplan was belegd bij de directi e van Fecti o. De RvT en de GMR zijn op verschillende momenten betrokken bij het ontwerp. Sinds 2014 neemt het aantal leerlingen door demografi sche redenen geleidelijk af. De Barbaraschool in Bunnik is daarop een uitzondering. Deze school groeit fors - eveneens door demografi - sche redenen - en verdubbelt in aantal leerlingen tussen 2017 en 2021. Naast inzet voor extra lokalen (een zevende lokaal is gerealiseerd in 2019 en in 2020 wordt een achtste lokaal gebouwd) vraagt dit extra inspanning van directeur en medewerkers, die erin slagen groei en onderwijskwaliteit samen op te laten lopen. Ouders en leerlingen vragen steeds meer om maatwerk; onderwijs dat aansluit bij de behoeft es van onze leerlingen. Een belangrijke wens van ouders is om alternati even te ontwikkelen voor de (harde) overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Ook de richti nggevende uitspraken in het strategisch beleid roepen op tot andere vormen. Fecti o en SOOSVOH (Sti chti ng Open Oecumenische Scholen Voortgezet Onderwijs Houten – College De Heemlanden en Houtens) vinden elkaar in die ambiti es. Zij stelden een kwarti ermaker aan die onderzoek deed naar een passende vorm van onderwijs aan 10-14 jarigen als alternati ef naast de bestaande overgang naar de middelbare school met 12 jaar. Medezeggenschap van beide organisati es stemden in met het voorgenomen besluit. De beide toezichthoudende organen keurden het beleid van de bestuurders goed. Dit betekent dat de nieuwe onderwijsvorm in augustus 2020 start. In de komende jaren kan onze kwaliteit van onderwijs onder druk komen te staan door het lerarentekort. Het is onze uitdaging om de kwaliteit van onderwijs op een goed niveau te houden. We zijn dat immers verplicht aan onze leerlingen. Het gaat om hun ontwikkeling, hun weg naar volwassenwording. En die volwassenwording kan mede slagen door goed onderwijs. Het lerarentekort vormt daarom ook het belangrijkste risico voor Fecti o. Een risico dat we willen verminderen door goed werkgeverschap waarmee we leraren willen behouden en aantrekken. Anderzijds ook door een andere benadering van het onderwijs en door te investeren in zij-instromers (die het vak 3

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Voorwoord vooral leren via werkplekleren), onderwijsassistenten en vakdocenten. In 2019 zijn we gestart met het formuleren van strategisch personeelsbeleid dat in 2020 tot een besluit zal leiden en vervolgens tot uitwerking in de prakti jk. In dit jaarverslag blikken we terug op de ontwikkelingen op onze scholen, binnen ons bestuur en personeel en op verschillende projecten. Bij de totstandkoming van het verslag werkten we samen met het communicati eprojectbureau ‘Van Dijk tot Kijk’ uit De Meern. De foto’s zijn vrijwel allemaal gemaakt op Fecti oscholen en zijn verzorgd door Ralph Hageraats. In ons jaarverslag leggen we een koppeling tussen inhoud en cijfers en wordt de jaarrekening 2019 gepresenteerd. Tevens besteden wij in het jaarverslag 2019 aandacht aan de vijf maatschappelijke thema’s zoals vastgesteld door het ministerie. De vijf maatschappelijke thema’s zijn; - Passend Onderwijs “2A.6 Passend Onderwijs” op pagina 18 - Strategisch personeelsbeleid “2B.1 Strategisch personeelsbeleid” op pagina 21 - Allocati e van middelen “3.4 Allocati e van middelen” op pagina 30 - Onderwijsachterstandsmiddelen “3.5 Onderwijsachterstandsmiddelen” op pagina 30 - Werkdrukmiddelen “3.6 Werkdrukmiddelen” op pagina 30 Het jaarverslag is opgesteld door mede werkers van het Bestuursbureau van Fecti o en gecontroleerd door de onderwijsaccountants van Astrium. Rob Boerman bestuurder Katholieke Scholensti chti ng Fecti o 4

Fectio 2019 in cijfers In dit onderdeel wordt een aantal kerncijfers weergegeven en vergeleken met voorgaande jaren. In de benoemde bijbehorende paragrafen wordt uitleg gegeven over de (ontwikkelingen van de) cijfers. Het leerlingenaantal is verder gedaald, dit komt met name door krimp in de gemeente Houten. Voorwoord Het gemiddelde van de Centrale Eindtoets (CET) van Fecti o is net als voorgaande jaren hoger dan het landelijk gemiddelde. Ook is het gemiddelde van Fecti o in 2019 hoger dan in 2018. Paragraaf 2A.4 In 2019 is zowel het aantal medewerkers als het aantal ft e gegroeid ten opzichte van 2018. Redenen zijn onder andere de inzet van werkdrukgelden en extra formati e. Paragraaf 2B.2 Het gemiddelde van de Dia-eindtoets* van Fecti o is hoger dan het landelijke gemiddelde. Tevens is het gemiddelde van Fecti o in 2019 hoger dan in 2018. Paragraaf 2A.4 5 * Vier scholen van Fecti o maken sinds 2018 gebruik van DIA i.p.v. CET.

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Fecti o in cijfers Het verzuimpercentage in 2019 is meer dan een procent hoger dan in 2018. Paragraaf 2B.2 VERZUIMPERCENTAGE 3% 4% 5% 6% 7% 8% 5,68% 4,62% 2017 4,54% 2018 2019 Het fi nancieel resultaat was conform begroot. Door ontvangen gelden van het rijk in december, vooruitbetaling van bijna drie ton, is dit uiteindelijk positi ef gedraaid. Paragraaf 3.1 € 100.000 € 200.000 € 300.000 -€ 300.000 -€ 200.000 -€ 100.000 € 0 Financieel resultaat €291.916 € 194.200 € 79.884 -€ 52.491 -€ 183.248 2017 Resultaat 2018 Begroot -€ 275.571 2019 6

349 LEERLINGEN 41 LEERLINGEN In Boogerd me kindgesprek ge gaat, goed al d me om gaat, hij/zij gaan nodig Hoge nge eigegoe wat oor schap vinde hierbij belangrijk. W T rlingen groepen he geolgd Zij ge van e n fl en doolhof. De zijn groot Onze -coördinator wet met alle kinderen aan de onde programme ilig diawijshe f gebruikt. Maatschappelijk langrijk. (Dagbesding gaan ge g bij fruit bedrijven. belangrijk varinge ngen vinde langrijk. In najaar ge aanpassingen schoolgebo een in ge indeling de werkple rlinge k len. school krijgt hie frisse uitstraling. Daarnaas zijn anjerschool, opbrengsgerich rk belangrijk, zijn he oriën grijpe thode hoogbegaaf leerlinge misschien wel he belangrijk rk op ge leerlingen, de . In 2019 hebben we met de omst van ee nieuwe direct organisati aange teamleide e een directeur Hierdoor omt e meer verantwoordelijkheid bij lf ligge wijz Dit nerge inge vijf - jaar: wijs School, W ngsge gebied van aange elk ge gelegd in wijz ormge bij nieuw af kwalit g. E zijn aanges Zij on begaaf rgroe school e het coache van het team. Daarnaast is er ee sub gegd vanaf Bunnik f v wijsbehoeft De ge Zij ge de Camminghaschool wijs nog aan t en bij onz Onz zijn vange chromebook vanaf groep is rhouding chromebook als hulpmiddel inge rdieping diëring bij cogniti vakk inge bij z éé dag e k aangeld dagen vakleerkrach gym. gemaak met nieuw beleid voor Kunst en Cultuur en Identi teit. 7

Jaar o 2019 | Xx 1 Visie, organisatie en besturing In het eerste hoofdstuk wordt algemene informati e over Fecti o beschreven zoals de missie, visie, ambiti es en de organisati estructuur. Tevens worden in dit hoofdstuk het verslag van de RvT en GMR gepresenteerd. 1.1 Missie en doelstelling Waar staan we voor? Fecti o biedt ouders en leerlingen hoogwaardig en eigenti jds basisonderwijs, geïnspireerd op de katholieke traditi e en op persoonlijke betrokkenheid van medewerkers. We werken vanuit de kernwaarden Vertrouwen, Ontwikkeling en Respect (www.ksfecti o.nl/). Waar gaan we voor? We willen een Fecti o leer- en werkgemeenschap realiseren waarbij op alle scholen en werkplekken Ruimte is voor Talent, Ruimte is voor Groei en Ruimte is voor Lef. (www.ksfecti o.nl/overks-fecti o/ambiti es/) 8 Hoe doen we dat? Onze besturingsfi losofi e: We zijn een resultaatgerichte organisati e waarin heldere doelen worden bepaald. We verantwoorden ons over de voortgang van de werkzaamheden en de behaalde resultaten in verantwoordingsgesprekken en rapportages. We hebben een helder kader waarbinnen we sturen op autonomie in verbondenheid. Voor alle scholen zijn de uitgangspunten hetzelfde waarbij van elke school wordt verwacht zich onderwijskundig te onderscheiden van andere scholen. Onze scholen hebben binnen de kaders veel ruimte voor eigen beleid. We sti muleren leren van elkaar. Fecti o kenmerkt zich door een intensieve kwaliteitszorg en goede ondersteunende diensten. Fecti o faciliteert de scholen goed en op maat. Zij is daarbij gericht op het realiseren van de hoge verwachti ngen van elke Fecti oschool. Dat betekent dat Fecti o aansluitende ondersteuning biedt, meedenkt en extra middelen beschikbaar stelt. Ook biedt zij veel gelegenheid tot leren van elkaar en moedigt zij proacti ef handelen aan. Daarnaast is Fecti o acti ef om een goede werkgever te zijn en te blijven. Ambiti es In ons strategisch beleid tot 2023 heeft Fecti o 15 richti nggevende uitspraken vastgelegd die bepalend zijn voor het beleid in de komende jaren op onze scholen en binnen onze organisati e (zie pag. 9). 1.2 Organisati estructuur Fecti o is op 1 januari 2006 opgericht. De sti chti ng heeft als primaire verantwoordelijkheid erop toe te zien dat de aangesloten scholen goed functi oneren. De tweede verantwoordelijkheid van de sti chti ng is de kwaliteit van het onderwijs te borgen en te verbeteren. Daarnaast ziet het bestuur erop toe dat de beschikbare middelen doelmati g en effi ciënt worden ingezet. Tevens verzorgt de bestuurder de vertegenwoordiging van Fecti o naar de externe stakeholders. Directi eteam De twaalf scholen van de sti chti ng zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van alle beleidsterreinen. De scholen vallen onder Fecti o en werken nadrukkelijk samen vanuit een lerende en open houding naar alle betrokkenen. De directeuren zijn verenigd in het directi eteam (DT) dat wekelijks vergadert met de bestuurder. Het DT heeft een belangrijke plek binnen de sti chti ng. Zij adviseert de bestuurder over het beleid en de besluitvorming binnen de sti chti ng. Dankzij deze opzet wordt maximaal gebruik gemaakt van de kennis binnen de organisati e. Tegelijkerti jd kan er goed ingespeeld worden op de behoeft e binnen de organisati e en ontstaat er draagvlak voor de genomen besluiten.

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Visie, organisati e en besturing VAN AMBITIES NAAR RICHTINGGEVENDE UITSPRAKEN 2019 -2023 De richti nggevende uitspraken zijn de basis voor resultaatgerichte doelen en acti es voor onze scholen en voor onze organisati e. Ambiti es naar leerlingen 1. Onze scholen voldoen aan de voor de school vastgestelde kwaliteitsstandaarden en indicatoren. 2. We bieden op onze scholen een sti mulerende leeromgeving, kinderen komen er graag en voelen zich er thuis. 3. Er is passend onderwijs voor elke Fecti oleerling waarbij we geen kinderen buitensluiten. 4. We bieden iedere leerling ruimte voor groei en talent teneinde zijn eigen leerpad te vinden naar de maximale potenti e. Dat doen we door het bieden van een rijk aanbod waarin leerlingen eigen keuzes kunnen maken. 5. We dagen leerlingen uit om medeverantwoordelijkheid te dragen voor een duurzame omgeving. 6. Bij het verlaten van de school hebben leerlingen zicht op hun eigen kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden, dit met het oog op een succesvol vervolg van hun schoolloopbaan. Ambiti es naar de medewerkers 1. We garanderen Fecti omedewerkers een professionele leer- en werkgemeenschap. 2. Duurzame professionalisering van iedere medewerker moedigen we aan. 3. Onze schoolleiders zijn resultaatverantwoordelijke onderwijskundige leiders die sturen op autonomie in verbondenheid. 4. Fecti o biedt ruimte om het talent van medewerkers binnen de organisati e in te zett en en om proeft uinen op te zett en gericht op nog beter onderwijs. Ambiti es naar de omgeving 1. Er is een educati ef partnerschap met ouders om de ontwikkeling van de kinderen te versterken. 2. Fecti o staat open voor initi ati even uit de schoolomgeving om mee te denken bij het verbeteren van ons onderwijs. 3. Fecti o is een acti eve partner in samenwerkingsverbanden en in het lokale en maatschappelijke veld. 4. Alle Fecti oscholen zijn opleidingsschool voor PABO en MBO. 5. Onze communicati elijnen zijn eff ecti ef en modern. 9

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Visie, organisati e en besturing Governance-structuur: Leden De RvT bestond in 2019 uit: Mevrouw drs. A.M.L. van Leeuwen voorzitt er (tot 1-6-2019) Senior Projectmanager Rabobank Nederland De heer drs. E.A.P. Schouten vicevoorzitt er (lid vanaf 1-1-2015) Senior fi scalist pensioenen, Belasti ngdienst Grote Ondernemingen De heer dr. E.L.R. van der Zande lid (vanaf 1-1-2015) Hogeschooldocent Filosofi e – WereldreligiesSpiritualiteit en post-doc bij het lectoraat Normati eve Professionalisering van de Hogeschool Utrecht 1.3 Governance en Code Goed Bestuur Het doel van Fecti o is om binnen de kaders van de Wet op het Primair Onderwijs het basisonderwijs in de gemeenten Houten en Bunnik te verzorgen. De sti chti ng geeft onderwijs geïnspireerd op de katholieke traditi e en op persoonlijke betrokkenheid van medewerkers. Zij stemt het onderwijs op haar scholen zoveel mogelijk af op de behoeft e van de bevolking in haar werkgebied. Het bevoegd gezag van de sti chti ng wordt gevormd door een bestuurder. Deze functi e wordt vervuld door de heer drs. R.A. Boerman. 10 1.4 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) onderschrijft en handelt conform de Code Goed Bestuur. De RvT houdt toezicht op het bestuur van de sti chti ng. Daarnaast is de RvT werkgever van de bestuurder en dient ze tevens als klankbord voor de bestuurder. De RvT heeft transparanti e en benaderbaarheid hoog in het vaandel staan en sti muleert een open en professionele cultuur. Haar handelen is gebaseerd op katholieke waarden. In alle afwegingen en besluitvormingsprocessen staat het uitgangspunt ‘het beste onderwijs voor ieder kind’ centraal. De RvT had in 2019 tweemaandelijks overleg in het bijzijn van de bestuurder. Voorafgaand hieraan werd de inhoud van het overleg plenair voorgesproken. Naast deze overleggen was er een tweemaandelijks overleg tussen de voorzitt er van de RvT en de bestuurder. Mevrouw A.G.J.M. Graven MSc lid (vanaf 1-9-2018) Coördinerend Specialisti sch Adviseur Organisati e ontwikkeling Rijkswaterstaat De heer ir. drs. W.P.G.M. van der Helm, lid (vanaf 1-9-2018) en voorzitt er (vanaf 1-6-2019) Manager Operati e en Onderhoud bij ProRail De heer ing. D. Jolly MPM lid (vanaf 1-6-2019) Senior Programmamanager Safety, Nederlandse Spoorwegen

Jaarverslag KS Fectio 2019 | Visie, organisatie en besturing Per vergadering wordt een organisatiethema geagendeerd dat is gelieerd aan de thema’s en de daaraan gekoppelde domeinen uit het strategisch beleidsplan. Per vergadering is vaak een lid (directeur en/of beleidsmedewerker) vanuit het betreffende domein aanwezig. Dat voegt extra waarde toe aan het te bespreken thema omdat ook beleidsmakers en – uitvoerders aan tafel zitten. Voorafgaand aan een vergadering wordt een aantal vragen aan de bestuurder voorgelegd op basis waarvan de vergadering inhoudelijk kan worden vormgegeven. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), RvT en bestuurder hadden in 2019 tweemaal gezamenlijk overleg. Bij één van die bijeenkomsten waren ook de schooldirecteuren aanwezig. Bijzondere aandacht was er in 2019 voor de ontwikkeling en voorbereiding op implementatie van onderwijs voor 10-14 jarigen in een samenwerking tussen Fectio en SOOSVOH. Hiervoor gaf de RvT van Fectio in december 2019 toestemming nadat deze eerder ook door de RvT van SOOSVOH was gegeven. Het proces is in goede samenwerking met beide GMR’en gegaan en in nauw overleg met de betrokken projectleider en de bestuurder. Onderwerpen die daarnaast onder andere binnen de RvT zijn besproken in 2019: • Communicatieplan KS Fectio • Jaarrekening 2018 • Meerjarenbegroting 2019-2021/2020-2022 • Strategisch beleidsplan 2019-2023 • Kwaliteitsbeleid KS Fectio • Waardengericht toezicht houden • Ontwikkeling formele en informele medezeggenschap • Ontwikkeling wijze van verantwoording afleggen Daarnaast heeft de RvT goedkeuring gegeven aan onderstaande zaken: Onderwerp Jaarverslag 2018 Meerjarenbegroting 2019 en verder Startbesluit onderwijs 10-14 jarigen voor het derde jaar Goedgekeurd op 18 juni 2019 27 maart 2019 17 december 2019 De RvT heeft gedurende het jaar ook gekeken naar het functioneren van de bestuurder. Samen met de bestuurder is in 2018 een 360 graden feedback ronde georganiseerd, waarbij, eventueel anoniem, feedback op het functioneren van de bestuurder kon worden gegeven. Deze feedback is door de RvT verwerkt tot een aantal aandachtspunten voor de bestuurder die met hem zijn besproken. Ongeveer zes keer per jaar is er een bilateraal overleg tussen de voorzitter van de RvT en de bestuurder, waarin ook het functioneren wordt besproken. De RvT heeft op drie momenten in 2019 naar haar eigen functioneren gekeken. Allereest naar aanleiding van het gesprek met de accountant op 18 juni 2019. De RvT heeft besloten dat de rapportage en KPI’s verdere verbetering en ontwikkelingen behoeven. Hiertoe zijn in 2019 samen met de controller van Fectio de eerste concepten ontwikkeld. Daarnaast heeft de RvT zich, passend bij de ambitie, verder gericht op de ontwikkeling van waardengericht toezicht houden. Hiervoor zijn twee workshops met een expert gevolgd, waarvan één ook in aanwezigheid van de bestuurder. De RvT heeft ervoor gekozen om werkenderwijs te willen aanpassen aan de inzichten van waardengericht toezicht houden. Tot slot is er ook formeel en informeel overleg geweest met de GMR waarin het samenwerken en het functioneren van de driehoek bestuurder – GMR – RvT is besproken. Hieruit bleek wederzijds tevredenheid. De RvT heeft er voor gekozen om geen aanpassingen te doen in de vergoedingen van de leden van de RvT of de bestuurder. De RvT is voornemens om in 2020 opnieuw te kijken naar de marktconformiteit van de beloningen. De RvT uit haar waardering voor de bestuurder, het DT, het onderwijzend en ondersteunend personeel en de stafleden op het Bestuursbureau voor hun dagelijkse inspanning en bijdrage om invulling te geven aan ‘het beste onderwijs voor ieder kind’. 1.5 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Fectio vindt het belangrijk dat ouders en personeel betrokken zijn bij het onderwijs van hun eigen kind(eren), bij de groep waarin hun kind(eren) zit(ten) en bij de school als geheel. Maar ook de relatie tussen school en ouders is bij Fectio belangrijk. Dit kan in de vorm van meeleven, meehelpen, meedenken en/of meebeslissen. De medezeggenschap vindt plaats in de Medezeggenschapsraad (MR) op schoolniveau en in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) op stichtingsniveau. 11

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Visie, organisati e en besturing Sinds augustus 2017 bestaat de GMR uit 12 leden (zes personeelsleden en zes ouders). Daarmee heeft elke school één afgevaardigde in de GMR. Hiermee zijn alle scholen van de sti chti ng vertegenwoordigd. De GMR komt zeven keer per jaar bij elkaar en overlegt met de bestuurder over de bij wet geregelde onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn het bestuursformati eplan en de meerjarenbegroti ng. Daarnaast denkt de GMR gevraagd en ongevraagd mee over de manier waarop Fecti o kan omgaan met de onderwijsuitdagingen die bij deze ti jd horen. Denk hierbij aan aantrekkelijk werkgeverschap, innovati e in onderwijsvormen en de samenwerking met andere onderwijspartners. Gespreksonderwerpen in 2019 waren o.a. de algemene verordening persoonsgegevens (AVG), het strategisch beleidsplan en goed werkgeverschap. 1.6 Klachtenregeling Ons streven is om eventuele klachten zoveel mogelijk in goede harmonie op te lossen. Meestal biedt dat voor alle betrokkenen de meest positi eve uitkomst. Scholen leren van de klacht en klagers hebben baat bij een soepele oplossing. Voor wie niet tevreden is met de afh andeling van een klacht op school- en/of op sti chti ngsniveau bestaat de Klachtenregeling Katholieke Scholensti chti ng Fecti o. Het is aan de klager om zich wel of niet aan de procedure te houden. De klager kan er ook voor kiezen om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Landelijke Klachtencommissie waarbij Fecti o is aangesloten. Interne contactpersonen Alle scholen hebben één of twee Interne Contactpersonen (ICP), veelal afh ankelijk van de groott e van de school. In 2019 zijn onder leiding van de externe vertrouwenspersonen twee netwerkbijeenkomsten gehouden. Doel van dit netwerk is professionalisering van de ICP’ers en het bieden van een kwaliteitsplatf orm waarbij de ICP’ers met elkaar overleggen en elkaar adviezen kunnen geven. In 2019 functi oneerden Els Rietveld en Jeroen Meijboom als externe vertrouwenspersonen. Beiden zijn medewerkers van de CED-Groep. 12 De ICP’er is alti jd betrokken bij aanpassingen van het veiligheidsbeleid, het gedragsprotocol en het pestprotocol van de school. De ICP’er heeft taakuren om de taak uit te kunnen voeren. Het aantal uren is per school verschillend, als basis hanteren we binnen Fecti o twee uur per groep. Bij incidenten worden in overleg met de directeur zo nodig meer uren vrij gemaakt. We vinden het belangrijk dat de ICP’er haar werk zorgvuldig kan doen.

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Visie, organisati e en besturing Voorlichti ng Jaarlijks informeert elke ICP’er leerlingen, ouders en collega’s over het vertrouwenswerk. Voor leerlingen gebeurt de voorlichti ng op alle scholen door middel van een klassenbezoek aan het begin van elk schooljaar. Ouders vinden de informati e veelal via de nieuwsbrief en/of de website (acht scholen). Collega’s ontvangen de informati e schrift elijk via een memo of mondeling in de teamvergadering. Vanaf 2020 heeft elke school informati e over het vertrouwenswerk en (een verwijzing naar) de klachtenregeling op de website van de school staan. Klachtenafh andeling De scholen hebben hun meldingen doorgegeven ten behoeve van het jaarverslag ICP. Op 11 scholen zijn meldingen gedaan. De meldingen betreff en de volgende thema’s: De meldingen zijn vooral door leerlingen gedaan. Ouders hebben driemaal gemeld, leerkrachten twaalf keer. Eenmaal heeft een directeur gemeld en eenmaal een medewerker van de opvang. Leerlingen doen vaker een melding. Een derde van die meldingen gaat over pesten, een kwart over de thuissituati e. De externe vertrouwenspersonen zijn bij vier gevallen acti ef betrokken geweest. Klachten bij het bestuur Naast de meldingen op schoolniveau heeft de bestuurder in 2019 tweemaal een klacht van ouders besproken met hen. Het betrof de volgende onderwerpen: • Handelen van school bij ongewenst gedrag van een leerling • Communicati e met ouders • Nakomen van afspraak door de school De klachten zijn afdoende behandeld door de bestuurder, er is geen offi ciële klacht ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie. Het aantal meldingen over pesten is licht toegenomen. Kinderen leggen contact met de ICP’er voor een pestsituati e op dat moment, maar ook voor pestmomenten in het verleden. Het aantal meldingen over thuis is aanzienlijk hoger geworden. Deze gaan onder andere over zieke ouders en echtscheiding van ouders. De hoeveelheid meldingen en klachten die per school binnenkomt is niet per se een indicati e voor de ervaren veiligheid. Weinig meldingen bij de ICP’er kan bijvoorbeeld komen door onbekendheid over de rol en persoon van de ICP’er maar ook door goede ervaren veiligheid en communicati e. Veel meldingen kunnen zowel een teken zijn van grote toegankelijkheid van en vertrouwen in de ICP’ers, maar ook van veel onveilige situati es of slechte communicati e. Wat binnen Fecti o opvalt is dat het aantal meldingen door leerlingen hoger is in de periode nadat de ICP’er in de groepen is geweest. De drempel om een gesprek aan te gaan lijkt hierdoor lager te liggen. Kinderen voelen vertrouwen om hun verhaal te delen. Bij de vier scholen in de gemeente Bunnik is Jeugdhulp wekelijks op school aanwezig. Er is daarmee meer bekendheid ontstaan met de rol van de contactpersoon waardoor de drempel voor melden wordt verlaagd. 13

208 LEERLINGEN In rijk - rnaas j /visi bij Daarnaas schoolplan v t 50-jarig lu jaar opge missie/visie het 50-jarig lustrumf thuld. logo wij jde Onz huidige geft kinde (e en) e groeie ldburgers. wij kinde omgeving. - e krijge mag zijn je ge tje je mak je kje wij kijk wel jij je ge he basis-logo k opge ge wij wij elingsge zijn. Wij dig j school en thuis bij de eigen docume unnen. In groe inge bev houding egelijk jd is groepen elfandig werkblokje geïn enduidige lijn lfandig ge schoolproject verbinding tusse de verschillende vakken en de betrokenheid van de groot. anaf groe Engels gege thode. 14 V zijn wij ge kthode Plusgerich digitaal werk zijn schrift elijk blijve fnsoft N rf zijn wij ge me vergade zijn Le nge dinsdag- of donderdagmiddag lk ambiti - le afge grijpend le ge le opges - uit oortvloeie inge alle klassen. gaan leerkrach bij lk lesbe ge f Same dere dag e tukje be. De lzijdige school afge jaren gegroe - groe le groepen. De dagogische ring ge gedachengoed ge team is op dit gebie t geschoold. De ge is blijft groot lang. zijn aangeschaft oege le lling - dage igen (ge of f t kje Cre f diawijshe zijn v jge vaardighe wij belangrijk - om nhang projects4learning’ olge krijgen igen nieuwsgierighe t ige - le ge - re rbij. He schoolge jaar aange ge gemaak groeiend rlinge he wijs.

Jaar o 2019 | Xx 2 Verslag bestuur In dit hoofdstuk worden voor verschillende afdelingen de ontwikkelingen en gestelde doelen beschreven. • deze zijn inmiddels behaald, • helaas niet behaald of • sommige doelen zijn nog in ontwikkeling. 2A Onderwijs en Kwaliteit 2A.1 Onderwijskundig beleid en visie In ons onderwijskundig beleid staat de missie van Fectio centraal: Ruimte voor Talent, Groei en Lef. Leerlingen ontwikkelen zich op maat van hun kunnen, in een passend tempo en op een passend niveau. We hebben hoge verwachtingen van elke leerling. We zien de school als een oefenplaats waar leerlingen kennis en vaardigheden opdoen en fouten mogen maken. Er is ruimte voor initiatief en eigen leervragen van leerlingen. We vinden het belangrijk dat elke leerling zich veilig voelt en met plezier naar school gaat. Elke leerling kan zichzelf zijn en worden wat past. We werken vanuit de driehoek kindouders-school. Kenmerken van ons onderwijskundig beleid zijn: - Kwaliteit: ons onderwijs kan alti jd beter. Door refl ecti e op opbrengsten bepalen we wat goed gaat en wat verbetering vraagt. Door de cyclus van ‘waarnemen-begrijpen-conclusies en acti es’ houden we onszelf scherp en blijven we gericht op verbeteren. - Passend onderwijs: op maat van de leerling. We stemmen ons onderwijs af op de groep leerlingen die voor ons zit. Binnen die groep wordt gediff erenti eerd. Er is ruimte voor aanpassing in tempo en niveau. Zo nodig stellen we een ontwikkelingsperspecti ef op voor leerlingen die het niveau van groep 8 niet zullen halen. Ook is er ruimte op onze scholen voor leerlingen die een specifi eke begeleiding vragen. In onderstaande paragrafen aandacht voor de doelen die we ons op het gebied van onderwijs en kwaliteit in 2019 hebben gesteld. 2A.2 Kwaliteit Bij Fecti o staat de kwaliteit van het onderwijs centraal. Door kwaliteit beter in beeld te hebben zijn we in staat om gericht te verbeteren. We willen goede dingen steeds beter doen. Voor ons is kwaliteit de motor van onderwijsontwikkeling. Kwaliteit is ons inziens van iedereen: van leraren, ondersteunend personeel, ouders, schoolleiding en bestuur. Op deze wijze is er breed draagvlak voor verbetering en groei wat een directe invloed heeft op de kwaliteit en de zorg daarvoor. Met ons stelsel van kwaliteitszorg houden wij regie op de kwaliteit van ons onderwijs en bewaken we dat initi ati even onze kwaliteit verbeteren. 2A.3 Beleidsdoelen Kwaliteit 2019 Kwaliteitsbeleid opstellen Alle acti viteiten die binnen Fecti o worden uitgevoerd in het kader van kwaliteit zijn bijeengebracht in één document en één kalender. Organisati e en inhoud visitati e defi - niti ef maken In het beleid ‘zelfevaluati e, auditi ng en visitati e’ is het onderdeel visitati es defi niti ef uitgewerkt. Tevredenheidsmeti ng doorspreken In januari 2019 heeft elke school een stakeholderanalyse gehouden. De resultaten van de meti ng in november 2018 zijn geanalyseerd en er is een keuze gemaakt van thema’s die in 2019 en 2020 aandacht gaan krijgen. De scholen hebben de thema’s verwerkt in hun schoolplan. 15

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Verslag bestuur Elke school heeft een schoolplan 2020-2024 Acht scholen hebben het schoolplan afgerond en zijn aan de slag met de plannen van het eerste jaar (2020). De overige schoolplannen zijn ontvangen 1 maart 2020. In 2020 zullen de visitati es een defi niti eve plek hebben in onze kwaliteitscyclus. Extra aandacht zal uitgaan naar de plannen van aanpak vanuit de audits en visitati es, die mogen een prominentere plek krijgen in de schoolontwikkeling. Daarnaast vraagt de voorbereiding naar het bestuursgericht toezicht door de inspecti e aandacht. We verwachten de inspecti e in 2020-2021. 2A.4 Onderwijsprestati es Halfj aarlijkse toetsen Om de tussenti jdse leervordering te monitoren worden halfj aarlijks op al onze scholen Cito-toetsen voor rekenen, wiskunde, spelling en lezen (DMT) afgenomen. In onderstaande tabel een overzicht van de scores op de toetsen van juni per school. AV DMT kaart 1 - 3 DMT kaart 1 - 3 DMT kaart 1 - 3 DMT kaart 1 - 3 DMT kaart 1 - 3 Begrijpend lezen Begrijpend lezen Begrijpend lezen Begrijpend lezen Spelling Spelling Spelling Spelling Spelling 16 Spell. werkwoorden Rekenen Rekenen Rekenen Rekenen Rekenen Studievaardigheden Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 7 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 7 - Groen : voldoende – goed - Wit : onder minimum inspecti enorm BA BO CA DE MI Lijst van afkortingen Aventurijn - AV Barbaraschool - BA De Boogerd - BO Camminghaschool - CA Delteykschool - DE Basisschool St. Michiel - MI ‘t Schoolhuys - SH De Stek - ST Van Harte School - VH De Vlinder - VL De Vonk - V0 De Zevensprong - ZS SH ST VH VL VO ZS

Jaarverslag KS Fectio 2019 | Verslag bestuur Fectio is zich bewust van het belang van goed onderwijs aan onze leerlingen en investeert in die verbetering. Sinds vorig jaar vullen alle scholen vanuit de opbrengsten van de Cito-toetsen een reflectieformulier in met de onderdelen: • Waarneming: Wat zien we? Wat valt op? • Begrijpen: Wat vinden we daarvan? Wat zijn oorzaken? • Wegen/plannen: Conclusies en acties. Op deze werkwijze kijken scholen met het hele team elk halfjaar nadrukkelijk naar de opbrengsten en volgen er actiepunten voor het volgende halfjaar. Tevens stelt elke school tweemaal per jaar de trendanalyse op. Dit is onderdeel van de zelfevaluatie en wordt besproken in het overleg tussen directeur en bestuurder. Eén school scoort op alle gebieden voldoende-goed, zeven scholen doen dat op vrijwel alle gebieden. Twee scholen scoren zwak, De Boogerd en De Vonk. Op De Boogerd is het leerlingenaantal dermate klein dat een onvoldoende resultaat van één leerling direct effect heeft op de opbrengsten van een groep. De resultaten worden op die school nadrukkelijk op leerlingniveau gevolgd. Ook verbeteracties zijn leerlinggericht. Op De Vonk gaan de resultaten in kleine stapjes vooruit. Ook daar worden de individuele leerlingen apart gevolgd vanuit de vraag of elke leerling voldoende, naar kunnen, groeit. Het kijken naar individuele vaardigheidsgroei verdiept de analyse. De inzet van het digitale ondersteuningsprogramma Dexlex werd op een aantal scholen als zeer positief ervaren. Er is een verzoek gedaan aan het DT dit programma bovenschools aan te schaffen. Scholen waar de resultaten laag uitvallen investeren in hun onderwijs en didactisch handelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om klassenbezoeken door directie en/of intern begeleider waaruit adviezen voortvloeien. Daar waar nodig wordt ingezet op meer les- en instructietijd voor een specifiek vakgebied. 17 In het netwerk van intern begeleiders worden successen gedeeld waardoor interventies die werken ook op andere scholen worden ingezet. Scholen werken steeds meer doelgericht vanuit de tussenopbrengsten. Centrale eindtoets Binnen Fectio hebben alle leerlingen van groep 8 in april 2019 een Centrale Eindtoets gemaakt. Acht scholen hebben de CET (Centrale Eindtoets) afgenomen en vier scholen de DIA (digitaal en adaptieve toets). Door omstandigheden bij CITO was het dit jaar niet mogelijk de CET digitaal af te nemen. In onderstaande tabel de scores van de afgelopen drie jaar: 2016-2017 Aventurijn Barbaraschool De Boogerd Camminghaschool Delteykschool St. Michiel t Schoolhuys De Stek Van Harte School De Vlinder De Vonk De Zevensprong 542,1 542,8 535,3 540,7 535,5 535,6 535,1 536,8 537,6 538,3 536,5 539,2 2017-2018 542,5 539,5 366 541,7 536,6 535,5 530,3 359,3 536,6 362,1 359,2 534,8 CET / DIA Landelijk gemiddelde Fectiogemiddelde Verschil 535,1 2,6 534,9 / 360 2018-2019 542,5 537,5 368 539,4 536,9 536,7 535,0 360,9 538,9 359,7 361,1 536,9 CET / DIA 535,7 / 360 537,7 537,2 / 361,6 537,9 / 362,4 2,3 / 1,6 2,2 / 2,4 Schuingedrukt is de score van de DIA. Goed = ruim boven het landelijk gemiddelde Voldoende = op of boven het landelijk gemiddelde Zwak = op of boven de ondergrens Onvoldoende = onder de ondergrens Fectio scoort boven het landelijk gemiddelde. Beide gemiddelde Fectioscores liggen op HAVO-niveau. Dit mogen wij verwachten omdat de bevolking in de gemeenten Houten en Bunnik gemiddeld hoger is opgeleid. Vier scholen scoren boven de bovengrens (Aventurijn, Boogerd, Camminghaschool en Van Harte School). Twee scholen scoren op of boven de ondergrens. Geen van de scholen scoorde onder de ondergrens. Op basis van de halfjaarlijkse toets liep ’t Schoolhuys het risico op een onvoldoende score. Door interventies in de periode tot de eindtoets hebben de leerlingen deze toets net boven de ondergrens gemaakt. Op De Vlinder zijn de scores van drie leerlingen met een IQ lager dan 80 volgens de regelgeving na deelname uit de schoolscore gehaald. Op meerdere scholen hebben leerlingen met een hoog advies (VWO) de toets slecht gemaakt (op niveau van laag VMBO); dit had alles met motivatie te maken. Een aantal leerlingen met een laag advies heeft de toets door stress opvallend lager gemaakt. Over het algemeen maakten de leerlingen de toets volgens verwachting. 17

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Verslag bestuur In 2020 zullen beide eindtoetsen in het netwerk van intern begeleiders geëvalueerd worden. Voor elke school ontstaat dan de mogelijkheid om voor de periode 2021-2024 een andere eindtoets te kiezen (CET of DIA). 2A.5 Inspecti e In 2019 heeft de inspecti e ’t Schoolhuys bezocht voor een kwaliteitsonderzoek. De inspecti e heeft de school het basisarrangement toegekend. Daarmee voldoen alle Fecti oscholen aan het basisarrangement. Aventurijn heeft eerder de toekenning ‘goed’ ontvangen. 2A.6 Passend Onderwijs Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingevoerd. De wet geeft aan dat alle scholen zorgplicht hebben en dat zij elke aangemelde leerling een passende plek moeten bieden. Dat kan op de eigen school maar het kan ook binnen een andere school van het samenwerkingsverband. Regulier of speciaal, de plek moet passend zijn bij de onderwijsbehoeft e van het kind. Het aantal verwijzingen naar het speciaal (basis)onderwijs was in 2019 als volgt: School Aventurijn Barbaraschool De Boogerd Camminghaschool Delteykschool St. Michiel ‘t Schoolhuys De Stek Van Harte School De Vlinder De Vonk De Zevensprong Totaal 3 1 1 1 5 2 14 1 1 1 8 2016 2 1 2017 3 2018 1 2019 1*) 2 2 1 1 1+1*) 1 1 3 10 1 3 6+2*) *) Twee leerlingen zijn vanuit groep 7 naar Voortgezet Speciaal Onderwijs verwezen 18 Procentueel blijft ons verwijzingspercentage laag in vergelijking met het totale leerlingenaantal (kleiner dan 0,5 %). Per school bekeken heeft De Vonk een wat groter verwijzingspercentage op basis van het aantal leerlingen op de school, ook in de trend gezien. Verder valt op dat drie scholen (De Boogerd, St. Michiel en Van Harte School) over de jaren heen niet hebben verwezen. De scholen die in het samenwerkingsverband ZOUT vallen (Bunnik-Odijk-Werkhoven) hebben in 2018 vier leerlingen verwezen. De overige scholen, vallend onder het samenwerkingsverband Profi Pendi, hebben twee leerlingen verwezen. Een zeer laag verwijzingspercentage dit jaar. Opvallend zijn de twee leerlingen die vanuit het reguliere basisonderwijs (groep 7) naar het voortgezet speciaal onderwijs zijn gegaan. Beide scholen hebben hun onderwijs gedurende de schoolloopbaan van deze leerlingen dermate passend gemaakt dat beiden in het reguliere basisonderwijs begeleid konden worden. Binnen de beide samenwerkingsverbanden staat Fecti o bekend als sti chti ng die weinig leerlingen verwijst. Er wordt goed ingezet op ti jdige interventi e in de vorm van MDO (multi disciplinair overleg). Door ti jdig de begeleiding van een kind op maat in te richten kan een verwijzing worden voorkomen. De basisondersteuning van de scholen is op orde. Het team van intern begeleiders werkt veel samen binnen Fecti o. Naast de werkzaamheden voor de eigen school zett en zij zich ook in voor gezamenlijke ontwikkelingen.

Jaarverslag KS Fectio 2019 | Verslag bestuur Alle beleidsdoelen die vallen onder passend onderwijs en opbrengstgericht werken worden besproken in dit team. Regelmatig komen ideeën voor beleid of interventies voort uit deze groep. Deze worden vervolgens vanuit het domein in het directieberaad voorgesteld en zo nodig besloten. Besteding van de middelen Het succesvol beleid van een gering aantal verwijzingen heeft een basis in de extra beschikbare middelen: • Coaches In een kort traject van gemiddeld vijf keer kan binnen Fectio elke leerkracht ondersteuning krijgen om antwoord te vinden op een begeleidingsbehoefte van een leerling, de groep of zichzelf. Zeven collega’s van Fectio hebben een kleine aanstelling om laagdrempelige ondersteuning te bieden op het gebied van gedrag, klassenmanagement, rekenen, lezen/spelling en slimme kleuters. • Onderwijsassistenten Sinds twee jaar heeft elke school een onderwijsassistent in dienst vanuit de gelden Passend Onderwijs (naar rato van het aantal leerlingen). De assistent ondersteunt de leerkracht op maat van de vraag. De inzet van de assistent wordt mede bepaald door de intern begeleider van de school. Er wordt uitgegaan van de begeleidingsbehoefte van de leerlingen in een groep. • Arrangementen Voor leerlingen met een specifieke begeleidingsbehoefte, die de school niet in de basisbegeleiding kan bieden, kan binnen Fectio een bovenschools arrangement worden aangevraagd. Scholen stellen een aanvraag op waarin ze de situatie schetsen en de benodigde begeleiding. De aanvraag omvat tevens een financieel en personeel verzoek. Dit verzoek wordt ingediend bij de bestuurder die vervolgens akkoord geeft. Het arrangement is voor maximaal een jaar. Alvorens een vervolgvraag in te dienen wordt eerst het effect van de begeleiding geëvalueerd. • Toptalent Sinds augustus 2019 zijn twee externe specialisten ingezet om een verbeterslag te maken op ons onderwijs en onze begeleiding aan (hoog)begaafde leerlingen. Vanuit de bestaande afspraken en de beginsituatie van elke school wordt op maat gewerkt. Het traject beslaat twee jaar. Tevens heeft de professionalisering van talentcoaches hierin een belangrijke plek. Het doel van dit traject is het onderwijs aan deze specifieke groep leerlingen beter passend te maken. Door de talentcoach beter toe te rusten op haar taak kunnen leerkrachten op maat begeleid gaan worden. Hoe monitoren we? Bij al bovenstaande interventies is de PDCA-cyclus (plan, do, check, act) ingebouwd. Een traject wordt eerst geëvalueerd en de effecten worden bekeken. Werkt iets niet, dan zal een andere interventie worden gekozen. 19

131 LEERLINGEN 202 LEERLINGEN 2019 ft ig jaar maart af Plotseling ne erling va na lijk onge gebeurt ft ongelof ijk ge rlinge groe lijk imp onz kijk rug vige e ft ige jd. we ving is groot org He ge blijft groot. Wij afgelopen jaar dan ge wijsonelinge opgescho daarom niet ge gin 2020 zijn. He schooljaar zijn ges me ng jsc hopelijk schoolge Samen opges IK egraal gaan huidige zijn ge olge jaar nog grot s gaan ge zijn we op de goede weg. Onz ft grot gaat - jarige ge e troomgroep jonge me anjertraining geborgd e de ouders hebben ook oor he eers lesse van de Kanjertraining bijwone jaar schoolapp geïmpleme Social Schools s male school en ouders. 20 Daarnaas he rblijve gedigitalisee oude lijk afme jd hebben k ge he leerlijne nge groep van ge jaar gaan rich t schoolplan. De nsprong ges jonge - krach geken naar zijn wijl le onopleiding olgde ginge ook ige Daarbij nodigde varing Daltwijs. De anjertraining geolgd, lic ginge rhaling of leerlingvolgs anje lessen voor ouders. De fl groe t opgele waarbij - ge het ge - en hoogbegaafden. Op ft rlingraad evlag gehesen, ftje den v waarbij onde zijn ge rgie. Op - ondewijs) of v rlinge He erlingaan vensprong groot aandach ondewijs, organise nde wille rlinge we of we rgroep kn gaan huisn.

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Verslag bestuur 2A.7 Beleidsdoelen Onderwijs 2019 Toptalent Het verbetertraject is ingezet en loopt nog anderhalf jaar. Op elke school heeft een nulmeti ng plaatsgevonden om de begeleiding van de school op maat te kunnen inrichten. De netwerken voor talentcoaches zijn gericht op professionalisering en intervisie, leren van en met elkaar. Alle scholen hebben een aanbod voor groep 1-8 techniek Elke school heeft een aanbod techniek volgens de kerndoelen die gelden vanaf 01-01-2020. Alle scholen hebben ambiti euze doelen gesteld In het schoolplan heeft elke school aangegeven wat haar ambiti euze doelen zijn volgens de referenti eniveaus. Onderzoek mogelijkheden 10-14 onderwijs De kwarti ermaker heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een vorm van 10-14 onderwijs in opdracht van Fecti o en SOOSVOH. Na een positi ef traject en een positi ef besluit van beide RvT’en in december 2019 zal in augustus 2020 de eerste groep van start gaan. 2B Personeel 2B.1 Strategisch personeelsbeleid De aanleiding om strategisch personeelsbeleid te ontwikkelen ligt in 2018. Tijdens het opstellen van het raamwerk van het strategisch beleidsplan (2019-2023) kwam naar voren dat uitvoering van dit beleidsplan - in relati e tot de maatschappelijke ontwikkelingen en de arbeidsmarktontwikkeling - nieuwe eisen stelt aan ons personeelsbeleid. Het personeelsbeleid van Fecti o is essenti eel voor het behalen van de strategische doelstellingen. Daarom maakt Fecti o de stap van integraal personeelsbeleid naar strategisch personeelsbeleid. Het jaar 2019 stond volledig in het teken van deze ontwikkeling. De nadruk lag op visieontwikkeling, personeelsbeleid op school, leiderschap en het vaststellen van de benodigde beleidsmati ge interventi es op het personele gebied. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in het strategisch personeelsbeleid van Fecti o. Aan de hand van de hierin opgenomen HR-kalender wordt de komende vier jaar beleid doorontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd. De focus ligt de komende periode op het ontwikkelen van een functi ebouwwerk. De mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling, functi es en rollen worden in dit functi ebouwwerk uitgebreid. Tevens wil Fecti o haar arbeidsvoorwaarden op maat aanbieden en afstemmen op de mogelijke nieuwe rollen en functi es. De mogelijkheden in het nieuwe functi ebouwwerk en de arbeidsvoorwaarden zullen als belangrijke input dienen voor het moderniseren van de werving en selecti e. De verwachti ng is dat dit alles een positi ef eff ect zal hebben op de mobiliteit van medewerkers. Parallel aan dit proces zal de doorontwikkeling van het professionaliseringsbeleid, als belangrijke arbeidsvoorwaarden en als strategisch instrument, een grote rol spelen. De opleidings- en ontwikkelacti viteiten van Fecti o zullen afgestemd worden op de strategische doelstellingen en ambiti es voor personeel. Overige HR-bouwstenen die de komende vier jaar (door) ontwikkeld zullen worden zijn: de verbinding met de kwaliteitscyclus, het preventi e- en verzuimbeleid, leiderschap en strategische personeelsplanning. Het domein Personeel is projectleider als het gaat om de ontwikkeling van de bouwstenen van het strategische HR-beleid. Het domein zet het DT ti jdens dit proces in als klankbord, informati ebron en besluitvormer. Medewerkers worden afhankelijk van het onderwerp en de situati e betrokken. Het moment en de wijze waarop dit plaatsvindt gebeurt volgens de dit jaar vastgestelde noti ti e ‘De ontwikkeling van de formele en de informele medezeggenschap binnen KS Fecti o’. 2B.2 HR-bouwstenen (beleid en instrumenten) Personeelsbestand 21

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Verslag bestuur Op 31 december 2019 zijn er 270 medewerkers in dienst van Fecti o. Van de medewerkers is 89% vrouw. Het overgrote deel van de medewerkers heeft een aanstelling tussen werkti jdfactor (WTF) 0,4 en WTF 0,8 en is tussen de 35 en 45 jaar. De spreiding van medewerkers over de verschillende leefti jdscategorieën is enigszins veranderd. Er zijn in vergelijking met voorgaande jaren minder medewerkers in de leeft ijdscategorie 30/34 jaar en meer in de leeft ijdscategorie 35/39 jaar. Gezien de huidige arbeidsmarkt is afgelopen jaar niet acti ef gestuurd op een goede verdeling van leeft ijd of dienstti jd. De focus heeft gelegen op het selecteren van medewerker met de juiste kwaliteit, experti se en benodigde ervaring. Mobiliteit 22

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Verslag bestuur Afgelopen jaar is de in-, door- en uitstroom van medewerkers gestabiliseerd. Waar het aantal vertrekkende medewerkers van 2017 naar 2018 was toegenomen is dit aantal voor 2019 gedaald. Net als in 2018 is in 2019 ongeveer 13% van het aantal vaste medewerkers uitgestroomd. Dit jaar zijn er negen medewerkers van werkplek binnen Fecti o veranderd, zes medewerkers minder dan vorig jaar. Er zijn 61 medewerkers ingestroomd. Dit aantal is voor het eerst groter dan het aantal vertrekkende medewerkers. Het is te verklaren door de aanname van extra personeel in het kader van de werkdrukgelden, boven-formati eve zij-instromers en de (ti jdelijke) inzet van personeel in het kader van het behouden/vergroten van de onderwijskwaliteit. Verzuim Het verzuimpercentage van Fecti o schommelt al jaren tussen de 4% en 5%. Het gemiddelde verzuimpercentage over 2019 was 5,68%. Dit percentage is een fracti e lager ten opzichte van het meest recente landelijke verzuimpercentage van 5,9% (bron: DUO, Verzuimonderzoek PO en VO 2018). contact met de verzuimconsultant en bij medische vragen (of als de wet verbetering Poortwachter daarom vraagt) contact met de bedrijfsarts. Professionalisering Fecti o is een organisati e die bewust gericht is op verbeteren, vernieuwen en ontwikkelen. Scholen werken daarbij met elkaar samen en zijn enerzijds gericht op de eigen schoolontwikkeling en anderzijds dienstbaar aan de schoolontwikkeling van de collega-scholen. Op bestuursniveau is er veel aandacht geweest voor professionalisering door het uitbreiden van de Academie van Fecti o, leernetwerken en een kweekvijver voor IB’ers (Intern begeleiders). De Academie van Fecti o is onderdeel van het professionaliseringsaanbod dat Fecti o heeft voor zijn medewerkers. In 2019 is de opzet van de Academie van Fecti o, zoals gelanceerd in september 2018, voortgezet. Tot aan juli 2019 zijn er 127 deelnemers geweest ti jdens acht workshops. Van deze workshops zijn er drie workshops gegeven door medewerkers van Fecti o, de andere workshops zijn door externe personen verzorgd. Eind augustus is er een nieuwe scholingsgids gelanceerd voor het schooljaar 2019-2020. De directeuren hebben deze gids uitgedeeld op hun scholen en daarbij aangegeven dat de workshop AVG verplicht is voor iedere medewerker. Zij hebben bij hun teams aangegeven dat medewerkers daarnaast nog twee workshops moeten volgen. Het aanbod voor 2019-2020 is een divers aanbod van korte en lange workshops, cursussen met meerdere scholingsmomenten en lezingen. Ook zijn er voor het eerst sportacti viteiten opgenomen in de gids. Tijdens de workshop Bootcamp konden medewerkers hun energie anders inzetten en hun hoofd leeg maken door met elkaar te sporten. Het percentage is echter ruim een procent hoger dan vorig jaar. Fecti o heeft te maken met een aantal langdurige verzuimgevallen, waarvan drie tot vier gevallen komend jaar hoogstwaarschijnlijk het einde van de wachtti jd van twee ziektejaren zullen halen. De gemiddelde meldingsfrequenti e in het primair onderwijs is 1,1 (bron: DUO, Verzuimonderzoek PO en VO 2018). Binnen Fecti o is de gemiddelde meldingsfrequenti e in 2019 0,72. Dat betekent dat medewerkers zich gemiddeld minder dan één keer per jaar ziekmelden. Fecti o werkt inmiddels een paar jaar samen met arbodienstverlener Perspecti ef. De samenwerking verloopt naar wens. Medewerkers hebben in principe In september is de Academie van Fecti o van start gegaan met een lezing door Eva Naaijkens, schrijfster van het boek “En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven?”. Tijdens deze lezing waren bijna 80 medewerkers aanwezig. Aan iedere school is het boek cadeau gegeven om medewerkers ook op een andere manier te inspireren. Naast externe personen hebben vanaf september tot eind 2019 ook vier medewerkers workshops verzorgd en zijn in totaal 254 medewerkers aanwezig geweest bij de 12 workshops die zijn georganiseerd. De Academie van Fecti o is een begrip geworden binnen de sti chti ng. Steeds meer medewerkers schrijven zich in voor workshops en ook steeds meer medewerkers verzorgen workshops. In 2019 zijn namelijk ook de specialisten van Fecti o een workshop gaan verzorgen voor de Academie van Fecti o. De Academie is dan ook een middel om medewerkers kennis te laten maken met de specialisten die wij in dienst hebben. 23

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Verslag bestuur 2B.3 Ontwikkelingen Leiderschap directi eteam In 2019 is binnen het DT en bestuur besloten om toe te groeien naar een situati e waarbij in gesprekken en discussies de WHY centraal staat. Deze verandering is ontstaan vanuit de behoeft e om anders te gaan vergaderen binnen het DT en het bestuur. Tevens adviseerde de bestuurlijke visitati ecommissie om directeuren meer ruimte te geven in de aansturing van Fecti o, met als gevolg dat de bestuurder meer ruimte krijgt om te inspireren. In juli 2018 heeft het DT ingestemd met het gebruik van de methode ‘leerKRACHT’ op directi eniveau en in februari 2019 is het DT hiermee gestart. Het afgelopen jaar is een avontuur geweest want leerKRACHT geeft een raamwerk en het DT en de bestuurder hebben zelf gezorgd voor de inkleuring. Het is een geslaagde zoektocht geweest die uiteindelijk heeft geleid tot de gezamenlijke ambiti e van het DT om eigenaarschap te voelen voor Fecti o waaraan het gezamenlijk en doelgericht leiding geeft . Directeuren en bestuurder verwachten van elkaar een professionele houding die leidt tot inspirati e. Er wordt uitgegaan van eigenaarschap en vertrouwen in elkaar. De overleggen en samenwerking tussen het DT en bestuurder zijn hierdoor veranderd. Er is sprake van ritmiek in de overleggen. Elke dinsdag is er overleg waarbij gestart wordt met een bordsessie. Vervolgens is er ruimte voor domeinoverleg, leren en innoveren of een reguliere vergadering. Iedere week wordt gestreefd naar effi ciënt, acti ef en doelgericht overleg met een gezamenlijke focus op de hoofdzaken. Elk overleg eindigt met een retrospecti ve en/of een forwardspecti ve waarin ruimte is voor evaluati e en feedback op basis van de hiervoor genoemde doelen en ambiti es. DT en bestuurder werken ook komend jaar verder aan de cultuur van ‘Elke dag samen een beetje beter’. 24 Introducti e nieuwe medewerkers Als werkgever vinden we het naast de kennismaking op school van belang dat nieuwe medewerkers kennis maken met onze scholensti chti ng. Na een pilot in 2018 hebben we in 2019 opnieuw twee startersbijeenkomsten op het Bestuursbureau van Fecti o georganiseerd met als thema ‘Welkom bij Fecti o’. Bij beide bijeenkomsten waren tussen de 10 en 12 nieuwe medewerkers aanwezig. Medewerkers zijn geïnformeerd over de doelstellingen en ambiti es van Fecti o. Er is verteld wat medewerkers van Fecti o mogen verwachten en zij zijn op de hoogte gebracht van de laatste (Fecti o) ontwikkelingen. Daarnaast hebben medewerkers kort kennis gemaakt met alle organisati e-onderdelen, stafmedewerkers en andere (nieuwe) collega’s.

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Verslag bestuur Zij-instroom In het nieuws wordt veel gesproken over zij-instroom, positi ef kriti sch, maar ook negati ef. ‘Hoe kan iemand uit een ander vakgebied zomaar voor de klas worden gezet?’, is een veel gestelde vraag. Fecti o heeft afgelopen jaar zes zij-instromers deze kans gegeven. Fecti o heeft beleid ontwikkeld om het zij-instroomtraject zo goed mogelijk te faciliteren en te begeleiden. Naast de beschikbare subsidie vanuit de overheid voor elk zij-instroomtraject heeft Fecti o per zij-instromer één dag ruimte gemaakt in de formati e en een coach aangesteld voor de duur van deze trajecten. Zoals geldt voor alle medewerkers in opleiding is de ondersteuning en begeleiding van het team van groot belang geweest. Zij hebben gezorgd voor een geschikte duo-collega en passende begeleiding(sti jd). Gebleken is dat een duo eigenschappen nodig heeft , zoals inzicht, kennis, geduld en begeleidingsvaardigheden. Het is zeer waardevol als het team daar weer als een vangnet omheen staat en vertrouwen geeft aan de zij-instromer. Eén van onze zij-instromers vertelde dat het een pitti g traject is. Zij heeft ervaren dat het valt of staat bij goede coaching en een rusti ge opbouw van taken en verantwoordelijkheden. Samen met de directeur, Fecti o-coach en duo-collega is een plan op maat gemaakt. Het tegelijk leren en werken vindt deze zij-instromer voor het beroep leerkracht een waardevolle combinati e omdat ze wat zij op de opleiding of van de coach en duo leert direct in de prakti jk kan brengen. Het is soms lasti g om werk, studie en je privéleven in balans te houden maar het is een tweejarige investering die zij dubbel en dwars waard vindt. En dat vinden wij als werkgever ook. Digitaal personeelsdossier Afgelopen jaar zijn alle personeelsdossiers gedigitaliseerd en is een begin gemaakt met het opschonen en digitaliseren van de personeelsdossiers op de scholen. Directeuren, medewerkers en de administrati e hebben inzage in de digitale personeelsdossiers via Youforce.nl. De digitale dossiers bevatt en naast de salarisstroken en jaaropgaven alle documenten die als basis dienen voor gemaakte afspraken. Het gaat hierbij om persoonlijke gegevens, arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden, functi oneren en ontwikkelen en overige bijzonderheden. Komend jaar zal het digitale dossier verder ontwikkeld worden. Het wordt bijvoorbeeld mogelijk dat gewijzigde arbeidsovereenkomsten automati sch worden opgeslagen. Directeuren en medewerkers krijgen bij bepaalde documenten (bijvoorbeeld certi fi - caten) de mogelijkheid deze zelf te uploaden in het digitale dossier, al dan niet met tussenkomst van de administrati e. SharePoint Sinds 2019 biedt P&O steeds meer informati e digitaal aan via SharePoint. Het personeelsdeel is gevuld met vastgesteld beleid, veelgestelde vragen, formulieren en formats. Tweewekelijks worden nieuwsberichten over personeelsbeleid, CAO-afspraken en personele procedures gedeeld via SharePoint met alle medewerkers. B2.4 Beleidsdoelen personeel 2019 Implementeren werkverdelingsbeleid Werkverdelingsbeleid is vastgesteld en de scholen zijn in staat te werken met het werkverdelingsplan. Evaluati e is in het eerste kwartaal van 2020 gestart. Begeleiding nieuwe directeuren Er is een nieuwe richtlijn voor het begeleiden van nieuwe directeuren opgesteld. Arbobeleid en veiligheidsbeleid updaten Schoolveiligheidsbeleid is herzien. Arbobeleid wordt in de eerste helft van 2020 geschreven. 2C Huisvesti ng en duurzaamheid 2C.1 Algemene informati e huisvesti ng Fecti o Er zijn vier Fecti oscholen die in een Multi Functi onele Accommodati e (MFA) gehuisvest zijn. Dit houdt in dat er meerdere parti jen in een gebouw zitt en en er een vastgesteld bedrag voor huisvesti ng wordt afgedragen aan de beheerssti chti ng van de MFA. Voor de overige acht schoolgebouwen geldt dat de gemeente economisch eigenaar is van het gebouw en dat Fecti o juridisch eigenaar is van het gebouw. Dit houdt in dat Fecti o in principe eigenaar is van het gebouw, maar dat bij het verlaten van het gebouw het eigendom weer terug gaat naar de gemeente. Gevolg hiervan is dat de school verantwoordelijk is voor al het onderhoud en de gemeente voor nieuwbouw. Renovati e/verbouwen is tot nog toe een grijs gebied. 25

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Verslag bestuur 2C.2 Ontwikkelingen De vernieuwing van de van Harteschool is in 2019 niet gerealiseerd en staat voor 2020 of 2021 gepland. Deze vernieuwing en de realisati e van de planning is afh ankelijk van de besluitvorming bij de economisch eigenaar van het gebouw (gemeente Houten). Dit heeft een directe relati e met de plannen voor de ti jdelijke ruimtelijke herordening van Het Oude Dorp. De Barbaraschool is in 2019 uitgebreid met een ti jdelijke lokaal, in samenwerking met de gemeente Bunnik. In 2020 staat een eventuele overkapping van de pati o en het vernieuwen van toiletgroepen gepland. Deze overkapping moet ruimte maken voor de aula waardoor op de plek van de huidige aula twee lokalen kunnen worden gerealiseerd. De toekenning van uitbreiding van het aantal lokalen is een besluit van de economisch eigenaar van het gebouw (gemeente Bunnik). In 2019 is een aantal schilderklussen doorgeschoven naar 2020. Dit geldt ook voor de klimaatbehandeling van De Stek, deze zal in de krokusvakanti e worden uitgevoerd. De klimaatbehandeling bij de Zevensprong heeft wel doorgang gevonden in 2019. 2C.3 Duurzaamheid In 2020 wordt verder onderzoek gedaan naar het binnenklimaat van de schoolgebouwen. Zo zal er bij De Vlinder en St. Michiel een onderzoek plaats gaan vinden naar de interne luchtkwaliteit. Dit wordt gedaan door een extern bedrijf. Op basis van de opgeleverde rapporten zullen wij waar nodig maatregelen treff en. In het kader van duurzaamheid zijn wij in gesprek met de gemeente Bunnik en gemeente Houten over de mogelijkheden rond het scheiden van afval. Tevens wordt in 2020 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor zonnepanelen op de daken van scholen. 26 2C.4 Beleidsdoelen huisvesti ng en duurzaamheid 2019 Zo min mogelijk overbodig bezit van schoolmeubilair binnen Fecti o Inventarisati e is gedaan bij alle scholen. Resultaat hiervan is dat Fecti o één opslag blijft huren voor alle scholen. Inventariseren mogelijkheden scheiden van afval op scholen Inventarisati e op de scholen is gedaan en er is voldoende interesse in het scheiden van afval. In 2020 wordt met de gemeenten overlegd over de mogelijkheden hierin.

Jaarverslag KS Fectio 2019 | Verslag bestuur 2D ICT en AVG 2D.1 Ontwikkelingen ICT In 2019 zijn alle ICT-coördinatoren gestart met de opleiding tot onderwijskundig ICT’er. Deze training wordt in company verzorgd door Heutink ICT. Het doel is om onze ICT-coördinatoren meer in te zetten op onderwijskundig coachen van de medewerkers in het werken met ICT. De opleiding loopt door tot medio 2020. In 2018 heeft Fectio gekozen om te gaan werken met SharePoint. Dit om de interne communicatie te bevorderen. Daarnaast is SharePoint een centraal informatiepunt waarin elke medewerker gepaste toegang heeft. Alle scholen zijn het afgelopen jaar getraind in het eerste gebruik van SharePoint als Cloud opslag voor bestandsbeheer van de scholen. Een eerste stap is genomen om op termijn afscheid te nemen van de fysieke server in de scholen en volledig over te gaan naar het werken in de Cloud. De eerste scholen zullen in 2020 afscheid gaan nemen van een server in de school. Deze migratietrajecten worden uitgevoerd door Heutink ICT en begeleid en gemonitord door het staflid ICT. Medio 2019 is de invulling op Bestuursbureau met betrekking tot de portefeuille ICT anders ingevuld. Voor ICT was een beleidsmedewerker aangesteld voor 0,2 fte. Deze functie is inhoudelijk uitgebreid met SharePoint-beheer en de aansturing van het ICT-netwerk voor coördinatoren en heet nu staflid ICT. 2D.2 Ontwikkelingen AVG In 2019 is verder gewerkt aan het actieplan dat is opgesteld in 2018. Eind 2019 is het concept handboek AVG voorgelegd aan de GMR ter instemming. Hoofdinhoud van dit handboek is de werkwijze binnen onze stichting rondom de AVG. In 2019 heeft de eerste workshop voor medewerkers plaatsgevonden. Inhoud van deze workshop is kennisoverdracht en bewustwording van AVG en de relatie met het dagelijkse werken. In het schooljaar 2019-2020 is verplicht gesteld dat elke Fectiomedewerker deelneemt aan een van de drie workshops. De workshops worden verzorgd door de CEDgroep, de externe instantie die ons heeft begeleid in het opzetten van al het beleid rondom AVG. De rol van functionaris gegevensbescherming (FG) is ook bij hen ondergebracht en wordt ingevuld door Angela Groen. Onze FG is ingeschreven bij de autoriteit persoonsgegevens (AP). Hiermee voldoen wij aan de wetgeving. In het AVG-beleid is de monitor opgenomen op school- en Bestuursbureau. Er is een security officer (SO) aangesteld die deze monitor bewaakt en toeziet op de acties die in het kalenderjaar moeten worden gedaan. De SO rapporteert datalekken en onderhoudt nauw contact met de FG. De SO vervult ook de taak van bovenschools ICT-beheer en monitort daarmee ook het logboek van toegangsaanvragen op de diverse systemen binnen onze organisatie. Het technisch beheer van ons ICT-systeem is contractueel ondergebracht bij Heutink-ICT. Het verlenen van toegangsrechten met betrekking tot data in de Sharepoint-omgeving wordt gedaan door het staflid ICT. Aanspreekpunt voor alles rondom privacy is de SO binnen Fectio, te bereiken via privacy@ksfectio.nl. 2D.3 Beleidsdoelen ICT en AVG 2019 Beleid AVG beschrijven Eind 2019 is het beleid AVG beschreven in een AVG handboek. De GMR heeft hier op 5 februari 2020 mee ingestemd. Alle scholen zijn onderdeel van VOIP Alle scholen* beschikken over een goede voice-over IP-verbinding en hiermee is het mogelijk om intern door te verbinden tussen verschillende scholen en het bestuursbureau. Dit met als doel om de interne communicatie te bevorderen en kosten besparend te werken. * exclusief de Delteykschool, zij zijn intern in hun MFA onderdeel van een ander communicatiesysteem. Inrichten van cloud printing en AVG proof document afhandeling Alle Fectio printers zijn in 2019 vervangen en voorzien van nieuwe functies, waaronder cloud printing en AVG proof documenten printen. 27

416 LEERLINGEN 196 LEERLINGEN Dit jaar zijn ge rijk h en herschrijven van de nieuwe missie en eur en drie nieuwe leessie de komst van de nieuwe krachten was hier k gaan ng direct er iding genlije missie en v vinden langrijk - kingspartners zijn. gaan e orgt leerlinge werking ge zig om he rfraaie W maximaal benutt en e wee daaroor me de meevoudige lligen `t dag opnie orge Daarbij hoge rlinge aan lf - krach ge odanig erlinge zijn. zijn bij ge W model. scholing ge zijn klassenbe giale gedaan om van en met eaar te lere W zijn ge kindge waarbij igenaar zijn/haar ige De erling ge Daarnaas die begaaf rlinge ge - krach jaar re waarbij groepen digitaal le krijge alle leerlingen ige t of oef 28 W ´t prof - geenschappe waarbij gele lk alle rk twikkling zijn. e bezig he vak begrijpe le be k t k leerlingvolgs we orming ge school is volop in ontwikkeling! De digit goed aan bij wijsbehoeft erlinge St ge ve f ge lf krijge wekelijk ch de digit ld eige en. W zijn ge oering lijk - groe gebie fi jn prof ge groe vlogen ga’ k jd van alle hele school. N oorgaande jare f ge aan he rk Cultuur - betrokkenheid 3.0 de school. e hebben onze samenwerking idsLodge gebreid: gymlessen worden orgd functi KidsLodge. ft gingsondewijs nóg aantreelijk gemaak gym jd leerkrach rk akn, z rlage fi jne bijk gheid. De ft slag geslagen gebie van opbrengsge r zijn goe ondewijsplanne groepen ff f worden inge wijscyclus van hoge eit.

Jaar o 2019 | Xx 3 Financiën Dit hoofdstuk bevat onder andere de fi nanciële doelstellingen en resultaten en de thema’s allocati e van middelen, onderwijsachterstandsmiddelen en werkdrukmiddelen. 3.1 Doelstellingen en resultaten fi nanciën In het jaar 2019 was er een negati ef resultaat van € 271.571 begroot. Het gerealiseerde resultaat is gunsti ger ten opzichte van het begrote tekort, nl. -/- € 203.142. Verder is door een extra nabetaling van het rijk in december een bedrag van € 283.557 ontvangen waardoor alsnog een positi ef resultaat is ontstaan van € 80.415. Deze nabetaling heeft als doel het opvangen van de sti jgende personele lasten in 2020 maar moet van de overheid in de baten over het boekjaar 2019 worden meegenomen. Er was bewust negati ef begroot omdat Fecti o voldoende algemene reserves heeft en deze in 2019 wilde inzett en ten behoeve van de nieuwe onderwijsvisie. Deze onderwijsvisie staat beschreven in het strategisch beleidsplan 2019-2023. De gestelde doelstellingen en ambiti es worden voor het overgrote deel vanaf het jaar 2020 opgepakt. Een representati ef voorbeeld voor 2019 is dat Fecti o vanuit haar visie ‘Fecti o geeft Ruimte’ faciliteiten beschikbaar heeft gesteld voor leerlingen die kortdurend of langdurend maatwerk nodig hebben in het onderwijs. Ook heeft Fecti o geld besteed aan extra formati e. In de gemeente Bunnik is er blijvend belangstelling voor onze scholen. Fecti o heeft hierop ingespeeld door extra formati e in te zett en voor het vormen van nieuwe groepen. In de gemeente Houten hebben enkele scholen te maken met krimp van het aantal leerlingen. Het is belangrijk dat ook krimpende scholen aantrekkelijk blijven voor nieuwe ouders. Om deze reden heeft Fecti o besloten in sommige gevallen niet direct het aantal groepen te verminderen en dus te werken met extra formati e. 3.2 Beleidsdoelen fi nanciën 2019 Kennis over Cogix behouden bij directeuren De fi nancieel medewerker is in 2019 bij nieuwe directeuren langs geweest om het systeem uit te leggen. Alle directeuren zijn op de hoogte en kunnen werken met Cogix. Verstevigen planning- en control-cyclus Gegevens inzake fi nanciën, personeel en kwaliteit zijn samengevoegd in een integrale managementrapportage. In het najaar van 2019 is een eerste versie van de managementrapportage uitgebracht. Beheersing van reële risico’s Er is in 2019 een begin gemaakt met het vernieuwen van het risicomanagement. In 2020 wordt het risicomanagement afgerond. 3.3 Treasury Treasury vindt plaats binnen de kaders van de ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’ en de in december 2018 aangevulde regeling. Deze regeling heeft t.o.v. 2016 een aanpassing van de defi niti e van lidstaat in relati e tot de voorwaarden met betrekking tot het aangaan van leningen. Bij het aantrekken van de benodigde middelen of het uitzett en van overtollige middelen wordt gehandeld naar de gestelde verplichti ngen. Het primaire doel van Treasury bij Fecti o is het beheren van fi nanciële risico’s. In 2019 is conform het statuut gehandeld, de liquide middelen zijn ondergebracht bij de Rabobank. De Rabobank heeft een AA-rati ng en voldoet daarmee aan de in 2019 geldende regeling en het eigen statuut. 29

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Financiën 3.4 Allocati e van middelen In de jaarlijkse kaderbrief, die als richtlijn voor de begroti ng wordt gebruikt, staat aangegeven hoe de beschikbare middelen over de scholen worden verdeeld. Voor de subsidie prestati ebox is de afspraak dat 60 procent naar bovenschools gaat en 40 procent naar de scholen. Van de subsidie passend onderwijs gaat 60 procent naar de scholen en 40 procent naar bovenschools. Verder worden de locati e-oversti jgende kosten verdeeld op basis van het leerlingaantal t-1 (identi ek zoals de bekosti ging voor personeel door het rijk wordt bepaald). Fecti o is door een bestuursbesluit een aantal jaar geleden eigen risicodrager geworden: de sti chti ng zet haar bespaarde premie in om de vervangingskosten bij ziekte bovenschools te dragen. 3.5 Onderwijsachterstandsmiddelen Fecti o ontvangt geen onderwijsachterstandsmiddelen dus dit is niet van toepassing. 3.6 Werkdrukmiddelen Financiële middelen De meeste scholen hebben het geld volledig besteed aan personeel. Dit hebben zij onder andere gedaan door onderwijsassistenten aan te stellen of meer uren te geven, vakdocenten zoals gymleraar of muziekleraar in te zett en of eventmanagers aan te nemen. Enkele scholen hebben chromebooks aangeschaft waardoor de verwerking van lessen door de leerlingen en het nakijken van opdrachten/toetsen digitaal gaat. Dit resulteert in lagere werkdruk omdat het de nakijkti jd van de docent verkort. Werkdrukmiddelen Verantwoording werkdrukmiddelen Primair Onderwijs Afstemming besteding werkdrukmiddelen Is het gesprek gevoerd met het team over de besteding? Heeft de PMR ingestemd met het voorstel voor de besteding 30 Besteding werkdrukmiddelen EUR Bedragen: x 1 Personeel Materieel ja ja 01-01-2019 t/m 31/12-2019 451.890 74.506 Niet fi nanciële middelen Er worden op scholen regelmati g gesprekken gevoerd over de werkdruk, dit gebeurt onder andere in talentgesprekken en in de gesprekken van het team. Hier wordt bijvoorbeeld besproken hoe de werkdruk wordt ervaren en wat de medewerkers kunnen doen om het te verlagen.

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Financiën Acti va Materiële vaste acti va Financiële vast acti va Vorderingen Liquide middelen Totaal acti va 31-12-2019 2.400.501 47.250 971.988 3.545.810 6.965.548 31-12-2018 Passiva 1.970.605 Eigen vermogen 97.465 Voorzieningen 822.458 Lang lopende schulden 4.094.549 Kortlopende schulden 6.985.076 Totaal passiva 3.7 Balans Bovenstaand wordt de verkorte balans per 31 december 2019 in vergelijking met 31 december 2018 weergegeven. Na de balans volgt een korte toelichti ng op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Materiële vaste acti va (MVA) De MVA is ten opzichte van vorig jaar met € 429.896 toegenomen. De sti jging is te verklaren doordat de investeringen in de MVA hoger waren dan de afschrijvingslasten. Er is in totaal voor € 953.274 geïnvesteerd in de MVA. Het grootste deel van de investeringen betreft inventaris en apparatuur (92%), de overige investeringen zijn de leermiddelen (6%) en een kleine verbouwing (2%). De totale afschrijvingslasten over 2019 waren € 513.320. Financiële vaste acti va (FVA) De FVA van Fecti o is € 47.250 en is gedaald ten opzichte van 2018. In de FVA is per balansdatum de vordering op het UWV ad. € 83.815 overgeboekt naar de kortlopende vorderingen omdat deze uitkering (inzake eerder uitbetaalde transiti evergoedingen) in 2020 zal worden ontvangen. Het huidige bedrag op de balans betreft alleen waarborgsommen voor apparaten zoals tablets en chromebooks. In 2019 zijn er meer gehuurde apparaten bijgekomen waardoor het bedrag aan waarborgsommen per balansdatum met € 33.600 is toegenomen. Vorderingen Fecti o heeft € 971.988 aan vorderingen uitstaan, dit is € 149.530 meer dan in 2018. De reden dat de vordering hoger is dan afgelopen jaar is onder andere omdat het te ontvangen bedrag ad. € 83.815 nu onder de kortlopende vorderingen is opgenomen zoals eerder beschreven bij de FVA. Verder is er een vergoeding van de Marnix te ontvangen voor de begeleiding van PABO-studenten. Daarnaast is er een nog te ontvangen bedrag van SOOSVOH voor de kwarti ermaker van de pilot 10 -14 jarigen over het 4e kwartaal 2019. De belangrijkste en grootste vordering (75%) blijft die 31-12-2019 4.107.404 883.899 158.707 1.815.538 6.965.548 31-12-2018 4.026.989 1.234.339 187.930 1.535.818 6.985.076 op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). In de periode augustus-december wordt minder dan 5/12 van de rijksbijdrage personeel ontvangen. Dit houdt in dat het overige deel in 2020 wordt betaald waardoor er een vordering op het ministerie OCW ontstaat. Dit wordt het betaalritmeverschil genoemd. Andere vorderingen hebben betrekking op de gemeenten Houten en Bunnik, overige debiteuren waaronder een kinderopvang en andere schoolbesturen en overlopende acti va. Verder zijn er ook vooruitbetaalde bedragen op bijvoorbeeld licenti es. Er is geen voorziening opgenomen voor oninbaarheid omdat er geen vorderingen zijn waaraan noemenswaardige risico’s verbonden zijn. Liquide middelen De omvang van de liquide middelen is in 2019 met € 548.739 afgenomen. Dit heeft vooral te maken met investeringen in de materiële vaste acti va (onderwijs) en het uitgevoerde groot onderhoud. Een nadere toelichti ng op de ontwikkeling van de liquide middelen staat weergegeven in het kasstroomoverzicht. Eigen vermogen Het eigen vermogen van Fecti o bestaat uit de algemene reserve, bestemmingsreserve personeel (BBO), bestemmingsreserve loonmaatregel 2020, bestemmingsreserve nulmeti ng en bestemmingsreserve ‘Fecti o geeft Ruimte’. Van het resultaat over 2019 is het extra ontvangen bedrag ad. € 283.557 toegevoegd aan de nieuwe bestemmingsreserve “Loonmaatregel 2020”. Dit bedrag is namelijk nodig om een éénmalige uitkering in februari 2020 te kunnen bekosti gen. In het loonakkoord van december is besproken dat het onderwijspersoneel in die maand een extra uitkering krijgt. Het positi eve resultaat van 2019 bedraagt € 80.415 echter de algemene reserves zijn afgenomen (met € 229.605) omdat het bedrag voor het loonakkoord een aparte bestemming heeft gekregen. Zie verder ook het onderdeel 5.12 “Bestemming van het resultaat” in de jaarrekening. 31

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Financiën - Algemene reserve Van het positi eve resultaat is € 229.605 ontt rokken aan de algemene reserve. Door deze mutati e heeft de sti chti ng per 31-12-2019 een algemene reserve van € 3.207.047. De algemene reserve is onder andere bestemd als buff er voor de sti chti ng bij eventuele fi nanciële tegenvallers. In 2019 is de algemene reserve afgenomen. De opzet is de schoolreserve aan te wenden als investering van de realisati e van de beleidsdoelen van het strategisch beleid (2019-2023) op schoolniveau. Het resultaat van de meerjarenbegroti ng 2020-2022 heeft dat zichtbaar aangetoond. Dit betekent dat de algemene reserve de komende jaren verder zal gaan dalen naar vooraf gesteld niveau en wordt geïnvesteerd in het verbeteren van het onderwijs. De meeste scholen hebben de beleidsplannen voor de komende vier jaar geschreven en in 2019 verwerkt in het schoolplan 2019-2023. De beleidsplannen en ontwikkelingen op alle Fecti oscholen zijn gericht op het behalen van de visie: Ruimte voor Talent, Groei en Lef. In het schoolplan wordt duidelijk hoe en waaraan een school haar reserve de komende drie jaar gaat uitgeven. In de bijlagen van het jaarverslag is een specifi cati e van de schoolreserves opgenomen. - Bestemmingsreserve personeel De bestemmingsreserve personeel is gestegen met € 44.609, hierdoor bedraagt deze reserve € 471.908 per 31-12-2019. Het doel van deze reserve is om kosten die voortvloeien uit regelingen vanuit de CAO, waar personeel gebruik van kan maken, op te vangen. - Bestemmingsreserve loonmaatregel 2020 De bestemmingsreserve loonmaatregel 2020 is gevormd om het in december jl. extra ontvangen subsidiebedrag te reserveren om in februari de extra salarisbetaling door middel van een éénmalige uitkering aan het onderwijspersoneel op te kunnen vangen. 32 - Bestemmingsreserve nulmeti ng De nulmeti ng bestemmingsreserve bedraagt € 103.411. Deze reserve is bedoeld om de afschrijvingslasten van de boekwaarde MVA op het moment van invoering van de lumpsumbekosti ging te dekken. - Bestemmingsreserve Fecti o geeft Ruimte Het saldo van de reserve ‘Fecti o geeft Ruimte’ van € 59.627 blijft ongewijzigd omdat vooral in 2020 invulling zal worden gegeven aan het beleid dat voortkomt uit het ontwikkelde strategisch beleidsplan 2019-2023. Voorzieningen - Jubileumvoorziening Fecti o heeft een jubileumvoorziening ter dekking van de jubileumgrati fi cati es bij een 25- en 40-jarig ambtsjubileum. Deze voorziening is in 2019 gestegen en bedraagt per 31-12-2019 € 245.861. De verklaring voor deze sti jging is dat de waarde mede is bepaald op basis van de nieuwe loonbedragen vanuit de CAO. Verder waren er dit jaar minder personeelsleden die een jubileum hebben gehad dan het bedrag van de dotati e dat is berekend om aan de voorziening toe te voegen. - Voorziening langdurig zieken Fecti o is eigen risicodrager voor ziektevervanging wat aanleiding is om een voorziening langdurig zieken te vormen. De verplichte doorbetaling van het loon voor een langdurig zieke medewerker kan vanaf de eerste ziektedag tot maximaal 2 jaar oplopen. Het percentage loon over het tweede jaar is 70 procent. De hoogte van deze voorziening is per 31-12-2019 € 44.848 en is gebaseerd op de huidige situati e van langdurig zieken. Jaarlijks zal deze voorziening opnieuw worden bepaald op basis van de situati e die op dat moment van toepassing is. De voorziening langdurig zieken valt onder de personele voorzieningen.

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Financiën - Voorziening onderhoud De derde en laatste voorziening van de sti chti ng is de voorziening voor het binnen- en buitenonderhoud van schoolgebouwen. Fecti o is juridisch eigenaar van de schoolgebouwen en daarmee verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen, met uitzondering van de scholen in een MFA. De MFA-scholen dragen de materiële bekosti ging af aan de desbetreff ende beheersti chti ng. De voorziening groot onderhoud is gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan (MOP) dat is opgesteld door een extern bedrijf. Er is in 2019 € 293.858 gedoteerd, méér dan het begrote bedrag van € 250.000. Dit omdat de actualisati e van de MOP begin 2019 was afgerond en aanleiding gaf om het jaarbedrag vanaf 2018 te verhogen. De voorziening is bepaald op een cyclus van 20 jaar terwijl dit voorheen 10 jaar betrof. Hierdoor komen ook de geplande uitgaven op lange termijn eerder in beeld. Aan groot onderhoud is € 584.772 besteed. De voorziening groot onderhoud bedraagt per 31-12-2019 € 509.898. Langlopende schulden De langlopende schulden bedragen € 158.707 en bestaan met name uit vooruit ontvangen investeringssubsidies van de gemeente (€ 131.287) en voor het resterende bedrag € 27.420 van andere subsidieverstrekkers (derden). De langlopende schulden zijn gedaald doordat er minder gemeentelijke subsidies worden verstrekt. Kortlopende schulden De kortlopende schulden per 31-12-2019 zijn € 1.815.538. De belangrijkste kortlopende schulden zijn salaris gebonden schulden zoals af te dragen loonheffi ng, pensioenpremies en nog te betalen vakanti egeld. De salaris gebonden schulden vormen 66% van de kortlopende schulden en worden eind januari en eind mei betaald. De overige kortlopende schulden bestaan uit het crediteurensaldo, nog te besteden lerarenbeurs en overlopende passiva zoals energiekosten, kosten inzake ingehuurde sportdocenten etc. Het totale bedrag van de kortlopende schulden is gestegen omdat de afdrachten van sociale lasten en loonbelasti ng zijn gesteg he openstaande crediteurensaldo hoger is dan het voorgaande jaar n r eg he op orgaande jaar n 33

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Financiën Realisati e 2019 Baten Rijksbijdragen OCenW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvesti ngslasten Overige instellingslasten Totaal lasten Saldo baten en lasten € 16.874.303 98.777 389.190 17.362.270 Begroti ng 2019 € 16.082.908 73.976 284.285 16.441.169 Verschil € 791.395 24.801 104.905 921.101 Realisati e 2018 € 16.159.018 140.726 337.498 16.637.242 Verschil € 715.285 -41.949 51.692 725.028 14.392.969 513.320 1.302.670 1.076.575 17.285.534 76.736 13.956.929 538.084 1.212.910 1.010.317 16.718.240 -277.071 436.040 -24.764 89.760 -66.528 567.294 353.807 13.569.606 446.994 1.209.920 1.012.038 16.238.559 398.683 823.362 66.326 92.750 64.537 1.046.975 -321.947 Financiële baten en lasten 3.679 Nett oresultaat 80.415 34 3.8 Baten en lasten Het kalenderjaar 2019 is afgesloten met een positi ef resultaat van € 80.415. Dit resultaat is lager dan vorig jaar en hoger dan begroot voor 2019. De belangrijkste reden hiervoor is de extra betaling in december door het rijk, een bedrag dat bestemd is voor de nieuwe afgesloten CAO. Andere redenen die het resultaat beïnvloeden zijn onder andere de hogere vergoedingen vanuit de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs, bijdragen voor zorgleerlingen vanuit de gemeente en externe inzet personeel voor vervanging en projecten. Daartegenover zijn er extra kosten gemaakt voor inhuur van onderwijspersoneel, hogere huisvesti ngslasten en ingezet onderwijsbeleid (licenti es leermethodes). In bovenstaande tabel een vergelijking van de staat van baten en lasten op basis van gerealiseerde en begrote baten en lasten voor 2019 en de gerealiseerde baten en lasten voor 2018. Rijksbijdrage OCW De rijksbijdrage OCW bestaat uit verschillende onderdelen zoals personeelsbekosti ging, materiële instandhouding en de reguliere vergoedingen vanuit de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. De ontvangen subsidie is € 16.874.303, dit is € 791.395 meer dan begroot en € 715.285 meer dan in 2018. Het is opvallend dat ondanks een krimp 5.500 -271.571 -1.821 351.986 4.153 402.836 -474 -322.421 van het aantal leerlingen er meer subsidie is binnengekomen dan afgelopen jaar. Oorzaken hiervan zijn de extra bekosti - ging in december, de werkdrukgelden en de verhoogde bijdrage per leerling vanuit de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Overige overheidsbijdragen De overige overheidsbijdragen bestaan met name uit gemeentelijke vergoedingen en zijn € 98.777. Dit is minder dan in 2018 maar wel meer dan begroot. De reden hiervoor is dat de vergoeding van de gemeente voor de voormalige taalklas in 2018 in de baten is verwerkt. Overige baten De overige baten ad. € 389.190 worden mede gevormd door verhuurinkomsten, ontvangen loonkosten van andere schoolbesturen die aangesloten zijn bij Transvita en inkomsten voor schoolopleiders vanuit Marnix. De overige baten zijn hoger dan vorig jaar en hoger dan begroot. Dit komt onder andere doordat er vanuit Fecti o aanzienlijk meer externe vervanging heeft plaatsgevonden bij andere aangesloten schoolbesturen in de Transvitapool. Verder zijn er bedragen ontvangen van SOOSVOH voor het project 10-14 jarigen. Daarnaast betreft het de verhuur van lokaalruimtes aan kinderopvang.

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Financiën Personele lasten De personele lasten zijn bijna geheel te verklaren door de lonen, salarissen en uitkeringen (93%). Overige personele lasten zijn kosten aan de arbodienst, preventi e, coaching en begeleiding personeel, begeleiding zorgleerlingen en nascholing personeel. In totaal waren de personele lasten voor 2019 € 14.392.969. De personele lasten zijn € 436.040 hoger dan begroot en € 823.362 hoger dan vorig jaar. Dit komt mede door het inzett en van de verhoogde ontvangen bedragen voor de werkdrukgelden in de vorm van onderwijsassistenten, vakdocenten en conciërges. Verder is het noodzakelijk geweest om extern onderwijzend personeel in te huren op het moment dat er geen eigen personeel of personeel uit de talentpool beschikbaar was. Tot slot is veel geïnvesteerd in professionalisering in de vorm van scholing mede ook als gevolg van het ingezett e strategisch beleid. Afschrijvingslasten De afschrijvingslasten zijn € 513.320, dit is € 24.764 lager dan begroot en € 66.326 hoger dan in 2018. De afschrijvingslasten zijn hoger dan in 2018 omdat er in 2019 veel gedaan is aan ICT in de vorm van nieuwe computers, touchscreens en printers. Huisvesti ngslasten De huisvesti ngslasten bestaan met name uit het uitvoeren van groot en klein onderhoud, de vergoeding van de MFA-scholen aan de beheersti chti ng, de schoonmaakkosten en de energiekosten. De huisvesti ngslasten voor 2019 waren in totaal € 1.302.670, dit is hoger dan begroot en ten opzichte van vorig jaar. Oorzaak hiervan is vooral de inhaaldotati e die in 2018 is doorgevoerd naar aanleiding van de actualisati e van de MOP. Dit laatste was begin 2019 afgerond op het moment dat de begroti ng 2019 al was goedgekeurd. Overige instellingslasten Onder overige instellingslasten vallen onderhoud inventaris, apparatuur, ICT (licenti es/beheer), leermiddelen, contributi es organisati es, reproducti e, verzekeringen en accountantskosten. De overige instellingslasten zijn met € 1.076.575 hoger dan de begrote overige instellingslasten van € 1.010.317 en ook hoger dan vorig jaar, € 1.012.038. De grootste componenten in deze kostenpost zijn de verbruiksmaterialen (onderwijsleerpakket) € 285.953, ICT-onderwijslicenti es methodes € 154.236, ICT-systeem (beheer) en administrati eve licenti es € 74.918, reproducti e € 67.801 en de fi nanciële en salarisadministrati e € 93.942. 35

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Financiën Financiële baten en lasten De rentebaten zijn lager dan begroot en ook lager dan vorig jaar. Reden voor deze relati ef lage fi nanciële baten en lasten is dat de rentevergoedingen op spaarrekeningen steeds minder worden. 3.9 Kengetallen Solvabiliteit 2019 2018 2017 PO 2018 59,0% 57,7% 55,8% 59,0 % Liquiditeit 2,5 3,2 3,0 2,5 Rentabiliteit Kapitalisati efactor 0,5% 2,4% 1,2% -/- 0,3 % *Cijfers PO gelden voor sector BO5, de sector waar Fecti o onder valt. Cijfers 2019 nog niet beschikbaar. In de bovenstaande tabel worden de kengetallen voor solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, kapitalisati efactor, weerstandsvermogen en huisvesti ngsrati o weergegeven. Daaronder worden de verschillende kengetallen beschreven en voor Fecti o besproken. De kengetallen uit de onderste rij betreff en de landelijk gemiddelden uit dezelfde onderwijssector. Solvabiliteit De solvabiliteit wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het totale vermogen. Op deze manier komt de fi nancieringsopbouw van de sti chti ng in beeld en wordt weergegeven in hoeverre Fecti o aan haar lange termijn verplichti ngen kan voldoen. De onderwijsinspecti e hanteert een ondergrens van 30%, Fecti o zit hier met haar 59% boven. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat de vermogenspositi e van de sti chti ng goed is en dat Fecti o aan haar lange termijn verplichti ngen kan voldoen. 36 Liquiditeit De liquiditeit geeft aan in hoeverre de sti chti ng aan haar korte termijn verplichti ngen kan voldoen. Dit wordt berekend aan de hand van de current rati o (verhouding tussen vlottende acti va en vlott ende passiva). De onderwijsinspecti e hanteert een ondergrens van 1. De current rati o voor Fecti o is 2,5. Dit betekent dat Fecti o ruimschoots aan de korte termijn verplichti ngen kan voldoen. De liquiditeitspositi e van de sti chti ng is hierdoor goed te noemen. Rentabiliteit De rentabiliteit geeft de relati e weer tussen het bedrijfsresultaat en de totale baten. Dit gebeurt door het bedrijfsresultaat te delen door de totale baten. Het bedrijfsresultaat bedraagt 0,5% van de totale baten. De rentabiliteit is positi ef omdat het bedrijfsresultaat van de sti chti ng positi ef was. Kapitalisati efactor De kapitalisati efactor wordt berekend door de acti va, zonder de MVA betreff ende gebouwen en terreinen, te delen door de totale baten. De kapitalisati efactor geeft een indicati e hoe rijk een schoolbestuur is. De kapitalisati efactor voor Fecti o is 39,2%, dit valt binnen de grens van de onderwijsinspecti e (35% - 60%). Voor Fecti o kan met enige voorzichti gheid worden uitgesloten dat de sti chti ng haar kapitaal niet voldoende of ineffi ciënt benut. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft de rol van het eigen vermogen als risicobuff er voor onvoorziene gebeurtenissen weer. Dit wordt berekend door het eigen vermogen minus de MVA te delen door de rijksbijdrage van het ministerie OCW. Het weerstandsvermogen van Fecti o is 10,1%. Dit percentage is hoog genoeg om aan te kunnen nemen dat er geen fi nanciële problemen verwacht worden. Huisvesti ngsrati o De huisvesti ngsrati o geeft een beeld van de huisvesti ngslasten ten opzichte van de totale lasten. De huisvesti ngslasten plus de afschrijvingen gebouwen en terreinen worden gedeeld door de totale lasten. De huisvesti ngsrati o is 7,6% en zit hiermee onder de signaleringsnorm van 10%. 39,2% 41,1% 39,9% 42,6 % Weerstandsvermogen 10,1% 12,7% 10,4% 13,0 % Huisvesti ngsrati o 7,6% 7,5% 7,5% 7,4 %

150 LEERLINGEN 428 LEERLINGEN Basisschool turijn jaar zich nog steeds verder aan het on ge twik we het afgelopen jaar v oor onderwijsassisten jaargroe onderwijsassis uning. inge daar - re groe Daarnaas ormgege PL (prof erge ft bij de ge aanschaf re groe digit f sepr 2019 geart. Ook ge e digit ge z burge programme gegree groe 1-8. doeling regelmati g the ge maart onde lijn daging. e gege 21e vaardighen. In wij gerich passende grijpe wij nog ge k gemaak wach ng knd schooljaar ver zijn beslag gaat krijgen. In wijs gemoderniseerd me digit adap waarbij beoogde e afge de rling. rlingen vanaf groe ige T jaar ge zijn ge ngels vanaf groe goe meege ng ge wijs - k ge nge langrijk zijn ge globalisering. de nge ge leerlinge groe we scholing eigen vaardigheidsnive Enge ge le ) eindniveau Engels in groep 8. W f jaar - z prof erge drie ga’ visie olge jaar wereldoriën bij visie wijz dagogische W georganisee waarbij werkwijz gedachgoe anjertraining c zijn anjertraining e rs krijge f me V ge f jl zijn jaar ges jde uurtje dage fruit of groe wat drink he schoolple acti f wogen jde gelden zijn onde inge n vaklerkracht gym. 37

Jaar o 2019 | Xx 4 Toekomst en continuïteit Het laatste hoofdstuk van het bestuursverslag bevat informati e over de toekomst. Verwachte leerlingaantallen, personele bezetti ng en fi nanciële resultaten worden onder andere beschreven. Tevens wordt het risicomanagement behandeld in dit hoofdstuk. 4A Gegevensset 4A.1 Gegevens personele bezetti ng en leerlingen De onderstaande grafi ek bevat het gerealiseerde aantal leerlingen op 1 oktober 2018 en 2019 en het geprognoti seerde aantal leerlingen op 1 oktober 2020, 2021 en 2022. 4A.2 Meerjarenbegroti ng Bij het opstellen van de meerjarenbegroti ng is rekening gehouden met de geprognoti seerde leerlingenaantallen, de verwachte personele bezetti ng en het strategisch beleid. Daarnaast is rekening gehouden met de informati e van het ministerie OCW rondom de ontwikkelingen over de rijksbijdrage die op de balansdatum bekend was. De toelichti ng op het begrote resultaat tegenover het gerealiseerde resultaat is gegeven in paragraaf 3.1 doelstellingen resultaten fi nanciën (p.27). Voor het jaar 2020 is corona een externe ontwikkeling die invloed heeft op de meerjarenbegroti ng. Echter wordt verwacht dat de fi nanciële impact van de coronacrisis minimaal is. In paragraaf 5.12 (gebeurtenissen na balansdatum) worden enkele voorbeelden gegeven van de fi nanciële gevolgen voor Fecti o m.b.t. corona. Op de volgende pagina wordt de meerjarenbegroti ng weergegeven. De onderstaande grafi ek bevat het werkelijk aantal ft e (inclusief vervangingen) in 2018 en 2019 en het geprognoti - seerde aantal ft e voor 2020, 2021 en 2022. 38

Jaarverslag KS Fectio 2019 | Toekomst en continuïteit Meerjarenbegroting Grootboekrekening 3.1. Rijksbijdragen Begroting 2019 3.2 Overige overheidsbijdrage en subsidies 3.5 Overige baten 3 Opbrengsten 4.1 Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige lasten 4 Kosten 5.1 Rentebaten 5.5 Rentelasten 5 Financiële baten en lasten 1 Resultaat 16.082.908 73.976 284.285 16.441.169 13.956.929 538.084 1.212.910 1.010.316 16.718.240 7.000 1.500 5.500 -271.571 Realisatie 2019 16.874.303 98.777 389.190 17.362.270 14.392.969 513.320 1.302.670 1.076.575 17.285.534 5.802 2.123 3.679 80.415 Begroting 2020 16.341.457 50.376 276.335 16.668.168 14.351.156 615.846 1.259.275 1.117.171 17.343.448 5.500 1.500 4.000 -671.280 Begroting 2021 15.978.653 40.469 273.935 16.293.057 13.770.657 611.358 1.241.412 1.022.472 16.645.899 4.000 1.500 2.500 -350.342 Begroting 2022 15.887.536 26.100 268.385 16.182.021 13.584.474 555.857 1.246.848 990.790 16.377.969 3.000 1.500 1.500 -194.448 Op basis van de meerjarenbegroting is ook een meerjaren balans opgesteld. De meerjarenbalans wordt hieronder weergegeven; Meerjarenbalans Rubriek 1 Activa Vaste Activa 1.2 Materiële vaste activa 1.3 Financiële vaste activa Vlottende activa 1.5 Vorderingen 1.7 Liquide middelen 2 Passiva Eigen Vermogen 2.1 Eigen Vermogen Vreemd Vermogen 2.3 Langlopende schulden 2.4 Kortlopende schulden 2.2 Voorzieningen Begroting 2019 6.745.288 2.381.260 2.367.610 13.650 4.364.028 807.458 3.556.570 6.745.288 3.644.497 3.644.497 3.100.791 156.821 1.515.818 1.428.152 Realisatie 2019 6.965.548 2.447.751 2.400.501 47.250 4.517.797 971.988 3.545.809 6.965.548 4.107.404 4.107.404 2.858.144 158.707 1.815.538 883.899 Begroting 2020 5.969.182 2.618.903 2.571.653 47.250 3.350.279 812.458 2.537.821 5.969.182 3.436.124 3.436.124 2.533.058 125.711 1.610.829 796.518 Begroting 2021 5.742.931 2.295.215 2.247.965 47.250 3.447.716 805.458 2.642.258 5.742.931 3.085.782 3.085.782 2.657.149 94.601 1.600.819 961.729 Begroting 2022 5.693.721 1.873.008 1.825.758 47.250 3.820.713 796.000 3.024.713 5.693.721 2.891.334 2.891.334 2.802.387 63.000 1.575.800 1.163.587 Hieruit blijkt dat de extra nabetaling in december door het rijk een tijdelijk effect heeft op het eigen vermogen van Fectio omdat dit bedrag al een vaste bestemming heeft in 2020 (loonmaatregel). 39

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Toekomst en conti nuïteit 4B Overige rapportages 4B.1 Rapportage intern beheersings- en controlesysteem De begroti ng is een taakstellend budget waarvoor de budgethouders gemandateerd zijn. Om de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij de budgethouders neer te kunnen leggen moeten zij voldoende mogelijkheden hebben om informati e te krijgen over de realisati e van de begroti ng en moeten zij de lasten kunnen beheersen. Zowel de personele mutati es als de materiële mutati es (facturen) worden digitaal doorgegeven en verwerkt in de administrati e. De realisati e is te benaderen via het online management informati esysteem COGIX. Hierin zijn de fi nanciële gegevens te raadplegen op het gebied van baten en lasten. De informati e wordt dagelijks ververst. Uiterlijk de 15e van de maand is de periode tot en met de vorige maand volledig geboekt en is betrouwbare informati e beschikbaar. Via het online informati esysteem is voor bestuur en scholen ook personele informati e beschikbaar in zowel omvang (ft e’s) als in geld (loonkosten). 4B.2 Risicomanagement Het risicomanagement wordt momenteel vernieuwd. Het begin is gemaakt, er is een lijst met relevante risico’s opgesteld. Momenteel zijn de Financieel Medewerker en de Business Controller bezig met bepalen hoe deze risico’s het beste beheerst kunnen worden. Er zijn vier mogelijkheden waaruit gekozen kan worden: vermijden van risico’s, overdragen van risico’s, beperken van kans en/of impact van risico’s en het accepteren van (rest)risico’s. Vermijden van risico’s - Aansprakelijkheid juridisch dichtti mmeren - Processen aanpassen of beëindigen - Scholen sluiten 40 Overdragen van risico’s - Verzekeringen afsluiten - Risicovolle acti viteiten onderbrengen in een aparte rechtspersoon - Risico’s overhevelen door samenwerkingsverbanden aan te gaan Beperken van kans en/of impact van risico’s - Aanstellen en onderhouden van excellent Administrati eve Organisati e personeel - Duidelijke beschrijving van risicovolle protocollen en/of processen - Consistente monitoring en evaluati e IMPACT Accepteren van (rest)risico’s - Bewaken van de balans tussen betaalbaarheid en onbetaalbaarheid van de beheersingsmaatregelen - Toereikende fi nanciële buff ers aanleggen en aanhouden Het laatste punt is het aanleggen en aanhouden van toereikende fi nanciële buff ers. Er zullen risico’s zijn die wij moeten accepteren en waarvoor wij een fi nanciële buff er moeten creëren. Op basis van de fi nanciële buff ers die wij aanhouden kunnen wij het minimale vermogen van de sti chti ng bepalen. Hieronder worden vijf relevante risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen voor Fecti o weergegeven. We beperken de vijf risico’s door consistente monitoring en evaluati e. Alle relevante risico’s zullen op deze manier worden weergegeven in het vernieuwde risicomanagement dat in 2020 wordt opgesteld. KANS

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Toekomst en conti nuïteit Omschrijving risico Lerarentekort Impact Kans Risico Maatregel Groot Groot Zeer groot Fecti o blijft acti ef in haar werving en selecti e om haar vaste formati e rond te krijgen. Er gaat geïnvesteerd worden in HRM waaronder aantrekkelijk werkgeverschap zoals secundaire arbeidsvoorwaarden. Verder maakt Fecti o gebruik van de mogelijkheid om vierdejaars studenten en zij-instromers in de formati e op te nemen. Omschrijving risico Tekort aan vervangers Impact Kans Risico Maatregel Groot Groot Zeer groot Fecti o is lid van Transvita en vangt hiermee ongeveer de helft van de vervangingen op. Blijven zoeken naar meerdere mogelijkheden om vervangingen op te vangen zoals inzet gepensioneerden of inhuur externen. Omschrijving risico Terugloop leerlingen Impact Kans Risico Maatregel Groot Middelgroot Groot In elke managementrapportage het leerlingaantal actualiseren en prognoti seren. Op basis hiervan waar nodig maatregelen nemen om groei of krimp (per school of sti chti ngsbreed) op te vangen. Omschrijving risico Werkdruk leraren/directi es Impact Kans Risico Maatregel Groot Middelgroot Groot Aannemen vakdocenten, eventmanagers etc. vanuit werkdrukgelden om druk bij leraren te verlichten. Gedurende 2019 is er elk kwartaal een fi nanciële rapportage opgeleverd aan de RvT die zij heeft besproken met de bestuurder. In de rapportage worden de actuele realisati e, de goedgekeurde begroti ng en eventuele verschillen aangegeven. Indien nodig worden verdiepende vragen gesteld door de RvT en worden deze toegelicht door de bestuurder. Deze rapportage is een belangrijk middel om toe te zien op de doelmati ge besteding van de rijksmiddelen. Na vier kwartaalrapportages volgt het jaarverslag en ook hier neemt het toezichthoudend orgaan de cijfers en de uitleg kriti sch door. De RvT heeft invloed op de begroti ng, kwartaalrapportages en het jaarverslag en heeft een duidelijke rol in de beheersing van fi nanciën. Omschrijving risico Onzekerheid renovati e, verbouw gebouwen en samenwerking met gemeente Impact Kans Risico Maatregel Groot Klein Middel groot Regelmati g contact/overleg met de gemeente inplannen over de status van eventuele nieuwbouw- of renovati ewerkzaamheden. 4B.3 Rapportage toezichthoudend orgaan De RvT is in 2019 zes keer bijeengekomen in regulier overleg met de bestuurder en daarnaast een aantal keer op specifi eke thema avonden. De belangrijkste onderwerpen en besluiten van 2019 staan vermeld in paragraaf 1.4. Het toezien op de doelmati ge inzet van middelen door de RvT begint met het vaststellen van de begroti ng. De RvT neemt de begroti ng kriti sch door, stelt vragen en stemt (eventueel na aanpassingen) de begroti ng vast. Twee leden van de RvT bereiden dit in detail in een aparte sessie met de bestuurder voor, tezamen met vertegenwoordiging vanuit het bestuursbureau. Daarna wordt de begroti ng behandeld in de reguliere RvT-vergadering en is goedkeuring verleend. Hiermee heeft de RvT ingestemd met de gestelde doelen en de daaraan gekoppelde fi nanciële onderbouwing. 41

353 LEERLINGEN 148 LEERLINGEN W elingen zijn tb school. We zien in de school een rusti sen n werkklimaat, in de klassen gr g gerich kinderen werken groepe igen groepsdoelen groep wijs eige - ve ggen af rgebie e organisat waarmee af borge inzichelijk prof voelbaar in onze school. W vaardighe - ling on igen ligt eige waardering W gym wegingsondewijs hoge ge vaklee nge jare op hoogwaardig gaan jare prof door amscholing, ngelstalige ng V rking me 42 Onz zijn jaardoe die zijn gelegd - ring ring van werking sel hoge kwalit he wijsaanbod, v twikkling igenaarschap he eige lee lerlinge le t erlingenaan erlinge or vier jaar. elingsgerich wijsschool (OgO) wij goe lingen opge he ge rlingen vakk geïnegree zijn vanuit olge ges gre gespre - vit egre themati ge ge nie aangeschaft gaan hoe f ingepas k groe volge iding bij geschiedenisondewijs OgO gre woordenschat hebbe we besloten onder methode aan t geegree re gaan mogelijkheden jaar onde erlijn elfandig me aange ‘ gebied onz OgO- ling goede ge de rlingvolgs OgO-schole ge transiti ge v erlinge - book mogelijkhe k bijv acti gaan - k de doorge de gaat. digit ge ulle ff gaan ouders ook age he aal van kind(eren). jen hebben nog inhoudelijk t vulle web gelanc hopen e frisse mee bij school bij van ng-/ nog ge drijf opdrach oor ge De ft augus Zij ft nquê ge bij - werkers e de ouders van de school. De uitkomsten hievan zijn inmiddels gedeeld besprok ti jde lav werk zijn mooie inzichen en aanbelinge oren gek

5 Jaarrekening De jaarrekening bevat een beschrijving van de grondslagen voor waardering van acti va, passiva en resultaatbepaling. Daarna worden deze acti va, passiva en resultaatbepaling uitvoerig en gespecifi ceerd weergegeven en toegelicht. 5.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO). Op basis van de RJO worden Titel 9 Boek 2 BW (Burgerlijk Wetboek) en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen en aanvullingen in de RJO). De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Acti va en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifi eke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenti es opgenomen. Met deze referenti es wordt verwezen naar de toelichti ng. Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroff en voor verwachte oninbaarheid. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen voor waardering van acti va, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Schatti ngen Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen is het belangrijk dat de leiding van de instelling zich over verschillende zaken een oordeel vormt en dat de leiding schatti ngen maakt die essenti eel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Als het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schatti ngen, inclusief de bijbehorende veronderstellingen, opgenomen bij de toelichti ng op de betreff ende jaarrekeningposten. Verbonden parti jen Alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden parti j. Tot slot worden ook de statutaire directi eleden, andere sleutelfuncti onarissen in het management van de instelling en nauwe verwanten aangemerkt als verbonden parti jen. Transacti es van betekenis met verbonden parti jen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt de aard en omvang van de transacti e toegelicht. Ook andere informati e die nodig is om inzicht te bieden zal worden vermeld. Materiële vaste acti va De materiële vaste acti va worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of tegen de vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar ti jdsgelang plaats op basis van de verwachte toekomsti ge gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op de balansdatum worden verwacht. Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven. Tevens zijn de acti veringsgrenzen vermeld. 43

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Jaarrekening Categorie afschrijvingstermijn in jaren Installati es Kantoormeubilair - bureaus en kasten Kantoormeubilair - stoelen Huishoudelijke apparatuur Schoolmeubilair - docentensets Schoolmeubilair - leerlingensets Onderwijskundige apparatuur ICT - servers en computers ICT - netwerk ICT - digitale schoolborden Leermiddelen en soft ware 15 20 10 5 20 15 5 4 10 8 8 afschrijvingspercentage per jaar 6,67% 5,00% 10,00% 20,00% 5,00% 6,67% 20,00% 25,00% 10,00% 12,50% 12,50% De gebouwen en terreinen worden opgenomen als er sprake is van economisch eigendom. Hiervan is sprake in het geval van eigen investeringen of van doordecentralisati e van de huisvesti ng. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Voor de toekomsti ge kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatt e bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt. Vlott ende acti va Vorderingen worden bij verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestati e. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten. Voorzieningen wegens oninbaarheid dienen in mindering te worden gebracht op de boekwaarde van de vordering. 44 Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een loopti jd korter dan 12 maanden. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve(s) en bestemmingsreserve(s) en/of -fonds(en). Hierin is tevens een segmentati e opgenomen naar publieke en private middelen. De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid die door het bestuur is aangebracht. acti veringsgrens in € 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Voorzieningen Algemeen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichti ngen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatt en. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatti ng van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichti ngen per balansdatum af te wikkelen. Tenzij anders vermeld worden de voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachti ng noodzakelijk zijn om de verplichti ngen af te wikkelen. Wanneer de verwachti ng is dat een derde de verplichti ngen vergoedt en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichti ng, dan wordt deze vergoeding als acti ef in de balans opgenomen. Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel. Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotati es ten laste van de staat van baten en lasten De ontt rekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreff ende voorziening.

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Jaarrekening Pensioenvoorziening Nederlandse pensioenregelingen De instelling heeft een aantal pensioenregelingen. De belangrijkste kenmerken van deze regelingen zijn: • Pensioengevende salarisgrondslag (eindloon, middelloon e.d.) • Afspraken over indexati e • Beschrijving belangrijkste kenmerken van de uitvoeringsovereenkomst • Wijze waarop pensioenregelingen zijn ondergebracht bij de pensioenuitvoerder (opf, bpf, verzekeraar) • Dekkingsgraad (2019, 97,8%) van de pensioenuitvoerder Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden verplichte, contractuele of vrijwillige basispremies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende acti va indien dit tot een terugstorti ng leidt of tot een vermindering van toekomsti ge betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichti ng op de balans opgenomen. Voorziening jubilea De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde met een disconteringsvoet van 1% van de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte salarissti jgingen en de blijfk ans. Voorziening langdurig zieken In verband met het eigen risicodragerschap voor ziektevervanging is er een voorziening getroff en voor langdurig zieken. De opbouw is gebaseerd op de verplichte doorbetaling aan personeelsleden voor een maximale duur van 2 jaar ná de eerste ziektedag. Voorziening onderhoud Fecti o hanteert voor de voorziening groot onderhoud een methodiek waarbij de kosten over het gehele onderhoudsplan van de onderwijspanden worden bepaald en deze ver volgens wordt gedeeld door de loopti jd van het onderhoudsplan. Deze systemati ek leidt ertoe dat er jaarlijks weliswaar een min of meer gelijkblijvende dotati e aan de voorziening groot onderhoud wordt gedaan, maar dat deze te laag of te hoog van omvang kan zijn in vergelijking met de RJ methodiek. Er wordt namelijk beperkt rekening gehouden met individuele onderhoudscomponenten met onderhoudscycli die doorlopen tot na de periode van de huidige onderhoudsplanning. Fecti o maakt gebruik van de overgangsregeling. De ti jdelijke regeling in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs is van toepassing op besturen die voor verslagjaar 2017 een methode van kostenegalisati e voor groot onderhoud hanteerden zoals hierboven beschreven. Daarbij is afgesproken dat de RJ-werkgroep Onderwijs van de Raad voor de Jaarverslaggeving in samenwerking met de sectorraden in de komende maanden een onderzoek uitvoert. De werkgroep zal hierbij worden ondersteund door een aantal betrokken schoolbesturen. Doel van dit onderzoek is te komen tot een verwerkingswijze in 2021 die aansluit bij de Richt lijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving waarbij rekening wordt gehouden met onderwijssector specifi eke aspecten. Langlopende schulden Langlopende schulden worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen de reële waarde. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamorti seerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aft rek van transacti ekosten. Onder deze post vallen onder meer vooruitontvangen investeringssubsidies. Deze subsidies moeten zichtbaar in mindering gebracht worden op de materiële vaste acti va of als schuld gepresenteerd worden onder vooruitontvangen investeringssubsidies. 45

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Jaarrekening Kortlopende schulden De overlopende passiva betreff en de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend en/of nog te betalen bedragen voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden zijn te plaatsen. Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamorti seerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aft rek van transacti ekosten. Dit is meestal de nominale waarde. Baten en lasten Het resultaat is het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Per school worden de baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico’s die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar zijn meegenomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserve(s) die door het bestuur is/ zijn bepaald. Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft . Overheidssubsidies Exploitati esubsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd of wanneer een gesubsidieerd exploitati etekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de sti chti ng de conditi es voor ontvangst kan aantonen. Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste acti va worden in mindering gebracht op het desbetreff ende acti ef en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten. 46 Personeelsbeloningen Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. De sti chti ng heeft de toegezegde pensioenregeling bij het bedrijfs takpensioenfonds in de jaarrekening verwerkt als verplichti ngenbenadering. Voor toegezegde bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basispremies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft de instelling geen verdere verplichti ngen uit hoofde van deze pensioenregelingen. De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende acti va als dit tot een terugstorti ng leidt of tot een vermindering van toekomsti ge betalingen. Afschrijvingen op materiële vaste acti va Materiële vaste acti va worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomsti ge gebruiksduur van het acti ef. De sti chti ng schrijft niet af over terreinen en vastgoedbeleggingen. Als een schatti ngswijziging plaatsvindt van de economische levensduur worden de toekomsti ge afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste acti va zijn inbegrepen onder de afschrijvingen. Financiële baten en lasten Rentebaten en rentelasten Rentebaten en rentelasten worden ti jdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de eff ecti eve rentevoet van de betreffende acti va en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transacti ekosten op de ontvangen leningen. Toelichti ng kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het resultaat als basis genomen. Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed. In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen aan het inzicht in de fi nanciering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om geldstromen te genereren.

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Jaarrekening 5.2 Balans per 31 december 2019, vergelijkende cijfers per 31 december 2018 (na verwerking resultaatbestemming) 1 1.1 1.1.2 1.1.2.1 1. 21.2. Activa VASTE ACTIVA Materiële vaste activ ac iva Gebouwen Terreinen 1.1.2.3 Inventaris en apparatuur 1.1.2.4. Overige materiële vaste activa 1.1.3 Financiële vaste activa 1.1.3.8 Overige vorderingen TOTAAL VASTE ACTIVA 1.2 1.2.2 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen 1.2.2.1 Debiteuren algemeen 1.2.2.2 Vorderingen op OCW 1.2.2.3 Vorderingen op gemeenten 1.2.2.10 Overige vorderingen 1.2.2.15 Overlopende activa overige 1.2.4 Liquide middelen 1.2.4.2 Tegoeden op bankmiddelen TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 3.545.810 3.545.810 4.517.798 4.094.549 4.094.549 4.917.006 25.593 727.804 21.667 3.750 193.173 971.988 27.204 720.779 19.452 - 55.023 822.458 47.250 47.250 2.447.751 97.465 97.465 2.068.070 149.529 6.349 1.972.920 271.703 2.400.501 149.127 6.885 1.519.470 295.123 1.970.605 31-12-2019 € € 31-12-2018 € € TOTAAL ACTIVA 6.965.548 6.985.076 47

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Jaarrekening 5.2 Balans per 31 december 2019, vergelijkende cijfers per 31 december 2018 (na verwerking resultaatbestemming) 2 Passiva 31-12-2019 € 2.1 Eigen vermogen mogen 2.1.1.1 Algemene reserve 2.1.1.21 2.2 2.2.1 2.2.3 2.3 2.3.7 2.4 2.4.4 2.4.8 2.4.9 Bestemmingsreserves (publiek) Voorzieningen Personele voorzieningen Voorziening groot onderhoud Langlopende schulden Overige langlopende schulden Kortlopende schulden Schulden aan OCW Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.4.10 Pensioenen 2.4.12 Overige kortlopende schulden 2.4.19 Overlopende passiva 3.207.047 900.357 4.107.404 3.436.652 590.337 4.026.989 € 31-12-2018 € € 290.709 593.190 350.235 884.104 883.899 1.234.339 158.707 187.930 158.707 187.930 3.517 - 399.059 551.343 189.920 5.457 666.244 1.815.538 222.775 527.289 145.058 8.208 632.488 1.535.818 TOTAAL PASSIVA 6.965.548 48 6.985.076

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Jaarrekening 5.3 Staat van baten en lasten 2019, vergelijkende cijfers 2018 € 2019 € 3 Baten 3.1 Rijksbijdragen 3.2 Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden 3.5 Overige baten Totaal baten 4 Lasten 4.1 Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige lasten Totaal lasten 14.392.969 513.320 1.302.670 1.076.575 17.285.534 76.736 6 Financiële baten en lasten Nettoresultaat 3.679 80.415 13.956.929 538.084 1.212.910 1.010.317 16.718.240 -277.071 5.500 -271.571 13.569.606 446.994 1.209.920 1.012.038 16.238.559 398.683 4.153 402.836 16.874.3033 98.777 389.190 17.362.270 16.082.908 73.976 284.285 16.441.169 16.159.018 140.726 337.498 16.637.242 Begroot 2019 € € 2018 € € 49

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Jaarrekening 5.4 Kasstroomoverzicht 2019 Omschrijving Kasstromen uit operationele activ ac iviteiten one bedrijfsuitoefening Resultaat uit gewone be Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat Aanpassingen voor afschrijvingen Aa Aanpassingen voor waardeveranderingen Toename (afname) van voorzieningen Overige aanpassingen voor aansluiting met het bedrijfsresultaat Totaal van aanpassingen voor aansluiting met het bedrijfsresultaat Veranderingen in werkkapitaal Toename (afname) van kortlopende vorderingen Toename (afname) van kortlopende schulden Totaal van veranderingen in werkkapitaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstromen uit investeringsactiviteiten Verwerving van financiële vaste activa Verwerving van materiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstromen uit financieringsactiviteiten Toename langlopende schulden Aflossing langlopende schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Toename (afname) van liquide middelen Realisatie € 76.736 513.320 10.057 -350.440 249.674 -149.530 279.721 130.191 379.864 5.802 -2.123 383.543 50.215 -953.274 -903.059 0 -29.223 -29.223 -548.739 2018 Realisatie € 398.683 446.994 0 44.167 889.844 109.011 60.903 169.914 1.059.758 5.614 -1.461 1.063.911 -92.665 -400.127 -492.792 10.721 -31.110 -20.389 550.730 50

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Jaarrekening 5.5 Toelichti ng op de onderscheiden posten van de balans 1 Activt a 1.1 Vaste activa 1.1.2 Materiële vaste activa Schoolgebouw(en) De door de stichting beheerde schoolgebouwen zijn economisch wel, doch juridisch geen eigendom van de stichting. cht van de onder ons bestuur staande scholen verwijzen wij naar het bestuursverslag. e Voor een overzicht van Verloopoverzicht materiële vaste activa 2019 rloop Gebouwen Terreinen Inventaris en apparatuur Overige materiële vaste activa Totaal materiële vaste activa € € Verkrijgings- of vervaardigingsprijs begin van de periode Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen begin van de periode Materiële vaste activa begin van de periode Verloop gedurende de periode Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Afschrijving op desinvesteringen Mutatie gedurende de periode Stand aan het eind van de periode Verkrijgings- of vervaardigingsprijs aan het einde van de periode Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen einde van de periode Materiële vaste activa aan het einde van de periode 206.681 -57.554 149.127 13.863 - -13.461 - 402 220.544 -71.015 149.529 10.732 -3.847 6.885 € 3.716.607 -2.197.137 1.519.470 - - -537 - -537 10.732 -4.383 6.349 878.173 -134.220 -414.664 124.162 453.451 4.460.559 -2.487.639 1.972.920 € 1.037.578 -742.455 295.123 61.238 - -84.659 - -23.421 1.098.817 -827.114 271.703 € 4.971.598 -3.000.993 1.970.605 953.274 -134.220 -513.320 124.162 429.896 5.790.652 -3.390.151 2.400.501 De investeringen in 2019 hebben vooral betrekking op ICT (€ 483.120). Andere investeringen zijn gedaan in meubilair (€ 236.368), apparatuur (€ 158.685). De desinvesteringen 2019 hebben betrekking op de vervanging van de printers. 1.1.3 Financiële vaste activa Verloopoverzicht financiële vaste activa 2019 Vorderingen op OCW € Financiële vaste activa, posten 51 Stand aan het begin van de periode Financiële vaste activa beginperiode Verloop gedurende de periode Investeringen en verstrekte leningen Desinvesteringen en aflossingen Stand aan het eind van de periode Financiële vaste activa aan het einde van de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.465 39.225 -89.440 47.250 97.465 39225 -89440 47.250 periode De financiële vaste activa heeft voor € 47.250 betrekking op afgegeven waarborgsommen op het gebruik van tablets die bij enkele leermethodes ter beschikking worden gesteld. De vordering ad € 89.440 op het UWV is per balansdatum opgenomen onder de vlottende activa omdat deze in 2020 zal worden ontvangen (betreft uitbetaalde transitievergoedingen bij ontslag). Vorderingen op gemeenten € Effecten € Overige vorderingen € Totaal financiële vaste €

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Jaarrekening 1.2. 1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.2 1.2.2.3 1.2.2.10 Vlottende activa 31-12-2019 € Vorderingen Debiteuren algemeen Vorderingen op OCW Vorderingen op gem Overige vord Subtotaal vorderingen ta 1.2.2 Overlopende activa 1.2.2.12 1.2.2.14 1.2.2.15 Vooruitbetaalde kosten Te ontvangen interest Overlopende overige activa * Totaal overlopende activa Totaal van vorderingen 1.2.4 1.2.4.2 1.2.4.2 Liquide middelen Tegoeden op bankrekeningen Tegoeden op (vermogens-) spaarrekeningen Liquide middelen 689.384 2.856.426 3.545.810 393.480 3.701.069 4.094.549 Op de vermogensspaarrekening is het saldo € 2.500.000. Hiervan is 25% kosteloos opneembaar. De rentevergoeding op deze spaarrekening is 0,2%. emeenten deringen 25.593 727.804 21.667 3.750 778.815 46.430 5.802 140.941 193.173 971.988 * in deze vorderingen zit met name het te ontvangen bedrag van het UWV ad € 89.440. 27.204 720.779 19.452 0 767.435 46.409 5.614 3.000 55.023 822.458 31-12-2018 € 52

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Jaarrekening 2 2.1 Passiviva Eigen vermogen 2.1.1. Groepsvermogen 2.1.1.1 Algemene reserve To aal algt al algemene reserve 2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) 2.1.1.2 Reserve BAPO / BBO 2.1.1.2 Reserve Loonmaatregel 2020 * 2.1.1.2 Reserve nulmeting 2.1.1.2 Reserve Fectio geeft ruimte ** Totaal bestemmingsreserves publiek Stand per 01-01-2019 € 3.436.652 3.436.652 Stand per 01-01-2019 € 427.299 - 103.411 59.627 590.337 Stand per 01-01-2019 € Totaal eigen vermogen 4.026.989 Resultaat 2019 € -229.605 -229.605 Resultaat 2019 € 44.609 283.557 -18.146 - 310.020 Resultaat 2019 € 80.415 Overige mutaties € - Overige Stand per mutaties 31-12-2019 € € - - Overige 3.207.047 3.207.047 Stand per € mutaties 31-12-2019 € - - - - 471.908 283.557 85.265 59.627 - 900.357 Stand per 31-12-2019 € 4.107.404 * Deze reserve zal per 31 december 2020 naar € 0,00 worden gebracht. * Dit saldo blijft ongewijzigd omdat het ingezette nieuwe strategisch beleid vooral in 2020 zijn financiële uitwerking zal krijgen. 2.2 Voorzieningen Stand per 01-01-2019 2.2.1 Personeelsvoorzieningen € 2.2.1.4 Voorziening jubilea 2.2.1.6 Voorziening langdurig zieken 2.2.3 2.2.3 Totaal personeelsvoorzieningen Voorziening Groot onderhoud Voorziening groot onderhoud Totaal voorziening Groot Ondhoud Totaal voorzieningen 222.623 127.612 350.235 € 37.038 - 37.038 € -13.800 -82.764 -96.564 € 245.861 44.848 290.709 Dotatie Onttrekking Stand per 31-12-2019 Kortlopende Langlopende deel < 1 jaar € 24.398 44.848 69.246 deel > 1 jaar € 221.463 - 221.463 884.104 884.104 1.234.339 293.858 293.858 330.896 -584.772 -584.772 -681.336 593.190 593.190 883.899 487.118 487.118 556.364 106.072 106.072 327.535 53 Bij de voorziening jubilea is de rentemutatie naar contante waarde op basis van 1% meeberekend. De opbouw van de voorziening voor langdurig zieken is gebaseerd op de verplichte doorbetaling aan personeelsleden voor de maximale duur van 2 jaar ná de eerste ziektedag. De onderhoudsvoorziening is gebaseerd op een meerjarig onderhoudsplan dat is opgesteld door een externe partij. De dotatie aan deze voorziening is bepaald vanuit het plan waarbij er over een periode van 20 jaar is doorgerekend. Bij de Van Harte School zijn alleen de onderhoudszaken voor de komende 3 jaar meegenomen in verband met een geplande nieuwbouw / renovatie.

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Jaarrekening 2.3 .3 Langlopende schulden Stand per 2.3.77 2.3.7 2.3.7 Vooruitontvangen investeringssubsidies Investeringssubsidie gemeen teringssubsidies overige Investeringss Totaal To 2.4 2.4.4 2.4.4 2.4.8 2.4.8 vooruitontvangen investeringssubsidies Kortlopende schulden Schulden aan OCW Schulden aan OCW Totaal Schulden aan OCW Crediteuren Crediteuren Totaal Crediteuren 2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.4.9 Loonheffing 2.4.9 Premies sociale verzekeringen Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 2.4.10 Pensioenen 2.4.10 Schulden terzake van pensioenen Totaal pensioenen 2.4.12 Overige kortlopende schulden 2.4.12 Te betalen salarissen 54 Totaal overige kortlopende schulden Overlopende passiva € 2.4.14 Vooruitontvangen subsidies OCW 2.4.17 Vakantiegeld 2.4.16 Vooruitonvangen bedragen 2.4.19 Overige overlopende passiva Totaal overlopende passiva Totaal kortlopende schulden 29.583 448.261 94.229 94.171 666.244 1.815.538 31-12-2019 € 189.920 189.920 31-12-2019 € 5.457 5.457 31-12-2019 € € 41.398 403.947 89.212 97.931 632.488 1.535.818 31-12-2018 € € 31-12-2018 € 8.208 8.208 187.930 - -29.223 158.707 126.087 - emeente 01- -201901-201 € 152.486 35.444 Ontvangen investeringsvest vang - subsidiess € - -/- 31-12-2019 € € -21.199 -8.024 131.287 27.420 € 104.427 21.660 € - - Vrijval subsidies Stand per Looptijd > 1 jaar Looptijd > 5 jaar 31-12-2019 € 3.517 3.517 31-12-2019 € 399.059 399.059 31-12-2019 € 517.874 33.469 551.343 € 31-12-2018 € 145.058 145.058 € € 31-12-2018 € 488.245 39.044 527.289 € € 31-12-2018 € 222.775 222.775 € € € 31-12-2018 € - - €

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Jaarrekening 5.6 Toelichti ng op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 3 3.1 Bateen Rijksbijdragen 3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 3.1.2.1 Overige subsidies OCW 3.1.3.1 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage nden Samenwerkingsverbanden Totaal rijksbijdragen k 3.2 3.2.2.2 Overige gemeentelijke bijdragen en - subsidies Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.5 Overige baten Opbrengst verhuur Externe inzet personeel Ouderbijdragen 3.5.10 Overige Totaal overige baten Totaal baten 98.777 98.777 2019 € 95.083 128.447 9.444 156.217 389.190 17.362.270 € Begroot 2019 € 104.860 110.000 16.300 53.125 284.285 16.441.169 73.976 73.976 2018 € € 83.732 119.481 9.380 124.905 337.498 16.637.242 € 140.726 140.726 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 2019 € 15.184.344 1.086.046 603.912 16.874.303 € Begroot 2019 € 14.746.224 826.741 509.943 16.082.908 2018 € € 14.856.529 744.784 557.705 16.159.018 € 2019 € € Begroot 2019 € 2018 € € € 4 4.1 4.1.1 4.1.1.1 Lasten Personeelslasten Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten Lonen en salarissen 4.1.1.2 Sociale lasten 4.1.1.3 4.1.1.4 Premies Participatiefonds Premies Vervangingsfonds 4.1.1.5 Pensioenlasten Totaal lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 4.1.2 Overige personele lasten 4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 4.1.2.2.1 Kosten inhuur derden 4.1.2.2.2 Externe begeleiding leerlingen 4.1.2.2.3 Kosten vervangingen via Transvita 4.1.2.3.1 Kosten BGZ, Arbozorg en -begeleiding 4.1.2.3.2 Nascholing team / individueel 4.1.2.3.3 Overig Totaal overige personele lasten 4.1.3 4.1.3.3 Ontvangen vergoedingen Overige uitkeringen Af: Uitkeringen Totaal personele lasten FTE In het jaar 2019 waren er gemiddeld 198 FTE in dienst (2018: 192). De 198 FTE bestaat uit de volgende functiecategorieën; FTE 17 DIR, FTE 158 OP en FTE 23 OOP. 281.760 281.760 14.392.969 -45.726 468.482 135.466 75.541 80.362 385.188 137.151 1.236.463 - - 13.956.929 2019 € 10.072.304 1.395.812 355.910 4.408 1.609.831 13.438.265 15.000 287.075 73.100 78.000 89.370 305.400 301.350 1.149.295 265.621 265.621 13.569.606 € Begroot 2019 € 9.695.634 1.379.000 431.000 10.000 1.292.000 12.807.634 147.666 176.246 84.691 71.580 64.131 277.241 107.184 928.740 2018 € € 9.768.681 1.390.383 434.379 10.829 1.302.215 12.906.487 € 55

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Jaarrekening 4.2 Afschrir jvingen 2019 € 4.2.2.1 Gebouwen en terreinen Innventaris en apparatuur 4.2.2.2 4.2.2.3 Overige materiële vaste activa Totaal afschrijvingen 4.3 4.3.1 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 Huisvestingslasten Huurlasten (incl. medegebruik MFA's) Onde erhoudslasten (klein onderhoud) Energie en water Schoonmaakkosten Belastingen en heffingen inzake huisvesting Dotatie voorziening onderhoud 4.3.8.1 Tuinonderhoud 4.3.8.2 Bewaking / beveiliging 4.3.8.3 Overige huisvestingslasten Totaal huisvestingslasten 13. 97 997 414.664 84.659 513.320 2019 € 482.936 42.819 131.830 258.549 33.953 293.858 29.793 4.836 24.097 1.302.670 € Begroot 2019 € 483.412 43.000 139.200 237.884 26.965 249.999 26.900 4.050 1.500 1.212.910 € Begroot 2019 € 15.561 411.488 111.035 538.084 2018 € € 445.747 47.016 125.543 233.942 24.792 293.858 23.941 4.851 10.229 1.209.920 € 2018 € € 13.723 338.643 94.628 446.994 € 4.4 4.4.1.1 4.4.1.2 4.4.1.3 4.4.1.4 Overige lasten 2019 € Administratie en beheer Reis- en verblijfkosten Telefoon- en portokosten Kantoorartikelen Totaal administratie- en beheerslasten 4.4.3.1 4.4.3.2 4.4.3.3 Inventaris, apparatuur en leermiddelen Bibliotheek / mediatheek Toetsen en testen Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen 4.4.5.1 4.4.5.2 4.4.5.3 4.4.5.4 4.4.5.5 4.4.5.6 4.4.5.7 4.4.5.8 4.4.5.9 Wervingskosten Representatiekosten Buitenschoolse c.q. bijzondere activiteiten Contributies Abonnementen Medezeggenschapsraad Verzekeringen Overige Reproductiekosten, drukwerk, schoolgids 4.4.5.10 Culturele vorming Totaal overige Totaal overige lasten 56 3.329 372 14.442 30.733 18.854 4.437 8.760 80.447 67.801 41.975 271.150 1.076.575 132.962 5 21.184 6.734 160.886 625.383 10.351 8.806 644.540 1.170 850 14.130 33.605 18.513 11.263 13.120 71.719 68.934 21.750 255.054 1.010.317 575.314 11.650 12.980 599.944 4.982 1.474 15.061 43.230 13.619 4.275 10.475 57.993 76.004 35.348 262.462 1.012.038 € Begroot 2019 € 134.237 300 18.257 2.525 155.319 574.507 8.926 11.295 594.728 2018 € € 134.570 295 16.185 3.799 154.849 €

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Jaarrekening In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1.1) ten laste van het resultaat gebracht: 2019 er € 4.4.1.4 .1.a Controle van de jaarrekening en bekostigingggevens Bovenstaande honoraria betreffen uits Wta (Wet toezicht accountants 13.310 13.310 € Begroot 2019 € 13.310 13.310 luitend de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door Astrium zoals bedoeld in art.1, lid 1a untantsorganisaties). De kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en omzetbelasting. 2018 € € 17.451 17.451 € Totaal Lasten 17.285.534 Saldo baten en lasten 76.736 16.718.240 -277.071 16.238.559 398.683 6 6.1.1 6.2.1 Financiële baten en lasten 2019 € Rentebaten Rentelasten Totaal financiële baten en lasten Nettoresulaat 5.802 -2.123 3.679 80.415 € Begroot 2019 € 7.000 -1.500 5.500 -271.571 2018 € € 5.614 -1.461 4.153 402.836 € 57

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Jaarrekening 5.7 Verantwoording subsidies G1 Verantwoordding G1-B.1v2 Subsibs dies zonder verrekeningsclausule, uitgebreid Omschrijviing Kenmerk Studieverlof 2018 Studieverlof 2018 Studieverlof 2018 Studieverlof 2018 Studieverlof 2018 Studieverlof 2018 Studieverlof 2018 Studieverlof 2019 Studieverlof 2019 Studieverlof 2019 Studieverlof 2019 Studieverlof 2019 Studieverlof 2019 928075-1 928096-1 928545-1 928936-1 928950-1 928872-1 950-1 92 Toewijzing Datum 20-09-2018 20-09-2018 20-09-2 018 -09-2018 220-09-2018 20-09-2018 20-09-2018 TVKS17011 20-09-2018 1006119-1 1006500-1 1006430-1 1006263-1 1007308-1 1007243-1 20-09-2019 20-09-2019 20-09-2019 20-09-2019 20-09-2019 20-09-2019 Totaal G1 Verantwoording G1-B.2v2 Subsidies zonder verrekeningsclausule, uitgebreid Omschrijving Kenmerk Zij-instroom Zij-instroom Zij-instroom 1027225 1000193 994526 Toewijzing 20-12-2019 20-06-2019 20-04-2019 Totaal Datum van toewijzing € Bedrag Ontvangen t/m Besteed in 2018 € 20.000 20.000 20.000 60.000 - - - - € - - - - 2018 01-01-2019 € Stand Ontvangen in 2019 € - - - - 20.000 20.000 20.000 60.000 Besteed in 2019 ultimo 2019 € 20.000 20.000 16.483 56.483 Stand Prestatie afgerond Ja / Nee € - - 3.517 3.517 Ja Ja Nee van toewijzing € 10.354 12.093 12.093 7.558 8.616 7.898 12.348 7.860 8.049 7.256 12.093 7.558 7.898 121.674 Bedrag Ontvangen t/ma 2018 € 10.354 12.093 12.093 7.558 8.616 7.898 12.348 - - - - - - 70.960 Besteed in 2018 € 4.314 5.037 5.037 3.149 3.590 3.291 5.145 - - - - - - 29.563 01-01-2019 € Stand Ontvangen in 2019 € 6.040 7.056 7.056 4.409 5.026 4.607 7.203 - - - - - - 41.397 - - - - - - - 7.860 8.049 7.256 12.093 7.558 7.898 50.714 Besteed in € 2019 ultimo 2019 € 6.040 7.056 7.056 4.409 5.026 4.607 7.203 3.275 3.354 3.023 5.039 3.149 3.291 41.397 Stand Prestatie afgerond Ja / Nee - - - - - - - 4.585 4.695 4.233 7.054 4.409 4.607 29.583 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee 58

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Jaarrekening 5.8 Verbonden parti jen Verbonden pa ai partijen met belang in bevoegd gezag Statutaire naam Stichting Beheer Het Palet Stichting Beheer MFA Werkhoven Beheersstichting MFA Limes Stichting MFA Kersentuin Profi Pendi Samenwe t am erkingsverband PO Samenwerkingsverband ZOUT College de Heemlanden Stichting Stichting Stichting Stichting Stichting Stichting Stichting Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige Met betrekking tot de Stichting Beheer Het Palet, Stichting Beheer MFA Werkhoven, Beheersstichting MFA Limes en Stichting MFA Kersentuin willen wij opmerken dat één van onze scholen onder deze beheersstichtingen valt en dat zij jaarlijks het gebouwafhankelijke deel van de materiële instandhouding aan deze stichtingen overdraagt. Met deze bijdragen wordt het gebouw, waarin de betreffende school zit, onderhouden. Met betrekking tot College de Heemlanden die onder de Stichting voor Open Oecumenische Scholen Voortgezet Onderwijs in Houten (SOOSVOH) valt is er een projectmatige samenwerking in het kader van onderwijs voor 10 tot 14 jarigen kinderen. Statutaire zetel Odijk Werkhoven Houten Bunnik Nieuwegein Zeist Houten Deelname Code percentage 4 4 4 4 4 4 4 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 59

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Jaarrekening 5.9 WNT: wet normering bezoldiging topfuncti onarissen publieke sector en semi publieke sector Algemeen Complexiteitspunten Complexiteitspunten gemiddelde totale baten Complexiteitspunten gemiddeld aant n Totaal aantal complexiteitspunten Bezoldigingsklasse Bezoldigingsmaximum Afwijkende bezoldigingsklasse Afwijkend bezoldigingsmaximum Toelichting op de WNT tal leerlingen, deelnemers of studenten Complexiteitspunten gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 4 3 1 8 C 138.000 Niet van toepassing Niet van toepassing 01-01-2019 t/m 31-12-2019 60

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Jaarrekening WNT: wet normering bezoldiging topfuncti onarissen publieke sector en semi publieke sector De WNT is van toepassing op KS Fecti o . Het voor KS Fecti o toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 138.000 (Bezoldigingsklasse C). 1. Bezoldiging topfuncti onarissen 1a. Leidinggevende topfuncti onarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfuncti onarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functi evervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functi e nog 4 jaar als topfuncti onaris worden aangemerkt. bedragen x € 1 n Functiegegevens5 Aanvang6 en einde functievervulling in 2019 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7 Dienstbetrekking?8 Bezoldiging9 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10 -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag11 Bezoldiging Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan12 Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling13 Gegevens 201814 bedragen x € 1 Functiegegevens5 Aanvang6 en einde functievervulling in 2017 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7 Dienstbetrekking?8 Bezoldiging9 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10 Bezoldiging Dhr. R.A. Boerman Bestuurder 01/01 –31/12 0,8 ja 89.949 15.674 105.623 110.400 N.v.t. 110.400 N.v.t. N.v.t. Dhr. R.A. Boerman Bestuurder 01-01 - 31-12 0,8 ja 90.346 14.300 104.646 61 106.400 104.646 1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12 1 N.v.t.

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Jaarrekening WNT: wet normering bezoldiging topfuncti onarissen publieke sector en semi publieke sector 1c. Toezichthoudende topfuncti onarissen. bedrad gen x € 1 Functiegegevens2 Aanvang en einde functievervulling in 2019 Bezoldiging Totale bezoldiging3 Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum4 d -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag5 Bezoldiging Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan6 Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling7 Gegevens 2018 bedragen x € 1 Functiegegevens2 Aanvang en einde functievervulling in 2018 Bezoldiging Totale bezoldiging3 Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum4 5.000 13.800 N.v.t. 5.000 N.v.t. N.v.t. 5.000 13.800 N.v.t. 5.000 N.v.t. N.v.t. Mw. A.M.L. van Leeuwen Voorzitter 01/01 - 31/08 01 Dhr. J.A. Brink Dhr. E.A.P. Schouten Lid 01/01 -31/12 Mw. A.M.L. van Leeuwen Voorzitter Dhr. J.A. Brink Lid 31/01 - 31/12 31/01 - 31/08 Dhr. E.A.P. Schouten Lid 01/01 - 31/12 7.500 3.334 19.350 8.600 5.000 12.900 bedragen x € 1 Dhr. P. van der Ven Functiegegevens2 Aanvang en einde functievervulling in 2019 Bezoldiging Totale bezoldiging3 Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum4 -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag5 Bezoldiging Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan6 62 Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling7 Gegevens 2018 bedragen x € 1 Functiegegevens2 Aanvang en einde functievervulling in 2018 Bezoldiging Totale bezoldiging3 Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum4 Dhr. P. van der Ven Lid 31/01 - 31/08 Dhr. E.I.R. van der Zande Lid 01/01 - 31 /12 Mw. A.G.J.M. Graven Lid 01/01 - 31/12 5.000 5.000 13.800 N.v.t. 5.000 N.v.t. N.v.t. 13.800 N.v.t. 5.000 N.v.t. N.t. Dhr. E.I.R. van der Zande Lid 31/01 - 31/12 Mw. A.G.J.M. Graven Lid 01/ 31/2 3.333 5.000 8.600 12.900 1.667 4.300

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Jaarrekening WNT: wet normering bezoldiging topfuncti onarissen publieke sector en semi publieke sector bedragen x € 1 Functiegee gevens2 Aanvang en einde functnc ievervulling in 2019 Bezoldiging Totale bezoldiging3 Individueel toepasselijke m bezoldigingsmaximum4 -/- Onverschuld Bezoldiging Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan6 Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling7 Gegevens 2018 bedragen x € 1 Functiegegevens2 Aanvang en einde functievervulling in 2018 Bezoldiging Totale bezoldiging3 Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum4 nog niet terugontvangen bedrag5 digd betaald en Dhr. W.P.G.M. van der Helm Dhr. W.P.G.M. van der Helm Lid Voorzitter 01/01 - 31/08 01/09 - 31/12 Dhr. D.A. Jolly Lid 01/09 - 31/12 2.917 2.500 9.200 N.v.t. 2.917 N.v.t. N.v.t. Dhr. W.P.G.M. van der Helm Lid 01/09 - 31/12 6.900 N.v.t. 2.500 N.v.t. N.v.t. 1.667 4.600 N.v.t. 1.667 N.v.t. N.v.t. 1.667 4.300 1d. Topfuncti onarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functi e nog 4 jaar als topfuncti onaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder N.v.t. 1e. De totale bezoldiging van een topfuncti onaris alsmede degene die op grond van zijn/haar voormalige functi e nog 4 jaar als topfuncti onaris wordt aangemerkt, voor al zijn/haar functi es bij één WNT-instelling en eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen (uitsluitend te verantwoorden indien en voor zover er sprake is bij een topfuncti onaris van bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfuncti onaris bij de WNT-instelling en/of bezoldiging uit hoofde van werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen). N.v.t. 1f. In het geval een leidinggevende topfuncti onaris, op of na 1-1-2019, met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/ zij bij een of meer andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfuncti onaris, niet zijnde een toezichthoudende topfuncti onaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van onderstaande tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het betreff ende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1a of 1d. Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor diegene die op grond van zijn/ haar voormalige functi e nog 4 jaar als topfuncti onaris wordt aangemerkt. N.v.t. 2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfuncti onarissen met of zonder dienstbetrekking N.v.t. 3. Overige rapportageverplichti ngen op grond van de WNT Naast de hierboven vermelde topfuncti onarissen zijn er geen overige functi onarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen1 . 63

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Jaarrekening 5.10 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichti ngen Leverancier Zuidplas en Partners (Huur Pelmolen) Heutink Primair Onderwijs (leermiddelen) He Sharp Electronics Benelux (servicecontract kopiër) Reinaerde (tuinonderhoud) Transvita (invalpool) Renewi (lediging containers) 01-01-201901 Periode Looptijd 31-12-2022 01-09-2018 01-09-2021 01-03-2019 01-03-2024 01-01-2020 01-01-2023 01-01-2018 01-01-2021 01-12-2007 01-12-2021 48 36 60 36 36 168 Bedrag per maand maand in € 2.333 21.667 4.592 1.808 2.308 957 < 1 jaar € 27.996 260.000 55.104 21.692 27.690 11.488 >= 1 < 5 >= 5 jaar € 55.992 173.333 174.496 65.076 - 22.019 - - - - - - € 2019 € 27.007 239.305 51.601 17.379 28.570 10.971 64

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Jaarrekening 5.11 Ondertekening Houten, 232 juni 2020 Katholieke Scholenstichting Fectio Namens de Raad van Toezicht, Dhr. ir. drs. W.P.G.M. van der Helm (voorzitter Raad van Toezicht) Dhr. drs. E.A.P. Schouten (vice-voorzitter Raad van Toezicht) 65

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Jaarrekening 5.12 Gebeurtenissen na balansdatum De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling van de jaarrekening 2019 zijn gebaseerd op de conti - nuïteitsveronderstelling van KS Fecti o. Echter in de regio Wuhan in China startt e in december 2019 een uitbraak van het COVID-19 virus. Medio februari 2020 is dit virus in heel Europa (waaronder ook Nederland) doorgedrongen. Om het virus zo goed mogelijk te bestrijden heeft het Kabinet maatregelen getroff en, waaronder het verbieden van bijeenkomsten van (grote) groepen mensen, diverse reisverboden en de sluiti ng van eet- en drinkgelegenheden en sport- en fi tnessclubs, scholen en kinderdagverblijven tot in ieder geval 28 april 2020. Verdergaande maatregelen zijn op dit moment niet uitgesloten. Dit heeft een aanzienlijke impact op de economie en werkgelegenheid in zowel binnenland als buitenland. De uiteindelijke gevolgen hiervan zijn op dit moment nog niet te overzien. Ook voor KS Fecti o heeft de uitbraak van het COVID-19 virus, op het moment van het opmaken van de jaarrekening, directe organisatorische gevolgen c.q. onzekerheden. Deze organisatorische gevolgen c.q. onzekerheden bestaan uit: a. Extra kosten doordat de lessen zowel op de school als via een thuisomgeving worden verzorgd. Daarbij ook rekening houdend met de leraren die qua gezondheid in de risicogroep vallen. Dit leidt tot extra vervanging. b. Naast de contractuele schoonmaak zal er vaker extra schoongemaakt worden door het gecontracteerde schoonmaakbedrijf. c. Materiaalkosten om een nieuwe veilige werkomgeving te creëren zoals dit door de RIVM is voorgeschreven; desinfecti espray, extra papieren handdoeken, handschoentjes, borden op schoolplein met verzoek aan ouders niet het schoolplein te betreden, etc. Naast de bovenstaande organisatorische gevolgen heeft dit direct dan wel indirect ook fi nanciële gevolgen c.q. onzekerheden voor KS Fecti o. Voor het boekjaar 2019 zijn er geen directe gevolgen van toepassing. Echter vanaf het boekjaar 2020 kunnen de volgende fi nanciële gevolgen van toepassing zijn voor KS Fecti o, voor zover wij kunnen overzien op het moment van het opmaken van de jaarrekening: a. ontwikkeling baten b. ontwikkeling lasten c. ontwikkeling liquiditeit De uitbraak van het COVID-19 virus heeft geen (signifi cante) invloed op de cijfers over het boekjaar 2019. Het bestuur heeft passende maatregelen genomen c.q. zorgt ervoor dat passende maatregelen worden genomen om de conti nuïteit van de bedrijfsacti viteiten te waarborgen. Het bestuur acht een duurzame voortzetti ng van de bedrijfsacti viteiten derhalve niet onmogelijk. De jaarrekening is dan ook opgemaakt uitgaande van de veronderstelling van conti nuïteit van KS Fecti o. 66

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Jaarrekening Overige gegevens 67

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Jaarrekening 5.13 (Voorstel) Bestemming van het resultaat Statutaire regeling inzake bestemming resultaat Resultaat 2019 € Algemene reserve (publiek) Reserv ve personeel Reserve MFA Reserve nulmeting (herwaarderingsreserve) Reserve Loonmaatregel 2020 Reserve Fectio geeft ruimte Totaal bestemmingsreserves Totaal resultaat 44.609 - -18.146 283.557 - 310.020 80.415 € -229.605 68

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Jaarrekening 5.1 Aa .14 Controleverklaring van de onafh ankelijke accountant Aan: de raad van toezicht van Katholieke Scholensti chti ng FECTIO. ad v rklaring o enomen ja T A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 Ons oordeel On Wij hebben de jaarrekening 2019 van Katholieke Scholensti chti ng FECTIO te Houten gecontroleerd. v Naar ons oordeel: • geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de groott e en de samenstelling van het vermogen van Katholieke Scholensti chti ng FECTIO op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; • zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutati es over 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmati g tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. Referenti ekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019. De jaarrekening bestaat uit: 1 de balans per 31 december 2019; 2 de staat van baten en lasten over 2019; en 3) de toelichti ng met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor fi nanciële verslaggeving en andere toelichti ngen. De basis voor ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de secti e ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. Wij zijn onafh ankelijk van Katholieke Scholensti chti ng FECTIO zoals vereist in de Verordening inzake de onafh ankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafh ankelijksheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informati e voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Naleving anti cumulati ebepaling WNT niet gecontroleerd In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anti cumulati ebepaling, bedoeld in arti kel 1.6a WNT en arti kel 5, lid 1 sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfuncti onaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfuncti onaris bij andere WNT-plichti ge instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichti ng juist en volledig is. B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informati e Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informati e, die bestaat uit: • het bestuursverslag; • de overige gegevens. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informati e: • met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; • alle informati e bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 is vereist. 69

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Jaarrekening Wij hebben de andere informati e gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarorm Wi e o rekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informati e materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 2.2. Het bestuur is verantwoordelijk ou gegevens in overeenstem CC. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening elijk voor het opstellen van de andere informati e, waaronder het bestuursverslag en de overige enstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving. Verantwoordelijkheden van het college van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het college van bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmati g tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutati es, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. In dit kader is het college van bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het college van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om haar acti viteiten in conti nuïteit voort te zett en. Op grond van het genoemde verslaggevingsstelsel moet het college van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de conti nuïteitsveronderstelling, tenzij het college van bestuur het voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de acti viteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realisti sche alternati ef is. Het college van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar acti viteiten in conti nuïteit kan voortzett en, toelichten in de jaarrekening. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van fi nanciële verslaggeving van de onderwijsinstelling. Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informati e verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij ti jdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 70 Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, ti ming en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluati e van het eff ect van onderkende afwijkingen op ons oordeell Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen bijlag bij olerklaring. Zoetermeer, 23 juni 2020 Astrium Onderwijsaccountants B.V. Was getekend, A. van der Have MSc RA

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Jaarrekening Bij ijlage bij dede controleverklaring Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kriti sch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019, ethische voorschrift en en de onafh ankelijkheidseisen. b ng t CW 2019, Onze controle bestond onder andere uere uit: • het identi fi ceren en inscha o o dat de jaarr an h ening hatt en van de risico’s v n het niet rechtmati g tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutati es, die van materieel belang zijn. ek ening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, • het in reacti e op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informati e die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrift e, het opzett elijk nalaten transacti es vast te leggen, het opzett elijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; • het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de eff ecti viteit van de interne beheersing van de onderwijsinstelling; • het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor fi nanciële verslaggeving, de gebruikte fi nanciële rechtmati gheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schatti ngen door het college van bestuur en de toelichti ngen die daarover in de jaarrekening staan; • het vaststellen dat de door het college van bestuur gehanteerde conti nuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informati e vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar acti viteiten in conti nuïteit kan voortzett en. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vesti gen op de relevante gerelateerde toelichti ngen in de jaarrekening. Als de toelichti ngen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informati e die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomsti ge gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar conti nuïteit niet langer kan handhaven; • het evalueren van de presentati e, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichti ngen; en • het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacti es en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutati es in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmati g tot stand zijn gekomen. Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en ti ming van de controle en over de signifi cante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele signifi cante tekortkomingen in de interne beheersing. eder 71

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Jaarrekening 5.1 .15 Gegevens o s over de rechtspersoon Naam: m: Adres: Telefoon: E-mailadres: Internetsite: ailadr Katholieke Scholensti chti ng Fecti o n Pelmolen 19, 3994 XX Houten molen 19, 3 03 030-6381121 info@ksfecti o.nl www.ksfecti o.nl Bestuursnummer: 43318 Contactpersoon: Telefoon: E-mailadres: BRIN-nummers: Drs. R.A. Boerman 030-6381121 info@ksfecti o.nl 30RD 07TZ 03UE 05GF 06PE 11LJ Aventurijn Barbaraschool De Boogerd Camminghaschool Delteykschool Van Harte School 08OW Bassischool St. Michiel 10GR 27JT ‘t Schoolhuys De Stek 26AN 05GH 21NR De Vlinder De Vonk De Zevensprong 72

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Jaarrekening Bijlagen 73

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Jaarrekening Reserves per kostenplaats Reserves R es Mutaties 2019 Alggemene reserve (publiek) De Boogerd d Camminghaschool De Vonk Pastoor Dr. Delteykschool Barbaraschool St. Michiel t Schoolhuys Van Harte School De Zevensprong De Vlinder De Stek Aventurijn Groeitelling Prestatiebox Passend Onderwijs Bestuursbureau Bovenschools Totaal Algemene reserve Stand Resultaat Overige 01-01-2019 145.511 148.308 13.362 73.546 143.963 87.650 273.261 71.109 85.577 319.416 373.268 201.680 233.923 637.726 365.368 - 262.983 3.436.652 -2.261 -81.329 -18.500 -546 -21.116 -1.466 -16.896 16.645 12.119 26.688 -35.616 65.450 -66.634 -12.380 24.865 -11.194 -107.434 -229.605 -2.448 -22.760 5.138 -13.762 -9.131 -10.520 -12.703 -13.696 -9.461 -23.951 -31.429 -28.054 - - - 11.194 161.583 - Stand mutaties 31-12-2019 140.802 44.219 - 59.238 113.716 75.664 243.662 74.058 88.235 322.153 306.223 239.076 167.289 625.346 390.233 - 317.132 3.207.047 Aan het einde van het boekjaar heeft een herverdeling plaatsgevonden tussen de reserves met als uitgangspunt dat het bovenschools vermogen een minimum van € 1.500.000,- moet bedragen. . Bestemmingsreserves (publiek) 74 Reserve Personeel 01-01-2019 € Personeel (BBO) Totaal Reserve personeel Mutaties 2019 Stand Resuultaat Oge € 427.299 427.299 44 44 4.609 4.609 - - Stand mutaties 31-12-2019 € € 471.908 471.908

Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Jaarrekening Bestemmingsreserves (publiek) - vervolg Mutaties 2019 Reservve Loonmaatregel 2020 € Loonmaatregel 2020 2 01-01-2019 - - Stand Resultaat Overige € € 283.557 283.557 Mutaties 2019 Reserve nulmeting 01-01-2019 € De Boogerd Camminghaschool De Vonk Barbaraschool St. Michiel t Schoolhuys Van Harte School De Zevensprong De Vlinder De Stek Bestuursbureau Totaal Reserve nulmeting Stand Resultaat Overige € 2.248 1.629 18.000 1.594 11.777 6.204 5.178 1.894 27.906 25.120 1.861 103.411 -375 -272 -2.990 -156 -1.963 -1.463 -863 -316 -4.649 -4.789 -310 -18.146 Mutaties 2019 Reserve Fectio geeft ruimte Stand Resultaat Overige 01-01-2019 € Bovenschools Totaal Fectio geeft ruimte 59.627 59.627 € - - Stand mutaties 31-12-2019 € € - - 59.627 59.627 75 - Stand mutaties 31-12-2019 € € 1.873 1.357 15.010 1.438 9.814 4.741 4.315 1.578 23.257 20.331 1.551 85.265 - - Stand mutaties 31-12-2019 € 283.557 283.557

Aventurijn www.basisschoolaventurijn.nl Barbaraschool www.barbaraschoolbunnik.nl De Boogerd www.rk-deboogerd.nl Camminghaschool www.camminghaschool.nl Delteykschool www.delteyk.nl Basisschool St. Michiel www.stmichiel.nl ‘t Schoolhuys www.schoolhuys.nl De Stek www.de-stek-houten.nl Van Harte School www.vanharteschool.nl De Vlinder www.rkbs-de-vlinder.nl De Vonk www.devonk-odijk.nl De Zevensprong www.7spronghouten.nl Pelmolen 19 • 3994 XX Houten • 030 638 11 21 • info@ksfecti o.nl www.ksfectio.nl katholiek basisonderwijs in Houten en Bunnik met de meerwaarde van Fecti o

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
Home


You need flash player to view this online publication